Docstoc

Be dau - Nguyen Tuan

Document Sample
Be dau - Nguyen Tuan Powered By Docstoc
					Beå daâu.                                                     Nguyeãn Tuaán
     ## 3 «  «
    &  4 ˆ “{ « « l « «
       «
       «  ˙ « «
          « ˆ ˆ
           « « _.
    ======================« l «.
               « « ˙
                 « l «
                   ˆ
                   «  « J »J l
                   « ‰ « œ œ
                     ˆ »»» »» =
                     j
                     «
              «
              ˆ
              « j
               ˆ
               «
           Khi       yeâu    khi    cuoäc   ñôøi      laø      thô          Loøng em naùo

 ## ˙             « ‰ « « « ˙
         œ œ œ l «.
                  ...nay    khi    cuoäc   ñôøi      ñoåi      thay          Tình xöa nghóa
   »»» œ l œ.
     »»» »»» »J »J »J «
         »» »» »» ˙  «  « « « l »»» «
=========================l
&             « l ˆ
                «  j j j
                  ˆ ˆ ˆ
                  « « «    «
                        ˆ
                        «
  nöùc   ao     öôùc   mô giaác mô             hoa             Anh ñöa em        ñeán     vöôøn
   cuõ  theo    gioù   maây cuõng bay           ñi               Bao nhieâu eâm      aùi     ñaäm
 ## « « « « « «
    « « « l « « l «.
        ˙ ˆ
        « «   « « « l « « l « « « l
                  « _ « «
   «. ˆ ˆ ˆ      _ _ _ « _ _ « «
                    1.
&  ˆ
=========================
   « j j j
    « « «     «
           ˆ
           « « « « ˙
             ˆ ˆ ˆ «
             j j j
             « « «   ˆ « ˆ ˆ
                  « « «˙
                    «
  tình Cho em say    vôùi         maën     noàng      Em nhö meâ        ñaém    trong voøng       tay
   ñaø Bao nhieâu ngaây ngaát         lòm      hoàn      Anh nay anh        ñaõ     queân...
 ## «  « Œ «         «        «
   «.  «  «
       ˆ ” « « « l «
       « { « « « «.  « Œ « l l œ. œ œ « l
                 ˆ
                 «   »»» »J »J ˆj
                      »» »» «
         2.
&  ˙
   « l ˆ
     «
=========================
         _ _ « ˙
          « « ˆ «
           ˆ
           «   l«
               ˆ
               «
         _˙
          «
          »J « « « «
   aám             Nhöng...    ...roài    sao        anh?         Ñôøi    hoa   ñang töôi boãng
 ## «   «          « «  « œ »˙ ‰ «
   «. « « « l œ. œ « « « l « ‰ « l «
   ˆ  « ˆ »»»
      j
      «    »» « « ˆ ˙
            ˆ« « «
             ˆ j   j
                 « ˙
                 ˆ «  « »J l »»
                    j
                    ˆ »»
                    «     «
&  « « j
    « ˆ
    ˆ «
=========================l
    j                    j
                         ˆ
                         «

                   « « «
  taøn   laø cuoäc ñôøi      em      vôùi bao     saàu   ñau      Yeâu anh       yeâu ñaém   ñuoái     Roài
 ## «  « «       œ « ˙   « « «
&  «
   ˙ « « l ˙ ‰ œ l »»»˙
     ˆ «
     j
     « «   »J
         »»
=========================l»J « l »»»
               j
              »» ˆ
               «   « « ˙
                   ˆ « «
                    ˆ l « «
                      « «
                      « «
                      ˆ «
   « «
    _
    ˆ
    j
    «                   ˆ
  ñaønh   nhìn    anh    ñi      Anh    ñi      thoâi laø    vôõ      tan      roài       coøn
 ## « ‰ « «  « « ˙       « « Œ «
&
   «
   ˙
   «  ˆ «
     « l ˙
     j    « l «
        « ˆ «
        « j
        ˆ «
        j   « « «
             « l «
            « « _
            ˆ ˆ
=========================l l
            « «   « « l« «
                    ˆ
                    «
     « «         «
               ˙
               « « ˆ ˆ
                _
                «
                j
                ˆ
                _
                «
                 j
                 « «
  chi      Em   nhö       chim gaõy     caùnh      trong      moät     chieàu cuoái     ñoâng   Ñeâm
 ## «       «  « ‰ « œ œ ˙ œ
&
   «
   ˙
   « «
    « l « «
    ˆ
    «    « l «.
      « _. «  ˙
          « l «
             ˆ
             «
=========================l  « »J »J l »»»
               ˆ »» »»
               j
               «       »»»
      ˆ «
      « ˆ
       « j
        ˆ
        «
   nay      em     moät    mình     chôø         traêng          Trôøi cao boán       phía    u
 ## »œ .
   »»  œ œ œ «.
     »J »J »J l «
       »» »» ˙
             « ‰ « « « ˙
             «  « « ˆ l »»»
               ˆ ˆ «    « «. « « «
&     »»    « l ˆ
             «
=========================l  j j j
               « « «    « l « « « «
                     ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
                        jjj
                     « « « « «
   toái   em quaù coâ         ñôn            Em nay       khoâng öôùc    moäng   ngaøy    ñoâi ta ñi
 ## «
   «
   ˙
   « « l «. « « « l « «   « « «   « Œ
                    l« ”
&   «
    ˆ
    «  «
      ˆ
      « _ _ _ «
=========================
       j j j ˙
       « « «
       ˆ ˆ ˆ
       « « «  « _ l _ _ « l «.
            «
            ˆ
            «  «
              «
              «
              ˙
              _
              «
               « « ˙
               « ˆ «
               ˆ
               «     ˙
                    «
  noát  ñöôøng     tình      Em mô em         cheát    trong    voøng      tay         anh.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:24
posted:2/25/2011
language:Vietnamese
pages:1
Description: Vietnamese music sheets