3.15 IN MEMORIAM.DR.H.P.VAN DER MERWE - In Memoriam by gyvwpsjkko

VIEWS: 15 PAGES: 2

									                                                                          <

108   SA MEDIESE TYDSKRIF DEEL 62 17 JULIE 1982


Universiteit van Stellenbosch: Departement Radiologie. Die       Medical Students' Council, UCT Medical School, Anzio Road,
Departement Radiologie nooi alle belangstellendes uit om die      Observatory, 7925.
volgende vergadering by te woon: Vrydag 23 Julie om 07h30 in
Seminaarkamer-Wes: 'n referaat deur dr. A. Schulman oor
radiologiese manifestasies van limfome.

                                    International Congresses
Lectures on modern hospital pharmacy. SABAX (Pty) Ltd, a
leading supplier of medical care products, is offering a series of   British Council: Medical courses. The last of the British Council
lectures on modern hospital pharmacy, with active audience       courses to be held in 1982 are listed below. Each course is designed to
participation. The guest lecturer, Mr Herbert A. Dixon, is Manager   interest senior academic and professional people who seek both to
of Pharmacy Services, University of Alberta Hospital, Canada, and    learn about recent developments in the UK relating to their field of
Lecturer in Hospital Pharmacy at the Faculty of Pharmacy and      work and to participate in international discussion at a high revel.
Pharmaceutical Services, University of Alberta. Lectures, followed   Prospectuses and application forms are available from the B:itish
by a cocktail reception, will take place as follows: 11 AUgllSl 1982-  Council, 170 Pine Street, I\rcadia, Pretoria, 0083, or from the
Pietermaritzburg; 12 Augusl - Durban; 16 Augusl - Port         Director, Courses Department, 65 Davies Street, London W I Y
Elizabeth; 18 Augusl - Cape Town; 23 Augusl - Bloemfontein; 24     2AA, LJK.
Augusl - Pretoria; and 26 Augusl - Johannesburg. Further          The first course, entitled 'Clinical and diagnostic virology', will be
details can be obtained from Jenni Watkins (telephone number:      held on 7-19 November 1982 in Birmingham. Dr T. H. Flewen will
(011) 942-3000).                            be the director of studies, and the registration fee for the course is
                                    £595 (residential) and £345 (non-residential).
                                      The next course, entitled 'Blood transfusion', will be held in
Conference on tuberculosis. A conference on tuberculosis,        Edinburgh on 14-26 November 1982. Dr J. D. Cash will be the
entitled 'Consumption in the land of plenty: TB in South Africa' and  director of studies. The registration fee is £525 (residential) and
organized by the Medical Students' Council, will be held on the     £305 (non-residential).
evenings of 2-4 August 1982 at 19h30 in the New Medical Amenities     The last course, entitled 'Ultrasound in diagnosis: internal
Building, UCT Medical School, Observatory. Speakers include       medicine, obstetrics and vascular disease', with Drs P. N. T. Wells,
Professor S. Benatar, Professor E. Glanhaar, Dr O. Martinyand Dr    Hylton Meire and J. P. Woodcock as directors of studies, will be held
D. Webster. There is no registration fee, and all are welcome.     on 14-26 Tovember 1982 in Bristol. The registration fee is £635
 Information may be obtained from the Conference Committee,      (residential) and £370 (non-residential).
In Memoriam

Hendrik Petrus van der Merwe
M.B. CH.B. (PRETORIA)


 Roald Maartens en Hannes Hattingh, van Bellville, skryf:        gepraktiseer het, het hy die respek en liefde van kollegas,
  Ons vriend, dr. H. P. van der Merwe, is op 2 Junie 1982 skielik   verpleegsters en pasiente gewen en was hy vir ons almal nie net 'n
oorlede. Gebore in Tylstroom 48 jaar gelede, het H. P. die besondere  dokter nie, maar ook 'n vriend om op staat te kan maak.
kuns gehad om sy medemens, sy familie en ook sy eie lewe met 'n      Sy simpatieke en geduldige behandeling, gesout met 'n goeie sin
gemaklike gang te nader, dog terselfdertyd die                    van hurnor, het vir horn 'n spesiale plekkie in die harte
onbetwyfelbare versekering te gee dat hy al drie                   van oues van dae, mistroostige vetsugtiges en bang
 met diepe ems waardeer.                               kleintjies verseker. Daarbenewens het sy wakkerheid
  Na voltooiing van sy skoolloopbaan op                       dat urisemie 'n peptiese ulkus en ook 'n koronere
Nylstroom Laer- en Hoerskool het H. P. by                       trombose kan mimiek, menige pasiente se spanning in
Tukkies afgestudeer en sy M.B. Ch.B.-graad in                     die verband versag. Ongelukkig was hy egter self nie so
 1958 verwerf. Hierdie verbintenis met Noord-                    gelukkig nie en rnoes hy in 1977 [\vee rnaal kort na
Transvaal het horn 'n troue ondersteuner van die                   rnekaar koronere omleidinge ondergaan. Met die
Bloubulle en Tukkies gemaak en het horn vele                     spoggery dat hy nou 'n 'spare' het, het H. P. hierdie
weddenskappies en beentrekkery laat wen - ons                     terugslag verwerk en het hy dit geensins toegelaat om
kan nie help om te wonder wat die ou te se sou                    die kwaliteit van sy lewe te belnvloed nie.
gehad het oor die uitslag van die laaste Tukkie-
Matie stryd nie!                                    Alhoewel hy homself nie veel vakansies gegun het
  Nadat hy en Alet in 1958 getroud is, het hy sy                  nie, het H. P. sy dogter Wilma se prestasies in karate, 'n
huisdokterjaar by Karl Bremer-hospitaal gedoen                   potjie gholf saam met sy seun Boetie (H. P. jnr.) en
en toe vir 6 maande uitgehelp in 'n praktyk in                   familie-samesyn met Alet en die kinders terdee geniet
Kuilsrivier.                                    en was hy tereg baie trots op en lief vir sy vrou en
  In 1960 het H. P. sy eie praktyk in Fraserburg begin en toe hy 10  kinders. Ons diepste meegevoel gaan saam met hulle, H. P. se
jaar later na Bellville verhuis het, het Fraserburg se mense horn    moeder en sy broer, professor Coen van der Merwe.
gereeld tot sy dood korn konsulteer.                   Ons verlang en mis jou, ou vriend, rnaar gun jou die welverdiende
  Gedurende die afgelope 12 jaar toe H. P. in the Tygerberg-area    ms!
                                         SA MEDICAL JOURNAL VOLUME 62 17 JULY 1982           109


Woolf Nathan Kaplan
M.B. CH.B. (CAPE TOWN)


Dr P. D. Beck, of Port Elizabeth, writes:
 Woolf Nathan Kaplan was born in Lithuania in 1919. He came to       I knew Dr Kaplan from the Provincial Hospital in Port Elizabeth.
South Africa when he was 4 years old; he went to school at Paarl     He was a very likeable, kind person and very capable. He was very
Gymnasium, and graduated M.B. Ch.B. at the University of Cape       helpful to me personally.
Town in 1945. After having completed his housemanship at the        The last few years of his life were difficult in view of the fact that he
Provincial Hospital in Port Elizabeth, he went into private        suffered from hypertension, diabetes and gangrene, but he carried
practice in Uitenhage, where he stayed until his death on 6 April     on until his death. To his children we extend our deepest
1982.                                   sympathy.
People and Evenls/Persone en Gebeure
Female sterilization. The International Planned Parenthood        Donation towards a chair of family health at Wits
Federation (IPPF) has produced a short booklet of 44 pages on       University. The University of the Witwatersrand has received a
female sterilization designed for those involved in family planning,   donation of more than R 150 000 in gold shares towards the cost of a
but not particularly for gynaecologists carrying out the operation.    chair of family health, which the university hopes to establish in the
The book, edited by Ronald L. Kleinman, describes the background     near future. The donation was made by the Kenneth Stanley Birch
of and indications for female sterilization, counselling of clients    Trust. Mr K. S. Birch, the chairman of the Trust and former group
before sterilization, pre-operative history and examination, choice of  architect for the Anglo American Corporation, handed over the
procedure, surgical routes available and methods of tubal occlusion,   shares at an official ceremony at the university on 7 June 1982. He
complications and reversal (requested only by 0,6 - 1% of patients).   donated the shares in memory of his parents, Waiter and Alice Birch,
  Appendixes deal with consent forms, and the standard kits for     Rand pioneers of 1895.
sterilization available from the IPPF. The book is obtainable from      In 1978 the Medical Graduates Association established a fund to
IPPF, 18-20 Lower Regent Street, London SWI Y 4PW, UK, and        finance such a chair. Mr Gary Player was the patron and Dr Bruce
the price is US S3,25 including postage.                 Sparks the chairman. Mr Player and the graduates made generous
                                     donations towards the chair.

Gluten-free guide. Ms Carole Smollen knows all about gluten-free
diets because she has reared two children suffering from coeliac     Tuberculosis control. A study group on tuberculosis (TB) control,
disease. The 3rd edition of her excellent Ghuen-free Guide for      jointly sponsored by the International Union against Tuberculosis
Sourhern Africa is now available and should prove invaluable to any    and the WHO, met in Geneva last September to consider the
parent of a child with coeliac disease. It contains numerous recipes   effectiveness of various TB control strategies, to review the obstacles
and practical hints and its application is by no means confined to any  encountered, and to propose research relevant to the feasibility and
one race in South Africa. The book is published by Maskew Miller     efficiency of alternative strategies. Their report, now available as
and priced at R3,25.                           WHO Technical Report Series, No. 671, agrees that TB is still a
                                     major unsolved health problem of world-wide dimensions even
                                     though it should in theory be controlled and eradicated. It stresses
Treponemal infections. Treponemal infections include syphilis       that TB control deserves a high priority from decision-makers
and the non-venereal endemic treponematoses. Both were          responsible for allocation of even limited health resources. It also
considered at a meeting of a WHO Scientific Group, whose report      points out that there is a common misapprehension in technically
now appears as WHO Technical Report Series, No. 674. The report      advanced countries that TB is no longer a problem; although the
covers epidemiology; the clinical aspects (with a call for improved    incidence is low, it still remains a menace. Among other findings, the
teaching); laboratory aspects; treatment (with the emphasis on the    study group indicated that six drugs - isoniazid, rifampicin,
need never to use less than the recommended doses of penicillin and    pyrazinamide, streptomycin, thioacetazone and ethambutol
its alternatives); control aspects and recommendations for research,   should all be on the WHO model list of essential drugs.
including culture of treponemes; tests for syphilis; clinical studies;
treatment studies and field studies. This report is obtainable from
Van Schaik's Bookstore (Pty) Ltd, PO Box 724, Pretoria, 0001.       Dr. D. H. Coetzee, ortopeed, praktiseer tans te Kerkstraat 68B,
                                     Worcester, KP (telefoonnommers: spreekkamers - 4644; woning-
                                     9-3636).
Cleft Lip and Palate Association. The South African Inherited
Disorders Association (SAIDA) points out that it now has an        Dr. Roelof van Huyssteen, verloskundige en ginekoloog, het die
affiliated association known as SAIDA Cleft Pals, consisting of      praktyk van dr. Rhoderic Nel, wat aftree, oorgeneem, te Louis
parents and professionals concerned in aiding cleft-palate        Leipoldt Mediese Sentrum 323, Bellville, KP (telefoonnommers:
individuals and their families. Trained volunteers are now available   spreekkamers - 97-6053 en 97-6406; woning - 96-2556).
on request, to visit parents of newborn cleft-palate babies, to provide
emotional support and practical (non-medical) assistance. Lectures    Dr. T. M. Benkenstein, intemis, tree in vennootskap met dr. Johan
and discussion groups are also arranged for the information of      Perold en dr. Johann Rabie te Jan S. Marais Sentrum 103, Bellville,
parents and for sharing ofexperiences. Newsletters are distributed to   KP (telefoonnommers: spreekkamers - 94-3707/8 en 97-0111;
parents and interested members, and booklets on specific problems     woning - 97-9292).
are available.
  Further information may be obtained from the Secretary,        Dr Rory McCarthy, paediatrician, is now practising at 10 Medical
SAIDA, PO Box 1038, Johannesburg, 2000 (telephone number:         Centre, Courtenay Street, George, CP (telephone numbers: 3840 or
(Oil) 725-0511, ext. 330).                        6634).

								
To top