; Bai ca Ha Noi - Vu Thanh
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Bai ca Ha Noi - Vu Thanh

VIEWS: 56 PAGES: 1

Vietnamese music sheets

More Info
 • pg 1
									 Baøi ca Haø Noäi.
                                                             Vuõ Thanh

        bbb c « « “{ « « « « « « « œ l «.
                 ˆ ˆ ˆ _ « « « »J
                 « « «                         «        « œ
                                                    « »J=
      &      j
            ˆ
            «    « « j « ˆ ˆ ˆ »»
                 j j «
     ====================== l         ˆ « «
                          j
                          «   j j «     j      ˙
                                            «        ˆ »»
                                                    j
                                                    «
           « « « « « «           « ˆ««
 b b b »œ »œ œ « « « « « « l « « « « « œ œ œ l œ œ »œ œ « « « l
                        « « « ˆ »»» J J J »»» K K « _ «
            Ta    ñi treân ñöôøng Haø   Noäi röïc rôõ chieán    coâng    Ñöôøng theânh

      J KKˆ
      »» »» »»» « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
               jjj
           j« « « « «                      »»» »»» »»»    »» »»» ˆ
&           jj
=========================          _ ˆ
                       j
                       ˆ
                       « j « «
                       « «
                           ˆ j                       « « ˆjj
                                                      ˆ «
                                                      «
                                   »»» » » »»
                                   œ »œ »œ ˙ .          »œ »»»œ œ
 bbb « « « œ ˙              œ œ œ œ »œ » » » »
                      »»» »J »J »»» »»                         »J
                                                       »»
    thang Ba Ñình lòch söû Ñöôøng taáp naäp Hoaøn Kieám Ñoàng Xuaân nghe naùo    nöùc trong loøng Thuû Ñoâ

       « « « »»
       ˆ ˆ ˆ
       j j j    »J »»»         »» »»                       »
&      « « «
=========================l        l                   l
      ta   suïc    soâi ñaùnh       Myõ       Ôi coâ    gaùi         ô           Suùng  beân

    »J »J »J »J »J»» »»» »J»» »J »œ »K »J »»
 b b b œ œ œ œ œ œ œ bœ »K œ l œ bœ « œ œ œ œ œ l œ »œ »œ œ « œ bœ œ l
     »» »» »» »        »» » »» »» » « »J »J »J »J»» »»» »J »» » »»» « »J »J »J
                                   Ôi coâ    gaùi         ô           Luùa  leân


&
=========================
         »               ˆ »» »» »»
                         j
                         «          »» »    ˆ »» »» »»
                                        j
                                        «

                     « ««« «
      bœ « « « « « « « « « « « « « . ˆ ˆ « « « 2
     vai sao vuoâng ñaàu muõ Em ñi veà ñaâu            maø maét em töôi saùng     Em ñi veà ñaâu maø chaân böôùc hieân

  b ˙.   »»» « «           « «««« 4
                « « ˆ « « « ««ˆ« ˆ l
     xanh töôi treân ñoàng luùa Khi bom vöøa rôi         vaø khoùi bay trong naéng    anh coâng nhaân ñieän vaãn saùng trong

 b b »» »    « « « « «
     »œ » « « l ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « l
         ˆˆ j j « «j   ˆ    ˆ ««ˆ «
                        « «
&   »       « « j
=========================  _ « « _. _
               ˆ ˆ j ˆ ˆ
               «     j
                   « «
     ngang      Nhöõng     hoâm   mieät maøi treân baõi taäp chieán      coâng  naøy    haún   coù     tay

         »J œ » »œ             » » »
                         » œ »J »J »J »J »J »J»» »»» »J»» J K »K
 b b b 2 « c « œ »J œ »»»œ »»» »»»œ »»»œ »»»˙ . »œ »» œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
      ñeâm      Tieáng     loa   truyeàn veà tin thaéng traän giöõa      ñaát  trôøi    Thuû   Ñoâ      töï


& 4 ˙  « l l « »» »» »»
     «   ˆ
        «
=========================l       l
                           » » »» »» »»
                            l
                                         »»» »»» »
                                             »
         em         Anh chieán só        ôi    Ñaõ bao ñeâm canh beân noøng suùng Ngaém nhöõng ñöôøng
         haøo        Ta nghe tieáng       ca    Khaép non soâng aâm vang roän raõ  Ñaây Thuû

 bbb œ œ « œ œ œ œ œ
   »J »»» « J »J »J »J»» »»»
       ˆ
       j
       «
        »»» »» »»     œ œ œ œ
                 »J »K »K »»»
                  »» »» »»  « œ bœ œ
                        « »œ J »J l
                        « »»
                        j
                           »
                        ˆ »J »» »»
&
=========================
    »»            l
      phoá        maø   thaáy  sao     tha thieát       OÂi  Thuû  Ñoâ       thòt  da    maùu xöông


       »»» « «
         « « « « « «
      Ñoâ         laø   traùi  tim     kieâu haõnh      Ñaây Saøi Goøn Hueá       caû  ñaát   nöôùc hieân

 bbb ˙ .
   »»» »œ bœ « « l « « « « « « « « l «
      » » ˆ « ˆ ˆ ˆ ˆ _ « « « _
           j j j j ˆ « ˆ «
          ˆ « « « « « « « ˆ   « ˙»
=========================l
&               « ˆ j «. ˆ
                    « _ »»
                     «
                     j
                     ˆ
                     «
      ta         Truùt   caêm   hôøn vaøo quaân xaâm löôïc     Giöõ   ñaát   trôøi       Thuû   Ñoâ

       « « «
     »J « « « «
     ngang         Luõ   xaâm   löôïc guïc treân ñaát naøy     Ñaát   anh   huøng       Vieät  Nam

 bbb œ . œ « . « « « « l « .
   »»» »» ˆ « « «
        ˆ « «     ‰ «
                « “{ «. « =
             1.    2.
&         « ˆ _ «
         ˆ «
========================= l˙
              «  j
                ˆ
                «   «
                   ˙
                   « «
                    ˆ
                    «
           j
           ˆ
           «
                       U Thuû
            meán      yeâu   cuûa      ta             Ta...


 bbb « « « « « n˙  œ bœ œ œ ˙
           »J »J »J »J l »»» ˙
                    »»»  w
            meán      yeâu   cuûa...                         ...ta


&   «
   ˙
   « « « « « l »»
    ˆ ˆ ˆ ˆ »
    j j j j
    « « « «    »» »» »» »»
=========================         l    =”
      Ñoâ          Haø Noäi cuûa     ta        laø moät baøi   ca    vinh        quang.

								
To top