Verbalna i neverbalna komunikacija _diplomski_ by Davorjj

VIEWS: 623 PAGES: 4

More Info
									 BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI
            RAD.

 RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I
       DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
         WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

          WWW.MAGISTARSKI.COM

        WWW.MATURSKIRADOVI.NET

            WWW.MATURSKI.NET

         WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKI.ORG

            WWW.ESSAYSX.COM

   WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO
 DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE
  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU
  POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE
  POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN
SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE
     DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
SADRŽAJ


UVOD...................................................................................................  1

I POJAM KOMUNIKACIJE.................................................................           3
1.1 Definicije komunikacije..................................................................       3
1.2 Vrste komunikacije.........................................................................      6
1.3 Veštine komuniciranja....................................................................       9

II VERBALNA KOMUNIKACIJA....................................................... 11
2.1 Pojam i značenja verbalne komunikacije..................................... 11
2.2 Pristupi izučavanju verbalne komunikacije................................. 12
2.3 Vidovi saopštavanja u verbalnoj komunikaciji............................. 14
2.4 Karakteristike uspešne verbalne komunikacije............................ 16
2.5 Prepreke u verbalnoj komunikaciji.............................................. 18

III NEVERBALNA KOMUNIKACIJA................................................ 21
3.1 Pojam neverbalne komunikacije.................................................. 21
3.2 Nivoi neverbalne komunikacije.................................................... 23
3.3 Podela neverbalnih znakova komunikacije................................. 24
3.4 Aspekti neverbalne komunikacije................................................ 26
3.5 Tumačenja neverbalne komunikacije u različitim kulturama...            32

IV SLUŠANJE....................................................................................      35

V ČITANJE LAGANJA......................................................................          38

ZAKLJUČAK ..................................................................................... 40

LITERATURA....................................................................................      42
                                                        1
UVOD


“Mudar čovek dobro zna kako će sobom vladati.
On ne hita da govori, nego dobro meri kada treba govoriti, a kada slušati.
Naprotiv, neuk čovek ne čuva tajnu, ne upravlja jezikom i ne zauzdava jezik.”
                    Iz pouka sv. oca Antonija iz manastira Hilandar


   Sve što činimo u životu zahteva komunikaciju. U situaciji “licem u lice” nije
moguće ne komunicirati. Čak i kad osobe jedne drugima okrenu leđa, šalju određenu
poruku. Odbijanje komunikacije je takođe komunikacija. I lični i profesionalni uspeh
često zavise od toga koliko dobro razumemo druge i koliko dobro drugi mogu razumeti
ono što im želimo preneti komunikacijom.
  Verovatno smo i sami svedoci mučnog stanja kad za stolom ili u dvorani zavlada
tišina i kad nestane teme za razgovor. Komunikacija je nešto što ljudi jednostavno rade.
Nema nikakve magije vezane za komunikaciju. Proučavanje komunikacije bi značilo
proučavanje ponašanja jedinke u odnosu na druge jedinke, grupe, organizacije i društva,
kako utiču jedni na druge i uče od drugih, zabavljaju druge i bivaju zabavljani –
sredstvima određenih znakova koji postoje nezavisno od njih samih. To je recipročan
proces razmene signala da bi se informisalo, usmerilo i uverilo, baziran na značenjima
koje ljudi dele i uslovljen kako odnosom između komunikatora, tako i društvenim
kontekstom.
  Promene koje se zbivaju u našem okruženju na planu društvenog i političkog života,
socijalnih i ekonomskih prilika, geografskih i teritorijalnih podela, razvoj tehnike i
tehnologije, menjaju i načine  komuniciranja. Novi poredak zahteva izrazito jake i
obrazovane ljude, vešte komunikatore, menadžere koji pretenduju da budu lideri u svom
poslu. Od njih se očekuje samostalnost u donošenju odluka, osmišljavanje i sprovođenje
novih programa, širenje smelih ideja i inovacija, pripremljen nastup u odnosima sa


                                           2
javnošću. Sve ovo podrazumeva permanentno obrazovanje, neprekidno napredovanje,
sticanje novih znanja, kreiranje imidža i stila.
                                       3

								
To top