Stilovi upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom menadžmentu - diplomski by Davorjj

VIEWS: 236 PAGES: 4

Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike,
finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download.

More Info
									   BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD.

  RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I
        DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
          WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

           WWW.MAGISTARSKI.COM

          WWW.MATURSKIRADOVI.NET

             WWW.MATURSKI.NET

          WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

             WWW.MATURSKI.ORG

              WWW.ESSAYSX.COM

    WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
 PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO
 DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
      RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA
               MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
           UNIVERZITET MEDITERAN


  Fakultet za poslovne studije "Montenegro Business
          School" Podgorica
               ZAVRŠNI RAD
                   Tema :
Stilovi upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom menadžmentu
Mentor: Doc.dr Sanja Vlahović           Student: Kosorić Sandra 50/07
Predmet: Međunarodni menadžment
Podgorica, oktobar 2010.

   Sadržaj :
Stilovi upravljanja ljudskim resursima u međunarodnom menadžmentu                          Završni rad

1   UVOD ...............................................................................Error! Bookmark not defined.
  1.1   Upravljanje ljudskim resursima ........................................... Error! Bookmark not defined.
2   LJUDSKI RESURSI...............................................................Error! Bookmark not defined.
  2.1   Ljudski resursi kao savremeni menadžment koncept ........... Error! Bookmark not defined.
  2.2   Aktivnosti upravljanja ljudskim resursima ........................... Error! Bookmark not defined.
  2.3   Šta je upravljanje ljudskim resursima? ................................ Error! Bookmark not defined.
  2.4   Čemu služi sistem za upravljanje ljudskim resursima? ......... Error! Bookmark not defined.
  2.5   Usmjeravanje ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
  2.6   Grupisanje ljudskih resursa ................................................. Error! Bookmark not defined.
3 UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U MEĐUNARODNOM POSLOVANJU .......... Error!
Bookmark not defined.
  3.1   Strateško upravljanje ljudskim resursima ............................ Error! Bookmark not defined.
4   STILOVI UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA ..................Error! Bookmark not defined.
  4.1   Tradicionalne teorije o stilovima liderstva ........................... Error! Bookmark not defined.
  4.2   Nove teorije o stilovima liderstva ........................................ Error! Bookmark not defined.
5   PROBLEMI U OBLASTI LJUDSKIH RESURSA ........................Error! Bookmark not defined.
6   LJUDSKI RESURSI U KOMPANIJI „PLANTAŽE“ ....................Error! Bookmark not defined.
   6.1.1  Strategija, planiranje i selekcija novih kadrova u kompaniji Plantaže ............ Error! Bookmark not
   defined.
   6.1.2  Mjerenje učinka kadrova ................................................................. Error! Bookmark not defined.
   6.1.3  Troškovi kadrova i analiza ................................................................ Error! Bookmark not defined.
  6.2   Plantaže 13. Juli .................................................................. Error! Bookmark not defined.
ZAKLJUČAK ...............................................................................Error! Bookmark not defined.
LITERATURA .............................................................................Error! Bookmark not defined.
                                                                 4

								
To top