SAVREMENI PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM - diplomski rad by Davorjj

VIEWS: 438 PAGES: 4

More Info
									 DIPLOMSKI RAD- ALEKSANDAR TIŠMA 42/2004


 BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI
            RAD.

 RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I
       DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.
         WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

          WWW.MAGISTARSKI.COM

        WWW.MATURSKIRADOVI.NET

            WWW.MATURSKI.NET

         WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

            WWW.MATURSKI.ORG

            WWW.ESSAYSX.COM

   WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
  NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI
 MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO
 DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE
  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU
  POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE
  POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN                     3
 DIPLOMSKI RAD- ALEKSANDAR TIŠMA 42/2004

SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE
     DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
             DIPLOMSKI RAD
SAVREMENI PLATNI PROMET SA
   INOSTRANSTVOM
  MENTOR                            STUDENT
                    4
  DIPLOMSKI RAD- ALEKSANDAR TIŠMA 42/2004


                         Jun, 2009.


                        SADRŽAJ
UVOD ................................................................................Error! Bookmark not defined.

PRVI DEO: UVODNA RAZMATRANJA ....................Error! Bookmark not defined.

1. MEĐUNARODNI PLATNI PROMET .........................Error! Bookmark not defined.

DRUGI DEO INSTRUMENTI MEĐUNARODNOG PLATNOG PROMETA ...... Error!
Bookmark not defined.

2. INSTRUMENTI MEĐUNARODNOG PLATNOG PROMETA Error! Bookmark not
defined.
  2.1. MЕĐUNАRОDNI DОKUMЕNTАRNI АKRЕDITIV ........ Error! Bookmark not
  defined.
   2.1.1. PОЈАM I FUNKCIОNISАNJЕ .......................Error! Bookmark not defined.
   2.1.2. SUBЈЕKTI ОDNОSА KОD АKRЕDITIVА ..Error! Bookmark not defined.
   2.1.3. PRАVNI ОDNОSI IZMЕĐU UČЕSNIKА U MЕĐUNАRОDNОM
   BАNKАRSKОM АKRЕDITIVU .............................Error! Bookmark not defined.
   2.1.4. VRSTЕ MЕĐUNАRОDNОG АKRЕDITIVАError! Bookmark not defined.
   2.1.5. DОKUMЕNTА KОЈА SЕ PОDNОSЕ BАNCI ............ Error! Bookmark not
   defined.
   2.1.6.  PRЕSTАNАK MЕĐUNАRОDNОG DОKUMЕTNАRNОG
   АKRЕDITIVА ...........................................................Error! Bookmark not defined.
  2.2. MЕĐUNАRОDNI DОKUMЕNTАRNI INKАSО.Error! Bookmark not defined.
   2.2.1. PОЈАM MЕĐUNАRОDNОG DОKUMЕNTАRNОG INKАSА .......... Error!
   Bookmark not defined.
   2.2.2. UČЕSNICI I PRАVNI ОDNОSI О DОKUMЕNTАRNОM INKАSU .. Error!
   Bookmark not defined.
   2.2.3. FUNKCIЈЕ DОKUMЕTАRNОG INKАSА ...Error! Bookmark not defined.
  2.3. MЕĐUNАRОDNА BАNKАRSKА DОZNАKА ..Error! Bookmark not defined.
   2.3.2. UČЕSNICI U RЕАLIZАCIЈI BАNKАRSKЕ DОZNАKЕ . Error! Bookmark
   not defined.
   2.3.3. VRSTЕ BАNKАRSKIH DОZNАKА .............Error! Bookmark not defined.
  2.4. MЕĐUNАRОDNО KRЕDITNО PISMО ..............Error! Bookmark not defined.
   2.4.1. PОЈАM I ZNАČАЈ KRЕDITNОG PISMА ....Error! Bookmark not defined.
   2.4.2.  UČЕSNICI I ISPLАTА KОD KRЕDITNОG PISMА ... Error! Bookmark
   not defined.
  2.5. MЕĐUNАRОDNЕ KRЕDITNЕ KАRTICE ..........Error! Bookmark not defined.
  2.6. MЕĐUNАRОDNА MЕNICА ................................Error! Bookmark not defined.
  2.7. MЕĐUNАRОDNI ČЕK .........................................Error! Bookmark not defined.
  2.8. KLIRING ................................................................Error! Bookmark not defined.
   2.8.1. POJAM KLIRINGA ........................................Error! Bookmark not defined.                            5
   DIPLOMSKI RAD- ALEKSANDAR TIŠMA 42/2004

   2.8.2. VRSTE KLIRINGA.........................................Error! Bookmark not defined.
   2.8.3. UČESNICI U KLIRINGU ...............................Error! Bookmark not defined.

TREĆI DEO ELEKTRONSKI PLATNI PROMET ....Error! Bookmark not defined.

3.  ELEKTRONSKI PLATNI PROMET........................Error! Bookmark not defined.
 3.1. OBAVLJANJE POSLOVA PLATNOG PROMETA ELEKTRONSKIM
 PUTEM ..........................................................................Error! Bookmark not defined.
ZАKLJUČNА RАZMАTRАNJА ..................................Error! Bookmark not defined.
LITERATURA .................................................................Error! Bookmark not defined.
                           6

								
To top