Docstoc

Obavezno zdravstveno osiguranje u srbiji

Document Sample
Obavezno zdravstveno osiguranje u srbiji Powered By Docstoc
					    BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD.

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI
         EDUKATIVNI MATERIJALI.
           WWW.SEMINARSKIRAD.ORG

            WWW.MAGISTARSKI.COM

          WWW.MATURSKIRADOVI.NET

             WWW.MATURSKI.NET

          WWW.SEMINARSKIRAD.INFO

             WWW.MATURSKI.ORG

              WWW.ESSAYSX.COM

    WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVI
 NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI
 RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO DA
  ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI,
DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I
 UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE
 NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA
       RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA
               MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
     *Ovde unesite naziv Vaše više škole ili fakulteta
         DIPLOMSKI RAD
   Tema: Obavezno zdravstveno osiguranje u Srbiji
Profesor-mentor:                Učenik:
*ime mentora                  *Vaše ime, razred


                                  2
                            Decembar, 2009.
                                Sadržaj:
1   UVOD .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
  1.1    Metodološki pristupi i metode ................................................. Error! Bookmark not defined.
   1.1.1   Osiguranje imovine i lica ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
   1.1.2   Kopneno, vazdušno i pomorsko osiguranje ........................................... Error! Bookmark not defined.
   1.1.3   Obavezno i dobrovoljno osiguranje ....................................................... Error! Bookmark not defined.
   1.1.4   Unutrašnje i spoljašnje osiguranje ......................................................... Error! Bookmark not defined.
   1.1.5   Saosiguranje .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
   1.1.6   Reosiguranje .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
   1.1.7   Retrocesija ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
   1.1.8   Premijsko i uzajamno osiguranje ........................................................... Error! Bookmark not defined.
   1.1.9   Individualno i kolektivno osiguranje ...................................................... Error! Bookmark not defined.
  1.2    Sistemi zdravstvene zaštite ...................................................... Error! Bookmark not defined.
  1.3   Zakoni utemeljeni na Bismark-ovom modelu zdravstvene zaštite ........... Error! Bookmark not
  defined.
  1.4    Semaškov model zdravstvene zaštite ....................................... Error! Bookmark not defined.
  1.5    Pravna regulativa u osiguranju ................................................. Error! Bookmark not defined.
  1.6    Finansiranje zdravstvene zaštite............................................... Error! Bookmark not defined.
   1.6.1   Zdravstveno osiguranje građana koji ostvaruju prihode ....................... Error! Bookmark not defined.
   1.6.2   Zdravstveno osiguranje članova porodice ............................................. Error! Bookmark not defined.
   1.6.3   Zdravstveno osiguranje građana koji ne ostvaruju prihode .................. Error! Bookmark not defined.
  1.7    Zdravstveno osiguranje u Srbiji ................................................ Error! Bookmark not defined.
  1.8    Društva za osiguranje ............................................................... Error! Bookmark not defined.
   1.8.1   Penzioni fondovi .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
   1.8.2   Investicioni fondovi ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
   1.8.3   Monetarna politika ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
  1.9    Ulaganje u investicioni fond ..................................................... Error! Bookmark not defined.
  1.10   Vrste fondova .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
  1.11   Dopunsko zdravstveno osiguranje ............................................ Error! Bookmark not defined.
  1.12   Reforma zdravstvenog sistema Srbije ....................................... Error! Bookmark not defined.
   1.12.1    Mesto i uloga RZZO u sistemu finansiranja zdravstvene zaštite stanovništva . Error! Bookmark not
   defined.
  1.13   Decentralizacija u sistemu zdravstvene zaštite Republike SrbijeError! Bookmark not defined.
   1.13.1    Tipovi decentralizacije ...................................................................... Error! Bookmark not defined.

2   ZAKLJUČAK ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
3   LITERATURA .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
                                                            3

				
DOCUMENT INFO
Description: Seminarski, diplomski i maturski radovi iz ekonomije, informatike, matematike, finansija, medicine. Seminarski, diplomski i maturski radovi izrada, razmena i download