De gokkende managers by thierrydebels

VIEWS: 23 PAGES: 1

More Info
									 stijl
         boeken                                  Pas geboekt
                                                                                      BEAGLE
                                                                                      IN HET KIELZOG VAN DARWIN


                                                                                      HOE STAAT ONZE AARDE ER NU VOOR 200 JAAR NA DE GEBOORTEDATUM
                                                      w Werknemers wedijveren                     VAN CHARLES DARWIN?

De gokkende managers                                            met collega’s om nutteloze
                                                      zaken als bureaugrootte,
                                                      pesten hun collega’s, verto-
                                                                                      De reis van de Beagle is omschreven als de belangrijkste expeditie die ooit
                                                                                      werd gemaakt. Op die reis legde Charles Darwin immers de grondslag van zijn
                                                                                      latere evolutietheorie. Darwins wereldreis werd nu opnieuw nagezeild met een
                                                      nen ongewenst en gewenst                     hedendaagse driemaster met aan boord bioloog en Knackjournalist Dirk Drau-
V
     olgens de wiskundige Jo-    600 mensen worden gered en een
                                                      seksueel gedrag, roddelen                    lans en Charles Darwins achterachterkleindochter Sarah. Deze avontuurlijke
     seph Mazur komt elke be-    kans van twee op drie dat niemand                                                 zeilreis werd in een televisieserie gegoten en het voorbije jaar uitgezonden op
     drijfsbeslissing uiteindelijk  wordt gered. Welk van deze program-               om er zelf beter van te wor-
                                              den en nemen bewust minder competente                      Canvas in 35 afleveringen. Deze luxebox bevat alle integrale afleveringen van
     neer op een, meestal berede-  ma’s geniet uw voorkeur? Houd uw                                                 de tv-serie met tal van extra’s.
     neerde, gok. Dat is de cen-   antwoord nog even in beraad. Stel dat      collega’s aan om daar gunstig bij af te ste-
trale stelling van zijn recentste boek  de wetenschappers de gevolgen van        ken. Maar anderzijds zijn werknemers ook
What’s luck got to do with it. Neem de  beide programma’s op de volgende         hulpvaardig en sociaal. In werksituaties
beslissing van Toyota om een hybride   manier hadden voorgesteld. Indien        gedragen veel mensen zich in elk geval
auto te ontwikkelen. De eerste verga-   programma A wordt gevolgd, sterven        vaak irrationeel. In Oerdriften op de werkvloer
                                              wordt een evolutionaire benadering van
dering hierover vond plaats in 1994.   er 400 mensen. Indien programma B
                                              het menselijke handelen in organisaties uit-
Nauwelijks drie jaar later werd de    wordt gevolgd, is er een derde kans
                                              gewerkt die een verklaring wil bieden voor
eerste Prius al verkocht. Een zware    dat niemand sterft en een kans van
                                              zulke vormen van irrationeel gedrag.
gok volgens Mazur. Op elke verkoch-    twee op de drie dat 600 mensen ster-       Bram Buunk, Oerdriften op de werkvloer, Bert
te wagen verloor de onderneming im-    ven.                       Bakker, 2010, 336blz, 19,95 euro
mers veel geld. De kostprijs van de     Maak opnieuw uw keuze tussen
Prius bedroeg het dubbele van de ver-   beide opties. U zult misschien ge-
koopprijs. Toch ging de bedrijfslei-   merkt hebben dat het om identiek de-              w Met het najaar komen
ding ervan uit dat de hybride wagen    zelfde gevolgen gaat, maar anders ge-              ook de zogenaamde
vroeg of laat met winst zou worden    formuleerd. U twijfelt? U had in het              agendamanagement-
verkocht, ook al is dat bij het nemen   eerste geval een voorkeur voor pro-               boeken op de markt.
van de beslissing verre                 gramma A, maar in het               Het zijn agenda’s voor
van zeker. In datzelfde                 tweede geval een voor-              2011 met allerlei tips
jaar 1997 lanceren Ser-                 keur voor programma B,       om het professionele leven uit te
gey Brin en Larry Page                 zoals nagenoeg alle        bouwen. Coach jezelf naar succes is
                                              een van de eerste die van de persen
de zoekmachine Goog-                  mensen voor u? Mazur:
                                              rolt. Opvallend aan het boek is dat
le. De eerste financie-                 “Door een identiek ge-
                                              regelmatig de nadruk legt op zelfeva-
ring komt van Andy                   geven anders voor te
                                              luatie. Het boek is samengesteld door
Bechtolsheim van Sun.                  stellen, kan de keuze
                                              twee experts in training en coaching
Hij beslist om 100.000                 van iemand beïnvloed
                                              in persoonlijke groei.
dollar in de nieuwe on-
derneming te steken.
                            en zelfs drastisch gewij-
                            zigd worden. Dit pro-
                                              Marlies van der Putten & Lidwien van                                                      + GRATIS
                                                                                                                       RATIS
                                                                                                                       GR
                                              Wissen, Coach jezelf naar succes, Agenda                                                        D
                                                                                                                     'BEAGLE DAGBOEK'
Ook dat is een zware                  bleem wordt samenge-        en werkboek met 365 dagen inspiratie,
gok volgens Mazur.                   vat onder de term fra-                                                                                VAN DIRK
                                              Business Contact, 2010, 365blz, 16,95 euro
  De stelling in What’s                ming.”                                                                                        DRAULANS
                                                                                                                       DRAUULANS
luck got to do with it, is                Voor Mazur het be-
dat dit ‘gokken’ van on-                wijs dat de beslissingen
                                                                                                                               ✂
                                                      w De Standaard-journalist
dernemers en managers vaak verte-     van mensen, ook ondernemers en ma-                Jorn De Cock trok door het
kend verloopt. Een typisch voorbeeld   nagers, niet steeds feilloos verlopen.              Midden-Oosten en toont

                                                                            V O OR D EE L B O N € 99 , 95 *
is het framing effect. Dat stelt dat de  De uiteindelijke ‘gok’ wordt bijvoor-              wat er in de Arabische
keuzes van mensen veranderen in      beeld sterk beïnvloed door de manier               wereld gebeurt. Hij bezoekt
functie van de manier waarop een-     waarop de gegevens worden voorge-                de nachtclubs in Beiroet,
zelfde situatie beschreven wordt. Stel  steld. Het boek van Mazur sluit daar-              maar ook de geteisterde
dat België zich voorbereidt op de uit-  mee aan bij de economische theoreti-       straten van Bagdad. Uit het boek blijkt dat
braak van een zeldzame gevaarlijke    sche school van behavioral economics,      er op het Arabische schiereiland een strijd
                                                                            HAAL MET DEZE VOORDEELBON
ziekte die naar verwachting 600 land-   die vragen stelt bij de stelling dat elk     woedt tussen moderniteit en conserva-            DE LUXEBOX ‘BEAGLE’ BIJ
genoten zal doden. U bent eerste mi-   economisch handelen rationeel te         tisme die bij ons amper aandacht krijgt.
nister en twee alternatieve program-   verklaren is.                  Zoals het gesloten land Syrië dat econo-          STANDAARD BOEKHANDEL
ma’s om de ziekte bestrijden worden                   z THIERRY DEBELS  misch zijn deuren opent, waardoor de            VOOR SLECHTS € 99,95*
opgezet. Indien programma A wordt     Joseph Mazur, What’s luck got to do with it.   hoofdstad Damascus een bruisende
gevolgd, worden 200 mensen gered.     The history, mathematics, and psychology of   metropool wordt.                      *Actie zonder aankoopverplichting. Extra voordeelbonnen via
                                                                            www.knack.be/acties. Actie geldig zolang de voorraad strekt, t.e.m..
Indien programma B wordt gevolgd,     the gambler’s illusion, Princeton, 2010,     Jorn De Cock, Arabische dageraad, Een reis                                          motionele
                                                                            23/10/2010. Niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promotionele
                     277 blz, 25 euro                 tussen glamour en fatwa, Meulenhoff, 2010,
is er een kans van een op de drie dat                                                         aanbiedingen. Bij uitputting van de promotie kan u reserveren voor afhaling
                                              316blz, 19,95 euro                                                      d
                                                                            op een latere datum. Deze aanbieding is niet geldig op de voorraad op de
                                                                       OB45637
                                                                            winkelvloer tegen de gewone handelsprijs.
154 30 SEPTEMBER 2010 | WWW.TRENDS.BE

								
To top