Ke hoach Phu dao HS Yeu kem

Document Sample
Ke hoach Phu dao HS Yeu kem Powered By Docstoc
					              Tr-êng thcs thÞ trÊn
           ..............@................
      KÕ ho¹ch phô ®¹o häc sinh yÕu kÐm
                            Hä vµ tªn : lý v¨n h¶i
                            M«n : sinh
                            Líp : 7b     C¨n cø c¸c kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2010 -2011,
nh»m gi¶m thiÓu häc sinh yÕu kÐm, kh¾c phôc häc sinh ngåi sai líp, n©ng
cao chÊt l-îng d¹y häc. B¶n th©n t«i lËp kÕ ho¹ch d¹y häc phô ®¹o cho
häc sinh yÕu kÐm m«n Sinh häc víi mét sè näi dung sau:
   I. Thùc tr¹ng t×nh h×nh, nh÷ng thuËn lîi, khã kh¨n:
   1.Thùc tr¹ng t×nh h×nh.
   Qua qu¸ tr×nh gi¶ng d¹y ®Çu n¨m häc 2010 -2011, sè häc sinh yÕu kÐm
m«n Sinh häc chiÕm tØ lÖ t-¬ng ®èi cao: Do ®a sè nh÷ng em cã häc kùc yÕu
cña líp tr-íc dån l¹i.
   2. Nh÷ng thuËn lîi:
   §· nhiÒu n¨m ngµnh gi¸o dôc B×nh Liªu còng nh- tr-êng THCS ThÞ TrÊn
tËp trung lµm c«ng t¸c chÊt l-îng. §ång thêi víi cuéc vËn ®éng cña Bé
tr-ëng BGD -§T trong n¨m häc 2010 -2011 ®Õn nay gi¸o viªn ®· cã kÕ ho¹ch
n©ng cao chÊt l-îng d¹y vµ häc.
   Bªn c¹nh ®ã lµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, ý thøc thùc hiÖn cuéc vËn
déng hai kh«ng cña ®éi ngò thÇy c« gi¸o nghiªm tóc. C¸c bµi kiÓm tra ®·
®-îc tæ chøc kh¸ nghiªm tóc, chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc.
   Cïng víi sù ®ång thuËn cao cña nh©n d©n, phô huynh vµ c¸c tæ chøc x·
héi kh¸c trªn ®Þa bµnlµ sù quan t©m chØ ®¹o s©u s¸t cña cÊp ñy §¶ng,
chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng.
   3. Nh÷ng khã kh¨n:
   Trong viÖc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng hai kh«ng cßn cã mét sè Ýt gi¸o
viªn chñ quan, ch-a nhËn thøc d-îc mét c¸ch ®Çy ®ñ, trän vÑn môc ®Ých
cña cuéc vËn ®éng. Do ®ã trong viÖc thùc hiÖn ch-a nghiªm tóc, triÖt ®Ó
vµ thiÕu kiªn quyÕt.
   VÒ ch-¬ng tr×nh d¹y häc tuy cã nhiÒu -u ®iÓm song yªu cÇu cao vµ
nÆng nªn trong viÖc d¹y ch-a chÞu khã víi häc sinh yÕu kÐm, v× hoµn c¶nh
gia ®×nh.
   Bªn c¹nh ®ã cßn mét nguyªn nh©n kh«ng lo¹i trõ ®ã lµ do søc Ðp cña
viÖc phæ cËp THCS nªn mét sè Ýt häc sinh Ø l¹i, l-êi häc vµ dÉn ®Õn yÕu
kÐm.
   II. ChØ tiªu.
   Gi¶m sè l-îng HS yÕu kÐm ®Ó ®¶m b¶o chØ tiªu cña nhµ tr-êng vµ kÕ
ho¹ch b¶n th©n ®Ò ra
   III. KÕ ho¹ch.
  Qua kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Çu n¨m vµ kÕt qu¶ n¨m häc tr-íc , xuÊt ph¸t tõ
thùc tÕ cña nhµ tr-êng còng nh- kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña PGD, kh«ng ngõng
n©ng cao chÊt l-îng gi¶ng d¹y ®¹i trµ, kh¾c phôc t×nh tr¹ng HS ngåi sai
líp, gi¶m tØ lÖ HS yÕu kÐm. T«i lËp kÕ ho¹ch phô ®¹o HS yÕu kÐm cô thÓ
nh- sau:
Néi dung , biÖn ph¸p , thêi gian thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ cô thÓ:

Th¸ng  9
                                Thêi gian
TT     Hä vµ tªn  Líp      Néi dung phô ®¹o
                                phô ®¹o
1
2
3
4
5
6
7
8
9            7B
10
11
12
13
14
15
16
17
18
BiÖn ph¸p thùc hiÖn  KÕt  qu¶  §¸nh gi¸  Ghi chó
            1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
           10
           11
           12
           13
           14
           15
           16
           17
           18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:473
posted:2/23/2011
language:Vietnamese
pages:5