Docstoc

Belajar Joomla - Ebook Joomla - Panduan Joomla Percuma

Document Sample
Belajar Joomla - Ebook Joomla - Panduan Joomla Percuma Powered By Docstoc
					w w w. s e min ardi gital.co m

      2011
A s s al a m m u al aiku m d an s al a m s ejahtera.
B erikut ialah c a ra pe m a s a n g a n Jo o ml a s e c a ra lo c alho st
(Offline) d an Fantati s c o (Online).
P a ndu an ini a d a lah s e b ah gi an d ari peti kan E b o o k
P a ndu an A s a s J o o ml a 1.5 B a h a s a M el ayu...
S e kirany a a nd a m era s a k a n p andu an ini m e m b antu a nd a
d an a nd a perlu kan m a klu m at tentan g b a g ai m an a untuk
m e n guru s d an m ent adbir la m an Jo o ml a 1.5 a nd a boleh
d ap at kan eboo k ini den g a n m el ay ari
w w w. s e min ardi gital.co m
In g at !!! P a ndu an ini dituli s d al a m b ah a s a M el ayu...
D a p at ka n s e g era....
1 . Pe m a s a n g a n J o o ml a 1.5
Pemasangan Joomla mempunyai 2 cara iaitu secara Offline dan Online. Bagi
pemasangan secara Offline (localhost) sila dapatkan software x a m pp
(http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html ) dan pasangkan pada pc
anda. Seterusnya ikut langkah berikut :-

M e m a s a n g J o o ml a s e c a ra Offline (lo c alho st)

L a n g k a h s a tu :

   Download pakej Joomla 1.5 di http://www.joomla.org/download.html (Versi

    terbaru sekarang adalah 1.6). Tutorial ini hanya untuk 1.5 sahaja.

   Bina Database melalui phpmyadmin (Rujuk Nota Ringkas)

   Pastikan Sistem Xampp telah dipasang dan pakej Joomla telah dimasukan

    kedalam folder Xampp / htdocs (Tukar nama pakej Joomla kepada “portal”)

   Pergi ke url http://localhost/portal (“portal” adalah nama folder pakej Joomla

    yang telah ditukar)
   Klik butang Next disebelah kanan atas.
L a n g k a h kedu a :
   Biarkan sahaja page ini. Secara defaultnya bila sistem Xampp kita sempurna

    dijalankan.langkah kedua ini tidak menjadi masalah

   Klik butang “next” disebelah atas kanan.

L a n g k a h Ti g a :
   Page ini hanya license sahaja.. biar kan sahaja dan klik “next”

Lan g kah 4 :
   Perhatikan pada paparan ini dan isikan maklumat seperti diatas :

  Hostname : localhost

  Username : admin (nama user yang dibuat dalam phpmyadmin)

  Password : Password admin yang dibuat dalam Phpmyadmin

  Database Name : nama database yang dicipta dalam Phpmyadmin.

  Seterusnya klik next
Lan g kah 5 :
Biarkan sahaja page ini. Dan klik next

Lan g kah 6 :
  Isikan maklumat yang dikehendaki :

   Site Name : Nama Portal / Web anda

   Your Email : Masukan alamat email anda

   Admin password : Masukan pasword anda (tidak semestinya sama dengan

   Password admin Phpmyadmin)

   Install Default Sample Data : Klik untuk install sample data tersebut dan klik

   next.

Lan g kah 7 :

   Page ini memaparkan arahan untuk membuang folder (installation) dalam

   folder Xampp/htdocs/portal/installation

   Username anda adalah “admin”.
Selepas anda delete folder tersebut, klik butang “site” diatas sebelah kanan. Siap

Laman Joomla anda berserta data yang mengandungi menu dan artikel mengikut

section dan category... Selesai..
L a m a n H a d a p a n (Frontend) [ http://loclahost/portal]
L a m a n A d min ( B a c k end) [http://localhost/portal/administrator]
2. M e m a s a n g J o o ml a S e c a ra O nline (Teru s D I internet).

Cara ini memerlulkan anda memiliki sebuah hosting dan doman. Sekiranya anda
tidak mempunyainya. Boleh berhubung dengan saya untuk mendapatkan domain dan
hosting yang murah.

Sila ikut langkah berikut : -


B a g ai m an a M e m a s a n g Jo o ml a D e n g a n P a nt a s S e c a ra

O nline ?

Dalam modul penerangan ini anda akan mengetahui bagaimana memasang Joomla

menerusi Fantastico Autoinstaller. Fantastico merupakan satu software yang

dipasang dalam kebanyakan server(Hosting) Linux. Ini bagi memudahkan anda

memasang software-software open source ke laman anda secara terus ditalian.. Bagi

pemasangan Joomla kita mula disini :-

Log in ke akaun cpanel anda dan click pada butang ikon Fa nt a sti c o D e Lu xe icon.

Seterusnya anda akan dibawa kepada paparan berikut. Untuk kefahaman cPanel sila

rujuk nota ringkas c Pa n el yang disediakan.

* Pastikan anda sudah mempunyai hosting yang menggunakan cPanel .. Jika tiada, anda
boleh membelinya dengan saya.

Cari link Joomla 1.5 disebelah kiri dan klik pada link tersebut.
Seterusnya klik N e w In st allation
Seterusnya anda akan dapat lihat paparan berikut. Anda perlu memasukan infomasi

yang diperlukan untuk maklumat asas laman Joomla anda
Anda perlu mengisi maklumat khusus seperti :

   In st all in dire ctory – Penentuan dimana pemasangan Joomla anda dapat

   diakses. Jika anda hanya berpikir untuk menjadikan Joomla anda sebagai

   laman utama dengan nama domain (e.g. www.namadomainanda.com), biarkan

   kotak itu kosong sahaja. Anda juga menjadikan laman Joomla anda sebagai

   direktori dalam server anda. Caranya dengan meletakan nama dalam kotak

   tersebut, boleh diakses dengan nama sambungan pada main domain

   (e.g.www.namadomainanda.com/lamanjoomla) .

   A d min a c c e s s d at a – username dan password untuk mengakses panel admin

   Joomla anda.

   A d min e-m ail – alamat email anda

   A d min full n a m e – Nama penuh anda
   S ite N a m e – Nama Laman Joomla anda. Ianya akan terpapar dimuka depan

   Laman web(Frontpage)

   In st all S a m ple D at a ? – Jika anda pilih butang ini. Laman joomla anda secara

   automatiknya akan mempunyai contoh-contoh data termasuk contoh menu

   dan artikel. Kami cadangkan anda untuk memilih ruangan ini.
Selesai sahaja anda mengsisi borang-borang tersebut, teruskan pemasangan dengan

klik pada butang In st all J o o ml a 1.5 button. Anda akan ditanya sekali lagi sebagai

pengesahan pemasangan pada muka seterusnya

Diakhir pemasangan, anda akan menerima informasi tentang Laman Joomla anda

seperti bagaimana untuk login kedalam panel admin.


D a p at ka n s a m bun g a n eboo k ini den g a n m el ay ari
w w w. s e min ardi gital.co m

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:369
posted:2/23/2011
language:English
pages:12
Description: Panduan Joomla ataupun Ebook Joomla 1.5 Versi Percuma