BANG TI£N LUONG-tien by sylphpro

VIEWS: 20 PAGES: 17

									                               Sheet1
sè        tªn c«ng viÖc        ®¬n   khèi       §mM¸y  §MNC¤ng  NC M¸y  NC nh©n c«ng
 tt                      vÞ   l-îng
 1      c«ng t¸c chuÈn bÞ
 2        Ðp cäc           m    2522
          Mãng
 3       §µo ®Êt b»ng m¸y       m3   535.56
 4    §µo ®Êt hè mãng b»ng thñ c«ng    m3   269.57
 5      Ph¸ bª t«ng ®©ug cäc      m3   10.5
 6   §æ bª t«ng lãt mãng vµ gi»ng mãng   m3   21.79
 7  G.C.L.D cèt thÐp mãng vµ gi»ng mãng   tÊn
 8  G.C.L.D cèp pha mãng vµ gi»ng mãng   100m2   5.06
 9    §æ bª t«ng mãng vµ gi»ng mãng    m3   189.52
10   Th¸o v¸n khu«n mãng vµ gi»ng mãng   100m2   5.06
11     LÊp ®Êt hè mãng thñ c«ng      m3   1841.34
12          T«n nÒn         m3   393.22
13        C¸c c«ng t¸c kh¸c
           tÇng 1
14      GCLD cèt thÐp cét, lâi     tÊn   443            38.28        16958.04
15      GCLD v¸n khu«n cét, lâi     100m2  14.6           8.48         123.81
16       §æ bª t«ng cét ,lâi      m3   67.354           4.05         272.78
17       B¶o d-ìng bª t«ng cét                                 0.00
18       Dì v¸n khu«n cét, lâi     100m2  443            0.07         31.01
19  GhÐp v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1559.2           36.22        56474.22
20   §Æt cèt thÐp dÇm sµn , cÇu thang    tÊn   16.245          11.9         193.32
21   §æ bª t«ng dÇm sµn, cÇu thang     m3   188.587          2.07         390.38
22  B¶o d-ìng bª t«ng dÇm sµn ,cÇu thang                              0.00
23   Dì v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1559.2          0.07         109.14
24         X©y t-êng         m3   161.513          1.92         310.10                               Page 1
                             Sheet1
25          L¾p cöa         m2   187.79    0.4   75.12
26          Tr¸t trÇn        m2   1349.06    0.3   404.72
27      Tr¸t t-êng phÝa trong      m2   1214.18    0.175  212.48
28          L¸t nÒn         m2   937.46    0.4   374.98
29      Tr¸t t-êng phÝa ngoµi      m2   459.513    0.137  62.95
30        C«ng t¸c kh¸c                       0.00
           tÇng 2
31     GCLD cèt thep cét, lâi      tÊn  330.5     38.28  12651.54
32     GCLD v¸n khu«n cét, lâi     100m2  10.755    8.48   91.20
33     §æ bª t«ng cét ,lâi v¸ch     m3   49.525    4.05   200.58
34      B¶o d-ìng bª t«ng cét                     0.00
35     Dì v¸n khu«n cét, lâi v¸ch    100m2  330.5    0.07   23.14
36  GhÐp v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1349.06    36.22  48862.95
37  §Æt cèt thÐp dÇm sµn , cÇu thang    tÊn   15.495    11.9   184.39
38   §æ bª t«ng dÇm sµn, cÇu thang    m3   178.735    2.07   369.98
39  B¶o d-ìng bª t«ng dÇm sµn ,cÇu thang                  0.00
40   Dì v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1349.06    0.07   94.43
41          X©y t-êng        m3   180.63    1.92   346.81
42          L¾p cöa        m2   96.29     0.4   38.52
43          Tr¸t trÇn       m2   1349.06    0.3   404.72
44      Tr¸t t-êng phÝa trong     m2   1687.3    0.175  295.28
45          L¸t nÒn        m2   937.46    0.4   374.98
46      Tr¸t t-êng phÝa ngoµi     m2   425.86    0.137  58.34
47         C«ng t¸c kh¸c                      0.00
            tÇng 3
48      GCLD cèt thÐp cét, lâi     tÊn  320.5     38.28  12268.74
49     GCLD v¸n khu«n cét, lâi     100m2  9.803     8.48   83.13
50      §æ bª t«ng cét ,lâi v¸ch    m3   46.775    4.05   189.44                             Page 2
                             Sheet1
51      B¶o d-ìng bª t«ng cét                     0.00
52     Dì v¸n khu«n cét, lâi v¸ch   100m2  320.5    0.07   22.44
53  GhÐp v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1349.06    36.22  48862.95
54  §Æt cèt thÐp dÇm sµn , cÇu thang    tÊn   15.495    11.9   184.39
55   §æ bª t«ng dÇm sµn, cÇu thang    m3   178.735    2.07   369.98
56  B¶o d-ìng bª t«ng dÇm sµn ,cÇu thang                  0.00
57   Dì v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1349.06    0.07   94.43
58          X©y t-êng        m3   180.63    1.92   346.81
59          L¾p cöa        m2   96.29     0.4   38.52
60          Tr¸t trÇn       m2   1349.06    0.3   404.72
61      Tr¸t t-êng phÝa trong     m2   1687.3    0.175  295.28
62          L¸t nÒn        m2   937.46    0.4   374.98
63      Tr¸t t-êng phÝa ngoµi     m2   425.86    0.137  58.34
64         C«ng t¸c kh¸c                      0.00
            tÇng 4
65      GCLD cèt thÐp cét, lâi     tÊn  310.5     38.28  11885.94
66     GCLD v¸n khu«n cét, lâi     100m2  7.87     8.48   66.74
67       §æ bª t«ng cét ,lâi      m3   44.025    4.05   178.30
68      B¶o d-ìng bª t«ng cét                     0.00
69      Dì v¸n khu«n cét, lâi     100m2  310.5    0.07   21.74
70  GhÐp v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1349.06    36.22  48862.95
71  §Æt cèt thÐp dÇm sµn , cÇu thang    tÊn   15.495    11.9   184.39
72   §æ bª t«ng dÇm sµn, cÇu thang    m3   178.735    2.07   369.98
73  B¶o d-ìng bª t«ng dÇm sµn ,cÇu thang                  0.00
74   Dì v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1349.06    0.07   94.43
75          X©y t-êng        m3   180.63    1.92   346.81
76          L¾p cöa        m2   96.29     0.4   38.52
77          Tr¸t trÇn       m2   1349.06    0.3   404.72                             Page 3
                             Sheet1
78      Tr¸t t-êng phÝa trong      m2   1687.3    0.175  295.28
79          L¸t nÒn         m2   937.46     0.4   374.98
80      Tr¸t t-êng phÝa ngoµi      m2   425.86    0.137  58.34
81         C«ng t¸c kh¸c                      0.00
            tÇng 5
82      GCLD cèt thÐp cét, lâi     tÊn  300.5     38.28  11503.14
83      GCLD v¸n khu«n cét, lâi     100m2  7.038     8.48   59.68
84       §æ bª t«ng cét ,lâi      m3   41.275    4.05   167.16
85       B¶o d-ìng bª t«ng cét                     0.00
86       Dì v¸n khu«n cét, lâi     100m2  300.5    0.07   21.04
87  GhÐp v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1349.06    36.22  48862.95
88   §Æt cèt thÐp dÇm sµn , cÇu thang    tÊn   15.495    11.9   184.39
89    §æ bª t«ng dÇm sµn, cÇu thang    m3   178.735    2.07   369.98
90  B¶o d-ìng bª t«ng dÇm sµn ,cÇu thang                  0.00
91   Dì v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2  1349.06    0.07   94.43
92          X©y t-êng        m3   180.63    1.92   346.81
93           L¾p cöa        m2   96.29     0.4   38.52
94           Tr¸t trÇn       m2   1349.06    0.3   404.72
95       Tr¸t t-êng phÝa trong     m2   1687.3    0.175  295.28
96           L¸t nÒn        m2   937.46    0.4   374.98
97       Tr¸t t-êng phÝa ngoµi     m2   425.86    0.137  58.34
98         C«ng t¸c kh¸c
            TÇNG 6
 99      GCLD cèt thÐp cét, lâi     tÊn              0.00
100     GCLA v¸n khu«n cét, lâi     100m2              0.00
101       §æ bª t«ng cét, lâi     m3               0.00
102     B¶o d-ìng bª t«ng cét, lâi                   0.00
103       Dì v¸n khu«n cét, lâi    100m2              0.00                             Page 4
                           Sheet1
104  GhÐp v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang    m2       0.00
105  §Æt cèt thÐp dÇm sµn , cÇu thang    tÊn       0.00
106   §æ bª t«ng dÇm sµn, cÇu thang    m3       0.00
107  B¶o d-ìng bª t«ng dÇm sµn ,cÇu thang          0.00
108   Dì v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2      0.00
109          X©y t-êng        m3       0.00
110          L¾p cöa        m2       0.00
111          Tr¸t trÇn       m2       0.00
112      Tr¸t t-êng phÝa trong     m2       0.00
112          L¸t nÒn        m2       0.00
113      Tr¸t t-êng phÝa ngoµi     m2
114         C«ng t¸c kh¸c
            TÇng 7
115      GCLD cèt thÐp cét, lâi     tÊn       0.00
116     GCLA v¸n khu«n cét, lâi     100m2
117       §æ bª t«ng cét, lâi     m3
118     B¶o d-ìng bª t«ng cét, lâi
119       Dì v¸n khu«n cét, lâi    100m2
120  GhÐp v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang    m2
121  §Æt cèt thÐp dÇm sµn , cÇu thang    tÊn
122   §æ bª t«ng dÇm sµn, cÇu thang    m3
123  B¶o d-ìng bª t«ng dÇm sµn ,cÇu thang
124   Dì v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2
125          X©y t-êng        m3
126          L¾p cöa        m2
127          Tr¸t trÇn       m2
128      Tr¸t t-êng phÝa trong     m2
129          L¸t nÒn        m2                           Page 5
                           Sheet1
130      Tr¸t t-êng phÝa ngoµi     m2
131         C«ng t¸c kh¸c
            tÇng 8
132      GCLD cèt thÐp cét, lâi     tÊn
133     GCLA v¸n khu«n cét, lâi     100m2
134       §æ bª t«ng cét, lâi     m3
135     B¶o d-ìng bª t«ng cét, lâi
136       Dì v¸n khu«n cét, lâi    100m2
137  GhÐp v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang    m2
138  §Æt cèt thÐp dÇm sµn , cÇu thang    tÊn
139   §æ bª t«ng dÇm sµn, cÇu thang    m3
140  B¶o d-ìng bª t«ng dÇm sµn ,cÇu thang
141   Dì v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2
142          X©y t-êng        m3
143          L¾p cöa        m2
144          Tr¸t trÇn       m2
145      Tr¸t t-êng phÝa trong     m2
146          L¸t nÒn        m2
147      Tr¸t t-êng phÝa ngoµi     m2
148         C«ng t¸c kh¸c
            tÇng 9
149      GCLD cèt thÐp cét, lâi     tÊn
150     GCLA v¸n khu«n cét, lâi     100m2
151       §æ bª t«ng cét, lâi     m3
152     B¶o d-ìng bª t«ng cét, lâi
153       Dì v¸n khu«n cét, lâi    100m2
154  GhÐp v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang    m2
155  §Æt cèt thÐp dÇm sµn , cÇu thang    tÊn                           Page 6
                             Sheet1
156   §æ bª t«ng dÇm sµn, cÇu thang    m3
157  B¶o d-ìng bª t«ng dÇm sµn ,cÇu thang
158   Dì v¸n khu«n dÇm sµn, cÇu thang   100m2
159          X©y t-êng        m3
160          L¾p cöa        m2
161          Tr¸t trÇn       m2
162      Tr¸t t-êng phÝa trong     m2
163          L¸t nÒn        m2
164      Tr¸t t-êng phÝa ngoµi     m2
165         C«ng t¸c kh¸c
           tÇng m¸i
167      GCLD cèt thÐp cét, lâi     tÊn  300.5     38.28  0.06
168      GCLA v¸n khu«n cét, lâi    100m2  7.038     8.48  167.16
169       §æ bª t«ng cét ,lâi.     m3   41.275    4.05
170     B¶o d-ìng bª t«ng cét lâi                   21.04
171      Dì v¸n khu«n cét, lâi     100m2  300.5    0.07  516.68
172    GhÐp v¸n khu«n dÇm, b¶n m¸i    100m2  1426.5    36.22  0.16
173    §Æt cèt thÐp dÇm, b¶n m¸i     tÊn   13.124    11.9  350.95
174     §æ bª t«ng dÇm, b¶n m¸i     m3   169.542    2.07
175   B¶o d-ìng bª t«ng dÇm, b¶n m¸i                  99.86
176     Dì v¸n khu«n dÇm, b¶n m¸i    100m2  1426.5    0.07  93.77
177       GhÐp v¸n khu«n bÓ      100m2
178       §Æt cèt thÐp bÓ       tÊn
179        §æ bª t«ng bÓ       m3
180      B¶o d-ìng bª t«ng bÓ
181      Th¸o dì v¸n khu«n bÓ     100m2
182      X©y t-êng, lan can m¸i     m3   48.84    1.92   2.90
183          L¾p cöa        m2    7.26     0.4  427.95                             Page 7
                        Sheet1
184        Tr¸t trÇn     m2  1426.5    0.3  79.28
185    Tr¸t t-êng phÝa trong   m2  453.03    0.175  374.98
186        L¸t nÒn      m2  937.46    0.4  15.89
187   Tr¸t t-êng phÝa ngoµi    m2  116.013    0.137
188      C«ng t¸c kh¸c
        hoµn thiÖn
189  QuÐt s¬n t-êng trong + trÇn  m2  9700     0.072  54.58
190   QuÐt s¬n t-êng ngoµi nhµ   m2  2872.4    0.019  37.68
191        S¬n cöa      m2  753.6     0.05
192  Dän dÑp, bµn giao c«ng tr×nh
                        Page 8
Sheet1
Page 9
                              Sheet1
               1841.34                    355.92

        948.4125
van khuon lâi
            4.85
            1.85             13.7
            1.5   68.5  10.275
            0.9
h            2.5
tæng cña mét tÇng       #REF!   #REF!  15.56818

cè thÐp cét lâi v¸ch
c«t
biªn   10phi22         10  0.0025 1.65984
    16 6phi16          4  0.0016 0.424704


                              Page 10
                             Sheet1
       dµi        4.2     2.084544
giòa     14phi30       10  0.0025   0.84
      8 6phi16        4  0.0016 0.212352
       dµi        4.2     1.052352
tæng cét                   3.136896
v¸ch
      66phi12       66  0.0009 0.984614
      dµi         4.2
lâi     10phi 25/m      10  0.0039
      dµi        5.53      2.916799
      chu vi       13.7
t«ng cèt thepd mét tÇng            7.038309

v¸n khu«n dÇm sµn cÇu thang
dÇm
     9
    1.7                3.4    4.2
   489.6       161.513
san
 154.096
             180.72           4.2
 616.384        459.313
            640.033

    410.4
    820.8        859.461      937.4605
         38.6605
        1349.0605


                             Page 11
                          Sheet1
be tongsan
 103.1353
bª t«ng dam       178.735
   75.6                40.1005
                     140.5338
                 425.86 180.6343

       997.203
              2.5
                          Page 12
Sheet1
Page 13
Sheet1
Page 14
Sheet1
Page 15
     Sheet1
 10.56
 38.28
 48.84

  192
116.013
308.013     Page 16
             Sheet1
 8.48
         #REF!
238.06  31.947


 26.18
             Page 17

								
To top