Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Su dung Yahoo! Messenger

VIEWS: 61 PAGES: 30

									  http://vinasofts.ws/forums
 YAHOO !
Toaøn taäp
                created by Longhorn-vista
              Email: lbvmvtechip@yahoo.com.vn
            Homepage: http://lbvmvtechip.t60host.com/home/
                                     Mụ c lụ c
C h ư ơ n g I: Y ah o o ! M essen g er ....................................................................................................................... 3
         ớ   ệu
     1 . G i i thi ...................................................................................................................................... 3
            ểm          ên
     2 . C ác đ i m ớ i tro n g p h i b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0 ........................................................................ 3
     3. D ow nl  oad và cài đ ặt Yahoo! Messenger ............................................................................................ 3
     4 . T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er .............................................................................. 3
          n
     5 . Lo gi vào Y aho o ! M essen g er đ ể ch at................................................................................................ 5
                   ao ện
     6 . C ác th àn h p h ần g i d i củ a Y ah o o ! M essen g er............................................................................... 5
            ý
     7 . Q u ản l d an h sách ch at .................................................................................................................. 7
                n
     8 . X em th ô n g ti về b ạn ch at .............................................................................................................. 8
         ệu   n      n               n
     9 . H i ch ỉ h th ô n g ti cá n h ân và th ô n g ti b ạn ch at ........................................................................... 8
     1 0 . T h an h trạn g thái .......................................................................................................................... 9
          ao ện
     1 1 . G i di và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at............................................................................... 11
                  u n
     1 2 . Làm q u en vớ i Pl g i tro n g Y ah o o! M essen g er 8 .............................................................................. 11
            u n
     1 3 . C ác p l g i đ ư ợ c h ỗ trợ tro n g củ a sổ ch at ....................................................................................... 12
     1 4 . M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah o o! M essen g er ............................................................................. 13

                l
C h ư ơ n g II: Y ah oo ! M ai .............................................................................................................................. 19
                 a           l ễn
     1 . Đ ăn g ký m ộ t đ ị ch ỉ Y ah oo ! M ai m i p h í    ........................................................................................ 19
             l
     2 . N h ận m ai từ Y ah o o ! T h ư ............................................................................................................... 20
            l
     3 . G ử i m ai từ Y ah oo ! T h ư .................................................................................................................. 22
                       l
     4 . C ác tu ỳ ch ọ n Y ah o o ! M ai ............................................................................................................... 22
                            l
     5 . M ộ t số th ủ th u ật vớ i Y ah o o ! M ai..................................................................................................... 22

C h ư ơ n g III: Yahoo! 3600 ............................................................................................................................ 25
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
C h ư ơ n g I: Yahoo! Messenger
  1. G iớ i th iệu
                 à            n
    Y ah o o ! M essen g er l m ộ t ch ư ơ n g trì h ch at đ ư ợ c Y ah o o h ỗ trợ ch o n h ữ n g Y ah o o ! ID củ a Y ah o o. B ạn có th ể dễ
                 a       l                           .
    d àn g vào ch at b ở i đ ị ch ỉ E m ai Y ah o o có sẵn h o ặc tạo m ộ t Y ah o o ! ID m ớ i Y ah oo ! M essen g er xứ n g đ án g vớ i tên
               ả,         n                      ệp               n       ư
    g ọ i củ a n ó (xứ g i n g ư ờ i đ ư a ti ) vớ i ch ứ c n ăn g tru yền tải th ô n g đ i n h an h , tru yền tải tập ti vớ i d u n g l ợ ng
     ớ       ên         ên,         a    n         n
    l n . V ớ i p hi b ản 6 .x trở l b ạn có th ể ch i sẻ h ì h ản h củ a m ì h vớ i b ạn b è và n g ư ờ i th ân . V ớ i p h i b ản ên
                      ên                 n             ên
    Yahoo! Messenger 7.x trở l . B ạn cò n có th ể tạo ch o m ì h m ộ t p h ò n g ch at ri g và m ờ i m ọi n g ư ờ i vào p h ò ng
            n                              ện         ư
    ch at củ a m ì h . Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ b ạn m ộ t h ộ p th ư đ i tử có d u n g l ợ n g 1 G B , b ạn có th ể n h ận m ai trênl
                                     ú     m ếm
    W eb Y ah o o rất n h an h ch ó n g . Y ah o o ! M essen g er g i p bạn tì ki b ạn b è trên In tern et rất d ễ dàn g và n h an h
                 àm                              ú     m
    ch ó n g , b ạn có th ể l q u en vớ i b ất kỳ ai và Y ah oo ! M essen g er sẽ gi p b ạn tì đ ư ợ c n g ư ờ i th eo yêu cầu củ a b ạn .
                       ce                           ọ        n
    Y ah o o ! M essen g er h ỗ trợ V o i C h at và W eb cam , b ạn có th ể n g h e đ ư ợ c g i n g n ó i và h ì h ản h đ ố i p h ư ơ n g q u a
                         àm                                 n        n
    Yah o o ! M essen g er. B ạn m u ố n l q u en vớ i b ạn b è trên In tern et h ãy tran g b ị ch o m ì h m ộ t m áy tí h vớ i M o dem
                                 cro
    5 6 k(h o ặc cao h ơ n ), S o u n d C ard , S p eaker, M i p h o n e, C am era và ch ỉ cần tạo m ộ t A cco u n t Y ah oo Free.

  2. C ác đ iểm m ớ i tro n g p h iên b ản Y ah o o ! M essen g er 8 .0
                       ếp                         l        o
      a. Ch o p h ép b ạn ch at trự c ti vớ i n g ư ờ i d ù n g tài kh o ản M S N , H o tm ai h ay S B C G l b al kh ô n g cần ch ư ơ n g
          n   ve                       cro
        trì h Li M essen g er (M S N M essen g er) củ a M i so ft. B ạn có th ể đ ư a các tài kh o ản đ ó vào d an h sách
             n           a     l
        củ a m ì h (n h ập đ ầy đ ủ đ ị ch ỉ em ai, V D : myname@hotmail.com)
          m ếm                        .                           n ú
      b. T ì ki n g u yên câu văn tro n g cử a số th o ại B ạn đ ư a ch u ộ t đ ến câu văn n ào th ì cái kí h l p sẽ hi th ị    ển
                            m             ố          ố    ú
        ở câu văn đ ó . Y ah oo ! S earch sẽ tì n h ữ n g câu văn g i n g (h ay g ần g i n g ) g i p b ạn .
                c,   en                                             u n
      c. C ac th ẻ M u si C al d ar, S po rts, A nsw er, Lau n ch C ast, W eath er, … đ ư ợ c ch u yển th àn h các p l g i . B ạn
                  u n          ch                   ện               n
        tu ỳ ch ọ n các p l g i n ày th eo sở thí h ay p h ó n g to th u n h ỏ rất ti (p h ần n ày sẽ đ ư ợ c m ì h n ó i th êm ở
        dư ới ).

        o
  3. D o w n l ad và cài đ ặt Y ah o o ! M essen g er
                                    a                    n
       a. B ạn có th ể m u a Y ah o o ! M essen g er trên các đ ĩ p h ần m ềm có b án ở các cử a h àn g ti h ọ c.
                                                 t
       b. B ạn vào tran g w eb http://messenger.yahoo.com/ và nh ấn vào n ú t “G et i n o w ”
       c.           o                      l
          S au kh i d o w n l ad Y aho o ! M essen g er, b ạn ch o ch ạy fie * .exe đ ể b ắt đ ầu cài đ ặt Y ah oo ! M essenger.

  4. T ạo m ộ t ID m ớ i đ ể ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er
      a. B ạn ch ạy Y ah o o ! M essen g er và n h ấn ch u ộ t vào d ò n g ch ữ “G et a n ew Y ah o o ! ID ” d ư ớ i kh u n g đ ăn g n h ập ,
             n
         m àn h ì h R eg i     ện ên
                 ster sẽ hi l .
       longhorn-vista                       3               http://www.vinasofts.ws
                           ớ n                  ếp
b. B ạn n h ập đ ầy đ ủ các th ô n g số về H ọ tên, G i i tí h , … S au đ ó b ấm N ext đ ể ti tụ c
c.  Y ah o o sẽ đ ư a ra m ộ t số ID có sẵn , b ạn có th ể ch ọ n m ột số Y ah o o! ID trên h o ặc có th ể tạo m ộ t Y ah o o!
           ch
   ID th eo sở thí b ằn g cách ch ọ n “C reat M y O w n ” và n h ập ID vào ô trố n g b ên cạn h và n h ập P assw o rd
               a    .                        ện
   vào h ai ô trố n g p h í d ư ớ i S au đ ó b ấm vào n ú t “N ext”, Y ah o o sẽ h i ra m ộ t cử a sổ m ớ i
                                                 ờ (b
d. Y ah o o ! M essen g er sẽ yêu cầu b ạn ch ọ n câu h ỏ i g ợ i n hớ và b ạn n h ập câu trả l i ạn n ên n h ớ câu trả l i   ờ
                                            ại
  và câu h ỏ i g ợ i n h ớ đ ể kh i b ạn q u ên m ật m ã b ạn có th ể kh ô i p h ụ c l m ật m ã), b ạn ch ọ n n g ày th án g n ăm
   n        a      l         a     l
  si h và m ộ t đ ị ch ỉ E m ai kh ác( kh ác đ ị ch ỉ E m ai Y ah oo ) và sau đ ó n h ấp vào n ú t “N ext”
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
                ểm                                    ện
      e. Y ah o o ! S ẽ ki tra ID củ a b ạn , N ếu ID củ a b ạn đ ã đ ư ợ c ch ọ n , Y ah o o sẽ h i ra cử a sổ m ớ i và m ờ i b ạn
            ại
        ch ọ n l . S au đ ó b ấm n ú t “N ext”
                   ện ên             ại    ể
      f. M ộ t cử a sổ m ớ i h i l và yêu cầu b ạn n h ập l m ã ki m tra. S au đ ó b ấm “N ext”
              át,
      g. Đ ợ i m ộ t l Y ah o o sẽ tạo ID ch o b ạn .
                             l      ên à
      h. B ạn có th ể d ù n g ID n ày đ ể ch eck m ai và tất n h i l bạn cũ n g có th ể d ù n g ID n ày đ ể sử d ụ n g tất cả các
         ch
        d ị vụ củ a Y ah o o

  5. Login vào Y ah o o ! M essen g er đ ể ch at
      a. S au kh i đ ã có m ộ t Y ah oo ! ID , b ạn ch ạy Y ah oo ! M esseng er và n h ập Y ah o o ! ID và Passw o rd củ a b ạn đ ể
         và chat
                  ện
  6. C ác th àn h p h ần g iao d i củ a Y ah o o ! M essen g er                                      Thanh Menu
                                   Thanh trạn g thái
                                   Thanh công cụ
                                Hộ p chứ a danh sách
                                nick chat (Friend List)
                                   Phần quản g cáo, mình sẽ hư ớ n g
                                   dẫn cách phá nó ở phần sau
       longhorn-vista                     5              http://www.vinasofts.ws
C ô n g d ụ n g củ a các th àn h p h ần g iao d iện
                           Messenger Menu:
                              M y S tatu s: B ạn có th ể ch ỉ h trạn g th ái o n ln e củ a b ạn ở đ ây, ch ứ c
                                                 n         i
                               n ăn g tư ơ n g tự n h ư “T h an h trạn g th ái  ;
                              M y C o n tact D etais: T i h ch ỉ h th ô n g ti cá n h ân củ a b ạn
                                           l   n     n       n
                              M y A cco u n t In fo : X em , đ i ch ỉ h th ô n g tài kho ản
                                                 ều    n
                              M y P ro fi es: X em th ô n g ti cá n h ân đ ư ợ c đ i ch ỉ h tron g tài
                                     l            n           ều   n
                               kh o ản
                              M y D i l Im ag e: X em , đ i ch ỉ h h ì h ản h đ ại d i trong lúc
                                   sp ay             ều   n  n        ện
                               chat
                              My Webcam: T hi l w eb cam củ a b ạn
                                           ết ập
                              S h o w /H i e: Đ i ch ỉ h sự ẩn /h i củ a các th àn h p h ần trên cử a
                                     d    ều   n        ện
                               sổ ch í hn
                              C h an g e ski : T h ay đ ổi g i d i củ a Y ah o o ! M essen g er
                                       n         ao ện
                              P referen ces/P ri         o
                                          vacy O pti ns: T h ay đ ổi các tu ỳ ch ọ n Y ah o o !
                               Mesenger
                              Sign Out: thoát kh ỏi tài kh o ản
                              E xi T ho át kh ỏi Y ah o o ! M essen g er
                                 t:
                           Contacts Menu:
                              A d d a C o n tact: T h êm m ộ t ni m ớ i vào dan h sách củ a b ạn
                                                   ck
                              Im p o rt C o n tacts: N h ập m ộ t n i m ớ i từ các ch ư ơ n g trì h n h ận g ử i
                                                    ck               n
                               mail
                              S teal S etti g s: Đ i ch ỉ h trạn g th ái o n l n e/o ffl n e vớ i m ộ t nick
                                  th     n    ều    n          i    i
                               h ay m ộ t n h ó m
                              C o n tact D etais: X em th ô n g ti củ a n i ch at
                                         l           n    ck
                              V i P ro fies: X em th ô n g ti cá n h ân củ a n i ch at
                                ew     l            n         ck
                              M essen g er A rch i X em l n h ữ n g th ô n g ti đ ã ch at
                                          ve:      ại          n
                              V o i M essen g er & C al H i ry: X em , n g h e l n h ữ n g cu ộ c V o i
                                 ce             l sto            ại          ce
                               Chat
                              R i g to n e: Đ i ch ỉ h ti g đ ổ ch u ô n g kh i có cu ộ c g ọ i hay th ô n g
                                n       ều   n   ến
                                ệp
                               đi m ới
                              S h o w O ffl n e C o n tact: H i th ị l ô n n h ữ n g n i o ffl n e/ i vi b l
                                      i          ển    u        ck   i    n si e
                              S h o w E m p ty G ro u ps: H i th ị n h ữ n g n h ó m ch ư a có n i
                                                ển                   ck
                              S h o w M essen g er Li H i th ị n h ó m ch at
                                            st: ển
                              S h o w A d d ress B o o k: H i th ị S ổ đ ị ch ỉ
                                               ển        a
                              D el             ck
                                 ete… : X o á m ộ t ni h ay m ộ t n h ó m khỏ i d an h sách ch at
                              O rg an i M essen g er Li T u ỳ ch ọ n , đ i ch ỉ h m ộ t n h ó m ch at.
                                    ze          st:          ều   n
                           Actions Menu:
                              S en d an In stan t M essen g er: G ử i ti n h ắn tớ i m ộ t n i hay m ộ t
                                                       n          ck
                               nhóm
                              C al co m p u ter: G ọ i đ i th o ại từ m áy tí h đ ến m áy tí h
                                 l            ện            n        n
                              Call a Phone N u m b er: G ọ i đ i th o ại từ m áy tí h đ ến đ i th o ại
                                                   ện          n      ện
                               (có phí)
                              S en d an S M S M essen g er: G ử i ti n h ắn đ ến đ i th o ại di đ ộ n g
                                                     n        ện
                              S en d an E m ai : G ử i m ai đ ến m ộ t n h ó m h ay m ộ t n i
                                         l      l                 ck
                              S en d M y C o n tact D etai s: G ử i th ô n g ti cá n h ân củ a m ì h đ ến
                                               l          n           n
                                    ck
                               m ộ t n i h ay m ộ t n h ó m (th ư ờ n g áp d ụ n g đ ể b o m )
                              S en d M y M essen g er Li G ử i d an h sách ch at củ a m ì h đ ến n g ư ờ i
                                              st:                  n
                               khác
                              S en d a Fi e, S h are P h o to s: G ử i m ộ t fie, ch i sẻ h ì h ảnh củ a m ì h
                                      l                  l   a    n         n
                               đ ến n g ư ờ i kh ác
                              P l a G am e: C h ơ i gam e
                                ay
                              Choose a Plugin (ch ỉ có ở p hi b ản 8 ): C h ọ n m ộ t ch ứ c n ăn g mà
                                                    ên
                               mìn h cần
                              V i W eb cam : X em w eb cam củ a b ạn ch at
                                ew
                              In vi to V i M y W eb cam : m ờ i xem w eb cam củ a m ì h
                                  te     ew                           n
                              In vi to C o n feren ce: M ờ i m ọ i n g ư ờ i vào p hò n g ch at củ a b ạn
                                  te


  7. Q u ản lý d an g sách ch at
          en   st à
      a. Fri d Li l d an h sách tất cả b ạn ch at tro n g Y ah o o ! M essen g er củ a b ạn , là nơ i ch ứ a các Group (nhóm)
         và các Y ah o o ! ID (b ạn ch at) d o b ạn th êm vào Y ah o o ! M essen g er.
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
             à
      b. G ro u p l tên củ a m ộ t n h ó m (tro n g m ộ t th ư m ụ c trên Y ah o o ! M essen g er) d o b ạn tạo ra tro n g Y ah o o !
                         ck ần                              ên à    en
        M essen g er. K h i ch at vớ i n i l đ ầu sử d ụ n g th ì Y ah o o! sẽ tạo m ộ t n h ó m m ặc n h i l “Fri d ”. B ạn có
                                         n
        th ể tạo các Group kh ác và A d d th êm b ạn ch at củ a m ì h vào các Group n ày đ ể m ỗi kh i b ạn vào ch at, b ạn
           ết               n            ết
        sẽ b i đ ư ợ c b ạn ch at củ a m ì h ở Group n ào và b i đ ư ợ c h ọ đ an g Online (đ an g kết n ối tro n g Y ah o o !
                                                            ếp
        Messenger) hay Offline (không kết n ối vào Y ah o o ! M essen g er). B ạn có th ể ch at trự c ti vớ i b ạn ch at
             n                    n                        n
        củ a m ì h kh i h ọ Online h o ặc b ạn n h ắn ti ch o h ọ kh i h ọ Offline, n ếu b ạn n h ắn ti kh i b ạn ch at Offline thì
                                                  ệp               ều
        kh i h ọ kết n ối vào Y aho o ! M essen g er th ì h ọ sẽ n h ận đ ư ợ c th ô n g đ i n ày. B ạn có th ể tạo ra n h i Group
        trong Friend List và b ạn có th ể A d d cả trăm Yahoo! ID vào Group. N ên đ ặt tên ch o G ro u p m ô tả n h ó m
                  n
        b ạn ch at củ a m ì h ví d ụ : Banhoc, BanCty, Ban Canada, Giadinh, Family, U18,... .
      c. T ạo n h ó m tro n g Y ah oo ! M essen g er
            S au kh i đ ăn g n h ập vào Y ah o o ! M essen g er, b ạn ch ọ n C o n tacts -> Organize Messenger List ->
              Create new Group
                        ện
             M ộ t cử a sổ m ớ i h i ra, b ạn gõ tên củ a G ro u p m à b ạn m u ố n tạo vào ô trố n g rồi n h ấn “O K ”

       d. Thêm m ộ t n ick vào m ộ t n h ó m
                                       àm                   n
           V ào M en u C o n tacts và ch ọ n A d d a C o n tact và l th eo h ư ớ n g d ẫn n h ư tro n g h ì h
  8. X em th ô n g tin về b ạn ch at
   T ro n g q u á trì h ad d Y ah o o! ID h o ặc tạo Y aho o ! ID th ì n h ữ n g th ô n g ti cá n h ân đ ư ợ c l u l trên Y ah o o. Đ ể xem
            n                                   n          ư ại
    ại    àm
    l , bạn l th eo cách sau :
                       ck,    ew    l                            ết
      a. B ấm ch u ộ t p h ải vào ni ch ọ n V i P ro fie, m ộ t tran g w eb m ớ i h iện ra và sẽ ch o b ạn b i m ộ t số th ô n g
          n
         ti về n g ư ờ i b ạn ch at.

       longhorn-vista                      7              http://www.vinasofts.ws
              ck
     b. N ếu kế b ên n i b ạn đ ể ý có d ấu “* ” thì kh i b ạn b ấm vào đ ấy h o ặc áp d ụ n g cách trên th ì Y ah o o sẽ đ ư a
             o
      b ạn đ ến B l g củ a n g ư ờ i b ạn ch at

9. Hiệu ch ỉn h th ô n g tin cá n h ân và th ô n g tin b ạn ch at
        ệu   n
    a. H i ch ỉ h thông tin cá nhân
          1) B ạn ch ọ n M essen g er -> My Contact Details
        Dấu “* ”
          2) B ạn n h ập đ ầy đ ủ vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C l     ư ại
                                          ose” đ ể l u l
           n       n
     b. Hiệu ch ỉ h th ô n g ti b ạn ch at.
                            ck     ệu  n               l
         1) B ạn n h ấn ch u ộ t p h ải vào n i m u ố n h i ch ỉ h và ch ọ n C o n tact D etais
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
                       n
             2) N h ập th ô n g ti vào các ô trố n g và n h ấn “S ave & C lose”
  10. T h an h trạn g th ái
                                    ết ện           n
      a. B ạn có th ể th ô n g b áo ch o ch o đ ối p h ư ơ n g b i h i tại b ạn đ an g ở tì h trạn g (ch at) n h ư th ế n ào b ằn g
                   ệp                    ên               à:  l e        i
        n h ữ n g th ô n g đ i củ a Y ah o o ! M essen g er, m ặc n h i củ a Y ah o o ! M essen g er l A vaiab l (đ an g O n l n e và
                                    ệp     ên           ch    n
        sẵn sàn g ch at), b ạn có th ể th ay đ ổi th ô n g đ i m ặc n h i n ày th eo sở th í củ a m ì h . Ð ể th ay đ ổ i th ô n g
       longhorn-vista                     9              http://www.vinasofts.ws
         ệp      ên
       đ i m ặc n h i b ạn ch ọ n : M essen g er -> My Status -> N ew S tatu s M essen g er h o ặc b ấm ch u ộ t trái vào
       th an h trạn g th ái -> New Status Messenger

                                                  Bấm vào đ ây
                ệp         ch                   ện
     b. N h ập th ô n g đ i tu ỳ th eo sở th í vào p h ần trố n g tro n g cử a sổ h i ra, n h ấn vào ô “S h o w B u sy Ico n ”
      n ếu b ạn đ an g b ận . S au đ ó b ấm “O K ”
     c.            ệp
       M ộ t số th ô n g đ i có  sẵn củ a Y ah o o! M essen g er
                           n
                      B u sy: M ì h đ an g b ận
                                n
                      S tep p ed O u t: M ì h đ i ra n g o ài
                         g        n      ại
                      B e R i h t B ack: M ì h sẽ trở l sau
                                  n
                      Not at M y D esk: M ì h kh ô n g n g ồ i ở b àn
                                 n            ện
                      O n th e P h o n e: M ì h đ an g b ận n ó i đ i th oại
                        si e
                      In vi b l to E veryo n e: Ẩ n m ặt vớ i m ọi n g ư ờ i
11. G iao d iện và các th àn h p h ần tro n g cử a sổ ch at
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
                                                          Thanh Menu


                                                           Thanh
                                                           công cụ


                                                        Nơ i hiển thị
                                                        trang thái củ a
                                                        bạn chat
            Nơ i hiện nộ i dung chat
                                                             Avatar
                     Nơ i gõ nộ i dung chat
                n
  12. Làm q u en vớ i P lu g i tro n g Y ah o o ! M essen g er 8 .0
     a. Vào menu Messenger -> Show/Hide -> Plug-ins
                     u n,             o
      b. Đ ể th êm vào m ộ t số p l g i b ạn ch ọ n m en u A cti n s -> Choose a Plugin
      longhorn-vista                   11             http://www.vinasofts.ws
     c.             ện             u n i                u n
        M ộ t cử a sổ m ớ i h i ra.T h ẻ “Featu red P l g -i s” lệt kê d an h sách các p l g -i s đ ư ợ c Y ah o o ! cu n g cấp . Đ ể
               u n                    t              n à     u n
        sử d ụ n g P l g i , b ạn n h ấn vào d ò n g ch ữ “T ry i n o w ”. Ở th ẻ M y P lug-i s l các p l g i m à b ạn đ ã ch ọ n sử
        dụng
           n     u n                              à               ch
    d. M ặc đ ị h các p l g -i s đ ư ợ c b ạn ch ọ n sử d ụ n g sau kh i tải về m áy l kh ô n g h o ạt đ ộ n g , đ ể kí h o ạt, b ạn
                                        u n
       n h ấn vào n ú t S tart. N ếu b ạn kh ô n g m u ố n sử d ụ n g P l g i đ ó n ữ a, b ạn b ấm vào n ú t “S to p ” h o ặc m u ố n b ỏ
        u n               ểu
       p l g i đ ó , b ạn b ấm vào cái bi tư ợ n g “th ù n g rác”
13. Các p lu g in đ ư ợ c h ỗ trợ tro n g cử a sổ ch at


                           ểu
     a. T ro n g cử a sổ ch at, b ạn b ấm vào b i tư ợ n g                   u
                                         đ ể m ở cử a sổ P l g -ins.
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
                                     u n            u n   ện
       b. M ộ t cử a sổ m ớ i cũ n g vớ i h ai th ẻ “Featu red Pl g -i s” và th ẻ “M y P l g -i s” hi , đ ể sử d ụ n g , b ạn th ự c
          ện
         h i tư ơ n g tự n h ư trên .
                      u n                           ện           u n
       c. K h i b ạn ch ọ n m ộ t P l g -i s đ ể sử d ụ n g , sẽ có m ộ t th ẻ m ớ i xu ất hi vớ i tên củ a tên P l g -i b ạn vừ a ch ọ n
                              u n                              u
         (Vd: Yahoo! iTranslate). M ộ t số p l gi b ắt b u ộ c p h ải có h ai n g ư ờ i cù n g xài th ì m ớ i ch ị h o ạt đ ộ n g . V ì th ế
                          u n                           ờ
         n ên kh i b ạn ấn vào m ộ t p l gi n ào đ ó th ì n g ư ờ i b ạn ch at sẽ n h ận đ ư ợ c l i m ờ i sử d ụ n g .

  14. M ộ t số th ủ th u ật kh i ch at vớ i Y ah oo ! M essen g er
      a. Lư u n ộ i d u n g tro n g từ n g cử a sổ ch at
         Ở cử a sổ ch at b ất kỳ, b ạn b ấm tổ hợ p p h í C trl S (h oặc m en u C o n versati n > S ave A s). Ở cử a sổ
                                     m   +                o
            ện          ư        l             ư   l ư
          h i ra, ch ọ n n ơ i l u , đ ặt tên fi e và b ấm n ú t S ave đ ể l u . Fi e l u đ ư ợ c ở d ạn g text (* .txt) n ên ai
          cũ n g có th ể xem đ ư ợ c
               ư
      b. T ự đ ộ n g l u n ộ i d u n g ch at
         Đ ể có tí h n ăn g n ày, b ạn cần p h ải đ i ch ỉ h l Y ah oo! M essen g er: Ở cử a sổ ch í h củ a Y ah o o !
                n                  ều   n ại                    n
                                                  +   ft+
          M essen g er, b ấm m en u M essen g er > P refe ren ces (h o ặc b ấm C trl S h i P ). T ro n g cử a sổ hi ra,   ện
          b ấm h àn g ch ữ “A rch i                       l
                         ve”, b ấm ch ọ n m ụ c “Y es”, “S ave al o f m y m essag es”, bấm O K .
         K ể từ l c n ày, Y ah oo ! M essen g er sẽ l u tất cả n ội d u n g ch at vào th ư m ụ c co n củ a th ư m ụ c đ ã cài
               ú                   ư
          Yahoo! Messenger.
         K h i cần xem l n ội d u n g ch at, b ạn b ấm m en u C o n tacts > M essag e A rch i rồi đ ợ i tro n g ch ố c l đ ể
                    ại                                   ve              át
                    ện             ều
          ch ờ cử a sổ h i ra. N ếu có q u á n h i n ội d u n g ch at, b ạn b ấm m en u C o n tacts > M essag e A rch i l     ve ần
                               ện
          n ữ a th ì cử a sổ n ày m ớ i xu ất h i . C ò n n ếu m u ố n xem n g ay n ộ i d u n g đ ã từ n g trao đ ổ i vớ i n g ư ờ i b ạn
                         o           o
          ch at: b ấm m en u A cti n s > C o n tact O p ti n > M essag e A rch i  ve
         C ác fi e l u trữ n ộ i d u n g ch at n ày đ ư ợ c m ã h ó a n ên kh ô n g ai có th ể xem đ ư ợ c n ếu kh ô n g b i
              l ư                                                     ết
          p assw o rd Y aho o ! M essen g er củ a b ạn đ ể đ ăn g n h ập
         V i đ i ch ỉ h và l u trữ n ày ch ỉ có tác d ụ n g ở m áy tí h đ an g d ù n g . V ì vậy, kh i cài h ệ đ i h àn h
            ệc ều     n    ư                     n                     ều
            n                              n            n      ư
          W i d o w s, h o ặc kh i ch u yển san g d ù n g ở m ột m áy tí h kh ác, n ộ i d u n g ti n h ắn đ ã l u sẽ kh ô n g cò n
      c. D i ch u yển và kh ô i p h ụ c n ộ i d u n g ch at
         T rư ớ c kh i cài l W i d o w s, b ạn m ở cử a sổ C o m p u ter, l l ợ t b ấm n ú t đ ú p ch u ộ t l ổ đ ĩ C , th ư
                    ại n                      ần ư               ên    a
                     l                          l          a
          m ụ c P ro g ram Fi es, Y ah oo ! M essen g er và co p y th ư m ục P ro fi es vào m ột ổ đ ĩ kh ác.
         S au kh i cài đ ặt xo n g W i d o w s và Y ah oo ! M essen g er, bạn ti h àn h th i l ch ế đ ộ tự đ ộ n g l u n ộ i
                          n                    ến       ết ập             ư
                                  l    ư    ên         l    ư    ên
          d u n g ch at, rồ i ch ép đ è th ư m ụ c P ro fi es đ ã l u trữ l th ư m ụ c P ro fi es đ ã l u trữ l th ư m ụ c
              l
          P ro fi es m ớ i tạo ra.
       longhorn-vista                       13               http://www.vinasofts.ws
         d. C h ố n g p h á rố i trên Y ah o o ! M essen g er
               ện        à        n      i ạc,            n
Y ah o o ! M essen g er h i đ ư ợ c xem l ch ư ơ n g trì h ch at, l ên l trao đ ổ i th ô n g ti trên In tern et đ ư ợ c sử d ụ n g n h i n h ất  ều
    ễn   ,   ều          ện                    ce            ên
vì m i p h í n h i ch ứ c n ăn g , ti d ụ n g , h ỗ trợ W eb cam và V o i - C h at tố t. T u y n h i kh i sử d ụ n g n ó , các bạn vẫn
                    ền         à
kh ô n g trán h kh ỏ i m ộ t số p h i p h ứ c, n h ất l b ị p h á rố i kh i đ an g ch at (tán g ẫu ) vớ i n g ư ờ i th ân , b ạn b è. H àn h vi p h á rố i
       ều                     n       ck                            ệp
g ồ m n h i cách n h ư S ex - W eb cam (g ở i h ì h sex), K i - B o o t (“đ á” văn g kh ỏi m ạn g ), g ử i thô n g đ i q u ản g cáo vớ vẩn
                        ết                                             ệt
h ay sử d ụ n g n g ô n từ th ô tụ c. B ài vi n ày sẽ h ư ớ n g d ẫn m ộ t số p h ư ơ n g p h áp p h ò n g ch ố n g , có th ể kh ô n g tri đ ể 1 0 0 % ,
      t        ảm   ểu               ệc
n h ư n g í ra cũ n g g i th i đ ến m ứ c th ấp n h ất vi b ị p h á rố i kh i đ an g sử d ụ n g Y ahoo! Messenger.
         ản                         à         ử   rew l        ên        rew l
C ách đ ơ n g i n h ất đ ể d ù n g Y M m ộ t cách an to àn l d ự n g tư ờ n g l a (Fi al). T u y n h i n ếu d ù n g Fi al, các b ạn sẽ
               n       ce                              ce              rew l
kh ô n g cò n sử d ụ n g tí h n ăn g V o i – C h at đ ư ợ c n ữ a. V ì vậy, n ếu kh ô n g d ù n g V oi – C h at th ì h ãy b ật Fi al b ằn g cách
       n                  o                 rew l th        es.
vào Lo gi > P referen ces > C o n n ecti n , đ án h d ấu ch ọ n vào ô Fi al w i n o p ro xi C ách n ày cũ n g g i p các b ạn trán h  ú
    ck
b ị K i (đ á) b ằn g V oi   ce
        ên                 ờ                te ew                   ểm
N ếu tự n h i các b ạn n h ận đ ư ợ c m ộ t l i m ờ i xem w eb cam (In vi V i W eb cam ), n ên cẩn th ận ki tra xem n g ư ờ i m ờ i
                  à       ckn      ệt      ạ           n
có quen h ay kh ô n g . N ếu l n h ữ n g N i am e (b i d an h) l và có vẻ kh ô n g b ì h th ư ờ n g th ì các b ạn n ên C an cel (b ỏ q u a)
                   n         àn                              ạ
đ ể trán h p h ải xem n h ữ n g h ì h ản h kh ô n g l h m ạn h . C ác b ạn cũ n g kh ô n g n ên ch o n g ư ờ i l tự d o xem w eb cam củ a
  n           ờ                      l           ew
m ì h (đ ừ n g b ao g i ch ọ n P referen ces > w eb cam > A lo w everyo n e to vi m y w eb cam , ch o p h ép m ọi n g ư ờ i xem
            ).                            n
w eb cam củ a tô i Đ ã có n h ữ n g trư ờ n g h ợ p n g ư ờ i xài Y M vô tì h ch o kẻ xấu xem w eb cam , vài h ô m sau, n g ư ờ i đ ó n h ận
           n             n                 ếu   ”       .               n
đ ư ợ c n h ữ n g h ì h ản h g h ép m ặt m ì h vào n h ữ n g th ân th ể “th i vải đ ể q u ấy rố i T ệ h ơ n n ữ a n h ữ n g h ì h đ ó cò n có th ể
        ên               ễn
đ ư ợ c đ ư a l các tran g S ex, các d i đ àn (Fo ru m ) đ ể ch ọ c tứ c “kh ổ ch ủ ”.
                                  ư         ckn
K h i vào các p h ò n g ch at (C h atR o o m ), các b ạn n ên l u ý n h ữ n g n i am e n h ư m y -pic-in-my-profile hay my-porn-in-my-
si       à       ckn          ớ   ệu                àn
 te..., đ ó l n h ữ n g n i am e tự đ ộ n g g i i thi các tran g w eb kh ô n g l h m ạn h , n ếu vô ý có th ể d ẫn đ ến các cu ộ c g ọ i
                         ết                      ện   .
q u ố c tế m à các b ạn kh ô n g h ể h ay b i ch o tớ i kh i n h ận h ó a đ ơ n cư ớ c đ i th o ại T rán h n h ữ n g p h ò n g ch at m à n h ữ n g
                                  ếu
n g ư ờ i tro n g đ ó sử d ụ n g n h ữ n g từ n g ữ th ô tụ c, th i văn h ó a. C h ỉ n ên ch at vớ i n h ữ n g n g ư ờ i th ân q u en có tên tro n g d an h
            ên                                 ị
sách . N ếu tự n h i có m ộ t ai đ ó n h ảy vào ch at vớ i bạn , sau kh i b ạn lch sự từ ch ố i n ó i ch u yện m à h ọ vẫn lên tụ c l   i    àm
   ền                     ckn                             àm    ền
p h i th ì cứ n h ấn vào n ú t Ig n o re, N i am e củ a n g ư ờ i đ ó sẽ b ị cấm và kh ô n g cò n l p hi b ạ n đ ư ợ c n ữ a. N ếu kỹ h ơ n ,
h o àn to àn kh ô n g m u ố n ch at vớ i n h ữ n g ai kh ô n g có tên tro n g d an h sách , các b ạn vào Lo gi > P ri n          n
                                                               vacy S etti gs > P ri vacy,
                        s          en i àm
đ án h d ấu vào Ig n o re an yo n e w h o i no t o n m y Fri d lst (l n g ơ vớ i b ất cứ ai kh ô n g có tro n g d an h sách b ạn b è tô i       ).
                       ck)                        ên                ện
K h i có ai đ ó m u ố n g h i tên (A d d N i củ a b ạn vào Y M củ a h ọ , kh i m ở Y M l , các b ạn sẽ th ấy xu ất h i m ộ t cử a sổ th ô n g
                                                             n
b áo vớ i các n ú t A ccep t (đ ồ n g ý), A ccep t an d A d d (đ ồ n g ý và g h i tên h ọ vào d an h sách củ a m ì h ) và D en y (từ ch ố i C ác  ).
                                      à                n
b ạn n ên cẩn th ận kh i n h ấn cá c n ú t n ày, n ếu ch ắc ch ắn l n g ư ờ i q u en h ay có th ể ti tư ở n g thì n h ấn A ccep t h ay A ccep t
                                               ệp           a ết
an d A d d , cò n n ếu n g h i n g ờ th ì n ên n h ấn D en y, g h i th êm d ò n g th ô n g đ i đ ể n g ư ờ i b ên ki b i b ạn kh ô n g đ ồn g ý ch o h ọ
        n                     n   ệc     ú                 ạ
g h i tên m ì h vào d an h sách Y M củ a h ọ . C h í h vi n ày g i p b ạn trán h đ ư ợ c b ị n g ư ờ i l có ý đ ồ vì khi h ọ có tên củ a b ạn
                 ết                   ck                  ru
tro n g d an h sách , n ếu b i b ạn m ở Y M , h ọ có th ể sẽ K i – B oo t, g ử i bo m th ư h ay vi s, th ậm ch í xâm n h ập (h ack) vào
     n
m áy tí h củ a b ạn .
         ck                            l                   ú
Đ ể ch ố n g K i – B o o t, các b ạn có th ể sử d ụ n g b ộ lọ c (Fi ter) củ a Y M . C h ứ c n ăn g n ày g i p b ạn ch ặn n h ữ n g th ô n g đ i có ệp
                             ọ               à
ch ứ a n h ữ n g từ kh ó a m à b ạn tạo tro n g b ộ l c. C ác từ kh ó a có th ể l ký tự , từ n g ữ , các đ o ạn m ã, các ký h i tắt củ a ệu
   l            ọ
S m i ey. C ách tạo b ộ l c n h ư sau :
        n l
- M ở tập ti fiter1 .txt tro n g th ư m ụ c C :\Program Files\Yahoo!\M essen g er. C h èn th êm đ o ạn m ã d ư ớ i đ ây vào b ên d ư ớ i        :
<<,|,),<url,=,<alt,<fade,<html,<body,<embed,src=,/
             ,w
,\,:,”,”,w w w .red ,’ w w .,< S N D = C O N /
CON>,<SND=AUX/AUX>,<SND=NULL/NULL>,<,<FONT
face,<FONT size,
<FONT color,<FADE,<URL=,</
HTML>,<SND=CON\CON>,<SND=AUX\AUX>,
<SND=NUL\NUL>,<SND=NUL/
NUL>,<SND=NULL\NULL>,<SND=POW/CON,<SND=NULl/
CON>,<SND=AUX/CON>,<SND=CON/AUX>,<SND=con/
con,<snd=aux/aux,<snd=con/con>,<snd=aux/
aux,<snd=null/null,<snd=nul/nul,CON/CON,con/
con,aux/aux,AUX/AUX,nul/nul,NUL/NUL,null/
null,NULL/NULL,>,<SND,<B>,<I>,<U>,/,n,:),:-/
,:O,>:),0:),:-&,:(,:x,X-(,:((,:-B,:-
$ ,;),:”> ,:> ,:)),= ;,[-(,:D,:p,B-),:|,I-
),:o),8-x,(~~),:@),:(|),:-
      ,po     m
),* ,= ,”,’ w ,ch i eu p ,
chimedwn,yahoomail,cowbell,phone,door,yahoo,<snd=nul/
nul><font=<html><snd=string=string><font
style=,<snd=aux\aux>,<white>,<snd=con/
con>,<snd,<alt,<con,<url,
      ại     n
- S ave l tập ti n ày (n h ấn C trl S ).  +
                        n                                      l        y
- M ở Y ah o o ! M essen g er, n h ấn Lo gi > P refren ces > C h at, đ án h d ấu ch ọ n S tro n g u n d er w o rd fi ter, n h ấn A p p l và O K .
                                i          ệp         ện             ến
Ngoài cách Kick – Boo t b ằn g p h ư ơ n g p h áp g ử i lên tụ c th ô n g đ i h ay ký tự ... h i n ay đ an g p h ổ b i cách K i – Boot là  ck
       te)            i        ần
m ờ i (In vi vào p h ò n g ch at lên tụ c. M ỗ i l b ị m ờ i n h ư vậy, Y M sẽ b u n g m ộ t cử a sổ hỏ i b ạn có đ ồ n g ý vào ph ò n g ch at
                              ến           ý p
h ay kh ô n g . C ác cử a sổ n ày sẽ b u n g ào ạt kh i Y M kh ôn g xử l kị d ẫn đ ến b ị đ ứ t kết n ố i Y M , th ậm ch í m áy tí h cấu    n
  n                            ại n       ệm
h ì h yếu có th ể b ị treo m áy, p h ải kh ở i đ ộ n g l . K i h n g h i ch o th ấy ch ỉ cần b u n g kh o ản g ch ừ n g 4 0 cử a sổ In vi    te
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
        à                                              n
C h atR o o m l Y M sẽ b ị treo . Đ ể trán h b ị b u n g các cử a sổ q u ái q u ỷ n ày các b ạn vào Lo g i > P referen ces > C h at, đ án h d ấu
                 tati                  ờ
ch ọ n vào Ig n o re ch at In vi o n s (kh ô n g ch ấp n h ận các l i m ờ i  ).
                 a      n       l    l                                  n
Y M cũ n g có ch ứ c n ăn g ch i sẻ tập ti (S h are Fi es – Fie T ran sfer), khi cài đ ặt Y M sẽ có th ư m ụ c n h ận và g ử i tập ti . C ác
         u        a                                       n ên
th ư m ụ c n ày l ô n đ ư ợ c ch i sẻ q u a In tern et ch o n h ữ n g ai d ù n g Y M n ếu b ạn m ở Y M củ a m ì h l . N ếu d ù n g n ó g ử i h ay
        n                            u     n
n h ận tập ti củ a n g ư ờ i q u en th ì kh ô n g sao , n h ư n g n ếu l ô n m ở tí h n ăn g n ày th ì có th ể bị kẻ xấu xâm n h ập đ ể cài các
       n             n                    o       ệu                       n
ch ư ơ n g trì h đ án h cắp th ô n g ti n h ư T ro jan , B ackd oo r h ay K eyl g . Đ ể vô h i h ó a ch ứ c n ăn g n ày, các b ạn n h ấn Lo g i >
           l                             l                 ờ       l
P referen ces > Fie T ran sfer, đ án h d ấu ch ọ n vào N ever accep t fi e fro m an yo n e (kh ô n g b ao g i ch ấp n h ận fi e từ b ất cứ
  )        l            o   l                ờ
ai và N ever alo w oth ers to do w n l ad fi es fro m m e (kh ô n g b ao g i ch o p h ép n h ữ n g n g ư ớ i kh ác d o w n l       l
                                                               oard các fi e từ
tôi).
               ck               l                            n      ck.
N g o ài ra, đ ể ch ố n g K i – Boot hay Bomb - M ai từ Y M , các b ạn có th ể sử d ụ n g các ch ư ơ n g trì h ch ố n g K i Ở đ ây ch ỉ
  ớ   ệu       n                   n         ú     ck
g i i th i ch ư ơ n g trì h Y !T u n n el (vì các ch ư ơ n g trì h kh ác cũ n g g i p b ạn K i – Boot hay hack n g ư ờ i kh ác), có th ể tải
     ễn                       a
b ản m i p h í củ a Y !T u n n el 1 .2 (3 5 0K B ) tại đ ị ch ỉ www.echip.com.vn, www.i-today.com.vn/echip h ay tải b ản P ro g i      á
                                                      ện ểu      à
1 7 U S D tại http://ytunnel.digitalcitrus.com/. K h i cài đ ặt và sử d ụ n g Y !T u n n el sẽ xu ất hi b i tư ợ n g l m ộ t khu ô n m ặt ở
                             ểu             ,                  ết.
System Tray. C ác b ạn n h ấp p h ải ch u ộ t vào bi tư ợ n g rồ i ch ọ n A n ti đ án h d ấu vào n h ữ n g g ì cần th i C ác b ạn cũ n g có
                 n                             ểm             n    à
th ể sử d ụ n g các ch ư ơ n g trì h m essen g er kh ác đ ể ch at trên Y ah o o !. Ư u đ i củ a các ch ư ơ n g trì h n ày l trán h b ị K i – ck
               ú      ều                                    n
B o o t, có th ể ch at m ộ t l c vớ i n h i tài kh o ản Y ah oo . C ụ th ể, các b ạn n ên d ù n g các ch ư ơ n g trì h sau (h o àn to àn m iễn
phí):

- Trillian 0.74D: http://www.trillian.cc

- MaxxChat: http://www.maxxchat.com

- Easy Message: http://www.easymessage.net

     i         n   ú
- Y ah E l te (ch ư ơ n g trì h g i p b ạn vào p h ò n g ch at): http://www.angelfire.com/fl3/flipspa...e-archive.html

- C h eetaC h at (vừ a ch at m IR C , vừ a vào p h ò n g ch at củ a Y ah o o !): http://www.cheetachat.com

                 u                 ên                   à     ên
C u ố i cù n g , các b ạn n ên l ô n U p d ate (cập n h ật) p h i b ản Y M m ớ i n h ất, vì đ ây cũ n g l các p h i b ản đ ã đ ư ợ c sử a các l i  ỗ
        ện          ên               ên
đ ã p h át h i tro n g các p h i b ản cũ . C ó th ể tải p h i bản m ớ i n h ất củ a Y M tại http://messenger.yahoo.com hay dùng
     n                          n                            ện
n g ay tí h n ăn g tự đ ộ n g cập n h ật củ a Y M (vớ i tí h n ăn g n ày, các b ạn ch ỉ cần O K kh i n ào Y M hi b ản g th ô n g b áo có b ản
cập n h ật m ớ i  ).
                ều ck
         e. T ạo n h i n i đ ể ch at trong Yahoo! Messenger
            B ật m àn h ì h ch í h củ a Y ah o o ! M essen g er l : B ạn ch ọ n Lo g i sau đ ó ch ọ n ti M y P ro fi es
                     n    n                 ên          n        ếp      l
                                   t
              B ạn sẽ n h ận đ ư ợ c m ộ t b ản g E di M y P ro fi esl
                   i              t
              B ạn C l ck vào b ox C reate/E d i M y P ro fies  l
              B ạn sẽ n h ận đ ư ợ c m ộ t tran g W eb m ớ i đ ể tạo và sử a ch ữ a P ro file
                          ếp           ện                                   n
              T h ư ờ n g th ì trự c ti tran g n ày sẽ hi ra n g ay n h ư n g cũ n g có th ể vài trư ờ n g h ợ p m ộ t tran g Lo g i (
               ố              l    ện                          àm        l
              g i n g n h ư vào h ộ p m ai ấy) h i ra và b ạn cứ n h ập U ser và P ass n h ư vẫn l vớ i h ộ p m ai đ ể có th ể
              vào tran g đ ó.
            H ết b ư ớ c 1 th ì tớ i tran g kh ác
                   i               i    l        ck
              B ạn C l ck vào C reate N ew P u b l c P ro fi e đ ể tạo m ộ t ni ảo
              Lập tứ c m ộ t tran g w eb kh ác h i ra ện
            C h ọ n m ụ c 1 . N am e Y o u r P ro fie và g õ ni ảo vào b ox ở d ư ớ i
                                 l       ck
               ck                                ck                 àm ại
              N i n ày p h ải tu yệt đ ố i kh ô n g đ ư ợ c trù n g vớ i bất kỳ n i n ào n ếu kh ô n g b ạn sẽ p h ải l l từ b ư ớ c
              trên .
                                       i           l
              B ạn kéo th an h trư ợ t xu ố n g d ư ớ i và C l ck vào C reate P ro fi e
            T h àn h cô n g h ay kh ô n g p h ụ th u ộ c vào vi n i củ a b ạn kh ô n g h o ặc l trù n g vớ i ni củ a n g ư ờ i kh ác
                                         ệc ck              à        ck
                                  l                      ện
              .N ếu sau kh i ch ọ n C reate P ro fi e m à có m ộ t tran g w eb kh ác xu ất h i ( kh ô n g p h ai cái tran g m à b ạn
                  ck                                  à                 àm
              tạo n i ảo n ữ a ) th ì b ạn đ ã th àn h cô n g rồi đ ó .C ò n n ếu vẫn l tran g đ ó th ì b ạn đ ã kh ô n g l đ ư ợ c
                          àm
              rồ i b ạn n h ẫn n ại l ch o đ ư ợ c th ì th ô i n h é
            S au kh i tạo xo n g m ộ t n i ảo b ạn h ãy B ack l đ ể tạo th êm n h ữ n g n i ảo n ữ a tố i đ a l 6 n i (+ 1
                              ck             ại            ck          à   ck
              ID)
                                     g                     ại ú       ck
              Làm xo n g xu ôi đ âu đ ấy b ạn h ãy Si n o u t Y ah o o ! M essen g er đ i và vào l l c n ày th ì n i ảo củ a b ạn
                      ck
              m ớ i đ ư ợ c ki h o ạt đ ó
                                            ck              ên
              C h ú ý : Đ ô i kh i b ạn kh ô n g d ù n g n g ay đ ư ợ c n i ảo đ ó vì có th ể m ặc n h i Y ah o o ! M essen g er n ó
                      ển     ck           àm               n           l
              ch ư a ch o h i th ị n i ảo đ ó b ạn h ãy l n h ư sau : B ạn ch ọ n Lo g i rồ i ch ọ n M y P ro fi es th ì b ản g E di   t
                    l   ện
              M y P ro fi es h i ra
                                      ck
              B ạn đ án h d ấu ch eck vào b o x cạn h n i và ch ọ n O K
                                    ck            ện       st ck
              V à b ạn cũ n g có th ể kh ô n g ch o n i ảo n ào đ ó kh ô n g h i th ị tro n g Li n i củ a b ạn th i xo á dấu
              ch eck đ i n h a .
                             ck                  ck         n
              B ư ớ c 6 : C h at b ằn g n i ảo : S au kh i b ạn tạo đ ư ợ c n i ảo th ì m àn h ì h ch at củ a b ạn kh i b ắt đ ầu
                      n
              ch at n h ư b ì h th ư ờ n g
         longhorn-vista                        15             http://www.vinasofts.ws
             ck
    B o x T o : ni củ a n g ư ờ i ch at vớ i b ạn
                       i   ck
    B o x Fro m : B o x n ày ch ứ a lst n i củ a b ạn ,kh i b ạn m u ố n ch at vớ i n g ư ờ i đ ó th ì bạn ch ỉ cần n h ấn vào
                                  ck
    m ũ i tên ch ỉ xu ố n g và ch ọ n m ộ t tro n g các n i ảo m à bạn đ ã tạo ra và ch at.
           ều ck
    C h at n h i n i vớ i m ộ t n g ư ờ i :
                     ck   n                              ck
    B ạn đ an g ch at b ằn g n i ch í h vớ i m ộ t n g ư ờ i và b ạn m u ố n ch at m ộ t h ay h ai n i ảo vớ i n g ư ờ i đ ó
              i       ck               n         ck   n   ện
    m à kh i b ạn C l ck vào n i cu a n g ư ờ i đ ó th ì m àn h ì h ch at củ a n i ch í h cứ h i ra b ạn l n h ư sau àm
    :
         i                     m           ck       ck
    B ạn C l ck vào tên m ộ t n g ư ờ i kh ác và tì b o x T o th ay n i đ ó b ằn g n i n g ư ờ i b ạn m u ố n ch at b ằn g
       ều ck                      ck       à
    n h i n i và b ên b o x Fro m b ạn ch ọ n n i ảo .T h ế l bạn có th ể ch at đ ư ợ c rồ i đ ó n h a.
f. Đ ư a n h ạc vào n i  ck
   B ạn đ ăn g n h ập vào Y ah o o! M essen g er, ch ọ n m en u M essen g er -> My Contact Details
   P aste đ o ạn co d e n ày vào ô Last n am e: <embed
    src="http://vietmedia.com.vn/music/songs/nhacviet/collect/Ti nhDaDoiThay-TranTam.wmv"
    autostart="true" loop="true">
   B ạn có th ể th ay ln k trên th àn h l n k củ a b ài h át m à m ì h th í
                 i         i             n   ch
g. Mộ t số lện h khi chat
   join (chat room name) va`o phong chat
     n te                   n tati
    /i vi [b u d d ys n am e] (sen d s i vi o n req u est) m ờ i ch at
       l
    /tel [u ser] [m essag e] (p ri                en       n
                       vate m essag es a fri d )" n h ắn ti cá n h ân (b í m ật )
       l           l      en                    ểu
    /fo lo w [u ser] (fol ow s a fri d )" th eo ( 1 n g ư ờ i b ạn ) (ch ả h i ý gì ?)
          l             l n
    /sto p fo lo w [user] (sto p fo lo w i g so m eo n e)" n g ư n g th eo
          l                         l n
    /sto p fo lo w [yo u rn am e] (to sto p th em fro m folo w i g yo u )" kh ô n g ch o n g ư ờ i n ào đ ó th eo n ữ a
    /g o to [u ser] đ i đ ến
    /aw ay o ff (to tu rn yo u r p ri                         n
                       vate m essag es b ack o n )" b ật n h ắn ti cá n h ân l ại
       n         s    n
    /th i k (typ e th i to th i k a ran do m th o u g h t)" đ án h cái n ày đ ể n g h ĩ 1 ch u yện n g ẫu n h i !ên
       n                s    n
    /th i k [m essage] (typ e th i to th i k w h at yo u w an t)" đ án h cái n ày đ ể n g h ĩ cái g ì m à b ạn m ú n
       t    ts          o n
    /exi (exi yo u b ack to l gi p ag e)" q u ay trở ra tran g l g i     o n
                      o n
    /quit (exits yo u b ack to l g i p ag e)" n h ư trên
     g                           g   n i                     g
    /i n o re ad d [u ser] (ad d so m eo n e to yo u r i n o ri g lst)" ad d tên ai đ ó vào d an h sách i n o re ( p h ớ t l ờ
    )
     g         l g           n   n        ờ
    /i n o re ad d al (i no res everyth i g g o i g o n )" p h ớ t l m ọ i th ứ đ an h xảy ra
                                      n
    /ignore remove all (stop you from ignorin g everythi g )" n g ư n g p h ớ t l       ờ
          l    i       o        l                             l
    /au to fo lo w (lst th e o p ti n s fo r au to folo w )" đ ư a ra d anh sách các tù y ch ọ n ch o au to fo l o w
          l                            l
    /au to fo lo w ask (m akes p erso n sen d a req u est to folo w yo u )" b u ộ c m ọ i n g ư ờ i p h ải g ử i yêu cầu kh i
    m ú n th eo b ạn
                             l
    /autofollow yes (allow an yo n e to fol ow yo u )" ch o p h ép m ọ i n g ư ờ i th eo
          l       sal ow           l n
    /au to fo lo w n o (di l an yo n e fro m fol ow i g yo u )" ko ch o p h ép n g ư ờ i n ào th eo
             i       o
    /au to g o to (lst th e o p ti n s fo r au to go to )" đ ư a ra d an h sách các tù y ch ọ n ch o au to g o to
    /autogoto ask (makes person send a requ est to g o to yo u )" b u ộ c m ọ i n g ư ờ i p h ải g ử i yêu cầu kh i m ú n
                 t     ch       à
    g o to b ạn ( ko bí n ên d ị g o to n ày l g ì ? đ i đ ến b ạn ? )
    /buddy add [user] (add someone to your buddy list)" add nick vào list
           i    l i                  i
    /b u d d y l st (w il lst everyo n e o n yo u r b u d d y lst)" đ ư a ra d an h sách các b ạn ch at tro n g Y M củ a b ạn
        o       ts               n   o                   o
    /g o l b b y (exi w h at ever ro o m yo u r i to l b b y)" ra kh ỏ i p h ò n g ch át , vào l b b y
                                sh
    /g o (ro o m ) (go to w h at ever ro o m yo u w i )"đ ể vào roo m n ào đ ó ( đ án h tên vào )
h. Gử i đ i các hình ản h bằn g ký tự lạ khi chat
                                                ểu      ch
                                      ( n h ấp ch ọ n ô ki ch ữ , kéo kị , đ ếm từ d ư ớ i lên
             à      n
    d ò n g th ứ 9 l W eb d i gs ).
  


                   .
   

                                                  .
                                               ư    à          à
                                       ... N h ư cái gi ờ n g l ch ữ ã, co n ch ó l ch ữ õ ,
           à         m à           à
    m ặt trăn g l ch ữ à, trái ti l ch ữ Y , b ó h o a l ch ữ Z ,
         n           à
    (W eb d i g s), xe cấp cứ u l ch ữ h , ...
              ều       ch àm n
    T ôi th ấy có n h i n g ư ờ i thí l h ì h co n b ồ câu "n g ậm " h o a tro n g ro o m . Làm n h ư sau :
        ữ t,                  m               m
    B ạn g i A l bấm 1 rồi 5 rồi 2 ( các p h í số ở g ó c p h ải b àn p h í n h é ) sau đ ó th ả tay ra. B ôi đ en
      n       ện                n                             ớ
    h ì h ÿ m ớ i h i ra đ ó . C h ọ n fo n t W eb di g s. R ồ i ch ọ n m àu sắc ch o n ó , và ch ọ n cỡ 32 ( l n n h ất ).
       à                   ại     al         n                 à
    V ậy l đ ư ợ c co n b ồ câu . B ạn ch ọ n l fo n t ari và g õ đ ể có h ì h b ô n g h o a. E n ter g ử i đ i l xo n g ... H y
               ch           n     ệt         ch     ếc ư
    vọ n g có ai đ ó th í th ú vớ i n h ữ n g h ì h đ ặc b i n ày... T ôi th í ... ch i g i ờ n g và ...
i.  Thay tiến g “b uzz” tro n g Y ah o o ! M essen g er
    Đ ể ch at ch i đ ỡ n h àm ch án tô i th ay ti g B uzz h ay các âm th an h kh ác (âm b áo cò th ư , b áo có ti
           t                ến                                    n
               n   i      o
    n h ắn b áo b ạn m ì h o n l n e h ay l g o u t..) củ a Y ah o o b ằn g 1 đ o ạn n h ạc h ay 1 b ài h át b ằn g cách vào :
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
                                    a
          C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\M edi rù i th ay ti                   l
                                           ếng B u zz ( do o rb el.w av ) b ằn g 1 đ o ạ n n h ạc
                                              l                    l
          h ay 1 b ài h át có d ạn g *.w av rù i đ ổ i tên n ó th àn h d o o rbel ( trư ớ c đ ó p h ải cu t cái d oo rb el cũ ra n g o ài
          đ ã n h a) cách n ày h ơ i d ài . H oặc vào Y ah oo / M essen g er / P referen ces / A l   erts & S o u n d s ch ọ n A
          messenger contact buzzes me rùi
                    l                                       à
          B ro w se đ ến 1 fi e n ào đ ó có sẵn tro n g m áy n h ư n g p h ải có d ạn g * .w av rù i O k l xo n g .
      j. Loại bỏ phần quản g cáo củ a Yahoo! Messenger 7.5 trở lên
Mờ Notepad, gõ vào đ oạn code dư ớ i và lư u lại vớ i tên “yah o o rem oveb an n er.reg ”
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\yahoo\pager\YUrl]
"First Login Beacon"="http://pclick.internal.yahoo.com/p/s=97416787/lng=us/rand=%d"
"Tutorials"="http://help.yahoo.com/us/tutorials/ms75/index.html"
"Messenger Ad"="*"
"Webcam Upload Ad"="*"
"Webcam Viewer Ad"="*"
"Webcam Viewer Ad Big"="*"
"Webcam Viewer Ad Medium"="*"
"Change Room Banner"="*"
"Conf Adurl"="*"
"Chat Adurl"="*"

       k. iFlashIM - Ngư ờ i bạn trên Yahoo! Messenger
          C h ắc h ẳn b ạn kh ô n g xa l g ì vớ i i ash IM , ni Y M th ô n g m i h đ ầu ti củ a V N (b áo @ , e -C H ÍP , m ộ t
                         ạ     Fl      ck         n      ên
                 ện     ớ  ệu            an              ý      n Fl        ại
           số b áo đ i tử đ ã g i i th i ). S au m ộ t th ờ i g i n g ư n g h o ạt đ ộ n g vì l d o tài ch í h , i ash IM trở l .
          V ẫn các ch ứ c n ă n g cũ n h ư tra từ đ i , đ ọ c tru yện vu i th ơ vu i vớ i l ợ n g d ữ li p h o n g p h ú m ớ i
                               ển           ,     ...   ư     lệu
                  Fl     ện                     à
           cập n h ật, i ash IM h i n ay có th êm các ch ứ c n ăn g m ớ i l K IỂ M T R A M Ộ T N IC K C Ó O N LIN E H A Y
           KHÔNG và XEM BÓI (bói tên và bói ngày sinh).
          Lư u ý l d o các n i i ash IM , kFl IM , eFl IM có nh i n g ư ờ i n h ắn q u á n ên Y M đ ã b l ck các n i
               à      ck Fl       ash     ash      ều                   o     ck
                ện    Fl                ck: Fl      Fl       Fl     Fl
           n ày. H i n ay, i ash IM h o ạt đ ộ n g vớ i các n i i ash IM 1 , i ashIM 2 , i ash IM 3, i ashIM 4 ,
            Fl               ck                                 p
           i ash IM 5. B ạn h ãy th êm 5 n i n ày vào d an h sách b ạn b è tro n g Y M , và n h ắn "/h el " h o ặc
             eth p                     ck     i     ết       ện
           "/vi el " (kh ô n g n h ắn 2 d ấu n h áy) ch o n i n ào o n lne sẽ b i các câu l h và cách sử d ụ n g (xem
           hình).
          B ảo đ ảm b ạn sẽ có n h ữ n g g i p h ú t b ổ í và th ư g i th o ải m ái vớ i i ashIM .
                           ây       ch      ãn           Fl
        l. Quà cho dân nghiện Yahoo! Messenger
                            co  t          ễn            n          n ớ
C h ắc b ạn đ ã cảm th ấy n h àm ch án vớ i 5 4 E m o ti ns í ỏ i có sẵn đ ể d i tả cảm xú c củ a m ì h vớ i "đ ối tác", vậy xi g i i
  ệu                 ễn         l     ”, ch               co
th i vớ i bạn m ộ t tran g w eb m i p h í có tên “S m i ey C en tral tí h ợ p ... 1 0 n g àn E m o ti n s.
                     ều n                        co          ểu ộ        n
T ran g w eb sử d ụ n g đ ư ợ c vớ i n h i trì h IM và E -mail, tích hợ p 1 0 n g àn E m o ti n s, đ ủ đ ể b ạn b i l cảm xúc củ a m ì h
vớ i b ạn C h at cả đ ờ i !
       longhorn-vista                      17              http://www.vinasofts.ws
                                        co                 a
                       Đ ể sử d ụ n g 1 0 n g àn E m o ti ns n ày, b ạn tru y cập vào đ ị ch ỉ
                                             i              i       o
                       http://www.smileycentral.com , clck vào th ẻ m àu xan h : “C l ck to D o w n l ad ” (G et
                            l                ện               o
                       Fre S m i ey !), sau đ ó b ạn th ự c h i th eo các h ư ớ n g d ẫn D o w n l ad trên m àn h ì h .n
                                   ệc     o              ện
                       S au kh i h o àn tất vi D o w n l ad , b ạn sẽ th ấy xu ất h i trên th an h T ask B ar củ a trì h  n
                             ểu                  l      ,
                       IE các b i tư ợ n g và th àn h m ớ i củ a S m i ey C en tral tron g đ ó có p h ần M y W eb
                             à     n  m ếm              l
                       Search , l m ộ t trì h tì ki trên m ạn g m à S m iey C en tral vừ a tặn g th êm ch o b ạn .
                           ờ        ch
                       B ây g i , b ạn h ãy kí h o ạt Y ah o o! M essen g er, ch ọ n ID b ạn C h at, tro n g g ó c p h ải củ a
                            n                   i    ểu            ,
                       m àn h ì h Y ah o o ! M essen g er, b ạn cl ck vào b i tư ợ n g b ộ m ặt cư ờ i cử a sổ S m iey l
                              ện               ự        co        ch
                       C en tral h i ra và b ạn th a h ồ m à l a ch ọ n n h ữ n g i n m à b ạn th í tro n g h ơ n 2 0 đ ề
                       m ụ c…
                              ệc i ên       co     l               co
                       B ạn ch ỉ vi clck l m ộ t i n , S m iey C en tral sẽ tự đ ộn g ch èn i n đ ó vào ô S en d A s
củ a Y ah o o ! M essen g er, b ạn n h ấn n ú t S en d (h o ặc E n ter) đ ể g ử i ch ú n g đ i.
   l        ch              co                                 ờ
S m i ey C en tral tí h ợ p m ộ t bộ sư u tập i ns đ ộ n g vô cù n g p h o n g p h ú có kết h ợ p âm th an h và l i th o ại rất n gộ n g h ĩ h n
   ki     l            àm
(T al n g S m ieys), ch ắc ch ắn sẽ l b ạn h ài l n g .  ò
               l
K h ô n g ch ỉ có th ế, S m iey C en tral cò n cu n g cấp ch o b ạn n h ữ n g m ó n đ ồ ch ơ i kh ác cũ n g kh ô n g kém p h ần h ấp d ẫn , đ ó là:
        a,     ar                                           n
Cursor M an i Po p u l S creen savers, M y Fu n C ard s, Fun B u d d y Ico n s.., đ an g ch ờ b ạn tự m ì h kh ám p h á đ ấy.
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
C h ư ơ n g II: Yahoo! Mail
                       l
  1. Đ ăn g ký đ ịa ch ỉ Y ah o o ! M ai m iễn p h í
                l ện      à            a        l ễn         ều
        a. Y ah o o M ai h i đ an g l m ộ t tro n g n h ữ n g đ ị ch ỉ w eb m ai m i p h í đ ư ợ c n h i n g ư ờ i sử d ụ n g n h ấ t vớ i
             n      ao ện       ện
         các tí h n ăn g g i d i th ân th i d ễ sử d ụ n g , tí h n ăn g l c b ỏ m ai rác cao , đ ặc b i d u n g l ợ n g củ a
                                       n      ọ     l         ệt      ư
              l                                 i ạc. ệc            a
         h ộ p m ai m ớ i đ ư ợ c n ân g cấp đ ến 1 GB, q u á d ư xài ch o n h u cầu l ên l V i đ ăn g ký m ộ t đ ị ch ỉ cũ n g rất
         d ễ, B ạn vào tran g w eb : http://mail.yahoo.com hoặc http://login.yahoo.com/config/login?.intl=vn , sau
         đ ó b ạn n h ấp vào n ú t “Sign up now” (Đ ăn g ký n g ay). Ở đ ây, mình đ ăng ký vớ i và sử dụ n g vớ i hộ p thư
         Yahoo! Mail tiến g việt. Các ngôn ngữ khác cũ n g tư ơ ng tự .
        b. Bạn đ iền đ ầy đ ủ các mụ c như trong hình
       c.                       ếp
          S au đ ó b ấm n ú t “T ôi đ ồ n g ý” đ ể ti tụ c. Nếu thành công, bạn sẽ nhận đ ư ợ c mộ t trang web như sau:
             ếp
       d. Nhấn “T i tụ c tớ i Yahoo! Thư ” đ ể đ ến hộ p thư củ a bạn
       longhorn-vista                      19              http://www.vinasofts.ws
2. Nhận mail từ Yahoo! Thư
    a. Login vào hộ p thư . Ngay tại trang chính, bạn sẽ thấy thông báo số thư mà bạn chư a đ ọ c. Hiện tại trong
     “H ộ p thư ” củ a mình có mộ t thư chư a đ ọ c. Đ ể đ ọ c thư đ ó , bạn bấm vào chữ “H ộ p thư ”
    b. Mộ t trang mớ i mở ra vớ i giao diện bên tro n g “H ộ p thư ” củ a bạn
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
      c. Tại đ ây liệt kê nhữ n g phần củ a bìa thư như là Ngư ờ i gử i, Tiêu đ ề, Ngày tháng, Dung lư ợ n g thư . Đ ể xem
       thư , bạn bấm vào dòng chữ trong phần “T i đ ề”. êu
                                   n
      d. Trư ớ c mỗi lá thư có mộ t ô trố n g dùng đ ể hiệu chỉ h thư . Đ án h dấu vào ô đ ó và bạn có thể sử dụ n g các
       tính năng như “X o á”, “T h ư rác”, “Đ ánh dấu ”, “D i ch u yển ”, …
       Trong tính năn g “Đ án h dấu ” có các mụ c như sau:
        . Đ ánh dấu là thư chư a đ ọ c
        . Đ ánh dấu là thư đ ã đ ọ c
        . Gắn cờ hiệu đ ể theo dõi tiếp
        . Bỏ cờ hiệu
       Vớ i mụ c “D i ch u yển ” th ì bạn phải có mộ t thư mụ c khác thì mớ i có thể di chuyển thư đ ư ợ c. Nếu chư a có
                                            ”.
       thư mụ c khác, bạn bấm vào “D i ch u yển ” vào chọ n “T h ư mụ c mớ i Đ ể sử dụ n g đ ư ợ c tính năn g “T h ư mụ c
          ”                                           ”,
       mớ i thì trình duyệt củ a bạn phải không cản popup. Khi bạn bấm vào “T h ư mụ c mớ i m ộ t cử a sổ popup
       hiện lên, và bạn đ iền tên thư mụ c vào đ ó . Lúc đ ó, danh sách các thư mụ c đ ư ợ c hiện lên ở góc trái.
      longhorn-vista                  21             http://www.vinasofts.ws
3. Gử i mail từ Yahoo! Mail
     a. Bạn đ ăng nhập vào hộ p thư và nhấn nút “S o ạn thư ” n g ay d ư ớ i góc trái hoặc ở góc trên trái kế nút “K i         ếm
       tra thư ”. M ình hình soạn thư đ ư ợ c mở ra
     b. Đ iền đ ầy đ ủ các thông tin vào các phần trố n g . Nếu muố n gử i bứ c thư này đ ến nhiều ngư ờ i bạn bấm     ,
                a          ”              ”.                  n
       chọ n “T h êm đ ị chỉ đ ồ n g gử i h o ặc “T h êm đ ồ n g gử i B ạn cũ n g có thể nhấn nút “Đ í h kèm tập ti ” đ ể    n
                                                ”
       gử i tập tin cho ngư ờ i nhận. Nhấn vào ô “S ử dụ n g chữ ký củ a tôi n ếu bạn muố n thêm chữ ký vào cuố i
       thư .
             ”                                       n
     c. Nhấn “G ử i đ ể gử i thư . Nhấn “Lư u lại dư ớ i dạn g thư nháp ” đ ể có thể chỉ h sử a tiếp tụ c. Nếu bạn không
       muố n soạn thư nữ a thì nhấn “H u ỷ bỏ ”
4. Các tuỳ chọ n Yahoo! Mail
     a. Bạn đ ăng nhập vào hộ p thư . Nhấn vào dòng chữ các tuỳ chọ n ngay góc trên phía phải.
     b. Trong trang mớ i, bạn thấy có hai mụ c lớ n là “T h ư rác” và “Q u ản lý”.
       a) T h ư rác
            a. B ảo vệ chố n g thư rác: Bạn có thể thiết lập cấu hình chặn thư rác phù hợ p vớ i riêng mình.
                                                  a
            b. AddressGuard: là mộ t công cụ tạo ra cho bạn mộ t đ ị chỉ email ảo, bạn có thể dùng đ ị             a
              chỉ này đ ể đ ăng ký vào các diễn đ àn, các website mua bán. Tất nhiên là bạn không thể dùng
                a
              đ ị chỉ này đ ể chat trong Yahoo! Messenger vì nó không có thật. Trong công cụ có phần
              hư ớ n g dẫn thiết lập rất kỹ. Bạn hãy đ ọ c phần hư ớ n g dẫn trong đ ó
            c. Trung tâm nguồn chố n g thư rác: Tại đ ây, bạn có thể tìm thêm nhữ n g thông tin về việc
              chố n g thư rác.
                                                   a
            d. Chặn các đ ịa chỉ: Đ ây còn đ ư ợ c coi là “sổ đ en ” củ a các đ ị chỉ thư rác.
       b) Q u ản lý
                                   a                             a
            a. Các đ ịa chỉ thư : Đ ôi kh i m ộ t đ ị ch ỉ th ư cũ n g kh ô n g đ ủ . B ạn cần th êm m ộ t đ ị ch ỉ th ư kh ác
                       ệc,          a n                              a
              ch o cô n g vi h ọ c tập h o ặc g i đ ì h ? Y ah o o! T h ư ch o p h ép b ạn tạo th êm m ộ t đ ị ch ỉ th ư
                    ễn   .              a           a    n
              kh ác m i p h í B ạn có th ể sử d ụ n g đ ị ch ỉ n ày n h ư đ ị ch ỉ ch í h , và có th ể ch u yển các th ư
                         a                       ên n
              g ử i tớ i cả h ai đ ị ch ỉ n ày vào m ộ t H ộ p T h ư . T u y n h i , xi n h ớ rằn g b ạn ch ỉ đ ư ợ c có m ộ t đ ịa
                                      n
              ch ỉ th ư p h ụ ch o tài kh o ản th ư củ a m ì h .
            b. Truy cập POP và chuyển tiếp: Đ ây có lẽ là mộ t chứ c năng rất đ ư ợ c ư a chuộ n g củ a
              Yahoo! Mail. Đ ể sử dụ n g đ ư ợ c POP, bạn phải đ ăng ký sử dụ n g . Việc đ ăng ký rất ngắn gọ n
              và đ ơ n giản. Bạn thử xem
                             ọ            o
            c. C ác ch ư ơ n g trìn h l c: T ự đ ộ n g p h ân l ại th ư g ử i tớ i h ộ p th ư củ a b ạn vào các th ư m ụ c
                       n            ện                     ện          à
              đ ư ợ c q u i đ ị h h o ặc vào m áy đ i th o ại d i đ ộ n g củ a b ạn . Lọ c th ư đ i tử kh ô n g p h ải l th ư
              q u ản g cáo .
                                       n       ển
            d. C ác ư u tiên th ôn g th ư ờ n g : T ù y ch ỉ h cách h i th ị H ộ p T h ư củ a b ạn và các l a ch ọ n ự
                                 a
              S o ạn T h ư . T h ay đ ổ i tên và đ ị ch ỉ g ử i đ i củ a b ạn .
5. Mộ t số thủ thuật vớ i Yahoo! Mail
           ển         ến   ệt
     a. Lu ô n h i th ị đ ú n g T i g V i kh i đ ọ c em ai   l
       1. Sau khi đ ã đ ăng nhập vào tài khoản Yahoo! Mail củ a mình, bạn vào Các lự a chọ n -> Chữ ký -> Màu
         sắc và đ ồ hoạ. Sau đ ó đ án h dấu check vào trư ớ c ô “X em n g u ồ n H T M L” và chèn đ oạn mã sau:
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
       2. Sau khi gõ đ oạn mã trên xong, bạn lại đ ánh dấu check vào ô “T h êm chữ ký vào tất cả các thư gử i đ i            ”.
                     ”
         Nhấn nút “Lư u lại đ ể thiết lập có hiệu lự c
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
      b. T ạo ch ữ ký đ i tử ện
       1. Đ ăn g nhập vào tài khoản Yahoo! Mail củ a bạn, vào Các lự a chọ n -> Chữ ký. Bạn gõ nộ i dung vào đ ó .
          Bạn cũ n g có thể thay đ ổ i qua lại giữ a các cử a sổ soạn thảo
      c. C h èn n h ạc vào tro n g Y ah o o ! M ai  l
       1. Đ ăn g nhập vào tài khoản Yahoo! Mail củ a bạn, vào Các lự a chọ n -> Chữ ký -> Màu sắc và đ ồ hoạ
                                                     ”
       2. Bạn đ án h dấu check vào ô “T h êm chữ ký vào tất cả các thư gử i đ i và “X em n g u ồ n H T M L”. S au đ ó
          bạn nhập đ oạn code sau vào giữ a hai tab <Div></Div>
                           <bgsound src="url" loop="-1">
       3. Thay url thành đ ư ờ n g dẫn đ ến bài hát.
      d. Chuyển giao diện hộ p thư Yahoo! Mail Việt sang các ngôn ngữ khác
                                    ệt              l ệt              ờ
       1. B ạn đ an g d ù n g h ộ p th ư Y ah o o ! T h ư V i N am ho ặc Y ah o o ! M ai V i hó a, n h ư n g b ây g i b ạn l m u ố n  ại
                        ao ện ến                                      ản
          ch u yển san g d ù n g g i d i ti g A n h h o ặc m ộ t n g ô n n g ữ n ào đ ó th ì sao! R ất đ ơ n g i , b ạn có th ể
               ện                  ao              ến   ệt
          th ự c h i n h ư sau đ ể ch u yển đ ổ i g i hộ p th ư Y ah o o từ ti g V i san g các n g ô n n g ữ kh ác:
                   te
          B ạn vào w ebsi http://mail.yahoo.com ho ặc http://mail.yahoo.com.vn rồ i đ ăn g n h ập vào tài kh oản
                    n
          h ộ p th ư củ a m ì h .
           ếp                   i                  ”.      ại
          T i th eo, b ạn b ấm ch ọ n vào l ên kết “T rư ơ n g M ụ c C ủ a T ôi B ạn n h ập l m ật kh ẩu củ a h ộ p th ư vào
                             ếp
          ô “M ật kh ẩu ” rồi b ấm n ú t “T i tụ c”.
                        n
          T ran g w eb “T h ô n g T i T rư ơ n g M ụ c” củ a b ạn sẽ đ ư ợ c m ở ra, tro n g p h ần “Y ah oo ! T h ẻ C h ứ n g M i h  n
                          n       ên
          T h ư ”, ở m ụ c “T h ô n g T i T h àn h V i ”, b ạn b ấm ch ọ n vào n ú t “S ử a đ ổ i  ”.
                           n       ên       ện,           ên
          T ran g w eb “S ử a T h ô n g T i T h àn h V i ” xu ất h i ở ph ần “C ác Ư u T i T h ô n g T h ư ờ n g ”, tro n g m ụ c
                                à        ệ             i            ệt
          “P referred C o n ten t” b ạn sẽ th ấy l “Y ah oo ! V i t N am ”. B ạn b ấm vào l ên kết “Y ah o o ! V i N am ” n ày.
           ếp                   ết      ”,                      ao ện
       2. T i th eo, tro n g ô “C h ế Đ ộ T hi Lập M ớ i b ạn b ấm ch ọ n n g ô n n g ữ m ớ i ch o g i di h ộ p th ư Y ah o o
              n                     ến            ao ện à ến
          củ a m ì h . T h ư ờ n g th ì ch ú n g ta ch ọ n ti g A n h , đ ể ch ọ n g i d i l ti g A n h th ì b ạn có th ể b ấm
          ch ọ n vào m ộ t tro n g các tù y ch ọ n sau : Y ah oo ! V ư ơ n g qu ố c A n h , Y ah o o ! Ú c, Y ah o o ! H ồ n g K ô n g ,
                                               ến
          Y ah o o ! H ợ p ch ủ n g q u ố c H o a K ỳ, Y ah o o ! C an ad a b ằn g ti g A n h …
              ờ                              ao ện
       3. B ây g i , sau kh i đ ã ch ọ n đ ư ợ c n g ô n n g ữ m ớ i ch o gi d i h ộ p th ư Y ah o o , b ạn b ấm vào n ú t “K ết
                      ếp                      n sh
          th ú c”. B ạn b ấm ti vào n ú t “I A ccep t”. B ấm n ú t “Fi i ed ” đ ể h o àn th àn h .


      longhorn-vista                      23               http://www.vinasofts.ws
e. Thay đ ổi mật khẩu Yahoo! Mail Việt Nam
                              ến   ệt       ên
  1. Đ ể th ay đ ổ i m ật kh ẩu ch o h ộ p th ư Y ah o o ti g V i th ì đ ầu ti b ạn p h ải đ ăn g n h ập vào h ộ p th ư
            n                            te
   Y ah o o củ a m ì h trư ớ c đ ã. B ạn có th ể đ ăn g n h ập từ w eb si http://mail.yahoo.com h o ặc
                                                        ao ện
   http://mail.yahoo.com.vn đ ều đ ư ợ c. S au kh i đ ăn g n h ập , Y ah o o sẽ tự đ ộ n g ch u yển g i d i h ộ p th ư
        ến   ệt                        te
   san g ti g V i ch o b ạn n ếu b ạn đ ăn g n h ập từ w eb si http://mail.yahoo.com.
                           a                       i
   S au kh i đ ăn g n h ập th àn h cô n g , ở p h í trên củ a h ộ p th ư , b ạn b ấm ch ọ n vào lên kết “T rư ơ n g M ụ c C ủ a
     ”.                              ện        ại
   T ôi T ran g w eb xác n h ận m ật kh ẩu Y ah o o sẽ xu ất h i , b ạn n h ập l m ật kh ẩu h ộ p th ư củ a b ạn vào
                      ếp                n
   ô “M ật kh ẩu ” rồi b ấm n ú t “T i tụ c”. T ran g w eb th ô n g ti trư ơ n g m ụ c củ a b ạn sẽ đ ư ợ c m ở ra, b ạn
             i
   b ấm ch ọ n vào lên kết “T h ay Đ ổi M ật K h ẩu ”.
       ờ
  2. B ây g i , tran g w eb th ay đ ổ i m ật kh ẩu sẽ đ ư ợ c m ở ra, b ạn n h ập m ật kh ẩu đ an g d ù n g vào ô “M ật kh ẩu
     ện                                   ”
   h i tại củ a b ạn ”, n h ập kh ẩu m ớ i vào h ai ô “M ật kh ẩu m ớ i và “M ật kh ẩu m ớ i củ a b ạn ”. S au cù n g ,
                  ại à
   b ạn b ấm vào n ú t “Lư u l ” l xo n g .
          ch                                                    .
   V ì m ụ c đ í b ảo m ật ch o h ộ p th ư Y ah o o ! củ a b ạn , b ạn n ên th ư ờ n g xu yên th ay đ ổ i m ật kh ẩu m ớ i M ật
                     t    à                                   ết
   kh ẩu m ớ i củ a b ạn p h ải d ài í n h ất l sáu ký tự . T ro n g m ật kh ẩ u b ạn n ên kết h ợ p cả các ch ữ vi h o a
          ết
   vớ i ch ữ vi th ư ờ n g , các số và các ký tự đ ặc b i  ệt.
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
C h ư ơ n g III: Yahoo! 3600
   1. Giớ i thiệu
                       te         a    n
B ạn đ ã từ n g ao ư ớ c có m ộ t w eb si cá n h ân đ ể ch i sẻ h ì h ản h , n h ữ n g vấn đ ề b ạn q u an tâm ,cảm xú c, h ay đ ơ n g i     ản
      à                  ết   à   ữ              ớ                           ền à
h ơ n ,n ó l nơ i đ ể m ọ i n g ư ờ i có th ể b i b ạn l ai gi a cộ n g đ ồ n g ảo rộ n g l n . N h ư n g n h ữ n g trở n g ại về h o st, tên m i (l
2 yếu tố b ắt b u ộ c kh i m u ố n tạo m ộ t w ebsi          ến      n      àm            . ờ
                           te), h ay vố n ki th ứ c về ti h ọ c sẽ l bạn n g ần n g ại G i đ ây, Y ah o o đ ã
  ú         ện ều                      ch                            i
g i p b ạn th ự c h i đ i ấy m ộ t cách th ật d ễ d àn g vớ i d ị vụ Y ah o o 3 6 0°. N h ư m ộ t d ạn g n h ật ký o n l n e,vớ i g i d i  ao ện
      ện             ch    o           ếm         n
th ân th i và d ễ sử d ụ n g , d ị vụ B l g củ a Y ah o o đ ã ch i đ ư ợ c cảm tì h củ a rất n h i b ạn trẻ.ều

   2. Tìm hiểu về Blog
  o à                   i         ết                         ch
B l g l m ộ t d ạn g củ a n h ật ký o nl n e,b ạn có th ể vi h oặc cập n h ật tất cả n h ữ n g g ì b ạn th í ,u p d ates th ô n g ti cá n
          ểm     ,n        ch o                     ều   àm
n h ân ,q u an đ i xã h ộ i h ữ n g sở th í ,l ại n h ạc b ạn đ an g n g h e,b ất kì đ i gì l b ạn h ứ n g th ú .
     o                      n           /Y          ư
M ộ t b l g en try có th ể có văn b ản h o ặc h ì h ản h h ay cả h ai ah o o 36 0 ° sẽ l u n h ữ n g en try ấy th eo m ố c th ờ i gi .B ạnan
          ự        o    i
cũ n g có th ể l a ch ọ n đ ể B l g p u b l c (tất cả m ọ i n g ư ờ i đ ều có th ể đ ọ c), p ri          n
                                                vate(ch ỉ m ộ t m ì h b ạn m ớ i có th ể xem ).h ay ch ỉ
                    en   i                  o                 àm
n h ữ n g n g ư ờ i b ạn có tro n g fri d s l st m ớ i xem đ ư ợ c. N h ư vậy, B l g cũ n g có th ể đ ư ợ c xem l m ộ t tran g w eb cá n h ân
                  ú   ệc     ện
có ch ứ a sẵn các cô n g cụ ,g i p vi th ự c h i d ễ d àn g h ơ n .
  3. Đ ăn g ký dịch vụ Yahoo! 3600
T rư ớ c ti , đ ể đ ăn g ký sử d ụ n g d ị vụ Y ah o o 3 6 0  b ạn cần p h ải có m ộ t đ ị ch ỉ m ai Y ah oo h ay m ộ t ID Y ah oo
      ên               ch         ,              a     l
M essen g er (h ay b ạn cũ n g có th ể đ ăn g ký m ộ t ID Y ah oo ở p h ần S i n U p củ a tran g Y ah o o 3 6 0  Đ ị ch ỉ
                                       g                 ). a
http://360.yahoo.com.
               o n                o        i                       o
 S au kh i có tài kh o ản và l g i ,Y ah oo sẽ m ở ra tran g B l g củ a b ạn ,cl ck vào S tar m y p ag e đ ể b ắt đ ầu tạo B l g. Đ ến đ ây
                            ên                                        n
Y ah o o đ ã tạo ra 1 tran g w eb ch o b ạn , tu y n h i tran g w eb n ày trố n g vì vậy b ản cần p h ải cập n h ật n h ữ n g th ô n g ti cần
  ết              te           n  n
th i đ ể tạo th àn h m ộ t w ebsi cá n h ân củ a ch í h m ì h .

   4. Giớ i thiệu các thành phần chính củ a Yahoo! 3600
                                     n         m ểu
T rư ớ c kh i b ạn g ử i th ư m ờ i ch o b ạn b è vào tran g w eb củ a m ì h th ì b ạn cần tì h i q u a cấu trú c củ a 1 tran g w eb yah o o
                       n
3 6 0 đ ộ gồ m có các th àn h p h ần ch í h sau :
                               ast     à     ớ  ệu      n    i
Blast: n ằm ở vị trí trên cù n g , g ần tên củ a b ạn . B l có th ể l sự tự g i i thi ,m ộ t m ẩu ti n h ỏ , ln k d ẫn đ ến m ộ t b ứ c
  n            ch              ,     à                 a
h ì h m à b ạn yêu th í , m ộ t sự so sán h th ú vị h ay ch ỉ l m ộ t ý n g h ĩ m à b ạn m u ố n ch i sẻ.
                        ết                     n                     a
Photo: ắt h ẳn m ọ i n g ư ờ i đ ều m u ố n b i m ặt b ạn,h ay b ạn b è đ ều m u ố n n h ì th ấy b ạn ,kh o ản g trố n g n h ỏ p h í d ư ớ i
       à         ện ều
nickname sẽ l nơ i th ự c h i đ i đ ó.

       longhorn-vista                       25               http://www.vinasofts.ws
            ại                                            a
Blog: nơ i b ạn g h i l n h ữ n g n h ật ký n g ày th ư ờ n g ,n h ữ n g vấn đ ề b ạn q u an âm h ay m u ố n ch i sẻ.
                          n                te
Feed: b ạn có th ể cập n h ật n h ữ n g th ô n g ti m ớ i n h ất củ a m ộ t w eb si m à b ạn q u an tâm , vẫn có th ể vừ a đ ọ c ch ú n g vừ a
 ư   o         ện             n                                   ấy
l ớ t b l g củ a b ạn .H i n ay,m ộ t số w eb về ti tứ c n h ư B B C ,C N N ,T u ổ i trẻ,… đ ã có ch ứ c n ăn g n ày ch o l Feeds.
                                      à           ch              ết
List: Là m ộ t cách d ễ d àn g đ ể m ọ i n g ư ờ i có th ể n h ận ra b ạn l ai vớ i vô số sở th í .H ãy đ ể m ọ i n g ư ờ i b i b ạn đ an g th ích
       o                 ,m           n
làm gì, đ ọ c l ại sách n ào ,n g h e n h ạc g ì ê n h ất ch ư ơ n g trì h tv n ào ?
V à m ộ t số th àn h p h ần kh ác.

  5. Hư ớ n g dẫn tạo thành phần chính trên trang Yahoo! 3600
   T ạo B last: Ở p h iên b ản m ớ i,Y ah oo cò n ch o p h ép b ạn đ ư a m ộ t lin k n h ạc đ ể n g h e o n lin e lên B last.B ạn có th ể tạo
     ast        i
    B l b ằn g cách cl ck vào edi b l                                      ch        i
                     t ast,gõ n ộ i d u n g và save. Đ ể ch èn m ộ t b ài h át b ạn ư a th í ,co p y đ ư ờ n g l n k dẫn
                                         ast,bạn có th ể l a ch ọ n ở kh u n g B l
    đ ến b ài h át và d án vào ô A d d a U R L. Đ ể ch ọ n trạn g th ái ch o B l         ự             ast
      l           ,d          ờ
    B alo o n .(m ộ t câu n ó i an h n g ô n ,m ộ t l i th ì th ầm ,… )
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
   H iệu ch ỉn h B asic in fo : P h ần n ày sẽ b ao g ồ m tên củ a b ạn ,tu ổ i,nơ i sin h số n g ,n g h ề n g h iệp ,… B ạn cũ n g có th ể
         n                   n                          ệt
    q u yết đ ị h ai có th ể xem n h ữ n g th ô n g ti n ày.N go ài ra,b ạn cũ n g có th ể ch ọ n đ ặt b i d an h và ID Y ah o o ở
                         ew            o                    ết
    đ ây.(Y ah oo 7 .0 có th êm p h ần “W i m atu re co m m en t b l g ” đ ể cản h b áo về n h ữ n g b ài vi h ạn ch ế,kh ô n g d àn h
    cho trẻ em d ư ớ i 1 8 tuổ i )
   Profile Yahoo Photo: B ạn có th ể u p lo ad n h iều n h ất là 4 h ìn h ản h có đ u ô i .JP E G và m ỗi h ìn h kh ô n g q u á 5 M .
     i       t   l                                n
    C l ck ch ọ n E di p ro fie Y ah oo p h o to  browse  ch ọ n th ư m ụ c có ch ứ a h ì h ản h m à b ạn m u ố n u p save. B ạn
                     o
    cũ n g có th ể ch ọ n đ ư a vào b l g Y ah o o avatar củ a b ạn b ằn g cách ch ọ n A d d yo u r Y ah o o !A vatar. C h ứ c n ăn g S et as
      m            ự         n    àm n
    p ri ary ch o p h ép b ạn l a ch ọ n m ộ t h ì h ản h l h ì h đ ại d i  ện chính.
   Reviews: B ạn có th ể đ ư a ra n h ữ n g n h ận xét về m ộ t vấn đ ề m à b ạn q u an tâm ,ch ia sẻ ch ú n g cù n g m ọ i n g ư ờ i.
       àm        ew      i          ti     ew
     Đ ể l m ộ t R evi s,b ạn cl ck ch ọ n S tart W ri n g R evi sở b ản g Y ah oo N et w o rk,clck vào kh u n g i
            i                  ết   ew    a                    ị
     reviewscl ck ch ọ n m ụ c m à b ạn m u ố n vi revi s (Đ ị d an h ,g am e,m u a sắm h ay d u lch ),Y ah oo sẽ tự đ ộ n g
                   ớ  ệu
     ch u yển san g tran g g i i th i củ a m ụ c đ ó và b ạn có th ể b ắt đ ầu .
                         te    ấy                          ện ểu
     Feeds: B ạn tru y cập vào w eb si m u ố n l feed s(th ư ờ n g trên n h ữ n g w eb ấy có h i b i tư ợ n g R R S h ay
                                  ện          i           i
     X M L,n h ấn vào d ò n g R R S h ay X M L,ch ú n g sẽ h i ra các đ ư ờ n g l n k,co p y n h ữ n g l n k n ày về m ụ c sh are feed s ở
      o
     b l g củ a b ạn .
             i   i                  i                     ch
     List: Đ ể tạo lst,cl ck ch u ộ t vào m ụ c C reate m y lst ở đ ây b ạn có th ể so ạn sở th í ,m ố i q u an tâm củ a b ạn h i      ện
                     ớ   ệu               ch       i
     n ay ở kh u n g In terests,g i i thi q u yển sách m à b ạn th í ở B o ok I lke,và các m ụ c kh ác ở k hung Movies I like,Tv
          i     c i
     sh o w I l ke,M u si I lke…
                        o            tl           n
     Compose blog entry: M ỗi b l g en try b ao g ồ m ti e(tự a đ ề), ản h m i h h o ạ (ko b ắt b uộ c) và văn b ản .C ó n g h ĩ l      a à
                      n                  tl     n    à
     m ộ t en try có th ể ch ỉ có h ì h h o ặc ch ỉ cần có văn b ản .T i e m ặc đ ị h sẽ l n g ày th án g củ a en try đ ó v à b ạn có th ể
                                       n                    ểu
     th ay đ ổ i n ó.T ro n g p h ần so ạn th ảo ,bạn cũ n g có th ể ch ỉ h sử a m àu sắc,fo n t ch ữ ,các b i tư ợ n g cảm xú c h ay
                                                                       d
     th ậm ch í ch èn m ộ t đ ư ờ n g d ẫn cũ n g đ ư ợ c.N g o ài ra,Y aho o cò n ch o p h ép n g ư ờ i sử d ụ n g ch èn m ộ t đ o ạn vi eo có
      n      l ash vào b l g.Q u ả l m ộ t b ư ớ c cải ti đ án g q u an tâm .
     đ ị h d ạn g fi e Fl        o     à          ến
   6. Thủ thuật thiết kế Blog đ ẹp và hấp dẫn vớ i Yahoo! 3600
     a. Edit Custom Theme
                          n
C h ứ c năng này cho phép ngư ờ i dùng tự đ iều chỉ h giao diện theo ý mình.

       longhorn-vista                      27               http://www.vinasofts.ws
Đ ể thự c hiện, bạn vào trang http://360.yahoo.com/edit/custom_theme.html đ ể upload ản h nền , chọ n font chữ và màu
sắc cho các thành phần cu ả n trang blog.

Lư u ý:
                         ến  ệt,
    . Đ ể có thể viết tất cả bài viết bằn g ti g V i bạn soạn tất cả bài gử i bằn g font Arial, mã Unicode, và trong
trang http://360.yahoo.com/edit/custom_theme.html chọ n Main Text Font cũ n g là Arial.

                                               s      n
     . Nếu bạn bắt gặp ai đ ó có mộ t trang blog bắt mắt, bạn có thể nhấn nút “M ake th i th em e m i e” ở bên trái trang
Blog đ ó đ ể làm Theme cho blog củ a bạn

                        ch
    b. Chèn m ộ t b ản n h ạc M P 3 ư a th í vào B last
Đ ể chia sẽ bài hát ư a thích củ a mình và bạn bè, bạn copy đ ư ờ n g dẫn củ a bài hát từ mộ t trang web nào đ ó rồ i nhấn nút
   t ast” trên đ ầu trang Yahoo! 3600. Sau đ ó m dán link vào ô URL và nhấn nút Save, Khi muố n nghe bài hát đ ó thì
“E d i B l
bạn nhấn nút “P l ay”

                n d     o
    c. N h ú n g m ộ t tập ti vi eo vào bl g củ a b ạn
Chứ c năng này cho phép bạn chia sẻ nhữ ng đ oạn video ư a thích củ a mình vớ i bạn bè.

                                         ch
Đ ể làm đ ư ợ c đ iều đ ó , trư ớ c tiên bạn upload tập tin video bằn g mộ t số dị vụ như Yahoo! (video.yahoo.com), Google
Video (video.google.com) hoặc YouTube(www.youtube.com).

      n     ch                         n
Ở đ ây, mỉ h dùng dị vụ upload củ a youtube (hỗ trợ hầu hết các đ ị h dạn g video, tập tin upload có kích thư ớ c tố i đ a là
100MB, dài 10 phút). Bạn đ ăng ký tài khoản miễn phí tại www.youtube.com/signup rồ i kích hoạt tài khoản trong thư gử i
    a                           a
đ ến đ ị chỉ email lúc đ ăng ký. Sau đ ó , bạn truy cập vào đ ị chỉ http://www.youtube.com/my_videos, đ iền vào username
và password. Tiếp theom bạn vào thẻ Upload đ ể upload tập tin video.

Sau khi upload xong, bạn chờ mộ t lát đ ể youtube xử lý tập tin video củ a bạn. Nếu tập tin củ a bạn không vi phạm các
         n
đ iều khoản về đ ị h dạn g tập tin, nộ i dung video lành mạn h không vi phạm bản quyền thì nó sẽ đ ư ợ c active sau ít phút.
Bây giờ , bạn trở lại trang http://www.youtube.com/my_videos rồi chép đ oạn mã HTML đ ã đ ư ợ c tạo sẵn trong ô Embed.
                                               ew
Tiếp theo, bạn mở trang soạn thảo Blog củ a Yahoo! 360° ra, đ án h dấu chọ n vào mụ c “V i H T M L so u rce” rồi dán đ oạn
                                          s
mã vào nơ i muố n hiển thị đ oạn video. Sau khi hoàn tất, bạn nhấn nút “P o st th i en try”.

          ến          o
    d. T u ỳ b i b ài g ử i tro n g b l g
Yahoo! 360° cho phép bạn sử dụ n g khá nhiều thẻ HTML và CSS trong việc soạn thảo Blog (có thể xem danh sách sách
thẻ CSS properties đ ư ợ c cho phép tại http://help.yahoo.com/l/us/yahoo/360/blog/blog-22.html)
Vì thế, bạn có thể trình bày bài gử i củ a mình theo nhữ n g cách ấn tư ợ n g nhất chẳn g hạn như : chèn bao nhiêu ản h tuỳ ý
(kể cả gif đ ộ n g ) vào bài gử i bằng thẻ <img>, sử dụ n g thẻ <table> đ ể chia cột, sắp xếp bố cụ c, tạo viền, bóng đ ổ , chèn
hình nền … và rất nhiều hiệu ứ n g khác, giúp bài gử i thêm sinh đ ộ n g và đ ẹp mắt.
Dùng trự c tiếp các thẻ HTML có vẻ phứ c tạp, bạn có thể dùng mộ t trình soạn thảo HTML trự c quan (như FrontPage) đ ể
soạn thảo BLOG, sau đ ó dán mã HTML vào bài gử i củ a mình, sử a lại link cho các hình ản h củ a mình là xong.
Ngoài ra, Yahoo! 360° còn đ ư ợ c trang bị thêm mộ t số tính năng mớ i đ ang chờ bạn khám phá thêm.

     e. Đ ếm số n g ư ờ i g h é th ăm B l g o
          si            ết   ư                ú                 ện   .
C h ứ c n ăn g “V i to r S tats” sẽ ch o bi số l ợ t g h é th ăm tran g w eb từ l c b ạn tạo tran g w eb đ ến h i tại (n ếu tran g w eb
                            ư           n            ện             si
đ ư ợ c tạo trư ớ c n g ày 1 8/1 /2 00 6 th ì co n số l ợ t g h é th ăm ch ỉ tí h từ n g ày n ày tớ i h i tại vì ch ứ c n ăn g “V i to r S tats”
đ ư ợ c Y ah o o ! đ ư a vào h o ạt đ ộ n g từ n g ày 1 8 /1 /20 0 6 ).

                                   si           ết  ư
Ở tran g ch ủ 3 6 0 ° củ a b ạn (Y ah o o ! 3 6 0° H o m ep ag e), V i to r S tats sẽ ch o b i số l ợ t th ăm tran g w eb và số n gư ờ i đ ã g h é
             n à ,                ết                ệ               ện
th ăm (kh ô n g xác đ ị h l ai ch ỉ có m ỗ i b ạn đ ư ợ c bi co n số n ày) tro n g tu ần h i n tại (W eek), tro n g th án g h i tại
(M o n th ) h o ặc tổ n g số (T o tal).

                    ển                   )          ư
T ran g “M y P ag e” (tran g w eb h i th ị ch o n g ư ờ i kh ác theo d õ i ch ỉ cu n g cấp số l ợ t g h é th ăm tran g w eb , sẽ ch o m ọ i
          ết            i              ết
n g ư ờ i cù n g b i kh i b ạn ch ọ n “P u b l c” và ch ỉ b ạn đ ư ợ c b i n ếu b ạn ch ọ n “Ju st m e” .

     f. Cho phép lấy tin từ blog củ a bạn
       o             ,              og       ểu         n     ều       a à
K h i đ ọ c b l g củ a m ộ t số n g ư ờ i b ạn th ấy cu ố i tran g b l cũ n g có b i tư ợ n g R S S (h ì h 5 ). Đ i n ày có n g h ĩ l n g ư ờ i đ ó
               ấy        o                                    ố
ch o p h ép b ạn có th ể l n ộ i d u n g b l g củ a h ọ đ ư a vào Feed củ a b ạn (cách đ ư a vào Feed cũ n g g i n g trên ). B ạn cũ n g có
                 ấy n       o                 àm               o   n     ết ập
th ể ch o p h ép n g ư ờ i kh ác l ti tứ c từ b l g b ạn d ư ớ i dạn g Feed . C ách l n h ư sau : b ạn vào “B l g S etti g s”, th i l tù y
                     o  à    i
ch ọ n m ụ c “W h o can see yo u r b l g” l “P u b l c” và đ án h d ấu ki ở dò n g “Y es, p u bl c m y bl g … ” ở m ụ c “P u b lsh si
                                       ểm            i    o          i  te
feed”.

     g. Tạo bài viết bình chọ n
         ao ếp            o                             ết.     n
B ạn có th ể g i ti vớ i b ạn b è trên B l g q u a các n h ận xét (co m m en t) q u an h m ộ t b ài vi M ộ t h ì h th ứ c tư ơ n g tác kh ác
          à n                                             n        ần
Y ah o o ! h ỗ trợ l bì h ch ọ n . B ạn đ ặt ra m ộ t vấn đ ề n ào đ ó và m ỗi tài kh o ản Y ah o o ! có th ể b ì h ch ọ n m ộ t l (n ếu b ạn
               n
ch o p h ép h ọ đ ọ c b ài b ì h ch ọ n ).
Bản quyền thuộ c về Vinasofts.ws
                 ết  ,          i         l   ền              l     o
Ở cử a sổ so ạn th ảo b ài vi m ớ i b ạn n h ấn vào ln k “C reate P o l”, đ i vào câu h ỏ i ở ô “E n ter P o l Q u esti n ” và các m ụ c
    ự                   o           ều      ự                      o
ch ọ n l a ở các ô “E n ter R esp o nse O p ti n s” (n ếu có n h i h ơ n 3 l a ch ọ n th ì b ạn n h ấn “A d d an o th er o p ti n “ đ ể th êm tù y
                   ệc n                      t   ại   ết,      ểm          s
ch ọ n ). S au n ày, đ ể n g ư n g vi b ì h ch ọ n , b ạn d ù n g ch ứ c n ăn g E d i m ở l b ài vi đ án h d ấu ki ở ô “E n d th i p o l”. l

     h. Danh sách các bài viết ư u tiên
              ết               ch                     ên    ớ   ệu
Đ ố i vớ i n h ữ n g b ài vi bạn th ấy h ay h o ặc yêu th í , b ạn có th ể đ ư a vào d an h sách ư u ti đ ể g i i th i vớ i ng ư ờ i đ ọ c.
                      ết,         ểm        g i    s o          ết
K h i so ạn th ảo h o ặc sử a ch ữ a b ài vi b ạn đ án h d ấu ki ở d ò n g “H i hl g h t th i b l g en try”, b ài vi n ày sẽ đ ư ợ c đ ư a
              ên ển
vào d an h sách ư u ti h i th ị ở gó c trên p h ải tại tran g các b ài vi  ết.

     i. Lấy link bài viết
        ớ   ệu                  ết          o               i      ết
B ạn m u ố n g i i th i ch o n g ư ờ i kh ác m ộ t b ài vi n ào đ ó tro n g B l g n ên cần g ử i ch o h ọ l n k đ ến b ài vi n ày. K h i đ ó, b ạn
             ết       i              n     à i       ếp       ết.
xem d ư ớ i m ỗ i b ài vi sẽ th ấy l n k có tên “P erm an en t Li k”, đ ó l ln k trự c ti đ ến b ài vi B ạn n h ấn ch u ộ t p h ải trên
                               i     i          i
d ò n g ch ữ n ày, ch ọ n C o p y S h o rtcu t đ ể sao ch ép l n k vào cl p b oard và g ử i l n k n ày ch o n g ư ờ i kh ác.

     j. Tạo muc lụ c bài viết
        ết     o       ên                  ến          ụ       ết
K h i số b ài vi trên B l g củ a b ạn l đ ến h ai ch ữ số thì b ạn n ên ti h àn h tạo m ụ c l c các b ài vi đ ể d ễ q u ản l và th eo ý
   .    ụ     à      ết
d õ i M ụ c l c n ày l m ộ t b ài vi trên B l g, n ộ i d u n g b ao g ồ m tự a đ ề và ln k đ ến các b ài vi (xem cách l l nk b ài vi ở
                        o                   i          ết       ấy i       ết
            ết   ,                   ết                 ết   ụ
trên ). K h i có b ài vi m ớ i b ạn cập n h ật d an h sách b ài vi n ày b ằn g cách tạo m ộ t b ài vi m ụ c l c m ớ i và xó a đ i m ụ c l c  ụ
         ệc                  ụ              i         ết
cũ . B ạn ch ỉ vi sao ch ép n ộ i d u n g từ m ụ c l c cũ và b ổ su n g tên và l n k n h ữ n g b ài vi m ớ i n ên th ự c ra ch ỉ tố n cô n g sứ c
  ần       ụ     ên       ụ                               ết,    ệc
ở l tạo m ụ c l c đ ầu ti . V ớ i m ụ c l c n ày, b ạn và n gư ờ i xem d ễ d àn g th eo dõ i các b ài vi ch ỉ vi n h ấn ch u ộ t vào ln k   i
 à                         ết
l d i ch u yển n h an h ch ó n g đ ến n g ay b ài vi tư ơ n g ứ n g .

     k. Tìm kiếm Blog the chủ đ ề
                                   m ếm       o                        l
Q u a ch ứ c n ăn g “S earch ” củ a Y ah o o ! 3 6 0 , b ạn có th ể tì ki n h ữ n g B l g kh ác th eo các ch ủ đ ề n h ư tên , em ai , nơ i ở ,
                        ch       m ếm           o               o
trư ờ n g h ọ c… C h ứ c n ăn g n ày rất h ữ u í đ ể b ạn tì ki n h ữ n g tran g b l g h ay, đ ộ c đ áo h o ặc bl g củ a n h ữ n g n g ư ờ i
     ết           ch              m og                         ểu             o
q u en b i h ay cù n g sở th í vớ i b ạn , ch ẳn g h ạn tì b l n h ữ n g n g ư ờ i từ n g h ọ c ch u n g trư ờ n g ti h ọ c, n h ữ n g tran g b l g
         ệt
củ a n g ư ờ i V i N am …

              n                         ền                  m ếm
T ại tran g w eb củ a m ì h , b ạn vào m ụ c “S earch ”, ch ọ n h o ặc đ i vào nộ i d u n g các ch ủ đ ề m u ố n tì ki rồi n h ấn n ú t
                                  o        m
“S earch ”, Y ah o o ! sẽ cu n g cấp ch o b ạ n n h ữ n g tran g b l g p h ù h ợ p tì đ ư ợ c.
       longhorn-vista                      29               http://www.vinasofts.ws
C h ư ơ n g IV: X em q u a m ộ t số d ịch vụ củ a Y ah o o !
  1. A cco u n t In fo rm ation : C h o p h ép b ạn th ay đ ổ i các th ô n g tin cá n h ân n h ư tên , p assw o rd , đ ịa ch ỉ... m à
    kh ô n g cần p h ải vào O p tion s tro n g Y ah oo ! M ail.
  2. Alerts: K h i đ ăn g ký Y ah o o ! A l                                 ết, n
                          erts, b ạn sẽ đ ư ợ c n h ận th ô n g b áo về th ờ i ti ti tứ c, e -mail... thông qua e-mail,
                  ện             ch            ều ện      ợ
    m essen g er h o ặc đ i th oại d i đ ộ n g . D ị vụ n ày tạo đ i ki th u ận l i ch o n h ữ n g n g ư ờ i b ận rộ n .
                   a           m ếm          n
  3. Ask Yahoo!: M ộ t đ ị ch ỉ th ú vị đ ể tì ki th ô n g ti , tri th ứ c. N h ữ n g g ì ch ư a rõ , h ãy g ử i câu h ỏ i đ ến A sk Y ah o o !,
                       ờ      a        l
    b ạn sẽ n h ận đ ư ợ c câu trả l i q u a đ ị ch ỉ e -m ai đ ã đ ăng ký
                      ạ                à
  4. Avatars: K h ô n g m ấy xa l vớ i các ch atter, đ ây l m ộ t tro n g n h ữ n g ch ứ c n ăn g m ớ i củ a Y ah o o M essen g er 6 .0 .
                          n      ện      n         ều
    Y ah o o ! A vatar đ ể b ạn tự tạo h ì h đ ại di ch o m ì h vớ i rất n h i m ẫu q u ần áo , tó c, tran g trí h ì h n ền kh á xi, n         nh
                     ển              n                  n     n
    xắn . B ạn có th ể ch ọ n h i th ị A vatar củ a m ì h kh i ch at h o ặc th ay ch o h ì h củ a m ì h tro n g P ro fi e.       l
                       m       o    l        ữ
  5. Briefcase: C h o p h ép b ạn i p o rt/u p l ad fie và cất gi tro n g tran g B ri                  n
                                                     efcase củ a m ì h . K h i cần có th ể g ử i ch o b ạn
                 n                 ư
    b è b ằn g n h ữ n g tí h n ăn g có sẵn , d u n g l ợ n g ch ứ a l 30 M B .à
                           ết                                  m
  6. Buzz Index: N ếu b ạn m u ố n b i tro n g th án g , n g ôi sao ca n h ạc, g am e h o ặc b ộ p h i n ào đ ư ợ c n g ư ờ i d ù n g Y ah o o !
             ều            i                    ện ợ                    ết
    tru y cập n h i n h ất th ì h ãy cl ck vào đ ây. T ran g n ày rất ti l i ch o n h ữ n g ai tò m ò m u ố n bi th ô n g ti đ an g đ ư ợ c  n
       ều
    n h i n g ư ờ i q u an tâm n h ất.
                          n                         ệc       ,
  7. Courses & Degrees: T h ô n g ti các trư ờ n g Đ H - C Đ p h ụ c vụ ch o vi d u h ọ c th ì n h ập tên b ằn g cấp , ti b an g ,         ểu
    th àn h p h ố vào ô S earch .
                  ển          ến                       ển       a
  8. Dictionary: T ừ đ i trự c tu yến ti g A n h , b ách kh o a to àn th ư , từ đ i đ ồ n g n g h ĩ và p h ản n g h ĩ ti g T ây B an    a, ến
                           l     o
    N h a... đ ư ợ c h ỗ trợ h ơ n 70 .00 0 fie au d i và 9 0 0 ản h m i h h ọ a.  n
                  ển          ến                       ển       a
  9. Dictionary: T ừ đ i trự c tu yến ti g A n h , b ách kh o a to àn th ư , từ đ i đ ồ n g n g h ĩ và p h ản n g h ĩ ti g T ây B an    a, ến
                           l     o
    N h a... đ ư ợ c h ỗ trợ h ơ n 70 .00 0 fie au d i và 9 0 0 ản h m i h h ọ a.  n
                    o      ện ch                   n
  10. Downloads: D o w n l ad các ti í đ ể h ỗ trợ tro n g q uá trì h sử d ụ n g Y ah o o ! n h ư Y ah o o ! T o ol ar, Y ah oo !     b
                  l          l       l                 l       n
    M essen g er fo r M o b ie, Y ah o o ! M ai fo r M o b ie, Y ah oo ! G am es fo r M o b ie, Y aho o ! R i g to n es... cù n g n h ữ n g th ô n g ti   n
    h ỗ trợ cài đ ặt và sử d ụ n g .
                              .                      n
  11. Horoscopes: D àn h ch o ... th ầy b ó i K h ô n g ch ỉ xem b ó i th eo n g ày si h , ở đ ây cò n có th u ật ch i ti h , b ó i b ài êm n        ,
      n   ch
    K i h D ị , p h o n g th ủ y...
                                n                              n
  12. Security Center: C u n g cấp th ô n g ti , p h ần m ềm và h ư ớ n g d ẫn cách b ảo vệ m áy tí h trư ớ c sự tấn cô n g ồ ạt
    củ a tro jan , virus...
  13. 3600: D ị vụ m ớ i n h ất củ a Y ah o o ! cu n g cấp ở d ạn g B eta. G i đ ây b ạn có th ể tự tạo m ộ t th ế g i i ri g ch o m ì h
            ch                                     ờ                      ớ ên       n
    q u a h ỗ trợ củ a Y ah o o ! 36 0 0 n h ư B l g - n ơ i b ạn ch i sẻ và trao đ ổi su y n g h ĩ câu ch u yện củ a m ì h vớ i b ạn b è, B l
                             o            a               ,             n          ast
      ờ                          n               a                     m
    - l i n h ắn n g ắn g ọ n có th ể về th ô n g ti m ớ i n h ất về b ạn , đ ị ch ỉ tran g w eb h ay m à b ạn vừ a tì ra..., th ô n g ti , sở     n
      ch            ớ   ệu
    th í củ a cá n h ân , g i i th i vớ i th ế g i i bạn b è củ a b ạn ... m à g i d i th ì đ ẹp h ơ n P ro fie n h i . K h i m u ố n ch i
                                ớ                  ao ện             l   ều          a
            n     ,            i
    sẻ th ô n g ti vớ i ai b ạn ch ỉ cần g ử i ln k đ ến ch o h ọ . G i th ì b ạn đ ã h i tại sao Y ah oo ! l đ ặt tên dị vụ n ày l
                                            ờ        ểu           ại        ch     à
    3600 rồi ch ứ ?
  14. Yahoo! Tech:
         Y ah o o vừ a m ớ i g i i thi m ộ t ch u yên m ụ c m ớ i Y ah o o! T ech n h ằm m ụ c ti g i p n g ư ờ i sử d ụ n g ti cận
                       ớ    ệu                                 êu ú              ếp
           vớ i n h ữ n g cô n g n g h ệ m ớ i .
         Y ah o o ! T ech sẽ g i i th i đ ến n g ư ờ i d ù n g n h ữ n g sản p h ẩm cô n g n g h ệ n h ư cam era kỹ th u ật số , m áy
                        ớ   ệu
                        ện
           n g h e n h ạc M P 3 , đ i th o ại d i đ ộ n g , ... B ên cạn h đ ó, ch u yên m ụ c cò n m an g đ ến ch o n g ư ờ i d ù n g n h ữ n g
                        á     ết     o
           b ản m ô tả đ án h g i ch i ti các l ại sản p h ẩm n ày từ các h ãn g tru yền th ô n g d an h ti g .       ến
         Y ah o o ! T ech n h ắm đ ến m ụ c ti cu n g câp ch o n g ư ờ i d ù n g n h ữ n g th ô n g ti ở d ạn g th ứ c đ ơ n g i n h ất
                                 êu                            n             ản
             ú            ,                       ến
           g i p ch o m ọ i n g ư ờ i kể cả n h ữ n g n g ư ờ i kh ô n g có ki th ứ c tên tản g kỹ th u ật, cũ n g đ ều có th ể h i     ểu
           đ ư ợ c.
         C ác n ộ i d u n g th ô n g ti tu ỳ b i th eo n g ư ờ i d ù n g sẽ đ ư ợ c l từ tran g w eb b án h àn g trự c tu yến củ a
                          n      ến                   ấy
                                                   á     n
           Y ah o o vớ i h ơ n 30 0 .00 0 sản p h ẩm và n h ữ n g b ài đ án h gi củ a ch í h n g ư ờ i sử d ụ n g h o ặc từ tran g w eb
           Yahoo! Answers.
         B ên cạn h vi l th ô n g ti trự c ti từ trên w eb , Y ah oo cò n ti h àn h th u ê th êm 4 ch u yên g i tư vấn
                    ệc ấy       n      ếp                  ến                   a
                                              ập          l         n
           cô n g n g h ệ, g ồ m C h ristopher Null - n g ư ờ i th àn h l n ên tạp ch í M o b i e P C M agazi e, D o ry D evl n e - m ộ t i
                         n     n                                        n
           n h à b áo tự d o , R o bi R aski - n h à b áo p h ụ trách ch u yê n m ụ c củ a tờ U S A T o d ay, và G i a H u g h es - m ộ t
                                     ển
           n g ư ờ i ch u yên về xu h ư ớ n g p h át tri các sản p h ẩm th i b ị     ết .
         C ác ch u yên g i tư vấn sẽ cập n h ật th ô n g ti th ư ờ n g xu yên l ch u yên m ụ c Y ah o o ! T ech . H àn g tu ần ,
                     a                     n          ên
                                   ên      êu                     ey
           Y ah o o ! T ech cũ n g có m ộ t m ụ c ri g vớ i ti đ ề "H o ok M e U p " d o B ecky W o rl - m ộ t n g ư ờ i ch u yên vi        ết
           b ài cô n g n g h ệ ch o C N N và A B C .
         B ên cạn h đ ó , Y ah o o ! T ech cò n đ ư ợ c xem l m ộ t gi i ph áp th u h ú t q u ản g cáo trự c tu yến m ớ i củ a Y ah o o .
                                          à      ả
              ến ư                                                           ến
           C h i l ợ c n ày b ư ớ c đ ầu đ ã có kết q u ả b ằn g n h ữ n g h ợ p đ ồ n g b éo b ở vớ i các tên tu ổi d an h ti n h ư H P ,
           Panasonic, hay Verizon                                ---H ết---
          ến        n i ạc     a  :                                 a
     M ọ i ý ki đ ó n g g ó p xi lên l q u a đ ị ch ỉ lbvmvtechip@yahoo.com.vn ho ặc có thể ch at trự c tu yến th eo đ ị ch ỉ trên .

								
To top