Docstoc

Calder_ M. and Miller_ A. _2004_ Detecting feature interactions

Document Sample
Calder_ M. and Miller_ A. _2004_ Detecting feature interactions Powered By Docstoc
					Calder, M. and Miller, A. (2004) Detecting feature interactions: how
many components do we need? Lecture Notes in Computer Science
2975:pp. 45-66.
http://eprints.gla.ac.uk/2877/
              Glasgow ePrints Service
              http://eprints.gla.ac.uk
     Ø ØÒ     ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× ÓÛ Ñ ÒÝ
          ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ó Û Ò
            ÅÙ«Ý Ð Ö Ò Ð Å ÐÐ Ö
            Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ë Ò
              ÍÒ Ú Ö× ØÝ Ó Ð × ÓÛ
               Ð × ÓÛ¸ Ë ÓØÐ Ò º
            ÑÙ  ݸ Ð    ׺ Ð º  ºÙ     ×ØÖ Øº ØÙÖ × Ö ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ñ Ò ×Ñ ÓÖ Ø ÓÒ Ð ÙÒ ¹
   Ø ÓÒ Ð Øݸ Ù×Ù ÐÐÝ Ò Ö ×ÔÓÒ× ØÓ Ò Ò Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ׺ Ï Ò × Ú Ö Ð
     ØÙÖ × Ö ÒÚÓ     Ø Ø × Ñ Ø Ñ ¸ Ý Ø × Ñ ¸ ÓÖ « Ö ÒØ Óѹ
   ÔÓÒ ÒØ׸ Ø    ØÙÖ × Ñ Ý ÒÓØ ÒØ ÖÛÓÖ º Ì × × ÒÓÛÒ × ØÙÖ Ò¹
   Ø Ö Ø ÓÒº Ï ÑÔÐÓÝ ÔÖÓÔ ÖØݹ ×      ÔÔÖÓ ØÓ ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ
    Ø Ø ÓÒ Ø × ÒÚÓÐÚ ×    Ò Ø Ú Ð ØÝ ´ÓÖ ÒÓص Ó Ø ÑÔÓÖ Ð ÔÖÓÔ¹
   ÖØÝ Ò×Ø Ú Ò ×Ý×Ø Ñ ÑÓ Ðº Ï Ù× Ø ÐÓ ÄÌÄ ÓÖ Ø ÑÔÓÖ Ð
   ÔÖÓÔ ÖØ × Ò Ø ÑÓ Ð¹       Ö ËÔ Ò ØÓ ÔÖÓÚ ÔÖÓÔ ÖØ ×º
   ÌÓ Ò ÒÝ Ö Ð Ò× Ø ÒØÓ ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ׸ Ø × ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ
    Ð ØÓ Ò Ö ÔÖÓÔ ÖØ × ÓÖ Ò ØÛÓÖ × Ó ÒÝ × Þ ¸ Ö Ö Ð ×× Ó Ø ÙÒ ÖÐݹ
   Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ º Ï ÔÖ × ÒØ Ò Ò Ö Ò Ñ Ò ×Ñ ×
   ÓÒ ×ØÖ Ø ÓÒº Ì     Ý   × ØÓ ÑÓ Ð¹    ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø Ò Ó
   ÓÒ×Ø ÒØ ÒÙÑ Ö ´Ñµ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ× ØÓ Ø Ö Û Ø Ò ×ØÖ Ø ÓÑÔÓ¹
   Ò ÒØ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÒÝ ÒÙÑ Ö Ó ÓØ Ö ´ÔÓ×× ÐÝ ØÙÖ µ ÓÑÔÓÒ ÒØ׺
   Ì ÔÔÖÓ × ÔÔÐ ØÓ ØÛÓ ×Ý×Ø Ñ× Û Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û           ×
   Ô Ö ØÓ Ô Ö Ò Ð ÒØ × ÖÚ Öº Ï ÓÙØÐ Ò ÔÖÓÓ Ó ÓÖÖ ØÒ ×× Ò ÓØ
    × ×º
   Ì Ø Ò ÕÙ × Ú ÐÓÔ Ö Ö ÑÓØ Ú Ø Ý ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ð¹
   Ý× ×¸ ÙØ Ø Ý Ö Ð×Ó ÔÔÐ Ð ØÓ Ö ×ÓÒ Ò ÓÙØ Ò ØÛÓÖ × Ó ÓØ Ö
   ØÝÔ × Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ× Û Ø ×Ù Ø Ð ÒÓØ ÓÒ× Ó Ø ×ØÖ Ø ÓÒº


½  ÁÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ
  ØÙÖ × Ö ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ñ Ò ×Ñ ÒÓØ ×× Ñ Ð Ö ÖÓÑ Ó Ø× Ò      ÒØ׺ ÓÖ
 Ü ÑÔÐ ¸ × ÖÚ × Ö Ù ÐØ ÙÔ ÖÓÑ ÒÙÑ Ö Ó ØÙÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ ÀÓÛ Ú Ö¸
Ñ ÓÖ Ô ÐÓ×ÓÔ Ð « Ö Ò × Ø Ø ØÙÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ö Ù×Ù ÐÐÝ Ø ÓÒ Ð
ØÓ ÓÖ Ó Ý Ó ×Ó ØÛ Ö ¸ Ó Ø Ò Ø Ý Ö Ö ×ÔÓÒ× ØÓ Ò Û¸ ÓÖ Ò Ò Ö ÕÙ Ö ¹
Ñ ÒØ׺ ÌÝÔ ÐÐݸ ØÙÖ × Ö      Ò Ö Ñ ÒØ ÐÐݸ Ø Ú Ö ÓÙ× ×Ø × Ò Ø Ð
 Ý Ð ¸ Ù×Ù ÐÐÝ Ý « Ö ÒØ Ú ÐÓÔ Ö׸ Ò Ó Ø Ò ÙØØ Ò ÖÓ×× Ó Ø ÓÙÒ Ö ×º
ËÓ Û Ò ÔÐÓÝ ¸ Û Ð       ØÙÖ ÙÒ Ø ÓÒ× Û ÐÐ ÓÒ Ø× ÓÛÒ¸ Ø Ý Ñ Ý ÒÓØ
 ÒØ ÖÛÓÖ º Æ Ñ Ðݸ Û Ò × Ú Ö Ð ØÙÖ × Ö     ØÓ × ÖÚ ¸ ÓÖ × ÖÚ × Ö
 ÓÑÔÓ× Û Ø     ÓØ Ö Ø Ö Ñ Ý     Ú ÓÙÖ Ð Ò ÓÑÔ Ø Ð Ø × ÓÖ ÑÓ ¹
¬ Ø ÓÒ׺ Ì × × ÒÓÛÒ × Ø ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ ¿¸½¿¸¾½¸ ¸½ º Ï Ð
  ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ× Ö ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ ÙÒ × Ö Ð ´Ø      Ø ÓÒ Ó ÒÝ ØÙÖ
ØÓ Ø × ×Ý×Ø Ñ × Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ µ¸ Û Ò Ø Ð ×Ø ØÓ ÒÓÛ Ó Ø Ö Ü ×¹
Ø Ò ¸ ÓÖ Ø ÖÑ Ò Ò × Ö Ð ØÝ ÓÖ Ö ×ÓÐÙØ ÓÒº Ì × × ÒÓÛÒ × Ø Ø ÓÒ¸
Ø ×Ù Ø Ó Ø × Ô Ô Öº ÐØ ÓÙ ØÖ Ø ÓÒ ÐÐÝ ÔÔÐ ØÓ Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ×
×Ý×Ø Ñ׸ Ø ÓÒ ÔØ Ó ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÕÙ ÐÐÝ ÔÔÐÝ ØÓ ÒÝ ×ØÖ ÙØ
×Ý×Ø Ñ Ò Û     ØÙÖ × Ö Ó« Ö º
  Ï ÓÒ× Ö ÑÓ ÐÐ Ò ØÙÖ × Ò Ò ÐÝ× Ò ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò ØÛÓ
 « Ö ÒØ Ô Ö Ñ× Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× ×Ý×Ø Ñ Ò Ò Ñ Ð ×Ý×Ø Ñº ÓØ
×Ý×Ø Ñ× ÓÒ× ×Ø Ó Ò ØÛÓÖ Ó × ÓÑÔÓÒ ÒØ× Û Ø « Ö ÒØ × Ø× Ó ØÙÖ ×
 Ò Ð º ÙØ Ø ØÛÓ Ô Ö Ñ× Ö ÔÖ × ÒØ « Ö ÒØ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ×º
Ì ÓÖÑ Ö × Ô Ö ØÓ Ô Ö¸ Û Ö × Ø Ð ØØ Ö × Ð ÒØ × ÖÚ Öº
  ÁÒ Ø ¬Ö×Ø × ¸ ÓÙÖ ÑÓ Ð × × ÓÒ Ø ×Ô ¬ Ø ÓÒ × Ö ÑÓÖ ÙÐÐÝ
 Ð× Û Ö    Ò ÓÐÐÓÛ× Ø ÁÆ ´ÁÒØ ÐÐ ÒØ Æ ØÛÓÖ ×µ ×ØÖ ÙØ ÙÒ Ø ÓÒ Ð
ÔÐ Ò ½ º ÁÒ Ø × ÓÒ × ¸ ÓÙÖ ÑÓ Ð × × ÓÒ ×Ô ¬ Ø ÓÒ Ð×Ó × Ö
 Ò ÑÓÖ Ø Ð Ð× Û Ö ¸ Ò × Ö Ú ÖÓÑ À ÐÐ³× Ñ Ð ÑÓ Ð ½ º
  ÌÓ Ò ÒÝ Ö Ð Ò× Ø ÒØÓ Ø ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ¸ Ø × ÑÔÓÖØ ÒØ
ØÓ Ð ØÓ Ò Ö ÔÖÓÔ ÖØ × ÓÖ Ò ØÛÓÖ × Ó ÒÝ × Þ ¸ Ö Ö Ð ×× Ó Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò
 ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ º ÙØ Ø × × Ò Ü ÑÔÐ Ó Ø Ô Ö Ñ Ø Ö × ÑÓ Ð
    Ò ÔÖÓ Ð Ñ ´ÈŠȵ Û    ׸ Ò Ò Ö Ð ÙÒ    Ð ¾ º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ò ×ÓÑ
×Ù Ð ×× × Ó ×Ý×Ø Ñ× Ø ÈÅ È ×       к
  ÇÙÖ Ó Ð × ØÓ Ú ÐÓÔ¸ Ò ÓØ Ô Ö Ñ׸
 ß Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÝ× × Û     × ÙÐÐÝ ÙØÓÑ Ø ¸ × ÓÒ ÑÓ Ð¹ Ò ¸
   Ò
 ß Ø Ò ÕÙ × ØÓ Ò Ö Ö ×ÙÐØ× ÓÙØ ×Ý×Ø Ñ× ÓÒ× ×Ø Ò Ó ÒÝ ÒÙÑ Ö Ó Óѹ
   ÔÓÒ ÒØ׺
  ÁÒ Ø Ò ÜØ × Ø ÓÒ Û ÒØÖÓ Ù Ø ÓÒ ÔØ Ó ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ¸ Ú Ò Ü¹
 ÑÔÐ × Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó Ø Ð Ô ÓÒ ×Ý×Ø Ñ Ò Ò Ñ Ð ×Ý×Ø Ñº Ï ÜÔÐ Ò Ø
ÖÓÐ Ó ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× Ò Ø ÒÓÚ ÐØÝ Ó ÓÙÖ ÔÔÖÓ º ÁÒ × Ø ÓÒ ¿ Û × Ö
Ø ØÛÓ Ò ØÛÓÖ Ö Ø ØÙÖ × Ø Ø Û Û ÐÐ ÓÒ× Ö Ò º ÁÒ × Ø ÓÒ× Ò Û
 Ú Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó × × ÖÚ Ò ØÙÖ          Ú ÓÙÖ Ò Ø Ð Ô ÓÒÝ ×Ý×Ø Ñ
 Ò Ò Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ò Ò × Ø ÓÒ Û ÔÖÓÚ         Ö ×ÙÑÑ ÖÝ
Ó Ø ÈÖÓÑ Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò       ׺
  ÁÒ × Ø ÓÒ Û Ú Ö ÓÚ ÖÚ Û Ó ÑÓ Ð         Ò Ò Ø ÑÓ Ð¹      Ö
ËÔ Òº Ï × Ö ÓÛ ÑÓ Ð         Ò × Ù× ØÓ Ô Ö ÓÖÑ ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ
 Ò ÐÝ× × ÓÒ ×Ñ Ðи ¬Ü × Þ ÑÓ Ð× Ó ÓÙÖ Ü ÑÔÐ × Ò Ú Ø Ö ×ÙÐØ׺ ÁÒ × ¹
Ø ÓÒ Û ¬Ò ÈÅ È Ò × Ö ÓÙÖ ×ÓÐÙØ ÓÒ¸ Ò ×ØÖ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ º Ï
 ÔÔÐÝ Ø ØÓ ÓÙÖ ØÛÓ Ü ÑÔÐ ×Ý×Ø Ñ× Ò Ú Ò ÓÙØÐ Ò Ó ÔÖÓÓ Ó ÓÖÖ Ø¹
Ò ×׺ ÁÒ × Ø ÓÒ Û × Ù×× ÓÙÖ ÔÔÖÓ Ò Ø ÓÒØ ÜØ Ó ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ
 Ò ÐÝ× ×º ÓÒ ÐÙ× ÓÒ× Ö Ò × Ø ÓÒ ½¼º
  Ï ÒÓØ Ø Ø Û Ú ÔÖ × ÒØ ÓÙÖ × ÈÖÓÑ Ð ÑÓ Ð× Ò × Ù××
  ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÝ× × ÓÖ ÓØ Ô Ö Ñ× Ð× Û Ö ¸ º ÁÒ Ø ÓÒ Û
  Ú × Ù×× ÓÙÖ Ò Ö Ð × Ø ÓÒ ÔÔÖÓ ÓÖ Ø Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ü ÑÔÐ
 Ò Ò ÓÖ Ø Ñ Ð Ü ÑÔÐ Ò º ÀÓÛ Ú Ö¸ Û Ú ÒÓØ ÓÑÔ Ö Ø
Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø ØÛÓ « Ö ÒØ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ö Ø ØÙÖ × ÓÖ ÔÖÓÚ ÒÝ ÔÖÓÓ
Ó Ø Ò Ö Ð × Ø ÓÒ Ö ×ÙÐØ× Ò ÒÝ ÔÖ Ú ÓÙ× ÔÙ Ð Ø ÓÒº
  Ì Ø Ò ÕÙ × ÔÖ × ÒØ Ö Ö ÑÓØ Ú Ø Ý ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÝ× ×¸
 Ò ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò Ø Ø ÓÒØ Üغ ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø Ý Ö ¸ Ò ÔÖ Ò ÔÐ ¸ ÔÔÐ Ð ØÓ
Ö ×ÓÒ Ò ÓÙØ ÓÙØ Ò ØÛÓÖ × Ó ÓØ Ö ØÝÔ × Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ× ×Ù × Ó Ø×
 Ò ÒØ׺ Ì ÓÒÐÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ × ÓÖ ×Ù Ø Ð Ø ×ØÖ Ø ÓÒ× Ò Ö ¹
Ø Ö × Ø ÓÒ× Ó Ø Ó Ó × ÖÚ Ð Ú ÓÙÖ Ó × Ø× Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ׺
¾   ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ
¾º½   ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ì Ð Ô ÓÒÝ
  ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ò Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× × Ò Ø ØÓÔ Ó ÒØ Ò×
Ö × Ö ÓÚ Ö Ø Ð ×Ø      º ÁÒ Ø Ð Ô ÓÒ ×Ý×Ø Ñ¸ ÓÒØÖÓÐ Ó Ø ÔÖÓ Ö ××
Ó ÐÐ× × ÔÖÓÚ    Ý ´×Ó ØÛ Ö µ × ÖÚ Ø Ò Ü Ò ´ ×ØÓÖ ÔÖÓ Ö Ñ
 ÓÒØÖÓÐ Ü Ò µº Ì × ×Ó ØÛ Ö ÑÙ×Ø Ö ×ÔÓÒ ØÓ Ú ÒØ× ×Ù × Ò × Ø ÓÒ ÓÖ
Ó« ÓÓ ¸ × Û ÐÐ × × Ò Ò ÓÒØÖÓÐ × Ò Ð× ØÓ Ú × Ò Ð Ò × ×Ù × Ö Ò Ò
ØÓÒ ÓÖ Ð Ò Ò º     ØÙÖ ×   Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ð Øݸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÐÐ
 ÓÖÛ Ö Ò Ô Ð Øݸ ÓÖ Ö Ò     Û Ò Ö    Ù× Ö × × ØÓ ×Ù × Ö ØÓ ÓÖ
 ÒÚÓ    ØÙÖ º
   Ò Ü ÑÔÐ Ó Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ × Ø ÓÐÐÓÛ Ò º ËÙÔÔÓ× Ù× Ö ×Ù × Ö × ØÓ
 ÐÐ Û Ø Ò ´ ϵ Ò ÐÐ ÓÖÛ Ö Û Ò Ù×Ý ´      µ Ò × Ò     Ò Ðк
Ï Ø ÔÔ Ò× Û Ò Ø Ö × ÙÖØ Ö Ò ÓÑ Ò ÐÐ Á Ø ÐÐ × ÓÖÛ Ö ¸
Ø Ò Ø Ï ØÙÖ × Ð ÖÐÝ ÓÑÔÖÓÑ × º Á Ø ×Ù × Ö Ö Ö Ú × Ø ÐÐ
Û Ø Ò × Ò Ð¸ Ø Ò Ø    × ÓÑÔÖÓÑ × º ÁÒ Ø Ö × ¸ Ø ×Ù × Ö Ö Û ÐÐ
ÒÓØ Ú ×» Ö ÜÔ Ø Ø ÓÒ× Ñ Øº Ì × × Ò Ü ÑÔÐ Ó × Ò Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ
´Ë µ ÒØ Ö Ø ÓÒ ß Ø ÓÒ­ Ø Ò ØÙÖ × Ö ×Ù × Ö ØÓ Ý × Ò Ð Ù× Öº
ÅÓÖ ×Ù ØÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ó ÙÖ Û Ò ÑÓÖ Ø Ò ÓÒ Ù× Ö»×Ù × Ö Ö Ö Ò¹
ÚÓÐÚ ¸ Ø × Ö Ö ÖÖ ØÓ × ÑÙÐØ ÔÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ ´Å µ ÒØ Ö Ø ÓÒ׺ ÓÒ× Ö
Û Ò Ù× Ö ×Ù × Ö × ØÓ ÓÖ Ò Ø Ò ÐÐ × Ö Ò Ò ´Ç ˵¸ Û Ø Ù× Ö ÓÒ Ø
× Ö Ò Ò Ð ×ظ Ò Ù× Ö ×Ù × Ö × ØÓ ØÓ Ù× Ö º Á ÐÐ× ¸ Ò Ø ÐÐ
 × ÓÖÛ Ö ØÓ ¸ × ÔÖ × Ö Ý ³× ¸ Ø Ò ³× Ç Ë × ÓÑÔÖÓÑ × º Á
Ø ÐÐ × ÒÓØ ÓÖÛ Ö ¸ Ø Ò Û Ú Ø ÓÒÚ Ö× º Ì × Ò Ó ÒØ Ö Ø ÓÒ×
 Ò Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ Æ ÙÐØ ØÓ Ø Ø ´ Ò Ö ×ÓÐÚ µ¸ × Ò « Ö ÒØ ØÙÖ × Ö
 Ø Ú Ø Ø « Ö ÒØ ×Ø × Ó Ðк
¾º¾   ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ñ Ð
Ì ÔÖÓ Ð Ñ Ó ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ñ Ð Û × ¬Ö×Ø ×Ù ×Ø Ò ÒÚ ×Ø Ø
 Ý À ÐÐ ½ ¸ Û Ó ÔÖ × ÒØ ×Ý×Ø Ñ Ø Ñ Ø Ó ÓÐÓ Ý × ÓÒ × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ò
 ÓÖÑ Ð Ø ×Ø ÓÚ Ö º Ò Ü ÑÔÐ Ó Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ × Ø Ó Ú ÓÙ× ´ × Ö Ð µ
 ÒØ Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò Ò Ò ÖÝÔØ ÓÒ ØÙÖ Ò     ÖÝÔØ ÓÒ ØÙÖ º ÀÓÛ Ú Ö¸
ÑÓÖ ×Ù ØÐ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ö × × ØÛ Ò ¬ÐØ Ö Ò ØÙÖ Ò Ò ÙØÓÖ ×ÔÓÒ×
  ØÙÖ º ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ð ÒØ ¬ÐØ Ö× Ñ ×× × ÖÓÑ Ð ÒØ ¸ Ò Ø Ø Ð ÒØ
  Ð×Ó × Ø ÙØÓÖ ×ÔÓÒ× ØÙÖ º Á Ñ ×× ÖÓÑ ÖÖ Ú × Ø ¸ Û ÐÐ Ø
Ñ ××    × ÑÔÐÝ × Ö ¸ ÓÖ Û ÐÐ Ò ÙØÓÑ Ø Ö ×ÔÓÒ× × ÒØ ØÓ
ÁÒ Ø Ö Ú Òظ ÓÒ ØÙÖ × ÓÑÔÖÓÑ × º
¾º¿    ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× ÓÖ   ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ     Ø Ø ÓÒ
  ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ × Ü Ñ Ò Ò × Ò Ö Ó׸ º º ÓÑÔÓÒ ÒØ
Û Ø ØÙÖ × ½ Ò ¾ Ô Ö ÓÖÑ× ×ÓÑ Ø ÓÒ Û « Ø× ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò
  Û Ø ØÙÖ × ¿ Ò Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÙØ Ò ÓÖ Ö ØÓ Ø Ø × Ò Ö Ó׸ ÓÒ ×
ØÓ ¬Ö×Ø Ø ÖÑ Ò Ø ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ Ò Ø Ò Ð
  ØÙÖ × ÓÖ   ÓÑÔÓÒ Òغ
  Æ ÖÐÝ ÐÐ Ò ÐÝ× × Ò Ø Ð Ø Ö ØÙÖ Ú ÖÝ ÓÒÐÝ ÓÒ ×Ô Ø Ó Ø ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ
Ø Ò Ð ØÙÖ ×º Ì Ý Ó ÒÓØ Ú ÖÝ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ ÙØ Ö Ø Ö
Ó Ø Ò Ö ×ÙÐØ× ÓÖ ×Ô ¬ ×Ý×Ø Ñ Ó ¬Ü × Þ ¸ º º ÓÖ ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø Ò Ó
¬Ü ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ì Ö ×ÙÐØ× Ö ´ Ò ÓÖÑ ÐÐݵ ××ÙÑ ØÓ ÓÐ ÓÖ
Ø Ò Ö Ð × ¸ ÙØ Ø Ö × ÒÓ ÔÖÓÓ Ó ×Ù       Ò Ö Ð × Ø ÓÒº
  ÁÒ Ø × Ô Ô Ö¸ Û ¬Ö×Ø ×ÙÑÑ Ö × ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ö ×ÙÐØ× Ó Ø Ò Ý
ÑÓ Ð     Ò ÓÖ ×Ý×Ø Ñ× Ó ¬Ü × Þ Ò ÓØ Ø Ø Ð Ô ÓÒ Ü ÑÔÐ Ò
Ø Ñ Ð Ü ÑÔÐ º Ë ÓÒ ¸ Û ÜÔ Ò ÓÒ Ø Ò Ö Ð × Ø ÓÒ ÔÔÖÓ ×Ù ×Ø
 Ò Ò ¸ ØÓ Ò Ö Ð × ÓÙÖ ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ö ×ÙÐØ× ØÓ Ò ØÛÓÖ × Ó Ö ØÖ ÖÝ
×Þ º
  ÇÙÖ Ò ÐÝ× × × Ô ÖÛ × ¸ ÒÓÛÒ × ¾¹Û Ý ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÝ× ×º Ï Ð Ø ¬Ö×Ø
× Ø Ø × Ñ Ý ÔÔ Ö Ð Ñ Ø Ò ¸ ÑÔ Ö Ð Ú Ò ×Ù ×Ø× Ø Ø ¿¹Û Ý ÒØ Ö ¹
Ø ÓÒ× Ø Ø Ö ÒÓØ Ø Ø Ð × ¾¹Û Ý ÒØ Ö Ø ÓÒ Ö Ü Ò ÐÝ Ö Ö ¾¾ º
¾º    ÈÖÓÔ ÖØÝ  ×  ÔÔÖÓ
  ÔÖÓÔ ÖØÝ × ÔÔÖÓ ØÓ ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ ××ÙÑ × ÓÖÑ Ð
ÑÓ Ð Ó Ø ÒØ Ö ×Ý×Ø Ñ Ò     Ú Ò × Ø Ó ÔÖÓÔ ÖØ × ´Ù×Ù ÐÐÝ Ø ÑÔÓÖ Ðµ
 ××Ó Ø Û Ø Ø ØÙÖ ×º ÌÛÓ ØÙÖ × Ö × ØÓ ÒØ Ö Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ø Ø
 ÓÐ × ÓÖ Ø ×Ý×Ø Ñ Û Ò ÓÒÐÝ ÓÒ Ó Ø ØÙÖ × × ÔÖ × Òظ Ó × ÒÓØ ÓÐ Û Ò
 ÓØ ØÙÖ × Ö ÔÖ × Òغ ÓÖ ØÙÖ × ½ Ò ¾ Û ¬Ò ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ
 × ÓÐÐÓÛ×
  ¬Ò Ø ÓÒ ½º Ä Ø  ÅØ ÑÓ Ð Ó ×Ý×Ø Ñ Ó Æ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Û   Ò ¹
Ø Ö ½ ÓÖ ¾ Ö ÔÖ × ÒØ Ò    Å    Å      Å
             ´ ½µ¸ ´ ¾µ Ò ´ ½ ¾µ ÑÓ Ð× Ò Û
ÓÒÐÝ ½ ¸ ÓÒÐÝ ¾ Ò ÓØ ½ Ò ¾ Ú   Ò   Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Á ½ Ò ¾ Ö
ÔÖÓÔ ÖØ × Ø Ø ¬Ò ½ Ò ¾ Ö ×Ô Ø Ú ÐÝ Ø Ò ½ Ò ¾ Ö × ØÓ ÒØ Ö Ø
   Å       Å         Å
   ´ ½µ ½ ÙØ ´ ½ ¾µ ½ ÓÖ ´ ¾µ ¾ ÙØ ´ ½ ¾µ ¾ º     Å
  ÆÓØ Ø Ø Ø × ¬Ò Ø ÓÒ × Ö Ð Ø Ú ÐÝ ¹Ð Ú Ð¸ Ø Ó × ÒÓØ ÓÒØ Ò Ø Ð× Ó
Ø ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒº Ì Ù× Ø Ó × ÒÓØ ×Ø Ò Ù × ØÛ Ò Ë Ò Å ÒØ Ö Ø ÓÒ׺
Ï Ò Û Ö ÔÓÖØ ÓÒ Ö ×ÙÐØ× Ð Ø Ö ´× Ø ÓÒ µ Û Û ÐÐ Ñ Ø × ×Ø Ò Ø ÓÒº ÆÓØ
 Ð×Ó Ø Ø Ø × Ò ÐÝ× × Û ÐÐ ÓÒÐÝ Ö Ú Ð ÒØ Ö Ø ÓÒ× Ø Ø Ü ×Ø Û Ø Ö ×Ô Ø ØÓ Ø
Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÖÓÔ ÖØ × ½ Ò ¾º ÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ò ÐÝ× × Ø Ñ Ý Ò ×× ÖÝ ØÓ
Ô Ö ÓÖÑ Ò ÐÝ× × ÓÖ ×Ù Ø Ó ÔÖÓÔ ÖØ × ÓÖ     ØÙÖ ¸ ÓÖ ØÓ ÓÒ Ó Ò ÔÖÓÔ ÖØ ×º
¿    ÓÑÑÙÒ   Ø ÓÒ Û Ø Ò Ì Ð Ô ÓÒ      Ò   Ñ Ð ËÝ×Ø Ñ×
Ì ØÛÓ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ñ      Ò ×Ñ× Û ÓÒ× Ö Ö ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò ÙÖ ½º
               º ½º Ì Ð Ô ÓÒ Ò Ñ Ð Ò ØÛÓÖ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ
      User 1
               User2

User0                      Client0   Client1  Client2    Clientm−1


                User 3
                                        ...

  User5
           User4                      Mailer


        ´ µ È Ö ØÓ Ô Ö                ´ µ Ð ÒØ × ÖÚ Ö

  ÁÒ Ô Ö ØÓ Ô Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ú ÖÝ Ñ Ñ Ö Ó Ò ØÛÓÖ Ò ÓÑÑÙÒ Ø
Û Ø Ú ÖÝ ÓØ Ö Ñ Ñ Ö Ó Ø Ò ØÛÓÖ º
   Ò Ü ÑÔÐ Ó ×Ù Ò ØÛÓÖ × Ò ´ÙÒ ØÙÖ µ × Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ×
×Ý×Ø Ñº ÁÒ ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñ¸ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò ÐÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ× ´Í× Ö×µ Ø ×
ÔÐ Ú ÒÒ Ð׺ Ì Ö × ÓÒ ÒÒ Ð ××Ó Ø Û Ø        Ù× Öº    ÒÒ Ð
  × Ô ØÝ ÓÖ Ø ÑÓ×Ø ÓÒ Ñ ××    Ô Ö ÓÒ× ×Ø Ò Ó  ÒÒ Ð Ò Ñ ´Ø
ÓØ Ö Ô ÖØÝ Ò Ø Ðе Ò ×Ø ØÙ× Ø ´Ø ×Ø ØÙ× Ó Ø ÓÒÒ Ø ÓÒµº ÙÖ
½ ´ µ ÐÐÙ×ØÖ Ø × ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð× Û Ø Ò Ø Ð Ô ÓÒ ×Ý×Ø Ñ Û Ø Í× Ö
 ÓÑÔÓÒ ÒØ׺
  Ì Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ × Ò Ü ÑÔÐ Ó ×Ý×Ø Ñ Û Ù× × Ð ÒØ × ÖÚ Ö Óѹ
ÑÙÒ Ø ÓÒº Ì × ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø× Ó ÒÙÑ Ö Ó Ð ÒØ× Ò ÓÒ × ÖÚ Ö¸ Ò Ø ×
  × Ø Ñ Ð Ö ÓÑÔÓÒ Òغ ÙÖ ½ ´ µ ÐÐÙ×ØÖ Ø × Ò Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ ÓÖ Ñ Ð ÒØ
 ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ ÁÒ ÓÙÖ Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ¸  Ð ÒØ × ÙÒ ÕÙ Ñ Ð Ö ×׺ Ð ÒØ×
× Ò Ñ Ð Ñ ×× ×¸ Ö ×× ØÓ ÓØ Ö Ð ÒØ× ´ÓÖ Ø Ñ× ÐÚ ×µ ØÓ Ø Ñ Ð Ö
Ø Ñ Ð Ö Ð Ú Ö× Ñ Ð Ñ ×× × ØÓ Ð ÒØ׺ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ð ÒØ Ò
× ÖÚ Ö × ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ׺ Ì Ö ÓÖ ¸ Ñ Ð Ñ ×× × Ö ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ö Ú Ý
 Ð ÒØ× Ò Ø ´ ÐÓ Ðµ ÓÖ Ö Ò Û Ø Ý Û Ö × Òظ ÙØ ÐÓ Ð Ø ÑÔÓÖ Ð ÓÖ Ö Ò
 × Ñ ÒØ Ò ¸ º º Ð ÒØ × Ò × Ñ ×× × ½ Ò ¾ ØÓ Ð ÒØ ¸ Ò Ø Ø ÓÖ Ö¸
Ø Ò Ð ÒØ Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ö Ú Ñ ×× ½ ÓÖ Ñ ×× ¾ ´Ø ÓÙ Ø Ñ Ý
Ö Ú ÓØ Ö Ñ ×× × Ò ØÛ Òµº
      ×  Ì Ð Ô ÓÒ ËÝ×Ø Ñ Ò            ØÙÖ ×
  ÙÖ ¾ ×     ¹Ð Ú Ð¸ ×ØÖ Ø ÙØÓÑ ØÓÒ ÓÖ Ø × ÐÐ × ÖÚ        Ú ÓÙÖ
´ÒÓØ Ø ÙÐÐ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ × ×ÓÑ Û Ø ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ×ÓÑ
×Ø Ø × ´ º º ÙÒÓ Ø Ò Ð µ Ú Ò ÓÑ ØØ µº ËØ Ø × ØÓ Ø Ð Ø Ó Ø Ð ×Ø Ø
Ö ÔÖ × ÒØ Ø ÖÑ Ò Ø Ò     Ú ÓÙÖ¸ ×Ø Ø × ØÓ Ø Ö Ø Ö ÔÖ × ÒØ ÓÖ Ò Ø Ò ¹
  Ú ÓÙÖº ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ØÛ Ò ×Ø Ø × Ö ØÖ Ö Ý Ù× Ö¹ Ò Ø Ø Ú ÒØ× Ø Ø
Ø ÖÑ Ò Ð Ú ¸ ×Ù × ´ Ò × Øµ ÓÒ Ò ´ Ò × Øµ Ó«¸ ÓÖ Ý ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ
 Ú ÒØ× ÓÒ × Ö     ÒÒ Ð׺ Ï Ú Ü ÐÙ ×ÓÑ ØÖ Ú Ð Ú ÓÙÖ ÖÓÑ Ø
 ÙØÓÑ ØÓÒº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ Ô Ö ÓÖÑ Ð Ú ÒØ ´Û Ø ÒÓ « ص
 ÖÓÑ ÑÓ×Ø ×Ø Ø ×º ÆÓØ Ð×Ó Ø Ø Û Ð Ø ×Ø Ø ÔÖ Ð × Ò ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ð
Ó Ø ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ ´Û Ö ÐÓ Ð Ò ÐÓ Ð Ú Ö Ð × Ö Ö × Øµ¸ Ø Ó × ÒÓØ
ÔÐ Ý Ô ÖØ Ò Ø Ó × ÖÚ Ð       Ú ÓÙÖ Ó ÐÐ ÓÑÔÓÒ Òغ
   ÇÖ Ò Ø Ò Ò Ø ÖÑ Ò Ø Ò ÙØÓÑ Ø Ò « Ø         ÓØ Ö³× Ú ÓÙÖ
Ø ÖÓÙ ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ú ´× Ö µ ÒÒ Ð׺ ÁÒ Ø ÙØÓÑ ØÓÒ¸ Ø          ÒÒ Ð×
 Ö Ö ÖÖ ØÓ × ¸ ÓÖ Ø      ÒÒ Ð ××Ó Ø Û Ø Ø Ø ÓÑÔÓÒ Òظ Ò Ô¸ ÓÖ
Ø    ÒÒ Ð ××Ó Ø Û Ø Ø Ô ÖØÒ Ö ÓÑÔÓÒ Òغ ÁÒ Ø ÓÖ Ò Ø Ò × Ó
Ø ÙØÓÑ ØÓÒ¸ Ô × Ó× Ò ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò ×Ø ÐÐݺ ÇØ ÖÛ × ¸ Ô × Ø ÖÑ Ò Ý
Ø Ò ØÙÖ Ó Ò ÓÑ Ò Ñ ×× ×º Ï Ù× Ø ÒÓØ Ø ÓÒ Ü Ý ØÓ ÒÓØ ÛÖ Ø Ø
Ú ÐÙ ´Ü ݵ ØÓ Ø    ÒÒ Ð ¸ Ü Ý ØÓ ÒÓØ ÓÚ ÖÛÖ Ø Ø   ÒÒ Ð Û Ø ´Ü ݵ¸
    Ü Ý  ØÓ ÒÓØ ÔÓÐÐ ÓÖ ÒÓÒ¹ ×ØÖÙ Ø Ú ÐÝ Ö Ú ÐÙ ´Ü ݵ ÖÓÑ ÒÒ Ð
 ¸ Ò Ü Ý ØÓ ÒÓØ ×ØÖÙ Ø Ú ÐÝ Ö Ú ÐÙ ´Ü ݵ ÖÓÑ ÒÒ Ð º Ï Ò Ø
Ú ÐÙ Ñ Ý Ö ØÖ Öݸ Û Ù× Ú Ö Ð × Ü Ò Ý ÓØ ÖÛ × Û Ù× Ø ØÙ Ð
 ÓÒ×Ø ÒØ× Ö ÕÙ Ö ¸ º º ¼¸½¸ Ô¸ Ø º Á Ö ÓÖ ÛÖ Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ × ÛÖ ØØ Ò Ò Ø Ð¹
  × Ø ÑÔÐ × ÓÒ Ø ÓÒº Ì ÔÔÖÓÔÖ Ø Ø ÓÒ × ÓÙÐ Ø Ò Ò Û Ò
Ø Ö Ð Ú ÒØ ÒÒ Ð × ÒÓØ ÑÔØÝ» ÙÐк Ï Ò Ø Ö Ö ØÛÓ ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÖÓÑ
Ô ÖØ ÙÐ Ö ×Ø Ø ¸ ÓÒ Ó Û     × ÓÒ Ø ÓÒ Ð ÐÐ Ò Ø ´ º º ÖÓÑ ÐÐ Ò µ Ø
 Ø Ð × ØÖ Ò× Ø ÓÒ × ÓÙÐ Ø Ò Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓР׺
     ÐÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ × ÒÓØ ÓÒÒ Ø ØÓ¸ ÓÖ ØØ ÑÔØ Ò ØÓ ÓÒÒ Ø ØÓ¸ ÒÝ ÓØ Ö
  ÐÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ Û Ò Ø× ××Ó Ø ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð × ÑÔØݸ Ï Ò
 ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð × ÒÓØ ÑÔØݸ Ø Ò Ø ××Ó Ø ÐÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ × Ò¹
    Ò   Ðи ÙØ ÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ ÓÒÒ Ø ØÓ ÒÓØ Ö Ù× Öº Ì ÒØ ÖÔÖ Ø Ø ÓÒ
Ó Ñ ×× × × × Ö ÑÓÖ ÓÑÔÖ Ò× Ú ÐÝ Ò º
              on                           oconnected
      tconnect           tclose        on;c?x,y;
                                                  c?<p,1>
                off              p!!c,0
                          c?p,0;
         off;
         p!!c,1;                                     oalert
         c!!p,1     c?p,0;
                 on        preidle    c?x,y
                                                    p!c,0;
      tpickup                            busy            c!!p,0
                                            engaged
                            reset                   calling
         p?<c,0>
                                c!c,0;          dial
                 c?<x,y>            off
       talert                 idle           dial                   º ¾º ×        ÐÐ ¹ ËØ Ø × Ò      Ú ÒØ× º½   ØÙÖ × Ó Ø        Ì Ð Ô ÓÒ ËÝ×Ø Ñ

 ÓÒ× Ö × Ø Ó           ØÙÖ × ØÓ             ØÓ Ø       ×      Ðи Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò
ÔÖÓÔ ÖØ ×º
   Í ß     ÐÐ ÓÖÛ Ö ÙÒ ÓÒ Ø ÓÒ Ð ××ÙÑ Ø Ø Í × Ö     ÓÖÛ Ö × ØÓ
  Í× Ö   º Á Í × Ö Ö Ò × Í × Ö Ø Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò Í × Ö Ò
  Í× Ö    Û ÐÐ ØØ ÑÔØ ÓÖ Í × Ö Ò × ÙÔº
      ß ÐÐ ÓÖÛ Ö Û Ò Ù×Ý ××ÙÑ Ø Ø Í × Ö ÓÖÛ Ö × ØÓ Í × Ö º
  Á Í × Ö ÐÐ× Í × Ö Û Ò Í × Ö × Ù×Ý Ø Ò ÓÒÒ Ø ÓÒ ØÛ Ò
  Í× Ö    Ò Í × Ö Û ÐÐ ØØ ÑÔØ ÓÖ Í × Ö Ò × ÙÔº
  Ç Ë ß ÓÖ Ò Ø Ò     ÐÐ × Ö Ò Ò ××ÙÑ Ø Ø Í × Ö     × Í × Ö ÓÒ
   Ø× × Ö Ò Ò Ð ×ظ º ÆÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ Í × Ö ØÓ Í × Ö × ÔÓ×× Ð º
  Ç Ë ß ÓÖ Ò Ø Ò      Ð × Ö Ò Ò ××ÙÑ Ø Ø Í × Ö    × Í × Ö ÓÒ
   Ø× × Ö Ò Ò Ð ×ظ º Í × Ö Ñ Ý ÒÓØ Ð Í × Ö º
  Ì Ë ß Ø ÖÑ Ò Ø Ò     ÐÐ × Ö Ò Ò ××ÙÑ Ø Ø Í × Ö    × Í × Ö ÓÒ
   Ø× × Ö Ò Ò Ð ×ظ º ÆÓ ÓÒÒ Ø ÓÒ ÖÓÑ Í × Ö ØÓ Í × Ö × ÔÓ×× Ð º
  Ê Ï ßÖÒ        Û Ò Ö    ××ÙÑ Ø Ø Í × Ö × Ê Ï º Á Í × Ö
    × Ö ÕÙ ×Ø Ö Ò    ØÓ Í × Ö ¸ ¸ ´ Ò ÒÓØ ×Ù × ÕÙ ÒØÐÝ Ö ÕÙ ×Ø
    ÖÒ    ØÓ ÒÓØ Ö Ù× Öµ Ò ×Ù × ÕÙ ÒØÐÝ Í × Ö × Ð Û Ò Í × Ö
   Ò Í × Ö Ö ÓØ Ö ´ Ò Ø Ý Ö ×Ø ÐÐ Ö Û Ò Í × Ö × ÒÓ ÐÓÒ Ö
    Ð µ Ø Ò Í × Ö Û ÐÐ Ö Ø Ö Ò     ØÓÒ º
  Ç Ç ß ÓÖ Ò Ø Ò      ÐÐ× ÓÒÐÝ ××ÙÑ Ø Ø Í × Ö   × Ç Çº ÆÓ ÓÒ¹
  Ò Ø ÓÒ ÖÓÑ Í × Ö ØÓ Í × Ö × ÔÓ×× Ð º
  Ì Ç ß Ø ÖÑ Ò Ø Ò     ÐÐ× ÓÒÐÝ ××ÙÑ Ø Ø Í × Ö   × Ç Çº ÆÓ ÓÒ¹
  Ò Ø ÓÒ ÖÓÑ Í × Ö ØÓ Í × Ö × ÔÓ×× Ð º
  ÊÏ ß Ö ØÙÖÒ Û Ò Ö       ××ÙÑ Ø Ø Í × Ö × ÊÏ º Á Í × Ö ÐÐ×
  Í× Ö   Û Ò Í × Ö × Ù×Ý ´ µ¸ Ø Ò Í × Ö Û ÐÐ Ö Ø Ö Ø Ð ÖØ
  ØÓÒ Ò Ö ØÒÙÑ Û ÐÐ × Ø ØÓ ´ ÓÖ Í × Ö Ö ØÙÖÒ× ØÓ Ø Ð ×Ø Ø µº
Ì ÐÓ Û Ù× ØÓ ÓÖÑ Ð × Ø × ÔÖÓÔ ÖØ × × ÄÌÄ ß Ð Ò Ö Ø ÑÔÓÖ Ð ÐÓ º Ì ×
ÐÓ × Ø ÑÔÓÖ Ð ÓÔ Ö ØÓÖ× ´ ÐÛ Ý×µ¸ ´ Ú ÒØÙ ÐÐݵ¸ ´Ò Üص Ò Í ´Û
ÙÒØ Ðµ¸ Ø ÓÒÐÝ Ô Ø ÓÔ Ö ØÓÖ × ´ ÑÔРص ÙÒ Ú Ö× Ð ÕÙ ÒØ ¬ Ø ÓÒº ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ
 × ÒÓØ Ý º Ï Ó ÒÓØ Ú ÙÐÐ Ø Ð× Ó ÐÐ Ø ÄÌÄ Ö ¸ ÙØ Ú ÓÒ
 Ü ÑÔÐ Ø ÓÖÑÙÐ ÓÖ Ê Ï
    ´´Ô Õ Ö ×µ ´´Ô Õ Ö ×µÍ ´´Ô ´ Õµ Öµ ´´ ØµÍ Õµµµµ
Û Ö Ô ´Ö ÒÙÑ        µ¸ × ´Ð Ò´ Ò Ò Ñ µ ¼µ¸ Õ ´Í × Ö Ð µ¸
Ö ´Ð Ò´    ÒÒ Ñ   µ ¼µ¸ Ò Ø ´Ò ØÛÓÖ Ú ÒØ      ÖÒ    Ú µº
  Ì ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× Ô¸Õ Ø º Ö Ö ØÓ Ø ×Ø Ø Ó ÒØ ÖÒ Ð Ú Ö Ð ×¸ Ø × × ÓÙÐ
  × Ð ¹ ÜÔÐ Ò ØÓÖݺ
    ×   Ñ Ð Ë ÖÚ     Ò    ØÙÖ ×
À Ð Ú Ð¸ ×ØÖ Ø ÙØÓÑ Ø ÓÖ Ø Ð ÒØ Ò Ñ Ð Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ö Ú Ò
 Ò ¬ ÙÖ ¿º ÆÓØ Ø Ø Ò Ø × ¬ ÙÖ ×¸ ×ÓÑ ØÖ Ò× Ø ÓÒ× Ö Ò Ð ÐÐ Ý
 ÓÒ Ø ÓÒ׸ º º Ò ¬ ÙÖ ¿´ µ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÓÑ Ò Ø Ð ØÓ × Ò Ñ Ð × ÓÒÐÝ ÔÓ×× Ð
  Ø   ÒÒ Ð Ñ ÓÜ × ÑÔØÝ Ò Ø     ÒÒ Ð Ò ØÛÓÖ × ÒÓØ ÙÐк ÄÓ Ð Ò
 ÐÓ Ð Ú Ö Ð × Ö ÙÔ Ø Ø Ú Ö ÓÙ× ÔÓ ÒØ× ÑÓ×Ø Ú Ö Ð ×× ÒÑ ÒØ× ´ Ô ÖØ
 ÖÓÑ Ö × Ø¸ Ò Û   ÐÐ ÐÓ Ð Ú Ö Ð × Ö Ö × Ø ØÓ Ø Ö ÓÖ Ò Ð Ú ÐÙ ×µ Ö
ÓÑ ØØ ÖÓÑ Ø     Ö Ñ׺ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ ÚÓ ÓÒØ ÒÙÓÙ× ÐÓ Ò Ó Ø Ò ØÛÓÖ
  ÒÒ Ð¸ Ð ÒØ Ú ÓÙÖ ÑÙ×Ø Ó ÙÖ Ò ÓÒ Ó ØÛÓ Ò Ú × Ð ÐÓÓÔ׺ Á Ø
 Ð ÒØ³× Ñ Ð ÓÜ × ÒÓÒ¹ ÑÔØݸ Ø Ð ÒØ Ò × Ò Ñ ×× Ò Û         ×
Ú Ö Ð × Ö Ö × Ø¸ Ò Ø Ð ÒØ Ö ØÙÖÒ× ØÓ Ø Ò Ø Ð ×Ø Ø º ÇØ ÖÛ × ¸
Ø Ò ØÛÓÖ ÒÒ Ð × ÒÓØ ÙÐÐ Ò Ø Ð ÒØ³× Ñ Ð ÓÜ × ÑÔØݸ Ø Ð ÒØ
Ñ Ý × Ò Ñ ×× Ú Ø Ò ØÛÓÖ ÒÒ Ðº Ò Ú Ö Ð × Ö Ö × Ø Ò Ø
 Ð ÒØ Ö ØÙÖÒ× ØÓ Ø Ò Ø Ð ×Ø Ø º ÍÒÐ Ø ÙØÓÑ Ø Ó ¬ ÙÖ × ¾ Ò ¿´ µ Ò
 Ò Ú × Ð ÐÓ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ ´ÓÖ ØÓÑ ×Ø Ø Ñ ÒØ ß × × Ø ÓÒ µ × Ö ÔÖ × ÒØ
 Ý ÓÒ Ó Ø × ÐÓÓÔ׺ × Ö ×ÙÐظ Ò ¬ ÙÖ ¿´ µ ÒÓØ Ø Ø Ø ÛÖ Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ
 ÖÓÑ Ø × Ò Ñ Ð ×Ø Ø ØÓ Ø Ò Ð ÒØ ×Ø Ø × ÙÒ Ø Ð × º Ì × × Ù× Ø ×
ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÔÔ Ò× ÑÑ Ø ÐÝ Ø Ö Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÓÑ Ò Ø Ð ØÓ × Ò Ñ Ð¸ Ø
Û ÔÓ ÒØ Ø × ×Ø Ð × Ø Ø Ø Ò ØÛÓÖ ÒÒ Ð × ÒÓØ ÙÐк Ì Ù× ÛÖ Ø ØÓ
Ø × ÒÒ Ð Û ÐÐ ÐÛ Ý× Ò Ð º ÁÒ ¬ ÙÖ × ¾ Ò ¿´ µ ÓÒ Ø ÓØ Ö Ò ¸
   ØÖ Ò× Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ×ØÖ Ø ×Ø Ø × ´ Ð ¸ Ð Ø º ÓÖ ×Ø ÖØ Ò Ð Ú Ö
Ö ×Ô Ø Ú Ðݵ × Ò Ò Ú × Ð ÐÓ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒº

                          º ¿º Ñ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ×


               endClient          specify recipient;
                              specify message;
                              specify sender;
     mbox?msg                     network!msg         deliverbox!msg
                  reset

                      n full(network)&&
                                            network?msg ;
        nempty(mbox)         empty(mbox)
                                            find deliverbox
 delivermail          initial              sendmail   start           deliver    ´ µ Ð ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Û Ø Ñ Ð ÓÜ Ñ ÓÜ                     ´ µ Å Ð Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ


 º½      ØÙÖ × Ó Ø          Ñ Ð ËÝ×Ø Ñ
À ÐÐ³× Ñ Ð ÑÓ Ð ½ Ò ÐÙ      ×Ù Ø Ó ½¼ ØÙÖ ×º ÓÒ× Ö Ó Ø × ¹
ØÙÖ ×º
   Ò ÖÝÔØ ÓÒ Á Ð ÒØ    × Ò ÖÝÔØ ÓÒ ÓÒ¸ Ø Ò Ð ÒØ Ö Ú × Ñ ×¹
  × Û Ó× × Ò Ö × Ð ÒØ ¸ Ø Ò Ø Ñ ×× Û ÐÐ Ò ÖÝÔØ º
     ÖÝÔØ ÓÒ Á Ð ÒØ    × ÖÝÔØ ÓÒ ÓÒ¸ Ø Ò ÐÐ Ñ ×× × Ö Ú Ý
    Ð ÒØ Û ÐÐ Ú    Ò ÖÝÔØ º
    ÙØÓÖ ×ÔÓÒ× Á Ð ÒØ     × ÙØÓÖ ×ÔÓÒ ÓÒ¸ Ø Ò Ð ÒØ × Ò ×
  Ñ ×× ØÓ Ð ÒØ ¸ Ò Ð ÒØ ×Ò³Ø ÐÖ Ý Ö Ú Ò ÙØÓÑ Ø
  Ö ×ÔÓÒ× ÖÓÑ Ð ÒØ ¸ Ø Ò Ð ÒØ Û ÐÐ Ú ÒØÙ ÐÐÝ Ö Ú Ö ÔÐÝ ÖÓÑ
    Ð ÒØ º ÐØ ÖÒ Ø Ú Ðݸ Ð ÒØ   Ú ÒØÙ ÐÐÝ ×ØÓÔ× × Ò Ò Ñ ×× × Ù×
  Ò ØÛÓÖ Ò³Ø      ×× º
   ÓÖÛ Ö Ò Á Ð ÒØ ÓÖÛ Ö × Ñ ×× × ØÓ Ð ÒØ ¸ Ø Ò Ø × ÔÓ×× Ð
   ÓÖ Ð ÒØ ØÓ Ö Ú Ñ ×× × ÒÓØ Ö ×× ØÓ Ð ÒØ ´ÓÖ ØÓ Ø         ÙÐØ
  Ú ÐÙ Å µº
    ÐØ Ö Ò Á Å Ð Ö ¬ÐØ Ö× Ñ ×× × ÖÓÑ Ð ÒØ ØÓ Ð ÒØ Ø Ò Ø × ÒÓØ
  ÔÓ×× Ð ÓÖ Ð ÒØ ØÓ Ö Ú Ñ ×× ÖÓÑ Ð ÒØ º
  Å Ð Ó×Ø Á Ñ Ð Ó×Ø × ÓÒ Ò Ð ÒØ × ÒÓÒ¹Ú Ð Ò Ñ Ð ÒØ × Ò ×
    Ñ ×× ØÓ Ð ÒØ Ø Ò¸          ¸ Ð ÒØ Û ÐÐ Ú ÒØÙ ÐÐÝ Ö Ú
  Ñ ×× ÖÓÑ ÔÓ×ØÑ ×Ø Öº
  Ê Ñ Ð ËÙÔÔÓ× Ø Ø Ð ÒØ      × Ø Ö Ñ Ð Ö ØÙÖ Ò × Ô× Ù ÓÒÝÑ
  Ó º Á Ð ÒØ × Ò × Ñ ×× ØÓ Ð ÒØ ¸ Ø Ò Ð ÒØ Û ÐÐ Ú ÒØÙ ÐÐÝ
  Ö Ú Ñ ×× ÖÓÑ º Ð×Ó¸ Ð ÒØ × Ò × Ñ ×× ØÓ ¸ Ø Ò
     ¸ Ð ÒØ Û ÐÐ Ú ÒØÙ ÐÐÝ Ö Ú Ñ ×× ÖÓÑ Ð ÒØ º
     Ò¸ Û Ó ÒÓØ Ú Ø ÄÌÄ ÓÖ ÐÐ ÔÖÓÔ ÖØ ×¸ Ø ¬Ö×Ø ¬Ú Ö Ú Ò Ò
 º Ì ÄÌÄ ÓÖ Ñ Ð Ó×Ø Ò Ö Ñ Ð Ö × ÓÐÐÓÛ×
  Å Ð Ó×Ø ´Ô     Õ µ ××ÙÑ Ò    ¸ Ô ´Ð ×Ø × ÒØ ÖÓÑ ØÓ µ Ò
Õ ´Ð ×Ø Ð ØÓ    ÖÓÑ    Ô× Ù ´ µµº
Ê Ñ Ð Ø ÓÒ ÙÒ Ø ÓÒ Ó
   ´´´ Ôµ ´Ôµµ  ´ Õµµ¸ Û Ö Ô ´Ð ×Ø × ÒØ ÖÓÑ ØÓ          µ Ò
Õ ´Ð ×Ø Ð ØÓ         Ô× Ù ´ µµ¸ Ò
   ´´´ Ôµ ´Ôµµ  ´ Õµµ¸ ××ÙÑ Ò
          ÖÓÑ
                        ¸ Ô ´Ð ×Ø × ÒØ ÖÓÑ ØÓ
Ô× Ù ´ µµ Ò Õ ´Ð ×Ø Ð ØÓ     ÖÓÑ    µº
     Ò¸ Ø ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× Ö Ö ØÓ ÒØ ÖÒ Ð Ú Ö Ð × Ò × ÓÙÐ × Ð ¹ ÜÔÐ Ò ØÓÖݺ
  ÁÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ò ÈÖÓÑ Ð
 ÓØ Ü ÑÔÐ ×Ý×Ø Ñ× Ú Ò ÑÔÐ Ñ ÒØ Ò ÈÖÓÑ Ð ¸ Ø ×ÓÙÖ Ð Ò Ù
 ÓÖ Ø ÑÓ Ð¹     Ö ËÔ Òº ÈÖÓÑ Ð × Ò ÑÔ Ö Ø Ú ¸ ¹Ð Ð Ò Ù Û Ø ¹
 Ø ÓÒ Ð ÓÒ×ØÖÙ Ø× ÓÖ ÒÓÒ Ø ÖÑ Ò ×Ѹ ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× Ò ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× ÓÑÑÙ¹
Ò Ø ÓÒ¸ ÝÒ Ñ ÔÖÓ ×× Ö Ø ÓÒ¸ Ò ÑÓ Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ׸ º º ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ
  ÒÒ Ð× Ò Ô ×× ÐÓÒ ÓØ Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ÒÒ Ð׺
  ÁÒ Ø Ø Ð ÓÑÑ× Ü ÑÔÐ ¸      ÐÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ ´× ¬ ÙÖ ¾µ × Ò Ò×Ø ÒØ ¹
 Ø ÓÒ Ó Ø ´Ô Ö Ñ Ø Ö × µ ÔÖÓ ØÝÔ Í× Öº Ë Ñ Ð ÖÐݸ Ò Ø Ñ Ð ÑÓ Ð¸
 Ð ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ ´× ¬ ÙÖ ¿´ µµ Ò Ø Å Ð Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ ´× ¬ ÙÖ ¿´ µµ
 Ö Ò×Ø ÒØ Ø ÓÒ× Ó Ð ÒØ Ò Æ ØÛÓÖ Å Ð Ö ÔÖÓ ØÝÔ º Ó Ö Ð Ø Ò ØÓ
    ×ØÖ Ø ×Ø Ø ´ º º Ð ¸ Ð Ø º Ò Ð Ú Ö¸ ×Ø ÖØ Ø ºµ¸ × ÓÒØ Ò Û Ø Ò
 Ò ØÓÑ ×Ø Ø Ñ Òغ Ì ØÓÑ ×Ø Ø Ñ ÒØ× ÒÒÓØ ÐÓ        Ù× Ø Ö Ö ÒÓ
Ö ÓÖ ÛÖ Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ× ÖÓÑ ÔÓ×× ÐÝ ÑÔØÝ ÓÖ ÙÐÐ ÒÒ Ð ÓÒØ Ò Û Ø Ò
Ø ØÓÑ ×Ø Ø Ñ Òظ Ü ÔØ ÔÓ×× ÐÝ Ø Ø       ÒÒ Ò Ó Ø ×Ø Ø Ñ Òغ Ì Ù×
Ø ×Ø Ø Ñ ÒØ × Ø Ö ÙÒ Ü ÙØ Ð ¸ ÓÖ Ø Û ÓÐ ×Ø Ø Ñ ÒØ Û ÐÐ Ü ÙØ ×
ÓÒ º Ì × Ò×ÙÖ × Ø Ø Ú ÖÝ ÐÓ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ò Ø Ö ×ÙÐØ Ò ÑÓ Ð ÒÚÓÐÚ ×
  Ò Ò Ø ×ØÖ Ø ×Ø Ø Ó ÓÒ ÓÑÔÓÒ Òغ
  ÁÒ ÓØ Ü ÑÔР׸ ØÙÖ × Ö       ØÓ Ø Ó Ý Û Ý Ó ÒÐ Ò ×Ø Ø Ñ ÒØ×
´ ÈÖÓÑ Ð ÔÖÓ ÙÖ Ñ Ò ×ѵº ÁÒ Ø Ø Ð ÓÑÑ× Ü ÑÔÐ Ø ØÙÖ ÐÓÓ ÙÔ
 ÒÐ Ò Ò Ô×ÙÐ Ø × ÒØÖ Ð × ÒØ ÐÐ Ò ÓÙØ Ø ×Ø Ø Ó ÐÐ׸ º º Û Ø ×
 ÒÓÛÒ × × Ò Ð ÔÓ ÒØ ÐÐ ÓÒØÖÓк ÐÐ× Ø Ô ÖØ Ò ÒØ ÔÐ × Ò Ø Ó Ö ×ÙÐØ
 Ò « Ö ÒØ Ú ÓÙÖ ÓÖ Ò ØÓ Û Ø Ö Ö Ð Ú ÒØ ØÙÖ × Ö ×Û Ø ÓÒº
ÁÒ Ø Ñ Ð Ü ÑÔÐ ¸ × Ô Ö Ø ÒÐ Ò × Ò ÐÙ Ò Ø Ó ÓÖ             ØÙÖ º
ÁÒ ÑÓ×Ø × ×¸ ØÙÖ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ñ Ö ÐÝ ÒÚÓÐÚ × ÐÐ× ØÓ Ø × ÒÐ Ò × ØÓ
  Ø ÖÑ Ò Ø Ö Ð Ú ÒØ ØÙÖ × ×Û Ø ÓÒº ÁÒ Ò Ö Ð¸ Ø ÔÖ × Ò Ó Ø
  ØÙÖ × × ÑÔÐÝ Ö ×ÙÐØ× Ò Ø ÓÒ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ× ÓÖ ×Ø Ô× ÙÖ Ò ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ Ó Ø
  ×ØÖ Ø ×Ø Ø × Ó Ø Ð ÒØ ÓÖ Ñ Ð Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ì Ü ÔØ ÓÒ × ÙØÓÖ ×ÔÓÒ ¸
   Ù× Ø × ØÙÖ ÒÚÓÐÚ × ÓØ Ö Ò ß Ñ ×× ÖÓÑ Ð ÒØ ÒÒ Ð¸ Ò
ÛÖ Ø Ò ß Ñ ×× ØÓ Ø Ò ØÛÓÖ      ÒÒ Ðº ÓØ Ú ÒØ× Ö ÔÓØ ÒØ ÐÐÝ ÐÓ Ò ¸
  Ò ÒÒÓØ Ø ÔÐ Û Ø Ò ÓÒ ØÓÑ ×Ø Ôº Ì Ö ÓÖ ¸ ØÓ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ×
  ØÙÖ ¸ Û    Ò Ø ÓÒ Ð Ø ×ØÖÙ ØÙÖ ØÓ Ò Ø Û Ø Ö ÓÖ ÒÓØ Ð ÒØ
Ö ÕÙ Ö × ØÓ × Ò Ò ÙØÓÖ ×ÔÓÒ× º Ï Ò Ò Ø Ò Ø Ð ×Ø Ø ØÓ Ò ÐÙ Ø
ÔÓ×× Ð ØÝ Ø Ø Ò ÙØÓÖ ×ÔÓÒ× Ñ ×× Ò × ØÓ × Òظ Ò Ú ÔÖ ÓÖ ØÝ ØÓ
Ø × ÓÚ Ö ÒÝ ÓØ Ö Ú Òغ
   ÅÓ  Ð     Ò
ÅÓ Ð    Ò × Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ú Ö Ý Ò ¬Ò Ø ×Ø Ø ×Ý×Ø Ñ׺ ËÝ×Ø Ñ× Ö
×Ô ¬ Ù× Ò ÑÓ ÐÐ Ò Ð Ò Ù Ò Ø ÑÓ Ð ß ÓÖ ÃÖ Ô ×ØÖÙ ØÙÖ
 ××Ó Ø Û Ø Ø × ×Ô ¬ Ø ÓÒ ×     ØÓ Ú Ö Ý Ú Ò Ø ÑÔÓÖ Ð ÔÖÓÔ ÖØ ×º
ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û Ú  Ö ÜÔÐ Ò Ø ÓÒ Ó ËÔ Ò¸ ÓÐÐÓÛ Ý ÓÖÑ Ð ¬Ò ¹
Ø ÓÒ Ó ÑÓ Ð   Ò Ò Ö ×ÙÐØ× Ó ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÝ× × ÓÖ ¬Ü × Þ
×Ý×Ø Ñ׺
 º½ Ê ×ÓÒ Ò Û Ø ËÈÁÆ
ËÔ Ò ½ × Ø ×ÔÓ ÑÓ Ð¹       Ö ÓÖ ÈÖÓÑ Ð Ò ÔÖÓÚ × × Ú Ö Ð Ö ×ÓÒ¹
 Ò Ñ Ò ×Ñ× ×× ÖØ ÓÒ      Ò ¸ ÔØ Ò Ò ÔÖÓ Ö ×× ×Ø Ø × Ò Ý Ð
 Ø Ø ÓÒ¸ Ò × Ø × Ø ÓÒ Ó Ø ÑÔÓÖ Ð ÔÖÓÔ ÖØ ×¸ ÜÔÖ ×× Ò ÄÌĺ
  ËÔ Ò ØÖ Ò×Ð Ø ×  ÓÑÔÓÒ ÒØ ¬Ò Ò Ø ÈÖÓÑ Ð ×Ô ¬ Ø ÓÒ ÒØÓ
¬Ò Ø ÙØÓÑ ØÓÒ Ò Ø Ò ÓÑÔÙØ × Ø ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ× ÒØ ÖÐ Ú Ò ÔÖÓ Ù Ø Ó
Ø × ÙØÓÑ Ø ØÓ Ó Ø Ò Ø ÐÓ Ð Ú ÓÙÖ Ó Ø ÓÒ ÙÖÖ ÒØ ×Ý×Ø Ñº Ì ×
 ÒØ ÖÐ Ú Ò ÔÖÓ Ù Ø × ×× ÒØ ÐÐÝ ÃÖ Ô ×ØÖÙ ØÙÖ ´× ÐÓÛµ¸ × Ö Ò Ø
   Ú ÓÙÖ Ó Ø ×Ý×Ø Ñº ÁØ × Ø × ÃÖ Ô ×ØÖÙ ØÙÖ ØÓ Û Û Ö Ö Û Ò Û
Ø Ð ÓÙØ Ø ÑÓ Ð Ó ÓÙÖ ×Ý×Ø Ñº Ì × Ø Ó ×Ø Ø × Ó Ø × ÃÖ Ô ×ØÖÙ ØÙÖ ×
Ö ÖÖ ØÓ × Ø ×Ø Ø ¹×Ô Ó Ø ÑÓ Ðº
 º¾ ÃÖ Ô ËØÖÙ ØÙÖ × Ò ÅÓ Ð¹    Ò
  ¬Ò Ø ÓÒ ¾º Ä Ø È × Ø Ó ØÓÑ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ׺     ÃÖ Ô ×ØÖÙ ØÙÖ ÓÚ Ö
 È  × ØÙÔÐ  Å ¢  ´Ë ˼ Ê Äµ Û Ö Ë × ¬Ò Ø × Ø Ó ×Ø Ø ×¸ È ¼ × Ø × Ø Ó
                             Ë
 Ò Ø Ð ×Ø Ø ×¸ Ê Ë Ë × ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ò Ä Ë ¾ × ÙÒ Ø ÓÒ
Ø Ø Ð Ð×    ×Ø Ø Û Ø Ø × Ø Ó ØÓÑ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× ØÖÙ Ò Ø Ø ×Ø Ø º
  ÓÖ   Ú Ò ÑÓ Ð Å¸ Ò Ø ÑÔÓÖ Ð ÔÖÓÔ ÖØÝ   ¸ ÑÓ Ð    Ò ÐÐÓÛ× Ù× ØÓ
× ÓÛ Ø  Ø Å º Ì × × ÒÓÛÒ × Ø ÑÓ Ð         Ò ÔÖÓ Ð Ñº
 º¿   ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ    Ò ÐÝ× × ÓÖ ÅÓ   Ð× Ó ËÑ ÐÐ Ë Þ
Ï Ú ÓÙÖ ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø ØÛÓ Ü ÑÔÐ ×Ý×Ø Ñ׺
  Ì Ð × ½ Ò ¾ Ò Ø Ø ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ× Ó Ø Ò ÓÖ Ø Ð Ô ÓÒ ×Ý×¹
Ø Ñ Ò Ò Ñ Ð ×Ý×Ø Ñ Û Ø ×Ñ ÐÐ ÒÙÑ Ö Ó Í× Ö» Ð ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ü
  ÒÓØ × ÒÓ ÒØ Ö Ø ÓÒ¸ Ë Ò Å ÒÓØ × Ò Ð Ò ÑÙÐØ ÔÐ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÒØ Ö ¹
Ø ÓÒ׸ Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ ÁÒ Ø × × Ø ÓÒ Û Ð Ñ Ø ÓÙÖ× ÐÚ × ØÓ Ø ÑÓ×Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ׺
ÁÒ ¸ ÙÒÐ ××     Ò ÓÖ Å ÒØ Ö Ø ÓÒ× ØÛ Ò Ô Ö Ó ¬ÐØ Ö Ò ÓÖ ÓÖÛ Ö
  ØÙÖ ×¸ ¿ ×ÙÆ º ÀÓÛ Ú Ö Û × ÓÛ Ò × Ø ÓÒ Ø Ø ÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ò ÐÝ× × Ø
ÛÓÙÐ Ò ×× ÖÝ ØÓ ÓÒ× Ö ÓÖ ÑÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò ×ÓÑ × ØÙ Ø ÓÒ׺ ÆÓØ
Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØ × Ö Ð Ø Ò ØÓ ÓÖÛ Ö Ò Ò ´ Ò Ø Ñ Ð ×Ý×Ø Ñµ Ñ Ð Ó×Ø ×¹
×ÙÑ Ø Ø º ÁØ × ÑÔÓÖØ ÒØ Ø Ø ÓÙÖ Ö ×ÙÐØ× Ö Ò ÐÝ× ØÓ Ò×ÙÖ Ø Ø ÒÓ
 Ð× ÒØ Ö Ø ÓÒ× Ö Ö ÓÖ º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÐØ ÓÙ Ø ¬ÐØ Ö Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ×
Ú ÓÐ Ø Û Ò ØÙÖ × ÐØ Ö ¼ ½ Ò ÐØ Ö ¼ ¾ Ö ÓØ × Ð Ø ¸ Ø × ×
 Ù ØÓ Ø Ø Ø Ø Û ÓÒÐÝ ÐÐÓÛ × Ö Ò Ò Ð ×Ø× ØÓ Ú Ð Ò Ø ½ ´×Ó Ø × ÓÒ
  ØÙÖ ÓÚ ÖÖ × Ø ¬Ö×صº Ë Ñ Ð ÖÐݸ Û Ó ÒÓØ Ö ÓÖ Ò Ë ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÖ ØÛÓ
 ÓÖÛ Ö Ò ØÙÖ ×º
     Ì Ð ½º   ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø Ø Ð Ô ÓÒ Ü ÑÔÐ
         Í     Ç Ë Ç Ë Ì Ë Ê Ï Ç Ç Ì Ç ÊÏ
       Í Å   ˸Š ˸Š¢ Å ¢ ¢ ¢ ¢
        ˸Š  Å  ˸Š¢ ˸Š¢ ¢ ¢ ¢
      Ç Ë ¢    ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
      Ç Ë Å    Å   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
      Ì Ë ¢    ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
     Ê Ï ¢    ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
      Ç Ç ¢    ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢
      Ì Ç ¢    ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Ë
      ÊÏ ¢    ¢   ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢      Ì Ð ¾º   ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø  Ñ Ð Ü ÑÔÐ
         Ò ÖÝÔØ ÖÝÔØ  ÐØ Ö ÓÖÛ Ö  ÙØÓÖ ×Ô Å Ð Ó×Ø Ê Ñ Ð
    Ò ÖÝÔØ   ¢   ˸Š  ¢   ¢    ¢    ¢    ¢
      ÖÝÔØ  ¢   ¢   ¢   ¢    ¢    ¢    ¢
     ÐØ Ö   ¢   ¢   ¢   Å    ¢    ¢    ¢
    ÓÖÛ Ö   ¢   ¢   ¢   Å    ¢    ¢    ¢
    ÙØÓÖ ×Ô  ¢   ¢   ˸Š˸Š    ¢   ˸Š˸Å
    Å Ð Ó×Ø   ¢   ¢   Ë   Ë    ¢    Å    Å
    ÊÑ Ð    ¢   ¢   Ë Ë¸Å     ¢   ˸Š   Å
 º  Í× Ó È ÖÐ Ë Ö ÔØ×
 ÓÖ Ô Ö Ó ØÙÖ ×¸ × Ø Ó ØÙÖ Ô Ö Ñ Ø Ö׸ ××Ó Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò × Ø
Ó ÔÖÓÔ ÖØÝ Ô Ö Ñ Ø Ö׸ Ö Ð Ú ÒØ ÑÓ Ð Ò × ØÓ Ò Ú Ù ÐÐÝ ÓÒ×ØÖÙ Ø
ØÓ Ò×ÙÖ Ø Ø ÓÒÐÝ Ö Ð Ú ÒØ Ú Ö Ð × Ö Ò ÐÙ Ò × Øº ÓÖ     Ü ÑÔÐ
×Ý×Ø Ñ¸ Û Ú Ú ÐÓÔ ØÛÓ È ÖÐ × Ö ÔØ׸ ÓÖ ÙØÓÑ Ø ÐÐÝ ÓÒ¬ ÙÖ Ò Ø
ÑÓ Ð Ò ÓÖ Ò Ö Ø Ò ÑÓ Ð¹ Ò ÖÙÒ׺ Ì × × Ö ÔØ× Ö ØÐÝ Ö Ù Ø
Ø Ñ ØÓ ÔÖ Ô Ö   ÑÓ Ð Ò Ø × ÓÔ ÓÖ ÖÖÓÖ׺ Ì Ö ×ÙÐØ× Ö ÔÓÖØ ÓÚ
Û Ö Ó Ø Ò Ù× Ò Ø × × Ö ÔØ× ´ÖÙÒÒ Ò ÓÚ ÖÒ Øµº ÁØ × ÑÔÓÖØ ÒØ ØÓ ÒÓØ
Ø Ø ÖØ Ò ÑÓÙÒØ Ó × ÑÔÐ ×ÝÑÑ ØÖÝ Ö Ù Ø ÓÒ × Ò ÓÖÔÓÖ Ø Û Ø Ò Ø
È ÖÐ × Ö ÔØ ØÓ ÚÓ Ö Ô Ø Ò ÖÙÒ× Ó ÓÒ¬ ÙÖ Ø ÓÒ× Û Ö ÒØ Ð ÙÔ ØÓ
Ö Ò Ñ Ò Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ׺
   ÒÝ ÆÙÑ    ÖÓ   ÓÑÔÓÒ ÒØ×
  Ò Ó Ú ÓÙ× Ð Ñ Ø Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ð     Ò ÔÔÖÓ × Ø Ø ÓÒÐÝ ¬Ò Ø ¹×Ø Ø
ÑÓ Ð× Ò          ÓÖ ÓÖÖ ØÒ ×׺ ËÓÑ Ø Ñ × ÓÛ Ú Ö Û Û × ØÓ ÔÖÓÚ
 ÓÖÖ ØÒ ×× ´ÓÖ ÓØ ÖÛ × µ Ó Ñ Ð × Ó ´¬Ò Ø ¹×Ø Ø µ ×Ý×Ø Ñ׺ Ì Ø × ØÓ × ÓÛ
Ø Ø¸ ÅÆ Å´Ô¼ Ô½ ÔÆ  ½µ × Ø ÑÓ Ð Ó ×Ý×Ø Ñ Ó Æ ÓÒ ÙÖÖ ÒØ
 Ò×Ø ÒØ Ø ÓÒ× Ó Ô Ö Ñ Ø Ö × ÓÑÔÓÒ ÒØ Ô¸ Ø Ò ÅÆ       ÓÖ ÐÐ Æ ½º
   Ì × × ÒÓÛÒ × Ø Ô Ö Ñ Ø Ö × ÅÓ Ð        Ò ÔÖÓ Ð Ñ Û    ׸ Ò
  Ò Ö Ð¸ ÙÒ    Ð ¾ º Ì Ú Ö ¬ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ñ Ø Ö Þ Ò ØÛÓÖ × × Ó Ø Ò ¹
 ÓÑÔÐ × Ú Ø ÓÖ Ñ ÔÖÓÚ Ò ¾ ¸ ÓÖ Ý ×ÝÒØ × × Ò Ò ØÛÓÖ ÒÚ Ö ÒØ× ½¼¸
¾¿¸¾ º ÓØ Ó Ø × ÔÔÖÓ × Ö ÕÙ Ö Ð Ö        Ö Ó Ò ÒÙ Øݺ
   ÁÒ ×ÓÑ × × Ø × ÔÓ×× Ð ØÓ ÒØ Ý ×Ù Ð ×× × Ó Ô Ö Ñ Ø Ö × ×Ý×Ø Ñ× ÓÖ
Û Ú Ö ¬ Ø ÓÒ ×       Ð º Ü ÑÔÐ × Ó Ø Ð ØØ Ö Ñ ÒÐÝ ÓÒ× ×Ø Ó ×Ý×Ø Ñ×
Ó Æ ÒØ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÓÑÑÙÒ Ø Ò Û Ø Ò Ö Ò ØÓÔÓÐÓ Ý ½ ¸½ ÓÖ
×Ý×Ø Ñ× ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ñ ÐÝ Ó Æ ÒØ Ð Ù× Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× ØÓ Ø Ö Û Ø
 ÓÒØÖÓÐ ÓÑÔÓÒ Òظ ÓÑÑÙÒ Ø Ò Û Ø Ò ×Ø Ö ØÓÔÓÐÓ Ý ¾ ¸½ ¸¾¼ º ÑÓÖ
  Ò Ö Ð ÔÔÖÓ ½ ÓÒ× Ö× Ò Ö Ð Ô Ö Ñ Ø Ö × ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø Ò Ó
× Ú Ö Ð « Ö ÒØ Ð ×× × Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ׺
   ÇÒ Ó Ø Ð Ñ Ø Ø ÓÒ× Ó ÓØ Ø Ò ØÛÓÖ ÒÚ Ö ÒØ ÔÔÖÓ Ò Ø ×Ù ¹
 Ð ×× ÔÔÖÓ × Ø Ø Ø Ò ÓÒÐÝ ÔÔÐ ØÓ ×Ý×Ø Ñ× Ò Û          ÓÑÔÓÒ ÒØ
´ ÓÒØ Ò Ò Ø × Ø Ó × Þ Æ µ × ÓÑÔÐ Ø ÐÝ Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø ÓÚ Ö ÐÐ ×ØÖÙ ¹
ØÙÖ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ Ò Ò ÜØÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ ´ØÓ Ø × × Øµ Ó × ÒÓØ Ò Ø
× Ñ ÒØ × Ó Ø Ü ×Ø Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ò Ö Ð × Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ô Ò Ò ×
Ù× ØÓ Ú Ö Ý Ö ØÖ ÖÝ Ò ØÛÓÖ ØÓÔÓÐÓ × ½¾ Ý Ð Ø Ò Ö ×ÙÐØ× Ó Ø Ò ÓÖ
Ð Ñ Ø ¹ Ö Ò Ò Ò ØÛÓÖ × ØÓ ÓÒ × Û Ø Ö ØÖ ÖÝ Ö Ò Ò º
    ÐÐ Ó Ø × Ñ Ø Ó × Ð Û Ò ÔÔÐ ØÓ ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ×ÐÝ ÓÑÑÙÒ Ø Ò
 ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ð ÓÙÖ׸ Û Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÓÑÑÙÒ Ø ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ×ÐÝ Ú × Ö
Ú Ö Ð ×º
   Ï × Ö Ò ×ØÖ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ø Ø × ÔÔÐ Ð ØÓ ×ÝÒ ÖÓÒÓÙ×ÐÝ
 ÓÑÑÙÒ Ø Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ Ò Ñ ÐÝ Ø Ò Ð × Ù× ØÓ Ò Ö ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ÑÓ Ð
Ó ×Ý×Ø Ñ Ó ÒÝ × Þ ÖÓÑ ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ¬Ò Ø ×ØÖ Ø ÑÓ Ðº Ì Ý × ØÓ
  ¬Ò Ò ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ ß Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ß Û Ö ÔÖ × ÒØ× Ø ´Ó × ÖÚ¹
  Ð µ Ú ÓÙÖ Ó ÒÙÑ Ö Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ ÓÖ Ú Ò Ñ¸ Û Ø Ò Ü Ñ Ò Ø
   Ú ÓÙÖ Ó Ø ×Ý×Ø Ñ ÓÒ× ×Ø Ò Ó Ñ ´×Ð ØÐÝ ÑÓ ¬ µ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Ø
 ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ Òغ ÖÓÑ Ø × Ú ÓÙÖ¸ Û Ò Ò Ö Ø Ò Ö Ð Ú ÓÙÖº ÁÒ
Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¸ Û ÔÔÐÝ Ø ÔÔÖÓ ØÓ ÓÙÖ ØÛÓ Ü ÑÔР׸ Ò ÓÙØÐ Ò ÔÖÓÓ
Ó ÓÖÖ ØÒ ×׺
 º½ Ì    ×ØÖ Ø ÅÓ Ð ÓÖ Ø     Ì Ð Ô ÓÒ ËÝ×Ø Ñ
Ä Ø Ù× ¬Ö×Ø ÓÒ× Ö Ø Ø Ð Ô ÓÒ ×Ý×Ø Ñº ÓÖ ÒÝ ØÙÖ ¸ Û × Ý Ø Ø ×
 Ò Ü ÝÁ        ¼   Ö  ½   Ø ØÙÖ Ö Ð Ø × ØÓ Í × Ö ¼ Í × Ö Ö ½ º
 ÓÖ Ü ÑÔÐ      × Í × Ö ¼ ÓÖÛ Ö × ÐÐ× ØÓ Í × Ö ¿ ¸ Ø Ò × × ØÓ
 Ò Ü Ý ¼ Ò ¿º Ë Ñ Ð ÖÐÝ Û × Ý Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ × Ò Ü Ý Ø × Ø
Á Û Ö Á × Ø × Ø Ó Í× Ö × ××Ó Ø Û Ø           º ÓÖ ´ÔÓ×× ÐÝ ÑÔØݵ × Ø
Ó ØÙÖ ×       ¼  × ½   Ò ÔÖÓÔ ÖØÝ ¸ Û ¬Ò Ø ÓÑÔÐ Ø Ò Ü × Ø Á
Ó      ¸ ØÓ Á        Á    Á º
   ËÙÔÔÓ× Ø Ø Û Ú ×Ý×Ø Ñ Ë Ó Æ Ø Ð Ô ÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ× ´Û Ø ÓÖ Û Ø ¹
          ¼     × ½


ÓÙØ ØÙÖ ×µ Û Ö Ë Ô¼ Ô½ ÔÆ  ½ Û Ø ××Ó Ø ÑÓ Ð ÅÆ Å´Ë µº
 ÓÖ ÒÝ Ñ Æ Û ¬Ò Ò ×ØÖ Ø ×Ý×Ø Ñ ×شѵ Û Ö
        ×Ø ´Ñµ Ô¼ Ô¼ ¼ ½    Ô¼  ½
                     Ñ    ×ØÖ ØØ ´Ñµ Ñ Æ

ÓÖ
            ×Ø ´Ñµ Ô¼ Ô¼ ¼ ½   Ô¼  ½ ÓØ ÖÛ ×
                        Ñ
´ ÓÖ × ÑÔÐ ØÝ Û Û ÐÐ ××ÙÑ ÖÓÑ ÒÓÛ ÓÒ Ø Ø Ñ Æ ºµ ÁÒ Ø × ×Ý×Ø Ñ¸ Ø
Ô¼ ¸ ÓÖ ¼    Ñ   ½ Ö ÑÓ ¬ Í× Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò           Ú Ü ØÐÝ Ø
× Ñ × Ø ÓÖ Ò Ð ´ ÓÒ Ö Ø µ ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ Ô ¸ ¼         Ñ   ½ Ü ÔØ Ø Ø¸ ÓÖ
¼     Ñ ½
 ½º ÓÑÔÓÒ ÒØ Ô¼ ÒÓ ÐÓÒ Ö ÛÖ Ø × ØÓ ´Ø ××Ó Ø         ÒÒ Ð× Ó µ ÒÝ Ó Ø
   ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ ´Ø ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ×µ¸ ÙØ Ø Ö ×
   ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò ×Ø Ó Û Ò Ú Ö ×Ù ÛÖ Ø ÛÓÙÐ Ú Ó ÙÖÖ × ØÓ
   Û Ø Ö Ø ××Ó Ø         ÒÒ Ð × ÑÔØÝ ÓÖ ÙÐÐ ´Ø Ù׸ Û Ø Ö Ø ÛÖ Ø ×
   Ò Ð ÓÖ ÒÓصº
 ¾º Ò Ò Ø Ð ÐÐ Ö ÕÙ ×Ø ÖÓÑ ÒÝ ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ Ô¼ ÒÓÛ Ø × Ø
   ÓÖÑ ´ÓÙØ ÒÒ Ð ¼µ¸ Ö Ö Ð ×× Ó Û         ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Ø Ø
   Ø Ðк Ï ¼ Ò ×Ù Ñ ×× ÖÖ Ú × ÓÒ Ô¼ ³× ÒÒ Ð¸ Ô¼ Ñ Ý Ö Øº
   À Ò ÓÖØ Ô ÒÓ ÐÓÒ Ö Ö × ÖÓѼ ´Ø ××Ó Ø          ÒÒ Ð× Ó µ ÒÝ Ó Ø
    ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ ÁÒ×Ø ¸ Ô Ñ × ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò ×Ø Ó ÓÚ Ö
   Ø × Ø Ó ÔÓ×× Ð Ñ ×× × ´ Òݵ Ø Ø ÓÙÐ ÔÖ × ÒØ ÓÒ ×Ù           ÒÒ Ðº
   Ì ÓÑÔÓÒ ÒØ ×ØÖ ØØ ´Ñµ Ò Ô×ÙÐ Ø × Ô ÖØ Ó Ø Ó × ÖÚ Ð          Ú ÓÙÖ
Ó ÐÐ Ó Ø ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ì ÓÑÔÓÒ ÒØ ×ØÖ ØØ ´Ñµ × Ñ
 Ò Ò ××Ó Ø       ÒÒ Ð Ò Ñ ÓÙØ ÒÒ Ðº ÐÐ Ò Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ Ò ¹
×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ × Ö ÔÐ           Ý Ñ ×× Ó Ø
 ÓÖÑ ´ÓÙØ ÒÒ Ð ¼µ ÖÓÑ ×ØÖ ØØ ´Ñµ ØÓ Ø Ö Ð Ú ÒØ ÒÒ Ð ´Þ ÖÓ¸ ÓÒ Ø ºµ
Û × ÐÛ Ý× ÔÓ×× Ð ¸ ÔÖÓÚ Ø          ÒÒ Ð × ÑÔØݺ ÒÝ ÓØ Ö Ñ ×× Ô ××¹
 Ò ÖÓÑ Ø ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× × ÒÓÛ Ö ÔÖ × ÒØ Ý Ø ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò ×Ø
  Ó Ú Ð Ð ØÓ Ø ÑÓ ¬ ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ × × Ö             ÓÚ º
  ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ë Ô¼ Ô½ ÔÆ  ½ × ×Ý×Ø Ñ Ó Ø Ð Ô ÓÒ
 ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Û Ø Ð ×Ø Ø ØÙÖ × Ö ÔÖ × Òغ Á × ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò
ÓÒÐÝ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ô¼ Ô½ ÔÑ ½ Ö ÒÚÓÐÚ Ò Ø ØÙÖ × ÓÖ Ò Ø Ò¸
Ö Ö Ð ×× Ó Û Ø Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½ Ú ××Ó Ø ØÙÖ ×
ÓÖ ÒÓØ ´Û Ø ×ÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ× ØØ µ¸ Û Û ÐÐ × ÓÛ Ø Ø ÓÐ × ÓÖ Ø ÑÓ Ð
 ××Ó Ø Û Ø ×شѵ ´Ò Ñ ÐÝ Å × ´Ñµµ¸ Ø Ò Ø ÓÐ × ÓÖ Å´Ë µº Ì × ×
 × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò ¬ ÙÖ º
                       Ø
          º º ×ØÖ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Æ ¹Í× Ö Ø Ð Ô ÓÒ ÑÓ Ð

  ÁÒ Ø¸   Ù× Ø Ö ×   Ö Ø ÓÒ Ð ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÛ Ò Å × ´Ñµ
Ò
                                     Ø


         Å´Ô¼ Ô¼ Ô¼   ×ØÖ ØشѼµµ
Û Ö ¼ ½ Ñ ½ × ×Ù × Ø Ó ¼ ½ Æ   ½ Ó × Þ Ñ Ò Ñ¼ Ø
                ¼  ½    Ñ ½×Ñ ÐÐ ×Ø Ð Ñ ÒØ Ó ¼ ½ Æ   ½ Ò ¼ ½ Ñ ½ ¸ Û Ò ÜØ Ò Ø × Ö ×ÙÐØ
ØÓ ÐÐ × × Û Ö Ø ØÓØ Ð Ò Ü × Ø × × Þ Ñº Ì Ù× Û × ÓÛ
Ì  ÓÖ Ñ ½º Ä Ø Ë    Ô¼ Ô½     ÔÆ  ½   ×Ý×Ø Ñ Ó Ø Ð Ô ÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò
Û    Ø Ð ×Ø Ø    ØÙÖ ×    Ö ÔÖ × Òظ Ò   ÔÖÓÔ ÖØݺ
½º Á Ø   ØÓØ Ð Ò Ü × Ø Ó
           ÔÆ  ½ Ó ÒÓØ Ú ÒÝ Ó Ø
                     × ¼½       
                          Ñ ½ Ø Ò
                          ØÙÖ ×  ͸
                                 ÓÑÔÓÒ ÒØ×
                                  ÓÖ Ì Ë ¸
  Å
  ÔÑ ÔÑ·½
    ×Ø ´Ñµ     ÑÔÐ × Ø Ø ´Ë µ  Å º
¾º Á Ø ØÓØ Ð Ò Ü × Ø Ó          × ¼ ½    Ñ ½ Ò   Ø Ô ÖÑÙØ ¹
  Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ô× ØÓ
  ×Ñ ÐÐ ×Ø Ð Ñ ÒØ Ó ¼ ½
                ÓÖ ¼
                   Æ ½    Ò  
                     Ñ ½ Ò Ñ ØÓ Ñ¼ Û Ö Ñ¼ × Ø
                       ¼ ½
             Ô ´Æ  ½µ Ó ÒÓØ Ú ÒÝ Ó Ø
                            Ñ ½ ¸ Ø Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ×
                             ØÙÖ × Í ¸   ÓÖ
  Ì Ë¸  Å
  Ô ´Ñµ Ô ´Ñ·½µ
         ×Ø ´Ñµ   ÑÔÐ × Ø Ø ´Ë µ Å  ´ µº
   ÔÔÐ Ø ÓÒ Ó Ø × Ø ÓÖ Ñ¸ ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ÐÐÓÛ Ù× ØÓ Ò Ö Ø Ø Ñ ÒÝ Ó Ø
Ö ×ÙÐØ× Ó Ì Ð ½ ´ ÓÖ Ò ØÛÓÖ × Ó × Þ ¿ ÓÖ µ × Ð ÙÔ ØÓ Ò ØÛÓÖ × Ó Ö ØÖ ÖÝ
× Þ º ÈÖÓÓ Ó Ø Ø ÓÖ Ñ × ÓÙØÐ Ò ÐÓÛº
   ÆÓØ Ø Ø Ø ØÙÖ × Í ¸        Ò Ì Ë Ö Ø ÓÒÐÝ ØÙÖ × Ò ÓÙÖ
  ØÙÖ × Ø Û Ó× ÔÖ × Ò Ò Ø Ô ÖØÒ Ö Ó Í× Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ « Ø× Ø ¹
  Ú ÓÙÖ Ó Ø Í× Ö Ø× Ð ´Ø Ó×صº × Ò × Ò ÖÓÑ Ø ÔÖÓÓ ÐÓÛ¸ Ø ×
 × Ø Ö ×ÓÒ Ø Ø Ø Ö ÔÖ × Ò Ò Ø ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× × × ÐÐÓÛ º
 Ò ÓÙØÐ Ò Ó Ø ÈÖÓÓ Ó ÓÖÖ ØÒ ×× Ó Ø     ×ØÖ Ø ÓÒ Ï Û ÐÐ ×¹
×ÙÑ Ø ÖÓÙ ÓÙØ Ø Ø Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ô¼ Ô½ ÔÑ ½ Ó ÒÓØ Ú ÒÝ ØÙÖ ×
                           Ó
ÓØ Ö Ø Ò Ø Ó× ÓÒØ Ò Ò Ø × Ø º Ì ¬Ö×Ø ×Ø Ó Ø ÔÖÓÓ Ñ ÓÖÖ Ø¹
Ò ×× Ó Ì ÓÖ Ñ ½ ÒÚÓÐÚ × Ø ÓÒ×ØÖÙ Ø ÓÒ Ó Ö Ù ÑÓ Ð ÅÖ Ú Ø
 ×ØÖ Ø ÓÒ ½½ ÓÖ ÒÝ Ñ Æ º Ö×Ø Û Ú ×ÓÑ ¬Ò Ø ÓÒ×
   ¬Ò Ø ÓÒ ¿º Ä Ø         ÒÓØ × Ø Ó Ú Ö Ð × ×Ù Ø Ø
           ܼ ܽ  ÜР½
  Ú Ö Ð Ü Ö Ò × ÓÚ Ö × Ø º Ì Ò
Ø ÓÑ Ò Ó º × Ø Ó ×ØÖ Ø Ú ÐÙ × ¼     ¼
                     ¼
                      ¼
                       ½ ¢ ¢¡¡¡¢Ð ½ × ÐÐ
                        ¢ ¢¡¡¡ ¢
                           ¼ × ÐÐ
                    ¼  ½     Р½
 Ò ×ØÖ Ø ÓÑ Ò Ó    Ø Ö Ü ×Ø ×ÙÖ Ø ÓÒ× ¼ ½ ¾    Р½ ×Ù Ø Ø
×ÙÖ Ø ÓÒ
     ¼ ÓÖ ÐÐ ¼
        ¼ ¬Ò Ý
                   
              Ð ½º Á ×Ù ×ÙÖ Ø ÓÒ× Ü ×Ø Ø Ý Ò Ù


     ´´Ü¼ ܽ ÜР½ µµ ´ ¼´Ü¼ µ ½ ´Ü½ µ Р½ ´ÜР½ µµ
 ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò ¬Ò Ø ÓÒ ´Ø Ò ÖÓÑ µ Ø ×ØÖ Ø ÓÒ × Ù× ØÓ ¬Ò
 Ö Ù ×ØÖÙ ØÙÖ Û Ó× Ú Ö Ð × Ö ¬Ò ÓÚ Ö Ò ×ØÖ Ø ÓÑ Ò
 ¬Ò Ø ÓÒ º Ä Ø Å ´Ë Ê Ë¼ ĵ   ÃÖ Ô ×ØÖÙ ØÙÖ Û Ø × Ø Ó ØÓÑ
ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× È Ò × Ø Ó Ú Ö Ð × Û Ø ÓÑ Ò º Á     ¼    × Ò ×ØÖ Ø
 ÓÑ Ò Ó     Ò Ø ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ×ÙÖ Ø ÓÒ ÖÓÑ ØÓ ¼ Ø Ò      Ø ÖÑ Ò ×
ØÓ
                      Å
 × Ø Ó ×ØÖ Ø ØÓÑ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× È ¼ º Ä Ø ¼ ÒÓØ Ø ×ØÖÙ ØÙÖ
   Å  ÙØ Û Ø × Ø Ó Ð Ð× Ä¼ Û Ö Ä¼ Ð Ð×
                                  ÒØ Ð
                         ×Ø Ø Û Ø × Ø Ó ×ØÖ Ø
                      Å
 ØÓÑ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× ÖÓÑ È ¼ º Ì ×ØÖÙ ØÙÖ ¼ Ò ÓÐÐ Ô× ÒØÓ Ö Ù
       Å
×ØÖÙ ØÙÖ Ö ´ËÖ ÊÖ Ë¼ Ä¼Ö µ Û Ö
             Ö
          ¾
 ½º ËÖ Ä¼´×µ × Ë ¸ Ø × Ø Ó ×ØÖ Ø Ð Ð׺
     ¾
 ¾º ×Ö Ë¼ Ò ÓÒÐÝ Ø Ö Ü ×Ø× × ×Ù Ø Ø ×Ö Ä´×µ Ò × Ë¼ º
      Ö                        ¾
 ¿º ÈÖ     È ¼º
  º ×     ×Ö × × Ø Ó ØÓÑ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ׸ ÄÖ ´×Ö µ ×Ö º
  º ÊÖ ´×Ö ØÖ µ Ò ÓÒÐÝ Ø Ö Ü ×Ø × Ò Ø ×Ù Ø Ø ×Ö Ä¼ ´×µ¸ ØÖ Ä¼ ´Øµ¸
   Ò Ê´× Øµº
  Ì ÓÐÐÓÛ Ò Ð ÑÑ ´Û × Ö ×ØÖ Ø ÓÒ Ó Ö ×ÙÐØ ÔÖÓÚ Ò ½½ µ × ÓÛ×
 ÓÛ Û Ñ Ý Ù× Ö Ù ×ØÖÙ ØÙÖ ÅÖ ØÓ Ù ÔÖÓÔ ÖØ × Ó ×ØÖÙ ØÙÖ Åº
Ä ÑÑ ½º Á
 ×  ¬Ò   Ò
         Å Ò ÓÒÅÖ Ø Ö Ò
         ¬Ò Ø
                 ÃÖ Ô ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ö Ù ÃÖ Ô ×ØÖÙ ØÙÖ
                          Å
                 ÓÖ ÒÝ ÄÌ Ä ÔÖÓÔ ÖØÝ ¸ Ö ÑÔÐ × Ø Ø
Å    º
  Ï Ó ÒÓØ Ú ÙÐÐ Ø Ð× Ó ÓÙÖ Ö Ù ÑÓ Ð ÅÑ Ö ¸ ÙØ Ò×Ø Ú
                         Ö
  Ö × Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø ×ØÖ Ø ÓÑ Ò× ÒÚÓÐÚ º
  Ì ×ØÖ Ø ÓÑ Ò× Ó ÐÓ Ð Ú Ö Ð × Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½
 Ö Ø ØÖ Ú Ð × Ø ØÖÙ º ÁÒ ÅÆ ÐÐ ÓØ Ö Ú Ö Ð ×¸ Ô ÖØ ÖÓÑ Ø Ó× ××Ó Ø
Û Ø ÒÒ Ð Ò Ñ × ÓÖ ÓÒØ ÒØ׸ Ú ÓÑ Ò× ÕÙ Ð ØÓ Ø × Ø ¼ ½ Æ   ½
´Ø × Ø Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ ×µº      Ó Ø × Ú Ö Ð × Ú ×ØÖ Ø ÓÑ Ò× ÕÙ Ð
ØÓ Ø × Ø ¼ ½ ¼ Ñ   ½ Ò ×ÙÖ Ø ÓÒ¼ ÖÓÑ Ø ÓÖ Ò Ð ÓÑ Ò ØÓ Ø
  ×ØÖ Ø ÓÑ Ò × Ú Ò Ý ½         Û Ö
                    Ü Ñ¸
              ½ ´Üµ
                  Ü
                  Ñ ÓØ ÖÛ ×

 ÓÖ ÐÐ Ü ¾ º ÁÒ Å¸ Ø ÓÑ Ò× Ó ÒÒ Ð Ú Ö Ð × ×Ù × × Ð Ò Ô ÖØÒ Ö¸
 ÓÒ× ×Ø Ó Ø × Ø Ó ÒÒ Ð Ò Ñ × Ò Ñ ¼ Ò Ñ ½ Ò Ñ Æ   ½ ´Û Ö
Ò Ñ ¼ ¸ Ò Ñ ½ ¸ Ø º Ö ÔÖ × ÒØ Ø    ÒÒ Ð Ò Ñ × Þ ÖÓ¸ ÓÒ ¸ Ø ºµº Ì ¹
×ØÖ Ø ÓÑ Ò× ÓÖ ×Ù Ú Ö Ð × × Ò Ñ ¼ Ò Ñ ½ Ò Ñ Ñ Ò Ø ×ÙÖ¹
  Ø ÓÒ ¾ × Ò Ó Ú ÓÙ× ÜØ Ò× ÓÒ Ó ½ ÓÚ º Ë Ñ Ð ÖÐÝ ×ØÖ Ø ÓÑ Ò× ÓÖ
Ø Ú Ö Ð × Ó ÓÒØ ÒØ× Ó ÒÒ Ð× Ò Ñ ¼ Ò Ñ ½ Ò Ñ Ñ   ½ ´ Ò¹
Ò Ð Ò Ñ Ò ×Ø ØÙ× Ø Ò        ×µ Ò    ¬Ò ¸ Ò ×ÙÖ Ø ÓÒ Ú Ò
 Ò     × º Ì ×ØÖ Ø ÓÑ Ò× ÓÖ Ø Ú Ö Ð × Ó ÓÒØ ÒØ× Ó ÒÒ Ð×
Ò Ñ ¼ Ò Ñ ½     Ò Ñ Ñ   ½ Ö Ø ØÖ Ú Ð × Øº
   ÖÓÑ Ð ÑÑ ½ Ø ÓÐÐÓÛ× Ø Ø ÓÖ ÒÝ ÄÌ Ä ÔÖÓÔ ÖØÝ ¸ ÅÖ ÑÔÐ × Ø Ø
Å Ì º Ò ÜØ ×Ø Ó ÓÙÖ ÔÖÓÓ ÒÚÓÐÚ × × ÓÛ Ò Ø Ø¸ ÓÖ ÐÐ Ñ Æ ¸ ÅÑ
× ÑÙÐ Ø × Å × ´Ñµ º
                                  Ö
         Ø  Ò Û ÔÖÓÚ ×ÓÑ Ù× ÙÐ ¬Ò Ø ÓÒ×
À Ë
  ¬Ò Ø ÓÒ º
    ¢  ˼ ×
          Ú Ò ØÛÓ ×ØÖÙ ØÙÖ × Å Å Å
                     Å
          × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò
                       Ò  ¼ ÛØ È
                          Ò   ¼
                                È ¼ ¸ Ö Ð Ø ÓÒ
                              Ò ÓÒÐÝ ÓÖ ÐÐ ×
 Ò ×¼ ¸ À ´× ×¼ µ Ø Ò
 ½º Ä´×µ È ¼ ļ ´×¼ µ
 ¾º ÓÖ Ú ÖÝ ×Ø Ø ×½ ×Ù Ø Ø Ê´× ×½ µ¸ Ø Ö × ×Ø Ø ×¼½ Û Ø Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ
  Ø Ø Ê¼ ´×¼ ×¼½ µ Ò À ´×½ ×¼½ µº

      Å
× ÑÙÐ Ø × Ò ÒÓØ Ø × Ý Å Å ¼º
                         Å
Á × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ Ü ×Ø× ØÛ Ò ×ØÖÙ ØÙÖ × Ò ¼ Û × Ý Ø Ø ¼  Å      Å
Ä ÑÑ ¾º ËÙÔÔÓ× Ø Ø   Å Å
           ¼¸ Å ¼
                   ¼ º Ì Ò ÓÖ Ú ÖÝ ÄÌ Ä ÓÖÑÙÐ Û Ø ØÓÑ
ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× Ò È        ÑÔÐ × Å    º
  ÌÓ ÔÖÓÚ Ø Ø¸ ÓÖ ÐÐ Ñ Æ ¸ ÅÑ × ÑÙÐ Ø × Å × Ñ ¸ Ø × ¬Ö×Ø Ò Ñ×× Öݸ
 ÓÖ ÐÐ Ñ Æ ¸ ØÓ ¬Ò Ö Ð Ø ÓÒ ÑØÛ Ò Ø × Ø Ó ×Ø Ø × Ó ÅÑ ´ËÖ × Ýµ
               Ö           Ø´  µ

 Ò Ø × Ø Ó ×Ø Ø × Ó Å × Ñ ´Ë Ø × Ýµº ËÙÔÔÓ× Î × Ø × Ø Ó Ú Ö Ð ×
                             Ö
 ××Ó Ø Û Ø ÅÆ Ò ÎÖ Ö Ù × Ø Ó Ú Ö Ð ×¸ ×Ù Ø Ø ÎÖ × ÒØ Ð
               Ø´  µ

ØÓ Î Ü ÔØ Ø Ø Ø ÐÓ Ð Ò ÐÓ Ð Ú Ö Ð × ××Ó Ø Û Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ×
          Ú Ò Ö ÑÓÚ º Ì ØÓÑ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ× Ö Ð Ø Ò ØÓ ÅÆ
 × Ø × Ø È Ü Ý Ü ¾ Î Ò Ý ¾ ´Üµ ¸ Û Ö ´Üµ × Ø ÓÑ Ò Ó
ÔÑ ÔÑ ·½   ÔÆ     ½

ܺ Ä Ø Ù× ÓÒ× Ö Ø     ÐØ ÖÒ Ø Ú × Ø Ó ØÓÑ ÔÖÓÔÓ× Ø ÓÒ×    ȼ  Ü  Ý
ܾ ÎÖ Ø Ò Ð Ý ¾ÐÐ Ò¼´ÜÙÒ¸ ØÛÓÒ Ö ××Ó ¼´Üص × Û Ø È ¼¸ Ø Ø ÒÓÑ Ò ÒÓ Ü¬ÒÁ Û Ö ÐÐ ØØ ÄÖ
 ÒÓØ
           µ           Ø ×ØÖ
                              ÛÑ
                                  º
                                         ÓÒ
À ØÛ Ò ËÖ Ò Ë ÑØ × ÓÐÐÓÛ× ÓÖ × ¾ ËÖ Ò ×¼ ¾ Ë Ø ¸ À ´× ×¼ µ
       Ñ                 Ñ             Ò ÓÒÐÝ
 Ä ´×µ Ä ´×¼ µº
  Ö    Ö
  ÌÓ × ÓÛ Ø Ø À × × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ¸ Ø × Ò ×× ÖÝ ØÓ × ÓÛ Ø Ø ÓÖ ÐÐ
´× ×¼µ ¾ À ¸ ¼Ú ¼ÖÝ ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÖÓÑ ´× ×½µ Ò ¼ÅÑ × Ñ Ø    Ý ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò
ØÖ Ò× Ø ÓÒ ´× ×½µ Ò Å × ´Ñµ¸ Û Ö ´×½ ×½µ ¾ À º Ú ÖÝ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ò ÅÑ ¹
                         Ö
                                    Ö
Ø Ö ÓÒÐÝ ÒÚÓÐÚ × Ò ØÓ Ø ÐÓ Ð Ú Ö Ð × ÓÖ ÒÚÓÐÚ × Ò ØÓ Ø
              Ø


Ú ÐÙ Ó Ø ÐÓ Ð Ú Ö Ð × Ó ÓÒ Ó Ø ´ ÓÒ Ö Ø µ ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Á Ø ÓÖÑ Ö ×
ØÖÙ ¸ Ø Ò Ø ØÖ Ò× Ø ÓÒ ÒÚÓÐÚ × Ò Ò Ø Ð Ñ ××      Ò ÔÐ ÓÒ Ø     ÒÒ Ð
Ó ÓÒ Ó Ø ´ ÓÒ Ö Ø µ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ô¼ Ô½ ÔÑ ½ Ý ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ×
ÔÑ ÔÑ·½    ÔÆ  ½ º Ì × ØÖ Ò× Ø ÓÒ × Ö ­ Ø   Ò Å × ´Ñµ Ý ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ò¹
ÚÓÐÚ Ò Ø ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò Û           Ñ ×× Ñ × ÔÐ ÓÒ Ø     ÒÒ Ð
                              Ø


Ó Ø ÓÒ Ö Ø ÓÑÔÓÒ Òغ Á Ø × ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ò ÅÖ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÒ Ö Ø Óѹ
ÔÓÒ ÒØ Ô´ µ Ø Ò Ø Ö Ø Ó × ÒÓØ ÒÚÓÐÚ ÒÝ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓØ Ö Ø Ò Ô´ µ ÓÖ Ø
 ÒÚÓÐÚ × ÓÒÐÝ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ô ÔÐÙ× ÒÓØ Ö ÓÒ Ö Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓÖ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ Ó
Ø ÓÐÐÓÛ Ò ÓÐ ×
 ½º ÓÑÔÓÒ ÒØ Ô × ÒÓØ ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ÒÓØ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ
   Ò Ø ÒÚÓÐÚ × Ö ÖÓÑ Ø        ÒÒ Ð Ó Ô × Ö ×ÙÐØ Ó Ø Ò Ø Ø ÓÒ Ó
   ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ý ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½º
 ¾º ÓÑÔÓÒ ÒØ Ô × ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ×
  ÔÑ ÔÑ·½     ÔÆ  ½ Ò Ø ÒÚÓÐÚ × Ô Ö    Ò Ñ ×× ÖÓÑ Ø × ÓÑÔÓÒ ÒØ
  ÓÖ
 ¿º ÓÑÔÓÒ ÒØ Ô × ÙÖÖ ÒØÐÝ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ×
  ÔÑ ÔÑ·½     ÔÆ  ½ Ò Ø ÒÚÓÐÚ ×    ÐÐ ØÓ Ø ØÙÖ ÐÓÓ ÙÔ ÙÒ Ø ÓÒº
´ÆÓØ Ø Ø ÛÖ Ø ØÓ ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½ Ó × ÒÓØ
 ÒÚÓÐÚ    Ò Ó ×Ø Ø ¸ × Ø ×ØÖ Ø ÓÑ Ò× ××Ó Ø Û Ø Ø           ÒÒ Ð
 ÓÒØ ÒØ× Ó     Ó Ø × ÓÑÔÓÒ ÒØ× × ØÖ Ú ¼ кµ ¼ Ñ
  Ä Ø Ø ´× ×½ µ Ò ×ÙÔÔÓ× Ø Ø À ´× × µ ÓÖ × ¾ Ë Øº Á Ø ´× ×½µ Ó ×
ÒÓØ ÒÚÓÐÚ ÒÝ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÓØ Ö Ø Ò Ô ¸ ÓÖ Ø ÒÚÓÐÚ¼ × ¼Ô Ò ÒÓØ Ö ÓÒ Ö Ø
 ÓÑÔÓÒ Òظ Ø Ö × Ð ÖÐÝ Ò ÒØ Ð ØÖ Ò× Ø ÓÒ ´× ×½µ ¾ Å × ´Ñµ ×Ù Ø Ø
À ´× ×¼ µº
                                   Ø


  Á Ø ÒÚÓÐÚ × Ö ÖÓÑ Ø× ÒÒ Ð Ó Ò Ò Ø Ð Ñ ×× × ÒØ Ý ÓÒ Ó Ø
 ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½ Ø Ò Ø × Ö ­ Ø Ý ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ò Å × ´Ñµ
´Ô Û ÐÐ ×Ø ÐÐ Ö ×Ù Ñ ×× µº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÒÚÓÐÚ × ÒÝ ÓØ Ö Ö ¼ ÖÓÑ
                                        Ø


ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½¸ ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò ×Ø Ó Ò Ô ´Ø
 ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò ×شѵµ Ò×ÙÖ × Ø Ø Ò ÕÙ Ú Ð ÒØ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ò
Å × ´Ñµ Ü ×Ø׺
  Á Ô × ÙÖÖ ÒØÐÝ ÒÚÓÐÚ Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Û Ø ÓÒ Ó Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ×
    Ø


ÔÑ ÔÑ·½    ÔÆ  ½ Ò Ø ÒÚÓÐÚ ×    ÐÐ ÖÓÑ Ô ØÓ Ø ØÙÖ ÐÓÓ ÙÔ ÙÒ Ø ÓÒ
Ø Ò Û ÑÙ×Ø ÓÒ× Ö Ø × × Ó Û Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½ Ú
ÒÓ ××Ó Ø ØÙÖ ×¸ Ò Û Ò Ø Ý Ó Ú ××Ó Ø ØÙÖ ×¸ × Ô Ö Ø Ðݺ
´Ï Ú ÔÖ Ú ÓÙ×ÐÝ ××ÙÑ Ø Ø Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ô¼ Ô½ ÔÑ ½ Ó ÒÓØ Ú
 ÒÝ ØÙÖ × ÓØ Ö Ø Ò Ø Ó× ÓÒØ Ò Ò Ø × Ø ºµ
  Á ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½ Ú ÒÓ ××Ó Ø        ØÙÖ ×¸ Ø Ò ÒÝ
 Ù Ö Û Ø Ò Ø ØÙÖ ÐÓÓ ÙÔ ÙÒ Ø ÓÒ Ø Ø ÓÐ × ÓÖ ×Ø Ø Ò ÅÑ ´ ÖÓÑ
                      ××Ó ¼Ø ×Ø Ø Ò ÅÖ º Á¼ × ×
                                Æ
Û      ØÙÖ ÐÓÓ ÙÔ × ÐÐ µ Û ÐÐ ÓÐ Ø Ø
×Ù ×Ø Ø Ò ×¼ ×Ø Ø Ò Å × ´Ñµ ×Ù Ø Ø À ´× × µ Ø Ò ÓÐ × Ø × Ò
 Ø × Ð Ö Ø Ø ÒÝ ØÖ Ò× Ø ÓÒ Ø Ò ÅÑ ÖÓÑ × × Ö ­ Ø Ò Å × ´Ñµº
               Ø
                 Ö
  ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½ Ú ××Ó Ø ØÙÖ × Ø × Ø¹
                             Ø


Ù Ø ÓÒ × ÑÓÖ Æ ÙÐغ ËÓÑ Ù Ö × Û Ø Ò Ø ØÙÖ ÐÓÓ ÙÔ ÒÐ Ò Ô Ò
ÓÒÐÝ ÓÒ Û Ø Ö Ø ××Ó Ø ØÙÖ × ÔÖ × ÒØ Û Ø Ò Ø Ó×Ø ÓÑÔÓÒ Òغ
ÇØ Ö× Ô Ò ÓÒ Û Ø Ö Ø ØÙÖ × ÔÖ × ÒØ Û Ø Ò Ø Ô ÖØÒ Ö ÓÑÔÓ¹
Ò Òغ ÃÒÓÛÐ Ó Ø Ô ÖØ ÙÐ Ö ØÙÖ × Ø Ø Ö ÔÖ × ÒØ Ò Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ×
ÔÑ ÔÑ·½    ÔÆ  ½ ÛÓÙÐ  Ö ÕÙ Ö ØÓ Ø ÖÑ Ò Ø Ù Ö × Ö ØÖÙ ÓÖ ÒÓØ
 Ò Ø Ð ØØ Ö × º Ì × × Ò Ö Ó ÔÖ × ÒØ× Ò ÓÔ Ò ÔÖÓ Ð Ñ¸ Û × ÝÓÒ Ø
× ÓÔ Ó Ø × Ô Ô Öº ÀÓÛ Ú Ö¸ Ó ÓÙÖ ØÙÖ ×¸ Ù Ö × Ö Ð Ø Ò ØÓ ÓÒÐÝ ¿ ØÙÖ ×
  Ô Ò ÓÒ Û Ø Ö Ø Ô ÖØÒ Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ × Ø ØÙÖ ´Ò Ñ ÐÝ Í ¸
 Ò Ì Ë µº Ì Ö ÓÖ ¸ ÙÒ Ö Ø ÓÒ Ø ÓÒ× Ó Ì ÓÖ Ñ ½¸ Û Ò ÓÒ ÐÙ Ø Ø
Ø Ö × × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ ØÛ Ò ÅÑ Ò Å × ´Ñµº
                   Ö
   ÖÓÑ Ä ÑÑ ¾ Û Ò ÓÒ ÐÙ Ø Ø¸ ÓÖ ÒÝ ÄÌÄ ÔÖÓÔ ÖØÝ ¸ ÓÑÔÓÒ ÒØ×
                        ØÅÑѴѽº ÔÆØ ½Ò ÅÒÓØ ×Ù × ÖÒ ØØÓ ¬Ö×Ø Ô×ÖØ Ó ÍÌ ÓÖ ÑÓÖ½ ÌÓÐÐÓÛ× Ò¸
ÔÑ ÔÑ·½

Ä
  Ø× µ
           ÓÑ
            Ö
                    ØÙÖ    ¸      Ë Ø
                                 ÖÓÑ
  ÁØ × ×ØÖ Ø ÓÖÛ Ö ØÓ × ÓÛ Ø Ø Ø Ö × ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò ØÛ Ò Å × ´Ñµ
 Ò                                Ø


           Å´Ô¼ Ô¼ Ô¼   ×ØÖ ØشѼµµ
Û Ö ¼ ½ Ñ ½ × ×Ù × Ø Ó ¼ ½ Æ   ½ Ó × Þ Ñ Ò Ñ¼ Ø
           ¼  ½    Ñ ½


×Ñ ÐÐ ×Ø Ð Ñ ÒØ Ó ¼ ½ Æ   ½ Ò ¼ ½ Ñ ½ º Ì × ÓÒ Ô ÖØ Ó
Ì ÓÖ Ñ ½ ÓÐÐÓÛ× × Ö ×ÙÐØ Ó Ø × ÓÖÖ ×ÔÓÒ Ò º
 º¾ Ì   ×ØÖ Ø ÅÓ Ð ÓÖ Ø    Ñ Ð ËÝ×Ø Ñ
ËÙÔÔÓ× Ø Ø Û Ú ×Ý×Ø Ñ Ë Ó Æ   ½ Ð ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Å Ð Ö
 ÓÑÔÓÒ ÒØ Û Ö Ë Å¼ Ô½ Ô¾ ÔÆ  ½ Û Ø ××Ó Ø ÑÓ Ð ÅÆ ÅË º
 ÓÖ ÒÝ Ñ Æ Û ¬Ò Ò ×ØÖ Ø ×Ý×Ø Ñ × ´Ñµ Û Ö
      × ´Ñµ ż Ô¼ Ô¼
           ¼
            ½ ¾   Ô¼  ½
                 Ñ    ×ØÖ Ø ´Ñµ Ñ Æ

ÓÖ
          × ´Ñµ ż Ô¼
              ¼
                ½    Ô¼  ½ ÓØ ÖÛ ×
                    Ñ
ÁÒ Ø × ×Ý×Ø Ñ¸ ż
        ¼ Ò Ø Ô¼ ¸ ÓÖ ½     Ñ ½ Ö    ÑÓ ¬ Å Ð Ö Óѹ
ÔÓÒ ÒØ Ò ÑÓ ¬ Ð ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ö ×Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ô¼ Ú Ü ØÐÝ Ø
× Ñ × Ø ÓÖ Ò Ð ´ ÓÒ Ö Ø µ Ð ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ü ÔØ Ø Ø Ø Ý × Ò »Ö Ú
Ñ ×× × ÓÒÐÝ ØÓ» ÖÓÑ ÓØ Ö ÓÒ Ö Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÓÖ Ø ×ØÖ Ø¼ ÓÑÔÓÒ ÒØ
´Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÒÝ Ó Ø ÓØ Ö Ð ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ×µº Ì Å Ð Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ
   Ú × Ü ØÐÝ Ø × Ñ × Ø ÓÖ Ò Ð Å Ð Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Ü ÔØ Ø Ø Ø
Å Ð Ö¼ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÒÓ ÐÓÒ Ö ÛÖ Ø × ØÓ ´Ø   ××Ó Ø    ÒÒ Ð× Ó µ ÒÝ Ó Ø
 ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½ Ò Ö ÖÓÑ ×Ù ÓÑÔÓÒ ÒØ× × Ö ÔÐ
 Ý ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò ×Ø Ó º Ì Ù× Ø Å Ð Ö × ÑÓ ¬ Ò Ø × Ñ Û Ý Ø Ø
Ø Ô¸¼     Ñ   ½ Û Ö ÑÓ ¬  Ò Ø Ø Ð Ô ÓÒ ×Ý×Ø Ñ ×ØÖ Ø ÓÒº
  Ì ÓÑÔÓÒ ÒØ ×ØÖ Ø ´Ñµ Ò Ô×ÙÐ Ø × Ô ÖØ Ó Ø Ó × ÖÚ Ð     Ú ÓÙÖ
Ó ÐÐ Ó Ø ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ì ÓÑÔÓÒ ÒØ ×ØÖ Ø ´Ñµ × Ñ
 Ò Ò × Ò Ñ ×× × ØÓ ÓÒ Ö Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÓÖ ØÓ ÒÓØ Ö ×ØÖ Ø Óѹ
ÔÓÒ ÒØ ´Ú Ø Å Ð Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ Ò     × µº
  ÁÒ Ô ÖØ ÙÐ Ö¸ ×ÙÔÔÓ× Ø Ø Ë Å¼ Ô½ Ô¾ ÔÆ  ½ × ×Ý×Ø Ñ Ó Ñ Ð
 ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò Û Ø Ð ×Ø Ø ØÙÖ × Ö ÔÖ × Òغ Ä Ø      ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò
×ÙÔÔÓ× Ø Ø ÓÒÐÝ ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ô½ Ô¾ ÔÑ ½ Ö ÒÚÓÐÚ Ò Ø ØÙÖ × ÓÖ
 Ò ´Û Û ÐÐ ××ÙÑ Ø Ø Ø Å Ð Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ × ÒÓØ ÒÚÓÐÚ Ò Ø ÔÖÓÔ ÖØݸ
 ÓÖ × Ó ÒÓØ Ø ÓÒµº Ê Ö Ð ×× Ó Û Ø Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ× ÔÑ ÔÑ·½ ÔÆ  ½ Ú
 ××Ó Ø ØÙÖ × ÓÖ ÒÓØ ´ Ò¸ Û Ø ×ÓÑ ÓÒ Ø ÓÒ× ØØ µ¸ Û Û ÐÐ × ÓÛ
Ø Ø ÓÐ × ÓÖ Ø ÑÓ Ð ××Ó Ø Û Ø × ´Ñµ ´Ò Ñ ÐÝ Å × ´Ñµµ¸ Ø Ò
 Ø ÓÐ × ÓÖ Å´Ë µº Ì × × × ÐÐÙ×ØÖ Ø Ò ¬ ÙÖ º
        º º ×ØÖ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ ÓÖ Æ ¹ Ð ÒØ Ñ Ð ÑÓ Ð

    Ù× Ø ÒÐ Ò ÙÒ Ø ÓÒ× Ö Ð Ø Ò ØÓ ÐÐ Ó Ø ØÙÖ × Ô ÖØ ÖÓÑ Ò ÖÝÔ¹
Ø ÓÒ Ò ÖÝÔØ ÓÒ Ö ÐÐ Ý Ø Å Ð Ö ÓÑÔÓÒ ÒØ ´×Ó Ú ÓÙÖ Ó Ø
Å Ð Ö Ô Ò × ÓÒ Ø ØÙÖ × ×Ù × Ö ØÓ Ý ÐÐ Ô ÖØ × Ò ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ¸
 Ò ÐÙ Ò ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ×µ¸ ÓÙÖ Ö ×ÙÐØ× ÓÖ Ø Ñ Ð × ÓÒÐÝ ÓÐ Û Ò
Ø ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ú ÒÓ ØÙÖ × Ô ÖØ ÖÓÑ ÔÓ×× ÐÝ Ø Ò ÖÝÔØ ÓÒ
ÓÖ ÖÝÔØ ÓÒ ØÙÖ ×º Ï Ò ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò
Ì  ÓÖ Ñ ¾º Ä Ø Ë  ż Ô½ Ô¾   ÔÆ  ½  ×Ý×Ø Ñ Ó Ñ Ð ÓÑÔÓÒ ÒØ×
ÒÛ    Ø Ð ×Ø Ø  ØÙÖ ×  Ö ÔÖ × Òظ Ò   ÔÖÓÔ ÖØݺ
½º Á Ø  ØÓØ Ð Ò Ü × Ø Ó
         ÔÆ  ½ Ó ÒÓØ Ú ÒÝ
                  × ½¾     
                      Ñ ½ Ø Ò     ÓÑÔÓÒ ÒØ×
                   ØÙÖ × Ô ÖØ ÖÓÑ ÔÓ×× ÐÝ Ò ÖÝÔØ ÓÒ
  ÔÑ ÔÑ·½
   Ò »ÓÖ ÖÝÔØ ÓÒ¸ Ø Ò Å  × ´Ñµ         Å
                   ÑÔÐ × Ø Ø ´Ë µ   º
¾º Á Ø ØÓØ Ð Ò Ü × Ø Ó       × ½ ¾            Ò  Ø Ô ÖÑÙØ ¹
                      Ò  
                             Ñ ½
  Ø ÓÒ Ø Ø Ñ Ô× ØÓ    ÓÖ ½    Ñ ½ Ò        Ñ ØÓ Ñ¼ Û Ö Ñ¼ × Ø
  ×Ñ ÐÐ ×Ø Ð Ñ ÒØ Ó ½ ¾    Æ ½   ½ ¾        Ñ ½ ¸ Ø Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ×
          Ô ´Æ  ½µ Ó ÒÓØ Ú   ØÙÖ ×      Ô ÖØ ÖÓÑ ÔÓ×× ÐÝ Ò ÖÝÔ¹
  Ô ´Ñµ Ô ´Ñ·½µ
  Ø ÓÒ Ò »ÓÖ ÖÝÔØ ÓÒ¸    Å
               × ´Ñµ  ÑÔÐ × Ø        Å
                             Ø ´Ë µ   ´ µº
   Ì ÔÖÓÓ × × Ñ Ð Ö ØÓ Ø Ø Ó Ì ÓÖ Ñ ½¸ Ò × ÓÑ ØØ          Öº
   Ì    ×ØÖ Ø     ÔÔÖÓ      Ò    ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ
   Ò ÐÝ× ×
Ì ÓÖÖ ØÒ ×× Ó ÓÙÖ ÔÔÖÓ ¸ × ÔÖ × ÒØ ÓÚ ¸ × × ÙÔÓÒ Ø ÓÖ Ñ× Ó
Ø ÓÖÑ
   Å Ø ×´ÑµÓÒØ ÜصÓÅ´ËØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ¸ Ø × Ñ Ò× Ø Ö × ÒÓ
   ÁÒ
              µ º
 ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò Ø Ò ØÛÓÖ Ó × Þ Ñ¸ Û Ø Ø ×ØÖ Ø ÓÑÔÓÒ Òظ Ø Ò Û Ò
 Ò Ö Ø Ø Ø Ö × ÒÓ ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÖ ÒÝ Ò ØÛÓÖ ´Ó Ö ØÖ ÖÝ × Þ µ º
    ÙØ Û Ø Ò Û Ò Ö Û Ò Ø Ö × Ò ÒØ Ö Ø ÓÒ Æ Ñ Ðݸ Û Ø Ò Û
 Ò Ö Û Ò Å ×´Ñµ        Ï ÒÒÓØ Ò ×× Ö ÐÝ Ò Ö Å´Ë µ ¸ Ù×
ÓÒ × ÒÓØ ÓÒ× ÖÚ Ø Ú ÜØ Ò× ÓÒ Ó Ø ÓØ Ö¸ º º Ø Ö × ÓÒÐÝ × ÑÙÐ ¹
Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ô¸ ÒÓØ × ÑÙÐ Ø ÓÒ Ö Ð Ø ÓÒ× Ôº ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ù× Ó Ò¹
 Ö × ÒÓÒ¹ Ø ÖÑ Ò ×Ѹ Ø Ö Ñ Ý          Ø ÓÒ Ð ÐÓÓÔ× Ò Å ×´Ñµ Û Ö
ÒÓØ ÔÓ×× Ð Ò ÒÝ Ò×Ø Ò Ó Å´Ë µº Ì Ù× ×ÓÑ Ð Ú Ò ×× ÔÖÓÔ ÖØ × Ñ Ý ØÙ¹
 ÐÐÝ ÓÐ Ò Å´Ë µ¸ Û Ò Ø Ý Ó ÒÓØ ÓÐ Ò Å ×´Ñµ º ÀÓÛ Ú Ö¸ Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ
 Ó
Å´µ×ÔØÒÓØÔÒ ÛÓÐ ÒÓÖ Ò  ÒµÅ´Ëµ´ÓÖ ÅÞ´ÁÒ Ñ Ô´ÛØ Ø ÓÙØÔØ  Úµ Ý×ØÖØ ØÓØÒ ØÒÓÑÔÓÒ ÖÒص¸Ü ѹº
ÔÐ
   ¼  ½    Ô Ñ ½
            Ö
             ØÛÓÖ Ó ×
                   Ô
                 º ÔÖ ¸ Û
                     ½    ¾   Ñ ½        Ñ Ð
                                    ÓÙÒØ
                                          º
                                          Ð×
Ò ØÚ º
   ÁÒ Ø Ñ Ð Ü ÑÔÐ ¸ ÓÖ ÐÐ ÓÑ Ò Ø ÓÒ× Ó ØÙÖ × Ò ××Ó Ø ÔÖÓÔ ÖØݸ
Ñ     Ò ÙÐÐ Ú Ö ¬ Ø ÓÒ × ÔÓ×× Ð º ÀÓÛ Ú Ö¸ ÓÖ ×ÓÑ Ô Ö× Ó ØÙÖ × Ò
Ø Ø Ð Ô ÓÒ Ü ÑÔÐ ¸ ÙÐÐ Ò ÐÝ× × Ö ÕÙ Ö × Ù× ØÓ Ø ×Ø × Ò Ö Ó× Û Ö Ñ º
 ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ ØÓ ÙÐÐÝ Ò ÐÝ× Ø Ô Ö Ó ØÙÖ × Í Ò Ì Ë Û ÑÙ×Ø Ú Ö Ý
Ø Ø¸ Í × Ö ÓÖÛ Ö × ØÓ Í × Ö Ò Í × Ö Ð × Ö Ò× ÐÐ× ÖÓÑ Í × Ö Ñ Ø Ò
Ø    Í ÔÖÓÔ ÖØÝ ´×   µ ÓР׺ Ì    Í ÔÖÓÔ ÖØÝ × ¿ Ô Ö Ñ Ø Ö×       Ò
  ´ × ÓÚ µ Ò ÙÖØ Ö Ô Ö Ñ Ø Ö º À Ò ¸ ¸ ¸ ¸ Ð Ò Ñ Ö ÐÐ ×Ø Ò Ø¸
Û Ú Ñ º ÁÒ ×ÓÑ × ØÙ Ø ÓÒ× Û Ö Ñ ¸ Ò Ò Û ´Ú ÖÝ Ö Ö µ
  × × Û Ö Ñ ¸ ÙÐÐ Ú Ö ¬ Ø ÓÒ × ÒÓØ ÔÓ×× Ð ÙÒ Ö ÓÙÖ ÙÖÖ ÒØ Ñ ÑÓÖÝ
Ö ×ØÖ Ø ÓÒ Ó ¿ º
½¼    ÓÒ ÐÙ× ÓÒ×
  ØÙÖ × Ö ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ñ Ò ×Ñ ÓÖ Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø ÓÒ Ð Øݺ Ï Ò × Ú Ö Ð
 ØÙÖ × Ö ÒÚÓ Ø Ø × Ñ Ø Ñ ¸ ÓÖ Ø × Ñ ¸ ÓÖ « Ö ÒØ ÓÑÔÓÒ ÒØ׸
Ø ØÙÖ × Ñ Ý ÒÓØ ÒØ ÖÛÓÖ º Ì × × ÒÓÛÒ × ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒº ÁÒ Ø ×
Ô Ô Ö Û Ø ÔÖÓÔ ÖØÝ × ÔÔÖÓ ØÓ ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ø Ø ÓÒ Ø ×
 ÒÚÓÐÚ ×   Ò Ø Ú Ð ØÝ ´ÓÖ ÒÓص Ó Ø ÑÔÓÖ Ð ÔÖÓÔ ÖØÝ Ò×Ø Ú Ò
×Ý×Ø Ñ ÑÓ Ðº Ï Ú ÓÒ× Ö ØÛÓ Ü ÑÔÐ ×Ý×Ø Ñ× Ø Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ×
×Ý×Ø Ñ Û Ø Ô Ö ØÓ Ô Ö ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ¸ Ò Ð ÒØ × ÖÚ Ö Ñ Ð ×Ý×Ø Ñº
     ÐÐ Ò ÓÖ ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÝ× ×¸ Ò       ÐÐ Ò ÓÖ Ö ×ÓÒ Ò
  ÓÙØ ÒÝ ×Ý×Ø Ñ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ × ØÓ Ò Ö ÔÖÓÔ ÖØ × ÓÖ Ò ØÛÓÖ × Ó ÒÝ × Þ ¸
Ö Ö Ð ×× Ó ØÙÖ × ××Ó Ø Û Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ׸ Ò Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò ÓÑÑÙ¹
Ò Ø ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ º ÌÓ ×ÓÐÚ Ø ×¸ ÓÖ ×ÓÑ × ×¸ Û Ú Ú ÐÓÔ Ò Ò Ö Ò
Ñ Ò ×Ñ × ÓÒ ×ØÖ Ø ÓÒº Ì Ý × ØÓ ÑÓ Ð¹            ×Ý×Ø Ñ ÓÒ¹
× ×Ø Ò Ó ÓÒ×Ø ÒØ ÒÙÑ Ö ´Ñµ Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ× ØÓ Ø Ö Û Ø Ò ×ØÖ Ø Óѹ
ÔÓÒ ÒØ Ö ÔÖ × ÒØ Ò ÒÝ ÒÙÑ Ö Ó ÓØ Ö ´ÔÓ×× ÐÝ ØÙÖ µ ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ì
 ÔÔÖÓ × ×ÓÙÒ      Ù× Ø Ö × × ÑÙÐ Ø ÓÒ ØÛ Ò Ø ¬Ü × Þ ×Ý×Ø Ñ
 Ò ÒÝ ×Ý×Ø Ñ¸ × ÓÒ Ø ×ØÖ Ø ÓÒº Ï Ú ÔÔÐ ÓÙÖ ÔÔÖÓ ØÓ
 ÓØ Ü ÑÔÐ × Ò Ú ÙÔÔ Ö ÓÙÒ ÓÖ Ø Ú ÐÙ Ó Ñ ´ µº
  Ì Ø Ò ÕÙ × Ú ÐÓÔ Ö Ö ÑÓØ Ú Ø Ý ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÝ× ×¸
 ÙØ Ø Ý Ö Ð×Ó ÔÔÐ Ð ØÓ Ö ×ÓÒ Ò ÓÙØ Ò ØÛÓÖ × Ó ÓØ Ö ØÝÔ × Ó Óѹ
ÔÓÒ ÒØ× ×Ù × Ó Ø× Ò ÒØ׸ ÔÖÓÚ Ø Ö × ×Ù Ø Ð Ø ×ØÖ Ø ÓÒ
 Ò Ö Ø Ö × Ø ÓÒ× Ó Ø Ó Ó × ÖÚ Ð     Ú ÓÙÖ Ó × Ø× Ó ÓÑÔÓÒ ÒØ׺ Ì
Ö ×ÙÐØ× Ò Ð×Ó Ò ÓÖÑ Ø ×Ø Ò º ÓÖ Ü ÑÔÐ ¸ Ø ÙÔÔ Ö ÓÙÒ Ñ ÐÐÓÛ× ÓÒ ØÓ
 ÓÒ¬ ÙÖ ´¬Ò Ø µ Ø ×Ø× Û Ò×ÙÖ ÓÑÔÐ Ø ÓÚ Ö º
Ê   Ö Ò ×
 ½º º ÑÝÓØ Ò Äº ÄÓ Ö ÔÔÓ¸ ØÓÖ׺ ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ×
   Ò ËÓ ØÛ Ö ËÝ×Ø Ñ× ÎÁÁº ÁÇË ÈÖ ×× ´ Ñ×Ø Ö Ñµ¸ ÂÙÒ ¾¼¼¿º
 ¾º ÃÖÞÝ×ÞØÓ Êº ÔØ Ò ÜØ Ö º ÃÓÞ Òº Ä Ñ Ø× ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ú Ö ¬ Ø ÓÒ Ó ¬Ò Ø ¹
  ×Ø Ø ÓÒ ÙÖÖ ÒØ ×Ý×Ø Ñ׺ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ÈÖÓ ×× Ò Ä ØØ Ö׸ ¾¾ ¿¼ ß¿¼ ¸ ½ º
 ¿º ĺ º ÓÙÑ Ò Àº Î ÐØ Ù × Ò¸ ØÓÖ׺ ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ì Ð ÓÑÑÙÒ ¹
  Ø ÓÒ× ËÝ×Ø Ñ׺ ÁÇË ÈÖ ×× ´ Ñ×Ø Ö Ñµ¸ Å Ý ½ º
 º ź Ð Ö Ò º Å Ðи ØÓÖ׺ ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ× Ò
  ËÓ ØÛ Ö ËÝ×Ø Ñ× ÎÁº ÁÇË ÈÖ ×× ´ Ñ×Ø Ö Ñµ¸ ¾¼¼¼º
 º ź Ð Ö¸ º Å Ðи Ò Ëº ÃÓÐ Ö ¸ Ê «¹Å Ö Ò º         ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ
   Ö Ø Ð Ö Ú Û Ò ÓÒ× Ö ÓÖ ×غ ÓÑÔÙØ Ö Æ ØÛÓÖ ×¸ ½»½ ½½ ß ½ ½¸ ¾¼¼¿º
 º ź Ð Ö Ò º Å ÐÐ Öº Í× Ò ËÈÁÆ ÓÖ ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ Ò ÐÝ× × ¹ × ×Ø٠ݺ
  ÁÒ Åº º ÛÝ Ö¸ ØÓÖ¸ ÈÖÓ Ò × Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ËÈÁÆ ÏÓÖ × ÓÔ ´ËÈÁÆ
  ¾¼¼½µ¸ ÚÓÐÙÑ ¾¼ Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¸ Ô × ½ ¿ß½ ¾¸ ÌÓÖÓÒØÓ¸
    Ò ¸ Å Ý ¾¼¼½º ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ º
 º ÅÙ«Ý Ð Ö Ò Ð Å ÐÐ Öº ÙØÓÑ Ø Ú Ö ¬ Ø ÓÒ Ó ÒÝ ÒÙÑ Ö Ó ÓÒ ÙÖÖ Òظ
   ÓÑÑÙÒ Ø Ò ÔÖÓ ×× ×º ÁÒ ÈÖÓ Ò × Ó Ø ½ Ø Á       ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö¹
   Ò ÓÒ ÙØÓÑ Ø ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò ´ Ë ¾¼¼¾µ¸ Ô × ¾¾ ß¾¿¼¸         Ò ÙÖ ¸
  Íø Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾º Á    ÓÑÔÙØ Ö ËÓ ØÝ ÈÖ ×׺
 º ÅÙ«Ý Ð Ö Ò Ð Å ÐÐ Öº Ò Ö Ð × Ò ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ñ Ðº ÁÒ ÑÝÓØ
   Ò ÄÓ Ö ÔÔÓ ½ ¸ Ô × ½ ß¾¼ º
 º ÑÙÒ Åº Ð Ö ¸ ÇÖÒ ÖÙÑ Ö ¸ Ò ÓÖÓÒ È Ð º ÅÓ Ð           Ò º Ì ÅÁÌ
  ÈÖ ×׸ ½ º
½¼º ºÅº Ð Ö ¸ Ǻ ÖÙÑ Ö ¸ Ò Ëº  º Î Ö Ý Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Þ Ò ØÛÓÖ × Ù× Ò
    ×ØÖ Ø ÓÒ Ò Ö ÙÐ Ö Ð Ò Ù ×º ÁÒ ÁÒ×ÙÔ Ä Ò Ë ÓØØ º ËÑÓÐ ¸ ØÓÖ׸ ÈÖÓ¹
    Ò × Ó Ø  Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð  ÓÒ Ö Ò  ÓÒ  ÓÒ ÙÖÖ Ò Ý Ì ÓÖÝ ´ ÇÆ ÍÊ
   µ¸ ÚÓÐÙÑ ¾ Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë     Ò  ¸ Ô × ¿ ß ¼ ¸ È Ð Ð¹
  Ô ¸ È º¸ Ù Ù×Ø ½ º ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ º
½½º ºÅº Ð Ö ¸ Ǻ ÖÙÑ Ö ¸ Ò ÄÓÒ º ÅÓ Ð         Ò Ò ×ØÖ Ø ÓÒº Å
  ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ÓÒ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù   × Ò ËÝ×Ø Ñ׸  ½ ´ µ ½ ½¾ß½ ¾¸  ÒÙ ÖÝ
  ½ º
½¾º ˺º Ö × Ò ºÏº ÊÓ× Ó º     Ø Ò Ô Ò ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÓÚ Ö ×ØÖÙ ØÙÖ Ò Ø¹
  ÛÓÖ ×º ÁÒ ÈÖÓ Ò × Ó Ø    ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ È Ö ÐÐ Ð Ò     ×¹
  ØÖ ÙØ  ÈÖÓ ×× Ò Ì  Ò ÕÙ × Ò  ÔÔÐ Ø ÓÒ× ´È ÈÌ ³¼¼µ¸ ÚÓÐÙÑ ÁÁ¸ Ä  ×ι
   ׸ Æ Ú ¸ ÍË ¸ ÂÙÒ ¾¼¼¼º ËÊ ÈÖ ×׺
½¿º Ⱥ Ò ¸ ʺ ÓÙØ ¸ Ò Äº ÄÓ Ö ÔÔÓ¸ ØÓÖ׺ ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ì Ð Óѹ
  ÑÙÒ Ø ÓÒ Æ ØÛÓÖ × Áκ ÁÇË ÈÖ ×× ´ Ñ×Ø Ö Ñµ¸ ÂÙÒ ½ º
½ º º ÐÐ Ò Ñ Ö×ÓÒ Ò Î Ò Ø Ã ÐÓÒº Ê Ù Ò ÑÓ Ð         Ò Ó Ø Ñ ÒÝ ØÓ
  Ø Ûº ÁÒ Ú º Å ÐÐ ×Ø Ö¸ ØÓÖ¸ ÙØÓÑ Ø         Ù Ø ÓÒ ¹ ÈÖÓ   Ò × Ó
  Ø ½ Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÙØÓÑ Ø     Ù Ø ÓÒ ´    ¾¼¼¼µ¸ ÚÓÐÙÑ
  ½ ¿½ Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¸ Ô × ¾¿ ß¾ ¸ È ØØ× ÙÖ ¸ È ¸ ÍË ¸
  ÂÙÒ ¾¼¼¼º ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ º
½ º º ÐÐ Ò Ñ Ö×ÓÒ Ò Ã Ö Ëº Æ Ñ Ó× º Ê ×ÓÒ Ò ÓÙØ Ö Ò ×º ÁÒ ÓÒ Ö Ò
  Ê ÓÖ Ó Ø ¾¾Ò  ÒÒÙ Ð    Å ËÝÑÔÓ× ÙÑ ÓÒ ÈÖ Ò ÔÐ × Ó ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò¹
  Ù × ´ÈÇÈÄ  µ¸ Ô ×    ß ¸ Ë Ò Ö Ò × Ó¸    Ð ÓÖÒ ¸  ÒÙ ÖÝ ½ º Å
  ÈÖ ×׺
½ º ËØ Ú Ò Åº ÖÑ Ò Ò º ÈÖ × Ë ×ØÐ º Ê ×ÓÒ Ò ÓÙØ ×Ý×Ø Ñ× Û Ø Ñ ÒÝ
  ÔÖÓ ×× ×º ÂÓÙÖÒ Ð Ó Ø  Ÿ ¿ ´¿µ   ß ¿ ¸ ÂÙÐÝ ½ ¾º
½ º ʺº À Ðк ØÙÖ ÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ð ØÖÓÒ Ñ Ðº ÁÒ Ð Ö Ò Å ÐÐ ¸ Ô ×
    ß ¾º
½ º Ö Ö Âº ÀÓÐÞÑ ÒÒº Ì ÑÓ Ð       Ö ËÔ Òº Á   ÌÖ Ò× Ø ÓÒ× ÓÒ ËÓ ØÛ Ö
   Ò Ò Ö Ò ¸ ¾¿´ µ ¾ ß¾ ¸ Å Ý ½ º
½ º ÁÆ ×ØÖ ÙØ ÙÒ Ø ÓÒ Ð ÈÐ Ò Ö Ø ØÙÖ ¸ Ö ÓÑÑÑ Ò Ø ÓÒ Õº½¾¼ ¸ ÁÌ͹Ì
    Ø ÓÒ¸ Å Ö ½ ¾º
¾¼º º ÆÓÖÖ × ÁÔ Ò Ú Äº Ðк Î Ö Ý Ò ×Ý×Ø Ñ× Û Ø Ö ÔÐ Ø ÓÑÔÓÒ ÒØ× Ò
  ÅÙÖ º ÓÖÑ Ð Å Ø Ó × Ò ËÝ×Ø Ñ × Ò¸ ½ ¾ ¿ß¿½¼¸ ½ º
¾½º ú Ã Ñ Ð Ö Ò Äº º ÓÙÑ ¸ ØÓÖ׺ ØÙÖ ÁÒØ Ö Ø ÓÒ× Ò Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ×
   Ò ËÓ ØÛ Ö ËÝ×Ø Ñ× Îº ÁÇË ÈÖ ×× ´ Ñ×Ø Ö Ñµ¸ Ë ÔØ Ñ Ö ½ º
¾¾º ź ÃÓÐ Ö ¸ º Àº Å Ðи º Å ÖÔР׸ Ò Ëº Ê «º Ê ×ÙÐØ× Ó Ø × ÓÒ ØÙÖ
   ÒØ Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ×غ ÁÒ Ð Ö Ò Å ÐÐ ¸ Ô × ¿½½ß¿¾ º
¾¿º ʺ Ⱥ ÃÙÖ× Ò Ò ÃºÄº Å Å ÐÐ Òº ×ØÖÙ ØÙÖ Ð Ò Ù Ø ÓÒ Ø ÓÖ Ñ ÓÖ ÔÖÓ ×× ×º
  ÁÒ ÈÖÓ Ò × Ó Ø     Ø ÒÒÙ Ð  Å ËÝÑÔÓ× ÙÑ ÓÒ ÈÖ Ò ÔÐ × Ó   ×ØÖÙ ÙØ
   ÓÑÔÙØ Ò ¸ Ô × ¾¿ ß¾ º   Å ÈÖ ×׸ ½ º
¾ º ÊÓ ÖØ Èº ÃÙÖ× Ò¸ ź Å ÖÖ Øظ º ÇÖ ¸ Ò ËºÊº Ë ×º ×ØÖÙ ØÙÖ Ð Ð Ò Ö Þ Ø ÓÒ
  ÔÖ Ò ÔÐ ÓÖ ÔÖÓ ×× ×º ÓÖÑ Ð Å Ø Ó × Ò ËÝ×Ø Ñ × Ò¸ ´¿µ ¾¾ ß¾ ¸     Ñ Ö
  ½ º
¾ º º ÊÓÝ ÓÙ ÙÖÝ Ò Áº κ Ê Ñ Ö × Ò Òº ÙØÓÑ Ø Ò Ù Ø Ú Ú Ö ¬ Ø ÓÒ Ó Ô ¹
  Ö Ñ Ø Ö Þ ÔÖÓØÓ ÓÐ׺ ÁÒ Ö Ö ÖÖݸ ÀÙ ÖØ ÓÑÓÒ¸ Ò Ð Ò Ò Ð¸ ØÓÖ׸
  ÈÖÓ  Ò × Ó Ø Ø ÖØ ÒØ ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö¹        ÎÖ¹
  ¬ Ø ÓÒ ´ Î ¾¼¼½µ¸ ÚÓÐÙÑ ¾½¼¾ Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò      ¸Ô ×
  ¾ ß¿ ¸ È Ö ×¸ Ö Ò ¸ ÂÙÐÝ ¾¼¼½º ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ º
¾ º È ÖÖ ÏÓÐÔ Ö Ò Î Ò Ò ÄÓÚ Ò Ó×× º ÈÖÓÔ ÖØ × Ó Ð Ö × Ø× Ó ÔÖÓ ×× × Û Ø
  Ò ØÛÓÖ ÒÚ Ö ÒØ× ´ ÜØ Ò    ×ØÖ Øµº ÁÒ Âº Ë ×¸ ØÓÖ¸ ÈÖÓ Ò × Ó Ø ÁÒ¹
  Ø ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÏÓÖ × ÓÔ Ò ÙØÓÑ Ø Î Ö ¬ Ø ÓÒ Å Ø Ó × ÓÖ Ò Ø ËØ Ø ËÝ×Ø Ñ׸
  ÚÓÐÙÑ ¼ Ó Ä ØÙÖ ÆÓØ × Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ¸ Ô × ß ¼¸ Ö ÒÓ Ð ¸ Ö Ò ¸
  ÂÙÒ ½ º ËÔÖ Ò Ö¹Î ÖÐ º

				
DOCUMENT INFO