amali tanah by WardahShaikAbdullah

VIEWS: 440 PAGES: 8

									                                NAMA: WARDAH BT SHAIK ABDULLAH

                                NO.MATRIK: DP00251
Tarikh         : 16 Disember 2009
                                KUMPULAN: 2
Masa          : 7.40 pagi-9.00 pagi

Tingkatan        : 4 Bestari

Bilangan Pelajar    : 25 orang

Mata Pelajaran     : Sains Pertanian

Tajuk Pengajaran    : Sifat Fizikal Tanah

            a) Tekstur tanah-Eksperimen mendapan tanah

Pengetahuan Sedia ada  : Pelajaran yang lepas mengenai warna tanah dan juga kelas teori
            pengenalan kepada tekstur tanah

Objektif Pengajaran   : Di akhir pengajaran pelajar dapat

            1. Menentukan tekstur tanah dengan menggunakan kaedah
              mendapan seperti yang telah ditunjukkan di dalam kelas amali.
            2. Menerangkan cara-cara membaca segi tiga tekstur tanah
              dengan betul
Isi Pelajaran      : 1. Ciri-ciri tanah

             2. Kelas tekstur tanah

             3. Segitiga tekstur tanah

                 I.   Segitiga tekstur tanah Sistem Atterberg


Nilai-nilai murni    : 1. Bekerjasama

             2. Sistematik

             3. Berdisiplin

             4. Menjaga kebersihanMedia Pengajaran    : silinder penyukat,spatula, kertas turas, penimbang sampel tanah,
Langkah Keselamatan     :

                 1. Pelajar diminta agar tidak berebut semasa mengambil alat
                  dan radas.
                 2. Pelajar perlu memasukkan kerusi ke bawah meja untuk
                  mengelakkan gangguan semasa amali dijalankan.
                 3. Pelajar diminta agar tidak membuang lebihan tanah ke
                  dalam sinki.
                 4. Bersihkan alatan dan radas selepas menggunakannya.
                 5. Simpan kembali alatan yang telah digunakan ke tempat asal
                  dengan baik.Permulaan/set induksi (5minit): Guru menerangkan secara sepintas lalu tajuk pelajaran lepas
               yang berkaitan dengan amali pada hari ini.

               Guru akan menunjukkan beberapa sampel tanah dan
               memberikannya kepada pelajar untuk mereka merasa dengan
               tangan (jari).

               Guru bertanyakan soalan berikut:

               1. Apakah yang kamu dapat rasa daripada sampel tanah tersebut?
                Jangkaan jawapan: halus, kasar,

               2. Pada pendapat kamu apakah jenis tekstur tanah tersebut?
                Jangkaan jawapan: pasir/liat

               3. Bagaimana lagi caranya untuk kita mengenalpasti tekstur
                tanah?
                Jangkaan jawapan: kaedah mendapan


               Guru menyatakan bahawa pada hari ini, pelajar akan menajalankan
               amali untuk menentukan tekstur tanah dengan menggunakan
               kaedah mendapan.
LANGKAH PENYAMPAIAN

LANGKAH    ISI PELAJARAN                  AKTIVITI ATAU KAEDAH
   1    KELAS TEKSTUR TANAH
( 6 MINIT)    1. Satu kumpulan tanah yang mempunyai    Guru menerangkan sedikit mengenai
           sifat kasar dan halus yang disebabkan  kelas tekstur tanah di mana ia berkaitan
           oleh kehadiran pasir, kelodak dan liat  dengan amali pada hari ini untuk
           mengikut peratusan tertentu       memudahkan pelajar untuk memahami
                               tujuan amali ini.
          2. Ditentukan dalam makmal melalui cara
           mendapan.                Guru mencatatkan sedikit nota pada
                               papan putih.

                               Guru mengedarkan lembaran prosedur
                               amali pada hari ini.
   2    MENENTUKAN TEKSTUR TANAH            Guru memulakan amali dengan
 (12 minit)  DENGAN KAEDAH MENDAPAN.             menerangkan langkah-langkah
                               keselamatan kepada pelajar.
         i.  Alat/radas
                               Guru menerangkan alatan dan radas
           a) Silinder penyukat          yang diperlukan semasa menjalan
           b) Corong turas             amali ini.
           c) Spatula
           d) Penimbang              Guru bertanyakan soalan berikut:
           e) Pembaris                1. Siapa boleh berikan nama alat
                                  yang cikgu tunjukkan di
        ii.  Bahan                     hadapan?
                                 2. Apakah kegunaan alat tersebut?
           a) sampel tanah
           b) air
                               Guru member arahan kepada pelajar
                               membahagikan kepada 3 kumpulan
        iii.  Langkah-langkah             untuk menjalankan amali ini.

           1) Masukkan 50g tanah ke dalam silinder Guru menerangkan langkah-langkah
           penyukat dengan menggunakan corong    untuk menjalankan amali ini.
           turas
           2) Isikan air ke dalam silinder penyukat
           sehingga tiga per empat penuh
           3) Tutup mulut silinder penyukat dengan
           tapak tangan dan goncang campuran
           perlahan-lahan sehingga kumin tanah
           terpisah.
           4) Letakkan silinder penyukat di atas
           meja semalaman (24jam) tanpa
           gangguan.
         5) Ukur ketinggian setiap pisahan tanah
         yang mendap dan juga ketinggian
         keseluruhan pisahan tanah.catatkan ke
         dalam jadual.
         6) Hitung peratusan pisahan tanah.
         7) Tentukan kelas tekstur tanah dengan
         menggunakan segitiga tekstur tanah
         system Atterberg.
                              Guru menyoal samaada pelajar faham
                              atau tidak langkah-llangkah yang telah
                              diterangkan.

  3                           Pelajar diminta untuk mengambil alat
(3 minit)                         dan bahan yang telah disediakan

  4                           Pelajar menjalankan amali seperti mana
(15 minit)                         yang telah diterangkan oleh guru.

                              Guru memerhatikan setiap langkah
                              yang dijalankan oleh pelajar untuk
                              memastikan pelajar tidak melakukan
                              kesilapan.

                              Guru menekankan tentang kekemasan
                              kerja dan pentingnya menjaga
                              kebersihan makmal.


  5     PISAHAN   KETINGGI    PERATUS      Setelah siap, guru meminta pelajar
(12minit)         AN (cm)             untuk kembali ke tempat masing-
       PASIR                     masing untuk menerangkan cara-cara
       KELODAK                    untuk mengukur dan mencatatkan
       TANAH                     bacaan ketinggian setiap lapisan tanah.
       LIAT
                              Oleh kerana keputusan eksperimen
                              hanya akan diperolehi dalam masa
                              24jam, jadi guru telah menyiapkan
                              beberapa sampel untuk memudahkan
                              pelajar belajar membuat ukuran.

                              Guru menunjukkan sampel amali yang
                             telah siap untuk pelajar membuat
                             ukuran.
                             Pelajar perlu mencatatkan setiap
                             ukuran ke dalam jadual yang
                             ditunjukkan seperti dalam lembaran
                             arahan kerja
                             Guru melukis gambarajah pisahan
                             tanah di papan putih.

                             Guru menulis rumus untuk mengira
                             peratusan pisahan tanah dipapan putih.
  6    SEGITIGA TEKSTUR TANAH SISTEM        Guru kemudian menerangkan cara-cara
(15 minit)  ATTERBERG                  untuk menggunakan carta segitiga
                             tekstur tanah.

                             Guru menyoal sama ada pelajar faham
                             atau tidak.

                             Kemudian pelajar diminta untuk
                             mengukur ketinggian lapisan dengan
                             menggunakan sampel guru dan
                             menentukan tekstur tanah dengan
                             menggunakan segitiga tekstur tanah
                             system Atterberg.

                             Guru menyoal keputusan yang pelajar
                             perolehi daripada bacaan mereka.

                             Guru menyoal :
                                Adakah jenis tekstur tanah yang
                                kamu perolehi sesuai untuk
                                digunakan dalam pertanian?
                                Mengapa?
Kesimpulan  Guru merumuskan bahawa tekstur tanah dapat
 (4minit)  ditentukan dengan menggunakan kaedah
       mendapan dan segitiga tekstur tanah.
       Terdapat cara yang betul dalam penggunaan
       segitiga tekstur tanah, iaitu dengan mengikut
       arah pusingan jam.
 Penilaian  Guru bertanyakan soalan berikut secara lisan:
 (8minit)     1. Apakah arah untuk memulakan bacaan
           pada segitiga tekstur tanah?
         2. Mengapakah pasir mendap terlebih
           dahulu daripada yang lain?
         3. Bagaimanakah penentuan tekstur tanah
           ini dapat membantu dalam aktiviti
           pertanian.
         4. Apakah jenis tekstur tanah yang sesuai
           untuk tanaman.


Tugasan : Guru memberikan beberapa soalan untuk pelajar siapkan di rumah dan dimasukkan
     sebagai perbincangan dalam laporan amali yang akan dihantar oleh pelajar nanti.

     Soalan berikut adalah:

     1) Adakah kaedah ini lebih tepat daripada kaedah medan? Mengapa?
     2) Apakah ralat-ralat yang mungkin berlaku?
TAJUK: MENENTUKAN TEKSTUR TANAH MELALUI CARA MENDAPANALAT/RADAS:

       1.  Silinder penyukat
       2.  Corong turas
       3.  Spatula
       4.  Penimbang

BAHAN:

       1. Tanah
       2. AirLANGKAH-LANGKAH:

 1) Masukkan 50g tanah ke dalam silinder penyukat dengan menggunakan corong
   turas
   2) Isikan air ke dalam silinder penyukat sehingga tiga per empat penuh
   3) Tutup mulut silinder penyukat dengan tapak tangan dan goncang campuran
   perlahan-lahan sehingga kumin tanah terpisah.
   4) Letakkan silinder penyukat di atas meja semalaman (24jam) tanpa gangguan.
   5) Ukur ketinggian setiap pisahan tanah yang mendap dan juga ketinggian
   keseluruhan pisahan tanah.catatkan ke dalam jadual.
   6) Hitung peratusan pisahan tanah.
   7) Tentukan kelas tekstur tanah dengan menggunakan segitiga tekstur tanah
   system Atterberg.KEPUTUSAN: Ketinggian Keseluruhan pisahan…………cm
PISAHAN         KETINGGIAN (cm)   PERATUS
PASIR
KELODAK
TANAH LIAT       SEGITIGA TEKSTUR TANAH SISTEM ATTERBERG

								
To top