THE DIFFERENCE BETWEEN COMPUTER SCIENCE AND INFORMATICS by sdsdfqw21

VIEWS: 9 PAGES: 2

									DIE VERSKIL TUSSEN
REKENAARWETENSKAP EN INFORMATIKA
Die teorie…
Rekenaarwetenskap handel oor die ontwikkeling van inligtingstegnologie. Die
doel van die kursus is om jou toe te rus met:
  • ‘n Breë grondige kennis van inligtingstegnologiebeginsels en -metodes, en
  • teoretiese agtergrondkennis van, en deuglike opleiding in, die toepassing van
    rekenaars op ‘n wye verskeidenheid gebiede.

Kortom: omdat die klem op tegniese aspekte soos bedryfstelsels en vertalers val, sal
jy aan die einde van jou kursus weet presies hoe ‘n rekenaar werk – van binne tot
buite, van A-Z, van punt tot punt.

Let wel:
Die grondbeginsels van Rekenaarwetenskap is wiskundig, wat beteken dat ons redelik
puntenerig oor Wiskunde-punte.

Die praktyk …
Informatika, daarenteen, fokus op praktiese rekenaarkundige vaardighede en die
doeltreffende aanwending van inligtingstegnologie. Kies jy dus Informatika as
hoofvak, sal jy weet presies hoe om jou rekenaar te gebruik om probleme op te los,
hoewel jy nie noodwendig hoef te weet hoe alles tegnies inmekaar steek nie.

Die name van die verskillende voorgraadse modules gee ‘n idee van die inhoud van
die verskillende modules in Rekenaarwetenskap en Informatika:

Rekenaarwetenskap 1A en Informatika 1A Inleiding tot algoritme-ontwikkeling
Rekenaarwetenskap 1B en Informatika 1B Inleiding tot datastrukture

Rekenaarwetenskap 2A             Gevorderde objekgeoriënteerde
                       programmeringsparadigmas
Rekenaarwetenskap 2B             Rekenaarnetwerk-datakommunikasie

Rekenaarwetenskap 3A             Gevorderde datastrukture en algoritmes
Rekenaarwetenskap 3B             Rekenaarstelselargitekture

Informatika 2A                Databasisontwerp
Informatika 2B                Internet-gebaseerde elektroniese handel

Informatika 3A                Inleiding tot
                       Programmatuur-Ingenieurswese
Informatika 3B                Gevorderde
                       Programmatuur-IngenieursweseBesoek ons by http://csweb.rau.ac.za vir meer inligting.
THE DIFFERENCE BETWEEN
COMPUTER SCIENCE AND INFORMATICS
The theory…
Computer Science deals with the development of information technology. The
purpose of this course is to equip you with:
  • A broad, sound knowledge of information technology principles and methods,
    and
  • Theoretical background of, and thorough training in, the implementation of
    computers on a wide variety of subjects.

In brief, because the emphasis is on technical aspects, such as operating systems, at
the end of the course you will know exactly how a computer works – inside out, from
A-Z, from point to point.

NB:
The basic principles of Computer Science are mathematical, which means that we are
fairly meticulous about mathematical points.

The practice…
In contrast, Informatics, focuses on practical computer skills and the effective
application of information technology. Therefore, if you choose Informatics as a
major, you will know exactly how to use your computer to resolve problems.
However, you need not necessarily know how everything fits together technically.

The names of the different undergraduate modules give an idea of the contents of the
different modules in Computer Science and Informatics:

Computer Science 1A and Informatics 1A    Introduction to algorithm development
Computer Science 1B and Informatics 1B    Introduction to data structures

Computer Science 2A             Advanced object-oriented programming
paradigms
Computer Science 2B             Computer network data communication

Computer Science 3A             Advanced data structures and algorithms
Computer Science 3B             Computer system architectures

Informatics 2A                Database design
Informatics 2B                Internet based electronic commerce

Informatics 3A                Introduction to software engineering
Informatics 3B                Advanced software engineering
Visit us at http://csweb.rau.ac.za for more information.

								
To top