NWU FOKUS APR 2005 by sdsdfqw21

VIEWS: 100 PAGES: 8

									Personeelblad van die Noordwes-Universiteit                          Jaargang 2, nommer 5                  April 2004
Dr. Takalo – Kolonel in die
SA Nasionale Weermag
Dit was in 2002 dat dr. Takalo die eerste keer in ’n lugmaghelikopter saam met
’n groep opvoeders en gemeenskapswerkers na Mpumalanga gevlieg het om
meer te wete te kom omtrent die werk van die SA Nasionale Weermag in
Mosambiek en die onstuimige Rwanda.                         Deur so direk betrokke te raak in hierdie aangeleenthede het dr. Takalo besef hoe bevoorreg sy was. Terwyl ander mense hulle
                         lewens verloor het, in ballingskap geleef het en ontberings moes verduur het sy ’n normale bestaan gevoer.

                         Haar betrokkenheid in die lugmag was ’n geleentheid om iets terug te ploeg en om iets te doen om haar dankbaarheid te wys.
                         Sy het aansoek gedoen om ’n vrywilliger te word en in 2003 is sy deur die Minister van Verdediging, mnr. Patrick Lekota,
                         aangestel as ’n erekolonel in die SA Nasionale Weermag.

                         Tans is sy betrokke by die lugmagkollege, waar sy haar kennis en kundigheid deel met studente regoor die wêreld. As ’n klein
                         dogtertjie het sy haar oupa bewonder wat in sy uniform gemarsjeer het.

                         Vandag is dit haar begeerte om op haar beurt die jeug te inspireer om betrokke te raak en om deel te word van die proses
Kolonel Takalo in haar uniform.          om ’n beter toekoms te skep vir almal.
Leiers en Presteerders                                   Interkampusvergaderings
van die Noordwes-                                      met die druk van ‘n knoppie
provinsie vereer                                      Die tydrowende proses om van een
                                              kampus na ‘n ander te gaan vir verga-
                                                                     meer as ‘n gewone telefoonoproep.
                                                                     Daar is op elke kampus ‘n konferensie-
                                              derings sal binnekort iets van die      kamer met ‘n vaste eenheid, sowel as ‘n
                         Leiers en presteerders in die       verlede wees. Al die kampusse van die     draagbare eenheid wat aan ‘n reke-
                         Noordwesprovinsie is beoordeel      NWU is toegerus met videokonferensie-     naar gekoppel kan word, vir die gerief
                         deur besighede en die plaaslike/     geriewe, wat beteken dat partye op      van personeellede. Volgens Boeta
                         provinsiale regering in Noordwes,     verskillende kampusse nou vir mekaar     Pretorius, projekleier, sal dit gou
                         en is vereer vir hulle bydraes ten    sigbaar en hoorbaar sal wees met die     duidelik wees dat hierdie geriewe ‘n
                         opsigte van die provinsie se wel-     druk van ‘n knoppie. Die projek van      tyd- en kostebesparende seën is.
                         stand. Tydens die prestige oor-      R1,9 miljoen, wat ten volle toegeruste
                         handigingsgeleentheid by die Mma-     konferensiegeriewe met projektors,      Besprekings is verpligtend en dit is
                         batho Tusk-oord was die Noordwes-     versterkers en DVD-spelers insluit, maak   noodsaaklik dat vergaderings korrek
                         Universiteit die trotse ontvanger     dit vir ‘n mens moontlik om te kommu-     geskeduleer word met al die partye. Vir
                         van twee toekennings!           nikeer, ‘n vergadering te hou en ‘n      meer inligting, besoek die volgende
                                              video of DVD te vertoon terwyl daar      webwerf: www.puk.ac.za/itb/bestuur/
                         In die kategorie Maatskappye wat die   vergader word, teen die koste van net     videokonferensiefasiliteite.html.
                         meeste doen om MIV/Vigs in die
                         provinsie te bestry is die Mafikeng-
                         kampus eerste geplaas en het die
                         diamantpyltoekenning ontvang.

                         Die Potchefstroom Sakeskool het ook ‘n
                         eerstepr ysdiamantpyltoekenning
                         ontvang vir hulle MBA-graad, in die
                         kategorie Maatskappye wat die meeste
Prof. Ronnie Lotriet ontvang die MBA-toekenning
van mnr. Russel Mamabolo – Direkteur Media en   doen om die provinsie se ekonomiese
Kommunikasie in die Premierskantoor.       groei en ontwikkeling te bevorder.
                                                   Navrae: Maryke Steenkamp, tel: (018) 299 2761, e-pos: bkkms@puk.ac.za
Werksonsekerheid:
is jou kaas geskuif?
“Waarheen is ek op pad? Het ek ’n toekoms? Hoe kan ek ’n
sinvolle bydrae maak tot my afdeling? Help, my kaas is geskuif!”

“As ’n gevoel van magteloosheid om     dende faktore wat die ervaring van     studie gedoen oor oplossings vir hierdie   buite die kantoor is! Fokus op jou
die gewenste uitkomste in ’n werk-     werksonsekerheid in individue beïn-    stressors en maniere waarop hulle ver-    huidige doel en moenie gelei word
situasie vol te hou, is werksonsekerheid  vloed. By die NWU kon ’n toename in    lig kan word. Totdat die studie voltooi    deur negatiewe invloede rondom
’n stressor!” sê prof. Joey Buitendach,  stres ervaar word tydens die same-     is, beveel prof. Buitendach die volgende   jou nie.
wat onlangs die THUTHUKA-toe-       smeltingsproses, wat sou kon lei tot    aan:
kenning ontvang het vir haar navorsing   verminderde welstand en tot negatiewe                         Aanbevole konstruktiewe leeswerk na
getiteld Job Insecurity in SA – Towards  emosies.                  • Kommunikeer – bestuurders en       aanleiding van die veranderinge by die
Conceptual Clarity.                                   werknemers moet openlik wees en     NWU: “Who Moved My Cheese”
                      Navorsing toon aan dat mense wat       hulle planne en aksies moet       Dr Spencer Johnson.
Volgens prof. Buitendach lei werks-    werksonsekerheid ervaar aanvanklik      deursigtig wees.
onsekerheid tot verminderde welstand    hulle werksuitsette verhoog, maar op    • Praat – sê waaroor jy onseker en     “Each of us has his own idea of what
en negatiewe emosies teenoor dit wat    die lang duur verminder hulle werks-     bekommerd is. Deur dit vir jouself    Cheese is, and we pursue it because we
ervaar word as die bron van stres.     prestasie en hulle ervaar min werks-     te hou, styg die stresvlakke, wat jou  believe it makes us happy. If we get it,
                      bevrediging, wat kan aanleiding gee     welstand negatief beïnvloed.       we often become attached to it. And if
Verwagtings, kwalifikasievlak, geslag,   tot verminderde lojaliteit teenoor die   • Stel haalbare doelwitte en volg jou   we lose it, or it’s taken away, it can be
ouderdom en verandering is bedui-     organisasie. Daar word tans ’n indiepte   drome – onthou dat daar ’n lewe     traumatic”.


Die skrif aan die muur

•  Verandering vind plaas - Hulle hou aan om die kaas te skuif.           •  Verander - Beweeg saam met die kaas.
•  Wees gereed vir verandering - Maak gereed vir die kaas om te skuif.        •  Geniet verandering! - Put vreugde uit die avontuur en geniet die
•  Monitor verandering - Ruik gereeld aan die kaas sodat jy sal weet           smaak van nuwe kaas.
  wanneer dit begin oud word.                            •  Wees gereed om vinnig te verander en geniet dit weer en weer - Hulle
•  Pas vinnig aan by verandering - Hoe gouer jy die ou kaas laat los, hoe        hou aan om die kaas te skuif.
  gouer kan jy die nuwe kaas geniet.
Pasop vir die gaping!                                 Die gaping vernou? Die gaping oorbrug? In die gaping val?
                                           Watter GAPING? Die GENERASIEGAPING!

Is jy ’n naoorlogse baba en nou ’n     Kiny Masopha, die jongste personeellid   deur ’n transformasieproses moes gaan   meer gee en die oues “hulle gegriefd-
pappa wat nog sukkel om Elvis se dood   van die Xer-geslag aan die Vaaldrie-    om op daardie punt te kom. “Die jong    heid vir hulleself hou”!
te aanvaar? Of is jy ’n Xer-dogter wat   hoekkampus, sê: “Die gaping bestaan!”   geslag is selfversekerd en slim, maar
glo dat dit haar intrinsieke eienskappe                        ongedissiplineerd.             Eileen Pooe, van die naoorlogse
is wat tel in die arbeidsmark en nie    Sy ervaar egter geen probleme met die                         babagenerasie, bly onwrikbaar by
haar ekstrinsieke voorkoms nie? Of die   ouer geslag nie, en voel dat dit ’n    Ons moet hulle aan die hand lei om die   haar (akademiese) idees op die
tegno-foendie aan wie se eise NOU     kwessie van respek is. Haar wyse raad   groeiende gaping te laat krimp.” Dirkie  Mafikengkampus: “Die generasie-
voldoen moet word?             is: “Jonk en oud moet nie een self-    is deel van die “Stil Generasie”!     gaping sal altyd ’n kenmerk wees van
                      gesentreerd wees nie; stel die ander                         menslike evolusie en ontwikkeling.
Ons is miskien saam in dieselfde ruimte,  persoon altyd eerste!”           Willem Basson, “Chilias van 86” aan
huis, klaskamer of kantoor, maar ons                         die Potchefstroomkampus is meer uit-    Dit impliseer dat generasiegapings nie
leef in verskillende wêrelde, en hierdie  Aan die ander kant van die skaal is    gesproke. “Ouer mense raak gans te     totaal uitgewis of saamgesmelt kan
wêrelde bots dikwels!           Dirkie Venter, wat al sedert 1968 ’n    gespanne oor klein dingetjies.       word nie! Elke geslag word deur sy
                      werknemer van die Universiteit is en                         eiesoortighede gekenmerk, en daarom
Ontdek jou generasie en dié van mense   tans finansiële hoof van die Vaaldrie-   Hulle moet byhou en hulle gedagtes     sal geen twee geslagte ooit dieselfde
wat deel van jou lewe is, en kyk hoe die  hoekkampus is: “Die jonger geslag ver-   vernuwe om die gaping te vernou.”     wees nie.”
generasiegaping begin krimp!        wag die maksimum beloning vir die     Aan die ander kant gee hy ook toe dat
                      minimum werk, en mens, is hulle lief vir  die jonger geslag nie altyd hulle kant   • Oor 35?
Om meer te leer oor jouself en hoe om   ’n telefoon!”               bring nie.                  Jy behoort dood te wees!
ander te verstaan, lees Mind the Gap!
deur Graeme Codrington en Sue       Nogtans geniet hy dit om saam met die   Hy is vol vertroue dat jonk en oud kan   • Onder 35? Jy’s gevrek!
Grant-Marshall.              jong geslag te werk, en erken dat hy    saamwerk en –speel, indien die jonges
L e k w a l o l a b a t h a p i w a l a Yu n i b e s i t i y a B o k o n e - B o p h i r i m a ê e n t s h a        Bolumo 2, thlagiso 5            Moranang 2004
Dr Takalo - Mokolonele wa Sesole
sa Tshireletso sa SA
E ne e le ka 2002 fa Dr Takalo a ne a fofa la ntlha mo helikopotareng ya Sesole sa mo
Lefaufaung le setlhopha sa barutabana le badiredi ba setshaba ba ya kwa Mpumalanga go ya
                                  ˆ
go batlisisa ka ga tiro ya Sesole sa Tshireletso sa Aforika Borwa kwa Mozambique le kwa
Rwanda yo o nang le mathata.
                              Ka go tsaya karolo ka tlhamalalo mo mabakeng a, Dr Takalo o ne a lemoga ka mo a leng lesego ka gona. Fa ba bangwe ba
                              latlhegetswe ke matshelo, ba ntse kwa botshabelo le go bogisega ka go ganelwa ka ditshwanelo, e ne o ne a tshela botshelo
                              jo bo ntseng sentle jo bo senang mathata.
                                                                  ˆ            ˆ
                              Go tsaya karolo ga gagwe le Sesole sa Lefaufau e ne e le tshono go direla setshaba le go dira sengwe go tlhagisa ditebogo
                              tsa gagwe. O ne a kopa go nna modiri wa moithaopi mme ka 2003 o ne a bewa go nna Mokolonele yo o Tlotlegang mo
                              Sesoleng sa Lefaufau sa Aforika Borwa ke Tona ya Phemelo, Patrick Lekota.
                                                        ˆ
                              Ga jaana o tsaya karolo kwa Kholetsheng ya Sesole sa Lefaufau, kwa a abelanang kitso le boitseanape jwa gagwe le baithuti
                              lefatshe ka bophara. Fa e sa ntse e le mosetsanyana o ne a kgatlhiwa ke rraagwemogolo jaaka a ne a kwakwanta ka junifomo
                                                                            ˆ
                              ya gagwe. Gompieno o eletsa gore mo nakong ya gagwe a tlhotlheletse baswa go tsaya karolo le go dira ka thata mo go
Mokolonele Takalo mo junifomong ya gagwe.          tlholeleng botlhe bokamoso jo bo botoka.
Baeteledipele le Bafitlheledi Dikopano gareng ga
mo Porofenseng ya       dikhampase ka go
Bokone Bophirima       tobetsa konopo fela
                              Baeteledipele le Bafitlheledi mo            Go senya nako ka matsapa a go
                              Porofenseng ya Bokone Bophirima            tsamaya go tswa kwa khampaseng e
                              ba ne ba lekanyetswa ke dikgwebo            nngwe go ya go e nngwe e tloga e nna
                              le puso ya selegae/ya porofense ya           selo sa nako ya maloba. Dikhampase
                              Bokone Bophirima, mme ba tlot-             tsotlhe tsa NWU di tlametswe ka
                              lelwa seabe sa bona go tswela             dinolofatsi tsa go tshwara dikhon-
                              porofense mosola.                   ferense ka bitio, se se kayang gore      gonnye. Go na le phaposi ya khon-
                                                          mekgatlho e e mo dikhampaseng ka go      ferense mo khampaseng nngwe le
                              Mo moletlong wa kabo-dikgele wa            farologana ga tsona jaanong e ka       nngwe, gammogo le yuniti e nnye, e e
                              maemo a a kwa godimo o o neng o            bonana le go utlwana fela ka go        ka mametlelelwang mo khomphiu-
                              tshwaretswe kwa Mmabatho Tusk Re-           tobetsa konopo.                tareng, go tswela badiri mosola. Go ya
                              sort, "Yunibesithi ya Bokone-Bophi-                                 ka Boeta Pretorius, moeteledipele wa
                              rima" e ne e le moamogedi yo o ipe-          Porojeke ya R1,9 milione, e e aka-      porojeke, dinolofatsi tse di tla tloga di
                              lang thata wa dikabo di le pedi! Mo          retsang tlamelo ka dinolofatsi tse di     netefatsa go nna tse di bolokang nako
                              setlhopeng sa "Ditlamo tse di dirang go        feletseng tsa dikhonferense tse di nang    le madi. Go a patelesega go dira
                              feta mo go lwantsheng HIV/Aids mo           le porojeketara, dikgalodi le ditsha-     dipeeletso mme dithulaganyo tse di
                              porofenseng" Khampase ya Mafikeng e          meka diDVD, di letla motho go         siameng tsa dikopano le mekgatlho
                              ne ya lekanyetswa go nna ya maemo a          tlhaeletsana, go tshwara kopano, go      yotlhe di botlhokwa. Go bona tshedi-
                              ntlha mme ya amogela Kabo ya Motsu           bontsha bitio kgotsa DVD fa go        mosetso e e fetang e, etela setsha sa
                              wa Taemane (Diamond Arrow Award).           kopanwa fela ka ditshenyegelo tse di     Inthanete sa: www.puk.ac.za/itb/
                              Sekolo sa Kgwebo sa Potchefstroom le          fetang tsa founu ya ka gale go le       bestuur/videokonferensiefasiliteite.html.
                              sona se amogetse kabo ya maemo a
                              ntlha ya Kabo ya Motsu wa Taemane
                              mo setlhopheng sa "Setlamo se se
Prof. Ronnie Lotriet a amogela Kabo ya MBA go
                              dirang go feta go tlhatlosa kgolo ya
tswa go Mr Russel Mamabolo – Mokaedi wa
Mmedia le Tlhaeletsano mo Ofising ya Mope-         ikonomi mo porofenseng” ka dithuto tsa
rimere.                           bona tsa dikerii ya MBA.                                                             Dipotso: Maryke Steenkamp, mohala (018) 299 2761, e-maili: bkkms@puk.ac.za
Go se nne le Tshepo ya Tiro: A
         ˆ
mme tshisi ya gago e sutisitswe?
"Ke ya kae?" A ke na le bokamoso?" "Nka abela ka katlego jang mo
                     ˆ
lephateng la me?" "Nthuseng, tshisi ya me e sutisitswe!"

"Jaaka o ka bonwa o se na maatla go ka     maikutlo mo go se nneng le tshepo ya tiro  Go fitlha fa, e ise e wediwe, Prof Buiten-    ga jaana mme o seka wa kgweet-
tshegetsa dipoelo tse o di eletsang mo     mo bathong ka nosi. Kwa NWU go        dach o na le dikgakololo tse di latelang:     swa ke ditlhotlheletsi tse di sa sia-
tirong, "go se nne le tshepo ya tiro ke selo  oketsega ga kgatelelo ya maikutlo go ka                            mang tse di go dikologileng.
se se tlisang kgatelelo ya maikutlo!" go    bo go itemogetswe ka nako ya thula-     •  Tlhaeletsana – Bakaedi le badiri ba
amogela jalo Prof. Joey Buitendach, yo     ganyo ya go tshwaraganngwa ga diyuni-      tshwanelwa ke go bolelelana ka ga     Go buisa go go atlenegisitsweng go go
gautshwane a sa tswang go abelwa kabo     besithi tse pedi, go go ka isang kwa go     maano le ditiro tsa bona.         nang le temoso e e tsweletsang mo ga-
ya THUTHUKA, a e abelelwa patlisiso ya     ngotlegeng boleng jwa matshelo a batho    •  Buang – Bua ka ga tse di go        reng ga diphetogo kwa Yunibesithing ya
gagwe e setlhogo sa yona e leng, "Job     gammogo le maikutlo a a seng monate.       tlhokisang tshepo ya tiro le ka ga    Bokone-Bophirima: "Ke Mang Yo O
                                                                              ˆ
Insecurity in SA – Towards Conceptual     Dipatlisiso di bontsha fa batho ba        matshwenyego a gago. Fa o tshola     Sutisitseng Tshisi Ya Me" Dr
Clarity". Go ya ka Prof. Buitendach, go    itemogela go se nne le tshepo ya tiro go     dilo tse mo go wena, maemo a       Spencer Johnson.
se nne le tshepo ya tiro go isa kwa      le gantsi go tle go oketse go dira ga bona    kgatelelo ya gago ya maikutlo a ya
ngotlegong ga boleng ga botshelo jwa      mo tirong, fela fa nako e ntse e ya ba      kwa godimo mme a bo ama boleng      "Mongwe le mongwe wa rona o na leˆ
motho le go tlisa maikutlo a a seng      itemogela go se kgotsofale mo tirong, go     jwa botshelo jwa gago ka mo go sa     kakanyo ya gagwe ka ga se tshisi e se
monate fa go lebilwe modi wa kgatelelo     go ka isang kwa go se nneng le maitlamo     siamang.                 kayang, mme re e bona jalo ka gonne re
ya maikutlo e e wetseng batho ga jaana.    a a solofetsweng mo setheong. Ga jaana    •  Ipeele maikaelelo a o ka a        dumela gore e a re itumedisa. Fa re e
Ditsholofelo, maemo a borutegi, bogolo     go dirwa thuto e e tseneletseng ka ga      fitlhelelang mme o latele ditoro tsa   bona, re na le gore mo nakong tse dingwe
jwa dingwaga tsa motho le diphetogo ke     tharabololo le gore go ka dirwa eng go      gago – Gakologelwa gore go na le     re e kgomarele thata. Mme fa e re latlhe-
mabaka a a botlhokwa a a tlhotlhe-       fokoletsa batho dilo tse di ba tlholelang    botshelo kwa ntle ga mo ofising!     gela, kgotsa e tsewa mo go rona, go ka
letsang go itemogelwa ga kgatelelo ya     kgatelelo e ya maikutlo.             Itebaganye le maikaelelo a gago a     nna le manokonoko a a thata mo go rona".


Mokwalo mo loboteng                          ˆ
• Diphetogo di a Diragala - Ba tswelela go nna ba sutiswa tshisi ya me.
                          ˆ                      fediseng pelo.     ˆ
• Solofela Diphetogo - Ipaakanyetse gore tshisi e ka sutisiwa.
                               ˆ               •  Fetoga - Suta le tshisi.
                                                      ˆ
• Tlhokomela Diphetogo - Gangwe le gape nkga tshisi e gore o tle o itse           •  Itumelele tshisi! - Natefisa go lekelela ga gago mme o itumelele tatso
                                                  ˆ      ˆ
 fa e setse e fetwa ke nako.              ˆ                   ya tshisi e ntshwa.
• Tlwaela Diphetogo ka bonako - Fa o tlogela tshisi ya bogologolo go
                        ˆ    ˆ                  •  Nna o ipaakanyeditse go ka fetoga ka bonako mme o itumelele phetogo
                                                                        ˆ
 tsamaya ka bonako, o tla itumelela tshisi e ntshwa mo nakong e e sa              eo nako le nako - Ba tswelela go sutisa tshisi ya me.
Tlhokomela mokhino wa losika!                                            Ngotla mokhino o ? Kgabaganya mokhino o? Wela mo
                                                          mokhinong o? Mokhino ofe? MOKHINO WA LOSIKA!


A o rre yo o buelang selo kwa godimo ka    Kiny Masopha, modiri yo monnye mo go     "Morolo o mosesane o itshepa e le tota e   Eileen Pooe go tswa go ba "Losika lwa
kodu e e tebileng yo o sa dumeleng gore    botlhe kwa Khampaseng ya Vaal Triangle    bile ba botlhale fela ba tlhoka thupiso, re  Bana ba ba buelang dilo kwa godimo ka
Elvis o sule? Kgotsa o morweetsana yo o    go tswa mo morolong o mosesane, a re:    tshwanelwa ke go ba tshwara ka seatla le   kodu e e tebileng" a itsetsepetse ka
reng ke dipharologantsho tsa gagwe tsa     "Mokhino o teng!" Fela e ne ga a item-    go ba bontsha tsela gore re tle re ngotle   dikakanyo tsa gagwe tsa (seakatemi) kwa
ka fa teng tse di tshwanelwang ke go      ogele mathata ape le ba losika lwa      mokhino o o tswelelang go bulega o."     Khampaseng ya Mafikeng. "Mokhino wa
lebelelwa mo mmarakeng wa tiro mme e      bogologolo, mme a re kgang ke go tlot-    Dirkie o wela mo go ba "Losika lo lo     losika e tla sala go nna selo se se
seng ditebego tsa gagwe.            lana fela. Kgakololo ya gagwe e e      Didimetseng!"                 tlhagelelang, se nnetse ruri mo bathong
                        botlhale ke: "Go sa kgathatsege gore a o                          le mo tlhabololong ya bona.
Kgotsa ngwana wa motlha wa theke-       mogolo kgotsa o monnye ga o a tshwa-     Willem Basson, "Wa bogologolo ka
noloji yo dikopo tsa gagwe di tshwanel-    nelwa ke go iteba o le nosi mme wa le-    bo86" kwa Khampaseng ya Potchef-       Se, se kaya go tshegetsa ntlha ya gore
wang ke go kgotsofatswa go na         bala batho ba bangwe; ka nako tsotlhe o   stroom ke motho yo o buelang kwa ntle.    mokhino wa losika o ka se kgoma-
JAANONG?                    beye motho yo mongwe pele!"         "Batho ba ba godileng ba itshwenya      ganngwe gotlhelele kgotsa wa kopan-
                                              thata ka dilo tse dinnye tse di sa reng    ngwa ntle le go bonala! Losika longwe le
Re ka bo re le mo sebakeng se le sengwe,    Mo letlhakoreng le lengwe la sekale ke    sepe. Ba tshwanelwa ke go tsamaisana le
                                                          ˆ           longwe le na le dintlha tse lo itlhophileng
legae, phaposiborutelo kgotsa ofisi fela    Dirkie Venter, yo a saleng e le modiri wa  dinako mme ba ntshwafatse ditlhalo-      ka tsona gammogo le dintlha tse di lo
re tshela mo mafatsheng a a farolo-      mo yunibesithi go tloga ka 1968 mme ga    ganyo tsa bona gore ba tle ba kgone go    neelang dipharologantsho, ka jalo ga go
ganeng, e bile ka nako dingwe a a       jaana ke tlhogo ya matlotlo kwa Kham-    ngotla mokhino o."              tshika tse pedi tse di ka tshwanang”.
thulana! Itemogele losika lwa gago le lwa   paseng ya Vaal Triangle: "Morolo o
batho ba ba dirang botshelo jwa gago      mosesane o batla dituelo tse di kwa     Mo letlhakoreng le lengwe o dumela gore    • Go feta 35?
mme o bone ka moo “mokhino wa         godimo mo ditshwaelong tsa bona tse     morolo o mosesane ga o tsenye mooko       O tshwanelwa ke go bo o
losika” o simololang go gonyela ka teng!    dinnye, motho wetsho, ba rata telefounu   marapong. O na le tshepo e e tletseng ya    sule!
                        fa!" Le ga le, o itumelela go dira le    gore bagolo le bana ba ka dira mmogo
Fa o batla go ithuta go feta ka ga gago    morolo o mosesane e bile o amogela      le go tshameka mmogo ntle le fa morolo
                                                                     • Kwa tlase ga 35?
                                                                           ˆ
le ka ga batho ba bangwe, buisa: “Mind     gore o ne a tshwanelwa ke go tsena mo    o mosesane o neela go feta mme ba
                                      ˆ                                O letshega/legwala!
the Gap!" ka Graeme Codrington le Sue     thulaganyong ya kagoseswa go kgona      bagolo "ba itsholele mahutsana a bona
Grant-Marshall.                go ba fitlhelela.              mo go bona"!
Staff newsletter of the North-West University                               Volume 2, number 5              Aprilt 2004
Dr Takalo - Colonel of the SA
Defence Force
It was during 2002 that Dr Takalo first flew in an Air Force helicopter with a
group of educators and community workers to Mpumalanga to find out about
the work of the SA Defence Force in Mozambique and the troubled Rwanda.
                         By coming so directly involved in these issues, Dr Takalo realised how fortunate she was. Whilst others lost their lives, lived in
                         exile and suffered deprivation, she was living a normal existence.

                         Her involvement with the Air Force was an opportunity to plough back and do something to express her gratitude. She applied
                         to become a voluntary worker and in 2003 was appointed Honorary Colonel in the SA Air Force by the Minister of Defence,
                         Patrick Lekota.

                         Currently she is involved at the Air Force College, where she shares her knowledge and expertise with students all over the
                         world. As a little girl she had admired her grandfather, marching in his uniform. Today she wishes in her turn to inspire the
Kolonel Takalo in haar uniform.          youth to become involved and participate in creating a better future for all.
Leaders and Achievers                                     Inter-campus
of the North-West                                       meetings at
Province honoured                                       the touch of
                         Leaders and Achievers in the North     a button
                         West Province were rated by North
                         West businesses and local/pro-
                         vincial government, and honoured
                                               Time-consuming efforts to go from one
                         for their input for the benefit of
                                               campus to another for meetings will
                         the province.
                                               soon be a thing of the past. All the      than an ordinary telephone call. There
                                               campuses of the NWU have been         is a conference room with a fixed unit
                         During this prestige prize-giving
                                               equipped with video conferencing        on each campus, as well as a portable
                         function at the Mmabatho Tusk
                                               facilities, which mean that parties on     unit, which can be attached to a
                         Resort, the "North-West University"
                                               different campuses can now be visible     computer, for the benefit of staff
                         was the proud recipient of two
                                               and audible to one another at the touch    members. According to Boeta Pretorius,
                         awards!
                                               of a button.                  project leader, these facilities will soon
                                                                       prove to be a time- and cost-saving
                         In the category "Companies doing most
                                               The R1,9 million project, which includes    grace. Bookings are compulsory and
                         to fight HIV/Aids in the province"
                                               fully equipped conferencing facilities     correct scheduling of meetings with all
                         the Mafikeng Campus was rated first
                                               with projectors, amplifiers and DVD      parties is essential. For more infor-
                         and received the Diamond Arrow
                                               players, allows one to communicate,      mation, visit the website:
                         Award.
                                               host a meeting, show a video or DVD      www.puk.ac.za/itb/bestuur/videokon-
                                               whilst meeting at the cost of little more   ferensiefasiliteite.html.
                         The Potchefstroom Business School also
                         received a first prize Diamond Arrow
                         Award for the category "Companies
                         doing most to enhance the province’s
Prof. Ronnie Lotriet ontvang die MBA-toekenning
van mnr. Russel Mamabolo – Direkteur Media en
                         economic growth and development" for
Kommunikasie in die Premierskantoor.       their MBA degree.
                                                    Enqueries: Maryke Steenkamp, tel: (018) 299 2761, e-mail: bkkms@puk.ac.za
Job insecurity: Has your
cheese been moved?
"Where am I going?" Do I have a future?" "How can I contribute
successfully to my division?" "Help, my cheese has been moved!"

As a perceived powerlessness to main-    insecurity in individuals. At the NWU    these stressors. Until this has been       Focus on your current goal and do
tain desired outcomes in a job situation,  increased stress could have been       completed, Prof Buitendach has the        not be guided by negative
"job insecurity is a stressor!" admits    experienced during the process of      following advice:                influences around you.
Prof. Joey Buitendach, who has recently   merging, which could lead to reduced     ∑
been awarded the THUTHUKA award       well-being and negative emotions.      • Communicate – Managers and         Recommended constructive reading in
for her research entitled, "Job Insecurity                           employees have to be open and      the midst of change at the North-West
in SA – Towards Conceptual Clarity".     Research shows that people expe-         transparent in their plans and      University: "Who Moved My
                       riencing job insecurity initially increase    actions                 Cheese" Dr Spencer Johnson.
According to Prof. Buitendach, job      their job performance, but in the long    • Speak up – Voice your insecurity
insecurity leads to reduced well-being    run their performance drops and they       and worries. In keeping these to     "Each of us has his own idea of what
and negative emotions towards the      experience low job satisfaction, which      oneself, the levels of stress rise and  Cheese is, and we pursue it because we
perceived source of stress.         could lead to a reduced commitment to       influence one’s well-being        believe it makes us happy.
                       the organisation.                 negatively.
Expectations, level of qualifications,                          • Set achievable goals and follow       If we get it, we often become attached
gender, age and change are significant    An in-depth study is currently being       your dreams – Remember there is     to it. And if we lose it, or it’s taken
factors influencing the experience of job  done on solutions and how to relieve       a life away from the office!       away, it can be traumatic".


The handwriting on the wall

•  Change Happens - They keep moving the cheese.                     •  Change - Move with the cheese.
•  Anticipate Change - Get ready for the cheese to move.                 •  Enjoy change! - Savour the adventure and enjoy the taste of new
•  Monitor Change - Smell the cheese often so you know when it is              cheese.
  getting old.                                     •  Be ready to change quickly and enjoy it again and again - They keep
•  Adapt to Change Quickly - The quicker you let go of old cheese, the            moving the cheese.
  sooner you can enjoy new cheese.
Mind the gap!                                       Shrink the gap? Bridge the gap? Fall into the gap?
                                             What GAP? The GENERATION GAP!


Are you the Boomer dad who won’t       Kiny Masopha, youngest staff member     had to go through a process of        give more and older people "keep their
believe Elvis is dead? Or the Xer      at Vaal Triangle Campus from the Xer     transformation to get there.         grief to themselves"!
daughter who says it’s her intrinsic     generation, says: "The gap is there!"
qualities that should count in the job    She, however, does not experience any    "The young generation is self confident    Eileen Pooe from the "Baby Boomer
market and not her extrinsic appear-     trouble with the older generation, and    and clever but lacks discipline, we have   Generation" is firmly standing by her
ance.                    says it is a matter of respect. Her wise   to take them by the hand and guide      (academic) ideas on the Mafikeng
                       advice: "Neither young nor old should    them in order to shrink the gap that is    Campus. "Generation gap will remain
Or the techno whizz-kid whose        be self-centred; always put the other    gradually widening." Dirkie belongs to    a permanent human evolution feature
demands need to be met NOW? We        person first!"                the "Silent Generation!"           and development. This, by implication
may occupy the same space, home,                                                    maintains that generation gaps cannot
classroom or office but we live in      On the other side of the scale is Dirkie   Willem Basson, "Millenial of 86" at      be totally fused or merged! Every gen-
different worlds, and these worlds often   Venter, who has been a University      Potchefstroom Campus is more out-       eration has its peculiarities that
collide!                   employee since 1968 and is currently     spoken. "Older people stress far too     characterises it, therefore no two gen-
                       financial head at the Vaal Triangle     much about small things. They should     erations will ever be the same”
Discover your generation and those of    Campus: "The younger generation       keep up with the pace and renovate
the people who make up your life and     wants maximum reward for minimum       their thoughts in order to shrink the     • Over 35?
see how the "gen-gap" begins to       input, and boy, do they love a        gap." On the other hand he admits that     You should be dead!
shrink! For learning more of yourself    telephone!"                 the younger generation don’t always
and understanding of others, read:                            pull their weight. He is confident that    • Under 35?
"Mind the Gap!" by Graeme          Nevertheless, he enjoys working with     young and old can work and play         You are a wimp!
Codrington and Sue Grant-Marshall.      the younger generation and admits he     together, on condition that youngsters
B a s e b e l e t s i b a Yu n i v e s i t h i e t h e i l w e n g b o t j h a y a L e b o y a - B o p h i r i m a        Bolumo 2, hlaliso 5             Mesa 2004
Dr Takalo - Kolonele ya Aforika-Borwa ho tsa
tshireletso ya ntwa ya moyeng
E ne e le selemong sa 2002 ha ngaka Takalo a qala ho fofa ka helikopotara ya ntwa le
tshireletso ya moyeng le sehlopha sa barupelli mmoho le basebetsi ba setjhaba ho leba
Mpumalanga. Ba ne ba fuputsa ka tsa mosebetsi wa masole a Aforia-Borwa, a tshireletso
le ntwa ya moyeng ao a leng Mozambique le Rwanda e leng mathateng a dintwa.
                                Ho kgutleng ha hae a bolokehile o lemohile lehlohonolo leo a leng ho lona, ka ha ba bangata ba baleha ho ya batla jako,
                                ba hlokofatswa mme yena o ntse a ipheletse bophelo bo tlwaelehileng.

                                Ho ikakgela ha hae ka setotswana kholejeng ya tsa ntwa le tsireletso ho tsa moyeng, e bile monyetla wa ho bontsha tlotla ya
                                hae setjhabeng. O entse kopo ya ho ba moithaopi mme ka 2003 Minisetara wa ntwa le tshireletso, Patrick Lekota, o ile a mo
                                thonya e le motlotlehi Kolonele wa tsa ntwa le tshireletso,Aforika-Borwa.

                                Ha jwale o ikamahantse le kholeje ya tsa ntwa le tshireletso moyeng.moo a fanang ka tsa tsebo le boiphihlelo ba hae mabapi
                                le baithuti lefatshe ka bophara. Ha e sa le ngwananyana, o ile a hohelwa ke ha ntataemoholo a le ka hara unifomo mme
Kolonele Takalo ka hara unifomo ya hae.            kajeno o labalabela ho kgothalletsa batjha ho ikakgela ka setotswana ho bopeng bokamoso bo molemo bakeng sa bohle.
Diteboho ho baetapele le Dikopano
baphetahatsi Porofensing khempaseng –
ya Bokone-Bophirima   tobetsa konopo
                                Borakgwebo porofensing ya Bo-             Ho tshwara dikopano ho tloha khempa-
                                kone-Bophirima, ba ile ba tlotla           seng e nngwe ho ya ho e nngwe , ho se
                                baetapele le baphetahatsi ho ya ka
                                                           ho tla fihla pheletsong haufinyane.
                                mesebetsi ya bona.
                                                           Dikhemphase tsohle tsa Unibesithi ya
                                Porofensing, moketjaneng wa di-            Bokone-Bophirima di se di e na le video
                                kabo tsa dikgau o neng o tshwa-            e tlang ho bontsha tsohle tse etsahalang
                                retswe Mmabatho Tusk Resort.             kopanong e khemphaseng e itseng.
                                Unibesithi ya Bokone-Bophirima e
                                                           Sena o ka se fumana ka ho tobets
                                amohetse dikgau tse pedi.
                                                           konopo feela.                 sweng e ka hokahangwang le kom-
                                Boemong ba “Dikhampane tse sebet-                                  piuta, bakeng sa basebetsi.
                                sang ka matla twantshong ya HIV/           Porojeke ya R1,9 milione e kenyelletsa    Boeta Pretorius, moetapele wa porojeke
                                AIDS porofensing” khempase ya             ho ntlafatswa ha disebediswa tse       ena, o bolela hore sena se tla kgaola
                                Mafikeng e nkile boemo ba pele mme e         sebediswang ka diholong tsa dikopano,     ditjheo le ho boloka nako. Ba ratang ho
                                amohetse “Diamond Arrow Award”.            hore motho a kgone ho tshwara         tshwara dikopano ba etse dikopo ka
                                                           kopano, ho bua, le hona ho bontsha      nako. Ba ka sheba websaete:
                                Sekolo sa tsa kgwebo Potchefstroom le         DVD. Khempaseng e nngwe le e nngwe      www.puk.ac.za/itb/bestuur/videokonf
                                sona se nkile boemo ba pele, mme se          ho na le holo ya dikopano e ntlafadit-    erensie fasiliteite html.
                                amohetse “Diamond Arrow Award”
                                boemong ba dikgwebo tse sebetsang
Porofesa Ronnie Lotriet o amohela kgau ya MBA         ka matla ntshetsopeleng ya moruo
ho tswa ho monghadi Russel Mamabolo-
Daereketara ho tsa papatso le dikgokahanyo
                                porofensing le ho matlafatsa MBA
kantorong ya poremiri.                     degree.
                                                              Dipotso: Maryke Steenkamp, mohala (018) 299 2761, e-maili: bkkms@puk.ac.za
Maemo a hlobaetsang a
mosebetsi: Na kase ya
hao e tlositse?
“Ke ya kae?” “Na ke na le bokamoso?” “Na ke phehisa ka nepo
lefapheng la ka?” “Thusa kase ya ka e tlositswe!”Porosefa Joey Buitendach ya sa tswa    Unibesithing ya Bokone-Bophirima,     lellong. Porofesa Buitendach o fana ka     kantoro ya hao. Shebana le ho
amohela kgau ya “Thuthuka” mose-     kopantsho ya diunibesithi e bakile    dikeletso tse latelang:            fihlella seo o se batlang, mme o se
betsing wa hae wa dipatlisiso sehloo-   mokgathala mmelemg le kelellong tsa                           dumelle maikutlo a fosahetseng.
hong se reng: “Job insecurity in SA-   batho.                  • Puisano: Manejara le basebetsi ba
Towards Conceptual Clarity” o amohela                         buisane mabapi le matsapa a        Mehlodi bakeng sa diphetoho
hore ho se tsitsi ha mosebetsi ho fana  Dipatlisiso di bontshitse hore batho ba   bona.                   Unibesithing ya Bokone-Bophirima:
ka maemo a hlobaetsang.          tjamelaneng le maemo a hlobaetsang a   • Bua: Bua ka tsa boemo bo         “Who moved My cheese”
                     mosebetsi, ke bona ba sebetsang ka     hlobaetsang ba mosebetsi le ka      DR SPENCER JOHNSON.
Ho ya ka porofesa Buitendach theke-    matla empa ka mora nako sefutho sa     mathata a hao. Ha o ka tshwara
selo ya mosebetsi e fana ka ho kula ha  bona se a theoha mme sena se theola le   tsena ho wena, di tla o bakela      “E mong le e mong wa rona o na le
mmele le kelello mothong. Ditebello,   boitelo mokgatlhong.            mmele le kelelo e boima.         maikutlo a hae hore kase ke eng, re a e
boemo ba thuto, bong, dilemo le                           • Ipehele tseo o batlang ho di fihlela   latella hobane e monate! Ha re e
diphetoho ke tsa bohlokwa tshwaetsong   Diphuputso di entswe mabapi le ho      mme o latele ditoro tsa hao. Ela-     fumane re kgomarela ho yona. Ha e ka
ya botsitso ba mosebetsi.         fokotsa mokgathala mmelemg le ke-      hloko hore bophelo bo teng hole le    nkuwa e eba masisapelo.”Mongolo o leboteng

•  Fetola lethabo - Ba dulelletse ho tsamaisa kase.
•  Lebella diphetoho - Itokisetse ho bona kase e tsamaya.             •  Diphetoho - Tsamaya le kase.
•  Beha diphetoho tlasa leihlo - Fofonela kase o tle o tseba ha e senyeha.     •  Natefelwa ke diphetoho - Natefelwa ke kase e ntjha.
•  Ikamahanye le diphetoho - Amohela ha kase ya kgale e fela hobane o       •  Itokisetse ho fetoha kapele mme o natefelwe ke yona hapehape-
  tla natefelwa ke e ntjha.                              Ba dulelletse ho tsamaisa kase.
I ka m a h a n y e l e s e k g e o !                                   Tsitsinya sekgeo? Tshela sekgeo? Wela ka
                                                     sekgeong? Sekgeo sefe? Sekgeo sa moloko!A na o ntate ya sa duleleng mafela a   Kiny Masopha: Mosebetsi e monyen-     entseng. Le ha ho le jwalo o rata ho    Eileen Pooe: O tswa molokong wa
jwalo ka hore Elvis o hlokahatse? Kapa  yane basebetsing ba khempaseng e     sebetsa le batho ba batjha mme o re o    bongwana, mme o sebetsa ka that
mosadi wa Xer ya kgollwang hore      Lekwa ho tswa molokong wa Xer o re:    ile a ikamahanya le diphetoho hore a    dithutong tsa hae khempaseng e
bokahare ba hae bo bohlokwa mose-     “Sekgeo se mona!” Empa ha a na      tle a ba fihlelle. Batho ba batjha ba bo-  Mafikeng.
betsing, eseng bokantle ba hae? Kapa   mathata le bao ba leng baholo ho     hlale empa ba hloko ho ka ikgalemela.
ngwana ya ratang ho ananelwa hona     yena, mme sena ke sesupo sa        Dirkie o tswa molokong o seng lerata.    Sekgeo melokong sa tla dula se le teng.
jwale?                  tlhompho.                                       sena se bolela hore dikgeo melokong di
                                          Willem Basson: O sebetsa khempaseng     ke ke tsa kwalwa.
Re ka dula sebakeng se le seng, ntlong,  Keletso: “O monyane kapa o moholo,    e Potchefstroom. Batho ba baholo ba
phaposing ya borutelo, kantorong     ka nako tsohle motho e mong o tla     ingongorehisa haholo ka ntho tse sa     Moloko o mong le o mong o na le
empa re phela maphelo a fapaneng     pele”!                  reng letho.                 semelo sa wona, mme ha ho meloko e
mme maphelo ana a thulana.                                                   mmedi e ka bopang moloko o le mong.
                     Dirkie Venter o sebeleditse Unibesithi  Ba lokela ho ikamahanya le diphetoho
Iphumanele moloko wa hao mme o tle    ho thoha selemong sa 1968 mme ke     hore ba tle ba kwale sekgeo pakeng tsa   • Ha o fetile 35?
o bone ha dikgeo di qala ho sisinyeha.  hlooho lefapheng la ditjhelete khempa-  bona le ba batjha. O motlotlo hore ba     O tla be o shwele!
Ho ithuta haholwanyane ka bowena ba    seng e Lekwa.               batjha le ba baholo ba kgona ho
hao, le ho utlwisisa batho ba bang,                         sebetsa mmoho. Ba batjha ba pepesa     • Ha o eso fete 35?
bala: “Mind the Gap” ka Graeme      Batho ba batjha ba rata ho fumantshwa   maikutlo a bona empa ba baholo bona      O motsofe!
Codrington le Sue Grant-Marshal.     haholo ka se senyane seo ba se      “ba tshwara mathata a bona”.

								
To top