MACD (PowerPoint download) by blue123

VIEWS: 28 PAGES: 14

More Info
									  CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT


  Đường chỉ báo MACD :
- Đường chỉ báo MACD được hình thành từ 2
  đường:
 + Fast MACD : hiệu số giữa đường trung bình
  động của Gold với thời gian 12 ngày và
  đường trung bình động thời gian 26 ngày.
 + Đường dấu hiệu (Signal line): là trung bình
  của đường Fast MACD với khoảng thời gian
  quan sát là 9 ngày.
  CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Các ứng dụng của MACD :
 Chỉ ra dấu hiệu mua/ bán: Dấu hiệu mua/bán
 được hình thành tại giao điểm của đường
 Fast MACD và đường signal.
  + Dấu hiệu mua: khi đường Fast MACD cắt
 đường signal từ dưới lên, điểm cắt càng xa
 đường 0 cho thấy thị trường sẽ tăng giá mạnh
  + Dấu hiệu bán: khi đường Fast MACD cắt
 đường signal từ trên xuống, điểm cắt càng xa
 đường 0 cho thấy thị trường sẽ giảm giá
 mạnh.
 CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT


 Chỉ ra xu hướng thị trường:
+ Nếu hai đường Fast MACD và     đường
 signal đều nằm trên đường zero   (0) thì
 cho thấy thị trường đang tăng giá
+ Nếu hai đường Fast MACD và     đường
 signal đều nằm dưới đường zero   (0) thì
 cho thấy thị trường đang giảm giá
 CÁC ĐƯỜNG CHỈ BÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT


 Chỉ ra sự phân kỳ tăng giá và giảm giá: Sự phân kỳ
 giữa đường MACD với đồ thị giá cho thấy chiều
 hướng tăng/giảm giá đang yếu dần.
 + Phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): khi đồ thị giá
 đang hình thành những đáy thấp hơn trong khi đường
 MACD lại đang hình thành những điểm đáy cao hơn.
 Điều này cho thấy xu hướng giảm giá đang yếu dần.
 + Phân kỳ giảm giá(Bearish Divergence): khi đồ thị giá
 đang hình thành những điểm đỉnh cao hơn trong khi
 đường MACD đang hình thành những điểm đỉnh thấp
 hơn.
     CÔNG THỨC MACD
•  MACDi= EMAi(V,n1)- EMAi(V,n2)
•  Signallinei = MAi (MACD, n3)
•  Trong đó:
•  n1=12 (short periods)
•  n2=26 (long periods)
•  n3=9 (signal line periods)
•  V : số liệu chứng khoán nhập vào
•  EMAi(V,n)= Exponential Moving Average of V
  with period n

								
To top