BẢNG 5 BẢNG A2 by blue123

VIEWS: 49 PAGES: 3

More Info
									BẢNG 5: SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU ĐƯỢC BÁN Ở
       MỖI CON SỐ

  SỐ 1   SỐ 2   SỐ 3   SỐ 4   SỐ 5

 100 000 150 000  80 000  120 000  60 000

  SỐ 6   SỐ 7   SỐ 8   SỐ 9   SỐ 10

 140 000  70 000  50 000  130 000 100 000
BẢNG A2: THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TRÁI PHIẾU
ĐƯỢC BÁN Ở MỖI CON SỐ

  SỐ 1   SỐ 2   SỐ 3   SỐ 4   SỐ 5

  140 000  70 000  130 000  50 000  100 000

  SỐ 6   SỐ 7   SỐ 8   SỐ 9   SỐ 10

  100 000  120 000  80 000  150 000  60 000
CÁM ƠN SỰ THAM GIA CỦA CÁC
      BẠN!

								
To top