ThS_Ho_Quoc_Tuan_-_Ung_dung_TCHV_vao_Phan_tich_thuc_tien by blue123

VIEWS: 19 PAGES: 4

									ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH HAØNH VI
                                                 TRAÀN NGOÏC THÔ & HOÀ QUOÁC TUAÁN

   Lyù thuyeát taøi chính haønh vi (behavioral finance) tuy chæ môùi phaùt trieån hôn hai thaäp kyû gaàn ñaây,
vaø vaãn coøn trong giai ñoaïn moø maãm tìm ñöôøng, nhöng coù nhöõng ñoùng goùp quan troïng trong lyù
giaûi nhöõng haønh vi “khaùc vôùi kyø voïng hôïp lyù”, ñaëc bieät laø taïi caùc thò tröôøng ñang phaùt trieån.

T  rong baøi vieát naøy, caùc taùc giaû xin
                          tröôøng seõ tröôït raát daøi, chaúng haïn nhö
                          lo sôï chæ soá VN Index coù theå qua ñeán
                                                       Taïi caùc thò tröôøng ñi tröôùc (caû phaùt
                                                   trieån vaø môùi noåi, nhöng noåi leân tröôùc
ñöa ra hai tröôøng hôïp ñieån hình vaän      nhöõng moác 800, 700 ñieåm. Tuy nhieân,      VN), TTCK phaûn aùnh nhöõng thay ñoåi
duïng lyù thuyeát taøi chính haønh vi vaøo     trong tình hình hieän nay, ñieàu naøy coù     caên baûn cuûa neàn kinh teá. Chính vì theá,
giaûi thích (vaø phaàn naøo mang tính       veû nhö khoâng deã gì xaûy ra. Nguyeân       dieän maïo hieän nay cuûa TTCK VN laø
phaân tích vaø döï ñoaùn) haønh vi treân      nhaân saâu xa cuûa ñieàu naøy coù theå laø do   phaûn aùnh caên baûn dieän maïo cuûa neàn
thò tröôøng chöùng khoaùn VN. Hai         thò tröôøng VN ñang naèm trong giai        kinh teá nöôùc ta, moät ñaát nöôùc ñöôïc xem
tröôøng hôïp naøy vaän duïng lyù luaän veà     ñoaïn ñaàu cuûa moät chu trình goïi laø “phaûn   laø “ngoâi sao” trong naêm vöøa qua. Ñi
tröôøng hôïp phaûn öùng thaùi quaù         öùng thaùi quaù”, vôùi thöù töï laø ban ñaàu thò  cuøng vôùi söï hoäi nhaäp ñaùng möøng cuûa
(overeaction) do De Bondt vaø Thaler        tröôøng tieáp tuïc xu höôùng taêng giaù maõi    neàn kinh teá, laø ñi keøm moät hieäu öùng
(1985) ñeà xuaát vaø lyù luaän veà caàu thuû    ñeán khi noù baét ñaàu giai ñoaïn suy thoaùi    phuï, baét ñaàu hình thaønh nhöõng daáu
ngoâi sao ñöôïc ñeà xuaát töø caùc nghieân     maïnh meõ, maø nhieàu nghieân cöùu treân      hieäu cuûa moät quaù trình “phaûn öùng thaùi
cöùu taâm lyù theå thao vaø ñang ñöôïc       thò tröôøng taøi chính trong nhöõng naêm      quaù” cuûa neàn kinh teá. Quaù trình naøy
quan taâm öùng duïng vaøo taøi chính.       cuoái theá kyû 20 goïi laø hieäu öùng thuaän xu  ñöôïc “kích hoaït” baét ñaàu töø nhöõng tin
                          theá ngaén haïn vaø vaø ñaûo ngöôïc xu theá    töùc toát ñeïp lieân tuïc cuûa vieäc VN gia nhaäp
1. “Phaûn öùng thaùi quaù” treân thò
tröôøng chöùng khoaùn VN              daøi haïn (short term momentum and         WTO roài töø “hieäu öùng PNTR” khieán cho
   Nhieàu ngöôøi ñaõ toû ra raát bi quan    long term reversal).                raát nhieàu ngöôøi tin töôûng vaøo töông lai
khi TTCK VN lieân tuïc suït giaûm, hoài          Chu trình “phaûn öùng thaùi         saùng suûa cuûa neàn kinh teá cuõng nhö cuûa
phuïc chuùt ít roài laïi xuoáng thaáp trong vaøi  quaù” cuûa TTCK VN – baét nguoàn töø        thò tröôøng. Vaäy phaûn öùng thaùi quaù theå
thaùng qua. Nhieàu ngöôøi ñaõ lo laéng thò     neàn kinh teá                   hieän ôû ñaâu?

2                                                      PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ Thaùng Baûy 2007
                                                   ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH HAØNH VI


    Ñieàu thöù nhaát, laø phaûn öùng thaùi    laø nhu caàu nhaäp khaåu maùy moùc, thieát bò    vaøo cô hoäi taêng tröôûng cuûa coâng ty, chöù
quaù cuûa caùc doanh nghieäp. Nhieàu doanh      taêng phaûn aùnh xu theá ñaàu tö cho phaùt     khoâng haún laø quaù noùng nhö caûnh baùo.
nghieäp hoaëc laø quaù töï tin, voäi vaõ chôùp    trieån, maø coøn phaûn aùnh nhu caàu nhaäp     Thò tröôøng seõ chæ trôû thaønh “quaù noùng”
thôøi cô môùi gia nhaäp WTO, sôï noù mau       khaåu nhöõng nhoùm haøng “linh tinh”        khi phaàn lôùn nhöõng kyø voïng ñoù trôû
choùng qua ñi, hoaëc laø vì ñaõ xem thöôøng,     cuõng taêng raát maïnh. Ñieàu naøy haøm yù     thaønh phi thöïc teá, nghóa laø nhöõng döï aùn
chuaån bò khoâng ñaày ñuû tröôùc caùc thaùch     ngöôøi tieâu duøng ñang laïc quan hôn, vaø     ñaàu tö cuûa caùc coâng ty (voán ñöôïc nhaø ñaàu
thöùc cuûa WTO ôû nhöõng giai ñoaïn tröôùc      tieâu thuï nhieàu haøng hoùa “khoâng thieát     tö kyø voïng raát thaønh coâng), gaàn nhö seõ
ñaây, ñeàu ñoàng loaït “phaûn öùng thaùi quaù”    yeáu” cuûa nöôùc ngoaøi hôn. Khi kinh teá      ñeàu ñem laïi nhöõng thaát voïng lôùn.
trong hieän taïi, theå hieän ra baèng haønh vi    taêng tröôûng, ñieàu naøy laø hôïp logic,         Ñieàu naøy coù khaû naêng xaûy ra
huy ñoäng voán oà aït, khieán naûy sinh nguy     nhöng neáu xu theá naøy phaùt trieån quaù      khoâng? Coù theå xaùc suaát xaûy ra seõ lôùn
cô ñaàu cô quaù möùc (over investment)        möùc, noù tieàm aån moät daïng phaûn öùng      hôn moïi ngöôøi ñang kyø voïng khi maø
trong neàn kinh teá. Kinh teá ñang trong       thaùi quaù raát ñaùng ngaïi cho neàn kinh teá.   nhöõng ruûi ro cuûa vieäc gia nhaäp WTO
cô hoäi caát caùnh, caû ngöôøi ñang gaëp           Cuoái cuøng, laø phaûn öùng cuûa nhaø    chuùng ta vaãn chöa thaáy noù “phaùt huy”
thuaän lôïi laãn ngöôøi ñang gaëp khoù khaên     ñaàu tö. Nhaø ñaàu tö cöù thaáy doanh        heát, trong khi coù theå nhöõng gì chuùng ta
ñeàu raát laïc quan, neân ñeàu doác söùc tìm     nghieäp huy ñoäng voán baèng phaùt haønh      mong ñôïi veà nhöõng thuaän lôïi cuûa noù
caùch böùt phaù, ñaåy maïnh huy ñoäng voán      coå phieáu môùi, chia coå töùc baèng coå phieáu   nhieàu hôn thöïc teá. Khi maø nhaø ñaàu tö
ñeå môû roäng ñaàu tö, taùi caáu truùc, môû roäng   thì laáy ñoù laøm möøng, ñaåy giaù coå phieáu    thaát voïng, thì ñoù laø luùc maø giai ñoaïn
lónh vöïc hoaït ñoäng. Thaäm chí, coù nhöõng     leân nöõa. Caùc quyõ ñaàu tö nöôùc ngoaøi laãn   “ñaûo ngöôïc xu theá daøi haïn” ñeán.
haønh vi phaûn öùng thaùi quaù raát tieâu cöïc    trong nöôùc, voán ñöôïc xem laø khoân           Ñaûo ngöôïc xu theá trong daøi
laø lôïi duïng thôøi cô naøy maø kieám tieàn     ngoan ñeàu tin töôûng vaøo töông lai nhieàu     haïn – ruûi ro raát ñaùng quan taâm
“noùng”, baèng vieäc daønh raát nhieàu thôøi     döï aùn maø ñoå tieàn vaøo ñoù. Nhö vaäy, nieàm      Giai ñoaïn naøy laø luùc maø caùc nhaø
gian cho ñaàu tö chöùng khoaùn, “thoåi giaù”     tin vaøo thò tröôøng laø cöïc kyø lôùn. Ñieàu    ñaàu tö ñaõ ñaåy giaù lieân tuïc moät vaøi naêm,
coå phieáu, thay vì taäp trung vaøo nhöõng      naøy deã taïo thaønh giai ñoaïn ñaàu tieân     chu kyø kinh teá cuûa VN baét ñaàu ñieàu
tính toaùn mang tính chieán löôïc daøi haïn.     trong quaù trình “phaûn öùng thaùi quaù”      chænh giaûm laïi, thì thò tröôøng seõ “rôi”
    Phaûn öùng thaùi quaù thöù hai laø raát    treân TTCK, ñoù laø giai ñoaïn thuaän xu      caøng nhanh hôn khi ñöôïc “ñaåy” leân. Töø
nhieàu ngöôøi ñang “töï tin” khôûi nghieäp,      theá trong ngaén haïn. Caùc toå chöùc nöôùc     keát quaû nghieân cöùu töø caùc thò tröôøng
muoán laøm chuû. Khoâng ít sinh vieân môùi      ngoaøi thì döïa vaøo P/E cao maø noùi thò      treân theá giôùi, ngöôøi ta chæ ra raèng coù moät
ra tröôøng ñaõ tìm ñöôøng laøm chuû ngay,       tröôøng VN “noùng” quaù, thaät ra laø vì      maãu hình laø moät thò tröôøng taêng giaù
trong khi chöa thaät söï vöõng vaøng, chöa      khoâng ñeå yù (hay coá tình lôø ñi vì muïc     maïnh trong quaù khöù seõ duy trì xu theá
hoaøn toaøn roõ raøng veà caùi goïi laø “seáp”, laø  ñích naøo ñoù) raèng thò tröôøng ñang ôû giai    taêng maïnh theâm moät giai ñoaïn vaøi
“doanh nhaân”, chæ vì thaáy laøm “giaùm        ñoaïn kyø voïng raát cao, vaø vì vaäy taïo     naêm, sau ñoù seõ ñeán giai ñoaïn giaù giaûm
ñoác 8X” oai thì muoán laøm, thaáy ñieàu       thaønh moät xu höôùng “thuaän xu theá” raát     laïi vôùi cöôøng ñoä vaø toác ñoä lôùn hôn khi
kieän baây giôø thuaän lôïi ñeå kinh doanh      lôùn (taïo ra bôûi phaûn öùng thaùi quaù trong   taêng, vaø quan troïng laø giai ñoaïn ñoù seõ coù
thì nghó caùch kinh doanh, bao goàm gom        caû neàn kinh teá). Baát cöù phaân tích hay     theå keùo daøi, chöù khoâng phaûi laø kieåu
tieàn ñi kinh doanh chöùng khoaùn. Nhieàu       caûnh baùo naøo cuõng khoâng theå ñaûo ngöôïc    nhöõng ñieàu chænh ngaén haïn nhö trong
ngöôøi coù kinh nghieäm cuõng môû doanh        ñöôïc xu theá naøy trong ngaén haïn.        giai ñoaïn “thuaän xu theá”. Nhöõng maãu
nghieäp, taän duïng kinh teá ñang buøng noå         Nhieàu ngöôøi seõ cho raèng, ñoù laø     hình nhö theá ñöôïc giaûi thích do thò
maø “phaùt trieån”. E raèng nhöõng ai chöa      nhöõng phaûn öùng hôïp lyù, chöù sao laïi thaùi   tröôøng ñoù coù “phaûn öùng thaùi quaù” khi
quan taâm ñeán vieäc khoâng bieát chu kyø       quaù, vì kinh teá ñaát nöôùc ñang phaùt       nhieàu tin toát coâng boá, chaäm ñieàu chænh
kinh teá saép tôùi theá naøo maø khôûi nghieäp    trieån, ñaàu tö hay kinh doanh toát thì seõ     khi coù tin xaáu (kieåu caûnh baùo chaúng
vôùi taâm lyù voäi vaõ nhö vaäy seõ ñoái maët vôùi  thu lôïi nhuaän laø ñuùng roài. Tieác raèng,    haïn), neân vaãn duy trì nhòp ñoä taêng,
nhieàu ruûi ro. Tinh thaàn doanh nhaân lan      khoâng phaûi ñaàu tö hay kinh doanh gì       nhöng ñeán khi noù ñieàu chænh veà möùc
roäng trong xaõ hoäi laø moät ñieàu ñaùng       cuõng coù lôøi. Xin chæ ñeà caäp ñeán TTCK.     hôïp lyù, thì noù laïi keùo theo moät giai ñoaïn
möøng, nhöng khôûi nghieäp trong moät         Coù nhöõng coå phieáu roõ raøng töø lôïi nhuaän   giaûm giaù daøi haïn, vaø duy trì ôû möùc
taâm traïng voäi vaõ vaø sôï cô hoäi qua ñi nhö    ñeán coå töùc ñeàu khoâng coù gì ñaëc bieät, theá  khoâng oån ñònh khaù laâu.
theá, veà maët naøo ñoù, coù theå laø phaûn öùng   maø cuõng coù giaù raát cao, vì “coù nhaø ñaàu tö     Nhieàu ngöôøi cho laø seõ laâu laém môùi
thaùi quaù vôùi tình hình kinh teá ñang toát     nöôùc ngoaøi mua laïi”, “ngaønh kinh        ñeán ngaøy naøy, nhöng neáu nhìn laïi tình
leân.                         doanh naøy sau WTO seõ coù lôïi”, hay ñôn      traïng cuûa moät soá nöôùc chaâu Myõ Latinh
    Phaûn öùng thaùi quaù thöù ba, ñang ôû    giaûn vì coâng ty saép taêng voán vaøo nhöõng    hay Thaùi Lan, Indonesia trong quaù khöù,
daïng tieàm aån, naèm ôû ngöôøi tieâu duøng.     döï aùn “raát khaû thi”. Nhieàu coå phieáu hieän  chuùng ta seõ thaáy nhöõng chu kyø leân
Nhìn vaøo baùo caùo veà xuaát nhaäp khaåu       nay chæ soá P/E cao ñeán raát cao, phaûn      ngoaïn muïc vaø rôùt caøng ngoaïn muïc
haøng naêm, chuùng ta thaáy chaúng nhöõng       aùnh moät kyø voïng raát lôùn cuûa nhaø ñaàu tö   khoâng phaûi laø quaù daøi. Vaø haäu quaû keùo
PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ Thaùng Baûy 2007                                                         3
ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH HAØNH VI


daøi vaø nghieâm troïng cuûa noù leân caùc nöôùc  phaûn öùng thaùi quaù maø khoâng aâm thaàm      ñeán kyø voïng trong töông lai cuûa ban
töøng “noåi ñình, noåi ñaùm” moät thôøi laø    ñieàu chænh baèng coâng cuï kinh teá laïi ñi     huaán luyeän vaø cuûa baát kyø ai quan taâm.
khieán caùc nöôùc ñoù raát khoù khaên trong    duøng bieän phaùp “caûnh baùo” hay “haønh       Nhieàu ngöôøi seõ kyø voïng anh ta thi ñaáu
vieäc quay laïi “thôøi hoaøng kim” vì nhöõng    chính” thì deã bò thò tröôøng lôø ñi, thaäm      caøng ngaøy caøng thaønh coâng hôn, vaø
taùc ñoäng keùo daøi trong taâm lyù nhaø ñaàu   chí phaûn öùng tieâu cöïc ngöôïc laïi. Neân      ñoùng goùp nhieàu hôn cho ñoäi boùng. Kieåu
tö, trong baát oån xaõ hoäi vaø caáu truùc kinh  nhôù, thò tröôøng trong giai ñoaïn thuaän       kyø voïng ñoù, cuõng coù theå ñuùng cho tröôøng
teá (chuùng ta coù theå xem Argentina vaø     xu theá gioáng nhö chieác xe ñang lao         hôïp TTCK VN.
Thaùi Lan laø moät tieàn leä ñaùng tham      nhanh ñeán vöïc thaúm (giai ñoaïn ñaûo            Nhöõng baøi vieát trong nöôùc vaø quoác
khaûo).                      ngöôïc xu theá) nhöng vöïc thaúm vaãn coøn      teá veà TTCK VN trong gaàn 1 naêm trôû laïi
    Nhieàu ngöôøi cho raèng kinh teá      xa khoûi taàm maét cuûa hoï, thì duø coù chaïy    ñaây xuaát hieän nhieàu hôn bao giôø heát,
Trung Quoác gia nhaäp WTO tröôùc chuùng      ra ñöùng giöõa ñöôøng baûo döøng laïi cuõng      TTCK ñuùng quaû thaät gioáng nhö laø moät
ta, nhöng TTCK Trung Quoác ñaõ bò gì        khoâng ích gì, thay vì vaäy, haõy aâm thaàm      ngoâi sao ñang leân, khoâng khaùc gì tröôøng
ñaâu, vaãn ñang leân ñaáy thoâi. Ñieàu naøy laø  laøm ngöôøi laùi, haõm phanh chieác xe aáy töø    hôïp sieâu sao Ronaldo.
ñuùng vì TTCK Trung Quoác cuõng nhö        töø.                             Baát chaáp nhieàu caûnh baùo thò
VN ñeàu coù theå ñang ôû vaøo giai ñoaïn                                 tröôøng quaù noùng, thaäm chí chính caùc toå
“thuaän xu theá”. Nhöng so saùnh ñoä daøi
                          2. TTCK VN: hieäu öùng “ngoâi sao           chöùc caûnh baùo ñoù cuõng … ñoå tieàn vaøo VN.
                          ñang leân” nhìn töø lyù thuyeát taøi
cuûa giai ñoaïn thuaän xu theá cuûa Trung                                Töø chuyeân gia cho ñeán caùc nhaø ñaàu tö
                          chính haønh vi
Quoác vôùi VN lieäu coù hôïp lyù khi maø ñem                               theo phong traøo döôøng nhö ñeàu thuoäc
                             Baây giôø, chuùng ta seõ nhìn thò
thò tröôøng 80 trieäu daân cuûa VN so vôùi                                naèm loøng caâu traû lôøi khi ñöôïc hoûi nhaän
                          tröôøng ôû goùc ñoä khaùc, khoâng ôû goùc ñoä
thò tröôøng hôn 1 tyû ngöôøi cuûa Trung                                 ñònh veà trieån voïng cuûa TTCK, raèng
                          phaûn öùng cuûa nhaø ñaàu tö taùc ñoäng nhö
Quoác. Thò tröôøng roäng lôùn cuûa Trung                                 noùng thì coù noùng nhöng vaøi naêm nöõa thì
                          theá naøo ñeán giaù caû, maø ôû khía caïnh kyø
Quoác coù theå chòu ñöïng moät löôïng voán ñoå                              laïc quan laém, raèng seõ coù ñieàu chænh
                          voïng cuûa hoï. Xin haõy lieân töôûng ñeán
vaøo lôùn, moät möùc “phaûn öùng thaùi quaù”                               nhöng chæ laø ñieàu chænh taïm thôøi, ñieàu
                          moät ví duï: Neáu trong moät traän ñaù boùng,
lôùn, khoâng coù nghóa laø VN cuõng vaäy.                                chænh nhoû, roài thì cuõng laïi leân thoâi. Ñaáy
                          trong ñoäi Hoaøng Anh Gia Lai coù hai caàu
Noùi caùch khaùc, chuùng ta phaûi coù caùch                               chính laø bieåu hieän cuûa kyø voïng vaøo ngoâi
                          thuû tieàn ñaïo môùi ñöôïc ñaøo taïo töø Anh
laøm dòu “phaûn öùng thaùi quaù” cuûa thò                                sao, moät lónh vöïc ñang thu huùt caùc nhaø
                          veà, moät caàu thuû ñang leân (ngoâi sao) vaø
tröôøng, maø caên cô laø laøm dòu “phaûn öùng                              nghieân cöùu taøi chính haønh vi.
                          raát noåi tieáng veà taøi ghi baøn, vaø trong
thaùi quaù” coù theå ñang toàn taïi trong neàn                                  Kyø voïng vaøo ngoâi sao – nhìn töø
                          nhieàu traän ñaáu gaàn ñaây nhaát anh ta ñeàu
kinh teá, baét nguoàn laø taâm lyù laïc quan                               caùc keát quaû nghieân cöùu
                          ghi baøn; moät caàu thuû khaùc thì bieåu hieän
quaù cao haäu WTO. Laïc quan laø caàn                                      Moät soá nghieân cöùu ñaõ ñöôïc thöïc
                          chæ thöôøng thöôøng baäc trung, vaø trong
thieát, nhöng caùi gì toát ñi quaù möùc thì trôû                             hieän cho moân boùng roå ôû Myõ (moät moân
                          nhöõng traän gaàn ñaây bieåu hieän cuûa anh
laïi thaønh xaáu.                                            theå thao thu huùt raát nhieàu ngöôøi Myõ vôùi
                          ta khaù keùm, thöôøng boû lôõ nhieàu cô hoäi
    Kinh teá buøng noå roài seõ ñeán chu kyø                             moät soá tieàn khoång loà moãi naêm) cho thaáy,
                          ghi baøn.
suy thoaùi, nöôùc naøo cuõng theá, vaán ñeà laø                             hieäu quaû bieåu hieän cuûa caàu thuû ngoâi sao
                             Caâu hoûi ñaët ra: Trong caùc traän ñaáu
do ngöôøi caàm laùi neàn kinh teá vaø TTCK                                “khoâng coù töông quan ñaùng keå vôùi soá
                          saép tôùi, vaø daøi haïn hôn trong moät vaøi
coù giaûm bôùt nhöõng taùc ñoäng chu kyø aáy                               lieäu quaù khöù”, vaø moät nghieân cöùu coøn keát
                          naêm nöõa, khaû naêng ngoâi sao vaãn tieáp
hay khoâng. Vieäc Myõ vaø chaâu AÂu ñang                                 luaän raèng tin töôûng vaøo caùc ngoâi sao
                          tuïc toûa saùng hôn laø moät caàu thuû bình
noã löïc trong vieäc ñieàu haønh caùc chính                               chaúng nhöõng coù theå laø sai laàm, maø coøn
                          thöôøng?
saùch tieàn teä vaø choáng laïm phaùt ñeå duy                              laø sai laàm raát ñaét giaù. Nhöõng nghieân cöùu
                             Ngöôøi tin vaøo ngoâi sao ñang leân seõ
trì ñöôïc TTCK vaø toác ñoäc taêng tröôûng                                veà lyù thuyeát taøi chính haønh vi (behav-
                          tieáp tuïc toûa saùng, ngöôøi cho raèng khoâng.
kinh teá cuõng cho chuùng ta thaáy khoâng                                ioral finance), vôùi nhöõng aån duï töø caùc
                          Phoå bieán trong thöïc teá laø seõ coù khaù
coù nöôùc naøo ngoaïi leä trong maãu hình leân                              sao theå thao, seõ giuùp caùc nhaø hoaïch ñònh
                          nhieàu ngöôøi tin raèng ngoâi sao vaãn giöõ
roài xuoáng naøy, chæ coù ñieàu, nhöõng nöôùc                              chính saùch vaø nhaø ñaàu tö hieåu roõ hôn veà
                          vöõng phong ñoä. Ñieàu naøy caøng ñöôïc
ñaõ coù nhieàu kinh nghieäm “thaêng, traàm”                               caâu chuyeän TTCK VN.
                          thöïc chöùng khi nhìn vaøo caùch maø caùc
nhö vaäy thì hoï tìm caùch laøm dòu “phaûn                                    Thöù nhaát, ngoâi sao caøng noåi tieáng,
                          chuû tòch caâu laïc boä tung tieàn voâ toäi vaï ñeå
öùng thaùi quaù” cuûa nhaø ñaàu tö vaø neàn                               caøng xuaát hieän moät chieán löôïc ñoái öùng töø
                          coù ñöôïc sao, nhö vuï CLB Real Madrid
kinh teá baèng chính saùch tieàn teä vaø taøi                              phía ñoái thuû: Caùc ñoái thuû seõ chuù yù nhieàu
                          traû giaù leân ñeán 80 trieäu euro ñeå coù cho
khoùa, nhôø ñoù hoï coù theå “möôït hoùa” quaù                              ñeán caàu thuû naøy hôn, ñöa ra chieán löôïc
                          baèng ñöôïc Cristiano Ronaldo, caùi giaù
trình phaùt trieån cuûa mình, ít ñi nhöõng                                keøm chaët vaø voâ hieäu hoùa ngoâi sao,
                          maø chính CLB naøy cho laø cao hôn giaù
ñôït “soác” ñoái vôùi neàn kinh teá vaø thò                               khoâng thieáu baøi baùo nöôùc ngoaøi gaàn ñaây
                          trò thöïc. Bieåu hieän hieän taïi cuûa moät caàu
tröôøng.                                                 coù caùc thoâng tin “thaâm yù” veà TTCK VN.
                          thuû noåi tieáng hoaøn toaøn coù theå taùc ñoäng
    Tuy nhieân, khi thò tröôøng ñang                                 Baát kyø moät thaêm doø chính saùch naøo veà
4                                                        PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ Thaùng Baûy 2007
                                                 ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH HAØNH VI


TTCK thì y nhö raèng ñeàu nhaän ñöôïc       treân TTCK coù theå daãn ñeán suïp ñoå thò     thaân vinh”, thay vì vöøa laø moät caàu thuû
nhöõng phaûn öùng gay gaét töø phía caùc      tröôøng laø ñieàu maø chuùng ta caàn phaûi     boùng ñaù chuyeân nghieäp laïi vöøa chôi
nhaø ñaàu tö trong laãn ngoaøi nöôùc. Khaû     löu yù.                      boùng chaøy. Taát nhieân ñieàu naøy hieám khi
naêng ñaùnh thueá treân coå phieáu thöôûng,       Thöù tö, thoâng tin lòch söû TTCK      xaûy ra trong thöïc teá nhöng khoâng phaûi
kieåm soaùt voán ngoaïi, hay vieäc sieát chaët   VN caøng khieán nhieàu ngöôøi vöõng tin laø    laø khoâng theå khoâng xaûy ra, theo nghóa
laïi caùc coâng ty quaûn lyù quyõ nöôùc ngoaøi   cho duø coù giai ñoaïn giaûm giaù, nhöng      anh khoâng chaêm lo naâng cao ngheà
lieân tuïc ñöôïc caùc cô quan chöùc naêng     cuoái cuøng thì thò tröôøng vaãn ñi leân,     nghieäp cuûa anh maø cöù ñi lo laøm nhöõng
ñöùng ra ñính chính hoaëc caûi chính (do      nhieàu ngöôøi vaãn cöù tieáp tuïc giaøu leân töø  chuyeän khaùc thuoäc sôû ñoaûn. Chaúng haïn
bò phaûn öùng quaù möùc) laø moät ví duï cuûa   chöùng khoaùn. Ñieàu naøy lieân quan ñeán     nhö caùc doanh nghieäp ôû nöôùc ta, thay vì
vieäc ngoâi sao bò voâ hieäu hoùa.         moät hieän töôïng khaùc trong taøi chính      taäp trung vaøo vieäc khoâng ngöøng ñoåi môùi
    Thöù hai, baûn thaân kyø voïng cuûa     haønh vi: nhöõng tieâu bieåu veà thaønh coâng   vaø ñaåy maïnh hieäu quaû hoaït ñoäng ñeå duy
moïi ngöôøi vaøo ngoâi sao, ñaëc bieät laø     treân thò tröôøng thöôøng chæ laø nhöõng      trì nieàm tin ôû nhaø ñaàu tö, thì hoï laïi ñi
nhöõng ngöôøi khoâng coù ñaày ñuû thoâng tin,   “ñoäc coâ caàu baïi” (we only see the       laøm nhieàu vieäc ngöôïc ñôøi, nhö hoäi chöùng
seõ bò leäch laïc, nhieàu ngöôøi seõ leäch theo  winner), vì ít ai thua cuoäc maø laïi daùm     môû ra coâng ty chöùng khoaùn tröïc thuoäc,
höôùng phaûn öùng thaùi quaù tröôùc thoâng     coâng khai laø ñaõ thua caû gia taøi vaøo cuoäc  naøo laø coâng ty chöùng khoaùn cao su, coâng
tin toát (over-reaction) veà ngoâi sao. Chæ    chôi. Caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñöa     ty chöùng khoaùn daàu khí, coâng ty chöùng
caàn chính phuû tuyeân boá “chöa kieåm soaùt    tin thì haàu nhö ña phaàn ngöôøi thaéng laø    khoaùn may maëc…Caùc doanh nghieäp coøn
voán vaøo luùc naøy” (chöa chöù ñaâu phaûi     chieám ña soá, thaäm chí ñeán caû baø baùn     huy ñoäng voán voâ toäi vaï ñeå roài sau ñoù ñaàu
khoâng kieåm soaùt voán vaøo moät thôøi ñieåm   ñaäu phoäng coøn truùng ñaäm, soá thua cuoäc    tö ngöôïc trôû laïi TTCK. Trung Quoác ñaõ
naøo ñoù?) cuõng ñöôïc xem nhö laø moät moùn    nhö oâng tieán só chæ laø soá ít.         nhaän thöùc haäu quaû coù theå coù cuûa tình
quaø lì xì lôùn cho caùc nhaø ñaàu tö sau dòp                             traïng naøy vaø ñaõ caám caùc coâng ty phaùt
teát, giaù chöùng khoaùn cöù theá maø taêng
                          3. Caàn chuù yù taøi chính haønh vi        haønh coå phieáu ñeå ñaàu tö taøi chính.
                          trong ñieàu haønh kinh teá
vuøn vuït baát keå nhöõng caûnh baùo. Maët                                  Ñieàu toái kî laø can thieäp haønh
                             Nhöõng nghieân cöùu veà lyù thuyeát
traùi cuûa caùc phaûn öùng thaùi quaù naøy laø                            chính vaøo haønh vi hay taâm lyù cuûa ngöôøi
                          haønh vi taøi chính cho thaáy neáu coù theå
tieáp sau “caùc phaûn öùng thaùi quaù tích                              khaùc, anh khoâng theå caám fan haâm moä
                          quaûn trò toát nhöõng nguoàn goác daãn ñeán
cöïc” ñoù laø khoâng chæ nhöõng ñieàu chænh                              cuoàng nhieät vaøo saân vaän ñoäng chæ vì hoï
                          thaát baïi thaûm haïi khi ñaët nieàm tin vaøo
nhoû maø laø nhöõng ñieàu chænh maïnh ñeå                               hoø heùt quaù möùc hay thaäm chí chaïy
                          caùc ngoâi sao thì TTCK VN coù theå laø moät
trôû laïi traïng thaùi caân baèng (vaø thöôøng                            xuoáng saân ñeå hoân ngoâi sao. Phaøm ñieàu
                          ngoâi sao saùng laâu daøi, chöù khoâng phaûi
laø ñaåy qua caû traïng thaùi caân baèng, ñaây                            gì lieân quan ñeán haønh vi thuoäc veà taâm
                          moät phuùt huy hoaøng roài chôït taét. Vai troø
laø phaûn öùng thaùi quaù tieâu cöïc ñoái nghòch                           lyù cuûa nhaø ñaàu tö (laïc quan hay bi quan
                          cuûa cô quan quaûn lyù thò tröôøng, caùc coâng
laïi “phaûn öùng thaùi quaù tích cöïc”) tröôùc                            thaùi quaù) thì khoâng naèm trong ñieàu
                          ty nieâm yeát, laãn nhaø ñaàu tö coù taàm quan
khi coù thoâng tin ñoù, coù theå daãn ñeán “suïp                           chænh cuûa luaät chöùng khoaùn. Giaûi phaùp
                          troïng ñaëc bieät ñeå ngoâi sao chöùng khoaùn
ñoå” thò tröôøng, nhieàu coå phieáu toát vaãn bò                           toát nhaát trong tröôøng hôïp naøy laø caùc
                          VN lieân tuïc toûa saùng.
ñònh giaù raát thaáp theo soá phaän chung                               nhaø ñaàu tö, nhaát laø nhaø ñaàu tö caù nhaân,
                             Cô quan quaûn lyù thò tröôøng caàn
cuûa thò tröôøng. Ñieàu naøy lyù giaûi vì sao                             caàn phaûi caäp nhaät kieán thöùc vaø kyõ naêng
                          duy trì moät thò tröôøng ñuû haáp daãn ñeå
tröôùc ñaây, trong giai ñoaïn suïp ñoå cuûa                              ñaàu tö, phaûi hieåu roõ taïi sao mình haønh
                          nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi khoâng boû ñi, bao
caùc thò tröôøng, ñaõ töøng xuaát hieän nhieàu                            ñoäng nhö vaäy, thò tröôøng ñang vaän
                          goàm minh baïch thoâng tin, naâng caáp
quyõ ñaàu cô giaøu baát ngôø do mua ñöôïc                               haønh theá naøo, coù nhöõng ruûi ro gì, chöù
                          chaát löôïng thoâng tin, chaát löôïng kyõ
nhöõng coå phieáu bò ñaåy giaù xuoáng möùc                              khoâng haønh ñoäng vì tin ñoàn hay theo
                          thuaät (bò hö heä thoáng hoaøi thì nhaø ñaàu
quaù reû maït.                                            soá ñoâng. Coù moät nguyeân taéc maø nhieàu
                          tö seõ khoâng sôùm thì muoän boû ñi), vaø soá
    Thöù ba, trong khi ai cuõng ñaët kyø                              moâi giôùi treân caùc thò tröôøng lôùn thöôøng
                          löôïng cuõng nhö chaát löôïng haøng hoùa
voïng vaøo ngoâi sao chöùng khoaùn VN maø                               noùi: “Neáu baïn khoâng hieåu roõ thò tröôøng
                          treân thò tröôøng. UBCKNN vaø Boä taøi
laïi coù ai ñoù ñöùng ra caûnh baùo naøy noï thì                           ñang laøm gì, toát hôn laø baïn rôøi khoûi thò
                          chính caàn phaûi luoân saün saøng tuyeân boá
thò tröôøng seõ baùn tín baùn nghi, vaø hoï                              tröôøng”. Ñieàu naøy töôûng laø voâ boå,
                          veà moät khaû naêng ñeå ngoû lieân tuïc tung ra
vaãn ñöông nhieân tieáp tuïc ñaët kyø voïng                              nhöng thöïc teá laø coù nhöõng nhaø ñaàu tö
                          nhöõng ngoâi sao thieän chieán (nhö coå
vaøo ngoâi sao maø mình haâm moä cho duø                               taïi VN khoâng hieåu roõ veà nhöõng nguyeân
                          phieáu cuûa Vietcombank saép tôùi chaúng
laø vôùi taâm traïng baát an. Thoâng tin veà                             taéc caên baûn veà vaän haønh thò tröôøng, vaø
                          haïn) nhaèm phaân taùn söï taäp trung cuûa
nghi aùn caên beänh ñoäng kinh bí aån cuûa                              veà nhöõng phöông phaùp phaân tích caên
                          ñoái thuû quaù möùc vaøo moät vaøi sao
Ronaldo, laøm Braxin thaát baïi traän                                 baûn nhaát, trong khi coâng taùc phoå bieán
                          bluechips naøo ñoù.
chung keát giaûi boùng ñaù theá giôùi 1998,                              thoâng tin veà chöùng khoaùn hieän coù veû
                             Muoán laø moät ngoâi sao saùng lieân tuïc
ñaõ ñöôïc giaáu nheïm. Che daáu thoâng tin                              quaù taûi ñoái vôùi cô quan quaûn lyù thò
                          thì chæ coøn caùch “nhaát ngheä tinh, nhaát
xaáu, khueách ñaïi quaù möùc thoâng tin toát                             tröôøng ª
PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ Thaùng Baûy 2007                                                       5

								
To top