Docstoc

ThS Ho Quoc Tuan - Nghien cuu ung dung Tam ly hoc vao TAI CHINH

Document Sample
ThS Ho Quoc Tuan - Nghien cuu ung dung Tam ly hoc vao TAI CHINH Powered By Docstoc
					ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH HAØNH VI


                                                   suaát sinh lôïi hay kinh doanh cheânh leäch
                                                   giaù.

                                                   1. Nhöõng nguyeân lyù cô baûn cuûa taøi
                                                   chính haønh vi
                                                       Caùc moâ hình ñöôïc ñeà xuaát bôûi lyù
                                                   thuyeát taøi chính haønh vi seõ coù theå ñuùng
                                                   neáu treân thò tröôøng toàn taïi moät trong ba
                                                   ñieàu kieän cô baûn sau. Neáu caû ba ñeàu toàn
                                                   taïi, lyù thuyeát taøi chính haønh vi döï baùo
                                                   raèng vieäc ñònh giaù sai khoâng nhöõng laø
                                     HOÀ QUOÁC TUAÁN
                                                   toàn taïi, maø coøn laø raát ñaùng keå (lôùn hoaëc
                                                   ñeán möùc nghieâm troïng) vaø keùo daøi. Ba
L   yù thuyeát taøi chính haønh vi (behav-
                          phieáu hay caùc loaïi saûn phaåm taøi chính
                          khaùc). Lyù thuyeát taøi chính haønh vi laø söï
                                                   ñieàu kieän ñoù bao goàm:
                                                       - Toàn taïi haønh vi khoâng hôïp lyù.
ioral finance) vôùi neàn taûng cô baûn laø     phaùt trieån keát hôïp taâm lyù hoïc vaøo taøi
“thò tröôøng khoâng luoân luoân ñuùng”, ñaõ                                 - Haønh vi baát hôïp lyù mang tính heä
                          chính, moät phaùt trieån khaù muoän maøng.
ñaët ra moät ñoái troïng lôùn ñoái vôùi lyù                              thoáng.
                          Keå töø khi nhaø taâm lyù hoïc ngöôøi Phaùp
thuyeát “thò tröôøng hieäu quaû”, cô sôû cuûa                                - Giôùi haïn khaû naêng kinh doanh
                          Gabriel Tarde baét ñaàu nghieân cöùu veà
caùc lyù thuyeát taøi chính cô baûn trong suoát                            cheânh leäch giaù treân thò tröôøng taøi chính.
                          öùng duïng taâm lyù hoïc vaøo khoa hoïc kinh
4, 5 thaäp kyû gaàn ñaây. Lyù thuyeát thò                                  a. Haønh vi khoâng hôïp lyù
                          teá töø nhöõng naêm 1880, thì phaûi maát
tröôøng hieäu quaû döïa treân nieàm tin raèng                                Caùc nhaø ñaàu tö seõ coù haønh vi
                          gaàn 100 naêm sau, vaøo thaäp kyû 1980, thì
luoân toàn taïi moät cô cheá ñieàu chænh thò                             khoâng hôïp lyù khi hoï khoâng phaân tích vaø
                          öùng duïng taâm lyù trong taøi chính môùi coù
tröôøng veà traïng thaùi hieäu quaû, ñoù laø cô                            xöû lyù “ñuùng” nhöõng thoâng tin maø hoï coù
                          böôùc phaùt trieån ñaùng keå (maëc duø tröôùc
cheá kinh doanh cheânh leäch giaù. Moät khi                              (vaø thò tröôøng cung caáp), töø ñoù daãn ñeán
                          ñoù, vaøo nhöõng naêm 1930, 1940, nhöõng
toàn taïi hieän töôïng ñònh giaù sai treân thò                            nhöõng kyø voïng leäch laïc veà töông lai cuûa
                          nghieân cöùu cuûa George Kanota cuõng ñaët
tröôøng, nghóa laø giaù cuûa caùc coâng cuï (coå                           coå phieáu maø hoï ñaàu tö vaøo. Ngoaøi ra,
                          neàn taûng cho taøi chính haønh vi vôùi
phieáu, traùi phieáu, saûn phaåm phaùi sinh,                             trong moät soá tröôøng hôïp, döïa treân kinh
                          thuaät ngöõ quan troïng: “kyø voïng”, nhöng
v.v...) treân thò tröôøng taøi chính khoâng                              nghieäm hay nhaän thöùc saün coù, hoï cuõng
                          nhöõng keát quaû cuûa oâng khaù haïn cheá).
phaûn aùnh moät caùch chính xaùc giaù trò                               maéc phaûi nhöõng “leäch laïc trong nhaän
                          Vôùi nhöõng taùc phaåm neàn taûng cuûa
hôïp lyù (döïa treân nhöõng nhaân toá cô baûn),                            thöùc” (cognitive biases). Nhöõng nghieân
                          Amos Tversky vaø Daniel Kahneman
thì seõ toàn taïi cô hoäi kinh doanh cheânh                              cöùu veà caùc haønh vi khoâng hôïp lyù tieâu
                          (1979) [1], Richard H. Thaler (1985)
leäch giaù, vaø “nhöõng nhaø ñaàu tö hôïp lyù”                            bieåu trong thò tröôøng taøi chính laø keát
                          [2], vaø ñaëc bieät laø Robert Shiller vôùi
khi taän duïng nhöõng cô hoäi naøy (mua taøi                             hôïp giöõa taâm lyù hoïc, maø chuû yeáu laø
                          quyeån saùch noåi tieáng “Irrational
saûn bò ñònh giaù thaáp, baùn taøi saûn bò                              tröôøng phaùi taâm lyù nhaän thöùc (cognitive
                          Exuberance” (2000), döï baùo chính xaùc
ñònh giaù quaù cao chaúng haïn), seõ goùp                               psychology) vôùi tröôøng phaùi taâm lyù
                          söï suïp ñoå cuûa thò tröôøng coå phieáu toaøn
phaàn ñieàu chænh thò tröôøng veà traïng                               haønh vi (behavioral psychology). Coù
                          caàu khoâng laâu sau ñoù, ñaõ taïo böôùc ngoaët
thaùi hôïp lyù hay caân baèng. YÙ töôûng veà cô                            moät soá daïng leäch laïc trong nhaän thöùc
                          lôùn cho nhöõng nhaø nghieân cöùu taøi chính
cheá ñieàu chænh kinh doanh cheânh leäch                               tieâu bieåu trong thò tröôøng chöùng khoaùn
                          haønh vi lieân tuïc ñöa ra caùc nghieân cöùu
giaù seõ taïo laäp traïng thaùi “thò tröôøng hôïp                           nhö sau:
                          môùi. Ngoaøi ra, coøn phaûi keå ñeán moät
lyù” trôû thaønh neàn taûng cho raát nhieàu lyù                               ° Phuï thuoäc vaøo kinh nghieäm hay
                          nghieân cöùu quan troïng naêm 1993 cuûa
thuyeát ñònh giaù, töø ñöôøng cong thò                                thuaät toaùn (Heuristics). Caùc kinh
                          Jegadeesh vaø Titman [3] maø ñeán nay
tröôøng hieäu quaû, CAPM cho ñeán Black                                nghieäm, hay qui taéc hoïc ñöôïc thöôøng
                          vaãn laø moät thaùch thöùc cho tröôøng phaùi
Scholes, ñeán caùc lyù thuyeát taøi chính                               giuùp chuùng ta ra quyeát ñònh nhanh
                          “thò tröôøng hieäu quaû” laø hieäu öùng xu theá
quoác teá nhö PPP, backwardation v.v.                                 choùng vaø deã daøng hôn nhieàu (chính caùc
                          (momentum effect), vôùi ngaøy caøng
    Lyù thuyeát taøi chính haønh vi chæ ra                             tröôøng daïy veà kinh teá veà maët naøo ñoù
                          nhieàu phieân baûn ñeà xuaát caùch taän duïng
raèng, cô cheá ñieàu chænh ñoù khoâng phaûi                              cuõng chæ ra moät soá caùc qui taéc quyeát ñònh
                          hieäu öùng naøy ñeå kieám lôïi nhuaän vöôït
luùc naøo cuõng coù theå xaûy ra, nghóa laø seõ                            cho moät soá tröôøng hôïp kia maø). Nhöng
                          troäi maø ruûi ro khoâng cao (phieân baûn môùi
coù nhöõng tröôøng hôïp nhöõng nhaø ñaàu tö                              trong moät soá tröôøng hôïp, döïa daãm quaù
                          nhaát laø nghieân cöùu cuûa Sagi vaø
“hôïp lyù” khoâng theå chieán thaéng nhöõng                              nhieàu vaøo caùc qui taéc ñoâi khi seõ daãn ñeán
                          Seasholes vöøa coâng boá trong naêm 2007
nhaø ñaàu tö “baát hôïp lyù”, vaø khi ñoù, thò                            sai laàm, ñaëc bieät laø khi caùc ñieàu kieän beân
                          [4]), vôùi nhöõng keát quaû khoâng theå giaûi
tröôøng seõ khoâng hieäu quaû, hay “sai” (töùc                            ngoaøi thay ñoåi. Vaø ñaëc bieät laø ngöôøi ta
                          thích ñöôïc baèng caùc moâ hình thò tröôøng
laø ñònh giaù quaù cao hoaëc quaù thaáp giaù coå                           thöôøng ñeà cao hieäu quaû cuûa nhöõng qui
                          hieäu quaû, lyù luaän döïa vaøo ruûi ro vaø tyû

10                                                      PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ Thaùng Baûy 2007
                                                ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH HAØNH VI


taéc ñôn giaûn, gaàn guõi vaø deã nhôù, kieåu   töông lai döïa vaøo möùc ñoä “töông töï” vôùi   vaäy neân baùn toáng coå phieáu coâng ty naøy
hieäu öùng maø Tversky vaø Kahneman        moät tình huoáng ñieån hình naøo ñoù. Ñieåm    ñi traùnh loã. Theá laø moïi ngöôøi ñoå xoâ ñi
(1979) goïi laø hieäu öùng qui taéc coù saün    quan troïng laø ngöôøi ta thöôøng chæ quan    baùn coå phieáu. Keát quaû, laïi daãn ñeán phaûn
(availability heuristic). Shiller (2000)      taâm ñeán moät tình huoáng ñieån hình cuûa    öùng thaùi quaù.
[5] ñaõ ñöa ra moät ví duï laø khi nhieàu     moät giai ñoaïn ngaén thay vì quan taâm         ° Quaù töï tin (overconfidence) Coù
ngöôøi ñeàu duøng Internet thì hoï deã daøng    ñeán moät maãu hình ñieån hình trong moät     nhieàu nghieân cöùu taâm lyù hoïc treân thò
nghó ñeán nhöõng ñieån hình thaønh coâng      giai ñoaïn daøi (ñieàu naøy goïi laø luaät soá  tröôøng taøi chính cho thaáy caùc nhaø ñaàu tö
vaø nhöõng ñoåi môùi haáp daãn ñang dieãn ra    quan saùt nhoû, “law of small numbers”).     toû ra quaù töï tin (moät soá baèng chöùng thí
treân maïng, theá laø hoï nghó ngaønh kinh        Chaúng haïn cho raèng ñieàu kieän      nghieäm ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc taùc
doanh naøy seõ thaønh coâng, roát cuoäc ñaõ    hieän nay cuûa neàn kinh teá VN “töông      phaåm “Irrational Exuberance” (2000)
daãn ñeán vuï buøng noå giaù coå phieáu caùc    ñoàng” vôùi giai ñoaïn naøy trong naêm      cuûa Shiller, moät soá khaùc trình baøy trong
coâng ty coâng ngheä cao, dot.com vaøo cuoái    2006 nhieàu hôn laø gioáng vôùi naêm 2001     “A survey of behavioral finance” (2003)
nhöõng naêm 1990. Moät ví duï khaùc gaây      thì ñöông nhieân seõ cho raèng xaùc suaát     cuûa Barberis vaø Thaler). Baèng chöùng
baát ngôø laø cuûa Benartzi vaø Thaler       giaù coå phieáu coøn leân nöõa laø cao hôn xaùc  gaàn ñaây nhaát laø vieäc nhieàu nhaø ñaàu tö ít
(2001) [6] khi hoï ghi nhaän qua thí        suaát giaù coå phieáu seõ giaûm. Nhöng neáu    ña daïng hoùa danh muïc cuûa mình vaø ñaàu
nghieäm cho moät soá ngöôøi N löïa choïn      nhìn cho moät giai ñoaïn 2000-2006,        tö nhieàu vaøo nhöõng coâng ty maø mình
cho vieäc ñaàu tö tieàn tieát kieäm, nhieàu    ngöôøi ta seõ thaáy thò tröôøng luùc leân, luùc  quen thuoäc (moät soá nghieân cöùu tranh caõi
ngöôøi nhanh choùng aùp duïng qui taéc 1/N     xuoáng, khoâng phaûi leân maõi khoâng       raèng coù theå vì hoï coù thoâng tin noäi boä veà
(ña daïng hoùa ñaàu tö kieåu ñôn giaûn nhaát,   ngöøng, thì seõ coù ñaùnh giaù khaùc veà xaùc   nhöõng coâng ty ñoù, nhöng nhöõng nghieân
ñaàu tö 1/N soá tieàn vaøo moãi loaïi hình ñaàu  suaát taêng, giaûm.                cöùu gaàn ñaây trong lónh vöïc quaûn trò coâng
tö), trong khi neáu phaân tích kyõ, hoï seõ       ° Baûo thuû (conservatism) Khi       ty ñaõ baùc boû luaän cöù naøy). Nhö vaäy, moät
ñaàu tö theo nhöõng qui taéc khaùc (nhö      ñieàu kieän thay ñoåi (thoâng tin môùi veà    caùch giaûi thích khaû dó laø caùc nhaø ñaàu tö
chia phaàn naøo vaøo coå phieáu, phaàn naøo    trieån voïng neàn kinh teá chaúng haïn),     ít ña daïng hoùa naøy töï tin quaù möùc vaøo
vaøo chöùng khoaùn thu nhaäp coá ñònh, vaø     ngöôøi ta coù xu höôùng chaäm phaûn öùng     taàm hieåu bieát cuûa mình ñoái vôùi coâng ty.
tuøy vaøo ñieàu kieän thò tröôøng v.v.).      vôùi nhöõng thay ñoåi ñoù, vaø gaén nhaän     Barber vaø Odean (2001) [8] coøn coâng boá
   ° Leäch laïc do tình huoáng ñieån      ñònh (anchoring) cuûa mình vôùi tình       moät keát quaû thuù vò laø nhöõng nhaø kinh
hình (Representativeness), thöôøng ñöôïc      hình chung trong moät giai ñoaïn daøi hôi     doanh chöùng khoaùn laø nam thì quaù töï
dieãn taû moät caùch ñôn giaûn laø xu höôùng    tröôùc ñoù. Töùc laø khi coù tin neàn kinh teá  tin nhieàu hôn nöõ, vaø nam caøng thöïc
khoâng quan taâm nhieàu ñeán nhöõng        suy giaûm, hoï cho raèng kinh teá keùm ñi     hieän nhieàu giao dòch thì … keát quaû caøng
nhaân toá daøi haïn, maø thöôøng ñaët nhieàu    chæ laø taïm thôøi, daøi haïn vaãn laø ñi leân,  teä haïi hôn nöõ.
quan taâm ñeán nhöõng tình huoáng ñieån      maø khoâng nhaän thaáy coù theå tin ñoù phaùt      ° Ñònh nghóa heïp (narrow
hình ngaén haïn. Ví duï khi giaù coå phieáu    ñi tín hieäu moät chu kyø suy thoaùi nhieàu    framing) coâ laäp moät khaùi nieäm hay
baét ñaàu taêng lieân tuïc 3,4 naêm hoaëc daøi   naêm ñaõ baét ñaàu.                phaân tích moät vaán ñeà trong moät khuoân
hôi hôn (nhö tröôøng hôïp cuûa Myõ vaø Taây       Hieäu öùng naøy (gaén vôùi kinh       khoå haïn heïp, taùch bieät, vaø coá gaéng ñöa
AÂu töø 1982 ñeán 2000, hay Trung Quoác      nghieäm daøi haïn) laø ngöôïc laïi vôùi hieäu   ra quyeát ñònh toái öu cho khuoân khoå haïn
trong 10 naêm trôû laïi ñaây, vaø coù leõ cuõng  öùng leäch laïc do tình huoáng ñieån hình     heïp aáy, thay vì cho toaøn cuïc. Phöông
coù caû VN chuùng ta nöõa), trong ñaàu       (ñaët naëng vaøo caùc tình huoáng ñieån hình   phaùp naøy coù theå höõu ích trong moät soá
nhieàu ngöôøi baét ñaàu suy nghó raèng lôïi    ngaén haïn). Phoái hôïp 2 hieäu öùng naøy coù   tröôøng hôïp giôùi haïn veà nguoàn löïc, hay
nhuaän cao töø coå phieáu laø vieäc “bình     theå giuùp giaûi thích hieän töôïng phaûn öùng  khoâng ñuû thôøi gian phaân tích nhieàu. Tuy
thöôøng”. Neáu trôû laïi giai ñoaïn 2001,     thaùi quaù (overreaction) vaø phaûn öùng     nhieân, noù cuõng coù theå ñöa ñeán sai laàm.
2002 cuûa thò tröôøng VN khi giaù chöùng      chaäm (underreaction) treân thò tröôøng         ° Tính toaùn baát hôïp lyù (mental
khoaùn ñi xuoáng, chaéc haún nhöõng ai       chöùng khoaùn. Ví duï, khi ban ñaàu tin töùc   accounting) Ñaây laø moät daïng cuûa ñònh
kinh doanh coå phieáu nieâm yeát (khoâng      coâng boá cuûa moät coâng ty cho thaáy lôïi    nghóa heïp. Chuùng ta coù xu höôùng taùch
tính coå phieáu OTC) trong giai ñoaïn naøy     nhuaän giaûm, ngöôøi ta vaãn tin raèng ñaây    rieâng caùc quyeát ñònh maø ñuùng ra phaûi
seõ thaáy söï khaùc bieät, moät möùc lôïi nhuaän  chæ laøm giaûm taïm thôøi, vaø phaûn öùng     ñöôïc keát hôïp laïi vôùi nhau vaøo caùc taøi
30 – 50% thôøi ñieåm aáy laø khoâng bình      chaäm vôùi thoâng tin naøy, neân giaù coå     khoaûn aûo trong trí töôûng töôïng cuûa
thöôøng, song trong 1,2 naêm gaàn ñaây laø     phieáu coâng ty coù tin xaáu vaãn giaûm      chuùng ta (mental account) vaø toái ña hoùa
quaù “bình thöôøng”.                chaäm. Ñeán khi lieân tuïc vaøi quí sau, tình   lôïi ích töøng taøi khoaûn. Vaø vì theá, ñoâi khi
   Tversky vaø Kahneman (1974) [7]       hình vaãn xaáu, thì ngöôøi ta ñaõ “phaùt     chuùng ta ñöa ra caùc quyeát ñònh nhìn
ñöa ra moät ñònh nghóa haøn laâm hôn cho      hieän” ra moät tình huoáng ñieån hình môùi:    töôûng laø hôïp lyù, maø thaät ra laø sai laàm. Ví
tình huoáng naøy laø ngöôøi ta ñaùnh giaù xaùc   coâng ty naøy quí tröôùc cuõng kinh doanh     duï, coù ngöôøi coù xu höôùng taùch bieät ra 2
suaát xaûy ra cuûa nhöõng söï kieän trong     keùm, quí naøy cuõng kinh doanh keùm,       ngaân saùch gia ñình, moät daønh cho mua
PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ Thaùng Baûy 2007                                                      11
                                         Edited by Foxit Reader
                                         Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2008
                                         For Evaluation Only.

ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH HAØNH VI


thöùc aên trong gia ñình, moät daønh cho ñi        thöïc hieän leänh döøng loã khi xuaát hieän         taâm lyù ñaõ ñöôïc ñeà caäp vaø ñöa vaøo moät soá
aên nhaø haøng cuoái tuaàn. Vaø khi chi tieâu       nhöõng khoaûn loã nhoû. Ví duï, khi mua coå         moâ hình taøi chính haønh vi. Coøn nhieàu
mua ñoà aên, ngöôøi naøy thöôøng khoâng          phieáu giaù 30.000, sau ñoù giaù giaûm xuoáng        hieäu öùng taâm lyù khaùc nhau coù theå taùc
mua haûi saûn cao caáp vì nghó raèng noù         22.000. ngöôøi ta vaãn khoâng baùn coå            ñoäng ñeán caùc quyeát ñònh leäch laïc cuûa
maéc vaø chæ aên thòt bình thöôøng, nhöng         phieáu (thaäm chí coøn mua tieáp), vaø chôø         nhaø ñaàu tö, coù theå ñöôïc toång hôïp trong
khi vaøo aên nhaø haøng, ngöôøi naøy laïi goïi      ñeán khi giaù leân treân 30.000 moät chuùt          baûng 1.

                    Baûng 1. Caùc tröôøng phaùi taâm lyù vaø öùng duïng trong taøi chính haønh vi

      Tröôøng phaùi chính                Caùc hieäu öùng chính                     ÖÙng duïng trong taøi chính
 Taâm lyù haønh vi               ° Tin vaøo ñieàu thaät ra khoâng toàn taïi (magical    Hieäu öùng öa thích söï chaéc chaén vaø lyù thuyeát trieån voïng
 Do John B. Watson saùng laäp naêm 1913,    thinking)                         lieân quan ñeán caùc vaán ñeà khoâng öa thích ruûi ro vaø thích
 nghieân cöùu caùc ñieäu kieän khieán con   ° Öa thích söï chaéc chaén (certainty effect)       maïo hieåm khi bò loã hôn khi ñang lôøi trong taøi chính.
 ngöôøi seõ haønh ñoäng theo moät caùch naøo  ° Lyù thuyeát trieån voïng (prospect theory)
 ñoù.
 Taâm lyù nhaän thöùc             ° Hoäi chöùng töï toân (touchy feely syndrome), lyù    Ñaây laø tröôøng phaùi ñoùng goùp raát lôùn cho taøi chính, ngoaøi
 Do Ulric Neisser saùng laäp naêm 1967,    thuyeát nuoái tieác (regret theory)            nhöõng hieäu öùng ñaõ ñeà caäp ôû treân, hieäu öùng maâu thuaãn
 nghieân cöùu veà caùch maø suy nghó cuûa   ° Maâu thuaãn veà nhaän thöùc (cognitive dissonance)   veà nhaän thöùc, buø ñaép chi phí boû ra, lyù thuyeát tieác nuoái
 con ngöôøi ñieàu khieån haønh vi cuûa hoï.  ° Ñònh nghóa heïp, tính toaùn baát hôïp lyù        giuùp giaûi thích vì sao chuùng ta thöôøng naém giöõ maõi caùc
                        ° Buø ñaép chi phí ñaõ boû ra               khoaûn loã vaø cöù loã lieân tuïc.
                        ° Quaù töï tin                      Hoäi chöùng töï toân giaûi thích chuùng ta coù xu höôùng töï ñaùnh
                        ° Leäch laïc trong nhaän thöùc veà quaù khöù (hindsight  giaù cao coå phieáu maø mình choïn ñaàu tö.
                        bias), khaúng ñònh quaù möùc (confirmatory bias)     Hieäu öùng leäch laïc trong nhaän thöùc veà quaù khöù hay khaúng ñònh
                                                     quaù möùc cuõng gioáng nhö hoäi chöùng quaù töï tin, laøm chuùng ta
                                                     nhaän xeùt raèng mình coù khaû naêng döï ñoaùn thò tröôøng toát.
 Lyù thuyeát caáu truùc hình thöùc       ° Hieäu öùng thuyeát phuïc (persuasion effect)      Ñaây laø tröôøng phaùi coù taùc ñoäng raát lôùn ñeán caùc lyù thuyeát
 (Gestalt theory)               ° Hieäu öùng töï thuyeát phuïc (self-persuasion)     taøi chính, ñöa ra caùc luaän ñieåm vì sao chuùng ta coù theå
 Do Max Wertheimer saùng laäp töø 1912,    ° Leäch laïc do tình huoáng ñieån hình          maéc sai laàm töø nhieàu tình huoáng khaùc nhau, ñaëc bieät caùc
 nghieân cöùu caùch chuùng ta suy dieãn töø  ° Xu höôùng töï baûo veä (ego-defensive attitude)     lyù thuyeát phaûn khaùng, lyù thuyeát öôùc ñoaùn sai, vaø hieäu
 nhöõng döõ lieäu chuùng ta nhaän ñöôïc.    ° Hieäu öùng öôùc ñoaùn sai (false consensus effect)   öùng töï thuyeát phuïc, thuyeát phuïc ñöa ra nhieàu giaûi thích
                        ° Lyù thuyeát phaûn khaùng (somatic marker theory)    khaû dó cho caùc hieäu öùng baày ñaøn vaø nguyeân nhaân hieän
                                                     töôïng ñònh giaù sai keùo daøi.
 Phaân taâm hoïc                ° Hoäi chöùng hoang töôûng                Chuùng ta quaù lo laéng veà vieäc coù theå bò löøa hay coù theå sai
 (Psycho-analysis)               (paranoid personality disorder)              laàm, hay chuùng ta quaù chuù yù ñeán vieäc coù thaønh coâng hay
 Do Sigmund Freud saùng laäp ñaàu theá kyû   ° Quaù chuù yù ñeán baûn thaân              khoâng, ñeàu seõ aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh cuûa chuùng ta
 20, nghieân cöùu veà caùc loaïi beänh taâm  (narcissistic personality disorder)            trong kinh doanh chöùng khoaùn. Vì vaäy, tröôøng phaùi naøy
 thaàn.                    ° Hoäi chöùng khoâng chaáp nhaän thaát baïi        cuõng coù ñoùng goùp trong vieäc giaûi thích haønh vi nhaø ñaàu
                        (avoidant personality disorder)              tö, töø nhöõng giaûi thích veà roái loaïn tính caùch (personality
                        ° Hoäi chöùng phieàn muoän, bi quan            disorder).
                        (depressed personality disorder)

Nguoàn: Toång hôïp cuûa taùc giaû töø caùc keát quaû nghieân cöùu cuûa Hirshleifer (2001), Tvede (2002), Barberis & Thaler (2003).


toâm huøm, thay vì aên moät böõa thòt bình        môùi baùn ngay kieám lôøi. Giaù coù giaûm tieáp           b. Haønh vi khoâng hôïp lyù mang
thöôøng (ñöông nhieân reû hôn toâm huøm).         ngöôøi ta cuõng cöù giöõ coå phieáu ñoù tieáp. Vì      tính heä thoáng
Neáu thay vì nhö vaäy, ngöôøi naøy ñi mua         hoï ñaõ taùch bieät giöõa “taøi khoaûn lôøi” vaø          Neáu chæ moät nhaø ñaàu tö ñôn leû coù
toâm huøm cho böõa aên taïi nhaø, vaø chæ aên       “taøi khoaûn loã” trong taâm trí cuûa mình,         haønh vi khoâng hôïp lyù, thì aûnh höôûng
thòt bình thöôøng trong nhaø haøng, anh          cho neân hoï coá toái ña hoùa taøi khoaûn lôøi,       cuûa giao dòch cuûa nhaø ñaàu tö naøy leân giaù
ta coù theå tieát kieäm tieàn. Vaán ñeà naèm ôû      vaø toái thieåu hoùa taøi khoaûn loã, neân giaù       coå phieáu treân thò tröôøng laø khoâng ñaùng
choã anh ta ñaõ taùch bieät ra hai taøi khoaûn      leân moät chuùt thì baùn, giaù xuoáng thì cöù        keå (cho duø laø moät toå chöùc ñaàu tö lôùn thì
rieâng cho thöùc aên taïi nhaø vaø ñi aên cuoái      giöõ, xem nhö noù chöa bò chuyeån qua taøi          aûnh höôûng cuõng raát haïn cheá neáu chæ ñôn
tuaàn!                          khoaûn loã. Hieäu öùng phaân boå taøi khoaûn         ñoäc moät mình). Chæ khi haønh vi khoâng
   Söû duïng tính toaùn baát hôïp lyù vaø       naøy cuõng coù theå ñöôïc lyù giaûi baèng hieäu       hôïp lyù laø mang tính heä thoáng (nghóa laø
ñònh nghóa heïp, chuùng ta coù theå giaûi         öùng töï löøa doái (sôï raèng neáu baùn maø bò loã      moät nhoùm nhieàu nhaø ñaàu tö cuøng coù moät
thích nhieàu hieän töôïng nhö löïa choïn         thì seõ caûm thaáy baûn thaân ra quyeát ñònh         haønh vi khoâng hôïp lyù nhö nhau) thì khi
nghòch vôùi sôû thích (preference             ñaàu tö keùm), hay hieäu öùng tieác nuoái (lôõ        aáy vieäc ñònh giaù sai seõ xuaát hieän vaø coù
reversals), sôï thua loã (loss aversion), vaø       baùn roài maø giaù leân thì sao). Hieäu öùng         theå baét ñaàu keùo daøi. Lyù thuyeát taøi chính
hieäu öùng phaân boå taøi khoaûn (disposition       phaân boå taøi khoaûn lyù giaûi moät phaàn vì        haønh vi cho raèng tính leäch laïc (baát hôïp
effect). Hieäu öùng phaân boå taøi khoaûn khaù      sao trong thò tröôøng taêng giaù thì khoái          lyù) trong haønh vi laø khaù phoå bieán ñoái vôùi
phoå bieán, theå hieän cô baûn ôû choã ngöôøi ta     löôïng giao dòch taêng cao hôn khi thò            nhieàu nhaø ñaàu tö, vaø do ñoù, noù taïo thaønh
saün saøng thöïc hieän ngay nhöõng leänh         tröôøng giaûm giaù taïi Myõ vaø Nhaät.            moät daïng nhö chuùng ta thöôøng goïi laø
mang laïi lôøi nhoû, nhöng trì hoaõn khoâng           Treân ñaây chæ laø moät soá hieäu öùng        “hieäu öùng baày ñaøn”, khieán cho giaù moät

12                                                               PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ Thaùng Baûy 2007
                                                   ÖÙNG DUÏNG LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH HAØNH VI


soá coå phieáu khoâng phaûn aùnh giaù trò      thuyeát laø coù tính thay theá laãn nhau       thuyeát taøi chính chính thoáng.
“thöïc” (hay “hôïp lyù”) cuûa chuùng. Nhö      hoaøn haûo vaø coù theå kinh doanh cheânh         ÖÙng duïng cuûa taøi chính haønh vi
vaäy, “hieäu öùng baày ñaøn” laø khoâng toát     leäch giaù hai taøi saûn ñoù, nhöng thöïc teá    khoâng chæ döøng laïi trong vieäc giaûi thích
cho thò tröôøng trong tröôøng hôïp chuùng      thì khoâng nhö vaäy, do ñoù taïo ra ruûi ro     caùc haønh vi khoâng hôïp lyù cuûa nhaø ñaàu
ta xem hieäu öùng baày ñaøn laø taát caû ñeàu    taêng theâm cho hoaït ñoäng kinh doanh        tö, maø ñi xa hôn, noù coù theå ñieàu chænh
haønh ñoäng theo moät maãu hình haønh vi       cheânh leäch giaù (voán ñöôïc xem laø ruûi ro    caùc moâ hình ñònh giaù (bao goàm ñònh giaù
leäch laïc, khoâng hôïp lyù, thaáy ai laøm sao    thaáp ñeán möùc phi ruûi ro). Ngoaøi ra, chi     chöùng khoaùn, saûn phaåm phaùi sinh …),
thì laøm vaäy.                    phí thöïc hieän caùc chieán löôïc höôûng       cho ñeán öùng duïng trong lyù thuyeát quaûn
    c. Giôùi haïn khaû naêng kinh         cheânh leäch giaù vaø söï toàn taïi cuûa caùc giao  trò coâng ty (corporate governance) hay
doanh cheânh leäch giaù treân thò          dòch cuûa nhöõng nhaø ñaàu tö khoâng hôïp      caáu truùc voán trong taøi chính doanh
tröôøng taøi chính                  lyù (goïi laø noise trading) cuõng ngaên caûn    nghieäp, laãn giaûi thích tính töông taùc
    Lyù thuyeát thò tröôøng hieäu quaû tin    ñieàu naøy. Chính vì vaäy, chuùng ta ñaõ       giöõa caùc thò tröôøng khaùc nhau ª
raèng neáu toàn taïi ñònh giaù sai thì seõ toàn   töøng thaáy trong lòch söû nhieàu vuï bong
                                                     Taøi lieäu tham khaûo
taïi cô hoäi ñeå kinh doanh cheânh leäch giaù    boùng giaù ôû Nhaät (thaäp nieân 1980), Ñaøi     Barberis, N., & R. Thaler, (2003). “A survey of be-
                           Loan (1990), coå phieáu coâng ngheä,         havioral finance”, Handbook of the Economics of Fi-
thu lôïi nhuaän, vaø chính haønh vi kinh                                 nance, North-Holland, Amsterdam.
doanh cheânh leäch giaù seõ ñieàu chænh giaù     truyeàn thoâng cuûa Myõ (1999 – 2000), roài     Barber, B., & T., Odean, (2001). “Boys will be boys:
                                                     Gender, overconfidence, and common stock in-
treân thò tröôøng veà caân baèng. Nhöng neáu     gaàn ñaây laø chöùng khoaùn Trung Quoác vaø     vestment.” Quarterly Journal of Economics 116:
                                                     261-292.
toàn taïi ñònh giaù sai, maø laïi khoâng theå    VN cuõng bò xem laø “quaù noùng”. Tuy        Benartzi, S. & R,. Thaler, (2001). “Na#ve diversifica-
                           nhieân, roõ raøng khoâng heà coù nhöõng ñieàu    tion strategies in defined contribution savings plan”,
thöïc hieän kinh doanh cheânh leäch giaù ñeå                               American Economic Review 91: 79-98.
taän duïng caùc khoaûn lôïi nhuaän naøy thì     chænh töùc thôøi nhö ngöôøi ta kyø voïng, maø    De Bondt, W. & R. Thaler, (1985). “Does the stock
                                                     market overreact”, Journal of Finance 40: 793-808.
nhö theá naøo? Vaø taïi sao laïi khoâng theå     nhöõng vuï bong boùng naøy keùo daøi nhieàu     Hirshleifer, D., (2001). “Investor psychology and as-
                                                     set pricing”. Journal of Finance 56: 1533-1597,
thöïc hieän kinh doanh cheânh leäch giaù       naêm (nhaát laø ôû caùc nöôùc chaâu AÙ ñang     Jegadeesh, N., & S. Titman, (1993). “Returns to
khi coù ñònh giaù sai?                phaùt trieån). Ñaây laø daáu hieäu cuûa giôùi    buying winners and selling losers: implications for
                                                     stock market efficiency”, Journal of Finance 48:
    Moät giaûi thích ñöôïc chaáp nhaän      haïn khaû naêng kinh doanh cheânh leäch       65-91.
                                                     Kahneman, D. & A., Tversky, (1979). “Prospect the-
roäng raõi trong tröôøng phaùi taøi chính      giaù.                        ory: an anal y sis of de ci sion un der risk”,
                                                     Econometrica 47: 263-291.
haønh vi laø coù 2 daïng ñònh giaù sai: moät
                           2. ÖÙng duïng cuûa lyù thuyeát taøi chính      Sagi, J. S., & M.S., Seasholes, (2007). “Firm-spe-
                                                     cific attributes and the cross-section of momentum”,
daïng laø thöôøng xuyeân xaûy ra vaø coù theå
                           haønh vi                       Journal of Financial Economics 84: 389-434.
kinh doanh cheânh leäch giaù ñöôïc, moät                                 Shiller, R. J., (2000). “Irrational Exuberance”.
                               Moät khi trong thò tröôøng hoäi ñuû 3    Princeton University Press, Princeton.
daïng laø khoâng thöôøng xaûy ra, keùo daøi                                Tversky A., & D. Kahneman, (1974). “Judgement
                           yeáu toá keå treân (haønh vi baát hôïp lyù cuûa   under uncertainty: Heuristics and biases”, Science
vaø khoâng theå kinh doanh cheânh leäch                                  185, 1124-1131.
                           nhaø ñaàu tö, hieäu öùng baát hôïp lyù mang
giaù ñöôïc (noùi moät caùch khaùc, khoù maø                                Chuù thích
                           tính heä thoáng, vaø giôùi haïn kinh doanh      [1] Kahneman, D. & A., Tversky (1979), “Prospect
xaùc ñònh ñöôïc khi naøo möùc ñònh giaù sai                                theory: an analysis of decision under risk”,
                           cheânh leäch giaù), thì ñoù laø luùc maø hieän    Econometrica 47: 263-291.
ñaõ ñaït tôùi giôùi haïn treân hay döôùi vaø ñieàu                            [2] De Bondt, W. & R. Thaler (1985), “Does the stock
                           töôïng giaù coå phieáu (hay roäng ra laø taøi    market overreact”, Journal of Finance 40: 793-808.
chænh laïi). Neáu tham gia “chænh söûa”
                           saûn taøi chính) bò ñònh giaù sai seõ ñaùng keå   [3] Jegadeesh, N., & S. Titman, (1993). “Returns to
kieåu ñònh giaù sai daïng 2 thì raát deã rôi                               buying winners and selling losers: implications for
                           vaø keùo daøi. Khi ñoù caùc lyù thuyeát taøi     stock market efficiency”, Journal of Finance 48:
vaøo traïng thaùi “tieàn maát, taät mang”, maø                              65-91.
                           chính truyeàn thoáng bò giaûm hieäu quaû,      [4] Sagi, J. S., & M.S., Seasholes, (2007).
ñieån hình laø baøi hoïc noåi tieáng cuûa                                 “Firm-specific attributes and the cross-section of
                           vaø lyù thuyeát taøi chính haønh vi laø moät boå
LTCM kinh doanh cheânh leäch giaù cuûa                                  momentum”, Journal of Financial Economics 84:
                           sung giaù trò. Lyù thuyeát taøi chính haønh     389-434.
Royal Dutch vaø Shell vaø bò thua loã,                                  [5] Shiller, R. J., (2000). “Irrational Exuberance”,
                           vi nhìn chung khoâng phaûi laø moät         Princeton University Press, Princeton.
nhöng ngay sau khi hoï thua loã khoâng                                  [6] Benartzi, S. & R,. Thaler, (2001). “Na#ve diversi-
                           tröôøng phaùi taùch bieät hay ñoái choïi laïi    fication strategies in defined contribution savings
bao laâu thì giaù 2 coå phieáu naøy ñieàu                                 plan”, American Economic Review 91: 79-98.
                           tröôøng phaùi taøi chính chính thoáng (maëc
chænh laïi ñuùng nhö döï ñoaùn cuûa hoï! Ñaây                               [7] Tversky A., & D. Kahneman, (1974). “Judge-
                           duø thöôøng bò caùc nhaø nghieân cöùu thuoäc     ment under uncertainty: Heuristics and biases”, Sci-
laø ví duï cho thaáy thöïc teá ñònh giaù sai coù                             ence 185, 1124-1131.
                           tröôøng phaùi thò tröôøng hieäu quaû, daãn      [8] Barber, B., & T., Odean, (2001). “Boys will be
theå keùo daøi raát laâu, vaø kieåu nhaø ñaàu tö                             boys: Gender, overconfidence, and common stock
                           ñaàu laø Fama ñaû kích). Lyù thuyeát naøy      investment.” Quarterly Journal of Economics 116:
hôïp lyù nhö LTCM (ñöôïc quaûn lyù bôûi                                  261-292.
                           coøn ôû daïng khaù sô khai, coøn toàn taïi
nhöõng ngöôøi ñoaït giaûi Nobel vaø raát                                 [9] Caùc hieäu öùng nhö leäch laïc do tình huoáng ñieån
                           nhieàu vaán ñeà gaây tranh caõi [9] (chöa coù    hình vaø quaù töï tin chaúng haïn ñoái laäp nhau, khi naøo thì
thaønh coâng trong 4 naêm tröôùc thöông                                  duøng hieäu öùng naøo coøn khaù tuøy tieän (coù ngöôøi chæ
                           nhöõng cô sôû vaø nguyeân lyù vöõng chaéc      trích taøi chính haønh vi gioáng kieåu thuaät toaùn “veùt caïn”,
vuï naøy) tham gia söûa chöõa sai laàm naøy                                cöù veùt heát taát caû keát hôïp cuûa caùc hieäu öùng laø coù theå
                           nhö lyù thuyeát chính thoáng hieän ñaïi nhö     tìm ra caùch giaûi thích hieän töôïng ñònh giaù sai!). Tuy
thì seõ thaát baïi.
                           ruûi ro – tyû suaát sinh lôïi, thò tröôøng hieäu   nhieân, ñoùng goùp quan troïng cuûa Hirshleifer (2001)
    Barberis vaø Thaler (2003) chæ ra                                 vaø Barberis & Thaler (2003) ñaõ khaéc phuïc ñöôïc vaán
                           quaû, kinh doanh cheânh leäch giaù), vaø laø     ñeà naøy, chæ ra khi naøo moät hieäu öùng seõ vöôït troäi hieäu
raèng kinh doanh cheânh leäch giaù khoâng                                 öùng coøn laïi, döïa treân phaân bieät “söùc maïnh”
                           moät söï boå sung hôn laø taùch bieät khoûi lyù   (strength) vaø “gia soá” (weight) cuûa thoâng tin nhaän
theå xaûy ra vì coù nhöõng taøi saûn veà lyù                               ñöôïc seõ nghieâng veà beân naøo.
PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ Thaùng Baûy 2007                                                                13

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:124
posted:2/16/2011
language:Vietnamese
pages:4