Docstoc

NetBeans

Document Sample
NetBeans Powered By Docstoc
					                    ‫1-‬                 ‫-‬

           ‫נספח - הרצת תוכנית ג'אוה במערכת ‪NetBeans‬‬
           ‫כדי להריץ תוכנית ג'אוה במערכת ‪ NetBeans‬יש לבנות פרוייקט.‬
                             ‫1. כתיבת אפליקציה‬

 ‫בוחרים מהתפריט ‪ File‬את הפעולה ‪ .New Project‬נפתחת תיבת הדו-שיח ‪.New Project‬‬
‫מתוך הרשימה ‪ Categories‬יש לבחור את האפשרות ‪ General‬ומתוך הרשימה ‪Projects‬‬
‫יש לבחור את האפשרות ‪ .Java Application‬לאחר שלוחצים על הלחצן ‪ ,Next‬נפתחת‬
                    ‫תיבת הדו-שיח ‪.New Java Application‬‬
                    ‫2-‬                 ‫-‬
‫בתיבה ‪ Project Name‬יש לתת שם לפרוייקט. בתיבה ‪ Project Location‬יש לציין את‬
‫ה ‪( path‬המסלול) של התיקייה בה ימצא תיק הפרוייקט. אם התיקייה אינה קיימת, היא‬
        ‫תיווצר במקום המתאים. יש לשמור את תיק הפרוייקט בתיקייה נפרדת.‬

‫התיבה ‪ Set as Main Project‬חייבת להיות מסומנת, ויש לבטל את הסימון של התיבה‬
                            ‫‪.Create Main Class‬‬

‫לאחר שלוחצים על הלחצן ‪ Finish‬נפתח החלון ‪ Projects‬משמאל, ובו מופיע שם הפרוייקט.‬

‫כדי להוסיף את המחלקה לפרוייקט יש לבחור מהתפריט ‪ File‬את הפעולה ‪.New File‬‬
                      ‫נפתחת תיבת הדו-שיח ‪.New File‬‬
                   ‫3-‬                ‫-‬
‫מתוך הרשימה ‪ Categories‬יש לבחור את האפשרות ‪ Java Classes‬ומתוך הרשימה ‪File‬‬
‫‪ Types‬יש לבחור את האפשרות ‪ .Java Main Class‬לאחר שלוחצים על הלחצן ‪,Next‬‬
                  ‫נפתחת תיבת הדו-שיח ‪.New Java Main Class‬‬
                    ‫4-‬                 ‫-‬
‫בתיבה ‪ Class Name‬יש לתת שם למחלקה. שם המחלקה שבה תהיה השיטה ‪ main‬יהיה‬
                           ‫זהה לשם הפרוייקט.‬

‫לאחר שלוחצים על הלחצן ‪ ,Finish‬יופיע על המסך הקובץ עם הסיומת ‪ java‬המכיל שלד של‬
‫התוכנית. הקובץ מתווסף אוטומטית לפרוייקט ולחלון הפרוייקט שנשאר פתוח על המסך‬
                                    ‫משמאל.‬

‫יש לשנות את הקובץ עם הסיומת ‪ java‬ולערוך אותו כך שיכיל את התוכנית הרצויה. יש‬
                ‫לשמור את השינויים ע"י הפעולה ‪ Save‬בתפריט ‪.File‬‬

‫במהלך כתיבת התוכנית, אם יש טעויות סינטקטיות בתוכנית וטעויות אחרות, השורה בה‬
‫מופיעה הטעות מסומנת משמאל, וע"י לחיצה על הסימן מתקבל הסבר לטעות. לכן ניתן‬
                  ‫לתקן את רוב הטעויות תוך כדי כתיבת התוכנית.‬
                               ‫2. הרצת אפליקציה‬

‫הרצת האפליקציה נעשית ע"י בחירת הפעולה ‪ Run Main Project‬מהתפריט ‪.Run‬‬
‫מתבצעים כל השלבים – שלב הקומפילציה, תרגום התוכנית ל ‪ bytecode‬וכתיבת התוכנית‬
‫המתורגמת על קובץ ששמו כשם המחלקה עם הסיומת ‪ .class‬כן מתבצע שלב הפעלת‬
   ‫האינטרפרטר - המתרגם את התוכנית ב ‪ bytecode‬לתוכנית בשפת המחשב של ה ‪.PC‬‬
                    ‫5-‬                 ‫-‬

‫אם יש טעויות סינטקטיות בתוכנית וטעויות אחרות - רשימת ההודעות על השגיאות‬
‫מופיעה בחלון ‪ .Output‬כדי להדגיש שורה שגרמה לשגיאה - יש ללחוץ על הודעת השגיאה‬
          ‫המתאימה. יש לתקן את הוראות התוכנית ולהריץ את התוכנית שוב.‬
                  ‫הקובץ המתוקן נשמר אוטומטית ע"י המערכת.‬

                           ‫3. כתיבת אפלט (‪(Applet‬‬

 ‫בוחרים מהתפריט ‪ File‬את הפעולה ‪ .New Project‬נפתחת תיבת הדו-שיח ‪.New Project‬‬
‫מתוך הרשימה ‪ Categories‬יש לבחור את האפשרות ‪ General‬ומתוך הרשימה ‪Projects‬‬
‫יש לבחור את האפשרות ‪ .Java Class Library‬לאחר שלוחצים על הלחצן ‪ ,Next‬נפתחת‬
                   ‫תיבת הדו-שיח ‪.New Java Class Library‬‬
                    ‫6-‬                 ‫-‬
‫בתיבה ‪ Project Name‬יש לתת שם לפרוייקט. בתיבה ‪ Project Location‬יש לציין את‬
‫ה ‪( path‬המסלול) של התיקייה בה ימצא תיק הפרוייקט. אם התיקייה אינה קיימת, היא‬
        ‫תיווצר במקום המתאים. יש לשמור את תיק הפרוייקט בתיקייה נפרדת.‬

‫לאחר שלוחצים על הלחצן ‪ Finish‬נפתח החלון ‪ Projects‬משמאל, ובו מופיע שם הפרוייקט.‬

‫כדי להוסיף את האפלט לפרוייקט יש לבחור מהתפריט ‪ File‬את הפעולה ‪ .New File‬נפתחת‬
                           ‫תיבת הדו-שיח ‪.New File‬‬
                   ‫7-‬                ‫-‬
‫מתוך הרשימה ‪ Categories‬יש לבחור את האפשרות ‪ Java Classes‬ומתוך הרשימה ‪File‬‬
‫‪ Types‬יש לבחור את האפשרות ‪ .JApplet‬לאחר שלוחצים על הלחצן ‪ ,Next‬נפתחת תיבת‬
                           ‫הדו-שיח ‪.New JApplet‬‬
                    ‫8-‬                 ‫-‬
‫בתיבה ‪ Class Name‬יש לתת שם למחלקה. שם המחלקה שבה האפלט יהיה זהה לשם‬
‫הפרוייקט. בתיבה ‪ Package‬יש לתת שם ל ‪ .package‬שם ה ‪ package‬יהיה זהה לשם‬
                         ‫המחלקה ולשם הפרוייקט.‬

‫לאחר שלוחצים על הלחצן ‪ ,Finish‬יופיע על המסך הקובץ עם הסיומת ‪ java‬המכיל שלד של‬
‫התוכנית. הקובץ מתווסף אוטומטית לפרוייקט ולחלון הפרוייקט שנשאר פתוח על המסך‬
                                    ‫משמאל.‬

‫יש לשנות את הקובץ עם הסיומת ‪ java‬ולערוך אותו כך שיכיל את התוכנית הרצויה. יש‬
                ‫לשמור את השינויים ע"י הפעולה ‪ Save‬בתפריט ‪.File‬‬

‫במהלך כתיבת התוכנית, אם יש טעויות סינטקטיות בתוכנית וטעויות אחרות, השורה בה‬
‫מופיעה הטעות מסומנת משמאל, וע"י לחיצה על הסימן מתקבל הסבר לטעות. לכן ניתן‬
                  ‫לתקן את רוב הטעויות תוך כדי כתיבת התוכנית.‬
                                 ‫4. הרצת אפלט‬

‫יש לבחור מהתפריט ‪ Build‬את הפעולה ‪ .Build Main Project‬מתבצע שלב הקומפילציה,‬
‫תרגום התוכנית ל ‪ Bytecode‬וכתיבת התוכנית המתורגמת על קובץ ששמו כשם המחלקה‬
                              ‫עם הסיומת ‪.class‬‬
                     ‫9-‬                 ‫-‬

‫כדי להריץ את התוכנית יש ללחוץ על שם קובץ התוכנית (הקובץ עם הסיומת ‪ )java‬בחלון‬
‫הפרוייקט. בחלון הפרוייקט, תחת שם הפרוייקט, כתובה הרשימה ‪.Source Package‬‬
          ‫ברשימה זו כתוב שם ה ‪ package‬הנוכחי, ותחתיו שם קובץ התוכנית.‬

‫לאחר שלוחצים על שם קובץ התוכנית, בוחרים מהתפריט ‪ Run‬את הפעולה ‪ ,Run File‬ואת‬
‫האפשרות "שם קובץ התוכנית ‪ ."Run‬לפני הרצת התוכנית מתבצע שלב הפעלת‬
   ‫האינטרפרטר - המתרגם את התוכנית ב ‪ bytecode‬לתוכנית בשפת המחשב של ה ‪.PC‬‬

‫אם יש טעויות סינטקטיות בתוכנית וטעויות אחרות - רשימת ההודעות על השגיאות‬
‫מופיעה בחלון ‪ .Output‬כדי להדגיש שורה שגרמה לשגיאה - יש ללחוץ על הודעת השגיאה‬
          ‫המתאימה. יש לתקן את הוראות התוכנית ולהריץ את התוכנית שוב.‬

                   ‫הקובץ המתוקן נשמר אוטומטית ע"י המערכת.‬

‫דף ה‪ HTML‬המתאים לצורך הפעלת האפלט נוצר אוטומטית. בדף זה ניתן לשנות חלק‬
‫מתכונות האפלט, לדוגמא את הרוחב והגובה שלו. דף ה ‪ HTML‬נמצא בקובץ ששמו כשם‬
‫הפרוייקט עם הסיומת ‪ .html‬הקובץ נמצא בתיקיה ‪ Build‬שבתוך תיק הפרוייקט. אם‬
‫רוצים לשנות את הקובץ, יש להעתיקו לתיקיה בה נמצא קובץ התוכנית (הקובץ עם‬
                   ‫הסיומת ‪ ,)java‬ולבצע את השנויים על ההעתק.‬

                    ‫5. סגירת הפרוייקט ופתיחת פרוייקט קיים‬
‫כדי לסגור את הפרוייקט, יש ללחוץ על שם הפרוייקט בחלון הפרוייקט, ולבחור מהתפריט‬
                     ‫‪ File‬את הפעולה "שם הפרוייקט ‪."Close‬‬

     ‫פתיחת פרוייקט קיים נעשית ע"י בחירת הפעולה ‪ Open Project‬מהתפריט ‪.File‬‬
                      ‫6. הוספת מחלקה לאפליקציה או לאפלט‬
‫אחרי שנכתבת מחלקה שהיא אפליקציה או אפלט ורוצים להוסיף מחלקה, חלון הפרוייקט‬
   ‫חייב להיות פתוח. הוספת מחלקה נעשית באותה צורה עבור אפליקציה ועבור אפלט.‬

‫יש לבחור מהתפריט ‪ File‬את הפעולה ‪ .New File‬נפתחת תיבת הדו-שיח ‪ .New File‬מתוך‬
‫הרשימה ‪ Categories‬יש לבחור את האפשרות ‪ Java Classes‬ומתוך הרשימה ‪File Types‬‬
‫יש לבחור את האפשרות ‪ .Java Class‬לאחר שלוחצים על הלחצן ‪ ,Next‬נפתחת תיבת הדו-‬
   ‫שיח ‪ New Java Class‬הדומה לתיבה ‪( New Java Main Class‬ראה סעיף 1 לעיל).‬

‫בתיבה ‪ Class Name‬יש לתת שם למחלקה. לאחר שלוחצים על הלחצן ‪ ,Finish‬יופיע על‬
‫המסך הקובץ עם הסיומת ‪ java‬המכיל שלד של המחלקה. הקובץ מתווסף אוטומטית‬
     ‫לפרוייקט ולחלון הפרוייקט. יש לערוך את הקובץ כך שיכיל את הגדרת המחלקה.‬

                        ‫7. עזרת המערכת בכתיבת התוכנית‬

‫מערכת ‪ NetBeans‬עוזרת בכתיבת התוכנית. כאשר כותבים את ההוראה ‪ ,import‬נפתחת‬
‫רשימה המכילה את כל ה ‪ packages‬המתאימים. כאשר משתמשים בשיטות של מחלקות‬
‫מוכנות, נפתחת רשימה המכילה את השיטות ומתארת את הפרמטרים שלהן. בשני‬
     ‫המקרים, לחיצה כפולה על האפשרות הרצויה, "מדביקה" אפשרות זאת להוראה.‬

				
DOCUMENT INFO