Customized Software Agreement by ztz11221

VIEWS: 16 PAGES: 45

More Info
									Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
Exact Terms and Conditions                 Exact Voorwaarden
Dear Exact Licensee,                    Geachte Exact-Licentiehouder,

Thank you for purchasing Exact software.          Hartelijk dank voor uw aanschaf van Exact
                              software.
This part describes the terms and restrictions       Dit deel beschrijft de voorwaarden en
that apply to the use of the Exact products and      beperkingen die van toepassing zijn op het
services supplied to you.                 gebruik van de aan u geleverde producten en
                              diensten van Exact.

This document contains:                  Dit document bevat:
1. the License Agreement (Chapter I)            1. de Licentieovereenkomst (Hoofdstuk I)
2. the Maintenance (Chapter II)              2. de Onderhoudsovereenkomst (Hoofdstuk II)
3. the Customized Software License Agreement        3. de Maatwerk Licentieovereenkomst
(Chapter III)                       (Hoofdstuk III)
4. the Customized Software Maintenance           4. de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst
Agreement (Chapter III-A)                 (Hoofdstuk III-A)
5. the Customized Software Support Agreement        5. de Maatwerk Support Overeenkomst
(Chapter (III-B)                      (Hoofdstuk III-B)
3. the General Terms & Conditions (Chapter IV)       6. de Algemene Bepalingen (Hoofdstuk IV)

The License Agreement sets out your rights and       In de Licentieovereenkomst zijn uw rechten en
obligations in respect of the use of Exact         verplichtingen met betrekking tot het gebruik
software (hereinafter: „the Software‟). The        van de software van Exact (hierna te noemen:
Maintenance Agreement sets out your rights         "de Software") opgenomen. In de
and obligations in respect of the maintenance       Onderhoudsovereenkomst zijn uw rechten en
and support of the Software. The General Terms       verplichtingen met betrekking tot het
& Conditions apply to all use, maintenance and       onderhoud en support van de Software
support of the Software and to all other services     opgenomen. De Algemene Bepalingen zijn van
provided by Exact.                     toepassing op elk gebruik en al het onderhoud
                              en support van de Software en op alle overige
                              door Exact verleende diensten.

The agreements and terms in this document do        De in dit document opgenomen
not apply to so-called „customized versions‟ or      overeenkomsten en voorwaarden zijn niet van
adapted versions of the Exact software. The        toepassing op zogeheten "maatwerkversies" of
„Terms and conditions for your license,          aangepaste versies van de software van Exact.
maintenance and support in respect of Exact        Daarvoor gelden namelijk de "Voorwaarden
customized software‟ apply to such versions.        voor uw licentie, onderhoud en ondersteuning
                              met betrekking tot Exact
                              maatwerkprogrammatuur".

If you do not agree with the conditions and        Indien u niet instemt met de bepalingen en
limitations as stated in one of the Agreements       beperkingen neergelegd in een Overeenkomst
or in the General Terms & Conditions you are        of de Algemene Bepalingen, is het u niet
not permitted to install the Software or have it      toegestaan de Software te (doen) installeren, te
installed, or to use, access or open the          gebruiken, te benaderen of te openen, en dient
Software, and must return the Software to         u de Software in zijn originele verpakking
Exact unused and in its original packaging.        ongebruikt aan Exact te retourneren.

You are required to carefully read the enclosed      U dient de bijgevoegde, op het gebruik van de
Agreement(s) applicable to this Software as well      hierbij geleverde Software toepasselijke,
as the General Terms & Conditions, as they fully      Overeenkomst(en) en Algemene Bepalingen
apply to the Software supplied to you and -        aandachtig te bestuderen, daar deze integraal
where applicable - to the maintenance and/or        van toepassing zijn op de aan u geleverde
the services provided.                   Software en -in voorkomend geval- het
                              onderhoud en/of de verleende diensten.

We wish you a lot of success in using the Exact      Wij wensen u veel succes en praktisch nut met
products for which you have obtained a license       de Exact-producten waarvoor u een licentie
and trust you will derive the full benefit from      hebt verkregen.
them.
                                                      1
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
CONTENTS:                         INHOUD
Chapter I:   License Agreement              Hoofdstuk I:   Licentieovereenkomst
Chapter II:  Maintenance Agreement            Hoofdstuk II:  Onderhoudsovereenkomst
Chapter III:  Customized Software             Hoofdstuk III:  Maatwerk
        License Agreement                      Licentieovereenkomst
Chapter III-A: Customized Software             Hoofstuk III-A: Maatwerk
        Maintenance Agreement                    Onderhoudsovereenkomst
Chapter III-B: Customized Software Support         Hoofdstuk III-B: Maatwerk Support
        Agreement                          Overeenkomst
Chapter IV:  General Terms & Conditions         Hoofdstuk IV:  Algemene Bepalingen
                                                   2
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
         CHAPTER I:                       HOOFDSTUK I:
       LICENSE AGREEMENT                   LICENTIEOVEREENKOMST

THE LICENSEE STATED ON THE SIGNED             DE OP DE ONDERTEKENDE ORDER GENOEMDE
PROPOSAL, AND EXACT GROUP B.V. AND/OR           LICENTIEHOUDER EN EXACT GROUP B.V. C.Q.
ONE OF ITS SUBSIDIARIES ACTING AS (SUB-          ÉÉN VAN HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN DIE
)LICENSOR (HEREINAFTER: „THE LICENSOR‟),          ALS SUBLICENTIEGEVER OPTREEDT (HIERNA
HEREBY AGREE AS FOLLOWS:                  TE NOEMEN: LICENTIEGEVER), KOMEN HIERBIJ
                              OVEREEN ALS VOLGT:

DEFINITIONS                        DEFINITIES
Article 1                         Artikel 1

Unless otherwise described in this License         Tenzij in deze Licentieovereenkomst anders
Agreement, capitalized terms in this License        wordt bepaald, hebben de met een hoofdletter
Agreement shall have the meanings ascribed to       geschreven woorden in deze
them in Article 1 of the General Terms &          Licentieovereenkomst de betekenis die daaraan
Conditions.                        in Artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt
                              toegekend.

RIGHT OF USE                        GEBRUIKSRECHT
Article 2                         Artikel 2

2.1 The Licensor grants the Licensee the non-       2.1 De Licentiegever verleent de Licentiehouder
exclusive right and the non-exclusive license to      het niet-exclusieve recht en de niet-exclusieve
use the Software in accordance with the          licentie om de Software te gebruiken
provisions in this License Agreement and to        overeenkomstig het bepaalde in deze
install the Software or have it installed for this     Licentieovereenkomst en om de Software
purpose once per server and to create the         daartoe éénmalig per server te (doen)
maximum number of administrations and/or          installeren en om het maximale aantal in de
databases mentioned in the License File with        Licentiefile aangegeven administraties en/of
the aid of this License File. The License File may     databases te creëren met behulp van deze
only be used once.                     Licentiefile. De Licentiefile mag slechts eenmaal
                              gebruikt worden.

2.2 The Licensee shall only use the Software on      2.2 De Licentiehouder mag de Software slechts
the computer system used for the Licensee's        gebruiken op het voor de interne
internal operations, using the License File made      bedrijfsvoering van de Licentiehouder gebruikte
available by the Licensor and for the number of      computersysteem, met gebruikmaking van de
Named Users stated in the License File. The        door Licentiegever ter beschikking gestelde
Licensee is not permitted to have the Software       Licentiefile en voor het in de Licentiefile
used by or on behalf of any other person or        vermelde aantal Named Users. De
legal entity, except when the Software contains      Licentiehouder mag de Software niet laten
functionality which makes it possible for third      gebruiken door of namens enige andere
parties to make use of that functionality via       (rechts)persoon, behoudens indien de Software
web access.                        functionaliteit bevat die het derden mogelijk
                              maakt van die functionaliteit via web-toegang
                              gebruik te maken.

2.3 The right of use also includes the right to      2.3 Het gebruiksrecht omvat tevens het recht
use the Documentation pertaining to the          de bij de Software behorende Documentatie te
Software.                         gebruiken.

2.4 The License Agreement and the right to use       2.4 De Licentieovereenkomst en het
the Software come into effect only after both       gebruiksrecht op de Software wordt niet eerder
Licensor and Licensee have accepted, in writing      van kracht dan nadat Licentiegever en
or via an electronic system, the Proposal and       Licentiehouder beiden de Order schriftelijk of
the Licensee has accepted in writing or via an       elektronisch hebben geaccepteerd en de
electronic system the applicable License          Licentiehouder schriftelijk of elektronisch de van
Agreement and General Terms and Conditions.        toepassing zijnde Licentieovereenkomst en
                                                      3
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
                              Algemene Bepalingen heeft geaccepteerd.
2.5 The Licensee is only permitted to use the       2.5 De Licentiehouder mag de Software slechts
Software within the Licensee‟s own company on       gebruiken binnen de eigen onderneming op een
a computer system that complies with the          computersysteem dat voldoet aan de
System Requirements.                    Systeemeisen.

2.6 With the exception described in Article 2.2,      2.6 Met uitzondering van het bepaalde in Artikel
the Licensee is expressly prohibited from having      2.2, is het de Licentiehouder uitdrukkelijk niet
the Software used or from allowing it to be used      toegestaan de Software te (doen of laten)
for or by other than or by more than the          gebruiken voor of door andere of meerdere dan
maximum number of Named Users stated in the        het maximum aantal Named Users zoals
License File.                       vermeld op de Licentiefile.

2.7 The license fee for each part of the          2.7 De licentievergoeding voor elk onderdeel
Software for which a right of use is granted        van de Software waarvoor krachtens deze
pursuant to this License Agreement is listed in      Licentieovereenkomst een gebruiksrecht wordt
the Price list or an other price list officially      verleend, is vermeld in de Prijslijst of in een
published by the Licensor. The license fee is due     andere door de Licentiegever officieel
and payable as of the effective date referred to      gepubliceerde prijslijst. De licentievergoeding is
in Article 2.4 or any later date as agreed in       verschuldigd vanaf de datum waarop de
writing between Licensor and Licensee,           Licentieovereenkomst conform Artikel 2.4 van
irrespective whether Licensee uses the Software      kracht wordt of enige latere datum welke
or not.                          schriftelijk tussen partijen is overeengekomen,
                              ongeacht of Licentiehouder de Software in
                              gebruik neemt.

2.8 The Licensor is entitled to request the        2.8 Licentiegever heeft het recht om
Licensee to register on an annual basis.          Licentiehouder te verzoeken zich jaarlijks te
                              registreren.

TRANSFERABILITY                      OVERDRAAGBAARHEID
Article 3                         Artikel 3

3.1 The Licensee is prohibited, being it for        3.1 Het is de Licentiehouder niet toegestaan het
remuneration or not, from transferring the right      gebruiksrecht op de Software - al dan niet
and license of use of the Software to third        tegen vergoeding - aan derden onder algemene
parties by act of law or by agreement, including      of bijzondere titel over te dragen, inclusief doch
but not limited to through a merger or change       niet beperkt tot door middel van een fusie en
of Control, or to hire out, sub-license, sell,       wijziging van Zeggenschap, te verhuren, in
dispose of or pledge the Software.             sublicentie uit te geven, te verkopen, te
                              vervreemden of te verpanden.

3.2 The Licensee is prohibited from passing        3.2 Het is de Licentiehouder niet toegestaan de
and/or accepting the Software into control         Software in beheer en/of gebruik te geven aan
and/or use of a third party, including hosting,      of te nemen van een derde, daaronder
timesharing or outsourcing. The term „third        begrepen hosting, timesharing of outsourcing.
party‟ also includes Affiliated Companies.         Onder derde wordt tevens verstaan een
                              Gelieerde Onderneming.

3.3 If the Licensee grants a third party the        3.3 Indien de Licentiehouder een derde het
unauthorized use of the Software as referred to      ongeoorloofde gebruik van de Software
in Article 3.1 and Article 3.2 of this License       verschaft als bedoeld in Artikel 3.1 en Artikel
Agreement, the Licensee will, from the           3.2 van deze Licentieovereenkomst, blijft de
commencement date of the right of use referred       Licentiehouder, vanaf de datum van aanvang
to in Article 2.4 of this Agreement, remain liable     van het gebruiksrecht als bedoeld in Artikel 2.4
for the payment of the license fees and/or         van deze Overeenkomst, aansprakelijk voor
maintenance fees both for the Licensee's own        betaling van de licentie- en/of onderhoudsver-
use as well as the unauthorized use by that        goedingen zowel voor het eigen gebruik als
third party, without prejudice to the Licensor‟s      voor het ongeautoriseerde gebruik door die
right to recover these fees directly from that       derde, onverminderd het recht van de
third party. The right to recover license fees       Licentiegever deze vergoedingen rechtstreeks
                                                       4
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
and/or maintenance fees, as described here         op die derde te verhalen. Het recht op verhaal
above does not affect the Licensor‟s right to       van licentie- en/of onderhoudsvergoedingen, als
recover the full damages resulting from an         hiervoor omschreven, tast niet het recht van de
infringement of the provisions in Article 3.1       Licentiegever aan de volledige schade die, als
and/or Article 3.2 of this Agreement from the       gevolg van een inbreuk op het in Artikel 3.1
Licensee nor the right to terminate the License      en/of Artikel 3.2 van deze Overeenkomst
Agreement in accordance with Article 10 of the       bepaalde, is geleden op de Licentiehouder te
General Terms and Conditions.               verhalen noch het recht om de
                              Licentieovereenkomst te beëindigen
                              overeenkomstig het bepaalde in Artikel 10 van
                              de Algemene Bepalingen.

3.4 The License Agreement can only be           3.4 Overdracht van de Licentieovereenkomst
transferred after the express written consent of      kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijk
the Licensor. Any actions, behavior or           toestemming van Licentiegever plaatsvinden.
circumstances of any nature whatsoever do not       Handelingen, gedragingen of omstandigheden
alter this condition. For example, if a third party    van welke aard dan ook maken dit niet anders.
pays license fees and/or maintenance fees to        Indien een derde bijvoorbeeld licentie- of
the Licensor on behalf of the Licensee, or uses      onderhoudsvergoedingen namens
Support, this never results in a valid transfer of     Licentiehouder aan Licentiegever voldoet of
the License Agreement.                   gebruik maakt van Support, leidt dit nimmer tot
                              geldige overdracht van de
                              Licentieovereenkomst.

MANNER OF USE                       WIJZE VAN GEBRUIK
Article 4                         Artikel 4

4.1 The Licensee shall use the Software in the       4.1 De Licentiehouder is gehouden de Software
correct manner, with due observance of the         op correcte wijze te gebruiken, met
provisions in this License Agreement (including      inachtneming van het in deze
the General Terms & Conditions) and the          Licentieovereenkomst (met inbegrip van de
Documentation. With the exception of the          Algemene Bepalingen) en het in de
provisions in Articles 4.2 and 4.3 of this License     Documentatie bepaalde. Met uitzondering van
Agreement the Licensee is prohibited from         het in Artikelen 4.2 en 4.3 van deze
copying, reproducing, translating, modifying,       Overeenkomst bepaalde is het de
disassembling, decompiling, imitating, changing      Licentiehouder zonder uitdrukkelijke
or reconstructing the Software and/or           voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Documentation, or reproducing or processing it       Licentiegever verboden de Software en/of de
in any other manner, wholly or in part, without      Documentatie, geheel of gedeeltelijk, op welke
the express prior written consent of the          wijze dan ook, te kopiëren, te reproduceren, te
Licensor.                         vertalen, aan te passen, te ontleden, te
                              decompileren, na te maken, te wijzigen, te
                              reconstrueren dan wel op andere wijze te
                              verveelvoudigen en/of te bewerken.

4.2 The Licensee is entitled to make one copy       4.2 De Licentiehouder is gerechtigd één kopie
of the Software as backup and for recovery         van de Software te maken bij wijze van
purposes. The Licensee will only use this copy       reservekopie (backup) en voor
to replace the original Software when it has        hersteldoeleinden. Deze kopie wordt door de
become unfit for use.                   Licentiehouder slechts gebruikt ter vervanging
                              van onbruikbaar geworden originele Software.

4.3 The Licensee must make regular backups of       4.3 De Licentiehouder dient regelmatig een
all data files that are generated, used and/or       backup te maken van alle gegevensbestanden
applied with the Software.                 die met behulp van de Software worden
                              gegenereerd, gebruikt en/of toegepast.

4.4 Pursuant to this License Agreement the         4.4 Krachtens deze Licentieovereenkomst dient
Licensee must:                       de Licentiehouder:

a)  always ensure that the Software and          a) er te allen tijde voor te zorgen dat de
                                                       5
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
   Documentation are sufficiently protected         Software en Documentatie afdoende zijn
   against misuse, damage (including damage         beschermd tegen misbruik, beschadiging
   as a result of hidden risks such as viruses,       (waaronder begrepen beschadiging als
   worms, Trojan horses, logic bombs etc.),         gevolg van latenties zoals virussen, worms,
   theft or destruction by any party;            trojan horses, logic bombs, etc.), diefstal of
                                vernietiging door wie dan ook;

b)  prevent any unauthorized persons from        b) te verhinderen dat een niet bevoegd persoon
   copying, reproducing, translating,            de Software en/of de Documentatie
   modifying, disassembling, decompiling,          kopieert, reproduceert, vertaalt, aanpast,
   imitating, changing or reconstructing the        ontleedt, decompileert, namaakt, wijzigt,
   Software and/or Documentation, from           reconstrueert, daartoe toegang heeft, dan
   having access to the Software and/or           wel op andere wijze verveelvoudigt of
   Documentation or from reproducing or           bewerkt;
   processing the Software and/or
   Documentation in any other manner;

c)  immediately notify the Licensor of any and      c) de Licentiegever onmiddellijk op de hoogte
   all information the Licensee obtains relating      te stellen van alle bijzonderheden die de
   to the unauthorized copying, changing or         Licentiehouder te weten komt met
   use of the Software and/or Documentation         betrekking tot het ongeoorloofd kopiëren,
   or relating to all other actions that are        wijzigen of gebruiken van de Software en/of
   prohibited pursuant to Articles 4.4 and 4.1;       de Documentatie en met betrekking tot alle
                               andere in dit Artikel 4.4 en in Artikel 4.1
                               niet-toegestane handelingen;

d)  ensure that the number of Named Users        d) ervoor te zorgen dat het aantal Named
   does not exceed the allowed number stated        Users niet het toegestane aantal overschrijdt
   in the License File.                   zoals vermeld op de Licentiefile.

4.5 The Licensee is ultimately responsible for       4.5 De Licentiehouder is zelf
the proper installation and configuration of the      eindverantwoordelijk voor de juiste installatie
Software on the Licensee‟s computer system. At       en configuratie van de Software op zijn
the request of the Licensee the Licensor will       computersysteem. Op verzoek van de
support the Licensee in the installation and        Licentiehouder zal de Licentiegever de
configuration of the Software and will train the      Licentiehouder ondersteunen bij de installatie
Licensee or the Licensee‟s Named Users in the       en configuratie van de Software en zal hij de
use and operation of the Software (hereinafter:      Licentiehouder of de Named Users van de
„Configuration and Training‟). The Configuration      Licentiehouder trainen in het gebruik en de
and Training can take place at the Licensor‟s       werking van de Software (hierna te noemen:
premises or at the Licensee's premises, as         "Configuratie en Training"). De Configuratie en
further to be agreed between the parties in a       Training kan plaatsvinden ten kantore van de
separate agreement. The Licensee will pay the       Licentiegever of ten kantore van de
Licensor a fee for Configuration and Training in      Licentiehouder, zoals nader door partijen in een
accordance with the Price list.              aparte overeenkomst overeen te komen. De
                              Licentiehouder is de Licentiegever voor
                              Configuratie en Training een vergoeding
                              verschuldigd conform de Prijslijst.

4.6 The Licensor is never obliged to provide        4.6 De Licentiegever is nimmer gehouden
Maintenance Services if the Licensee            Onderhoudsdiensten te verlenen indien de
has not entered into a Maintenance Agreement,       Licentiehouder daarvoor geen
with the exception as set forth in Article 5.1 of     Onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten, met
this License Agreement. Maintenance is           uitzondering van het in Artikel 5.1 van deze
essential for some modules of the Software.        Licentieovereenkomst bepaalde. Voor sommige
The Licensee is aware that the continued proper      modules van de Software is onderhoud
functioning of the Software is not possible        noodzakelijk. De Licentiehouder is zich ervan
without maintenance and that errors and/or         bewust dat het blijvend goed functioneren van
Defects may occur without such maintenance.        de Software zonder onderhoud niet mogelijk is
The Licensor accepts no liability for any         en dat er zonder onderhoud fouten en/of
damages whatsoever resulting from the use of        Onvolkomenheden kunnen optreden. De
the Software for which maintenance is deemed        Licentiegever aanvaardt geen enkele
                                                        6
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
essential if the Licensee has not entered into a      aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit
Maintenance Agreement in respect of this          het gebruik van de Software waarvoor
Software.                         onderhoud noodzakelijk wordt geacht, indien
                              geen Onderhoudsovereenkomst met betrekking
                              tot deze Software is afgesloten.

FUNCTIONING OF THE SOFTWARE                FUNCTIONEREN SOFTWARE
Article 5                         Artikel 5

5.1 The Licensor declares that the Software        5.1 De Licentiegever verklaart dat de geleverde
supplied to the Licensee hereunder will function      Software gedurende een éénmalige periode van
substantially in accordance with the provisions      negentig (90) kalenderdagen vanaf de dag van
of the accompanying Documentation during a         levering van de Software, dan wel een andere
one-off period of ninety (90) calendar days        ingangsdatum indien Licentiegever die datum
from the date of supply of the Software or from      expliciet met Licentiehouder is
another starting date expressly agreed in         overeengekomen, goeddeels functioneert
writing between the Licensor and the Licensee.       overeenkomstig het bepaalde in de
The Licensee must notify the Licensor of any        begeleidende Documentatie. Aanspraken uit
claim related to the functioning of the Software      hoofde van het functioneren van de Software
no later than 5 Work Days after the            dienen uiterlijk binnen 5 Werkdagen na
aforementioned ninety (90) calendar days, in        bedoelde periode van negentig (90)
writing and by certified mail. If the Licensee       kalenderdagen door de Licentiehouder
notifies the Licensor in accordance with the        schriftelijk per aangetekende post kenbaar te
provisions of this Article 5.1 that the Software      worden gemaakt aan de Licentiegever. Indien
does not function substantially in accordance       de Licentiehouder de Licentiegever
with the accompanying Documentation, the          overeenkomstig het bepaalde in dit Artikel 5.1
Licensor will provide the Maintenance Services       meldt dat de Software niet goeddeels
as described in Articles 4 and 5.1, under a and      functioneert volgens de begeleidende
b, of the Maintenance Agreement, even if the        Documentatie, dan verleent de Licentiegever de
Licensee has not entered into a Maintenance        Onderhoudsdiensten als beschreven in de
Agreement.                         Artikelen 4 en 5.1 sub a en b van de
                              Onderhoudsovereenkomst, zelfs indien de
                              Licentiehouder geen Onderhoudsovereenkomst
                              heeft afgesloten.

5.2 The Licensor is not obliged to restore         5.2 De Licentiegever is niet gehouden op grond
corrupted or lost data or provide Maintenance       van Artikel 5.1 verminkte of verloren gegane
services pursuant to Article 5.1 in respect of       gegevens te herstellen of Onderhoudsdiensten
errors and/or Defects that are not attributable      te verlenen in verband met fouten en/of
to the Licensor, including but not limited to       Onvolkomenheden die niet zijn toe te rekenen
errors and/or Defects resulting from:           aan de Licentiegever, waaronder mede, doch
                              niet uitsluitend begrepen fouten en/of
                              Onvolkomenheden ontstaan als gevolg van:

a)  modifications to the Software, of any         a) een aanpassing van de Software, van welke
   nature, that were not made by or on behalf        aard dan ook, die niet door of namens de
   of the Licensor;                     Licentiegever is aangebracht;

b)  use of the Software by or on behalf of the      b) het gebruik van de Software door of namens
   Licensee in a manner or in combination          Licentiehouder op een wijze of in
   with other software or hardware that is not       samenhang met andere software of
   described in the accompanying              hardware, die niet in de bijbehorende
   Documentation or is otherwise not            Documentatie is omschreven of anderszins
   permitted pursuant to this Agreement;          niet is toegestaan ingevolge deze
                               Overeenkomst;

c)  use of an old Update three (3) months         c) het gebruik van een oude Update drie (3)
   after the Licensor has introduced a new         maanden nadat de Licentiegever een nieuwe
   Software Update or Upgrade;               Update of Upgrade van de Software heeft
                               geïntroduceerd;
                                                      7
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
d)  use of an old Upgrade six (6) months after      d) het gebruik van een oude Upgrade zes (6)
   the Licensor has introduced a new Software        maanden nadat de Licentiegever een nieuwe
   Upgrade;                         Upgrade van de Software heeft
                               geïntroduceerd;

e)  intentional incorrect use of the Software,      e) opzettelijk onjuist gebruik van de Software,
   whether or not by the Licensee;             al dan niet door de Licentiehouder;

f)  defects, hidden risks (such as viruses,        f) onvolkomenheden, latenties (zoals virussen,
   worms, Trojan horses, logic bombs, etc.) or       worms, trojan horses, logic bombs, etc.) of
   errors in software not originating from the       fouten in niet van Licentiegever afkomstige
   Licensor, hardware, communication            software, hardware,
   equipment, peripherals or other equipment        communicatieapparatuur, randapparatuur of
   belonging to the Licensee or a third party,       andere apparatuur van Licentiehouder of
   or failure on the part of the Licensee to        van derden, of het nalaten van de
   have this equipment and/or software           Licentiehouder om die apparatuur en/of soft-
   maintained on a regular basis;              ware regelmatig te laten onderhouden;

g)  data entry errors or errors related to data      g) invoerfouten of fouten die verband houden
   used by the Licensee.                  met de door de Licentiehouder gebruikte
                               gegevens.

If the Licensor nevertheless, at its sole         Indien Licentiegever niettemin, uitsluitend ter
discretion decides to perform this work at the       beoordeling van de Licentiegever, besluit deze
request of the Licensee, the Licensee must pay       werkzaamheden op verzoek van de
the Licensor a fee in accordance with the tariffs     Licentiehouder te verrichten, is de
listed in the Price list applicable at that time, in    Licentiehouder daarvoor, naast de
addition to the maintenance fee the Licensee        onderhoudsvergoeding die Licentiehouder is
must pay pursuant to any Maintenance            verschuldigd op grond van de eventueel door
Agreement the parties may have entered into.        partijen gesloten Onderhoudsovereenkomst,
                              een vergoeding aan de Licentiegever
                              verschuldigd tegen de tarieven zoals vermeld
                              op de alsdan geldende Prijslijst.

5.3 The one-off ninety (90) day period for         5.3 De in Artikel 5.1 genoemde éénmalige
previously ordered and supplied Software          periode van negentig (90) dagen op eerder
referred to in Article 5.1 is not extended by       bestelde en geleverde Software wordt niet
(additional) Software that is ordered and         verlengd door (additionele) Software die op een
supplied at a later date. If additional orders are     later tijdstip besteld en geleverd wordt. Indien
added to a license for which the period referred      extra bestellingen worden toegevoegd aan een
to in Article 5.1 has expired, this period will not    licentie waarvan de in Artikel 5.1 genoemde
revive for the previously ordered and supplied       termijn inmiddels is verstreken, wordt deze
Software.                         termijn niet opnieuw van kracht voor de eerder
                              bestelde en geleverde Software.

5.4 If more than three (3) months have expired       5.4 Indien meer dan drie (3) maanden zijn ver-
since the issue of an Update or six (6) months       streken na het uitbrengen van een Update of
since a Software Upgrade, the Licensor is not       zes (6) maanden na een Upgrade van de
obliged to supply the preceding Update or         Software, is de Licentiegever niet gehouden om
Upgrade or any extension of the license based       de daaraan voorafgaande Update of Upgrade of
thereon.                          enige daarop gebaseerde uitbreiding van de
                              licentie te leveren.

5.5 The Licensee is fully responsible for the       5.5 De Licentiehouder is er zelf volledig
Software receiving correct and correctly          verantwoordelijk voor dat de Software correcte
formatted data from all software and hardware       en correct geformatteerde gegevens ontvangt
used to exchange data with the Software or to       van alle software en hardware waarmee
provide data to the Software.               gegevens met de Software worden uitgewisseld
                              of waardoor gegevens aan de Software worden
                              aangeboden.
                                                       8
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
LICENSE NAME                        LICENTIENAAM
Article 6                         Artikel 6

6.1 The name for the license provided by the        6.1 De door Licentiehouder opgegeven naam
Licensee must correspond with the business         voor de licentie dient overeen te komen met de
name used by the Licensee as it is registered in      door Licentiehouder gehanteerde handelsnaam
the commercial register of the Chamber of         zoals deze bij het handelsregister van de Kamer
Commerce or the equivalent commercial           van Koophandel staat geregistreerd, dan wel -
register in his country, or - in the event that the    in het geval dat de Licentiehouder niet in het
Licensee is not registered in the commercial        handelsregister is ingeschreven - de
register - the business name the Licensee uses       handelsnaam waaronder Licentiehouder in het
for legal purposes.                    rechtsverkeer deelneemt.

6.2 The Licensor reserves the right to           6.2 De Licentiegever behoudt zich het recht
unilaterally change a name provided by the         voor een door Licentiehouder opgegeven en
Licensee and accepted by the Licensor with due       door Licentiegever aanvaarde naam voor de
observance of Article 6.1.                 licentie, met inachtneming van Artikel 6.1,
                              eenzijdig te wijzigen.

GENERAL TERMS & CONDITIONS                 ALGEMENE BEPALINGEN
Article 7                         Artikel 7

The Licensor‟s General Terms & Conditions form       De Algemene Bepalingen van Licentiegever
an integral part of this License Agreement and       maken integraal onderdeel uit van deze
are deemed to have been fully included in this       Licentieovereenkomst en worden geacht
Agreement.                         integraal in deze Overeenkomst te zijn
                              opgenomen.
        CHAPTER II:                       HOOFDSTUK II:
     MAINTENANCE AGREEMENT                   ONDERHOUDSOVEREENKOMST


THE FOLLOWING TERMS & CONDITIONS APPLY           DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN
BETWEEN THE LICENSOR AND THE LICENSEE           TOEPASSING TUSSEN LICENTIEGEVER
IF THE LICENSEE ENTERS INTO A               EN LICENTIEHOUDER, INDIEN
MAINTENANCE AGREEMENT WITH THE               LICENTIEHOUDER MET LICENTIEGEVER EEN
LICENSOR.                         ONDERHOUDSOVEREENKOMST SLUIT.

DEFINITIONS AND APPLICABILITY               DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
Article 1                         Artikel 1

1.1 Unless otherwise described in this           1.1 Tenzij in deze Onderhoudsovereenkomst
Maintenance Agreement, capitalized terms in        anders wordt bepaald, hebben de in deze
this Maintenance Agreement shall have the         Overeenkomst met een hoofdletter geschreven
meanings ascribed to them in Article 1 of the       woorden de betekenis die daaraan in Artikel 1
General Terms & Conditions.                van de Algemene Bepalingen wordt toegekend.

1.2 This Maintenance Agreement entitles the        1.2 Deze Onderhoudsovereenkomst geeft de
Licensee to make use of the Maintenance          Licentiehouder het recht om gedurende de
Services provided by the Licensor, as defined in      looptijd van deze Overeenkomst gebruik te
Article 3 of this Agreement, for the duration of      maken van de door de Licentiegever
this Agreement.                      aangeboden Onderhoudsdiensten zoals
                              gedefinieerd in Artikel 3 van deze
                              Overeenkomst.

1.3 If there is no License Agreement in force       1.3 Indien tussen de Licentiegever en de
between the Licensor and the Licensee, the         Licentiehouder geen Licentieovereenkomst voor
Licensee is not entitled to Maintenance Services      de Software van kracht is, heeft de
                                                      9
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
in respect of the Software pursuant to this        Licentiehouder geen recht op het ontvangen
Maintenance Agreement.                   van Onderhoudsdiensten met betrekking tot de
                              Software op grond van deze
                              Onderhoudsovereenkomst.

1.4 The Maintenance Agreement covers all the        1.4 De Onderhoudsovereenkomst strekt zich uit
Software for which the Licensor has granted the      tot alle Software waarvoor de Licentiegever de
Licensee a valid license. The provisions in this      Licentiehouder een geldige licentie heeft
Agreement do not apply to so-called            verleend. Het in deze Overeenkomst bepaalde
„customized versions‟ or modified versions of       is niet van toepassing op zogeheten
the software. The „Terms and conditions for        "maatwerkversies" of aangepaste versies van
your license, maintenance and support in          de Software. Daarvoor gelden namelijk de
respect of Exact customized software‟ apply to       "Voorwaarden voor uw licentie, onderhoud en
such versions.                       ondersteuning met betrekking tot Exact
                              maatwerkprogrammatuur".

1.5 The Licensor reserves the right to outsource      1.5 Licentiegever behoudt zich het recht voor
(part of) its obligations pursuant to the         (een deel van) zijn verplichtingen uit de
Maintenance Agreement to one or more third         Onderhoudsovereenkomst over te dragen aan
party/parties, provided this party/these parties      één of meer derde(n), mits deze derde(n) in
is/are able to provide equivalent services, at       staat is gelijkwaardige diensten aan te bieden,
the sole discretion of the Licensor.            één en ander uitsluitend ter beoordeling van de
                              Licentiegever.

1.6 The provisions in the License Agreement        1.6 Op het gebruik en de behandeling van alle
apply to the use and treatment of all Software       krachtens deze Onderhoudsovereenkomst door
(including Updates and Upgrades supplied          de Licentiegever aan de Licentiehouder
pursuant to the Maintenance Agreement),          geleverde Software (met inbegrip van Updates
Documentation and other materials supplied to       en Upgrades die zijn verstrekt uit hoofde van de
the Licensee by the Licensor pursuant to this       Onderhoudsovereenkomst), Documentatie en
Maintenance Agreement.                   andere materialen is het in de
                              Licentieovereenkomst bepaalde van toepassing.

MAINTENANCE FEES                      ONDERHOUDSVERGOEDINGEN
Article 2                         Artikel 2

2.1 Pursuant to the Maintenance Agreement the       2.1 De Licentiehouder is uit hoofde van de
Licensee must pay the Licensor an annual          Onderhoudsovereenkomst aan Licentiegever
maintenance fee. The maintenance fee will be        een jaarlijkse onderhoudsvergoeding
calculated on the basis of the Software, the        verschuldigd. De onderhoudsvergoeding wordt
number of Named Users and the Price list. The       berekend aan de hand van de Software, het
Licensee must pay the maintenance fee           aantal Named Users en de Prijslijst. De
annually in advance. Where possible the          Licentiehouder dient de verschuldigde
maintenance fee will always be invoiced one (1)      onderhoudsvergoeding jaarlijks bij
month prior to the applicable Renewal Date.        vooruitbetaling te voldoen. De
The Licensor is entitled to suspend its          onderhoudsvergoeding zal telkens zoveel
obligations pursuant to this Maintenance          mogelijk één (1) maand voor de toepasselijke
Agreement until all outstanding maintenance        Prolongatiedatum worden gefactureerd. De
fees have been paid in full. The maintenance        Licentiegever kan zijn verplichtingen uit hoofde
fee is payable irrespective of whether the         van deze Onderhoudsovereenkomst opschorten
Licensee uses the Software or uses Support or       totdat alle verschuldigde
Maintenance Services.                   onderhoudsvergoedingen geheel door hem zijn
                              ontvangen. De onderhoudsvergoeding is
                              verschuldigd ongeacht of Licentiehouder de
                              Software gebruikt dan wel gebruik maakt van
                              Support- of Onderhoudsdiensten.

2.2 The Licensor is entitled to adjust the         2.2 De Licentiegever is gerechtigd de onder-
maintenance fee on an annual basis. Any price       houdsvergoeding jaarlijks aan te passen.
changes will be communicated to the Licensee        Eventuele prijswijzigingen worden tijdig
in good time by means of the Customer Portal        medegedeeld via de Customer Portal of op
or some other means. The Licensee expressly        enige andere wijze. Licentiehouder verklaart
                                                     10
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
declares that he agrees with any price increases      zich met betrekking tot de Onderhoudsdiensten
in respect of the Maintenance services as         als gedefinieerd in Artikel 3.1 uitdrukkelijk met
defined in Article 3.1, when these increases are      eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze
in line with and do not exceed the CBS (Dutch       (maximaal) gelijke tred houden met het CBS
Central Statistics Bureau) Consumer Price Index      Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle
figure (series: all households 2005 = 100). In       huishoudens 2005 = 100). Bij prijsstijgingen
the event of any price increases that exceed the      boven dit genoemde prijsindexcijfer kan
aforementioned Price Index figure the Licensee       Licentiehouder de Overeenkomst conform
is entitled to terminate the Agreement pursuant      Artikel 3.2 van de Algemene Bepalingen
to Article 3.2 of the General Terms &           opzeggen.
Conditions.

MAINTENANCE SERVICES GENERAL                ONDERHOUDSDIENSTEN ALGEMEEN
Article 3                         Artikel 3

3.1 For the purpose of this Agreement the term       3.1 Onder Onderhoudsdiensten in deze
„Maintenance Services‟ means (I) Support as        Overeenkomst wordt verstaan (I) Support als
described in Article 4 and (II) Maintenance as       omschreven in Artikel 4 en (II) Onderhoud als
described in Article 5, subject to the exceptions     omschreven in Artikel 5, behoudens de in
described in Article 6.                  Artikel 6 omschreven uitzonderingen.

3.2 All Maintenance services will be performed       3.2 Alle Onderhoudsdiensten worden verricht op
on Work Days between 09.00 a.m. and 05.00         Werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.
p.m. Other and/or extended opening hours          Daarnaast zijn andere c.q. ruimere
may be possible, which may differ per Exact        openingstijden mogelijk, welke per Exact
office.                          vestiging kunnen verschillen.

SUPPORT                          SUPPORT
Article 4                         Artikel 4

4.1 „Support (Services)‟ means the provision of      4.1 Onder "Support(diensten)" wordt verstaan
telephonic, written and/or electronic helpdesk       het bieden van telefonische, schriftelijke en/of
support relating to the use and functioning of       elektronische helpdeskondersteuning met
the Software.                       betrekking tot het gebruik en het functioneren
                              van de Software.

4.2 When the Licensee or an Employee of the        4.2 Wanneer (een Medewerker van) de
Licensee requests Support, the computer          Licentiehouder om Support verzoekt, dient het
system on which the Software is installed must       computersysteem waarop de Software is
be in the immediate vicinity of and constantly       geïnstalleerd in de onmiddellijke nabijheid van
available to the Licensee or Employee of the        deze (Medewerker van de) Licentiehouder te
Licensee. Furthermore, the Licensee must have       staan en voortdurend tot zijn beschikking te
a ready-for-use Internet connection with the        staan. Bovendien dient de Licentiehouder over
Licensor. Support can only be provided if the       een gebruiksklare internetverbinding met
Licensee or the Employee of the Licensee          Licentiegever te beschikken. Support kan
provides the Licensor with the correct license       slechts worden geboden indien de (Medewerker
number and license name.                  van de) Licentiehouder aan de Licentiegever het
                              juiste licentienummer en de juiste licentienaam
                              verstrekt.

4.3 Only the Licensee and its Employees can        4.3 Support mag slechts worden aangevraagd
request Support.                      door de Licentiehouder en zijn Medewerkers.

MAINTENANCE                        ONDERHOUD
Article 5                         Artikel 5

5.1 Maintenance includes:                 5.1 Onderhoud omvat:

a)  the tracing and repairing, with           a) het naar beste vermogen van de
   commercially reasonably efforts, of all         Licentiegever opsporen en herstellen van alle
   Defects in the Software the Licensee has         door de Licentiehouder overeenkomstig
                                                      11
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
   reported to the Licensor in accordance with        Artikel 5.5 aan Licentiegever gemelde
   Article 5.5. If a Defect is noted the Licensee      Onvolkomenheden in de Software. Wanneer
   must notify the Licensor forthwith and          een Onvolkomenheid wordt geconstateerd,
   provide the Licensor with all system           dient de Licentiehouder de Licentiegever
   environment and other relevant information        hiervan onmiddellijk in kennis te stellen
   relating to the Defect in order to enable the       alsmede hem te voorzien van alle
   Licensor to isolate, reproduce and resolve        systeemomgevings- en andere relevante
   the Defect;                        informatie met betrekking tot de
                                Onvolkomenheid teneinde de Licentiegever
                                in staat te stellen de Onvolkomenheid te
                                isoleren, te reproduceren en op te lossen;

b)  the provision of Software Updates and/or       b) het, geheel ter discretie van Licentiegever,
   Upgrades at the sole discretion of the          ter beschikking stellen van Updates en/of
   Licensor. Updates and/or Upgrades will, as        Upgrades van de Software. Zulks geschiedt
   much as possible, be provided via the          zoveel mogelijk via de Customer Portal. De
   Customer Portal. In an Update and/or           Licentiegever kan in een Update en/of
   Upgrade the Licensor may duplicate the          Upgrade de functionaliteit uit de eerdere
   functionality from the previous Software         Updates en/of Upgrades van de Software
   Updates and/or Upgrades without change,         ongewijzigd overnemen doch garandeert niet
   but does not guarantee that every new          dat elke nieuwe Update en/of Upgrade
   Update and/or Upgrade will have the same         dezelfde functionaliteit bevat als de
   functionality as the previous Software          voorgaande Updates en/of Upgrades van de
   Updates and/or Upgrades.                 Software.

5.2 The Licensor may require that the Licensee       5.2 De Licentiegever kan van de Licentiehouder
adapts his computer system to new System          eisen dat hij zijn computersysteem aanpast aan
Requirements set by Licensor due to increased       de nieuwe Systeemeisen zoals door
functionality or increased requirements of         Licentiegever aangegeven in verband met
Software Updates or Upgrades. If the Licensee       toegenomen functionaliteit of hogere eisen van
fails to comply with these new System           Updates of Upgrades van de Software. Indien
Requirementsand nevertheless installs a          de Licentiehouder verzuimt om aan deze
Software Update or Upgrade, the Licensor is not      nieuwe Systeemeisen te voldoen en
in any way liable for any ensuing loss or         desalniettemin een Update of Upgrade van de
damages. If the Licensee does not comply with       Software installeert, is Licentiegever op geen
the System Requirements set by the Licensor        enkele wijze aansprakelijk voor de eventueel
and continues to use the previous Software         daaruit voortvloeiende schade. Indien de
Update or Upgrade the provisions in Article 5.4      Licentiehouder de door de Licentiegever
c) and d) also apply.                   gestelde Systeemeisen niet nakomt en de oude
                              Update of Upgrade van de Software blijft
                              gebruiken, geldt tevens het in Artikel 5.4 sub c)
                              en d) bepaalde.

5.3 Maintenance Services will, as much as         5.3 Onderhoudsdiensten zullen zoveel mogelijk
possible, be performed online. The Licensee is       online worden verricht. De Licentiehouder is zelf
responsible for realizing a data connection with      verantwoordelijk voor het tot stand brengen
the Licensor in his computer system. The          van een dataverbinding met de Licentiegever in
Licensor reserves the right to suspend           zijn computersysteem. De Licentiegever
Maintenance services if it can reasonably be        behoudt zich het recht voor
determined that the data connection does not        Onderhoudsdiensten op te schorten indien hij in
meet the necessary technical and safety          redelijkheid vaststelt dat de dataverbinding niet
requirements set by the Licensor.             aan de daaraan door de Licentiegever gestelde
                              technische eisen en veiligheidsvereisten
                              voldoet.

5.4 The Licensor is not obliged to provide         5.4 De Licentiegever is niet gehouden
Maintenance Services, including Maintenance        Onderhoudsdiensten te verlenen, waaronder
Services relating to errors and/or Defects,        begrepen Onderhoudsdiensten in verband met
resulting from:                      fouten en/of Onvolkomenheden, ontstaan als
                              gevolg van:

a)  modifications to the Software, of any         a) een aanpassing van de Software, van welke
                                                     12
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
   nature, that were not made by or on behalf        aard dan ook, die niet door of namens de
   of the Licensor;                     Licentiegever is aangebracht;

b)  use of the Software by or on behalf of the      b) het gebruik van de Software door of
   Licensee in a manner or in combination          namens de Licentiehouder op een wijze of
   with other software or hardware that is not       in samenhang met andere software of
   described in the accompanying              hardware, die niet in de bijbehorende
   Documentation or is otherwise not            Documentatie is omschreven of anderszins
   permitted pursuant to this Agreement           niet is toegestaan ingevolge deze
   and/or the License Agreement;              Overeenkomst en/of de
                               Licentieovereenkomst;

c)  use of an old Update three (3) months after      c) het gebruik van een oude Update drie (3)
   the Licensor has introduced a new Software        maanden nadat de Licentiegever een
   Update;                         nieuwe Update van de Software heeft
                               geïntroduceerd;

d)  use of an old Upgrade six (6) months after      d) het gebruik van een oude Upgrade zes (6)
   the Licensor has introduced a new Software        maanden nadat de Licentiegever een
   Upgrade;                         nieuwe Upgrade van de Software heeft
                               geïntroduceerd;

e)  intentional incorrect use of the Software,      e) opzettelijk onjuist gebruik van de Software,
   whether or not by the Licensee;             al dan niet door de Licentiehouder;

f)  defects, hidden risks (such as viruses,        f) onvolkomenheden, latenties (zoals virussen,
   worms, Trojan horses, logic bombs, etc.) or       worms, trojan horses, logic bombs, etc.) of
   errors in software not originating with the       fouten in niet van Licentiegever afkomstige
   Licensor, hardware, communication            software, hardware, communicatieappa-
   equipment, peripherals or other equipment        ratuur, randapparatuur of andere apparatuur
   belonging to the Licensee or a third party,       van Licentiehouder of van derden, of het
   or failure on the part of the Licensee to        nalaten van de Licentiehouder om die
   have this equipment and/or software           apparatuur en/of software regelmatig te
   maintained on a regular basis;              laten onderhouden;

g)  data entry errors or errors related to data      g) invoerfouten of fouten die verband houden
   used by the Licensee.                  met de door de Licentiehouder gebruikte
                               gegevens.

If the Licensor nevertheless, at its sole         Indien Licentiegever niettemin, uitsluitend ter
discretion, decides to perform this work at the      beoordeling van de Licentiegever, besluit deze
request of the Licensee, the Licensee must pay       werkzaamheden op verzoek van Licentiehouder
the Licensor a fee in accordance with the tariffs     te verrichten, is de Licentiehouder daarvoor,
listed in the Price List applicable at the time, in    naast de onderhoudsvergoeding, een
addition to the maintenance fee.              vergoeding aan de Licentiegever verschuldigd
                              tegen de tarieven zoals vermeld op de alsdan
                              geldende Prijslijst.

5.5 Within three (3) Work Days after the          5.5 De Licentiegever geeft een eerste reactie op
Licensee has reported a Defect via the           een door de Licentiehouder gemelde
Customer Portal in such sufficient detail that the     Onvolkomenheid binnen drie (3) Werkdagen
Licensor is able to reproduce the Defect, the       nadat de Licentiehouder de Onvolkomenheid
Licensor will give the Licensee an initial         zodanig gedetailleerd heeft gemeld via de
response to the Defect. This response may         Customer Portal dat de Licentiegever in staat is
consist of a preliminary analysis or, where        de Onvolkomenheid te reproduceren. Deze
available, the provision of a known workaround.      reactie kan inhouden zowel een voorlopige
                              analyse als, indien voorhanden, het verstrekken
                              van een reeds bekende work-around.

5.6 The Licensor will use commercially           5.6 De Licentiegever zal naar beste vermogen
reasonably efforts to remedy the Defects the        inspanningen leveren om de Onvolkomenheden
Licensee has reported in accordance with the        die door de Licentiehouder overeenkomstig het
                                                     13
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
provisions in Article 5.5. The Licensor reserves      bepaalde in Artikel 5.5 zijn gemeld, te
the right to set priorities in remedying the        herstellen. De Licentiegever behoudt zich het
Defects on the basis of their seriousness and       recht voor prioriteiten te stellen bij het herstel
consequences of the Defects for the entire data      van Onvolkomenheden op basis van de ernst
file. Depending on the seriousness of the Defect      daarvan en de gevolgen daarvan op het gehele
the Licensor is entitled, at its sole discretion, to    gegevensbestand. Het is de Licentiegever
resolve the reported Defect by offering the        toegestaan, uitsluitend ter beoordeling van de
Licensee a repair option or workaround.          Licentiegever, afhankelijk van de ernst van de
                              Onvolkomenheid, de gemelde Onvolkomenheid
                              op te lossen door de Licentiehouder een
                              herstelmogelijkheid of work-around aan te
                              bieden.

5.7 The Licensee will rend every assistance to       5.7 De Licentiehouder zal zijn volledige
the Licensor‟s investigation of the Defect,        medewerking verlenen bij het onderzoek van de
including ceasing the use of the Software in        Licentiegever naar de Onvolkomenheid,
question at the request of the Licensor in order      waaronder mede begrepen het op verzoek van
to enable the Licensor to analyze and repair the      Licentiegever staken van het gebruik van de
Defect. If the Licensee fails to provide this       betreffende Software teneinde de Licentiegever
assistance the Licensor will not be obliged to       in staat te stellen de Onvolkomenheid te
further investigate or remedy the Defect.         analyseren en te herstellen. Bij gebreke van die
                              medewerking zal de Licentiegever niet verplicht
                              zijn de Onvolkomenheid verder te onderzoeken
                              of te herstellen.

EXCEPTIONS                         UITZONDERINGEN
Article 6                         Artikel 6

 Maintenance Services pursuant to this            Onderhoudsdiensten op grond van deze
Maintenance Agreement do not include:           Onderhoudsovereenkomst omvatten niet:

a)  services in respect of system            a) diensten ten aanzien van
   configurations, hardware and networks;          systeemconfiguraties, hardware en
                               netwerken;

b)  structural work such as defining layouts,      b) structureel werk zoals het definiëren van
   overviews, annual reports, the lay-out of        lay-outs, overzichten, jaarverslagen,
   accountant‟s charts, bookkeeping issues,         inrichting van rekeningschema's,
   import definitions and connections to third-       boekhoudkundige vraagstukken,
   party software;                     importdefinities en koppelingen met software
                               van derden;

c)  on-site support;                   c) ondersteuning op locatie;

d)  extensions to the functionality of the        d) het op verzoek van de Licentiehouder
   Software at the request of the Licensee;         uitbreiden van de functionaliteit van de
                               Software;

e)  file conversions;                   e) het converteren van bestanden;

f)  services with respect to external databases      f) diensten ten aanzien van externe
   of producers other than the Licensor;          databases van andere producenten dan de
                               Licentiegever;

g)  installation, configuration, training or other    g) installatie, configuratie, training of andere
   services not expressly described in this         niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst
   Agreement;                        omschreven diensten;

h)  maintenance or support for software          h) onderhoud of support voor andere software
   supplied by the Licensor other than the         van Licentiegever dan de Software en/of
   Software and/or for (operating) software of       voor (bedienings-)software van andere
                                                       14
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
   producers other than the Licensor;             producenten dan de Licentiegever;

i)  maintenance or support for hardware;         i) onderhoud of support voor hardware;

j)  file repairs, the cause of which cannot be      j) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet
   attributed to the Licensor‟s Software;          kan worden toegeschreven aan de Software
                               van Licentiegever;

k)  the issuance of other products than the        k) het verstrekken van andere producten dan
   Software that are put on the market by or        de Software die door of namens de
   on behalf of the Licensor;                Licentiegever op de markt worden
                               gebracht;

l)  reproduction of corrupted or lost data.        l)  reproductie van verminkte of verloren
                                gegane gegevens.

The Licensor is not obliged to perform work in       Licentiegever is niet verplicht de
respect of the matters listed under a) through       werkzaamheden met betrekking tot de onder a)
l). If the Licensor nevertheless, at its sole       tot en met l) genoemde onderwerpen te
discretion, decides to perform this work at the      verrichten. Indien Licentiegever niettemin,
request of the Licensee, the Licensee must pay       uitsluitend ter beoordeling van de Licentiegever,
the Licensor a fee in accordance with the tariffs     besluit deze werkzaamheden op verzoek van
listed in the Price List applicable at the time, in    Licentiehouder te verrichten, is de
addition to the maintenance fee.              Licentiehouder daarvoor naast de
                              onderhoudsvergoeding een vergoeding aan de
                              Licentiegever verschuldigd tegen de tarieven
                              zoals vermeld op de alsdan geldende Prijslijst.

COMMENCEMENT, DURATION AND                 AANVANG, DUUR EN BEËINDIGING VAN
TERMINATION OF THE MAINTENANCE               DE ONDERHOUDSOVEREENKOMST
AGREEMENT                         Artikel 7
Article 7

7.1 If a Maintenance Agreement is entered into       7.1 Indien een Onderhoudsovereenkomst wordt
it is deemed to take effect on the same day the      afgesloten wordt zij geacht in werking te zijn
License Agreement with respect to the Software       getreden op dezelfde dag als waarop de
came into effect. If a Maintenance Agreement is      Licentieovereenkomst met betrekking tot de
not entered into but a License Agreement is in       Software van kracht is geworden. Indien er
place for any period, and after this period the      voor enige periode geen Onderhouds- doch wel
Licensee decides to enter into a (new)           een Licentieovereenkomst is afgesloten en
Maintenance Agreement, the Licensee must pay        Licentiehouder besluit na deze periode opnieuw
the Licensor the maintenance fee retroactively       of alsnog een Onderhoudsovereenkomst af te
from the moment the earlier Maintenance          sluiten, dan is de Licentiehouder de
Agreement was stopped or from the date the         onderhoudsvergoeding met terugwerkende
License Agreement came into effect.            kracht vanaf het moment van stopzetting van
                              de eerdere Onderhoudsovereenkomst of vanaf
                              de datum dat de Licentieovereenkomst van
                              kracht is geworden, aan de Licentiegever
                              verschuldigd.

7.2 The Maintenance Agreement is entered into       7.2 De Onderhoudsovereenkomst wordt
for a duration of one (1) year and will be tacitly     aangegaan voor de duur van één (1) jaar en
renewed for a subsequent period of one (1)         wordt stilzwijgend verlengd voor een
year, unless either party gives the other party      opvolgende periode van één (1) jaar, tenzij één
written notice by certified mail, no later than      van beide partijen de andere partij ten minste
three (3) months prior to the Renewal Date,        drie (3) maanden voor de Prolongatiedatum
that this party whishes to terminate the          schriftelijk per aangetekende post meedeelt dat
Agreement. If the Licensee wishes to terminate       hij de Overeenkomst wenst te beëindigen.
the Agreement the written notice of termination      Indien Licentiehouder wenst te beëindigen,
must be sent to the Licensor.               dient de opzeggingsbrief aan Licentiegever
                              toegezonden te worden.
                                                     15
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
7.3 The duration of this Maintenance Agreement       7.3 De looptijd van deze Onderhoudsovereen-
will not change as a result of the Licensee        komst wordt niet gewijzigd als gevolg van het
adding additional orders to the Software under       toevoegen door de Licentiehouder van
the same License Agreement. These additional        bijbestellingen op de Software onder dezelfde
orders are added to the current Maintenance        Licentieovereenkomst. Deze bijbestellingen
Agreement and the maintenance fee for the         worden toegevoegd aan de lopende
Maintenance services in respect of the           Onderhoudsovereenkomst en de
additional orders will therefore for the then       onderhoudsvergoeding voor
current year be invoiced proportionally, in other     Onderhoudsdiensten met betrekking tot de
words, from the date the additional orders are       bijbestellingen wordt derhalve (jaarlijks)
added to the current Maintenance Agreement         gefactureerd naar rato, dat wil zeggen vanaf de
until the first next Renewal Date. As from the       datum waarop de bijbestellingen zijn
first next Renewal Date, the maintenance fee        toegevoegd aan de Onderhoudsovereenkomst
will be invoiced over the total value of the        tot de eerstvolgende Prolongatiedatum. Vanaf
Software.                         de eerstvolgende Prolongatiedatum wordt de
                              onderhoudsvergoeding gefactureerd over de
                              totale waarde van de Software.

7.4 If the License Agreement is terminated the       7.4 Indien de Licentieovereenkomst eindigt,
Licensor‟s obligation to provide Maintenance        wordt de verplichting van de Licentiegever om
services pursuant to this Agreement            krachtens deze Overeenkomst
automatically ceases in respect of the Software      Onderhoudsdiensten te verlenen automatisch
for which there is no (longer a) license as per      beëindigd met betrekking tot die Software
the termination date of the license. This         waarvoor geen licentie (meer) bestaat per
cessation will not result in a reimbursement of      datum van beëindiging van de licentie.
maintenance fees.

7.5 Termination of the Maintenance Agreement        7.5 Opzegging van de
in respect of part of the Software results in the     Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot
right of use being ceased for the modules for       een deel van de Software heeft tot gevolg dat
which the maintenance has been cancelled.         het gebruiksrecht vervalt van de modules
                              waarvoor het onderhoud is opgezegd.

GENERAL TERMS & CONDITIONS                 ALGEMENE BEPALINGEN
Article 8                         Artikel 8

The Licensor‟s General Terms & Conditions form       De Algemene Bepalingen van Licentiegever
an integral part of this Maintenance Agreement       maken integraal onderdeel uit van deze
and are deemed to have been fully included in       Onderhoudsovereenkomst en worden geacht
this Agreement.                      integraal in deze Overeenkomst te zijn
                              opgenomen.
        CHAPTER III:                     HOOFDSTUK III:
      CUSTOMIZED SOFTWARE                MAATWERK LICENTIEOVEREENKOMST
       LICENSE AGREEMENT

THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS             DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN
SHALL APPLY BETWEEN THE LICENSOR AND            TOEPASSING TUSSEN LICENTIEGEVER
THE LICENSEE IN ADDITION TO OR CONTRARY          EN LICENTIEHOUDER IN AANVULLING OP OF IN
TO THE LICENSE AGREEMENT, IN THE EVENT           AFWIJKING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST,
THAT THE LICENSEE ENTERS INTO A LICENSE          INDIEN LICENTIEHOUDER MET LICENTIEGEVER
AGREEMENT WITH THE LICENSOR IN RELATION          EEN LICENTIEOVEREENKOMST SLUIT MET
TO EXACT CUSTOMIZED SOFTWARE:               BETREKKING TOT EXACT
                              MAATWERKPROGRAMMATUUR:

DEFINITIONS AND APPLICABILITY               DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
                                                      16
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
Article 1                         Artikel 1

1.1 Unless otherwise described in this           1.1 Tenzij in deze Maatwerk
Customized Software License Agreement,           Licentieovereenkomst anders wordt bepaald,
capitalized words in this Customized Software       hebben de met een hoofdletter geschreven
License Agreement have the meaning ascribed        woorden in deze Maatwerk
to them in Article 1 of the General Terms &        Licentieovereenkomst de betekenis die daarin in
Conditions.                        artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt
                              toegekend.

1.2 For the following words the following         1.2 Voor de volgende begrippen gelden voor de
definitions apply to the Customized Software        Maatwerk Licentieovereenkomst de volgende
License Agreement:                     definities:

a) „Current Version‟: the version of the Software     a) “Lopende Versie”: de versie van de Software
in which the Customized Software has been         waarin de Maatwerkprogrammatuur is
realized;                         gerealiseerd;

b) „Customized Software‟: the customized          "Maatwerkprogrammatuur": de door de
software and/or software components that do        Licentiegever in opdracht van de Licentiehouder
not form part of the standard software and have      conform de Specificaties ontwikkelde
been developed by the Licensor by order of the       Maatwerkprogrammatuur en/of
Licensee in accordance with the Specifications;      softwarecomponenten die niet tot de standaard
                              programmatuur behoren;

c) „Customized Software License Agreement‟:        c) “Maatwerk Licentieovereenkomst”: de
the agreement between the Licensor and the         overeenkomst tussen de Licentiegever en
Licensee that contains the rights and obligations     Licentiehouder waarin de rechten en
relating to the use of the Customized Software;      verplichtingen met betrekking tot het gebruik
                              van de Maatwerkprogrammatuur zijn
                              opgenomen;

d) „Customized Software Maintenance            d) “Maatwerk Onderhoudsovereenkomst”: de
Agreement‟: the agreement between the           overeenkomst tussen de Licentiegever en de
Licensor and the Licensee that contains the        Licentiehouder waarin de rechten en
rights and obligations relating to the           verplichtingen met betrekking tot het
maintenance of the Customized Software;          onderhoud van de Maatwerkprogrammatuur zijn
                              opgenomen;

e) „Customized Software Support Agreement‟:        e) “Maatwerk Supportovereenkomst”: de
the agreement between the Licensor and the         overeenkomst tussen de Licentiegever en de
Licensee that contains the rights and obligations     Licentiehouder waarin de rechten en
relating to the support of the Customized         verplichtingen met betrekking tot de support
Software;                         van de Maatwerkprogrammatuur zijn
                              opgenomen;

f) „Additional Work‟: change or addition to the      f) “Meerwerk”: wijziging of aanvulling van de
work originally agreed upon, which may affect       oorspronkelijk overeengekomen
the completion time and the price of this work;      werkzaamheden waardoor het tijdstip van
                              voltooiing en de prijs van deze werkzaamheden
                              kan worden beïnvloed;

g) „Specifications‟: the description of the        g) “Specificaties”: de in de Order(of in een later
software Licensor must develop and the           schriftelijk overeengekomen bevestiging)
requirements with which the software must         opgenomen beschrijving van de programmatuur
comply as included in the Proposal (or in a        die Licentiegever dient te ontwikkelen en de
written confirmation that is agreed upon on a       vereisten waaraan de programmatuur moet
later date).                        voldoen.

1.3. Unless stipulated otherwise in the          1.3. Tenzij in de Maatwerk
Customized Software License Agreement, the         Licentieovereenkomst anders wordt bepaald,
                                                      17
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
terms and conditions of the License Agreement       zijn de voorwaarden van de
relating to the Software apply mutatis mutandis      Licentieovereenkomst met betrekking tot de
to the Customized Software License Agreement        Software, voor zover relevant, van
in relation to the Customized Software, in so far     overeenkomstige toepassing op de Maatwerk
as this is relevant.                    Licentieovereenkomst met betrekking tot de
                              Maatwerkprogrammatuur.

RIGHT OF USE                        GEBRUIKSRECHT
Article 2                         Artikel 2

2.1 The Licensor grants the Licensee the non-       2.1 De Licentiegever verleent de Licentiehouder
exclusive right and the non-exclusive license to      het niet-exclusieve recht en de niet-exclusieve
use the Customized Software in accordance         licentie om de Maatwerkprogrammatuur te
with the provisions in the Proposal.            gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de
                              Order.

2.2 The Licensee may only use the Customized        2.2 De Licentiehouder mag de
Software in the compilation and for the license      Maatwerkprogrammatuur slechts gebruiken in
for which the Customized Software has been         de licentiesamenstelling en alleen voor die
developed by the Licensor in accordance with        licentie waarvoor de Maatwerkprogrammatuur
the Proposal.                       volgens de Order door Licentiehouder is
                              ontwikkeld.

2.3 The right of use also includes changes to       2.3 Het gebruiksrecht omvat mede
the Customized Software which were realized        aanpassingen van de Maatwerkprogrammatuur
on the basis of the Customized Software          die op basis van de Maatwerk
Maintenance Agreement.                   Onderhoudsovereenkomst zijn gerealiseerd.

2.4 The Licensee must pay the Licensor a fee        2.4 De Licentiehouder is terzake het
for the right of use of the Customized Software,      gebruiksrecht van de Maatwerkprogrammatuur
in accordance with article 3 of this Customized      een vergoeding aan Licentiegever verschuldigd
Software License Agreement.                conform artikel 3 van deze Maatwerk
                              Licentieovereenkomst.

2.5 The right of use on the Customized           2.5 Het gebruiksrecht op de
Software will not come into force any earlier       Maatwerkprogrammatuur wordt niet eerder van
than once:                         kracht dan nadat:

-  the fee as described in Article 3 of the        -    de vergoeding zoals omschreven in artikel
  Customized Software License Agreement              3 van de Maatwerk Licentieovereenkomst is
  has been paid; and                       betaald; en
-  the License Agreement, Customized            -    de Licentieovereenkomst, Maatwerk
  Software License Agreement and the               Licentieovereenkomst en de Order
  Proposal have been accepted in writing by            schriftelijk zijn geaccepteerd door
  the Licensee; and                        Licentiehouder; en
-  the delivery of the Customized Software has       -    de levering van de
  taken place in accordance with Article 6.1 of          Maatwerkprogrammatuur conform artikel
  the Customized Software License                 6.1 van de Maatwerk Licentieovereenkomst
  Agreement; and – if applicable –                heeft plaatsgevonden;
-  in accordance with Article 1.5 of the              en - indien van toepassing –
  Customized Software Maintenance             -    conform artikel 1.5 van de Maatwerk
  Agreement, a Customized Software                Onderhoudsovereenkomst, een Maatwerk
  Maintenance Agreement has been accepted             Onderhoudsovereenkomst door
  by the Licensee in writing.                   Licentiehouder schriftelijk is geaccepteerd.

LICENSE FEE                        LICENTIEVERGOEDING
Article 3                         Artikel 3

Pursuant to the Customized Software License        De Licentiehouder is uit hoofde van de
Agreement, the Licensee must pay a one-off         Maatwerk Licentieovereenkomst voor elk
fee, as included in the Proposal, for every part      onderdeel van de Maatwerkprogrammatuur bij
                                                       18
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
of the Customized Software upon delivery in        oplevering van de Maatwerkprogrammatuur
accordance with Article 6.1 of the Customized       conform artikel 6.1 van de Maatwerk
Software License Agreement. This fee must also       Licentieovereenkomst een eenmalige
be paid in accordance with the provisions in the      vergoeding verschuldigd, zoals opgenomen in
Proposal. This fee is payable irrespective         de Order. Betaling van deze vergoeding dient
whether the Licensee uses the Customized          eveneens conform het gestelde in de Order
Software or not or returns it, for whatever        plaats te vinden. Deze vergoeding is
reason.                          verschuldigd ongeacht of de Licentiehouder de
                              Maatwerkprogrammatuur in gebruik neemt of,
                              om welke reden dan ook, retourneert.

DEVELOPMENT OF THE SOFTWARE                ONTWIKKELING VAN DE PROGRAMMATUUR
Article 4                         Artikel 4

4.1 The Licensor shall draw up the             4.1 Ten behoeve van voor de Licentiehouder te
Specifications for the Customized Software to       ontwikkelen Maatwerkprogrammatuur zal
be developed for the Licensee in detail and in       Licentiegever gedetailleerd en schriftelijk de
writing and make these known to the Licensee.       Specificaties opstellen en aan Licentiehouder
The Licensee shall provide the Licensor with all      kenbaar maken. Licentiehouder zal
useful and necessary information at all times       Licentiegever steeds tijdig alle nuttige en
and shall guarantee the accuracy of the          noodzakelijke informatie verschaffen en zal
information provided. The agreements relating       instaan voor de juistheid van de verstrekte
to the Customized Software shall be set out in       informatie. De afspraken ten aanzien van de
the Proposal.                       Maatwerkprogrammatuur worden vastgelegd in
                              de Order.

4.2 The Licensor shall carry out the            4.2 Licentiegever zal de ontwikkeling van de
development of the Customized Software to the       Maatwerkprogrammatuur naar beste vermogen
best of its ability on the basis of the          uitvoeren op basis van de Specificaties.
Specifications.

4.3 If it has been agreed in the Proposal that       4.3 Indien in de Order is overeengekomen dat
the development of the Customized Software         de ontwikkeling van de
will take place in phases, the Licensor may        Maatwerkprogrammatuur in fasen zal
postpone starting the work for the next phase       plaatsvinden, kan Licentiegever de aanvang van
until the Licensee has approved the results of       werkzaamheden die tot een volgende fase
the phase preceding it in writing, and the fee for     behoren, uitstellen totdat Licentiehouder de
the work in this preceding phase has been         resultaten van de daaraan voorafgaande fase
received by the Licensor.                 schriftelijk heeft goedgekeurd alsmede de
                              vergoeding voor de werkzaamheden in deze
                              voorafgaande fase door Licentiegever is
                              ontvangen.

CHANGES AND ADDITIONAL WORK                WIJZIGINGEN EN MEERWERK
Article 5                         Artikel 5

5.1 If it is clear to the Licensor that Additional     5.1 Indien het voor de Licentiegever of de
Work is necessary for the Customized Software,       Licentiehouder duidelijk is dat Meerwerk ten
the Licensor will inform the Licensee of this as      behoeve van de Maatwerkprogrammatuur
soon as possible.                     noodzakelijk is, zal deze partij de andere partij
                              daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte
                              stellen.

5.2 If a fixed fee has been agreed for the         5.2 Indien voor de ontwikkeling van de
development of the Customized Software, the        Maatwerkprogrammatuur een vaste vergoeding
Licensor shall inform the Licensee as quickly as      is overeengekomen, zal de Licentiegever de
possible of changes to the agreed price as a        Licentiehouder zo snel mogelijk in kennis stellen
result of Additional Work.                 van wijzigingen in de overeengekomen prijs ten
                              gevolge van Meerwerk.

5.3. All terms and conditions relating to         5.3. Alle voorwaarden ten aanzien van
                                                      19
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
Additional Work shall be set out in (an addition      Meerwerk worden vastgelegd in (een aanvulling
to) the Proposal.                     op) de Order.

DELIVERY AND ACCEPTANCE                  OPLEVERING EN ACCEPTATIE
Article 6                         Artikel 6

6.1 With due regard for the provisions stated in      6.1 Met inachtneming van het bepaalde in
Article 4.2 of the Customized Software License       artikel 4.2 van de Maatwerk
Agreement, the Licensor shall deliver the         Licentieovereenkomst zal de Licentiegever de te
Customized Software to be developed, in          ontwikkelen Maatwerkprogrammatuur conform
accordance with the Specifications, to the         de Specificaties gebruiksklaar aan de
Licensee in a ready-to-use condition which         Licentiehouder opleveren, dat willen zeggen dat
means that the Customized Software shall be        de Maatwerkprogrammatuur op cd-rom of via
made available to the Licensee on CD-ROM or        de Customer Portal aan Licentiehouder
via the Customer Portal.                  beschikbaar wordt gesteld.

6.2 The Licensee is entitled to test the          6.2 De Licentiehouder heeft het recht de
Customized Software during the fourteen-day        Maatwerkprogrammatuur gedurende veertien
period following its delivery in a ready-to-use      (14) dagen na gebruiksklare oplevering te
condition.                         testen.

6.3 The Customized Software shall be deemed        6.3 De Maatwerkprogrammatuur wordt geacht
to have been accepted by the Licensee if the        geaccepteerd te zijn door de Licentiehouder
Licensor has not received a written response        indien de Licentiegever binnen veertien (14)
from the Licensee within fourteen (14) days        dagen na oplevering van de
following delivery of the Customized Software,       Maatwerkprogrammatuur geen schriftelijke
giving detailed evidence that the Customized        reactie van de Licentiehouder heeft ontvangen
Software developed does not meet the            waaruit gedetailleerd blijkt dat de door de
Specifications and does not function            Licentiegever ontwikkelde
substantially in accordance with the            Maatwerkprogrammatuur niet aan de
accompanying Documentation.                Specificaties voldoet en tevens niet goeddeels
                              functioneert overeenkomstig de begeleidende
                              Documentatie.

6.4 After receiving the written response of the      6.4 De Licentiegever zal na ontvangst van de
Licensee in accordance with Article 6.3, the        schriftelijke reactie van Licentiehouder conform
Licensor shall take care of repairs to the         artikel 6.3 binnen een redelijke termijn voor
Customized Software within a reasonable          herstel van de Maatwerkprogrammatuur
period, in accordance with the provisions in        zorgdragen, overeenkomstig het gestelde in
Article 7 of this Customized Software License       artikel 7 van deze Maatwerk
Agreement. Only if the Customized Software         Licentieovereenkomst. Uitsluitend indien de
has been developed for a fixed price shall the       Maatwerkprogrammatuur voor een vaste prijs is
Licensor be responsible for covering the costs of     ontwikkeld zal een dergelijk herstel op kosten
a repair such as this.                   van de Licentiegever geschieden.

6.5 Unless otherwise agreed in writing, the        6.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
Customized Software shall be deemed to have        is de Maatwerkprogrammatuur door de
been accepted by the Licensee following          Licentiehouder geaccepteerd na oplevering van
delivery of a version of the Customized          de, naar aanleiding van de door Licentiehouder
Software, which has been corrected, if           uitgevoerde test, eventueel gecorrigeerde
necessary, as a result of the test carried out by     Maatwerkprogrammatuur.
the Licensee.

FUNCTIONING OF CUSTOMIZED SOFTWARE             FUNCTIONEREN MAATWERKPROGRAMMATUUR
Article 7                         Artikel 7

7.1 The Licensor declares that the Customized       7.1 De Licentiegever verklaart dat de geleverde
Software supplied for a one-off period of ninety      Maatwerkprogrammatuur gedurende een
(90) calendar days following acceptance of the       eenmalige periode van negentig (90)
Customized Software by the Licensee in           kalenderdagen na acceptatie van de
accordance with Article 6.3 or Article 6.5 of this     Maatwerkprogrammatuur door Licentiehouder
                                                    20
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
Customized Software License Agreement, or         conform artikel 6.3 danwel artikel 6.5 van deze
another commencement date if the Licensor has       Maatwerk Licentieovereenkomst, dan wel een
explicitly agreed this date in the Proposal with      andere ingangsdatum indien de Licentiegever
the Licensee, functions substantially in          die datum expliciet in de Order met de
accordance with the stipulations in the          Licentiehouder is overeengekomen, goeddeels
accompanying Documentation and               functioneert overeenkomstig het bepaalde in de
Specifications. In the event that the Licensee       begeleidende Documentatie en Specificaties.
reports to the Licensor in accordance with the       Indien de Licentiehouder de Licentiegever
provisions in this Article 7.1 that the          overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 7.1
Customized Software does not function           meldt dat de Maatwerkprogrammatuur niet
substantially in accordance with the            goeddeels functioneert overeenkomstig de
accompanying Documentation, the Licensor          begeleidende Documentatie, dan verleent de
shall provide the Maintenance Services as         Licentiegever de Onderhoudsdiensten als
described in Article 3.1 of the Customized         beschreven in artikel 3.1 van de Maatwerk
Software Maintenance Agreement. The Licensor        Onderhoudsovereenkomst. De Licentiegever
shall in no event guarantee that the Customized      garandeert in geen geval dat de
Software will work without interruption or faults     Maatwerkprogrammatuur zonder onderbreking
or that all faults will be repaired.            of gebreken zal functioneren of dat alle
                              gebreken zullen worden hersteld.

7.2 During the one-off period of ninety (90)        7.2 Gedurende de in artikel 7.1 genoemde
days stated in Article 7.1, the Licensee is also      eenmalige periode van negentig (90) dagen
entitled to Support Services in accordance with      heeft de Licentiehouder tevens recht op
the provisions in Article 3 of the Customized       Supportdiensten conform het bepaalde in artikel
Software Support Agreement. Once this period        3 van de Maatwerk Supportovereenkomst. Na
has passed, the Licensee shall only be entitled      afloop van deze periode heeft de Licentiehouder
to Support Services if the Licensee has entered      slechts recht op Supportdiensten indien de
into a Customized Software Support Agreement.       Licentiehouder een Maatwerk
                              Supportovereenkomst heeft afgesloten.
        CHAPTER III-A:                    HOOFDSTUK III-A:
      CUSTOMIZED SOFTWARE               MAATWERK ONDERHOUDSOVEREENKOMST
     MAINTENANCE AGREEMENT

THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS             DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN
SHALL APPLY BETWEEN THE LICENSOR AND            TOEPASSING TUSSEN LICENTIEGEVER
THE LICENSEE IN ADDITION TO OR CONTRARY          EN LICENTIEHOUDER IN AANVULLING OP OF IN
TO THE MAINTENANCE AGREEMENT, IN THE            AFWIJKING VAN DE
EVENT THAT THE LICENSEE ENTERS INTO A           ONDERHOUDSOVEREENKOMST, INDIEN
MAINTENANCE AGREEMENT WITH THE               LICENTIEHOUDER MET LICENTIEGEVER EEN
LICENSOR IN RELATION TO EXACT               MAATWERK ONDERHOUDSOVEREENKOMST
CUSTOMIZED SOFTWARE:                    SLUIT MET BETREKKING TOT EXACT
                              MAATWERKPROGRAMMATUUR:

DEFINITIONS AND APPLICABILITY               DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
Article 1                         Artikel 1

1.1 Capitalized words in this Customized          1.1 De met een hoofdletter geschreven woorden
Software Maintenance Agreement have the          in deze Maatwerk Onderhoudsovereenkomst
meaning ascribed to them in the Customized         hebben de betekenis die daarin in de Maatwerk
Software License Agreement and in Article 1 of       Licentieovereenkomst en in artikel 1 van de
the General Terms & Conditions.              Algemene Bepalingen wordt toegekend.

1.2 Unless stipulated otherwise in the           1.2 Tenzij in de Maatwerk
Customized Software Maintenance Agreement,         Onderhoudsovereenkomst anders wordt
the terms and conditions of the Maintenance        bepaald, zijn de voorwaarden van de
Agreement relating to the Software apply          Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot
mutatis mutandis to the Customized Software        de Software, voor zover relevant, van
                                                    21
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
Maintenance Agreement in relation to the          overeenkomstige toepassing op de Maatwerk
Customized Software, in so far as this is         Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot
relevant.                         de Maatwerkprogrammatuur.

1.3 The Customized Software Maintenance          1.3 De Maatwerk Onderhoudsovereenkomst
Agreement entitles the Licensee to make use of       geeft de Licentiehouder het recht om gedurende
the maintenance services provided by the          de looptijd van de Maatwerk
Licensor on the Customized Software during the       Onderhoudsovereenkomst gebruik te maken
term of the Customized Software Maintenance        van de door de Licentiegever aangeboden
Agreement.                         onderhoudsdiensten op de
                              Maatwerkprogrammatuur.

1.4 Articles 4, 5 and 6 of the Customized         1.4 De artikelen 4, 5 en 6 van de Maatwerk
Software License Agreement apply mutatis          Licentieovereenkomst zijn van overeenkomstige
mutandis to this Agreement.                toepassing op deze Overeenkomst.

1.5 Maintenance on (parts of) the Customized        1.5 Onderhoud op (onderdelen van) de
Software is deemed necessary in the event that       Maatwerkprogrammatuur wordt noodzakelijk
the Licensee has licensed (parts of) the          geacht, indien de Licentiehouder (onderdelen
Software for which, at the sole discretion of the     van) de Software in licentie heeft waarvoor
Licensor, maintenance is deemed necessary.         onderhoud, geheel ter discretie van
                              Licentiegever, noodzakelijk wordt geacht.

MAINTENANCE FEES                      ONDERHOUDSVERGOEDINGEN
Article 2                         Artikel 2

2.1. Pursuant to the Customized Software          2.1. De Licentiehouder is uit hoofde van de
Maintenance Agreement, the Licensee must pay        Maatwerk Onderhoudsovereenkomst aan de
the Licensor an annual maintenance fee. The        Licentiegever een jaarlijkse
maintenance fee is calculated on the basis of       onderhoudsvergoeding verschuldigd. De
the license fee for the Customized Software, the      onderhoudsvergoeding wordt berekend aan de
expected maintenance efforts and the number        hand van de licentievergoeding voor de
of Named Users, and may be adjusted each          Maatwerkprogrammatuur en kan telkens naar
time as a result of an adaptation made by the       aanleiding van een door de Licentiegever
Licensor to the Customized Software.            gerealiseerde aanpassing van de
                              Maatwerkprogrammatuur worden bijgesteld.

MAINTENANCE SERVICES                    ONDERHOUDSDIENSTEN
Article 3                         Artikel 3

3.1 In the event that the Licensee enters into a      3.1 Indien de Licentiehouder met de
Customized Software Maintenance Agreement         Licentiegever een Maatwerk
with the Licensor, the maintenance covers:         Onderhoudsovereenkomst sluit omvat het
                              onderhoud:

a)  the tracing and repairing, with commercially     a) het naar beste vermogen van de
   reasonable efforts of the Licensor, of all        Licentiegever opsporen en herstellen van
   Defects in the Customized Software in the        alle door de Licentiehouder gemelde
   Current Version as reported by the            Onvolkomenheden in de
   Licensee, as well as in the adjustments to        Maatwerkprogrammatuur in de Lopende
   the Customized Software made by the           Versie, alsmede in de door de Licentiegever,
   Licensor;                        al dan niet middels een Update of Upgrade
                               aangebrachte aanpassingen van de
                               Maatwerkprogrammatuur;

b)  adapting, with commercially reasonable        b) het naar beste vermogen aanpassen van de
   efforts of the Licensor, the Customized         Maatwerkprogrammatuur aan een Update of
   Software to an Update or Upgrade (with a         Upgrade (met een maximum van twee (2)
   maximum of two (2) times per contract          keer per contractjaar), voor zover
   year), in so far as the Licensee is entitled to     Licentiehouder in het kader van een
   an Update and/or Upgrade in the context of        Onderhoudsovereenkomst ten behoeve van
                                                     22
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
   a Maintenance Agreement for the Software.         de Software recht heeft op een Update dan
   This does however not include possible           wel Upgrade. Hieronder wordt evenwel niet
   adaptations of the Customized Software           begrepen eventuele aanpassingen van de
   after an Update and/or Upgrade which            Maatwerkprogrammatuur na een Update
   results from additional functionality which        en/of Upgrade die het gevolg is van een
   was not available in the Current Version.         uitbreiding van functionaliteit die in de
                                Lopende Versie niet beschikbaar was.

3.2 Notwithstanding the provisions under Article      3.2 Behoudens het gestelde onder artikel 3.3
3.3, the Licensor shall be responsible for the       draagt de Licentiegever zorg voor het
maintenance as described in Article 3.1 of this      onderhoud als omschreven in artikel 3.1 van
Customized Software Maintenance Agreement         deze Maatwerk Onderhoudsovereenkomst tot
until such time that the Current Version is two      het moment dat de Lopende Versie twee
Updates and/or Upgrades older than the most        Updates dan wel Upgrades ouder is dan de op
recent Update or Upgrade at that time.           dat moment meest recente Update dan wel
                              Upgrade.

3.3. In the event that the Customized Software       3.3. Indien de Maatwerkprogrammatuur in de
in the Current Version can no longer be          Lopende Versie ter discretie van de
maintained at the discretion of the Licensor and      Licentiegever niet langer te onderhouden is en
the Licensee still wishes to make use of the        Licentiehouder toch van de
customized functionality, the Customized          maatwerkfunctionaliteit gebruik wenst te
Software must be adapted to the most recent        maken, zal de Maatwerkprogrammatuur
Update or Upgrade. The costs of this adaptation      aangepast dienen te worden aan de meest
are not covered under the terms of the           recente Update dan wel Upgrade. De kosten van
Customized Software Maintenance Agreement         deze aanpassing vallen uitdrukkelijk niet onder
and will be presented separately in a Proposal       de Maatwerk Onderhoudsovereenkomst en
by the Licensor to the Licensee.              zullen door de Licentiegever apart aan de
                              Licentiehouder worden geoffreerd in een Order.

EXCEPTIONS                         UITZONDERINGEN
Article 4                         Artikel 4

4.1 The maintenance services on the basis of        4.1 De onderhoudsdiensten op grond van de
the Customized Software Maintenance              Maatwerk Onderhoudsovereenkomst
Agreement do not cover:                    omvatten niet:

a)  the adaptation of the Specifications;         a) het aanpassen van de Specificaties;

b)  making the Customized Software suitable        b) het geschikt maken van de
   for a system other than the original           Maatwerkprogrammatuur voor een andere
   computer system, for a different license         dan het oorspronkelijke computersysteem,
   compilation, or making the Customized          een andere licentiesamenstelling, of het
   Software suitable for a different product line      geschikt maken van de
   of the Licensor;                     Maatwerkprogrammatuur voor een andere
                               productlijn van de Licentiegever;

c)  the adaptations of the Customized Software      c)  het aanpassen van de
   after an Update and/or Upgrade which            Maatwerkprogrammatuur na een Update
   results from additional functionality which        en/of Upgrade die het gevolg is van een
   was not available in the Current Version.         uitbreiding van functionaliteit, die in de
                                Lopende Versie niet beschikbaar was.

4.2 The Licensor is not obliged to carry out the      4.2 De Licentiegever is niet verplicht de
work as stated in Article 4.1. In the event that      werkzaamheden zoals genoemd in artikel 4.1 te
the Licensor nevertheless, at the sole discretion     verrichten. Indien Licentiegever niettemin,
of the Licensor, decides to carry out this work at     uitsluitend ter beoordeling van de Licentiegever,
the request of the Licensee, the Licensee must       besluit deze werkzaamheden op verzoek van de
pay the Licensor a fee, in addition to the         Licentiehouder verrichten, is de Licentiehouder
maintenance fee, at the rates stated in the Price     daarvoor naast de onderhoudsvergoeding een
list.                           vergoeding aan de Licentiegever verschuldigd
                                                       23
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
                              tegen de tarieven zoals vermeld op de Prijslijst.

COMMENCEMENT AND TERMINATION                AANVANG EN BEËINDIGING
Article 5                         Artikel 5

5.1 The Customized Software Maintenance          5.1 De Maatwerk Onderhoudsovereenkomst
Agreement shall, under circumstances            treedt - onder omstandigheden met
retroactively, enter into effect on the first day of    terugwerkende kracht - in werking op de eerste
the month subsequent to the month in which         dag van de maand volgend op die waarin de
the Licensor delivered the Customized Software       Licentiegever de Maatwerkprogrammatuur heeft
in accordance with Article 6 of the Customized       opgeleverd conform artikel 6 van de Maatwerk
Software License Agreement.                Licentieovereenkomst.

5.2 In the event that the Customized Software       5.2 Bij opzegging van de Maatwerk
Maintenance Agreement is terminated in           Onderhoudsovereenkomst met betrekking tot
relation to part of the Customized Software in       een deel van de Maatwerkprogrammatuur
accordance with Article 7.5 of the Maintenance       conform artikel 7.5 van de
Agreement, the Licensee must pay any            Onderhoudsovereenkomst komen eventuele aan
additional costs related to this termination for      deze opzegging verbonden meerkosten voor
necessary adjustments to the Customized          noodzakelijke aanpassingen van de
Software.                         Maatwerkprogrammatuur komen voor rekening
                              van Licentiehouder.
        CHAPTER III-B:                    HOOFDSTUK III-B:
      CUSTOMIZED SOFTWARE                MAATWERK SUPPORTOVEREENKOMST
       SUPPORT AGREEMENT

THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS             DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN ZIJN VAN
SHALL APPLY BETWEEN THE LICENSOR AND            TOEPASSING TUSSEN LICENTIEGEVER
THE LICENSEE IN THE EVENT THAT THE             EN LICENTIEHOUDER INDIEN LICENTIEHOUDER
LICENSEE ENTERS INTO A CUSTOMIZED             MET LICENTIEGEVER EEN MAATWERK
SOFTWARE SUPPORT AGREEMENT WITH THE            SUPPORTOVEREENKOMST SLUIT MET
LICENSOR IN RELATION TO EXACT               BETREKKING TOT EXACT
CUSTOMIZED SOFTWARE:                    MAATWERKPROGRAMMATUUR:

DEFINITION AND APPLICABILITY                DEFINITIE EN TOEPASSELIJKHEID
Article 1                         Artikel 1

1.1 Unless described otherwise in this           1.1 Tenzij in deze Maatwerk
Customized Software Support Agreement,           Supportovereenkomst anders wordt bepaald,
capitalized words in this Agreement have the        hebben de met een hoofdletter geschreven
meaning ascribed to them in Article 1 of the        woorden in deze Overeenkomst de betekenis die
General Terms & Conditions.                daaraan in de Maatwerk Licentieovereenkomst en
                              in artikel 1 van de Algemene Bepalingen wordt
                              toegekend.

1.2 With the exception of articles 3.1, 5, 6, 7.1     1.2 Met uitzondering van de artikelen 3.1, 5, 6,
and 7.5, the terms and conditions from the         7.1 en 7.5 zijn de voorwaarden uit de
Maintenance Agreement apply mutatis mutandis        Onderhoudsovereenkomst van overeenkomstige
to the Customized Software Support             toepassing op de Maatwerk
Agreement.                         Supportovereenkomst.

1.3 The Customized Software Support            1.3 De Maatwerk Supportovereenkomst geeft
Agreement entitles the Licensee to make use of       de Licentiehouder het recht om gedurende de
the Support Services as defined in Article 4.1 of     looptijd van deze Overeenkomst gebruik te
the Maintenance Agreement and Article 2 of this      maken van de door de Licentiegever
Customized Software Support Agreement           aangeboden Supportdiensten zoals gedefinieerd
                                                     24
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
provided by the Licensor during the term of the      in artikel 4.1 van de Onderhoudsovereenkomst
Customized Software Maintenance Agreement.         en artikel 2 van deze Maatwerk
                              Supportovereenkomst.

SUPPORT                          SUPPORT
Article 2                         Artikel 2

2.1 The Licensor is only obliged to provide        2.1 De Licentiegever is slechts het verplicht tot
Support Services to the Customized Software        het verlenen van Supportdiensten op de
until the time that the Current Version is two       Maatwerkprogrammatuur tot het moment dat
Updates or Upgrades older than the most recent       de Lopende Versie twee Updates dan wel
Update or Upgrade at that time.              Upgrades ouder is dan de op dat moment meest
                              recente Update dan wel Upgrade.

2.2 Additional orders of the Customized          2.2 Bijbestellingen van de
Software shall be added to the current           Maatwerkprogrammatuur zullen worden
Customized Software Support Agreement. At         toegevoegd aan de lopende Maatwerk
the time Licensee is purchasing the addition to      Supportovereenkomst. De Licentiegever zal de
the Customized Software, Licensor shall inform       Licentiehouder bij aanschaf van de uitbreiding
the Licensee of the additional fee for the         van de Maatwerkprogrammatuur in kennis
Support Services.                     stellen van de aanvullende vergoeding voor de
                              Supportdiensten.

SUPPORT FEES                        SUPPORTVERGOEDINGEN
Article 3                         Artikel 3

3.1 Pursuant to the terms of the Customized        3.1 De Licentiehouder is uit hoofde van de
Software Support Agreement, the Licensee          Maatwerk Supportovereenkomst aan de
must pay the Licensor an annual support fee.        Licentiegever een jaarlijkse supportvergoeding
The support fee is calculated on the basis of the     verschuldigd. De supportvergoeding wordt
license fee for the Customized Software, the        berekend aan de hand van de
expected support efforts and the number of         licentievergoeding voor de
Named Users, and may be adjusted each time         Maatwerkprogrammatuur en kan telkens naar
as a result of an adaptation made by the          aanleiding van een door de Licentiegever
Licensor to the Customized Software.            gerealiseerde aanpassing van de
                              Maatwerkprogrammatuur worden bijgesteld.

COMMENCEMENT AND TERMINATION                AANVANG EN BEËINDIGING
Article 4                         Artikel 4

4.1 The Customized Software Support            4.1 De Maatwerk Supportovereenkomst treedt –
Agreement shall, under circumstances            onder omstandigheden met terugwerkende
retroactively, enter into effect on the first day of    kracht – in werking op de eerste dag van de
the month subsequent to the month in which         maand volgend op die waarin de Licentiegever
the Licensor delivered the Customized Software       de Maatwerkprogrammatuur heeft opgeleverd
in accordance with Article 6 of the Customized       conform artikel 6 van de Maatwerk
Software License Agreement.                Licentieovereenkomst.

4.2 Termination of the Customized Software         4.2 Opzegging van de Maatwerk
Support Agreement by one of the parties on the       Supportovereenkomst door een der partijen op
basis of this Article does not affect the right of     grond van dit artikel tast het gebruiksrecht op
use on the Customized Software.              de Maatwerkprogrammatuur niet aan.

4.3 With the exception of the provision in Article     4.3 Met uitzondering van het bepaalde in artikel
7.4 of the Maintenance agreement, it is not        7.4 van de Onderhoudsovereenkomst is
possible to terminate part of the Customized        beëindiging van een deel van de Maatwerk
Software Support Agreement.                Supportovereenkomst niet mogelijk.
                                                     25
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
        CHAPTER IV:                        HOOFDSTUK IV:
    GENERAL TERMS & CONDITIONS                   ALGEMENE BEPALINGEN
      EXACT GROUP B.V.                      EXACT GROUP B.V.

DEFINITIONS                        BEGRIPSBEPALINGEN
Article 1                         Artikel 1

For the following words in these General Terms       Voor de volgende begrippen gelden in deze
& Conditions and in the Agreements the           Algemene Bepalingen en in de Overeenkomsten
following definitions apply:                de volgende definities:

a) „Affiliated Company‟: a group company of the      a) “Gelieerde Onderneming”: een
Licensee in the meaning of Article 24 of Book 2      groepsonderneming van de Licentiehouder in de
of the Dutch Civil Code, as well as any other       betekenis van artikel 24 van boek 2 van het
company or partnership in which the Licensee        Burgerlijk Wetboek, alsmede ieder andere
has a controlling interest, by virtue of law,       onderneming of partnerschap waarin de
agreement or otherwise;                  Licentiehouder een beslissende stem heeft bij
                              wet, overeenkomst of anderszins;

b) „Agreement‟: the License Agreement and/or        b) "Overeenkomst": de Licentieovereenkomst
the Maintenance Agreement and/or any other         en/of de Onderhoudsovereenkomst en/of enige
agreement between Licensor and Licensee;          andere tussen Licentiegever en Licentiehouder
                              gesloten overeenkomst;
c) „Confidential information‟: the confidential      c) "Vertrouwelijke Informatie": de
information of the Licensee or Licensor,          vertrouwelijke informatie van Licentiehouder of
including but not limited to (a) information that     Licentiegever, daaronder begrepen (a)
is indicated „confidential‟ in writing, (b)        informatie die schriftelijk als "vertrouwelijk" is
information that is not commonly known, (c)        aangeduid, (b) informatie die niet algemeen
information that has not been made accessible       bekend is, (c) informatie die niet algemeen
by the party to which the information relates       toegankelijk is gemaakt door de partij waarop
and/or from which the information originates        de informatie betrekking heeft en/of waarvan
and/or (d) information of which the confidential      de informatie afkomstig is, en/of
nature must reasonably be assumed by the          (d) informatie waarvan het vertrouwelijke
other party;                        karakter bij de andere partij redelijkerwijs
                              bekend moet worden verondersteld;

d) „Control: the possibility of exercising decisive    d) “Zeggenschap”: de mogelijkheid om op
influence on the activities of a business of a       grond van feitelijke of juridische
legal entity, by virtue of an agreement or by       omstandigheden een beslissende stem uit te
law.                            oefenen op de activiteiten van de aan een
                              rechtspersoon verbonden onderneming.

e) „Customer Portal‟: the protected part of the      e) "Customer Portal": het afgeschermde deel
website indicated by the Licensor, to which        van de door de Licentiegever aangegeven
Named Users are given access by means of a         website, waartoe Named Users toegang krijgen
User ID issued by Licensor;                door middel van een door de Licentiegever
                              verstrekte User-ID;

f) „Defect‟: all substantial failures in the        f) "Onvolkomenheid": alle substantiële
Software that prevent the Software from          tekortkomingen in de Software die het
functioning substantially in accordance with the      functioneren daarvan als omschreven in de
accompanying Documentation. The lack of          bijbehorende Documentatie in belangrijke mate
certain functionality in a new Software Upgrade      in de weg staan. Het ontbreken van
and/or Update that was present in an earlier        functionaliteit in een nieuwe Upgrade en/of
Upgrade and/or Update is not considered to be       Update van de Software die wel aanwezig was
a Defect;                         in een eerdere Upgrade en/of Update wordt niet
                              als een Onvolkomenheid beschouwd;

g) „Documentation‟: the written and/or           g) "Documentatie": de schriftelijke en/of
electronic documentation pertaining to the         elektronische documentatie behorende bij de
                                                      26
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
Software;                         Software;

h) „Employee‟: a natural person employed by        h) "Medewerker": een natuurlijk persoon in
the Licensor or Licensee, or a natural person       dienst van Licentiegever of Licentiehouder, dan
authorized to carry out work activities for        wel een natuurlijke persoon die gemachtigd is
and/or under the responsibility of the Licensor      werkzaamheden te verrichten ten behoeve van
or Licensee;                        en/of onder de verantwoordelijkheid van
                              Licentiegever dan wel Licentiehouder;

i) „License Agreement‟: the Agreement between       i) "Licentieovereenkomst": de overeenkomst
the Licensor and the Licensee that contains the      tussen de Licentiegever en de Licentiehouder
rights and obligations relating to the use of the     waarin de rechten en verplichtingen met
Software, as described further in Chapter I;        betrekking tot het gebruik van de Software,
                              zoals nader omschreven in Hoofdstuk I, zijn
                              opgenomen;

j) „Licensee‟: the natural person or legal entity     j) "Licentiehouder": de natuurlijke persoon of
who entered into an Agreement with the           rechtspersoon die een Overeenkomst met de
Licensor;                         Licentiegever is aangegaan;

k) „License file‟: the file issued by the Licensor     k) "Licentiefile": het door de Licentiegever aan
to the Licensee that can be used to create         de Licentiehouder verstrekte bestand waarmee
administrations and/or databases and Named         administraties en/of databases en Named Users
Users in the Software;                   in de Software kunnen worden aangemaakt;

l) „Licensor‟: Exact Group B.V. and/or one of its     l) "Licentiegever": Exact Group B.V. c.q. één
subsidiaries acting as a (sub) Licensor;          van haar dochtermaatschappijen die als (sub)
                              licentiegever optreedt;

m) „Maintenance Agreement‟: the Agreement         m) "Onderhoudsovereenkomst": de
between the Licensor and the Licensee that sets      overeenkomst tussen de Licentiegever en de
out the rights and obligations relating to the       Licentiehouder waarin de rechten en
maintenance provided by the Licensor in          verplichtingen met betrekking tot het
respect of the Software, as described further in      onderhoud door Licentiegever ten aanzien van
Chapter II;                        de Software, zoals nader omschreven in
                              Hoofdstuk II, zijn opgenomen;
n) „Named User‟: the natural person for whom a       n) "Named User ": de natuurlijk persoon voor
User ID is created, which User ID gives access       wie een User-ID is aangemaakt, welk User-ID
to the Software (irrespective if this natural       toegang geeft tot de Software (ongeacht of
person uses the Software or not) and/or to the       deze natuurlijk persoon de Software gebruikt of
Customer Portal;                      niet) en/of tot de Customer Portal;

o) „Price list‟: the official (international) price list  o) "Prijslijst": de te eniger tijd van toepassing
of the Licensor that applies at any given time;      zijnde officiële (internationale) prijslijst van de
                              Licentiegever;

p) „Proposal‟: the written or electronic document     p) “Order”: het schriftelijke of elektronische
containing the commercial offering of Licensor       document bevattende de commerciële
to Licensee based on which an Agreement is         aanbieding van Licentiegever aan
entered into;                       Licentiehouder op basis waarvan een
                              Overeenkomst tot stand komt;

q) „Renewal Date‟: the date on which the          q) "Prolongatiedatum": de datum waarop de
Maintenance Agreement is renewed in            Onderhoudsovereenkomst stilzwijgend wordt
accordance with the provisions in the relevant       verlengd overeenkomstig het bepaalde in de
Agreement;                         betreffende Overeenkomst;

r) „Software‟: the standard executable software      r) "Software": de standaard uitvoerbare
of the Licensor that is supplied to the Licensee      software van de Licentiegever die krachtens de
or made available to the Licensee via the         Licentieovereenkomst aan de Licentiehouder is
Customer Portal pursuant to the License          geleverd dan wel via de Customer Portal ter
                                                       27
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
Agreement as well as all Updates and Upgrades       beschikking is gesteld, evenals alle door de
the Licensor has issued to the Licensee.          Licentiegever aan de Licentiehouder verstrekte
„Software‟ does not refer to third-party software     Updates en Upgrades. Onder Software wordt
that is also supplied;                   niet begrepen meegeleverde software van
                              derden;

s) „Subsidiary‟: a legal entity in which the        s) "Dochteronderneming": een rechtspersoon
Licensor or one or more of its Subsidiaries,        waarin de Licentiehouder of één of meer van
either by agreement with other voters or          zijn dochtermaatschappijen al dan niet
otherwise, alone or together, can exercise more      krachtens overeenkomst met andere
than half of the voting rights in the general       stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de
meeting and thus can determine the course of        helft van de stemrechten in de algemene
action of the business conduct by that legal        vergadering kunnen uitoefenen en daarmee het
entity;                          beleid van de aan de rechtspersoon verbonden
                              onderneming kan bepalen;

t) „System Requirements‟: the minimum           t) “Systeemeisen”: de van tijd tot tijd door de
requirements for Licensee‟s computer system        Licentiegever voorgeschreven minimale eisen
with regard to hardware and third party          aan het computersysteem van de
software as prescribed by the Licensor from        Licentiehouder ten aanzien van hardware en
time to time;                       software van derden;

u) „Update‟ (maintenance release): a version of      u) "Update" (maintenance release): een versie
the Software in which a minor adjustment or a       van de Software waarin een kleine aanpassing,
solution to a Defect or an enhancement is         een oplossing van een Onvolkomenheid, dan
made;                           wel een verbetering is gemaakt;

v) „Upgrade‟ (release): a version of the          v) "Upgrade" (release): versie van de Software
Software in which an important change in the        waarin een belangrijke wijziging in de
functionality and/or technology is made;          functionaliteit en/of technologie is gemaakt;

w) „User ID‟: a code that is exclusive to the       w) "User-ID": een uitsluitend voor de Named
Named User, consisting of a user name and         User bestemde code, bestaande uit een
password. The User ID may only be used by         gebruikersnaam en een wachtwoord. De User-
the Named User;                      ID mag uitsluitend door de Named User worden
                              gebruikt;

x) „Work Days‟: public accepted work days in        x) "Werkdagen": algemeen geaccepteerde
the country from which maintenance and           werkdagen in het land van waaruit onderhouds-
support services are provided, with the          en supportdiensten geleverd worden, met
exception of official public holidays;           uitzondering van officiële vrije dagen;

OFFER AND AGREEMENT                    AANBIEDING EN OVEREENKOMST
Article 2                         Artikel 2

2.1 These General Terms & Conditions apply to       2.1 Deze Algemene Bepalingen zijn van
all negotiations and offers and to all           toepassing op alle onderhandelingen,
Agreements pursuant to which the Licensor         aanbiedingen en op iedere overeenkomst
supplies or could supply goods of any nature        krachtens welke de Licentiegever goederen van
and/or provides or could provide services of any      welke aard dan ook levert of zou kunnen
nature, even if these goods or services are not      leveren en/of diensten van welke aard dan ook
further specified in these General Terms &         verricht of zou kunnen verrichten, ook indien
Conditions or in the Agreement, unless agreed       deze goederen of diensten in deze Algemene
otherwise in writing.                   Bepalingen of in de Overeenkomst niet nader
                              worden gespecificeerd, tenzij schriftelijk anders
                              is overeengekomen.

2.2 An offer or quotation from the Licensor that      2.2 Een niet op een bepaalde (rechts)persoon
is not directed at a specific person or legal       gerichte aanbieding of prijsopgave van de
entity is free of obligations and is revocable and     Licentiegever is vrijblijvend en herroepelijk en
must be considered an invitation to place an        dient te worden beschouwd als een uitnodiging
                                                       28
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
order. The Licensor reserves the right to refuse      tot het plaatsen van een order. Het staat de
orders without giving any reasons.             Licentiegever vrij om zonder opgave van
                              redenen orders niet te aanvaarden.

2.3 The Licensor is entitled to unilaterally        2.3 De Licentiegever is gerechtigd de Algemene
change the General Terms & Conditions and the       Bepalingen en de Overeenkomsten eenzijdig te
Agreement. Where possible the Licensee will be       wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden zoveel
notified of such changes two (2) months before       mogelijk twee (2) maanden voor de
the changes come into effect. The Licensee is       inwerkingtreding ervan aan de Licentiehouder
entitled to terminate an Agreement within two       aangekondigd. Het is de Licentiehouder
(2) weeks after the Licensor has announced the       toegestaan een Overeenkomst te beëindigen
changes to the General Terms & Conditions and       binnen twee (2) weken nadat de wijzigingen in
the Agreements if the changes are material         de Algemene Bepalingen en de Overeenkomsten
and/or unreasonable onereus for the Licensee.       door de Licentiegever zijn aangekondigd indien
Price increases in accordance with Article 2.2. of     de wijzigingen materieel en/of onredelijk
the Maintenance Agreement and/or Article 3.2        bezwarend zijn voor de Licentiehouder.
of the General Terms & Conditions are           Prijsstijgingen overeenkomstig het bepaalde in
considered neither to be material nor           Artikel 2.2 van de Onderhoudsovereenkomst
unreasonably onerous.                   en/of Artikel 3.2 van de Algemene Bepalingen
In this case the Agreement will terminate at the      worden niet geacht materieel of onredelijk
time the changes come into effect. This          bezwarend te zijn.
termination will not result in reimbursements of      De Overeenkomst eindigt alsdan op het
license, maintenance and/or any other fees to       moment dat de wijzigingen in werking treden.
Licensee. In the absence of a written, express       Deze wijziging heeft geen teruggave aan
objection against the announced change(s)         Licentiehouder van licentie-, onderhoud- of
within the stated period the Licensee is deemed      enige andere vergoeding tot gevolg. Bij gebreke
to have accepted the changes.               van schriftelijk, uitdrukkelijk bezwaar tegen de
                              aangekondigde wijziging(en) binnen de gestelde
                              termijn wordt Licentiehouder geacht te hebben
                              ingestemd met de wijzigingen.

PRICE AND PAYMENT                     PRIJS EN BETALING
Article 3                         Artikel 3

3.1 All prices and other tariffs are exclusive of     3.1 Alle prijzen en andere tarieven zijn exclusief
VAT and exclusive of any other government         BTW en exclusief eventuele andere heffingen
levies payable by the Licensee.              van overheidswege die voor rekening van de
                              Licentiehouder komen.

3.2 The Licensor is entitled to adjust fees        3.2 De Licentiegever is gerechtigd met
agreed upon with the Licensee on an annual         Licentiegever overeengekomen vergoedingen
basis. The price changes will be communicated       jaarlijks aan te passen. De aanpassing van de
to the Licensee in good time by means of the        vergoeding wordt tijdig medegedeeld via de
Customer Portal or some other means. The          Customer Portal of op enige andere wijze. De
Licensee expressly declares that he agrees with      Licentiehouder verklaart zich uitdrukkelijk
these price increases, when they are in line with     akkoord met deze aanpassingen indien deze
and do not exceed the CBS (Dutch Central          (maximaal) gelijke tred houden met het CBS
Statistics Bureau) Consumer Price Index figure       Consumenten Prijsindexcijfer (reeks: alle
(series: all households 2005 = 100). In the        huishoudens 2005 = 100). Bij prijsstijgingen
event of price increases that exceed the          boven dit genoemde prijsindexcijfer kan de
aforementioned Price Index figure the Licensee       Licentiehouder de Overeenkomst opzeggen
is entitled to terminate the Agreement before       tegen de Prolongatiedatum door middel van een
the Renewal Date by notifying the Licensor         schriftelijke kennisgeving per aangetekende
accordingly in writing and by certified mail        post aan de Licentiegever binnen twee (2)
within two (2) weeks after the price increase       weken na bekendmaking van de prijsverhoging.
was announced. If the Licensee does not          Indien de Licentiehouder niet binnen de
respond to an announced increase within the        genoemde periode van twee (2) weken op een
aforementioned period of two (2) weeks the         aangekondigde verhoging reageert, wordt de
Licensee is deemed to have accepted the          Licentiehouder geacht de nieuwe
Licensor‟s new price terms.                prijsvoorwaarden van de Licentiegever te
                              hebben aanvaard.
                                                     29
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
3.3 The Licensee must make payments in           3.3 Betaling door de Licentiehouder dient te
accordance with the payment terms stated on        geschieden overeenkomstig de op de factuur
the invoice. If no such terms are mentioned        vermelde betalingsvoorwaarden. Bij gebreke
payment must be made in Euros within thirty        van zulke voorwaarden dient de betaling te
(30) calendar days after the invoice date. The       geschieden in euro's binnen dertig (30)
amount must be paid in full without any          kalenderdagen na de factuurdatum. Het totale
deductions or setoffs. The Licensor reserves the      bedrag dient te worden voldaan zonder enige
right to request full or partial advance payment      inhouding of verrekening. De Licentiegever
for the Software and for any services to be        behoudt zich het recht voor geheel of
provided.                         gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor
                              de Software en voor te verlenen diensten.

3.4 If the Licensee wholly or in part fails to       3.4 Indien de Licentiehouder zijn betalingsver-
meet his payment obligations under Article 3.3       plichtingen uit hoofde van Artikel 3.3 van deze
of these General Terms & Conditions, or fails to      Algemene Bepalingen niet, niet geheel of niet
meet his payment obligations on time, the         tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat
Licensee is in default without any further notice     daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
being required. Once in default the Licensee        De Licentiehouder is alsdan met ingang van de
must pay interest of 1.5% per month or part        datum waarop de betaling verschuldigd werd,
thereof, commencing on the date the payment        een rente verschuldigd van 1,5% per maand of
was due. If, after the payment has become due       gedeelte van een maand. Indien Licentiegever,
and the Licensee has not made a payment, the        nadat de betaling opeisbaar is geworden en de
Licensor asks for payment of the principal sum       Licentiehouder niet is overgegaan tot betaling,
only, this never means that the Licensor waives      verzoekt tot betaling van enkel de hoofdsom,
the aforementioned interest. The Licensee will       betekent dit nimmer dat Licentiegever afziet
always be liable to pay interest from the         van bovengenoemde rente. Licentiehouder blijft
moment the payment first became due.            te allen tijde de rente verschuldigd vanaf het
                              moment dat de betaling opeisbaar werd.

3.5 All costs, including reasonable attorney        3.5 Alle kosten die de Licentiegever zowel in als
fees, incurred by the Licensor, either through       buiten rechte heeft gemaakt, met inbegrip van
the courts or otherwise, as a result of the        redelijkerwijs gemaakte advocaatkosten, ten
Licensee not meeting his obligations under an       gevolge van het niet nakomen door de
Agreement will be at the expense of the          Licentiehouder van zijn verplichtingen onder
Licensee. The extrajudicial (collection) costs       een Overeenkomst komen voor rekening van de
incurred by the Licensor will be set at a         Licentiehouder. De door de Licentiegever
minimum of 15% of the principal amount of the       gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten
claim, with a minimum amount of EUR 250.          worden vastgesteld op ten minste 15% van de
                              hoofdsom van de vordering, met een minimum
                              bedrag van EUR 250.

3.6 The Licensor is entitled to suspend any        3.6 De Licentiegever kan zijn verplichtingen uit
obligation pursuant to the General Terms &         hoofde van de Algemene Bepalingen en van de
Conditions and the Agreements until such time       Overeenkomsten opschorten totdat alle door
as the Licensee has paid all outstanding          Licentiehouder verschuldigde vergoedingen
amounts in full. The (financial) administration of     geheel zijn ontvangen. De (financiële)
the Licensor serves as full proof.             administratie van de Licentiegever strekt tot
                              volledig bewijs.
CONFIDENTIALITY                      GEHEIMHOUDING
Article 4                         Artikel 4

4.1 Neither party will disclose Confidential        4.1 Elk van beide partijen zal Vertrouwelijke
Information about the other party or use such       Informatie omtrent of van de andere partij niet
information for anything other than the purpose      openbaar maken of gebruiken anders dan voor
for which the Confidential Information was         het doel waarvoor de Vertrouwelijke Informatie
obtained, unless such use is necessary in the       verkregen is, behoudens voor zover het gebruik
scope of the realization of an Agreement.         noodzakelijk is in het kader van de uitvoering
                              van een Overeenkomst.

4.2 Both parties will take all reasonable         4.2 Elk van beide partijen neemt alle redelijke
precautions to ensure they comply with their        voorzorgsmaatregelen teneinde zijn
confidentiality obligations. None of the          geheimhoudingsverplichtingen na te komen.
                                                     30
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
provisions included in this Article (4) imposes      Geen van de in dit Artikel 4 opgenomen
any restrictions on the receiving party in         bepalingen legt de ontvangende partij enige
respect of information or data - either the same      beperking op ten aanzien van informatie of
or similar to the information or data contained      gegevens - al dan niet gelijk of gelijksoortig aan
in the Confidential information or otherwise - if     de informatie of gegevens vervat in de
this information or data:                 Vertrouwelijke Informatie - indien die informatie
                              of gegevens:
(I)  was already the legal property of the        (I) reeds het rechtmatig bezit waren van de
   receiving party before it was obtained from       ontvangende partij voordat deze van de
   the party in question;                  betrokken partij werden verkregen;

(II) was developed independently by the          (II) onafhankelijk door de ontvangende partij
   receiving party without using information or        zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van
   data of the party in question;               informatie of gegevens van de betrokken
                                partij;

(III) is or will be generally known or accessible     (III)  algemeen bekend zijn of worden of
   other than by an act or omission on the          algemeen toegankelijk worden gemaakt,
   part of the receiving party; or              anders dan door een handelen of nalaten
                                van de ontvangende partij; of

(IV) is disclosed to the receiving party by a       (IV)    door een derde aan de ontvangende
  third party without an obligation of             partij bekend worden gemaakt, zonder dat
  confidentiality toward the party in question         een geheimhoudingsverplichting jegens de
  being infringed.                       betrokken partij wordt geschonden.

The confidentiality obligations pursuant to this      De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit
Article 4 also do not apply if the Confidential      Artikel 4 gelden eveneens niet voorzover
Information of the other party must be made        Vertrouwelijke Informatie van de andere partij
public pursuant to the law, an ordinance, a        openbaar dient te worden gemaakt krachtens
court order or a decision by another            de wet, een verordening of een gerechtelijk
government agency, on condition that the          bevel of bij besluit van een andere
receiving party makes every effort to limit the      overheidsinstantie, op voorwaarde dat de
scope of the publication and notifies the party      ontvangende partij zich tot het uiterste inspant
concerned in advance of any such intended         om de omvang van die openbaarmaking te
publication.                        beperken en de betrokken partij tevoren in
                              kennis stelt van een zodanige voorgenomen
                              openbaarmaking.

4.3 The parties guarantee that their Employees       4.3 Partijen staan er voor in dat hun
and third parties engaged by the parties will       Medewerkers alsmede door partijen
comply with the confidentiality obligations as       ingeschakelde derden
described above in Articles 4.1 and 4.2          geheimhoudingsverplichtingen, als hierboven in
                              Artikelen 4.1 en 4.2 beschreven, nakomen.

RETENTION OF TITLE                     EIGENDOMSVOORBEHOUD
Article 5                         Artikel 5

5.1 All items the Licensor has supplied to the       5.1 Alle door de Licentiegever aan de Licentie-
Licensee, such as disks, CD-ROMs, DVDs and         houder geleverde zaken, zoals diskettes, cd-
Documentation, are on loan to the Licensee for       roms, DVD‟s en Documentatie worden
the duration of the Agreement. These items         gedurende de looptijd van de Overeenkomst in
remain the full property of the Licensor at all      bruikleen aan de Licentiehouder verstrekt. Deze
times. The Licensee is prohibited from           zaken blijven te allen tijde volledig eigendom
encumbering, disposing of or renting out the        van de Licentiegever. Het is de Licentiehouder
items loaned to him, or making these items         niet toegestaan de door de Licentiegever in
available to third parties in any other manner.      bruikleen verstrekte zaken te bezwaren,
Upon the expiry of the Agreement the Licensee       vervreemden, verhuren dan wel anderszins aan
is obliged to return the items loaned to him to      derden ter beschikking te stellen. Na afloop van
the Licensor within two (2) weeks. Without         de Overeenkomst is de Licentiehouder verplicht
prejudice to the above statements no (part of       om de aan hem geleverde zaken binnen twee
any) intellectual property rights or any other       (2) weken aan de Licentiegever te retourneren.
                                                     31
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
rights the Licensor has in respect of the         Onverminderd het hiervoor bepaalde wordt op
Software are transferred to the Licensee at any      geen enkel moment enig (deel van een)
time and no such transfer is aimed, meant or        intellectueel eigendomsrecht of ander recht dat
may be understood.                     Licentiegever heeft ten aanzien van de Software
                              aan de Licentiehouder overgedragen noch wordt
                              een dergelijke overdracht bedacht of bedoeld of
                              als zodanig worden opgevat.

5.2 The Licensee must notify the Licensor         5.2 Indien beslag wordt gelegd op krachtens de
forthwith when any items or property rights the      Overeenkomst door de Licentiegever aan de
Licensor has provided to the Licensee pursuant       Licentiehouder geleverde zaken dan wel
to the Agreement are seized. In the event of        vermogensrechten, dient de Licentiehouder de
such a seizure, or if the Licensee is granted a      Licentiegever hiervan onverwijld in kennis te
suspension of payments or if the Licensee is        stellen. In geval van een dergelijke
declared bankrupt, the Licensee must notify the      beslaglegging of indien de Licentiehouder
process server charged with seizing the items,       surséance van betaling wordt verleend of de
the trustee, the administrator or the receiver       Licentiehouder failliet wordt verklaard, dient de
forthwith of the fact that the Licensor is the       Licentiehouder de beslagleggende deurwaarder,
owner of the items and/or property rights.         bewindvoerder of de curator onverwijld in
                              kennis te stellen van het eigendomsrecht dat de
                              Licentiegever heeft op de zaken en/of
                              vermogensrechten.

COOPERATION OF THE LICENSEE                MEDEWERKING VAN DE LICENTIEHOUDER
Article 6                         Artikel 6

6.1 The Licensee is aware that keeping the         6.1 De Licentiehouder is zich ervan bewust dat
Software operational is a continuous process        het operationeel houden van de Software een
that requires an investment in time, money and       ononderbroken proces is, waarin door alle
energy on the part of all the parties involved.      betrokken partijen tijd, geld en energie
For this reason the Licensee must lend his         geïnvesteerd dient te worden. Daarom dient de
cooperation to enable the Licensor to comply        Licentiehouder zoveel mogelijk zijn
with its obligations pursuant to an Agreement.       medewerking te verlenen bij het nakomen door
The Licensee must always provide the Licensor       de Licentiegever van zijn verplichtingen uit
with all the useful and necessary information       hoofde van een Overeenkomst. De
and guarantee the correctness of this           Licentiehouder dient de Licentiegever te allen
information.                        tijde alle nuttige en noodzakelijke informatie te
                              verstrekken en hij staat in voor de juistheid van
                              de door hem verstrekte informatie.

6.2 The Licensee must notify the Licensor in        6.2 Licentiehouder dient wijzigingen van
writing and in due time of any changes to the       bedrijfsgegevens alsmede overige relevante
company details and of any other relevant         informatie tijdig en schriftelijk aan Licentiegever
information.                        door te geven.

6.3 The Licensee is responsible for (I) the        6.3 De Licentiehouder is verantwoordelijk voor
correct use and application of the licensed        (I) het juiste gebruik en de juiste toepassing
Software and services provided by the Licensor;      van de door de Licentiegever in licentie
(II) the implementation of the required          verstrekte Software en diensten; (II) de
procedures in his organization; (III) the security     implementatie in zijn organisatie van de
of the data, like making backups of data files;      vereiste procedures; (III) de beveiliging van
and (IV) complying with the System             informatie, zoals het maken van reservekopieën
Requirements. The Licensee will also install or      van gegevensbestanden; en (IV) het voldoen
have installed all new Updates and/or Upgrades       aan de Systeemeisen. De Licentiehouder zal
provided by the Licensor correctly and in a        eveneens alle door de Licentiegever aan de
timely manner. The Licensee is not allowed to       Licentiehouder ter beschikking gestelde nieuwe
change files, to ad extra files to the Software      Updates en/of Upgrades tijdig en op juiste wijze
or, with the exception of the cases outlined in      (doen) installeren. Het is de Licentiehouder niet
the Software or Documentation, to change files       toegestaan bestanden te wijzigen, extra
in any other manner.                    bestanden aan de Software toe te voegen of,
                              behoudens de in de Software of Documentatie
                              genoemde gevallen, bestanden anderszins te
                                                      32
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
                              wijzigen.

6.4 If it has been agreed that the Licensee will      6.4 Indien is overeengekomen dat de Licentie-
provide the Licensor with materials or data by       houder materialen of gegevens aan de
means of third-party information carriers, these      Licentiegever zal verstrekken met
information carriers must meet the Licensor‟s       gebruikmaking van gegevensdragers van
specifications for the activities in question and     derden, dienen de bedoelde gegevensdragers te
be free of any hidden risks such as viruses,        voldoen aan de door de Licentiegever vereiste
worms, Trojan horses, logic bombs etc.           specificaties voor het verrichten van deze
                              werkzaamheden, alsmede vrij te zijn van enige
                              latentie zoals virussen, worms, trojan horses,
                              logic bombs, etc.

6.5 If the Licensee fails to provide the          6.5 Indien de Licentiehouder nalaat die
information the Licensor requires in order to       informatie te verstrekken die door de
meet its obligations pursuant to an Agreement       Licentiegever verlangd wordt teneinde zijn
in good time, or if the Licensee fails to meet his     verplichtingen uit hoofde van een
obligations pursuant to an Agreement in any        Overeenkomst tijdig na te kunnen komen, of
other way, the Licensor is entitled to suspend       indien de Licentiehouder anderszins nalaat zijn
its obligations pursuant to the Agreement and       verplichtingen uit hoofde van een
to charge the Licensee an additional fee.         Overeenkomst na te komen, dan is de
                              Licentiegever gerechtigd zijn verplichtingen uit
                              hoofde van de Overeenkomst op te schorten en
                              de Licentiehouder daarvoor een extra
                              vergoeding in rekening te brengen.

6.6 If the Employees of the Licensor need to        6.6 Indien de Medewerkers van Licentiegever
perform their work at the Licensee's premises,       hun werkzaamheden op locatie bij de
the Licensee will ensure that these Employees       Licentiehouder dienen te verrichten, zal de
are able to work undisturbed. The Licensee will      Licentiehouder ervoor zorgen dat deze
comply with all reasonable requests from the        Medewerkers hun werkzaamheden ongestoord
Licensor, communicated through these            kunnen verrichten. De Licentiehouder zal aan
Employees, free of charge. The Licensee will        alle redelijke, namens de Licentiegever door die
provide the aforementioned Employees with         Medewerkers gedane verzoeken kosteloos
access to all Software, Documentation and         gehoor geven. De Licentiehouder verschaft de
other materials, and to any location containing      genoemde Medewerkers toegang tot alle
goods supplied by the Licensor.              Software, Documentatie en andere materialen
                              en tot elke locatie waar de door de
                              Licentiegever verstrekte goederen zich
                              bevinden.

CUSTOMER PORTAL                      CUSTOMER PORTAL
Article 7                         Artikel 7

7.1 The Licensor will provide the Licensee with      7.1 De Licentiegever verschaft aan de
access to the Customer Portal by means of         Licentiehouder toegang tot de Customer Portal
issuing a User ID.                     door middel van het verlenen van een User-ID.

7.2 From the Customer Portal, amongst other,        7.2 Vanaf de Customer Portal kan onder meer
information can be obtained and Updates and        informatie worden verkregen, Updates en
Upgrades can be downloaded. The Customer          Upgrades worden gedownload en kan
Portal can also be used to provide the Licensee      ondersteuning aan Licentiehouder en zijn
and its Employees with support.              Medewerkers worden geboden.

7.3 The Licensor is at all time entitled to limit or    7.3 De Licentiegever heeft te allen tijde het
block access to the Customer Portal for an         recht om zonder opgave van redenen de
indefinite period of time, without giving         toegang tot de Customer Portal voor
reasons, if the Licensor suspects improper use       onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren,
or misuse, whether or not caused by the          indien vermoeden van misbruik of anderszins
Licensee or one or more of its Employees.         oneigenlijk gebruik aanwezig is, al dan niet door
                              de Licentiehouder of één of meerdere van zijn
                                                     33
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
                              Medewerkers veroorzaakt.

7.4 The Licensee will ensure that the right        7.4 De Licentiehouder draagt er zorg voor dat
granted to him pursuant to Article 7.1 is only       de aan hem op grond van Artikel 7.1
delegated to its Employees.                toegekende bevoegdheid uitsluitend wordt
                              gedelegeerd aan Medewerkers.

7.5 The Licensee guarantees that its Employees       7.5 De Licentiehouder staat er voor in dat zijn
will handle their access to the Customer Portal      Medewerkers op een verantwoordelijke wijze
and the information thus obtained in a           omgaan met de toegang tot de Customer Portal
responsible manner, while the Licensee retains       en de daaruit verkregen informatie, terwijl de
and/or accepts unconditionally the ultimate        Licentiehouder tevens onvoorwaardelijk de
responsibility for any information its Employees      verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt
add to the Customer Portal.                voor enige informatie die zijn Medewerkers op
                              de Customer Portal toevoegen.

7.6 The Licensee must take care of and is         7.6 De Licentiehouder dient zorgvuldig om te
responsible for the User ID. The User ID is not      gaan met en is verantwoordelijk voor het User-
transferable and must not be used outside the       ID. Het User-ID is niet overdraagbaar en zal
Licensee's organization. The Licensee and its       niet worden gebruikt buiten de organisatie van
Employees are obliged to observe complete         de Licentiehouder. De Licentiehouder en zijn
confidentiality with regard to any other in        Medewerkers zijn ten aanzien van hun User-ID
respect of their User ID. The Licensee is         verplicht volstrekte geheimhouding te
responsible for any use of the Customer Portal       betrachten ten opzichte van een ieder. De
with his User ID, regardless of whether the        Licentiehouder is aansprakelijk voor ieder
Licensee permitted this use. As soon as the        gebruik van de Customer Portal onder zijn User-
Licensee becomes aware of or has reason to         ID, ongeacht of dit gebruik door Licentiehouder
suspect that third parties have obtained access      is toegestaan. Zodra de Licentiehouder weet of
to his User ID, the Licensee will notify the        reden heeft om te vermoeden dat derden
Licensor of this fact forthwith, without prejudice     kennis hebben van zijn User-ID, zal de
to the Licensee‟s obligation to immediately take      Licentiehouder de Licentiegever daarvan
his own measures against these third parties.       onverwijld in kennis stellen, onverminderd de
                              verplichting van de Licentiehouder om zelf
                              direct maatregelen te treffen tegen die derden.

7.7 Using the most recent versions of antivirus      7.7 De Licentiehouder en zijn Medewerkers
programs and other programs the Licensee and        zullen regelmatig met behulp van de meest
its Employees will scan their (personal)          recente versies van anti-virusprogramma's en
computers, hardware and information carriers        andere programma's hun (personal) computers,
on a regular basis for hidden risks such as        hardware en informatiedragers scannen op
computer viruses, worms, Trojan horses, logic       latenties zoals computervirussen, worms, trojan
bombs and other conceivable harmful programs        horses, logic bombs en andere denkbare
and - if such hidden risks are found –           schadelijke programma's, en - indien deze zich
immediately take the appropriate measures.         voordoen - onverwijld passende maatregelen
                              treffen.

7.8 The information that is made available via       7.8 De door of namens Licentiegever via de
the Customer Portal by or on behalf of the         Customer Portal ter beschikking gestelde
Licensor is provided without any guarantees        informatie wordt, tenzij anders vermeld, onder
unless stated otherwise, and the Licensee or        voorbehoud gegeven en zonder dat de
third parties cannot derive any rights from this      Licentiehouder of derden daaraan enige rechten
information.                        kunnen ontlenen.

COMPLAINTS                         KLACHTEN
Article 8                         Artikel 8

The Licensee must notify the Licensor in writing      De Licentiehouder dient Licentiegever binnen
of any complaints in respect of an incorrect        twee (2) weken na het beschikbaar stellen van
delivery or the performance of an incorrect or       in licentie verstrekte Software of na het
deficient service within two (2) weeks after the      verrichten van werkzaamheden door de
Licensor has made the licensed Software          Licentiegever, schriftelijk in kennis te stellen
                                                      34
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
available or has provided the service in          van eventuele klachten met betrekking tot een
question. Such notification does not suspend        onjuiste levering of verrichting van een onjuiste
the payment obligations of the Licensee toward       of gebrekkige dienst door de Licentiegever. Een
the Licensor, nor is such notification deemed to      dergelijke kennisgeving schort de
constitute an extension of the obligations         betalingsverplichting van de Licentiehouder
regarding the functioning of the Licensor‟s        jegens Licentiegever niet op, noch wordt deze
Software described in the License Agreement.        kennisgeving geacht een uitbreiding te vormen
The Licensee is prohibited from returning goods      van de in de Licentieovereenkomst genoemde
to the Licensor without prior consent from the       verplichtingen omtrent het functioneren van de
Licensor.                         Software van de Licentiegever. Het is de
                              Licentiehouder niet toegestaan zonder de
                              voorafgaande toestemming van de
                              Licentiegever goederen aan de Licentiegever te
                              retourneren.

(DELIVERY) PERIODS                     (LEVERINGS)TERMIJNEN
Article 9                         Artikel 9

The Licensor sets all the (delivery) periods to      Alle (leverings)termijnen worden door de
the best of its knowledge and complies with        Licentiegever naar beste weten vastgesteld en
these periods as much as possible. As soon as       worden zoveel mogelijk in acht genomen. Zodra
the Licensor becomes aware of any             de Licentiegever op de hoogte is van een
circumstance that may prevent the timely          omstandigheid die tijdige levering van goederen
delivery of the goods, the Licensor will consult      mogelijk in de weg staat, treedt hij in overleg
with the Licensee. The Licensee is never entitled     met de Licentiehouder. De Licentiehouder heeft
to compensation in respect of a late delivery.       in geen geval recht op schadevergoeding in
The Licensor is always entitled to make partial      verband met een te late levering. De
deliveries.                        Licentiegever heeft te allen tijde het recht
                              deelleveringen te verrichten.

TERMINATION OF THE AGREEMENT                BEËINDIGING
Article 10                         Artikel 10

10.1 Without prejudice to the provisions in        10.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 7
Article 7 of the Maintenance Agreement and         van de Onderhoudsovereenkomst en Artikel 3.2
Article 3.2 of the General Terms & Conditions,       van de Algemene Bepalingen, kan een
an Agreement can be dissolved in writing and        Overeenkomst schriftelijk, zonder rechterlijke
without judicial intervention, if:             tussenkomst worden ontbonden indien:

a)  the party, after having been served the       a) de andere partij, na deugdelijke schriftelijke
   appropriate notice of default, still fails to      ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn
   meet his obligations pursuant to the           verplichtingen uit de Overeenkomst na te
   Agreement thirty (30) days after receipt of       komen binnen dertig (30) kalenderdagen na
   the notice of default;                  de ingebrekestelling;

b)  a change of Control occurs with respect to      b) een wijziging in de Zeggenschap over de
   the Licensee .                      Licentiehouder plaatsvindt.

10.2 The Licensor is entitled to terminate an       10.2 De Licentiegever is gerechtigd een
Agreement by operation of law and with           Overeenkomst van rechtswege en met
immediate effect at the time the Licensee         onmiddellijke ingang te beëindigen op het
notifies the Licensor that he is no longer able or     moment dat de Licentiehouder aan de
prepared to meet his payment obligations, or at      Licentiegever mededeelt niet meer in staat of
the time the Licensor must conclude from the        bereid te zijn om aan zijn betalingsver-
circumstances that the Licensee is no longer        plichtingen te voldoen, dan wel op het moment
able to meet his payment obligations, or at the      dat de Licentiegever uit de omstandigheden
moment the Licensee ceases his activities. An       moet afleiden dat de Licentiehouder niet meer
Agreement will terminate by operation of law        aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,
and with immediate effect if the (company of        dan wel op het moment dat de Licentiehouder
the) Licensee goes into liquidation, is granted a     zijn activiteiten staakt. Een Overeenkomst
suspension of payments or is declared           eindigt van rechtswege en met onmiddellijke
bankrupt.                         ingang op het moment dat de (onderneming
                                                     35
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
                              van de) Licentiehouder geliquideerd wordt,
                              surséance van betaling wordt verleend of failliet
                              wordt verklaard.

10.3 The Licensor is in no event obliged to pay      10.3 De Licentiegever is in geen geval
any damages as a result of the dissolution or       gehouden tot betaling van enige
termination of an Agreement as described in the      schadevergoeding ten gevolge van een
preceding paragraphs of this Article.           ontbinding of beëindiging als beschreven in de
                              voorgaande leden van dit artikel.

10.4 Unless the parties explicitly agree          10.4 Tenzij in enige overeenkomst uitdrukkelijk
otherwise in writing, if an Agreement is          anders wordt overeengekomen, zullen alle
terminated all rights, obligations and activities     rechten, verplichtingen en activiteiten van de
of the parties will cease to exist at the time of     partijen in geval van beëindiging van een
termination, with the exception of the           Overeenkomst ophouden te bestaan op het
provisions in Articles 4, 5, 11, 13 and 17 of the     moment van de beëindiging, met uitzondering
General Terms & Conditions. At the time the        van het bepaalde in de Artikelen 4, 5, 11, 13 en
License Agreement is terminated the Licensee        17 van de Algemene Bepalingen. Bij beëindiging
will immediately cease and not resume all use       van de Licentieovereenkomst zal de
of the Software, Documentation and other          Licentiehouder terstond al het gebruik van de
materials supplied by the Licensor and will        door de Licentiegever geleverde Software,
return the Software, Documentation and other        Documentatie en andere materialen staken en
materials to the Licensor in accordance with the      gestaakt houden en zal hij al die Software,
provisions in Article 5.1 of these General Terms      Documentatie en andere materialen aan de
& Conditions. If an Agreement is terminated, for      Licentiegever retourneren overeenkomstig het
any reason, the Licensor will not reimburse        bepaalde in Artikel 5.1 van deze Algemene
license and/or maintenance and/or support         Bepalingen. Licentiegever zal bij beëindiging
and/or other fees.                     van een Overeenkomst, om welke reden dan
                              ook, geen licentie- en/of onderhouds- en/of
                              support- of andere vergoedingen restitueren.

LIABILITY                         AANSPRAKELIJKHEID
Article 11                         Artikel 11

11.1 Unless statutory regulations exclude a        11.1 Behoudens voorzover wettelijke
limitation to the liability of the Licensor for      bepalingen een beperking van de
damages resulting from an intentional act or        aansprakelijkheid van de Licentiegever
omission, willful misconduct or gross           uitsluiten voor schade die het gevolg is van
negligence, the Licensor is only liable for        opzet of grove schuld, is de Licentiegever
damages as described in the following           slechts aansprakelijk voor schade als
paragraphs of this Article 11.               omschreven in de volgende leden van dit Artikel
                              11.

11.2 In the event of physical injury, irrespective     11.2 In het geval van lichamelijk letsel,
of whether this injury results in death, the        ongeacht of dit letsel de dood tot gevolg heeft,
liability of the Licensor is in any case limited to    is de aansprakelijkheid van de Licentiegever in
an amount of EUR 500,000 per damage causing        ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR
incident. In the event of property damage the       500.000 per schadetoebrengende gebeurtenis.
liability of the Licensor is in any case limited to    In het geval van zaakschade is de
an amount of EUR 50,000 per damage causing         aansprakelijkheid van de Licentiegever in ieder
incident. In both cases a series of related        geval beperkt tot EUR 50.000 per
events is considered a single incident.          schadetoebrengende gebeurtenis. In beide
                              gevallen geldt een reeks van samenhangende
                              gebeurtenissen als één gebeurtenis.

11.3 The Licensor is never liable for indirect       11.3 Licentiegever is nimmer aansprakelijk voor
damages, lost profits, missed savings, reduced       indirecte schade, gederfde winst, gemiste
goodwill, damages resulting from operational        besparingen, verminderde goodwill, schade
stagnation, damages resulting from the           door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van
Licensee not complying with the System           het niet voldoen aan de Systeemeisen, schade
Requirements, damages resulting from claims        als gevolg van aanspraken van afnemers van
by the Licensee‟s clients, corruption or loss of      Licentiehouder, verminking of verlies van data,
                                                     36
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
data, damages associated with the use of third-      schade verband houdende met het gebruik van
party items, materials or software prescribed to      door Licentiehouder aan Licentiegever
the Licensor by the Licensee, damages           voorgeschreven zaken, materialen of software
associated with the deployment of suppliers        van derden, schade verband houdende met de
prescribed to the Licensor by the Licensee,        inschakeling van door Licentiehouder aan
consequential losses, irrespective of the nature      Licentiegever voorgeschreven toeleveranciers,
of the action (breach of contract, unlawful act or     voor gevolgschade, ongeacht de aard van de
otherwise), even if the Licensor was notified of      handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad
the possibility of such damages.              of anderszins), zelfs indien de Licentiegever in
                              kennis is gesteld van de kans op het ontstaan
                              van die schade.
Some countries and/or states and jurisdictions       In enkele landen en/of staten en rechtsgebieden
do not allow the exclusion or limitation of        is het niet toegestaan bijzondere, indirecte,
special, indirect, incidental or consequential       bijkomende of gevolgschade uit te sluiten of te
damages, so the above limitation and exclusion       beperken, zodat de bovengenoemde
may not apply to all Licensees. In that case the      beperkingen en uitsluitingen wellicht niet op alle
liability of the Licensor is limited to the        Licentiehouders van toepassing zijn. Alsdan zal
maximum extent possible by law.              de aansprakelijkheid van de Licentiegever
                              beperkt zijn tot het door de wet toegestane
                              maximum.

11.4 Insofar as the Licensor can not invoke the      11.4 Voorzover de Licentiegever geen
liability exclusions or limitations described in      aanspraak kan maken op de in dit Artikel 11
this Article 11, the Licensor‟s liability at any      omschreven aansprakelijkheidsuitsluitingen of -
time will be limited to an amount equal to 50%       beperkingen, is zijn aansprakelijkheid te allen
of all amounts, exclusive of VAT, invoiced on       tijde per geval beperkt tot een bedrag gelijk aan
the basis of an Agreement with the Licensee in       50% van alle in de 12 maanden voorafgaande
the twelve (12) months preceding the default        aan het verzuim na ingebrekestelling, op basis
after the notice of default. If and to the extent     van een met de Licentiehouder gesloten
that an agreement provides for periodical         Overeenkomst, gefactureerde bedragen,
payments the Licensor will never owe more         exclusief BTW. Indien en voorzover in een
than 50% of all amounts invoiced in the six (6)      Overeenkomst in periodieke betalingen wordt
months preceding the default. Insofar as the        voorzien, is de Licentiegever in geen geval meer
Licensor is also unable to invoke the limitation      dan 50% verschuldigd van alle in de zes (6)
referred to in paragraph 4 of this Article 11, the     maanden voorafgaand aan zijn verzuim
liability of the Licensor is in any case limited to    gefactureerde bedragen. Voorzover de
EUR 10,000. The Licensor will deduct the          Licentiegever ook geen aanspraak kan maken
amount of any credit notes to the Licensee from      op de in dit Artikel 11.4 genoemde beperking,
the amounts referred to in paragraph 4 of this       geldt dat de aansprakelijkheid van de
Article 11.                        Licentiegever in ieder geval beperkt is tot EUR
                              10.000. Op de in dit Artikel 11.4 bedoelde
                              bedragen worden crediteringen door de
                              Licentiegever aan de Licentiehouder in
                              mindering gebracht.

11.5 The Licensee acknowledges and accepts         11.5 De Licentiehouder erkent en aanvaardt dat
that the license fee for the Software has been       de licentievergoeding voor de Software is
determined with due observance of the liability      vastgesteld met inachtneming van de
limitation referred to in this Article 11 and the     aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit
provisions referred to in Article 5 of the License     Artikel 11 en de bepalingen als bedoeld in
Agreement.                         Artikel 5 van de Licentieovereenkomst.

11.6 The Licensee acknowledges and accepts         11.6 De Licentiehouder erkent en aanvaardt dat
that the Software can never be perfect or be        de Software nimmer perfect of 100% vrij van
100% free of Defects and that Licensor may not       Onvolkomenheden kan zijn of dat alle
be able to remedy all Defects. Without prejudice      Onvolkomenheden zullen (kunnen) worden
to the provisions in Article 5 of the License       hersteld. Onverminderd het bepaalde in Artikel
Agreement the Licensee accepts the Software in       5 van de Licentieovereenkomst aanvaardt de
the condition it is in on the date of delivery („as    Licentiehouder de Software in de toestand
is‟).                           waarin deze zich bevindt op de datum van
                              levering ("as is").
                                                     37
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
11.7 The Licensee indemnifies the Licensor         11.7 De Licentiehouder vrijwaart de
against claims from third parties resulting from      Licentiegever voor aanspraken van derden
or related to the Agreement, unless the          voortvloeiend uit of verband houdend met de
Licensee is able to enforce these claims against      Overeenkomst, tenzij de Licentiehouder deze
the Licensor with due observance of the          aanspraken jegens de Licentiegever met
provisions in this Article 11 as if the Licensee      inachtneming van het in dit Artikel 11 bepaalde
had suffered the damage himself.              geldend zou kunnen maken indien de
                              Licentiehouder de schade zelf zou hebben
                              geleden.

11.8 Liability on the part of the Licensor with      11.8 De aansprakelijkheid van de Licentiegever
regard to attributable shortcomings in the         wegens toerekenbare tekortkoming in de
fulfillment of an Agreement with the Licensee       nakoming van een overeenkomst met de
will in any case only exist if the Licensee serves     Licentiehouder ontstaat in alle gevallen slechts
the Licensor with proper notice of default         indien de Licentiehouder de Licentiegever
forthwith, whereby a reasonable period must be       onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke
given for the Licensor to remedy the breach,        stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering
and the Licensor remains in breach of his         van de tekortkoming wordt gesteld, en de
obligations even after this period. The notice of     Licentiegever na die termijn toerekenbaar
default must contain the most complete and         tekort blijft schieten in de nakoming van zijn
detailed description of the breach possible,        verplichtingen. De ingebrekestelling dient een
allowing the Licensor to respond adequately.        zo volledig en gedetailleerd mogelijke
                              omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
                              zodat de Licentiegever in staat is adequaat te
                              reageren.

11.9 A claim for compensation cannot be          11.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig
considered unless written notice of the loss has      recht op schadevergoeding is steeds dat de
been given to the Licensor as soon as possible       Licentiehouder de schade zo spoedig mogelijk
after it occurs. Any claim for compensation        na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de
against the Licensor lapses by the mere lapse of      Licentiegever meldt. Iedere vordering tot
time 12 months after the damage has            schadevergoeding tegen de Licentiegever
manifested itself.                     vervalt door het enkele verloop van 12
                              maanden nadat de schade zich heeft
                              geopenbaard.

11.10 Any right to compensation becomes void        11.10 Elk recht op schadevergoeding vervalt in
in any case if the Licensee has neglected to take     ieder geval indien de Licentiehouder heeft
measures to (I) limit the damage immediately        verzuimd maatregelen te nemen om (I) de
after it occurs; or (II) prevent any other or       schade onmiddellijk nadat deze zich heeft
further damage.                      voorgedaan, te beperken; of (II) te voorkomen
                              dat (andere of bijkomende) schade ontstaat.

11.11 The above limitations and exclusions         11.11 Bovenstaande beperkingen en
apply to their full extent insofar as the         uitsluitingen gelden in volle omvang voorzover
applicable law allows, even if the Licensor is       het toepasselijke recht zulks toestaat, zelfs
unable to remedy problems with the Software.        indien de Licentiegever er niet in slaagt
                              problemen met de Software te verhelpen.

EXCLUSION/ DISCLAIMER                   UITSLUITING
Article 12                         Artikel 12

With the exception of provisions that have been      Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de
expressly included in the Agreement the          Overeenkomst is opgenomen, geeft de
Licensor does not make any other or further        Licentiegever geen andere of nadere garanties,
guarantees, promises or conditions in respect of      toezeggingen of voorwaarden met betrekking
the Software, Documentation, materials or         tot de aan de Licentiehouder geleverde
services supplied to the Licensee, and the         Software, Documentatie, materialen of diensten
Licensor hereby rejects all other guarantees,       en de Licentiegever wijst hierbij af alle andere
promises or conditions, either explicit, implicit     garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij
or in pursuant the law (including but not limited     expliciet, impliciet of krachtens de wet (met
to guarantees or conditions relating to salability,    inbegrip van doch niet beperkt tot garanties of
                                                      38
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
non-infringement of other rights or suitability      voorwaarden met betrekking tot
for a specific purpose or resulting from a         verkoopbaarheid, het geen inbreuk maken op
specific use or commercial use) in respect of the     andere rechten of geschiktheid voor een
Software, Documentation, materials and           bepaald doel of voortvloeiend uit een gebruik of
services.                         handelsgebruik) met betrekking tot de
Some countries and/or states and jurisdictions       Software, Documentatie, materialen en
do not allow the exclusion or implied           diensten.
warranties; thus, the above exclusion may not       In enkele landen en/of staten en rechtsgebieden
apply to all Licensees. In that case the          is het niet toegestaan dat impliciete garanties
minimum warranties as prescribed by the          uitgesloten worden; derhalve is de
applicable law apply.                   bovenstaande uitsluiting niet op alle
The warranties contained in the Agreements         Licentiehouders van toepassing. In dergelijke
give Licensee specific legal rights, and Licensee     gevallen gelden de minimale door de
MAY also have other rights, which vary from        toepasselijke wet voorgeschreven garanties.
state to state or jurisdiction to jurisdiction.      De in de Overeenkomsten opgenomen
                              garantiebepalingen geven de Licentiehouder
                              bepaalde rechten; de Licentiehouder KAN
                              tevens andere rechten hebben, die van staat tot
                              staat of van rechtsgebied tot rechtsgebied
                              verschillen.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS                INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Article 13                         Artikel 13

13.1 All copyrights, patent rights, trade name       13.1 Alle auteursrechten, octrooirechten,
rights, trademark rights, other intellectual and      handelsnaamrechten, merkrechten, andere
industrial property rights, as well as all similar     intellectuele en industriële eigendomsrechten
rights for the protection of information in        op, alsmede alle soortgelijke rechten ter
respect of the Software and Documentation are       bescherming van informatie met betrekking tot
the exclusive property of the Licensor or its       de Software en Documentatie, zijn het
licensor(s). None of the provisions in the         exclusieve eigendom van de Licentiegever of
Agreement can be interpreted in such a way         diens licentiegever(s). Geen van de in de
that it results in the full of partial transfer of     Overeenkomst opgenomen bepalingen kan zo
these rights to the Licensee and no such          worden opgevat dat deze leidt tot een volledige
transfer is aimed, meant or may be understood.       of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan
                              de Licentiehouder, noch wordt een dergelijke
                              overdracht bedacht of bedoeld of kan als
                              zodanig worden opgevat.

13.2 The Licensee is prohibited from changing,       13.2 Het de Licentiehouder niet toegestaan een
removing or making unrecognizable any notice        aanduiding van de intellectuele
in respect of the intellectual property rights of     eigendomsrechten van de Licentiegever op of in
the Licensor on or in the Software or           de Software of Documentatie te wijzigen, te
Documentation. The Licensee is prohibited from       verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is
registering any brand, design or domain name        de Licentiehouder niet toegestaan enig merk,
of the Licensor or a similar name that could be      ontwerp of domeinnaam van de Licentiegever of
associated with the Licensor in any venue         een gelijksoortige daarmee te associëren naam
anywhere in the world.                   te registreren in enig rechtsgebied, waar dan
                              ook ter wereld.

13.3 The Licensor indemnifies the Licensee         13.3 De Licentiegever vrijwaart de
against any compensation and all costs and         Licentiehouder voor elke schadevergoeding en
expenses the Licensee may be ordered to pay        alle kosten en onkosten waartoe de
as a result of a third-party legal claim for the      Licentiehouder ingevolge een door een derde
infringement or assumed infringement of valid       ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in
patents, copyrights, brands or other rights of       verband met een inbreuk of vermeende inbreuk
third parties in respect of licensed Software       op geldige octrooien, auteursrechten, merken of
issued pursuant to an Agreement or any part        andere rechten van derden met betrekking tot
thereof that is the result of the Licensee's use of    krachtens een Overeenkomst in licentie
the Software in accordance with the provisions       verstrekte Software of enig deel daarvan welke
in the Agreement and the Documentation,          het gevolg is van het gebruik van de Software
provided the Licensee notifies the Licensor in       door de Licentiehouder in overeenstemming
                                                    39
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
writing of such a legal claim as soon as it is filed    met het bepaalde in de Overeenkomst en de
and provides the Licensor with all the relevant      Documentatie, mits de Licentiehouder de
information.                        Licentiegever onmiddellijk schriftelijk van een
                              dergelijke rechtsvordering in kennis stelt
                              wanneer deze aanhangig wordt gemaakt en
                              daarbij alle relevante informatie aan de
                              Licentiegever verstrekt.

13.4 If an injunction is imposed on the Licensee      13.4 Indien een gerechtelijk verbod op het
prohibiting the use of the Software because of       gebruik door de Licentiehouder van de Software
an infringement within the meaning of the         is opgelegd vanwege een inbreukmakende
previous paragraph or if, in the opinion of the      handeling als hiervoor bedoeld of indien, naar
Licensor, there is a chance that the Software       het oordeel van de Licentiegever, de kans
will become the subject of a successful claim for     bestaat dat de Software het onderwerp zal zijn
infringement, the Licensor is entitled, at its own     van een succesvolle vordering wegens inbreuk,
discretion and own expense, to (I) a obtain the      dan heeft de Licentiegever het recht om naar
right for the Licensee to continue to use the       eigen keuze en voor eigen rekening (I) voor de
Software as per the License Agreement; (II)        Licentiehouder het recht te verkrijgen de
replace the Software or adjust it in such a way      Software te blijven gebruiken zoals bepaald in
that it no longer constitutes an infringement,       de Licentieovereenkomst; (II) de Software te
provided the functionality of the Software         vervangen of zodanig aan te passen, dat deze
remains materially unchanged; or (III) if         niet langer inbreuk maakt, mits de
options (I) and (II) are not reasonably feasible,     functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd
to terminate the License Agreement together        blijft; of (III) indien de voorgaande opties (I) en
with any rights to the infringing Software that      (II) redelijkerwijs niet haalbaar zijn, de
were granted pursuant to the License            Licentieovereenkomst evenals de uit hoofde van
Agreement and to reimburse the Licensee an         de Licentieovereenkomst toegekende rechten
amount of money for the infringing Software on       met betrekking tot die inbreukmakende
the understanding that the amount to be          Software, te beëindigen en de Licentiehouder
reimbursed is maximum to the total license fees      een bedrag voor die inbreukmakende Software
paid by the Licensee for the Software, which        terug te storten, met dien verstande dat het
total license fees are depreciated on a straight-     terug te storten bedrag maximum het totaal
line basis over a period of three (3) years,        door Licentiehouder betaalde bedrag aan
commencing on the effective date of the          licentievergoedingen voor de Software is, welke
Agreement or from another starting date          totale licentievergoedingen lineair worden
expressly agreed in writing between the          afgeschreven over een periode van drie (3)
Licensor and the Licensee, which method takes       jaar, met ingang van de dag waarop de
into account the fact that the Licensee          Overeenkomst van kracht is geworden dan wel
effectively used the Software during the period      een andere ingangsdatum zoals expliciet tussen
in question.                        Licentiegever en Licentiehouder
                              overeengekomen, waardoor het effectieve
                              gebruik van die Software door de
                              Licentiehouder gedurende die periode wordt
                              verdisconteerd.

13.5 Without prejudice to the provisions in        13.5 Onverminderd het in Artikel 13.3
Article 13.3, pursuant to this Article 13 the       bepaalde, is de Licentiegever uit hoofde van dit
Licensor is not liable toward the Licensee insofar     Artikel 13 niet aansprakelijk jegens de
as a claim is based on (I) use of the Software in     Licentiehouder voorzover een vordering
conjunction with data, equipment or software        gebaseerd is op (I) gebruik van de Software in
that was not supplied by the Licensor, whereby       samenhang met niet door de Licentiegever
the Software would, in itself, not constitute an      geleverde gegevens, apparatuur of software,
infringement or otherwise be the subject of the      waarbij de Software op zichzelf geen inbreuk
claim; (II) incorrect use of the Software, or use     zou maken of anderszins onderwerp van de
of the Software in a manner not described in        vordering zou zijn; (II) onjuist gebruik van de
the Documentation; (III) an amendment to the        Software of gebruik op een niet in de
Software implemented by a natural person or        Documentatie omschreven wijze; (III) een
legal entity other than the Licensor; or (IV) the     aanpassing van de Software die door een
Licensor‟s compliance with strict instructions       andere (rechts)persoon dan de Licentiegever is
from the Licensee. The Licensee indemnifies        doorgevoerd; of (IV) het opvolgen door de
and holds the Licensor harmless against claims       Licentiegever van de uitdrukkelijke instructies
as described in points (I) through (IV) of this      van de Licentiehouder. De Licentiehouder
                                                       40
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
Article 13.5.                       vrijwaart de Licentiegever tegen vorderingen als
                              omschreven in de punten (I) tot en met (IV)
                              van dit Artikel 13.5.

13.6 The Licensee acknowledges and accepts         13.6 De Licentiehouder erkent en aanvaardt dat
that the full and exclusive liability of the        de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid
Licensor in respect of infringements of patents,      van de Licentiegever voor inbreuk op octrooien,
copyrights, brands or other intellectual property     auteursrechten, merken of andere intellectuele
rights reads as the provisions in this Article 13     eigendomsrechten luidt zoals bepaald in dit
and Article 11.                      Artikel 13 alsmede Artikel 11.

13.7 The Licensor is entitled to make and         13.7 De Licentiegever is bevoegd technische
maintain technical provisions for the purpose of      voorzieningen te treffen en in stand te houden
protecting (the intellectual property rights of)      ter bescherming van de (intellectuele
the Software and/or Documentation or with a        eigendomsrechten op de) Software en/of
view to enforcing the agreed restrictions in the      Documentatie of met het oog op de
use of the Software. The Licensee is prohibited      overeengekomen beperkingen in het gebruik
from circumventing or removing such technical       van de Software. Het is de Licentiehouder niet
provisions.                        toegestaan dergelijke technische voorzieningen
                              te omzeilen of te verwijderen.

CHECKING AND INSPECTION                  CONTROLE EN INSPECTIE
Article 14                         Artikel 14

The Licensor is entitled to perform a check        De Licentiegever kan een controle en/of
and/or inspection or have such a check and/or       inspectie (doen) uitvoeren teneinde na te gaan
inspection performed in order to determine         of de Licentiehouder de voorwaarden van een
whether the Licensee is complying with the         Overeenkomst en de Algemene Bepalingen
provisions in an Agreement and the General         naleeft, mits die controle en/of inspectie tijdens
Terms & Conditions, provided such a check         de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd,
and/or inspection is performed during normal        op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van
office hours, in such a way that the Licensee's      de Licentiehouder hierdoor niet onredelijk
operational activities are not unreasonably        belemmerd worden. Een dergelijke controle
obstructed. Such an inspection will be           wordt door een door de Licentiegever
performed by an expert chosen and deployed by       geselecteerde en ingeschakelde deskundige
the Licensor. This expert will submit a summary      uitgevoerd. Deze deskundige zal een samenvat-
outlining his findings in respect of the inspection    tende notitie overleggen waaruit zijn
of the reports delivered by the Licensee and the      bevindingen blijken met betrekking tot de
Licensee's compliance with the provisions in the      controle van de door de Licentiehouder
Agreements and the General Terms &             afgegeven rapporten en de naleving door de
Conditions, but will never provide the Licensor      Licentiehouder van de voorwaarden van de
with any other information apart from the         Overeenkomsten en de Algemene Bepalingen,
information he becomes aware of during the         maar verschaft de Licentiegever in geen enkel
check and/or inspection. The costs associated       geval andere informatie dan die hem bij de
with this inspection are at the expense of the       controle en/of de inspectie ter kennis komt. De
Licensor, unless the inspection proves that the      kosten van deze controle zijn voor rekening van
Licensee is not complying with the provisions in      de Licentiegever, tenzij de controle aantoont
the Agreements or the General Terms &           dat de Licentiehouder de voorwaarden van de
Conditions, in which case the costs are at the       Overeenkomsten of de Algemene Bepalingen
expense of the Licensee.                  niet nakomt, in welk geval de kosten voor
                              rekening van de Licentiehouder zijn.

FORCE MAJEURE                       OVERMACHT
Article 15                         Artikel 15

15.1 Neither party is obliged to comply with a       15.1 Geen van de partijen is gehouden een
contractual obligation resulting from an          contractuele verplichting, met uitzondering van
Agreement, with the exception of payment          een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit
obligations, if such compliance is prevented by      een Overeenkomst na te komen indien
a situation of force majeure. Force majeure        nakoming hiervan wordt belemmerd door een
includes but is not limited to: military actions ,     situatie van overmacht. Onder overmacht wordt
government actions, the elements,             onder meer maar niet uitsluitend verstaan:
                                                     41
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
unavailability of or disruptions in            militair optreden, overheidsoptreden, de
telecommunication and Internet connections,        elementen, uitvallen van of storingen in
delays or inadequacies in the compliance with       telecommunicatie- en internetverbindingen,
obligations on the part of suppliers of the        vertraging of tekortkoming in de nakoming van
Licensor, transport problems and strikes.         verplichtingen door toeleveranciers van de
                              Licentiegever, transportmoeilijkheden en
                              stakingen.

15.2 If, at the time the force majeure occurs,       15.2 Indien Licentiegever bij het intreden van
the Licensor has already partially met its         overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
obligations, or can only partially meet its        heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn
obligations, the Licensor is entitled to invoice      verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd de
the supplied performance and/or the part of the      reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare
performance that can be supplied separately,        deel van de prestatie afzonderlijk te factureren
and the other party or the Licensee is obliged to     en is de wederpartij dan wel Licentiehouder
pay this invoice as if it concerns a separate       gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
agreement.                         een afzonderlijke overeenkomst.

TELECOMMUNICATION                     TELECOMMUNICATIE
Article 16                         Artikel 16

If the Licensor uses telecommunication facilities     Indien door de Licentiegever voor de
for the Maintenance and/or Support Services for      Onderhouds-en/of Supportdiensten van de
the Software or other services, all parties are      Software of andere diensten,
responsible for the selection and prompt          telecommunicatiefaciliteiten worden gebruikt, is
installation of the telecommunication equipment      iedere partij verantwoordelijk voor de keuze en
or facilities, including Internet connections. The     stipte installatie van de telecommunicatieap-
Licensor is not liable for errors in, interception     paratuur of -faciliteiten waaronder
of or loss of data or process results during the      internetverbindingen. De Licentiegever is niet
transmission of this data through its           aansprakelijk voor fouten in, onderschepping
telecommunication facilities.               van of verlies van gegevens of bewer-
                              kingsresultaten tijdens de transmissie van die
                              gegevens met gebruikmaking van zijn
                              telecommunicatiefaciliteiten.

NON-COMPETITION CLAUSE                   NON-CONCURRENTIEBEDING
Article 17                         Artikel 17

17.1 Each party will refrain from employing or       17.1 Iedere partij zal zich, zonder de
hiring employees or third parties who/that were      voorafgaande schriftelijke toestemming van de
involved in the execution of an Agreement in        andere partij, onthouden van het in dienst
the preceding twelve (12) months without prior       nemen of aannemen van werknemers alsmede
written consent from the other party. This         ingeschakelde derden die in de voorgaande
Article 17.1 ceases to apply if either party is      twaalf (12) maanden betrokken zijn geweest bij
declared bankrupt or if either party is granted a     de uitvoering van een Overeenkomst. Dit Artikel
suspension of payments.                  17.1 is niet langer van toepassing indien een
                              van de partijen failliet wordt verklaard of indien
                              aan een van de partijen surséance van betaling
                              wordt verleend.

17.2 By violating the provisions in Article 17.1      17.2 Door overtreding van het bepaalde in
(and without prejudice to the wronged party's       Artikel 17.1 (en onverminderd het recht van de
right to seek other forms of compensation) the       benadeelde partij op andere vormen van
contravening party is, without any notification,      genoegdoening) is de niet-nakomende partij,
notice of default and/or judicial intervention       zonder dat daarvoor een aankondiging,
being required, obliged to pay the other party a      ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst
penalty of EUR 50,000 in compensation for the       vereist is, gehouden aan de andere partij een
investment the other party has made and lost in      boete te betalen van EUR 50.000 als vergoeding
the training and expertise of the employee or       voor de voor die andere partij verloren gegane
third party in question, notwithstanding the        investering in de opleiding en vakkundigheid
Licensor‟s right to seek reimbursement for the       van de betreffende werknemer dan wel
full damages suffered.                   ingeschakelde derde, niettegenstaande het
                                                     42
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
                              recht van de Licentiegever op verhaal van de
                              volledig geleden schade.

APPLICABLE LAW AND DISPUTES                TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Article 18                         Artikel 18

18.1 The Agreement, including these General        18.1 Op de Overeenkomst, met inbegrip van
Terms & Conditions, is governed by Dutch law        deze Algemene Bepalingen, is bij uitsluiting
only. The provisions of the Vienna Sales          Nederlands recht van toepassing. De bepalingen
Convention (CISG) do not apply.              van het Weens Koopverdrag zijn niet van
However if the Software was acquired by and        toepassing.
supplied to the Licensee outside the            Indien de Software echter buiten Nederland is
Netherlands, and if local law prohibits the use of     gekocht door en geleverd aan de Licentiehouder
Dutch law, local law may apply.              en indien de toepassing van Nederlands recht
                              krachtens lokaal recht verboden is, kan lokaal
                              recht van toepassing zijn.

18.2 Any and all disputes, disagreements or        18.2 Alle geschillen, onenigheden of
claims resulting from or associated with the        vorderingen voortvloeiend uit of verband
Agreement, or with the non-compliance,           houdend met de Overeenkomst, of de niet-
termination or invalidity thereof shall be         nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan,
submitted to the competent court in Rotterdam.       worden aan de bevoegde rechter in Rotterdam
However if the Software was acquired by and        voorgelegd.
supplied to the Licensee outside the            Indien de Software echter buiten Nederland is
Netherlands and this clause is not valid under       gekocht door en geleverd aan de Licentiehouder
local law any dispute, disagreement or claim        en deze bepaling krachtens lokaal recht niet van
arising out of or relating to the Agreements, or      toepassing is, worden alle geschillen,
the breach, termination or invalidity thereof,       onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of
shall be submitted to the adjudication of the       verband houdend met de Overeenkomsten of de
competent court in the capital of the country       niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid
where the Software was acquired by and           daarvan voorgelegd aan de bevoegde rechter in
supplied to the Licensee.                 de hoofdstad van het land waar de Software is
                              gekocht door en geleverd aan de
                              Licentiehouder.
18.3 The application of part or all of any         18.3 Toepassing van een geheel of gedeelte van
purchase conditions or other terms and           eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
conditions of the Licensee is explicitly rejected,     Licentiehouder wordt uitdrukkelijk van de hand
unless the Licensor has explicitly accepted such      gewezen, tenzij zulks door Licentiegever
terms and/or conditions.                  uitdrukkelijk is aanvaard.

THIRD-PARTY SUPPLIER: GENERAL TERMS &           DERDE LEVERANCIER: ALGEMENE BEPALINGEN
CONDITIONS AND LIABILITY                  EN AANSPRAKELIJKHEID
Article 19                         Artikel 19

19.1 If and to the extent that the Licensor‟s       19.1 Indien en voor zover de Software van
Software contains software from a third party       Licentiegever software van een derde
(for instance Microsoft), the terms and          (bijvoorbeeld Microsoft) bevat, dan zullen de
conditions that apply between the Licensor and       voorwaarden die van toepassing zijn tussen
the third party in question will also apply        Licentiegever en bedoelde derde ook gelden
between the Licensor and the Licensee. At the       tussen Licentiegever en Licentiehouder. Op
Licensee's first request the Licensee will be       eerste verzoek van de Licentiehouder zullen de
provided with a copy of the general terms and       betreffende algemene voorwaarden
conditions in question (for instance Microsoft       (bijvoorbeeld Microsoft End-User License
End-User License Agreements) free of charge.        Agreements) kosteloos worden toegestuurd of
The Licensee declares he has been able to take       uitgereikt. Licentiehouder verklaart tijdig en
note of said general terms and conditions in full     voldoende kennis te hebben kunnen nemen van
and in good time.                     bedoelde algemene voorwaarden.

19.2 More specifically, the terms and conditions      19.2 Tussen de Licentiegever en de
of the third party referred to in this Article 19 in    Licentiehouder zullen in het bijzonder gelden de
respect of (the limitation of) liability and        voorwaarden van de in dit Artikel 19 bedoelde
                                                     43
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
guarantees will apply between the Licensor and       derde met betrekking tot (de beperking van)
the Licensee. It must be stated first and         aansprakelijkheid en garanties. Daarbij wordt
foremost that the Licensor accepts no liability      vooropgesteld dat de Licentiegever geen enkele
for any damages whatsoever resulting from         aansprakelijkheid aanvaardt, voor welke schade
errors and/or defects in the software of the        dan ook als gevolg van fouten en/of
third party supplier.                   onvolkomenheden in de software van de derde
                              leverancier.

PRIVACY                          PRIVACY
Article 20                         Artikel 20

20.1 Insofar as with the use of the Software        20.1 Voorzover er met gebruikmaking van de
personal data are processed this is done at the      Software persoonsgegevens worden verwerkt,
full responsibility and liability of the Licensee.     draagt de Licentiehouder daarvoor de volledige
The Licensor will only process personal data on      verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De
the instructions of the Licensee and in          Licentiegever zal de persoonsgegevens
accordance with the Licensee's instructions, also     uitsluitend verwerken in opdracht van de
including the provisions in the Agreements. The      Licentiehouder en overeenkomstig de instructies
Licensee guarantees that he will process the        van de Licentiehouder, waaronder mede
personal data in accordance with the law.         begrepen het bepaalde in de Overeenkomsten.
                              De Licentiehouder staat ervoor in dat hij de
                              persoonsgegevens rechtmatig verwerkt.

20.2 The Licensee indemnifies the Licensor         20.2 De Licentiehouder vrijwaart de
against any claims by third parties relating to      Licentiegever voor alle aanspraken van derden
an Agreement and/or data processed by the         met betrekking tot een Overeenkomst en/of de
Licensee in the scope of an Agreement as a         door de Licentiehouder in het kader van een
result of an infringement of the [Dutch]          Overeenkomst verwerkte gegevens die jegens
Personal Data Protection Act and/or other         de Licentiegever mochten worden ingesteld
legislation related to the processing of personal     wegens een niet aan de Licentiegever toe te
data that is not attributable to the Licensor.       rekenen schending van de Wet bescherming
                              persoonsgegevens en/of andere wetgeving
                              betreffende de verwerking van
                              persoonsgegevens.

OTHER PROVISIONS                      OVERIGE BEPALINGEN
Article 21                         Artikel 21

21.1 The Licensor is entitled to transfer or        21.1 De Licentiegever kan zijn rechten of
outsource his rights or obligations pursuant to      plichten uit hoofde van de Overeenkomst
the Agreement to a Subsidiary or to another        overdragen of uitbesteden aan een
third party the Licensor has contracted for this      dochteronderneming of aan een andere daartoe
purpose. In the event of the transfer or          door hem ingeschakelde derde. In het geval van
outsourcing these General Terms & Conditions        overdracht of uitbesteding blijven deze
continue to apply to the Licensee.             algemene bepalingen eveneens van toepassing
                              op Licentiehouder.

21.2 All notifications or other announcements       21.2 Iedere kennisgeving of andere mededeling
relating to the Agreement must be made in         in verband met de Overeenkomst dient
writing and addressed to the other party at the      schriftelijk te worden gericht aan het adres van
address stated on the applicable agreement or       de andere partij zoals vermeld op de van
Proposal.                         toepassing zijnde overeenkomst of Order.

21.3 If any provision in an Agreement or in        21.3 Indien enige bepaling uit een
these General Terms & Conditions is completely       Overeenkomst of uit deze Algemene Bepalingen
or partially void, voidable or conflicts with any     geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in
law, it is deemed to be isolated and not          strijd met de wet is, wordt deze geacht op
applicable. In such a case the parties will        zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.
consult with each other in order to replace the      Partijen zullen in een dergelijk geval in overleg
provision in question by a provision with a        treden om de betreffende bepaling te
similar purport that is not completely or         vervangen door een bepaling van gelijke
                                                      44
Exact Terms and Conditions including Customized Software T&C 2010
partially void, voidable or in conflicts with any     strekking welke niet geheel of gedeeltelijk
law. The other provisions in the Agreement or       nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is.
these General Terms & Conditions remain in full      De overige bepalingen van de Overeenkomst of
force.                           deze Algemene Bepalingen blijven
                              onverminderd van kracht.

21.4 Delays or omission on the part of the         21.4 Vertraging of verzuim van de zijde van de
Licensor in respect of enforcing any rights the      Licentiegever met betrekking tot het jegens de
Licensor has against the Licensee pursuant to       Licentiehouder geldend maken van enig recht
the Agreement never constitutes a waiver of the      dat de Licentiegever op grond van de
Licensor‟s right. If a party waives any right it      Overeenkomst heeft, houdt nimmer afstand van
has pursuant to the Agreement this does not        recht in. Indien een partij afstand doet van een
mean that the party in question will or can be       recht dat hij op grond van de Overeenkomst
obliged to waive this right or any other rights in     heeft, houdt dit niet in dat deze partij ook in
a subsequent matter.                    een volgend geval afstand van dit recht of van
                              andere rechten doet of moet doen.

21.5 The Licensor is permitted to include the       21.5 Het de Licentiegever toegestaan de naam
name of the Licensee on internal customer lists      van de Licentiehouder op interne lijsten van
of the Licensor.                      klanten van de Licentiegever op te nemen.

21.6 The Agreement fully reflects everything        21.6 De Overeenkomst geeft volledig weer
that has been agreed between the parties and        hetgeen tussen partijen is overeengekomen en
replaces all earlier and concurrent, explicit or      vervangt alle eerdere en gelijktijdige, expliciete
implied agreements, contracts, declarations and      of impliciete afspraken, overeenkomsten,
guarantees, both written and verbal. With the       verklaringen en garanties, zowel schriftelijke als
exception of the provisions in Article 2.2 of the     mondelinge. Behoudens het bepaalde in Artikel
Maintenance Agreement and Article 2.3 of the        2.2 van de Onderhoudsovereenkomst en Artikel
General Terms & Conditions the Agreement can        2.3 van de Algemene Bepalingen kan de
only be amended by means of a written           Overeenkomst uitsluitend gewijzigd worden
agreement signed by both the Licensee and the       door middel van een schriftelijke, door zowel de
Licensor.                         Licentiehouder als de Licentiegever
                              ondertekende overeenkomst.

21.7 In the event of any disagreement or          21.7 In geval van onenigheid of verschil van
difference of opinion about or obscurity in        mening over of onduidelijkheid van het in deze
respect of the provisions in these General         Algemene Bepalingen en/of een Overeenkomst
Terms & Conditions and/or an Agreement, the        bepaalde, prevaleert de Nederlandse tekst
Dutch text prevails over the translation. [in case     boven de vertaling daarvan.
the T&C are translated from English to another
language, the English text prevails over the
translation]
                                                     45

								
To top