bai LV Bac Nhung

					  KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT CHỦ ĐIỂM HOẠT
          ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
              PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Cơ sở lý luận
   Giáo dục là một quá trình hoạt động kết hợp vai trò chủ đạo của giáo viên,
với sự tự giác, tích cực và độc lập tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh nhằm
hình thức ý thức, tình cảm và chủ yếu là hành vi, thói quen đạo đức phù hợp với
các chuẩn mực xã hội đã quy định.
   Nhân cách học sinh được hình thành qua hai con đường cơ bản: Con
đường dạy học và con đường hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
   Có thể nói hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có vị trí và ý nghĩa đặc
biệt quan trọng đối với hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh, vì nó có
nội dung phong phú hơn, các hình thức giáo dục đa dạng hơn, hấp dẫn hơn,
phạm vi tiến hành rộng rãi hơn, khả năng liên kết các lực lượng giáo dục dồi dào
hơn. Cũng cần nói thêm rằng quá trình giáo dục và quá trình dạy học, ngoài việc
truyền thụ cho học sinh những tri thức khoa học một cách có hệ thống, còn luôn
mang lại hiệu quả giáo dục (giáo dục nhân cách cho học sinh qua các môn học)
và tạo cơ sở cho quá trình đạt hiệu quả. Trong quá trình giáo dục ngoài việc hình
thành cho học sinh ý thức, hành vi, kỹ năng hoạt động và ứng xử trong các quan
hệ về chính trị, xã hội, đạo đức, pháp luật. Còn phải tạo cơ sở cho các em bổ
sung và hoàn thiện các tri thức đã học ở trên lớp. Vì vậy, ta càng thấy rõ vị trí
đặc biệt quan trọng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
   Học sinh THCS ở độ tuổi từ 11-16 tuổi. Đây là lứa tuổi chuyển tiếp từ trẻ
con sang người lớn- còn gọi là lứa tuổi "quá độ". Ở tuổi này, nét nổi bật trong
tính cách các em là khuynh hướng ham hoạt động, năng động, tự lập, đang vươn
lên làm người lớn, bắt trước người lớn. Tuy nhiên độ tuổi này cũng có nhiều bất
thường, những xung đột của lứa tuổi học sinh THCS có rất nhiều thú vị, nhưng
cũng không ít phức tạp, đòi hỏi sự giáo dục khéo léo, kịp thời và đúng đắn, lôi
kéo các em vào hoạt động nhằm phát huy khuynh hướng tự lập của các em thành
những cá tính sáng tạo và ý thức tập thể tốt. Từ đó, có thể khẳng định: Hoạt

                    1
động giáo dục ngoài giờ lên lớp giữ vị trí then chốt trong quá trình giáo dục,
nhằm điều chỉnh và định hướng quá trình hoạt động giáo dục toàn diện đạt hiệu
quả.
    Dưới góc độ chỉ đạo chung, vị trí của các hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp cũng đã được khẳng định: Là một trong ba quá trình đào tạo (Đó là kế
hoạch dạy học; kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp; kế hoạch hướng nghiệp dạy
nghề) của trường THCS nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của các cấp học theo
hướng giáo dục: Nhân văn, khoa học và kỹ thuật.
II. Cơ sở thực tế
    Xuất phát từ vị trí quan trọng của các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp trong công tác giáo dục. Việc đổi mới chương trình sách giáo khoa và cải
tiến phương pháp giảng dạy. Trong quyết định số 03/2002/QĐ-BGD-ĐT ngày
24/01/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ việc xây dựng
chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp được biên chế chính thức trong cấu
trúc chương trình cấp học.
    Thực hiện quyết định trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ rõ:" Hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động tổ chức ngoài giờ học của các môn học
trên lớp. Nó là sự nối tiếp rất quan trọng của hoạt động dạy-học trên lớp, là con
đường gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành
động của học sinh".
    Căn cứ vào cơ sở thực tế trên, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở bậc
THCS cần phải đạt các mục tiêu:
    1. Củng cố và khắc sâu kiến thức của các môn học, mở rộng và nâng cao
nhận thức của học sinh về các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú thêm
vốn kiến thức, kinh nghiệm hoạt động tập thể cho học sinh.
    2. Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi học
sinh THCS như: Kỹ năng giao tiếp ứng xử có văn hoá, kỹ năng tổ chức quản lý
và tham gia các hoạt động với tư cách là chủ đề của hoạt động, kỹ năng tự kiểm
tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, củng cố, phát triển các hành vi, thói quen
tốt trong học tập, lao động và công tác xã hội.

                     2
    3. Bồi dưỡng thái độ tự giác tích cực tham gia các hoạt động tập thể và
hoạt động xã hội, hình thành tình cảm chân thành, niềm tin trong sáng của cuộc
sống, với quê hương đất nước, có thái độ đúng đắn đối với các hiện tượng tự
nhiên, xã hội.
    Mục tiêu cả chương trình đề ra rất cụ thể. Tuy nhiên qua 4 năm thực hiện,
chúng tôi nhận thấy sự nhận thức của cán bộ quản lý các nhà trường ở địa
phương chúng tôi về hoạt động của ngoài giờ lên lớp còn nhiều hạn chế.
    Dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục, các trường tuy có xây dựng kế
hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp, nhưng nội dung kế hoạch, biện pháp còn
nghèo làn và chung chung. Qua khảo sát ở một số trường, chúng tôi thấy nhiệm
vụ này mới chỉ dừng lại ở giáo viên chủ nhiệm. Đồng thời giáo viên chủ nhiệm
cũng chưa thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hàng năm
đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp mới chỉ được tập huấn tại tỉnh và huyện không
quá 6 ngày. Ngoài 2 lớp tập huấn này, hầu hết các giáo viên chủ nhiệm không có
cơ hội học tập, nghiên cứu, giao lưu. Do vậy, hoạt động của nhà trường, thậm
chí trong một trường vẫn nặng nề về dấu ấn cá nhân của giáo viên chủ nhiệm.
    Do thực tế trên, những mục tiêu mà ngành giáo dục đặt ra trong nhiệm vụ
đổi mới chương trình học được thực hiện không đồng bộ, hiệu quả của hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn thấp, nếu không muốn nói ra là còn mang
tính hình thức và còn nhiều lúng túng.
    Xuất phát từ thực tế trên, người viết bài này muốn nêu nên những kinh
nghiệm của bản thân qua việc chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở
trường mình qua 4 năm thực hiện nhiệm vụ đổi mới chương trình sách giáo khoa
ở trường THCS. Vì vậy, nội dung chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp rất
rộng lớn - nên trong bài viết này, tôi chỉ xin được nêu những biện pháp thực hiện
chủ điểm giáo dục trong tháng 9 của năm học: " Truyền thống nhà trường" để
bạn đọc có thể tham khảo và vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của
mình.


     PHẦN II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

                     3
I. Nâng cao nhận thức về HĐGDNGLL
   Muốn thực hiện đúng yêu cầu của ngành giáo dục và đáp ứng yêu cầu
ngày càng nâng cao của xã hội về sản phẩm của giáo dục - thế hệ trẻ- chúng ta
cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc đổi mới chương trình sách giáo
khoa và đổi mới phương pháp dạy giảng theo hướng tích cực. Trong đó, chúng
ta phải nhận thức thật đầy đủ về việc xây dựng cấu trúc chương trình môn học,
mà trong đó giáo dục ngoài giờ lên lớp không là một ngoại lệ.
   Do tính mục đích, có tổ chức, do đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh THCS
và vị trí đặc biệt đã được xác định hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo nên
sự hài hoà cân đối trong quá trình sư phạm toàn diện nhằm thực hiện mục tiêu
của cấp học. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vừa củng cố vừa phát triển
mối quan hệ giữa các thành viên, các lớp trong trường và ngoài xã hội. Đặc biệt
hoạt động ngoài giờ lên lớp có khả năng thu hút và phát huy được tiềm năng của
các lực lượng giáo dục xã hội và gia đình để nâng cao hiệu quả giáo dục học
sinh. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải được hiểu một cách đúng đắn là
việc tổ chức giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn của học sinh về khoa
học - kỹ thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, văn
hoá, văn nghệ thẩm mĩ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí...để giúp các em hình
thành về nhân cách ( Đạo đức, năng lực, sở trường...)
   Do vậy, chúng ta cũng phải nhận thức thật đầy đủ về nhiệm vụ của hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
   Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học sinh bổ sung, củng cố và
hoàn thiện những tri thức đã được học trên lớp (qua những hình thức sinh hoạt
câu lạc bộ, tham quan, sưu tầm, sinh hoạt theo các chuyên đề...). Qua những
hoạt động đó còn giúp cho các em có những hiểu biết mới, mở rộng nhãn quan
với thế giới xung quanh cộng đồng xã hội. Mặt khác, hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của học sinh-
nhằm từ đó khắc sâu cho các em những suy nghĩ, khả năng liên tưởng, suy
tưởng, tự liên hệ với bản thân để có được thói quen" nói lời hay, làm việc đúng".                    4
   Vì vậy, mỗi giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng phải sáng
tạo trong suy nghĩ để tìm ra phương hướng đúng đắn thực hiện từng chủ điểm
giáo dục:
   - Một điều rất quan trọng là: Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và tham
khảo công tác chỉ đạo ở một số trường, tôi nhận thấy hầu hết các giáo viên mới
chỉ dựa vào sách, các tiêu chí chỉ mang tính định hướng trong sách giáo khoa
chưa được vận dụng vào một số cách sáng tạo để phù hợp với thực tế của từng
nhà trường. Do vậy, bệnh hình thức còn mang tính phổ biến trong hoạt động
này. Đã đến lúc phải làm thay đổi nhận thức của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là
giáo viên chủ nhiệm.
II. Phƣơng pháp chỉ đạo
   Muốn có phương pháp chỉ đạo công tác hoạt động ngoài giờ lên lớp đạt
kết quả cao, mỗi cán bộ quản lý phải bằng mọi cách làm cho đội ngũ giáo viên
hiểu một cách thấu đáo về nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cụ
thể như sau:
   1. Nhiệm vụ giáo dục về nhận thức: Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
giúp cho học sinh nhận thức biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống cho phù
hợp. Qua đó làm giàu thêm kinh nghiệm thực tế. Hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp còn có tác dụng giúp học sinh định hướng chính trị, xã hội, có những
hiểu biết nhất định về truyền thống đấu tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc. Qua
đó mà thực hiện tốt nghĩa vụ bản thân.
   2. Nhiệm vụ giáo dục về thái độ: Trước hết, hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp phải tạo cho học sinh hứng thú và lòng ham muốn hoạt động. Vì vậy, đòi
hỏi nội dung, quy mô và hình thức hoạt động phải phù hợp với đặc điểm tâm
sinh lý của lứa tuổi và nhu cầu của học sinh. Thực tế hoạt động phải mang lại lợi
ích cho học sinh để thu hút, lôi cuốn các em tự giác tham gia. Mặt khác, hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải từng bước hình thành cho học sinh niềm tin
vào những giá trị mà các em cần vươn tới. Từ đó bồi dưỡng cho các em lòng yêu
mến chế độ, yêu mến mái trường, mong muốn vươn lên thành con ngoan trò
giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp còn

                     5
bồi dưỡng cho học sinh tình cảm đạo đức trong sáng (tình thầy trò, tình cảm bạn
bè, tình yêu quê hương đất nước). Qua đó, giúp các em kính yêu và trân trọng
cái tốt đẹp, biết ghét cái xấu, cái lỗi thời không phù hợp. Hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp còn bồi dưỡng cho toàn bộ học sinh tính tích cực, sẵn sàng
tham gia các hoạt động xã hội, tập thể của nhà trường, của lớp vì lợi ích chung.
   3. Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng: Hoạt động giáo dục ngoài giờ nên lớp có
tác dụng giáo dục cho học sinh kỹ năng tự quản trong đó có kỹ năng tổ chức, kỹ
năng điều khiển và thực hiện một hoạt động tập thể có hiệu quả. Hoạt động còn
rèn cho học sinh kỹ năng giáo dục, tự điều chỉnh, kỹ năng hoà nhập để thực hiện
tốt nhiệm vụ do thầy giáo, cô giáo hoặc trường lớp giao cho.
   Nói tóm lại, cần phải làm cho hội đồng sư phạm nhà trường nhận thức
toàn diện về bản chất của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chỉ có như vậy
mỗi nhà trường mới làm cho hoạt động này thực sự đem lại hiệu quả đích thức.
   - Làm cho học sinh qua 4 năm học ở bậc THCS sẽ tạo lập cho bản thân
một nhận thức tương đối đầy đủ về bản thân, về xã hội và hướng phấn đấu của
bản thân.
III. Kế hoạch thực hiện
   Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được thực hiện theo chủ điểm hàng
tháng gồm các hoạt động diễn ra hàng ngày, hàng tuần và ngày cao điểm diễn ra
hàng tháng gắn với các ngày kỷ niệm lịch sử, các sự kiện chính trị, xã hội. Các
hoạt động có tính hệ thống và được tiến hành quy mô lớp, trường luôn gắn bó và
thống nhất với nhau. Do có sự thống nhất trong cấu trúc của hoạt động. Trong
bốn năm qua trường chúng tôi đã chú trọng xây dựng kế hoạch hoạt động cho
từng chủ điểm một cách phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường và địa
phương. Chủ điểm tháng 9: "Truyền thống nhà trường". được chúng tôi đặc biệt
coi trọng. Nói đặc biệt coi trọng là hoàn toàn đúng vì chúng tôi nhận thức rằng
việc giáo dục cho học sinh về truyền thống nhà trường, thực chất là trang bị cho
các em những hiểu biết toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của nhà
trường. Thông qua đó, nhằm giúp các em những hiểu biết về từng giai đoạn lịch
sử của nhà trường, của địa phương trong quá trình củng cố và phát huy truyền

                    6
thống tôn sư trọng đạo của quê hương. Trên cơ sở đó giúp các em nhận thức sự
sâu sắc về nhiệm vụ của bản thân trong quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu
để xứng đáng là học sinh của ngôi trường đã có bề dày lịch sử.
   Chủ điểm truyền thống của nhà trường được chúng tôi thực hiện một cách
xuyên suốt từ 20 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 hàng năm. Sở dĩ chủ điểm này
kéo dài xuyên qua hai tháng và do đặc điểm và tính chất của chủ điểm. Trong
chủ điểm này có ngày cao điểm ngày 05/09 - Ngày khai giảng năm học. Nội
dung chủ yếu của chủ điểm được xác định: Giáo dục truyền thống tốt đẹp của
nhà trường, của lớp. Trong đó khắc sâu tình cảm yêu mến trường, lớp bạn bè
thầy cô, đồng thời giúp các em định hướng mục tiêu phấn đấu thực hiện nhiệm
vụ năm học. Từ nội dung chủ yếu này chúng tôi hình thành các dạng hoạt động
chủ yếu:
   - Lao động làm sạch đẹp lớp.
   - Học nhiệm vụ năm học.
   - Tổ chức tìm hiểu và học tập truyền thống nhà trường.
   - Mỗi cá nhân xây dựng kế hoạch phấn đấu.
   - Sơ kết thi đua
   Sau khi xác định nhiệm vụ, nội dung và hình thức hoạt động như trên, ban
giám hiệu nhà trường vạch kế hoạch hoạt động và phương pháp tiến hành cụ thể
như sau:
   1. Đối với ban giám hiệu:
   Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường - Ban giám hiệu
xây dựng kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp cho cả năm học. Tuy nhiên, do
đây là kế hoạch hoạt động của tháng đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường
phải trang bị cho đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng
những nhiệm vụ và nội dung cơ bản, phương pháp tiến hành chủ yếu để mỗi cá
nhân nhận thức một cách có hệ thống về truyền thống nhà trường. Thông qua
cách làm này, chúng tôi nhận thấy:
                    7
   * Giáo viên có thêm tư liệu truyền thống nhà trường (hàng năm do sự
luân chuyển đội ngũ, lên việc trang bị tư liệu truyền thống nhà trường là việc rất
cần thiết).
   * Giáo viên được nâng cao nhận thức về nghề dạy học, thêm yêu trường
yêu nghề.
   * Giáo viên được nâng cao nhận thức về nghề dạy học, thêm yêu trường,
yêu nghề.
   * Giáo viên có điều kiện củng cố kỹ năng tổ chức, chỉ đạo hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp và thực hiện nhiệm vụ một cách tự tin.
   2. Đối với giáo viên:
   * Giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo đơn vị lớp.
Trong mỗi lớp, các giáo viên chủ nhiệm có điều kiện thảo luận, bàn bạc để đi
đến nội dung hoạt động một cách thống nhất. Như vậy sẽ tạo nên sự cân đối
trong hoạt động, tránh được những hạn chế của mỗi cá nhân.
   * Kế hoạch hoạt động của giáo viên chủ nhiệm lớp phải đảm bảo được
mục tiêu chủ điểm cần đạt đến. Giáo viên chủ nhiệm lớp phải soạn giáo án để
chỉ đạo hoạt động, ban giám hiệu phải ký duyệt từng giáo án để tránh sự tuỳ tiện
của từng cá nhân.
   * Giáo viên chủ nhiệm lớp phải nhận thức được chủ điểm giáo dục mang
tính đồng tâm, nhưng ở mỗi lớp có mục tiêu, phương pháp và yêu cầu nội dung
khác nhau theo chiều hướng ngày càng nâng cao. Do vậy hình thức hoạt động
cũng khác nhau. Cụ thể là:
   - Học sinh lớp 6 có độ tuổi từ 11-12 tuổi. Đây là năm học đầu tiên các em
tiếp cận với môi trường giảng mới: Nhiều thầy giáo, cô giáo cùng giảng dạy một
lớp. Do vậy thói quen học tập, sinh hoạt các em ở tiểu học bị thay đổi. Vì vậy sự
dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm là rất quan trọng.
   - Do học sinh có độ tuổi thấp, sự nhận thức về mọi mặt của các em còn
nhiều hạn chế: nhất là vốn ngôn ngữ, khả năng diễn đạt, khả năng liên tưởng...
Bởi vậy, khi xây dựng kế hoạch hoạt động giáo viên chủ nhiệm phải chú trong
đến tính vừa sức. Có như vậy hoạt động mới mang lại hiệu quả.

                    8
   - Tuy ở độ tuổi học sinh lớp 6 các em có hạn chế về nhận thức, nhưng ở
độ tuổi này các em rất hồn nhiên, hăng hái vào sinh hoạt tập thể. Do vậy, khi
xây dựng kế hoạch hoạt động, giáo viên chủ nhiệm cần chú trọng để tạo nhiều
cơ hội cho các em bộc lộ khả năng cá nhân.
   - Tương tự như trên, giáo viên phải dựa vào đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa
tuổi để xây dựng phương án hoạt động cho học sinh khối 7, 8, 9. Nếu không
bám sát đặc điểm tâm lý lứa tuổi trong việc lập kế hoạch hoạt động, giáo viên
khó có thể đạt được mục tiêu đã đề ra.
   3. Đối với học sinh:
   Ngay từ cuối tháng 8 học sinh cần được tổ chức, sinh hoạt tập thể một
cách có nề nếp. Đồng thời các em phải được giáo viên hướng dẫn học tập, tìm
hiểu, nghiên cứu những nội dung phù hợp với yêu cầu của chủ điểm "truyền
thống nhà trường". Nếu không làm được như vậy học sinh sẽ không có khả năng
tham gia sinh hoạt tập thể một cách có hiệu quả (Trong thực tế, nếu nhà trường
không tổ chức cho các em tìm hiểu về truyền thống nhà trường, thì sự hiểu biết
của các em về vấn đề này là rất yếu).
   Nói tóm lại, để hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt hiệu quả tốt: Đặc
biệt là chủ điểm "Truyền thống nhà trường" thì khâu vạch kế hoạch có ý nghĩa
quan trọng.
IV. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
   Thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm hai
phần việc cụ thể: Soạn giáo án và thực hiện giáo án.
   Theo chúng tôi, trong thực tế 4 năm qua chúng tôi không xem nhẹ phần
việc nào. Vì thế nếu để chỉ đạo hoạt động của tập thể lớp, giáo viên không chuẩn
bị kỹ, tỉ mỉ nội dung và phương pháp thì không thể linh hoạt điều chỉnh hoạt
động của tập thể đi đến hiệu quả. Đồng thời qua việc chuẩn bị và soạn kỹ giáo
án, giáo viên đã có để hình dung được không khí và diễn biến của buổi sinh
hoạt. Trên cơ sở đó giáo viên tự tin khi điều hành hoạt động.
                     9
   Trong bào viết này, chúng tôi xin nêu ra 4 giáo án thực hiện ở 4 khối lớp
cho cùng một chủ điểm"Truyền thống nhà trường" để chứng minh cho lý luận
đã nêu ở trên.
                   10
        GIÁO ÁN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.
     CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 - TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƢỜNG
                 (Dành cho lớp 6)
A. Mục tiêu cần đạt
   Qua quá trình sinh hoạt giúp cho học sinh hiểu về truyền thống của nhà
trường. Từ đó giáo dục cho các em tinh thần phấn khởi, tự hào và bước đầu tôn
trọng truyền thống nhà trường.
   Rèn cho các em bước đầu có thói quen tự giác chấp hàng nội quy, kỷ luật
của nhà trường. Bồi dưỡng cho các em ý thức phấn đấu trong học tập rèn luyện
về mọi mặt
B. Tiến hành tổ chức các hoạt động.
Hoạt động 1:
   I. Phần mở đầu
   Giáo viên chủ nhiệm nêu yêu cầu nội dung và hình thức hoạt động cho tập
thể lớp nắm bắt.
   a. Nội dung hoạt động
   - Tìm hiểu ngày thành lập trường.
   - Ý nghĩa của việc đặt tên trường.
   - Nêu những nét cơ bản về quá trình hình thành và phát triển của nhà
trường.
   - Những tấm gương học sinh tiêu biểu.
   - Cảm nghĩ về nhà trường.
   b. Hình thức hoạt động.
   - Thi hỏi đáp: theo nhóm và tổ học sinh.
   - Thi đố vui và hoạt động văn nghệ.
   c. Cách thức tiến hành:
   - Chia lớp thành 04 đội, mỗi đội 05 em (theo cơ cấu tổ chức lớp) còn lại
là cổ động viên.
   - Lớp trưởng làm nhiệm vụ dẫn chương trình.
   - Các lớp phó và tổ cờ đỏ làm ban giám khảo.

                    11
    - Chi đội trưởng làm thư ký.
Hoạt động 2:
    II. Tiến hành hoạt động
    a. Hát tập thể: Bài hát "Lớp chúng ta kết đoàn" của Mộng Lân.
    b. Người dẫn chương trình tuyên bố lý do, nêu chương trình hoạt động:
    - Thi hiểu biết về truyền thống của nhà trường.
    - Thi đố vui và các hoạt động văn nghệ.
    - Mời các đội tham gia - Thực hiện màn chào hỏi.
    c. Thực hiện cuộc thi:
    - Các đội nghe câu hỏi, báo tín hiệu trả lời bằng cách bấm chuông. Đội trả
lời trước chưa đúng đội sau có quyền trả lời. Nếu cả hai đội có tín hiệu trả lời
cùng một lúc thì trả lời bằng cách viết câu trả lời ra giấy. (đưa cho người dẫn
chương trình).
    Người dẫn chương trình đọc ý kiến trả lời cho cả lớp nghe. Ban giám
khảo cho điểm.
    - Nếu cả hai đội trả lời không đúng thì mời cổ động viên tham gia (Mỗi
câu hỏi trả lời đúng được 10 điểm)
Câu hỏi:
    1. Trường ta thành lập ngày, tháng, năm nào? Thầy hiệu trưởng đầu tiên
của trường ta là ai?
    2. Trường ta lúc mới thành lập mang tên gì? Hãy thử nêu ý nghĩa của tên
gọi đó?
    3. Em có thể nêu những mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và
trưởng thành của trường ta?
    4. Trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống Mỹ đã có bao nhiêu
học sinh của trường ta đã anh dũng hi sinh trên chiến trường?
    5. Trong gần 50 năm xây dựng và trưởng thành đã có bao nhiêu học sinh
của trường ta đã thành công trên con đường học tập và nghiên cứu trở thành thạc
sĩ và tiến sĩ?                    12
   6. Từ năm 1990 đến nay trường ta có bao nhiêu thầy giáo, cô giáo đạt
danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, giáo viên cấp tỉnh? Bạn hãy kể tên?
   7. Từ năm học 1995/1996 đến nay trường ta đã có bao nhiêu bạn đạt học
sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, cháu ngoan bác hồ toàn quốc?
   8. Là học sinh của nhà trường bạn cần cố gắng phấn đấu như thế nào để
góp phần làm đẹp thêm truyền thống nhà trường?
   9. Là học sinh lóp 6 bạn có dự kiến phấn đấu như thế nào trong những
năm học ở bậc THCS?
   d. Thi đố vui và chƣơng trình văn nghệ (Dành cho cổ động viên).
Câu 1:
             " Vua nào đã bốn nghìn quân
          Vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ"
   Bạn hãy cho biết tên vị vua trong câu ca dao trên? ( Vua Hùng)
Câu 2:
   Bạn hãy nêu những việc cần làm tốt khi năm học mới bắt đầu?
Câu 3: Bạn hãy nêu tên những bài hát, tên tác giả của bài hát có từ "Cô giáo em"
(Bài đi học của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo)
Câu 4:
   Em hãy nêu tên và hát một bài hát có các từ chỉ dụng cụ học tập (Em yêu
trường em - Hoàng Vân).
   đ. Kết thúc hoạt động
   - Ban giám khảo công bố kết quả giữa các đội chơi.
   - Giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung về tinh thần, ý thức tham gia và kết
quả tham gia các đội.
   - Động viên, khích lệ chung cả lớp và nhắc nhở các em.
Nhận xét:
   Trong quá trình chỉ đạo chương trình thay đổi sách và đổi mới phương
pháp giảng dạy suốt 4 năm qua, chúng tôi nhận thấy hoạt động giáo dục ngoài
giờ lên lớp có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh lớp 6 nói riêng. Ngay từ đầu
năm học các em đã có cơ hội được học tập, tìm hiểu truyền thống nhà trường với

                   13
các hình thức khác nhau. Đặc biệt là thông qua các hoạt động vui chơi: Do sức
bền tâm lý của học sinh lớp 6 còn hạn chế, nên chúng tôi cố tránh những buổi
sinh hoạt theo kiểu thầy giáo thuyết giảng, học sinh nghe. Thay vào đó, chúng
tôi chú trọng hình thức sinh hoạt (vui mà học, học mà vui). Qua đó chúng tôi
nhận thức của học sinh về mái trường đã có những thay đổi căn bản: Các em yêu
trường, yêu lớp, kính trọng thầy cô hoà nhã với bạn bè và chăm học, chăm lao
động hơn.
                   14
        GIÁO ÁN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
    CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 - TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƢỜNG
                 (Dành cho lớp 7)
A. Mục tiêu cần đạt
   Qua chủ điểm giáo dục truyền thống Nhà trường giúp cho học sinh:
   - Hiểu truyền thống của lớp, của trường trong truyền thống văn hoá của
địa phương cùng những tấm gương sáng của thầy, cô và các bạn đi trước.
   - Khơi dậy cho các em lòng phấn khởi, tự hào về truyền thống tốt đẹp của
Nhà trường. Trên cơ sở đó ra sức phấn đấu tu dưỡng và học tập để vun đắp cho
truyền thống Nhà trường ngày càng cao đẹp.
B. Nội dung và hình thức hoạt động:
   1. Nội dung:
   - Tìm hiểu ý nghĩa của ngày thành lập trường: 10/9/1958
   - Tìm hiểu ý nghĩa những mốc lịch sử chính của Nhà trường
   - Tìm hiểu gương anh hùng liệt sĩ là học sinh cũ của trường
   - Tìm hiểu và học tập những gương sáng của các thầy, cô giáo
   - Tìm hiểu và học tập những tấm gương học sinh tiêu biểu - thành đạt
   2. Hình thức sinh hoạt:
   - Giáo viên chủ nhiệm giữu vai trò người dẫn chương trình
   - Chia lớp thành ba đội chơi (Mỗi đội gồm 7 học sinh)
   - Ban cán sự lớp làm nhiệm vụ giám khảo
   - Số học sinh còn lại làm cổ động viên
   3. Chuẩn bị hoạt động:
   a. Phương tiện
   - Một số câu hỏi để thi tìm hiểu
   - Biểu điểm cho từng câu hỏi (Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm)
   - Giấy khổ lớn và bút dạ
   - Một số tiết mục văn nghệ
   b. Tổ chức
   - Giáo viên yêu cầu, nội dung kế hoạch hoạt động

                     15
   - Họp cán sự lớp phân công công việc cụ thể
   - Nội dung sinh hoạt, tư liệu phục vụ trong phòng truyền thống Nhà
trường
   c. Tiến hành hoạt động
   - Phần khởi động: Cả lớp hát bài “Em yêu trường em”
   - Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố lý do - dẫn chương trình:
   Nêu tiến trình của buổi sinh hoạt với chủ đề “Truyền thống Nhà trường”
   - Tiến trình cụ thể
     Nội dung hoạt động               Học sinh
- Giáo viên: Khái quát vài nét về    Học sinh được phân chia thành ba dội
truyền thống Nhà trường và quá trình   chơi (Mỗi đội gồm 7 em). Ban giám
tìm hiểu truyền thống Nhà trường của   khảo và thư ký.
các em từ năm học lớp 6. Sau một năm
học tập dưới mái trường, các em sẽ nêu
cảm nhận của mình về những vấn đề sẽ
nêu ở phần câu hỏi thi.         Ba đội chơi thảo luận, các em đội
Câu hỏi 1: Các em hãy cho biết trường  trưởng sẽ rung chuông báo hiệu trả lời.
của chúng ta được thành lập từ      Nếu đội trả lời trước trả lời chưa đúng,
21/2/1960 đã thể hiện điều gì?      các đội sau giành quyền trả lời:
                     Trường chúng ta được thành lập ngày
                     21/2/1960 - Tức là ngay sau hoà bình
                     được lập lại. Sự kiện này thể hiện sự
                     quan tâm của Đảng, chính quyền và
                     nhân dân địa phương đến giáo dục.
                     - Sự ra đời của trường ta khẳng định sự
                     nhận thức của nhân dân về vị trí quan
                     trọng của giáo dục.
Câu hỏi 2: Trong quá trình phát triển  - Các đội chơi thảo luận và đưa ra các
và trưởng thành. Các em hãy cho biết ý  phương hướng trả lời:
nghĩa của những mốc lịch sử sau:     - Ngày 21/2/1960: Thành lập trường
- Ngày 21/2/1960 ?            - Ngày 17/10/1967: Mỹ bỏ bom Nhà
- Ngày 17/10/1967 ?           trường
- Ngày 02/9/1975 ?            - Ngày 02/9/1975: Trường được xây
- Ngày 21/2/1992 ?            dựng lại
- Ngày 04/9/2006 ?            - Ngày 21/2/1992: Trường được đón
                     nhận huân chương lao động hạng 3
                     - Ngày 04/9/2006: Trường được công
                     nhận là trường chuẩn Quốc gia Giai
                     đoạn 2001-2010
Câu hỏi 3: Qua những mốc lịch sử trên  Câu hỏi này không nhất thiết các đội
em có suy nghĩ gì về Đảng bộ, chính   chơi phải trả lời đúng, hay, vì nhận
                   16
quyền và nhân dân của địa bàn phường   thức các em còn hạn chế.
đối với giáo dục?
* Nếu không có đội nào trả lời chuẩn,
giáo viên có thể nêu đánh giá để học
sinh cảm nhận.
Câu hỏi 4: Các em có thể nêu tên     Câu hỏi này yêu cầu bắt buộc các đội
những thầy giáo, cô giáo đã trở thành  chơi phải trả lời đúng tên của ít nhất
ấn tượng khó quên trong các thế hệ học  một thầy giáo, cô giáo đã để lại ấn
sinh và nhân dân địa bàn Phường?     tượng sâu sắc trong các thế hệ học sinh
                     và nhân đân địa phương.
                     (Các phương hướng trả lời đúng):
                     - Thầy :................Hiệu trưởng đầu tiên
                     của Nhà trường
                     - Thầy...........đã tình nguyện lên đưòng
                     nhập ngũ và trở thành liệt sĩ trong cuộc
                     kháng chiến chống Mỹ
                     - Cô ............đã có nhiều công sức trong
                     việc tìm kiếm học sinh bị bom Mỹ vùi
                     lấp đêm 17/10/1967.
                     (Học sinh cũng có thể nêu tên các thầy
                     cô để lại ấn tượng trong các em......)
Câu hỏi 5: 78 học sinh cũ của trường   Các đội chơi thảo luận- trả lời. (các em
đã trở thành liệt sỹ trong cuộc kháng  phương hướng trả lời)
chiến chống Mỹ và công cuộc bảo vệ    - Đã để lại trong chúng em sự ngưỡng
Tổ quốc để lại cho các em những suy   mộ về tinh thần yêu nước của các cựu
nghĩ gì?                 học sinh của Nhà trường.
                     - Để lại trong chúng em về tinh thần
                     dũng cảm trong công cuộc bảo vệ Tổ
                     quốc
                     - Để lại trong chúng em lòng biết ơn
                     sâu sắc, sự hi sinh của họ đem lại cuộc
                     sống tốt đẹp cho chúng ta hôm nay.
Câu hỏi 6: Trong sổ vàng truyền thống  Câu hỏi yêu cầu học sinh sự cảm nhận
của Nhà trường đã lưu lại nhiều tên   về những tấm gương học sinh tiêu
tuổi những học sinh thành đạt trong   biểu. Yêu cầu thảo luận để thống nhất
học tập, chiến đấu và lao động sản    (các phương hướng trả lời)
xuất. Các em có thể nêu tấm gương    * Học sinh............đã khắc phục mọi
nào đã gây cho em ấn tượng mạnh mẽ    khó khăn để tự học, tự nghiên cứu, từ
nhất?                  một công nhân lâm trường nay trở
                     thành một tiến sỹ khoa học.....
                     * Học sinh..........sau khi hoàn thành
                     nhiệm vụ trong quân đội đã tiếp tục
                     con đường học tập, dù bị thương tật
                     vẫn vươn lên để nghiên cứu khoa học,
                     hiện nay là tiến sĩ kinh tế.
                   17
                    * Học sinh ......đã vượt qua hoàn cảnh
                    nghèo khó của gia đình, nỗ lực học tập
                    nghiên cứu, hiện nay là tiến sỹ ngôn
                    ngữ học...
                    * Học sinh......đã tình nguyện lên
                    đường nhập ngũ vào chiến đấu ở chiến
                    trường - Hiện nay là sỹ quan cao cấp
                    trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
* Sinh hoạt văn nghệ:          - Bài hát có cụm từ "tóc em vẫn còn
- Các đội chơi hãy nêu tên bài hát   xanh" là bài hát "khi tóc thầy bạc"
trong đó có cụm từ “Tóc em vẫn còn   - Bài hát là lòng biết ơn sâu sắc của
xanh”                  người học sinh khi nhớ về thầy cô giáo
- Hãy nêu ý nghĩa bài hát đó      cũ của mình.
- Trong thời gian 15 phút các đội chơi - Do thời gian có hạn yêu cầu cần bức
hãy trình bày 01 bức tranh về một cảnh tranh - Chỉ phác hoạ.
vật trong trường.            - Ngoài ý kiến của các đội chơi, khán
(Hết thời gian người dẫn chương trình  giả cũng có thể nêu nhận xét của cá
thu các bức vẽ trưng bày trước lớp, các nhân mình.
học sinh là giám khảo cũng có thể
tham gia vẽ)
- Giáo viên CN lớp cho các đội chơi
hoặc khán giả nhận xét về bức vẽ của
các đội bạn.
* Ban giám khảo căn cứ vào diễn biến cuộc chơi, cho điểm từng đội.
              V. Kết thúc hoạt động.
   Giáo viên nhận xét về ý thức thái độ của các đội tham gia cuộc chơi. Biểu
dương những ý kiến đúng, ý tưởng hay của từng đội chơi. Khích lệ tập thể lớp
và dặn dò học sinh có ý thức tiếp tục tìm hiểu Truyền thống nhà trường.
   * Nhận xét: So với những năm học trước, khi chưa có chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 6 chưa có những nhận thức dù rất
sơ khai về truyền thống nhà trường. Thông qua các tiết sinh hoạt lớp và nói
chuyện dưới cờ, các em chủ yếu mới tiếp cận được chủ yếu là nội quy nhà
trường và các quy định của lớp do cô giáo chủ nhiệm đề ra. Thông qua hoạt
động ngoài giờ lên lớp học sinh lớp 6 hiện nay đã chủ động hơn, tự tin hơn trong
việc tiếp cận đội ngũ giáo viên, các cô, những vấn đề xung quanh môi trường
giáo dục.
                   18
        GIÁO ÁN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
      CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 - TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƢỜNG
                (Dành cho lớp 8)
I. Mục tiêu cần đạt.
   Thông qua chủ điểm giúp cho học sinh:
   - Hiểu thêm, hiểu sâu về truyền thống của lớp, của nhà trường.
   - Thêm tự hào, trân trọng và giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của
lớp của trường.
   - Phát triển tư duy ngôn ngữ, kỹ năng vẽ, viết, giao tiếp và hợp tác trong
tập thể.
II. Nội dung và hình thức hoạt động.
   a. Nội dung:
   - Ca ngợi truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường.
   b. Hình thức sinh hoạt:
   - Thi tìm hiểu thông qua trả lời câu hỏi: "Hái hoa dân chủ".
   - Thi vẽ, viết về lớp và nhà trường (Trò chơi tiến hành theo đội)
III. Chuẩn bị hoạt động:
   * Về phương tiện:
   - Tài liệu " Truyền thống nhà trường"
   - Giấy khổ A4, bút vẽ, bút màu.
   * Về tổ chức:
   - Giáo viên chủ nhiệm nêu chủ đề hoạt động, mục đích, yêu cầu gợi ý một
số chủ đề cho học sinh suy nghĩ và lựa chọn.
   - Lớp thảo luận nhằm thống nhất yêu cầu nội dung, kế hoạch và chương
trình hoạt động.
   - Phân công lớp trưởng dẫn chương trình và điều khiển hoạt động.
   - Cử ban giám khảo và thư ký.
   - Mỗi tổ chuẩn bị hai tiết mục văn nghệ và một câu hỏi về truyền thống
của lớp và của trường.
   - Tổ chức trang trí lớp, mua hoa, tặng phẩm.

                    19
IV. Tiến hành hoạt động.
a. Khởi động:
   Giáo viên chủ nhiệm đọc diễn cảm bài thơ " Quê hương" của Giang Nam
để nêu hình ảnh về mái trường và tuổi học trò.
b. Tiến trình hoạt động.
* Lớp trưởng mời các đội dự thi vào vị   Ba đội chơi mỗi đội gồm 7 học sinh.
trí thực hiện hoạt động thi sự hiểu biết  Chuẩn bị sự nhạy của chuông điện.
về mái trường bằng hình thức "Hái hoa   Chú ý nghe lớp trưởng ra tín hiệu.
dân chủ".                 Đội trưởng các đội chơi đọc câu hỏi
- Mời ba đội nên chơi "Hái hoa"      mà đội mình (Bắt được)
Đội A: Bạn có thể nhắc lại một số ý    - Mỗi đội được chuẩn bị trong thời
kiến của đơn vị lãnh đạo ghi trong sổ   gian 5 phút.
lưu niệm của nhà trường.          - Hướng trả lời:
Đội B: Hàng cây bàng cổ thụ trong nhà    - Ý kiến của các đồng chí lãnh đạo bộ
trường gợi cho bạn những suy nghĩ gì?   giáo dục, tỉnh uỷ, uỷ ban tỉnh, Sở giáo
Đội C: Số lượng 107 lượt các thầy     dục, lãnh đạo huyện hoặc phòng giáo
giáo, Cô giáo ở mọi miền đất nước     dục.
được lưu lại trong sổ truyền thống của   - 107 tên thầy cô giáo ở khắp mọi miền
nhà trường đã để lại cảm xúc gì trong   đất nước được lưu lại trong sổ truyền
lòng bạn.                 thống nhà trường đã để lại trong lòng
- Câu hỏi dành cho khán giả:        chúng em lòng biết ơn và sự kính trọng
 + Em có thể cho biết ngày thành lập    đến các thầy cô. Chính các thầy, các cô
trường đến nay trường ta có bao nhiêu   đã mang tâm hồn và trí tuệ của mình
lớp học? Bao nhiêu bạn học sinh?      làm rạng danh tên tuổi của nhà
                      trường....
+ Em có thể nói nhanh trường chúng ta   - Hàng cây cổ thụ trong sân trường
từ ngày thành lập đến nay có bao nhiêu   được xem như một ( Chứng Nhân)
lớp học mang tên 8A            Chứng kiến từng bước trưởng thành
                      của nhà trường. Gần 50 năm qua hàng
                      cây gắn bó với bao nhiêu thế hệ học
                      sinh, đã để lại nhiều kỷ niệm trong mỗi
                      học sinh khi về thăm trường cũ.
- Căn cứ đáp án: Ban giám khảo công    - Học sinh có thể trả lời đúng số liệu đã
bố kết quả thi "hái hoa của các đội    ghi trong phòng truyền thống (548 lớp)
chơi"                   hoặc số liệu gần đúng.
                      - Số lớp mang tên 8A bằng số tuổi của
- Trò chơi: Thi viết, vẽ          nhà trường (48 lớp).
- Lớp trưởng nêu mục đích yêu cầu     - Sau thời gian 10 phút, các đội chơi
cho mục chơi: - Mục chơi được thực     lộp tranh dự thi cho ban giám khảo
hiện ngay sau khi khẩu lệnh được thực   (Khán giả cũng có thể nộp tranh dự
hiện. Bạn hãy vẽ một bức tranh về     thi).
quang cảnh trường. (Yêu cầu phác họa    - Ban giám khảo làm việc: Chấm tranh.

                    20
vào khổ giấy A4).          - Các đội chơi cùng khán giả thực hiện
- Lớp trưởng nêu yêu cầu "Tập sáng  yêu cầu "Sáng tác".
                   - Ban giám khảo công bố điểm mục thi
tác" Thơ -Văn ca ngợi lớp trường, tình
cảm thầy cô bạn bè.         vẽ.
                   - Sau 10 phút, các đội thi và cá nhân
                   nộp " Tác phẩm thơ, văn" dự thi về ban
                   giám khảo.
* Lớp trưởng điều hành vui văn nghệ. - Mọi học sinh trong lớp đều có quyền
* Đại diện ban giám khảo công bố kết tham gia chương trình.
quả dự thi của các đội.       - Tập thể học sinh hát bài hát "Chúng
* Giáo viên chủ nhiệm lớp tặng quà em yêu trường em".
cho các đội.             - Cả lớp vỗ tay hưởng ứng.
V. Kết thúc hoạt động.
   Giáo viên nhận xét về tinh thần chuẩn bị, ý thức thái độ, tinh thần tham
gia hoạt động của cả lớp, tuyên dương những sáng kiến và ý kiến phát biểu hay,
diễm cảm sâu sắc của đội chơi.
   Khuyến khích và căn dặn các em tiếp tục tìm hiểu truyền thống và phát
huy truyền thống của nhà trường - vươn lên trong mọi mặt học tập và tu dưỡng.
   Nhận xét: Qua chỉ đạo thực tế, chúng tôi nhận thấy một chủ điểm giáo dục
nhưng do các em tuyên truyền, giáo dục một cách có hệ thống, giáo viên được
trang bị kỹ hơn về phương pháp, cùng với những đặc điểm khác nhau: tâm lý,
sinh lý, vốn kiến thức, năng lực tư duy, sử dụng ngôn ngữ của học sinh lớp 8 -
Kết quả giáo dục chủ điểm này ngày càng được nâng cao về hiệu quả. Cụ thể là:
   - Học sinh đã có thói quen tự tìm hiểu thêm về truyền thống nhà trường.
   - Học sinh đã có những cảm nhận sâu sắc về trường, tình cảm với lớp, với
trường, với các thầy cô, bạn bè và trở lên đẹp hơn trong các em.
   - Các kỹ năng giao tiếp, tổ chức, ý thức tập thể trong các em ngày càng
phát triển tốt hơn.
                    21
         GIÁO ÁN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
     CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 - TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƢỜNG
                 (Dành cho lớp 9)
I. Mục tiêu cần đạt:
   Qua hoạt động giúp cho học sinh :
   - Hiểu biết sâu sắc về truyền thống nhà trường.
   - Biết trân trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống của lớp, của trường trong
    năm học cuối cấp.
   - Phát triển tư duy ngôn ngữ, tư duy logíc, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và tổ
    chức, hợp tác trong đời sống tập thể.
2. Nội dung và hình thức hoạt động.
 a. Nội dung: ca ngợi truyền thống của lớp, của trường một cách chân thành,
   sâu sắc.
 b. Hình thức.
   - Giao lưu thảo luận qua câu hỏi bằng cách bắt thăm, phát triển hùng biện.
   - Thi sáng tác thơ, viết đoạn văn hay.
   - Sinh hoạt văn nghệ theo hình thức dây truyền A-->B – C...
I.   Chuẩn bị hoạt động.
 a. Về phương tiện:
    + Hộp nhựa đựng câu hỏi khép kín
    Giấy khổ A4 , bút...
    + Giáo viên gợi ý một số chủ đề lựa chọn:
    - Hình ảnh mái trường
    Quang cảnh nhà trường
    Chân dung thầy cô, bạn bè...
    + Biểu điểm: Phương hướng trả lời đúng
   + Một số tiết mục văn nghệ
 b. Về tổ chức:
   – Giáo viên chủ nhiệm nêu chủ đề hoạt động, mục đích, yêu cầu và gợi ý
 một số chủ đề để học sinh chủ động suy nghĩ.

                     22
(Cần nhấn mạnh các yêu cầu với học sinh lớp 9 đã trải qua 3 năm học tập và rèn
luyện dưới mái trường).
   - Lớp tập trung thảo luận, thống nhất hình thức và yêu cầu của hoạt động.
   - Phân công lớp trưởng dẫn chương trình và cử thư ký.
   - Cử ban giám khảo gồm 5 bạn.
   - Mỗi cá nhân đều chuẩn bị tham gia văn nghệ
   - Tổ chức trang trí lớp phù hợp với chủ đề giáo dục – gây ấn tượng và gợi
     cảm hứng cho tập thể học sinh; mua quà tặng.
II.   Tiến hành hoạt động.
  a. Khởi động: Giáo viên chủ nhiệm sử dụng lối nói diễn cảm để nói khái quát
    về truyền thống nhà trường. Nhấn mạnh vào mục tiêu của buổi sinh hoạt.
    Nhường quyền dẫn chương trình cho lớp trưởng.
  b. Hoạt động giao lưu.
-Người dẫn chương trình nêu yêu cầu    - Ba đội chơi ( mỗi đội gồm 7 học sinh)
của cuộc chơi để các đội nắm chắc thể   vào vị trí cuộc chơi.
lệ: Hình thức bắt thăm câu hỏi.        - Đại diện đội thực hiện màn “
- Người dẫn chương trình mời 3 đội        Chào hỏi” với yêu cầu vừa hùng
trưởng lên bắt thăm câu hỏi.           hồn vừa truyền cảm ( các bạn
Đội A: Trong khuôn viên nhà trường        khán giả vỗ tay cổ vũ).
còn lưu lại chiếc lô cốt bị đổ của Quân  * Các đội lần lượt lên thể hiện phần
đội Pháp và một hố bom do giặc Mỹ     hùng biện trả lời câu hỏi. (Sau 10 phút
thả xuống trường ta. Ngày 17/10/1967    chuẩn bị, các đội không được chuẩn bị
gợi cho bạn suy nghĩ gì?          thêm).

    Phương hướng trả lời: Dấu vết của hai cuộc chiến tranh chống pháp và
chống mỹ còn lưu lại trong khuôn viên nhà trường thể hiện tội ác của chiến
tranh xâm lược, chiến tranh phi nghĩa. Song, nó cũng khẳng định quá trình hình
thành và phát triển của trường ta đã được tôi luyện qua những thử thách ác liệt
của chiến tranh.
     Qua đó chúng ta càng thấy yêu quý mái trường - Một mái trường đầy ắp
tình yêu thương, tiếng cười, sự thành đạt của các thế hệ học sinh ngay trên lô                     23
cốt và hố bom của kẻ thù. Từ đó chúng ta càng thấy ý nghĩa của cuộc sống trong
hoàn cảnh đất nước thanh bình.
Đội B: Là học sinh lớp cuối cấp, sắp - Suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân
phải xa mái trường mến yêu, đầy ắp kỷ với lớp, với trường, với thầy cô và bạn
niệm thời thơ ấu, bạn có suy nghĩ gì? bè.
                   - Suy nghĩ về tương lai: tiếp tục học
                   tập để noi gương các bậc đàn anh, đàn
                   chị đi trước.
Đội C: Ngày mai tên lớp của các bạn - Ước vọng để góp sức vun đắp cho
sẽ được lưu lại trong sổ truyền thống truyền thống và bề dày thành tích của
của nhà trường. Theo bạn, bạn còn nhà trường.
mong muốn điều gì hơn nữa?      - Mong muốn tên lớp được in bằng
                   dòng chữ đậm với những thành tích cụ
                   thể: Số bạn. số bạn là học sinh giỏi, số
                   bạn được trở thành tấm gương sáng
                   cho đàn em noi theo.
                   - Có bạn sẽ được ghi trong mục:
                   “Những học sinh thành đạt”
                   - Mong muốn được giữ mãi trong lòng
                   những kỷ niệm trong sáng, đẹp đẽ về
                   lớp, về trường, về thày cô và bạn bè.

Người dẫn chương trình giới thiệu đại  - Tập thể lớp vỗ tay khích lệ và hát bài
diện ban giám khảo công bố điểm phần  “ Lớp của chúng em”
thi hùng biện.
Người dẫn chương trình giới thiệu    - Các đội chơi chú ý ghi yêu cầu cuộc
sang nội dung cuộc thi “ Sáng tác”   chơi ( Thời gian sáng tác trong 10
                    phút, khán giả cũng có quyền tự sáng
                    tác)
  - Yêu cầu sáng tác: Vẽ một bức    - Các đội chơi thống nhất ý tưởng vẽ
   tranh về một cảnh trong nhà    hoặc sáng tác.
   trường đã gắn bó với em một kỷ  - Khán giả tự vẽ hoặc vẽ chung, sáng
   niệm nào đó?           tác chung.
  - Sáng tác một bài thơ hoặc viết   ( Các đối tượng dự thi đều trình bày ra
   một đoạn văn để ca ngợi về nhà  giấy khổ A4. Riêng bức vẽ yêu cầu
   trường, về thày cô và tình cảm  phác học nộp cho ban giám khảo)
   bạn bè.               - Ban giám khảo làm việc và
  * Người dẫn chương trình điều       thống nhất kết quả chung của
  hành hoạt động văn nghệ.          cuộc chơi,
                      - Hình thức tham gia văn nghệ
                       bằng cách hát lối từ bạn A sang
                       bạn B hoặc từ tổ 1 đến tổ 4.
                      - Tập thể vỗ tay khích lệ.

                   24
III.  Kết quả
    - Giáo viên chủ nhiệm phát biểu cảm nghĩ của mình về cuộc chơi, tuyên
dương tinh thần, ý thức trách nhiệm và tài năng của các đội.
    - Tặng quà cho các đội và cá nhân dành điểm cao.
    - Khích lệ các em lưu giữ không khí của buổi sinh hoạt để làm động lực
vươn   tới  trong  quá  trình  học  tập  và  rèn   luyện  sau  này.
    - Cám ơn tập thể lớp đã có những nhận thức sâu sắc, tốt đẹp về mái
trường thân yêu.
* Nhận xét chung .
    Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thay sách và đổi mới phương
pháp giảng dạy, ở các trường THCS, cùng với việc đề cao nhiệm vụ đổi mới
chương trình ở các bộ môn văn hoá cơ bản, trường chúng tôi đã tập chung chỉ
đạo để nâng cao hiệu quả của hoạt đông giáo dục ngoài giờ lên lớp, Thông qua
việc nghiên cứu tính đồng tâm của chương trình này, chúng tôi đã đề ra phương
hướng thống nhất cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động ở các khối lớp theo yêu
cầu ngày càng cao, càng sâu, càng rộng về một nội dung giáo dục cụ thể.
    Sau 4 năm chỉ đạo và thực hiện, chúng tôi tự nghận thấy hoạt động giáo
dục ngoài gìơ lên lớp đã thực sự phát huy tác dụng. Hoạt động ngoài giờ lên lớp
đã đem lại niềm phấn khởi trong tập thể học sinh. Bởi thông qua hoạt động này,
cá em có cơ hội được tiếp cận với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống xung quanh,
bổ xung cho các em nhiều bổ ích trên con đường hình thành và phát triển nhân
cách.
        PHẦN III . PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI
    Là một cán bộ quản lý trực tiếp chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp, tôi nhận thấy kinh nghiệm này có thể áp dụng rộng rãi trong tất cả các
trường THCS.
    Bởi vì, chỉ có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của hoạt động này,
chúng ta mới có sự đầu tư thoả đáng cho nó. Đồng thời, khi ta quan tâm chỉ đạo
và đầu tư thoả đáng thì hoạt động chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao.                    25
Chúng tôi hy vọng rằng, trong những năm tới, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp sẽ được các đồng chí cán bộ quản lý các nhà trường đặc biệt quan tâm.


        IV. KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM


 A . Kết quả:
   Được sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ngành giáo dục về việc nâng cao
chất lượng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - nhằm tạo sự chuyển biến
về chất sự phát triển toàn diện cho học sinh, đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao
của xã hội. Qua 4 năm kiên trì thực hiện ý tưởng : Khẳng định tầm quan trọng
của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp – Trong kế hoạch đào tạo nguồn nhân
lực con người. Được sự đồng tình ủng hộ của của tập thể cán bộ giáo viên nhà
trường, chúng tôi đã đạt được một số kết quả sau
a. Về nhận thức: Thông qua thực tế hoạt , 100% cán bộ và giáo viên nhà trường
  đã nhận thức được vị trí quan trọng của hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp trong
  kế hoạch hoạt động toàn diện của nhà trường. Cán bộ, giáo viên nhà trường
  đã chú trọng và có nhiều sáng kiến để bổ sung cho Ban Giám Hiệu nhà
  trường trong việc nâng cao chất lượng của hoạt động.
  Đồng thời 100% học sinh nhà trường đã được trang bị ý thức tự giác, luôn
sẵn sàng tham gia các hoạt động giáo dục với tinh thần trách nhiệm cao. Hình
thành cho các em thói quen tự tìm hiểu các vấn đề xung quanh để không ngừng
tu dưỡng, rèn luyện và nâng cao năng lực bản thân.
b. Về ý nghĩa thực tế: Qua 4 năm tích cực tham gia các hoạt động giáo dục
  ngoài giờ lên lớp. Đặc biệt là việc được học tập, tìm hiểu về truyền thống nhà
  trường, 100% học sinh của nhà trường đều có nhận thức sâu sắc về quá trình
  hình thành và phát triển của nhà trường. Từ đó các em đã tự bồi đắp cho bản
  thân tình cảm yêu mến nhà trường. trên cơ sở đó tạo cho các em động cơ học
  tập đúng đắn để góp phần bồi đắp vào truyền thống nhà trường những thành
  tựu mới. Thông qua đó các em đã có nhiều biểu hiện sinh động về sự biết ơn
  tới các thày các cô, cũng như Đảng, chính quyền và nhân dân của Phường.

                    26
c. Về ý nghĩa xã hội: Thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc
  biệt là chủ điểm giáo dục truyền thống của nhà trường, chúng tôi đã làm cho
  100% các đoàn thể, ngành, giới ở phường hiểu thêm về nhiệm vụ và vai trò
  của nhà trường. Đặc biệt, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình về
  cả vật chất lẫn tinh thần của Đảng uỷ, UBND, Hội cựu chiến binh, nhất là sự
  ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh.
d. Qua nội dung tìm hiểu gương các anh hùng, liệt sỹ, là học sinh cũ của trường,
  chúng tôi đã làm cho toàn thể nhân dân địa phương thay đổi nhận thức về
  mục tiêu giáo dục của nhà trường. Qua đó, chúng tôi góp phần làm cho hoạt
  động xã hội hoá giáo dục của phường phát triển thêm một bước.
B. bài học kinh nghiệm.
   Thực tế chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong 4 năm qua,
chúng tôi có thể nêu ra một số kinh nghiệm sau đây:
  a. Muốn hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đạt kết quả đúng như ngành
   giáo dục đặt ra Ban Giám Hiệu nhà trường phải quán triệt thật đầy đủ ý
   nghĩa và vị trí quan trọng của nó trong kế hoạch hoạt động của nhà
   trường.
  b. Ban Giám Hiệu phải làm cho đội ngũ giáo viên nhận thức một cách sâu
   sắc về tầm quan trọng của hoạt động này trong nhiệm vụ giáo dục đạo
   đức, thói quen tự tìm hiểu và rèn luyện năng lực tư duy sáng tạo, tư duy
   ngôn ngữ và sinh hoạt tập thể cho học sinh.
  c. Ban Giám Hiệu nhà trường phải thường xuyên tự phải học hỏi ở các đơn
   vị bạn để có phương hứng điều chỉnh kế hoạch hoạt động sao cho phù hợp
   với tình hình địa phương, nhà trường và đặc điểm tâm sinh lý của học
   sinh.
  d. Nhà trường phải có kế hoạch liên kết với Đảng, chính quyền và các đoàn
   thể ngành giới địa phương, đặc biệt là Hội cha mẹ học sinh để nắm bắt
   sâu hơn, kỹ hơn về quá trình hình thành và phát triển của nhà trường. Chỉ
   có như vậy mới thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động, giúp cho                   27
   những buổi sinh hoạt giáo dục ngoài giờ lên lớp ngày thêm phong phú và
   bổ ích.
  e. Nhà trường và đặc biệt là đội ngũ giáo viên chủ nhiệm phải tôn trọng
   nhân cách học sinh. Trên cơ sở đó, khơi dậy trong các em những ham
   muốn tự tìm hiểu về truyền thống nhà trường, cũng như những vấn đề
   xung quanh giúp các em có thói quen biết tự điều chỉnh hành vi để phù
   hợp với yêu cầu giáo dục của nhà trường, gia đình, xã hội và củng cố
   nhân cách.
V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
   Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có tầm quan trọng trong nhiệm vụ
giáo dục học sinh. Việc thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp cần
được hết sức coi trọng. muốn hoạt động này phát huy được tác dụng tích cực,
ban Giám Hiệu các nhà trường cần có quan điểm và kế hoạch chỉ đạo thống nhất
với từng yêu cầu cụ thể ứng với tứng khối lớp cụ thể và sát với thực tế nhà
trường.
   Trong quá trình thực hiện bài viết này, chúng tôi mong muốn mỗi nhà
trường hãy cố gắng làm tốt hoạt động này để tạo ra một cách nhìn mới về giáo
dục nhằm tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện.
   Do điều kiện và năng lực bản thân có hạn, người viết xin nhậnđược các ý
kiến đóng góp để giúp cho bản thân có cách nhìn toàn diện hơn về hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp.
               Xin chân thành cảm ơn!
                    28
                             MỤC LỤC
KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT CHỦ ĐIỂM HOẠT ................................ 1
ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP ......................................................................... 1
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................................... 1
  I. Cơ sở lý luận ....................................................................................................................... 1
  II. Cơ sở thực tế ...................................................................................................................... 2
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH ................................................. 3
  I. Nâng cao nhận thức về HĐGDNGLL ................................................................................. 4
  II. Phương pháp chỉ đạo.......................................................................................................... 5
  III. Kế hoạch thực hiện .......................................................................................................... 6
  IV. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ............................................................................................... 9
GIÁO ÁN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.................................................................. 11
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 - TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƢỜNG .......................................... 11
  A. Mục tiêu cần đạt............................................................................................................... 11
  B. Tiến hành tổ chức các hoạt động. .................................................................................... 11
GIÁO ÁN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.................................................................. 15
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 - TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƢỜNG .......................................... 15
  A. Mục tiêu cần đạt............................................................................................................... 15
  B. Nội dung và hình thức hoạt động:.................................................................................... 15
V. Kết thúc hoạt động. ........................................................................................................... 18
GIÁO ÁN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP.................................................................. 19
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 - TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƢỜNG .......................................... 19
  I. Mục tiêu cần đạt. ............................................................................................................... 19
  II. Nội dung và hình thức hoạt động. .................................................................................... 19
  III. Chuẩn bị hoạt động: ........................................................................................................ 19
  IV. Tiến hành hoạt động. ...................................................................................................... 20
  V. Kết thúc hoạt động. .......................................................................................................... 21
GIÁO ÁN GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP................................................................. 22
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 - TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƢỜNG .......................................... 22
  I. Mục tiêu cần đạt: ............................................................................................................... 22
  Nội dung và hình thức hoạt động. ........................................................................................ 22
PHẦN III . PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA ĐỀ TÀI ............................................................. 25
IV. KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM................................................................... 26
  V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ............................................................................................ 28                                  29

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18236
posted:6/16/2008
language:Vietnamese
pages:29