ACTION PLAN PHYSICS 2011 by blacktehs

VIEWS: 28 PAGES: 2

									                          PELAN TINDAKAN TAHUN 2011
                           BIDANG KURIKULUM (FIZIK)

BIL PROGRAM      OBJEKTIF     TANGGUNGJAWAB      TEMPOH   KOS / SUMBER       TOV  ETR  INDIKATOR
                                                         PENCAPAIAN
1  Modul Easy to Memudahkan     1. Guru mata pelajaran   Sepanjang  1. Guru mata pelajaran        Peratus  lulus
  Catch.    pelajar                    tahun                      pelajar dalam
         memahami setiap                                         semua ujian dan
         topik yang diajar.                                       peperiksaan.

2  Program SPOP    Memberi peluang 1. Guru mata pelajaran        1. Guru mata pelajaran        Keyakinan dan
  (seminar power   kepada   pelajar                                     peratus   lulus
  point)       untuk  mmbina                                      pelajar dalam
  Tingkatan 4.    keyakinan   dan                                     kuiz    yang
            juga kefahaman.                                      disediakan
                                                         setiap bulan.

3  Program      Menilai   dan 1. Guru mata pelajaran  Sepanjang  1. Guru mata pelajaran        Peratus   lulus
  Pasport Pintar   mengenalpasti               tahun                      pelajar dalam
  (Kuiz    pada  tahap penguasaan                                      kuiz    yang
  setiap bulan)   pelajar terhadap                                      disediakan.
            topik yang telah
            dipelajari.

4  Aplikasi     Membina minat 1. Guru mata pelajaran    Sepanjang  1. Guru mata pelajaran        Peratus pelajar
  kerjaya   pada dan pengetahuan               tahun                      yang
  setiap topik.  pelajar terhadap                                       menunjukkan
           aplikasi   topic                                      minat    yang
           yang dipelajari                                       mendalam
           dalam   kerjaya                                      terhadap mata
           masa kini.                                          pelajaran Fizik.
5  5   Minutes Mengingatkan   1. Guru mata pelajaran  Sepanjang  1. Guru mata pelajaran  Peratus pelajar
  Equations   kembali pelajar              tahun                yang   dapat
          terhadap aplikasi                                menjawab
          formula-formula                                 soalan   yang
          yang    telah                                melibatkan
          dipelajari.                                   penggunaan
                                                  formula dengan
                                                  betul.

6  Kem    Little  Membantu      1. Ketua Panitia  Bulan Mei   1. Unit Kaunseling  Peratus pelajar
  Einstein    -  pelajar  halus  2. Guru    Mata        2. Kutipan pelajar  mencapai ETR
  sasaran pelajar  SPM 2011 untuk    Pelajaran            3. Kelab   Fizik  SPm 2011.
  halus spm 2011   mencapai ETR     tingkatan 5            UPM
            2011 100 %.    3. Kaunselor


7  Lawatan sambil Membina minat     1. Ketua Panitia  Bulan Jun    1. Panitia Fizik   Peratus pelajar
  belajar    dan menambah      2. Guru    mata         2. Kutipan pelajar  yang menyertai
          pengetahuan        pelajaran                       lawatan sambil
          pelajar  dalam                                belajar.
          mempelajari
          mata  pelajaran
          Fizik.

								
To top