; knut_sundell
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

knut_sundell

VIEWS: 44 PAGES: 50

 • pg 1
									ETIK, EVIDENS OCH
TRANSPARENS

Knut Sundell
knut.sundell@socialstyrelsen.se
www.evidens.nu
www.prevention.se
    VISION

En evidensbaserad
   praktik i
 socialt arbete
EVIDENSBASERAD PRAKTIK
     (Haynes et al, 2002)
      Situation och
      omständigheter

      Profesionell
       expertis
  Klienters
              Bästa evidens
 erfarenhet &
 önskemål
  INTE UPPDRAG
    IMS
• Utveckla standardiserade
• Utfärda riktlinjer
 bedömningsmetoder
• Forska om klienters önskemål och
 Utvärdera sociala insatser
 professionellas expertis
• Göra kunskapsöversikter
• Utbilda och handleda
• Sprida kunskap
    Varför behövs EBP?

      Etiskt att ge bästa hjälpen
          Kostnadseffektivt
EBP är mer fokuserat och mindre tidskrävande, vilket gör att fler
           klienter kan få hjälp

         Bidrar till utveckling
 Ett vetenskapligt tänkesätt som gör möjligt att systematiskt
         utveckla och förfina insatser
   Bennett Brauns
Är alla insatser lika bra?
avprogrammerings-terapi
  Kan vi av okunskap
  Attachement terapi
   orsaka skada?
 (holding + rebirthing)
  Holding är en känslomässig naturprocess, där modern/fadern håller om sitt barn för att ge det närvaro – tröst och kontakt.
                I denna situation omsluter foräldrarna barnet och dess känslor.                         Om Holdingterapi kan man
                                                                        läsa i boken som utkom
                                                                        2005 (finns ännu endast på
   Holdingterapi är en terapeutisk process, där föräldrarna uppmanas till att insistera på att skapa en kontakt med barnet.          danska).
                                                                        Jag har medverkat med
På grund av barnets motstånd mot att förstå/uttrycka egna känslor, så kommer föräldrarnas insistering på kontakt oftast att leda        ett kapitel i boken.
                       till motstånd och avvisning från barnet.
Det är terapeutens uppgift att stötta föräldrarna till att inte låta sig avvisas, att stötta dem till att fortsätta insistera på kontakt, att
                 hålla kvar sitt barn i famnen och att omfatta barnens känslor.
                                                                        Dansk Psykologisk Forlag

                                                                        Nordisk förening
                                                                        för Holdingterapi har en
                                                                        hemsida med läsvärda
                                                                        artiklar.


Det här sättet att hjälpa ett barn med brister i anknytningen är mycket effektivt. Adoptivföräldrar är t.ex.en grupp som har kunnat       Länk till:
 hjälpa sina barn framgångsrikt. Jag har arbetat med Holdingterapi sedan slutet av 80-talet och är aktiv i Nordisk Förening för         Holdingterapiföreningen:
                              Holdingterapi.
                       Kontakta mig gärna om du är intresserad.
”Det finns exempel på hållande som pågått upp till 5-6 timmar.
Åtgärderna används i nödsituationer men uppges också vara en
nödvändig del i behandlingen. Barnen eller ungdomarna ber ibland
själva om att bli hållna, men ibland vill de också bli frisläppta ur det
grepp som används. Detta sker dock inte förrän barnet eller
ungdomen blivit lugn och en ögonkontakt etablerats”
 Ineffektiva eller skadliga metoder
• Attachment-terapi (holding • Ljusterapi vid årstidsbunden
 och rebirthing)       depression
• Nedläggning / kontroll-  • Sorgeterapi för normal-
 tagning / ”Dörrning”     fungerande personer
• D.A.R.E / Våga       • Helordsmetoden vid
                läsinlärning
• ”Scared straight”
               • Spädbarn ska sova på magen
• Boot camps
               • Återskapande av minnen
• Psykodynamisk behandling   (hypnos)
 av autism
               • Anatomiskt korrekta dockor
• Gruppinriktade insatser för  för diagnos av sexuella
 kriminella ungdomar      övergrepp mot små barn
• Critical incident stress
 debriefing
 Metoder vars värde är oklara
  SKÅ-modellen       Miljöterapi
  Alby-modellen    Utredningslägenhet
 Farsta-modellen     Värstingresor
 Hassela-modellen    Familjecentraler
Kälvestens-metoden   Skolervice-enheter
Kontaktperson/-familj    Charlie
 Hallstahammar-      Barnahus
   modellen
 Ni förstår säkert att vi inte
kan bevisa att behandlingen är
 värdelös innan vi har testat
     den i 15 år?
VAD ÄR EVIDENS?
Experters utlåtanden, samlade
Expert opinions, pooled judge-
bedömningar, intuitions, and
ments, brilliantbrillianta insikter
och skarpsinniga antaganden är
shrewd hunches are frequently
ofta vilseledande.
misleading
     J. C. Stanley (1957)
       J. C. Stanley (1957)
     Inte tillräckligt

   Kliniska erfarenheter
  Klienters tillfredsställelse
Undersökningar utan direkta mått
   på utfallsvariabeln
  För- och eftermätning utan
    jämförelsegrupp
    Kumulativ andel med nya insatser
          (Sundell & Vinnerljung, 2004)
 100

       Familjerådslag
 75     Traditionella


% 50


 25


  0
     6      12      18     24    30  36
             Månader efter index-beslut
    Krav på evidens
Minst 2 oberoende utvärderingar med
      högt bevisvärde
  Tydligt beskriven målgrupp
    Rimlig uppföljningstid
 Statistiskt säkerställda skillnader
 Fokus på målgruppens beteenden
 Resultaten har praktisk signifikans
       Intern validitet
  Hög trovärdighet att förändringar beror
     på insatsen och inget annat
 (jämförande studier, före- och eftemätning)

      Extern validitet
      Effektiva i vardagsarbetet
(flera oberoende studier med samma resultat)
  Scientific Methods Scale
         (Sherman m fl, 2002)


 (5) Randomisering mellan Scale
Scientific Methodsbehandling och
(Sherman m fl, 2002)
   jämförelse
 (4) Före – eftermätning med jämförelsegrupp och
   kontroll för andra förklaringar
 (3) Före – eftermätning med jämförelsegrupp
 (2) Före – eftermätning utan jämförelsegrupp
 (1) Sambandsstudie vid ett tillfälle
Andel av insatser som framstod
  som säkerställt effektiva
(5) Randomisering            37%
(4) Jämförelsegrupp med stat kontroll 61%

(3) Jämförelsegrupp utan stat kontroll 66%

(2) Före – efter utan jämförelsegrupp  74%
(1) Sambandsstudie vid ett tillfälle  80%
Hur hittar man
bland allt ”brus”?
   Googlar ”evidens” och ”socialt arbete:
Googlar manman ”metod” och ”socialt arbete:
      243 000 svenska referenser
    21 300 svenska referenser
       39 000 000 engelska

      44 400 000 engelska
       Det mesta handlar
        INTE om hur
       insatser fungerar
Forskning om sociala metoder för kvinnor
  som utsatts för våld i nära relationer
              Totalt 5 926 "träffar"
Forskning om sociala metoder för kvinnor
  som utsatts för våld i nära relationer
               Totalt 5 926 "träffar"
        Effektstudie
          99
Forskning om sociala metoder för kvinnor
  som utsatts för våld i nära relationer
               Totalt 5 926 "träffar"
        God evidens
           5
       Problemet
     0,1 procent
     är inte överskott
     av effektstudier
       utan brist
   Svenska effektstudier
   om socialt arbete
35


30      RCT     Kvasiexp

25


20       Framför allt
15
       finansierade av
      myndigheter och inte
10       forskningsråd
5


0
   1990  1992  1994   1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008 pågår
www.evidens.nu
GraderingStarkt veten-
        Vetenskap-
skapligt stöd
        ligt stöd
               Lovande
                    Ingen effekt
                           Skadlig    Okänd effekt
                                ?
Beskrivningen innehåller:

•  Målgrupp - Föräldrar till barn mellan tre och elva år som ofta bråkar eller
  hamnar i konflikter.
•  Syfte - Att öka föräldrars positiva samspel med sina barn och förändra
  föräldrarnas förhållningssätt.
•  Genomförande - Elva tillfällen med videovinjetter, rollspel, hemuppgifter och
  skriftligt material.
•  Utbildning - Handledarutbildning av Stockholms stad.
•  Effekter – Medelstarka effekter (andel med allvarliga problem minskar med
  46%)
•  Evidensstyrka - Medelhög tillförlitlighet (Lovande)
•  Kontakter - www.kometprogrammet.se
 På spaning efter en
evidensbaserad praktik
 Slumpvis urval kommuner (2/3)

Chefer med budget- / personalansvar

      Hösten 2007

     Elektronisk enkät

  Svarsfrekvens 88% (n = 834)
INTRESSE FÖR EVIDENSBASERADE
   METODER (N = 834)
   ANDEL SOM ANVÄNDER EVIDENS-
  BASERADE METODER NÅGON GÅNG
  100            24 procent
   80

   60
%
   40

   20

   0
     Barn  Ungdomar  Missbruk  Funktions-  Försörj-  Äldre
                     hinder   ningsstöd
ANDEL SOM ANVÄNDER EVIDENS-BASERADE
   METODER I STOR OMFATTNING      7 procent
 ANDEL SOM ANVÄNDER EVIDENS-
BASERADE METODER NÅGON GÅNG
ANDEL SOM ANVÄNDER STANDARDISERADE
 BEDÖMNINGSINSTRUMENT NÅGON GÅNG     63 procent
   ANDEL SOM ANVÄNDER STANDARDISERADE
   BEDÖMNINGSINSTRUMENT REGELBUNDET
  100


   80        14 procent
   60
%
   40


   20


   0
     Barn  Ungdomar  Missbruk  Försörjningsstöd Funktionshinder  Äldre
     ANDEL SOM ANVÄNDER STANDARDISERADE
      BEDÖMNINGSINSTRUMENT NÅGON GÅNG
  100

   80

   60
%
   40

   20

   0
      Storstad  Förort  Större stad Pendlings- Glesbygd  Varuprod. Övr. kom. Övr. kom.  Övr. kom.
                      kommun        kommun över 25000  12500-   mindre än
                                       inv.  25000 inv.  12500 inv.
VAD ÄR EFFEKTIVT?
 Små skillnader mellan alternativ
Det finns ingen universalkur (”magic
        bullet”)
  Bäst med parallella insatser
   Intervenera (lagom) tidigt
         Tiden läker inte alla sår
              (Stattin & Trost, 2000) Barndom     Tidiga skolår    Ungdomsår       Vuxen

                               Svagt nätverk
                    Kriminalitet     Kriminalitet
                    Alkohol/droger    Alkohol/droger
         Låg skolmotivation  Låg skolmotivation  Låg utbildning
Beteendeproblem  Beteendeproblem   Beteendeproblem    Arbetslöshet
Familjeproblem  Familjeproblem    Familjeproblem    Dålig ekonomi
         Kamratproblem    Kamratproblem     Äktenskapsproblem
                    Skolk         Skilsmässa
                    Tidig sexuell debut  Psykisk ohälsa
                               Tidig död
       Skolk som process
           (Kearney, 2003)                         Arbets-
  Sen    Skolk
           Skolk            löshet
ankomst    från       Skolk  Avhopp
            hela  längre        Krimi-
 till lek-  vissa            från
           dagar  perio-       nalitet
 tioner    lek-           utbild-
       tioner       der   ning   Missbruk
TÄNK LÅNGSIKTIGT
Evidens
 lönar
 sig
    KOMET för föräldrar
• Svenskutvecklat
• Utgår från internationell forskning
• Föräldrar till barn 3 – 10 år
• Bråkiga, störande, okoncentrerade
• Gruppverksamhet – ca 6 familjer
• 2 utbildade Komet-ledare
• 11 träffar (1 ggr/vecka)
   KOMET för föräldrar

Fast kostnad:         23 000 / kometledare
Löpande kostnad (11 tillf):      3 300 / barn
Kostnad 1 000 föräldrar:        6 750 000


Kostnad narkoman under 30 år:     15 200 000
Kostnad psyk sjukdom 30 år:       8 600 000
 KOMET för föräldrar
Ordinarie Komet kan ha förhindrat livslång
problematik hos 46 barn.

Samhällsvinsten är då:
- narkomani        692 000 000
- psykisk sjukdom     388 000 000
EFFEKTIV MISSBRUKSBEHANDLING
            (Williams m fl, 2000)

21 studier: Mer än 10 000 ungdomar
Målgrupp: 13-19 år (ffa 15-17)
           Ffa alkohol eller cannabis

Resultat av missbruksbehandling:
50%     minskar sitt missbruk
38%     inget missbruk efter 6 månader
32%     inget missbruk efter 12 månader
EFFEKTIV MISSBRUKSBEHANDLING
        (Williams m fl, 2007)


Ökar effektivitet:
1. Förhindra avhopp från behandling
2. Uppföljning efter avslutad behandlingen
3. Inkludera psykisk ohälsa, skola, fritid, medicin,
  familj och kriminalitet
4. Använd familjeterapi i behandlingen
5. Involvera stöd från föräldrar, kamrater (främst
  för fortsatt abstinens)
   www.evidens.nu
knut.sundell@socialstyrelsen.se

								
To top