Docstoc

Tu Dien chuyen nganh

Document Sample
Tu Dien chuyen nganh Powered By Docstoc
					Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

index A B C D G H K L M N O P Q R S T U V X ........................ 2 ........................ 5 ....................... 43 ...................... 107 ...................... 187 ...................... 204 ...................... 231 ...................... 248 ...................... 280 ...................... 320 ...................... 341 ...................... 345 ...................... 363 ...................... 366 ...................... 375 ...................... 382 ...................... 453 ...................... 455 ...................... 472

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

1

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

road dictionary A An toµn giao th«ng / SÐcuritÐ routiÌre / Road safety. Sù an toµn cña c¸c ph-¬ng tiÖn vµ hµnh kh¸ch l-u th«ng trªn ®-êng. ¸o ®-êng / Revªtement, chaussÐe / Pavement. ( Xem mÆt ®-êng ) Atphan dÇu má / Asphalte raffinÐ / Petroleum asphaltic bitumen. Hçn hîp hy®r« c¸cbon cã nguån gèc tõ ch-ng cÊt dÇu má, cÆn lµ atphan, cã mµu ®en vµ ®é nhít cao.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

2

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Atphan thiªn nhiªn / Asphalte naturel / Natural rock asphalt, lake asphalt. VËt liÖu kho¸ng chÊt thiªn nhiªn thÊm ®Çy bitum hoÆc s¶n vËt thiªn nhiªn cã ®é nhít cao t×m th©ý trong c¸c má lé thiªn. Atphanten / AsphaltÌne / Asphaltene ChÊt atphanten (chÊt nhùa trong bitum) ¸p lùc n-íc lç rçng / Pression interstitielle / Pore water pressure. ¸p suÊt cña n-íc trong lç rçng ®Êt sÐt b·o hoµ n-íc, khi t¨ng ¸p lùc chung th× l-îng t¨ng nµy t¸c dông tr-íc tiªn lªn ¸p lùc n-íc lç rçng, sau khi cè kÕt (lµm tho¸t n-íc lç rçng) th× l-îng t¨ng ¸p lùc míi truyÒn lªn cèt
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

3

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

liÖu ®Ó s¾p xÕp l¹i c¸c h¹t ®Êt. ¸p lùc ®Êt / Pression du sol / Earth pressure. ¸p lùc n»m ngang do ®Êt t¸c dông lªn mè cÇu, t-êng ch¾n vµ ng-îc l¹i. ¸p lùc chñ ®éng lµ ¸p lùc cña ®Êt t¸c dông lªn t-êng ch¾n mè cÇu. ¸p lùc bÞ ®éng lµ ¸p lùc cña khèi ®Êt phÝa tr-íc bÞ di chuyÓn t¸c dông lªn t-êng ch¾n. §Êy lµ ph¶n lùc chèng l¹i sù di chuyÓn. ¸p lùc ®Êt ®-îc x¸c ®Þnh theo lý thuyÕt cña Rankine / ThÐorie de Rankine / Rankine Theory Èm (®iÒu kiÖn, tr¹ng th¸i) / Ðtat hydrique / Moisture condition. Tr¹ng th¸i chøa n-íc cã thÓ ¶nh h-ëng ®Õn ®iÒu kiÖn lµm
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

4

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

viÖc cña ®Êt. Tuú theo hµm l-îng n-íc, ®Êt cã thÓ ë tr¹ng th¸i kh« cøng, dÎo hoÆc nh·o.

B Barie cÊm ®-êng khi m-a / BarriÌre de pluie / Wetseason barries, Rain fate. Rµo cÊm toµn bé hay cÊm xe nÆng ch¹y trªn ®-êng trong hoÆc sau c¬n m-a to. B¨ng t¶i, b¨ng truyÒn / Sauterelle / Conveyer. C¬ cÊu kÐo b»ng ®éng c¬ ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu liªn tôc Bµn chÊn ®éng, tÊm chÊn ®éng / Plaque vibrante / Vibrating plate.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

5

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

TÊm b¶n cã l¾p bé chÊn ®éng ®Ó lu lÌn vËt liÖu rêi hay hçn hîp bª t«ng. B¶n ®å ®Þa h×nh / Carte topographique / Topographic map. B¶n ®å thÓ hiÖn h×nh th¸i låi lâm cña ®Þa h×nh vµ c¸c c«ng tr×nh nh©n t¹o. B¶n ®å ®Þa h×nh kh¸c víi b×nh ®å ®Þa h×nh lµ trªn b¶n ®å ®Þa h×nh kh«ng cã tû lÖ mµ chØ thÓ hiÖn b»ng c¸c dÊu quy -íc. B¶n ®å l-u l-îng xe / Plan de circulation / Traffic plan B¶n ®å trªn ®ã thÓ hiÖn c¸c l-u l-îng xe trªn c¸c tuyÕn (trªn c¸c ®o¹n tuyÕn) thuéc m¹ng l-íi ®-êng B¶n mÆt cÇu / Tablier (pont) / Bridge deck.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

6

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Sµn cÇu trªn ®ã r¶i mÆt ®-êng ®Ó chÞu t¶i träng trùc tiÕp cña ho¹t t¶i. B¶n vÏ bè trÝ mÆt b»ng / Plan de situation / Site plan Hå s¬ thiÕt kÕ, chØ râ ®Þa diÓm chÝnh x¸c cña c«ng tr×nh cã liªn quan ®Õn hiÖn tr¹ng. B¶ng (biÓn) b¸o hiÖu / Panneau de signalisation / Traffic sign C¸c h×nh t-îng b¸o hiÖu ®-îc thÓ hiÖn trªn mét tÊm kim lo¹i hoÆc vËt liÖu kh¸c,c¾m ë cét däc ®-êng. B¶ng c¸c ®iÒu kiÖn sö dông ®Êt / Tableau des conditions d'utilisation des sols / Soil use table. B¶n khuyÕn c¸o c¸c ®iÒu kiÖn sö dông ®Êt theo c¸c tÝnh
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

7

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

chÊt cña ®Êt vµo c¸c môc ®Ých nh- ®Ó lµm nÒn ®¾p, lµm líp lãt mÆt ®-êng hoÆc ®æ ®i... B¶o d-ìng / Entretien / Maintenance. Tæng thÓ c¸c thao t¸c söa ch÷a nhá, söa ch÷a dù phßng, duy tu ®Ó kÞp thêi duy tr× chÊt l-îng b×nh th-êng cña c¸c c«ng tr×nh cÇu ®-êng. B¶o d-ìng chøc n¨ng / Entretien fonctionnel / Functional maintenance. C«ng viÖc b¶o d-ìng mét c«ng tr×nh khi cÇn phôc håi chøc n¨ng cña c«ng tr×nh ®ã. B¶o d-ìng dù phßng / Entretien prÐventif / Preventive maintenance. C«ng viÖc b¶o d-ìng lµm khi c«ng tr×nh cã dÊu hiÖu hháng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

8

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

B¶o d-ìng ®Þnh kú / Entretien pÐriodique / Periodical maintenance. C«ng t¸c b¶o d-ìng theo lÞch, øng víi c¸c thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó duy tu b¶o d-ìng ®-êng vµ c¸c c«ng tr×nh phô thuéc. B¶o d-ìng kÕt cÊu / Entretien structurel / Structural maintenace. C«ng viÖc b¶o d-ìng ®Ó söa ch÷a c¸c kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh trªn ®-êng bÞ h- h¹i. B¶o d-ìng ngoµi kÕ ho¹ch / Entretien extraordinaire / extraordinary maitenace. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®Ó kh«i phôc l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu cña con ®-êng khi bÞ h- háng do c¸c nh©n tè hoÆc c¸c hiÖn t-îng ngoµi dù kiÕn hoÆc do thiÕu b¶o d-ìng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

9

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

B¶o d-ìng söa Entretien curatif / maintenance. Khi c«ng tr×nh ®· b¶o d-ìng cã néi ch÷a.

ch÷a / Curative h- háng, dung söa

B¶o d-ìng th-êng xuyªn / Entretien ordinaire / Ordinary maintenance. TÊt c¶ c¸c c«ng viÖc ®· kÕ ho¹ch ho¸ ®Þnh kú, duy tr× mét møc ®é vÒ chÊt l-îng tho¶ m·n, gÇn víi t×nh tr¹ng ban ®Çu nhÊt vµ phï hîp víi cÊp ®-êng. B¶o d-ìng th-êng xuyªn / Entretien ordinaire / Routine maintenance. TiÕn hµnh th-êng xuyªn c¸c duy tu b¶o d-ìng nhá kÞp thêi.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

10

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

B¶o d-ìng tuÇn tra / Entretien en patrouille / Patrol maintenance. B¶o d-ìng b»ng c¸ch tuÇn tra trªn ®o¹n ®-êng, ph¸t hiÖn hháng, c¸c ch-íng ng¹i cho giao th«ng vµ c¸c sù bÊt th-êng ®Ó kÞp xö lý. B¶o vÖ m¸i dèc / Protection de talus / Slope protection. §Ò phßng taluy xãi mßn, sôt lë b»ng c¸c biÖn ph¸p trång c©y, l¸t ®¸, t-êng bao, phñ v¶i ®Þa kü thuËt. B¶o vÖ m«i tr-êng / Protection de l'environnement / Environmental protection. Toµn bé c¸c ho¹t ®éng ®Ó gi÷ g×n vµ b¶o vÖ m«i tr-êng. B¶o vÖ taluy (c«ng tr×nh) / Protection de talus / Slope protection.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

11

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C¸c biÖn ph¸p chèng xãi mßn vµ sôt lë taluy do giã, b·o, m-a, n-íc xãi mßn, sãng vç... B·i ®ç xe / Stationnement / Parking. Kh«ng gian ®-îc chuÈn bÞ ®Ó xe ®-îc phÐp ®ç. B·i ®ç xe ngo¹i vi / Parc de dissuasion / Parkand ride facility B·i ®ç xe ë ranh giíi khu ®« thÞ, khu cÊm xe «t«,cã nèi víi c¸c khu trung t©m b»ng xe con thoi (navette) NhiÒu n-íc cã phÝ gi÷ xe -u ®·i cho c¸c lo¹i b·i nµy. B·i hµng trung chuyÓn / Plateforme de fret intermodale / Intermodal terminal B·i hµng trªn ®ã cã chuyÓn hµng sang h×nh thøc vËn t¶i
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

12

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

kh¸c (®-êng « t«,®-êng s¾t,®-êng thuû...) B·i nghØ bªn ®-êng / Aire de repos / Rest area. B·i bè trÝ t¸ch khái c¸c trôc ®-êng lín ®Ó ng-êi sö dông ®-êng cã thÓ dõng xe nghØ ng¬i. B·i phôc vô / Aire de service / Service area. B·i bè trÝ t¸ch khái ®-êng gåm cã c¸c dÞch vô: ¨n uèng,du lÞch, söa ch÷a vµ cung cÊp x¨ng dÇu,y tÕ... B¸m (cña lèp xe) (®é) / AdhÐrence des pneus / Grip of tyres. ChÊt l-îng cña sù tiÕp xóc gi÷a lèp xe víi m¨t ®-ßng cho phÐp ng-êi l¸i xe t¨ng tèc, l¸i vµ phanh xe (ng-îc víi sù tr¬n cña mÆt ®-êng thÓ hiÖn kh«ng ®ñ ®é b¸m_)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

13

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

B¸n kÝnh (®-êng cong) n»m tèi thiÓu / Rayon minimal absolu en plan / Minimum radius horizontal curve B¸n kÝnh cong n»m ®¶m b¶o tèc ®é tÝnh to¸n cã siªu cao lín nhÊt vµ cã hÖ sè lùc ngang lín nhÊt. ThuËt ng÷ Ph¸p gäi lµ tèi thiÓu tuyÖt ®èi v× cßn cã kh¸i niÖm tèi thiÓu th«ng th-êng. B¸n kÝnh (®-êng cong) n»m tèi thiÓu th«ng th-êng / Rayon minimal normal / Normal minium radius of horizontal curve. B¸n kÝnh cong khi siªu cao kh«ng ph¶i lµ tèi ®a (th-ßng bít ®i 2%) hÖ sè lùc ngang lín nhÊt gi¶m cßn kho¶ng 0,13, lµ gi¸ trÞ tiªu chuÈn Ph¸p khuyÕn khÝch nªn dïng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

14

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

B¸n kÝnh cong cña ®é vâng / Rayon courbure de la dÐflexion/ Radius of curvature of deflection. §é vâng ph¸t triÓn trªn mét ch¶o vâng. Ch¶o vâng réng (vËt liÖu mÆt ®-êng liªn kÕt tèt, thµnh mét khèi toµn khèi) th× cã b¸n kÝnh cong cña ®é vâng lín. B¸n kÝnh quay xe / Rayon de braquage / Minimum turning radius B¸n kÝnh tèi thiÓu quay xe ®-îc víi tèc ®é nhá nhÊt, tay l¸i quay víi gãc lín nhÊt. B¹t, san / DÐrasement, arasement / Lewelling down of high spots, planing. §µo b¹t c¸c chç cao ®Ó t¹o ®é b»ng ph¼ng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

15

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

B»ng ph¼ng (®é) / Uni, planÐitÐ(CH) / Evenness. §Æc tr-ng cña tr¹ng th¸i lµm viÖc cña mÆt ®-êng liªn quan ®Õn c¸c ®é lÖch th¼ng ®øng so víi hinhf d¹ng thiÕt kÕ cña bÒ mÆt mÆt ®-êng. §o b»ng th-íc dµi 3m hoÆc viagraph hay b»ng c¸c m¸y ®o ®éng. B¾n bïn (sù) / Ðclaboussement / Splash. Xe ch¹ylµm b¾n vät bïn. B¾n toÐ n-íc (sù) / Projections d' eau / Spray. Nh÷ng giät n-íc nhá bÞ b¾n toÐ lªn khi b¸nh xe ch¹y trªn mÆt ®-êng uít. B¾n v¨ng sái s¹n (sù) / Rejet de gravilles / Whip off. Sái s¹n thõa sau khi míi lµm líp l¸ng nhùa bÞ xe ch¹y b¾n v¨ng ra hai bªn.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

16

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

BÊc thÊm / Vertical artificiel / artificial drain. èng ®Þa kü thuËt cã n-íc cao, ®-îc c¾m ®Êt ®Ó t¨ng nhanh ®é

drainage Vertical ®é tho¸t vµo nÒn cè kÕt.

BËc n-íc / Chute d'eau / Drop water. C«ng tr×nh tiªu n¨ng cã lßng r·nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh thang, th-êng x©y b»ng bª t«ng thµnh tõng bËc. Dßng n-íc rãt th¼ng ®øng. BËc thÒm / Berme / Bench (USA). (h×nh 3) C¸c bÒ mÆt cã dèc nhÑ (d-íi 2,5%) bè trÝ ë ch©n hoÆc l-ng chõng c¸c taluy cao ®Ó t¨ng æn ®Þnh. §«i khi cßn dïng ®Ó dù phßng chèng ®¸ l¨n, ®Êt lë...
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

17

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

B·o hoµ (sù) / Saturation / Saturation HiÖn t-îng n-íc chøa ®Çy c¸c lç rçng trong ®Êt. B·o hoµ (®é) / DegrÐ de saturation / Degree of saturaion. Møc ®é lÊp ®Çy n-íc trong c¸c lç rçng cña ®Êt. Lµ tû sè cña thÓ tÝch c¸c lç rçng chøa ®Çy n-íc trªn tæng sè thÓ tÝch c¸c lç rçng. BËp bªnh cña c¸c tÊm bª t«ng (sù) / Battement des dalles / slab rocking. Do biÕn d¹ng cña nÒn vµ mãng ë mÆt ®-êng bª t«ng sinh ra chuyÓn vÞ th¼ng ®øng t-¬ng ®èi cña c¸c c¹nh cña hai tÊm bªt«ng gÇn nhau khi t¶i träng ®i qua.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

18

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Bª t«ng bitum (bª t«ng nhùa) / BÐton bitumineux / Bituminous concrete, asphalt concrete. VËt liÖu hçn hîp gåm bitum vµ cèt liÖu cã mét thµnh phÇn cÊp phèi nhÊt ®Þnh trén víi nhau theo mét tØ lÖ nhÊt ®Þnh vµ lÌn chÆt mµ thµnh. Tuú theo kÝch cì cèt liÖu sö dông kh¸c nhau mµ chia thµnh bª t«ng nhùa h¹t th«, bª t«ng nhùa h¹t trung vµ bª t«ng nhùa h¹t nhá. Bª t«ng bitum ®óc / BÐton bitumineux coulÐ / Mastic asphalt. Hçn hîp cña cèt liÖu, bét kho¸ng vµ chÊt liªnkÕt, trong ®ã thÓ tÝch tÝch luü cña bét kho¸ng vµ chÊt liªn kÕt lín h¬n nhiÒu thÓ tÝch c¸c lç rçng cña bé khung cèt liÖu, nh- vËy cã thÓ thi c«ng b»ng
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

19

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ph-¬ng ph¸p ®óc nãng, kh«ng cÇn lu lªn. Bª t«ng cèt thÐp /BÐton armÐ / Reinforced concrete. Bªt«ng xim¨ng cã bè trÝ cèt thÐp chÞu lùc. Bª t«ng dù øng lùc /BÐton prÐcontraint / Prestressed concrete. Bª t«ng xim¨ng ®-îc t¹o øng suÊt tr-íc trong bª t«ng th«ng qua viÖc kÐo c¨ng cèt thÐp tr-íc hoÆc sau. Bª t«ng ®óc / BÐton extrudÐ / Extruded concrete. Bª t«ng ®æ b»ng ¸p lùc, phun qua mét èng mÒm n»m d-íi c¸c líp bª t«ng t-¬i võa ®æ. Bª t«ng hy®r«c¸cbon / BÐton hydrocarbonÐ / Hydrocarbon concrete.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

20

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Hçn hîp cña c¸c cèt liÖu lín vµ c¸t, cã hoÆc kh«ng cã bét kho¸ng víi mét chÊt liªn kÕt hy®r«c¸cbon. Ng-êi ta chia ra c¸c lo¹i bªt«ng hy®r« c¸cbon sau: KÝn hoÆc chÆt: tØ lÖ phÇn tr¨m c¸c lç rçng sau khi thi c«ng nhá h¬n hoÆc b»ng 5%, thùc tÕ kh«ng thÊm n-íc, Nöa kÝn hoÆc nöa chÆt: tû lÖ phÇn tr¨m c¸c lç rçng sau khi thi c«ng lín h¬n 5% nh-ng nhá h¬n 15% Hë : tØ lÖ phÇn tr¨m c¸c lç rçng sau khi thi c«ng lín h¬n 15%. Tuú theo chÊt liªn kÕt hydrocacbon mµ ta cã bª t«ng bitum, bª t«ng gu®r«ng hoÆc bª t«ng bitum – gu®r«ng. Bª t«ng kh« / BÐton sec / Dry concrete. Bª t«ng xim¨ng cã tû lÖ N:X t-¬ng ®èi thÊp, c-êng ®é
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

21

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

t-¬ng ®èi cao h×nh thµnh sau khi chÊn ®éng. Bª t«ng nhÑ / BÐton lÐger / Light weight concrete. Bª t«ng xim¨ng dïng cèt liÖu nhÑ. Bª t«ng nhùa c¸t / MicrobÐton bitumineux / Sand asphalt. VËt liÖu hçn hîp cña nhùa ®-êng vµ c¸t trén theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh. Bª t«ng rçng / BÐton poreux / Porous concrete. Bª t«ng xim¨ng cã ®é rçng hë rÊt lín, vµo kho¶ng 15%®Õn 30%.§Ó cã ®-îc ®é rçng rÊt lín nµy th-êng dïng mét cÊp phèi gi¸n ®o¹n vµ (hoÆc)gi¶m bít l-îng c¸t.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

22

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Bª t«ng siªu dÎo / BÐton fluidifiÐ / Superplasticized concrete. Bª t«ng cã phô gia t¨ng tÝnh dÎo ®Ó ®¹t ®é dÎo cao. Bª t«ng t-¬i / BÐton frais / Newly laid concrete. Hçn hîp bª t«ng xim¨ng míi trén, r¶i, lu lÌn hoµn thiÖn nh-ng ch-a ®«ng cøng. Bª t«ng xim¨ng / BÐton de ciment / Cement concrete. Hçn hîp c¸c cèt liÖu lín vµ c¸t theo mét cÊp phèi yªu cÇu, chÊt liªn kÕt lµ xim¨ng. H×nh thµnh c-êng ®é sau khi ho¸ r¾n. Bª t«ng(v÷a) phun / BÐton projetÐ / Shotcrete. Bª t«ng chÌn c¸c khe phun b»ng h¬i nÐn th-êng t¹o líp
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

23

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

lãt cho vá hÇm tr-íc khi ®æ vá hÇm. Bªt«ng nghÌo / BÐton maigre / Lean concrete. Bª t«ng cã hµm l-îng xim¨ng thÊp h¬n hµm l-îng xim¨ng cña bªt«ng dïnglµm líp mÆt, do ®ã cã c-êng ®é c¬ häc thÊp h¬n. C«ng nghÖ chÕ t¹o vµ c¸c thÝ nghiÖm ®Ó nghiÖm thu còng lµ c«ng nghÖ vµ c¸c thÝ nghiÖm cña bª t«ng xim¨ng. Do ®ã mµ ph©n biÖt gi÷a nã vµ cÊp phèi ®¸ gia cè c¸c chÊt liªn kÕt r¾n trong n-íc.ViÖc ®Çm chÆt th-êng ®-îc tiÕn hµnh b»ng thiÕt bÞ chÊn ®éng, ®«i lóc dïng lu (ë Anh) Bªt«ng xi m¨ng lu lÌn BÐton compactÐ / cement concrete. Bª th«ng xim¨ng cã tØ – xi m¨ng nhá, ®é sôt chÆt / Rolled lÖ n-íc b»ng 0,
24

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

cã thÓ lÌn chÆt b»ng lu ®Ó lµm mÆt ®-êng. BÒ mÆt cña nÒn ®-êng / Plate forme (support de chaussÐe) / Formation level. DiÖn tÝch cña ®Êt thiªn nhiªn hoÆc cña líp lãt mÆt ®Êt trªn ®ã r¶i mÆt ®-êng. ( Xem h×nh 4 ). BÒ mÆt hë / Surface ouverte / Open textured surface. Líp mÆt cã ®é rçng lín, n-íc dÔ thÊm vµo. BÒ mÆt kÝn / Surface fermÐe /Close textured surface. Líp mÆt cã ®é rçng nhá vµ ®-îc chÊt liªn kÕt lÊp ®Çy, n-íc khã thÊm vµo. BÒ mÆt xe ch¹y / Surface de roulement / Road surface.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

25

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

BÒ mÆt cña mÆt ®-êng chÞu t¸c dông trùctiÕp cña xe ch¹y vµ cña m«i tr-êng bªn ngoµi. BÓ bèc h¬i / Bassin d'Ðvaporation / Evaporation pond. N-íc tËp trung t¹i bÓ, tho¸t b»ng c¸ch bèc h¬i. th-êng dïng ë c¸c vïng kh« h¹n, l-îng bèc h¬i cao. BÓ tiªu n¨ng / Bassin de dissipation d'Ðnergie / Energy dissipation tank BÓ x©y b»ng bª t«ng, cã chiÒu dµi vµ chiÒu s©u ®ñ ®Ó tiªu hao n¨ng l-îng cña n-íc nhÈy (sau bËc n-íc hoÆc dèc n-íc). BÖ mãng / Radier / Invert. PhÇn mãng d-íi ch©n t-êng, ch©n vßm trong hÇm. Khi nÒn yÕu, phÇn mãng ®-îc t¨ng c-êng thµnh vßm ng-îc.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

26

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

BÖ ph¶n ¸p / Banquette latÐrale / Loading berm. Khèi ®Êt cã chiÒu réng vµ chiÒu dµy nhÊt ®Þnh ®-îc ®¾p ë hai bªn nÒn ®-êng trªn vïng ®Êt yÕu, t¹o ¸p lùc chèng ®Èy ngang, lµm nÒn ®-êng æn ®Þnh chèng tr-ît. Bi thuû tinh / Bille de verre / Glass bead H¹t thuû tinh h×nh cÇu trong suèt ph¶n x¹ ®Ìn pha ban ®ªm ®Ó l¸i xe nh×n râ c¸ch v¹ch kÎ vµ c¸c biÓn BiÓn b¸o cÊm / Panneau d'interdiction / Prohibitory sign BiÓn truyÒn ®¹t mét mÖnh lÖnh cÊm

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

27

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

BiÓn b¸o chØ dÉn / Panneau d'indication / Informatory sign, guide sign (USA) BiÓn truyÒn ®¹t mét th«ng tin cã tÝnh c¸ch chØ dÉn. BiÓn b¸o chän ®-êng / Panneau de prÐsÐlection, indicateur de direction avancÐ(CH) / Advance direction sign Lµ c¸c biÓn chØ h-íng cã h-íng dÉn c¸ch ®Ó ®i tíi ®iÓm cÇn tíi, th-êng kÌm theo cù ly hµnh tr×nh BiÓn b¸o ®æi / variables sign. BiÓn b¸o thay ®æi cã th«ng tin thay Panneau µ messages / Variable message hiÖu ®iÖn tö cã thÓ néi dung hiÖu lÖnh.

BiÓn b¸o hiÖu / Signalisation verticale / Traffic signing
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

28

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C¸c hiÖu lÖnh vµ chØ dÉn giao th«ng ®-îc h×nh t-îng ho¸ trªn c¸c biÓn b¸o hiÖu BiÓn b¸o hiÖu lÖnh / Panneau d'obligation / Mandatory sign BiÓn truyÒn c¸c hiÖu lÖnh cña c¬ quan qu¶n lý mµ ng-êi l¸i xe b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn BiÓn b¸o nguy hiÓm de danger / Warning BiÓn b¸o c¸c lo¹i th-êng x¶y ra trªn tr-íc mÆt. / Panneau sign nguy hiÓm ®o¹n ®-êng

BiÓn b¸o tr-íc /Signalisation avancÐe, prÐsignalisation / Advance signing BiÓn cã tÝnh c¸ch b¸o tr-íc nh-ng ch-a ph¶i hµnh ®éng BiÓn b¸o chØ h-íng Signalisation de direction Direction signing
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/ /
29

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

BiÓn cã néi dung h-íng dÉn c¸c h-íng ®i mµ xe ph¶i theo BiÓn b¸o x¸ch tay / Panneau mobile / Portable sign. Lo¹i biÓn kh«ng cè ®Þnh ®Ó c¾m khi cã sù cè : tai n¹n, söa ch÷a... BiÕn d¹ng / DÐformation / Deformation. Sù biÕn ®æi h×nh d¹ng so víi ban ®Çu. Chia ra biÕn d¹ng ®µn håi / Ðlastique / elastic (phôc håi ngay sau khi dì t¶i), biÕn d¹ng dÎo / plastique / plastic ( kh«ng phôc håi cßn gäi BiÓu ®å c¬ b¶n / Diagramme fondamental / Fundamental diagram BiÓu ®å thÓ hiÖn quan hÖ to¸n häc gi÷a l-u l-îng vµ mËt ®é trªn mét ®o¹n ®-êng ®· cho trong thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

30

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

BiÓu ®å ®iÒu phèi ®Êt / Diagramme du mouvement des terres / Mass haul diagram, Cut – fill transition program.

BiÓu ®å dïng ®Ó thiÕt lËp sù c©n b»ng cao nhÊt gi÷a ®Êt ®µo vµ ®Êt ®¾p, c¸c nhu cÇu m-în ®Êt hoÆc ®æ ®Êt thõa cña nÒn ®µo, còng nh- c¸ch vËn chuyÓn ®Êt hîp lý vµ kinh tÕ nhÊt. BiÕn d¹ng / Deformation / Strain. Sù biÕn ®æi vÒ kÝch th-íc hay h×nh d¸ng vËt thÓ vÒ ®é dµi hay vÒ gãc. BiÕn ®éng cã hai
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

31

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

lo¹i: biÕn d¹ng ®µn håi /dÐformation Ðlastique / elastic strain vµ biÕn d¹ng kh«ng ®µn håi / dÐformation inÐlastique / inelastic strain. BiÖn ph¸p an toµn (c¸c) / Mesures de sÐcuritÐ / Safety measures. Tæng hîp c¸c biÖn ph¸p cña mét n-íc ®Ó n©ng cao an toµn giao th«ng.VÝ dô n-íc Anh lµ chÝnh s¸ch 4E (Education: gi¸o dôc hiÓu biÕt giao th«ng vµ kü n¨ng l¸i xe, Engineering: c«ng tr×nh thiÕt kÕ vµ x©y dùng ®óng, Enforcing: t¨ng c-êng kû c-¬ng, luËt lÖ, Emergency: gi¶i quyÕt tèt c¸c hËu qu¶ tai n¹n.) Bitum / Bitume / Bitumen.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

32

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu h÷u c¬ dÝnh kÕt vµ kh«ng thÊm n-íc, rÊt nhít vµ gÇn nh- r¾n, thùc tÕ kh«ng bay h¬i, gèc tõ dÇu th« hoÆc cã trong atphan thiªn nhiªn, hoµ tan toµn bé hoÆc mét phÇn trong t«luen. Bitum c¶i tiÕn / Bitume modifiÐ / Modified bitumen. Bitum mµ tÝnh chÊt l-u biÕn ®· ®-îc c¶i tiÕn trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o b»ng c¸ch sö dông mét t¸c nh©n ho¸ häc nhcao su thiªn nhiªn, polime tæng hîp,l-u huúnh vµ mét sè hîp chÊt cã kiÒm. Chó thÝch: oxy vµ c¸c chÊt xóc t¸c oxy còng nh- c¸c sîi vµ bét v« c¬ kh«ng ®-îc xem lµ c¸c t¸c nh©n c¶i tiÕn bitum. C¸c bitum c¶i tiÕn cã thÓ ®-îc sö dông trùc tiÕp hoÆc d-íi d¹ng bitum láng hoÆc nhò
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

33

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

t-¬ng bitum, hoÆc trén atphan thiªn nhiªn.

víi

Bitum cøng / Bitume dur / Hard bitumen. Bitum rÊt Ýt dÇu nªn cøng, ®é kim lón nhá, Bitum láng / Bitume fluidifiÐ / Cut back bitumen. ChÊt dÉn xuÊt thu ®-îc b»ng c¸ch trén thªm dÇu than ®¸ dÔ bay h¬i lªn (hoÆc dÇu nhÑ) vµ (hoÆc) dÇu ho¶ vµo bitum. Bitum l-u huúnh / Bitum soufflÐ / Blown bitumen. Cã pha trén mét l-îng l-u huúnh (kho¶ng 30%) ®Ó c¶i tiÕn bitum: t¨ng ®é nhít khi trén nãng, t¨ng ®é cøng khi nguéi. Bitum pha dÇu / Bitume fluxÐ / Fluxed bitumen.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

34

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ChÊt dÉn xuÊt thu ®-îc b»ng c¸ch thªm dÇu than ®¸ khã bay h¬i hoÆc dÇu ho¶ (dÇu pha) vµo bitum B×nh ®å tuyÕn / TracÐ en plan / Horizontal alignment H×nh chiÕu cña tim ®-êng vµ cña c¸c yÕu tè kh¸c cña ®-êng (tû lÖ cña nã tuú theo yªu cÇu tõng giai ®o¹n) trªn mÆt ph¼ng n»m ngang. Blèc kÕt hîp ®Ìn / Bloc de coordination des feux / Linked traffic signals,interconnected traffic signals(USA). ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn sù kÕt hîp gi÷a c¸c ®Ìn trªn mét tuyÕn (hoÆc mét khu vùc). Bong bËt cèt liÖu (sù) Arrachement du granulat Stripping of aggregate.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/ /
35

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HiÖn t-îng cèt liÖu cña mÆt ®-êng bÞ bong bËt d-íi t¸c dông cña xe ch¹y do chÊt l-îng cña chÊt dÝnh kÕt gi¶m hoÆc mÊt tÝnh dÝnh b¸m. Bong bËt tËp trung ë mét chç sinh ra æ gµ. Bong líp mÆt / DÐcollement du revªtement / Slippage of surface layer. Khu vùc t-¬ng ®èi côc bé mµ líp mÆt bÞ bong khái phÇn cßn l¹i cña kÕt cÊu mÆt®-êng d-íi t¸c dông h·m phanh cña « t«. Bong nhùa (sù) / DÐsenrobage / Stripping of binder. Mµng nhùa bÞ bong t¸ch khái cèt liÖu do Èm -ít. B«xit nung / Bauxite calcinÐe / Calcined bauxite.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

36

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§¸ trÇm tÝch mµu ®á, gåm chñ yÕu lµ alumin, oxyt s¾t vµ silice ®-îc nung ë nhiÖt ®é cao. Bã vØa / Bordure / Kerb, curb(USA). Bé phËn ®Ó ng¨n c¸ch ë mÐp phÇn xe ch¹y b»ng bª t«ng hoÆc ®¸ khèi Bã vØa b¹t thÊp / Bateau d'accÌs riverain / Dropped kerd access to driveway. Bã vØa cã chiÒu cao rÊt thÊp ®Ó xe rÏ vµo nhµ. Xem bã vØa th¼ng. Bã vØa ®øng / Bordure verticale / Vertical curb. Bã vØa võa b¶o hé cho mÆt®-êng, võa b¶o hé an toµn cho bé hµnh ®i trªn vØa hÌ. Th-êng cã chiÒu cao trªn 15cm tÝnh tõ mÆt ®-êng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

37

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Bã vØa ph¼ng / Bordure plat / Flush curb. Bã vØa cã cao ®é b»ng mÆt ®-êng, ®Ó b¶o hé mÆt ®-êng ®ång thêi cho xe (xe ®¹p,xe l¨n...) dÔ leo lªn vØa hÌ. Bãc líp ®Êt mÆt (viÖc) / DÐcouverte / Stripping of topsoil. ViÖc bãc c¸c líp ®Êt trªn mÆt (th-êng lµ ®Êt h÷u c¬ kh«ng thÝch hîp) ®Ó x©y dùng trùc tiÕp nÒn ®-êng trªn ®ã. Bãc m¶ng / Pelade / Peeling. Hçn hîp ®¸ trén nhùa cña líp mÆt bÞ bãc thµnh m¶ng nhá. Bãc v¶y c¸ / Ðcaillage / Scaling. Nøt r¹n nghiªm träng sinh ra c¸c chç bãc mÆt.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

38

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Bãc vÖt däc / Peignage / Streaking. Líp l¸ng nhùa sau khi r¶i bÞ mÊt sái vµ h×nh thµnh mét hoÆc nhiÒu vÖt song song víi tim ®-êng. Bé (tñ)®iÒu khiÓn / Contr«leur / Controller. ThiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tù ®éng c¸c ®Ìn giao th«ng. Bé ®Ìn, thiÕt bÞ chiÕu s¸ng / Luminaire / Lantern, luminaire(USA). Bé phËn ph¸t quang ®Ó chiÕu s¸ng gåm mét hay nhiÒu ®Ìn. Bé läc bôi / Filtre dÐpoussiÐreur / Dust filter. ThiÕt bÞ läc bôi b»ng l-íi mÞn kh«ng cho bôi lät ra m«i tr-êng xung quanh.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

39

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Bé thu (cña m¸y ®Õm) / Capteur / Sensor. ThiÕt bÞ vËt lý (vÝ dô vßng c¶m øng, tiÕp xóc c¬ ®iÖn....) nh¹y c¶m ®Ó xe cé t¹o nªn xung. Bét ®¸ / Farine de pierre / Stone dust. C¸c vËt liÖu thu ®-îc khi nghiÒn ®¸ v«i. Bét kho¸ng / Fines d' apport / Filler C¸c h¹t mÞn cho thªm vµo hçn hîp ®Ó bæ sung cho cÊp phèi cña hçn hîp vµ khuÕch t¸n l-îng nhùa. Bê tho¶i / Terrasse / Terrace DÎo ®Êt trªn s-ên nói cã ®é dèc ngang thÊp, thuËn lîi cho viÖc ®Æt tuyÕn. Bul«ng neo / Boulon d'ancrage / Anchor bolt.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

40

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cèt thÐp ®Æt trong lç khoan, mét ®Çu neo vµo ®¸ (neo mét ®Çu) hoÆc neo trªn toµn chiÒudµi (bul«ng ch«n). §Çu kia (®Çu lé) th-êng g¾n mét tÊm b¶n. Bï vªnh / Reprofilage / Reshaping. C«ng viÖc san b¹t chç cao, thªm vËt liÖu vµ lu lÌn ë chç thÊp ®Ó san b»ng mÆt ®-êng cò ®óng theo mÆt c¾t ban ®Çu cña nã tr-íc khi r¶i líp trªn. Bông vßm / Intrados(tunnel) / Soffit, intrados(USA). MÆt cong phÝa trong (phÝa thÊp) cña vßm. Cßn gäi lµ mÆt trong vßm. Bøng gèc,®µo gèc(c©y) / Essouchement / Grubbing up. Thao t¸c nhæ c¸c gèc c©y tr-íc c«ng t¸c lµm ®Êt.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

41

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

42

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C Cao ®¹c, ®o cao / Nivellement / Levelling C«ng viÖc ®o ®é cao cña c¸c ®iÓm trong khu vùc so s¸nh víi mét mÆt ph¼ng chuÈn. Cao ®é / Niveau / Level §é cao cña c¸c ®iÓm ®o ®¹c ®-îc so s¸nh víi mèc quèc gia hoÆc so s¸nh víi mèc gi¶ ®Þnh. Cao ®é n-íc ngÇm / Niveau dela nappe phrÐatique / Underground water level. Cao ®é mÆt tho¸ng æn ®Þnh cña n-íc ngÇm,ph©n biÖt cao ®é n-íc ngÇm vÒ mïa m-a, mïa kh«...

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

43

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cao ®é thiÕt kÕ / Altitude d'Ðtude / Designed elevation. Cao ®é yªu cÇu cña c«ng tr×nh. Trong ®-êng « t« lµ cao ®é cña ®-êng ®á. Cao ®é thiÕt kÕ nÒn ®-êng / C«te d'Ðtude de plateforme / Design elevation of subgrade. Cao ®é ë mÐp nÒn ®-êng khi ®· thi c«ng hoµn chØnh trong ®-êng ®« thÞ. Cã thÓ lÊy ë tim ®-êng nh-ng cÇn cã ghi chó. Cao ®é tù nhiªn / Altitude naturel / Ground elevation. Cao ®é cña mÆt ®Êt tù nhiªn. Cao su (hiÖn t-îng) / Fluctuation de chaussÐe / Springing. MÆt ®-êng bËp bÒnh do nÒn ®-êng kh«ng tho¸t ®-îc n-íc.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

44

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cao tr×nh, cèt / Cote altitude / Elevation. Kho¶ng c¸ch th¼ng ®øng tõ ®iÓm ®o tíi mÆt chuÈn. Khi so víi mÆt chuÈn quèc gia, ta cã cao tr×nh tuyÖt ®èi. C©n ®ong theo thÓ tÝch / Dosage volumÐtrique / Proportioning by volume. §ong vËt liÖu thµnh phÇn cña hçn hîp (bªt«ng xim¨ng, bªt«ng nhùa...) theo thÓ tÝch. C©n ®ong theo träng l-îng / Dosage pondÐral / Proportioning by weight. C©n ®ong vËt liÖu thµnh phÇn cña hçn hîp (bª t«ng xim¨ng, bª t«ng nhùa...) theo träng l-îng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

45

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C©n ®éng lùc / Bascule dynamique / Weighinmotion device. C©n xe kh«ng cÇn ph¶i dõng xe. C¶i thiÖn (®-êng) / AmÐlioration (de la route) / Road improvement. C«ng t¸c n©ng cÊp kü thuËt tiÕn hµnh dÇn tõng ®o¹n theo yªu cÇu ph¸t triÓn giao th«ng.

C¶i thiÖn ®Êt / AmÐlioration des sols / Soil improvement. Thao t¸c ®Ó c¶i thiÖn c¸c tÝnh chÊt vËt lý cña ®Êt nh®é Èm tù nhiªn, ®é dÎo, ®é nh¹y c¶m víi n-íc vµ víi b¨ng gi¸ b»ng c¸ch trén víi mét chÊt liªn kÕt, nh-ng liÒu l-îng chÊt liªn kÕt kh«ng ®ñ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

46

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

®Ó sinh ra mét sù ho¸ cøng ®¸ngkÓ vµ l©u dµi. C¶n l¨n (søc) roulement resistance Søc c¶n chèng tÞnh tiÕn cña do biÕn d¹ng biÕn d¹ng cña / RÐsistance au / Rolling l¹i xe. cña mÆt chuyÓn ®éng Nguyªn nh©n b¸nh xe vµ ®-êng.

Chi phÝ ®Çu t(c¸c) / DÐpense d'investissement / Investment cost, investment expenditure, outlay. C¸c chi phÝ ®Ó x©y dùng dù ¸n vµ c¸c c«ng tr×nh phô trî nh»m d¶m b¶o dù ¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. ChØ tiªu (c¸c) Criteria. C¸c yÕu tè cÇn quyÕt ®Þnh. Cã tiªu duy nhÊt / CritÌres / ph¶i xÐt khi thÓ cã 1 chØ lµ l·i (lîi
47

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

nhuËn). Cã tr-êng hîp ph¶i ph©n tÝch theo nhiÒu chØ tiªu, chØ tiªu l·i lóc ®ã chØ lµ mét trong nhiÒu chØ tiªu. C«ng tr×nh phô (cña ®-êng) (c¸c) / DÐpendances de la route / Road side ancillaries C¸c c«ng tr×nh phô trªn tuyÕn nh- b·i dÞch vô, c¸c trang bÞ ®iÒu khiÓn,th«ng tin.. C¸ch ©m / Isolation acoustique / Sound insulation. Sù ng¨n c¸ch sãng ©m thanh vµ sãng tiÕng ån. C¸t / Sable / Sand Toµn bé c¸c cì h¹t mÞn sö dông trong mét hçn giíi h¹n trªn(2 hoÆc 4 phô thuéc vµo viÖc sö cuèi cïng cña nã.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

®-îc hîp, mm) dông

48

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C¸t ch¶y / Sable boulant / Running sand. C¸t kh«ng æn ®Þnh, träng l-îng b¶n th©n c©n b»ng víi ¸p lùc thuû ®éng. C¸t gia cè bitum / Sable bitume / Bitumen bound sand. Hçn hîp cña c¸t vµ bitum(3%4%) C¸t gia cè xi m¨ng / Sableciment / Sand cement. Hçn hîp cña c¸t vµ xim¨ng (4%7%) cã thÓ cã chÊt lµm chËm ng-ng kÕt. C¸t gia cè xØ lß cao / Sablelaitier / Slagbound sand. Hçn hîp cña c¸t víi 15%20% xØ nghiÒn s¬ bé vµ mét chÊt ho¹t ho¸.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

49

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C¹p chuyÓn (m¸y) / DÐcapeuse / Scraper M¸y c¹p, dån, vËn chuyÓn, ®æ ®Êt vµ san ®Êt thµnh tõng líp. VÒ ph-¬ng thøc vËn hµnh cã m¸y tù hµnh vµ m¸ykÐo theo. VÒ ®IÒu khiÓn cã c¬ cÊu c¸p, c¬ cÊu thuû lùc. C¹p ®Êt (sù) / DÐcapage / Stripping of overburden. ViÖc bãc ®Êt theo tõng líp máng vµ dµi. C¾m tuyÕn / Implantation / Setting out, staking(USA) C¾m cäc trªn mÆt ®Êt c¸c ®iÓm ®Æc tr-ng cña ®å ¸n, ®Þnh vÞ b»ng c¸c to¹ ®é ®Þa lý (hai hoÆc ba chiÒu). C¾t (xÐn) cá / Fauchage / Mowing.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

50

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C¾t cá t¹i c¸c chç trång cá (d¶i ph©n c¸ch, taluy..) b»ng liÒm, m¸y c¾t. CÆn h¾c Ýn / Brai de houille / Coal tar pitch. CÆn thu ®-îc sau khi ch-ng cÊt l¹i gu®ron than®¸ CÇn Benkenman / Poutre Benkelman / Beam level deflectometer. ThiÕt bÞ ®o ®é vâng ®µn håi cña nÒn ®-êng vµ mÆt ®-êng ë bÒ mÆt cña diÖn ®o d-íi t¸c dông cña t¶i träng b¸nh xe tÝnh to¸n. Gåm cã gi¸ ®ì, cÇn tr-íc, cÇn sau, ®Çu ®o, b¸ch ph©n kÕ. CÇu / Pont / Bridge. C«ng tr×nh kiÕn tróc ®-îc x©y dùng dÓ ®-êng v-ît qua c¸c ch-íng ng¹i vËt thiªn nhiªn hay nh©n t¹o.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

51

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

CÇu b¶n / Pont en dalle / Slab bridge. CÇu mµ kÕt cÊu chÞu lùc chñ yÕu cña kÕt cÊu phÇn trªn lµ mét b¶n bª t«ng cèt thÐp(hoÆc lµ bª t«ng dù øng lùc). CÇu bª t«ng cèt thÐp / Pont en bÐton armÐ / Reinforced concrete bridge. CÇumµ vËt liÖu chñ yÕu lµm b»ng bª t«ng cèt thÐp, CÇu bª t«ng dù øng lùc / Pont en bÐton prÐcontraint / Pretressed concrete bridge. DÇm cÇu lµm b»ng bª t«ng dù øng lùc. CÇu bé hµnh / Passerelle / Footbridge, pedestrian bridge (USA). CÇu chuyªn dïng cho bé hµnh v-ît qua ®-êng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

52

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

CÇu cao / Viaduc / Viaduct. CÇu cã trô cao ®Ó v-ît mét thung lòng hoÆc mét c«ng tr×nh kh¸c (v-ît ®-êng « t«, ®-êng s¾t...), dßng n-íc ch¶y qua kh«ng ®¸ng kÓ. CÇu chÐo / Pont biais / Skew bridge. CÇu mµ tim cÇu giao chÐo víi h-íng n-íc ch¶y cña dßng s«ng hoÆc giao chÐo víi tim cña tuyÕn ®-êng mµ cÇu v-ît qua. CÇu chÝnh / Pont principal / Main bridge. §o¹n cÇu chñ yÕu c¨n cø vµo yªu cÇu th«ng thuyÒn, vÞ trÝ lßng s«ng vµ kÕt cÊu cña cÇu. CÇu cong / Pont courbe / Curved bridge. CÇu mµ ®-êng tim cña mÆt cÇu trªn mÆt b»ng lµ ®-êng cong.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

53

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

CÇu d©y v¨ng / Pont µ haubans / Cablestayed bridge. CÇu mµ bé phËn chÞu lùc chñ yÕu lµ hçn hîp gi÷a dÇm cøng chÞu nÐn vµ c¸c d©y xiªn. C¸c d©y nµy ®-îc neo vµo ®Ønh th¸p vµ c¸c dÇm cøng t¹o nªn c¸c gèi tùa ®µn håi. CÇu Beam CÇu yÕu dÇm dÇm / Pont µ poutres / bridge. cã kÕt cÊu chÞu t¶i chñ cña kÕt cÊu phÇn trªn lµ cÇu.

CÇu dÇm ®¬n gi¶n / Pont µ poutre simple / Simple supported beam bridge. CÇu mµ dÇm chÝnh lµ mét dÇm ®¬n gi¶n n»m trªn hai gèi ®ì, mét gèi cè ®Þnh vµ mét gèi di ®éng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

54

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

CÇu dÇm hÉng / Pont µ poutres cantilevers / Cantilever beam bridge. CÇu mµ cÊu kiÖn chÞu lùc chñ yÕu cña kÕt cÊu phÇn trªn lµ mét dÇm ®¬n gi¶n cã mét hay hai mót thõa ë ®Çu dÇm (dÇm hÉng) CÇu dÇm liªn hîp / Pont µ poutres composites / Composite beam bridge. CÇu mµ dÇm chÝnh b»ng thÐp kÕt hîp víi b¶n mÆt cÇu b»ng bª t«ng cèt thÐp (bª t«ng dù øng lùc) thµnh mét khèi. CÇu dÇm liªn tôc / Pont µ poutres continues / Continuous beam bridge. CÇu mµ dÇm chÝnh n»m trªn Ýt nhÊt lµ 3 gèi ®ì. CÇu dÉn / Approche du pont / Approach span.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

55

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§o¹n cÇu thay cho nÒn ®-êng ®¾p cao ë hai ®Çu cÇu chÝnh. CÇu dèc / Pont inclinÐ / Bridge on slope CÇu ®-îc x©y trªn ®o¹n ®-êng cã ®é dèc t-¬ng ®èi lín vµ ®é dèc däc cña cÇu b»ng ®é dèc däc cña ®-êng. CÇu ®i d-íi / Pont µ tablier infÐrieur / Through bridge. CÇu cã hÖ mÆt cÇu n»m ë bé phËn d-íi cña kÕt cÊu phÇn trªn. CÇu ®i gi÷a / Pont µ tablier intermÐdiaire / Half through bridge. CÇu cã hÖ mÆt cÇu n»m ë gi÷a kÕt cÊu nhÞp. CÇu ®i trªn / Pont µ tablier supÐrieur / Deck bridge.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

56

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

CÇu cã hÖ mÆt cÇu n»m trªn kÕt cÊu nhÞp. CÇu giµn / Pont µ treillis / Truss bridge. DÇm cÇu, cÊu kiÖn chñ yÕu cña kÕt cÊu phÇn trªn lµm theo kiÓu giµn. CÇu gç / Pont en bois / Timber bridge. DÇm cÇu chñ yÕu lµm b»ng gç. CÇu khèi x©y / Pont en maonnerie / Masonry bridge. DÇm cÇu lµm b»ng ®¸ x©y, g¹ch x©y. CÇu khung cøng / Pont µ charpente rigide / Rigid frame bridge. CÇu mµ dÇm, trô, mè liªn kÕt cøng víi nhau.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

57

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

CÇu l¾p ghÐp / Pont en ÐlÐments prÐfabriquÐs / Fabricated bridge. CÇu mµ kÕt cÊu phÇn trªn lµm b»ng c¸c cÊu kiÖn chÕ t¹o s½n ghÐp l¹i CÇu m¸ng / Aqueduc / Aqueduct. CÇu ®Ó dÉn n-íc, th-êng gÆp khi nÒn ®-êng ®i d-íi dßng n-íc. CÇu phao / Pont flottant / Pontoon bridge. CÇu ®Æt trªn c¸c trô næi trªn mÆt n-íc (thuyÒn, phµ, phao...) CÇu quay / Pont tournant / Movable bridge. CÇu mµ kÕt cÊu phÇn trªn cã thÓ ®ãng më b»ng c¸ch quay ®øng, quay ngang hoÆc nhÊc
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

58

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

cao ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu th«ng thuyÒn. CÇu th¼ng gãc / Pont droit / Right bidge CÇu mµ tim däc cÇu giao th¼ng gãc víi h-íng n-íc ch¶y cña dßng s«ng hoÆc giao th¼ng gãc víi tim cña tuyÕn ®-êng mµ cÇu v-ît qua. CÇu thÐp / Pont en arcier / Steel bridge. CÇu cã dÇm lµm b»ng thÐp. CÇu trµn /Pont submersible / Submersible bridge. CÇu cho phÐp n-íc trµn qua mÆt cÇu. CÇu treo / Pont suspendu / Suspension bridge. CÇu mµ bé phËn chÞu lùc chñ yÕu lµm b»ng c¸c d©y c¸p chÞu
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

59

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

kÐo tùa trªn ®Ønh th¸p vµ neo chÆt vµo c¸c mè neo. CÇu vßm rçng / Pont en arc µ ©me vide / Open sprandel arch bridge. CÇu vßm trªn vßm cuèn rçng, dïng c¸c cét ®øng vµ t-êng ngang ®Ó ®ì hÖ mÆt cÇu. CÇu vßm / Pont en arc / Arch bridge. CÇu mµ cÊu kiÖn chÞu t¶i chñ yÕu cña kÕt cÊu phÇn trªn lµ vßm. CÇu vßm ®Æc / Pont en arc µ ©me pleine / Filled sprandel arch bridge. CÇu vßm mµ trªn vßm cuèn x©y ®Æc (hoÆc lÊp vËt liÖu) ®Ó ®ì hÖ mÆt cÇu. CÇu vßm hai chiÒu / / Two way curved arch bridge.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

60

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

CÇu vßm mµ vµnh vßm cã hai h-íng: vßm däc vµ vßm ngang. CÊm dõng xe / Interdiction de s'arrªter / Stopping prohibited C¸c ®o¹n ®-êng kh«ng ®-îc phÐp dõng xe v× lý do an toµn. CÊp dù ¸n / Niveau de projet / Project level. CÊp qu¶n lý quyÕt ®Þnh kü thuËt c¸c dù ¸n hay c¸c ®o¹n ®-êng. CÊp m¹ng l-íi / Niveau de rÐseau / Network level. CÊp qu¶n lý hµnh chÝnh trªn toµn m¹ng l-íi ®-êng. CÊp phèi / GranularitÐ / Grading, particle size distribution.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

61

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Sù ph©n bè phÇn tr¨m c¸c kÝch cì cña c¸c h¹t cña mét vËt liÖu h¹t. CÊp phèi (®¸, sái) cã clorua v«i / Empierrement traitÐ au chlorure de calcium / Wellgraded aggregate treated with calcium chloride. CÊp phèi ®¸ d¨m hoÆc cÊp phèi sái thiªn nhiªn, khi lu lÌn cã xö lý b»ng clorua v«i. CÊp phèi chÆt / GranularitÐ serrÐe / Narrow grading. Mét cèt liÖu hoÆc ®Êt cã cÊp phèi chÆt nÕu kÝch th-íc cña c¸c h¹t kh¸c nhau n»m gi÷a c¸c giíi h¹n hÑp. CÊp phèi ®¸ / Grave / Graded aggregate, granular material. Hçn hîp c¸c cèt liÖu cã cì h¹t kh¸c nhau ®-îc trén l¹i
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

62

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

hoÆc hçn hîp tù nhiªn cña c¸c cèt liÖu cã cì h¹t kh¸c nhau. CÊp phèi ®¸ d¨m trén Èm / / Wet mix macadam. Hçn hîp c¸c vËt liÖu ®¸ hoÆc xØ lß cao nghiÒn (trõ sái s¹n) cã cÊp phèi thÝch hîp víi tØ lÖ phÇn tr¨m n-íc tèt nhÊt. CÊp phèi ®¸ gia cè bitum / Grave bitume / Bitumenbound graded aggregate, bitumen bound granular material. Hçn hîp cña cÊp phèi ®¸ vµ 3,5%5,5%bitum cã ®é kim lón thÝch hîp. CÊp phèi ®¸ gia cè chÊt liªn kÕt r¾n trong n-íc / Grave traitÐe aux liants hydrauliques / Graded aggregate bound with cementitious binders,
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

63

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

granular material bound with cementitious binders. ViÖc xö lý ®Êt b»ng mét chÊt liªn kÕt r¾n trong n-íc cã thÓ cho ®Êt c¶i thiÖn hoÆc ®Êt æn ®Þnh (®Êt gia cè). Khi vËt liÖu ®-îc xö lý lµ mét cèt liÖu chän läc (kÓ c¶ cèt liÖu tù nhiªn) cã mét cÊp phèi nhÊt ®Þnh vµ cã chøa mét tØ lÖ ®¸ d¨m th× ta ®-îc mét cÊp phèi ®¸ gia cè chÊt liªnkÕt r¾n trong n-íc. VËt liÖu nµy ®-îc sö dông ®Ó lµm c¸c líp mãng d-íi vµ líp mãng trªn. CÊp phèi dung träng, c-êng ®é chÞu nÐn ®-îc quy ®Þnh tr-íc. Kh©u trén cã thÓ tiÕn hµnh t¹i chç hoÆc ë tr¹m trén. CÊp phèi ®¸ gia cè nhò t-¬ng / Grave Ðmulsion / Emulsionbound graded
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

64

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

aggregate, emulsionbound granular material. Hçn hîp cña cÊp phèi ®¸ vµ nhò t-¬ng bitum(3%4%bitum) CÊp phèi ®¸ gia cè puz«lan / Gravepouzzolane / Pozzolanic stabilized base (USA). Hçn hîp cña cÊp phèi ®¸ víi puz«lan (15%20%) vµ v«i (2,5%3%) CÊp phèi ®¸ gia cè tro bay / Gravecendres volantes / Pozzolanic stabilized base (USA). Hçn hîp cña cÊp phèi ®¸ víi tro bay (8%12%) vµ v«i (2%3%) CÊp phèi ®¸ gia cè xim¨ng /Graveciment / Cementbound graded aggregate, cement bound granular material. Hçn hîp cña cÊp phèi ®¸ vµ xim¨ng (tõ 2,5%5%) cã thªm
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

65

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

hoÆc kh«ng thªm chÊt lµm chËm ng-ng kÕt. CÊp phèi ®¸ gia cè xØ lß cao / Gravelaitier / Slag bound graded aggregate, slagbound granular material. Hçn hîp cña cÊp phèi ®¸ víi 15%20% xØ lß cao h¹t nhá, hoÆc 8%20%xØ nghiÒn s¬ bé vµ mét chÊt ho¹t ho¸. CÊp phèi gi¸n ®o¹n / GranularitÐ discontinue / Gap grading, discontinuous grading. Mét cèt liÖu cã cÊp phèi gi¸n ®o¹n nÕu ®-êng cong cÊp phèi cña nã cã mét hoÆc nhiÒu b-íc nhaû râ rµng tøc cã mét l-îng tËp trung c¸c h¹t cïng cì h¹t. CÊp phèi hë / GranularitÐ ouverte / Open grading.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

66

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Quy ®Þnh kü thuËt cña mét cèt liÖu ®Ó cã mét tØ lÖ lín c¸c lç rçng. CÊp phèi liªn tôc / GranularitÐ continue / Continuos grading. Mét cèt liÖu cã cÊp phèi liªn tôc nÕu ®-êng cong cÊp phèi cña nã kh«ng cã b-íc nh¶y râ rµng. CÊp phèi më réng / GranularitÐ ÐtalÐe / Wide grading. Ng-îc l¹i víi cÊp phèi chÆt, kÝch th-íc c¸c h¹t tr¶i réng trªn mét giíi h¹n réng. CÊp phèi tèt nhÊt / GranulomÐtrie optimale / Optimum gradation. CÊp phèi cña c¸c nhãm h¹t kho¸ng tho¶ m·n yªu cÇu kü thuËt cña c«ng tr×nh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

67

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

CÊu tróc cùc lín / MÐgatexture / Megatexture. §é mÊp m« cña bª mÆt mÆt ®-êng víi kÝch th-íc theo chiÒu ngang gi÷a 50mm vµ 500mm vµ theo chiªï th¼ng ®øng gi÷a 10mm50mm. KiÓu cÊu tróc nµy cã chiÒu dµi b-íc sãng b»ng ®é lín b-íc sãng cña vÖt tiÕp xóc gi÷a b¸nh xe víi mÆt ®-êng. CÊu tróc mÞn / Microtexture / Microtexture. Sù kh«ng ®Òu cña bÒ mÆt ®-êng víi kÝch th-íc theo chiÒu ngang gi÷a tõ 0mm ®Õn 0,5mm vµ theo chiÒu th¼ng ®øng tõ 0mm0,2mm. CÊu tróc mÞn liªn quan víi ®é gå ghÒ bÒ mÆt cña sái s¹n, c¸t vµ mÆt ®-êng khi tiÕp xóc víi hoa v¨n cña lèp xe. Nã cho ta mét c¶m gi¸c r¸p, Ýt nhiÒu c¶m thÊy ®-îc
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

68

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

nh-ng th-êng qu¸ nhá ®Ó cã thÓ quan s¸t ®-îc b»ng m¾t. CÊu tróc th« / Macrotexture / Macrotexture. Sù kh«ng ®ång ®Òu cña bÒ mÆt mÆt ®-êng víi kÝch th-íc theo chiÒu ngang gi÷a 0,5mm50mm vµ theo chiÒu th¼ng ®øng gi÷a 0,2mm10mm. CÊu tróc th« liªn quan víi kÝch cì cèt liÖu, víi c«ng thøc phèi hîp vµ víi viÖc thi c«ng (lu lÌn) còng nh- víi viÖc xö lý bÒ mÆt (nÕu cÇn). Nã cã chiÒu dµi b-íc sãng b¾ng chiÒu dµi hoa v¨n cña lèp xe t¹i mÆt tiÕp xóc cña lèp xe víi mÆt ®-êng. Ch©n vßm / Naissance / Springing. §é cao mµ b¾t ®Çu tõ ®ã x©y vßm, t¹i ®ã vßm ®Ì lªn gèi tùa.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

69

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ch¶i bª t«ng t-¬i (t¹o nh¸m) / Brossage du bÐton frais / Brushing of newly laid concrete. Ch¶i bª t«ng t-¬i ®Ó t¹o nh¸m. Ch¹y xe theo côm / Circulation en peloton / Bunching,Platooning(USA) T×nh tr¹ng ch¹y xe khã v-ît, nhiÒu xe con ph¶i ch¹y thµnh côm sau mét xe t¶i ch¹y chËm ®-îc gäi lµ xe dÉn ChÈn ®o¸n / Diagnostic / Diagnosis. T×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ c¸c nguyªn nh©n lµm xuèng cÊp (hháng) c«ng tr×nh ®Ó t×m biÖn ph¸p chÈn trÞ. ChÊn l-u bal¸t Ballast. / Ballast /

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

70

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThiÕt bÞ ®iÖn c¶m dïng cho c¸c ®Ìn cã phãng ®iÖn. ChÊt ®én kÕt cÊu, chÊt ®én c¶i thiÖn cÊp phèi / Additif de structure / Additive to improve grading. ChÊt ®én thªm ®Ó c¶i thiÖn cÊp phèi (xem ®-êng cong cÊp phèi). ChÊt lµm chËm ng-ng kÕt bª t«ng / Retardeur de prise / Retarder concrete, retarding agent (concrete) ChÊt phô gia cã t¸c dông kÐo dµi thêi gian ng-ng kÕt cña bª t«ng. ChÊt lµm láng, dung m«i / Fluidifiant, fluxant / Flux. ChÊt láng thªm vµo mét chÊt kh¸c ®Ó gi¶m ®é nhít cña nã. Kh¸i niÖm nµy bao gåm c¸c chÊt ch-ng cÊt dÔ bay h¬i
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

71

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

(c¸c chÊt lµm láng) ®-îc sö dông khi chÕ t¹o bitum pha dÇu, c¸c dÇu khã bay h¬i (c¸c dung m«i) ®-îc sö dông khi chÕ t¹o bitum pha dÇu vµ c¸c bitum mÒm ®-îc trén víi bitum cøng ®Ó thu ®-îc c¸c cÊp ®é cøng trung gian. ChÊt liªn kÕt bitum, nhùa bitum / Liant bitumineux / Bituminous binder. VËt liÖu dÝnh kÕt chøa bitum hoÆc atphan thiªn nhiªn hoÆc hçn hîp cña hai lo¹i trªn. ChÊt liªn kÕt chuyªn dïng lµm ®-êng / Liant hydraulique spÐcial routier / Special cementitious road binder. ChÊt liªn kÕt r¾n trong n-íc chuyªn dïng lµm ®-êng, ®-îc chÕ t¹o ë nhµ m¸y xim¨ng.ChÊt liªn kÕt nµy thu ®-îc b»ng c¸ch nghiÒn chung hoÆc trén
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

72

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

c¸c vËt liÖu kh¸c nhau nhclanhke xim¨ng, xØ lß cao vµ / hoÆc tro bay vµ mét chÊt xóc t¸c hoÆc chÊt kÝch thÝch ®«ng kÕt. §Æc ®iÓm cña chÊt liªn kÕt nµy lµ ng-ng kÕt chËm vµ cã thêi gian ®Ó thi c«ng dµi. Nã ®-îc dïng ®Ó gia cè ®Êt t¹i chç, ®Ó trén víi cÊp phèi ®¸ vµ c¸t cïng víi chÊt liªn kÕt r¾n trong n-íc ®Ó lµm c¸c líp mãng ®-êng. ChÊt liªn kÕt hydr«c¸cbon / Liant hydrocarbonÐ / Hydrocarbon binder. VËt liÖu dÝnh kÕt thµnh phÇn chñ yÕu lµ c¸c m¹ch vßng carbon vµ hydro, trªn thùc tÕ lµ chøa bitum vµ (hoÆc) atphan thiªn nhiªn vµ (hoÆc) gu®ron

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

73

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ChÊt liªn kÕt r¾n trong n-íc / Liant hydraulique / Cementitious binder. C¸c chÊt liªn kÕt ®«ng cøng khi cã t¸c dông cña n-íc. ChÊt phô gia / Adjuvant / Admixture. S¶n phÈm ®-îc thªm vµo víi l-îng nhá sÏ t¹o ra nh÷ng thay ®æi c¸c ®Æc tr-ng b×nh th-êng cña mét hçn hîp nhmong muèn. Che ®Ìn (sù) / DÐfilement / Cut off Kü thuËt ®Ó gi¶m lo¸ b»ng c¸ch che kh«ng cho nh×n trùc tiÕp vµo c¸c ®Ìn vµ c¸c mÆt cã ®é s¸ng cao. Ph©n ra c¸c lo¹i ®Ìn :che chãi, che mét phÇn, kh«ng che chãi, ChÌn khe / Garnissage joints / Joint sealing.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

des

74

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ChÌn c¸c khe b»ng c¸c vËt liÖu chÌn khe ®Ó chèng thÊm n-íc. ChÕ ®é n-íc, chÕ ®é thuû v¨n / RÐgime hydraulique / Hydrological regime. Tæng hîp tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn n-íc ¶nh h-ëng ®Õn nÒn ®-êng nh- chÕ ®é m-a, chÕ ®é bèc h¬i, thæ nh-ìng, canh t¸c, ®iÒu kiÖn tho¸t n-íc... Chi phÝ c¬ héi cña vèn / Cout d'opportunitÐ du capital / Opportunity cost of capital. Lîi Ých ®-îc thÊy tr-íc khi dïngmét ®¬n vÞ vèn vµo mét dù ¸n cô thÓ. C¸c lîi Ých thÊy tr-íc nµy ®-îc tÝnh theo c¸c c¸ch sö dông kh¸c nhau cña mét ®¬n vÞ vèn hay so s¸nh víi l·i suÊt chung cña nÒn kinh tÕ.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

75

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Chi phÝ cña mét dù ¸n / Cout d'une opÐration / Cost of a project. Toµn bé chi phÝ ®Ó thùc hiÖn mét dù ¸n. NÕu chi phÝ r¶i ra theo c¸c n¨m th× ph¶i qui ®æi chóng vÒ thêi ®iÓm hiÖn t¹i. Th-êng quy vÒ n¨m ®Çu(n¨m tr-íc cña n¨m b¾t ®Çu vµo ®Çu t-) vµ ®­îc gäi lµ “chi phÝ kinh tÕ” cña dù ¸n. Ng-îc l¹i, tæng céng c¸c chi phÝ kh«ng xÐt yÕutè thêi gian th× gäi lµ “chi phÝ kh¸i to¸n” Khi xÐt c¶ c¸c chi phÝ duy tu b¶o d-ìng vµ khai th¸c con ®-êng sau khi quy ®æi vµ céng vµo gÝa thµnh th× ®-îc gäi lµ “tæng chi phÝ kinh tÕ”. ChiÒu cao cña tÜnh kh«ng / Tirant d'air, hauteur libre
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

76

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

/ Height clearance, headrom, vertical clearance(USA) KÝch th-íc cao nhÊt theo chiÒu ®øng cña tÜnh kh«ng. ChiÒu cao kiÕn tróc cña cÇu / Hauteur de construction du pont / Construction height of bridge. ChiÒu cao tÝnh tõ ®¸y cña kÕt cÊu phÇn trªn tíi ®Ønh mÆt cÇu. ChiÒu dµi ®-êng cong / Longueur de courbe / Curve length. ChiÒu dµi ®-êng cong tõ ®iÓm tiÕp ®Çu tíi ®iÓm tiÕp cuèi. ChiÒu dµy líp / Epaisseur de couche / Thickness of course, layer thickness. ChiÒu dµy cña líp kÕt cÊu ®-îc x¸c ®Þnh theo lý do cÊu
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

77

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

t¹o hoÆc theo ®iÒu kiÖn chÞu t¶i cña nã. ChiÒu réng lµn xe / Largeur d'une voie / Lane width ChiÒu réng kh«ng gian ®ñ ®Ó cho 1 hµng xe ch¹y theo mét chiÒu. ChiÒu réng phÇn ®-êng xe ch¹y / Largeur roulable / Usable width, through traveled way (USA) ChiÒu réng xe cã thÓ sö dông trong thùc tÕ gåm cã mÆt ®-êng,vµ c¸c phÇn më réng. ChiÒu réng r¶i / Largeur d'Ðpandage, largeur de rÐpandage / Width of spread. ChiÒu réng c«ng t¸c cña m¸y r¶i vËt liÖu cã thÓ thùc hiÖn ®-îc .

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

78

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ChiÒu s©u hoa v¨n lèp xe / Profondeur des sculptures d'un pneu / Tyre tread depth. ChiÒu s©u c¸c ®-êng g©n lèp xe b¸m vµo mÆt ®-êng. ChiÒu s©u trung b×nh cña ®é nh¸m / Profondeur de texture moyenne / Mean texture depth. ChiÒu s©u trung b×nh cña cÊu tróc bÒ mÆt mÆt ®-êng. §ã lµ tØ sè cña thÓ tÝch vËt liÖu tiªu chuÈn [ c¸t (chiÒu cao c¸t hoÆc chiÒu s©u c¸t), bi thuû tinh ] trªn diÖn tÝch cña vÖt trßn vËt liÖu ®ã ®-îc dµn máng ra trªn bÒ mÆt thÝ nghiÖm. ChiÕt gi¶m ®é dèc däc / Compensation de la pente longitudinate / Grade compensation.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

79

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Quy ®Þnh h¹ thÊp ®é dèc däc do ë trªn c¸c khu vùc cã cao ®é trªn 3000m hoÆc do trïng víi ®-êng cong n»m cã b¸n kÝnh nhá. ChiÕu s¸ng ®-êng / Eclairage de la route / Road lighting. T¸c nghiÖp chiÕu s¸ng cho xe nhËn râ h-íng ®i vµ c¸c ch-íng ng¹i vËt trong ®ªm. ChØ giíi x©y dùng ®-êng / Assiette, largeur de l'assiette / Construction limite(USA).(h×nh 3) PhÇn ®Êt trªn thùctÕ ®· x©y dùng ®-êng vµ c«ng tr×nh phô thuéc. ChØ sè dÎo / plasticitÐ / index. Indice de Plasticity

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

80

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HiÖu sè cña giíi h¹n ch¶y vµ giíi h¹n dÎo. Lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ph©n lo¹i ®Êt. ChØ sè ®ãng b¨ng / Indice de gel / Frost index. Tæng chªnh lÖch nhiÖt ®é trong c¶ n¨m gi÷a 00C vµ nhiÖt ®é trung b×nh ngµy cña c¸c ngµy cã nhiÖt ®é trung b×nh d-íi O0C ChØ sè ®é b»ng ph¼ng quèc tÕ / Indice international d'uni/ International roughness index (IRI) IRI lµ tæng chuyÓn dÞch theo ph-¬ng th¼ng ®øng tÝch luü cña mét hÖ treo tÝnh to¸n®-îc trong mét cù ly ch¹y xe nhÊt ®Þnh hay lµ ph¶n øng ë tr¹ng th¸i ®éng cña mét b¸nh ®¬n (m« pháng theo m« h×nh to¸n häc mét b¸nh chÞu t¶i cña « t«) khi ch¹y trªn mét mÆt c¾t
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

81

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

däc. §¬n vÞ cña IRI ®-îc biÓu thÞ b»ng ®é dèc trung b×nh (m/ km, hay mm/ m) TrÞ sè IRI cã thÓ t×m ®-îc b»ng ph-¬ng ph¸p ®o ®é b»ng ph¼ng dïng thiÕt bÞ ®o mÆt c¾t GMR. ChØ sè chÊt l-îng ch¹y xe / Indice de confort de roulement / Riding quality endex, Ride quality index(RQI). ChÊt l-îng ch¹y xe cña mÆt ®-êng phô thuéc vµo ®é b»ng ph¼ng cña mÆt ®-êng, ®éng th¸i cña xe vµ n¨ng lùc c¶m thô cña ng-êi sö dông ®-êng. Do ®ã ®Ó d¸nh gi¸ chÊt l-îng ch¹y xe th-êng ph¶i tæ chøc mét nhãm ®¸nh gi¸ gåm ng-êi thiÕt kÕ, thi c«ng, b¶o d-ìng vµ c¶ l¸i xe, hµnh kh¸ch.. cïng ®i xe, cho xe ch¹y trªn ®o¹n ®-êng cÇn ®¸nh gi¸ víi mét tèc ®é nhÊt ®Þnh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

82

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Mçi ng-êi ®i trªn xe sÏ cho ®iÓm ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ch¹y xe cña ®o¹n ®-êng ®ã theo ý kiÕn riªng cña m×nh. §iÓm sè trung b×nh cña c¸c ng-êi sö dông ®-êng ®i trªn xe gäi lµ chØ sè chÊt l-îng ch¹y xe RQI ChØ sè n¨ng lùc phôc vô hiÖn thêi / Indice d'aptitude au service / Present serviceability index(PSI). Lµ mét chØ tiªu tæng hîp ®-îc x¸c ®Þnh qua thÝ nghiÖm cñaAASHTO phô thuéc vµo ®é b»ng ph¼ng, tû lÖ khe nøt, tû lÖ diÖn tÝch ph¶i v¸ ch÷a. TrÞ sè PSI ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng ph-¬ng ph¸p chuyªn gia vµ cã trÞ tõ 0,0 (®-êng kh«ng thÓ ®i ®-îc) tíi 5,0 (chÊt l-îng thËt hoµn h¶o).

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

83

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ChØ sè n¨ng lùc th«ng hµnh / Indice de capacitÐ / Capacity index. ChØ sè dïng ®Ó m« t¶ mét m¹ng l-íi ®-êng d-íi d¹ng to¸n häc, viÖc ph©n lo¹i c¸c con ®-êng theo c¸c ®Æc tr-ng vËt lý (vÝ dô:chiÒu réng ®-êng, sè lµn xe, tèc ®é xe ch¹y trong mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh) ChØ sè rçng / Teneur en vides, indice de vide (B) / Void content, void(s) ratio ChØ sè rçng lµ tû lÖ gi÷a phÇn rçng (v)vµ phÇn ®Æc gi¶ thiÕt b»ng 1. Chó ý, ®é rçng (porositÐ / porosity) lµ tû lÖ gi÷a phÇn rçng vµ tæng thÓ tÝch. v/(1+v) ChØ sè tiÕng ån / Indice de bruit / Noise index.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

84

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lµ tªn cña mét hä ®-êngcong ®ång møc ån (theo tÇn sè) ®Ó ®¸nh gi¸ tiÕng ån. Theo ISO lµ ®-êng NR (noise rating) cßn ë Mü hay dïng ®-êng NC (Noise criteria).. hai ®-êng nµy gÇn gièng nhau. ChØ sè tr¹ng th¸i / Indicateur d'Ðtat / Condition d'Ðtat. Th«ng sè ®Ó l-îng ho¸ mét ®Æc tr-ng tr¹ng th¸i cña mÆt ®-êng(vÝ dô ®é b»ng ph¼ng, søc chÞu t¶i) ChØ tiªu thiÕt kÕ / CritÌre de dimensionnement / Design criterion. C¸c giíi h¹n vÒ c¸c h¹ng môc thiÕt kÕ ®-îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn(norme, spÐcifications) hay quy ®Þnh riªng cho c«ng tr×nh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

85

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ChØnh san mÆt ®-êng / DÐflachage / Regulating. San söa mÆt ®-êng b»ng ph¼ng cho xe ch¹y ªm thuËn. ChÞu kÐo (®é bÒn, c-êng ®é) / RÐsistance µ la traction / Tensile strenght. C-êng ®é cña mét vËt liÖu tíi lóc bÞ ph¸ ho¹i do chÞu kÐo x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm kÐo trùc tiÕp hoÆc b»ng thÝ nghiÖm Ðp chÎ. ChÞu nÐn (®é bÒn, c-êng ®é) / RÐsistance µ la compression / Compressive strength øng suÊt nÐn lín nhÊt cña vËt liÖu chÞu tr-íc khi bÞ ph¸ ho¹i. ChÞu uèn (®é bÒn, c-êng ®é) / RÐsistance a la flexion / Flexural strenght.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

86

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§¹i l-îng ®Æc tr-ng cho tÝnh chÞu nÐn uèn cña vËt liÖu. Chän ph-¬ng thøc vËn chuyÓn / Choix modal / Modal split. Ph©n chia c¸c hµnh tr×nh cho c¸c ph-¬ng thøc vËn t¶i trong vïng. Chän s¬ ®å ®Ìn (theo chu tr×nh lËp s½n) / Choix de plans de feux / signal plan selection. Chän s¬ ®å theo mét sè ch-¬ng tr×nh tÝnh tr-íc. Cã thÓ thay ®æi theo c¸c giê trong ngµy hoÆc thay ®æi b»ng tay. Chç ¨n ngoµi trêi / cassecroute / Picnic Kh«ng gian t¸ch khái kh¸ch nghØ ng¬i,®iÓm Aire de area. ®-êng ®Ó t©m...

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

87

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Chç cÊm ®ç xe / Interdiction de stationner / Parking prohibited C¸c ®o¹n ®-êng trªn ®ã kh«ng ®-îc phÐp ®ç xe (v× lý do b¶o ®¶m v× n¨ng lùc th«ng hµnh,v× an toµn giao th«ng...) Chç chui qua ®-êng / Passage souterrain / Underpass. Chç chui qua cÇu v-ît hay hÇm ®Ó qua ®-êng. Chç dõng xe / Point d’arrªt / Layby, turn – out (USA). Xem ®iÓm dõng xe. Chç dõng xe (®-êng cøu n¹n) / Lit d'arrªt / arrester bed §o¹n cuèi ®-êng cøu n¹n, cã tÊm ch¾n vµ cã ®æ c¸t ®Ó gi÷ xe l¹i. Chç giao c¾t / / Cisaillement. Cisaillement
88

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Chç dßng xe c¾t qua mét dßng xe kh¸c trªn cïng mét mÆt ph¼ng. Chç giao víi ®-êng s¾t / Croisement du chemin de fer / Rail road crossing. Chç ®-êng bé vµ ®-êng s¾t giao nhau cïng møc. Chç lâm / Cassis / Transverse depression Chç lâm c¸ biÖt trªn mÆt c¾t däc trªn chiÒu dµi t-¬ng ®èi ng¾n. Chç låi (kiÓu l-ng lõa) / Dos d'©ne / Hump Chç låi c¸ biÖt trªn mÆt c¾t däc cã chiÒu dµi t-¬ng ®èi ng¾n. Chç låi ngang, gê låi ngang / Bourrelet / Ridging.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

89

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu mÆt ®-êng bÞ dån l¹i t¹o nªn mét chç låi theo chiÒu ngang. Chç phång rép / Cloque Blister. Chç phång vì, ë d-íi rçng. /

Chç qua ®-êng / Place d'Ðvitement / Passing place. Chç qua ®-êng cã tæ chøc ®Ó tr¸nh tai n¹n :cã thÓ dïng c«ng tr×nh, cã thÓ lîi dông c¸c gÇm cÇu, cã thÓ gom thu l¹i trªn mét vÞ trÝ thuËn lîi trªn mÆt ®-êng. Chç qua ®-êng cña sóc vËt / Passage µ bestiaux / Cattle creep. N¬i tËp trung cho sóc vËt qua ®-êng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

90

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Chç thó rõng qua ®-êng / Passage µ gibiers / Game passage. N¬i t¹o chç qua ®-êng cho thó, tr¸nh g©y tai n¹n giao th«ng. Th-êng lîi dông c¸c b·i d-íi gÇm cÇu, trªn bê s«ng cho thó qua. Chèng c¾t (®é bÒn, c-êng ®é) / RÐsistance au cisaillement / Shear strenght. øng suÊt chÞu c¾t lín nhÊt vËt liÖu chÞu ®-îc tr-íc khi bÞ tr-ît hay bÞ c¾t. Chèng mßn (®é bÒn, c-êng ®é) / RÐsistance µ l'attrition / Resistance to attrition. §¹i l-îng ®Æc tr-ng cho tÝnh chèng mßn cña vËt liÖu Chèng ®ì (sù) / Shoring. Ðtayage /

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

91

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Dïng cäc hay c¸c thanh chèng b»ng gç hay b»ng c¸c vËt liÖu t¹m khi ®µo ®Êt, lµm v¸n khu«n, th-êng lµ c¸c thanh chèng nghiªng (raking), ®«i khi cã thanh chèng ngang (flying) hay chèng ®øng (deading shoring) Chèng tr¬n (mÆt ®-êng) / Grenaillage / Shotblasting. Dïng c¸c viªn bi thÐp nhá b¾n vµo mÆt ®-êng, khi nÈy lªn bi ®-îc hót vµ b¾n l¹i. Sù va ®Ëp cña c¸c viªn bi lµm s¹ch bÒ mÆt vµ kh«i phôc c¸c cÊu tróc th« vµ c¸c cÊu tróc mÞn t¨ng ®é nh¸m cña mÆt ®-êng, chèng tr¬n tr-ît. Chu tr×nh (®Ìn) / Cycle (feux) / Cycle (signals) Mét chuçi hoµn chØnh c¸c tr¹ng th¸i ®Ìn ®Ó xe theo c¸c
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

92

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

h-íng th«ng qua ®-îc nót giao th«ng Ch-¬ng tr×nh can thiÖp / Programme d'intervention / Incident management. Ch-¬ng tr×nh lËp l¹i giao th«ng b×nh th-êng sau tai n¹n vµ gi¶i quyÕt c¸c hËu qu¶ : can thiÖp vÒ c¸c mÆt cøu hé, ph¸p lý, xe cé,... Co ngãt (sù) / Retrait / Shrinkage HiÖn t-îng thÓ tÝch cña bª t«ng bÞ co l¹i trong khi ®«ng cøng hoÆc khi gi¶m nhiÖt ®é (so víi nhiÖt ®é lóc ®æ bª t«ng) Cäc c¸t. Xem giÕng c¸t. Composit ®Þa kü thuËt, geocomposit / GÐocomposite / Geocomposite.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

93

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

TËp hîp c¸c vËt liÖu mµ trong c¸c thµnh phÇn cña nã cã sö dông Ýt nhÊt mét v¶i ®Þa kü thuËt hä¨c mét s¶n phÈm t-¬ng tù v¶i ®Þa kü thuËt. C«ng t¸c lµm ®Êt / Terrassement / Earthwork. Toµn bé c¸c c«ng t¸c cã ®èi t-îng lµ ®Êt (nÒn ®µo, nÒn ®¾p) C«ng tr×nh trªn ®-êng / Ouvrage d'art / Engineering structure. Tªn gäi tæng hîp c¸c c«ng tr×nh ®-îc x©y dùng trªn mét con ®-êng. C«ng xon / Console / Suspender, bracket. DÇm thõa v-¬n ra phÝa ngoµi cña nhÞp, hay phÝa ngoµi cña c«ng tr×nh gi÷ l¹i b»ng ngµm. CÇu cã mót thõa gäi lµ cÇu
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

94

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

hÉng (Pont contiliver Cantilever bridge)

/

C¬ së sè liÖu vÒ ®-êng s¸ / Base des donnÐes routiÌres / Road data base. C¸c sè liÖu tÝch luü hµng n¨m vÒ duy tu b¶o d-ìng t×nh h×nh h- h¹i, söa ch÷a, vµ c¸c sè liÖu ban ®Çu nh- hå s¬ hoµn c«ng, hå s¬ ®¨ng ký ®-êng... C¬ tuyÕn / Ligne de base / Base line. §o¹n ®-êng th¼ng ®-îc ®o chiÒu dµi thËt chÝnh x¸c lµm c¬ së cho m¹ng l-íi tam gi¸c ®¹c. C¬ tuyÕn chôp ¶nh hµng kh«ng / Ligne de base photogrammÐtrique / Aerophoto base Cù li gi÷a hai lÇn chíp s¸ng cña èng kÝnh m¸y chôp ¶nh
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

95

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

trong t¸c nghiÖp hµng kh«ng.

chôp

¶nh

Cã lîi nhuËn, cã l·i / Rentable / Profitable. Lµ dù ¸n sinh lîi nhiÒu h¬n yªu cÇu tèi thiÓu ®Ó c©n b»ng víi chi phÝ. Cãc ph¶n quang / Plot / Road stud, raised pavement marker(USA). ThiÕt bÞ kÝch th-íc nhá, h¬i nh« lªn trªn mÆt ®-êng cã ph¶n quang ®Ó ban ®ªm nh×n râ ranh giíi c¸c v¹ch kÎ. Cäc / Pieu / Pile. Cét dµi ®-îc c¾m vµo trong ®Êt, b»ng c¸c vËt liÖu: tre, gç, thÐp hay bª t«ng cèt thÐp. Cã thÓ ®ãng, Ðp... Cäc chÞu lùc chia ra c¸c lo¹i cäc v¸n, cõ.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

96

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cäc ®¸nh dÊu / Piquet de rÐfÐrence, piquet d' indication / Reference stake. Cäc phô ®ãng c¹nh mét cäc chÝnh quan träng cã t¸c dông ®Þnh vÞ khi cäc chÝnh bÞ thÊt l¹c. Cäc g¨m (®Êt) / Clouage de sol / Soil nailing. C¸c cäc g¾m vµo s©u trong ®Êt ®Ó chèng tr-ît. Cäc thªm/ Piquet additionnel / Additional stake Cäc ®ãng thªm vµo gi÷a c¸c cäc chÝnh (cäc ch½n ë chç ®Þa h×nh thay ®æi) Cäc tiªu / Balise / Marker post. ThiÕt bÞ trång däc ë trªn lÒ ®-êng nh»m dÉn h-íng ë c¸c chç nguy hiÓm: l-ng ®-êng
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

97

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

cong n»m cã b¸n kÝnh nhá, nÒn ®¾p cao vùc s©u... Cäc tiªu ph¶n quang / DÐlinÐateur / Delineator(USA). Cäc tiªu cã c¸c ®o¹n s¬n ph¶n quang hay g¾n tÊm ph¶n quang ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng nh×n ban ®ªm. Cäc v¸n / Rideau de palplanches / Sheet pile wall, sheetpiling. TÊm kim lo¹i theo d¹ng tÊm dµi, cã méng kÝn, ®ãng t¹o thµnh vßng v©y chèng ¸p lùc ngang cña n-íc, cña ®Êt ®Ó t¹o diÖn thi c«ng. Cäc v«i / Colonne traitÐe µ la chaux / Lime pile. Lç khoan ®-îc nhåi ®Çy v«i sèng ®Ó t¨ng nhanh cè kÕt nÒn ®Êt yÕu.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

98

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cæ phÇn / ÐquitÐ / Equity. Gi¸ trÞ cu¶ lîi Ých (l·i) trong tµi s¶n cña ng-êi së h÷u, lµ hiÖu cña sè tiÒn thÕ chÊp cßn gi÷ l¹i víi tæng gi¸ trÞ cña t¶i s¶n. Cè kÕt (sù) / Consolidation / Consolidation. Sù lón tõ tõ cña ®Êt dÝnh d-íi t¶i träng cña kÕt cÊu. §ã lµ qu¸ tr×nh n-íc lç rçng d-íi ¸p lùc míi cña t¶i träng ( lín h¬n ¸p lùc tiÒn cè kÕt ) tho¸t ra, lµm cho c¸c lo¹i ®Êt cè kÕt lín. Cè kÕt ®éng / Consolidation dynamique / Dynamic consolidation. Dïng vËt nÆng th¶ r¬i trªn mét ®é cao nhÊt ®Þnh t¹o xung lù lµm t¨ng nhanh ®é cè kÕt cu¶ ®Êt yÕu.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

99

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cèng / Ponceau / Culvert. C«ng tr×nh tho¸t n-íc nhá qua ®-êng. Th-êng gåm mãng, th©n cèng vµ cöa cèng hîp thµnh. Cèng b¶n / Ponceau aux dalles / Slab culvert. Cèng mµ phÇn trªn cña cèng lµ mét b¶n bª t«ng, ®¸... Cèng b¸n ¸p / Ponceau semisubmergÐ / Inlet submerged culvert. Cèng cã n-íc ngËp miÖng cèng, n-íc ch¶y ®Çy tiÕt diÖn trªn mét ®o¹n ®Çu cèng. Cèng cã ¸p / Ponceau submergÐ / Outlet submerged culvert. Cèng cã n-íc ngËp miÖng cèng, n-íc ch¶y ®Çy tiÕt diÖn suèt chiÒu dµi èng. Cèng hép culvert. / Dalot / Box
100

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cèng mµ th©n cèng lµm b»ng c¸c ®èt cèng bª t«ng cèt thÐp h×nh hép Cèng kh«ng ¸p / Ponceau nonsubmergÐ / Inlet unsubmerged culvevt. Cèng mµ n-íc ch¶y kh«ng ®Çy tiÕt diÖn (cã mÆt tho¸ng) Cèng trßn / Ponceau tubulaire, buse / Pipe culvert. Cèng tho¸t n-íc kiÓu ®-êng èng trßn ®-êng kÝnh t-¬ng ®èi lín. Cèng xiph«ng / Ponceau µ siphon / Siphon culvert. Cèng dÉn n-íc chui qua ®-êng kiÓu b×nh th«ng ®¸y khi mùc n-íc kh¸ cao. Cèt liÖu Aggregate / Granulat /

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

101

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu h¹t dïng trong x©y dùng. Cèt liÖu cã thÓ lµ tù nhiªn, nh©n t¹o hoÆc cèt liÖu sö dông l¹i. Cèt liÖu th« / Gros / Coarse aggregate. Toµn bé c¸c h¹t th« dông sö dông trong hîp, giíi h¹n d-íi 2 phô thuéc vµo viÖc cuèi cïng. granulat ®-îc sö mét hçn hoÆc 4mm sö dông

Cèt thÐp dÑt / Rubans crantÐs / Deformed strips Cèt thÐp liªn tôc b»ng thÐp dÑt tr¸ng kÏm ®Æt däc ë gi÷a chiÒu dµy cña tÊm bªt«ng mÆt ®-êng. Cét chÞu va / Support escamotable / Breakaway support (USA) Cét cña biÓn b¸o hoÆc cét ®Ìn thiÕt kÕ chÞu ®-îc uèn vµ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

102

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

kh«ng ph¶i.

bÞ

vì

khi

bÞ

xe

va

Cét ®Ìn trô ®Ìn / CandÐlarbre, lampadaire, poteau d'Ðclairage, support de luminaire / Lighting column, lighting mast,lighting pole, luminarie upport(USA). Gi¸ ®ì ®Ó treo mét hay nhiÒu ®Ìn, gåm nhiÒu bé phËn : th©n cét, ®o¹n nèi dµi th©n cét, tay v-¬n. C¬ häc ®Êt / MÐcanique de sol / Soil mechanics. Khoa häc nghiªn cøu ®Êt víi t- c¸ch mét vËt liÖu x©y dùng. ThuËt ng÷ nµy do Karl Terzaghi ®Æt ra n¨m 1936.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

103

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cung tr-ît / Cercle de glissement / Slip circle. §-êng gi¶ thiÕt lµ khi tr-ît, khèi ®¸t tr-ît quy trªn mÆt ph¸ ®ã. Cì h¹t / Classe granulaire / aggregate size Tªn cña cèt liÖu theo kÝch th-íc (mm) cña c¸c m¾t sµng (sµng vu«ng) phÝa d-íi (d)vµ phÝa trªn (D) cho phÐp cã mét sè h¹t cßn l¹i ë sµng trªn (qu¸ cì) vµ mét sè h¹t lät qua sµng dø¬i (d-íi cì) Cì sîi / FibromÐtrie / Fibrometry. §é ®o kÝch th-íc ngang vµ däc cña sîi t¹o thµnh vËt liÖu ®Þa kü thuËt, tæng hîp vµ nghiªn cøu sù ph©n bè cña chóng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

104

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C-êng ®é m-a / IntensitÐ des pluies / Rainfall intensity. ChiÒu dµy n-íc m-a r¬i trong mét ®¬n vÞ thêi gian (th-êng tÝnh b»ng mm/h) C-êng ®é ph¸t s¸ng / IntensitÐ lumineuse / Luminous intensity Th-¬ng sè cña quang th«ng ph¸t ra tõ mét nguån s¸ng lan truyÒn trong mét gãc khèi chia cho gãc khèi ®ã. §¬n vÞ : candela. Cöa cèng, cöa tho¸t / Ðxutoire / Outlet. Bé phËn tho¸t n-íc cña cèng. Cöa giã / Paralume / Louvre, louver. Cöa (cã che ch¾n cè ®Þnh hay ®iÒu khiÓn ®-îc) ®-îc thiÕt kÕ ®Ó nhËn giã vµ tho¸t khÝ.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

105

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cöa hÇm gi¶ / Fausse tªte / False portal §Çu hÇm x©y dùng lé thiªn, xong phñ ®Êt lªn trªn. Cöa ra / Tªte de sortie exit portal. §Çu hÇm, phÝa cho xe ra. Cöa vµo / Tªte d'entrÐe Entrance portal §Çu hÇm phÝa nhËn xe vµo. /

/

Cøu ch÷a xe / DÐpannage / Breakdown service. Can thiÖp c¬ khÝ ®Ó söa ch÷a c¸c h- háng cña xe.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

106

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

D Dao ®éng / Vibrations / Vibrations. ChuyÓn ®éng chu kú cña mét hÖ thèng thiÕt bÞ xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng cña nã. D©y c¸p treo(cÇu) / Suspente / Suspender. D©y c¸p chÞu lùc ë cÇu treo (vâng hoÆc d©y v¨ng) D©y ch»ng / Tirant / Tension member. D©y chÞu lùc c¨ng ®Ó t¨ng c-êng cho kÕt cÊu. Dµn biÓn b¸o / Portique de signalisation / Sign gantry Khi ®-êng réng, c¸c biÓn b¸o ®-îc treo trªn dµn b¾c cao trªn phÇn xe ch¹y ®Ó ra hiÖu lÖnh cho tõng lµn xe.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

107

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Dµn t-íi, dµn phun t-íi / Rampe d'Ðpandage / Spray bar. Bé phËn ph©n phèi vËt liÖu láng cña xe phun t-íi. D¶i an toµn / Bande de sÐcuritÐ / Safety belt. D¶i h×nh b¨ng cao h¬n mÆt cÇu bè trÝ ë mÐp phÇn xe ch¹y ®Ó ®¶m b¶o an toµn giao th«ng khi mÆt cÇu kh«ng lµm ®-êng ng-êi ®i D¶i dõng xe khÈn cÊp / Bande d'arrªt d'urgence, z«ne de sÐcuritÐ (B) / Hard shoulder for emergency use. D¶i lÒ ®-êng cøng, cïng cao ®é vµ cïng líp mÆt víi mÆt ®-êng (nh-ng líp mãng cã thÓ kÐm h¬n) dµnh cho c¸c xe bÞ háng t¹m dõng xe hoÆc dïng khi bÞ t¾c xe.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

108

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

D¶i ®Þnh h-íng / Bande de guidage / Guide – strip. D¶i s¬n réng 2030cm, mµu vµng hoÆc mµu tr¾ng n»m s¸t mÐp trong vµ mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y ®Ó ®Þnh h-íng cho l¸i xe ( ph©n biÖt víi lÒ gia cè ). D¶i kÎ säc ( ngùa v»n ) / Bande zÐbrÐes / Zebra road. D¶i ph©n c¸ch gi÷a / Terre plein central / Central reverse, central reversation, median(USA). D¶i l-u kh«ng ë gi÷a cã môc ®Ých ph©n c¸ch hai chiÒu xe trªn hai phÇn xe ch¹y riªng biÖt ®Ó t¨ng c-êng an toµn vµ chèng chãi ®Ìn pha vÒ ban ®ªm. Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam, d¶i ph©n c¸ch gåm phÇn ph©n c¸ch (ë gi÷a) vµ hai
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

109

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

phÇn an toµn ë hai bªn (phÇn më réng mÆt ®-êng)ë hai bªn. DÇm / Poutre / Beam, Girder. CÊu kiÖn chÞu t¶i chñ yÕu cña kÕt cÊu phÇn trªn cña cÇu dÇm. DÇm chÝnh. Xem dÇm chñ. DÇm chñ / Poutre principale / Main beam. DÇm trong kÕt cÊu phÇn trªn thu nhËn c¸c lo¹i t¶i träng ®Ó truyÒn xuèng gèi. §©y lµ tªn gäi chung cña c¸c bé phËn cÇu tõ gèi cÇu trë lªn, víi vßm kh«ng khíp tõ ®-êng cung vßm trë lªn, víi cÇu giµn tõ ®¸y dÇm trë lªn. DÇm däc / longitudinale / longitudinal beam. Poutre Stringer,

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

110

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

DÇm ®Æt däc theo tim cÇu, tùa trªn dÇm ngang. DÇm däc, thanh däc / Longeron / Longitudinal member. Thanh dÇm chÝnh n»m theo chiÒu däc, ®ì c¸c dÇm ngang. DÇm hép / Poutre caisson / Box girder. DÇm cã mÆt c¾t ngang h×nh hép. Th-êng dïng ë chç cã nhÞp lín, n¬i cã t¶i träng lÖch t©m cã thÓ g©y ra xo¾n. DÇm ngang / Entretoise / Transverse girder, crossbeam. DÇm cña kÕt cÊu nhÞp, vu«ng gãc víi tim cÇu vµ tùa lªn c¸c dÇm chÝnh. DÇm ngang / Poutre transversale, poutre en travers /Transverse beam.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

111

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

DÇm trong kÕt cÊu phÇn trªn, bè trÝ vu«ng gãc víi cÇu, truyÒn lùc cho dÇm chñ. DÉn h-íng giao th«ng tù ®éng khi t¾c xe / DÐlestage/ Diversion of traffic HÖ thèng gåm m¸y ®Õm xe, hÖ truyÒn tin tù ®éng, hÖ b¸o tõ xa ®Ó h-íng dÉn xe ®i theo ®-êng tr¸nh khi ®-êng chÝnh bÞ ïn t¾c DÉn n-íc(®é) / TransmissivitÐ / Transmissivity. TÝch cña ®é thÊm n-íc trong mÆt b»ng cña mét vËt liÖu ®Þa kü thËt tæng hîp víi chiÒu dµy cña vËt liÖu ®ã. DËp vì / Epaufrure / Spalling. C¸c mÐp cña khe nèi hoÆc cña ®-êng nøt bÞ dËp ví, vôn n¸t
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

112

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

th-êng g©y ra sù bong bËt cña bª t«ng. DÔ thi c«ng (tÝnh)/ ManiabilitÐ / Workability. Kh¶ n¨ng cña hçn hîp bª t«ng t-¬i hay v÷a cã thÓ ch¶y vµ lÊp ®Çy vµo v¸n khu«n. Cßn gäi lµ ®é sÖt (consistance / consistency) §o ®¹c b»ng ®é sôt (trong khu«n h×nh nãn cao 12 inches ®-êng kÝnh ®¸y 8 inches, ®-êng kÝnh ë ®Ønh 4 inches) DiÖn ®µo qu¸ / Hors profil / Overbreak. DiÖn tÝch ®µo qu¸ khái ph¹m vi cña vßm, ph¶i phun bª t«ng hay chÌn l¹i. DiÖp th¹ch sÐt / Schiste argileux / Shale. §¸ do c¸c h¹t sÐt trÇm tÝch g¾n kÕt víi nhau cã kÕt cÊu
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

113

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

d¹ng l¸.Lo¹i nµy dÔ phong ho¸ trë l¹i thµnh ®Êt sÐt. Dßng chê / File d'attente / Waiting lane Dßng xe chê ®Ó th«ng qua ng· t-,c¸c chç phôc vô :tr¹m thu phÝ... Dßng n-íc mÆt / Ruissellement / Runoff. N-íc mÆt tËp trung l¹i thµnh dßng ch¶y tù do. Dßng ch¶y tÇng / Ecoulement laminaire / Streamline flow. Dßng ch¶y liªn tôc, æn ®Þnh vµ thµnh líp th-êng thÊy ë dßng ch¶y n-íc ngÇm. Giíi h¹n cña dßng ch¶y tÇng lµ tèc ®é giíi h¹n Reynold (vitesse critique de Reynold / Reynolds critical velocity). Khi qu¸ tèc ®é nµy, ta cã dßng ch¶y rèi / Ðcoulement
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

114

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

turbulent / turbulent flow, tøc lµ dßng ch¶y cã xo¸y , kh«ng æn ®Þnh. Dßng xe, dßng giao th«ng / Courant de circulation / Traffic stream Tr¹ng th¸i l-u ®éng do nhiÒu xe ch¹y liªn tôc trªn ®-êng mµ thµnh Dän ®Êt ®¸ (viÖc) / Marinage / Mucking out. Xóc, chuyÓn ®Êt ®¸ ra khái diÖn thi c«ng sau khi næ m×n. Dän söa m¸i dèc / Purge des talus / Removal of loose material brom slopes, slope trimming. C«ng viÖc dän dÑp, söa ch÷a m¸i taluy nÒn ®-êng theo ®óng m¸i dèc thiÕt kÕ.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

115

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Dèc ©m, dèc xuèng / Pente longitudinale / Descending gradient, downgrade(USA) §é dèc cña mét ®o¹n ®-êng mµ cuèi dèc thÊp h¬n ®Çu dèc. Dèc däc / DÐclivitÐ, Pente longitudinale / Gradient Dèc theo chiÒu däc cña 1 ®o¹n ®-êng, gåm cã dèc lªn vµ dèc xuèng, tÝnh b»ng phÇn tr¨m (%) ,phÇn ngh×n (0 /00). Dèc ngang / Pente transversale / Crossfall, cross slope(USA) §é dèc theo chiÒu th¼ng gãc víi tim ®-êng cña c¸c yÕu tè ®-êng (PhÇn xe ch¹y, lÒ ®-êng, d¶i ph©n c¸ch, c¸c lµn xe phô...). Dèc n-íc / Rapide / Chute. M¸ng x©y tho¸t n-íc cã ®é dèc lín. N¨ng l-îng ®-îc tiªu hao
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

116

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

b»ng hè tiªu n¨ng ë cuèi dèc hoÆc c¸c gê tiªu n¨ng däc theo chiÒu dµi dèc. Dung sai cao ®é / TolÐrance de nivellement / Tolerance in level. Sai sè cho phÐp vÒ cao ®é cñamét c«ng tr×nh. Dung träng kh« lín nhÊt / Masse volumique sÌche maximale / Maximum dry unit weight. Dung trong kh« ®¹t ®-îc ë ®é Èm tèt nhÊt cña ®Êt(hay cña vËt liÖu lµm ®-êngkh¸c) theo ph-¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ®Çm nÐn tiªu chuÈn. Dïng bóa h¬i t¹o nh¸m / Bouchardage / Bushhammering. Gia c«ng bÒ mÆt bª t«ng b»ng bóa h¬i cã ®Çu kh«ng b»ng ph¼ng ®Ó t¹o nh¸m.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

117

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Dù ¸n thiÕt kÕ / Projet / Design Toµn bé c¸c th«ng tin d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh Dù ¸n, c«ng tr×nh / OpÐration / Project. §¬n vÞ thùc hiÖn mét sù ®Çu t-. Dù ¸n ®éc lËp (c¸c)/ OpÐrations indÐpendantes / Independent projetcs. C¸c dù ¸n ®éc lËp khi lîi nhuËn cña dù ¸n nµy kh«ng phô thuéc vµo viÖc thùc hiÖn mét dù ¸n kh¸c. Dù ¸n kh«ng t-¬ng hîp (c¸c) / Projets incompatibles / Incompatible projects. Lµ dù ¸n mµ nÕu thùc hiÖn dù ¸n nµy sÏ lo¹i trõ viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n kh¸c. Cã thÓ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

118

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

kh«ng t-¬ng hîp vÒ vËt lý (hai dù ¸n cïng chiÕm mét ®Þa ®iÓm) hoÆc vÒ logic (c¸c dù ¸n cïng ®¸p øng mét nhu cÇu). ThuËt ng÷ nµy kh«ng dïng cho tr-êng hîp mµ sù kh«ng t-¬ng hîp ®ã lµ do bÞ sù bã buéc vÒ tµi chÝnh. Dù b¸o l-u l-îng xe / PrÐvision du trafic / Traffic forecast. Dù b¸o l-îng xe vµ thµnh phÇn dßng xe cña n¨m tÝnh to¸n, cã thÓ dïng c¸c ph-¬ng ph¸p ngo¹i suy theo thêi gian, theo hÖ sè co d·n,... §©m ®èi ®Çu / Collision frontale / Headon collision. Xe ®©m nhau theo kiÓu ®Çu xe va vµo ®Çu xe, lµ tr-êng hîp nguy hiÓm nhÊt.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

119

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§©m xe d©y chuyÒn / Collisions en chaine / Multiple collision, multivehicle accident (USA) Sau tai n¹n ban ®Çu, nhiÒu xe kh«ng h·m ®-îc l¹i tiÕp tôc va vµo c¸c xe ®ang bÞ tai n¹n. Nguyªn nh©n cã nhiÒu nh-ng phÇn lín lµ do s-¬ng mï, kh«ng nh×n thÊy c¸c xe ®ang bÞ n¹n. §µo bôi c©y / Debroussaillage / Clearing of brushwood, bush clearing. C¸c c©y bÞ hÐo, giµ, bÞ s©u bä lµm chÕt ph¶i ®µo vµ thay. §µo ®¸ (sù) / DÐroctage / Rock excavation §µo ®¸, th-êng dïng c¸ch næ m×n.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

120

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§µo ®Êt(sù) / Excavation, fouille, dÐblaiement / excavation, cutting. C«ng viÖc ®µo vµ di chuyÓn ®Êt nguyªn thæ ®Ó hoµn thµnh ý ®å thiÕt kÕ (vÝ dô lµm nÒn ®µo, lµm mãng rçng..) §¶o / Il«t / Traffic island. DiÖn tÝch ®-îc x©y dùng (bã vØa,kÎ vÏ)®Ó x¸c ®Þnh c¸c luång xe rÏ ®Ó Ên ®Þnh c¸c vÞ trÝ c¸c luång xe giao nhau cã lîi. §¶o cã thÓ chia ra: ®¶o dÉn h-íng, ®¶o tró ch©n... §¶o dÉn h-íng / Il«t directionnel / Directional island. §¶o nh»m môc ®Ých dÉn h-íng cã lîi cho c¸c luång xe.Theo h×nh d¹ng, ®¶o dÉn h-íng cã thÓ lµ ®¶o h×nh giät n-íc, (trªn ®-êng phô),®¶o tam gi¸c (chç rÏ ph¶i)...
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

121

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§¶o trung t©m / Il«t central / Center island. §¶o lín ë gi÷a nót giao th«ng h×nh xuyÕn, quanh ®¶o xe ch¹y theo mét chiÒu thèng nhÊt :ng-îc chiÒu kim ®ång hå. §¶o tró ch©n / Il«t de refuge / Refuge island. §¶o ph©n c¸ch ®Ó cho bé hµnh qua ®-êng t¹m ®øng tr¸nh xe (khi phÇn xe qu¸ réng...) §¶o vÏ, ®¶o v¹ch s¬n / Il«t peint / Ghost island, painted island. §¶o cïng cao ®é víi mÆt ®-êng, vÉn lµm mÆt ®-êng nh-ng ph©n biÖt b»ng c¸ch v¹ch kÎ trªn mÆt. §¸ ba / Galet / Rubble. §¸ khèi kh«ng quy c¸ch, c¹nh dµi kh«ng nhá h¬n 15cm (nhá
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

122

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

h¬n ®¸ héc) block stone.

/

HÐrisson

/

§¸ chÎ / Pierre taillÐe / Dressed stone. §¸ theo yªu cÇu, gia c«ng ®ôc chÎ mµ thµnh. §¸ d¨m ®en / EnrobÐ / Coated macadam. Hçn hîp cña ®¸ d¨m vµ nhùa ®-êng theo mét tû lÖ ®· nghiªn cøu th-êng ®¹t ®é rçng trªn 10% sau khi lu lÌn §¸ d¨m lu lÌn kh« / / Dry bound macadam. Líp vËt liÖu ®¸ hoÆc xØ lß cao thi c«ng ë tr¹ng th¸i kh« b»ng c¸ch r¶i vËt liÖu h¹t lín (50mm5mm)tr-íc, råi chÌn cèt liÖu nhá lón (<5mm) b»ng chÊn ®éng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

123

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§¸ d¨m n-íc / Macadam µ l'eau / Water bound macadam. MÆt ®-êng ®-îc h×nh thµnh nhê t¸c dông mãc chÌn vµ dÝnh kÕt cña bét ®¸, trong khi lu lÌn líp ®¸ d¨m cã t-íi mét l-îng n-íc nhÊt ®Þnh. §¸ d¨m, vËt liÖu nghiÒn / ConcassÐe / Crushed material. VËt liÖu cã gãc c¹nh qua khai, th¸c gia c«ng nham th¹ch theomét kÝch cì nhÊt ®Þnh phï hîp víi yªu cÇu sö dông. §¸ héc / HÐrisson / Rubble. §¸ ®Ïo s¬ qua cã kÝch th-íc kh«ng ®Òu, kÝch th-íc th-êng trong kho¶ng 18cm 24cm. §¸ nh½n mét mÆt gäi lµ ®¸ phiÕn/ ashlar. Cã thÓ x©y thµnh hµng ngang ( coursed ashlar) hay x©y tù do (random ashlar).
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

124

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§¸ héc nhän ®Çu / Telfort / Telford. §¸ héc cã mét ®¸y b»ng, d¹ng h×nh chãp nhän. §¸ xÕp khan / PerrÐ / Stone facing. §¸ xÕpkh«ng cã v÷a ®Ó b¶o vÖ mét bÒ mÆt khái xãi lë. §«i khi cã thÓ xÕp khan lµm t-êng ch©n chèng ®Êt tr-ît. §¸ x« bå / Tout venant / §¸ sau khi nghiÒn kh«ng qua sµng. §¾p nÒn ®-êng (sù) / Remblayage / Filling. C«ng viÖc chuyÓn ®Êt ®¾p tíi ®Ó thùc hiÖn ý ®å thiÕt kÕ :lµm nÒn ®¾p, lµm th©n mè cÇu... §Çm lÌn (sù) / Compactage / Compaction.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

125

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T¸c nghiÖp dïng ngo¹i lùc tÜnh hoÆc ®éng ®Ó t¨ng ®é chÆt cña ®Êt, hoÆc cña c¸c vËt liÖu lµm ®-êng kh¸c. §Çm nÐn bæ xung, lÌn chÆt thªm / Post compactage / Poscompaction. §iÒu chØnh xe ch¹y ®Ó lÊy träng l-îng xe ®Çm nÐn thªm cho mÆt ®-êng. §Çu nèi / Biseau / Taper. CÊu t¹o chç dßng xe phô t¸ch khái dßng xe chÝnh. §Çu t- / Investissement / Investment. Chøng th- ghi râ c¸c chØ tiªu tr-íc m¾t hoÆc t-¬ng lai nh»m thu lîi ®Þnh kú. Chøng thcòng ghi râ sè tiÒn cña c¸c kho¶n chi nµy.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

126

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Çu vuèt nèi / Sifflet de raccordement / Tapered lane. Chç chuyÓn tiÕp tõ ®Çu nèi ra ®-êng nh¸nh §Êt nÒn ®-êng / Sol de fondation, terrain de fondation (B) / Subgrade. Bao gåm nÒn ®¾p (nÕu cã) vµ ®Êt thiªn nhiªn d-íi mÆt ®-êng hoÆc d-íi líp lãt mÆt (nÕu cã) §Êt / Sol / Soil. §-îc thµnh t¹o tù nhiªn d-íi d¹ng kÕt cÊu xèp rêi, do kÕt qu¶ cña sù phong ho¸ ®¸ hoÆc sù ph©n huû c¸c chÊt h÷u c¬. §Êt b·o hoµ n-íc / Sol saturÐ / Saturated soil. §Êt mµ c¸c lç rçng chøa ®Çy n-íc.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

127

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Êt bôi / Silt,limon / Silty soil. §Êt cã hµm l-îng h¹t bôi t-¬ng ®èi nhiÒu.§é æn ®Þnh chèng n-íc kÐm, ®é cao mao dÉn lín, khi kh« cã c-êng ®ét-¬ng ®èi cao, khi hµm l-îng n-íc t¨ng c-êng ®é gi¶m râ rÖt. §Êt c¶i thiÖn / Terrain amÐliorÐ / Improved soil. §Êt ®-îc n©ng cao c-êng ®é chÞu lùc nhê thªm c¸c vËt liÖu h¹t, hoÆc c¸c chÊt liªn kÕt v« c¬ hay h÷u c¬, hoÆc c¸c biÖn ph¸p can thiÖp kh¸c nh- ho¸, nhiÖt, ®iÖn... §Êt cã cèt / Sol renforcÐ par armatures, terre armÐe / Reinforced soil, reinforced earth. Khèi ®Êt ®-îc t¨ng c-êng c¸c thanh chÞu kÐo (b»ng thÐp
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

128

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

kh«ng rØ, thÐp m¹, c¸c vËt liÖu ®Þa kü thuËt) ®Ó chèng lùc ®Èy ngang. §Êt dÝnh / Sol cohÐrent / Cohesive soil. §Êt cã hµm l-îng c¸c h¹t sÐt t-¬ng ®èi nhiÒu, ®é thÊm n-íc t-¬ng ®èi nhá. Sau khi lu lÌn chÆt ®é æn ®Þnh chèng n-íc tèt, c-êng ®é t-¬ng ®èi cao, t¸c dông mao dÉn nhá. §Êt ®µo / Sol de dÐblai / Cut. Khèi ®Êt, ®¸ ph¶i di chuyÓn khái nÒn tù nhiªn ®Ó h×nh thµnh nÒn ®-êng. §Êt ®¸ ong / LatÐrite, fÐralitique / Ferralitic soil. §Êt bÞ n-íc röa tr«i cßn l¹i giÇu Fe vµ Al. Khi ®-îc ph¬i
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

129

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

trong kh«ng khÝ cã c-êng ®é cao h¬n do bÞ oxÝt ho¸. §Êt ®¾p / Sol de remblai / Fill. Khèi ®Êt, ®¸ ®¾p trªn mÆt tù nhiªn ®Ó t¹o thµnh nÒn ®-êng. §Êt ®¾p l¹i / Sol de remblayage / Back filling. PhÇn ®Êt cÇn ®¾p l¹i sau khi thi c«ng c«ng tr×nh (mè cÇu, mãng cèng..) §Êt ®æ ®i / Sol non utilisable / Waste. §Êt sau khi c©n b»ng khèi l-îng ®µo ®¾p cßn thõa hoÆc do chÊt l-îng kh«ng thÝch hîp ph¶i ®æ ®i. §Êt gia cè bitum / Sol stabilisÐ au bitume / Bitumen stabilized soil.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

130

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Dïng mét l-îng nhùa bitum trén víi ®Êt, r¶i vµ lu lÌn. §Êt gia cè gu®ron / Sol stabilisÐ au goudron / Tar stabilized soil. Dïng nhùa gu®ron (h¾c Ýn) trén vµo ®Êt theo tû lÖ ®· nghiªn cøu, trén xong r¶i vµ lu lÌn. §Êt gia cè v«i / Sol stabilisÐ µ la chaux / Lime stabilized soil. Dïng v«i cã tû lÖ ®· nghiªn cøu (th-êng tõ 812%) trén vµo ®Êt, r¶i vµ lu lÌn. §Êt gia cè v«i th-êng lµ c¸c lo¹i h¹t nhá, cã ho¹t tÝnh ho¸ nhsÐt... §Êt gia cè xim¨ng / Sol stabilisÐ au ciment / Cement stabilized soil.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

131

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Dïng xi m¨ng cã tû lÖ ®· nghiªn cøu (th-êng tõ 6%10%) trén vµo®Êt, r¶i vµ lu lÌn. §Êt gia cè xim¨ng th-êng lµ c¸c lo¹i cã h¹t lín:c¸t,¸ c¸t... §Êt h÷u c¬ / Terre vÐgÐtale, terre arable / Top soil. Líp ®Êt thùc vËt cã thÓ trång trät ®-îc. §Êt yÕu / Sol compressible, sol mou / Soft soil. VÒ nguån gèc cã thÓ do thùc vËt ph©n huû yÕm khÝ hoÆc gèc kho¸ng nh-ng ®é rçng rÊt cao, hµm l-îng n-íc lín, n¨ng lùc chÞu t¶i thÊp. §Êt mÒm / Xem ®Êt yÕu / Salty

§Êt muèi / Sol salin soil.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

132

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tªn gäi chung c¸c lo¹i ®Êt cã ®é nhiÔm mÆn kh¸c nhau. §Êt m-în / Sol empruntÐ / Borrow earth. §Êt lÊy tõ thïng ®Êu hoÆc lÊy trªn tuyÕn ®Ó vËn chuyÓn däc ®¾p nÒn ®-êng. §Êt rêi / Sol incohÐrent / Sandy soil. §Êt chøa nhiÒu c¸t nh-ng vÉn cã tÝnh dÝnh nhÊt ®Þnh. Sau khi lu lÌn chÆt, cã ®é æn ®Þnh nhÊt ®Þnh chèng n-íc tèt, c-êng ®é kh¸, ®é cao mao dÉn nhá. §Êt thiªn nhiªn / Terrain naturel / natural ground. §Êt tù nhiªn ë vïng ®Æt tuyÕn, ch-a cã sù can thiÖp nh©n t¹o.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

133

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Êt tr-¬ng në / Sol expansif / Expansive soil. §Êt sÐt sau khi bÞ mÊt n-íc th× co rót l¹i. Cã tÝnh hót n-íc lín, sau khi hót n-íc th× tr-¬ng në. HiÖn t-îng nµy ë c¸c n-íc hµn ®íi, mïa ®«ng lµm phång në mÆt ®-êng. §Êu thÇu ( sù ) / Appel d’offres / Tender. Sù ®Ò nghÞ ®Ó thi c«ng mét khèi l-îng c«ng tr×nh nhÊt ®Þnh víi møc thêi gian hoÆc gi¸ c¶. VÒ h×nh thøc cã thÓ cã ®Êu thÇu c«ng khai, ®Êu thÇu c¹nh tranh, ®Êu thÇu h¹n chÕ... §Ìn ®iÒu khiÓn giao th«ng / Feux de circulation / Traffic signal §Ìn cã ba mµu (xanh, ®á, vµng cam)®Ó ra c¸c hiÖu lÖnh cho c¸c luång xe
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

134

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Ìn huúnh quang / Lampe fluorescente / Fluorescent lamp. §Ìn lµ mét èng thuû tinh mÆt trong cã phñ bét huúnh quang. Dßng ®iÖn xoay chiÒu qua mét hçn hîp h¬i thuû ng©n vµ agon ph¸t ra bøc x¹ tö ngo¹i, bøc x¹ kh«ng nh×n thÊy ®-îc qua bét huúnh quang biÕn thµnh c¸c sãng ¸nh s¸ng. §Ìn huúnh quang tiªu thô Ýt n¨ng l-îng h¬n ®Ìn nung s¸ng. §Ìn nhÊp nh¸y / Feu clignotant / Flashing signal. §Ìn vµng nhÊp nh¸y lµ lÖnh cho xe qua nót giao th«ng nh-ng cÇn thËn träng v× cã thÓ cã c¸c xe kh¸c h-íng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

135

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Ìn nung s¸ng / Lampe µ incandescence / Incandescent lamp. §Ìn cã d©y tãc nhá, th-êng b»ng vonfram, trong bãng ®Ìn cã khÝ tr¬,d©y tãc bÞ nung s¸ng tr¾ng khi cã dßng ®iÖn ®ñ ®iÖn thÕ ®i qua. §Ìn phãng ®iÖn / Lampe µ dÐcharge / Discharge lamp. §Ìn cã ¸nh s¸ng (hay tia cùc tÝm)®-îc s¶n sinh ra do sù phãng ®iÖn qua h¬i n-íc. §Ìn treo / Eclairage catÐnaire / Catenary lighting. §Ìn ®-îc treo trªn d©y n»m bªn trªn phÇn xe ch¹y. §Ìn trô (cét) / Ðclairage sur m©ts / High mast lighting. §Ìn ®-îc ®Æt trªn mét trô cøng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

136

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Ìn vµng cam / LumiÌre orange / Amber light. §Ìn vµng cam lµ tÝn hiÖu nèi dµi thêi gian xanh,cho phÐp c¸c xe kh«ng kÞp dõng ®-îc tr-ícv¹ch dõng quyÒn tiÕp tôc qua nót. §Ìo / Col (topographique) / Pass, saddle back. Chç thÊp trªn mét d¶i ®-êng ph©n thuû, th-êng lµ ®iÓm khèng chÕ mµ tuyÕn ph¶i ®i qua. §Õm xe / Enquªte du dÐbit de trafic / Traffic volume survey. C«ng t¸c quan tr¾c sè c¸c ph-¬ng tiÖn ch¹y qua mét mÆt c¾t trong mét ®¬n vÞ thêi gian (15 phót, 1 giê, 1ngµy ®ªm...) ViÖc ®o ®Õm cã thÓ liªn tôc hay kh«ng liªn tôc.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

137

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Õm xe theo h-íng / Comptage directionnel / Directional count C¸ch ®Õm xe ®Ó ph©n biÖt ®-îc c¸c dßng xe kh¸c nhau theo n¬i ®i vµ n¬i ®Õn (vÝ dô trong ng· t-) §iÒu hoµ giao th«ng / ModÐration de la circulation / Traffic calming T×nh tr¹ng mµ l¸i xe ph¶i thay ®æi tèc ®é ch¹y xe ®Ó thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña ®Þa ph-¬ng nh- qua khu nhµ ë, qua c¸c ®iÓm nguy hiÓm. §iÒu khiÓn chiÕn l-îc / MacrorÐgulation / Strategic control. §iÒu khiÓn giao th«ng theo c¸c môc tiªu vµ c¸c ®iÒu kiÖn giao th«ng dµi h¹n, cã c¸c
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

138

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

biÖn ph¸p æn ®Þnh vµ chän s¬ ®å phÝ hîp ®Ìn thÝch hîp. §iÒu khiÓn chiÕn thuËt / MicrorÐgulation / Tactical control. §iÒu khiÓn giao th«ng theo c¸c môc tiªu ng¾n h¹n nh»m ®¸p øng c¸c t×nh huèng tøc thêi. §iÒu khiÓn giao th«ng b»ng thêi gian xö lý thùc tÕ / RÐgulation du trafic en temps rÐel / Real time traffic control. §iÒu khiÓn giao th«ng dïng m¸y tÝnh söa ®æi liªn tôc c¸ch ®iÒu khiÓn tuú theo l-îng giao th«ng tíi. Cßn gäi lµ ®iÒu khiÓn thÝch nghi (rÐgulation adaptative), ®iÒu khiÓn ®éng,...

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

139

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§iÒu khiÓn giao th«ng ®« thÞ / Regulation du trafic urbain (RTU) / Urban trafic control(UTC). HÖ m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn giao th«ng b»ng ®Ìn tÝn hiÖu cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý giao th«ng trªn mét ph¹m vi réng. §iÒu khiÓn thÝch nghi (theo l-îng xe tíi) / Commande par les vÐhicules commande adaptatif / Vehicle actuation. Bé ®iÒu khiÓn thu c¸c th«ng sè xe tíi do c¸c m¸y ®Õm ghi ®-îc vµ xö lý c¸c t×nh huèng cô thÓ taÞ chç. ¸p dông cho mét nót c« lËp. §iÒu phèi ®Êt / Mouvement des terres / Cutfill transition. VËn chuyÓn hîp lý ®Êt ®µo vµ ®¾p theo däc tuyÕn ®-êng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

140

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§iÒu tra giao th«ng / Recensement de la circulation, enquªte di circulation comptage du trafic / Traffic census, traffic count, traffic survey. Tæng hîp tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nh»m ph¸t hiÖn nhu cÇu giao th«ng cña khu vùc ®iÒu tra gåm c¶ viÖc ®Õm xe,pháng vÊn ®i ®Õn,®iÒu tra taÞ nhµ... §iÒu tra ra vµo ngo¹i vi / Enquªte au cordon / Cordon survey. §iÒu tra däc theo mét ®-êng khÐp kÝn bao v©y vïng ®iÒu tra ®Ó thèng kª l-îng xe ra vµo vïng ®iÒu tra. §iÒu tra t¹i nhµ / Enquªte mÐnage / Household interview survey.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

141

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§iÒu tra viªn ®Õn nhµ (hoÆc göi giÊy ®iÒu tra tíi nhµ pháng vÊn c¸c yªu cÇu giao th«ng. §iÒu tra vÒ tai n¹n / Ðtude des accidents / Accident investigation. Nghiªn cøu tØ mØ qu¸ tr×nh vµ nguyªn nh©n xÈy ra tai n¹n, ®Ó lµm c¬ së ph¸p lý vµ c¬ s¬ nghiªn cøu vÒ tai n¹n. §iÓm dõng xe / Point d'arrªt / Layby, turn out (USA). DiÖn tÝch s¸t mÆt ®-êng, cho phÐp xe buýt dõng lÊy kh¸ch. §iÓm ®en, ®iÓm nguy hiÓm / Point noir / Black spot, high accident location (USA) Qua thèng kª, ph¸t hiÖn c¸c ®iÓm tËp trung tai n¹n trªn ®-êng ®Ó cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

142

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§iÓm ®o / Point d'observation / Observation point. §iÓm cÇn ®o ë ngo¹i nghiÖp (môc tiªu cña m¸y) §iÓm khèng chÕ (cña tuyÕn) / Point de contr«le / Control point. Lµ c¸c ®iÓm mµ : 1 nhiÖm vô thiÕt kÕ qui ®Þnh ph¶i ®i qua, 2 c¸c ®iÓm do ®Þa h×nh hoÆc c¸c ®iÒu kiÖn khèng chÕ kh¸c (chç qua ®-êng s¾t, qua s«ng...) mµ tuyÕn ph¶i ®i qua. §iÓm nhËp / Point de convergence / Point of convergence. VÞ trÝ t¹i ®ã, dßng xe phô ®-îc nhËp vµo dßng xe chÝnh.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

143

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§iÓm nhËp / Point d'entrÐe, bretelle d'entrÐe / Entry slip road, entry ramp (USA) Chç ®-êng nèi dÉn vµo ®-êng chÝnh. §iÓm t¸ch / Point de divergence / Point of divergence. VÞ trÝ t¹i ®ã, dßng xe phô ®-îc t¸ch tõ dßng xe chÝnh. §iÓm tùa / Canevas / C¸c ®iÓm ph©n bè ®Òu trong vïng ®o ®¹c, c¸c to¹ ®é ph¶i ®¹t Ýt nhÊt lµ ®é chÝnh x¸c cña ®o ®¹c quy ®Þnh lµm c¸c ®iÓm tùa ®Ó ®o ®¹c c¸c chi tiÕt. §iÓm xung ®ét / Point de conflict / Conflict point. VÞ thÕ gi÷a c¸c luång xe t¹o nªn tiÒm n¨ng g©y tai n¹n. C¸c xung ®ét cã 4 lo¹i : c¾t
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

144

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

dßng,nhËp dßng, t¸ch dßng vµ trén dßng. §Ønh / Sommet / Intersection point. §iÓm giao nhau gi÷a hai ®o¹n tuyÕn th¼ng. §Ønh ¶o / Sommet imaginaire / Imaginary intersection point. §iÓm ®Ønh nh-ng do v-íng ch-íng ng¹i vËt (®¸, dßng n-íc) kh«ng ®ãng ®-îc cäc ®Ønh. §Ønh lâm / Point bas / Low point Giao ®iÓm ¶o cña hai ®o¹n dèc ®-îc nèi b»ng ®-êng cong lâm, cã t©m n»m phÝa trªn cña tuyÕn ®-êng. §Ønh låi / Point Summit, Crest(USA) haut /

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

145

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Giao ®iÓm ¶o cña hai ®o¹n dèc nèi b»ng ®-êng cong låi, cã t©m n»m thÊp h¬n tuyÕn ®-êng. §Ønh vßm / Clef de voute Arch crown. §iÓm cao nhÊt cña vßm. /

§Þa m¹o / GÐomorphologie / Geomorphology. H×nh d¹ng bªn ngoµi cña mÆt ®Êt (d¸ng ®Êt)vµ c¸c ®Þa vËt trªn ®ã. §Þnh cÊp mÆt ®-êng / Notation des chaussÐes / Pavement rating. Sù ph©n cÊp mét gi¸ trÞ tr¹ng th¸i lµm viÖc cña mÆt ®-êng. §Þnh h-íng hÇm / Enfilage / Forepoling. Trong khi thi c«ng hÇm cã nhiÒu m thi c«ng cÇn ®Þnh huíng tr¸nh sai lÖch.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

146

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Þnh tuyÕn / Implantation du tracÐ / Location of line. C¨n cø vµo tiªu chuÈn, vµo nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ vµo t×nh h×nh thùc ®Þa, x¸c ®Þnh cô thÓ tim ®-êng vµ c¸c yÕu tè cô thÓ cña tuyÕn ®-êng vµ c«ng tr×nh. §o cao / Nivellement / Leveling survey. T¸c nghiÖp ®o cao tr×nh (cèt)cña c¸c ®iÓm. §o ®¹c chôp ¶nh / PhotogrammÐtrie / Photogrammetry Dïng phim chôp ¶nh (trªn mÆt ®Êt hay tõ m¸y bay) sau ®ã xö lý ®Ó vÏ b¶n ®å ®Þa h×nh. Chia ra ®o ®¹c chôp ¶nh hµng kh«ng/ aÐrophotogrammÐtrie vµ ®o ®¹c chôp ¶nh trªn mÆt ®Êt
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

147

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

/ MÐtrophotogrammÐtrie/ Ground photogrammÐtrie §o ®¹c ®iÓm khèng chÕ / Etablissement des canevas gÐodÐsiques / ground control point survey. Dïng m¸y chÝnh x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ cao ®é c¸c ®iÓm khèng chÕ. §o ®¹c hoµn c«ng / Mesure topographique finale / Final survey. C«ng t¸c ®o ®¹c toµn diÖn mét lÇn cho c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh ®Ó lËp hå s¬ hoµn c«ng. §o ®¹c thi c«ng / Travail topographique d'exÐcution / Construction survey. C«ng t¸c ®o ®¹c ®Ó chuÈn bÞ thi c«ng vµ theo dâi khi thi c«ng: kh«i phôc cäc tim, ®Þnh
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

148

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

vÞ c¸c yÕu tè cña c«ng tr×nh... t¹i hiÖn tr-êng. §o khèi l-îng c«ng t¸c lµm ®Êt / Cubature des terrassements / Measurement of earthworks. §o ®¹c vµ tÝnh to¸n khèi l-îng cÇn lµm ®Êt. §o mÆt c¾t ngang / Lever des profils en travers / Crosssectional survey. §o ®Þa h×nh theo h-íng th¼ng gãc víi tim ®-êng ®Ó lËp mÆt c¾t ngang. §o¹n ®-êng / Troncon de route / Road seletion ChiÒu dµi n»m gi÷a hai ®iÓm x¸c ®Þnh cña mét tuyÕn ®-êng. §o¹n ®-êng Disposition nguy hiÓm / routiÌre
149

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

dangereuse / Hazardous road layout. CÊu t¹o c¸c yÕu tè h×nh häc cña tuyÕn t¹o thµnh mét ®o¹n nguy hiÓm. Kh«ng ®¶m b¶o tÇm nh×n, kh«ng æn ®Þnh c¬ häc, g©y ¶o gi¸c quang häc. §o¹n gi¶m tèc / dÐcÐlÐration / section. ChiÒu dµi cã thÓ tèc ®é yªu cÇu. ®Ó bè trÝ tr-íc c¸c ®-êng cã tèc ®Ó rÏ xa ra chÝnh... Section de Decelertion gi¶m tèc tíi Th-êng dïng khi xe vµo ®é thÊp h¬n khái ®-êng

§o¹n gi÷a hai nót / Route en section courante / Link. §o¹n ®-êng cã tiÕt diÖn th«ng th-êng nèi gi÷a hai nót giao th«ng, xe ch¹y kh«ng chÞu ¶nh h-ëng cña nót giao.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

150

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§o¹n nghØ / Palier / Level stretch,level section §o¹n dèc tho¶i (th-êng qui ®Þnh nhá h¬n 2,5% cã chiÒu dµi trªn 50 m) ®Ó chªm khi c¸c ®o¹n dèc cã chiÒu dµi lín h¬n qui ®Þnh. §o¹n nèi më réng µ la surlargeur taper §o¹n vuèt nèi tõ réng mÆt ®-êng réng hoµn toµn. / Transition / Widening chç ch-a më tíi chç më

§o¹n nèi siªu cao/ Raccordement du dÐvers / Superelevation taper(run off). §o¹n ®Ó chuyÓn tiÕp tõ mÆt c¾t ngang hai m¸i (trªn ®-êng th¼ng) sang mÆt c¾t ngang cã siªu cao (trong ®-êng cong)

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

151

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§o¹n t¨ng tèc / Section d’ accÐlÐration / Acceleration section. ChiÒu dµi trªn ®ã xe cã thÓ t¨ng tíi tèc ®é yªu cÇu th-êng dïng ®Ó bè trÝ cho xe t¨ng tèc tr-¬cs khu vµo c¸c lµn cã tèc ®é cao h¬n . §o¹n th¼ng / Alignement / Straight,tangent(USA) C¸c ®o¹n tuyÕn th¼ng tiÕp tuyÕn víi c¸c ®-êng cong trßn hoÆc c¸c ®-êng cong chuyÓn tiÕp. §o¹n tiÕp tuyÕn / Tangente / Tangent lengh. ChiÒu dµi tõ ®Ønh tíi ®iÓm tiÕp ®Çu hoÆc tiÕp cuèi cña ®-êng cong. §o¹n trén xe d'entrecroisement lane. / / Section Weaving
152

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ChiÒu dµi ®ñ ®Ó xe nhËp xong l¹i t¸ch ra khái dßng kh«ng ph¸t sinh c¸c giao c¾t. §o¹n vá (hÇm) / Voussoir / Segment. §o¹n vá hÇm ®óc s½n (c¶ tiÕt diÖn hay l¾p ghÐp) ®Ó ghÐp l¹i thµnh vá hÇm. §¬n vÞ xe con quy ®æi (xcq®) / UnitÐ de vÐhicule particulier(UVP) / Passenger car unit(PCU). C¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng trong dßng xe ®-îc quy ®æi vÒ xe con ®Ó xÐt vÒ n¨ng lùc th«ng hµnh,vÒ chÊt l-îng dßng xe, lµm tiªu chuÈn ph©n cÊp ®-êng. §á dän nót dÐgagement / / Temps de Clearance time

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

153

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Thêi gian c¸c ®-êng dÉn ®Òu cã ®Ìn ®á ®Ó xe cßn ë trong nót kÞp tho¸t ra ngoµi. §á tæng hîp / Rouge integral / All red. Thêi gian c¸c ®-êng dÉn ®Òu nhËn ®-îc ®Ìn ®á, lóc ®ã xe cßn v-íng trong nót kÞp tho¸t. Cßn gäi lµ ®á dän nót / Rouge de dÐgagement./ clearance red. §ãng lµn / Fermeture de voie / Lane closure. ChÆn xe trªn lµn xe ®ang lµm c«ng t¸c cøu hé hoÆc söa ch÷a. §äc ¶nh hµng kh«ng (sù, viÖc) / InterprÐtation aÐrophotographique / Aerophoto interpretation T¸c nghiÖp c¨n cø vµo ®Æc tÝnh quang phæ cña ®Þa vËt,
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

154

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

h×nh d¹ng h×nh häc vµ quy luËt h×nh thµnh ¶nh ®Ó tõ phim ¶nh ph¸n ®o¸n ra ®Þa h×nh ®Þa m¹o vµ mét sè ®Æc tÝnh kh¸c. §ång hå ®Õm giê ®ç xe / ParcomÌtre, parc mÌtre, horodateur/ Parking meter M¸y ®Õm giê ®ç ®Ó tÝnh phÝ gi÷ xe §æ bª t«ng / Couler du bÐton / To pour concrete. §æ bª t«ng gåm c¸c thao t¸c ®æ bª t«ng vµo trong v¸n khu«n ®Çm lÌn vµ b¶o d-ìng tíi khi hoµn thµnh . §æ ®Êt thõa dÐcharge / Run VËn chuyÓn vµ kh«ng sö dông tr×nh ®-êng « / Mise µ la to spoil. ®æ c¸c vËt liÖu l¹i tõ c¸c c«ng t« ®Õn mét ®Þa
155

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

®iÓm dù kiÕn (®èng ®Êt thõa, b·i th¶i) §ç xe kiÓu chÐo gãc / Stationnement en Ðpi, stationnement oblique(CH) / Angle parking Xe ®ç cã trôc xe hîp víi tim ®-êng mét gãc nhá h¬n 900. §èng ®Êt thõa /DÐp«t / Waste bank. §Êt thõa ®-îc gom l¹i theo mét khèi h×nh häc nhÊt ®Þnh däc theo ®-êng. §èng vËt liÖu ®Ó sö dông l¹i / DÐp«t pour reprise / Stacking material for reuse. Chç thu gom c¸c vËt liÖu tÝch l¹i ®Ó sau nµy dïng, vÝ dô ®Êt mµu ®-îc gom l¹i ®Ó phñ trªn c¸c diÖn tÝch ®· ®µo.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

156

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§é Èm / Teneur en eau / Moisture content. TØ sè cña träng l-îng n-íc chøa trong vËt liÖu trªn träng l-îng kh« cña vËt liÖu. §é Èm tèt nhÊt / Teneur en eau optimale / Optimum moisture content. L-îng hµm n-íc khi thÝ nghiÖm Proctor cho ta ®é chÆt tèt nhÊt. §é bÒn chèng mßn / Resistance µ l'abrasion / Resistance to abrasion. §¹i l-îng ®Æc tr-ng cho tÝnh chÞu mµi nh½n cña vËt liÖu lµm líp mÆt cña mÆt ®-êng, ®-îc x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm mµi nh½n gia tèc. §é chÆt / CompacitÐ / State of compaction, level of compaction.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

157

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tû sè cña dung träng tÕ sau khi lu lÌn dung träng kh« lín ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm

kh« thùc chia cho nhÊt x¸c Proctor.

§é chªnh thêi gian / DÐcalage / Offset. §é lÖch gi÷a thêi gian b¾t ®Çu ®Ìn xanh gi÷a c¸c nót trong mét hÖ thèng phèi hîp. §é chiÕu s¸ng / Ðclairement / Illuminance. Th-¬ng sè cña luång ¸nh s¸ng mµ mét bé phËn bÒ mÆt thu nhËn ®-îc trªn tiÕt diÖn cña bé phËn ®ã. §¬n vÞ ®o b»ng lux (lumen trªn mÐt vu«ng). Trong c¸c t- liÖu cò cña Mü ( tr-íc n¨m 1981), cßn dïng thuËt ng÷ Illumination. §é chÝnh x¸c (cña dông cô ®o) / Justesse (d'un instrument
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

158

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

de mesure) / Trueness (of a measuring instrument) Kh¶ n¨ng cña mét dông cô ®o cho c¸c sè ®äc lo¹i trõ ®-îc c¸c sai sè. §é co d·n / ÐlasticitÐ / Elasticity. Tû sè gi÷a sù thay ®æi l-îng cung hoÆc l-îng cÇu víi sù thay ®æi gi¸ c¶ do nã g©y ra. (Tr-íc ®©y cßn gäi lµ ®é ®µn håi, hÖ sè ®µn håi). Trong giao th«ng vËn t¶i th-êng lµ tû lÖ cña ph¸t triÓn l-îng giao th«ng ( l-u l-îng ) víi sù ph¸t triÓn mét chØ tiªu kinh tÕ kh¸c, th-êng dïng chØ tiªu ph¸t triÓn GDP. §é cong / Courbure / Curvature §é cong lµ gãc ë t©m, nh×n ra mét cung trßn dµi 100 feet.Nh- vËy, ®é cong lµ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

159

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

nghÞch ®¶o cña b¸n kÝnh tÝnh ®-îc C=1746/R (®é), R tÝnh b»ng mÐt. Kh¸i niÖm nµy ®-îc dïng ë Mü. §é dÝnh b¸m / AdhÐsivitÐ / Adhesiveness. Kh¶ n¨ng b¸m cña mét vËt liÖu nµy vµo mét vËtliÖu kh¸c. Kh¶ n¨ng nµy do t¸c nh©n vËt lý (søc hót c¸c ph©n tö)hay t¸c nh©n ho¸ häc (c¸c mµng máng cña chÊt kÕt dÝnh ). §é dêi (®é lïi) cña b¸n kÝnh / DÐplacement / Shift,offset (USA) Cù ly thu hÑp b¸n kÝnh cong khi ¸p dông ®-êng cong chuyÓn tiÕp. §é gãc c¹nh Angularity. / AngularitÐ /

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

160

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Æc tr-ng h×nh häc cña mét cèt liÖu cã c¸c h¹t s¾c c¹nh vµ cã gãc néi ma s¸t cao §é hoµ tan (cña bitum) / SolubilitÐ (de bitume) / Solubility(of bitumen). Tû lÖ phÇn tr¨m (theo träng l-îng) bé phËn nhùa ®-êng cã thÓ hoµ tan trong dung m«i h÷u c¬ qui ®Þnh chiÕm trªn träng l-îng ban ®Çu cña dung m«i. §é khum / Bombement / Camber, crown (USA) §é khum t¹o ra trªn phÇn xe ch¹y ®Ó dÔ tho¸t n-íc mÆt. Cßn gäi lµ ®é mui luyÖn. §é mÞn / Finesse / Fineness. Møc ®é th« mÞn cña c¸c vËt liÖu d¹ng bét, th-êng biÓu thÞ b»ng kÝch th-íc lç sµng hay tû diÖn.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

161

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§é nghiªm träng cña tai n¹n / GravitÐ de l'accident / Accident severity. Tai n¹n nghiªm träng g©y chÕt ng-êi hoÆc tæn thÊt tµi s¶n lín. §é nh¸m mÞn / MicrorugositÐ / Micro roughness. §é gå ghÒ bÒ mÆt cña mét cèt liÖu liªn quan ®Õn b¶n chÊt th¹ch häc cña nã. Thang ®é lín lµ thang nöa milimÐt vµ nhá h¬n §é ph¶n x¹ / Facteur de rÐflexion / Reflectance. Tû sè cña th«ng l-îng ph¶n x¹ trªn th«ng l-îng tíi cña mét mÆt høng. §é quanh co (cña ®-êng) SinuositÐ / Bendiness
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/

162

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tæng c¸c gãc (tÝnh theo trÞ tuyÖt ®èi) chuyÓn h-íng ë c¸c ®Ønh chia cho chiÒu dµi ®o¹n tuyÕn ®ã. §é rçng / PorositÐ / Porosity. Tû lÖ phÇn tr¨m cña thÓ tÝch lç rçng trªn tæng thÓ tÝch cña vËt liÖu. §é rçng d- / Vides rÐsiduels / residual voids. §é rçng (porositÐ/ porosity) cña vËt liÖu tøc lµ tû lÖ gi÷a thÓ tÝch lç rçng trªn thÓ tÝch mÉu sau khi lu lÌn. §é s¸ng / Luminance / Luminance. §é s¸ng quan tr¾c cña mét bÒ mÆt ®ù¬c chiÕu s¸ng hoÆc cña mét nguån s¸ng. (§¬n vÞ : candela trªn mÐt vu«ng)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

163

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§é thÊm / PermÐabilitÐ / Permeability. Tèc ®é di chuyÓn cña n-íc (hay khÝ) qua mét vËt thÓ nhmÆt ®-êng, nÒn ®Êt. §é t-¬ng ph¶n / Contraste / Contrast. §¸nh gi¸ sù kh¸c nhau vÒ mÆt ngoµi cña hai hoÆc nhiÒu phÇn cña mét h-íng nh×n mét c¸ch ®ång thêi vµ liªn tiÕp (tøc lµ t-¬ng ph¶n víi ®é s¸ng, mµu s¾c, t-¬ng ph¶n ®ång thêi vµ t-¬ng ph¶n liªn tiÕp) §é vâng / DÐflexion / Deflection. BiÕn d¹ng th¼ng ®øng cña mÆt ®-êng d-íi t¸c dông cña mét t¶i träng, ®o ®-îc ë bÒ mÆt. §é vâng ®µn håi / DÐflexion Ðlastique (rÐversible) / Rebound deflection.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

164

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

PhÇn biÕn d¹ng th¼ng ®øng cña mÆt ®-êng (hoÆc nÒn ®-êng) cã thÓ phôc håi l¹i sau khi dì t¶i. §é vâng ®µn håi cho phÐp / Deflexion Ðlastique admissible / Selowable rebound deflection. C¨n cø vµo cÊp ®-êng, lo¹i mÆt ®-êng vµ t¶i träng t-¬ng ®-¬ng ®Ó quy ®Þnh trÞ sè nµy. §©y lµ chØ tiªu chñ yÕu ®Ó thiÕt kÕ mÆt ®-êng mÒm. §éi cøu hé / Astreinte garde(B) Piquet / Stand by for emergency duties. §éi th-êng trùc (t¹i trung t©m b¶o d-ìng) ®Ó can thiÖp nhanh vµo c¸c c«ng t¸c cøu hé. §-¬ng l-îng c¸t / Equivalent de sable / Sand equivalent.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

165

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Mét c¸ch ®o sè l-îng c¸c h¹t sÐt nhiÔm bÈn trong cèt liÖu h¹t mÞn. §-êng (phè) mét chiÒu / Route µ sens unique, route unidirectionnelle / Oneway road. §-êng hay phè trªn ®ã xe chØ ®-îc ch¹y theo mét chiÒu §-êng / Chemin, voie / Way,road C«ng tr×nh ®Ó cho c¸c lo¹i xe vµ bé hµnh ®i l¹i.Dùa theo ®Æc ®iÓm sö dông cña nã mµ chia thµnh ®-êng « t«, ®-êng ®« thÞ ®-êng c«ng nghiÖp (trong nhµ m¸y, hÇm má), ®-êng l©m nghiÖp vµ ®-êng n«ng th«n. §-êng cao tèc lo¹i B / Route express, semiautoroute / Road
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

166

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

with limited access, expressway(USA) Theo tiªu chuÈn TCVN 5729:1997,®-êng cao tèc lo¹i B lµ lo¹i ®-êng chuyªn dïng cho « t« ch¹y, cã Ýt nhÊt 2 phÇn xe ch¹y riªng biÖt mçi phÇn xe ch¹y 2 lµn xe, cã ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ an toµn cho xe ch¹y. §-êng cao tèc lo¹i B ®-îc phÐp tån t¹i mét sè nót giao th«ng giao b»ng. ë Anh, lo¹i ®-êng nµy kh«ng cã quy ph¹m ®Æc biÖt nªn kh«ng cã tõ t-¬ng ®ång víi route express cña Ph¸p. §-êng cao tèc ngoµi ®« thÞ / Autoroute de liaison, autoroute de rase campagne, route µ grand dÐbit (CH) / Rural motorway. §-êng cao tèc n»m ngoµi l·nh thæ cña ®« thÞ,®-îc thiÕt kÕ theo tiªu chuÈn ngoµi ®« thÞ.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

167

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng cao tèc, ®-êng cao tèc lo¹iA / Autoroute / Motorway, freeway(USA) §-êng dµnh riªng cho « t« ch¹y (cÊm mét sè xe nhÊt ®Þnh tuú theo quy ®Þnh tõng n-íc) cã Ýt nhÊt 2 phÇn xe ch¹y riªng biÖt, mçi phÇn cã Ýt nhÊt 2 lµn xe. Xe chØ ®-îc nhËp vµo ®-êng cao tèc ë c¸c nót giao th«ng vµ c¸c nót nµy ®Òu lµ kh¸c møc. §-êng c¾t (vïng ®iÒu tra) / Ligne Ðcran / Screen line. §-êng ¶o chia miÒn ®iÒu tra, trªn ®ã thèng kª l-îng xe l-u th«ng cña hai miÒn. §-êng chÝnh / Route µ grande circulation, route µ prioritÐ, route principale / Majorroad.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

168

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng ®-îc -u tiªn so víi c¸c ®-êng kh¸c gÆp nã. §-êng cong / Courbe / Curve CÊu t¹o ®Ó xe cã thÓ chuyÓn h-íng ë chç tuyÕn ®æi h-íng. Th-êng dïng ®-êng cong trßn. §-êng cong trªn b×nh ®å gäi lµ ®-êng cong n»m, trªn mÆt c¾t däc gäi lµ ®-êng cong ®øng . §-êng cong cl«t«it / Clothoide / Clothoid §-êng cong cã b¸n kÝnh cong gi¶m bËc nhÊt khi t¨ng chiÒu dµi ®-êng cong, th-êng ®-îc dïng lµm ®-êng cong chuyÓn tiÕp. §-êng cong ch÷ chi, l¸t xª / Lacet / Hairpin bend. §-êng cong ®Ó khai triÓn tuyÕn trªn mét s-ên dèc, t¹i
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

169

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

®ã xe quay ®Çu víi gãc trªn 90. §-êng cong ®øng / Courbe en profil en long, courbe verticale / Vertical curve §-êng cong ®Ó nèi tiÕp c¸c chç ®æi dèc trªn mÆt c¾t däc, th-êng dïng ®-êng cong parabol bËc hai. §-êng cong ®øng lâm / Courbe de point bas, courbe concave / Sag curve, valley curve §-êng cong ®øng ®Ó nèi dèc ë chç ®æi dèc lâm nh»m ®¶m b¶o tÇm nh×n ban ®ªm vµ gi¶m bít lùc Ðp phô do lùc ly t©m theo chiÒu ®øng. §-êng cong ghÐp / Courbe composÐe / Compound curve. §-êng cong n»m ghÐp b»ng c¸c b¸n kÝnh lín dÇn ®Ó thay thÕ ®-êng cong cl«t«it vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn xe ch¹y.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

170

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng cong ®øng låi / Courbe de point haut, courbe convexe / Summit curve, crest curve §-êng cong ®øng bè trÝ ë chç ®æi dèc låi ®Ó ®¶m b¶o tÇm nh×n trªn mÆt c¾t däc. §-êng cong mui luyÖn / Courbe de bombement / Courber curve C¸c ®-êng h×nh häc t¹o thµnh ®é khum cña mÆt ®-êng; th-êng dïng ®-êng cong parabol, ®-êng th¼ng vµ ®-êng cong trßn. §-êng cong n»m / Virage / Bend, curve, horizontal curve (USA) Tæng hîp c¸c ®-êng cong (®-êng cong trßn vµ ®-êng cong chuyÓn tiÕp) ®Ó xe chuyÓn h-íng trªn mÆt ®-êng. §-êng cong nèi raccordement, / Courbe courbe de de
171

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

transition / Transition curve §o¹n ®-êng cong cÊu t¹o ®Ó nèi tiÕp gi÷a tuyÕn ®-êng trªn ®-êng th¼ng víi ®-êng cong vµ ngù¬c l¹i, trªn ®ã lùc ly t©m thay ®æi dÇn. §-êng cong trßn / Courbe circulaire / Circular curve §-êng cong cã ph-¬ng tr×nh h×nh trßn ®Ó nèi hai ®o¹n tuyÕn th¼ng. §-êng c«ng nghiÖp / Route industrielle / Factories and mines road §-êng chñ yÕu cho « t« vËn t¶i (cã thÓ cã c¸c xe chuyªn dông t¶i träng ®Æc biÖt) ®i l¹i trong nhµ m¸y, hÇm má. §-êng cã hai, ba, bèn lµn xe / Route µ deux, trois, quatre
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

172

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

voies / Two, three, fourlane road §-êng cã hai, ba bèn lµn xe ch¹y bªn nhau §-êng cøu n¹n / Voie de dÐtresse / escape road, emergency escape ramp (USA) §-êng lµm rÏ ra khái ®-êng chÝnh ®Ó c¸c xe mÊt tay l¸i rÏ vµo. Th-êng lµm dèc lªn,cuèi ®-êng cã r¶i c¸t dµy, cã tÊm ch¾n cho xe ®ç an toµn. §-êng nh¸nh (cña nót giao) / Branche / Branch from intersection, intersection leg(USA). §o¹n ®-êng nh¸nh n»m trong ph¹m vi nót giao ®Ó dÉn vµo nót giao th«ng. §-êng dÉn / Route d'accÌs / Approach road.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

173

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C«ng tr×nh cÇu ®-êng dÉn tíi cÇu, hÇm. §-êng dèc chÝnh / Ligne plus grande pente / Line maximum slope. Tæng h×nh häc cña dèc däc dèc ngang trªn mÆt ®-êng, ®-êng ch¶y cña n-íc mÆt. de of vµ lµ

§-êng ®« thÞ / Route urbaine / Urban road. §-êng n»m trong ph¹m vi ®« thÞ §-êng ®ång møc / Courbe de niveau / Contour line. §-êng cong khÐp kÝn nèi c¸c ®iÓm cïng cao tr×nh trªn b¶n ®å ®Þa h×nh. §-êng giao cïng møc / Passage µ niveau / Level crossing, atgrade crossing (USA).
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

174

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Chç qua ®-êng cïng møc víi dßng xe chÝnh. §-êng giao d-íi, ®-êng giao chui / Passage infÐrieure / Underpass Chç qua ®-êng chui d-íi ®-êng chÝnh. §-êng giao trªn, ®-êng giao v-ît / Passage supÐrieure / Overpass Chç qua ®-êng b»ng cÇu v-ît. §-êng gom / Route collectrice / Local distributor road, collector (USA) §-êng thu gom c¸c xe tõ c¸c ®-êng ®Þa ph-¬ng ë c¸c khu d©n c- vµo c¸c ®-êng trôc chÝnh. §-êng h-íng t©m / voie radiale / radial road. Radiale, Radial,
175

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng tõ mét trung t©m nµo ®ã cña ®« thÞ to¶ ra c¸c h-íng. §-êng kh«ng cã d¶i ph©n c¸ch / Route µ chaussÐe unique / Single carriageway road,undivided highway (USA) §-êng trªn ®ã c¸c lµn xe ph©n c¸ch nhau b»ng v¹ch kÎ däc mµ kh«ng cã d¶i ph©n c¸ch. §-êng kh«ng r¶i mÆt / Route non revªtue / Unpaved road, unsurfaced road §-êng cÊp thÊp, mïa Èm -ít xe l-u th«ng khã kh¨n, hoÆc ph¶i ngõng l-u th«ng. §-êng l©m nghiÖp / Route forestiÌre / Forestry road. §-êng «t« phôc vô chñ yÕu cho s¶n xuÊt l©m nghiÖp §-êng miÒn nói / Route en montagne / Mountain road.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

176

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng ®i qua vïng nói ph¶i ¸p dông nhiÒu tiªu chuÈn cùc h¹n. Theo ®Þnh nghÜa cña tiªu chuÈn ViÖt Nam, miÒn nói lµ ®Þa h×nh cã s-ên dèc ngang phæ biÕn trªn 25%. T-¬ng øng, miÒn ®åi cã s-ên dèc phæ biÕn tõ 25%15% vµ ®ång b»ng d-íi 10% §-êng mong muèn / Ligne de dÐsir / Desire line. §-êng nèi liÒn c¸c t©m ¶o cña hai vïng, chiÒu dµy tû lÖ víi sè lÇn c¸c hµnh tr×nh dù b¸o. §-êng mßn (lèi ngùa ®i) / Piste cavaliÌre / Bridle way. §-êng cho sóc vËt vµ ng-êi ®i. §-êng v¹ch nÐt ®øt / Ligne discontinue / Broken line.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

177

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng kÎ kh«ng liªn tôc, xe ®-îc quyÒn v-ît qua. §-êng v¹ch nÐt liÒn/ Ligne continue / Continuous line, solid line. §-êng v¹ch kÎ liªn tôc,xe kh«ng ®-îc vù¬t qua. §-êng ngoµi thµnh phè / Route en rase campagne / Rural road. §-êng « t« c«ng dông chung n»m ngoµi khu ®« thÞ §-êng nèi, dèc nèi / Bretelle / Slip road, ramp (USA) §-êng nèi tõ tuyÕn ®-êng nµy sang tuyÕn ®-êng kh¸c trong nót giao th«ng ®Ó xe chuyÓn h-íng. §-êng vÖt nøt (cña khe co gi¶) / Fissure / Crack (Xem h×nh 5) .
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

178

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng nøt t¹i c¸c vÞ trÝ thu hÑp tiÕt diÖn ®· ®Þnh s½n (khe co gi¶) §-êng vÕt nøt ph¶n ¸nh / Fissure de rÐflexion / Reflection crack. §-êng nøt trªn bÒ mÆt do hiÖn t-îng truyÒn nøt tõ mãng mÆt ®-êng g©y nªn. §-êng « t« / Route / Road, high way. §-êng nèi liÒn c¸c trung t©m d©n c-, trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ...vµ ®¹t nh÷ng tiªu chuÈn kü thuËt nhÊt ®Þnh, dµnh cho c¸c lo¹i xe cé, chñ yÕu lµ « t« ®i. §-êng ph©n luång / Route de dÐlestage / Relief road §-êng ®-îc lµm trong ®« thÞ ®Ó xe ®i tr¸nh c¸c chç bÞ t¾c
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

179

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

xe hoÆc tr¸nh c¸c trë ng¹i giao th«ng kh¸c §-êng phô / Route secondaire / Minor road, secondary road. §-êng ph¶i nh-êng -u tiªn khi giao víi c¸c con ®-êng kh¸c §-êng qua khu d©n c/ Traverse d'agglomÐration / Crosstown link, urban connector §o¹n ®-êng cña mét con ®-êng quan träng n»m trong khu d©n c§-êng qu¸ c¶nh, ®-êng ch¹y suèt / Route de transit / Through road. §-êng ®i qua hai khu vùc ®iÒu tra, cã ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi n»m ngoµi khu vùc ®iÒu tra

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

180

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng s-ên / Cheminement, Polygonisation / Polifonution. §-êng lµm c¨n cø x¸c ®Þnh c¸c to¹ ®é cña c¸c ®iÓm khèng chÕ trong c«ng t¸c ®o ®¹c. VÒ ®é chÝnh x¸c lËp ®-êng s-ên, cã 8 cÊp: 4 cÊp nhµ n-íc, 2 cÊpkhu vùc vµ 2 cÊp ®o vÏ (xem qui ph¹m thµnh lËp l-íi khèng chÕ tr¾c ®Þa) §-êng t¹m, ®-êng c«ng vô / Piste de chantier / Road for construction traffic. §-êng ®Ó xe cé ®i l¹i vµ vËn chuyÓn phôc vô cho thi c«ng c«ng tr×nh §-êng thiÕt kÕ (trªn mÆt c¾t däc) / TracÐ du profil en long / Vertical alignment. H×nh chiÕu cña cao ®é thiÕt kÕ trªn mÆt c¾t däc. Theo TCVN 4054 1998, cao ®é thiÕt
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

181

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

kÕ lµ cao ®é mÐp nÒn ®-êng khi ®· thi c«ng hoµn chØnh. Khi cÇn thay ®æi ph¶i cã chó thÝch râ trong ®å ¸n. Cßn gäi lµ ®-êng ®á. §-êng vßng thÝ nghiÖm / ManÌge d'essai / Circular track test. Dïng ®-êng thùc nghiÖm h×nh trßn ®Ó ®o øng suÊt, biÕn d¹ng vµ ®é bÒn chèng mµi mßn cña c¸c lo¹i vËt liÖu mÆt ®-êng d-íi t¸c dông cña c¸c t¶i träng tÜnh, ®éng, c¸c nh©n tè tù nhiªn. §-êng thu phÝ / Route µ pÐage / Toll road, turnpike (USA). §-êng trªn ®ã, ng-êi sö dông ph¶i nép mét kho¶n phÝ §-êng tiÓu khu / Route de desserte / Estate road, local road (USA)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

182

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng nh»m môc ®Ých phôc vô c¸c khu d©n c- phô cËn. §-êng tr¸nh (khu d©n c-) / DÐviation, contournement / Bypass §-êng ®-îc x©y dùng ®Ó xe ®i tr¸nh ®« thÞ, lµng xãm hoÆc tr¸nh c¸c ®o¹n ®-êng t¾c xe. §-êng trong khu nhµ ë / Route du quartier rÐsidentiel / Residential street. §-êng trong khu nhµ ë, khu biÖt thù §-êng trôc / Trunk road §-êng cã t¸c m¹ng l-íi, nhiÒu xe, cã §-êng trôc principale Grande route /

dông chÝnh trong th-êng tËp hîp hµnh tr×nh dµi chÝnh / / ArtÌre Primary
183

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

distributor, principal arterial(USA) §-êng «t« (®« thÞ) cã t¸c dông chñ yÕu trong m¹ng l-íi ®-êng (®« thÞ) §-êng øng suÊt / Cheminement de contraintes / Stress path. §-êng cong quan hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng. Th-êng biÓu diÔn øng suÊt trªn trôc tung vµ biÕn d¹ng trªn trôc hoµnh. §-êng vµnh ®ai / Rocade, route de ceinture / Ringroad, beltway(USA), belhighway(USA). §-êng bao ngoµi thµnh phè ®Ó xe ®i tr¸nh c¸c khu trung t©m ®« thÞ. §-êng vµnh ®ai kÕt hîp víi c¸c ®-êng xuyªn t©m t¹o nªn hÖ thèng ®-êng vµnh ®ai xuyªn t©m.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

184

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§-êng ven / ChaussÐe latÐrale, contreallÐe / Service road, frontage road(USA) §-êng ch¹y däc mét bªn hoÆc hai bªn ®-êng chÝnh ®Ó thu thËp c¸c xe ®Þa ph-¬ng, khi cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp míi cho phÐp c¾t qua hoÆc nhËp vµo ®-êng chÝnh §-êng ven ®« / Route environnante, route de faubourg / Suburban road §-êng ë khu vùc ngo¹i vi ®« thÞ. §-êng xe ®¹p / Piste cyclable / Cycle track, cycle path. §-êng thiÕt kÕ riªng cho xe ®¹p vµ c¸c xe kh«ng ®éng c¬. Trong ®« thÞ, cã thÓ t¹o thµnh mét hÖ thèng riªng biÖt
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

185

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

PhÇn ®Êt trªn lé giíi, hiÖn cßn ®Ó dù tr÷ ch-a dïng. §ïn nhùa (chç)/ DÐp«ts noirs / Black de posits. C¸c chç cã l-îng nhùa thõa, khi nhiÖt ®é cao chÞu t¶i träng, nhùa ®ïn lªn trªn. §ïn nhùa / Ressuage / Bleeding, fatting up. PhÇn thõa cña chÊt liªn kÕt xuÊt hiÖn trªn bÒ mÆt cña mÆt ®-êng nhùa sau khi nhùa phïi lªn hoÆc sái s¹n lón xuèng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

186

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

G G¨m ®¸ / Cloutage / Chipping, embedment of chippings. Xö lý lµm cøng (hoÆc lµm nh¸m) mÆt ®-êng b»ng c¸ch r¶i sái cøng råi lu lÌn. G©n / Cintre / Rib. Gê nhá nh« ra ®Ó t¨ng c-êng cho vá hÇm. G¹ch l¸t tù chÌn / PavÐs autobloquants / Interlocking blocks. G¹ch cã cÊu t¹o kh«ng chÌn m¹ch v÷a. GÉy (chç) / Cassure / Rupture. Chç tÊm bª t«ng bÞ ph¸ ho¹i do vì,gÉy.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

187

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

GÉy dèc(sù) / Rupture de pente / Sudden change of level Sù thay ®æi ®ét biÕn cña ®é dèc ngang vµ cña ®é dèc däc (tr-êng hîp c¸ biÖt) GhÐp l¸t (mÆt ®-êng) / Pavage mosaique / Mosaic paving, small sett paving. GhÐp l¸t mÆt ®-êng b»ng c¸c tÊm ®¸. Gia t¶i / PrÐchargement / Preloading. Ph-¬ng ph¸p nÐn chÆt b»ng c¸ch chÊt thªm mét t¶i träng nhÊt ®Þnh trªn c«ng tr×nh x©y dùng ®Ó t¨ng tèc ®é lón cè kÕt vµ ®Ó t¨ng n¨ng lùc chÞu t¶i cña ®Êt mÒm yÕu. Sau khi ®Êt nÒn mÒm yÕu ®· chÆt l¹i th× dì bá t¶i träng t¨ng thªm ®ã ®i.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

188

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Gia tèc / AccÐlÐration / Acceleration. SuÊt t¨ng tèc ®é. Cã thø nguyªn lµ m/s2. Gi¶m tèc / DÐcÐlÐration / Deceleration. SuÊt gi¶m tèc ®é. Cã thÓ do nguyªn nh©n lùc c¶n trªn ®-êng t¨ng lªn hoÆc do nguyªn nh©n an toµn cÇn h·m phanh. Cã thø nguyªn lµ m/s2. Giao c¾t gi÷a c¸c xe / Croisement des vÐhicules / Crossing of vehicles Lîi dông c¸c qu·ng trèng gi÷a c¸c xe trong dßng ®Ó c¾t qua dßng xe ®ã Giao th«ng (vËn t¶i) c«ng céng / Transport en commum / Public transport

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

189

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

H×nh thøc vËn chuyÓn kh¸ch b»ng c¸c ph-¬ng vËn t¶i c«ng céng.

hµnh tiÖn

Giao th«ng néi bé / Circulation locale / Local traffic. Giao th«ng mµ ®iÓm ®i vµ ®Õn ®Òu n»m trong khu vùc ®iÒu tra. Giao th«ng qu¸ c¶nh / Circulation de transit / Through traffic Giao th«ng mµ ®iÓm ®i vµ ®iÓm ®Õn kh«ng n»m trong khu vùc ®iÒu tra nh-ng ®i qua khu vùc ®iÒu tra. Giao th«ng ®i / Circulation de sortir / Out bound traffic. Giao th«ng tõ néi bé khu ®iÒu tra ®i ra ngoµi.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

190

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Giao th«ng th«ng tho¸ng / Circulation fluide / Free flow traffic Giao th«ng trong ®iÒu kiÖn xe ch¹y trªn ®-êng kh«ng chÞu hoÆc Ýt chÞu ¶nh h-ëng cña xe kh¸c. Giao th«ng ®Õn / Circulation d'arriver / Inbound traffic. Giao th«ng tõ ngoµi vµo trong khu vùc ®iÒu tra. Giµn gi¸o / Cintre, Ðchafaudage / Centring, scafolding. KÕt cÊu t¹m b»ng gç, thÐp,... ®Ó ®ì ng-êi vµ vËt liÖu khi ®ang x©y dùng hay ®ì bª t«ng khi ch-a ng-ng kÕt. Gi¶i phãng mÆt b»ng, dän dÑp hiÖn tr-êng / DÐfrichage du terrain, dÐfrichement du terrain / Site clearing.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

191

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Dïng theo hai nghÜa: dän dÑp hiÖn tr-êng ®µo gèc, thu dän tr-íc khi thi c«ng vµ nghÜa thø hai, gi¶i phãng nhµ cöa, ®Òn bï, t¸i ®Þnh c- ®Ó t¹o hiÖn tr-êng thi c«ng. Gi¶i phãng mÆt ®-êng / DÐgagement de la chausseÐ / Breakdown removal. Gi¶i quyÕt nhanh chãng c¸c hËu qu¶ giao th«ng ®Ó cho xe tiÕp tôc l-u th«ng. Gi¸ ®ì t¹m / SoutÌnement provisoire / Temporary support. C¸i gi¸ ®ì t¹m, ®îi khi vá hÇm h×nh thµnh c-êng ®é th× dì ®i. Gi¸ trÞ / Valeur, valeur d'usage / Value. Gi¸ cao nhÊt mµ mét c¬ quan kinh tÕ chÊp nhËn tr¶ ®Ó cã
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

192

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

®-îc mét hµng ho¸. Nã th-êng phô thuéc vµo sè l-îng hµng ho¸ nµy ®· cã hoÆc ®· tiªu thô. Gi¸ trÞ c¸ thÓ cña lîi Ých / Valeur individuelle d'un avantage / Individual value of a benefit. §©y lµ gi¸ trÞ mµ ng-êi sö dông c¶m nhËn ®-îc vµ sè tiÒn ng-êi ®ã ph¶i tr¶ ®Ó thu v× lîi Ých ®ã. Gi¸ trÞ c¸ thÓ h-íng dÉn hµnh vi cña ng-êi sö dông (chän tuyÕn ®-êng nµo, chän ph-¬ng tiÖn nµo....) Gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng / Valeur prÐsente nette, valeur actualisÐe nette / Net present value(NPV). Chªnh lÖch gi÷a tæng c¸c lîi Ých ®· quy ®æi vÒ hiÖn t¹i céng víi tæng chi phÝ còng ®·
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

193

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

quy ®æi vÒ hiÖn t¹i(b¶o d-ìng, ®Çu t- ph©n kú, ®Çu tkÐo dµi nhiÒu n¨m...) trong thêi gian so s¸nh ph-¬ng ¸n. Gi¸ trÞ x· héi (cña lîi Ých) / Valeur tutÐlaire / Social value. Gi¸ trÞ nµy (thay thÕ c¸c gi¸ trÞ c¸ thÓ)cã b»ng c¸ch tæng hîp c¸c tho¶ m·n vµ kh«ng tho¶ m·n mµ tÊt c¶ c«ng d©n c¶m thÊy. GÝa trÞ nµy cßn gäi lµ “gi¸ trÞ tËp thÓ” Gi¸, chi phÝ / Prix / Price, cost. Sè tiÒn thùc ph¶i chi ®Ó mua mét hµng ho¸. Gi¸ trÞ cña mét vËt dông ®-îc biÓu thÞ b»ng tiÒn. Gi¸m s¸t / Monitoring. Surveillance /
194

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Quan s¸t vµ kiÓm tra tiÕn tr×nh cña c«ng t¸c b¶o d-ìng. Gi»ng giã / Contreventement / Wind bracing. Thanh gi»ng liªn kÕt nhiÒu thanh ®Î chèng lùc giã ngang. Trång cá (sù) / Engazonnement / Grass sowing. Trång cá gia cè c«ng tr×nh ®-êng . Gieo h¹t (sù, chç) / Semis / Seeded area. C«ng viÖc trång c©y (cá) b»ng c¸ch gieo h¹t. Chç ®Ó gieo h¹t. Gieo h¹t (b»ng ph-¬ng ph¸p) thuû lùc / Ensemencement hydraulique,
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

195

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

hydroensemencement / Hydroseeding. Dïng n-íc ®Ó ph©n t¸n c¸c h¹t cÇn gieo. GiÕng c¸t / Vertical drainage en sable / Sand drain, sand pile. Khèi c¸t tho¸t n-íc h×nh trô ®Ó t¨ng nhanh tèc ®é cè kÕt. GiÕng ngÇm / Puits perdu Soakaway. GiÕng ®Ó h¹ mùc n-íc ngÇm. /

GiÕng ch×m / Caisson / Caisson. Mét thïng kÝn kh«ng thÊm n-íc dïng ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n»m ngÇm d-íi n-íc. (Th-êng gÆp lµ x©y c¸c mãng cña trô cÇu) . Muèn chèng thÊm n-íc ë c¸c n¬i n-íc s©u , trong giÕng ch×m ph¶i cã ¸p suÊt cao (giÕng ch×m h¬i Ðp)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

196

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

GiÕng th¨m / Regard de visite / Inspection chamber. N¬i quan s¸t c¸c cèng ngÇm cã kÝch th-íc kh¸ lín. GiÕng trung gian / Puits intermÐdiaire / Intermediate shaft. Lç tho¸t khÝ th¶i vµ cÊp khÝ s¹ch trong hÇm khi hÇm dµi ®Ó hç trî cho th«ng giã däc hÇm. Giíi h¹n ch¶y / Limite de liquiditÐ / Liquid limit. §é Èm giíi h¹n khi ®Êt tõ tr¹ng th¸i dÎo chuyÓn sang tr¹ng th¸i ch¶y. Giíi h¹n dÎo / Limite de plasticitÐ / Plastic limit. §é Èm giíi h¹n khi ®Êt chuyÓn tõ tr¹ng th¸i nöa cøng sang tr¹ng th¸i dÎo.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

197

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Giíi h¹n chØ giíi x©y dùng ®-êng / Assiette / Boundary line of road construction, construction limits (USA) ( h×nh 3) . Ph¹m vi chiÒu réng vµ chiÒu cao nhÊt ®Þnh cña ®-êng kh«ng cho phÐp bÊt cø thiÕt bÞ hay ch-íng ng¹i vËt nµo tån t¹i trong ®ã, nh»m b¶o ®¶m cho l-u th«ng b×nh th-êng Gãc chÖch / Angle d'envirage / Yaw angle. Gãc t¹o thµnh gi÷a mÆt ph¼ng qòy ®¹o cña c¸c b¸nh xe cña mét xe ®ang ch¹y víi h-íng xe ch¹y, khi cã mét ph¶n lùc ngang. Gãc chuyÓn h-íng / Angle de dÐviation / Deviation angle. Gãc kÑp gi÷a tuyÕn tr-íc vµ sau khi ®æi h-íng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

198

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Gãc hai ph-¬ng / / Bearing angle. Gãc nhän kÑp gi÷a ®-êng kinh tuyÕn trôc (gisement) cña mói chiÒu (trôc X)víi h-íng tuyÕn. Gãc ma s¸t trong / Angle de frottement interne / Angle of internal friction. Gãc ma s¸t trong ®Êt, kü hiÖu lµ . X¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm c¾t vµ tÝnh ®-îc theo: Lùc chèng c¾t = lùc ph¸p tuyÕn trªn mÆt tr-ît x tg. Khi ®Êt hoµn toµn kh« hoÆc hoµn toµn ng©m n-íc, gãc ma s¸t trong b»ng gãc nghØ tù nhiªn. Gãc nghØ tù nhiªn / Angle de talus naturel / Angle of natural repose. Gãc m¸i giíi h¹n cña ®Êt rêi khi kh«, gãc nµy lµ b»ng gãc mas¸t trong cña ®Êt.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

199

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Gãc ph-¬ng vÞ / Angle d’azimut / azimuth angle. Gãc kÑp gi÷a h-íng B¾c vµ h-íng tuyÕn ®o. Cã gãc ph-¬ng vÞ ®Þa lý (thËt) so víi h-íng B¾c thùc vµ gãc ph-¬ng vÞ tõ (so h-íng B¾c cña kim nam ch©m) ®o tõ h-íng B¾c theo chiÒu kim ®ång hå tíi h-íng tuyÕn. Gèi cè ®Þnh / Appui fixe / Fixed bearing. Gèi cho phÐp kÕt cÊu phÇn trªn cã thÓ cã chuyÓn vÞ xoay mµ kh«ng thÓ chuyÓn vÞ kh¸c. Gèi di ®éng / Appui mobile / expansion bearing. Gèi cho phÐp kÕt cÊu nhÞp chuyÓn vÞ xoay vµ däc. Gèi, trô ®ì / Support, bearing. Appui /
200

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Bé phËn truyÒn lùc ®Æt gi÷a kÕt cÊu phÇn trªn vµ kÕt cÊu phÇn d-íi cña cÇu, ®Ó cho kÕt cÊu nhÞp cã mét ®é ho¹t ®éng nhÊt ®Þnh. Gê tiªu n¨ng / Chicane / Energy dissipation edge C¸c ch-íng ng¹i vËt t¹o ë dßng ch¶y nh- c¸c vÊu, c¸c gê, c¸c bê ng¨n b»ng bª t«ng, b»ng ®¸ ®Ó tiªu n¨ng. GPS / GPS (global positioning system) Kü thuËt sö dông liªn l¹c v« tuyÕn gi÷a c¸c m¸y ph¸t ë vÖ tinh vµ c¸c tr¹m thu trªn mÆt ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c ®iÓm trªn mÆt ®Êt. Gra®iªn thuû lùc / hydraulique / gradient. Gradient Hydraulic

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

201

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HiÖu sè mùc n-íc gi÷a hai ®iÓm ( trong ®Êt , trong èng ) chia cho qu·ng ®-êng ng¾n nhÊt gi÷a chóng. Gra®iªn nhiÖt / Gradient thermique / Thermal gradient. HiÖu sè nhiÖt ®é gi÷a hai ®iÓm trong ®Êt chia cho qu·ng ®-êng ng¾n nhÊt gi÷a hai ®iÓm. Gra®iªn nhiÖt lµ nguyªn nh©n lµm di chuyÓn h¬i n-íc trong ®Êt , t¹o nªn sù t¸i ph©n phèi ®é Èm trong nÒn ®-êng khi cã biÕn ®æi vÒ nhiÖt. Gu®ron / Goudron / Tar. Tªn gäi chung cña nhùa ®-êng thu ®-îc qua ch-ng cÊt than ®¸.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

202

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

G-¬ng chiÕu hËu / RÐtrorÐflecteur / Retro reflector. G-¬ng ®Ó quan s¸t phÝa sau.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

203

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

H Hao mßn (sù) / Usure / Wear. Sù hao mßn cña mÆt ®-êng do ma s¸t cña b¸nh xe vµ do c¸c t¸c nh©n tù nhiªn (m-a, giã..) Hµm l-îng chÊt liªn kÕt / Teneur en liant / Binder content. Thµnh phÇn chÊt liªn kÕt chiÕm trong hçn hîp, tÝnh b»ng phÇn tr¨m theo träng l-îng. Hµm tho¶ dông / Fonction d'utilitÐ / Utility fonction. Hµm (to¸n häc) liªn quan víi tÝnh tho¶ m·n mµ mét c¸ nh©n c¶m nhËn ®èi víi l-îng hµng ho¸ ®-îc tiªu dïng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

204

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Hµm trë ng¹i / Fonction de rÐsistance / Deterrence function. Hµm x¸c suÊt dïng trong m« h×nh ph©n chia l-îng vËn chuyÓn ®Ó m« t¶ x¸c suÊt cña mét di chuyÓn ®-îc tiÕn hµnh gi÷a hai vïng, phô thuéc vµo kho¶ng c¸ch cña chóng. Hµn (sù) / Soudure / Weld. G¾n hai miÕng kim lo¹i hoÆc c¸c vËt liÖu tæng hîp b»ng nhiÖt. Cã thÓ cã hay kh«ng kim lo¹i phô trî, cã thÓ cã hay kh«ng ¸p lùc phô trî. Hµng ho¸ cã thÓ b¸n (cã thÓ trao ®æi) / Bien marchant / Marketable good. VËt phÈm hµng ho¸ cã thÓ lµm ®èi t-îng trao ®æi trªn thÞ tr-êng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

205

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Hµng hãa kinh tÕ / Bien Ðconomique / Economic good. §å vËt ®-îc thõa nhËn ®· tho¶ m·n mét nhu cÇu cña con ng-êi vµ cã s½n ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®ã nh-ng sè l-îng ®· cã kh«ng ®ñ ®Ó hoµn toµn tho¶ m·n nhu cÇu. Hµnh tr×nh / Trajet, dÐplacement / Journey, trip ChuyÓn ®éng v× mét môc tiªu x¸c ®Þnh gi÷a ®iÓm ®i vµ ®iÓm ®Õn cña mét xe (mét ng-êi). Hµnh tr×nh (giao th«ng)®Òu kú / Migration alternante, circulation pendulaire (CH) / Commuter traffic C¸c hµnh tr×nh ph¸t sinh ®Òu ®Æn theo thêi gian, vÝ dô ®Õn c«ng së, vËn chuyÓn hµng cñ© mét c¬ së s¶n xuÊt.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

206

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Hµo (r·nh) ngÇm/ TranchÐe couverte, terrassement en trancheÐ couverte / Cut and cover. C«ng t¸c lµm ®Êt theo c¸c r·nh (hµo) ngÇm. Hµo thÊm / TranchÐe drainante / Cutoff drain. Hµo trong cã vËt liÖu rçng ®Ó th¸o n-íc ngÇm.Khi ®Æt trong taluy ®µo th× mét s-ên chÆn n-íc l¹i b»ng vËt liÖu kh«ng thÊm. H¹ mùc n-íc ngÇm / Rabattement de la nappe phrÐatique / Lowering of the water table. Mùc n-íc ngÇm ®-îc h¹ xuèng ®Ó lµm kh« nÒn ®-êng hoÆc ®Ó dÔ thi c«ng b»ng c¸c biÖn ph¸p th¸o kh«, ®Æt èng tho¸t n-íc, ®Æt giÕng hót.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

207

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

H¹n chÕ chç vµo ®-êng / Limitation des accÌs / Access control Trªn ®-êng cao tèc,c¸c chç xe ra vµo th-êng tËp trung l¹i ë c¸c nót giao th«ng,t¹i ®ã cã ®iÒu khiÓn H¹t / Grain / Particle. C¸c thµnh phÇn cña ®Êt hay cña mét hçn hîp. C¸c h¹t lín ph©n t¸ch qua sµng. C¸c h¹t nhá (<0,007mm)x¸c ®Þnh b»ng ®Þnh luËt Stokes. KÕt qu¶ ph©n tÝch vÏ trªn ®å thÞ b¸n loga cho ta ®-êng cong cÊp phèi h¹t. H¹t mÞn / Fines / Fines. C¸c h¹t tr¬ rÊt mÞn (vÝ dô qui ®Þnh ë §øc vµ Thuþ sÜ lµ quy ®Þnh lät qua sµng 0,6mm,ë Mü: lät sµng 0,075mm ë Ph¸p: lät sµng 0,08mm).
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

208

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HÇm dÉn / Galerie pilote / Pilot tunnel. Hµnh lang n»m trong hay ngoµi mÆt c¾t hÇm, ®µo thö tr-íc b»ng c¸ch næ m×n tr-íc khi ®µo chÝnh thøc. HÇm ngang / Galerie de jonction / Cross tunnels. HÇm ®i vu«ng gãc víi hÇm chÝnh ®Ó nèi hai hÇm chÝnh,t¹o lèi ®i cho nh©n viªn khai th¸c vµ khi cã sù cè, t¹o lèi tho¸t, lèi cøu hé. HÇm quay xe / Galerie de retournement / Turning gallery. HÇm t¹i ®ã, xe cã thÓ quay ®Çu. HÇm th¨m dß / reconnaissance / adet Galerie de exploratory
209

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HÇm ®µo tr-íc ®Ó thu thËp th«ng tin t¹i hiÖn tr-êng vÒ ®Þa chÊt, n-íc ngÇm...tr-íc khi tiÕn hµnh lËp dù ¸n hÇm. HÇm tho¸t n¹n / Galerie d'Ðvacuation / Evacuation gallery. HÇm ®Ó ng-êi vµ xe khi cã sù cè, tho¸t khái nguy hiÓm. HÇm th«ng / Galerie de communication / Communication gallery. HÇm t¹i ®ã, cã thÓ l-u th«ng gi÷a c¸c hÇm. HÇm tiªn phong / Galerie d'avancement / Advance heading. Mét khoang nhá ®-îc më tr-íc, tõ ®ã ®µo më réng c¸c khoang kh¸c tíi tiÕt diÖn toµn phÇn cña hÇm.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

210

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HÖ (v« tuyÕn) dÉn ®-êng / SystÌme de guidage routies / Route guidance system. Xe nhËn c¸c th«ng tin tõ c¸c xung ph¸t ë däc ®-êng vµ ®-îc h-íng dÉn c¸ch xö lý däc ®-êng. HÖ chØ huy ph©n cÊp / SystÌme µ commande hiÐrarchisÐe / Hierarchical control system. HÖ thèng ®iÒu khiÓn trong ®ã viÖc xö lý th«ng tin ®-îc ph©n lµm nhiÒu cÊp. Cßn gäi lµ hÖ chØ huy ph©n cÊp. HÖ chØ huy ph©n t¸n / SystÌme µ commande dÐcentralisÐe / Dencentralized control system. HÖ thèng ®iÒu khiÓn trong ®ã n¨ng lùc xö lý n»m ë nhiÒu ®iÓm.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

211

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HÖ ®iÒu khiÓn tËp trung / SystÌme de rÐgulation centralisÐ / Centralized control system. HÖ ®iÒu khiÓn n¨ng lùc xö lý th«ng tin chØ tËp trung ë mét cÊp. Cßn gäi lµ hÖ thèng m¸y tÝnh trung t©m. HÖ mÆt cÇu / Tablier / Floor system, bridge decking. HÖ cÊu t¹o mÆt cÇu gåm mÆt ®-êng, b¶n mÆt cÇu, dÇm däc, dÇm ngang, d¶i ng-êi ®i bé. HÖ nhiÒu líp / SystÌme multicouche / Multilayer system. Mét kÕt cÊu ®-îc cÊu t¹o b»ng nhiÒu líp.Trong mÆt ®-êng hÖ nhiÒu líp cã c-êng ®é gi¶m dÇn tõ trªn xuèng d-íi phï hîp víi quy luËt Boussinesq vÒ ph©n bè øng suÊt.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

212

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HÖ sè chiÕu s¸ng ®ång ®Òu / Facteur d'uniformitÐ d'Ðclairement / Uniformity ratio of illuminance. Tû sè cña ®é chiÕu s¸ng tèi thiÓu trªn ®é chiÕu s¸ng trung b×nh cña bÒ mÆt ®ang xÐt. HÖ sè dßng ch¶y lò / Coefficient de ruissellement / Run off coefficient. HÖ sè chiÕt gi¶m dßng ch¶y phô thuéc vµo cÊp diÖn tÝch (diÖn tÝch cµng lín cµng gi¶m nhá), vµo cÊp ®Êt (cµng dÔ thÊm cµng gi¶m nhá) vµ vµo c-êng ®é m-a theo tÇn suÊt 1% (c-êng ®é m-a cµng nhá hÖ sè cµng gi¶m nhá). Trong c¸c tµi liÖu ViÖt Nam, th-êng ký hiÖu b»ng ch÷ . HÖ sè ®é s¸ng / Facteur de luminance / Luminance factor.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

213

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tû sè ®é s¸ng cña mét vËt thÓ ®ang xÐt trªn ®é s¸ng cña mét g-¬ng ph¶n x¹ hoµn chØnh do ph¶n x¹ hoÆc do truyÒn s¸ng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn gièng nhau. HÖ sè ®é s¸ng khi chiÕu s¸ng khuÕch t¸n / Coefficient de luminance en Ðclairage diffus / Luminance coefficient under diffuse illumination. Tû sè ®é s¸ng cña mét tr-êng víi ®é chiÕu s¸ng cña mét mÆt ph¼ng trong tr-êng ®ã, ®èi víi ¸nh s¸ng khuÕch t¸n vµ h-íng quan s¸t t¹o thµnh mét gãc gÇn s¸t mÆt ®-êng. HÖ sè ®é s¸ng khi ph¶n quang / Coefficient de luminance rÐtrorÐ flechie / Coefficient of retroreflected luminance.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

214

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tû sè ®é s¸ng cña mét tr-êng víi ®é chiÕu s¸ng cña mét mÆt ph¼ng th¼ng gãc víi h-íng chiÕu s¸ng, ®èi víi c¸c h-íng quan s¸t vµ chiÕu s¸ng gÇn nhau vµ t¹o nªn mét gãc lµ lµ víi mÆt ®-êng. HÖ sè hÊp thô tiÕng ån / Coefficient d'absorption acoustique / Sound absorption coefficient. Cßn gäi lµ hÖ sè hót ©m, lµ tû sè gi÷a n¨ng l-îng ©m bÞ hót (kh«ng ph¶n x¹ trë l¹i) vµ n¨ng l-îng ©m tíi bÒ mÆt cña vËt liÖu, th-êng kü thiÖu b»ng ch÷ (. HÖ sè leo dèc / Coefficient de rampe / Hilliness coefficient Kh¸i niÖm l-u hµnh ë Ph¸p, lµ ®é dèc däc trung b×nh däc theo mét ®o¹n th¼ng (Tæng c¸c
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

215

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

trÞ sè tuyÖt ®èi c¸c ®é chªnh cao chia cho chiÒu dµi ®o¹n ®-êng). HÖ sè ma s¸t däc: a. khi phanh chÕt, b. khiphanh chËm dÇn / Coeficient de frotlement longitudinal: a. roue bloquÐe b. roue retardÐe / Coefficient of longitudinal, braking force coefficient: a.locked wheel b. retarded wheel. C¸c hÖ sè ma s¸t cña b¸nh xe vµ mÆt ®-êng thö nghiÖm b»ng c¸ch cho xe ch¹y víi tèc ®é nhÊt ®Þnh vµ h·m phanh: a. h·m chÕt b. h·m tõ tõ HÖ sè ma s¸t ngang / Coefficient de frottement transversal / Coefficient of transverse friction, sideway force coefficient.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

216

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HÖ sè chèng l¹i chuyÓn vÞ ngang, cïng víi hÖ sè ma s¸t däc (tæng hîp h×nh häc) t¹o nªn hÖ sè ma s¸t cña b¸nh xe vµ mÆt ®-êng. HÖ sè mµi nh½n / Coefficient d'abrasion / Abrasion coefficient. §é ®o søc bÒn chèng mµi nh½n cña ®¸ hay cña mét vËt liÖu phñ tæng hîp so víi mét vËt liÖu tiªu chuÈn trong c¸c ®iÒu kiÖn quy chuÈn. HÖ sè qui ®æi vÒ hiÖn t¹i / Coefficient d'actualisation, taux d'actualisation / Discount factor, discount rate. HÖ sè quy ®æi gi¸ trÞ hµng ho¸ ë c¸c thêi gian kh¸c nhau vÒ thêi gian hiÖn t¹i. Mét gi¸ trÞ t-¬ng lai ®-îc ®-a vÒ hiÖn t¹i nhê hÖ sè an. BiÓu
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

217

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

thøc th-êng dïng lµ an=(1+i)n, n lµ sè n¨m tÝnh ®Õn t-¬ng lai vµ i lµ tû sè quy ®æi vÒ hiÖn t¹i. HÖ sè t¾t khãi / Coefficient d'extinction (fumÐe) / extinction cofficient (smoke). HÖ sè ®o ®é gi¶m cña luång s¸ng (tøc lµ ®é mê ®ôc) trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi, d-íi t¸c dông cña khãi. HÖ sè nµy cã quan hÖ ®Õn sè xe diesel trong dßng xe, tèc ®é xe vµ ®iÒu kiÖn ch¹y xe. HÖ sè tÇm nh×n / Coefficient de visibilitÐ / Visibility coefficient Kh¸i niÖm l-u hµnh ë Ph¸p, lµ tÇm nh×n trung b×nh däc theo mét ®o¹n ®-êng (trung b×nh sè häc tÇm nh×n trªn tõng ®o¹n 500m chia cho 500).
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

218

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HÖ sè truyÒn ©m / Coefficient de transmission / Transmission factor. Tû sè gi÷a n¨ng l-îng ©m truyÒn qua kÕt cÊu vµ n¨ng l-îng ©m tíi mÆt kÕt cÊu, ký hiÖu.....HÖ sè nµy th-êng ®i víi kh¸i niÖm kh¶ n¨ng c¸ch ©m HÖ sè xãi / Coefficient d'Ðrosion / Coefficient of scouring. Tû sè gi÷a tiÕt diÖn cÇn thiÕt cho n-íc ch¶y d-íi cÇu tr-íc khi lµm cÇu vµ sau khi lµm cÇu xong ch-a bÞ xãi. HÖ theo dâi tõ xa / SystÌme de surveillance µ distance / Remote surveillance system. Theo dâi tõ trung t©m ®iÒu khiÓn b»ng c¸c hÖ camÐra bè trÝ theo däc tuyÕn.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

219

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HÖ tho¸t n-íc kÕt hîp / RÐseau unitaire / Combined system. HÖ tho¸t n-íc trong ®ã n-íc th¶i vµ n-íc m-a ch¶y chung. HÖ tho¸t n-íc riªng rÏ / RÐseau sÐparatif / Separate system. HÖ tho¸t n-íc ®« thÞ lµm riªng biÖt c¸c c«ng tr×nh tho¸t n-íc th¶i vµ c«ng tr×nh tho¸t n-íc m-a. HÖ thèng biÓn b¸o / Jalonement / Route signing Toµn bé biÓn b¸o trªn ®-êng (hoÆc trong ®« thÞ) HÖ thèng dÉn h-íng / Balisage / Traffic guidance equipment. Toµn bé c¸c thiÕt bÞ (trõ biÓn b¸o vµ chiÕu s¸ng) ®Æt
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

220

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

däc ®-êng ®Ó h-íng dÉn xe ch¹y vµ ®¶m b¶o an toµn, chç bé hµnh cã thÓ qua ®-êng. Th-êng kÎ säc ®en tr¾ng xen kÏ (v¹ch ngùa v»n / zÐbrÐ / zebra). Khi cÇn thiÕt ë ®©y cã thÓ bè trÝ ®Ìn ®iÒu khiÓn. HÖ thèng ®-êng bµn cê (« vu«ng) / RÐseau (routier) µ systÌme rectangulaire / Gridizon road system. M¹ng l-íi ®-êng d¹ng « vu«ng do hai hÖ ®-êng song song vµ vu«ng gãc víi nhau t¹o thµnh. HÖ thèng ®-êng hçn hîp / RÐseau (routier) µ type de combinaison / Combination type road system. Sù kÕt hîp hai hÖ thèng kÓ trªn trong mét m¹ng l-íi

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

221

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HÖ thèng ®-êng tù do / RÐseau (routier) µ type libre / Free style road system. HÖ thèng ®-êng trªn b·i biÓn,b·i s«ng hay s-ên nói kh«ng theo c¸c quy luËt kÓ trªn HÖ thèng ®-êng vµnh ®ai xuyªn t©m / RÐseau (routier) µ systÌme rocade et radiale / Ring and radial road system M¹ng l-íi gåm c¸c ®-êng xuyªn t©m vµ mét sè ®-êng vµnh ®ai t¹o thµnh. HÖ thèng qu¶n lý b¶o d-ìng / SystÌme de gestion de l'entretien / Maintenance management system. Tæ chøc ®Ó phèi hîp vµ ®iÒu khiÓn toµn bé c¸c ho¹t ®éng b¶o d-ìng ®-êng, ®¶m b¶o sö dông tèt nhÊt c¸c nguån lùc ®· cã.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

222

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ViÖc thiÕt ph¶i lµ mét dù ¸n thiÕt dù ¸n thiÕt

kÕ hÖ thèng nµy néi dung cña c¸c kÕ, nhÊt lµ phÇn kÕ kü thuËt.

HÖ thèng qu¶n lý mÆt ®-êng / SystÌme de gestion des chaussÐes / Pavement management system. Toµn bé c¸c qu¸ tr×nh vµ ph-¬ng ph¸p gióp c¸c c¬ quan thÈm quyÒn t×m ra c¸c chiÕn l-îc chi phÝ cã hiÖu qu¶ ®Ó lËp quy ho¹ch, thiÕt kÕ x©y dùng vµ b¶o d-ìng söa ch÷a c¸c m¹ng l-íi ®-êng. HiÖn t-îng mµng n-íc / Hydroplanage, aquaplaning (B, CH) / Aquaplaning, hydroplaning(USA) HiÖn t-îng mÊt toµn bé lùc b¸m do cã mét líp n-íc máng liªn tôc ng¨n c¶n sù b¸m gi÷a
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

223

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

lèp xe ®-êng.

®ang

ch¹y

vµ

mÆt

HiÖu qu¶ (tÝnh) / EfficacitÐ / Efficiency. Mét ho¹t ®éng kinh tÕ (mét dù ¸n) ®-îc xem lµ cãhiÖu qña khi cã thÓ thu ®-îc c¸c lîi Ých (hoÆc l·i) lín nhÊt víi sè vèn ®· sö dông. HiÖu øng cßi xe / Effet de pavillon / Acoustic horn effect. HiÖu øng cña tiÕng ån trong mét kh«ng gian hÑp. HiÖu øng nhoÌ / Effet fant«me / Phantom effect NhËn biÕt sai vÒ mét hiÖu lÖnh do ¸nh s¸ng bÞ nhiÔu HiÖu øng piston / Effet de pistonnement / Piston effect.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

224

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

HiÖu øng trong hÇm khi xe ch¹y mét chiÒu nÐn khÝ vµ ®Èy khÝ theo chiÒu xe ch¹y. H×nh thµnh vÖt lón b¸nh xe (sù) / OrniÐrage / Rutting, wheel tracking. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vÖt lón b¸nh xe Hoµn thiÖn / RÐglage, lissage / Shaping, finishing. Sù hoµn chØnh san söa cuèi cïng c«ng tr×nh. Hoµng thæ / Loess / Loess. §Êt bôi, mµu vµng, khi kh« h¹n cã ®é rçng rÊt lín. Khi Èm -ít cã ®é lón lín. Ho¹t ho¸ (chÊt) / Activant / Activator Ho¸ chÊt ®Æc biÖt ®-îc thªm vµo mét hçn hîp nh»m t¨ng
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

225

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ho¹t tÝnh cña chÊt liªn kÕt ®èi víi vËt liÖu tr¬. Häng cøu ho¶ / Poteau d'incendie, bouche d'incendie / Fier hydrant. Cã thÓ lµ mét hép, mét cét bè trÝ c¸c trang thiÕt bÞ cøu ho¶ s¬ bé: vßi n-íc, häng n-íc, b×nh chèng ch¸y... Hçn hîp cèt liÖu lín trén nhùa, hçn hîp ®¸ nhùa SMA / EnrobÐ µ gros granulats, enrobÐ SMA / Stone mastic asphalt (SMA) Hçn hîp ®¸ trén nhùa cÊp phèi gi¸n ®o¹n, gåm bé khung cèt liÖu ®¸ d¨m trén víi v÷a nhùa bitum. VËt liÖu nµy kh«ng thÓ ®óc nguéi ®-îc. Th-êng sö dông phô gia hoÆc (vµ)c¸c chÊt liªn kÕt c¶i tiÕn, nhÊt lµ ®Ó cã thÓ t¨ng
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

226

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

hµm l-îng nhùa vµ gi¶m sù ph©n tÇng gi÷a c¸c h¹t lín vµ v÷a nhùa. Hçn hîp ®¸ trén nhùa bitum chÆt / EnrobÐ dense au bitume / Dense bitumen macadam. Hçn hîp ®¸ vµ nhùa bitum chÆt, Ýt thÊm n-íc ®-îc xö lý víi nhùa bitum cã ®é kim lón thÝch hîp. Hçn hîp ®¸ trén nhùa gu®r«n chÆt / EnrobÐ dense au goudron / Dense tarmacadam Hçn hîp ®¸ vµ nhùa gu®r«n trong ®ã cèt liÖu vµ bét kho¸ng ®-îc c©n ®ong phèi hîp sao cho t¹o thµnh mét vËt liÖu kÝn vµ Ýt thÊm n-íc sau khi r¶i vµ lu lÌn. Hçn hîp n-íc / ®¸ trén nhùa tho¸t EnrobÐ drainant /
227

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Porous asphalt, pervious coated macadam Hçn hîp ®¸ trén nhùa cã mét tØ lÖ phÇn tr¨m cao c¸c lç rçng (20%thÓ tÝch hoÆc lín h¬n) th«ng nhau ®Ó n-íc cã thÓ ch¶y qua. Hè khoan / Forage / Boring. Dïng khoan ®Ó lÊy mÉu nh»m hiÓu biÕt cÊu t¹o cña mÆt c¾t ®Þa chÊt. Hè lÊy ®Êt/ Emprunt / Borrow pit. N¬i lÊy ®Êt ®Ó ®¾p nÒn ®-êng hoÆc ®Ó dïng cho b¶o d-ìng söa ch÷a nÒn ®-êng. Hè tô n-íc / Puisard / Sump. Hè thÊp h¬n èng cèng ®Ó tô vµ l¾ng c¸t ®äng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

228

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Hè quan tr¾c / Fouille de recherche / Test pit. §µo hè (cã thÓ s©u tíi 2,5m)®Ó quan s¸t trùc tiÕp vµ lÊy mÉu ®Êt. Héi tô cña c¸c sè ®o(sù) / ReproductibilitÐ des mesurages / Reproductibility of measurements. §é phï hîp gi÷a c¸c kÕt qu¶ cña c¸c lÇn ®o, ®-îc thùc hiÖn trªn cïng mét vËt ®o, cã ®é ph©n t¸n nhá, khi lµm thay ®æi mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: ng-êi ®o, dông cô ®o, ®Þa ®iÓm, ®iÒu kiÖn sö dông, thêi gian. HuyÖn lé / Route de district / County road. §-êng cã ý nghÜa chÝnh trÞ, kinh tÕ... quan träng cña cÊp huyÖn.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

229

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

230

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

K KÌ ®iÒu chØnh / Structure rÐgulateur / Regulating structure. CÊu t¹o thuû c«ng ®-îc x©y dùng ®Ó dÉn hoÆc söa ®æi h-íng cña dßng ch¶y, ®Ó cho dßng ch¶y th«ng qua cÇu cèng ªm thuËn, gi¶m xãi mßn lßng s«ng, bê s«ng gÇn vÞ trÝ cÇu. KÐo dµi (®é) / DuctilitÐ / Ductility. §é kÐo dµi, tÝnh b»ng cm, cña mÉu nhùa khi bÞ kÐo ®øt trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ tèc ®é kÐo quy ®Þnh. KÕ ho¹ch ®iÒu phèi ®Êt / Programme du mouvement des terres / earthmoving programme.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

231

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

KÕ ho¹ch vËn chuyÓn ®Êt ®-îc thiÕt lËp tõ b¶ng c¸c ®iÒu kiÖn sö dông ®Êt vµ biÓu ®å ®iÒu phèi ®Êt. KÕt cÊu bªn trªn vßm / Structure d'©me / Sprandel structure. TËp hîp c¸c kÕt cÊu bªn trªn vµnh vßm. KÕt cÊu bÒ mÆt, cÊu tróc bÒ mÆt / Texture superficielle / Surface texture. Sù bè trÝ vµ kÝch th-íc cña c¸c h¹t cÊu thµnh mÆt trªn cu¶ mÆt ®-êng. KÕt cÊu phÇn d-íi / Substruction / Substructure. Tªn gäi c¸c bé phËn ®Ó ®ì kÕt cÊu phÇn trªn (mè, trô...) ®Ó truyÒn t¶i xuèng nÒn ®Êt.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

232

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Khai th¸c ®-êng / Exploitation de la route / Road operation Toµn bé c¸c ho¹t ®éng nh»m sö dông tèt nhÊt mét con ®-êng hiÖn h÷u. Kh¶ n¨ng ®i l¹i cña ®-êng / ViabilitÐ / Rideability, serviceability Kh¶ n¨ng cho xe ®i qua víi møc ®é tiÖn nghi tèi thiÓu nh-ng kh«ng lµm h- háng c«ng tr×nh. Víi ®-êng cÊp thÊp, kh¶ n¨ng nµy bÞ h¹n chÕ do m-a,.. Kh¶o s¸t / Reconnaissance / Reconnaissance. C¸c thao t¸c thu thËp tµi liÖu :®o ®¹c ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thñy v¨n, ®iÒu tra kinh tÕ...®Ó phôc vô lËp dù ¸n. Tuú theo c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n, c«ng t¸c kh¶o s¸t cã thÓ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

233

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

cã nhiÒu møc ®é: thÞ s¸t, kh¶o s¸t phôc vô dù ¸n kh¶ thi, kh¶o s¸t kü thuËt... KhÈu ®é, nhÞp (cÇu) / TravÐe / Span. Kho¶ng c¸ch cña mét c«ng tr×nh n»m gi÷a hai gèi. Khe co / Joint de retrait / Contraction joint (h×nh 56) Khe chÞu co bè trÝ trªn tÊm mÆt ®-êng bª t«ng xi m¨ng. T¸c dông cña nã lµ ®Ó ®Þnh tr-íc vÞ trÝ nøt ngang cña tÊm bª t«ng, kh«ng sinh ra c¸c ®-êng nøt kh«ng quy c¸ch khi chÞu co. Khe co d·n cña cÇu / Joint d'expansion / expansion joint. Khe bè trÝ ®Ó nèi hai nhÞp cÇu ®¶m b¶o c¸c biÕn d¹ng(do t¶i träng, nhiÖt ®é...)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

234

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Khe d·n / Joint de dilatation / Expansion joint. (h×nh 6) Khe d·n në, bè trÝ theo h-íng ngang cña mÆt ®õ¬ng.T¸c dông cña nã lµ ®Ó cho tÊm bª t«ng cã thÓ d·n në tù do khi nhiÖt ®é t¨ng so víi nhiÖt ®é lóc ®æ bª t«ng. Khe däc / Joint longitudinal / Longitudinal joint. (h×nh 5) Khe bè trÝ trªn mÆt ®-êng bªt«ng xim¨ng, th¼ng gãc hoÆc gÇn th¼ng gãc víi tim®-êng. Khe gi¶ / Joint d'aveugle / Dumming joint Khe lµm trªn mét phÇn chiÒu dµy cña tÊm bª t«ng mÆt ®-êng. Khe hë (gi÷a CrÐneau / Gap c¸c xe) /
235

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Khe hë thêi gian (hoÆc kh«ng gian) lµ c¸ch biÖt gi÷a ®u«i chiÕc xe ®i tr-íc tíi ®Çu chiÕc xe ®i sau nã. Khe hë lµ tiªu chuÈn rÊt quan träng ¶nh h-ëng ®Õn c¸c ho¹t ®éng cña dßng xe: c¾t qua, nhËp vµ t¸ch dßng... Khe lµm trong bª t«ng -ít, khe lµm s½n / Joint moulÐ / Preformed joint. Khe ®-îc t¹o ngay lóc ®ang ®æ bª t«ng. Khe ngµm / Joint µ rainure et languette / Tongue and groove joint. Khe nèi hai tÊm bªt«ng gÇn nhau, mét tÊm cã méng låi, mét tÊm cã méng lâm ngËm chÆt nhau ®Ó truyÒn t¶i träng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

236

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Khe nèi d-íi mÆt ®-êng / Joint sous chaussÐe / Buried joint. Khe nèi ®¶m b¶o sù di chuyÓn cña c¸c kÕt cÊu. Khe nèi h×nh r¨ng l-îc / Joint µ peigne, joint µ dents / Comb expansion joint / Finger joint (USA). Khe nèi d¹ng r¨ng l-îc (xen kÏ) trong mÆt ®-êng bªt«ng xi m¨ng. Khe nèi khíp, khe nèi uèn vång / Joint de flexion ancrÐ, joint articulÐ / Warping joint, hinged joint. Khe nèi cã thÓ chÞu uèn cã bè trÝ c¸c thanh thÐp liªn kÕt (thanh neo) vµ c¸c khíp c¬ häc (vÝ dô ngµm vµ khíp r·nh) hoÆc khíp r¨ng c-a cña cèt liÖu ®Ó gi÷ kh«ng cho c¸c tÊm
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

237

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

bªt«ng tr«i xa nhau hoÆc bÞ cËp kªnh. Khe thËt / Joint plat / True joint Khe lµm trªn suèt chiÒu dµy cña tÊm bª t«ng mÆt ®-êng. Khe thi c«ng / Joint de fin de journÐe, joint de construction / Construction joint. (h×nh 5) Khe nèi ®-îc bè trÝ ë cuèi ngµy thi c«ng hoÆc theo yªu cÇu thi c«ng. Khe xÎ trong bª t«ng míi ®«ng cøng / Joint sciÐ / Sawn joint. Khe ®-îc xÎ t¹o khe khi bª t«ng míi ®«ng cøng (th-êng lµ 212 giê) sau khi ®æ bª t«ng. Khe, ngµm / Rainure / Keyway, groove. (h×nh 5)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

238

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

PhÇn lâm (©m) cña tÊm bª t«ng t¹i khe ngµm. KhiÕm khuyÕt cña xe / DÐfauts du vÐhicule / Vehicle defects. Nh÷ng khiÕm khuyÕt vÒ xe nªn g©y ra tai n¹n giao th«ng. KhÝ th¶i / Gaz d'Ðchappement / exhaust fumes. PhÇn nhiªn liÖu cßn l¹i sau khi chuyÓn thµnh c«ng n¨ng ®-îc th¶i ra kh«ng khÝ. Khoan mÉu / Forage (procÐdÐ) / Drilling. T¸c nghiÖp dïng khoan ®Ó lÊy mÉu thÝ nghiÖm vÒ ®Þa chÊt, vÒ vËt liÖu... Khoang cøu hé / Niche de secours / Emergency service recess.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

239

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Kh«ng gian cã bè trÝ c¸c thiÕt bÞ phßng hé : th«ng tin, cøu ho¶... trªn tõng kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh däc theo hÇm. Kho¶ng c¸ch dõng xe / Distance d'arrªt / Total stopping distance Kho¶ng c¸ch tõ khi ph¸t hiÖn vËt ch-íng ng¹i tíi lóc dõng xe ®-îc, tøc lµ kho¶ng c¸ch h·m xe céng thªm kho¶ng c¸ch ph¶n øng (ph¸t hiÖn vËt ch-íng ng¹i vËt vµ xö lý phanh). Kho¶ng c¸ch h·m xe / Distance de freinage / Braking distance Kho¶ng c¸ch xe ch¹y tõ lóc b¾t ®Çu h·m tíi lóc xe dõng l¹i ®-îc.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

240

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Kho¶ng c¸ch kh«ng gian (gi÷a c¸c xe) / Espacement des vÐhicules/ Vehicle spacing Kho¶ng c¸ch tõ mòi xe ®Çu tíi mòi xe ®i ngay sau nã trªn mét lµn xe trong mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Th-êng ®o b»ng c¸ch quan tr¾c hµng kh«ng hay quan tr¾c tõ trªn cao. Kho¶ng c¸ch thêi gian (gi÷a c¸c xe) / Intervalle vÐhiculaire / Headway Kho¶ng c¸ch thêi gian tÝnh tõ thêi ®iÓm mòi chiÕc xe ®Çu ch¹m tíi mÆt c¾t víi thêi ®iÓm mòi chiÕc xe sau ch¹m mÆt c¾t ®ã. Kh«i phôc ®é nh¸m / RÐgÐnÐration de l'adhÐrence / Restoration of skid resistance.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

241

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Trªn c¸c mÆt ®-êng cò tr¬n nh½n, r¶i mét líp vËt liÖu nhá ®ång ®Òu cã c-êng ®é chèng mßn cao (cã liªn kÕt nhùa ®Ó t¨ng ®é nh¸m) Kh«ng b»ng ph¼ng (®é) / DÐfaut d'uni / Unevenness, roughness(USA) Sù kh«ng ®Òu ®Æn cña bÒ mÆt víi c¸c kÝch th-íc n»m ngang lín h¬n 500mm vµ kÝch th-íc theo h-íng th¼ng ®øng v-ît qu¸ dung sai quy ®Þnh cña ®å ¸n thiÕt kÕ. Khæ xe (theo chiÒu ®øng) / Gabarit (en hauteur) de vÐhicule / Height gauge Khæ xe theo chiÒu ®øng ®-îc thiÕt kÕ phï hîp víi yªu cÇu cña tÜnh kh«ng th¼ng ®øng cña ®-êng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

242

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Khèi l-îng thÓ Masse volumique humide, masse humide (B) / Bulk Träng l-îng cña thÓ tÝch cña ®Êt ®é Èm kÕt cÊu tù

tÝch Èm / du matÐriau volumique density. mét ®¬n vÞ ë tr¹ng th¸i nhiªn.

Khèi l-îng thÓ tÝch kh« / Masse volumique du materiau sec, masse volumique sÌche (B) / Dry density. Träng l-îng cña c¸c h¹t ®Êt chøa trong mét ®¬n vÞ thÓ tÝch ®Êt, th-êng dïng lµm chØ tiªu ®¸nh gi¸ ®é chÆt cña ®Êt. Khèi neo / Massing d'ancrage / Anchor block. Khèi ®Ó cè ®Þnh d©y neo chèng dÞch chuyÓn. Khíp / Articulation / Hinge.
243

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Mèi nèi kh«ng chÞu moment. Tr-íc ®©y, cã ®Æt mét trôc xuyªn qua mét lç. HiÖn nay khíp lµ chØ c¸c mèi nèi chÞu ®-îc biÕn d¹ng xoay, truyÒn mét moment kh«ng ®¸ng kÓ. Khu vùc dµnh cho bé hµnh / Zone piÐtonne / Pedestrian area. Nh÷ng khu vùc dµnh cho bé hµnh vµ cÊm xe. Khung ®Þa kü thuËt / GÐogrille / Geogrid. VËt liÖu ®Þa kü thuËt tæng hîp gåm mét tËp hîp ®Òu ®Æn c¸c phÇn tö chÞu kÐo vµ cã kÕt cÊu hë ®ñ ®Ó b¶o ®¶m sù dÝnh b¸m c¬ häc víi vËt liÖu xung quanh. Khung giÕng th¨m / Cadre de cheminÐe de visite, cadre de
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

244

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

regard / Frame of manhole, Frame of inspection chamber. Bé khung ®Ó ®ì c¸c trang bÞ vµ c¸c bé phËn trong giÕng th¨m. KiÓm tra c¸c vËt liÖu nguy hiÓm / Contr«le des matiÌres dangereuses / Control of hazardous materials. C¸c vËt liÖu ®-îc coi lµ nguy hiÓm (n-íc ta ch-a qui ®Þnh) ®-îc kiÓm tra vÒ sù hiÖn diÖn, sè l-îng vµ c¸ch chuyªn chë trªn ®-êng giao th«ng vµ trªn c¸c ®o¹n ®Æc biÖt (®« thÞ, hÇm...) theo c¸c quy t¾c. HiÖp ®Þnh ch©u ¢u vÒ vËn chuyÓn hµng ho¸ nguy hiÓm b»ng ®-êng bé quy vËt liÖu nguy hiÓm ra 7 cÊp vµ 9 møc rñi ro. C¸c vËt liÖu ®-îc coi lµ nguy hiÓm nh- vËt liÖu næ, vËt liÖu dÔ næ, vËt liÖu ®-îc nhåi chÊt næ, kÝp næ, ph¸o
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

245

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

hoa, c¸c chÊt khÝ dÔ ch¸y khi tiÕp xóc víi n-íc... Kim lón (®é), lón (chØ sè) / Indice de pÐnetration / Penetration index. ChiÒu s©u th¼ng ®øng cña kim tiªu chuÈn lón vµo mét mÉu nhùa ®-êng ë nhiÖt ®é quy ®Þnh. KÝch thÝch dÝnh b¸m (chÊt) / Dope d'adhÐsivitÐ / Adhesion agent. S¶n vËt ®-îc sö dông®Ó t¨ng sù dÝnh b¸m cña chÊt liªn kÕt hy®r« c¸c bon víi cèt liÖu. KÝch th-íc lç rçng / PoromÐtrie / Porometry. §o kÝch th-íc c¸c lç rçng vµ nghiªn cøu sù ph©n bè cña chóng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

246

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

KÝp m×n / DÐtonateur / Detonator Bé phËn nhËy c¶m ®-îc kÝch thÝch (b»ng ®iÖn, löa) ®Ó liÒu thuèc ph¸t næ.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

247

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

L Lan can / Parapet / Parapet. PhÇn kÕt cÊu b»ng bª t«ng, thÐp... ®Ó b¶o vÖ an toµn cho bé hµnh. Lan can bé hµnh / Gardecorps / Pedestrian parapet. ThiÕt bÞ b¶o vÖ bé hµnh hoÆc nh÷ng ng-êi sö dông kh¸c (ng-êi ®i xe ®¹p, ng-êi ®i ngùa...) vµ sóc vËt ®-îc ®Æt ë mÐp cÇu, ë ®Ønh t-êng ch¾n hoÆc mét kÕt cÊu t-¬ng tù, nh-ng kh«ng gi÷ ®-îc « t«. Lan can cÇu, lan can ch¾n xe / BarriÌre pour ouvrage d'art / Vehicle parapet. Rµo ch¾n an toµn ®Æt trªn cÇu, t-êng ch¾n chÞu lùc x« ngang ®¶m b¶o an toµn cho ng-êi, xe cé
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

248

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lµ nãng / DÐcapage µ la flamme / Flame scouring. Dïng nhiÖt s-ëi nãng vµ ngay sau ®ã lu lÌn ®Ó mÆt ®-êng nhùa b»ng ph¼ng vµ nh½n. Lµm lé cèt liÖu cña bª t«ng (sù) / DÐnudage / Exposure of surface aggregate. Xö lý chèng tr¬n tr-ît b»ng c¸ch lo¹i bá líp v÷a ë bÒ mÆt ®Ó lé mÆt ®¸ cña bªt«ng xim¨ng míi ®æ. B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc ng-êi ta phun lªn trªn bªt«ng -ít mét chÊt lµm chËm ®«ng cøng råi phñ mét mµng polyªtylen lªn tÊm bª t«ng, ngµy h«m sau th× ch¶i kh« hoÆc ch¶i -ít bÒ mÆt. Lµm t¬i ®Êt / Ameublir loosen, to disturb.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/ To

249

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

N¬i ®Êt cøng, x¸o xíi s¬ bé b»ng c¸c bé cµy (5 l-ìi hay 3 l-ìi) m¸y xíi hoÆc b»ng næ om,®Ó n©ng cao n¨ng suÊt cña c¸c m¸y ®µo. Lµn dµnh cho xe buýt / Voie rÐservÐe au bus, couloir pour autobus / Bus lane. Lµn xe dµnh riªng cho vËn t¶i c«ng céng. Lµn dù tr÷ / Covoiturage / Car pooling Lµn xe (hoÆc mét sè lµn xe) dµnh riªng cho c¸c lo¹i xe ®Æc biÖt ®i l¹i trong giê cao ®iÓm (hoÆc c¶ ngµy) Lµn dù tr÷ / Voie rÐservÐe / Reserved lane / Exclusive lane(USA), preferential lane (USA).

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

250

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lµn (hoÆc mét sè lµn)dµnh cho c¸c lo¹i xe ®Æc biÖt ®i trong giê cao ®iÓm (hoÆc c¶ ngµy). Lµn ®¶o chiÒu /Voie banalisable / Reversible lane Lµn xe trªn ®ã, chiÒu xe ch¹y cã thÓ thay ®æi theo yªu cÇu giao th«ng Lµn gi¶m tèc / Voie de dÐcÐlÐration / Diverging lane. Lµn xe trªn ®ã xe gi¶m tèc tr-íc khi vµo ®-êng nh¸nh hoÆc vµo lµn xe cã tèc ®é thÊp h¬n. Lµn phô leo dèc /Voie supplÐmentaire en rampe / Additional climbing lane. Trªn c¸c dèc dµi (theo qui ®Þnh cña tiªu chuÈn tõng n-íc) bè trÝ lµn xe nµy ®Ó xe t¶i leo dèc, kh«ng lµm c¶n
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

251

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

trë xe con. Lµn phô leo dèc cã thÓ lµm ë bªn tay ph¶i lµn xe chÝnh hoÆc t¸ch ra nÒn ®-êng riªng. Lµn ra / Voie de sortie, bretelle de sortie / Exit slip road, exit ramp(USA). C¸c lµn xe ®Ó xe ra vµo nót vµ ®Ó xe ra nót. Mét ®-êng dÉn trong tr-êng hîp th«ng th-êng gåm cã mét lµn xe vµo vµ mét lµn xe ra. Lµn sãng xanh /Onde verte/ Green wave Sù phèi hîp ®Ìn trªn mét tuyÕn sao cho sè xe chñ yÕu trªn ®-êng ch¹y víi mét tèc ®é phæ biÕn liªn tiÕp ®-îc th«ng xe (gÆp ®Ìn xanh) Lµn t¨ng tèc d'accÐlÐration / lane. / Voie Merging
252

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lµn xe trªn ®ã xe t¨ng tèc ®Ó ®¹t tèc ®é tr-íc khi nhËp vµo dßng xe chÝnh. Lµn thu gom / Voie collectrice / Colletor distributor(CD) lane. Trªn ®-êng chÝnh, lµm mét lµn xe phô ®Ó thu gom tÊt c¶ c¸c xe nhËp lµn, t¸ch lµn cÇn t¨ng tèc vµ gi¶m tèc ®Ó gi¶m c¸c tai n¹n trong nót giao th«ng. Lµn -u tiªn cho xe ®Çy chç / Voie rÐserveÐ au codÐplacement / High occupancy vehicle lane(HOV) (USA). Tæ chøc vµ kh¸i niÖm chØ cã ë Mü: c¸c xe con cã nhiÒu kh¸ch chiÕm chç ®-îc -u tiªn ch¹y trªn lµn nµy.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

253

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lµn v-ît xe / Voie de dÐpassement / Overtaking lane, Passing lane (USA). Lµn ®Æc biÖt, bè trÝ ë bªn tr¸i c¸c lµn cïng chiÒu dïng ®Ó c¸c xe ch¹y nhanh v-ît xe. Lµn xe / Voie / Lane. Mét phÇn trªn mÆt c¾t ngang cña ®-êng ®ñ ®Ó cho mét dßng xe ch¹y theo mét chiÒu. CÊu t¹o phæ biÕn hiÖn nay lµ cã chiÒu tõ 3,00m ; 3,50m vµ 3,75m. Trong c¸c v¨n b¶n Ph¸p ng÷ tõ voie cßn cã nghÜa mét con ®-êng.ThÝ dô voie ferrÐe: ®-êng s¾t (t-¬ng ®-¬ng chemin de fer) Lµn xe rÏ / Voie de prÐsÐlection / Turning lane. Lµn xe dïng riªng cho xe rÏ.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

254

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

L·i tµi chÝnh / RentabilitÐ financiÌre / Financial returns. ViÖc so s¸nh chØ giíi h¹n gi÷a chi phÝ vµ c¸c lîi Ých tµi chÝnh (c¸c kho¶n thu). Víi c¸c c«ng tr×nh chuyÓn nh-îng (concessionaire/ concessionary) thÝ dô: ®-êng cao tèc, ®©y lµ c¸c phÝ ®-êng thu ®-îc (nh- mét s¶n phÈm hµng ho¸) L·o ho¸, ho¸ giµ(sù) / Vieillissement / Ageing. HiÖn t-îng vËt liÖu chÞu ¶nh h-ëng cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn mµ tÝnh n¨ng cña nã bÞ huû ho¹i dÇn theo thêi gian. L¸n dõng xe buýt / Abribus / Bus shelter. Chç hµnh kh¸ch chê xe.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

255

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

L¸ng nhùa hai líp / Enduit bicouche / Double surface dressing. Xö lý bÒ mÆt b»ng c¸ch lµm 2 lÇn thao t¸c l¸ng nhùa mét líp vµ r¶i ®¸ mét lÇn. L¸ng nhùa mét líp r¶i ®¸ mét lÇn / Enduit monocouche µ simple gravillonnage / Single surface dressing. Xö lý bÒ mÆt, r¶i nhùa trªn ®ã ra mét líp sái råi lu lÌn. L¸ng nhùa tæng hîp / Enduit rÐsineux / Resinbound surface dressing. C¸c thao t¸c l¸ng nhùa mét líp vµ r¶i ®¸ mét lÇn, l¸ng nhùa mét líp vµ r¶i ®¸ hai lÇn, l¸ng nhùa hai líp nh-ng dïng nhùa tæng hîp.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

256

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

L¸ng nhùa, líp l¸ng nhùa / Enduit superficiel, enduisage (B) / Surface dressing. Xö lý bÒ mÆt b»ng c¸ch r¶i liªn tiÕp Ýt nhÊt mét líp nhùa ®-êng vµ Ýt nhÊt mét líp sái L¸t mÆt ®-êng Paving (setts or L¸t mÆt ®-êng hoÆc c¸c phiÕn s½n. / Pavage / blocks). b»ng ®¸ l¸t bª t«ng ®óc

L¸t tÊm lín / Pavage d'Ðchantillon / Large sett paving. L¸t mÆt®-êng b»ng c¸c tÊm bª t«ng lín. KÝch th-íc theo chiÒu réng th-êng b»ng chiÒu réng mét lµn xe (3,0m3,75m) LÒ ®-êng / Accotement / Verge, shoulder(USA). (h×nh 3)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

257

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

PhÇn diÖn tÝch bªn ngoµi mÆt ®-êng nh»m æn ®Þnh c¬ häc cho mÆt ®-êng, b¶o ®¶m an toµn (c¶ vÒ mÆt t©m lý) cho l¸i xe, ®Ó dõng xe khÈn cÊp,®Ó t¹m tËp kÕt vËt liÖu söa ®-êng. LÒ ®-êng gåm hai phÇn: phÇn gia cè (lÒ cøng) vµ phÇn kh«ng gia cè (lÒ ®Êt). Theo tiªu chuÈn ViÖt Nam, mÐp lÒ ®-êng kh«ng cã ®o¹n bÎ cong trßn nh- c¸c n-íc kh¸c. LiÒu l-îng / Dosage / Rate of spread. PhÇn c©n ®o ®-îc cña mét chÊt, cña mét lo¹i h¹t tham gia vµo hçn hîp. LiÒu næ /Charge / Charge. L-îng thuèc ®Æt trong mét lç m×n Lo¸ (sù chãi m¾t) Ðblouissement / Glare.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/
258

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Gi¶m n¨ng lùc nhËn biÕt sù vËt do ¸nh s¸ng ph©n bæ kh«ng hîp lý hoÆc cã sù t-¬ng ph¶n qu¸ ®¸ng. Lâi khoan / Carotte / Core. PhÇn ®Êt (vËt liÖu) thu ®-îc trong khi khoan. Lç ®Æt èng tho¸t n-íc (chõa s½n) / Passage pour canalisations / Service bay, pipe bay. Lç chõa s½n ®Ó ®Æt c¸c èng tho¸t nø¬c cho mÆt cÇu, t-êng ch¾n. Lç khoan / Forage / Borehole Lç khoan sau khi lÊy mÉu. Lç tho¸t n-íc / Barbacane / Weephole Lç nhá ®Ó tho¸t n-íc sau cÇu, sau t-êng ch¾n,...
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

259

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lçi do l¸i xe / Faute du conducteur / Driver error. Tr¸ch nhiÖm trong tai n¹n do l¸i xe g©y ra, chñ quan, kÐm kü n¨ng, kÐm søc khoÎ... nªn so s¸nh víi tû lÖ liªn quan ®Õn xe cé. Lèi vµo / EntrÐe / Entry. Giao ®iÓm gi÷a dèc nèi vµ ®-êng chÝnh ®Ó xe ra khái ®-êng chÝnh. Lé giíi / Alignement / Building line §-êng ®-îc v¹ch ë hai bªn ®-êng ®Ó x¸c ®Þnh ranh giíi t-¬ng lai cña d¶i ®Êt dµnh cho ®-êng. Mäi sù thay ®æi cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng n»m trong ph¹m vi lé giíi ph¶i ®-îc phÐp cña c¬ quan chñ qu¶n.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

260

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Líp b¶o vÖ / Couche de protection, chape de protection / Protective layer. Líp ®Ó b¶o vÖ líp chèng thÊm tr¸nh nh÷ng h- háng cã thÓ xÈy ra khi lµm líp mÆt vµ r¶i l¹i mÆt ®-êng. Líp bÞt kÝn / Enduit de scellement / Sealing coat. Líp nhùa ®-êng r¶i trªn líp mÆt hoÆc líp mãng ®Ó bÞt kÝn c¸c lç rçng ë bÒ mÆt chèng n-íc thÊm vµo lípmÆt hoÆc líp mãng. Líp bï vªnh, líp ®iÒu chØnh / Couche de reprofilage / Regulating course, levelling course. Líp kÕt cÊu cã chiÒu dµy thay ®æi r¶i trªn mÆt ®-êng hiÖn h÷u ®Ó cã ®-îc mét mÆt c¾t ngang mµ trªn ®ã cã thÓ r¶i
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

261

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

mét líp ®Òu.

cã

chiÒu

dµy

®ång

Líp c¸ch n-íc / Couche aquifÌre / Aquitard. Líp mãng phô b»ng vËt liÖu thÊm n-íc tèt (hoÆc kh«ng thÊm n-íc) ®Ó c¸ch ly n-íc mao dÉn vµo mãng ®-êng. Líp chèng b¨ng gi¸ / Couche antigel / Frost blanket course. Líp mãng phô lµm b»ng vËt liÖu cã tÝnh dÉn nhiÖt thÊp, ®Æt gi÷a mãng ®-êng vµ nÒn ®Êt ®Ó ®Ó phßng vµ gi¶m bít lóc h- háng do nÒn ®-êng bÞ ®ãng b¨ng. Líp chèng antifissure layer. nøt / Couche / Anticracking

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

262

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Líp cã môc ®Ých chèng sù truyÒn nøt tõ líp d-íi lªn líp trªn cña mÆt ®-êng. Líp chèng thÊm / Chape, chape d'ÐtanchÐitÐ / Water proofing layer, Waterproofing course. Líp kh«ng thÊm n-íc lµm b»ng mét (hoÆc nhiÒu) lo¹i vËt liÖu ®Ó b¶o vÖ b¶n mÆt cÇu kh«ng bÞ thÊm n-íc hoÆc muèn lµm tan b¨ng. Líp dÝnh b¸m / Couche d'accrochage / Tack coat. Líp nhùa ®-êng phun t-íi ®Ó cho líp mÆt nhùa r¶i sau dÝnh chÆt víi líp d-íi ®· r¶i tr-íc. Líp ®Öm c¸t / drainante en sable mat of subgrade. Couche / Sand

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

263

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Líp c¸t d¾p ë ®¸y nÒn ®-êng ®Ó t¨ng nhanh cè kÕt cña nÒn ®Êt yÕu. Líp liªn kÕt / Couche de liaison / Base course, binder course (USA) ( h×nh 4). BéphËn kÕt cÊu cña mÆt ®-êng n»m gi÷a líp mãng trªn vµ líp mÆt ®Ó b¶o ®¶m sù cïng lµm viÖc cña líp mÆt vµ líp mãng, gi¶m bít ¶nh h-ëng cña ®-êng nøt trong líp mãng ®èi víi líp mÆt. Líp lãt mÆt gia cè t¹i chç / Couche de forme traitÐe en place / improved subgrade. §Êt thiªn nhiªn ®-îc gia cè (xö lý) t¹i chç ®Ó lµm líp lãt mÆt. Líp lãt mÆt, líp nÒn ®-êng c¶i thiÖn, líp trªn nÒn ®Êt /
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

264

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Couche de forme / Capping layer ( h×nh 4,5). Líp vËt liÖu h¹t hoÆc líp vËt liÖu gia cè trªn ®Ønh cña nÒn ®Êt ®Ó c¶i thiÖn kh¶ n¨ng chèng ®ì cña líp mãng d-íi. Líp mÆt / Couche de roulement / Wearing course(h×nh 4). Bé phËn kÕt cÊu cña mÆt ®-êng trùc tiÕp chÞu t¸c dông cña xe ch¹y vµ c¸c nh©n tè tù nhiªn. Líp mÆt quyÕt ®Þnh ®iÒu kiÖn ch¹y xe, chèng hao mßn vµ n©ng cao tuæi cho mÆt ®-êng. Líp nµy lµm b»ng c¸c vËt liÖu cã c-êng ®é cao, nã quyÕt ®Þnh chÊt l-îng bÒ mÆt cña mÆt ®-êng. Líp mÆt (tÇng mÆt) / Couche de surface / Surface course (h×nh 4).
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

265

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Líp kÕt cÊu mÆt ®-êng trùc tiÕp chÞu t¶i träng cña xe chaþ vµ c¸c nh©n tè tù nhiªn ®Ó truyÒn t¶i träng xuèng líp d-íi. Líp mãng cøng / Assise rigide / Rigid type base. Líp mãng trªn cña mÆt ®-êng lµm b»ng bªt«ng xim¨ng cÊp thÊp. Líp mãng d-íi / Couche de fondation / Subbase (h×nh 4) . Líp kÕt cÊu n»m d-íi líp mãng trªn khi mãng ®-êng ®-îc chia thµnh hai líp. Líp mãng nöa cøng / Assise semirigide / Semirigid type base. Líp mãng b»ng ®Êt gia cè xim¨ng, v«i cã kh¶ n¨ng thµnh
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

266

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

mét líp toµn khèi vµ cã c-êng ®é kh¸ng uèn nhÊt ®Þnh. Líp mãng phÕ th¶i c«ng nghiÖp / Assise en dÐchet industriel / Industrial waste base course. Líp mãng lµm b»ng c¸c phÕ th¶i c«ng nghiÖp thÝch hîp Líp mãng phô / Sous couche / Bed course (h×nh 4). Líp kÕt cÊu n»m d-íi mãng ®-êng, t¸c dông chñ yÕu cña nã lµ c¸ch n-íc, tho¸t n-íc, ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña líp mãng vµ nÒn ®Êt. Líp mãng r·nh / Berceau / Bed. Líp vËt liÖu mÞn hoÆc bª t«ng, hoÆc tÊm ®Öm bª t«ng ë ®¸y hè ®Ó trªn ®ã ®Æt èng tho¸t n-íc ngÇm.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

267

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Líp mãng trªn / Couche de base, couche de support (CH) / Road base, base course (USA) (h×nh 4). Líp kÕt cÊu n»m d-íi tÇng mÆt, chñ yÕu thu nhËn t¶i träng xe ch¹y tõ líp mÆt truyÒn xuèng råi ph©n bè t¶i träng ®ã xuèng líp mãng d-íi hoÆc xuèng nÒn ®-êng. Líp ng¨n c¸ch / Couche anticontaminante / Seperation layer. Líp vËt liÖu ng¨n kh«ng cho n-íc hoÆc c¸c h¹t mÞn cña líp phÝa d-íi phïi lªn. Líp san b»ng / Couche de rÐgulation / Levelling course. Líp r¶i trªn mÆt ®-êng cò ®Ó lµm b»ng, bï vªnh tr-íc khi lµm líp míi.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

268

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Líp t¨ng c-êng / Couche de renforcement / Strenghthening layer. Líp r¶i thªm trªn mÆt ®-êng cò khi mÆt ®-êng nµy kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu giao th«ng. Líp th¶m nhùa ®-êng / Tapis hydrocarbonÐ / Bituminous surfacing. Líp mÆt ®-îc lµm b»ng c¸c hçn hîp ®¸ trén nhùa ®-êng. Líp vá / Revªtement / Lining. KÕt cÊu chèng ®ì vÜnh cöu b»ng bª t«ng xi m¨ng bao quanh chu vi th©n hÇm ®Ó cho ®Êt ®¸ xung quanh kh«ng bÞ biÕn d¹ng vµ sôt lë. Lîi Ých / Avantage / Benefit. §Ó chØ tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ h÷u Ých do mét sù thay ®æi t×nh
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

269

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

h×nh, qua so s¸nh tham kh¶o cña mét c¸n bé kinh tÕ hoÆc ng-êi cã thÈm quyÒn. Lîi Ých trùc tiÕp: nh÷ng lîi Ých cña ng-êi sö dông con ®-êng. Lîi Ých gi¸n tiÕp: t¸c dông cña dù ¸n ®em l¹i lîi Ých cho ng-êi sö dông con ®-êng kh¸c, c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i kh¸c, cho bé hµnh, cho c- d©n ven ®-êng, cho m«i tr-êng cho c¸c dÞch vô liªn quan.. §Þnh l-îng ho¸ mét lîi Ých: lµ chän mét chØ tiªu b»ng sè ®Ó biÓu thÞ vµ ®¸nh gi¸ nã. ThÝ dô lîi Ých vÒ thêi gian cã thÓ chän sè giê tiÕt kiÖm ®Ó lµm chØ tiªu ®Þnh l-îng. §¸nh gi¸ mét lîi Ých lµ g¸n cho nã mét gi¸ trÞ tiÒn tÖ. Gi¸ trÞ nµy do cÊp thÈm quyÒn hoÆc c¸ nh©n ®Þnh ra.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

270

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lîi nhuËn, l·i / RentabilitÐ / Return. Kh¸i niÖm khi so s¸nh gi÷a lîi Ých vµ chi phÝ cña mét dù ¸n.Tuú tr-êng hîp mµ kh¸i niÖm h¹n chÕ trong lÜnh vùc tµi chÝnh hoÆc ®-îc më réng víi mäi chÞ phÝ vµ lîi Ých kh¸c. Lu (c¸i) / Rouleau (compacteur) / Roller. M¸y lu lÌn nÒn ®-êng, mÆt ®-êng. Dùa vµo träng l-îng kh¸c nhau chia thµnh lu nhÑ, lu võa, lu nÆng. Dùa vµo trang bÞ vËn hµnh kh¸c nhau chia thµnh lu b¸nh cøng (b¸nh nh½n vµ ch©n cõu) vµ lu b¸nh lèp. Dùa vµo h×nh thøc cÊu t¹o kh¸c nhau chia thµnh lu hai b¸nh hai trôc, lu ba b¸nh hai trôc.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

271

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lu ba b¸nh / Rouleau trijante / Three wheel roller. M¸y lu cã hai trôc vµ cã 3 con lu (1 trôc cã hai con lu) Lu b¸nh lèp / Rouleau µ pneus / Rubber tyred roller. M¸ylu lÌn nÒn ®-êng, mÆt ®-êng cã b¸nh lu l¾p lèp, hiÖu qu¶ lu lÌn s©u h¬n lu b¸nh nh½n. Lu b¸nh nh½n / Rouleau lisse / Smooth roller. Lu b»ng kim lo¹i nh½n ®Ó lu mÆt ®-êng. Lu ch©n cõu / Rouleau µ pieds de mouton / Sheepsfoot roller. M¸y lu lÌn nÒn ®Êt ë qu¶ lu cã nh÷ng vÊu låi ®Ó Ên s©u vµo ®Êt (thÝch hîp víi ®Êt côc). Dùa vµo ph-¬ng thøc ®i
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

272

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

l¹i chia thµnh lo¹i lu kÐo theo (mét qu¶ lu hoÆc hai qu¶ lu) vµ lu tù hµnh. Lu chÊn ®éng / Rouleau vibrant / Vibrating roller. M¸y lu nÒn, mÆt ®-êng cã b¸nh lu chÊn ®éng. Dùa vµo ph-¬ng thøc ®i l¹i kh¸c nhau chia thµnh lo¹i lu kÐo theo vµ lu tù hµnh, dùa vµo h×nh thøc cÊu t¹o kh¸c nhau chia thµnh lo¹i hai b¸nh vµ lo¹i tæ hîp. Lu hai b¸nh / Rouleau tandem / Tandem roller. M¸y lu cã hai trôc vµ mçi trôc lµ mét con lu. Lu lÌn (sù) / Cylindrage / Rolling. Sù lµm chÆt nÒn ®-¬ng, mÆt ®-êng b»ng c¸c lo¹i ®Çm, m¸ylu
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

273

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lu l-íi / Rouleau µ grille / Grid roller. Lu cã qu¶ lu d¹ng m¾t l-íi. LuËt lÖ hiÖn hµnh / Rigueur rÐglÐmentaire / Enforcement. C¸c luËt lÖ vµ c¸c qui ®Þnh ®ang cã gi¸ trÞ thùc thi trong x©y dùng vµ khai th¸c ®-êng. L-ng vßm / Extrados /Extrados. MÆt cong phÝa ngoµi (phÝa trªn) cña vßm. L-íi kü thuËt / GÐofilet / Geonet. VËt liÖu ®Þa kü thuËt tæng hîp kÕt cÊu hë mµ c¸c bé phËn cÊu thµnh ®-îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c nót rÊt nhá so víi « l-íi ®-îc t¹o thµnh.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

274

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

L-în sãng / T«le ondulÐe / Corrugation. HiÖn t-îng l-în sãng ngang vµ c¸ch ®Òu nhau ®«i khi xuÊt hiÖn trªn bÒ mÆt cña mÆt ®-êng d-íi t¸c dông cña xe ch¹y. L-îng lät qua sµng / Passant, tamisat / Passing fraction L-îng vËt liÖu (tÝnh b»ng phÇn tr¨m) lät qua lç sµng sau khi sµng. L-îng xe giê ®Ó thiÕt kÕ / DÐbit horaire de base / Hourly traffic flow for design, design hourly volume L-u l-îng (xe/giê hoÆc xe con quy ®æi giê) ®-îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÝch th-íc cña ®-êng. Mü vµ nhiÒu n-íc lÊy l-u l-îng b»ng c¸ch s¾p xÕp c¸c l-îng xe /giê trong n¨m, xÕp theo thø tù lín tr-íc nhá
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

275

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

sau vµ lÊy l-îng xe giê thø 30 (ViÕt t¾t lµ 30HV). Theo kinh nghiÖm cña Mü, 30HV b»ng kho¶ng 15% trong khi ®ã l-îng xe/giê cao ®iÓm b»ng kho¶ng 25%cña AADT. L-îng xe ngµy ®ªm trung b×nh trong n¨m / Trafic moyen journalier annuel (TMJA) / Annual average daily traffic (AADT) L-u l-îng nµy th-êng dïng ®Ó chän cÊp h¹ng kÜ thuËt cña ®-êng vµ khi sö dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt cÇn cÈn thËn v× cßn cÇn xÐt ®Õn nhiÒu hÖ sè kh«ng ®Òu theo th¸ng, theo ngµy trong tuÇn... L-u l-îng nµy tÝnh b»ng b×nh qu©n sè häc cña l-u l-îng xe ®Õm ®-îc Ýt nhÊt lµ h¬n mét ngµy vµ nhiÒu nhÊt lµ kh«ng qu¸ mét n¨m.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

276

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

L-u l-îng / DÐbit / of flow. L-îng n-íc ch¶y qua tr×nh trong mét ®¬n vÞ gian, th-êng lµ l/sec m3/sec.

Rate c«ng thêi hoÆc

L-u l-îng / Volume de circulation,trafic / Traffic volume. Sè l-îng ®Çu xe ch¹y qua mét mÆt c¾t ®-êng trong mét ®¬n vÞ thêi gian, th-êng lµ mét ngµy ®ªm, mét giê, hoÆc mét gi©y. Sè ®Çu xe nµy cã thÓ lµ ®Çu xe vËt lý hoÆc ®· ®æi sang xe con. L-u l-îng cao ®iÓm / DÐbit de pointe / Peak traffic flow L-u l-îng lín nhÊt ®o ®-îc trong thêi kú ®· cho (vÝ dô giê, ngµy ®ªm, th¸ng, n¨m).

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

277

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

L-u vùc / Bassin versant / Catchment area. TÊt c¶ diÖn tÝch trªn ®ã n-íc ®æ vÒ c«ng tr×nh. Lón (sù) / Affaissement / Subsidence, settlement (USA) BiÕn d¹ng th¼ng ®øng dø¬i t¸c dông cña t¶i träng xe cé hay t¶i träng c«ng tr×nh. Lón côc bé, xuyªn thñng (chç) / Poinonnement / Punching. BiÕn d¹ng cña mÆt ®-êng d-íi t¸c dông cña t¶i träng qóa lín g©y ra sù lón côc bé, th-êng xÈy ra khi nÒn yÕu vµ mÆt ®-êng máng. Lón vÖt b¸nh xe / OrniÌre / Rut. BiÕn d¹ng d- theo chiÒu dµi cña ®-êng do c¸c b¸nh xe ch¹y qua g©y ra.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

278

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Lón cè kÕt (sù) / Tassement consolidation / Settlement, consolidation. HiÖn t-îng n-íc trong lç rçng bÞ ¸p lùc (lín h¬n ¸p lùc tiÒn cè kÕt) lµm tho¸t ra ngoµi. Nhê ®ã c¸c h¹t gÇn nhau l¹i n©ng cao ®é chÆt ViÖc cè kÕt cÇn thêi gian nhiÒu khi rÊt l©u dµi (nhiÒu th¸ng, nhiÒu n¨m) Lùc dÝnh / CohÐsion / Cohesion. Lùc liªn kÕt dÝnh b¸m cña c¸c h¹t ®Êt. §©y lµ kÕt qu¶ cña lùc hót ph©n tö. Lùc dÝnh lµ mét bé phËn quan träng cña c-êng ®é ®Êt dÝnh. Luång nhËp (c¸c) / Courants convergents / Merging streams Hai luång xe nhËp l¹i lµm mét.Ph©n ra hai tr-êng hîp nhËp ph¶i (lµn xe phô ë bªn
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

279

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ph¶i)vµ nhËp tr¸i (lµn xe phô ë bªn tr¸i) Luång t¸ch divergents/ Mét luång luång xe tr-êng hîp tr¸i (c¸c) / Courants Diverging streams xe t¸ch ra mét phô.Ph©n ra hai t¸ch ph¶i vµ t¸ch

Lý tr×nh ®Æc biÖt / KilomÐtrage spÐcial / Broken chainage. Cäc kh«ng liªn tôc do cã tuyÕn côc bé, do söa mét ®o¹n tuyÕn mµ kh«ng cÇn chØnh lý toµn bé. Cã lý tr×nh ®Æc biÖt kÐo dµi vµ lý tr×nh ®Æc biÖt rót ng¾n. M Ma s¸t ©m / Frottement nÐgatif / Down drag, negative skin friction.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

280

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ma s¸t sinh ra ë c«ng tr×nh do ®Êt nÒn bÞ lón, cã xu h-íng kÐo c«ng tr×nh (cèng,cäc..) Mao dÉn / CapillaritÐ / Capillarity. HiÖn t-îng n-íc d©ng cao trªn mÆt mùc n-íc ngÇm do träng l-îng n-íc c©n b»ng víi søc c¨ng mÆt ngoµi.§Êt cµng mÞn ( èng mao dÉn nhá ) th× chiÒu cao mao dÉn cµng lín. Mattic / Mastic / Mastic. Hçn hîp cña bét kho¸ng vµ mét chÊt liªn kÕt hy®r«c¸cbon. Mµn c©y xanh / Ðcran vÐgÐtal / Plant screen. Mµn chèng ån lµm b»ng c¸ch trång c©y xanh.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

281

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Mµn chèng lo¸ / Ðcran antiÐblouissant / Antiglare screen Mµn (th-êng b»ng c©y) ®Ó chèng lo¸ cña pha xe ch¹y ng-îc chiÒu vµ ®Ó lµm gi¶m bít bôi. Mµn, t-êng chèng ån / Ðcran antibruit / Noise screen, noise wall (USA). VËt chèng ån lan to¶ tõ ®-êng, cã thÓ dïng t-êng x©y, t-êng kim lo¹i hoÆc mµn c©y xanh. Mµng ®Þa kü thuËt / GÐomembrane / Geomembrane. Mµng vËt liÖu ®Þa kü thuËt tæng hîp máng mÒm, liªn tôc, kh«ng thÊm n-íc ngay c¶ khi lµm viÖc d-íi t¸c dông cña t¶i träng, ®ùîc dïng ®Ó b¶o vÖ mét sè c«ng tr×nh c¸ch
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

282

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

n-íc hoÆc tho¸t ®i.

kh«ng

cho

n-íc

Mµng r·nh n-íc / Film d'eau / Water film. ChiÒu dÇy n-íc trªn bÒ mÆt cña mÆt ®-êng, vµo kho¶ng vµi phÇn tr¨m milimet. Mµng thÊm / Ðcran drainant / Findrain. Mét lo¹i hµo thÊm nh-ng chiÒu dµy máng. M· sè ®-êng / Code de rattachement administratif / Jurisdiction code. M· sè m« t¶ c¸c ®Æc tr-ng vËt lý vµ ®Þa lý cña con ®-êng ®«i khi ®-îc sö dông trong mét m« h×nhto¸n häc. M¸ng r·nh n-íc / Fil d'eau, Filet d'eau / Gutter.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

283

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

R·nh nhá thu n-íc mÆt dÉn tíi chç tho¸t. M¸y bµo ®Êt / Raboteuse Planing machine. M¸y lµm ph¼ng mÆt ®Êt. /

M¸y ®µo hÇm / Tunnelier / Tunnel boring machine (TBM) ThiÕt bÞ ®Æc biÖt ®Ó khoan ®µo hÇm. M¸y ®µo r·nh / Trancheuse / Trencher. M¸y ®µo ®-îc c¸c r·nh h×nh ch÷ nhËt, h×nh thang. M¸y ®Çm, m¸y lu / Compacteur / Compactor. M¸y ®Ó lu lÌn nÒn vµ mÆt ®-êng gåm c¸c lo¹i : lu nh½n, lu chÊn ®éng, lu ch©n cõu, lu b¸nh lèp...

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

284

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

M¸y ®Õm xe, m¸y t¸ch xung / DÐtecteur / Detector. ThiÕt bÞ t¹o ra th«ng tin tõ mét sung ë mét bé thu hay nhiÒu bé thu. M¸y ®o dèc, clizimet / ClisimÌtre / Abney level, clinometer. M¸y ®-¬n gi¶n cÇm tay ®Ó ®o s¬ bé ®é dèc. M¸y ®o ®é kÐo dµi (cña nhùa) / DuctilomÌtre / Ductilometer. ThiÕt bÞ ®o ®é kÐo dµi cña nhùa øng víi nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh. M¸y ®o ®é nhít (cña nhùa) / ViscosimÌtre / Viscosimeter. ThiÕt bÞ ®Ó ®o ®é sÖt cña bitum ®Æc cã ®é sÖt thÊp cña bitum láng, cña nhùa gu®ron mÒm.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

285

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

M¸y ®o giã / AnÐmomªtre / Anemometer. G¾n ë hÇm ®Ó kiÓm tra ®é l-u th«ng kh«ng khÝ. Khi tèc ®é giã cao ®o b»ng c¸ch ®Õm sè vßng quay cña c¸nh qu¹t. Khi tèc ®é giã thÊy ®o b»ng nhiÖt kÕ kata(Ýt dïng), m¸y ®o giã d©y nãng (hot wire anemometer) hoÆc i«ng ho¸ (ionsation anemonmeter). M¸y ®o khuyÕch t¸n / DiffusiomÌtre / Diffusometer. ThiÕt bÞ ®o th«ng l-îng ¸nh s¸ng khi cã c¶n trë trong m«i tr-êng. M¸y ®o møc ©m / SonomÌtre / Sound level meter. M¸y ®o ®¬n vÞ møc ©m theo c¸c d¶i tÇn sè (theo bé läc d¶i t©n) tr-íc dïng ®¬n vÞ phon (theo thang logarit), sau dïng ®¬n vÞ sone (theo tû lÖ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

286

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

thuËn), hai ®¬n vÞ ®ã ngµy nay Ýt dïng mµ dïng thang A (Ascale) ®Ó ®o trªn m¸y ®o møc ©m theo tõng thêi gian: 10phót, 30 phót, 1giê...). §¬n vÞ sone kh«ng ®-îc coi lµ ®¬n vÞ hîp ph¸p ë Ph¸p. M¸y ®o tÇm nh×n / / Visibility meter. M¸y ®o ®é mê ®ôc gåm cã bé ph¸t vµ mét bé thu. M¸y ®o xãc / IntÐgrateur de chocs / Bump integrator. M¸y cã mét qu¶ nÆng g¾n mét bót ghi trªn cuén giÊy quay. M¸y g¾n trªn xe ch¹y víi tèc ®é qui ®Þnh, khi ch¹y ®é xãc ®-îc ghi b»ng dao ®éng cña qu¶ nÆng. M¸y ®æ bª t«ng v¸n khu«n tr-ît / Machine µ coffrages glissants / Slip form paver.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

287

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

M¸y ®æ bª t«ng cã v¸n khu«n di chuyÓn däc theo tuyÕn ngay sau khi ®æ bª t«ng. Cßn gäi lµ m¸y ®æ bª t«ng v¸n khu«n di ®éng. M¸y khoan ®¸ / Foreuse / Rock breaker. M¸y ®Ó khoan c¸c lç trong ®¸, bª t«ng. Cã c¸c kiÓu ®Ëp vµ xoay. M¸y läc tÜnh ®iÖn / PrÐcipitation electrostate / Electrostatic precipitation(EP). Kh«ng khÝ cã nhiÒu bôi (bå hãng) ®-îc nÐn qua mét buång qua ®ã bÞ nhiÔm ion. Sau ®ã qua mét ®iÖn tr-êng ®Ó hót c¸c h¹t bôi nhiÔm ®iÖn l¹i, röa qua n-íc, läc nÐn khÝ s¹ch l¹i ®-îc ®-a ra cung cÊp cho hÇm.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

288

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

M¸y nghiÒn / Concasseur / Store crushes. M¸y nghiÒn vì ®¸ ®Ó lµm vËt liÖu. Cã c¸c kiÓu nghiÒn ®Ëp, kiÓu quay,kiÓu c«n... M¸y quÐt ®-êng / Balayeuse de voierie / Road sweeper. M¸y cã g¾n chæi ®Ó quÐt ®-êng l-u ®éng. M¸y r¶i / Epandeuse / Spreader. M¸y ®Ó r¶i c¸c vËt liÖu h¹t (c¸t, sái, ®¸..) thµnh líp trªn mét diÖn tÝch nhÊt ®Þnh. M¸y r¶i mÆt ®-êng / Finisseur / Finisher, paver. M¸y r¶i hçn hîp bªt«ng nhùa (hoÆc ®¸ trén nhùa) hoÆc hçn hîp bªt«ng xim¨ng ®Ó lµm c¸c líp mÆt ®-êng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

289

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

M¸y trén cã tang sÊy / Tambour sÐcheur enrobeur / Dryer drum mixed. M¸y trén c¸c hçn hîp cã kÌm tang sÊy. M¸y ñi / Bouteur / Bulldozer. ThiÕt bÞ lµm ®Êt cã c«ng suÊt lín ®Ó san ñi ®Êt.L-ìi ñi cã thÓ më réng, cã thÓ quay mét gãc theo mÆt b»ng®Ó ®Èy ®Êt sang ngang, cã thÓ l¾p thªm l-ìi phô. C¸c m¸y cã c«ng suÊt nhá cã thÓ (nh-ng hiÕm khi) l¾p trªn m¸y keãb¸nh lèp. M¸y xíi / Ripper M¸y xíi tr-íc n©ng cao hiÖu kh¸c, ®Ó ®µo rÔ / Ripper. ®Êt cøng ®Ó suÊt c¸c m¸y c©y.

M¹ch xÎ khe / Trait de scie / Saw cut. R·nh t¹o nªn sau khi xÎ khe.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

290

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

M¹ng l-íi ®-êng / RÐseau routier / Road network. TËp hîp nh÷ng con ®-êng víi c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau trªn mét l·nh thæ ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô vËn t¶i trªn l·nh thæ ®ã. M¹ng l-íi ®-êng trªn l·nh thæ ®« thÞ ®-îc gäi lµ m¹ng l-íi ®-êng ®« thÞ. MÆt c¾t däc / Profil en long / Longitudinal section H×nh chiÕu c¸c yÕu tè cña tuyÕn ®-êng vµ hiÖn tr¹ng ®Þa h×nh trªn mÆt th¼ng ®øng ®i qua tim ®-ßng. MÆt c¾t ®Þa chÊt / Profil gÐologique / Geological section. B¶n vÏ thÓ hiÖn cÊu t¹o®Þa chÊt, th-êng kÌm trªn mÆt c¾t däc.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

291

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MÆt c¾t ngang / Profil en travers / Cross section (h×nh 5) H×nh chiÕu cña c¸c yÕu tè cña ®-êng trªn mÆt ph¼ng th¼ng ®øng, vu«ng gãc víi tim ®-êng. MÆt c¾t nöa ®µo nöa ®¾p / Profil mixte / Composite profile (part cut and part fill) Trªn mét mÆt c¾t ngang cã phÇn ®µo vµ cã phÇn ph¶i ®¾p. MÆt chuÈn / Surface de niveau (rÐfÐrence) / Absolute datum. MÆt cã cao ®é ®-îc lÊy lµm chuÈn so s¸nh. MÆt nµy cã thÓ lµ thuû chuÈn (ë n-íc ta lÊy theo mèc ë hßn DÊu), cã thÓ lµ mét mÆt chuÈn gi¶ ®Þnh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

292

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MÆt ®µo / Front de taille / Quarry face. Kh«ng gian ®Ó thi c«ng (trong hÇm, trong nÒn ®µo, trong thïng ®Êu) hay ®Ó khai th¸c vËt liÖu. MÆt ®µo / Front d'attaque / Heading face. DiÖn tÝch cã thÓ ®µo ®ång thêi trong mét hÇm. MÆt ®µo nghiªng, mÆt v¸t / Chanfrein / Chamfer. MÆt ®µo nghiªng c¾t gãc vu«ng ®èi xøng nhau d-íi mét gãc 450. MÆt ®-êng / ChaussÐe, corps de la chaussÐe (B), Super structure (CH) / Pavement. Mét cÊu t¹o nhiÒu líp cã c-êng ®é gi¶m dÇn tõ trªn xuèng d-íi, ®-îc lµm trªn nÒn
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

293

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

®-êng ®Ó chÞu t¶i träng trùc tiÕp cña xe cé. MÆt ®-êng b»ng c¸c tÊm bªt«ng ®óc s½n / Revªtement en dalles prÐfabriquÐes en bÐton / Precast slab concrete pavement. C¸c tÊm l¾p ghÐp ®-îc lµm tr-íc ë c«ng x-ëng ®Ó lµm mÆt ®-êng, cã thÓ bãc lªn dïng l¹i. MÆt ®-êng bª t«ng (xim¨ng) / ChaussÐe en bÐton ciment / Cement concrete pavement. MÆt ®-êng cã líp mÆt b»ng bª t«ng xi m¨ng cã thÓ ®ç t¹i chç hay l¾p ghÐp. MÆt ®-êng bª t«ng cèt thÐp / Revªtement en dalle de bÐton armÐ / Jointed reinforced concrete pavement(JRCP)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

294

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MÆt ®-êng cøng víi c¸c khe nèi ngang c¸ch nhau tï 8 ®Õn 25 m. C¸c tÊm cã bè trÝ cèt thÐp däc vµ cèt thÐp ngang. C¸c cèt thÐp däc kh«ng xuyªn qua c¸c khe nèi ngang. C¸c khe ngang cã thÓ bè trÝ thanh truyÒn lùc hoÆckh«ng. MÆt ®-êng bª t«ng cèt thÐp liªn tôc / Revªtement en bÐton armÐ continu(BAC) / Continuously reinforced concrete(CRCP). MÆt ®-êng bª t«ng cèt thÐp mµ bª t«ng vµ cèt thÐp ®-îc thi c«ng liªn tôc kh«ng cã khe nèi ngang, trõ khe thi c«ng. MÆt ®-êng bª t«ng kh«ng cèt thÐp tÊm ng¾n / Revªtement en bÐton non armÐ µ dalles courtes / Jointed unreinforced concrete
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

295

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

pavement, jointed plain concrete pavement(USA). MÆt ®-êng cøng cã c¸c khe nèi ngang, th-êng c¸ch nhau kho¶ng 4m ®Õn 6m. C¸c tÊm bªt«ng kh«ng bè trÝ cèt thÐp. ViÖc truyÒn t¶i träng ë khe nèi ngang do c¸c khíp r¨ng cña cèt liÖu; khi cÇn th× do c¸c thanh truyÒn lùc b»ng thÐp trßn ®¶m nhiÖm. MÆt ®-êng bª t«ng lÌn chÆt b»ng lu / Revªtement en bÐton compactÐ / Roller compacted concrete pavement. MÆt ®-êng bª t«ng c-êng ®é cao ®-îc lÌn chÆt b»ng lu, cã hoÆc kh«ng c¸c khe nèi ngang. MÆt ®-êng cã thÓ cã mét líp mÆt b»ng bª t«ng xim¨ng hoÆc b»ng vËt liÖu nhùa ®-êng. MÆt ®-êng bªt«ng sîi / Revªtement en bÐton de fibres
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

296

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

/ Fibrereinforced concrete gravement. MÆt ®-êng bªt«ng cã sîi (sîi kim lo¹i, sîi thuû tinh, sîi polypropylen, polyester..) ®Ó t¨ng c-êng ®é (kÐo nÐn, mái, va ®Ëp, c¾t) cña bªt«ng. MÆt ®-êng cÊp cao / ChaussÐe en haute qualitÐ / High type pavement. MÆt ®-êng cã líp mÆt b»ng bª t«ng xim¨ng, bª t«ng nhùa, ®¸ d¨m trén nhùa nãng hoÆc mÆt ®-êng l¸t hoµn chØnh, theo tiªu chuÈn 22TCN 21193®©y lµ c¸c lo¹i líp mÆt A1 vµ A2. MÆt ®-êng cÊp thÊp / ChaussÐe en qualitÐ modeste / Low type pavement. MÆt ®-êng ®Êt c¶i thiÖn.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

297

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MÆt ®-êng cøng / ChaussÐe rigide / Rigid pavement(h×nh 5, 6) MÆt ®-êng cã líp trªn cïng lµm b»ng bª t«ng xim¨ng, c¸c líp vËt liÖu cã c-êng ®é cao nhiÒu so víi nÒn ®-êng nªn ph¹m vi ph©n bè t¶i träng lín. TÝnh to¸n theo nguyªn lý tÊm ®µn håi trªn nÒn ®µn håi. MÆt ®-êng l¸t / ChaussÐe pavÐe / Paving (setts or blocks) MÆt ®-êng l¸t b»ng c¸c phiÕn ®¸ ®Ïo hay lµ b»ng c¸c tÊm bª t«ng xi m¨ng ®óc s½n. MÆt ®-êng l¸t tÊm bª t«ng / ChaussÐe pavÐe en bÐton / Concrete block paving. MÆt ®-êng l¸t b»ng c¸c tÊm bª t«ng chÕ t¹o tr-íc.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

298

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MÆt ®-êng mÒm / ChaussÐe souple / Flexible pavement. MÆt ®-êng cã líp mÆt gia cè chÊt liªn kÕt hy®r«c¸cbon vµ líp mãng trªn kh«ng gia cè hay gia cè b»ng chÊt liªn kÕt hy®roc¸cbon. MÆt ®-êng nhùa / ChaussÐe bitumineuse / Bituminous pavement. C¸c lo¹i mÆt ®-êng cã líp mÆt cã nhùa bitum. MÆt ®-êng nöa cøng / ChaussÐe semi rigide / Semirigid pavement. MÆt ®-êng cã líp mÆt nhùa ®-êng ®Æt trªn mét hoÆc nhiÒu líp gia cè c¸c chÊt liªn kÕt r¾n trong n-íc, c¸c líp nµy cã vai trßkÕt cÊu quyÕt ®Þnh (hoÆc c¸c líp cã gia cè nhùa ®-êng nh-ng cã ®é cøng lín, kh«ng thÓ xem nh- mÆt ®-êng mÒm ®-îc)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

299

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MÆt ®-êng qu¸ ®é / ChaussÐe en qualitÐ intermÐdiaire / Intermediate type pavement. MÆt ®-êng cã líp mÆt b»ng ®¸ d¨m n-íc, ®¸ d¨m kÕt ®Êt dÝnh, cÊp phèi ®¸ d¨m(®¸ sái)... MÆt ®-êng rçng (trong ®« thÞ) / ChausseÐ poreuse urbaine / urban porous pavement. MÆt ®-êng cã ®é rçng cho phÐp t¹m thêi chøa n-íc m-a (ë ®« thÞ) ®Ó gi¶m l-u l-îng n-íc vµ keã dµi thêi gian tËp trung n-íc tíi èng thu. MÆt ®-êng sau khi bong ®¸ / Plumage / Fretting, plucking. H×nh d¹ng mÆt ®-êng sau khi cèt liÖu bÞ bong bËt.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

300

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MÆt ®-êng thø cÊp / ChaussÐe en qualitÐ moyenne / Subhigh type pavement. MÆt ®-êng cã líp mÆt b»ng ®¸ d¨m thÊm nhËp nhùa, ®a d¨m (sái s¹n) trén nhùa nguéi, ®¸ d¨m kh«ng hoµn chØnh, l¸ng nhùa. MÆt ®-êng toµn nhùa / ChaussÐe entiÌrement bitumineuse / Fulldepth bituminous pavement. MÆt ®-êng mµ c¸c líp kÕt cÊu d-íi líp mÆt bª t«ng nhùa (trõ líp mãng phô) ®Òu lµm b»ng c¸c hçn hîp ®¸ trén nhùa. MÆt ®-êng trµn / Passage µ guÐ / Pond. Chç cã n-íc kh«ng th-êng xuyªn hoÆc n-íc thÊp, lµm mÆt ®-êng cho xe léi qua.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

301

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MÆt ®-êng trªn cÇu / Revªtement de pont / Bridge deck pavement. Líp b¶o hé trªn b¶n mÆt cÇu b»ng bª t«ng nhùa, bªt«ng xim¨ng ®Ó b¶o vÖ b¶n mÆt cÇu vµ ph©n bè t¶i träng tËp trung cña b¸nh xe. MÆt ®-êng tr¬n tr-ît / ChaussÐe glissante / Slippery road. MÆt ®-êng bÞ bµo mßn vµ röa tr«i, kh«ng ®¶m b¶o ®é nh¸m. MÆt ®-êng, phÇn xe ch¹y / ChaussÐe / Carriage way, traveled way (USA), road way(USA).(h×nh 3) PhÇn diÖn tÝch ®-îc t¨ng c-êng ®Ó cho xe ch¹y gåm c¶ phÇn më réng cho c¸c lµn dù tr÷, c¸c ®iÓm dõng xe buýt,c¸c chç tr¸nh xe.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

302

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MÆt gi¶m tèc / Moquette de ralentissement / Rumble area. Mét diÖn tÝch réng tr¶i mÊp m« trªn ®-êng lµm cho xe ph¶i gi¶m tèc. MÆt nÒn ®-êng / Plate forme / Road way, road bed (USA).(h×nh 4) DiÖn tÝch cña ®Êt thiªn nhiªn hoÆc cña líp lãt mÆt trªn ®ã r¶i mÆt ®-êng. MÆt nghiªng cña t-êng / Fruit d'un mur / Batter of a wall. §é dèc cña mÆt ngoµi cña t-êng. MÉu kh«ng ph¸ ho¹i kÕt cÊu, mÉu nguyªn d¹ng / Ðchantillon non remaniÐ / Undisturbed sample. C¸c mÉu ®-îc gi÷ nguyªn d¹ng, kh«ng chÕ bÞ l¹i ®Õ x¸c
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

303

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

®Þnh c¸c tÝnh chÊt cña vËt liÖu. MÉu thö / Ðchantillon / Sample. C¸c mÉu lÊy ë hiÖn tr-êng hoÆc chÕ t¹o ®Ó thö nghiÖm. Lo¹i mÉu lÊy ë hiÖn tr-êng l¹i ph©n ra mÉu nguyªn d¹ng (Ðchantillon non remaniÐ)vµ mÉu chÕ bÞ l¹i (Ðchantillon remaniÐ) MËt ®é giao th«ng / DensitÐ de circulation, concentration de la circulation / Traffic concentration, traffic density Sè xe cã mÆt trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi (cña mét lµn xe,cña mét con ®-êng...) tõ c¸c xe ®ang ®ç t¹i thêi ®iÓm ®· cho. Th-êng ph¶i dïng c¸ch quan tr¾c tõ trªn cao ®Ó thu thËp sè liÖu.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

304

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

MËt ®é m¹ng l-íi ®-êng / DensitÐ du rÐseau routier / Density of road network Tû sè gi÷a tæng chiÒu dµi cña m¹ng l-íi ®-êng trªn mét khu vùc l·nh thæ chia cho diÖn tÝch cña l·nh thæ ®ã. MÎ trén / G©chÐe / Batch. Mét khèi l-îng hçn hîp (bª t«ng xim¨ng, hçn hîp ®en, bª t«ng nhùa) trén ®-îc trong mét mÎ trén thÝch hîp víi c«ng suÊt cña m¸y. MiÖng (hÇm) më réng / TrÐmie / Tunnel approach, underpass approach. PhÇn ®Çu hÇm, diÖn tÝch thu nhá dÇn dÉn vµo hÇm. MiÖng b¬m khÝ / Bouche d'aspiration / air inlet.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

305

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

N¬i cÊp khÝ s¹ch tõ èng dÉn khÝ s¹ch vµo hÇm. MiÖng cèng / Ðgout / Sewer. Bé phËn nhËn n-íc vµo cèng. MiÖng tho¸t khÝ / Bouche de soufflage / air outlet. N¬i tho¸t khÝ tõ hÇm ra èng dÉn khÝ th¶i. M« ®un ®µn håi / Module rÐversible / Resilient modulus. M« ®un ®Æc tr-ng cho biÕn d¹ng ®µn håi (thuËn nghÞch) cña vËt liÖu h¹t kh«ng cã chÊt liªn kÕt. §ã lµ tû sè gi÷a øng suÊt (contrainte/ stress) vµ biÕn d¹ng ( dÐformation/ strain) cña vËt liÖu ®µn håi trong gai ®o¹n ®µn håi ( cßn tu©n theo ®Þnh luËt Hooke/ Loi de Hooke/ Hooke’s law). Còng tû lÖ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

306

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

nµy, khi v-ît qua giai ®o¹n ®µn håi sang ®Çu gai ®o¹n dÎo, ta cã m«®un biÕn d¹ng / Module de dÐformation / Strain modulus. M« ®un kh¸ng c¾t (tr-ît) / Module en cisaillement / Shear modulus. C-êng ®é giíi h¹n cña vËt liÖu khi chÞu c¾t. Lµ tû sè gi÷a øng suÊt c¾t (contrainte de cisaillement/ shear strain) trªn biÕn d¹ng c¾t ( dÐformation de cisaillement / shear strain) trong vËt liÖu ®µn håi trong giai ®o¹n tu©n theo ®Þnh luËt Hooke. M« ®un kh¸ng nÐn / Module en compression / Compressive modulus. Th-íc ®o thÓ hiÖn b»ng t¶i träng nÐn trªn mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña mét mÆt c¾t
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

307

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ngang nÐn.

mÉu

thÝ

nghiÖm

chÞu

M« ®un ph¶n øng nÒn / Module de rÐaction (sol de fondation) / Modulus of subgrade reaction. Cßn gäi lµ hÖ sè nÒn hoÆc m«®un Westergaard, lµ mét ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cho søc chÞu t¶i cña nÒn mãng víi gi¶ thiÕt ®iÓm chÞu t¶i lµ mét ®iÓm ®éc lËp víi nÒn vµ cã biÕn d¹ng tuyÕn tÝnh. M« ®un tæng hîp / Module complexe / Complex modulus. M« ®un ®Æc tr-ng cho t×nh h×nh biÕn d¹ng cña mét vËt liÖu ®µn nhít tuyÕn tÝnh chÞu t¸c dông cña øng suÊt ®iÒu hoµ. §ã lµ mét con sè tæng hîp, lµ tØ sè gi÷a øng suÊt tæng hîp trªn biÕn d¹ng tæng hîp. §¹i l-îng nµy ®-îc sö
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

308

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

dông ®Ó ®Æc tr-ng cho h×nh biÕn d¹ng ®µn håi c¸c hçn hîp ®¸ trén nhùa t¸c dông cña øng suÊt cã ®é ®ñ nhá.

t×nh cña d-íi biªn

M« h×nh chi phÝ / ModÌle de cout / Cost model. M« h×nh to¸n häc nãi lªn quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ c¸c yÕutè ¶nh h-ëng: l-u l-îng vµ thµnh phÇn xe, thêi gian sö dông... M« h×nh dù b¸o sè l-îng xe (trong vïng) / ModÌle de prÐvision du parc automobile / Car ownership model. M« h×nh to¸n häc dùa trªn thu nhËp trªn ®Çu ng-êi vµ c¸c th«ng tin vÒ d©n sè ®Ó dù b¸o sè l-îng xe sÏ cã trong vïng. M« h×nh h×nh thµnh chuyÕn ®i / ModÌle de gÐnÐration de trafic / Trip end model
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

309

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

M« h×nh to¸n häc dùa trªn sè xe trong vïng vµ c¸c th«ng tin vÒ d©n sè ®Ó dù b¸o sè hµnh tr×nh sÏ cã. M« h×nh h- háng / ModÌle de dÐgradation / Deterioration model. M« h×nh to¸n häc dù b¸o sù hháng cña mét c«ng tr×nh theo mét sè c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng. Víi mÆt ®-êng, c¸c nh©n tè nµy lµ: xe cé, khÝ hËu, thêi gian, c¸ch b¶o d-ìng... M« h×nh ph©n chia l-îng vËn chuyÓn / ModÌle d'affectation de trafic / Traffic assignment model. M« h×nh to¸n häc dù b¸o tuyÕn ®-êngmµ xe cé ch¹y gi÷a c¸c vïng cã thÓ sö dông (trªn c¬ së ma trËn c¸c di chuyÓn)

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

310

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

M« h×nh ph©n phèi l-îng vËn chuyÓn / ModÌle de distribution de trafic / Traffic distribution model. M« h×nh to¸n häc tæ hîp c¸c di chuyÓn trong vïng thµnh ma trËn c¸c di chuyÓn.D¹ng th-êng gÆp nhÊt lµ m« h×nh träng lùc. M« h×nh t¨ng tr-ëng / ModÌle d’Ðvolution / Predition model. M« h×nh to¸n häc ®Ó ngo¹i suy theo thêi gian, sù ph¸t triÓn mét môc tiªu. M«®un ®éng / Module dynamique / Dynamic modulus. M«®un ®Æc tr-ng cho t×nh h×nh biÕn d¹ng cña mét vËt liÖu d-íi t¸c dông cña t¶i träng ®éng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

311

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

M«®un ®é cøng / Module de rigiditÐ / Stiffness modulus. Tû suÊt gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng cña mÉu vËt liÖu nhùa hoÆc hçn hîp nhùa ë mét nhiÖt ®é nhÊt ®Þnh vµ mét thêi gian chÞu t¶i nhÊt ®Þnh. M«®un ®é finesse / Tæng sè tÝch luü ®Þnh chia mÞn / Module de Fineness modulus. phÇn tr¨m cßn l¹i trªn c¸c sµng qui cho 100.

M«®un kh¸ng kÐo / Module en traction / tensile modulus. C-êng ®é giíi h¹n cña vËt liÖu chÞu kÐo, lµ tû sè gi÷a øng suÊt kÐo vµ biÕn d¹ng kÐo trong giai ®o¹n ®µn håi cña vËt liÖu. Má ®¸, Quarry. c¸t / CarriÌre /

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

312

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

N¬i khai th¸c ®¸ c¸t hoÆc c¸c khãang vËt phi kim lo¹i, phi c¸c bon ®Ó dïng trong x©y dùng. Má sái s¹n / BallastiÌre, graviÌre(CH) / Gravel pit N¬i khai th¸c cèt liÖu båi tÝch dïng cho x©y dùng ®-êng. Mãng / Fondation / Foundation. VËt cÊu t¹o ®Ó truyÒn t¶i träng cña kÕt cÊu, trô xuèng nÒn ®Êt. Mãng ®-êng / Corps de chaussÐe, assises de chaussÐe / Road foundation. Toµn bé mÆt ®-êng, trõ líp mÆt. Mè ch÷ U / CulÐe en U, culÐe aux murs de retour / U shape abutment.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

313

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Mè cÇu mµ t-êng ®Ønh vµ hai t-êng c¸nh thµnh mét khèi, trªn mÆt b»ng cã d¹ng ch÷ U. Mè (cÇu) / CulÐe / Abutment. Bé phËn cÊu t¹o ë hai ®Çu cÇu chÝnh ®Ó nèi tiÕp víi nÒn ®-êng ®ì kÕt cÊu nhÞp trªn vµ tiÕp nhËn ¸p lùc cña ®Êt ®¾p ®Çu cÇu. Mè neo / CulÐe d'ancrage / Anchored bulkhead abutment. Mè cã thªm c¸c b¶n neo vµ thanh chÞu kÐo trong khèi ®Êt sau l-ng mè ®Ó chÞu ¸p lùc ngang cña ®Êt. Mè nhÑ / CulÐe lÐgÌre / Supported type abutment. Mè cÇu cã ®Ønh nèi khíp víi dÇm (hoÆc b¶n), phÇn ®¸y cã dÇm chèng lµm cho cÇu thµnh mét hÖ khung 4 khíp.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

314

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Mè träng lùc / CulÐe gravitÐe / Gravity abutment. Mè dùa vµo träng l-îng b¶n th©n vµ t¶i träng nã chÞu ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh. Mè t-êng c¸nh xiªn / / Flare wing wall abutment. Mè cÇu mµ hai t-êng c¸nh më réng, nh×n tõ trªn xuèng cho d¹ng ch÷ b¸t. Mè vïi / CulÐe enterrÐe / Buried abutment. Mè cÇu cã ®¹i bé phËn th©n mè ch«n trong ®Êt. Mèc cao ®¹c / RepÌre altimÐ trique / Bench mark. Mèc c¨n cø ®Ó ®o cao. Cã thÓ lµ mèc quèc gia ho¨c mèc gi¶ ®Þnh. Méng / Languette tongue. (h×nh 5) / Bey,
315

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

PhÇn låi cña c¸c t«ng t¹i khe ngµm.

tÊm bª

Mê ®ôc (®é) / OpacitÐ / Opacity, obscuration. Sù gi¶m ®é trong suèt cña kh«ng khÝ do bôi vµ khÝ thaØ cña « t«. Mò mè cäc / Chapeau de la palÐe / Bent cap. DÇm ngang bè trÝ ë ®Ønh mè cäc ®Ó ®ì, ph©n bè vµ truyÒn t¶i träng cho cäc. Mòi ®¶o / Nez, tªle d'il«t, musoir / Nose of island, gore (USA).(h×nh 2) Bé phËn b¾t ®Çu cña ®¶o, dÔ bÞ xe ®©m vµo nªn cã c¸c quy ®Þnh riªng vÒ chç lïi, kÎ vÏ...

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

316

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Mòi tªn chØ h-íng / FlÌche de direction / Direction arrow Mòi tªn chØ h-íng cÇn theo Mói cÊp phèi / Fuseau granulomÐtrique / Grading envelope. DiÖn tÝch n»m ë gi÷a hai ®-êng cong cÊp phèi giíi h¹n . VËt liÖu cã ®-êng cong cÊp phèi n»m trong møc cÊp phèi sÏ ®-îc coi lµ ®¹t yªu cÇu sö dông. Møc ©m thanh hiÖu chØnh A / Niveau acoustique pondÐrÐ A / Aweighted noise level. Gi¸ trÞ cña ¸p lùc ©m thanh tÝnh b»ng dÐcibel trªn m¹ch A cña m¸y do ©m thanh (Ascale on a sound level meter). §¬n vÞ ®o nay lµ son, x-a lµ phon (nay Ýt dïng).
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

317

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Møc ®é phôc vô / Niveau de service / Level of service Thang ®o chÊt l-îng dßng xe,th-êng ®-îc ®Æc tr-ng b»ng c¸c yÕu tè nh- tèc ®é trung b×nh theo hµnh tr×nh,thêi gian hµnh tr×nh,sù tù do thao t¸c,sù gi¸n ®o¹n giao th«ng,tiÖn nghi,ªm thuËn vµ an toµn.Thang ®-îc xÕp theo tû lÖ gi÷a l-îng xe th«ng qua chia cho n¨ng lùc th«ng hµnh cña ®o¹n ®-êng ®ang xÐt. Møc ån t-¬ng ®-¬ng / Niveau de bruit Ðquivalent / Equivalent noise level. CÊp tiÕng ån, ®o b»ng dÐcibels, cña mét nguån ©m ®Òu cã cïng n¨ng l-îng g©y ån trªn cÊp ©m thanh gia quyÒn A cña mét nguån ©m biÕn ®æi trong cïng mét thêi gian. Nãi mét c¸ch kh¸c lµ møc ån b×nh qu©n theo quyÒn thêi gian.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

318

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Mùc n-íc ngÇm / Nappe phrÐatique / Water table. Cao ®é mÆt tho¸ng cña tÇng n-íc ngÇm. Mùc n-íc thiÕt kÕ / Niveau d'eau calculÐ / Design water level. Mùc n-íc t-¬ng øng víi l-u l-îng (vµ tÇn suÊt) thiÕt kÕ khi kÓ c¶ mùc n-íc dÒnh lµ mùc n-íc tÝnh to¸n. Mùc n-íc th«ng thuyÒn / Niveau d'eau navigeable / Navigable water level. Mùc n-íc cao nhÊt vµ thÊp nhÊt cã thÓ b¶o ®¶m th«ng thuyÒn b×nh th-êng theo c¸c cÊp giao th«ng ®-êng thuû.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

319

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

N N¨ng lùc l-u th«ng thùc tÕ, n¨ng lùc th«ng hµnh thiÕt kÕ / CapacitÐ pratique / Design capacity L-îng giao th«ng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cã thÓ th«ng qua mét mÆt c¾t cña ®-êng,t¹o nªn tèc ®é thÝch øng víi vai trß kinh tÕ x· héi cña con ®-êng. N¨ng lùc th«ng hµnh cã thÓ / CapacitÐ, capacitÐ possible / Capacity, possible capacity Sè l-îng ®Çu xe (hoÆc ng-êi) cã thÓ th«ng qua ®-îc trong mét ®¬n vÞ thêi gian cã xÐt ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn riªng hiÖn h÷u cña con ®-êng, cña ®iÒu kiÖn giao th«ng vµ ®iÒu kiÖn khai th¸c...
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

320

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

N¨ng lùc th«ng hµnh cña m¹ng l-íi / CapacitÐ d'un rÐseau (routier) / Capacity of network N¨ng lùc giao th«ng mµ mét m¹ng l-íi ®-êng trªn mét khu vùc nhÊt ®Þnh trong mét ®¬n vÞ thêi gian nhÊt ®Þnh víi mét tr¹ng th¸i chÊt l-îng vÒ giao th«ng nhÊt ®Þnh cã thÓ th«ng qua. N¨ng lùc th«ng hµnh kinh tÕ / CapacitÐ Ðconomique/ Economic capacity Cßn gäi lµ l-îng giao th«ng cã l·i, tøc lµ khi l-îng xe lín h¬n giíi h¹n nµy th× sÏ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ khi ph©n tÝch lîi nhuËn cña viÖc ®Çu t-. §-îc biÓu thÞ b»ng l-îng xe trung b×nh ngµy trong n¨m.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

321

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

N¨ng lùc th«ng hµnh lý thuyÕt (c¬ b¶n) / CapacitÐ de base / Basic Capacity Sè l-îng ®Çu xe (hoÆc ng-êi) lín nhÊt theo lý thuyÕt trong mét ®¬n vÞ thêi gian th«ng qua ®-îc t¹i mét ®o¹n ®-êng cô thÓ. N¹o vÐt (r·nh) / Curage (fossÐ) / Cleaning out (ditch) C¸c vËt c¶n (cµnh c©y,l¸ c©y, ®Êt bïn, r¸c...) ph¶i dän s¹ch ®Ó khai th«ng dßng ch¶y. N¾p giÕng th¨m / Tampon, couvercle de cheminÐe de visite, couvercle de regard / Manhole cover, chamber cover. MiÖng giÕng th¨m ®-îc che b»ng n¾p bª t«ng hoÆc gang ®Ó tiÖn më ra quan s¸t,
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

322

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Neo vµo ®¸ / Boulonnage de roches / Rockbolting. KÕt cÊu bu l«ng neo ®Æt trong ®¸. NÒn ®µo / DÐblai / Cut. Do cao ®é thiÕt kÕ thÊp h¬n cao ®é tù nhiªn, viÖc x©y dùng nÒn ®-êng ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch ®µo ®Êt ®¸. NÒn ®¾p / Remblai / Embankment. (h×nh 4) Do cao ®é thiÕt kÕ cao h¬n cao ®é tù nhiªn, ph¶i dïng ®Êt chë ®Õn ®Ó ®¾p. NÒn ®-êng nöa ®µo nöa ®¾p / Profil mixte / Part cut part fill subgrade. NÒn ®-êng cã mét bé phËn lµ nÒn ®µo vµ mét bé phËn lµ nÒn ®¾p.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

323

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

NÒn thiªn nhiªn / Terrain naturel / Natural subsoil. NÒn ®Êt ch-a qua xö lý, gia cè. NÒn®-êng ®µo kiÓu ch÷ Profil transversal en Benched subgrade. NÒn ®-êng ®µo toµn bé s-ên nói cã mÆt c¾t ngang ch÷ L L L / /

trªn kiÓu

Ng· t- dËt cÊp / Carrefour en croix dÐcaleÐ / Staggered junction. Mét ng· t- chia thµnh hai ng· ba c¸ch nhau mét ®o¹n ng¾n. Nghiªn cøu chung vÒ vËn t¶i / Ðtude globale du transport / Land use transportation survey. Nghiªn cøu tæng qu¸t yªu cÇu vËn t¶i, sù ph©n phèi c¸c lo¹i h×nh vËn t¶i cã liªn
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

324

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

quan ®Õn quy ho¹ch l·nh thæ vµ c¸c quy ho¹ch sö dông®Êt ®ai kh¸c. Nghiªn cøu dùng ¶nh phèi c¶nh / Ðtude perspective en photomontage / Travelling matt technique. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ thiÕt kÕ b»ng c¸ch lËp ¶nh phèi c¶nh. Tr-íc ®©y, lµm b»ng tay, hiÖn nay dïng m¸y tÝnh cã thÓ lËp ¶nh phèi c¶nh ®éng (theo suèt däc tuyÕn) ®Ó kiÓm tra. Nghiªn cøu lîi Ých chi phÝ / Ðtudes de rentabilitÐ / Cost benefit studies. Xem l·i tµi chÝnh. Nghiªn cøu t¸c ®éng tíi m«i tr-êng / Ðtude d'impact sur l'environnement / Environmental impact assessment (EIA).
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

325

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ViÖc nghiªn cøu t¸c ®éng cña c«ng tr×nh tíi m«i tr-êng xung quanh. Ngâ côt, ®-êng côt / Route sans issue, impasse , Culdesac/ dead end(USA) §-êng(ngâ) chØ cã mét ®Çu,kh«ng cã lèi ra kh¸c. Ng-ìng b¸o ®éng / Seuil d'alerte / Warning level. Gi¸ trÞ x¸c ®Þnh cña mét chØ tiªu tr¹ng th¸i mµ khi v-ît qu¸ gi¸ trÞ nµy th× ph¶i lËp kÕ ho¹ch b¶o d-ìng. Ng-ìng can thiÖp / Seuil d'intervention / Intervention level. Gi¸ trÞ x¸c ®Þnh cña mét chØ tiªu tr¹ng th¸i, khi v-ît qua gi¸ trÞ nµy th× ph¶i tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng b¶o d-ìng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

326

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Nhµ m¸y th«ng giã / Usine de ventilation / Vetilation plant. Ngoµi phÇn th«ng giã tù nhiªn, c¸c hÇm dµi ph¶i cã th«ng giã nh©n t¹o do nhµ m¸y th«ng giã ®¶m nhiÖm. Nh¸m (®é) / RugositÐ / Roughness, rugosity, texture (USA) §é gå ghÒ sinh ra bëi kÝch cì, h×nh d¹ngvµ gãc c¹nh cña cèt liÖu. NhÞp (chiÒu dµi) / PortÐe / Span (length) Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c gèi tùa cña mét kÕt cÊu. Nhæ cá / DÐsherbage / Weed control. Nhæ cá mäc ë c¸c kÏ nøt cña mÆt ®-êng (khi rÊt Ýt xe ch¹y) vµ lÒ ®-êng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

327

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Nh-êng ®-êng / CÐder le passage / To give way,to yield (USA) C¸c lo¹i xe trªn ®-êng phô ph¶i nh-êng chç qua ®-êng cho xe trªn ®-êng chÝnh,hoÆc nh-êng -u tiªn cho xe bªn tay ph¶i m×nh. Nhò t-¬ng / Ðmulsion / Emulsion. Lµ sù ph©n t¸n d¹ng huyÒn phï cña mét chÊt láng kh«ng hoµ tan ®-îc trong mét chÊt láng kh¸c nhê chÊt nhò ho¸ / Ðmulsifiant / emulsifier . Nhò t-¬ng anionic/ Ðmulsion de bitume anionique/ Anionic emulsified bitumen. Nhò t-¬ng bitum ®-îc chÕ t¹o b»ng chÊt nhò ho¸ ion d-¬ng, c¸c h¹t nhùa mang ®iÖn tÝch ©m.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

328

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Nhò t-¬ng bitume / C¸c h¹t ph©n t¸n chÊt nhò

bitum / Ðmulsion de Bitumen emulsion. mÞn cña bitum ®-îc ®Òu ë trong n-íc cã ho¸.

Nhò t-¬ng bitum ani«nic / Ðmulsion anionique de bitume / Nhò t-¬ng bitum cã chÊt nhò ho¸ cã ion d-¬ng, c¸c h¹t nhùa mang ®iÖn tÝch ©m. Nhò t-¬ng bitum cationic/ Ðmulsion de bitume cationique / Cationic emulsified bitumen Nhò t-¬ng bitum ®-îc chÕ t¹o b»ng chÊt nhò ho¸ ion ©m, c¸c h¹t nhùa mang ®IÖn tÝch d-¬ng. Nhò t-¬ng nghÞch inverse / Water emulsion. / Ðmulsion in oil

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

329

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Nhò t-¬ng mµ n-íc ph©n t¸n trong m«i tr-êng nhùa Nhò t-¬ng thuËn / Ðmulsion directe / Oilinwater emulsion. Nhò t-¬ng mµ nhùa ph©n t¸n trong n-íc. Nhùa tæng hîp / RÐsine / Resin. Hîp chÊt cao ph©n tö chÊt thiªn nhiªn hoÆc nh©n t¹o dïng ®Ó chÕ t¹o c¸c chÊt dÎo, s¬n. Næ m×n h¹ nÒn ®µo / PrÐdÐcoupage / Presplitting. Mét kü thuËt næ m×n ®µo nÒn ®-êng trong ®¸ b»ng c¸ch bè trÝ c¸c gãi m×n gÇn nhau theo chu vi ®µo, ®iÓm ho¶ b¾n m×n sao cho t¹o ®-îc mét mÆt ®µo gÇn víi mÆt ®µo thiÕt kÕ.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

330

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Næ om / Explosion µ ameublir / Blasting for loosening rock. Næ m×n lµm nøt vì ®Êt ®¸ nh-ng kh«ng b¾n tung. Næ tung / Explosion de dispersion / Blasting for throwing rock. Ph-¬ng ph¸p ph¸ næ ®Ó mét bé phËn ®Êt ®¸ b¾n ®i theo ®-êng kh¸ng nhá nhÊt. Næ vi sai / Explosition µ micro retard / Micro delay explosition Ph-¬ng ph¸p næ cã chªnh thêi gian (tõ 8 ®Õn 3500 micro gi©y) ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶, gi¶m chÊn ®éng. Në (sù) / Foisonnement / Bulking. Sù t¨ng thÓ tÝch cña ®Êt khi thay ®æi tr¹ng th¸i (chñ yÕu
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

331

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

lµ ®é Èm, vµ nhiÖt ®é). §Êt sÐt nh¹y c¶m víi sù në h¬n lµ ®Êt c¸t. Níi øng suÊt (sù) / DÐcompression du rocher/ Losening of rock. BiÕn d¹ng kh«ng phôc håi cña ®¸ do gi¶m hay t¨ng øng suÊt xung quanh lç ®µo trong ®Êt. N-íc muèi / Saumure / Brine. Dung dÞch clorua natri (Nacl) hoÆc c¸c ho¸ chÊt kh¸c ®Ó lµm tan b¨ng vÒ mïa ®«ng ë c¸c n-íc «n ®íi. N-íc ngÇm / Eau souterraine / Ground water. N-íc trong ®Êt ho¹t ®éng theo quy luËt träng tr-êng, cã mét mÆt tho¸ng cã ®é dèc. N-íc thÊm / Percolation Percolation, seepage.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/
332

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

N-íc chuyÓn ®éng ch¶y tÇng (chËm) trong m«i tr-êng b·o hoµ N-íc trén / Eau de gachage / Mixing water N-íc ®Ó trén hçn hîp bªt«ng xim¨ng. Nót cã ®¶o trßn / Rond point. Nót giao cã ®¶o trßn trung t©m nh-ng kh«ng ®¶m b¶o c¸c chiÒu dµi trén xe nªn cßn tån t¹i giao c¾t. Xe chê rÏ tr¸i ®ç xung quanh ®¶o trßn. Nót giao cã ®Ìn ®iÒu khiÓn / Carrefour µ feux / Signal controlled junction, signalized intersection (USA). Nót giao cã ®Ìn ra hiÖu lÖnh cho tõng luång xe ®-îc quyÒn qua nót. Lo¹i nót giao th«ng
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

333

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

nµy ho¸ gi¶i c¸c xung ®ét b»ng c¸ch ph©n pha theo thêi gian. Nót giao cïng møc / Carrefour µ niveau / Junction at grade, grade junction, at grade intersection (USA). C¸c ®-êng trong nót giao nhau trªn cïng mét cao ®é (cïng chung mét diÖn tÝch mÆt ®-êng) Nót giao h×nh xuyÕn / Carrefour giratoire / Round about, traffic circle(USA). Nót giao cã ®¶o trung t©m ë gi÷a,xe ch¹y thèng nhÊt theo chiÒu ng-îc kim ®ång hå trªn phÇn xe ch¹y bao quanh ®¶o trung t©m. C¸c dßng xe vµo nót ®Òu ®i qua mét chiÒu dµi trén xe nªn trong nót h×nh xuyÕn kh«ng tån t¹i xung ®ét kiÓu c¾t dßng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

334

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Nót giao kh¸c møc / Carrefour dÐnivelÐ / Split level junction, grade separated junction. Nót giao th«ng cã bè trÝ mét (hoÆc nhiÒu) c«ng tr×nh nhcÇu, hÇm ®Ó c¸c dßng xe v-ît qua nót. Nót giao kh¸c møc liªn th«ng / Ðchangeur / Grade separated interchange. Nót giao kh¸c møc t¹i ®ã xe cã c¸c ®-êng nh¸nh ®Ó chuyÓn tõ ®-êng nµy sang ®-êng kh¸c. Nót giao kh¸c møc kiÓu h×nh thoi / Diffuseur en losange, Ðchanfeur (B) en losange (B), jonctionen losange (CH) / Diamond interchange (h×nh 1) Nót kh¸c møc nhËp nh¸nh rÏ ph¶i vµ rÏ tr¸i trªn gãc phÇn
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

335

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

t- thµnh ®-êng nh¸nh 2 chiÒu . §Æc ®iÓm lµ cßn tån t¹i giao c¾t trªn ®-êng thø yÕu. ¦u ®iÓm lµ tiÕt kiÖm diÖn tÝch mÆt b»ng. Nót giao kiÓu loa kÌn / Diffuseur en trompette, Ðchangeur en trompette (B), jonction en trompette(CH) / Trumpet junction, trumpet interchange (USA).(h×nh 1) Mét lo¹i h×nh nót kh¸c møc ë ng· ba. Nót giao kiÓu ch÷ T / Carrefour en T, embranchement / T junction, T intersection(USA). Lo¹i ng· ba cã ®-êng phô giao vu«ng gãc. Nót giao kiÓu ch÷ Y / Carrefour en Y, bifurcation / Y junction, Y intersection
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

336

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

(USA), Bifurcation (USA), fork (USA). Lo¹i ng· ba cã mét ®-êng chÝnh chÏ thµnh hai ®-êng phô Nót giao kiÓu hoa thÞ (nót hoa thÞ) / Noeud en trÌfle, Ðchangeur en trÌfle (B,CH) / Cloverleaf junction, cloverleaf interchange(USA).(h×nh 1) Nót giao kh¸c møc, cã 4 luång rÏ tr¸i ®-îc bè trÝ kiÓu gi¸n tiÕp (xe rÏ tr¸i ph¶i quay ®Çu 2700. KiÓu nót giao nµy hoµn chØnh, ®-îc gäi lµ lo¹i h×nh c¬ b¶n, kh«ng tån t¹i giao c¾t nh-ng tèn diÖn tÝch vµ xe rÏ tr¸i ph¶i kÐo dµi hµnh tr×nh. Nót giao th«ng / Intersection / Intersection. N¬i gÆp cña hai hay nhiÒu dßng giao th«ng, t¹i ®ã xe cã
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

337

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

thÓ tiÕp tôc ch¹y hoÆc chuyÓn h-íng. Nót giao th«ng ®-êng cao tèc / Noeud autoroutier, echangeur A(B) Ðchangeur(CH) / Interchange. Nót giao kh¸c møc liªn th«ng lµ cã c«ng tr×nh v-ît (hay chui) vµ c¸c ®-êng nh¸nh ®Ó xe cã thÓ chuyÓn tõ ®-êng nµy sang ®-êng kh¸c. Nót giao th«ng kªnh ho¸, nót ph©n luång / Carrefour µ voies prÐsÐlectionneÐs / Channelized intersection.(USA) Nót giao th«ng trong ®ã cã c¸c luång xe ®-îc ®Þnh h-ãng ®Ó chän tr-íc vÞ trÝ cã lîi vµ gãc giao cã lîi b»ng c¸c ®¶o, c¸c v¹ch kÎ...

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

338

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Nót giao th«ng nhiÒu ®-êng dÉn / Intersection µ multiple branches / Multiple leg intersection. N¬i giao nhau gi÷a nhiÒu ®-êng: ng· n¨m,ng· s¸u... Nót giao v-ît / Sautde mouton / Grade separated fork junction, flyover junction, flyover interchange (USA).(h×nh1) Chç mét dßng xe v-ît dßng xe kh¸c b»ng c«ng tr×nh nªn kh«ng bÞ giao c¾t. Nót giao, ng· ba, ng· t- / Carrefour / Crossroads, junction, intersection (USA). C¸c nót giao cã thÓ gäi tªn theo sè ®-êng dÉn tíi nót, ng· ba, ng· t-...

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

339

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Nøt r¹n kiÓu da c¸ sÊu / Faienage, peau de crocodile / Craging, alligator cracking. M¹ng l-íi c¸c ®-êng nøt dµy ®Æc hoÆc « vu«ng sinh ra trong líp mÆt, cho thÊy mét dÊu hiÖu cña sù ph¸ ho¹i.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

340

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

O ¤ ®ç xe / Emplacement de stationnement, case de stationnement(CH) / Parking bay. ¤ ®-îc vÏ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chç ®ç cña tõng xe. ¤ nhiÔm do xe cé / Pollution par les vÐhicules / Vehicular pollution. Tæng hîp c¸c tai h¹i do xe cé g©y ra : « nhiÔm n-íc, « nhiÔm kh«ng khÝ, g©y tiÕng ån, g©y bôi.... ¤ nhiÔm kh«ng khÝ / Pollution de l'air / air pollution. Xe th¶i chÊt th¶i g©y « nhiÔm ho¸ häc trùc tiÕp cho kh«ng khÝ hoÆc c¸c ph¶n øng ho¸ häc thø cÊp t¹o ra trong khÝ quyÓn.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

341

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

¤ nhiÔm n-íc / Pollution des eaux / Water pollution. Dßng n-íc bÞ nhiÔm bÈn cÇn xö lý tr-íc khi cho tho¸t. æ gµ / Nid de poule / Pothole. Lç hæng d¹ng trßn (cã nhiÒu kÝch cì) do bÞ bãc ®¸ trªn mÆt ®-êng. æn ®Þnh ®Êt / Stabilisation des sols / Soil stabilization Thao t¸c ®Ó söa ®æi (th-êng lµ trung h¹n hoÆc dµi h¹n) c¸c ®Æc tr-ng cña ®Êt nh»m lµm cho dÊt cã mét tr¹ng th¸i æn ®Þnh nhÊt ®Þnh, nhÊt lµ víi t¸c dông cña n-íc vµ cña b¨ng gi¸, lµm cho ®Êt cã mét c-êng ®é l©u bÒn cã thÓ ®o ®-îc b»ng c¸c thÝ nghiÖm ®iÓn h×nh ®èi víi vËt liÖu r¾n.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

342

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

èng cèng, ®-êng cèng / Buse / Duct èng cèng tho¸t n-íc tiÕt diÖn trßn. §-êng èng dïng cho d©y ®iÖn vµ ®iÖn tho¹i . èng dïng ®Ó vËn chuyÓn kh«ng khÝ trong th«ng giã èng dÉn khÝ s¹ch / Gaine d'air frais / Fresh air duct. PhÇn kh«ng gian cña èng th«ng khÝ nh»m cung cÊp khÝ s¹ch cho hÇm. èng dÉn khÝ th¶i / Gaine d'air viciÐ / Vitiated air duct, exhaust duct. PhÇn kh«ng gian cña èng th«ng khÝ nh»m tho¸t khÝ thaØ cho hÇm. èng dÉn phô / Carneau / Secondary duct, supply duct. C¸c èng phô trî cho èng dÉn khÝ s¹ch.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

343

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

èng gom, èng chÝnh / Collecteur / Collector, main drain. èng quan träng, gom n-íc tõ nh÷ng èng kh¸c tíi. èng th¨m, giÕng th¨m / CheminÐe de visite / Manhole. N¬i quan s¸t c¸c cèng ngÇm. èng thÊm, èng tiªu n-íc / Drain / Drain. èng tho¸t n-íc ngÇm, th-êng lµm b»ng sµnh, bª t«ng cã ®ôc lç thu n-íc. Cã thÓ lµm b»ng èng nhùa, khoan thñng vµ bäc v¶i ®Þa kü thuËt. èng tho¸t n-íc, èng dÉn n-íc / Canalisation, tuyau / Pipe. Nãi chung vÒ c¸c èng dÉn n-íc, tho¸t n-íc ®i xa ®-êng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

344

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

P Pha / Phase / Stage,phase (USA) Tæng hîp mét sè lÖnh ®iÒu khiÓn ®èi víi mét luång xe nhÊt ®Þnh trong mét thêi gian ®-îc gäi lµ pha. Phay / Fraisage / Milling. X¸o xíi mÆt ®-êng sù xay, nghiÒn, c¸n vËt liÖu. Phay mÆt ®-êng b»ng ®Üa kim c-¬ng / Fraisage par disques diamantÐs / Diamond disc groover grinding. Dïng ®Üa kim c-¬ng ®Ó phay mÆt ®-êng cò hoÆc ®Ó ®µo mÆt ®-êng ®Æt c¸c trang thiÕt bÞ: ®-êng c¸p c¶m øng, ®-êng c¸p quang...

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

345

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ph©n luång t¹m thêi / DÐviation temporaire/ Temporary diversion §-êng tr¸nh t¹m thêi khi cã sù cè trªn ®-êng chÝnh (®Ó söa ch÷a...) Ph©n c¸ch c¸c chiÒu xe / SÐparation des sens de circulation / Traffic separation by direction §Ó t¨ng c-êng an toµn cho c¸c dßng xe vµ nhÊt lµ khi cã tèc ®é cao, c¸c chiÒu xe ng-îc nhau ®-îc ph©n c¸ch b»ng d¶i ph©n c¸ch gi÷a Ph©n chia l-îng giao th«ng theo c¸c tuyÕn ®-êng / Affectation de trafic / Traffic assignment. Ph©n chia c¸c hµnh tr×nh cña mét ph-¬ng thøc trªn c¸c tuyÕn ®-êng trong khu vùc.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

346

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ph©n chia l-îng vËn chuyÓn theo tuyÕn ®-êng ng¾n nhÊt/ Affectation par tout ou rien / All or nothing assignment. Ph-¬ng ph¸p ph©n chia l-îng vËn chuyÓn gi÷a mét cÆp vïng trªn mét tuyÕn ®-êng duy nhÊt. Ph©n luång / Canalisation / Channelling, Channelization (USA) C¸c luång xe cÇn thiÕt ph¶i v¹ch ranh giíi cÈn thËn b»ng v¹ch kÎ hoÆc b»ng cã bã vØa. Ph©n phèi l-îng vËn chuyÓn / Distribution du trafic / Traffic distribution. TËp hîp c¸c chuyÕn ®i gi÷a c¸c vïng vµ gi÷a tõng cÆp vïng gi÷a c¸c t©m ¶o, cã xÐt tíi kho¶ng c¸ch lo¹i thêi gian hµnh tr×nh, sù c¶n trë cña c¸c vïng...
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

347

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ph©n phèi l-îng vËn chuyÓn trong ®iÒu kiÖn h¹n chÕ n¨ng lùc th«ng hµnh / Affectation sous contrainte de capacitÐ / Capacity restrained assignment. M« h×nh xÐt ®Õn sù t¾c xe cña m¹ng l-íi khi chän c¸c tuyÕn sö dông cho c¸c l-îng vËn chuyÓn trong vïng. Ph©n t¸ch cña nhò t-¬ng(sù) / Rupture d'Ðmulsion / Breaking of emulsion. C¸c i«ng ë mÆt c¸c hßn ®¸ trung hoµ víi c¸c vßng i«ng bao v©y c¸c h¹t nhùa l¬ löng, nh- vËy n-íc t¸ch ra vµ nhùa b¸m vµo ®¸. Nhò t-¬ng tõ mµu n©u, t¸ch n-íc trë thµnh mµu ®en råi thµnh c¸c mµng nhùa dÝnh b¸m vµo ®¸.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

348

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ph©n tÇng (sù) / SÐgrÐgation / Segregation. HiÖn t-îng ph©n ly cña cèt liÖu vµ chÊt kÕt dÝnh hoÆcb»ng c¸ch qua sµng (h¹t to) vµ qua l¾ng ®äng theo ®Þnh luËt Stokes. Ph©n tÝch cÊp phèi, ph©n tÝch thµnh ph©n h¹t / GranulomÐtrie / Particle size analysis. X¸c ®Þnh kÝch th-íc c¸c h¹t cña mét vËt liÖu h¹t. Ph©n bè thµnh phÇn GranuloritÐ / Grading Xem cÊp phèi. h¹t /

Ph©n tÝch l·i / Analyse de rentabilitÐ / Costbenefit analysis. Ph©n tÝch hay tÝnh to¸n l·i lµ ®Þnh l-îng c¸c cho phÝ vµ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

349

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

c¸c lîi Ých, khi cã thÓ quy chóng thµnh tiÒn. ViÖc so s¸nh, ph©n tÝch l·i lµ c¸c chØ tiªu gióp cho viÖc quyÕt ®Þnh. Ph¶n quang ®Þnh h-íng / RÐtrorÐflexion / Retroreflection. Sù ph¶n x¹ ®Æc tr-ng b»ng sù ph¶n chiÕu tia s¸ng trong c¸c h-íng xung quanh h-íng ®èi diÖn víi h-íng tíi cña tia s¸ng, tÝnh chÊt nµy ®-îc duy tr× khi ®æi h-íng c¸c tia tíi. Ph¶n tho¶ dông / DÐsutilitÐ / Disutility. Ng-îc víi kh¸i nhiÖm tho¶ dông. Ph¶n øng cèt liÖu víi kiÒm / RÐaction alcali granulat / Alkali aggregate reaction.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

350

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ph¶n øng ho¸ häc gi÷a mét vµi lo¹i cèt liÖu víi c¸c hîp chÊt natri vµ kali cã trong xim¨ng poãc l¨ng. C¸c cèt liÖu tham gia ph¶n øng nµy cã thÓ bÞ tung næ, cã lîi cho bªt«ng hay v÷a . Ph¸ næ (ph-¬ng ph¸p) / ProcÐdure d' explosion, dynamitage / Blasting procedure. Ph-¬ng ph¸p ®µo ®Êt ®¸ b»ng n¨ng l-îng thuèc næ. Ph¸t sinh giao th«ng / Trafic induit / Generated traffic Tæng sè sè l-îng hµnh tr×nh trong c¸c tiÓu khu vùc thuéc khu vùc ®iÒu tra. Ph¸t sinh l-îng giao th«ng Ph¸t sinh hµnh tr×nh / Generation de trafic,
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

351

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

gÐnÐration de dÐplacements / Traffic generation, trip gÐnÐration. §¸nh gi¸ ®-îc sè l-îng c¸c chuyÕn ®i (hµnh tr×nh) cña tõng vïng trong khu vùc ®iÒu tra. Khi ®ã, ch-a xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ gi¸ thµnh vËn chuyÓn. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu lµ pháng vÊn t¹i nhµ. Ph¸t triÓn bÒn v÷ng (sù) / Developpement durable / Sustainable development. Lo¹i h×nh ph¸t triÓn chung (kinh tÕ, x· héi, n¨ng l-îng, m«i tr-êng...) cho phÐp tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña thÕ hÖ hiÖn t¹i mµ kh«ng ph-¬ng h¹i ®Õn c¸c nhu cÇu cña ph¸t triÓn t-¬ng lai. PhÇn cßn l¹i trªn sµng Refus / Retained fraction.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/
352

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

L-îng vËt liÖu (cã thÓ thÓ hiÖn b»ng phÇn tr¨m) cßn l¹i trªn sµng sau khi sµng. PhÇn t- nãn / Quart de c«ne / Conical slope. PhÇn t- nãn ë chç nèi tiÕp gi÷a cÇu víi nÒn ®-êng, ®Ó chèng xãi. PhÇn tö h÷u h¹n / ÐlÐment fini / Finite element. PhÇn tö ®Ó ph©n chia mét kÕt cÊu thµnh c¸c phÇn rêi r¹c nh»m ph©n tÝch sè t×nh h×nh lµm viÖc cña nã. PhÔu chøa / TrÐmie de stockage / Storage bin. PhÔu ®Ó ®æ vËt liÖu ®· c©n ®o vµ xö lý vµo m¸y trén. PhÔu næ / C«ne d'explosion / Blasting crater.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

353

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Hè næ h×nh thµnh sau næ tung. n=r/w gäi lµ chØ sè t¸c dông næ; r, b¸n kÝnh phÔu næ; w, ®-êng kh¸ng nhá nhÊt. n<1 lµ næ tung yÕu. n=1 lµ næ tung tiªu chuÈn. n>1 lµ næ tung m¹nh. PhÔu th¸o / TrÐmie de dÐcharge / Discharge hopper. PhÔu th¸o vËt liÖu ®· trén xong, phÇn lín lµ th¸o th¼ng vµo c¸c thïng cña xe chuyªn chë. PhÕ liÖu / DÐchet / Waste material. VËt liÖu kh«ng gi¸ trÞ, cÆn b· thu ®-îc cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hoÆc cña mét chu kú tiªu thô. PhÕ liÖu cña má ®¸ / DÐchets de carriÌre / Quarry waste.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

354

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu kh«ng hîp quy c¸ch, kh«ng gi¸ trÞ thu ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®¸. PhiÒn hµ do tiÕng Gªne due au bruit annoyance. Nh÷ng trë ng¹i cho cho giao th«ng do g©y ra. ån(sù) / / Noise ®êi sèng, tiÕng ån

PhÝ / PÐage / Toll. Gi¸ ph¶i tr¶ ®Ó xe ch¹y vµo mét con ®-êng, mét c«ng tr×nh giao th«ng. PhÝ tæn ch¹y xe / Cout de fonctionnement des vÐhicules / Operating cost of vehicles. Chi phÝ cho viÖc sö dông vµ b¶o d-ìng xe. Cã khi tÝnh c¶ l-îng l¸i xe vµ khÊu hao cña xe “PhÝ tæn ch¹y xe më réng” cßn cã thÓ bao gåm mét sè yªó tè kh¸c (thêi gian...)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

355

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

PhÝ tæn khai th¸c ®-êng / Cout d'exploitation / Operting cost. Toµn bé c¸c chi phÝ (kÓ c¶ b¶o d-ìng th-êng xuyªn) cho phÐp sö dông con ®-êng. Phßi bïn (sù) / Pompage / Pumping. HiÖn t-îng n-íc ë bÒ mÆt tiÕp gi¸p gi÷a c¸c tÊm bª t«ng vµ líp mãng bÞ phïi lªn do c¸c mÐp tÊm bÞ vâng xuèng khi xe nÆng ch¹y qua.Trong mét sè tr-êng hîp n-íc phun lªn kÐo theo c¸c h¹t mÞn trong mÆt ®-êng vµ cã thÓ sinh ra c¸c lç rçng d-íi c¸c tÊm bª t«ng. Phßng ngõa tai n¹n / PrÐvention des accidents / Accident prevention. Tæng hîp c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc, c-ìng chÕ b»ng ph¸p
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

356

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

luËt, c¸c chÝnh s¸ch ®Ó phßng tr-íc c¸c tai n¹n. Pháng vÊn ®i ®Õn, ®iÒu tra OD / Enquªte origine destination(OD) / Origin destination(OD) survey. Pháng vÊn ng-êi sö dông ®-êng ®Ó hiÓu n¬i xuÊt ph¸t vµ ®Ých cña hµnh tr×nh. Phæ ©m thanh / Spectre acoustique / Sound spectrum. D¶i tËp hîp c¸c tÇn sè ©m thanh. Nãi riªng lµ phæ c¸c ©m thanh nghe ®-îc. Phè / Rue / Street §-êng trong khu ®« thÞ, hai bªn cã c«ng tr×nh kiÕn tróc c«ng së, c¬ së v¨n ho¸ hµnh chÝnh th-¬ng m¹i... vµ c¸c thiÕt bÞ c«ng céng cña ®« thÞ.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

357

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ph-¬ng ¸n (c¸c) / Variantes / Options, alternatives. C¸c dù ¸n (kh«ng t-¬ng hîp) kh¸c nhau ®¸p øng cïng mét nhu cÇu. Ph-¬ng ¸n con (c¸c) / Variantes mineures / Minor variants. C¸c ph-¬ng ¸n mµ sù kh¸c nhau gi÷a chóng chØ lµ do c¸ch thùc hiÖn kh¸c nhau (hoÆc kh«ng thùc hiÖn) c¸c bé phËn cña dù ¸n cã Ýt vèn. Ph-¬ng ph¸p gia t¶i / MÐthode de prÐcharge / Preloading method. T¨ng thªm mét t¶i träng tÜnh ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é cè kÕt, khi ®¹t yªu cÇu nhÊt ®Þnh(®é lón, tÝnh chÞu t¶i) th× dì t¶i.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

358

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ph-¬ng ph¸p thiÕt kÕ t¨ng c-êng / MÐthode de dimensionnement des renforcements / Design method for structural strengthening. Ph-¬ng ph¸p thiÕt kÕ lµm thªm líp t¨ng c-êng trªn mÆt ®-êng hiÖn cã. Phñ (r¶i thªm líp) / Rechargement /Overlay. MÆt ®-êng hiÖn cã, nay r¶i thªm mét líp mÆt bæ sung. Phñ cá (sù) / Gazonnement, gazonnage / Turfing, sodding (USA). R¶i cá ®Ó gia cè b»ng c¸ch l¸t hay g¾n c¸c vÇng cá. Phñ líp bª t«ng máng / Rechargement en bÐton mince collÐ / Thin bondel concrete overlay
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

359

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Phñ mét líp bª t«ng máng(56cm) kÕt dÝnh chÆt víi mÆt ®-êng bª t«ng ®· cã. Phñ r¬m r¹, phñ mïn / Paillis / Mulch. Phñ r¬m r¹ ®Ó lÊy chÊt cho c©y mäc. Cã lo¹i v¶i ®Þa kü thuËt s½n cã mét líp mïn ®Ó nu«i c©y con. Phô gia t¹o bät khÝ / Entraineur d'air / Airentraining Phô gia trén vµo bªt«ng t-¬i ®Ó sinh ra c¸c bét khÝ nhá trong bª t«ng. Nh»m c¶i thiÖn c-êng ®é chèng b¨ng gi¸ vµ ®é bÒn ®èi víi muèi lµm tan b¨ng. Phô phÈm c«ng nghiÖp Sousproduit industriel Industrial by product.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/ /

360

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu thu ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét vËt liÖu kh¸c ®-îc xem lµ chÝnh phÈm. Phôc håi (c«ng t¸c) / Remise en Ðtat / Rehabilitation. C«ng viÖc nh»m tr¶ l¹i mét møc ®é phôc vô tèt cho ®-êng vµ kÐo dµi tuæi thä (cho mét c«ng tr×nh hiÖn h÷u). Phôc håi t¹i chç / Retraitement, rechapage (chaussÐe) / Retreading (pavement), retread process, roadmixing(USA). C«ng t¸c kh«i phôc mÆt ®-êng t¹i chç gåm x¸o xíi mÆt ®-êng, trén vËt liÖu ®· x¸o xíi víi c¸c cèt liÖu kh¸c,hoÆc víi chÊt liªn kÕt sau ®ã r¶i hçn hîp võa trén.Th-êng lµ lµm nguéi.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

361

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Puzolan thiªn nhiªn / Pouzzolanes naturelles / Natural pozzolans Lµ vËt liÖu thiªn nhiªn rÊt nhÑ, s¶n phÈm cña c¸c vô næ nói löa, thµnh phÇn chñ yÕu gåm cã silic, alumin vµ oxit s¾t d-íi d¹ng tinh thÓ vµ v« ®Þnh h×nh khi trén víi v«i (kho¶ng 20% v«i víi 80% puzolan d-íi d¹ng c¸t) sÏ trë thµnh chÊt liªn kÕt.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

362

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Q Quan hÖ l-u l-îng tèc ®é / Relation dÐbit vitesse / Speed flow relation Quan hÖ to¸n häc gi÷a l-u l-îng xe vµ tèc ®é hµnh tr×nh trung b×nh trªn mét ®o¹n ®-êng ®· cho. Qu¶ ®Çm / Dame (compactage) / Tamper. Dông cô ®Ó ®Çm lÌn theo kiÓu r¬i tù do. Qu¶ l¾c ®o nh¸m kiÓu Anh / Pendule SRT / Portable skid resistance tester (SRT), Bristish pendulum tester (BPT) ThiÕt bÞ ®o ®é nh¸m cña mÆt ®-êng theo kiÓu con l¾c cña Anh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

363

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Qu¶n lý / Gestion / Management. Toµn thÓ kü thuËt ®iÒukhiÓn, tæ chøc vµ qu¶n lý mét xÝ nghiÖp. Qu¶n lý giao th«ng tæng hîp / Gestion rationnelle du trafic / Comprehensive traffic management. Tæ chøc qu¶nlý, cung cÊp vµ thiÕt kÕ vËn t¶i trong mét khu vùc mét c¸ch cã hÖ thèng ®¶m b¶o an toµn,hiÖu qu¶ vµ cã xÐt tíi viÖc b¶o vÖ m«i tr-êng. Qu¹t th«ng giã / AccÐlÐrateur µ jet, ventilateur µ jet / Booster fan, jet fan. Qu¹t t¨ng c-êng ®Ó thùc hiÖn th«ng giã nh©n t¹o trong c¸c hÇm dµi.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

364

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Quèc lé / Route nationale / National trunk highway §-êng cã ý nghÜa chÝnh trÞ,kinh tÕ,quèc phßng... cã tÝnh c¸ch toµn quèc trong m¹ng l-íi quèc gia. TiÒn ®Çu t- vµ b¶o d-ìng lÊy ë ng©n s¸ch trung -¬ng Quy ho¹ch giao th«ng / Planification de communication / Traffic planning C¨n cø vµo ®iÒu tra, ph©n tÝch vµ dù b¸o giao th«ng, trªn thêi h¹n vµ môc tiªu ph¸t triÓn ®· ®Þnh, sau khi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi mµ ®Þnh ra c¬ cÊu giao th«ng, quy ho¹ch m¹ng l-íi vµ kÞch b¶n thùc hiÖn. Quy ho¹ch phong c¶nh(c¶nh quan) / AmÐnagement paysager / Landscaping
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

365

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Quy ho¹ch c«ng tr×nh vµ c©y xanh ®Ó sau khi lµm xong ®-êng, phï hîp vµ t«n t¹o mét c¶nh quan míi cña vïng.

R Rµo c¶n (®-êng cøu n¹n) / Chicane / Staggered section. TÊm ch¾n cuèi ®-êng cøu n¹n, th-êng cÊu t¹o b»ng thÐp sãng. Rµo ch¾n an toµn / BarriÌre de sÐcuritÐ / Safety barrier. Rµo b»ng thÐp sãng, d©y c¸p, thanh bª t«ng, hµng rµo c©y
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

366

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

®Ó gi¶m n¨ng l-îng khi va xe, n©ng cao an toµn xe ch¹y. Rµo ch¾n thó / Cl«ture µ gibier / Game fence. Hµng rµo kh«ng cho thó rõng ®i l¹c vµo ®-êng. R¶i (vËt liÖu h¹t) / Ðpandage, rÐpandage, rÐglage(matÐriaux granulaires) / Spreading. Ph©n t¸n vËt liÖu h¹t (®¸, c¸c hçn hîp cña ®¸, c¸t...) thµnh líp b»ng thñ c«ng hoÆc b»ng c¸c m¸y san r¶i. R¶i c¸t / Sablage / Sanding, gritting. R¶i c¸t hoÆc vËt liÖu chÞu mßn trªn mÆt ®-êng tr¬n hoÆc mÆt ®-êng cã tuyÕt, b¨ng. R¶i cäc / Piquetage / Setting out,staking (USA)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

367

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C¾m cäc trªn c¸c cù ly (tuú theo tõng giai ®o¹n cña ®å ¸n) ®Ó ®Þnh vÞ tuyÕn ®-êng. R¶i l¹i sái (trªn mÆt ®-êng ®¸) / Rechargement de route empierrÐe / Regravelling. Líp sái cò trªn mÆt ®-êng ®· bÞ d¹t ®i(do xe, do m-a..) nay r¶i l¹i. R¶i nguéi (ph-¬ng ph¸p) / MÐthode de rÐpandage µ froid / Cold laid method. Hçn h¬p ®¸ nhùa ®-îc r¶i ë nhiÖt ®é b×nh th-êng vµ lu lªn, R¶i nãng (ph-¬ng ph¸p) / MÐthode de rÐpandage µ chaud / Hot laid method. Thi c«ng mÆt®-êng b»ng c¸ch mang hçn hîp ®¸ nhùa ®· trén r¶i ë nhiÖt ®é qui ®Þnh, sau ®ã lu lÌn chÆt.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

368

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

R¶i sái / Gravillonnage / Chipping, spreading of chippings Khi lµm mÆt ®-êng l¸ng nhùa, t-íi mét líp nhùa xong trªn®ã l¹i r¶i mét líp sái con råi lu lÌn cho ¨n vµo líp nhùa. Qu¸ tr×nh cã thÓ lµm 1,2,3 lÇn. R¶i thµnh líp (ph-¬ng ph¸p) / RÐpandage en couche / Spreading in layers. Thi c«ng b»ng c¸ch r¶i thµnh líp, t-íi chÊt kÕt dÝnh vµ lu lªn. R¶i thµnh luèng / Ðpandage en cordon / Windrowing. R¶i vËt liÖu liªn tôc däc theo ®-êng víi mét d¹ng h×nh häc x¸c ®Þnh.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

369

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

R¶i vËt liÖu h¹t mÞn, r¶i c¸t / Sablage / Blinding, choking(USA). R¶i vËt liÖu h¹t nhá trªn mét bÒ mÆt ®Ó gi¶m ®é rçng hoÆc ®Ó phñ kÝn nhùa. R¶i, phun t-íi (vËt liÖu láng hoÆc dÎo) / RÐpandage, Ðpandage (matÐriaux liquides ou plastiques) / Spraying. Thao t¸c t-íi, r¶i vËt liÖu láng vµ dÎo tõ thïng xe. R·nh / FossÐe / Ditch. (h×nh 3) CÊu t¹o ®Ó thu gom dÉn n-íc xa ®-êng. Gåm cã r·nh däc (fossÐe de pied de talus / toe ditch) ®i s¸t nÒn ®-êng vµ r·nh ®Ønh (fossÐe en crªte/ ditch at top of slope) chÆn n-íc ë taluy ®æ trùc tiÕp vµo r·nh däc, r·nh th¸o ( ®-a n-íc xa ®-êng).VÒ tiÕt
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

370

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

diÖn th-êng dïng h×nh thang, gÆp ®¸ cã thÓ lµm tiÕt diÖn tam gi¸c, khi ®óc s½n cã thÓ lµm tiÕt diÖn cong, ch÷ nhËt. R·nh cã thÓ lµm kÝn hoÆc hë. R·nh biªn / FossÐ de pieds de talus / Ditch at foot of slope. R·nh ®Æt ë phÇn lÒ ®-êng ®Ó thu gom n-íc ë mÆt ®-êng lÒ ®-êng vµ taluy (khi diÖn tÝch kh«ng lín)dÉn theo chiÒu däc, sau ®ã tho¸t xa ®-êng. R·nh con / SaignÐe / Grip. R·nh nhá thu n-íc tr-íc khi ®-a vµo èng gom. R·nh cã n¾p / Caniveau / Drainage channel. R·nh cã n¾p ®Ó cã thÓ sö dông kh«ng gian phÝa trªn, dï lµ t¹m thêi.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

371

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

R·nh ®Ønh / FossÐ de crªte de talus / Ditch at top of slope.(h×nh 3) R·nh ®Æt trªn s-ên nói (mét hay nhiÒu r·nh)®Ó ng¨n kh«ng cho toµn bé n-íc cña s-ên nói ®æ vµo r·nh biªn. R·nh ch©n taluy / FossÐ de pied de talus / Ditch at foot of slope, toe ditch (h×nh 3) R·nh ®Æt ë ch©n taluy. R·nh th¸o / Avaloir, bouche d'egout / Gully. KÕt cÊu r·nh,m-¬ng tho¸t n-íc xa ®-êng. R·nh tiÕt diÖn cong / Cunette / R·nh réng cã tiÕt diÖn cong, th-êng lµm b»ng bª t«ng ®óc s½n. R·nh xãi / Ravine / Gully.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

372

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Chç lâm nhá do n-íc xãi mßn g©y ra. R·nh x-¬ng c¸, r·nh thÊm / Drain routier / French drain, filter drain. C¸c r·nh nhá tho¸t n-íc tõ lßng ®-êng ra r·nh biªn. Rä ®¸ / Gabion / Rock filled gabion. Rä lµm b»ng l-íi thÐp, chøa ®Çy ®¸ ®Ó chèng xãi bê s«ng, suèi. Röa b»ng axit (®Ó t¹o nh¸m) / Lavage µ l'acide / Washing with acid. Gia c«ng bÒ mÆt b»ng c¸ch röa b»ng axit ®Ó t¹o nh¸m. Röa b»ng spirit tr¾ng Lavage au white spirit Washing with white spirit.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/ /

373

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Röa b»ng dÇu tr¾ng ®-îc tÝnh chÕ tõ dÇu má ë nhiÖt ®é 1500c2000c. Röa tan / Lixiviat / Leachate. Hoµ tan c¸c chÊt cã thÓ hoµ tan ®-îc cña mét hçn hîp b»ng c¸c dung m«i thÝch hîp.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

374

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

S Sa th¹ch / GrÌs / Sandstone. §¸ trÇm tÝch ®-îc t¹o thµnh bëi c¸c h¹t c¸t ®-îc liªnkÕt b»ng xi m¨ng silic hoÆc v«i, ®-îc sö dông ®Ó x©y dùng hoÆc l¸t ®-êng. Sai sè cña phÐp ®o / Incertitude de mesure / Incertainty of measurement. Ph¹m vi cña nh÷ng thay ®æi xung quanh gi¸ trÞ ®o, trong ph¹m vi ®ã cã trÞ sè thùc cña ®¹i l-îng ®-îc ®o. Sai sè hÖ thèng / Erreur de justesse(d'un instrument de mesure) / Bias error (of a measuring instrument) Thµnh phÇn sai sè do sù kh«ng chÝnh x¸c cña dông cô ®o mang l¹i.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

375

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

San ®Êt (sù) / Nivellement / Grading. ViÖc san b»ngmÆt ®Êt ®Ó t¹o c«ng tr×nh, ®Ó t¹o c¸c líp lu lÌn. Sµn cÇu / Hourdis / Top slab. TÊm sµn ®Æt trªn hÖ dÇm ngang vµ däc. Sµng / Tamis / Sieve. L-íi kim lo¹i ®an theo c¸c kÝch cì tiªu chuÈn ®Ó ph©n lo¹i h¹t. Sµng lç trßn / Passoire / Round hole screen TÊm kim lo¹i cã khoan lç trßn theo tiªu chuÈn ®Ó sµng. Sµng (sù) Screening. / Criblage /

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

376

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T¸c nghiÖpph©n lo¹i kÝch cì ®¸ sau khi nghiÒn. SÐt tiÒn cè kÕt, sÐt qu¸ cè kÕt / Argile surconsolidÐe / Overconsolidated clay. §Êt sÐt trong lÞch sö h×nh thµnh cña nã ®· chÞu mét ¸p lùc lín h¬n c¸c ¸p lùc hiÖn h÷u. Khi ¸p lùc do nÒn ®-êng nhá thua ¸p lùc tiÒn cè kÕt th× kh«ng cã hiÖn t-îng cè kÕt. SÐt, ®Êt sÐt / Argile / Clay. SÐt lµ c¸c h¹t trong ®Êt cã kÝch th-íc nhá h¬n 0,005mm. §Êt sÐt lµ ®Êt cã chØ sè dÎo lín h¬n 17, hµm l-îng c¸c h¹t sÐt trªn 30%. Siªu cao / DÐvers Superelevation, superelevation rate (USA)
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/

377

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§é dèc ngang mét m¸i ®æ vÒ phÝa bông ®-êng cong ®Ó gi¶m bít lùc ly t©m trªn ®-êng cong cã b¸n kÝnh kh¸ nhá. S¬ cøu / Premier secours mÐdicaux / Medical first aid. CanthiÖp y tÕ tøc thêi tai n¹n t¹i hiÖn tr-êng tr-íc khi chuyÓn c¸c n¹n nh©n ®Õn bÖnh viÖn. S¬ ®å ®Ìn ®iÒu khiÓn / Plan de feux / Traffic signal plan S¬ ®å thÓ hiÖn kÕ ho¹ch thao t¸c c¸c lÖnh cña ®Ìn ®iÒu khiÓn trªn mét nót giao th«ng S¬n kÎ ®-êng / Peinture de marquage / Road marking paint. VËt liÖu láng cã c¸c h¹t nhá l¬ löng trong mét dung m«i h÷u c¬ hoÆc n-íc cã thÓ do mét hoÆc nhiÒu thµnh phÇn hîp
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

378

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

thµnh. Sau khi s¬n dung m«i hoÆc n-íc bay h¬i vµ do ph¶n øng ho¸ häc t¹o thµnh mét mµng máng dÝnh b¸m víi mÆt ®-êng. Sái nghiÒn / Gravier concassÐ / Crushed gravel VËt liÖu h¹t kÝch cì tö 2mm 10mm thu ®-îc qua nghiÒn sµng sái s¹n. Sái / Gravillons / Chippings. VËt liÖu h¹t kÝch cì tõ 5mm 25mm thu ®-îc qua nghiÒn sµng ®¸. Sái s¹n / Gravier / Gravel. VËt liÖu h¹t thiªn nhiªn trßn c¹nh ®-êng kÝnh tõ 2mm 6mm do nham th¹ch phong ho¸ vµ vËn chuyÓn l©u dµi trong dßng ch¶y mµ thµnh.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

379

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

SuÊt chiÕm ®-êng / Taux d'occupation / Occupancy Sè phÇn tr¨m thêi gian mµ ®-êng bÞ xe chiÕm dông trong mét kho¶ng thêi gian ®· cho trªn mét mÆt c¾t ngang. Sôt lón (sù, chç) / Flache / Depression. Chç bÞ lón (lâm) c¸ biÖt trªn mÆt ®-êng. Sôt tr-ît (sù) / Ðboulement / Slide. C¸c m¸i dèc bÞ sôt tr-ît ®Êt ®¸. Söa ch÷a côc bé (mÆt ®-êng) / Purge de la chaussÐe / Replacement of failed area. §µo côc bé mét vµi chç mãng ®-êng nhiÔm bÈn, lµm l¹i kÕt cÊu míi, tèt.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

380

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Söa th¼ng lÒ / DÐlignements des accotements / Verge trimming. MÆt ®-êng khi h- háng kiÓu “cãc gÆm”, nay söa l¹i cho lÒ ®-êng vµ mÆt ®-êng ph©n c¸ch b»ng mét ®-êng mÐp th¼ng. Søc chÞu t¶i / Portance / Bearing capacity. §Æc tr-ng tr¹ng th¸i kÕt cÊu cña mét mÆt ®-êng liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng chÞu c¸c t¶i träng giao th«ng cña nã. Søc chèng tr-ît ngang / RÐsistance au dÐrapage / Skid resistance. Søc chèng tr-ît ngang cña b¸nh xe mÆt ®-êng .

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

381

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T Tai n¹n bÞ th-¬ng / Accident corporel / Personal injury accident. Tai n¹n giaoth«ng x©m h¹i ®Õn con ng-êi cÇn ph¶i cã sù can thiÖp cña y tÕ. Tai n¹n bÞ th-¬ng nÆng / Accident corporel grave / Serious injury accident. Theo ®Þnh nghÜa cña viÖn nghiªn cøu ®-êng bé ë Anh, tai n¹n bÞ th-¬ng nÆng lµ ph¶i n»m viÖn nh- gÉy x-¬ng, cho¸ng n·o, néi th-¬ng... Tai n¹n bÞ th-¬ng nhÑ / Accident corporel lÐger / Slight injury accident. C¸c th-¬ng tÝch nh- bong g©n, th©m tÝm, cho¸ng nhÑ.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

382

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tai n¹n chÕt ng-êi / Accident mortel / Fatal accident, Road casualty. ViÖc qui ®Þnh tö vong do tai n¹n hay do c¸c nguyªn nh©n kh¸c: can thiÖp sai cña y tÕ... NhiÒu n-íc cã qui ®Þnh kh¸c nhau. ThÝ dô ë Anh qui ®Þnh chÕt 48 giê sau tai n¹n coi nh- lµ tai n¹n chÕt ng-êi. Tai n¹n hôt / Presqu'accident / Near miss. T×nh huèng nguy hiÓm nh-ng ®· tr¸nh ®-îc tai n¹n. Tai n¹n ë nót giao th«ng / Accident de carrefour / Junction accident, intersection accident. C¸c tai n¹n x¶y ra trong ph¹m vi nót (kÓ c¶ ®-êng dÉn) th-êng chiÕm mét tû lÖ cao.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

383

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

(VÝ dô: ë Hµ néi, tû lÖ nµy lµ 4250%.) Tai n¹n tæn h¹i vÒ vËt chÊt / Accident matÐriel / damageonly accident. C¸c tai n¹n giao th«ng kh«ng hoÆc chØ cã x©y x¸t nhá cho ng-êi ®i ®-êng mµ chØ cã hh¹i vÒ xe cé, hµng ho¸... Tai n¹n trªn ®o¹n ®-êng th«ng th-êng / Accident en section courante / Link accident. Ph©n biÖt tai n¹n trong nót vµ ngoµi nót ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®óng ®¾n. Taluy, m¸i dèc / Talus / Slope. (h×nh 3) PhÇn m¸i dèc phÝa ngoµi mÆt nÒn ®-êng.ë ViÖtNam,®é dèc nµy ®-îc thÓ hiÖn b»ng chiÒu cao trªn chiÒu dµi dèc,vÝ dô 1:1,5 (mét mÐt chiÒu cao trªn
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

384

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

1,5m chiÒu dµi), mét sè n-íc cã thÓ hiÖn ng-îc l¹i. Tang sÊy / Tambour sÐcheur / Dryer drum. èng kim lo¹i h×nh trô ®Ó sÊy vËt liÖu bªn trong. T¨ng c-êng / Renforcement / Strengthening. MÆt ®-êng cò nay r¶i thªm mét (hay nhiÒu) líp ®Ó t¨ng c-êng ®é c¬ häc (søc chÞu t¶i) cña nã. T©m ¶o / Centroide / Centroid §iÓm ®Æc tr-ng (¶o) ®¹i diÖn cho mét vïng lËp hµng,lµ ®iÓm ®i vµ ®Õn cña c¸c hµnh tr×nh trong vïng nµy. T¶i träng / Charge / Load.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

385

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Ngo¹i lùc vµ c¸c nh©n tè kh¸c t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh g©y ra néi lùc vµ biÕn d¹ng. T¶i träng b¸nh xe / Charge par essieu / Wheel load T¶i träng t¸c dông cña mét b¸nh xe trªn c«ng tr×nh (cÇu hoÆc ®-êng) ®-îc qui ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn. T¶i träng biÕn ®æi / Charge variable / Variable load. T¶i träng mµ trong thêi kú sö dông cña kÕt cÊu, trÞ sè cña nã thay ®æi vµ kh«ng thÓ bá qua ®-îc. Trong ®ã cã t¶i träng biÕn ®æi c¬ b¶n hay ho¹t t¶i /Charge roulante / Vehicle load vµ c¸c t¶i träng biÕn ®æi kh¸c : lùc giã, lùc h·m. T¶i träng kh«ng ®æi / Charge permanente / Permanent load.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

386

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T¶i träng cã trÞ sè kh«ng ®æi hoÆc thay ®æi rÊt Ýt cã thÓ bá qua trong thêi h¹n sö dông thiÕt kÕ cña kÕt cÊu, nhträng l-îng b¶n th©n kÕt cÊu, dù øng lùc, träng l-îng ®Êt, ¸p lùc cña ®Êt. T¶i träng ngÉu nhiªn / Charge soutdainement appliquÐe, charge accidentale / Accidental load. T¶i träng t¸c dông tøc thêi, trÞ sè th-êng rÊt lín, xuÊt hiÖn mét c¸ch ngÉu nhiªn(hoÆc kh«ng xuÊt hiÖn) trong thêi gian sö dông cña kÕt cÊu, nhlùc ®éng ®Êt, lùc va ®Ëp cña tµu thuyÒn. T¶i träng thay ®æi / Charge variable / Variable load. T¶I träng mµ trong thêi kú sö dông thiÕt kÕ cña kÕt cÊu, trÞ sè cña nã cã thÓ thay ®æi
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

387

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

vµ tØ lÖ cña sù thay ®æi ®ã so víi trÞ sè trung b×nh kh«ng thÓ bá qua. Dùa vµo møc ®é ¶nh h-ëng cña nã ®èi víi kÕt cÊu cÇu cèng chia thµnh : t¶i träng thay ®æi c¬ b¶n (ho¹t t¶i : xe cé, ng-êi ®i) vµ t¶i träng thay ®æi kh¸c (lùc giã, lùc h·m phanh..) T¶i träng thi c«ng / Charge en construction / Construction load. T¶i träng t¹m thêi ph¶i xÐt ®Õn trong giai ®o¹n thi c«ng ®Ó nghiÖm to¸n ®é an toµn cña kÕt cÊu hoÆc cÊu kiÖn nhträng l-îng kÕt cÊu, thiÕt bÞ thi c«ng, lùc giã, lùc ®Èy ®¬n h-íng cña cÇu vßm. T¶i träng th-êng xuyªn / Charge permanente / Permanent load.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

388

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T¶i träng mµ trÞ sè cña nã kh«ng ®æi hay ®æi rÊt Ýt trong qu¸ tr×nh sö dông kÕt cÊu vÝ dô träng l-îng b¶n th©n, dù øng lùc, ¸p lùc ®Êt.. T¶i träng b¸nh xe / Charge par roue / Wheel load T¶i träng t¸c dông cña mét b¸nh xe trªn c«ng tr×nh (cÇu hoÆc ®-êng). T¶i träng trôc b¸nh t-¬ng ®-¬ng / Charge d'essieu Ðquivalente / Equivalent axle load. Sè l-îng c¸c t¶i träng trôc b¸nh tiªu chuÈn g©y ra trªn mÆt ®-êng mét t¸c dông t-¬ng ®-¬ng víi t¸c dông cña toµn bé tæ hîp c¸c t¶i träng trôc b¸nh kh¸c nhau.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

389

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T¶i träng trôc tiªu chuÈn / Charge d 'essieu normal / Standard axial loading. T¶i träng thiÕt kÕ qui ®Þnh ®Ó tÝnh kÕt cÊu mÆt ®-êng. T¸i sinh mÆt ®-êng/ RÐgÐnÐration de la chaussÐe / Rejuvenation of the surface. Phun nhÑ nhò t-¬ng hoÆc nhùa láng trªn bÒ mÆt cña mÆt ®-êng cò nh»m t¸i sinh chÊt liªn kÕt hiÖn cã ®Ó kÐo dµi tuæi thä cña mÆt ®-êng. T¸i sinh nhiÖt / ThermorÐgÐnÐration / Repaving. Gåm c¸c c«ng viÖc: sÊy nãng vµ x¸o xíi mÆt ®-êng, khi cÇn söa sang mÆt ®-êng, thªm vËt liÖu míi vµ lu lÌn.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

390

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T¸i sinh t¹i chç / Recyclage en place / In situ recycling, inplace recycling(USA). Söa ch÷a mÆt ®-êng b»ng c¸ch t¸i sinh vËt liÖu mÆt ®-êng cò víi nhùa ngay t¹i chç. T¸i sinh t¹i tr¹m / Recyclage en centrale / Plant recycling(USA). VËt liÖu söa ch÷a mÆt ®-êng ®-îc t¸i sinh vËt liÖu cò chuÈn bÞ ë n¬i kh¸c (tr¹m, nhµ m¸y...) ®em tíi ®Ó söa ch÷a. T¹o s¬ ®å ®Ìn c« lËp / GÐnÐration de plan autonome / offline plan generation. Dïng m¸y tÝnh sè ®Ó t¹o s¬ ®å ®Ìn cho mét nót, kh«ng cã quan hÖ tíi c¸c nót kh¸c. T¾c xe / Traffic jam Embouteillage/
391

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C¸c hiÖn t-îng x¶y ra khi l-îng xe ch¹y qua xÊp xØ h¹y v-ît qu¸ n¨ng lùc th«ng hµnh. Sù kÑt xe lµ hiÖn t-îng c¸ biÖt x¶y ra trong thêi gian ng¾n, xe ph¶i gi¶m tèc ®é thËm chÝ ph¶i ®ç xe. Sù t¾c xe x¶y ra ë c¸c dßng xe qu¸ ®«ng kh«ng l-u th«ng næi, th-êng ph¶i kÐo dµi qua giê cao ®iÓm TÇm nh×n / Distance de visibilitÐ / Sight distance Kho¶ng c¸ch lín nhÊt mµ m¾t ng-êi l¸i xe (tiªu chuÈn ViÖt Nam qui ®Þnh cao 1,20m) nh×n thÊy mét ch-íng ng¹i vËt (cao 0,10m) trªn mÆt ®-êng. TÇm nh×n h·m xe/Distance de visibilitÐ d'arrªt / Stopping sight distance.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

392

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Kho¶ng c¸ch ng-êi l¸i xe quan s¸t ®-îc ®Ó h·m xe tr-íc ch-íng ng¹i vËt TÇm nh×n v-ît xe / Distance de visibilitÐ de dÐpassement / Overtaking sight distance, Passing sight distance (USA) TÇm nh×n cÇn thiÕt ®Ó ng-êi l¸i xe ch¹y tíi mét tèc ®é cho tr-íc cã thÓ v-ît mét xe kh¸c an toµn. TÇn suÊt (lò thiÕt kÕ) / FrÐquence (de l'innondation calculÐe) / Design flood frequency. TÇn suÊt xuÊt hiÖn l¹i mét c¬n lò dïng ®Ó thiÕt kÕ cÇu cèng, TÇn suÊt thiÕt kÕ FrÐquence (de calcul) Design frequency.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/ /

393

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Chu kú xuÊt hiÖn c-êng ®é m-a thiÕt kÕ. TÇng mÆt / Couche de surface, revªtement(B) / Surfacing.(h×nh4) Bé phËn kÕt cÊu cña mÆt ®-êng, bao gåm líp mÆt vµ líp liªnkÕt. TÇng, líp / Couche / Course,layer. Bé phËn kÐt cÊu cña mÆt ®-êng gåm mét lo¹i vËt liÖu vµ r¶i thµnh mét hoÆc nhiÒu líp, hoÆc bé phËn kÕt cÊu cña mÆt ®-êng ®-îc r¶i b»ng mét thao t¸c. TÊm b¶n chuyÓn tiÕp / Dalle de transition / Runon slab. TÊm b¶n bª t«ng cèt thÐp ch«n ë chç vµo cÇu ®Ó chuyÓn tiÕp ®é cøng mÆt ®-êng tõ ®-êng vµo cÇu.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

394

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

TÊm b¶n mÆt cÇu / Dalle (pont) / Bridge deck slab. TÊm b¶n phñ mÆt cÇu b»ng bª t«ng. TÊm che / Bouclier / Shield. TÊm che ch¾n th-êng lµm b»ng kim lo¹i vµ di ®éng ®-îc, ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi khoan ®µo hÇm. TÊm ®an (bª t«ng mÆt ®-êng) / Dalle / Slab. (h×nh 5) TÊm bª t«ng (cã cèt thÐp hay kh«ng cã cèt) r¶i trªn nÒn ®-êng, t¹o thµnh mÆt ®-êng cho xe ch¹y. TÊm Ðp / Plaque / Loading plate. TÊm kim lo¹i diÖn tÝch quy ®Þnh ®Ó ®o c¸c ®é lón d-íi t¶i träng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

395

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Thanh truyÒn lùc / Goujon / Dowel. (h×nh 6) Thanh thÐp trßn bè trÝ ë gi÷a chiÒu dµy tÊm c¸ch nhau mét cù ly nhÊt ®Þnh däc theo khe ngang cu¶ t©m mÆt ®-êng bªt«ng xi m¨ng. §Çu cè ®Þnh cña thanh ë mét bªn tÊm, ®Çu di ®éng ë tÊm bªn c¹nh, t¸c dông cña nã lµ b¶o ®¶m truyÒn t¶i träng xe ch¹y gi÷a hai tÊm bªt«ng gÇn nhau vµ gi÷ kh«ng cho hai tÊm bª t«ng khái bÞ cËp kªnh Th¨m dß / Auscultation / Condition survey. Thu thËp c¸c sè liÖu vÒ tr¹ng th¸i kÕt cÊu vµ chøc n¨ng cña mÆt ®-êng. Th¶ ®¸ / Enrochement / Riprap. BiÖn ph¸p phßng hé b»ng c¸ch th¶ c¸c khèi ®¸ kÝch cì lín
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

396

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

hay ®¸ chÊt trong c¸c rä ®¸ ®Ó chèng dßng ch¶y lµm xãi mßn bê s«ng vµ c¸c vËt kiÕn tróc. Th¾t cæ chai (chç)/ Bouchon / Bottleneck §iÓm c¸ biÖt, t¹i ®ã n¨ng lùc th«ng hµnh nhá h¬n c¸c ®iÓm kh¸c nªn giíi h¹n n¨ng lùc th«ng hµnh cña c¶ tuyÕn. Sù t¾c xe ë c¸c chç th¾t cæ chai cã thÓ ph¸t triÓn thµnh sãng lan truyÒn theo hai phÝa ThÆng d- cña ng-êi tiªu dïng / Surplus du consommateur / Consumer surplus. Chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ sö dông (c¸ thÓ) cña mét hµng ho¸ tiªu dïng víi sè tiÒn ph¶i tr¶ ®Ó mua vÒ. ThÆng d- x· héi / Surplus de la nation / Social surplus.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

397

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cïng ®Þnh nghÜa “ThÆng d­ cða ng­êi tiªu dïng” nh­ng vìi c¸c gi¸ trÞ x· héi. ThÈm ®Þnh dù ¸n / Ðvaluation des projets / Assessment of projects, evaluation of projects. ViÖc thÈm ®Þnh xÐt qua 3 yÕu tè: C¸c yÕu tè ®Þnh l-îng nh-ng kh«ng ®Þnh gi¸. C¸c yÕu tè ®ång thêi ®Þnh l-îng vµ ®Þnh gi¸. - C¸c yÕu tè kh«ng ®Þnh l-îng. ViÖc thÈm ®Þnh nµy nh»m lµm s¸ng tá viÖc lùa chän gi¶i ph¸p cho ng-êi phª duyÖt. ThÊm (sù) / Infiltration / Infiltration. Sù thÊm nhËp cña n-íc mµ trong mÆt ®-êng, trong c«ng tr×nh hoÆc trong ®Êt.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

398

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThÊm nhËp / PÐnÐtration / Grouting, penetration. R¶i mét l-îng liªn kÕt láng trªn mét líp mÆt ®-êng lóc ch-a lu xong(cã c¸c lç rçng t-¬ng ®èi lín), chÊt liªn kÕt nµy thÊm s©u vµo trong lç rçng chñ yÕu d-íi t¸c dông cña träng lùc. ThÊm n-íc(®é) / PermittivitÐ / Permittivity. TØ sè gi÷a ®é thÊm n-íc cña mét vËt liÖu ®Þa kü thuËt, ®o th¼ng gãc víi mÆt ph¼ng cña nã, trªn chiÒu dµy cña vËt liÖu ®ã. ThÐp liªn kÕt, thanh chÞu kÐo / Fer de liaison / Tie bar. (h×nh 5) Thanh cèt thÐp v»n (cã gê) bè trÝ ë gi÷a chiÒu dµy tÊm bª t«ng, däc theo khe nèi däc cña tÊm bª t«ng mÆt ®-êng vµ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

399

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

c¸ch nhau dông cña nã t«ng kh«ng nhau lµm më

kho¶ng 70cm. T¸c lµ gi÷ cho tÊm bª bÞ chuyÓn vÞ xa réng khe däc.

ThÒm / Berme / Berm. DÎo ®Êt tho¶i n»m gi÷a hai taluy ®Ó t¨ng æn ®Þnh cho m¸i taluy. CÇn lµm r·nh thÒm / fossÐ de berme / berm ditch thu n-íc kh«ng lµm xãi lë taluy ThiÕt bÞ c©n ®ong s¬ bé / PrÐdoseur / Feed hopper. ThiÕt bÞ c©n ®ong ë c¸c tr¹m trén tr-íc khi ®-a vµo sÊy. ThiÕt bÞ ®o vÖt lón b¸nh xe / OrniÐromÌtre / Rut meter ThiÕt bÞ ®o vÖt lón b¸nh xe trªn mÆt ®-êng bª t«ng nhùa ë nhiÖt ®é cao.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

400

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThiÕt bÞ läc bôi Èm DÐpoussiÐreur humide / dust collector. ThiÕt bÞ ng¨n bôi do mét m¸y (mét nhµ m¸y) sinh nÐn vµo mét tói (hoÆc phßng chøa bôi) Bôi khi ®-îc lµm Èm.

/ Wet c¸i ra, mét läc

ThiÕt kÕ (tÝnh to¸n) chiÒu dµy / Dimensionnement d'Ðpaisseur / Thickness design TÝnh to¸n ®Ó x¸c ®Þnh chiÒu dµy c¸c líp trong kÕt cÊu mÆt ®-êng ThiÕt kÕ c¶nh quan ®-êng « t« / AmÐnagement paysager de la route / Highway landscape design. ThiÕt kÕ mü häc vµ c©n b»ng sinh th¸i gi÷a c¸c yÕu tè cña tuyÕn vµ gi÷a tuyÕn víi c¶nh quan cña khu vùc.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

401

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThiÕt kÕ h×nh häc / Dimensionnement gÐomÐtrique / Geometric design. ThiÕt kÕ ®Ó x¸c ®Þnh kÝch th-íc vµ sù bè trÝ (c¸ch phèi hîp) c¸c yÕu tè tho¶ m·n ®iÒu kiÖn xe ch¹y vµ tÇm nh×n cña l¸i xe. ThiÕt kÕ kÕt cÊu / Dimensionnement structurel / Structural design. ThiÕt kÕ tho¶ m·n søc chÞu ®ùng c¸c kÕt cÊu (mÆt ®-êng, c«ng tr×nh cÇu cèng, c«ng tr×nh chèng ®ì...) ThÝ nghiÖm ®é dÝnh b¸m / Essai d'adhÐsivitÐ / Shipping test for aggregate. ThÝ nghiÖm ®Ó ®o ®é dÝnh b¸m cña nhùa ®-êng víi cèt liÖu.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

402

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThÝ nghiÖm bi vµ vßng/ Essai bille et anneau / Ring_and_ball test. ThÝ nghiÖm gåm mét vßng trßn chøa ®Çy nhùa vµ hßn bi tiªu chuÈn thÐp cã ®-êng kÝnh n»m lät trong vßng. T¨ng nhiÖt ®é cña nhùa cho tíi khi nhùa láng ra vµ bi lät qua vßng ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖt ®é ho¸ mÒm cña nhùa ®-êng. ThÝ nghiÖm c¾t c¸nh / Essai au scissomÌtre / Vane test. Mét c¸nh qu¹t cã 4 c¸nh gµi lïa vµo ®Êt ë ch©n lç khoan. Dïng 1 tay ®ßn ë bªn trªn ®Ó quay c¸nh qu¹t vµ ®o lùc quay khi ®Êt bÞ c¾t ®Ó x¸c ®Þnh c-êng ®é cña ®Êt ë hiÖn tr-êng. ThÝ nghiÖm CBR / Essai CBR / CBR test.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

403

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThÝ nghiÖm Ðp trªn mét mÉu ®Êt cã ®-êng kÝnh trong 15.24cm, cao 11,43 cm ®· b·o hoµ n-íc trong 4 ngµy b»ng 1 pit t«ng ®-êng kÝnh 4,95 cm diÖn tÝch 3cm3 =19353 víi tèc ®é lón 1,27 mm/ phót sau ®ã so s¸nh søc chÞu t¶i cña vËt liÖu thÝ nghiÖm víi søc chÞu t¶i cña vËt liÖu chuÈn (®¸ d¨m) ë c¸c biÕn d¹ng 2,5mm vµ 5,0 mm. ThÝ nghiÖm chiÒu cao c¸t / Essai de hauteur au sable vraie / Sand height test. ThÝ nghiÖm nh»m x¸c ®Þnh mét tiªu chuÈn cña cÊu tróc th« bÒ mÆt gäi lµ “chiÒu cao c¸t” ThÝ nghiÖm c-êng ®é chÞu kÐo b»ng Ðp chÎ / Essai de rÐsistance µ la traction par fendage, essai brÐsilien /
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

404

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Spliting tensible strength test. ThÝ nghiÖm ®o c-êng ®é chÞu kÐo khi nÐn xuyªn t©m (Ðp chÎ)mét mÉu h×nh trô ®Æt n»m ngang gi÷a hai m©m cña m¸y nÐn. ThÝ nghiÖm ®Çm nÐn / Essai de compactage / Compaction test. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh quan hÖ gi÷a hµm l-îng n-íc(®é Èm) vµ dung träng kh« (®é chÆt) cña mét vËt liÖu víi mét c«ng ®Çm nÐn nhÊt ®Þnh. Th-êng thùc hiÖn trªn cèi Proctor tiªu chuÈn hay Proctor c¶i tiÕn. ThÝ nghiÖm ®o vâng / Essai de dÐflexion / Deflection test. Dïng thiÕt bÞ ®o ®é vâng cña mÆt ®-êng d-íi t¶i träng ®Ó x¸c ®Þnh c-êng ®é cña mÆt ®-êng / nÒn ®-êng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

405

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThÝ nghiÖm ®é sôt h×nh nãn / Essai d'affaissement au c«ne / Slump test. ThÝ nghiÖm ®o chiÒu cao th¼ng ®øng cña hçn hîp bª t«ng míi trén bÞ sôt xuèng, tÝnh b»ng cm, theo ph-¬ng ph¸p thÝ nghiÖm quy ®Þnh. ThÝ nghiÖm Essai de Perviousness ThÝ nghiÖm cña ®Êt vµ ®-êng. ®é thÊm n-íc / permÐabilitÐ / test. ®o ®é thÊm n-íc cña vËt liÖu mÆt

ThÝ nghiÖm hµm l-îng paraphin / Essai de la teneur en paraffine / Paraffin content test. ThÝ nghiÖm ®o hµm l-îng paraphin cña vËt liÖu nhùa kÕt tinh ë nhiÖt ®é –200C.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

406

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThÝ nghiÖm hiÖn tr-êng, thÝ nghiÖm t¹i chç / Essai en site / Test in situ. C¸c thÝ nghiÖm ®-îc thùc hiÖn ngay t¹i hiÖn tr-êng nh- nÐn tÊm Ðp, xuyªn tÜnh. ThÝ nghiÖm kÐo uèn / Essai de traction par flexion / Flexural strengh test. Mét dÇm mÉu l¨ng trô ®-îc ®Æt ®èi xøng trªn hai gèi tùa, chÞu mét t¶i träng t¸c dông ë gi÷a t¨ng dÇn víi tèc ®é kh«ng ®æi cho tíi khi ph¸ ho¹i. Tõ t¶i träng lín nhÊt thu ®-îc vµ c¸c c¹nh cña tiÕt diÖn mÉu dÇm, tÝnh ®-îc øng suÊt kÐo cña vËt liÖu khi uèn. ThÝ nghiÖm Marshall / Essai Marshall / Marshall stability test.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

407

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThÝ nghiÖm dïng thiÕt bÞ Marshall ®Ó ®o ®é æn ®Þnh vµ ®é ch¶y cña bª t«ng nhùa. ThÝ nghiÖm mµi nh½n gia tèc / Essai de polissage accÐlÐrÐ / Accelerated polishing test. ThÝ nghiÖm ®o hÖ sè mµi nh½n gia tèc cña sái ®¸, ¸p dông cho sái ®¸ thiªn nhiªn hoÆc nh©n t¹o dïng lµm líp mÆt cña kÕt cÊu mÆt ®-êng. ThÝ nghiÖm mái / Essai de fatigue / Fatigue test. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é mái cña vËt liÖu gia cè chÊt liªn kÕt th«ng qua viÖc t×m ra quy luËt mái cña vËt liÖu thÝ nghiÖm liªn quan víi biªn ®é cña øng suÊt vµ sè chu kú g©y ph¸ ho¹i. ThÝ nghiÖm nÐn c¾t quay / Presse µ cisaillement
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

408

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

giratoire / Gyratory shear compactor. ThÝ nghiÖm ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng ®Çm chÆt cña mét hçn hîp ®¸ trén nhùa, hçn hîp ®Çm chÆt ë nhiÖt ®é kh«ng ®æi trong mét cèi h×nh trô quay quanh nã ®Ó t¹o ra mét t¸c dông ®Çm nÐn t-¬ng tù c¸c t¸c dông cña lu b¸nh lèp. Nh- vËy cã thÓ biÕt ®-îc sù thay ®æi ®é chÆt theo sè lÇn quay. ThÝ nghiÖm nÐn kh«ng në h«ng / Essai oedomÐtrique / Oedometer test. Mét mÉu ®Êt nguyªn d¹ng trong mét khu«n thÐp, hai mÆt lµ hai tÊm ®¸ xèp (cã lç rçng) lóc nÐn ®Êt th× n-íc tù do l-u th«ng, trong lóc ®o ®é lón ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè nÐn, ¸p lùc tiÒn cè kÕt vµ c¸c ®Æc tr-ng cè kÕt cña ®Êt dÝnh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

409

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThÝ nghiÖm nÐn ba trôc / Essai triaxal / Triaxial compression test. MÉu ®Êt thÝ nghiÖm ®-îc ®Æt trong bao cao xu bao quanh b»ng mét chÊt láng ®Ó t¹o ¸p lùc nÐn theo hai ph-¬ng vu«ng gãc. Ph-¬ng thø ba ( ph-¬ng th¼ng gãc) ®-îc t¹o mét ¸p lùc b»ng mét piston. ThÝ nghiÖm nÐn tÊm Ðp / Essai de charge avec plaque / Platebearing test. Dïng c¸c tÊm Ðp b»ng thÐp chÞu ¸p lùc ®Ó ®o søc chÞu t¶i cña nÒn ®-êng hay mÆt ®-êng ThÝ nghiÖm ng©m n-íc / Essai d'immersion / Immersion test. Yªu cÇu thÝ nghiÖm chØ tiÕn hµnh sau khi ng©m c¸c mÉu thÝ nghiÖm hoµn toµn trong n-íc trong mét thêi gian qui ®Þnh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

410

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VÝ dô : thÝ nghiÖm CBR yªu cÇu ng©m mÉu trong n-íc 4 ngµy ®ªm ThÝ nghiÖm tõ biÕn / Essai de fluage / Creep test. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh tÝnh chÊt r·o vµ t¨ng dÇn biÕn d¹ng cña mét vËt liÖu r¾n.BiÕn d¹ng do tõ biÕn cã thÓ b»ng 2,3 lÇn biÕn d¹ng ®µn håi vµ g©y nªn sù ph©n bè l¹i øng suÊt trªn bÒ mÆt. Do tõ biÕn mµ m«®un ®µn håi cña bª t«ng bÞ gi¶m. ThÝ nghiÖm vÖt b¸nh xe / Essai µ l'orniÌre / Wheel tracking test. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh n¨ng lùc chèng l¹i viÖc h×nh thµnh vÖt b¸nh xe cña mÆt ®-êng bª t«ng nhùa d-íi t¸c dông cña t¶i träng trïng phôc.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

411

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

ThÝ nghiÖm xuyªn / Essai de pÐnÐtration au c«ne / Cone penetration test, penetrometer test. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh søc kh¸ng xuyªn vµ n¨ng lùc chÞu t¶i cña c¸c líp kh¸c nhau cña nÒn mãng ®Ó bæ xung cho kÕt qu¶ cña c¸c mÉu khoan. Cã thÓ lµ xuyªn tÜnh (statique / static) hoÆc xuyªn ®éng (dynamique / dynamic) Tho¶ dông (tÝnh) cña hµng ho¸ / UtilitÐ d'un bien / Utility of a good. NÕu mét c¸ nh©n thÝch tiªu dïng mét s¶n phÈm A h¬n s¶n phÈm B th× ta nãi víi c¸ nh©n ®ã, tÝnh tho¶ dông cña A cao h¬n cña B. Kh¸i niÖm nµy cã thÓ ®Þnh l-îng ®-îc b»ng tiÒn, vµ cã liªn quan ®Õn kh¸i niÖm gi¸ trÞ sö dông.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

412

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tho¶ m·n (sù), hµi lßng(sù) / Satisfaction / Satisfaction. Sù thÝch thó cña mét c¸ nh©n khi së h÷u mét s¶n phÈm. C¸c thuËt ng÷ “hµm tho¶ dông” vµ “hµm tho¶ m·n” ®­îc dïng nh­ nhau.C¸c kh¸i niÖm vÒ “gi¸ trÞ” “hiÖu dông”, “tho¶ m·n” rÊt gÇn nhau. Tho¸t n-íc (sù,hÖ thèng) / Drainage / Highway drainage, drainage. Toµn bé c¸c thiÕt bÞ ®Ó tho¸t n-íc ngÇm hoÆc n-íc mÆt ra khái nÒn ®-êng. Tho¸t n-íc (kh¶ n¨ng, biÖn ph¸p) / DrainabilitÐ / Drainability. Kh¶ n¨ng hay hiÖu qu¶ cña mét c«ng tr×nh (hay mét hÖ c«ng tr×nh) tho¸t n-íc mÆt.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

413

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tho¸t n-íc d-íi mÆt ®-êng / Drainage sous chaussÐe / Subgrade drainage. C¸c biÖn ph¸p gom n-íc thÊm qua mÆt ®-êng nhê líp tho¸t n-íc d-íi mÆt ®-êng vµ hÖ r·nh x-¬ng c¸. Tho¸t n-íc mÆt / Drainage superficiel, collecte des eaux de surface / Surface water drainage. Toµn bé c¸c c«ng tr×nh vµ c«ng viÖc nh»m tho¸t n-íc mÆt.Trong Ph¸p ng÷ cßn gÆp tõ t-¬ng ®-¬ng l'assainissement routier. Th«ng giã b¸n ngang / Ventilation semitransversale / Semitransversal ventilation. KÕt hîp th«ng giã däc vµ th«ng giã ngang.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

414

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Th«ng giã däc / Ventilation longitudinale / Longitudinal ventilation. LÊy toµn bé tiÕt diÖn hÇm lµ mét ®-êng èng th«ng giã ch¹y theo h-íng däc hÇm. Giã th«ng b»ng hiÖu øng ch¹y theo h-íng däc hÇm. Giã th«ng b»ng hiÖu øng piston, cã thÓ thªm qu¹t ph¶n lùc ®Èy tõ ®Çu hÇm nµy sang ®Çu hÇm kia. Th«ng giã ngang / Ventilation transversale / Transversal ventilation. èng dÉn khÝ vµ èng tho¸t khÝ ®i song song víi hÇm, nh- vËy c¸c mÆt c¾t ngang ®Òu cã miÖng b¬m khÝ vµ miÖng tho¸t khÝ. Th«ng giã tù nhiªn Ventilation naturelle Natural ventilation.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

/ /

415

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Do cÊu t¹o cña hÇm, viÖc th«ng giã nhê vµo gadient ¸p lùc h¬i, kh«ng cã can thiÖp nh©n t¹o. Thêi gian c©n b»ng / Temps d'Ðquilibre / Time of equilibrium. Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó h×nh thµnh mét l-u l-îng kh«ng ®æi t¹i mét ®iÓm cña hÖ thèng tho¸t n-íc do mét trËn m-a cã c-êng ®é kh«ng ®æi g©y ra. Thêi gian ch¶y / Temps d'Ðcoulement / Flow time. Thêi gian ch¶y cña n-íc tõ ®Çu r·nh ®Õn miÖng cèng. Thêi gian h×nh thµnh dßng ch¶y / Temps de ruissellement / Time of entry, inlet time. Thêi gian dßng ch¶y n-íc mÆt ch¶y ®Õn c«ng tr×nh tho¸t n-íc ®Çu tiªn.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

416

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Thêi gian ng-ng kÕt (cña xim¨ng) / Temps de prise (ciment) / Setting time (cement) Thêi gian cÇn cho mét hçn hîp ®¹t tíi mét c-êng ®é cÇn thiÕt. Thêi gian xö lý thùc tÕ / Temps rÐel / Real time. Lµ thêi gian giíi h¹n mµ m¸y tÝnh thùc hiÖn xong viÖc tÝnh to¸n c¸c yªu cÇu®Ó ®iÒu khiÓn theo hÖ thèng. Thêi gian tËp trung n-íc / Temps de concentration / Time of concentration. Thêi gian ®Ó n-íc tõ ®iÓm xa nhÊt cña l-u vùc ch¶y tíi ®iÓm tÝnh l-u l-îng. Thu phÝ ®iÖn tö / TÐlÐpÐage / Electronic toll collection.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

417

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Xe dïng c¸c thÎ tõ ®Ó nép tiÒn khi qua tr¹m thu phÝ. ThuËn tiÖn víi bé hµnh (sù) / Confort du piÐton / Pedestrian amenity. ChÊt l-îng cña m«i tr-êng ®èi víi ng-êi bé hµnh ®i l¹i, xÐt vÒ møc ®é an toµn vµ c¸c thêi gian kh«ng an toµn, vÒ tiÕng ån, ®é bÈn vµ « nhiÔm. Thïng ®Êu. Xem hè lÊy ®Êt. Th-íc ®o mÆt c¾t / ProfilomÌtre / Profilometer. Mét chiÕc gi¸ kim lo¹i mang mét ®ång hå tù ®éng ghi cao ®é trªn mét cuén giÊy quay. GÝa nµy dµi, di ®éng trªn nhiÒu b¸nh xe b»ng c¸ch ®Èy theo chiÒu dµi cña ®-êng. Th-íc l¨n / RÌgle roulante / Rolling straightedge.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

418

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Th-íc ®o ®é b»ng ph¼ng cã g¾n b¸nh xe ®Ó dÔ di ®éng. TiÕng ån biÕn ®éng / Bruit fluctuant / Fluctuating noise. TiÕng ån do xe ch¹y cã biÕn ®æi theo thêi gian. TiÕng ån ®éng c¬ / Bruit du systÌme motopropulseur / Power train noise TiÕng ån ®éng c¬ g©y ra trong qu¸ tr×nh t¹o søc kÐo : do ®éng c¬ vµ c¸c hÖ truyÒn ®éng g©y ra. TiÕng ån l¨n b¸nh / Bruit de roulement / Rolling noise TiÕng ån khi xe l¨n b¸nh g©y ra gåm tiÕng ån tiÕp xóc. TiÕng ån ngoµi xe / Bruit externe / external noise.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

419

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

TiÕng ån bªn ngoµi vµ bªn trong cña xe (qua vá xe c¸ch ©m) TiÕng ån tiÕp xóc b¸nh xe mÆt ®-êng / Bruit de contact pneuroute / Tyre road noise. TiÕng ån g©y ra do sù cä s¸t gi÷a b¸nh xe vµ mÆt ®-êng. TiÕng ån xe ch¹y / Bruit de la circulation routiÌre / Road traffic noise. TiÕng ån g©y ra do xe cé l-u th«ng gåm cã tiÕng ån l¨n b¸nh, tiÕng ån ®éng c¬, tiÕng ån vá xe... tiÕng ån ®o b»ng m¸y ®o ån (sound level meter) vµ ®o b»ng ®¬n vÞ decibels, viÕt t¾t lµ dB Tiªu chuÈn / Standard, Norme / Standard, Specification. V¨n b¶n qui ®Þnh yªu cÇu vµ c¸c qui c¸ch cña mét s¶n
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

420

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

phÈm. ViÖt Nam cã c¸c tiªu chuÈn nhµ n-íc (do nhµ n-íc ban hµnh, mang ký hiÖu TCVN) vµ tiªu chuÈn ngµnh (do cÊp Bé ban hµnh, mang ký hiÖu TCN). Tim ®-êng /Axe / Axis Trôc ®èi xøng cña nÒn ®-êng. Tr-êng hîp mÆt c¾t ngang cÊu t¹o kh«ng ®èi xøng tim ®-êng lµ trôc ®èi xøng cña phÇn xe ch¹y. TØ sè ®Çm nÐn / Taux de compactage / Rate of compaction. Tû sè cña ®é chÆt yªu cÇu trªn ®é chÆt lín nhÊt (k= , trong ®ã (max lµ ®é chÆt lín nhÊt x¸c ®Þnh b¨ng thÝ nghiÖm Proctor). Yªu cÇu vÒ ®é chÆt ®-îc quy ®Þnh riªng cho tõng lo¹i vËt liÖu tïy theo cÊp
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

421

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

®-êng vµ vÞ trÝ ë líp liÖu trong c«ng tr×nh.

vËt

TØa cµnh / Elagage des arbres / Pruning of trees, looping of trees. Khi c©y ph¸t triÓn c¶n trë tÇm nh×n, khi c©y cã cµnh lín dÔ bÞ b·o nhæ gèc, ®æ cµnh xuèng ®-êng ph¶i tØa cµnh. Tiªu chuÈn giíi h¹n (c¸c) / CritÌres limites / Ultimate criteria. C¸c tiªu chuÈn mµ v-ît qua nã, vËt liÖu sÏ thay ®æi tr¹ng th¸i : tõ ®µn håi sang biÕnd¹ng dÎo hoÆc sang ph¸ ho¹i... TØnh lé / / Provincial §-êng trôc trÞ,kinh tÕ tØnh. TiÒn Route provinciale trunk highway. cã ý nghÜa chÝnh quèc phßng... cña ®Çu t- vµ b¶o
422

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

d-ìng lÊy ph-¬ng.

ë

ng©n

s¸ch

®Þa

TÜnh kh«ng / Gabarit (d'ouvrage) / Clearance Mét kh«ng gian ®-îc qui ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho xe ch¹y. Trong kh«ng gian nµy kh«ng ®-îc tån t¹i bÊt kú mét vËt ch-íng ng¹i nµo còng nhkh«ng ®-îc bè trÝ bÊt cø cÊu t¹o nµo kÓ c¶ c¸c thiÕt bÞ chiÕu s¸ng, c¸c biÓn hiÖu giao th«ng... TÜnh kh«ng d-íi cÇu / Gabarit au dessous de portÐe / Clearance of span. Giíi h¹n kh«ng gian tèi thiÓu d-íi cÇu ®Ó tho¶ m·n yªu cÇu th«ng thuyÒn (xe ch¹y, ng-êi ®i, c©y tr«i) d-íi cÇu, ®-îc quy ®Þnh tõ ®¸y cña kÕt cÊu phÇn trªn trë xuèng.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

423

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

TÜnh kh«ng mÆt cÇu / Gabarit en dessus de tablier de pont / Clearance above bridge floor. Giíi h¹n kh«ng gian bªn trªn mÆt phÇn xe ch¹y trªn cÇu. TÝn hiÖu liªn ®éng / Coordination de feux de circulation / Traffic signal coordination Sù phèi hîp gi÷a c¸c ®Ìn trªn mét tuyÕn (trªn mét vïng)nh»m mét môc tiªu nµo ®ã. VÝ dô tèi thiÓu ho¸ giê chê xe trªn tuyÕn (trªn khu vùc) TÝnh kh¶ cËp / AccessibilitÐ / Accessibility Kh¶ n¨ng mét con ®-êng th©m nhËp vµo khu vùc ho¹t ®éng hoÆc kh¶ n¨ng mét c¸i xe tíi ®-îc môc tiªu cña m×nh,th-êng ®o b»ng ®¬n vÞ thêi gian. TÝnh kh¶ cËp th-êng ®èi kh¸ng
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

424

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

víi tÝnh c¬ ®éng (mobilitÐ/mobility) ThÝ dô: con ®-êng cÊp cµng cao th× xe cµng c¬ ®éng nªn tæ chøc giao th«ng cµng ph¶i chÆt chÏ, xe rêi ®-êng ®Ó ®Õn môc tiªu cña m×nh cµng khã. Ng-îc l¹i ®-êng cÊp thÊp tÝnh c¬ ®éng kÐm tÝnh kh¶ cËp l¹i cao. TÝnh kh«ng thÊm n-íc / EtanchÐitÐ µ l’eau/ Watertightness. TÝnh ng¨n kh«ng cho n-íc thÊm qua. TÝnh mÉn c¶m ®ãng b¨ng / GelivitÐ / Frost susceptibility. TÝnh dÔ h- háng cña vËt liÖu khi ®ãng b¨ng. TÝnh to¸n lîi Ých chi phÝ / Calcul de rentabilitÐ / Costbenefit calculation.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

425

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Xem l·i tµi chÝnh. TÝnh to¸n thiÕt kÕ / Calcul de dimensionnement / Design calculation. ThiÕt kÕ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kÝch th-íc cña kÕt cÊu.Trong mÆt ®-êng lµ x¸c ®Þnh chiÒu dµy c¸c líp vËt liÖu. Toµn ®¹c / LevÐ (du terrain) / Surveying §o ®¹c 3 to¹ ®é cña c¸c ®iÓm ®Æc tr-ng ®Ó lªn b¶n b×nh ®å khu vùc. Tæ hîp t¶i träng / Combinaison de charges / Loading combinations. C¸c t¶i träng mµ quy ph¹m quy ®Þnh khi thiÕt kÕ ph¶i xÐt tíi kh¶ n¨ng ®ång thêi xuÊt hiÖn trªn kÕt cÊu, c¨n cø vµo ®Æc tÝnh cña cÇu, yªu cÇu sö dông, ®iÒu kiÖn tù nhiªn t¹i
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

426

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

vÞ trÝ cÇu, tÇn suÊt ph¸t sinh t¶i trong b¶n th©n hay ho¹t t¶i vµ c¸c t¶i träng biÕn ®æi kh¸c: lùc giã, lùc h·m. Tæng gi¸ thµnh giao th«ng / Cout gÐnÐralisÐ de circulation / Generalized cost. Sè ®o ®Æc tr-ng b»ng tiÒn cho viÖc di chuyÓn gi÷a c¸c vïng cã xÐt ®Õn kho¶ng c¸ch c¸c cÆp vïng vµ thêi gian cÇn thiÕt cña hµnh tr×nh. Cßn kÓ thªm c¸c yÕu tè nh- phÝ ®-êng,phÝ ®ç xe vµ thêi gian chê ®îi. Tèc ®é cao nhÊt / Vitesse de pointe / Top speed Tèc ®é lín nhÊt cña xe ch¹y ®-îc trong mét ®iÒu kiÖn cô thÓ vÒ ®-êng s¸, xe cé, khÝ hËu...
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

427

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tèc ®é ch¹y xe / Vitesse de progression / Running speed Tèc ®é xe ch¹y ®-îc trªn tõng ®o¹n cña mét tuyÕn ®-êng. Tèc ®é dù ¸n / Vitesse de projet (ch) / Kh¸i niÖm nµy chØ cã ë Thuþ SÜ, kh«ng cã t-¬ng ®-¬ng ë Anh. Lµ tèc ®é cao nhÊt xe ch¹y an toµn vµ ªm thuËn, tuú theo cÊp ®-êng. Tèc ®é ®Òu khi leo dèc / Vitesse soutenue en rampe / Sustained speed on ascending gradient Tèc ®é lín nhÊt mµ mét chiÕc xe cã thÓ gi÷ ®-îc trªn mét ®é dèc nhÊt ®Þnh vµ chiÒu dµi dèc kh«ng h¹n chÕ. Tèc ®é nµy phô thuéc vµo tÝnh n¨ng cña ®éng c¬, chÊt l-îng mÆt ®-êng vµ ®é d«c däc.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

428

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tèc ®é hµnh tr×nh (cña mét xe) / Vitesse (individuelle) de parcours / Travel speed (individual), journey speed (individual) Th-¬ng sè cña chiÒu dµi tuyÕn ®-êng chia cho thêi gian cÇn thiÕt ®Ó xe chay ®-îc trªn tuyÕn ®-êng ®ã Tèc ®é kinh tÕ / Vitesse Ðconomique / Economic speed Tèc ®é ch¹y xe tiªu hao Ýt nhiªn liÖu nhÊt. Tèc ®é ra luång, tèc ®é t¸ch luång / Vitesse de dÐboitement, vitesse de sortie(CH) / exit speed Tèc ®é yªu cÇu cña xe khi nhËp vµo luång chÝnh hay l¸ch khái luång chÝnh mµ kh«ng c¶n trë ®Õn xe trªn ®-êng chÝnh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

429

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tèc ®é tÝnh to¸n /Vitesse de rÐfÐrence / Design speed Tèc ®é cao nhÊt mµ mét chiÕc xe ®¬n cã thÓ ch¹y an toµn vµ ªm thuËn trªn ®-êng. Nh- vËy tèc ®é tÝnh to¸n x¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n cña c¸c yÕu tè tuyÕn ®-êng. ë ViÖt Nam (TCVN 4054 1998) vµ ë Ph¸p (tiªu chuÈn 1958) tèc ®é tÝnh to¸n ®-îc ®Þnh nghÜa lµ tèc ®é ®Ó tÝnh ra c¸c chØ tiªu kü thuËt cña ®-êng trong tr-êng hîp h¹n chÕ.NhvËy,theo thèng kª tèc ®é thùc tÕ xe ch¹y trªn ®-êng th-êng cao h¬n,b»ng 1.0 ®Õn 1,6 lÇn tèc ®é tÝnh to¸n. ë Ph¸p tr-íc n¨m 1958 cã l-u hµnh thuËt ng÷ Vitesse de base t-¬ng ®-¬ng kh¸i niÖm tèc ®é tÝnh to¸n cña tiªu chuÈn cò cña ViÖt Nam tcvn 4054 1985
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

430

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tèc ®é trung b×nh / Vitesse moyenne / Average speed Lµ b×nh qu©n sè häc cña tèc ®é, cã thÓ lµ b×nh qu©n tèc ®é cña nhiÒu xe trªn mét mÆt c¾t hoÆc lµ b×nh qu©n tèc ®é theo thêi gian trªn mét ®o¹n ®-êng. Tèc ®é tøc thêi (cña mét xe) / Vitesse (individuelle) instantanÐe / Spot (individual) speed Tèc ®é cña mét chiÕc xe khi ch¹y qua mét mÆt c¾t cô thÓ cña tuyÕn. Tèc ®é xe ch¹y tù do / Vitesse µ vide, vitesse de croisiÌre(B) / Free speed, cruising speed Tèc ®é cña xe ch¹y ®-îc khi trªn ®-êng kh«ng bÞ xe kh¸c c¶n trë, tøc lµ dßng xe rÊt
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

431

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

v¾ng, th-êng lµ ë møc ®é phôc vô A. Tr¹m ®iÒu khiÓn / Poste de contr«le / Control room. Trung t©m ®iÒu hµnh vµ khai th¸c hÇm. Tr¹m ®iÒu khiÓn trung t©m / Poste central / Control centre,central control(USA) Trung t©m theo dâi vµ ®iÒu khiÓn giao th«ng trong ®« thÞ. Tr¹m m¸y, tr¹m ®o / Station / instrument station. §iÓm ®Æt m¸y ®Ó ®o t¹i ngo¹i nghiÖp. Tr¹m thu phÝ / Gare de pÐage / Toll plaze. VÞ trÝ tæ chøc ®Ó thu phÝ ®-êng. Tr¹m thu phÝ cã thÓ tæ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

432

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

chøc kiÓu thñ c«ng, b¸n tù ®éng vµ tù ®éng (thÎ tõ). Tr¹m trén / Centrale de malaxage / Mixing plant. Trung t©m (nhµ m¸y) ®Ó chÕ t¹o c¸c hçn hîp (bª t«ng xim¨ng hçn hîp ®en, bª t«ng nhùa) dïng cho c«ng tr×nh. Tr¹m trén bª t«ng / Centrale µ bÐton / Concrete mixing plant. ThiÕt bÞ ®ång bé chÕ t¹o hçn hîp bª t«ng xim¨ng. Dùa vµo ph-¬ng thøc trén kh¸c nhau chia thµnh lo¹i cè ®Þnh vµ lo¹i di ®éng, dùa vµo ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt c«ng nghÖ kh¸c nhau chia thµnh lo¹i trén theo tõng mÎ vµ lo¹i trén liªn tôc, dùa vµo h×nh thøc cÊu t¹o kh¸c nhau chia thµnh lo¹i trén tù do vµ lo¹i trén c-ìng bøc.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

433

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tr¹m trén hçn hîp ®¸ nhùa / Poste d'enrobage / Coating plant. Tr¹m (trung t©m) trén c¸c hçn hîp ®¸ vµ nhùa ®-êng. TrÇm tÝch (sù) / SÐdimentation / Sedimentation. Sù l¾ng ®äng thµnh líp do n-íc, giã, b¨ng. Tr¹ng th¸i vËt lý kh«ng kÕt tinh mµ thµnh líp chång lªn nhau, cã ho¸ th¹ch. TrÇn gi¶ / Faux plafond / False ceiling. TrÇn treo hoÆc m¾c phÝa trªn ®Ó t¹o kh«ng gian bè trÝ hµnh lang chøa c¸c ®-êng dÉn, kü thuËt: th«ng giã, chiÕu s¸ng, th«ng tin... TriÓn tuyÕn / DÐveloppement du tracÐ / Route development.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

434

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

KÐo dµi tuyÕn (trªn s-ên nói) ®Ó gi¶m ®é dèc däc, th-êng ph¶i dïng ®-êng ch÷ chi / lacets. Tro bay / Cendres volantes / Fly ash. Tªn gäi t¾t cña tro bay silic alumin, lµ tro bay thu ®-îc ë c¸c nhµ m¸y nhiÖt ®iÖn mµ chÊt ®èt lµ than ®¸. Thµnh phÇn chñ yÕu lµ silic, alumin (d-íi d¹ng tinh thÓ v« ®Þnh h×nh) vµ mét Ýt v«i, v× vËy chóng cã ph¶n øng puzolan, sÏ ®«ng kÕt nÕu trén víi v«i (kho¶ng 20% v«i vµ 80%tro bay) Tro bay thuû ho¸ / Cendres volantes hydrauliques / Cementitious fly ash, classe fly ash(USA) Tro lÊy tõ c¸c trung t©m nhiÖt ®iÖn mµ chÊt ®èt lµ
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

435

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

than n©u cã hµm l-îng v«i cao, khi ®«ng cøng kh«ng cÇn trén thªm v«i. Tr¬n nh½n (sù) cña líp mÆt / Polissage / Polishing. Sù gi¶m tèc ®é nh¸m mÞn cña cèt liÖu d-íi t¸c dông tæng hîp cña n-íc ch¶y vµ cña bôi mµi mßn. §é bÒn chèng tr¬n nh½n ®-îc ®Æc tr-ng b»ng hÖ sè tr¬n nh½n gia tèc. Tråi ®Êt do ®ãng b¨ng (sù) / SoulÌvement du au gel / Frost heave. §Êt nÒn ®-êng Èm, khi ®ãng b¨ng në vµ ®éi mÆt ®-êng lªn. Tråi ngang (cña tÊm ®an) / DÐplacement latÐrale (de la dalle) / Slab staggering. TÊm bª t«ng bÞ chuyÓn vÞ ngang.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

436

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Trång c©y (sù) / Plantation / Planting. C«ng viÖc trång c©y vµ chç ®Ó trång c©y trªn ®-êng. Ngoµi viÖc lµm ®Ñp vµ t¹o l¹i c©n b»ng sinh th¸i, trång c©y cßn nhiÒu t¸c dông cô thÓ: gia cè chèng xãi lë, chèng chãi cho xe ng-îc chiÒu, ®Þnh h-íng cho l¸i xe... Trång rõng, trång l¹i rõng / Reboisement / Reafforestation. Trång l¹i c©y ë c¸c chç ®· ph¸ ®Ó lµm ®-êng, nh»m cè g¾ng t¹o l¹i c©n b»ng sinh th¸i. Trén / Malaxage / Mixing. Ph©n t¸n ®Òu c¸c vËt liÖu cña hçn hîp (cèt liÖu, c¸t, bét ®¸... chÊt liªn kÕt...)t¹o thµnh mét hçn hîp theo yªu cÇu x©y dùng c«ng tr×nh.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

437

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Trén ®¸ víi nhùa / PrÐenrobage / Precoating. Trén cèt liÖu víi nhùa ®-êng tr-íc khi r¶i. Trén nguéi / Malaxage µ froid / Cold mixing method. Thi c«ng b»ng c¸ch trén cèt liÖuvíi nhùa ®-êng láng ë nhiÖt ®é b×nh th-êng hoÆc víi nhùa ®-êng nhò t-¬ng. Trén nãng / Malaxage µ chaud / Hot mixing method. Cèt liÖu ®-îc rang nãng, nhùa ®-êng ®-îc ®un nãng tíi nhiÖt ®é quy ®Þnh råi trén theo tû lÖ qui ®Þnh Trén place C«ng ngay t¹i chç / Malaxage en / Mix in place. viÖc trén ®-îc thùc hiÖn ë hiÖn tr-êng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

438

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Trén t¹i tr¹m trén / Malaxage en centrale/ Plant mixing, mix in plant. Thao t¸c trén vËt liÖu ë c¸c tr¹m trén. Trung t©m b¶o d-ìng /Centre d'entretien / Maintenance depot Tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o d-ìng ®-êng. C¸c c«ng viÖc th-êng lµ quÐt dän ®-êng, r·nh, kÕt cÊu, nhµ b·i phôc vô, ph¹m vi lé giíi, tu söa, thay thÕ hÖ biÓn b¸o, thiÕt bÞ an toµn, hÖ chiÕu s¸ng, th«ng tin, söa ch÷a thay thÕ khi cã sù cè, söa ch÷a côc bé mÆt ®-êng, tu söa b¶o vÖ c©y xanh. Tr-¬ng në (sù) / Gonflement / Swell

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

439

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

§Êt t¨ng thÓ tÝch do nhiÒu nguyªn nh©n: ®Êt sÐt cã ®é Èm cao, bÞ b¨ng gi¸... Tr-ît ®Êt (sù) / Glissement de terrain / Slip. C¸c m¸i dèc (nÒn ®-êng, ®ª, ®Ëp, nÒn tù nhiªn) bÞ sôt tr-ît theo cung tr-ît do t¸c dông cña träng l-îng b¶n th©n. Tr-ît ngang(sù) / DÐrapage / Skidding. Xe kh«ng b¸m mÆt ®-êng bÞ lùc ly t©m ®Èy ngang. TrïnglÆp khi ®o, trïng lÆp cña c¸c sè ®o(®é) / RÐpÐtabilitÐ des mesurages / Repeatability of measurements. MËt ®é cña sù phï hîp gi÷a c¸c kÕt qu¶ cña c¸c lÇn ®o liªn tôc ®-îc thùc hiÖn trªn
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

440

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

cïng mét vËt ®o, cã ®é ph©n t¸n nhá, trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: cïng ph-¬ng ph¸p ®o,cïng ng-êi ®o,cïng dông cô ®o,cïng n¬i ®o,cïng c¸c ®iÒu kiÖn sö dông,lÆp l¹i trong mét thêi gian ng¾n. Trô (cÇu) / Pile / Pier. Bé phËn ®ì kÕt cÊu nhÞp kÒ nhau trong cÇu nhiÒu nhÞp. Trô cäc / Pile en pieux, palÐe/ Pile bent pier. Trô cÇu th©n trô lµ c¸c cäc. Trô kiÓu cét / Pile colonnaire, pile cylindrique / Column pier. Trô cÇu mµ th©n trô lµ mét hay nhiÒu cét t¹o thµnh. Trô mÒm / Pile Flexible pier. flexible /
441

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Trô cÇu cã th©n m¶nh vµ cao, ®Ønh trô cã thÓ chuyÓn vÞ øng víi kÕt cÊu phÇn trªn. Trô träng lùc / Pile gravitÐe / Gravity pier. Trô dïng träng l-îng b¶n th©n cña nã vµ t¶i träng truyÒn trªn nã ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh. Tuæi thä tÝnh to¸n, tuæi thiÕt kÕ / DurÐe de vie calcul / Design life Thêi gian dù tÝnh phôc vô mét c«ng tr×nh cÇu, ®-êng... TuyÕn ®-êng Alignment. §-êng kh«ng ®-êng. TuyÕn Route ®-êng / / gian TracÐ cña thä de cho mÆt / tim /

ItinÐraire

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

442

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

H×nh chiÕu cña mét con ®-êng trªn mÆt b»ng ®Ó thùc hiÖn ®-îc mét nhiÖm vô vËn t¶i TuyÕn ph©n thuû / Ligne de corniche / Ridge line. TuyÕn triÓn khai däc theo ®-êng ph©n thñy. TuyÕn s-ên nói / Ligne de versant / Hill side line. TuyÕn ®i ven theo mét s-ên nói. TuyÕn thung lòng / Ligne de vallÐe / Valley line. TuyÕn ®-êngkhai triÓn men theo mét thung lòng réng. TuyÕn v-ît ®-êng ph©n thuû / / Ridge crossing line. TuyÕn cã ®iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèië hai bªn ®-êng ph©n thuû, ph¶i v-ît qua ®Ìo.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

443

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

TuyÕn xÊu / Mauvais tracÐ / Poor alignment. TuyÕn do nhiÒu nguyªn nh©n,xe ch¹y kh«ng ªm thuËn, ph¶i h¹n chÕ tèc ®é xe ch¹y... kh¸i niÖm nµy h¬i kh¸c víi ®o¹n ®-êng nguy hiÓm. T-êng bao / Mur de revªtement / Protection wall. T-êng kh«ng cã chøc n¨ng chèng ®ì mµ chèng phong ho¸ cho ®Êt ®¸ sau t-êng. T-êng b»ng cäc nhåi / Pieux sÐcants / Secant piles. Mét ph-¬ng ph¸p x©y dùng t-êng bª t«ngtrong ®Êt xÊu b»ng c¸ch lµm hai d·y cäc nhåi liªn tiÕp sao cho thµnh mét bøc t-êng liªn tôc. T-êng c¸nh Wing wall. / Mur en aile /

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

444

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T-êng ë hai bªn mè cÊu hay ë miÖng cèng ®Ó gi÷ ®Êt nÒn ®-êng. T-êng c¸nh ng-îc / Mur en retour / Side wall T-êng bªn, t-êng cña mè cÇu ch÷ U. T-êng ch©n vßm / PiÐdroit / Side wall. PhÇn t-êng ®ì ch©n vßm. T-êng ch¾n ®Êt / Mur de soutÌnement / Retaing wall. T-êng thu nhËn ¸p lùc ngang cña khèi ®Êt ®-îc x©y dùng ®Ó ng¨n ngõa ®Êt d¾p nÒn ®-êng hoÆc ®Êt ®¸ s-ên nói bÞ sôt tr-ît. T-êng ch¾n ®Êt c©n b»ng träng lùc / Mur de soutÌnement en poids d'Ðquilibrage / Balance weight retaining wall.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

445

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T-êng ch¾n ®Êt cã thõa phÝa sau lîi l-îng khèi ®Êt ®Ì c©n b»ng lùc ®Èy ®Êt.

mét bé mót dông träng lªn ®ã ®Ó ngang cña

T-êng ch¾n ®Êt c«ng xon / Mur de soutÌnement µ cantilever / Cantilever retaining wall. T-êng ch¾n ®Êt hîp thµnh tõ ba cÊu kiÖn c«ng xon bª t«ng cèt thÐp: v¸ch ®øng, tÊm ch©n, tÊm ®Õ sau. T-êng ch¾n ®Êt cã gê chèng / Mur de soutÌnement µ contreforts / Counterfort retaining wall. T-êng ch¾n ®Êt kiÓu c«ng xon cã thªm gê chèng g¾n liÒn tÊm ®Õ sau vµ v¸ch ®øng. C¸c gê c¸ch nhau mét cù ly nhÊt ®Þnh.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

446

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T-êng ch¾n ®Êt kiÓu cäc v¸n / Mur de soutÌnement en palplanche / Pile and plank retaining wall. C«ng tr×nh dïng cäc v¸n ®Ó chèng ®ì. ¸p lùc cña ®Êt ®-îc c©n b»ng nhê ¸p lùc ¸p lùc bÞ ®éng ë ch©n cäc v¸n gi÷ l¹i. T-êng ch¾n ®Êt träng lùc / Mur de soutÌnement de poids / Gravity retaining wall. T-êng ch¾n ®Êt dïng träng l-îng b¶n th©n cña t-êng t¹o moment chèng ¸p lùc ngang cña ®Êt. T-êng ch¾n kiÓu ®Êt cã cèt / Mur de soutÌnement en terre armÐe / Reinforced earth retaining wall. ¸p lùc ngang cña ®Êt ®-îc c©n b»ng b»ng c¸c cèt (kim lo¹i m¹ chèng gØ,l-íi ®Þa kü thuËt...) ph©n bè trong ®Êt.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

447

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

T-êng chèng ®ì / Blindage de fouille / Lagging. C«ng tr×nh t¹m thêi chèng ®ì m¸i dèc khi ®ang ®µo. T-êng chèng ån / Mur antibruit / Noise barrier. T-êng x©y (hoÆc b»ng c¸ch trång c©y) ®Ó chèng tiÕng ån tõ ®-êng vµo khu d©n c-. T-êng ®óc / Paroi moulÐe / Diaphragm wall. T-êng ch¾n ®Êt trong nÒn ®µo ®-îc thi c«ng b»ng c¸ch ®æ bª t«ng trong hµo hÑp, sau ®ã míi ®µo hÕt phÇn ®µo. T-íi thÊm nhùa / imprÐgnation / Road oiling (USA), penetration prime coat (USA). Xö lý b»ng c¸ch r¶i mét chÊt liªnkÕt láng (nhùa hoÆc nhò t-¬ng) trªn líp mãng trªn
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

448

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

b»ng cÊp phèi ®¸ kh«ng gia cè cã ®é rçng rÊt nhá, ®é nhít cña nhùa láng hoÆc nhò t-¬ng ®-îc chän sao cho cã thÓ thÊm b»ng mao dÉn vµo trong phÇn trªn cña líp mãng cÇn xö lý. Tñ ®iÒu khiÓn chÝnh / Contr«leur maitre / Master controller. Tñ ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t sù lµm viÖc cña nhiÒu tñ ®iÓn khiÓn ®Æt t¹i chç ®Ó phèi hîp ®Ìn trong m«t hÖ thèng. Tñ ®iÖn tho¹i khÈn cÊp / Borne d 'appel d'urgence / Emergency call box. M¸y ®iÖn tho¹i ®Æt hai bªn ®-êng ®Ó b¸o tai n¹n, b¸o cøu ho¶... Tõ biÕn / Fluage / Flow. BiÕn d¹ng dÎo cña mét líp mÆt ®-êng d-íi t¸c dông liªn tôc
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

449

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

cña t¶i träng hoÆc cña t¶i träng trïng phôc. Tõ biÕn cña bª t«ng(sù) / Fluage du bÐton / Creep of concrete. Sù kÐo dµi vµ t¨ng dÇn biÕn d¹ng theo thêi gian cña bª t«ng. BiÕn d¹ng tõ biÕn nµy cã thÓ lín gÊp hai hay ba lÇn biÕn d¹ng ®µn håi vµ g©y nªn sù ph©n bè l¹i øng suÊt tõ bª t«ng truyÒn sang thÐp, lµm cho m«®un ®µn håi h÷u dông (effection modulus of elasticity) gi¶m ®i. Tû lÖ c¸c tai n¹n chÕt vµ bÞ th-¬ng / Taux d'accidents corporels / Casualty rate, injury rate (USA). Tû lÖ c¸c tai n¹n ¶nh h-ëng ®Õn con ng-êi (chÕt, bÞ th-¬ng) trªn tæng tai n¹n cña
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

450

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

mét l·nh thæ trong mét thêi gian x¸c ®Þnh. Tû lÖ liªn quan ®Õn xe cé / Taux d'implication des vÐhicules / Vehicle involvement rate, accident rate (USA). Tû lÖ tai n¹n cã nguyªn nh©n do xe cé: háng phanh, b¸nh kh«ng b¸m. V× mét tai n¹n x¶y ra th-êng do cã nhiÒu nguyªn nh©n, viÖc ph©n tÝch ph¶i dïng ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch hµm ngÉu nhiªn nhiÒu biÕn. Tû lÖ tai n¹n / Taux d'accidents / Accident rate. Mét chØ tiªu nãi lªn møc ®é x©m h¹i ®Õn an toµn giao th«ng. Th-êng lµ tû lÖ gi÷a sè tai n¹n xÈy ra trªn hµnh tr×nh xe qua (106/km) hoÆc (xe/103 ®Çu xe).
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

451

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Tû suÊt lîi nhuËn n¨m ®Çu / Taux de rentabilitÐ immÐdiate / Firstyear rate of return. Tû sè lîi Ých cña n¨m ®-a vµo sö dông trªn chi phÝ kinh tÕ cña mét dù ¸n. Tû suÊt m«®un / Rapport de module / Modulus ratio. TØ sè gi÷a m« ®un ®µn håi cña vËt liÖu hai líp gÇn nhau trong mÆt ®-êng nhiÒu líp. Trong bª t«ng cèt thÐp ®ã lµ tØ sè gi÷a m« ®un ®µn håi cña thÐp vµ cña bª t«ng xi m¨ng. Tû suÊt néi hoµn / Taux de rentabilitÐ interne / Internal rate of return (IRR) Gi¸ trÞ cña tû sè quy ®æi vÒ hiÖn t¹i mµ víi gi¸ trÞ nµy th× dù ¸n sÏ kÕt thóc cã l·i.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

452

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

U Uèn däc, mÊt æn ®Þnh do uèn däc (sù) / Flambage, flambement / Buckling, blowup. Sù ®éi lªn côc bé t¹i mét khe nèi ngang, mét ®-êng nøt ngang hoÆc t¹i mét chç bÞ gi¶m yÕu cña mÆt ®-êng. ¦u tiªn qua ®-êng / PrioritÐ de passage / Right of way,priority C¸c xe trªn ®-êng chÝnh ®-îc -u tiªn tiÕp tôc hµnh tr×nh so víi c¸c xe trªn ®-êng phô.Trong nót giao th«ng th«ng th-êng xe -u tiªn qua ®-êng lµ xe ë phÝa tay ph¶i ø t¾c / Colmatage / Silting up.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

453

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Cöa cèng hay tÇng thÊm bÞ c¸c vËt liÖu nhá bÝt ®Çy lç, kh«ng tho¸t ®-îc n-íc. øng suÊt / Contrainte / Stress. Néi lùc trong mét ®¬n vÞ diÖn tÝch, ®-îc xÐt t¹i mét ph©n tè cña vËt liÖu. Sù biÕn h×nh do øng suÊt g©y ra ®-îc gäi lµ biÕn d¹ng. øng suÊt ®éng / Sollicitations dynamiques / Dynamic stress øng suÊt do t¶i träng ®éng g©y ra.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

454

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

V Vµnh vßm / Voussoir / Arch ring. KÕt cÊu h×nh vßm trong kÕt cÊu phÇn trªn cña cÇu vßm, thu nhËn c¸c t¶i träng ®Ó truyÒn xuèng mè trô V¶i ®Þa kü thuËt / Geotextile / Geotextile, textile fabric. VËt liÖu ®Þa kü thuËt tæng hîp gèc polyme thÊm n-íc, cã kiÓu dÖt, kiÓu kh«ng dÖt, kiÓu ®an. V¶i ®Þa kü thuËt dÖt / GÐotissÐ / Woven geotextile, geowoven. V¶i ®Þa kü thuËt ®-îc s¶n xuÊt b»ng c¸ch dÖt, th-êng lµ theo gãc vu«ng, hai hoÆc
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

455

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

nhiÒu bã chØ, sîi, d©y,b¨ng hoÆc c¸c lo¹i kh¸c. V¶i ®Þa kü thuËt kh«ng dÖt / GÐotextile non tissÐ, gÐonontissÐ / Nonwoven geotextile, geononwoven. V¶i ®Þa kü thuËt ®-îc chÕ t¹o d-íi d¹ng l¸, gåm c¸c mµng hoÆc tÊm sîi cã h-íngth¼ng gãc hoÆc h-íng bÊt kú, ®-îc dÝnh kÕt víi nhau b»ng ma s¸t, b»ng hå dÝnh hoÆc b»ng c¸ch Ðp chÆt víi nhau. V¸ ®-êng / Point µ temps, emploi partiel/ Patching. Dïng c¸c thiÕt bÞ cã c«ng suÊt nhá, ®µo bá côc bé c¸c vËt liÖu kh«ng thÝch hîp hay thi c«ng kh«ng ®¹t ®Ó thay thÕ b»ng vËt liÖu chän läc vµ ®Çm chÆt.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

456

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

V¸n khu«n / Coffrage latÐral / Side form. V¸n khu«n ng¨n gi÷ bª t«ng däc theo chiÒu dµi tuyÕn ®-êng. V¸n khu«n, cèp pha / Coffrage / Shuttering, formwork. Khu«n ®Ó ®óc bª t«ng gåm v¸n ®ì, c¸c thanh d»ng. V¹ch kÎ trªn ®-êng / Marquage, signalisation horizontale / Road marking HiÖu lÖnh thÓ hiÖn b»ng s¬n (tr¾ng hay vµng) trªn mÆt ®-êng. V¹ch mÐp phÇn xe ch¹y / Marquage latÐral, ligne de bordure (CH)/ Edge marking, edge line. V¹ch giíi h¹n phÇn mÆt ®-êng hoÆc ®Ó ph©n c¸ch víi c¸c lµn xe phô. ë Ph¸p cßn dïng
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

457

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

thuËt ng÷ bande de guidage / v¹ch dÉn h-íng. V¹ch ngùa v»n / Hachures (bandes zÐbrÐes) / Zebra road markings V¹ch säc ®en tr¾ng b¸o hiÖu xe ph¶i chó ý,th-êng dïng trªn chç bé hµnh qua ®-êng vµ mÐp ®¶o. VÇng cá / Gazon en rouleau / Rolled turf. C¸c vÇng cá cã ®Êt mÆt®Ó l¸t c¸c n¬i cÇn gia cè. VËn chuyÓn giao th«ng trªn c«ng tr-êng / Trafic de chantier / Site traffic, constrution traffic. Xe cé l-u th«ng ®Ó phôc vô thi c«ng trªn c«ng tr-êng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

458

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËn t¶i trung chuyÓn / Transport intermodal / Intermodal transport VËn t¶i hµng b»ng c¸ch chuyÓn nhiªï h×nh thøc vËn t¶i (®-êng «t« ®-êng s¾t, ®-êng thuû...) VËt c¶n gi¶m tèc ®é / Ralentisseur, ralentisseurs sonores/ Rumble strips, giggle bars. ThiÕt bÞ gi¶m tèc nh-ng cÊu t¹o b»ng c¸c sîi ®Æc biÖt cã ph¸t ra tiÕng ®éng ®Ó nh¾c nhë l¸i xe ch¹y chËm. VËt liÖu chÌn khe / Produit pour joints / Joint sealing compound. VËt liÖu ®Ó chÌn khe chèng thÊm n-íc.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

459

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu ¨n mßn / MatiÌres corrosives / Corrosive materials VËt liÖu g©y nªn ¨n mßn cho c¸c vËt liÖu kh¸c, ®Æc biÖt lµ kim lo¹i do t¸c dông ho¸ häc. VËt liÖu b¶o d-ìng / Produit de cure / Curing compound. Hîp chÊt ®Ó b¶o d-ìng bª t«ng xi m¨ng hay vËt liÖu tù kÕt r¾n trong n-íc trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh c-êng ®é. VËt liÖu bitum ®óc nguéi, v÷a nhùa (B) / MatÐriaux bitumineaux coulÐs µ froid, enrobÐs coulÐs µ froid, coulis bitumineux (B) / Slurry seal, slurry surfacing Xö lý bÒ mÆt b»ng mét hçn hîp c¸c cèt liÖu kho¸ngvËt, nhò t-¬ng bitum vµ c¸c chÊt phô gia, trén vµ ®óc t¹i chç.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

460

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu ch¸y / MatiÌres inflammables / Flammable materials. VËt liÖu dÔ bÞ kÝch ch¸y thµnh ngän löa. VËt liÖu chÌn (®¸ d¨m n-íc) / MatiÌres d'agrÐgation / Fines for water bound macadam. §¸ d¨m khi lu lÌn gÇn h×nh thµnh c-êng ®é, cã r¶i thªm mét líp vËt liÖu kÝch cì nhá h¬n ®Ó lu lÌn cho chÌn vµo c¸c khe ®¸. VËt liÖu ®¸ trén nhùa / MatÐriaux enrobÐs / Coated materials. Hçn hîp cña cèt liÖu vµ nhùa trén víi nhau theo mét tû lÖ ®· nghiªn cøu.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

461

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu ®Þa kü thuËt / GÐosynthÐtiques / Geosynthetics. C¸c vËt liÖu tæng hîp ®-îc sö dông trong lÜnh vùc ®Þa kü thuËt vµ x©y dùng. Hä cña c¸c vËt liÖu ®Þa kü thuËt tæng hîp gåm cã v¶i ®Þa kü thuËt, lø¬i ®Þa kü thuËt, sîi ®Þa kü thuËt, mµng ®Þa kü thuËt. VËt liÖu ®éc / MatiÌres toxiques / Toxic materials. VËt liÖu cã tai h¹i sinh häc tíi con ng-êi, c¸c ®éng vËt vµ thùc vËt do t¸c dông ho¸ häc hay sinh häc. VËt liÖu hçn hîp / MatÐ riaux composÐs / Mixed materials. Sù kÕt hîp mét sè vËt liÖu ®Ó c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña hçn hîp.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

462

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu hçn hîp / MatÐriau composÐ / Mixture. VËt liÖu gåm cã cèt liÖu hoÆc vËt liÖu kho¸ng trén víi chÊt liªn kÕt. VËt liÖu hçn hîp bitum / EnrobÐs / Bituminous mixture. Hçn hîp gi÷a cèt liªô vµ nhùa ®-êng theo tû lÖ nhÊt ®Þnh, cßn gäi lµ ®¸ d¨m ®en VËt liÖu kÎ ®-êng chÕ t¹o s½n / Marquage routier prÐformÐ / Preformed road marking. VËt liÖu chÕ t¹o s½n ë nhµ m¸y. Cã thÓ thi c«ng b»ng c¸ch d¸n, Ðp, sÊy nãng trªn mÆt ®-êng. VËt liÖu kÎ ®-êng nhùa nguéi / Produit de marquage plastique µ froid / Cold plastic marking material.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

463

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

vËt liÖu nhiÒu thµnh phÇn, kh«ng cã dung m«i. Nhê ph¶n øng hãa häc, sau khi s¬n t¹o nªn mét mµng máng vµ dÝnh. VËt liÖu kÎ ®-êng Produit de thermoplastique Thermoplastic material. VËt liÖu kh«ng cã d-íi d¹ng láng, bét.§un nãng råi sö nguéi t¹o thµnh mét dÝnh víi mÆt ®-êng. nãng / marquage / marking dung m«i h¹t hay dông. Khi mµng máng

VËt liÖu lÊp lç / Produit d'obturation / Joint filler. VËt liÖu®Ó lÊp c¸c lç khoan sau khi lÊy mÉu. VËt liÖu explosives materials. næ / / MatiÌres Explosive

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

464

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

VËt liÖu chøa mét n¨ng l-îng rÊt lín, khi bÞ kÝch thÝch dÔ g©y næ. VËt liÖu phãng x¹ / MatiÌres radio actives / Radio active materials. VËt liÖu cã thÓ ph¸t ra c¸c h¹t hay c¸c tia ®iÖn tõ cã thÓ xuyªn qua c¸c vËt liÖu vµ g©y tæn h¹i cho ng-êi. VËt liÖu thÊm / MatÐriau filtrant / Filter material. VËt liÖu rçng cã hÖ sè thÊm cao. VËt liÖu thø phÈm / MatÐriau marginal / Marginal material VËt liÖu kh«ng hoµn toµn phï hîp víi c¸c quy ®Þnh kü thuËt hiÖn hµnh cña c¸c vËt liÖu lµm ®-êng tiªu chuÈn trong mét n-íc hoÆc mét miÒn, nh-ng
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

465

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

cã thÓ sö dông thµnh c«ng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt do c¸c ®Æc tr-ng khÝ hËu, hoÆc do nh÷ng tiÕn bé cña kü thuËt lµm ®-êng gÇn ®©y, hoÆc sau khi ®· ®-îc xö lý ®Æc biÖt. VËt liÖu trßn / MatÐriau roulÐ / Rounded material. VËt liÖu sái s¹n trßn c¹nh, gèc båi tÝch, th-êng khai th¸c ®-îc ë s«ng suèi. VÖt lón b¸nh xe / Empreinte / imprint. VÖt lón hoÆc biÕn d¹ng côc bé do xe nÆng ®ç l©u hay d-íi t¸c dông cña b¸nh xÝch, b¸nh s¾t. VØa hÌ / Trottoir / Footway, side walk (USA), pavement. PhÇn kh«ng gian n©ng cao gi÷a phÇn xe ch¹y vµ c¸c c«ng
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

466

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

tr×nh kiÕn tróc, dµnh cho bé hµnh vµ c©y xanh §©y còng lµ n¬i bè trÝ c¸c biÓn b¸o vµ n¬i th-êng tËp trung c¸c c«ng tr×nh ngÇm cña ®« thÞ. V«i sèng / Chaux vive / Quick lime. Oxyt canxi (CaO) chñ yÕu ®-îc sö dông ®Ó gia cè ®Êt dÝnh cã ®é Èm cao. V«i t«i / Chaux Ðteinte, chaux hydratÐe / Slaked lime, hydrated line(USA) Hydroxyt canxi Ca(OH)2 ®-îc sö dông ®Ó gia cè ®Êt vµ vËt liÖu. Vßm / Arc / arch. CÊu kiÖn chÞu t¶i chñ yÕu cña kÕt cÊu phÇn trªn d¹ng h×nh vßm. Vµnh vßm / Voute / Vault
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

467

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

KÕt cÊu cong chÞu lùc nÐn cña ®Êt ®¸ quanh vá hÇm. Vßng t¸c dông næ ph¸(c¸c) / Cercles d'action d'explosion / Acting circles of blasting. C¸c vßng ®ång t©m (t©m lµ khèi thuèc næ) xÐt vÒ mÆt truyÒn lùc vµ sãng xung kÝch. Tõ t©m ra, cã c¸c vßng: vßng Ðp co, vßng næ tung, vßng næ om, vßng chÊn ®éng. Vßng xuyÕn mi ni (nót giao) / Carrefour µ giratoire mini / Mini roundabout. Theo n-íc Anh, vßng xuyÕn cã ®¶o trung t©m nhá h¬n 4m, ®¶o kh«ng lµm nh« cao, xe t¶i cã thÓ ®-îc phÐp ch¹y c¸n qua ®¶o. Vïng Èm -ít / Zone aquatique / Wetland.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

468

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Vïng s«ng ngßi, hå, ®Çm lÇy, cöa s«ng cã nhiÒu ®éng vËt hoang d· c- tró. Vïng nµy ®Æc biÖt dÔ tæn th-êng do bÞ viÖc tho¸t n-íc ¶nh h-ëng, do sù « nhiÔm n-íc, do c¸c c«ng tr×nh x©y dùng tr-íc ®ã. Vïng chê / Zone de stockage / Stacking area DiÖn tÝch ®Ó chøa c¸c xe trong dßng chê. Vïng ®iÒu tra / Aire d'Ðtude / Study survey. C¸c khu vùc l·nh thæ (th-êng lµ cã ranh giíi hµnh chÝnh hay ranh giíi ®Þa lý)®-îc tËp hîp l¹i ®Ó nghiªn cøu yªu cÇu vÒ giao th«ng. Vïng ®åi / Terrain acccidentÐ / Rolling terrain.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

469

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Khu ®åi t-¬ng ®èi thÊp, cã ®é dèc ngang trung b×nh tõ 10% ®Õn 25% Vïng ®ång b»ng / Terrain plat / Plain terrain. N¬i b»ng ph¼ng, cã ®é dèc ngang trung b×nh d-íi 10%(theo TCVN4054:1998) Vïng nói / Terrain montagneux / Mountain terrain. N¬i cã chªnh lÖch cao ®é lín, ®iÓn h×nh lµ ®é dèc ngang lín h¬n 25%. Vïng phô cËn, vïng ven ®-êng / Riverain / Frontager,frontage resident Khu vùc d©n c- ë s¸t ®-êng V÷a / Mortier / Mortar. Hçn hîp gåm c¸t, n-íc vµ mét chÊt liªn kÕt(v«i hoÆc xim¨ng) vµ cã thÓ cã phô gia
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

470

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

hoÆc kh«ng, dïng ®Ó x©y hoÆc tr¸t. V-ît xe (sù)/ DÐpassement / Overtaking Thao t¸c cña mét chiÕc xe ch¹y nhanh bÞ mét chiÕc xe ch¹y chËm trªn cïng lµn chÆn l¹i, dïng lµn v-ît xe (hoÆc lµn tr¸i chiÒu trªn ®-êng hai lµn xe) ®Ó v-ît råi trë vÒ lµn xe cò

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

471

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

X Xanh cã hiÖu / Vert effectif / Effectif green. Thêi gian canh trõ ®i c¸c tæn thÊt: tæn thÊt di khëi ®éng xe, tæn thÊt tr-íc khi kÕt thóc pha. Xanh kÐo dµi / Prolongation de vert / Green extension. Thêi gian ®Ìn xanh cã kÓ thªm thêi gian ®Ìn vµng v× xe vÉn cã thÓ ch¹y qua nót. X©m ph¹m tÇm nh×n / Intrusion visuelle, nonintÐgration au paysage / Visual intrusion. HiÖn t-îng c¸c ch-íng ng¹i vËt lµm c¶n trë tÇm nh×n cña ng-êi l¸i. X©m thùc, xãi mßn Ðrosion / Erosion. (sù) /
472

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Sù ph¸ ho¹i, vËn chuyÓn vµ tÝch tô vËt liÖu ®Êt ®¸ do c¸c t¸c nh©n kh¸c nhau: b¨ng hµ, dßng n-íc. Trong c¸c c«ng tr×nh cÇu ®-êng chó ý xãi mßn do dßng s«ng, do n-íc mÆt, do giã... X©y dùng ph©n kú, x©y dùng theo giai ®o¹n / Construction progressive, construction en stage / Stage construction X©y dùng c«ng tr×nh ph©n kú theo l-îng giao th«ng cËn kú, sau ®ã x©y dùng thªm (theo c¸c giai ®äan) ®Ó phï hîp víi giao th«ng t-¬ng lai.X©y dùng c«ng tr×nh ph©n kú lµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu ®Ó tiÕt kiÖm vèn tr-íc m¾t, lµ chñ tr-¬ng thÝch hîp víi c¸c quèc gia thiÕu vèn. X©y (khèi, viÖc) / Maconnerie / ...
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

473

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

C«ng tr×nh thùc hiÖn b»ng c¸c vËt liÖu cã c-êng ®é cao (®¸ xÎ, ®¸ ®Ïo, ®¸ héc, g¹ch...) cã thÓ cã v÷a (x©y v÷a) hoÆc xÕp khan (kh«ng cã v÷a). X¸c ®Þnh liÒu l-îng (cña bª t«ng) / Dosage (bÐton) / Batching (concrete) Qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh tØ lÖ c¸c vËt liÖu tr-íc khi trén t¹i tr¹m trén hoÆc t¹i hiÖn tr-êng. X¸o xíi ®Êt (sù) / Rippage / Ripping/ ViÖc x¸o xíi theo bÒ mÆt cña ®Êt ®Ó thu dän tr-íc khi ®µo. X¸o xíi Scarification Scarification. Thao t¸c lµm ®· ho¸ cøng (hoÆc cña mét mÆt ®-êng / /

t¬i xèp bÒ mÆt cña mÆt ®-êng líp kÕt cÊu mÆt
474

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

®-êng)®ång thêi t¸ch líp nµy khái líp mãng nhê mét dông cô nh- bõa, cuèc hoÆc m¸y xíi. Xe con, xe du lÞch / VÐhicule lÐger / Light vÐhicule C¸c xe cã träng l-îng d-íi 2,5 tÊn xÕp vµo xe con, kÝch th-íc xe thiÕt kÕ c¸c lo¹i nµy cã quy ®Þnh cô thÓ trong TCVN 4054:1998. Xe quan s¸t (l-u ®éng) / VÐhicule flottant / Floating car Mét chiÕc xe quan s¸t ch¹y trong dßng xe ®Ó cho sè xe v-ît nã b»ng sè xe nã v-ît. Xe t¶i / Vehicule lourd, Poids lourd / Heavy vehicle Xe cã träng l-îng trªn 2,5 tÊn dïng ®Ó chë hµng ho¸.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

475

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Xe thiÕt kÕ / VÐhicule type / Design vehicle Lo¹i « t« dïng ®Ó lµm chuÈn trong c¸c tr-êng hîp cÇn x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè kü thuËt cña ®-êng. Xe thiÕt kÕ ®-îc quy ®Þnh b»ng kÝch th-íc chiÒu réng phñ b×, chiÒu cao, chiÒu dµi toµn xe... Xe thiÕt kÕ ViÖt Nam cã 3 lo¹i: xe con, xe t¶i vµ xe moãc tú XÎ khe / Rainurage, striage / Growing. Thao t¸c t¹o khe ë bªt«ng ®· ®æ ®Ó chÌn vËt liÖu chÌn khe. XØ h¹t / Laitier granulÐ / Granulated slag. VËt liÖu thu ®-îc b»ng c¸ch lµm nguéi ®ét ngét xØ ®ang nãng ch¶y ë trong n-íc (c¸c h¹t cã gãc c¹nh kÝch cì tõ 0,2mm 2mm) Cã thÓ ®Ó vËy sö
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

476

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

dông hoÆc qua nghiÒn s¬ bé (xØ nghiÒn s¬ bé) XØ lß cao / Laitier de haut fourneau / Blast furnace slag Phô phÈm kh«ng kim lo¹i cña viÖc chÕ t¹o gang. Tuú theo c¸ch lµm nguéi vµ c¸ch xö lý khi ra khái lß cao, ta ®-îc xØ h¹t, xØ nghiÒn, xØ në hoÆc xØ hßn. Xoa ph¼ng / Rabotage / Planning. Lµm b»ng mÆt bª t«ng sau khi ®æ bª t«ng. Xãi côc bé (ë trô cÇu) / Erosion locale (µ pile) / Local scour (near pier). Xo¸y côc bé ë trô cÇu sinh ra dßng xoay quanh trô.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

477

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Xãi mßn do n-íc, giã / Affouillement / Undermining, scouring. Sù xãi mßn do dßng n-íc hoÆc do giã g©y ra. Xãi tù nhiªn / Erosion naturelle / Natural scour. Xãi cña lßng s«ng do dßng ch¶y mang theo bïnh c¸t g©y ra, trong tr-êng hîp kh«ng chÞu ¶nh h-ëng cña c¸c c«ng tr×nh thuû c«ng. Xuèng cÊp (sù) / DÐgradation / Deterioration. Qu¸ tr×nh hao mßn d-íi t¸c dông cña xe cé, khÝ hËu vµ m«i tr-êng lµm gi¶m n¨ng lùclµm viÖc vµ n¨ng lùc kÕt cÊu cña mÆt ®-êng. Xuèng cÊp theo thêi gian(sù) / DÐgradation / Distress.
D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

478

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Sù ph¸t triÓn c¸c h(nøt, lón, vì n¸t) cña ®-êng do c¸c nh©n tè ho¹i(xe cé, thêi tiÕt hËu, m«i tr-êng) theo gian.

háng mÆt ph¸ khÝ thêi

Xö lý ®Êt (sù) / Traitement des sols / Soil treatment. ThuËt ng÷ chung chØ mét qu¸ tr×nh lµm thay®æi mét lo¹i ®Êt ®· cho ®Ó cã ®-îc c¸c chøc n¨ng dù ®Þnh. Lµ biÖn ph¸p ®Ó c¶i thiÖn ®Êt vµ gia cè ®Êt Xö lý h×nh ¶nh / Traitement d'image / Image processing. Dïng c¸c h×nh ¶nh thu ®-îc, xö lý c¸c th«ng tin dïng cho ®iÒu khiÓn giao th«ng.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

479

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

Xö lý s¬ bé, xö lý tr-íc / PrÐtraitement / Pretreatment. Sù xö lý s¬ bé (xö lý tr-íc) mét vËt liÖu hoÆc c«ng tr×nh tr-íc khi lµm chÝnh thøc ®Ó n©ng cao chÊt l-îng cña nã.

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

480

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

481

Road Dictionary – vIETNAMESE/FRANCE/ENGLISH

D:\Docstoc\Working\pdf\8c9e690f-07ac-4943-a29a-f68fc2204978.doc

482


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:614
posted:6/16/2008
language:Vietnamese
pages:446