Docstoc

FISHERIES ACQUIS CENTRE

Document Sample
FISHERIES ACQUIS CENTRE Powered By Docstoc
					  SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜNÜN AB MÜKTESEBATINA
  YASAL VE KURUMSAL UYUMUNU DESTEKLEMEK ĠÇĠN
  TEKNĠK YARDIM


SU ÜRÜNLERĠ      AVCILIĞI  VE  YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ   SEKTÖR
ÇALIġMASI
NĠHAĠ RAPOR


28 ġUBAT 2007


  SU ÜRÜNLERĠ MÜKTESEBATI UYUM GRUBU RAPORU


SEKTÖR ÇALIġMASI EKĠBĠ DERLEYEN VE DÜZENLEYEN: S I M O N D I F F E Y
– PROJE EKĠP BAġKANI
Katkıda bulunanlar:
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
ĠÇĠNDEKĠLER
ĠÇĠNDEKĠLER ....................................................................................................................................................... 4
HARĠTALAR, TABLOLAR VE ġEKĠLLER LĠSTESĠ ......................................................................................... 7
EKLER .................................................................................................................................................................... 8
AKRONĠM VE KISALTMALAR .......................................................................................................................... 9
YÖNETĠCĠ ÖZETĠ ................................................................................................................................................11
GĠRĠġ VE TEġEKKÜR .........................................................................................................................................15
SORUMLULUĞUN REDDĠ .................................................................................................................................16
ÖLÇÜ BĠRĠMLERĠ, SINIFLANDIRMA VE DÖVĠZ KURLARI ........................................................................16
1.0   GENEL EKONOMĠK ARKA PLAN ......................................................................................................17
 1.1 EKONOMĠK ÇERÇEVE ........................................................................................................................17
 1.2 MAKRO EKONOMĠK GÖSTERGELER ...............................................................................................17
   1.2.1    Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ................................................................................................................17
   1.2.2    Enflasyon, Faiz ve Döviz Kurları ...................................................................................................19
   1.2.3    Ticari TeĢebbüsler, Ġstihdam ve Tarım Sektörü ..............................................................................19
   1.2.4    Uluslararası Rekabet Edebilirlik .....................................................................................................20
   1.2.5    Doğrudan Yabancı Yatırım, Turizm ve DıĢ Ticaret ........................................................................21
 1.3 TÜRKĠYE‘NĠN DEMOGRAFĠK YAPISI ..............................................................................................21
2.0   DEVLET PLANLAMASI .......................................................................................................................22
 2.1 ULUSAL KALKINMA HEDEFLERĠ ....................................................................................................22
 2.2 KIRSAL KALKINMA HEDEFLERĠ VE STRATEJĠSĠNĠN SEKTÖRLE ĠLGĠSĠ ................................22
 2.3 KALKINMA PLANLAMASI .................................................................................................................23
   2.3.1    Sektöre Yönelik Desteklemenin Programlanması ..........................................................................23
   2.3.2    Su Ürünleri GeliĢtirme Politika ve Planlaması ...............................................................................24
   2.3.3    Katılım Öncesi Finansman Aracı ...................................................................................................25
   2.3.4    Diğer Finansman Kaynakları..........................................................................................................26
3.0   KURUMSAL ÇERÇEVE ........................................................................................................................27
 3.1 SU ÜRÜNLERĠ ĠDARESĠ VE YÖNETĠMĠ ...........................................................................................27
   3.1.1    Merkez TeĢkilat, TKB, Ankara ......................................................................................................27
   3.1.2    TKB Su Ürünleri Bütçesi ...............................................................................................................29
   3.1.3    TKB TaĢra TeĢkilatı .......................................................................................................................30
   3.1.4    Önerilen Su Ürünleri Genel Müdürlüğü .........................................................................................30
 3.2 SAHĠL KORUMADAN SORUMLU KURUMLAR ..............................................................................30
 3.3 EĞĠTĠM KURUMLARI ..........................................................................................................................31
 3.4 SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ ĠLE ĠLGĠSĠ BULUNAN DĠĞER KURUMLAR .......................................33
4.0   SEKTÖR YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YASAL ÇERÇEVE .......................................................................34
 4.1 ARKA PLAN ..........................................................................................................................................34
 4.2 SU ÜRÜNLERĠ KANUNU (YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, ÖNERĠLEN KANUN) ......................34
 4.3 SU ÜRÜNLERĠ GELĠġTĠRME POLĠTĠKASI VE NPAA .....................................................................35
 4.4 DENĠZ VE ĠÇSU BALIKÇILIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER .........................................36
 4.5 BALIK SAĞLIĞI VE HĠJYENĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER ...........................................36
 4.6 ÇEVRE KORUMA ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER ...............................................................37
 4.7 ĠLGĠLĠ DĠĞER MEVZUAT ....................................................................................................................37
5.0   DENĠZ KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ .....................................................................................................38
 5.1 KARAYA ÇIKIġ VERĠLERĠ ..................................................................................................................39
 5.2 BALIK STOKLARININ DURUMU VE KULLANIMI .........................................................................39
   5.2.1    Karadeniz Balıkçılığı......................................................................................................................41
   5.2.2    Kabuklular ve Diğer Su Ürünleri ...................................................................................................42
   5.2.3    Balıkçılık Politikası ve Bu Politikanın Etkin Kaynak Yönetimi ile Ġlgisi ......................................43
 5.3 BALIKÇI LĠMANLARI ..........................................................................................................................45
   5.3.1    Temel Özellikleri ve Balıkçılık Yönetimindeki ĠĢlevleri ...............................................................45
   5.3.2    Liman Altyapısı ve Belirlenen Limanların Rolü ............................................................................46
   5.3.3    Liman ĠĢlemleri ve Maliyeti KarĢılama ..........................................................................................47
 5.4 AV FĠLOSU ............................................................................................................................................47
   5.4.1    Filo Büyüklüğü ve Yapısı ..............................................................................................................47
   5.4.2    Filo Yapısı ve Sınıflandırması ........................................................................................................48

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                                  ġubat 2007
                                                     Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   5.4.3  Projeksiyon – Av Filosu Büyüklüğü ..............................................................................................51
 5.5 SU ÜRÜNLERĠ ĠZLEME, KONTROL VE DENETĠM FAALĠYETLERĠ (ĠZKD) ...............................51
   5.5.1  Uygulama ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ....................................................................................52
   5.5.2  ĠZKD Rejiminin ĠyileĢtirilmesi ......................................................................................................53
   5.5.3  ĠZKD ve Balıkçılık Politika ve Planlaması ....................................................................................54
 5.6 DENĠZ BALIKÇILIĞI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠ ........................................55
   5.6.1  Bir Su Ürünleri Bilgi Sistemi GeliĢtirilmesi ..................................................................................56
   5.6.2  Gemi Ġzleme Sistemi ......................................................................................................................57
6.0   ENTEGRE KIYI ALANLARI YÖNETĠMĠ ............................................................................................57
 6.1 KIYI ALANI: KISA TANIMI .................................................................................................................58
 6.2 ÇEVRE VE KIYI BALIKÇILIĞI ...........................................................................................................58
   6.2.1  Balıkçılık Yönetimi ve KomĢu Ülkeler ..........................................................................................59
 6.3 SEKTÖRLER ARASI SORUNLAR ...........................................................................................................59
   6.3.1  Kirlilik ............................................................................................................................................59
   6.3.2  Turizm, Eğlence ve Yaban Hayatını Koruma ................................................................................60
 6.4 YETĠġTĠRĠCĠLĠK VE ÇEVRE SORUNLARI .............................................................................................60
 6.5 EKAY VE AB POLĠTĠKASI ......................................................................................................................61
 6.6 EKAY VE HÜKÜMET POLĠTĠKASI .........................................................................................................63
 6.7 KIYI KORUMA ALANLARI ....................................................................................................................63
 6.8 EKAY SÜRECĠ: ĠġBĠRLĠĞĠ VE KATILIM.................................................................................................65
   6.8.1  Uluslararası SözleĢmeler ................................................................................................................65
   6.8.2  Balıkçıların Karar Alma Sürecine Katılımının Sağlanması............................................................66
 6.9 BALIKÇILIK YÖNETĠM PLANLARI VE EKAY PLANLAMASI ..............................................................66
7.0   ĠÇSU KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ........................................................................................................68
 7.1 ÇEVRENĠN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ .........................................................................................................68
 7.2 KARAYA ÇIKIġ VERĠLERĠ .....................................................................................................................70
 7.3 KULLANICI GRUPLARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER.......................................................................................71
 7.4 DOĞAL SU GÖVDELERĠNDE YAPILAN TĠCARĠ BALIKÇILIK .............................................................73
8.0   YETĠġTĠRĠCĠLĠK....................................................................................................................................74
 8.1 GĠRĠġ........................................................................................................................................................74
 8.2 YETĠġTĠRĠCĠLĠK YÖNETĠMĠ ...................................................................................................................75
   8.2.1  Su Ürünleri Kanunu ve YetiĢtiricilik Yönetmeliği .........................................................................75
 8.3 ÜRETĠM ORTAMI – TEKNĠKLER VE TÜRLER.......................................................................................77
 8.4 MEVCUT ÜRETĠM VE EĞĠLĠMLER ........................................................................................................78
   8.4.1  Yem ve Yemleme ...........................................................................................................................81
 8.5 KULUÇKAHANELER: YUMURTA VE YAVRU BALIK ÜRETĠMĠ .........................................................81
 8.6 AVCILIKLA ÜRETĠME SAĞLANAN GĠRDĠLER.....................................................................................82
   8.6.1  Orkinos Besiciliği ...........................................................................................................................82
   8.6.2  Balıklandırma/YetiĢtirme ...............................................................................................................83
 8.7 BALIK SAĞLIĞI YÖNETĠMĠ ...................................................................................................................83
   8.7.1  Temel Sorunlar ...............................................................................................................................84
 8.8 KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖRÜN SAĞLADIĞI DESTEK VE HĠZMETLER ................................84
 8.9 ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE EĞĠTĠM.................................................................................................84
9.0   SU ÜRÜNLERĠNĠN ĠġLENMESĠ, PAZARLANMASI VE DAĞITIMI ...............................................86
 9.1 AVLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ..........................................................................................................86
 9.2 DIġ TĠCARET ...........................................................................................................................................87
 9.3 TÜKETĠM KALIPLARI ............................................................................................................................89
   9.3.1  KiĢi BaĢına DüĢen Tüketim Miktarı ...............................................................................................89
   9.3.2  Tüketici Tercihleri ..........................................................................................................................90
   9.3.3  Perakende SatıĢlar ..........................................................................................................................90
 9.4 SU ÜRÜNLERĠ DAĞITIM SĠSTEMĠ .........................................................................................................91
   9.4.1  Dağıtım Zinciri ile ilgili Genel Bilgiler ..........................................................................................91
   9.4.2  Ana Sektörlere iliĢkin Pazarlama Zinciri .......................................................................................92
   9.4.3  Altyapı ............................................................................................................................................94
   9.4.4  TaĢıma ............................................................................................................................................95
 9.5 ĠġLEME SEKTÖRÜ ................................................................................................................................96
   9.5.1  GiriĢ ................................................................................................................................................96
   9.5.2  Taze ve SoğutulmuĢ Su Ürünleri....................................................................................................96
   9.5.3  DondurulmuĢ Bütün Halde ve Katma Değerleri Su Ürünleri .........................................................96
   9.5.4  KurutulmuĢ, FümelenmiĢ ve KürlenmiĢ Su Ürünleri .....................................................................97                              Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

   9.5.5   Balık Unu ve Yağı ..........................................................................................................................97
   9.5.6   Balık Yemi .....................................................................................................................................97
   9.5.7   Su Ürünleri Konserve Sanayisi ......................................................................................................98
 9.6 SU ÜRÜNLERĠ FĠYATLARI .................................................................................................................98
 9.7 PAZARLAMA VE ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠNE YAPILAN YATIRIMLAR .......................................99
 9.8 KALĠTE GÜVENCE .............................................................................................................................100
   9.8.1   Hijyen ve Hıfzıssıhha Yönetmelikleri ..........................................................................................100
 9.9 TĠCARET TARĠFELERĠ .......................................................................................................................101
10.0   EKONOMĠK VE SOSYAL ANALĠZ ...................................................................................................103
 10.1    GĠRĠġ ................................................................................................................................................103
 10.2    SU ÜRÜNLERĠ AVCILIĞININ EKONOMĠK YAPISI ...................................................................103
   10.2.1 Karadeniz Av Filosu .........................................................................................................................103
   10.2.2 Ege Denizi ve Akdeniz‘de Artizanal Balıkçılık ................................................................................104
   10.2.3 Marmara Denizi Karides Filosu ........................................................................................................107
 10.3    YETĠġTĠRĠCĠLĠK SEKTÖRÜNÜN EKONOMĠK YAPISI .............................................................109
   10.3.1 Orkinos Besiciliği..............................................................................................................................111
 10.4    ĠÇSU ÜRÜNLERĠ AVCILIĞI VE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN EKONOMĠK YAPISI .........................112
 10.5    SU ÜRÜNLERĠ ĠġLEME VE PAZARLAMASININ EKONOMĠK YAPISI ...................................113
 10.6    YARDIMCI SANAYĠLER ...............................................................................................................114
 10.7    SOSYAL KONULAR .......................................................................................................................114
   10.7.1   Su Ürünleri Ġstihdam Yapısı .........................................................................................................115
   10.7.2   Balıkçıların Sosyal Güvenlik Durumu .........................................................................................116
   10.7.3   Kredi Kullanımı ...........................................................................................................................117
   10.7.4   Gelir, Tasarruf ve ÇalıĢma KoĢulları............................................................................................117
   10.7.5   Eğitim ...........................................................................................................................................118
   10.7.6 Kadınların Rolü ...............................................................................................................................119
 10.8    ÇEġĠTLENDĠRME POTANSĠYELĠ (ALTERNATĠF GELĠR KAYNAKLARI) .............................119
11.0     GELĠġTĠRME SEÇENEKLERĠ .......................................................................................................121
 11.1    PAYDAġ SWOT ANALĠZĠ..............................................................................................................121
 11.2    PLANLAMA SÜRECĠ VE FĠNANSMAN MEKANĠZMALARINA UYUM..................................121
 11.3    ÖNEMLĠ KURUMSAL KONULAR VE POLĠTĠKA KONULARI ĠLE AB'YE KATILIM ............122
 11.4    TEMEL SORUNLAR, ĠHTĠYAÇLAR, ÇÖZÜMLER VE ÖNCELĠKLER......................................122
   11.4.1 Kaynak ve Filo Yönetimi ................................................................................................................122
   11.4.2 YetiĢtiricilik .......................................................................................................................................124
   11.4.3 ĠĢleme ve Pazarlama ........................................................................................................................126
   11.4.4   Ġçsu Balıkçılığı ..............................................................................................................................128
   11.4.5   Balıkçılık Alanları .........................................................................................................................128
   11.4.6 Rekabet Edebilirlik.............................................................................................................................129
   11.4.7   Ġnsan Kaynakları ...........................................................................................................................131
   11.4.8   Su Ortamı......................................................................................................................................131
   11.4.9   ĠZKD ............................................................................................................................................132
 11.5    KAMU HARCAMALARI – ANA BELĠRLEYĠCĠLER ...................................................................133
1.0     GĠRĠġ- METODOLOJĠ ............................................................................................................................173
 1.1    ARKA PLAN - TANIMLAR .............................................................................................................173
 1.2    VERĠ TOPLAMA YÖNETMELĠĞĠ ..................................................................................................175
2.0     TÜRK SU ÜRÜNLERĠNĠN PERFORMANSI ..................................................................................176
 2.1    SU ÜRÜNLERĠ ĠSTATĠSTĠKLERĠNE GÖRE YAPILAN ANALĠZ ...............................................178
 2.2    KARADENĠZ BALIKÇILIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ YÜRÜTÜLEN ÇALIġMAYA GÖRE YAPILAN
 ANALĠZ ...........................................................................................................................................................180
   2.2.1   Genel Analiz.................................................................................................................................180
   2.2.2   Kıyı Filosu ....................................................................................................................................181
   2.2.3   Gırgır Filosu .................................................................................................................................182
   2.2.4   Trol Filosu ....................................................................................................................................183
   2.2.5   Trol-Gırgır Filosu .........................................................................................................................183
   2.2.6   Özet: Karadeniz Balıkçılığı ..........................................................................................................184
 2.3    KARADENĠZ ÖRNEĞĠ TEMELĠNDE TÜRK AV FĠLOSUNUN ANALĠZĠ ..................................185
 2.4    VERĠ KÜMELERĠ VE ÇALIġMA SONUÇLARININ KARġILAġTIRILMASI ............................185
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                               ġubat 2007
                                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
HARĠTALAR, TABLOLAR VE ġEKĠLLER LĠSTESĠ
Table 1: Tur key: Recent Econo mic Indicators  4
                        1
TABLO 1: TÜRKĠYE’NĠN SON EKONOMĠK GÖSTERGELERĠ ................................................................................................ 17
ġEKĠL 2: TÜRKĠYE’NĠN GSHY BÜYÜMESĠ........................................................................................................................ 18
TABLO 3: TÜRKĠYE: YILLIK TOPLAM HANE HALKI GELĠRĠ DAĞILIMI .............................................................................. 18
ġEKĠL 4: YTL/ABD DOLARI PARĠTESĠ (2006) .................................................................................................................. 19
ġEKĠL 5: BELLĠ BAġLI EKONOMĠK SEKTÖRLERĠN ĠSTĠHDAMDAKĠ PAYLARI (1980-2004).................................................. 19
TABLO 6: Ġġ GÜCÜ MALĠYETĠNĠN REKABET EDEBĠLĠRLĠĞĠ................................................................................................ 21
TABLO 7: TÜRKĠYE: ÖZET VERĠLERLE DIġ TĠCARET VE ÖDEMELER DENGESĠ ................................................................. 21
TABLO 8: DEMOGRAFĠK VERĠLER (2005) .......................................................................................................................... 21
TABLO 9: TÜRK SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜNE VERĠLEN DEVLET YARDIMI .......................................................................... 23
TABLO 10: ÇOK YILLI GÖSTERGESEL MALĠ ÇERÇEVE BÜTÇESĠ (MĠLYON AVRO)............................................................. 26
ġEKĠL 11: TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI SU ÜRÜNLERĠ TEġKĠLAT YAPISI .................................................................. 28
TABLO 12: TKB SU ÜRÜNLERĠ BÜTÇESĠ 2004-2005 (YTL) .............................................................................................. 30
TABLO 13: SU ÜRÜNLERĠ/ DENĠZ BĠLĠMLERĠ FAKÜLTELERĠ OLAN ÜNĠVERSĠTELER ........................................................ 32
TABLO 14: SU ÜRÜNLERĠ KOOPERATĠFLERĠ BĠRLĠKLERĠ .................................................................................................. 33
TABLO 15: TÜRK HUKUK SĠSTEMĠ ..................................................................................................................................... 34
TABLO 16: BÖLGE VE TÜRLER ĠTĠBARĠYLE TÜRK BALIKÇILIĞI ......................................................................................... 38
TABLO 17: ANA TĠCARĠ TÜRLERĠN ÜRETĠM MĠKTARLARI: 1990-2005(MT) ...................................................................... 39
TABLE 18: BALIKÇILIK ALANLARI ĠTĠBARĠYLE SU ÜRÜNLERĠ ÜRETĠMĠ: 1970-2005 (%).................................................. 39
ġEKĠL 19: DENĠZ ÜRETĠMĠ ĠLE ĠÇSU ÜRETĠMĠNĠN KARġILAġTIRILMASI: 1970-2005 ('000 MT) ........................................ 40
ġEKĠL 20: BÖLGELER ĠTĠBARĠYLE TOPLAM DENĠZ BALIKLARI ÜRETĠMĠ: 1986-2005 (MT) ............................................... 41
ġEKĠL 21: HAMSĠ TÜKETĠMĠ EĞĠLĠMLERĠ: 1990-2005 ...................................................................................................... 42
TABLO 22: KABUKLULAR VE DĠĞER TÜRLERĠN ÜRETĠM MĠKTARI (2005) (MT)................................................................. 42
TABLO 23: LĠMAN ALTYAPISININ DAĞILIMI ...................................................................................................................... 46
TABLO 24: BÖLGELER ĠTĠBARĠYLE BALIKÇI TEKNESĠ TĠPLERĠ: 1991-2005 ...................................................................... 48
TABLO 25: BOY GRUPLARI ĠTĠBARĠYLE BALIKÇI TEKNELERĠNĠN DAĞILIMI – 1998-2005................................................. 49
TABLO 26: MOTOR GÜÇLERĠ (BG) ĠTĠBARĠYLE BALIKÇI TEKNELERĠNĠN DAĞILIMI: 1998 - 2005 ................................... 50
TABLO 27: TAYFA SAYILARI ĠTĠBARĠYLE BALIKÇI TEKNELERĠNĠN DAĞILIMI – 1998-2005 .............................................. 50
TABLO 28: SAHĠL GÜVENLĠK KOMUTANLIĞI'NIN ĠZKD FAALĠYETLERĠNDE KULLANDIĞI DENĠZ ARAÇLARI ................... 52
HARĠTA 29: KORUMA ALANLARI VE MĠLLĠ PARKLAR ........................................................................................................ 63
ġEKĠL 30: EKAY PLANLAMA SÜRECĠ ................................................................................................................................ 65
TABLO 31: ĠÇSU BALIKÇILIĞI ENVANTERĠ ........................................................................................................................ 69
HARĠTA 32: ĠÇSU HAVZALARI (EĠEĠ, 2005) ...................................................................................................................... 69
TABLO 33: ĠÇSU BALIKÇILIK ALANLARI VE ANA BALIK TÜRLERĠ ..................................................................................... 70
TABLO 34: MĠKTAR VE DEĞER ĠTĠBARĠYLE ĠÇSU ÜRÜNLERĠ ÜRETĠMĠ: 2000-2005 (MT/YTL) ......................................... 70
TABLE 35: ĠÇSU ÜRÜNLERĠ ÜRETĠM MĠKTARI VE DEĞERĠ (2005) .................................................................................... 71
TABLO 36: ĠLLER ĠTĠBARĠYLE BALIKÇI RUHSAT TEZKERESĠ VE RUHSATLI TEKNE SAYISI................................................ 72
TABLO 37: ĠÇSU ÜRÜNLERĠ ÜRETĠMĠ 1994-2005 (MT)..................................................................................................... 73
TABLO 38: KULUÇKAHANE TEKNĠK PERSONEL GEREKSĠNĠMLERĠ .................................................................................... 76
ġEKĠL 39: YETĠġTĠRĠCĠLĠKLE ÜRETĠMDE KAYDEDĠLEN GELĠġMELER – ANA TÜRLER (MT)............................................... 78
TABLO 40: TÜRKĠYE’DE YETĠġTĠRĠCĠLĠKLE ÜRETĠM: 1994-2005 (MT) .............................................................................. 78
TABLO 41: TĠCARĠ ÖNEME SAHĠP TÜRLERĠN YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ: 2000-2005(MT)............................................................... 79
ġEKĠL 42: TÜRLER ĠTĠBARĠYLE YETĠġTĠRĠCĠLĠKLE ÜRETĠM (2005) ................................................................................... 79
TABLO 43: TÜRLER VE ALT SEKTÖRLER ĠTĠBARĠYLE BALIK ÇĠFTLĠĞĠ SAYISI ................................................................... 80
TABLO 44: ÜRETĠM KAPASĠTELERĠ ĠTĠBARĠYLE BALIK ÇĠFTLĠĞĠ SAYISI ........................................................................... 80
TABLO 45: DENĠZ ÜRÜNLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLME ġEKĠLLERĠ: 2005 (MT) ................................................................. 87
TABLO 46: YILLIK BALIK TĠCARETĠ (MĠKTAR VE DEĞER ĠTĠBARĠYLE): 2000-200685 ........................................................ 87
TABLO 47: SU ÜRÜNLERĠ ĠTHALAT VE ĠHRACATI: 2005 .................................................................................................... 88
ġEKĠL 48: SU ÜRÜNLERĠ ĠTHALAT-ĠHRACAT DEĞERLERĠ (MĠLYON TL) ........................................................................... 88
ġEKĠL 49: KĠġĠ BAġINA SU ÜRÜNLERĠ TÜKETĠMĠ ĠLE YIL ORTASI NÜFUSUN KARġILAġTIRILMASI ................................... 90
ġEKĠL 50: PERAKENDE GIDA SATIġLARININ PAYI - 2002 .................................................................................................. 91
TABLO 51: TOPTAN SATIġ MERKEZLERĠ ........................................................................................................................... 94
TABLO 52: SU ÜRÜNLERĠ ĠġLEME KAPASĠTESĠ VE KULLANIMI - 2004 .............................................................................. 96
ġEMA 53: ĠSTANBUL BALIK HALĠ BALIK FĠYATLARI: 1996-2004 ...................................................................................... 99
TABLO 54: ĠTHAL/ĠHRAÇ EDĠLEN SU ÜRÜNLERĠ ĠÇĠN GENEL GÜMRÜK VERGĠSĠ ORANLARI ĠLE AB GÜMRÜK


                            Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

  VERGĠSĠ ORANLARI ................................................................................................................................................. 101
TABLO 55: KARADENĠZ AV FĠLOSUNUN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ VE MALĠ GÖSTERGELERĠ ............................................... 104
TABLO 56: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ BALIKÇI TEKNELERĠNĠN OPERASYONEL ÖZELLĠKLERĠ: EGE DENĠZĠ - AKDENĠZ ............... 105
TABLO 57: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ BALIKÇI TEKNELERĠNĠN GĠDER KALEMLERĠ: EGE DENĠZĠ - AKDENĠZ .............................. 106
TABLO 58: KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ BALIKÇI TEKNELERĠNĠN BRÜT VE NET NAKĠT AKIġI (ABD DOLARI) ................................ 106
TABLO 59: MARMARA DENĠZĠ KARĠDES FĠLOSUNUN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ.................................................................... 107
TABLO 60: KARĠDES FĠLOSU – ORTALAMA TEKNE VERĠLERĠ (AV MĠKTARI, FĠYATLAR, GELĠR) VE PAZARLAMA
  KANALLARI .............................................................................................................................................................. 108
TABLO 61: KARĠDES FĠLOSU – TEKNE GELĠR-GĠDERLERĠ (2004 YILI ORTALAMA DEĞĠġKEN MASRAFLAR, GAYRĠ
  SAFĠ ÜRETĠM DEĞERĠ VE BRÜT KAR) ..................................................................................................................... 108
TABLO 62: BOY GRUPLARI ĠTĠBARĠYLE TÜRKĠYE LEVREK VE ÇĠPURA ÜRETĠMĠNĠN ANALĠZĠ ......................................... 110
TABLO 63: LEVREK VE ÇĠPURA ÜRETĠM ÇĠFTLĠKLERĠNĠN ĠSTĠHDAM YAPISI VE VERĠMLĠLĠĞĠ ....................................... 110
TABLO 64: LEVREK VE ÇĠPURA ĠÇĠN KARġILAġTIRMALI ÇĠFTLĠK ÖNCESĠ ÜRETĠM MALĠYETLERĠ (AVRO/KG) TABLO
  25: LEVREK VE ÇĠPURANIN ÇĠFLĠK ÖNCESĠ ÜRETĠM MALĠYETLERĠ (AVRO/KG) .............................................................. 111
TABLO 65: HAMSĠ ĠÇĠN TAHMĠNĠ DONDURMA VE DEPOLAMA MALĠYETLERĠ (YTL/KG) ................................................. 113
TABLO 66: ULUSAL GÖSTERGELER - TÜRKĠYE, 2002123 .................................................................................................. 115
TABLO 67: ZĠRAAT BANKASI KREDĠLERĠ (TEMMUZ 2006) .............................................................................................. 117EKLER

Ek 1:          GörüĢme Yapılan KiĢilerin Listesi
Ek 2:          Balıkçı Limanları
Ek 3:          Balıkçılık Ġdari Binası Yerlerini Gösterir Harita
Ek 4:          Pazarlama Zinciri AkıĢ ġemaları
Ek 5:          AB Tescilli ĠĢleme Tesislerinin Yerlerini
            Gösterir Harita
Ek 6:          Karadeniz Av Filosu Gelir-Gider Tablosu
Ek 7:          SWOT Analizi
Ek 8:          Tür Listesi
Ek 1:          Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum ve NPAA –
            Mevcut Durum
Ek 2:          Filo Karlılık Durumunun Analizi
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                              ġubat 2007
                                Su Ürünleri Müktesebatı Uyum MerkeziAKRONĠM VE KISALTMALAR

YM      Yetkili Makam
OBP     Ortak Balıkçılık Politikası
SGK     Sahil Güvenlik Komutanlığı
CIP     Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Programı
CITES    Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine ĠliĢkin SözleĢme
CPUE     Birim Çaba BaĢına DüĢen Av
DCR     Veri Toplama Yönetmeliği (1639/2001 sayılı AK Yönetmeliği)
KKGM     Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
TÜGEM    Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve GeliĢtirme Genel Müdürlüğü
Ekosisteme Dayalı BYP Ekosisteme Dayalı Balıkçılık Yönetim Planları
FAVÖK     Faiz, Vergi ve Amortisman Öncesi Kar
VAÖK     Vergi ve Amortisman Öncesi Kar
AK      Avrupa Komisyonu/ Konseyi
AB      Avrupa Birliği
ÇED      Çevresel Etki Değerlendirmesi
FAC      Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
FAO      BM Gıda ve Tarım Örgütü
SÜBĠS     Su Ürünleri Bilgi Sistemi
BYP      Balıkçılık Yönetim Planı
FP7      7. Çerçeve Programı
TZE      Tam Zaman EĢdeğeri (istihdam)
GAP      Güneydoğu Anadolu Projesi
BNA      Brüt Nakit AkıĢı
T.C.     Türkiye Cumhuriyeti
BKD      Brüt Katma Değer
HA      Hektar (metin içinde ―ha‖ biçiminde yazılacaktır)
YDGT     Yüksek Düzeyde Göçmen Türler
ICCAT     Uluslararası Atlantik Orkinos Balıklarının Korunması Konvansiyonu
EKAY     Entegre Kıyı Alanları Yönetimi
IFQ      Bireysel Av Kotası
IPA      Katılım Öncesi Araç
IPARD     Katılım Öncesi Araç (Kırsal Kalkınma)
YDBD     Yasa dıĢı, BildirilmemiĢ, DüzenlenmemiĢ (balıkçılık faaliyetleri)
IUCN     Dünya Koruma Birliği
KG      Kilogram (metin içinde ―kg‖ biçiminde yazılacaktır)
ĠGKO     ĠĢ Gücü Katılım Oranı
TKB      Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı
ĠZKD     Ġzleme Kontrol ve Denetim
MT      Metrik Ton (metin içinde ―mt‖ biçiminde yazılacaktır)
NNA/TK    Net Nakit AkıĢı – Toplam Kazanç
STK      Sivil Toplum KuruluĢu
NPAA     AB Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Planı
NRDS     Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi
NUTS     Ġstatistik Bölge Birimleri Sınıflandırması
NPAA     AB Müktesebatının Üstlenilmesine ĠliĢkin Türkiye Ulusal Programı
OECD     Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı
ÜÖ      Üretici Örgütü
AR-GE     AraĢtırma ve GeliĢtirme
RIB      Sert Gövdeli ġiĢme Bot
YG      Yatırım Getirisi (Toplam yatırıma bölünerek elde edilen net nakit akıĢı)
KOBĠ     Küçük ve Orta Büyüklükteki ĠĢletmeler


                  Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

ÖKA       Özel Koruma Alanı
DPT       Devlet Planlama TeĢkilatı
SÇE       Sektör ÇalıĢması Ekibi
TAC       Toplam Avlanabilir Miktar
TAT       EĢleĢtirme (Projesi) DanıĢmanlık Ekibi
BM       BirleĢmiĢ Milletler
GĠS       Gemi Ġzleme Sistemi
YTL       Yeni Türk Lirası
%        Yüzde (yaĢ)
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
YÖNETĠCĠ ÖZETĠ
Su Ürünleri Sanayisi – Özet Ġstatistiki Bilgiler
1. 2005 yılında, toplam su ürünleri üretimi 544.773 mt olarak gerçekleĢmiĢtir. Üretimin 334.248
  mt‘si (toplam miktarın %61‘i) deniz ürünleri avcılığı, 118.277 mt‘si (%22) yetiĢtiricilik, 46.115
  mt‘si (%8) içsu ürünleri avcılığı ve geriye kalan 46.133 mt‘si (%9) diğer deniz ürünlerinin
  (kabuklular, vb.) avcılığından sağlanmıĢtır. Türkiye, dünya toplam su ürünleri üretiminin yaklaĢık
  %0.6‘sını karĢılamaktadır.
2. Ülke genelinde, denizlerde 18.000‘den fazla ruhsatlı balıkçı teknesi faaliyet göstermekte
  (içsularda faaliyet gösteren balıkçı teknesi sayısı 3.000‘dir), ruhsatlı balıkçı sayısı 100.000'i
  bulmaktadır.
3. Toplam deniz balıkları üretiminin yaklaĢık %41‘i tek baĢına hamsi avcılığından sağlanmaktadır.
4.  Deniz av filosunun yıllık gayri saf hasılası 500 milyon Avro civarındadır. Su ürünleri sektörüne
   yıllık 70 milyon Avro tutarında devlet yardımı aktarılmaktadır.
5.  Avcılık sektöründe 482 su ürünleri kooperatifi, 13 su ürünleri kooperatif birliği ve 1 merkez
   kooperatif birliği faaliyet göstermektedir. TKB merkez ve taĢra teĢkilatında yaklaĢık 560 su
   ürünleri personeli görev yapmaktadır.
6. Su ürünleri sektörünün (avcılık, iĢleme, yetiĢtiricilik, lojistik hizmetler dahil olmak üzere) Gayri
  Safi Yurtiçi Hasıladaki payı %0.4 civarında olup, toplam tarımsal üretimin yaklaĢık %2.7‘si tek
  baĢına su ürünleri avcılığından gelmektedir.
7.  Su ürünleri yetiĢtiriciliği bakımından Türkiye, Avrupa‘nın (Norveç dahil) beĢinci büyük yetiĢtirici
   ülkesidir. Türkiye, ayrıca, kabuklu su ürünleri üretimi hariç olmak üzere Norveç ve Ġngiltere‘den
   sonra üçüncü büyük su ürünleri üreticisidir. Türkiye aynı zamanda, levrek ve çipura
   (Yunanistan‘dan sonra) ile bunların yanında gökkuĢağı alabalığı (Norveç‘ten sonra) üretiminde
   Avrupa‘nın ikinci büyük üretici ülkesidir.
8. Türk yetiĢtiricilik sektörü geçtiğimiz üç yılda üretim rakamları açısından %25‘lik bir büyüme
  oranı yakalayarak Avrupa‘nın en hızlı büyüyen yetiĢtiricilik sektörü olmuĢtur.
9. 2005 yılında, toplam su ürünleri üretiminin (miktar itibariyle) %78‘si avcılık, %22‘si
  yetiĢtiricilikten sağlanmıĢtır; değer itibariyle bakıldığında bu oranlar sırasıyla %69 ve %31'dir.

Kilit Konular – Mevcut Durumun Analizi
10. Güçlü Yönler: Nitelikli TKB personeli; deneyimli, iyi yetiĢmiĢ gemi kaptanları ve tayfalar; güçlü
  akademik altyapı; büyük ve modern teknelere sahip iyi bir av filosu; güçlü gelenekler; karaya
  çıkarılan çeĢitli ve kaliteli av; görece temiz sular; iyi içsu kaynakları; güçlü bir büyüme gösteren
  bir yetiĢtiricilik sektörü; dinamik özel sektör iĢleme sanayisi; güçlenen ekonomik koĢullar.
11. Zayıf Yönler: Su ürünleri sektörü politikalarındaki boĢluk; balık popülasyonlarının durumu
   hakkında bilgi eksikliği ve bunun yanında yetersiz stok değerlendirmesi verileri (hem deniz hem
   içsu balıkçılığında); bazı balık stokları üzerindeki olası aĢırı av baskısı konusundaki belirsizlikler;
   sınırlı balıkçılık yönetimi ve ĠZKD faaliyetleri ve bunların yanında EKAY ve ekosistem
   konularının bilinmemesi; bazı limanlarda balıkçılık altyapısının yetersizliği; avlanan ürünlerden
   azami ekonomik yarar sağlanamaması; yetiĢtiriciliğin yaygınlaĢtırılması konusunda yetersiz
   stratejik kontrol; gençlerin su ürünleri sanayisine yönelmemesi ve içsu balıkçılığına yatırım
   yapılmaması; zayıf iç piyasa standartları ve piyasa düzeninin olmaması.
12. Fırsatlar: Karar alma süreci ("birlikte yönetim‖), stok değerlendirmesi ve ĠZKD faaliyetlerine daha
   yüksek düzeyde paydaĢ katılımının sağlanması; Türk su ürünleri piyasasının AB‘ye doğru
   geniĢlemesi; su ürünleri sanayisinin geliĢtirilmesi ve mesleğe yeni baĢlayan balıkçıların eğitimi
   için Avrupa yapısal fonlarından yararlanılması; eğlence amaçlı balıkçılığın ve balıkçılık


                    Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

  ekoturizminin (özellikle içsularda) geliĢtirilmesi; pelajik balıkların katma değerinin artırılması;
  SÜBĠS ve tam bir tekne kayıt sisteminin kurulması; su ürünleri sektöründe istihdam olanaklarının
  artırılması; kırsal ekonomide büyüme sağlanması.


13. Tehditler: AĢırı avlanma ve aĢırı filo kapasitesi (karaya çıkarılan avla ilgili istatistikler gerçek
  rakamları yansıtmayabilmekte, karaya çıkarılan gerçek av miktarı bu rakamların %50-70 üzerinde
  olabilmektedir); teknelerde teknolojik araçların daha fazla kullanılmasıyla beraber av filosunun
  artan av çabası; aĢırı avlanma sonucu ortalama balıkçılık gelirlerinde düĢüĢler olması; devletin
  etkili balıkçılık yönetimine yönelik desteklemelerinin istenilen düzeyde olmaması; balıkçılık
  dinamiklerinin yeterince araĢtırılmaması ve bilinmemesi; yetersiz çevre planlaması; ortak kaynağa
  zarar veren, düzenlenmemiĢ balıkçılık faaliyetlerinin varlığı.
Su Ürünleri Müktesebatına Uyumun Sağlanması Konusunda Kaydedilen Ġlerlemeler
14. Yirmi dokuz adet Balıkçılık Ġdari Binasının yapım iĢleri tamamlanmıĢ, 30 bina için ekipman temin
  iĢleri bitirilmiĢtir. Ayrıca, üç binada ĠZKD ve balıkçılık yönetim sistemlerini iyileĢtirme çalıĢmaları
  devam etmektedir.
15. TKB bünyesinde bir SÜBĠS, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde ise bir Balıkçılık Ġzleme
  Merkezi kurulmuĢtur.
16. GĠS'in bir balıkçılık yönetim aracı olarak kullanılması ile ilgili deneme çalıĢmaları devam
etmektedir.
17. Bir sektör çalıĢması yapılmakta ve katılım öncesi (IPA) yapısal fonlara eriĢim için yönlendirme
  sağlayacak bir stratejik plan taslağı hazırlanmaktadır.
18. Ġki ön balıkçılık yönetim planı hazırlanmıĢtır.
 19. 2005 yılından bu yana, yüzlerce TKB görevlisine su ürünleri müktesebatının bütün yönleriyle
   ilgili eğitimler verilmiĢ ve çalıĢma ziyaretleri düzenlenmiĢtir.
20. OBP çerçevesinde bir paydaĢ bilinçlendirme programı hayata geçirilmiĢtir.
21. Su ürünleri kanununda değiĢiklikler yapılarak yasal uyum sürecine katkı
sağlanmıĢtır. Su Ürünleri Sektörü için Öncelikli Stratejik GeliĢim Hedefleri
Kurumsal Hedefler ve Politika Hedefleri
22. Su ürünleri avcılığı ve yetiĢtiriciliği sektörü için uyumlu bir ulusal politika geliĢtirilmesi (açık bir
  politikanın olmaması, yönetim tedbirlerine iliĢkin kalıcı bir yaklaĢım benimsenmesini
  engellemekte ve sektör için etkili bir planlama yapılmasını sınırlamaktadır).
23. Sektör stratejisinin hayata geçirilmesi ve bir EKAY stratejisinin geliĢtirilmesi.
24. TKB su ürünleri hizmetleri kadrosunun iki katına çıkarılması (görevli sayısı yaklaĢık 1000 kiĢiye
  çıkarılmalıdır) ve su ürünleri çekirdek uzmanlarının eğitimden geçirilmesi.
25. Sektörü daha iyi bir yönetim yapısına kavuĢturarak su ürünleri bütçesinin artırılması (kaynaklar
  kiralanmak suretiyle yapılabilir) ve sektöre yönelik mali yardımın gözden geçirilmesi ve yeniden
  tahsisinin sağlanması. Türkiye‘de su ürünleri yönetim giderlerine yönelik devlet yardımı için,
  karaya çıkarılan avın toplam değerinin %7.5‘i uygun bir oran olmaktadır (2004 yılında miktar
  olarak bu 1.023 milyar YTL olarak gerçekleĢmiĢtir). 2005 verilerine bakıldığında, bu miktarın
  76.72 milyon YTL civarında gerçekleĢeceği hesaplanmaktadır – bir baĢka deyiĢle 58.6 milyon
  YTL olan mevcut tahmini bütçenin %30 üzerine çıkacaktır.
26. Su Ürünleri konusunda yeni bir kanun tasarısı hazırlanması, su ürünleri yetiĢtiriciliği yasasının
  çıkarılması ve daha Ģeffaf bir piyasa düzeni oluĢturmak amacıyla piyasa standartları mevzuatının
  hayata geçirilmesi.
27. Kaynak yönetimi alanında paydaĢ katılımını artıracak ve bazı balıkçılık alanlarında av çabasını
  (kapasitesini) azaltacak bir strateji belirlenmesi.
28. Sektör yönetimi (özellikle deniz gözetim) konusunda bakanlıklar arası koordinasyonu artırmak

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

  amacıyla kurumlar arasında protokoller (Mutabakat Zaptı) yapılması.
29. Teklif edilen Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği DanıĢma Komitesinin hayata geçirilmesi (bu
  komitelerin kurulmasındaki amaç, TKB‘ye bilimsel tavsiyelerle destek verilmesi ve faaliyetlerin
  geliĢtirilmesi, izleme ve yönetim düzenlemelerinin uygulanmasında Türk balıkçılık kesiminin
  daha aktif bir rol üstlenmesinin sağlanması olacaktır).Deniz Balıkçılığı AraĢtırma, Yönetim ve ĠZKD
30. Doğru ve kapsamlı bir stok değerlendirme programının hazırlanması.
31. Av ve av çabasına iliĢkin verilerin toplanmasında doğru yöntemlerin uygulanması, filo
  sınıflandırmasını gerçekleĢtirebilmek için filo kayıt sisteminin tamamlanması.
32. Türk deniz kaynaklarının (artan av baskısı altındadır) yönetiminde ihtiyatlılık ilkesinin
  benimsenmesi.
33. Deniz ekosistemi ile içsu havzası (su toplama havzası) ve yüksek düzeyde göçmen türlere dayalı
  balıkçılık yönetim planlarının hazırlanması ve uygulanması (Balıkçılık yönetim planları, yetersiz
  dahi olsa mümkün olan en iyi bilimsel veriler temelinde hazırlanmalıdır).
34. SÜBĠS‘in hayata geçirilmesi ve belli bir büyüklüğün üzerindeki teknelerde GĠS kullanımının
sağlanması.
35. Karaya çıkarılan avın daha iyi kontrolünü sağlamak üzere belirli limanların
dahil edileceği bir sistem geliĢtirilmesi. Ġçsu Balıkçılığı
36. Ġçsu balık popülasyonu dinamik ve biyokütlesinin durumu ve boyutunun değerlendirilmesi.
37. Ġçsulardaki ticari balıkçılık faaliyetlerine yönelik daha güçlü ĠZKD sisteminin getirilmesi ve kırsal
  ekonominin geliĢmesine destek sağlamak amacıyla küçük ölçekli yatırımların artırılması.
38. Spor amaçlı balıkçılığın büyüklüğünün ve eğlence amaçlı balıkçılık ve ekoturizmin
  geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmaların uygulanabilirliğinin araĢtırılması.
YetiĢtiricilik
39. YetiĢtiricilik sektörünün sürdürülebilir geliĢimi için daha iyi bir yönetim ve planlama yapısı elde
  edilmesi, yetiĢtiriciliği yapılan balık türü sayısının artırılması, ürün ve pazar çeĢitliliğinin
  sağlanması gerekmektedir.
40. YetiĢtiricilik sektörünün entegre kıyı alanları yönetim programlarına dahil edilmesi yoluyla daha
  iyi bir planlama yapılmasının sağlanması.
41. Alabalık sanayisi için bölgesel damızlık balık yönetimi getirilmesi ve kuluçkahanelerin kurulması.
42. Orkinos besiciliğine sınırlar getirilmesi ve bu türün besiciliğinin daha iyi denetiminin sağlanması.
43. AraĢtırmaların yaygınlaĢtırılması, yayım hizmetlerinin geliĢtirilmesi.     PaydaĢlar, üretici
  dernekleri ve kamu kuruluĢları arasında daha güçlü bir ortaklık yapısının sağlanması.
44. Daha iyi bir balık sağlığı yönetimi, düzenlemesi ve hastalık
kontrolünün sağlanması.
Balık Pazarlama ve ĠĢleme
45. Avların kalitesini (özellikle pelajik balıkçılıkta) artırmak amacıyla teknede değerlendirme (büyük
  teknelerde) sisteminin tesisine dönük yatırım yapılması.
46. Soğuk depo tesisleri, buz kullanımının artırılması ve plastik balık kasalarının kullanımı konusunda
  eğitim verilmesi de dahil olmak üzere su ürünleri toptan ve perakende satıĢ sistemlerine yatırım
  yapılması.
47. Pelajik avların katma değerini artıracak fırsatların araĢtırılması (özellikle hamsinin balık unu
  sanayisi dıĢında da kullanımının sağlanmasına yönelik fırsatların araĢtırılması)                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

48. Gıda sağlığı ve hijyeni yönetmeliklerinin uygulanması, ürün standartlarının hayata geçirilmesi,
  toptan satıĢ uygulamalarının geliĢtirilmesi ve balık dağıtım yapısının düzenlenmesini sağlayacak
  daha güçlü bir denetim hizmeti verilmesi.
49. Kayıt dıĢı su ürünleri iĢleme tesislerinin düzenleme ve denetiminin iyileĢtirilmesi.
50. Ürün izlenebilirliğinin geliĢtirilmesi, tüketici eğitimini amaçlayan bir kampanyanın hayata
geçirilmesi.
51. Bir Üretici Örgütleri sisteminin tesis edilmesi (baĢlangıçta, bir pilot proje aracılığıyla
gerçekleĢtirilebilecektir).
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi


GĠRĠġ VE TEġEKKÜR
Bu su ürünleri avcılığı ve yetiĢtiriciliği sektör çalıĢması Ekim 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında,
Ankara‘da bulunan Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi (FAC)‘nin çalıĢanları ve aynı merkezde
görevli yabancı ve yerli danıĢmanların oluĢturduğu bir ekip tarafından yürütülmüĢtür. Bu çerçevede
Ekim 2006 boyunca kapsamlı saha çalıĢmaları yapılmıĢ, kamu kesimi ve özel kesim temsilcileriyle
istiĢareler gerçekleĢtirilmiĢtir – görüĢülen kiĢilerin bir listesi için bakınız Ek 1.


Bu sektör çalıĢması, AB destekli Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal
Uyumu Projesi kapsamındaki tanımlanmıĢ bir faaliyeti (C1-3.a) ve raporlama çıktısını
oluĢturmaktadır. Bu çalıĢmayla beraber sektör planlama sürecinin önemli bir adımı tamamlanmıĢ
olacaktır. Bu sektör çalıĢmasında esas olarak ele alınan konuları, su ürünleri sektörünün ulusal
ekonomik refaha katkısı ve AB üyeliğinin su ürünleri sektörü üzerinde doğuracağı sonuçlar
oluĢturmuĢtur. Bu çalıĢmanın ana bileĢenleri arasında Ģunlar yer almaktadır: sektöre yönelik bir
gözden geçirme (sektörün değerlendirilmesi), teĢhis (sektörün analizi) ve geliĢtirme seçeneklerinin
sunumu.

Sektör çalıĢması, su ürünleri sektörü stratejik planının hazırlanmasında önemli bir planlama aracı ve
girdisini oluĢturmaktadır. Söz konusu stratejik plan TKB ile yakın iĢbirliği içinde 2007 baĢlarında
tamamlanacaktır. Bu yüzden, bu çalıĢmadan elde edilecek bulguların Türk Hükümetinin su ürünleri
sektörü için bir stratejik plan geliĢtirmeye dönük politika hedefleri doğrultusunda kullanılması
beklenmektedir. Böylece, gerek katılım öncesi kalkınma fonlarına eriĢim (örneğin, IPARD
aracılığıyla) gerekse mevcut AB gereklilikleri doğrultusunda uyumlu bir planlama aracı sağlanmasına
destek verilecektir.

Sektör ÇalıĢması Ekibi olarak, baĢta Su Ürünleri Hizmetleri Daire BaĢkanı Sayın Vahdettin Kürüm ve
vekilleri Sayın Turgay Türkyılmaz ve Sayın Haydar Fersoy olmak üzere TKB Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlüğü‘ne bu çalıĢmaya verdikleri destekten ötürü teĢekkür ederiz. Sektör ÇalıĢması Ekibi
olarak ayrıca, katkılarından dolayı baĢta Sayın Tristan Southall, Sayın Javier Martin ve Sayın Murat
Canbaz olmak üzere FAC ekibinin diğer üyelerine ve bu çalıĢmanın baĢından sonuna kadar lojistik,
editöryal ve çeviri konusundaki değerli desteklerinden ötürü Sayın Nuri Oğuz ve Sayın Filiz
Yıldırım‘a teĢekkür ederiz. Son olarak, bu çalıĢma boyunca, baĢta özel sektör temsilcileri olmak üzere
görüĢtüğümüz kiĢilere, bizi zaman ayırdıkları ve bilgilerini bizimle paylaĢtıkları için teĢekkür ederiz.
Ayrıca, TKB Tarım Ġl Müdürlüklerine sağladıkları lojistik destekten ötürü minnet ve Ģükranlarımızı
sunarız.

Bu sektör çalıĢmasını yürüten ve nihai raporu hazırlayan FAC personeli ile yabancı ve yerli
danıĢmanları aĢağıda sayıyoruz.

Yabancı Personel
Simon Diffey            Ekip Lideri/ Balıkçılık Planlama Uzmanı (FAC Personeli, BaĢ
                 Editör)
Maria Carmen Arenas         Ekip Lideri Vekili/ Sosyo-Ekonomi Uzmanı (FAC Personeli)
Ian Scott              Balıkçılık Ekonomi Uzmanı
Sean Marriott            Balıkçılık Politikası, Kurumlar ve Hukuk Uzmanı
Tony Beeching            Su Ürünleri ĠZKD, AraĢtırma ve Yönetim Uzmanı
Luc Van Hoof            Ekonomi Uzmanı (Filo Karlılık Durumunun Analizi)
Yerli Personel
Dr. Ertuğ DüzgüneĢ ve        Balıkçılık Yönetimi, AraĢtırma ve CZM Uzmanı
Dr. Mümtaz Tirasin
Dr. Sedat Yerli           Ġçsu Balıkçılığı Uzmanı
Dr. Ġbrahim OkumuĢ         Deniz ve Ġçsu YetiĢtiriciliği Uzmanı
Oktay KiriĢ             ĠĢleme, Pazarlama ve DıĢ Ticaret Uzmanı


                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa KomisyonuSORUMLULUĞUN REDDĠ

Bu raporda yer verilen görüĢler Sektör ÇalıĢması Ekibinin kendisine ait olup TKB veya Avrupa
Komisyonu Türkiye Delegasyonu'nun görüĢlerini yansıtmaz. Burada ifade edilen görüĢlerin ve
raporun içerebileceği herhangi bir maddi hata veya yorum hatası ile ilgili bütün sorumluluk Sektör
ÇalıĢması Ekibinin dir.

Bu rapor farklı kiĢiler tarafından hazırlanmıĢtır. Raporu hazırlayan kiĢilerin her biri kendilerine ait
verileri kullanmıĢ, bu veriler daha sonra raporda analiz edilmiĢtir. Bu hususun bilinmesinde yarar vardır.
ÇeĢitli resmi kaynaklardan (hükümet kaynakları) alınan verilerde farklılıklara rastlanmıĢtır.

Editör, veri kümelerinde bütün bu farklılıkları gidermeye çalıĢsa da, raporun hacmi göz önüne
alındığında bazı yerlerde bu farklılıklar giderilememiĢ olabilir - bu tür durumlarda TKB verileri esas
alınmalıdır.

ÖLÇÜ BĠRĠMLERĠ, SINIFLANDIRMA VE DÖVĠZ KURLARI
Aksi belirtilmedikçe bütün birimler metrik olarak alınacaktır. Raporda geçmesi halinde ―milyar‖
ibaresinden ―1.000 milyon‖ anlaĢılmalıdır.

TÜĠK‘ten alınan veriler genellikle "ton‖ cinsinden ifade edilmiĢtir (yazılmıĢtır) – buradan ―metrik
ton‖ anlaĢılmalı, bu birim Ġngiliz veya Amerika ölçü birimi ―ton‖ ile karıĢtırılmamalıdır. Bu yüzden,
karıĢıklığı önlemek amacıyla raporun tamamında "mt" kısaltması kullanılmıĢtır.

Bu raporda ayırıcılar için Ġngiliz rakam yazım kuralı kullanılmıĢtır – örneğin 9,999.99. Kıta
Avrupası‘nda buna tam karĢılık gelen yazım kuralı 9.999,99 Ģeklindedir.
Tür adları genellikle Ġngilizce ve/veya Latince olarak verilmiĢtir – Ek 8, FAO tarafından tanınan
eĢdeğer Türkçe tür adlarının bir tablosunu sunmaktadır.

Raporda döviz kuru için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi döviz kuru esas alınmıĢtır.
AĢağıda, 2006 yılı döviz kuru verilmektedir:

1.00 Avro (€) = 1.8 Yeni Türk Lirası (YTL)

Eski Türk Lirası‘nın (TL) geçtiği yerlerde, Yeni Türk Lirası‘na (YTL) dönüĢtürme oranı olarak
aĢağıdaki oran alınacaktır.

1.00 YTL = 1.000.000 TL
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                        ġubat 2007
                                          Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi1.0    GENEL EKONOMĠK ARKA PLAN

1.1   EKONOMĠK ÇERÇEVE
Ġkinci Dünya SavaĢı‘nı takip eden birkaç on yıllık dönemde Türkiye çeĢitli ekonomik krizlerden
geçmiĢtir. 1980‘lerin baĢlarında yapılan reformla serbest piyasa ekonomisine geçilmiĢ, ihracat ağırlıklı
bir ekonomik büyüme desteklenmiĢtir. Bu reform sonrasında ekonomi hızlı bir dönüĢüm sürecine
girmiĢ, bu süreçte güçlü bir kalkınma ivmesi yakalanmıĢ, ekonomik büyüme hızlanmıĢ ve sanayileĢme
baĢlamıĢtır. DıĢ ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve Doğrudan Yabancı Yatırımın teĢvik
edilmesiyle beraber Türk ekonomisi uluslararası rekabet alanlarına açılmıĢtır. Ancak, 1990'ların
sonunda görülen aĢırı kamu harcamaları bütçe açığını büyütmüĢ, borçlanmanın artmasına yol açmıĢ,
bunun sonucunda da, yüksek enflasyon, değiĢken döviz kuru ve ekonomik büyümedeki keskin
değiĢimlerle beraber ekonomik istikrar tehlikeye girmiĢtir. Ekonomideki bu istikrarsızlığı aĢabilmek
amacıyla, 2000 yılı baĢlarından itibaren kamu harcamalarını kısma yoluna gidilmiĢ, bu durum yüksek
enflasyon oranının düĢürülmesini sağlamıĢ ancak bu kez de sanayide daralmaya yol açmıĢtır. Bununla
birlikte, ekonomideki bu olumsuzluklar uzun ömürlü olmamıĢ, iç talep ve ihracatta toparlanma
sağlanmıĢ, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı artmıĢtır. Tablo 1, Türk ekonomisinde sağlanan
iyileĢmeye iliĢkin rakamları vermektedir.

Tablo 1: Türkiye’nin Son Ekonomik Göstergeleri
                              2001     2002     2003     2004     2005     2006
                                                         (a)      (b)
GSYH (Milyar ABD Doları) – cari fiyatlar 143.1    183.0             240.6    302.6     362.5     378.4
GSYH (Milyar ABD Doları) – satın alma 398.9      438.1             473.0    528.7     569.2     610.0
gücü paritesi
GSYH (ABD Doları) – kiĢi baĢına düĢen 2,126      2,675             3,463    4,289     5,062     5,202
cari fiyatlar
GSYH (ABD Doları) – kiĢi baĢına düĢen 5,928      6,407             6,807    7,494     7,950     8,385
satın alma gücü paritesi
Cari Hesap Dengesi (Milyon ABD Doları) -7.5      7.9              5.8     8.9      7.4      5.0
Cari Hesap Dengesi (% GSYH)         3,390   -1,522             -8,035    -15,604    -23,091    -25,466
Mal-Hizmet Ġhracatı (% GSYH)        2.4    -0.8              -3.3     -5.2     -6.4     -6.7
Yıllık Enflasyon (Yıldan Yıla % DeğiĢim) 53.9     44.8              25.2     8.6      8.2      10.2
     (a) = Geçici, (b) = Tahmini Kaynak: TÜĠK, 2006

Hükümetin mevcut ekonomik öncelikleri Ģöyle sıralanabilir: Türk ekonomisini daha rekabetçi bir
yapıya kavuĢturmak; bölgeler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkları azaltmak; istihdamı artırmak;
tarım sektörünü modernize edip yeniden yapılandırarak bu sektörde sürdürülebilir bir istihdam düzeyi
yakalamak. Su ürünleri, tarım sektörünün bir parçasıdır. Ancak, bu sektörün küçük bir bölümünü
oluĢturmaktadır.

1.2   MAKRO EKONOMĠK GÖSTERGELER
1.2.1 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Son yıllarda ekonomi güçlü ve olumlu bir büyüme eğilimine girmiĢtir; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH) 2004 yılında %8.9, 2005 yılında ise %7.4‘lük bir büyüme göstermiĢtir. Ayrıca, 2006 yılında
bütçede %5.8‘lik bir büyüme gerçekleĢmiĢtir (bakınız arka sayfada ġekil 2). 2005 yılında, kiĢi baĢına
GSYH 7,900 ABD Doları olarak gerçekleĢmiĢtir. Türkiye, üst orta gelir grubunda yer alan bir ülke
olup, BM Ġnsani GeliĢim Endeksinde orta sıralardaki yerini korumaktadır. Buna rağmen, kiĢi baĢına
düĢen GSYH‘si AB ülkelerinin gerisindedir. 2002 yılında nüfusun %20‘si yoksulluk sınırının altında
yaĢamıĢtır. 2003 yılında Gini katsayısı 0.4211 olarak hesaplanmıĢtır. Tablo 3 incelendiğinde, en düĢük

1
 Gelir dağılımı eĢitsizliği ölçümünde kullanılan bir katsayıdır. En geliĢmiĢ Avrupa ülkelerinde Gini katsayısı 0.24 ile 0.36 arasında,
ABD'de ise 0.4'ün üzerindedir. Bu, ABD'de gelir dağılımı eĢitsizliğinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.


                        Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

%20‘lik gelir grubundakiler sadece %6‘lık bir hane halkı gelirine sahipken, en yüksek %20‘lik grupta
hane halkı gelirinin %48.3 olduğu görülmektedir.

ġekil 2: Türkiye’nin GSHY Büyümesi
                                                GSYH % +/-
Kaynak: TÜĠK, 2006
Tablo 3: Türkiye: Yıllık Toplam Hane Halkı Geliri Dağılımı
  %20‘lik           1963     1968     1973     1986    1987  1994   2002  2003
  Gruplar
En düĢük %20         4.50     3.00     3.50     3.90    5.24  4.86   5.30   6.00
Sonraki %20          8.50     7.00     8.00     8.40    9.61  8.63   9.80   10.30
Sonraki %20          11.50     10.00     12.50     12.60    14.08  12.91  14.00  14.50
Sonraki %20          18.50     20.00     19.50     19.20    21.15  19.03  20.80  20.90
Sonraki %20          57.00     60.00     56.50     55.90    49.94  54.88  50.10  48.30
En yüksek %20         57.00     60.00     56.50     55.90    49.94  54.88  50.10  48.30
Gini Katsayısı        -       0.56     0.51     -      0.44  0.49   0.44   0.42
       Kaynak: Income and Consumption Inequality in Turkey: What Role Does Education Play? B. Duygan & N. Guner2

2005 yılında, tarım sektörünün GSYH‘deki payı %11.7 olarak gerçekleĢmiĢtir. Hizmet sektörü (58.5)
ve sanayi sektörü (29.8) en büyük sektörler olmuĢtur. Geçtiğimiz otuz yılda ekonominin diğer
öğeleriyle karĢılaĢtırıldığında tarım sektörü tarımsal üretim bakımından düĢüĢ göstermiĢ olsa da,
Türkiye tarımsal üretim konusunda dünyanın 7. büyük ülkesidir ve 1980‘lerden itibaren gıda
üretiminde kendi kendine yeten bir ülke olagelmiĢtir. BaĢlıca tarım ürünleri arasında pamuk, Ģeker
pancarı, fındık, buğday, arpa ve tütün yer almaktadır. En büyük sanayi kolunu tekstil ve giyim sanayisi
oluĢturmaktadır (tekstil ve giyim sanayisi 2005 yılında toplam sanayi kapasitesinin %16.3‘ünü
sağlamıĢtır). Tekstil ve giyim sanayisini sırasıyla petrol arıtma (%14.5), gıda (%10.6), kimyasal
maddeler (%10.3, demir-çelik (%8.9), otomotiv (%6.3) ve makina (%5.8) sanayisi izlemektedir.

Su ürünleri sektörünün ekonomide önemli bir payı bulunmamaktadır; bu sektörün GSYH‘ye katkısının
tam olarak ne olduğunu doğru bir Ģekilde belirlemek zor olmaktadır. Bunun nedeni, değerlerin
değiĢiklik göstermesidir. Ayrıca, su ürünleri sektörünün alt sektörlerinin (avcılık, iĢleme, yetiĢtiricilik,
içsu balıkçılığı, vs.) yüzde olarak katkısını belirlemek de zor olmaktadır. Bununla birlikte, DPT‘nin
2005 yılı verilerine dayanarak, su ürünleri sektörünün bir bütün olarak (iĢleme, yetiĢtiricilik ve lojistik
sanayisi ile birlikte) GSYH‘ye %0.47‘lik bir katkısının olduğu tahmin edilmektedir. Bu katkı, su
ürünleri avcılığından sağlanan %0.2 oranındaki katkı ile karĢılaĢtırmaya değerdir (ayrıca bakınız
Bölüm 10.7). FAO verilerine bakıldığında, Türk su ürünlerinin GSYH içindeki payının %0.3, toplam
tarımsal üretim içindeki payının ise %2.7 olduğu görülmektedir.3

2
  http://www.iue.it/FinConsEU/Burcu/EduIncInequalTurkey _DGOct2005.pdf
3
  http://www.fao.org/figis/servlet/static?dom=countrysector&xml=naso_turkey.xml

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum MerkeziKiĢi baĢına düĢen GSYH açısından bölgeler arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye‘nin, 12
bölgeye ayrılmıĢ (NUTS I) 81 Ġli vardır (NUTS III). Toplam kıyı ili sayısı 29'dur. 2002'den bu yana,
26 NUTS II ara alt bölgesi oluĢturulmuĢtur. 2001 yılında, en yoksul 5 NUTS II bölgesinde kiĢi baĢına
düĢen gelir, ortalama ulusal gelirin %33-53‘ü seviyesinde olmuĢtur. En yoksul 7 NUTS II bölgesinde
ise bu rakam %75‘in altında gerçekleĢmiĢtir. En zengin 5 bölgede kiĢi baĢına düĢen gelir, ortalama
ulusal gelirin ortalama %127-190‘ı olarak gerçekleĢmiĢtir.

1.2.2  Enflasyon, Faiz ve Döviz Kurları
1990‘larda ortalama yıllık enflasyon %80 seviyesinde iken, 2000-2003 döneminde %50 seviyesine
gerilemiĢtir. Son yıllarda Merkez Bankası fiyat istikrarının korunmasında baĢarılı olmaktadır. Yıllık
TÜFE artıĢı 2003 yılında %18.4 iken, 2005 yılında %7.7‘ye gerilemiĢtir; ancak, 2006 yılı
göstergelerine göre enflasyon oranının hükümetin %5 olarak belirlediği resmi hedefin üstünde
gerçekleĢerek, iki haneli rakamlara ulaĢması beklenmektedir.

2006 yılında uzun vadeli faiz oranı %14.0 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oran 2001 yılında %99.6 idi.
OECD bu oranın 2007‘de daha da düĢerek %12.9‘a gerileyeceğini tahmin etmektedir. Ama %12.9‘luk
bir oran bile Euro alanındaki %4.5'lik oranın oldukça üstündedir.

1 Ocak 2005‘te Yeni Türk Lirası (YTL) tedavüle girmiĢtir. 2004 yılı Aralık ayı itibariyle döviz kuru
1.00 € = 1.870.689 TL olmuĢtur. YTL tedavüle girdiğinde döviz kuru 1.00 € = l.78 YTL seviyesinden
baĢlamıĢtır. Mayıs-Haziran 2006 döneminde YTL'nin değer kaybetmesiyle birlikte (ġekil 4'te
YTL/ABD Doları paritesi gösterilmektedir) bu oran Haziran 2006‘da 1.00 € = 2.03 YTL‘ye çıkmıĢ ve o
tarihten itibaren düĢme eğilimine girerek 1.00 € = 1.87 YTL‘ye (Ekim 2006) gerilemiĢtir.


ġekil 4: YTL/ABD Doları Paritesi (2006)

          Türkiye: döviz kuru
          YTL/ ABD Doları
          Ocak 2006 Mart 2006  Mayıs 2006  Temmuz 2006 Eylül 2006
          Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası1.2.3  Ticari TeĢebbüsler, Ġstihdam ve Tarım Sektörü
1980-2004 döneminde, tarım sektörünün toplam istihdamdaki payı %50‘den %34‘e gerilemiĢtir. Bu,
850.000 kiĢilik istihdam kaybı olduğunu göstermektedir. GSYH verileri incelendiğinde, hizmet
sektörü ve sanayi sektöründe istihdamın arttığı görülür - bakınız ġekil 5:
ġekil 5: Belli BaĢlı Ekonomik Sektörlerin Ġstihdamdaki Payları (1980-2004)
                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

   Hizmetler                             Hizmetler             Tarım
                    Tarım                               %34
    %33                %50               %43
   ĠnĢaat                                             Sanayi
    %5      Sanayi                          ĠnĢaat
                                                   %18
           %12                            %5


Kaynak: Dünya Bankası4

Türkiye‘deki sorunlardan biri, 2004 yılında istihdam oranının %43.7 gibi çok düĢük bir oranda
gerçekleĢmiĢ olmasıdır (AB üyesi 15 ülkede bu oran ortalama %65 seviyesinde olmuĢtur). Dünya
Bankası raporunda5 Ģu hususlara yer verilmiĢtir: “Avrupa Konseyi‟nin 2000 yılında Lizbon'da yaptığı
toplantıda, %70'lik bir istihdam oranı hedefi konulmuştur. Bu hedef 2010 itibariyle yakalanacaktır.
Nüfusu hala büyüyen bir ülke olarak Türkiye, 2010 yılına kadar 6 yıllık süre içerisinde AB‟deki
mevcut ortalama istihdam oranını yakalamak için yaklaşık 10 milyon, Lizbon‟da hedeflenen istihdam
oranını yakalamak için de yaklaşık 14 milyon yeni iş sahası oluşturmak zorundadır. Mevcut GSYH
eğilimleri ve istihdamdaki büyümeye bakıldığında, 2010 yılı itibariyle sadece 1.5 milyon yeni iş
sahasının oluşturulabileceği görülmektedir." 2006 yılında, resmi iĢsizlik oranı %10.4 civarında
gerçekleĢmiĢtir. ĠĢsizliğin azaltılmasında karĢılaĢılan sorunları esas olarak, iĢgücüne katılma yaĢına
giren genç nüfusun çok yüksek olması ve tarımsal istihdamın sürekli olarak azalması oluĢturmaktadır.
Ancak, bu istatistikler politika yapıcıların karĢı karĢıya bulunduğu birtakım sorunları gölgelemektedir:

i.  Kadınlar arasında ĠĢ gücüne Katılma Oranının (ĠKO) düĢük olması6. 2005 yılında ĠKO %26.5
   olarak gerçekleĢmiĢtir. Oysa aynı yıl bu oran 15 AB Üye Ülkesinde %63.2 olmuĢtur.
ii. Kırsal alanlarda iĢsizliğin kentsel alanlara göre hemen hemen yarı oranda olması. Bunun
   nedeni, tarım iĢletmelerinde aile fertlerinin istihdam ediliyor olmasıdır.
iii. ĠĢsizliğin düĢük eğitim düzeyiyle iliĢkili olması.
iv. En yüksek iĢsizlik oranlarının 15-24 arası yaĢ grubunda görülmesi.

Küçük ve orta büyüklükteki iĢletmeler (KOBĠ) ulusal ekonominin en önemli parçasını
oluĢturmaktadır. Ne var ki, KOBĠ‘ler kuruluĢ ve geliĢim aĢamasında finansman bulmakta sorunlar
yaĢamaktadır. Bunun nedeni, KOBĠ‘lerin gerekli banka teminatları veya karĢı teminatlara (öz sermaye
veya iĢletme sermayesi) sahip olmamasıdır. Ayrıca, mikro kredi planları, öz sermaye finansmanı, esas
sermaye veya kuruluĢ sermayesine eriĢimleri sınırlıdır.

1.2.4     Uluslararası Rekabet Edebilirlik
Uluslararası rekabet edebilirliğin derecelendirilmesinde, aĢağıdaki alt baĢlıklar altında 20 parametre
dikkate alınır: ekonomik performans, devletin etkinliği, iĢ verimliliği ve altyapı.7 2006 ―World
Competitiveness Handbook‖ (Dünya Rekabet Edebilirlik El Kitabı)8 adlı yayında Türkiye 61
sanayileĢmiĢ ülke arasında 51. sırada gelmiĢtir (2005‘te 48., 2004‘te 55. sıradaydı). Yerkin ve IĢıkli9
"uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için rekabetçi bir fiyata ve kaliteli ürüne sahip olmak
gerekir” demektedir. ĠĢ gücü maliyeti, rekabet edebilirliğin önemli bir belirleyicisidir. Tablo 6'da
gösterildiği üzere, diğer birçok üst orta gelir grubundaki ülkelerle karĢılaĢtırıldığında Türkiye bu
açıdan iyi bir noktada bulunmaktadır.
4
 "Report No. 33254-TR Turkey Labour Market Study" 14 Nisan 2006 Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Yoksulluğun
Azaltılması Ekonomi Yönetimi Bölümü
5
 a.g.e.
6
 Bakınız "Strategic Coherence Framework‖ (Stratejik Uyum Çerçevesi) 1. Taslak 6 Ekim 2006. T.C.
7
 Bakınız IMD http://www01.imd.ch/wcc/factors/
8
 IMD 2006
9
 International Competitiveness of Turkish Agriculture: A Case for Horticultural Products Murat YERCAN, Emin IġIKLI
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ġzmir, 2003

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                       ġubat 2007
                                          Su Ürünleri Müktesebatı Uyum MerkeziTablo 6: ĠĢ gücü Maliyetinin Rekabet Edebilirliği
(Birim Katma Değer baĢına Ġmalat Sanayi ĠĢ gücü Maliyeti, 2004)
            Türkiye                             0.27
            Portekiz                             0.65
            Ġspanya                             0.68
            Yunanistan                            0.44
            Polonya                             0.61
            Macaristan                            0.54
            Meksika                             0.31
            Güney Kore                            0.49
Kaynak: Türkiye ĠĢ gücü Piyasası AraĢtırması, 2006 (2004 yılı Türkiye verileri)

1.2.5    Doğrudan Yabancı Yatırım, Turizm ve DıĢ Ticaret
Türkiye‘de Doğrudan Yabancı Yatırım çeĢitli yollarla teĢvik edilmektedir. Bunlar: büyük ölçekli
özelleĢtirmeler; Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin baĢlamasıyla birlikte oluĢan siyasi istikrar ortamı;
güçlü ve istikrarlı ekonomik büyüme; bankacılık, perakende ve telekomünikasyon sektörlerinde
gerçekleĢtirilen yapısal değiĢiklikler. Doğrudan Yabancı Yatırım yıllarca düĢük düzeyde kalmıĢtır.
Ancak, 2005 yılına gelindiğinde, Türkiye 9.6 milyar ABD Doları doğrudan yabancı yatırım çekmeyi
baĢarmıĢtır. 2006 yılında da benzer bir düzeyin yakalanması beklenmektedir. Ne var ki, bu yatırımlar
Ġstanbul (%58), Ankara (%9) ve Ege Bölgesi‘nde (%12) yoğunlaĢmaktadır. Turizm gelirlerinin
(yabancı turistler bakımından) Türk ekonomisindeki payı 2000 yılındaki %1.6 iken, 2005 yılında
%2.9‘a yükselmiĢtir. Türkiye‘yi ziyaret eden yabancı turist sayısı aynı dönemde 10.4 milyondan 21.1
milyona, buna paralel olarak turizm gelirleri de 10.6 milyar ABD Dolarından 18.2 milyar ABD
Dolarına çıkmıĢtır. Türkiye ödemeler dengesi açığı ciddi Ģekilde artarak 2005 yılında 43.144 milyar
ABD Dolarına yükselmiĢtir. Bunun gerisinde yatan asıl nedenler olarak dünya petrol fiyatlarındaki artıĢ
ve değerlenen YTL görülmektedir.

Tablo 7: Türkiye: Özet Verilerle DıĢ Ticaret ve Ödemeler Dengesi
                     2001    2002   2003               2004    2005
İhracat (Milyon ABD Doları)       31,334   36,059  47,253             63,121    73,393
İthalat (Milyon ABD Doları)       41,399   51,554  69,340             97,548   116,537
Dış Ticaret Dengesi (Milyon ABD -10,065      -15,495 -22,087              -34,373   -43.144
Doları)
       Kaynak: TÜĠK, 2005

1.3     TÜRKĠYE’NĠN DEMOGRAFĠK YAPISI
2005 yılında, Türkiye‘nin toplam nüfusu 71.611.000, çalıĢan nüfus ise 22.046.000 (tarım,
ormancılık, avcılık ve su ürünleri sektörlerinde çalıĢan 6.403.000 kiĢi dahil olmak üzere) kiĢi olarak
belirlenmiĢtir. Nüfusun yaklaĢık 2.519.000‘i iĢsizdir (iĢsizlik oranı %10.3‘tür). CIA el kitabına10 göre,
Ģu anda nüfusun yıllık ortalama büyüme hızı %1.6 seviyesindedir. Türkiye nüfusunun 2020 yılında
81.6 milyon olması, 2050‘de ise 100 milyona yaklaĢması beklenmektedir. Tablo 8 demografik verileri
özetlemektedir:Tablo 8: Demografik Veriler (2005)
      NÜFUS (milyon kişi)               ERKEK       KADIN        TOPLAM
     Toplam nüfus                 35.747        35.864       71.611
     İş gücü                    18.213        6.352       24.565
10
   https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/tu.html


                           Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

     Çalışan nüfus               16.346           5.700          22.046
     İşsiz                   1.867           652           2.519
     İşsizlik oranı (%)             10.3            10.3          10.3
     İş gücüne katılmayan nüfus         6.996           19.264         26.260
      Kaynak: TÜĠK, 2005

Nüfus dağılımı topografi, toprak durumu ve yağıĢla çok yakından ilgilidir. YerleĢim yerleri yoğun
olarak Trakya bölgesinde ve Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarındaki verimli vadi ve düzlüklerde
toplanmıĢtır. Yukarıda belirtilen alanlar ülke toplam yüzölçümünün yaklaĢık %25‘ine karĢılık
gelmekte, ülke nüfusunun neredeyse yarısını barındırmaktadır. 2001 yılında, Nüfus Referans Bürosu11
tarafından yapılan tahmine göre, Türkiye nüfusunun %75‘i kentsel alanlarda yaĢamaktadır. Bu oran
1980 yılında %44‘tü. 2020 yılında bu oranın %87‘ye yükselmesi beklenmektedir.1212 Türkiye‘nin en
büyük Ģehri Ġstanbul‘dur. 2006 yılında bu Ģehrin nüfusunun 14 milyona yaklaĢtığı tahmin
edilmektedir. Ġstanbul‘u sırasıyla Ankara (3.1 milyon), Ġzmir (2.4 milyon), Adana (1.3 milyon), Bursa
(1.3 milyon) ve Gaziantep (0.9 milyon) takip etmektedir. 2000 yılındaki belirlemelere göre, nüfusu 500
binin üstünde 5 Ģehir daha vardır. BM, 2000-2005 döneminde kentsel nüfusun büyüme hızını %2.6
olarak tespit etmiĢtir.

2.0     DEVLET PLANLAMASI

2.1   ULUSAL KALKINMA HEDEFLERĠ
Türkiye‘nin Uzun Vadeli Kalkınma Stratejisinde, ulusal planlama stratejisi ilgili olarak aĢağıdaki
hedefler gösterilmektedir:13

• Ekonomi ve toplumun yeniden yapılandırılması;
• Bilgi toplumuna dönüĢümün sağlanması;
• Türkiye‘nin 2010‘larda bir bölgesel güç ve 2020‘lerde ise bir dünya devleti olarak etkinliğinin
artırılması;
• Türkiye‘nin Avrupa Birliği‘ne tam üyelik hedefi doğrultusunda ilerlemesi.

Ekonomik alanda belirlenen bu ulusal hedefler çerçevesinde TKB de kırsal kalkınma hedeflerini
belirleyecektir. Bu hedeflerden en önemlisi (genel hedef) Ģudur: “kırsal nüfusu sürdürülebilir çalışma
ve yaşam koşullarına kavuşturmak, bunu yaparken kendi güç ve kaynaklarını kullanmalarını ve doğal
ve kültürel varlıkların korunmasını sağlamak.”14 TKB‘nin bu Ģekilde belirlediği genel kalkınma
hedefi daha sonra kırsal ve doğal kaynak sektörleri için bir dizi uzun vadeli stratejik hedefe
dönüĢtürülmüĢtür. Bu hedefler Ģöyledir:15

•   Kırsal alanların ulusal ekonomiye katkılarının artırılması ve kentsel ve kırsal alanlar ile bölgelerin
    arasındaki geliĢmiĢlik farklarının, insanların hayat standartlarını yükseltmek suretiyle giderilmesi;
•   Nüfusun göç eğilimlerinin dengeye oturtulması ve dengeli ve sürdürülebilir bir nüfus yapısının
    sağlanması;
•   Tarım sektörünü yeniden yapılandırma sürecinde sosyo-ekonomik ve çevresel zorlukların
    hafifletilmesi;
•   Çevresel ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve
•   AB ile ekonomik ve sosyal yakınlaĢma ve mevzuat uyumunun gerçekleĢtirilmesi.

2.2     KIRSAL KALKINMA HEDEFLERĠ VE STRATEJĠSĠNĠN SEKTÖRLE ĠLGĠSĠ
Bir Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) hazırlanmıĢ ve 25 Ocak 2006‘da Yüksek Planlama
11
   Washington D.C.‘de kurulu bir Büro
12
   http://www.prb.org/pdf/Pennsy lvania_Turkey.pdf
13
   Uzun Vadeli Strateji ve 8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, s. 21. 697 sayılı TBMM Kararı, Türkiye Cumhuriyeti, Ankara, 2001
14
   Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (2006), TKB
15
   Bu hedefler karıĢıklığı önlemek için çeviri sırasında gerekli olduğu hallerde yeni ifade biçimleri/sözcüklerle verilmiĢtir.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                            ġubat 2007
                                               Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Kurulu tarafından kabul edilmiĢtir. UKKS aĢağıdaki amaçlarla hazırlanmıĢtır:

•   Kırsal kalkınma için kapsamlı bir politika çerçevesinin oluĢturulması ve AB Kırsal Kalkınma
   Politikası ile uyumun sağlanması;
•   Kırsal Kalkın Planı (2007-2013) için bir temel sağlanması. Bu plan, AB kırsal kalkınma için katılım
   öncesi yardım programı (IPARD)16 çerçevesinde hazırlanacaktır;
•   Gerek ulusal gerekse uluslararası kaynaklardan finanse edilen kırsal kalkınma program ve
   projelerinin hazırlık ve uygulama evrelerinde yer alan/ yer alacak olan paydaĢlar için bir perspektif
   sağlanması.

Bu yüzden, UKKS, kırsal kalkınma için bir rehber niteliği taĢımaktadır. UKKS dahilinde Ģunlar
tanımlanmaktadır: kırsal ekonominin nicel analizi; kalkınma fırsatları; önceki müdahalelerin sonuçları;
istenen strateji ve öncelikler.

Genel kırsal kalkınma hedefi ve uzun vadeli stratejik hedefler (yukarıda belirtilmektedir – bakınız
Bölüm 2.1) hali hazırda, TKB‘nin, aĢağıdaki hedefleri gerçekleĢtirmek için benimseyeceği bir dizi
stratejik amaca dönüĢmüĢtür:

•   Ekonomiyi geliĢtirmek, yeni iĢ fırsatları oluĢturmak;
•   Ġnsan kaynakları, organizasyon düzeyi ve yerel kalkınma kapasitesini geliĢtirmek;
•   Kırsal fiziksel altyapı hizmetlerini geliĢtirmek, yaĢam standartlarını yükseltmek ve
•   Kırsal çevreyi korumak ve geliĢtirmek.17

Bu orta vadeli stratejik amaçlar içinde, TKB su ürünleri sanayisi18 ile özellikle ilgili olan ve sonuç
olarak bir su ürünleri sektörü stratejisine kaynaklık edecek ana öğeleri tespit etmiĢtir. Bu öğeler
arasında Ģunlar yer almaktadır: su ürünleri sektörünün yeniden yapılandırılması; su ürünleri sanayisini
güçlendirmek ve zayıf yönleri gidermek suretiyle su ürünleri sektörünün sağladığı rekabet
avantajından yararlanılması; altyapı dönüĢtürümünün sağlanması, istihdamın artırılması; en iyi
maliyet ve kalitede enerji temininin sağlanması; çevrenin korunması.

2.3    KALKINMA PLANLAMASI

2.3.1 Sektöre Yönelik Desteklemenin Programlanması
TKB (ve çeĢitli devlet organları) uzun vadeli bir destek programı çerçevesinde su ürünleri sektörüne
kredi desteği, KDV/vergi iadesi/kredi ve yakıt sübvansiyonu biçimlerinde destek vermektedir.
Tablo 9: Türk Su Ürünleri Sektörüne Verilen Devlet Yardımı
              Destek Mekanizması                          2005             2006
                                               Giderler            Tahmini19
                                               (Avro)             (Avro)

16
  Bu sektör çalıĢması ve daha sonra hazırlanacak ulusal su ürünleri stratejik planı (plan 2007 baĢlarında hazırlanacaktır) RDP‘nin girdilerini
oluĢturmaktadır.
17
  Kırsal Kalkınma Stratejisi (2006), TKB
18
  Kırsal Kalkınma Stratejisinden alınmıĢtır (2006), TKB (Ek 6)
19
  Bu değerler Tarama Belgesi – 13. Fasıl (Balıkçılık) – 7. Gündem Maddesi: Devlet Yardımı‘ndan (Mart 2006) alınmıĢtır.


                           Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

Hazır/ Konserve Su Ürünleri için Ġhracat Giderleri                          637,144           634,920
Ġade Planı
Balıkçı Tekneleri (Yakıt) için Vergi Ġndirimi Planı                       45,860,000          49,832,026
YetiĢtiricilik Destekleme Planı                                 23,500,000          22,400,000
Balıkçılar ve YetiĢtiriciler için Sübvanse EdilmiĢ Kredi Planı                   589,996            827,267
TOPLAM                                              70,587,140          73,694,213
   Kaynak: http://www.tarim.gov.tr/AB_Tarim/balikcilik/ayrintili_tarama_sunumlar/7-state_aid_in_fisheries.ppt

Sektör ÇalıĢması Ekibi su ürünleri sektörünün yararlandırılacağı bu Ģekildeki mali desteklemelerin
özellikle Avrupa AntlaĢmasının 87 (1) no‘lu Maddesine uygunluk açısından gözden geçirilmesini
önerir. Anılan Madde Ģu hükmü getirmektedir: “Bir Üye Devletçe veya devlet kaynakları kullanılarak
verilecek, Üye Devletlerin birbiriyle olan ticaretini etkilediği sürece belli malların üretiminin belli
şekilde üstlenilmesini destekler mahiyette rekabeti veya devletler arasında var olan ticareti bozan
veya bozma tehlikesi bulunan ne şekilde olursa olsun herhangi bir mali yardım.” Ayrıca, sektöre
destek olarak verilebilecek/verilemeyecek yardım Ģekillerini belirleyen kuralları ortaya koyan
1198/2006 sayılı AK Yönetmeliğinin (Avrupa Balıkçılık Fonu) 6.5 ve 55.5 no‘lu Maddeleri ile
104/2000 sayılı AK Yönetmeliğine (Ortak Piyasa Düzeni) bakılmalıdır. Bu noktada, yakıt için
uygulanan vergi indirim planının yerine, küçük ölçekli balıkçılara yönelik bir baĢka destekleme
biçiminin geçirilmesi konusu ciddiyetle değerlendirilmelidir. Bu değiĢiklik Ģu nedenlerden dolayı
gereklidir: küçük teknelerin önemli bir bölümünün (bir kooperatife üye olmadıklarından veya iĢlem
maliyetleri ve benzeri nedenlerden dolayı) mevcut sübvansiyondan yararlanamaması; olasılıkla
sübvansiyondan daha çok gırgır filosunun yararlandırılacak olması. Bununla birlikte, su ürünleri
sektörünün bütününe Üye Devletlerin (ÜD) 77/388/EEC veya 2003/96/EC sayılı Direktif uyarınca
getirdiği vergi muafiyetleri devlet yardımı olmaları ölçüsünde ortak piyasa ve bildirim gerekliliğinden
muafiyet ile uyumludur.

Bu konuyla ilgili olarak, (EC) 994/98 sayılı Yönetmeliğe20 da bakılması yararlı olacaktır.

2.3.2   Su Ürünleri GeliĢtirme Politika ve Planlaması
ġu anda, su ürünleri sektörüne yönelik olarak herhangi bir kapsamlı politika veya planlama belgesi
bulunmamaktadır (su ürünleri sektörünün, DPT tarafından hazırlanan kalkınma planları ve yıllık
programlarda tarım sektörünün alt sektörü olarak alınmasına rağmen böyle bir belge
hazırlanmamıĢtır). Ayrıca, TKB Kırsal Kalkınma Stratejisinde (2006) su ürünleri sektörüne özgü
hiçbir politikaya yer verilmemektedir. Bununla birlikte, 8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı su ürünleri
sektörünün ulusal hedefler ve stratejiye nasıl katkı yapacağına iliĢkin ayrıntılı ilkeleri ortaya
koymaktadır:

“Su ürünlerinde sürdürülebilir üretimin artırılması amacıyla; doğal kaynakların rasyonel kullanımı
sağlanacak, yetiştiricilik ve açık deniz balıkçılığı geliştirilecek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine
önem verilecektir. Kamuda etkin kurumsal bir yapının oluşturulması için gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.”21

Bu hedefler 9. BeĢ Yıllık Kalkınma Planında da (2007-2013) biraz daha vurgulu bir dille ifade edilmiĢtir.
Bu planda, su ürünleri için kısaca aĢağıdaki hususlara yer verilmektedir:

“Hem deniz hem içsu balıkçılığında, avcılıkla üretim kaynakların sürdürülebilir kullanımı
doğrultusunda yapılmalıdır. Yetiştiricilik sektöründe çevre açısından sorunlarla karşılaşılmaktadır”
(Madde 187);

“Balıkçılık politikalarında, AB Müktesebatına paralel şekilde, stok tespit çalışmalarının yapılarak
20
  Üye Devletlerin, ciro vergileriyle ilgili yasalarının uyumlaĢtırılması hakkında 77/388/EEC sayılı AK Direktifi; enerji ürünleri ve elektriğin
vergilendirilmesine iliĢkin Topluluk çerçevesini yeniden yapılandıran 2003/96/EC sayılı AK Direktifi; Avrupa Topluluğu kurucu AntlaĢmasını
92 ve 93 no‘lu Maddelerinin belli yatay devlet yardımı gruplarına uygulanması hakkında 7 Mayıs 1998 tarih ve 994/98 sayılı AK Yönetmeliği
21
  Uzun Vadeli Strateji ve 8. BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 2001-2005, Madde 1299

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                         ġubat 2007
                                            Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

avcılık üretiminde kaynak kullanım dengesinin oluşturulması, son dönemde sağlanan destekler ve
artan talebe paralel olarak hızla gelişen yetiştiricilik faaliyetlerinde çevresel sürdürülebilirliğin
sağlanması ile idari yapının bu amaçlara uygun olarak düzenlenmesi esas alınacaktır.” (Madde 507)
ve

“Üretici örgütlenmesine ilişkin mevzuat yeniden ele alınarak, üreticilerin değişik amaçlara uygun
şekillerde; verimliliği ve pazarlamada rekabet gücünü artırıcı yönde örgütlenmeleri
desteklenecektir." (Madde 510).

Bu Ģekilde belirlenen hedefler, su ürünleri sektörü için aĢağıdaki ilkeler doğrultusunda hazırlanacak bir
genel kalkınma planının temelini oluĢturabilecektir:

•  2371/2002 sayılı Konsey Yönetmeliği uyarınca kaynak kullanımının sınırlanmasının sağlanması –
   bir baĢka deyiĢle, ekosisteme dayalı çok yıllı balıkçılık yönetim planları hazırlanması; bu planlar,
   ilgili stokların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak hedefler belirlemeli, yıllık av ve/veya av
   çabası limitlerinin hesaplanma şeklini gösteren istihsal kuralları getirmeli ve diğer türler
   üzerindeki etkileri de dikkate almak suretiyle belirli yönetim tedbirleri öngörmelidir.22
•   YetiĢtiricilik sektöründe çevreyle ilgili prosedürlerin AB uygulamalarına uygunluğunun
   sağlanması.
•  Su ürünleri avcılığı ve yetiĢtiriciliği için yapılacak planlamanın avcılık ve yetiĢtiriciliğin çevresel,
   ekonomik ve sosyal yönlerini dikkate alacak Ģekilde olması.

Kurumsal örgütlenme ve yasal düzenlemelerle ilgili olarak belirlenen ilkeler, yararlı yapısal tedbirler
olsalar da, kalkınma planlaması için herhangi bir somut yönlendirme sağlamamakta veya uyumlu bir
sektör politikası öngörmemektedir. Bir politika olmadığından sektör planlaması da yapılamamaktadır.
Sektörün geliĢimine müdahale edilmemiĢ, "bırakınız yapsınlar" Ģeklinde bir tutum – gerçi bu tutum
sektörün yararına olmuĢtur – benimsenmiĢtir: avcılık alt sektörünün bazı alanları devlet müdahalesine
gerek duymadan geliĢme gösterebilmiĢken, fazla bir siyasi destek alamayan alanlar (örneğin, küçük
ölçekli balıkçılık) baĢta olmak üzere sektörün diğer alanları aynı geliĢmeyi gösterememiĢtir. Ayrıca,
kaynak yönetimi konusundaki eksikliğe hem kamu teĢebbüsleri hem özel teĢebbüslerden gelen aĢırı
yatırımlar eklenmiĢtir.

Bununla birlikte, yetiĢtiricilik sektörünün özel sektörden fazla bir yatırım çekmediği ama özellikle
araĢtırma ve geliĢtirme alanında olmak üzere bu sektöre yönelik devlet desteğinin arttığı söylenebilir.
Ne var ki, bu destek bir planlama çerçevesinde sağlanmamıĢtır. Çünkü Ģu anda Türkiye‘de
yetiĢtiriciliğin geliĢtirilmesine iliĢkin herhangi bir plan bulunmamaktadır.23 YetiĢtiricilik sektörünün
gösterdiği büyüme ve sunduğu potansiyel göz önüne alındığında, bir planın olmaması ciddi bir
eksiklik olarak durmaktadır. Buna rağmen, yetiĢtiricilik sektörüne, avcılık sektöründe olduğu gibi,
mali destekleme yapılmıĢtır. Bu destekleme doğrudan kredi ve destekleme planları Ģeklinde olmuĢtur
(bakınız Tablo 9).

2.3.3   Katılım Öncesi Finansman Aracı

IPA, aday ülkeler (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) ve potansiyel aday ülkeleri (Batı
Balkanlar‘daki diğer ülkeler) desteklemeye dönük bir entegre Katılım Öncesi Araçtır. IPA, 5 farklı
AB program ve aracının (PHARE, ISPA, SAPARD ve Türkiye katılım öncesi araçları ve bunların
yanında CARDS aracı) yerini almıĢtır. IPA, 2007-2013 döneminde kullanılacak olan, bu 7 yıllık
dönem için tutarı yaklaĢık 11.5 milyar Avro olarak belirlenen bir mali pakettir (Avrupa Konseyi
onaylamıĢtır ancak Avrupa Parlamentosu‘ndaki buna iliĢkin müzakere süreci devam etmektedir). Bu


22
  OBP kapsamında su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı hakkında 20 Aralık 2002 tarih ve (EC)
2371/2002 sayılı Konsey Yönetmeliği, Paragraf 7
23
  FAO‘nun Akdeniz Bölgesi‘nde Sorumlu Balıkçılığa ĠliĢkin DavranıĢ Kurallarının 9 no'lu Maddesinin Uygulanması hakkında ĠstiĢare Grubu
Raporu, Roma, Ġtalya, 19-23 Temmuz 1999


                         Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

tutarın yaklaĢık 2.6 milyar Avro‘luk bölümü Türkiye‘ye tahsis edilmiĢtir.24 Türkiye 5 IPA bileĢeninin
tamamından yararlanmaktadır (ayrıca bakınız Tablo 10: IPA Bütçesi). Söz konusu 5 bileĢen Ģunlardan
oluĢmaktadır:

1.  GeçiĢ Yardımı ve Kurumsal Kapasite
2.  Bölgesel ve Sınır Ötesi ĠĢbirliği
3.  Bölgesel Kalkınma
4.  Ġnsan Kaynakları GeliĢimi
5.  Kırsal Kalkınma (IPARD, IPA- Kırsal Kalkınma olarak adlandırılmaktadır)

Ġkinci bileĢen dıĢında bu beĢ bileĢenin tamamı su ürünleri sektörüyle ilgilidir fakat en önemlileri 1. ve 5.
BileĢendir. ġu anda, özellikle IPARD fonundan yararlanılıp yararlanılmayacağı konusu
tartıĢılmaktadır ve TKB tarafından genel bir politika ve strateji geliĢtirilmektedir (diğer bakanlıklar
kendi sorumluluk alanlarındaki IPA bileĢenlerinden sorumludur) – aslında bu sektör çalıĢması, su
ürünleri sektörüne yönelik bu araca eriĢimin planlanmasında önemli bir adımı oluĢturmaktadır2525 (ayrıca
bakınız Bölüm 11: GeliĢtirme Seçenekleri). IPARD fonu, 9 tedbir alanına ayrılmıĢtır. Bu tedbir
alanlarından su ürünleri sektörü için en önemli olanların 2., 3., 6. ve 8. alanlar olduğu kabul
edilmektedir:

1. Tedbir: Tarım iĢletmelerine yatırım yapılması
2. Tedbir: Tarımsal ürünler ve su ürünleri iĢleme ve pazarlama alanlarına yatırım yapılması
3. Tedbir: Üretici örgütlerinin kurulmasının desteklenmesi
4. Tedbir: Çevre ve kırsal bölgelerin iyileĢtirilmesine dönük çalıĢmalar yapılması
5. Tedbir: Kırsal altyapının iyileĢtirilmesi ve geliĢtirilmesi
6. Tedbir: Kırsal ekonomik faaliyetlerin geliĢtirilmesi ve çeĢitlendirilmesi
7. Tedbir: Yerel özel kesim – kamu kesimi ortaklarının kurulması
8. Tedbir: Eğitim
9. Tedbir: Teknik Yardım (ilk 8 tedbirin tamamının uygulanmasını destekler)

Ġnsan kaynakları geliĢimi ile ulaĢım ve bölgesel kalkınmaya yönelik fonlardan yararlanmak amacıyla
Ģu yaklaĢımın benimsenmesi düĢünülmektedir: “dengeli bölgesel kalkınmayı sağlamaya dönük olarak
“büyüme merkezlerinin” açılması.”26 Bu yapılırsa, deniz balıkçılığı için, geliĢtirmeyle ilgili bütün
giriĢimlerin bir noktada toplanacağı belirli balıkçı limanları temelinde oluĢturulacak uygun bir model
sağlanabilecektir.
Tablo 10: Çok Yıllı Göstergesel Mali Çerçeve Bütçesi (Milyon Avro)
   TÜRKİYE     Bileşen                         2007     2008     2009     2010
           1. GeçiĢ Yardımı ve Kurumsal Kapasite         252.2    250.2    233.2     211.3
           2. Sınır Ötesi ĠĢbirliği                6.6     8.8     9.4      9.6
           3. Bölgesel Kalkınma                  167.5    173.8    182.7     238.1
           4. Ġnsan Kaynakları GeliĢimi              50.2     52.9     55.6     63.4
           5. Kırsal Kalkınma                   20.7     53.0     85.5     131.3
           TOPLAM                         497.2    538.7    566.4     653.7
   TÜRKİYE     Bölgesel ve Yatay Programlar              100.7    140.7    160.0     157.7
     Kaynak: AB Komisyonu, 2006: IPA 2008-2010 çok yıllı göstergesel mali çerçeve

2.3.4   Diğer Finansman Kaynakları
Yedinci Çerçeve Programı (FP7), AB tarafından, Avrupa araĢtırma ve teknolojik geliĢimi finanse
etmek ve artırmak amacıyla kurulan, mevcut (2007-2013) AraĢtırma ve Teknolojik GeliĢim için

24
  2006-2009 dönemi Bakınız Bir Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) oluĢturan 17 Temmuz 2006 tarih ve (EC) 1085/2006 sayılı Konsey
Yönetmeliği
25
  Süt, et, meyve ve sebze sektörleri için de benzer çalıĢmalar yürütülmüĢ veya halen yürütülmektedir.
26
  ―Stratejik Uyum Çerçevesi‖ [taslak], DPT, Ekim 2006

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                ġubat 2007
                                   Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Çerçeve Programıdır. FP7‘nin ana hedefi, Avrupa AraĢtırma Alanının kurulmasına iliĢkin çalıĢmaları
ilerletmektir. FP7'nin ayrıca aĢağıdaki özel amaçları vardır:

•   Temel bilim ve teknoloji alanlarında lider olmak
•   Avrupa araĢtırma alanının yaratıcılığı ve mükemmeliyetini artırmak
•   Avrupa araĢtırma alanının insan potansiyelini geliĢtirmek ve güçlendirmek
•   Avrupa çapında araĢtırma ve yenilikçilik kapasitesini artırmak

FP7‘nin 7 yıllık dönem için belirlenen toplam bütçesi 50.52 milyar Avro‘dur. Aday ülke olarak
Türkiye FP6'ya katılmıĢtır ve bu fonlara baĢvuru için yeterliğe sahiptir. FP7 ile ilgili müzakereler
halen devam etmekte olup, Türkiye‘nin FP7 kapsamındaki fonlara doğrudan baĢvurması
beklenmektedir. Diğer araĢtırma kurumları (AB bünyesindeki) ile iĢbirliğine dayalı bağlantılar kurmak
suretiyle araĢtırma programlarının finansmanı rekabet avantajı sağlayabilecektir.

Ġlk ―Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (CIP)‖ yenilenen Lizbon Stratejisi
hedeflerine karĢı uyumlu ve bütünleĢik bir yanıt olmaktadır. CIP, 2007-2013 döneminde uygulanacak
olup, bütçesi yaklaĢık 3.6 milyar Avro‘dur. CIP‘in hedefleri Ģöyledir:

•   TeĢebbüslerin rekabet edebilirliğini artırmak
•   Eko-yenilikçilik dahil olmak üzere her türlü yenilikçilik biçiminin desteklenmesi
•   Sürdürülebilir, rekabetçi, yenilikçi ve kapsayıcı bilgi toplumunun geliĢtirilmesini hızlandırmak
•   Bütün sektörlerde enerji verimliliği, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmak

Bu finansman kaynakları 2007 baĢlarında hem TKB ile iĢbirliği içinde FAC tarafından su ürünleri
stratejik planı hem TAT‘nin hazırlanmasında göz önüne alınacaktır.


3.0    KURUMSAL ÇERÇEVE
Sektör çalıĢmasının bir parçası olarak TKB su ürünleri birimlerinin bir kurumsal analizi yapılmıĢtır. Bu
analizde, Dünya Bankası‘nın ―Kurumsal Analiz Yöntemleri‖ kullanılmıĢ ve analiz çalıĢması TKB‘nin
üst düzey personeli ile birlikte yürütülmüĢtür. Analiz çalıĢması, kurumsal yapı ile teĢkilat yapısının
anlaĢılmasını ve kurumların amaçlarını baĢarılı Ģekilde gerçekleĢtirmelerinde hangi kurum, bağlantı ve
teĢkilat faktörlerinin kritik öneme sahip olduğunun değerlendirilmesini sağlamaktadır. Analiz
çalıĢması, kurumun hizmetleri önünde engel olarak görülebilecek veya kurumun çalıĢmasıyla hiçbir
bağlantısı bulunmayan kritik yönlerin tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

3.1    SU ÜRÜNLERĠ ĠDARESĠ VE YÖNETĠMĠ

3.1.1   Merkez TeĢkilat, TKB, Ankara
Türkiye‘de su ürünlerinin idaresiyle ilgili ilk düzenlemeler 1867‘de çıkarılan, midye ve istiridye
ihracatlarını düzenleyen mevzuatla beraber baĢlamıĢtır. 1934‘te, Maliye Bakanlığı‘na bağlı bir Deniz
Ürünleri ve Balıkçılık Müdürlüğü kurulmuĢ, bu müdürlük daha sonra 1939‘da UlaĢtırma Bakanlığı‘na
devredilmiĢtir. Ġlk kez kapsamlı bir su ürünleri kanununun (1380 sayılı Kanun) çıkarıldığı 1971 yılına
gelinceye kadar ayrı bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulmamıĢtır. 1971 yılında kurulan bu Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü altında 10 adet su ürünleri bölge müdürlüğü kurulmuĢtur.

Su ürünleri 1983 yılına kadar bu Ģekilde idare edilmiĢtir. 1983 yılında, TKB'nin teĢkilat yapısı yeniden
belirlenmiĢ, Su ürünleri Genel Müdürlüğü lağvedilerek Su Ürünleri Müdürlüğü seviyesine
indirilmiĢtir. 1985 yılında TKB‘nin teĢkilat yapısında yapılan yeni bir düzenlemeyle Su Ürünleri
Müdürlüğü bölünmüĢ, bu müdürlüğün görevleri üç Genel Müdürlük arasında paylaĢtırılmıĢtır –
bakınız sonraki sayfada ġekil 11.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu TKB‘nin su ürünleri ile ilgili görev ve sorumluluklarını Ģu Ģekilde


                    Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

sıralamaktadır:

•  1380 ve 3288 sayılı Kanunlarda sayılan ana su ürünleri politikalarını (yetiĢtiricilik dahil)
  belirlemek ve uygulamak;
•  Balık ve diğer su ürünlerinin uluslararası kalite standartlarına göre avlanması, iĢlenmesi,
  depolanması, pazarlanması ve kullanılmasını sağlamak amacıyla kalite kontrol sistem ve
  örgütlerini kurmak, iĢletmek ve düzenlemek;
•  Su ürünleri sektörü (avcılık ve yetiĢtiricilik) kredileri ile yetiĢtiriciler ve balıkçılara yönelik diğer
  desteklemelerin sağlanması, temini ve dağıtımını içeren kamu hizmetlerini vermek ve bu
  hizmetlerin verilmesinde yardımcı olmak;
•  YetiĢtiriciler ve balıkçılar için yayım ve eğitim sistemleri, programları ve projeleri hazırlamak ve
  uygulamak;
•  ĠĢleme tesisleri, kurumları, laboratuarları ve kuruluĢlarının iyileĢtirilmesi, kontrolü ve üretimine
  yönelik araĢtırma faaliyetleri geliĢtirmek ve gerçekleĢtirmek ve bu Ģekildeki kuruluĢları kurma ve
  iĢletmelerinde özel sektör kuruluĢlarına teknik yardım sağlamak;
•  Doğal stokların verimini artırmak, doğal stokları muhafaza etmek ve bu stokları biyolojik ve
  biyolojik olmayan tehditlerden korumak amacıyla özel kuruluĢlar, üniversiteler, araĢtırma
  kurumları ve uluslararası kuruluĢlar ile iĢbirliği kurmak.

TKB mali yetkisini 1991 tarih ve 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kullanır.
ġekil 11: Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Su Ürünleri TeĢkilat Yapısı

                                 TARIM VE    KÖYĠġLERĠ
                                 BAKANLIĞI
                             Tarımsal             Koruma ve
          Üretim    ve           AraĢtırmalar           Kontrol Genel  TeĢkilatlanma ve
          GeliĢtirme Genel          Genel Müdürlüğü           Müdürlüğü   Destekleme Genel
          Müdürlüğü                                         Müdürlüğü
           YETĠġTĠRĠCĠLĠK          HAYVANCILIK             SU ÜRÜNLERĠ   TEġKĠLATLANMA
             DAĠRESĠ             VE SU               HĠZMETLERĠ    DAĠRESĠ
                            ÜRÜNLERĠ               DAĠRESĠ

                                     Su Ürünleri Kontrol         Kooperatif
    Su Ürünleri           Trabzon Merkez          ġubesi (filo kayıt ve       KuruluĢ Hizmetleri
   Ekonomisi ġubesi           Su Ürünleri          avcılık birimlerini de         ġubesi
                    AraĢtırma Enstitüsü            içerir)    Ġçsu Ürünleri            Eğirdir Su
                     Ürünleri AraĢtırma       Su Ürünleri Hijyeni
    YetiĢtiriciliği                          ve Hastalıklarla
     ġubesi               Enstitüsü
                                     Mücadele ġubesi    Deniz Ürünleri          Elazığ Su Ürünleri
    YetiĢtiriciliği           AraĢtırma
                                       Balıkçılık
     ġubesi               Enstitüsü
                                      Teknolojisi ve
                                      Yapıları ġubesi

                      Akdeniz Su Ürünleri
                      AraĢtırma Üretim ve
                       Eğitim Enstitüsü
                        Müdürlüğü
Su ürünleri ile ilgili ana birim Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü'dür. Bu birimde 355 su ürünleri
personeli görev yapmaktadır. Su ürünleri idari görevlisi olarak toplam 560 kiĢi çalıĢmaktadır (merkez
ve taĢra teĢkilatında görevli personel dahil). Bu rakam, TKB‘nin bütün birimlerdeki yaklaĢık toplam
40.000 kiĢilik personel ile karĢılaĢtırmaya değerdir. YetiĢtiricilik faaliyetleri, Tarımsal GeliĢtirme

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                           ġubat 2007
                                             Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Genel Müdürlüğü‘nün sorumluluk alanına girmektedir.

GSYH değerlerini kullanarak su ürünlerinin tarımla göreli ilgisini karĢılaĢtıracak olursak, bize göre su
ürünleri personeli sayısı yeterli değildir – su ürünleri sektörü toplam tarımsal üretimin %2.7‘sine
karĢılık geldiğine göre (bakınız Bölüm 1.2.1), bu sektörün personel sayısının 1.080 (40.000 kiĢilik
personelin %2.7‘si) civarında olması gerekir. TKB‘nin teĢkilat yapısı incelendiğinde, çok sayıda
raporlama hattının bulunduğu ancak su ürünleri personelinin bu raporlama hatlarının dıĢında
bırakıldığı görülmektedir. Kamu personel alım prosedürlerine bakıldığında, gereksinimleri
karĢılayacak uzman personel bulmanın zor olduğu anlaĢılmaktadır. Bazı personel pozisyonlarının
sürekliliği yoktur.27 Bu, uzman kadroların sürekli yenilenmek zorunda kaldığını göstermektedir. Bu
durum, birden çok görevin yerine getirilmesi gerektiğinde daha çok sorun oluĢturmakta, personel için
uygun çalıĢma programları geliĢtirmek imkansız hale gelmektedir. TKB‘nin mevcut kurumsal
yapısının etkin bir su ürünleri yönetim ve kontrolünü sağlamaya uygun olmadığı düĢünülmektedir - bu
konu FAC ve TAT tarafından TKB‘ye sunulan diğer raporlarda ayrıntılı bir Ģekilde ele alınmıĢtır.28

Mevcut kurumsal yapıda, su ürünleri hizmetlerinde sadece bir kiĢiye imza yetkisi veriliyor olması
önemli sorunlardan biridir. Bu durum, idari iĢlemlerde çeĢitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Ġdari
iĢlemler hızlı yapılamamaktadır. Ancak, en önemli sorun, idari yapının su ürünleri sektörünü
geriletecek Ģekilde olmasıdır. Ġdari yapının bu Ģekilde olması su ürünleri sektörünün etkin kontrol ve
geliĢiminin sağlanmasını zorlaĢtırmaktadır. TKB su ürünleri birimindeki yetki eksikliği, sektörün
yönlendirilmesi ve bu çerçevede uyumlu bir sektör planına duyulan ihtiyaç ile bu planın arz ettiği
önem ve sektör planlamasında kapasitenin güçlendirilmesi konuları – bu konular FAC tarafından ele
alınacaktır - söz konusu olduğunda daha net ortaya çıkmaktadır.

TKB su ürünleri personeli su ürünleri yönetim ve kontrolü görevlerini en iyi Ģekilde yerine getirmeye
hazırdır ancak gerekli fonları bulamadıklarından, eğitimli personel sayısının yetersizliğinden ve etkin
bir balıkçılık yönetimini gerçekleĢtirecek yetkileri olmadığından bu görevlerini gerektiği gibi yerine
getirememektedirler. Özellikle, KKGM‘de uygulanan kamu personeli sistemine göre, su ürünleri için
personel alımında herhangi bir resmi sınav yapılmamakta, sonuç olarak da yeni alınan personelin su
ürünleri yönetim, politika ve planlaması konusundaki bilgileri çok yetersiz olmaktadır.

3.1.2   TKB Su Ürünleri Bütçesi

TKB‘nin 2004 ve 2005 yılı toplam su ürünleri bütçesi Tablo 12‘de verilmektedir. TKB‘nin,
yönetim/uygulama ve deniz balıkçılığı araĢtırmalarına 2004 yılında sadece 3.6 milyon YTL, 2005
yılında da 4.2 milyon YTL harcama yaptığı görülmektedir.29 Bu değerler yakıta verilen vergi indirimi
değeri ile karĢılaĢtırılmaya değer (76.6 milyon YTL veya 45 milyon Avro – bakınız Tablo 9). Yakıt
için verilen vergi indiriminin miktarı, yönetim ve uygulama harcamaları miktarının yaklaĢık 20
katıdır. TKB bütçesini analiz ederken, araĢtırma ve diğer yönetim harcamalarıyla birlikte uygulama
harcamaları kaleminin yönetim veya kaynak 'hizmet' giderlerini gösterdiği akıldan çıkarılmamalıdır.
Esas olarak, bu giderler hükümetin kaynak sürdürülebilirliğinin muhafazasına verdiği değerin ölçüsünü
göstermektedir. 2004 yılında, deniz balıkları ve diğer deniz ürünlerinin üretim değeri 1.023 milyon 30
YTL olmuĢtur. Bu, doğrudan kaynak yönetimi (araĢtırma dahil) giderlerinin, üretim değerinin,
OECD31 ortalaması olan %13‘le32 karĢılaĢtırıldığında sadece %0.35‘ini oluĢturduğu anlamına
gelmektedir. Diğer kurumlardan (Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi) sağlanan girdilere de bakıldığında,
hükümetin etkin balıkçılık yönetimi sağlamaya dönük ayırdığı bütçenin, sürdürülebilir kaynak rantının
muhafazası için gereken bütçenin oldukça altında görünmektedir.

27
  Türk kamu idaresi sisteminde personel pozisyonlarının iki yılda bir değiĢtirildiği görülmektedir.
28
  Bakınız YerleĢik EĢleĢtirme DanıĢmanı B.v.d. Meer tarafından Aralık 2005‘te hazırlanan rapor ile bir Politika ve Planlama Biriminin
kurulması hakkında FAC tarafından Aralık 2006‘da hazırlanan rapor.
29
  Bu rakamlara SGK‘nın balıkçılık gözetim harcamaları (bu konuda herhangi bir veri yoktur) dahil değildir
30
  Türkiye Resmi Ġstatistikleri
31
  Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı
32
  The Costs of Managing Fisheries, OECD, Paris, 2003


                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa KomisyonuTablo 12: TKB Su Ürünleri Bütçesi 2004-2005 (YTL)

                Bütçe harcama kalemleri                    2004         2005
      Deniz ürünleri avcılığı                           88.684.528     135.241.114
       Genel Hizmet Kalemleri                           88.684.528     135.241.114
        Balıkçı limanı yapım ve/veya bakımı                   30.768.000     54.387.000
        Yönetim ve uygulama                           2.250.000      3.100.000
        AraĢtırma                                1.350.000      1.100.000
        Program dıĢı kalem (Yakıt Vergisi Ġndirimi)               54.316.528     76.654.11433
      Yetiştiricilik                                10.501.000     38.738.057
       Genel Hizmet Kalemleri                           10.501.000     38.738.057
      Pazarlama ve İşleme                             1.435.505      1.063.662
       Genel Hizmet Kalemleri                           1.435.505      1.063.662
      GENEL TOPLAM (YTL)                              100.621.033     175.042.833
           Kaynak: 2004 ve 2005 yılı resmi finansal transferler


3.1.3   TKB TaĢra TeĢkilatı

TKB‘nin 81 ilde Tarım Ġl Müdürlüğü vardır. Bu müdürlüklerde su ürünleri konusunda uzman
personel görevlidir. TKB‘nin ―genelleyici‖ yaklaĢımını akılda tutarak, su ürünleri ve su ürünleriyle
ilgili konularda görevli personelin çoğunluğunun su ürünleri konusunda eğitim almıĢ uzmanlardan
oluĢmadığını söylemek gerekir. TaĢra teĢkilatının TKB‘ye katkısı Ģu yönden eleĢtirilebilir: buralarda
çok az sayıda su ürünleri personeli bulunmakta, var olanlar da sık sık baĢka görevlere verilmektedir.
ġu anda, TKB, belirlenen 30 balıkçı limanında balıkçılık idari binaları kurmuĢ bulunmaktadır. TKB su
ürünleri birimi balıkçılık idari binalarında görevlendirilmek üzere 200 ek kadro açılmasını talep etmiĢ
ama sadece yaklaĢık 100 kiĢilik ek kadro için izin çıkmıĢtır.

3.1.4   Önerilen Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Devlet kurumlarının Avrupa Birliği‘ne uyum sürecinin bir parçası olarak, TKB su ürünleri personeli
ile AB EĢleĢtirme DanıĢmanlık Ekibi arasında yeni bir su ürünleri genel müdürlüğü kurulması
konusunda bir plan hazırlanmıĢtır.34 Amaç, revize edilen OBP ile beraber oluĢan talepleri karĢılayacak
bir yapı kurmaktır. Önerilen Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, mevcut birimden (görev alanı daraltılmıĢ
bir birim olarak durmaktadır) daha büyük olacaktır ve personel sayısının iĢ yükünde beklenen artıĢı
karĢılayacak Ģekilde artırılmasını gerektirecektir. Önerilen Su Ürünleri Genel Müdürlüğü‘nün
organizasyon yapısının AB üye devletlerindeki örneklerine uygun Ģekilde basitleĢtirilmesi konusunda
tartıĢma yürütülmektedir. Su ürünleri sektörünün idari yapısına iliĢkin çeĢitli seçenekler ve önerilerin
analizi yapılmakta ve bu seçenekler ile öneriler FAC tarafından hazırlanmakta olan ayrı bir raporda ele
alınmaktadır.

3.2    SAHĠL KORUMADAN SORUMLU KURUMLAR
Koruma altına alınmıĢ alanlarla ilgili ilan etme, mevzuat çıkarma, düzenleme yapma veya ceza
uygulama sorumluluğunu üç bakanlık paylaĢmaktadır: Çevre ve Orman Bakanlığı; Kültür ve Turizm
Bakanlığı; Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı. 1983 yılında çıkarılan 2872 sayılı Çevre Kanunu, ulusal ve
uluslararası öneme sahip olduğu kabul edilen yerleri Özel Çevre Koruma Bölgeleri olarak ilan etme
yetkisini Bakanlar Kurulu‘na vermektedir. Ġlk kez Temmuz 1988‘de Türkiye‘nin güneydoğu kıyı
Ģeridinde üç bölge Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilmiĢtir. Bu bölgeler Ģöyledir: Gökova;
Köyceğiz-Dalyan; Fethiye-Göcek.


33
 Tablo 9‘da 45.86 milyon Avro'luk tutarın yaklaĢık YTL eĢdeğeri.
34
 Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı‘nın, ayrı bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulması önerisini desteklediği görülmektedir. Böyle bir yapılanma
Bakanlığın mevcut yapısında önemli bir değiĢiklik yapacaktır (bakınız Tarım Bülteni, Eylül 2006).

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                              ġubat 2007
                                                Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

1991 yılında, Özel Çevre Koruma Bölgeleri ilan etme ve yönetme yetkisi Çevre Bakanlığı‘na
devredilmiĢtir. Özel Çevre Koruma Bölgeleri çerçevesinde, ―Hassas Bölgeler‖, yeterli sayıda eğitimli
ve donanımlı personel görevlendirmek suretiyle insan faaliyetlerinin sıkı düzenleme ve kontrol altına
alındığı doğa koruma alanı olarak tanımlanmaktadır.

1380 sayılı Kanun (su ürünleri ve bunun yanında su ürünleri ve yetiĢtiricilikle ilgili bütün faaliyetlere
iliĢkin çerçeve kanun) herhangi bir çevre koruma bölgesi tanımı getirmemektedir ve Türk denizlerinde
resmen ilan edilmiĢ herhangi bir koruma alanı bulunmamaktadır.35 Bununla birlikte, TKB, bazı alanlar
belirleyerek bu alanlarda balıkçılık faaliyetlerini düzenleme yoluna gitmektedir. Bu düzenlemeler ya
tam av yasağı (alanın tamamen avlanmaya kapatılması) ya da sadece zararsız avlanma yöntemlerini
izin verme Ģeklinde olmaktadır. TKB tarafından çıkarılan su ürünleri yönetmeliğinde Marmara
Denizi‘nde trolle karides avına kapalı alanlar açık bir Ģekilde gösterilmektedir. Bu yönetmeliğin
çıkarılmasındaki amacın hassas bentik habitatına yönelik olası zarar veya tahribi sınırlamak olduğu
düĢünülmektedir. Anılan yönetmelik bütün balıkçılık alanlarında çeĢitli av yasakları getirmektedir.
Bunların örnekleri aĢağıda verilmektedir:

•   Mersin'in Anamur ilçesindeki Pullu Orman Ġçi Mesire Yeri‘nde kıyıdan itibaren 200 m‘lik alanda
   her türlü su ürünleri istihsali yasaklanmıĢtır;
•   Adana ilinde, Kokar Koyu ile Yumurtalık Lagünü arasında uzanan hattın batısında kalan bölge
   içinde av donanımı (uzatma ağlar dıĢında) kullanarak su ürünleri istihsali yasaklanmıĢtır ve
•   Ġmralı Adası çevresinde aĢağıda belirtilen koordinatlar arasında kalan bölgede her türlü su
   ürünleri istihsali yasaklanmıĢtır: 40° 37' 00" K - 28° 27' 00" D; 40° 37' 00" K - 28° 37' 00" D; 40°
   28' 00" K - 28° 37' 00" D; 40° 28' 00" K - 28° 27' 00" D.

Av yasağı getirilen bu bölgelerden ilki olan Pullu Orman Ġçi Mesire Yeri‘nin olasılıkla turizm ve
koruma açısından sonuçları olacaktır. Anılan Yönetmelik çerçevesinde su ürünleri av yasağı getirilen
baĢka bölgeler de vardır. Ancak, bu yasaklar daha çok güvenlikle ilgilidir. Hangi sebeple av yasağı
getirilirse getirilsin sonuçta geçici bir Deniz Koruma Alanı belirlenmiĢ olmaktadır.

1380 sayılı Kanun, uygulama ile ilgili sorumluluğu en baĢta TKB personeline vermektedir. Bununla
birlikte, gerekirse uygulama sorumluluğu diğer resmi organlara da verilmektedir - örneğin, sahil
güvenlik, polis, korucular, hatta bunların yokluğunda köy azası. Su ürünleri ve bunların yanında ticari
önemi fazla olmayan ancak ekolojik açıdan önem taĢıyan ve koruma altında olan diğer deniz
canlılarını – örneğin, kaplumbağalar, deniz memelileri – korumaya yönelik her türlü yasal
düzenlemeyi yapmakla yükümlüdür. Bununla beraber, Entegre Kıyı Alanları Yönetiminden (EKAY)
sorumlu olacak bir üst kurum veya birime ihtiyaç duyulabilecektir. Bu kurum veya birim, mevcut
mevzuata uygun Ģekilde, hükümetin, koruma bölgelerinin ilan edilmesi ve izlenmesi de dahil olmak
üzere kıyı alanları ile ilgili politikasını koordine edecek ve yönetecektir. Stratejik yönetimin en etkin
Ģekilde yürütülmesi, düzenli aralıklarla gözden geçirilecek kıyı alanları yönetim planlarının
hazırlanmasına bağlıdır.
3.3     EĞĠTĠM KURUMLARI
Türkiye çapında 19 üniversitede su ürünleri eğitimi verilmektedir. Bu üniversitelerin her birinde bir
Su Ürünleri Fakültesi/Meslek Yüksek Okulu veya Ziraat Fakültesine bağlı bir Su Ürünleri Bölümü
bulunmaktadır. Bunların yanında, 3 üniversitede Deniz Bilimleri Enstitüsü yer almaktadır- bakınız
Tablo 13. Su Ürünleri Fakülteleri/Meslek Yüksek Okullarında su ürünleri eğitimi 3 anabilim dalında
verilmektedir: yetiĢtiricilik; avcılık ve iĢleme; bilim.

35
  Uygun deniz koruma alanlarının belirlenmesi, bu alanların av, tür çeĢitliliği, istihdam ve turizme olan etkisi konusunda yararlı veriler
sağlayacaktır.


                            Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa KomisyonuTablo 13: Su Ürünleri/ Deniz Bilimleri Fakülteleri Olan Üniversiteler
              ÜNİVERSİTE                             FAKÜLTE
 1      Çukurova Üniversitesi                      Su Ürünleri Fakültesi
 2      Ankara Üniversitesi                       Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü)
 3      Akdeniz Üniversitesi                      Su Ürünleri Fakültesi
 4      Adnan Menderes Üniversitesi                   Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü)
 5      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi               Su Ürünleri Fakültesi
 6      Fırat Üniversitesi                       Su Ürünleri Fakültesi
 7      Atatürk Üniversitesi                      Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü)
 8      Mustafa Kemal Üniversitesi                   Su Ürünleri Fakültesi
 9      Ġstanbul Üniversitesi                      Su Ürünleri Fakültesi
 10     Ege Üniversitesi                        Su Ürünleri Fakültesi
 11     KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi              Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü)
 12     Rize Üniversitesi                        Su Ürünleri Fakültesi
 13     Karadeniz Teknik Üniversitesi                  Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
 14     Mersin Üniversitesi                       Su Ürünleri Fakültesi
 15     Muğla Üniversitesi                       Su Ürünleri Fakültesi
 16     Ondokuz Mayıs Üniversitesi                   Sinop Su Ürünleri Fakültesi
 17     Süleyman Demirel Üniversitesi                  Eğridir Su Ürünleri Fakültesi
 18     Tokat Gazi Osman PaĢa Üniversitesi               Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü)
 19     Yüzüncü Yıl Üniversitesi                    Ziraat Fakültesi (Su Ürünleri Bölümü)
 20     Ortadoğu Teknik Üniversitesi                  Erdemli Deniz Bilimleri Fakültesi
 21     Dokuz Eylül Üniversitesi                    Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü
 22     Ġstanbul Üniversitesi                      Deniz Bilimleri ve ĠĢletmesi Enstitüsü
             Kaynak: SÇE, 2006

Su Ürünleri eğitimi, fakültelerde 4 yıllık lisans eğitimi, meslek yüksek okullarında ise 2 yıllık eğitim
Ģeklinde verilmektedir. Diğer bölümlerle karĢılaĢtırıldığında su ürünleri bölümlerine giriĢ puanları
düĢüktür ve öğrencilerin su ürünleri bölümlerine ilgisi çok fazla değildir. Bunun nedeni, su ürünleri
bölümlerinden mezun olduklarında fazla iĢ seçeneğinin bulunmaması ve çalıĢma Ģartlarının, özellikle
de özel sektörde, ağır olmasıdır (düĢük gelir, dıĢarıda veya fabrikada çalıĢma gereği, sosyal zaman
darlığı, vb.). Su ürünleri bölümlerinin tanıtımı veya planlaması iyi yapılmamakta, bu da öğrenciler
arasında motivasyonun azalmasına yol açmaktadır. Su ürünleri bölümlerinden mezun olan öğrenciler
genellikle su ürünleri mühendisi unvanı ile iĢe yerleĢmekte ve özel sektörde çalıĢıyorlarsa, kendilerine
mezun oldukları alana uygun bir iĢ verilmektedir. Örneğin, avcılık ve iĢleme anabilim dalını bitiren
öğrenciler mühendis olarak iĢleme tesislerinde çalıĢabilmektedirler. YetiĢtiricilik anabilim dalını
bitirenler ise balık çiftlikleri, laboratuarlar veya ilgili sanayilerde bir iĢe yerleĢtirilebilmektedirler. Öte
yandan, bilim anabilim dalını bitiren öğrenciler esas olarak laboratuar ve enstitülerde araĢtırma
görevlisi olarak iĢe yerleĢtirilmektedirler. 4 yıllık lisans eğitimini bitiren öğrenciler için lisansüstü
eğitim seçenekleri bulunmaktadır.

Her yıl su ürünleri bölümleri yaklaĢık 600 mezun vermektedir.36 Bu alanda 2001-200237 akademik
yılında en fazla mezun veren üniversiteler Ģöyledir (parantez içindeki rakamlar mezun olan öğrenci
sayısını göstermektedir): Ġstanbul Üniversitesi (72); Ege Üniversitesi (57); Karadeniz Teknik
Üniversitesi (27); Çukurova Üniversitesi (62); Süleyman Demirel Üniversitesi (53); Ondokuz Mayıs
Üniversitesi (39). 2004 yılında, su ürünleri fakülteleri/ meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrenci
sayısı 919 olmuĢtur (yıllık) – bu rakam, su ürünleri lisans eğitimine iliĢkin mevcut talebin (öğrenciler
arasındaki talep ile sektördeki istihdam fırsatları açısından) çok üstündedir.


36
   Bu veriler, 2001-2002 akademik yılına aittir. O yıl mezun olan öğrencilerin %65‘i erkek, %35‘i kız öğrencilerden oluĢmuĢtur.
37
   SÇE‘nin veri elde edebildiği en son yıl

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                   ġubat 2007
                                     Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

3.4   SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖRÜ ĠLE ĠLGĠSĠ BULUNAN DĠĞER KURUMLAR
TKB‘ye destek veren, su ürünleri ile ilgili diğer kamu kurumları Ģunlardır.

•   BaĢta DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı, DPT, TÜĠK (eski DĠE) ve Gümrük MüsteĢarlığı olmak üzere
   BaĢbakanlık;
•   Maliye Bakanlığı (Gelirler Genel Müdürlüğü);
•   ĠçiĢleri Bakanlığı (Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı)
•   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (DSĠ)
•   Sağlık Bakanlığı (Halk Sağlığı Enstitüsü - su ürünleri hijyen ve hıfzıssıhha konularında);
•   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü);
•   Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı ve UlaĢtırma Bakanlığı;
•   Belediyeler (Yerel açık pazarlarda kalite kontrol ve koruma konularında);
•   Ziraat Bankası (Krediler)
•   Türk Standartları Enstitüsü (TSE).

Bunların yanında, sektörle ilgisi bulunan çok çeĢitli Sivil Toplum KuruluĢları (STK‘lar)
bulunmaktadır (sanayi organları, araĢtırma ve çevre grupları, vb.). Bu STK‘lardan en önemli dört
tanesi Ģöyledir: Türkiye Su Ürünleri Federasyonu; Deniz Temiz ve Turmepa Derneği; Türk Deniz
AraĢtırmaları Vakfı (TÜDAV); Türkiye Ġçsu ve Deniz Kültür Balıkçılığı Dernekleri.
Ayrıca, su ürünleri kooperatifleri, su ürünleri kooperatif dernekleri, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği (SUR-KOOP) ve Merkezi ve Bölgesel Su Ürünleri DanıĢma Komiteleri temsilci paydaĢ
örgütleri olarak önemli bir yere sahiptir. ġu anda, 1163 sayılı Su Ürünleri Kooperatifleri Kanunu
çerçevesinde tanınan 490 su ürünleri kooperatifi vardır. Bunların toplam üye sayısı 24.920‘dir
(TEDGEM 2006 verilerine göre). Bir kooperatifin kurulabilmesi için kooperatif ana sözleĢmesinin
imzaya yetkili en az yedi üye tarafından imzalanması gerekir.

Hedefleri aynı olan en az yedi veya daha fazla kooperatif bir merkez birliği kurabilmektedir.
Türkiye‘de 13 bölgesel su ürünleri kooperatifleri birliği bulunmaktadır. Bu birliklere üye toplam
kooperatif sayısı 482‘dir (Her ne kadar Tablo 14‘te sadece 173 kooperatif listeleniyor olsa da).
Ayrıca, merkezi Ankara‘da olan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği vardır.

Tablo 14: Su Ürünleri Kooperatifleri Birlikleri
1   Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi              16 kooperatif  485 ortak
2   Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi (Trabzon)          21 kooperatif  2.500 ortak
3   Balıkesir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi              10 kooperatif  658 ortak
4   Ġzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi                21 kooperatif  1.141 ortak
5   Ġstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi              27 kooperatif  1.950 ortak
6   Marmara Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi (Ġstanbul)         14 kooperatif  1.529 ortak
7   Muğla Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi                14 kooperatif  567 ortak
8   Mersin Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi               8 kooperatif   550 ortak
9   Sinop Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi                9 kooperatif   394 ortak
10   Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi               10 kooperatif  1.062 ortak
11   Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi               9 kooperatif   405 ortak
12   Adana Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi                7 kooperatif   503 ortak
13   Hatay Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi                7 kooperatif   285 ortak
      Kaynak: Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, 2006 ve TKB, 2007


DPT‘nin 2006 yılı verilerine göre, Türkiye‘de balıkçıların sadece %23‘ü bir kooperatife üyedir. Su
ürünleri kooperatiflerinin çoğunun kuruluĢ ilke ve hedefleri doğrultusunda çalıĢmadığı ve iyi
yönetilmediği görülmektedir. Ġlk kez kuruldukları 1940‘lardan bu yana su ürünleri kooperatifleri
sektör için gerekli kurumsal desteği vermekte baĢarısız olmuĢlardır. Bu baĢarısızlığın gerisindeki en
önemli nedenler Ģöyledir: ―haksız rekabet; yardım ve sübvansiyonların yetersizliği; dayanışma ve
eğitim eksikliği; liderliğin olmaması; yanlış tespit ve planlama; niteliksiz ve vizyonu olmayan


                     Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

işletme.”38

4.0   SEKTÖR YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YASAL ÇERÇEVE
Bu bölümde, su ürünleri sektörünün düzenlenmesi ve yönetimine iliĢkin temel yasal çerçeve
açıklanmaktadır. Ġlk olarak, yasaların temel yapısı ve hiyerarĢik sırası, yasaların çıkarılma gerekçeleri
ve ilgili oldukları sektörel faaliyetler sunulmaktadır. Avrupa Birliği‘ne katılım sürecinin bir parçası
olarak, AB Müktesebatının Türk hukukuna aktarılması gerekmektedir; bu konu, 4.3 no‘lu Bölümde ele
alınmaktadır. Mümkün olduğu hallerde yasalar ile ilgili değerlendirmeler yapılmıĢtır. Ancak, çevirisi
bulunmayan veya doğrudan etkisi söz konusu olmayan yasalarda böyle bir değerlendirme
yapılamamıĢtır.

4.1   ARKA PLAN
Türk hukuk sistemi en tepede Anayasa olmak üzere bir hiyerarĢik düzen içinde bulunur; bu hiyerarĢik
düzen öncelik sırasına göre aĢağıda verilmektedir:

Tablo 15: Türk Hukuk Sistemi
      Yasa veya yasal belge                      Yasa Koyucu Makam
Anayasa                             TBMM
Uluslararası AnlaĢmalar                     TBMM
Kanunlar                            TBMM
Kanun Hükmünde Kararname                    Bakanlar Kurulu
Yönetmelik                           Bakanlar Kurulu
                                BaĢbakan, Bakanlar       ve  Kamu
Uygulama Yönetmeliği
                                KuruluĢları
Bakanlar Kurulu Kararı                     Bakanlar Kurulu
Yardımcı belgeler: Sirküler, Tebliğ, Karar,
                                CumhurbaĢkanı, BaĢbakan, Bakanlar ve Kamu
Direktif, Ġlkeler, Ġzahname, Protokol, Standart,
                                KuruluĢları
Durum/ Ana Durum
     Kaynak: Collins ME, The Legal system of Turkey. Columbus Hukuk Fakültesi, 2004

Bakanlara verilen yönetmelikleri veya diğer yardımcı yasal belgeleri çıkarma yetkisi ilgili Bakanın
baĢında olduğu Bakanlığın kuruluĢ yasasıyla verilmektedir. Bu yüzden, yönetmeliklerin
çıkarılmasında su ürünleri kanunun temel alınması gerekmemekte, yönetmelik çıkarma yetkisi resen
Bakanın kendisinde bulunmaktadır. Kendisine verilen yetkiler dahilinde, kullanacağı belgeyi
belirleme ve daha sonra uygun olan belgeyi çıkarma kararı Bakana bırakılmaktadır. TKB, su ürünleri
sektörünü yönetme yetkisini, TKB‘nin KuruluĢ ve Görevlerini düzenleyen 1991‘de çıkarılan 441
sayılı Kanun Hükmünde Kararname‘den almaktadır.

4.2   SU ÜRÜNLERĠ KANUNU (YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, ÖNERĠLEN KANUN)
1971 tarihinde çıkarılan, 1986 tarihli 3288 sayılı Kanun ve 2003 tarihli 4950 sayılı Kanunla değiĢik
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, su ürünleri çerçeve kanunu olup, su ürünleri avcılığı ve yetiĢtiriciliği
ile ilgili bütün faaliyetler bu kanun kapsamına girmektedir. Su Ürünleri Kanunu, Bakanın yetkisi
altında çıkarılan (bakınız bir önceki paragraf), su ürünlerini düzenlemeye yönelik yönetmelik ve
sirkülerler için dayanak oluĢturmaktadır. Anılan Kanunun 1. Maddesi, Kapsam maddesi olup, "su
ürünlerinin korunması, istihsali ve kontrolü‖ ile ilgili hususları içermektedir. Kanunun 2. Maddesi ise,
diğer yasal belgelerde de tarif edilen su ürünlerinin tarifi dahil olmak üzere Kanunda geçen ibarelerin
tariflerini vermektedir.
1380 sayılı Kanunun yanı sıra 3288 sayılı Kanun ile 1982 tarihli 2674 sayılı Karasuları Kanunu

38
 UNAL, V. Profile of Fishery Cooperatives and Estimation of Socio-Economic Indicators in Marine Small-Scale Fisheries;
Case Studies in Turkey. 2006

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                             ġubat 2007
                                                Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

kapsamında, yabancıların Türk sularında ticari av faaliyetinde bulunmaları yasaktır. 1380 sayılı
Kanunun değiĢtirilmesi yönünde yakın dönemde bir taslak hazırlanmıĢtır; bu taslak TBMM Çevre
Komisyonundan geçmiĢ ve Ģu anda TBMM Tarım Komisyonunda incelenmektedir. Su Ürünleri
Kanununda yapılacak bu değiĢiklikle Kanunun AB mevzuatıyla uyumunun sağlanması
hedeflenmektedir (Müktesebat düzenlemeleri için bir yasal çerçeve olarak). Su Ürünleri Kanun taslağı
TAT Hukuk MüĢaviri39 tarafından incelenmiĢ, Hukuk MüĢaviri Kanunun yeni halinin AB
müktesebatıyla uyumlu olduğu yönünde görüĢ bildirmiĢtir.

Ancak, 1380 sayılı Kanunun değiĢtirilen 15. Maddesi (yeni kanun taslağının 6. Maddesi), Ģu andaki
Ģekliyle, ortak piyasa düzeni hakkındaki 104/2000 sayılı AK Yönetmeliği ile uyumlu değildir.40 Bu
konu, TKB TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Üretici Örgütleri
hakkındaki yeni kanun taslağında ele alınmaktadır. Söz konusu kanun su ürünlerini kapsayacak ve
104/2000 sayılı Yönetmeliğe uygun olacaktır. TAT Hukuk MüĢaviri bir Maddenin yeniden
düzenlendiğini belirlemiĢ ve o maddeyi onaylamıĢtır ancak anılan madde, kanun taslağı Ģu anda
TBMM Komisyonlarında incelenmekte olduğundan kanun taslağına dahil edilmemiĢtir.

Su Ürünleri Kanun taslağına bir baĢka eleĢtiri daha getirilmiĢ ve TKB'ye ayrıca sunulmuĢtur (ġubat
2006). Özetle, SÇE mevcut kanunla ilgili bazı sorunlu alanları tespit etmiĢtir; SÇE, kanun taslağının
yeniden hazırlanmasını ve yetiĢtiricilik konusunu özel olarak ele alacak yeni bir kanun yapılmasını
önermektedir.41 TKB, ―ana geçim kaynağı balıkçılık olan bölgeler‖42 ibaresine getirilen tanım 2006
tarihli 1198 sayılı Konsey Yönetmeliğinin (Avrupa Balıkçılık Fonu) 3(e) no‘lu Maddesinde öngörülen
Ģartları karĢılamasa da, bu konunun bir yönetmelik uygulanarak çözümlenebileceğini bildirmiĢtir.
Benzer Ģekilde, bir ulusal stratejik plana43 – kanun taslağında bu plana özel olarak yer verilmemiĢtir -
olan ihtiyaç aĢağıdaki yasal belgelerde dile getirilmektedir (KKGM böyle olduğunu ifade etmektedir):
kalkınma planları hazırlama yükümlülüğünü DPT‘ye veren Bakanlar Kurulu Kararı (504 sayılı Karar);
TKB‘ye bu Ģekildeki planlamaların yapılması konusunda yasal zemin oluĢturan 441 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname (TKB KuruluĢ Kararnamesi) ve 5488 sayılı Kanun (Tarım Çerçeve Kanunu).

4.3    SU ÜRÜNLERĠ GELĠġTĠRME POLĠTĠKASI VE NPAA
NPAA, AB üyelik sürecine uygunluğu sağlamak için gerekli yapısal reform alanları ve ekonomik
politika tedbirlerini içermektedir. Bu sürecin bir parçası olarak, NPAA, su ürünleri sektöründe
Müktesebatın üstlenilmesi hususunu kapsamaktadır. Müktesebatın üstlenilmesi hususu, bir süreç
olarak, aĢağıdaki ölçütlere göre ölçülmektedir:

•   Siyasi ve ekonomik kriterler ile üyelik yükümlülüklerini üstlenme kapasitesini tanımlayan
   Kopenhag Kriterleri.
•   Müktesebatın uygulanmasına iliĢkin idari kapasiteyi ana hatlarıyla ortaya koyan Madrid Kriterleri.

Müktesebata yasal uyumla ilgili NPAA tamamlanmıĢtır. Gerekli mevzuat taslaklarının – çerçeve
kanun, yönetmelikler, sirkülerler – tamamı hazırlanmıĢtır. Ek 1, topluluk mevzuatı ve karĢılık gelen
Türk yasal belgelerinin bir listesini vermekte ve mevzuatın mevcut durumunu göstermektedir. Bütün
tedbirlerle ilgili taslakların hazırlandığı ancak bunlardan hiçbirinin kanunlaĢtırılamadığını söylemek
gerekir. Su ürünleri ile ilgili kilit tedbirler açısından bu konu özellikle manidardır; ayrıca bakınız
Bölüm 4.4. AĢağıda Avrupa Konseyince çıkarılan Yönetmeliklerin bir özeti verilmektedir.
Türkiye‘nin bu yönetmeliklere karĢılık gelen kendi yönetmeliklerini hazırlaması gerekmektedir.
Türkiye Ģu ana kadar bu yönetmeliklerden sadece birini çıkarmıĢtır: piyasa düzeni hakkındaki
yönetmelik. Söz konusu yönetmelik TAT tarafından incelenip değerlendirilmiĢ ve AB mevzuatıyla

39
  Bu raporla ilgili baĢvuru belirtilmemiĢtir
40
  Aynı Ģekilde, Tarım Üreticileri Dernekleri Kanunu (2000 tarihli 5200 sayılı Kanun), 2000 tarihli Yönetmeliğe uygun değildir.
41
  YetiĢtiricilik sektörü ayrı bir yönetmelik kapsamında (1380 sayılı) olsa da, bir AB Üye Devleti için ayrı ayrı yetiĢtiricilik ve avcılık mevzuatına
sahip olmak alıĢılmamıĢ bir durum DEĞĠLDĠR.
42
  Su Ürünleri Kanunu Taslağının 2. Maddesi
43
  1198/2006 sayılı Yönetmeliğin 15.1 no‘lu Maddesi Ģu hükmü getirmektedir: ―Her bir Üye Devlet, ortaklarla uygun Ģekilde istiĢare ettikten
sonra, su ürünleri sektörünü kapsayan bir ulusal stratejik plan hazırlayarak en geç operasyonel programın sunulduğu tarihte Komisyona sunar.‖


                           Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

uyumlu bulunmuĢtur:

•   Bir kontrol sistemi kurulması hakkında 2847/1993 sayılı Yönetmelik;
•   Balık avları ile ilgili bilgilerin kaydına iliĢkin kurallar hakkında 2807/1983 sayılı Yönetmelik;
•   Uydu tabanlı bir Gemi Ġzleme Sistemi ile ilgili hükümler hakkında 2244/2003 sayılı Yönetmelik
•   Akdeniz‘de balıkçılığın korunmasına iliĢkin teknik tedbirler hakkında 1967/2006 sayılı
    Yönetmelik;
•   Piyasa Düzeni hakkında 104/2000 sayılı Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler.
•   Balıkçı teknelerinin özelliklerinin tanımlanması hakkında 2930/1986 sayılı Yönetmelik;
•   Balıkçı teknelerinin iĢaretlenmesi ve dokümantasyonu hakkında 381/1987 sayılı Yönetmelik;
•   Su ürünleri ruhsat tezkerelerine girilmesi gereken asgari bilgiler hakkında 3690/1993 sayılı
    Yönetmelik;
•   Topluluk av filosu sicili hakkında 0026/2004 sayılı Yönetmelik.

4.4    DENĠZ VE ĠÇSU BALIKÇILIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER
1995 tarihinde çıkarılan Su Ürünleri Uygulama Yönetmeliği, deniz ve içsu balıkçılığını düzenleyen
temel yasal belgedir. Yönetmelik aĢağıdaki hususları içermektedir:

•   Su ürünleri ruhsat tezkerelerinin düzenlenmesi ve biçimleri
•   Ġstihsal Sahaları hakkındaki hükümler
•   Patlayıcı ve Tehlikeli Madde kullanma yasağı
•   Av Donanımı
•   Yasaklar, Sınırlamalar ve Yükümlülükler
•   Su Ürünleri Hijyeni
•   Denetim ve Kontrol

Su ürünleri düzenlemeleri esas olarak, istiĢareye dayalı olarak hazırlanan, yılda iki kez yayınlanan
Sirkülerlerle yapılmaktadır. Sirkülerler Resmi Gazete‘de yayımlanmaktadır. Sirkülerler, alınacak
teknik tedbirlerle ilgili kuralları ve genel ilkeleri ortaya koymaktadır. Teknik tedbirler, diğer Ģeyler
arasında, Ģunları içermektedir:

•   Donanım kısıtlamaları ve yasakları;
•   Av sahalarına yönelik kontrol tedbirleri;
•   Koruma altına alınan bölgelerin oluĢturulması ve kapsamı;
•   Sezonsal sınırlamalar;
•   Balık boyu limitlerinin belirlenmesi ve
•   Avlanması yasak türlerin belirlenmesi.

Su ürünleri ile ilgili yasal düzenlemelerin, yüzgeçli balıklar (kılıç balığı dıĢında) ve deniz böceği için
kullanılan ölçüler açısından revize edilmesi önerilir. Çünkü bu türler için kullanılan ölçütlerle kesin
sonuçlar alınamayabilmektedir.

YetiĢtiricilik sektörü 2004 yılında çıkarılan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Uygulama Yönetmeliği altında
düzenlenmektedir. Yönetmelik, içsular ve denizlerde gerçekleĢtirilen su ürünleri yetiĢtiriciliği ile ilgili
konuları kapsamaktadır. Yönetmelik aĢağıdakileri içermektedir:

•   Balık çiftlikleri ile diğer yetiĢtiricilik tesislerinin kuruluĢu ile ilgili onay iĢlemleri;
•   Lisans;
•   Yumurta ve yavru ticareti ve
•   YetiĢtiricilik uygulamaları ve çevresel etkilerle ilgili izleme prosedürleri.

4.5    BALIK SAĞLIĞI VE HĠJYENĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER
AĢağıda, balık sağlığı ve hijyeni ile ilgili yürürlükteki Türk mevzuatı gösterilmektedir:

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                      ġubat 2007
                                        Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

• Gıda maddelerinin üretim, tüketim ve denetimi ile ilgili hususları düzenleyen 5179 sayılı Kanun
ve ilgili yönetmelikler;
• 1380 sayılı Kanun (Su Ürünleri Kanunu) ve Su Ürünleri Uygulama Yönetmeliği (1995);
• Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği (2004);
• 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Hıfzıssıhha Kanunu ve

•   Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Uygulama Yönetmeliği (2004). Yönetmelik Ģunları
   içermektedir: balık hallerinin kurulması, yönetim ve iĢletimi ve kontrol ve denetimi ile ilgili
   ölçütler; balık halleri ve ilgili tesisler için asgari ve genel teknik Ģartlar.


4.6    ÇEVRE KORUMA ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER
AĢağıda, çevre koruma ile ilgili yürürlükteki mevzuat gösterilmektedir:

•   2872 sayılı Çevre Kanunu;
•   Çevre Kanunu (1983)/ ÇED Yönetmeliği (1993-1997): Bu kanun, çevre sorunları, envanterler,
   planlama, izleme ve kirliliğin önlenmesi, uygulama ve yaptırımlarla ilgili politikaların
   belirlenmesine iliĢkin hususları düzenler.

Buna ek olarak, kıyı alanları/ kara alanları ile ilgili yasal düzenlemeler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu, Orman Kanunu, Avcılık Kanunu ve Milli Parklar Kanunu altında yapılmaktadır. Bu
yasal düzenlemelerin yapılması ile ilgili sorumluluk Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı ve TKB‘ye verilmiĢtir. Deniz alanlarına iliĢkin koruma statüsü ile ilgili olarak sadece Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda bir tanım getirilmiĢ olsa da, oluĢturulan diğer statülerin
tamamı deniz alanları için de geçerlidir. Türkiye‘de kıyı yönetimi ile ilgili hususlar aĢağıdaki mevzuatla
düzenlenmektedir:44

•   1380 sayılı Kanun (Su Ürünleri Kanunu) ve Su Ürünleri Uygulama Yönetmeliği (1995);
•   Kıyı Ģeridinden karaya doğru 100 metrelik alanın kullanımı ile ilgili kısıtlamalar getiren Kıyı
   Kanunu (1990 tarihli Kanun - 1992‘de değiĢtirilmiĢtir);
•   Planlama, uygulama, yapım ve iĢletme ruhsatları ile ilgili hususları düzenleyen Arazi Kullanımı ve
   Ġmar Kanunu (1985);
•   UlaĢtırma Bakanlığı KuruluĢ Kanunu. Deniz yapılarına iliĢkin izin ve yapımla ilgili hususları
   düzenler.

4.7    ĠLGĠLĠ DĠĞER MEVZUAT
Su ürünleri sektörü ile ilgili diğer mevzuat Ģunları içermektedir:

• 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu - kooperatiflerin kuruluĢ ve yönetimi ile ilgili hususları
düzenler;
• 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu ve ilgili yönetmelikler;
• 1982 tarihli 2674 sayılı Karasuları Kanunu – Türk karasularının hatlarını belirler;
• Balıkçı Limanları Uygulama Yönetmeliği (1996). Yönetmelik, balıkçı limanları ile ilgili olarak
  aĢağıdakilere iliĢkin kural ve prosedürleri düzenler: yer seçimi usulleri; balıkçı limanlarının
  yönetimi – balıkçı limanlarını yönetim yetkisi balıkçı kooperatiflerine verilebilir; balıkçı
  limanlarının kiralanması; balıkçı limanlarına iliĢkin teknik iĢlemler.

SÇE, gerek mevcut veya önerilen su ürünleri mevzuatı gerekse diğer mevzuatta Türkiye‘de su ürünleri

44
  Kıyı yönetimi ile EKAY‘ın aynı Ģeyler değildir. Entegre kıyı alanları yönetimi (bakınız Bölüm 6.0 giriĢ paragrafları) olarak
tanımlandığı sürece kıyı yönetimi ayrı bölümlere ayrılabilecek ve tamamen farklı konuları ele alabilecektir. Ayrıca, bu
Ģekildeki kıyı yönetimi, kıyı üzerindeki olası önemli etkileri ve yönetim açısından yapılabilecek iĢlemleri tamamen dikkate
alacak bütüncül bir yaklaĢımdan yoksun kalabilecektir. Kıyı yönetimi, sadece sulak alanlar, sahiller, mercan resifleri, vb.
yerleri değil kıyı alanlarının tamamını kapsar.


                       Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

için bir birlikte yönetim sisteminin kurulmasıyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığını
kaydetmektedir.

5.0     DENĠZ KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ
Raporun bu bölümünde, Türk deniz balıkçılığının bir analizi yapılmaktadır. Ġncelenecek ve analiz
edilecek bilgi hacmi ve doğru verilere ulaĢılamamıĢ olmasından dolayı belli konulara sadece kısaca
değinilmek zorunda kalınmıĢtır. Bu Ģekildeki konular arasında Ģunlar yer almaktadır: kullanılan av
donanımı ve avlak sahalarının ayrıntılı tanımı; ihtilaflı sularda egemenlik ve yargı yetkisi ile ilgili
konular; komĢu ülkelerle Yüksek Düzeyli Göçmen Türler, ortak balık stokları ve bölgesel örgütlere
(GFCM ve ICCAT gibi) katılımla ilgili olarak yapılan anlaĢmaların ayrıntılı analizi; eğlence amaçlı
balıkçılığın analizi. Bu konulardan birçoğu 2007 baĢlarında Balıkçılık Yönetim Planlarının (BYP‘ler)
hazırlanması sırasında ayrıntılı olarak incelenecektir.45

TKB‘ye yasayla çok çeĢitli alanlarda yetki verilmiĢtir. Bu alanlar arasında Ģunlar yer almaktadır:
kaynak yönetimi ve üretim (yetiĢtiricilik ve avcılık) konuları; kirliliğin önlenmesi; iç piyasalar ile
ihracat pazarlarının desteklenmesi. TKB‘ye verilen önemli bir sorumluluk da ĠZKD faaliyetlerinin
düzenlenmesidir. Resmi verilere göre, 2005 yılında, toplam su ürünleri üretimi 544.773 mt olarak
gerçekleĢmiĢtir. Bu üretimin %61‘i deniz ürünleri avcılığı, %22‘si yetiĢtiricilik, %8‘i içsu ürünleri
avcılığı ve geriye kalan %9‘u diğer deniz ürünlerinin avcılığından sağlanmıĢtır. Türkiye, dünya toplam
su ürünleri üretiminin yaklaĢık %0.6‘sını karĢılamaktadır.


Tablo 16: Bölge ve Türler Ġtibariyle Türk Balıkçılığı

     Balıkçılık Tipi                   Bölge       Tür
Pelajik türler                         Hamsi, Ġstavrit, Palamut, Çaça
                          Doğu Karadeniz
                          Batı Karadeniz
                                Hamsi, Çaça, Palamut, Lüfer,
                                Karagöz, Kolyoz, Sardalya, Kedi
                                Balığı
                  Marmara          Hamsi, Palamut, Çaça, Karagöz,
                                Lüfer, Sardalya
                  Akdeniz ve Ege       Sardalya, Kolyoz
Trol Balıkçılığı          1- Batı Karadeniz     Mezgit, Barbunya, Kalkan
                  2- Ege           Karma
                  3- Akdeniz         Karma
Yüksek Düzeyde Göçmen Türler Akdeniz ve Ege          Orkinos
                                Kılıç Balığı
Artizanal Balıkçılık (uzatma    Karadeniz,    Marmara, Karma (mezgit, kalkan, barbunya,
ağları, fanyalı ağlar, uzun     Akdeniz ve Ege       kefal, karides, sparitler, dilbalığı ve
olta, kapanlar)                        pisi balığı, kalamar, ahtapot ve
                                mürekkep balığı, kılıç balığı)
Deniz salyangozu balıkçılığı (Dreç) Doğu Karadeniz,      Deniz salyangozu
                  Marmara
Kidonya Avcılığı (Dreç)       Batı Karadeniz       Küçük kidonya (baby clams)
Karides Balıkçılığı         Marmara,   Ege  ve   Karides
                  Akdeniz
Dalyan Balıkçılığı         Akdeniz, Ege ve Marmara  Karma (Levrek, çipura, yılan
                                balığı, kefal türleri)
       Kaynak: FAC veri tabanı, 2006
45
   Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için bakınız Bölüm 5.5

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                 ġubat 2007
                                    Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

5.1   KARAYA ÇIKIġ VERĠLERĠ
Türkiye deniz ürünleri üretiminin çoğu, hamsi, palamut, istavrit, sardalya ve lüfer baĢta olmak üzere
pelajik türlerden sağlanmaktadır. Hamsi, karaya çıkarılan toplam avın yaklaĢık %60-70‘ini (miktar
itibariyle) oluĢturmaktadır. Bu yüzden, herhangi bir av sezonunda hamsinin dağıtımı ve av
miktarındaki bir değiĢme toplam yıllık av miktarı üzerinde önemli bir etki doğurmaktadır. Bu konuyla
ilgili temel veri ve eğilimler Tablo 17 ve 18‘de özetlenmektedir.

Tablo 17: Ana Ticari Türlerin Üretim Miktarları: 1990-2005(mt)
  Tür/yıl        1990     1995     2000    2001    2002    2003    2004   2005
Hamsi          74.035    387.574    280.000   320.000  373.000   295.000   340.000  138.569
Ġstavrit        86.140    18.691    22.200   26.180   26.482   28.000   27.405   13.540
Sardina pilchardus   18.808    33.812    16.500   10.000   8.684    12.000   12.883   20.656
Palamut         14.737    8.944     12.000   13.460   6.286    6.000    5.701   70.797
Diğer balık       103.403   108.117    110.990   95.540   78.994   75.126   70.763   102.886
Diğer türler      44.894    25.472    18.831   19.230   29.298   46.948   48.145   46.133
Toplam         342.017   582.610    460.521   484.410  522.744   463.074   504.897  380.381
     Kaynak: TÜĠK, 2006


Table 18: Balıkçılık Alanları Ġtibariyle Su Ürünleri Üretimi: 1970-2005 (%)
  Yıl   Doğu       Batı      Karadeniz    Marmara   Ege    Akdeniz   Toplam
      Karadeniz     Karadeniz   Toplam     Denizi    Denizi         (mt)
 1970   80.6       4.1      84.7      10.4     2.7       2.2   170.905
 1980   74.1       11.3      85.4      7.6     4.6       2.1  397.321
 1990   32.9       28.3      61.2      19.4     11.2       8.0  342.017
 1995   51.0       28.0      79.0      6.5     9.2       5.0  582.610
 2000   52.8       21.9      74.7      10.6     8.8       3.1  460.521
 2001   46.4       26.5      72.9      15.0     9.3       2.5  484.410
 2002   49.4       27.3      76.7      13.6     6.8       2.6  522.744
 2003   45.8       27.8      73.6      14.8     7.8       3.6  463.074
 2004   49.0       27.2      76.2      13.1     7.6       3.0  504.897
 2005   47.4       21.0      68.4      15.5     11.1       5.0  380.381
     Kaynak: TÜĠK, 2006

ġu anda, herhangi bir liman veya küçük bir rıhtım (pelajik balıkçılıkta av yasağı döneminde,
belirlenen bazı karaya çıkarma noktalarının bulunduğu bilinse de) ve ülke genelindeki büyük
limanların çoğu karaya çıkarma noktası olarak kullanılabildiğinden, bir sezonda ne kadar balık
avlandığını kontrol etmek neredeyse imkansızdır. Sonuç olarak, resmi ve gerçek veriler arasında
büyük farklılıklar oluĢabilmektedir. Örneğin, Bandırma‘da, Sektör ÇalıĢması Ekibinin balıkçılar ve
kabzımallardan edindiği bilgiye göre, balık haline giren resmi su ürünleri miktarı 8.000 mt iken, bu
miktar gerçekte, Kapıdağ Yarımadası çevresindeki küçük liman ve rıhtımlarda karaya çıkarılan avlar
da dahil edildiğinde 30.000 mt‘nin üzerine çıkabilmektedir.

5.2   BALIK STOKLARININ DURUMU VE KULLANIMI
Türkiye‘de genel olarak, deniz kaynakları stoklarının durumu hakkında yeterli doğru ve güvenilir
bilgi bulunmamaktadır. Bu durum büyük oranda, stok değerlendirme araĢtırmasının olmamasından
kaynaklanmaktadır. Avlanan balık miktarları sık sık ya eksik bildirilmekte ya da hiç
bildirilmemektedir. Bunun nedenleri Bölüm 5.5‘te açıklanmaktadır. Karaya çıkarılan ava iliĢkin
istatistikler, gerçek av miktarının sadece %30-50‘sini gösterebilmektedir. Bildirilmeyen avları
genelde küçük boylu, sezon dıĢı ve/veya avlanması yasak türler oluĢturmaktadır. Birçok balıkçılık
bölgesinde balıkçılara uygulanan yıllık anketlerden elde edilen ve avların istikrarlı bir eğilime sahip
olduğunu gösteren resmi istatistikler, gerçek av miktarlarından çok bildirim davranıĢını yansıtıyor


                     Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

gibi gözükmektedir. Av çabası ile ilgili doğru veriler elde olmadığından, SÇE için herhangi bir balık
stoku veya bazı balık stoklarının aĢırı avlanmaya bağlı olarak azalıp azalmadığını belirlemek zor
olmaktadır.

Bununla birlikte, avın tamamının karaya çıkarıldığı, neredeyse hiç arızi av veya ıskarta ürün olmadığı
açıktır. 2006-2008 av sezonu Su Ürünleri Sirküleri birçok tür için asgari karaya çıkarma boyunu
belirtmesine rağmen balık boy limitlerine ya çok az uyulduğu ya da hiç uyulmadığı gibi bir izlenim
doğmaktadır. Boyu, durumu veya türü bakımından pazarlaması yapılamayacak balık grubuna alınan
balıklar balık unu olarak veya büyüyen bir sanayi olan deniz ve içsu yetiĢtiricilik sanayisinde yem
olarak kullanılmak üzere satılmaktadır.

Uluslararası Atlantik Orkinos Balıklarının Korunması Komisyonu (ICCAT)‘ın Akdeniz orkinos balığı
– bu tür Türkiye‘de deniz yetiĢtiriciliği için avlanmaktadır - için iyi stok verileri bulunmamaktadır.
Oysa bildirimi yapılan av miktarı 1996 yılında en yüksek değerine ulaĢarak 50.000 mt‘nin üzerinde
gerçekleĢmiĢ, 2003 yılında ise azalma eğilimi göstererek 25.000 mt‘ye gerilemiĢtir. ġu anda, bu türün
av miktarı TAC kotası olan 32.000 mt civarında seyretmektedir. Ne var ki, ICCAT, uygun olmayan
ve kötü veri bildirimlerinin yüksek düzeylerde olduğu ve bu yüzden gerçek av miktarının çok daha
yüksek olabileceğini belirtmektedir; Akdeniz'de 2005 yılı orkinos balığı av miktarı en iyi tahminle
43.107 mt olarak gerçekleĢmiĢtir.46 Bununla birlikte, burada da av çabasının mevcut düzeyi hakkında
herhangi bir açık gösterge veya doğru değerlendirme bulunmamaktadır.

Hamsi Ģu ana kadar en fazla avlanan tür olmuĢtur. Kötü geçen bir av sezonunda bile – 2005 av sezonu
gibi – Türk su ürünleri üretiminde en büyük pay hamsinindir. Hamsi filosu genellikle av sezonun
sonuna doğru hamsi avından palamut avına doğru geçiĢ yapmaktadır. Ancak, 2005 yılında, palamut
avı daha erken baĢlayacak gibi gözükmektedir. Bunun sonucu olarak, normalden daha yüksek
miktarlarda palamut avı söz konusu olacaktır (Birim Çaba BaĢına DüĢen Av miktarı (CPUE) ile ilgili
olarak elde yeterli veri bulunmadığından, hamsi filosunda görülen bu Ģekildeki geçiĢin gerçek bir
olgudan ziyade bir varsayım olduğunu belirtmekte yarar var). Kötü durumdaki bir hamsi stokunun
diğer türler üzerinde doğuracağı sonuçlar bu çalıĢmanın kapsamı dıĢındadır. Ancak, özellikle veya
çoğunlukla hamsi ile beslenen avcı türlerin stoklarında, bu avcı türler beslenmek için bir baĢka
kaynağa yönelmediği sürece düĢüĢ görülebilir. Öte yandan, avcı türlerin beslenmek için baĢka
kaynaklara yönelmesi, o kaynaklar üzerindeki baskının artmasına neden olabilecektir.
Hamsi avlarındaki mevcut düĢüĢün (bakınız Tablo 17) gerisinde yatan nedenin, avlanan bütün
hamsileri karaya çıkarma ve küçük boydaki hamsileri balık unu sanayisine satma eğilimiyle birlikte,
aĢırı kapasiteyle beraber gelen aĢırı avlanma olduğu varsayılsa da, 1990 yılında da hamsi avlarında bir
düĢüĢ olduğu ve bunun hızla kötüleĢen üst üste gelen bir doğal popülasyon döngüsü ortaya çıkarmıĢ
olabileceği belirtilmektedir. Birçok pelajik balık türünde on yılda bir popülasyon döngüleri görüldüğü
bilinmektedir. Doğal döngüleri anlamak için uzun vadeli verilere ihtiyaç vardır. Geleneksel bilgi
ve/veya balıkçıların av kayıtları, balıkçılık yönetiminden sorumlu kiĢiler ve bilim adamlarının
ulaĢamayacağı verileri sunabilmektedir. 2005 yılında avlanan hamsi miktarının beklenenin çok altında
olması, toplam deniz ürünleri üretimi ve toplam su ürünleri üretimini olumsuz etkilemiĢtir. Bu durum,
ġekil 19 ve 20‘de gösterilmektedir. Toplam üretim ve su ürünleri üretimi eğilimlerinin farklı olması,
su ürünleri sektöründe yetiĢtiriciliğin artan önemini göstermektedir.

ġekil 19: Deniz Üretimi ile Ġçsu Üretiminin KarĢılaĢtırılması: 1970-2005 ('000 mt)
46
   ICCAT AraĢtırma ve Ġstatistik Bilim Konseyinin 2006-2007 yılı raporunda sadece ticari gemilerle ilgili veriler verilmiĢtir

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                           ġubat 2007
                                              Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi                             Su Ürünleri Üretimi kt
                               1970 - 2005
                                        Yıl
                        Ġçsu       Deniz     Balıkçılık Toplamı      Toplam Üretim

               47
     Kaynak: TÜĠK, 2006


5.2.1   Karadeniz Balıkçılığı
Karadeniz eskiden beri Türkiye‘nin en önemli balıkçılık alanı olmuĢtur ve toplam av bakımından en
büyük değiĢmeyi bu deniz göstermektedir. 1990‘ların baĢlarındaki üretim miktarları günümüz üretim
miktarlarının altında olmuĢtur. Bunun nedeni, en azından kısmen, daha önce belirtildiği gibi aĢırı
avlanmaya bağlı olarak stokların azalmasından ziyade o tarihlerde Karadeniz filosunun daha düĢük bir
av kapasitesine sahip olması olabilir. Av çabası ile ilgili doğru kayıtlara ulaĢılmadan, üretimde görülen
bu Ģekildeki değiĢmeleri değerlendirmek zordur.

ġekil 20: Bölgeler Ġtibariyle Toplam Deniz Balıkları Üretimi: 1986-2005 (mt)
       Ton
                                      Yıl

                            Akdeniz      Ege     Marmara    Karadeniz

      Kaynak: DĠE, 2005

Balık unu sanayisine giden hamsinin oranı, toplam av ve avların sezonsal niteliğine bağlı olarak
oluĢmaktadır. Ġnsan tüketimine sunulmak üzere satılan balıkların fiyatı, balık unu olarak

47
  Düzenleyenin notu: ġekil 207‘deki ―balıkçılık toplamı‖ ile ―toplam üretim‖ arasındaki farklılık, içsu ve deniz
yetiĢtiriciliğinden sağlanan üretimi göstermektedir.


                       Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

değerlendirilmek üzere satılan balıkların fiyatından yüksek olmaktadır. Ġnsan tüketimini Ģu faktörler
belirlemektedir:

1. Avın kalitesi ve boyu (>10-12 cm balıklar en çok fileto halinde tüketilirken, yağlı balıklar, yağın
  gonad üretimi için harcandığı olgunlaĢma evresine girmeden tercih edilmektedir) ve
2. Tüketicinin damak tadı – canlı hamsiye olan talep hamsi sezonunun baĢlarında yüksek iken, sezon
  ilerledikçe azalmaktadır.

Av miktarı düĢtüğünde, insan tüketimine yönelik satıĢlardaki azalma üzerinde bu iki faktörden her
birinin etkisi daha az olabilmektedir. Avlanan toplam hamsi miktarının düĢük olduğu 2005 yılında
avın büyük bölümü insan tüketimine gitmiĢtir (bakınız sonraki sayfada ġekil 21). Bunun hamsi
fiyatını yükselttiğini (bu bir kısır döngüdür) gören balıkçılar, CPUE düĢerken bile hamsi avlamaya
devam etmiĢ olabilir. Bu hipotezin doğruluğunu ispat etmenin tek yolu, doğru av çabası, karaya
çıkarma ve piyasa verilerini toplamaktır.

ġekil 21: Hamsi Tüketimi Eğilimleri: 1990-2005


               Ġnsan Tüketimine Yönlendirilen Hamsi Oranı
                              Yıl

                    Ġnsan tüketimi      Balık unu fabrikaları (a)    Kaynak: TÜĠK, 2006

5.2.2  Kabuklular ve Diğer Su Ürünleri
2005 yılında kabuklular, kafadan bacaklılar ve yüzgeçsiz balıkların üretim miktarı 46.133 mt olarak
gerçekleĢmiĢ, üretimin çoğu ihraç edilmiĢtir – bakınız aĢağıda Tablo 22. AB (küçük kidonya, 10.847
mt) ve Japonya [Salyangoz (rapa whelk)] en büyük iki ihracat pazarını oluĢturmaktadır.

 Tablo 22: Kabuklular ve Diğer Türlerin Üretim Miktarı (2005) (mt)
            Doğu     Batı     Marmara
 Tür                              Ege Denizi          Akdeniz  Toplam
            Karadeniz Karadeniz Denizi
 Küçük kidonya    0       10.819    28      0               0     10.847
 Salyangoz      9.550     2.603    432     15               0     12.600
 Karides       0       0      3.542    1.837             960    6.339
 Midye        0       2.908    9.454    0               0     12.362
 Deniz anası     18      225     259     0               42    544
 Ahtapot       0       0      0      740              136    876

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                             ġubat 2007
                                               Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

 Büyük tarak            0          136         123        0     0       259
 Mürekkep balığı          0          0          4         517    700      1.221
 Kalamar              0          0          14         435    262      711
 Yengeç               0          19         19         0     68      106
 Ġstiridye             0          7          97         0     1       105
 Diğer               0          21         39         64     39      163
 Toplam               9.568        16.738       14.011       3.608   2.208     46.133
 Kaynak: Türkiye Ġstatistik Derneği (2006)

Doğu Karadeniz‘de küçük kidonya, Batı Karadeniz'de ise midye ve küçük kidonya ile birlikte
salyangoz en çok avlanan türlerdir. Marmara Denizi‘nde en çok midye ve karides avlanmaktadır.
Karides, Ege Denizi'nde de en çok avlanan su ürünlerinden biridir. Ege Denizi'nde avın önemli bir
bölümü ayrıca kafadan bacaklılardan (ahtapot, mürekkep balığı ve kalamar) sağlanmaktadır.
Akdeniz‘e gelince, bu denizde Ege Denizi'ndekine benzer bir av yapısı söz konusudur ancak üretim
miktarı Ege Denizi‘nin çok altındadır.

Stok değerlendirmesi yapılmadan ve/veya güvenilir av verileri olmadan, bu türlerin herhangi biri veya
tamamına iliĢkin bildirimlerin eksik yapılıp yapılmadığını belirlemek zordur – bu durum, BYP‘lerin
hazırlanması ve uygulanmasının önemini ortaya koymaktadır (bakınız Bölüm 5.2.3). Bununla birlikte,
bu türlerin üzerindeki aĢırı av baskısının, ihraç edildikleri pazarlardan gelen talebe paralel olarak
arttığını görmek ĢaĢırtıcı olmayacaktır.

5.2.3    Balıkçılık Politikası ve Bu Politikanın Etkin Kaynak Yönetimi ile Ġlgisi
Deniz kültür balıkçılığı, deniz ürünleri avcılığının bir alternatifi olarak ortaya çıkmaktadır ve olasılıkla
avcılık sektörü üzerindeki baskıyı hafifletecektir. Ancak, gerçekte durum daha karmaĢıktır. Çünkü
deniz kültür balıkçılığı damızlık ve yem balıklarının elde edilebilmesi için avcılığa olan talebi
artırmaktadır. TKB ile yapılan görüĢmelerin ortaya koyduğu sonuca göre, araĢtırma bütçesi – sınırlıdır
– çoğunlukla yetiĢtiricilik araĢtırmaları üzerine yoğunlaĢan kuruluĢların desteklenmesinde
kullanılmaktadır; sonuç olarak, su ürünleri avcılığı araĢtırmaları ve stok değerlendirmelerine ayrılan
fon miktarı çok düĢük olmaktadır.

Uyumlu bir balıkçılık politikası ile bu politikaya bağlı amaç ve hedeflerin olmaması, Türkiye'de balıkçılık
yönetiminin gerçekleĢtirilmesini engellemektedir. 2005-2009 dönemi için belirlediği stratejik hedeflerde
Avrupa Birliği Ģunları ilan etmiĢtir: “…çevresel açıdan sürdürülebilir bir şekilde, başarılı bir
denizcilik ekonomisi geliştirmeyi amaçlayan, ilgili bütün alanları kapsayan bir denizcilik politikasına
özellikle ihtiyaç vardır. Bu şekildeki bir denizcilik politikası deniz bilimi araştırmaları, teknoloji ve
yenilikçilikte ulaşılacak mükemmeliyetle desteklenmelidir.”48 Türkiye‘nin, AB‘nin yukarıda açıklanan
stratejisine uygun olacak bir balıkçılık politikası geliĢtirmesi önerilir.

TKB'nin, Avrupa‘nın Ekosisteme Dayalı Balıkçılık Politikası (BYP) modelini benimsemesi önerilir.
ABD Ulusal Deniz Balıkçılığı Servisi'nin ekosisteme dayalı balıkçılık yönetim planlarının
uygulanmasını teĢvik etmektedir. BYP‘ler, yetersiz bile olsa mevcut durumda kullanılabilir en iyi
bilimsel veriler temelinde oluĢturulmalıdır. Uygun verilerin toplanmasına ve bu verilerin analizi için
hazırlık yapılmasına öncelik verilmelidir. Özellikle av donanımı ve avlanma davranıĢı olmak üzere
balık stokları, teknolojik yenilikçilik ve filo özelliklerine yönelik eĢ zamanlı araĢtırma yapılmalıdır (bu
konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bakınız Bölüm 5.6).

AĢırı avlanmanın tam olarak hangi ölçüde gerçekleĢtiği bilinmese de, Türk sularında aĢırı avlanma
olduğunu söylemek mümkündür. Balıkçılık yönetim planları hazırlanırken, gerek mevcut çabanın
nicel olarak doğru Ģekilde hesaplanmasını sağlayacak gerekse, bu araĢtırmadan elde edilecek
bulgulara tabi olarak, uygun tedbirler almak suretiyle av çabasını azaltacak tedbirler ortaya
konulmalıdır. Bu tedbirler arasında çeĢitli girdiler veya çıktı kontrolleri veya teknik tedbirler yer

48
   Gelecekteki Denizcilik Politikası ile ilgili AB YeĢil Kitabı: COM (2006) 275 son Cilt II - Ek


                            Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

alabilir; örneğin, av filosunun kapasitesinin azaltılması; bir sabit paylaĢım sistemini hayata geçirmek
suretiyle TAC kısıtlamaları veya Bireysel Av Kotası (IFQ)49 aracılığıyla av sınırları uygulanması;
balıkçılık alanlarına eriĢimin sınırlanması.

Sabit PaylaĢım Sistemi
Sabit paylaĢım sistemi, kendisine pay verilen kiĢilere eriĢimi sınırlar ve söz konusu pay TAC‘nin bir
bölümünü temsil eder. Bir balıkçılık alanının kendileri için ekonomik olmadığını düĢünen balıkçılar o
alandan ayrılabilir ve paylarını diğer balıkçılara satabilir (ya doğrudan ya da kaynağın birinci derecede
sahibi olarak devlet eliyle). Ġki payı bulunan bir balıkçı TAC dahilinde iki katı miktarda balık
avlayabilecek, böylece o balıkçılık alanı orada kalan balıkçılar için karlı hale gelecektir. Pay
sisteminin düzgün iĢlemesi, etkin bir ĠZKD sisteminin uygulanmasıyla mümkündür. Pay tahsisi, daha
iyi olan balıkçıları balıkçılık alanında tutmayı sağlayan etkili bir sistemdir.

Ancak, bu Ģekildeki bir sistemin belli sosyo-ekonomik sonuçları olmaktadır. Olumsuz sonuçlarından
biri, balıkçılık alanını terk eden bir balıkçının, yeni bir pay almadıkça o alana geri dönememesidir. Bir
baĢka potansiyel olumsuz sonucu da, balıkçılık alanına yeni giriĢlerin zor olmasıdır.

Pay sistemi belirli bir tür – örneğin, hamsi – için ideal olacaktır ve bu, TAC kapsamında olmayan
diğer türleri avlayan balıkçıların geçim kaynağı üzerinde gereksiz baskı kuracağı anlamına
gelmeyecektir. Belirli bir kaynağa bağlanırsa ve yerel balıkçıların da katkı yaptığı bir bölgesel
yönetim stratejisi ile iliĢkilendirilirse, pay sistemi kaynağa iliĢkin sahiplik duygusu ve sorumluluğun
geliĢtirilmesine yardımcı olabilecek ve diğer balıkçılar tarafından sistemin istismar edilmesinin
önlenmesine yardımcı olacak bir akran baskı mekanizmasını hayata geçirecektir.

Ġhtiyatlılık Ġlkesi
Ġhtiyatlılık ilkesinin uygulanması50 – bu ilke Türkiye‘nin su ürünleri kaynaklarının yönetiminde Ģu ana
kadar uygulanmamıĢtır – çok önemlidir ve temelde ―ihtiyatlı öngörü‖ kavramının uygulanmasını
gerektirir. Bir baĢka ifadeyle, deniz kaynaklarının bir sorunla karĢı karĢıya bulunduğu ve bunun ciddi
bir soru olduğu biliniyorsa, soruna müdahale edilmeli, bu müdahale için bilimsel gerekçe gösterilmesi
beklenmemelidir. Soruna ne zaman ve ne ölçüde müdahale edileceği ile ilgili kararlar öznel
kararlardır. Bu konuda, bilim dünyasından ve/veya bu alanda bilgili olan kiĢilerden tavsiye
alınabilecektir. Örneğin, balıkçılar kaynaklarının tehlike altında olmasından kaygılanıyor ve bununla
ilgili bir iĢlem yapılmasını istiyorlarsa, balıkçıların bu isteğini kaynak yönetiminden sorumlu kiĢinin
dikkate alması yerinde olacaktır; Türkiye‘de bu, DanıĢma Kurullarının müdahalesi yoluyla
gerçekleĢtirilebilmektedir. Ġhtiyatlılık yaklaĢımı, diğer Ģeyler arasında, aĢağıdaki hususları gerektirir:

•  Gelecek kuĢakların ihtiyaçlarının dikkate alınması ve geri döndürülemeyecek değiĢiklikler
   yapmaktan kaçınılması;
•  Zarar verebilecek sonuçların ve bunların meydana gelmesini önleyecek veya bunları anında
   düzeltecek tedbirlerin önceden tespit edilmesi;
•  Gerekli düzeltici tedbirlerin gecikmeden uygulamaya konulması ve bu tedbirlerin en geç yirmi
   veya otuz yıl içerisinde baĢarılı Ģekilde sonuçlanmasının sağlanması;
•  Bir kaynağın kullanımı sonucunda doğacak olası etki tam olarak bilinmiyorsa, o kaynağın üreme
   kapasitesinin korunmasına öncelik verilmesi;
•  Avlanma kapasitesinin kaynağın sürdürülebilir seviyeleri ile ilgili tahminlere orantısal olmasının
   sağlanması ve avlanma kapasitesindeki artıĢların, kaynağın verimliliği belirsiz bir durum
   kazanmıĢsa sınırlanması;
•  Her türlü balıkçılık faaliyeti için önceden izin alınması – burada amaç, balıkçılık faaliyetinin
   yönetim hedeflerine uygun olup olmadığını kontrol edebilmektir - ve faaliyetin periyodik
   denetimlere tabi olması;
49
 Aktarılabilen Bireysel Kota (ITQ) olarak da adlandırılır
50
  FAO Precautionary approach to fisheries Part 1: Guidelines on the precautionary approach to capture fisheries and species introductions.
Su Ürünleri Avcılığı (Türlerin Tanıtımı dahil) Ġhtiyatlılık Ġlkesi Teknik ĠstiĢare Grubu tarafından hazırlanmıĢtır; Lysekil, Ġsveç, 6-13 Haziran
1995 (Ġsveç Hükümeti tarafından FAO ile iĢbirliği içinde düzenlenen bilim toplantısı). FAO Fisheries Technical Paper No 350, Part 1; Roma,
1995 52 s.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                            ġubat 2007
                                              Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

•   Balıkçılık yönetimi için, balıkçılıkla ilgili her bir uygulamada yukarıdaki hususları hayata geçiren
   yönetim planlarını içerecek sağlam bir yasal ve kurumsal çerçeve oluĢturulması ve
•   Yukarıdaki gereklilikleri getiren bu tedbirlerin uygulanması için uygun araçların sağlanması.

Yeterli verilerin elde edilemediği durumlarda, daha iyi verilerin elde edilmesini sağlamak ve
ihtiyatlılık ilkesine göre hareket etmek suretiyle balıkçılık sorunlarını sağduyuyla ele almak kaynak
yönetiminden sorumlu kiĢinin görevidir. Uzun vadede kaynaklara zarar veren bir balıkçılık tipinin
kullanılmaya devam edilmesi ile kaynağın korunması arasında seçim yapmak gerektiğinde, ihtiyatlılık
ilkesi kaynağın korunmasını seçer. Ġhtiyatlılık ilkesinin balıkçılık KARġITI bir ilke olarak
algılanmamalıdır - ihtiyatlılık ilkesi daha ziyade, sanayiyi besleyen kaynakların korunmasına çalıĢarak
uzun vadede balıkçılığın desteklenmesini amaçlayan bir ilkedir. Doğru av ve av çabası verilerinin
olmaması, Türkiye‘nin deniz kaynakları - üzerindeki baskı artacak gibi durmaktadır - yönetimi
konusunda ortaya çıkan sorunu daha da büyütmektedir.

Bu yüzden, ihtiyatlılık ilkesini takip ederek, TKB için bilimsel gerekçe göstermeden, yönetmeliklerin
bilimsel tavsiyelere uygun olarak revize edileceği ve değiĢtirileceğini belirten bir kayıt koyarak makul
avlanma sınırları uygulaması gerekli görülmektedir. PaydaĢların balıkçılığın durumunu belirlemeye
dönük devam eden araĢtırmalar konusunda bilgi sahibi olması ve bu araĢtırmanın bitiĢ tarihi ve
yönetim tedbirlerinin gözden geçirileceği tarihi açık Ģekilde gösteren bir takvimin kamuoyuna
sunulması önemlidir. Ġhtiyatlılık ilkesinin uygulanması, statükonun kabulü anlamına gelmez.
Balıkçılık yönetimi için her zaman en uygun seçenek, kararların dayandırılacağı iyi veri ve analiz
sağlanması olmaktadır.


5.3    BALIKÇI LĠMANLARI

5.3.1   Temel Özellikleri ve Balıkçılık Yönetimindeki ĠĢlevleri
Ek 2, Türkiye‘deki balıkçı limanlarının sayısı ve kapasitesi ile ilgili bilgileri vermektedir. 51 Balıkçı
limanlarının tamamının mülkiyeti devlete aittir. Balıkçı limanlarını iĢletme sorumluluğu genelde,
UlaĢtırma Bakanlığı ve Belediyeler arasında paylaĢılmaktadır - bu konuda daha fazla bilgi edinmek
için bakınız Bölüm 5.2.3. Türkiye‘de su ürünleri ĠZKD sisteminin geçmiĢteki önemli bir zayıf yönü,
su ürünleri görevlilerinin alıĢılagelmiĢ bir Ģekilde TKB Tarım Ġl Müdürlüklerinde, balıkçı limanlarının
oldukça uzağında görev yapıyor olmalarıydı. Devam eden AB destekli su ürünleri projesi
çerçevesinde, TKB Ekim 2006‘da 30 adet Balıkçılık Ġdari Binasının yapımını tamamlamıĢtır -
Balıkçılık idari binalarının yerleri için bakınız Ek 3.52 Balıkçılık Ġdari Binalarının tamamı, AB projesi
kapsamında kurulum çalıĢmaları devam eden Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBĠS)‘e bağlanacaktır (bu
konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için bakınız Bölüm 5.5.1). 2007 yılı içerisinde Balıkçılık Ġdari
Binalarına atanacak personelin üstleneceği ortak sorumluluk ve görevler aĢağıda sıralanmaktadır:

•   Balıkçı tekneleri tarafından karaya çıkarılan su ürünlerinin miktarı ve türü hakkındaki bilgileri
   toplamak ve kontrol etmek (gelecekte Türkiye'de kota yönetimi uygulanması halinde, toplanan bu
   bilgiler kota kullanım oranını izlemek için de kullanılabilecek ya da böyle bir amaçla
   kullanılmayacaktır).
•   Karaya çıkıĢ verilerini, seyir defteri ve satıĢ bildiriminden doğrulamak. Bu amaçla, karaya
   çıkarılan av üzerinde rutin fakat rasgele denetimler yapılacaktır.
•   Boyutlama ve pazarlama ile ilgili ulusal yönetmeliklere (ve gelecekte AB yönetmeliklerine)
   uygunluğu sağlamak.
•   Balıkçı tekneleri ruhsat tezkereleri ve düzenlenmesi, izin verilen av donanımı, küçük balıkların
   karaya çıkarılması ve av yasakları (kapatılan avlak sahalarında veya av yasağı döneminde avlanma

51
  Listelenen toplam liman sayısı (284), resmi liman sayısından (277) farklıdır – bakınız Tablo 23.
52
  BaĢlangıçta (2005) 30 adet olarak planlanan Balıkçılık Ġdari Binası sayısı Ģu anda 33 olarak yeniden planlanmıĢtır – 29 balıkçılık idari
binasının yapımı AB desteğiyle tamamlanmıĢ olup, geriye kalan 4 balıkçılık idari binasının yapımı devlet bütçesinden karĢılanacaktır.


                           Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

  ve benzeri faaliyetler) ile ilgili ulusal yönetmeliklere (ve gelecekte AB yönetmeliklerine)
  uygunluğu sağlamak.
•  Balıkçılık suçlarını araĢtırmak ve bununla ilgili uygun iĢlemleri yapmak. Bu çerçevede, yetkili
  makamların soruĢturma açabilmesini sağlamak üzere gerekli rapor ve kanıtların bu makamlara
  sunulması söz konusu olabilir.
•  Yukarıda sayılan uygulama görevlerinin tamamı ile ilgili olarak TKB taĢra ve merkez teĢkilatıyla
  bağlantı kurmak ve TKB taĢra ve merkez teĢkilatı adına hareket etmek.

5.3.2  Liman Altyapısı ve Belirlenen Limanların Rolü
Özellikle son 20 yıldır balıkçı limanlarına önemli miktarda yatırım yapılmıĢ, kıyı Ģeridi boyunca
çeĢitli tesisler kurulmuĢtur - bakınız sonraki sayfada Tablo 23. Balıkçı limanı yatırımlarının idaresini
UlaĢtırma Bakanlığı üstlenmekte, Bakanlık bu amaçla tarım bütçesinden ayrılan ödenekleri
kullanmaktadır. Doğu Karadeniz‘deki birçok balıkçı limanında küçük ölçekli balıkçılar için binalar/
depolar bulunsa da, sadece az sayıda tesiste kıyı hizmetleri - buz, yakıt, su temini, depo ve çalıĢma
alanları - verilmektedir.

Kıyı tesislerinin karmaĢık bir ekonomik yapısı vardır. Özellikle küçük ölçekli av filosunda bu Ģekilde
karmaĢık bir yapıya rastlanmaktadır. Genellikle, kıyı tesislerinin ekonomik yapısının belirlenmesi
kamu sektöründen ziyade kooperatifler ile diğer yerel balıkçı örgütlerinin yatırım kararları
çerçevesinde olmaktadır. Ancak, yukarı ve aĢağı yönde faaliyetler yoluyla balıkçılığın değerini
artıracak fırsatlar çok sayıda karaya çıkıĢ noktası bulunmasından dolayı kısıtlanabilmektedir ve
geçmiĢe bakıldığında, kullanılabilir kamu sektörü kaynaklarının gelecekte yoğun olarak, belirlenen
karaya çıkıĢ limanlarına yönlendirilmesi daha uygun olabilecektir (ayrıca bakınız Bölüm 2.3.3'te IPA
fonları altında verilen açıklamalar). Bu Ģekilde belirlenen limanlara bir tanım getirilmesinin bir baĢka
yararı da, balıkçılık faaliyeti sınırlı sayıdaki limanlarda toplanmak suretiyle iĢ gücüne duyulan
gereksinim ve TKB‘nin bu alandaki giderleri düĢürülerek karaya çıkıĢ ve av çabası izleme
faaliyetlerinden doğan harcamaların azaltılması olacaktır.

Bir balıkçı limanı stratejisinin geliĢtirilmesi sadece aĢırı kapasitenin tespit edilmesini değil aynı
zamanda yeni yatırım ihtiyacı bulunan alanların tespit edilmesini sağlayacaktır. Örneğin,
Bandırma‘da yeni bir limana ve liman tesislerine ihtiyaç olduğu görülmektedir. Bu liman, gerekli
finansmanın çoğu belediye yetkililerince karĢılanacak bir proje dahilinde yapılacaktır.

Türkiye‘nin büyük Ģehirlerindeki tarihi limanlar genelde, ilk kurulduklarında sahip oldukları kapasite
ile faaliyet göstermektedirler. Oysa kargo ve yolcu gemisi sayısı artmıĢ, bu limanlara daha çok sayıda
turist uğramaya baĢlamıĢ, su ürünleri üzerinde hasat sonrası değerlendirme iĢlemleri için daha sıkı
kontroller getirilmiĢ, trafik artmıĢ, karayolları daha kalabalık hale gelmiĢtir. Çoğu belediye, balık
hallerini kıyıdan daha içeride, karayoluyla daha kolay ulaĢılabilen alanlara taĢıma yolunu seçmiĢtir.
Örneğin, Ġzmir balık hali otoyol kenarında kurulmuĢtur. Böylece, avlarını kıyı Ģeridi boyunca çeĢitli
noktalarda karaya çıkaran balıkçıların balık haline avlarını zamanında ulaĢtırması ve alıcıların,
aldıkları ürünleri perakende satıĢ yerleri veya iĢleme tesislerine daha kolay sevk etmesi sağlanmıĢtır.
Öte yandan, benzer Ģekilde Ġstanbul balık halinin, iĢlek bir karayolunun yakınında kurulacak Ģekilde
baĢka bir yere taĢınması projesine ise balıkçıların kesinlikle karĢı çıktığı görülmektedir.
Tablo 23: Liman Altyapısının Dağılımı
           Batı   Marmara         Ege
    Tipi                          Akdeniz        İçsu      Toplam
           Karadeniz Denizi         Denizi
Büyük Balıkçı Limanı 58    43              45        17   2          165
Küçük Balıkçı Limanı 15    9               11         4              39

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                          ġubat 2007
                                             Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Kıyı Tesisi      72     1                                              73
Toplam        145     53                       56          21   2        111
        Deniz Kaynakları Alanları                        Kıyı uzunluğu (km)   Balıkçılık Alanı (ha)
Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz                                 6.892   23.475.000
Marmara Denizi, Ġstanbul ve Çanakkale Boğazları                          1.441   1.132.200
Toplam                                              8.333   24.607.200
Kaynak: Turkey Country Note - Ana kaynak: TKB

5.3.3    Liman ĠĢlemleri ve Maliyeti KarĢılama
Balıkçı limanlarını iĢletme sorumluluğu genelde, UlaĢtırma Bakanlığı ve Belediyeler arasında
paylaĢılsa da, birçok balıkçı limanı geçici bir rejim dahilinde iĢletiliyor gibi gözükmektedir. Su
Ürünleri Kanunu (1380 sayılı Kanun), limanların iĢletme sorumluluğunu su ürünleri
kooperatifleri/birliklerine vermektedir. Buna rağmen, bazı limanların iĢletimi (hükümetin onayıyla)
kamu dernekleri, belediyeler, il idareleri ve kırsal örgütler tarafından yürütülmektedir. Bununla
birlikte, yetki tahsisi konusunda olası çatıĢmaların ortaya çıkacağı görülmektedir; örneğin, balıkçılar
dıĢındaki kiĢilerin bir kooperatif kurup limanı iĢletme yetkisi kazandıkları ve daha sonra balıkçıları
limandan çıkardıkları durumlara rastlanmaktadır. TKB bunun farkındadır ve yetersiz kadrosuyla
balıkçı kooperatifleri dıĢındaki kooperatiflere verilen yetkileri tespit etmeye ve bu kooperatiflerin
yetkilerini iptal etmeye çalıĢmaktadır. Balıkçı kooperatiflerinin kira ücretini genellikle Maliye
Bakanlığı belirlemektedir. Kooperatifler gelirlerini üyelik aidatı, demirleme harçları ve/veya balık
satıĢ vergilerinden sağlamak durumundadır. Ancak, kooperatiflerin bu konuda hareket alanının
daraltıldığı görülmektedir. Bir baĢka deyiĢle, kooperatifler tüzüklerine göre, kooperatif üyesi
olmayanlardan demirleme harcı alamamaktadır. Bununla birlikte, UlaĢtırma Bakanlığı‘ndan liman
kiralayan kooperatifler bu limanları kullananlardan (örneğin, nakliyeciler) liman kullanma ücreti
alabilmekte, böylece kooperatif için bir gelir kaynağı oluĢturabilmektedirler.
Bir balıkçı limanı stratejisi geliĢtirildiği ve belirlenen karaya çıkıĢ noktaları bir ağ içine alındığı
takdirde bu sorunların çoğu giderilecektir. SÇE‘nin balıkçı limanı iĢletmesi ile ilgili olarak tespit
ettiği en önemli sorun, bazı balıkçılar tarafından dile getirildiği üzere, kullanım haklarının, baĢta yat
marinaları olarak olmak üzere rakip alanlara tahsisidir. Böyle bir durumun gerçekleĢmesi olasılığına
karĢı küçük ölçekli balıkçılar için kooperatifler kurularak bu kooperatifler liman tesislerini (karaya
çıkıĢ noktaları, çekek yeri, liman havzası, vb.) kendi üyeleri adına kiralama yoluna gitmiĢlerdir.


5.4     AV FĠLOSU

5.4.1    Filo Büyüklüğü ve Yapısı
Türk deniz av filosuna TKB‘nin ruhsat verdiği 18.000‘den fazla balıkçı teknesi kayıtlıdır. Ayrıca,
3.000 balıkçı teknesi de içsularda faaliyet göstermektedir. 1971 tarihli Su Ürünleri Kanunu (1380 sayılı
Kanun) çıkarıldıktan sonra, TKB su ürünleri sektörüne sübvansiyon vermiĢtir. Ayrıca, o tarihten sonra
av filosu büyümeye baĢlamıĢtır. Bunun sonucunda ortaya çıkan aĢırı kapasite balık stoklarını olumsuz
etkilemiĢ ve 1991 yılında balıkçı ruhsat tezkerelerinin düzenlenmesine ara verilmiĢtir. Bununla
birlikte, balıkçı teknelerine 1994, 1997 ve 2001 yıllarında sınırlı sayıda ilave ruhsat tezkeresi
verilmiĢtir.53 2002 yılından itibaren de hiçbir yeni balıkçı teknesine ruhsat tezkeresi verilmemiĢtir.

Yeni teknelerin av filosuna giriĢine sadece av filosundan bir tekne çıkarsa izin verilmektedir. Bu tür
durumlarda, izin verilen tam boy artıĢı maksimum %20 olmaktadır (boy artıĢının soğuk depolar, buz
makineleri ve ilgili diğer donanımın yapısal modernizasyon çerçevesi ve faal haldeki teknelerde
yaĢam alanlarının iyileĢtirilmesi doğrultusunda olduğu varsayılmaktadır). Ancak, motor gücü veya
tonaj değiĢikliğine izin verilmemekte ve GRT ile BG artıĢı avlanma kapasitesindeki artıĢla orantılı
olarak, yeniden donatım sonrasında %20‘nin üzerinde olabilmektedir. Ayrıca, birçok balıkçılık Ģirketi
teknelerini balıkçılık faaliyetlerinden çekerek faaliyet Ģeklini değiĢtirmiĢ, teknelerini artık balıkçılığı

53
   Bu tarihlerde bu ilave ruhsat tezkerelerinin neden düzenlendiği bilinmemektedir.


                           Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
     Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                                    Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

     destekleyici tekneler olarak, balıkların sınıflanması, soğuk paketlemesinin yapılması ve kıyıya
     taĢınması amaçlarıyla kullanmaya baĢlamıĢlar, böylece mevcut balıkçılık faaliyetlerine ilave faaliyet
     sağlamıĢlardır.

     Türk av filosunun yaklaĢık %85‘i 10 metreden küçük teknelerden oluĢmaktadır. Bu tekneler toplu
     olarak büyük bir kapasiteye sahiptirler ve daha çok kıyı sularında avlanmaktadırlar. Bu nedenle, bu
     teknelerin kıyı sularına sık uğrayan türler - örneğin kefal, barbunlar, vb. – üzerindeki etkisi büyük
     olabilmektedir. Bu Ģekildeki küçük tekneler profesyonel balıkçılar (tam gün), geçinme balıkçılığı
     yapan balıkçılar (yarım gün) ve eğlence amaçlı balıkçılık yapan balıkçılar tarafından iĢletilmektedir.
     Bu teknelerden kaç tanesinin faaliyette olduğu net olarak bilinmemektedir (SÇE, bu teknelerin
     çoğunun faaliyette olmadığını düĢünmekte ancak bunu doğrulayamamaktadır). Geçinme balıkçılığı
     yapan balıkçılar avlarını tam bildirmemekte, bu yüzden bu balıkçıların sektöre etkisi ile balık
     stoklarının durumu resmi istatistiklerde tam olarak tahmin edilemeyebilmektedir. Buna mukabil, bu
     Ģekildeki küçük teknelerin büyük bölümü faal değilse ve av tahminleri basitçe tekne sayısına göre
     toplanan örnek bir sayıya göre yapılıyorsa, o halde karaya çıkarılan av miktarı abartılmıĢ olacaktır.
     Gerçek durumu belirleyebilmek için, filo sınıflandırması (Ek 2‘de ele alınmaktadır) gibi önemli bir
     konu da dahil edilmek üzere baĢka çalıĢmaların da yapılması gerekmektedir. Genelde, Karadeniz
     balıkçılığına diğer bölgelere göre daha çok yatırım yapıldığı ve Karadeniz av filosunun diğer
     bölgelerdeki av filolarına göre daha büyük teknelerden oluĢtuğu, ayrıca tekne tonaj ve motor
     güçlerinin daha büyük olduğu bilinmektedir – Karadeniz av filosundaki teknelerin tayfa sayısı da
     fazladır. Bilindiği üzere, bütün av filosunun av donanımı açısından tam kayıt altına alınması ve birden
     çok av donanımının kullanıldığı hallerde her bir av donanımının kullanılma oranının belirlenmesi
     zorunludur. Filo kayıt (ve sınıflandırma) çalıĢmaları, SÜBĠS kurma sürecinin parçası olarak devam
     etmektedir. Kurulacak SÜBĠS tam iĢlevsel bir sistem olacaktır.

     ġu anda yeni ruhsat tezkeresi düzenlenmemektedir. Buna devam edilmelidir. Av filosundan çıkarılan
     gemiler balıkçılık faaliyetlerinden tamamen uzaklaĢtırılmalıdır. Filodan çıkarılan gemilerin
     balıkçılıkla ilgili bir baĢka faaliyette yardımcı gemi olarak kullanılmasına izin verilmemelidir. Ayrıca,
     bazı teknelerin farklı farklı balıkçılık tipleri için kullanılıyor olması (gerek tek bir balık stokunun
     sezonsal göçü veya farklı balık stokları arasında av çabasındaki sezonsal değiĢiklikler sonrasında)
     karıĢıklığa neden olan bir faktördür. Öte yandan tekneler avlarını neresi en uygunsa orada karaya
     çıkarmakta, av kayıtlarını iyi tutmamakta ve genelde herhangi bir belirli bölgede hangi filoların hangi
     balık türlerini avladığı bilinmemektedir. Ekosisteme dayalı Balıkçılık Yönetim Planları hayata
     geçirildiğinde, bölgelere göre ruhsat düzenlemesi sisteminin uygulanması uygun olacaktır. Böylece,
     gerçek bir sahiplik ve sorumluluk duygusu kazanmaları sağlanacaktır. Bu planlar hayata geçirildiğinde
     ayrıca, balık stokları açısından av filolarının etkin yönetiminin sağlanması uygun olacaktır.54

     5.4.2      Filo Yapısı ve Sınıflandırması
        Türkiye‘de balıkçı tekneleri, ana balıkçılık faaliyetleri itibariyle beĢ gruba ayrılmaktadır: gırgır,
        trol, çok amaçlı, taĢıyıcı ve diğerleri.55
Tablo 24: Bölgeler Ġtibariyle Balıkçı Teknesi Tipleri: 1991-2005
Bölge       Tip     1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005
Not:G=Gırgır,ÇA=ÇokAmaçlı
Doğu       Trol      58   207   154   52   53   106   52   76   117  107  89   130  34   34   64
Karadeniz    G       113   131   112   77   130   184   150   97   77   74   88   62   82   58   125


     54
       Bu yaklaĢım, Yüksek Düzeyli Göçmen Türlerin yönetimi için uygun olmayacaktır
     55
      2002‘den bu yana TKB tarafından yeni tekne giriĢine izin verilmemektedir. Bu yüzden, 2002‘den bu yana
     rakamlardaki değiĢme ve farklılıklar güvenilir olmayabilir ve sadece bilgilerde yapılan güncellemelerin bir
     sonucudur.

     Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                         ġubat 2007
                                            Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

        ÇA                                           30   80    90   59   90
        TaĢıyıcı   59   87   75   48   78   73   63   56   60   67   58   15    48   83   78
        Diğer     2308  1905  2018  2336  2783  2426  2389  2413  2622  2513  2320  4014   4334  4186  4298
        Toplam    2538  2330  2359  2513  3044  2789  2654  2642  2876  2761  2585  4301   4588  4420  4655
Batı      Trol     36   66   132  152  113  192  214   188   221   233   197   170   99   107   148
Karadeniz   G       18   32   175  166  132  94   98   112   122   188   132   74    63   80   107
        ÇA                                           49   203   238   191   175
        TaĢıyıcı   1   -   29   6   21   21   18   14   3    11   54   6    3    38   123
        Diğer     540  514  800  845  945  1037  1059  1112  1938  1735  1727  2260   2330  2350  2100
        Toplam    595  612  1136  1169  1211  1344  1389  1426  2284  2167  2159  2713   2733  2766  2653
Marmara    Trol     173  114  115  10   30   21   46   45   95   29   69   88    71   72   190
Denizi     G       227  403  216  221  129  163  198   171   139   191   142   194   137   153   131
        ÇA                                           32   106   106   67   123
        TaĢıyıcı   46   132  102  56   11   17   32   7    33   31   34   22    20   19   40
        Diğer     2498  1684  1206  1590  1731  1676  1523  1727  2456  2755  2456  2828   2673  2640  2606
        Toplam    2944  2333  1639  1877  1901  1877  1799  1950  2723  3006  2733  3238   3007  2951  3090
 Ege Denizi  Trol     20   42   31   60   40   68   38   55   90   220   69   62    54   47   84
        G       51   40   94   52   83   44   52   84   58   75   54   72    76   70   88
        ÇA                                           27   8    32   13   35
        TaĢıyıcı   116  34   7   26   24   124  581   11   74   11   22   10    53   155   33
        Diğer     1172  1308  1915  1942  2182  2073  1660  2198  4118  3762  3947  4871   5806  5427  5584
        Toplam    1359  1424  2047  2080  2329  2309  2331  2348  4340  4068  4119  5023   6021  5712  5824
Akdeniz    Trol     194  103  99   134  123  129  127   137   162   161   114   116   146   173   202
        G       17   15   18   28   35   35   35   41   125   47   56   46    50   39   59
        ÇA                                           8    19    26   12   20
        TaĢiyici   3       1       6   3   7        25   11   4    0    10   11   21
        Diğer     996  979  1002  1045  1061  1104  1398  1479  1262  1160  1211  2240   1961  1869  1872
        Toplam    1210  1097  1120  1207  1225  1271  1567  1657  1574  1379  1393  2421   2193  2104  2174
Türkiye    Trol     481  532  531  408  359  516  477   501   685   750   538   566   404   433   688
        G       426  621  615  544  509  520  533   505   521   575   472   448   408   400   510
        ÇA                                           146   416   492   342   443
        TaĢıyıcı   225  253  214  136  140  238  701   88   195   131   172   53    134   306   295
        Diğer     7514  6390  6941  7758  8702  8316  8029  8929  12396  11925  11661  16213  17104  16472  16460
        Toplam55   8646  7796  8301  8846  9710  9590  9740  10023  13797  13381  12989  17696  18542  17953  18396
        Kaynak: TÜĠK, 2006

     1980‘den itibaren Türk balıkçı teknelerinin sayı, büyüklük ve motor güçleri önemli ölçüde artmıĢtır -
     bakınız Tablo 24-27. Ancak, çoğu yeni teknede bile soğuk depo, dondurma birimleri veya iĢleme
     olanakları bulunmamaktadır. Birçok tekne kısıtlı yaĢam koĢullarına sahiptir ve günlük seferlerle tek bir
     türün avcılığını yapmaktadırlar. En büyük üretimin Karadeniz av filosu tarafından gerçekleĢtirildiği
     farz edilirse, bu filoyu oluĢturan teknelerin yarıdan fazlasının 20 m'den büyük trol ve gırgırlardan
     oluĢmasına ĢaĢırmamak gerekir. Bu teknelerin birçoğunda yenileme yapılarak boyları, ilk boylarına
     göre %30-40 uzatılmıĢtır.
     Tablo 25: Boy Grupları Ġtibariyle Balıkçı Teknelerinin Dağılımı – 1998-2005
           Bölge         1-4.9 m    5-9.9 m       10-19.9 m     > 2 0m        Toplam

       Doğu Karadeniz        110      2147        246       139       2642


                           Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

  Batı Karadeniz      29        967       290       140       1426
  Marmara Denizi      29        1232       564       125       1950
  Ege Denizi        38        1926       336       48        2348
  Akdeniz         20        1437       143       57        1657
  Toplam          226       7709       1579      509       10023
                           20C
  Doğu Karadeniz      125       4027       297       206       4655
  Batı Karadeniz      28        2015       414       196       2653
  Marmara Denizi      4        2222       597       267       3090
  Ege Denizi        15        5321       422       66        5824
  Akdeniz         .        1794       288       92        2174
  Toplam          172       15379      2018      827       18396
  Kaynak: TÜĠK, 2006

Tablo 26: Motor Güçleri (BG) Ġtibariyle Balıkçı Teknelerinin Dağılımı: 1998 - 2005

     Bölge       01-09      10-19    20-49    50-99     >100      Motorsuz
                           1998
  Doğu Karadeniz     951       885     270      501      310       50
  Batı Karadeniz     173       270     243      364      557       28
  Marmara Denizi     309       335     402      255      651       40
  Ege Denizi       793       500     538      194      267       56
  Akdeniz         395       683     306      52      200       21
  Toplam         2621      2673    1759     790      1985      195
                      2005
  Doğu Karadeniz     1745      1326    747      290      522       25
  Batı Karadeniz     454       686    514      326      673       0
  Marmara Denizi     941       427    689      346      683       4
  Ege Denizi       3185      796    1096      281      426       40
  Akdeniz         724       535    390      154      371       0
  Toplam         7049      3770    3436      1397     2675      69
  Kaynak: TÜĠK, 2006


  Tablo 27: Tayfa Sayıları Ġtibariyle Balıkçı Teknelerinin Dağılımı – 1998-2005
             Tekne              Tayfa Sayısı
    Bölge      Sahibi/                                     TOPLAM
             Kaptan
                   1-4   5-9   10-19   20-29    >30     Toplam


  Doğu Karadeniz    1.592   935    69   12      25     9    1.050     2.642
  Batı Karadeniz    767    430    139  42      42     6    659      1.426
  Marmara Denizi    1.045   727    99   59      19     1    905      1.950
  Ege Denizi      1.061   1.209   36   35      7      -    1.287     2.348
  Akdeniz        893    676    61   19      7      1    764      1.657
  Toplam        5.358   3.977   404  167     100     17   4.665     10.023
                         2005
  Doğu Karadeniz    2.780   1.712   76   24      44     19   1.875     4.655
  Batı Karadeniz    1.378   990    151  60      64     10   1.275     2.653
  Marmara Denizi    1.656   1.215   86   63      47     23   1.434     3.090
  Ege Denizi      4.110   1.619   55   26      14     -    1.714     5.824
  Akdeniz        1.306   769    77   18      3      1    868      2.174
  Toplam        11.230   6.305   445  191     172     53   7166      18.396
  Kaynak: TÜĠK, 2006
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                ġubat 2007
                                   Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

5.4.3   Projeksiyon – Av Filosu Büyüklüğü

Av filosunun gelecekte ulaĢacağı büyüklüğü hesaplarken, çeĢitli noktalar dikkate alınmalıdır. Bunlar aĢağıda
gösterilmektedir (herhangi bir öncelik sırası yoktur);

1.  Av çabası ile ilgili olarak dikkate alınan en önemli parametre balıkçı teknesi sayısından ziyade bu
   teknelerin birlikte oluĢturdukları avlanma kapasitesidir. Örneğin, gırgır filosu ele alındığında, faal
   taĢıyıcı teknelerin sayısı nedeniyle, avlanan tekne sayısı tam bilinmemektedir. TKB‘nin filo
   büyüklüğünü kontrol etme çabaları belli dereceye kadar zayıflamıĢtır. Bunun nedeni, 2001
   yılından itibaren, balıkçı teknelerine boylarını %20 büyütme izni verilmiĢ olmasıdır. Söz konusu
   izin, soğuk depo, buz makineleri ve diğer donanımının yanı sıra teknedeki yaĢama alanlarının
   modernizasyonunu öngören bir programın parçası olarak verilmiĢtir. Önemli bir baĢka husus da,
   yeni elektronik balık bulucu cihazlara yapılan yatırımlarla balıkların yerinin tespit edilebilmesidir.
   Bu cihazların kullanılmasıyla birlikte yakıt kullanımı azalmıĢtır.
2.  Avlanabilir balık stokunun büyüklüğü. Avlanabilir balık stoklarındaki azalmalar sonucunda
   filodan çıkıĢlar görülebilmekte (doğal fire) ve yenileme kapasitesi için herhangi bir yeni yatırım
   yapılması gerekmeyebilmektedir.
3.  Balıkçılık faaliyetlerinin diğer yatırım alanlarına göre karlılığı Diğer her Ģey eĢit olmak üzere,
   yatırımcılar en iyi geri dönüĢ elde edecekleri alana yatırım yapacaktır.
4.  Kredi kullanımı. Rekabetçi faiz oranlarına sahip resmi kredi araçlarına eriĢimin sınırlı olması, yapı
   ve teknolojik geliĢmeye daha az oranda yeni yatırım yapılmasına neden olacaktır.
5.  Alternatif gelir getirici kaynaklar. Özellikle küçük tekneler için, kıyıda yürütülen potansiyel gelir
   getirici faaliyetler balığa olan ihtiyacın en baĢta gelen belirleyicisi olacaktır. Bu duruma, özellikle
   balıkçıların yaĢlarının büyük olduğu ve iĢ gücüne yeni katılacakların balıkçılık mesleğine ilgi
   duymadığı hallerde rastlanacaktır.
6.  Uygulanan yönetim tedbirleri. Kısa vadede, özellikle IPARD tedbirleri kapsamında yeniden
   yapılandırma fonlarının kullandırılması halinde, balıkçılık yönetimi tedbirleri av filosunun
   büyüklüğünün tespit edilmesinde ana belirleyici olacaktır. BYP‘lerin uygulanması küçük
   teknelerin faaliyetlerinin yönetiminde de etkili olurken, mevcut yönetmelikler etkin Ģekilde
   uygulandığında trol sayısı azalacaktır.

Birkaç on yıldır tarım sektörü istihdam oranının azaldığı farz edilirse, geçinme balıkçılığı yapan
balıkçıların avlanma kapasitesi toplam av çabasındaki azalmaları gizleyebilecek olsa da artizanal
balıkçılık sektöründe de tarım sektöründekine benzer Ģekilde istihdam oranlarında azalma olması
beklenebilir. Daha önce belirtildiği üzere – bakınız 5.3.1 – Ģu anda, sektördeki tam gün çalıĢan
balıkçıların kesin yüzdesini belirleme imkanı yoktur. Alternatif iĢ imkanları bölgelere göre değiĢiklik
gösterecektir; örneğin, turizmin yoğun olduğu yörelerde alternatif iĢ fırsatları doğacaktır – teknelerin
turizm amacıyla kullanılması söz konusu olabilecektir. Öte yandan, baĢka yörelerde balıkçılık ailenin
en önemli mevsimlik gelir kaynağı olmayı sürdürecektir. Örneğin, Doğu Karadeniz yöresi. Bu yörede
balıkçılık dıĢındaki mevsimlik iĢler, çiftçilik ile çay ve fındık toplama iĢleridir. Son olarak, sadece sıkı
bir balıkçılık yönetim rejiminin uygulanması ticari tekne sayısını etkilemeyecek aynı zamanda
herhangi bir sosyal güvenlik düzenlemesinin hayata geçirilmesi endüstriyel filonun iĢ gücü
maliyetlerini büyük oranda artırarak, olasılıkla zaten çok güçlü olmayan tekneleri ekonomik anlamda
daha da zayıflatacaktır.

5.5    SU ÜRÜNLERĠ ĠZLEME, KONTROL VE DENETĠM FAALĠYETLERĠ (ĠZKD)
Ġzleme, kontrol ve denetim, balıkçılık yönetiminin uygulama alanındaki kolunu oluĢturur. Ġzleme,
kontrol ve denetimden aĢağıdakiler anlaĢılmalıdır:

•   İzleme: av çabası özellikleri ve kaynak veriminin ölçümü için sürekli olarak karĢılanması gereken
   gerekliliği ifade eder.
•   Kontrol: kaynak kullanımını düzenleyen Ģartları ifade eder.


                    Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

•  Denetim: balıkçılık faaliyetleri üzerindeki düzenleyici kontrol uygulamalarının uygunluğunu
   sürdürmek için gerekli olan gözlemlerin derecesi ve tipini ifade eder.

Su ürünleri ĠZKD faaliyetleriyle ilgili bütün sorumluluk TKB‘de olsa da, aĢağıda sayılan kurumların
her birinin ĠZKD konusunda değiĢik derecelerde sorumluluğu vardır: Emniyet; Jandarma; Gümrük
Müdürlükleri; Orman Müdürlükleri; Belediyeler; Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK). Gümrük
Müdürlükleri su ürünleri ithalat ve ihracatlarının kontrolünden birinci derecede sorumlu iken,
Belediyeler balık halleri ve pazarlama zincirinin kontrolü, SGK ise yabancı balıkçı gemilerinin
kontrolü ve yerli av filosu ile avlak sahalarının denetiminden sorumludur.

Bu kurumların üstlendikleri bu sorumluluklar yazılı olarak belirlenmemiĢ olup, daha ziyade zaman
içinde geliĢen (bazı durumlarda ‗iyi‘) iĢ iliĢkilerine dayalı Ģifahi olarak belirlenmiĢ sorumluluklardır.
Bu sorumlulukların resmen ve çeĢitli kurumlar ile resmi kurumlar arasında yapılacak Mutabakat
Zabıtlarıyla yazılı olarak belirlenmesi önerilir.

5.5.1    Uygulama ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı‘nın karargahı Ankara‘da olup, Komutanlık bünyesinde 6 kiĢilik
kadrosuyla bir su ürünleri dairesi hizmet vermektedir. Ayrıca, SGK'nın su ürünleri kontrolünden
sorumlu olduğu bölgelerdeki SGK karakollarında bir su ürünleri uzmanı görev yapmaktadır. SGK bu
görevini, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu altında, genellikle TKB'nin geçici yardım talepleri üzerine
yapmaktadır. Bir SGK karakolu su ürünleriyle ilgili her iĢlem yapmak istediğinde, bu isteğini resmi
kanallardan en yakın TKB Tarım Bölge Müdürlüğüne bildirmektedir. ġu anda, bir Gemi Ġzleme
Sistemi (GĠS) ile SÜBĠS'in uygulanması konusunda değiĢik kurumların ortak çalıĢma yürütmesine
olanak tanıyacak bir standart çalıĢma prosedürü hazırlanmaktadır (ayrıca bakınız Bölüm 5.6.1 ve
5.6.2). Kurumlar arasında yakın bir iĢbirliği vardır ve ortak konuları tartıĢmak amacıyla sık sık bir
araya gelmektedirler. Bu iki kurumun bölge müdürlükleri planlı aylık toplantılar yapmaktadır.

SGK‘nın bir su ürünleri politikası veya su ürünleriyle ilgili bir stratejisi bulunmamaktadır; bu politika
ve stratejinin geliĢtirilmesinden TKB sorumludur. SGK‘nın birinci görevi arama-kurtarma
faaliyetlerini gerçekleĢtirmektir. SGK, su ürünleri ĠZKD faaliyetleri gibi belirli görevler için kaynak
tahsis etmemektedir. Ayrıca, özel olarak ĠZKD amacıyla devriye faaliyeti yürütmemekte, daha ziyade
denizde ve kıyıda 24 saat görev yapmakta, herhangi bir zamanda göreve veya devriye görevine
çağrılabilmektedir. SGK, bugüne kadar, TKB için deniz ĠZKD faaliyetlerini üstlenmiĢtir. SGK 63
limanda, 4.200 kiĢilik kadrosuyla görev yapmaktadır. 156 adet, bölgesel gereksinimlere göre
konuĢlandırılan kıyı ve açık deniz gemisinden oluĢan bir filoya sahiptir - örneğin, Karadeniz‘de
sadece büyük devriye gemileri görev yaparken, Marmara Denizi'nde hem büyük hem küçük devriye
gemileri görev yapmaktadır. Büyük devriye gemilerinin çoğunda küçük, 5.0 m uzunluğunda, RIB tipi
devriye botları bulunmakta, bu botlar kıyı devriye görevlerinin yapılması ve gemi personelinin
karaya/gemiye çıkması amacıyla kullanılmaktadır. SGK ayrıca, 8 adet AB 412 HP tipi helikopter ile 3
adet CASA CN 235 tipi uçağa sahiptir. Hem helikopterler hem uçaklar 24 saat görev yapmakta olup,
su ürünleri ĠZKD faaliyetleri için de kullanılabilmektedirler – bakınız sonraki aĢağıda Tablo 28.

Tablo 28: Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ĠZKD Faaliyetlerinde Kullandığı Deniz Araçları
              Tonaj     Azami   Hız Seyir hızı (deniz mili)
    Aracın tipi                               Mürettebat
              (mt)     (knot)     (knot)
  Gemiler (Deniz)
  80 Sınıf        40.75     27        l.000nm@20knot       11
  KAAN33         33.65     45        500nm@40 knot       7
  KAAN29         31.15     45        500nm@35 knot       9
  KAAN15         15.40     54        350nm@35 knot       18
  SAR35         36.60     27        500nm@22 knot       4
  SAR33         34.60     27        600nm@15 knot       10
  Türk          40.20     18        l.700nm@14 knot      14

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                          ġubat 2007
                                            Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   70 Ton Tekne         28.90       18          750nm@12 knot              5
   GRP             17        12          450nm@8 knot              38
   AhĢap            40.75       27          l.000nm@20 knot             1
   Alüminyum          14.60       12          400nm@8 knot              11
   Devriye botları       5.80       15                              28
      Kaynak: FAC tarafından SGK‘dan alınan veriler, 2006 ve 2007

Her SGK gemisinde su ürünleri eğitimi almıĢ personel ve ağ gözü açıklığı, balık boyu, vb. ölçümler
için donanım bulunur. Küçük boylu balıkların avlandığı tespit edilirse, avdan bir numune alınarak
saklanır. Talep edilmesi halinde SGK gemilerinde TKB personeliyle ortak operasyon yapılabilir ancak
bu Ģekildeki ortak operasyonlarda komuta her zaman SGK'da olmaktadır. Su Ürünleri Kanunu ile ilgili
olarak en çok karĢılaĢılan ihlal olayı, yasak avlak sahalarında veya av yasağı dönemlerinde avlanma
olmaktadır ve suçun tekrarı halinde verilen ceza artmaktadır.56 Sık olmasa da, ara sıra, SGK tarafından
ruhsat tezkerelerinin iptali ve/veya av donanımına el koyma gibi iĢlemlerin yapıldığı
görülebilmektedir.
Kirliliği önlemeye yönelik olarak helikopterle gerçekleĢtirilen devriye görevleri, denizin
kirletilmesiyle ilgili suçların tespiti ve kontrolünde en baĢta baĢvurulan yöntem olmaktadır. Genelde,
havadan gözetim yoluyla suçun tespiti yapılmakta ve suç eylemi filme alınmaktadır. Daha sonra, bir
sahil güvenlik gemisi olay yerine giderek, olayla ilgili numuneleri toplamakta ve suçlunun tespitini
gerçekleĢtirmektedir. 2006 yılında, SGK, 51 tekneye denizi kirletme suçundan toplam 258.103 YTL
ceza kesmiĢtir. Bunun dıĢında, 206 olayda ise, denizi kirletme suçu ile ilgili olarak iĢlem yapmaları
için diğer yetkili makamlara (dört büyük belediye ile Çevre Bakanlığı) bildirimde bulunulmuĢtur.
Verilen para cezalarının miktarı, suçlu suçunu hafifletici birtakım eylemlerde bulunursa (örneğin,
kirlettiği bölgeyi temizlerse veya tazminat öderse) düĢürülebilmektedir. SGK ayrıca, ihlal olayları ve
cezaları, tarih, suçun niteliği, yeri, tekne ve tekne sahibi bilgileri, balıkçılık tipi, olaya müdahale eden
sahil güvenlik gemisi ve ceza bilgileriyle birlikte gizli bir veri tabanında tutmaktadır.

TKB tarafından SÇE‘ye verilen bilgiye göre, SGK tarafından gerçekleĢtirilen denetim görevi sayısı
14.770 olmuĢ, bu denetimlerin sonucunda 1.253 olay için para cezası kesilmiĢ, 1.597 cezai vaka ise
savcılıklara sevk edilmiĢtir (2006 ile ilgili yeterli veri elde edilemediğinden 2005 yılı verileri
sunulmaktadır). Bu konuyla ilgili olarak, TKB rakamları ise sırasıyla 15.595 denetim görevi (bütün
deniz alanları, limanlar ve kara denetimleri dahil), 2.088 olay için para cezası ve savcılığı sevk edilen
265 cezai vaka Ģeklindedir.

5.5.2     ĠZKD Rejiminin ĠyileĢtirilmesi
Türkiye‘de uygulanan mevcut ĠZKD rejimi, etkin bir rejim değildir. Limanlarda izleme faaliyetleri57
yeterli düzeyde gerçekleĢtirilmemektedir. Ġzleme faaliyetinde kullanılan personelin eğitimi zayıf ve
kapsamlı bir izleme planının uygulanması için sayısı azdır. ġu anda uygulanmakta olan, su ürünleri
müzayedelerinde gerçekleĢen satıĢlardan belediyeye bir yüzde ödenmesini içeren sistemin varlığı ve
bunun yanında, satıĢ vergilerinin ödenmek istenmemesi, satıcının sattığı ürünleri eksik bildirmesine
veya hiç bildirmemesine yol açmaktadır.

Bu yüzden, balıkçıların avlarını bildirmelerini sağlayacak uygulamaların çok az veya hiç olmadığı farz
edilirse, pasif bir izleme sistemi etkin olamamaktadır.58 SGK tarafından gerçekleĢtirilen kontrol ve
denetim ise etkindir ve IT sisteminin hayata geçirileceği görülmektedir. Balıkçılık riskli bir meslektir
- bu riski doğuran faktörler kısmen Ģöyledir: balıkçılığın kendine özgü niteliği; balıkçıların bir av
seferi sonrasında ne kazanacaklarını ve bunun karĢısında avlanma maliyeti ve/veya kötü hava
koĢullarını hesap etmek durumunda kalmaları. Benzer Ģekilde, balıkçılar yakalanma riskini de hesaba

56
  1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kısım VIII
57
  Bu konu Ģu anda Balıkçılık Ġdari Binalarının kurulması konusuyla beraber ele alınmaktadır (bakınız Bölüm 5.2.1)
58
  Balıkçılar mutlaka avlarını bildirmeye özendirilmelidir ancak çoğu balıkçı TKB'nin geliĢtireceği herhangi bir kota sisteminin en azından
geçmiĢ avın bir parçasını içereceğinin farkında değilmiĢ gibi gözükmektedir. Bir balıkçı bir balıkçılık faaliyetinde bulunduğunu
gösteremezse veya avını tam bildirmezse, o balıkçıya oldukça küçük bir kota verilebilecek veya hiç kota verilmeyebilecektir.


                         Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

katmaktadır. Yakalandıklarında ödemek zorunda kalacakları cezayı, yakalanmazlarsa elde edecekleri
kazanımları düĢünmektedirler. Buna bağlı olarak da kurallara ya uymayı ya da uymamayı
seçmektedirler.

ĠZKD rejimi, balıkçılara, kuralları ihlal etmelerinin kendileri için çok daha büyük risk oluĢturacağını
göstermelidir. Böyle bir sonuç, kuralları ihlal eden balıkçıların daha kolay yakalanmasını sağlamakla
– bunun için Ģu andakinden çok daha fazla ĠZKD kaynağı oluĢturulması gerekmektedir – veya
balıkçılara, yakalandıklarında kendilerine çok ağır bir ceza uygulanacağı veya daha olasılıkla, ĠZKD
faaliyetlerinin artırılmasıyla beraber, çok daha ağır bir cezayla karĢılaĢacakları gösterilerek elde
edilebilecektir. Daha geniĢ bir balıkçılık yönetimi bağlamında düĢünülecek olursa, diğer balıkçılardan
gelecek akran baskısı genelde önemli olmaktadır. Bu kiĢiler, yasa dıĢı faaliyetlerden yetkililere göre
daha fazla haberdar olmaktadır ve kaynakla ilgili olarak ortak mülkiyet duygusu hakimse, kurallara
uymayanlar üzerinde doğrudan etkili olabilmektedirler.

TKB, 81 gemiden oluĢan bir filoya sahiptir. Bunların tamamı 12 metreden büyük gemiler olup, 41‘i
kıyı sularında, 40‘ı ise içsularda faaliyet göstermektedir. Deniz denetim operasyonları ile ilgili olarak
TKB ve SGK arasında sorumluluğun nasıl paylaĢıldığı belirsizliğini korusa da, TKB esas olarak kıyı
suları, içsular ve kıyıdaki operasyonları üstlenmektedir. TKB‘nin bu operasyonlar için yeterli
personeli (en azından deniz denetim operasyonları konusunda eğitim almıĢ personel bakımından) ve
deniz balıkçılığının denetimini tam anlamıyla idare edecek lojistik desteği yetersizdir. Bununla
birlikte, TKB bünyesinde, mevcut sistem içerisinde ve finansman düzeyinde yapabilecekleri sınırlı
olsa da, su ürünleri sektörünü etkileyen yönetim konuları konusunda çok iyi bilgi sahibi olan kiĢiler
vardır.

Bazı balıkçılar, TKB‘nin limanlar ve karaya çıkarma noktalarında etkinliğini artırmasının yararlı
olacağını düĢünmektedirler. Balıkçılar birbirinin rakibidir. Biri kuralları bozduğunda, öbürleri onu
izleyecektir. Ancak, oyunun aynı kurallarla oynandığı farz edilirse, balıkçılar, diğer balıkçıların
kurallara bağlı kaldığını gördüklerinde kendileri de aynı Ģekilde davranacaktır.

Bunun olabilmesi için, etkin ve sürekli iĢleyen bir ĠZKD rejimine ihtiyaç vardır. Gerek artizanal
balıkçılıkla uğraĢan gerekse balıkçılık sanayisindeki balıkçılar da dahil olmak üzere her kademedeki
balıkçılar – halkın ve düzenleyici konumdakilerin ne algıladığına rağmen, bir düzenleme ihtiyacı
olduğunu kabul edebileceklerdir/etmektedirler. Özellikle, düzenleme sürecinde katkı sağlamalarına ve
bu düzenlemelerin dayanacağı bilimsel temel hakkında görüĢlerini ifade etmelerine imkan
tanındığında bu Ģekildeki bir düzenlemeyi daha kolay kabul edeceklerdir. Aslında, bütün dünyada
yaygın kabul gören bir kanı vardır: balıkçılar arasında kullandıkları kaynak konusunda samimi bir
anlayıĢ söz konusudur ve balıkçılar, su ürünleri yöneticileri ve bilim adamlarıyla paylaĢmak için bolca
bilgiye sahiptirler.

Öte yandan, bazı balıkçılar arasında TKB‘nin rutin balıkçılık yönetimi konularına büyük oranda ilgisiz
olduğu ve yapılan düzenlemelerin her zaman, mevcut en iyi bilimsel temele dayanmadığı ve bu
düzenlemelerin baskı gruplarının etkisiyle getirilmiĢ olabileceği Ģeklinde bir anlayıĢ vardır. Suçun
tekrarı halinde ceza artırımı getiren bir sistem uygulanmaktadır – ilk kez iĢlenen bir suç için para
cezası verilmekte, suç ikinci kez iĢlenmiĢse ruhsat tezkeresi üç aylığına askıya alınmakta, suçun
üçüncü kez iĢlenmesi halinde ise ruhsat tezkeresi tamamen iptal edilmektedir. Ancak, bu Ģekilde iĢlem
gören ruhsat tezkeresi kiĢiye değil de gemiye aitse, o kiĢi bir baĢka gemiyle avlanmaya devam
edebilmektedir. Yetkililerin kuralları uygulama biçimlerinin ruh halleri veya balıkçılara karĢı tutumları
ya da balıkçılarla iliĢkisine bağlı olarak değiĢtiği görülmektedir. Ġhlal olaylarına iliĢkin cezaların
tanımı 3288 sayılı Kanunla değişik 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda açık biçimde yapıldığı halde
bu Ģekilde durumlarla karĢılaĢılmaktadır.
5.5.3    ĠZKD ve Balıkçılık Politika ve Planlaması
Maliyet etkin deniz gözetim faaliyetleri ilgili bakanlıkların bu faaliyetlere bağlılığı ve aktif iĢbirliğini
gerektirmektedir. Deniz denetim sorumluluğu ile ilgili açık bir hükümet politikası olsaydı, bakanlıklar
arasında daha güçlü bir iĢbirliği kurulabilirdi. Uyumlu bir politika çerçevesi yoktur. Buna bir de,

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                     ġubat 2007
                                        Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

gittikçe azalan kaynakları avlayan güçlü bir filoya sahip olan özel sektörün düzenleme ve
kontrolündeki eksiklik eklenmiĢtir. Hükümetin, resmi bir su ürünleri politikası hazırlaması önerilir. Bu
politika, FAO‘nun Sorumlu Balıkçılığa iliĢkin DavranıĢ Kurallarına dayanmalıdır.

5.6    DENĠZ BALIKÇILIĞI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME FAALĠYETLERĠ
Türkiye‘de su ürünleri araĢtırma projelerinin finansmanı genellikle devlet – kısmen TKB,
TÜBĠTAK (bakınız aĢağıdaki bölüm) tarafından veya araĢtırma kuruluĢlarının doğrudan
bütçesinden - tarafından üstlenilmektedir. TKB araĢtırma kuruluĢlarına tahsis edilecek bütçe DPT
tarafından hazırlanmakta, DPT ayrıca üniversiteler tarafından yürütülen çeĢitli araĢtırma projelerini
desteklemektedir. Çoğu projenin koordinasyonu veya finansmanı TÜBĠTAK kanalıyla
sağlanmaktadır.59

Daha önce belirtildiği üzere (bakınız Bölüm 5.2), Türkiye‘de uygun balıkçılık yönetiminin
gerçekleĢtirilmesini sağlayacak yeterli veri bulunmamaktadır. Resmi Su Ürünleri Ġstatistik
Raporları ve bununla ilgili veri toplama faaliyeti su ürünlerinin miktarı ve değerini
belirlemeye yönelik olmaktadır. Balıkçılık yönetimi için gerekli olan, aĢağıdakilerle ilgili
veriler dahil olmak üzere, ayrıntılı bilimsel veriler bulunmamaktadır:

   Türler itibariyle boy kompozisyonu;
   Birim Çaba BaĢına DüĢen Av (CPUE) ile ilgili veriler;
   Bölgeler itibariyle doğru av ve karaya çıkıĢ verileri;
   Ġnsan tüketimine yönlendirilmeyen su ürünleri ile ilgili veriler (bir baĢka deyiĢle, balık unu sanayisine
   yönlendirilen küçük pelajik türler) ve
   Su ekosistemi hakkında devam eden hiçbir çalıĢma olmaması veya balıkçılık faaliyetleri ve diğer
   faaliyetlerin (örneğin çıkarmaya dayalı sanayi, bir baĢka deyiĢle agrega almak için deniz dibini
   tarama) etkisinin izlenmemesi ve değerlendirilmemesi.

AB adaylı bir ülke olarak Türkiye, su ürünleri araĢtırma ve geliĢtirme sistemini, mevcut AB
politikasını uygulamaya koyacak Ģekilde bilimsel gerekliliklere – örneğin ekosisteme dayalı balıkçılık
yönetim planlarını (Ekosisteme dayalı BYP) hayata geçirmek suretiyle - uygun hale getirmelidir. SÇE
Ģu anda, Doğu ve Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz için olmak üzere 6 adet
BYP hazırlanmasını önermektedir. Buna ek olarak, içsu balıkçılığı ve Yüksek Düzeyde Göçmen
Türler için de bir BYP hazırlanması gerekmektedir. ġu anda ekosisteme dayalı iki ön Balıkçılık
Yönetim Planı hazırlanmaktadır (biri Karadeniz, diğeri Marmara Denizi için olmak üzere).

Deniz balıkçılığı için hazırlanacak olan planlar birbirine benzer yapıda olacaktır ve mümkün
olduğunca paydaĢlarla gerçekleĢtirilen istiĢarelerde elde edilen bulgular bu planlara yansıtılmalıdır.
Her bir BYP‘nin içeriği - hedef tür ve filo kompozisyonu gibi - bölgelere göre değiĢiklik gösterecek
ve her bir BYP'nin kapsamı elde ne kadar veri bulunduğuna bağlı olacaktır. BYP‘ler gerektiğinde
değiĢtirilecek ve periyodik olarak gözden geçirilecek canlı belgeler olduklarından, bir BYP
hazırlanırken temel alınacak balık stoku verileri güvenilir değilse, belli türlerin stoklarının risk altında
olduğu ve av çabasının kontrolünü sağlayacak uygulamalara ihtiyaç duyulduğu düĢünülüyorsa o
BYP‘nin hazırlanmasında ihtiyatlılık ilkesi benimsenmelidir. Bu nedenle, Ekosisteme dayalı
59
  1963 yılında kurulan TÜBĠTAK, ekonomik kalkınma ve teknik ilerlemenin sağlanması ulusal hedefleri doğrultusunda
araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin desteklenmesi, geliĢtirilmesi, düzenlenmesi, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu
olan bir devlet kurumudur. TÜBĠTAK, bilim ve araĢtırma konularında Hükümet için danıĢma organı olarak hizmet vermekte
ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu sekreterliğini yürütmektedir. TÜBĠTAK, uluslararası bilimsel ve teknolojik
anlaĢmaların yürütülmesinden sorumlu olan kurumdur ve bu bağlamda AB Çerçeve Programları (bir baĢka deyiĢle, FP6 ve
FP7) için ulusal koordinasyon organıdır. TÜBĠTAK araĢtırma projelerine kaynak sağlamakta, bilimsel dergi ve kitaplar
yayımlamakta ve öğrencilere burs vermektedir. 2005 yılında projeler için 266 milyon ABD Doları tutarında doğrudan kaynak
aktarmıĢtır. TÜBĠTAK tarafından desteklenen projeler üç grupta toplanmaktadır: Akademik araĢtırma projeleri (esas olarak
üniversiteler aracılığıyla); müĢteri odaklı uygulamalı araĢtırma projeleri (kamu kurumlarına yöneliktir fakat üniversiteler ve
araĢtırma kuruluĢları tarafından yürütülür); teknolojik ve yenilikçilik odaklı araĢtırma projeleri (özel sektör tarafından
yürütülür). Su ürünleri projeleri, TÜBĠTAK destekli projelerin %1‘ini oluĢturmaktadır; bu da, her yıl 10 ila 20 projeye denk
gelmektedir.


                       Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

BYP‘lerle ilgili olarak ilave bir gereklilik daha doğmaktadır: her bir balıkçılık yönetim bölgesinin ana
araĢtırma önceliklerini ayrıntılı Ģekilde ele alan bir araĢtırma planı.

Yüksek Düzeyde Göçmen Türler için hazırlanacak BYP‘ler türe dayalı yönetim uygulamalarını
getirecektir. Bu BYP‘lerin ayrıca, ICCAT gibi örgütlerin dıĢarıdan giriĢimlerine yanıt verecek
BYP'ler olması gerekmektedir. Ġçsu balıkçılığı ile ilgili BYP tercihen, AK‘nin Su Çerçeve
Direktifi‘nde yer alan rehber ilkeler doğrultusunda akarsu havzası yönetim alanlarına bağlanmalıdır.

Ġyi bir balıkçılık yönetiminin eldeki en iyi bilimsel verilere dayanması gerektiği farz edilirse, TKB‘ye daha
kolay yollardan, daha iyi verilerin analizi temelinde, bilimsel tavsiyelerin sunulması üzerinde durulmalıdır.
Kurulması teklif edilen Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği DanıĢma Komitesi60 bu süreçte yardımcı
olabilecektir.

5.6.1      Bir Su Ürünleri Bilgi Sistemi GeliĢtirilmesi
ġu anda, FAC tarafından Türkiye için bir Su Ürünleri Bilgi Sistemi geliĢtirilmektedir. Amaç, gerek su
ürünleri müktesebatı ile uyumu sağlamak gerekse daha iyi bir balıkçılık yönetimi gerçekleĢtirmek için
gerekli olan uygulama ve iĢlemleri oluĢturmaktır. SÜBĠS'in kurulması ile ilgili çalıĢma ġubat 2007'de
tamamlanacaktır. Ġster otomatik ister manuel çalıĢma düzenine sahip olsun kurulacak olan SÜBĠS, su
ürünleri ile ilgili verilerin toplanması, iĢlenmesi, iletilmesi ve dağıtımını sağlayacak Ģekilde
düzenlenecek sistemlerin bir kombinasyonunu içermektedir. SÜBĠS modüllerden oluĢan bir sistemdir.
Bu modüller birbirleriyle etkileĢime girerek bir merkezi veri tabanına veri iletimi/ merkezi veri
tabanından veri alımını gerçekleĢtirecektir. Merkezi veri tabanı farklı bilgi kaynaklarından toplanan
bütün bilgilerin tahsisini yapmaktadır; bu nedenle, bu veri tabanının, farklı farklı programlanmıĢ
modüllerdeki verilerin tamamına ilgi kurabilme kapasitesi en önemli özelliğidir. SÜBĠS‘in içerdiği
çeĢitli modüller (bileĢenler) ana hatlarıyla aĢağıda açıklanmaktadır:

Av Bilgileri
Av bilgileri, seyir defteri ve karaya çıkıĢ bildirimi kullanılarak toplanmaktadır. Seyir defterinde,
donanım tipleri ve avlak sahaları itibariyle av bilgileri (gemi kaptanının tahmini bilgileri)
bulunmaktadır. Karaya çıkıĢ bildiriminde ise, karaya çıkarılan avla ilgili bilgiler ve bunların yanında
limana varıĢ verileri ve denizde bir baĢka gemiye aktarılan avla ilgili bilgiler yer almaktadır.

SatıĢ Bildirimi
SatıĢ bildirimi altında sadece toptan satıĢ verileri toplanacaktır. SatıĢ sürecinde yer alan kabzımallar ile
izin verilen satıĢ yerlerinde satılan her bir türün miktar ve fiyatlarını tespit etmek üzere bir resmi belge
kullanılmaktadır. Bu modülde ayrıca, karaya çıkarılan avın dağıtımı ve depolanması ile ilgili bilgiler
yer almaktadır.

Tekne
Tekne kayıt sistemi SÜBĠS‘in en önemli bileĢenini oluĢturmaktadır. Çünkü tekne, farklı bilgi
kaynakları ile ilgili iĢlemlerde ana birimdir. Bir ruhsat tezkeresi alabilmek için bütün tekneler kayda
geçirilmek zorundadır. Ġlk önce bir tekne sayımı yapılmıĢtır. Bu sayımdan sonra, avlanma
kapasitesinin artmasını önlemek amacıyla filoya giren/ filodan çıkan tekneler kontrol edilecektir.

Ruhsat Tezkereleri
SÜBĠS‘te üç tip ruhsat tezkeresi vardır: balıkçı gemisi ruhsat tezkeresi; balıkçı ruhsat tezkeresi; ilk
alıcı ruhsat tezkeresi

   Balıkçı gemisi ruhsat tezkeresi: Bu ruhsat tezkeresi, filoda kayıtlı belli bir balıkçı teknesine belli
    bir avcılık türünü yapma izni vermektedir. Ruhsat numarası, teknenin plakası ile aynıdır. Balıkçı
    gemisi ruhsat tezkeresi iki yıl süreyle geçerlidir.

60
   Bu konu ile ilgili olarak FAC tarafından TKB‘ye son dönemde bir rapor (Kasım, 2006) sunulmuĢtur

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                           ġubat 2007
                                              Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

  Balıkçı ruhsat tezkeresi: Bir gemi üzerinde çalıĢan her balıkçı TKB‘ye kayıt yaptırmak zorundadır.
   Balıkçı ruhsat tezkeresi beĢ yıl süreyle geçerlidir.
  Ġlk Alıcı Ruhsat Tezkeresi: Balık halinden ürün alacak alıcılar SÜBĠS‘e kayıt yaptırmak zorundadır.
   Ġlk alıcı bir gerçek kiĢi olabileceği gibi bir Ģirketin temsilcisi de olabilecektir. Ġlk alıcı ruhsat
   tezkeresi iki yıl süreyle geçerlidir.

Denetim
Denetim sistemi, AK kontrol ve denetim (veya ĠZKD) stratejisinin bir parçasını oluĢturmaktadır.
Üye Devletler, (EC) 2371/2002 sayılı Yönetmeliğin 23(3) no‘lu Maddesi gereğince, balıkçılık
faaliyetlerinin kontrol ve denetimi için yeterli mali kaynak ve insan kaynağı ayırmak zorundadırlar.
AK‘nin kontrol ve denetim stratejisi, mevcut araçların mümkün olduğunca etkin kullanımının
sağlanmasını amaçlamaktadır. Denetim iki Ģekilde olabilmektedir:

  Gözlemler: olası ihlal olaylarını tespit etmek amacıyla denetim görevlileri tarafından
   yapılmaktadır. Gözlemler, denizde gözlem veya karada gözlem Ģeklinde olabilmektedir (veya
   Gemi Ġzleme Sistemi (GĠS) vasıtasıyla yapılabilmektedir – bakınız Bölüm 5.5.2).
  Denetimler: avlanma, pazar ve/veya dağıtım düzenlemelerinin kontrolüdür. Denetimler, tekne,
   taĢıma aracı, balık hali veya limanda yapılabilmektedir.
  Ġhlal olayları: Denetim sonucunda düzenlemelere aykırı olduğu saptanan olaylardır.

5.6.2     Gemi Ġzleme Sistemi
Gemi Ġzleme Sistemi (GĠS), balıkçı gemilerinin faaliyetlerinin uydu tabanlı teknoloji kullanılarak
izlendiği bir sistemdir. Bu izleme gemiye kurulan bir transponder vasıtasıyla olmaktadır. Transponder
geminin konumu, rotası, hızı ve geminin kimlik bilgileri ile ilgili temel verileri içeren bir mesaj
göndermektedir. Uydu, transponderden aldığı bu mesajı yer istasyonuna iletmekte, yer istasyonu da
bilgileri iĢleyerek Gemi Ġzleme Merkezi (GĠM)'e göndermektedir. GĠM‘de, gemiyi bir elektronik
harita/Ģema üzerinde resmeden özel coğrafi yazılım bulunmaktadır. GĠM‘de bulunan operatörler
(transponder kurulu olan) her geminin konumunu tespit edebilmekte ve geminin faaliyetlerini takip
edebilmektedir.

2244/2003 sayılı AK Yönetmeliği, uydu tabanlı izleme sistemi ile ilgili ayrıntılı hükümler getirmektedir.
ġu anda, tam boyu 15 metrenin üzerinde olan bütün gemiler61 bir uydu tabanlı GĠS sistemine
bağlanmak zorundadır. Anılan Yönetmelikte ayrıca, üye devletlerin balıkçı tekneleri tarafından
kullanılacak standart mesaj formatı da gösterilmektedir.

Özel bir ticari yazılım (Portekizli MONICAP firması tarafından temin edilmektedir) kullanan bir GĠS
kurulmaktadır. Bu yazılım, yer istasyonundan verileri almakta, bu verileri Coğrafi Bilgi Sistemini
kullanarak bir harita üzerinde göstermektedir. Bu çerçevede, bir sonraki aĢama ―mavi kutuların‖
(uçaklarda kullanılan ―kara kutu‖ tanımlamasına benzer bir tanımlamadır) kurulması olmaktadır. GĠS
sistemini test etmek için bazı balıkçı gemilerine (ilk olarak iki gemiye) transponderler kurulacaktır. Bu
test ve denemeler yapıldıktan sonra, mavi kutular ilk olarak Orkinos filosuna kayıtlı bütün teknelere,
daha sonra tam boyu 15 metrenin üzerindeki bütün teknelere kurulacaktır.


6.0    ENTEGRE KIYI ALANLARI YÖNETĠMĠ

Entegre Kıyı Alanları Yönetimi (EKAY), bütüncül ve kapsamlı bir yönetim yaklaĢımı olarak
tanımlanabilir.62 Yönetim alanına kıyı alanları üzerinde önemli bir etkisi olabilecek her Ģey dahil
edilebilse de, bu alan genelde geniĢ bir yönetim bölgesini kapsamaktadır – kıyı iç bölgeleri ile
düzlüklerden baĢlayıp ("kara alanı") kıyı suları ve açık denize (―deniz alanı‖) kadar uzanan bölge.
61
  "Tam boy" tekne baĢının en uç noktası ile tekne kıçının en arka noktası arasındaki mesafeyi ifade eder ve tekne boyu ölçümünde kullanılan bir
baĢka yöntem olan ―Dikmeler arasındaki boy‖dan farklıdır.
62
  FAO, John Clark. Integrated Management of Coastal Zones-www.fao.org/DOCREP/003/T0708E/T0708E00.HTM


                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

Böyle bir yönetim alanı için bütün paydaĢlar ve ilgili resmi kurumların yer almasını sağlayacak
Ģekilde çok sektörlü bir yönetim programı geliĢtirilmelidir. Ayrıca, çevre ve doğal kaynak yönetimine
iliĢkin bu yaklaĢımın toplum tarafından da benimsenmesi sağlanmalıdır. EKAY, kaynak kullanımı ile
ilgili ihtilafları ele alacak Ģekilde politika yönlendirmesinin yapılması ve yönetim stratejileri
geliĢtirilmesine ve insanın çevre üzerindeki müdahalesinin doğurduğu etkilerin kontrolünün
sağlanmasına imkan tanımaktadır. EKAY, çevre planlaması ve yönetimi için kurumsal ve yasal
çerçeve sağlamakta ve bu konulara odaklanmaktadır. Bir yaklaĢım olarak, EKAY vasıtasıyla, ilgili
kurumlar arasında koordinasyon kurularak bu kurumların birlikte ortak bir hedefe ulaĢmak için
çalıĢmaları sağlanmaktadır. Sektör planlaması ve yönetimi konusu hala en önemli konu olup, bu
planlama ve yönetimin genel EKAY çerçevesinde gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir – türlerin
habitatları, doğal kaynak tabanlarını muhafaza etmek ve geliĢim süreçlerini yönetmek.


AB, EKAY'ı Ģöyle tanımlamaktadır:63 “Entegre Kıyı Alanları Yönetimi (EKAY), kıyı alanlarının
sürdürülebilir yönetimini destekleyecek dinamik, çok disiplinli ve tekrarlayan bir süreçtir. EKAY, bilgi
toplama, planlama (en geniş manada), karar alma, yönetim, uygulamanın izlenmesi gibi bir tam
döngüyü içerir. EKAY, bütün paydaşların, bilgilendirilmiş katılımını ve işbirliğini kullanarak, belirli
bir kıyı alanındaki toplumsal amaçları değerlendirmeyi ve bu amaçlara ulaşmak için gereken
eylemleri gerçekleştirmeyi hedefler. EKAY, uzun vadede çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel ve
rekreasyonel hedeflerin, doğal dinamiklerle belirlenen sınırlar içerisinde dengelenmesini gözetir.”


EKAY tanımı içindeki ‗Entegre‘ kavramı, hedeflerin ve ayrıca bu hedeflere ulaĢmak için gerek
duyulan araçların entegrasyonunun sağlanmasını ifade etmektedir. Bu, bütün ilgili politika alanları,
sektörler ve idari düzeylerin entegrasyonunun sağlanması demektir. Bundan ayrıca, hedef bölgenin
karasal ve denizel bileĢenlerinin hem zaman hem mekan olarak entegrasyonu anlaĢılmalıdır.

6.1     KIYI ALANI: KISA TANIMI
Türk kıyıları ile ilgili bilgiler Tablo 23‘te verilmektedir. Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz kıyı Ģeridi
oldukça dar olup, buralar ĢehirleĢme dahil olmak üzere kıyılarda uygun kullanım alanları
sunmamaktadır. Bu iki bölgede, dik kara yapısı denizin altında da devam etmekte, kıyıya dik inen kara
yapısı görece dar bir kıta sahanlığı oluĢturmaktadır. Deniz doldurulmak suretiyle yapılan, Gürcistan‘a
kadar uzanan Karadeniz Sahil Yolu, geçtiği alanın büyük bölümünde yapay bir kıyı Ģeridi
oluĢturmuĢtur. Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ise daha az engebelidir ve buralarda
geniĢ tarım arazileri bulunmaktadır. Batı Karadeniz‘in geniĢ kıta sahanlığında trol avcılığı
yapılmaktadır. Marmara Denizi kıyıları oldukça geliĢmiĢ alanlardır ve Ġstanbul dahil olmak üzere
yüksek bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. Batı Akdeniz‘in bitki örtüsünü endojen maki ve çam ormanları
oluĢtururken, Doğu Akdeniz‘de daha çok alüvyonlu düzlüklere ve deltalara rastlanmaktadır.


Türkiye‘nin Ege kıyıları dağlık ve oldukça girintili çıkıntılıdır. Ege kıyı Ģeridinde çok sayıda koy ve
girinti bulunmaktadır. Bölgedeki yerleĢimin tarihi çok eskilere uzanmaktadır. Bu nedenle, Ege
Bölgesi barındırdığı birçok kültürel sit alanı ile turistler için bir çekim alanı olmaktadır. Ege
kıyılarının karakteristik özelliklerinden biri de kıyı Ģeridinde, geleneksel balıkçılığın devam ettirildiği
çok sayıdaki lagün (yaklaĢık toplam alanları 20.000 ha'dır) bulunmasıdır. Bölgede kireçtaĢı kayalıkları
görülmektedir. Bunlar kolay aĢınan kayalıklardır ve nesli tehlikede olan Akdeniz Fokunun üreme
alanını oluĢturduklarından çevresel önemleri büyüktür.

6.2     ÇEVRE VE KIYI BALIKÇILIĞI
Türkiye‘de deniz balıkçılığının neredeyse tamamını kıyı balıkçılığı oluĢturmaktadır – kıyı sularının
dıĢına sadece, pelajik türleri avlayan gırgır filosu çıkmaktadır. Pelajik balıkçılığın dip habitat
üzerindeki doğrudan etkisi az iken (avlar belli nedenlerle - örneğin acil bir durumda - tekrar denize
boĢaltılmadığı sürece), trol ve dreçle yapılan kıyı balıkçılığının dip habitat üzerindeki etkisi çok

63
   Referans COM (2000) 547

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

büyüktür; bu önemli bir sorundur ve ekosisteme dayalı kaynak yönetimi yaklaĢımında araĢtırmaların
odak noktasını oluĢturmalıdır. Örneğin, kıyıya yakın sularda trolle avcılığa izin verilmemektedir ancak
bu düzenlemenin sık sık ihlal edildiği görülmektedir - bu durum, baĢta Marmara Denizi ve Ege Denizi
olmak üzere bazı bölgelerde balıkların yetiĢme alanları üzerinde ciddi bir olumsuz etki
doğurabilecektir.

Dreçler Doğu Karadeniz‘de salyangoz avcılığında kullanılmaktadır. Doğu Karadeniz‘de trolle avcılık
yasaklanmıĢtır. Batı Karadeniz‘de dreçle salyangoz, küçük kidonya ve midye istihsali yapılmaktadır.
Midye istihsali Marmara Denizi‘nde de yapılmakta, bu denizde ayrıca yoğun olarak trolle karides
avcılığı gerçekleĢtirilmektedir. Trolle karides avcılığına Ege Denizi‘nde de rastlanmaktadır.

6.2.1   Balıkçılık Yönetimi ve KomĢu Ülkeler
Balıkçıların belirttiğine göre, Türkiye – Gürcistan deniz sınırında yetkililerin sert müdahalelere
rastlanmaktadır. Bir olayda, sınıra yakın avlanan bir gırgır teknesi o bölgeden uzaklaĢtırılmıĢ ve kaza
geçirmiĢtir. Ancak, balıkçılardan gelen bu suçlamaların ne kadar doğru olduğu bilinmemektedir.
Edinilen genel kanı Türk balıkçıları ile komĢu ülkeler arasında iyi iliĢkiler olduğu Ģeklindedir.

Burada ilginç bir noktanın belirtilmesinde yarar var: Türk gırgır tekneleri Gürcistan Ģirketleri ile
ortaklık kurmak suretiyle Gürcistan sularında yasal olarak avlanmaktadır (Gürcistan‘ın gırgır filosu
bulunmamaktadır). Avlanan balıklar Gürcistan‘da karaya çıkarılmakta, daha sonra karayoluyla Türk
pazarlarına taĢınmaktadır. Ortak stokların avcılığında (örneğin, hamsi), Gürcistan sularında avlanılsa
dahi tam av verilerinin TKB'ye sunulması gerekmektedir.

Bulgaristan ve Romanya‘nın 1 Ocak 2007 itibariyle AB üyesi olması, Türkiye‘nin baĢta Bulgaristan‘la
ortak sınır ötesi stok olmak üzere Karadeniz‘deki göçmen pelajik türlerin yönetimini nasıl
belirleyeceğini etkileyebilecektir. Bulgaristan, AB üyeliğiyle birlikte Karadeniz‘de sanayisinin
yeniden yapılandırılması, balıkçılık yönetimi ve balıkçılık araĢtırmaları için yapısal fonları
kullanmaya baĢlayacaktır. ĠZKD faaliyetleri, Ġspanya'nın Vigo Ģehrinde kurulacak olan yeni AB
Balıkçılık Kontrol Ġdaresi tarafından desteklenecektir. Bu dolaylı olarak, Karadeniz‘de daha iyi bir
balıkçılık yönetimi elde edilmesini sağlayacak fırsatlar sunabilecektir. Ancak, AB‘nin Bulgaristan ve
Romanya‘da sektörün geliĢimini desteklemesi halinde kaynaklar üzerinde daha fazla rekabet ortamı
doğabilecektir. Bu nedenle, Türkiye‘nin Karadeniz bölgesel balıkçılık yönetimi organlarındaki
varlığını sürdürmesi yararına olacaktır.

6.3   SEKTÖRLER ARASI SORUNLAR

6.3.1   Kirlilik
Türk kıyılarında karadaki faaliyetlerden kaynaklı kirlilik görülmektedir. Bu kirlilik kaynakları
arasında Ģunlar yer almaktadır: tarımda kullanılan gübre ve tarım ilaçları; arıtılmamıĢ Ģehir atık suları;
kimyevi madde üreten fabrikaların sanayi atıkları. Kısaca:


Akdeniz
Ġskenderun Körfezi‘nde evsel atıklar ve sanayi atıklarından kaynaklanan aĢırı kirlenme söz konusudur.
Kemer-Alanya kıyı Ģeridi ve Göksu Deltası (deniz kaplumbağaları ve kuĢlar için önemli bir üreme
alanıdır) ise yüksek nüfus artıĢı ve turizmdeki geliĢmenin baskısı altındadır. Bu kıyılarda ayrıca
arıtılmamıĢ atık sulara bağlı kirlenme görülmektedir.

Ege Denizi
Petrol tankerleri, Ege kıyıları için potansiyel kirlilik tehlikesi oluĢturmaktadır. Kıyılardaki turizm
tesisleri, yazlıklar ve oteller çevre için bir tehdit unsurudur. Ġzmir Körfezi‘nde organik atıklar, ağır
metaller ve deniz trafiğine bağlı aĢırı kirlenme görülmektedir; Çandarlı Körfezi tanker trafiği, rafineri


                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

ve tanker dolum tesisleri ve bunların yanında Bakırçay ve Büyük Menderes nehirleriyle gelen atıklarla
kirlenmektedir; KuĢadası-Marmaris kıyı Ģeridinde nüfus hızla artmakta, turizm büyümektedir.

Marmara Denizi
Marmara Denizi, Ġstanbul Boğazı ile Karadeniz, Çanakkale Boğazı ile Akdeniz‘e bağlanan bir iç
denizdir. Boğazlar biyolojik koridorlardır. Marmara Denizi, Karadeniz ve Akdeniz arasında karĢılıklı
deniz akıntıları olmaktadır. Birçok körfez ve koyda gemi enkazı ve buna bağlı kargo veya akaryakıt
kirliliğine rastlanmaktadır. Ġzmit Körfezi‘nde evsel atıklar ve sanayi atıklarından kaynaklanan
kirlenme söz konusudur; Gemlik Körfezi ise, Gölyazı nehrinin taĢıdığı evsel atıklar ve sanayi
atıklarıyla kirlenmektedir.

Karadeniz
Karadeniz‘de 150 metrenin altındaki derinlikte kalıcı anoksik tabaka vardır. Ayrıca, Karadeniz‘de
Tuna Nehri'nden kaynaklanan aĢırı kirlenme söz konusudur. Gemilere bağlı kirlenme de
görülmektedir. Karadeniz kıyılarında büyük yerleĢim yerleri vardır ancak Ege Denizi veya Marmara
Denizi ile karĢılaĢtırıldığında Karadeniz kıyıları turizm, konut ve sanayi açısından çok fazla
geliĢmemiĢtir. Türkiye, Karadeniz Stratejik Eylem Planını (KSEP) uygulayan ülkelerden biridir.

6.3.2    Turizm, Eğlence ve Yaban Hayatını Koruma
Ege ve Akdeniz kıyılarında ve bu kıyılar boyunca koruma tedbirleri nesli tehlikede olan deniz canlıları
üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Bunlar: fok (Monachus monachus) (popülasyon <100); su samuru (Lutra
lutra); caretta caretta kaplumbağaları; yeĢil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas). Anadolu göçmen
kuĢların Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki en önemli göç yollarından biridir. Türkiye‘de nesli
tehlikede olan iki kuĢ türü vardır: dalmaçya pelikanı (Pelecanus crispus); ada martısı (Larus
audouinii). Bu iki türün yanı sıra göçmen bir tür olan, yaz aylarında Anadolu‘ya uğrayan ada doğanı
(Falco eleonorae) da nesli tehlikede olan bir türdür. Sadece Türkiye sularında görülen bir endemik
deniz yosunu (Posidonia oceanica) bulunmaktadır.

Türkiye‘de eskiden beri kıyılarda çok fazla ĢehirleĢme ve sanayileĢme olmamıĢtır. Ancak, son
dönemde, hızla büyüyen turizm ve artan konut projeleriyle – yazlıklar ve emeklilik döneminde
yerleĢilen evler (bu konutlar için düzenli planlama kontrolleri yapılmamaktadır) – birlikte bu durum
değiĢmiĢtir. 1985 ile 2003 arası dönemde turizm 15 kat büyümüĢtür. Turizmdeki bu büyüme yoğun
olarak Türkiye‘nin Güneybatı kıyılarında görülmektedir. 1983 tarihli Turizm Teşvik Kanunu
çerçevesinde kıyılardaki birçok hazine arazisi 49 yıllığına özel sektöre kiralanmaktadır. Buralarda
yapılan otel ve tatil köyleri kıyılardaki ormanlık alanların kaybolmasına ve buna bağlı yüzey akıĢı
sorunlarına yol açmaktadır.

Ormanların insan faaliyetleri (kentleĢme, yol yapımı, ormanlık alanların tarım arazisine
dönüĢtürülmesi) ile tahrip edilmesi sonucunda aĢırı toprak erozyonu meydana gelmektedir. Yüzey
akıĢı, hem içsular hem deniz ortamı üzerinde etkili olmaktadır. Buna ek olarak, biyolojik veya
kimyasal kirleticilerden kaynaklanan kirlenme ve tortullaĢmanın artmasına bağlı olarak habitat
alanlarının kaybolması doğal su akıĢı üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu durum, suyun duruluğu
ve kalitesini bozabilmekte, nehirler, sulak alanlar, deltalar ve deniz kıyı alanlarında hidrolojik iĢlevleri
azaltabilmektedir. Ayrıca, kıyılardaki kum alma, taraklama ve doldurma faaliyetleri habitat alanlarının
tahrip olmasına neden olmaktadır. Deniz ve nehir habitat alanlarının erozyon ve yol yapımına bağlı
tahribine en büyük örnek olarak Karadeniz sahil yolu yapımı verilebilir. Bu yolun yapımı, mersin
balığı, deniz alabalığı ve yaldızlı pisi balığı gibi bazı türlerin stoklarını olumsuz etkilemiĢtir.

6.4   YETĠġTĠRĠCĠLĠK VE ÇEVRE SORUNLARI
Türkiye‘de deniz kültür balıkçılığı tesisleri, sektörde çok iddialı olmayan küçük yetiĢtiricilik
tesislerinden küresel pazarlarda rekabet edebilecek büyüklükteki sanayi giriĢimlerine kadar çeĢitlilik
göstermektedir. YetiĢtiricilik yeni bir sektördür ve dünyanın diğer bölgelerinde de hızla büyüyen bir

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                    ġubat 2007
                                      Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

kıyı faaliyetidir. YetiĢtiricilik sektörü kıyıları diğer sektörlerle ortak kullanmakta, bunun sonucunda
da, baĢta turizm sektörü olmak üzere kıyıların diğer kullanıcılarıyla kaçınılmaz olarak karĢı karĢıya
gelmektedir. YetiĢtiricilik sektörü çevricilerle de karĢı karĢıya gelmektedir. YetiĢtiriciliğin
geliĢtirilmesi karĢısındaki en önemli sorunlar kaynak ve alan kullanımı ile ilgili olsa da, bu sektöre
yönelik olarak aĢağıdaki genel eleĢtiriler de yöneltilmektedir:

  Kıyı Ģeridinin doğal estetiğinin bozulması;
  Deniz yatağına önemli miktarda dıĢkı boĢaltılması ve besleyici maddelerin su kolonuna karıĢması;
  Değerli habitatların tahrip edilmesi;
  Patojenlerin denizdeki diğer balıklara geçmesi ve egzotik/yabancı türlerin ortaya çıkması;
  Balıkçıların avlak sahalarından uzaklaĢtırılması (balık çiftliğinin kapladığı alan ve bunun yanında 200
   metrelik münhasır bölge);
  Denizdeki diğer balıkların kafeslerin çevresinde toplanması, çiftliklerden kaçan kültür balıklarının
   ortaya çıkardığı genetik etki ve
  Balık çiftliğinin bulunduğu alanlarda tekne gezintisi, balık avlama, yüzme ve yürüyüĢ yapma gibi
   faaliyetlerin ve deniz trafiğinin engellenmesi.

Türkiye‘de kıyı yönetimi,64 sorumlulukların çakıĢtığı parçalı bir yapıya sahiptir. ĠletiĢim ve
koordinasyon yetersizdir. Ġlgili politika ve düzenlemelerin entegrasyon ve uyumunun sağlanması
gerekmektedir.65 Bununla beraber, Bodrum kıyı Ģeridi için belediye tarafından bir kıyı bölgelemesi
programı geliĢtirilmiĢtir. Bu programa deniz alanı da dahil edilmiĢtir ve program, yetiĢtiricilik alanları
ve turizm, vb. gibi faaliyetler için ayrılan alanları belirtmektedir. Bu bölgelemenin neye dayanılarak
yapıldığı bilinmemektedir ve bu bir EKAY çalıĢması değildir. Planlamanın entegrasyonunu
sağlamaya dönük bir çalıĢma yapılmamıĢtır; amaç daha ziyade geçici geliĢim bölgeleri tahsis etmek
olmuĢtur.

Bazı iller (Muğla, Antalya, Mersin ve Balıkesir) için kıyı planlama çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ġzmir‘de kıyı
planlaması ile ilgili çalıĢmalar 2000 yılında baĢlamıĢ olup halen devam etmektedir; örneğin, Salih
Adası‘nı çevreleyen alan 2000 yılında yetiĢtiricilik için ayrılmıĢ fakat 2004 yılında tekrar turizm alanı
olarak ilan edilmiĢtir. En son çıkarılan ulusal çevre mevzuatı (Çevre Kanununda değiĢiklik yapan 26
Nisan 2006 tarih ve 5491 sayılı Kanun) ile kapalı koylarda yetiĢtiricilik tesisleri kurulmasının önü
kesilmeye çalıĢılmıĢtır ancak bu kanunla getirilen tanımlarda birtakım boĢluklar olduğu
düĢünülmektedir. Bu çalıĢmalar da deniz geliĢiminin yönetiminin sağlanması çabaları olarak görülebilir
ancak yine de bir EKAY çalıĢması değildir.

Kıyı alanları yönetimi için bir an önce bütüncül bir yaklaĢımın benimsenmesi gerekmektedir. Böyle bir
yaklaĢımın benimsenmesi için de güvenilir, uzun vadeli ve Ģeffaf veriler, iĢbirliği (bütün paydaĢlar
arasında), idari yapı (bakanlıklar veya çevre, su ürünleri, denizcilik iĢleri, kültür, turizm, tarım,
ormancılık, ulaĢtırma, vb. birimleri) ve altyapıya ihtiyaç vardır. Ġyi bir kıyı alanları planlamasının
yapılması, soyutlanmıĢ eylemleri uygulamaya koyup bu eylemleri daha sonra geçici olarak
değiĢtirmekten ziyade stratejik entegre yönetim planlarının hazırlanmasını gerektirmektedir. Ġleriye
dönük bir EKAY planı ayrıca, karĢıt sektörlerin birbirinden uzaklaĢtırılması yerine bir araya
getirilmesini sağlayabilecektir. Örneğin, yetiĢtiricilik tesisleri bir turizm alanına dönüĢtürülebilecek ve
turizmin ihtiyacını karĢılayacak balık üretimi yapabilecektir. Sınırlı olan bir kaynak için rekabetten
ziyade sinerjik geliĢim potansiyeli araĢtırmalıdır.

6.5  EKAY VE AB POLĠTĠKASI
AB‘de, kıyı alanları konusunda kullanıcılar arasında ihtilaflar ve bunların yanında kurumsal,
ekonomik, kültürel ve siyasi ihtilaflar doğmakta, bu ihtilaflar doğal habitat alanlarının sürekli ve bazı
zamanlar geriye döndürülemez biçimde tahribiyle sonuçlanmaktadır. AK, kıyı alanlarındaki bu
64
  Özhan, E. 1996, Coastal zone management in Turkey, Ocean and Coastal Management 30: 153-176.
65
  Berberoglu, S. 2003, Sustainable Management for the Eastern Mediterranean Coast of Turkey; Environmental Management
Cilt 31, No. 3, s. 442-451.


                      Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

bozulmayı önleyecek ve genel durumu iyileĢtirecek tedbirlerin tespiti ve desteklenmesi üzerinde
çalıĢmaktadır. 1996 yılından 1999 yılına kadar, Komisyon EKAY ile ilgili bir Gösterim Programı
hazırlamıĢ, bu çerçevede 35 gösterim projesi ve 6 tematik proje yürütmüĢtür. Söz konusu gösterim
programı aĢağıdakileri amaçlamıĢtır: (a) sürdürülebilir kıyı alanları yönetimi ile ilgili teknik bilgileri
sağlamak; (b) planlama, yönetim veya Avrupa kıyı alanlarının kullanımında rol alan çeĢitli aktörler
arasında geniĢ bir tartıĢma ortamı oluĢturulmasını sağlamak.
Gösterim Programından elde edilen sonuçlar,66 COM 511/95 sayılı Komisyon Bildiriminde67 ortaya
konulan hipotezi doğrulamıĢtır. Buna göre, Avrupa‘nın birçok kıyı alanında görülen sürekli bozulma
ve yanlıĢ yönetimin nedenleri arasında yetersiz veya uygun olmayan bilgi (kıyı alanlarının durumu ve
insan faaliyetlerinin etkisi ile ilgili bilgiler), yetersiz koordinasyon (farklı idari düzey ve
bölümlerdeki) ve yeterince paydaĢ katılımı ve istiĢaresinin olmamasına bağlı olarak ortaya çıkan
sorunlar gösterilebilmektedir.

Gösterim Programı sonucunda, iyi uygulama örneklerine dayalı olarak, çeĢitli ilkeler geliĢtirilmiĢtir –
bir baĢka deyiĢle, kıyı alanlarının sürdürülebilir yönetimi:

  GeniĢ bir perspektife sahip olmalı;
  Ġlgi alanına giren özel koĢulların anlaĢıldığı bir yönetim olmalı;
  Doğal süreçlerle beraber iĢlemeli;
  UzlaĢı sağlamaya dönük katılımcı planlamanın kullanıldığı bir yönetim olmalı;
  Ġlgili bütün organların desteği ve katılımını sağlamalı;
  ÇeĢitli araçları bir arada kullanmalı ve
  Bugün alınan kararların geleceği de hesaba katmasını sağlamalıdır.

2000 yılında, Gösterim Programından edinilen deneyim ve elde edilen sonuçlar temelinde, AK iki belge
yayınlamıĢtır. Bu belgeler Ģunlardır:

  Komisyon tarafından Avrupa Konseyi ve Parlamentosu‘na gönderilen bildirim: "Integrated
   Coastal Zone Management: A Strategy for Europe" (17 Eylül 2000 tarih ve COM/00/547 sayılı
   Bildirim);
  Avrupa‘da Entegre Kıyı Alanları Yönetiminin uygulanması hakkında Avrupa Parlamentosu ve
   Konseyi‘nin bir Tavsiye Kararı almasına iliĢkin bir teklif (8 Eylül 2000 tarih ve COM/00/545
   sayılı Bildirim).

2005 yılında, Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü, denize kıyısı olan Üye Devletlerin AB
EKAY Tavsiye Kararı karĢısındaki tepkilerinin bir analizini yapmak amacıyla bir çalıĢma
yürütmüĢtür.68 Daha yakın bir tarihte (7 Haziran 2006) ise AK, ―Birliğin gelecekteki denizcilik
politikasına doğru" (Towards a future maritime policy for the Union) baĢlıklı bir YeĢil Kitap
yayınlamıĢtır. Söz konusu YeĢil Kitaba, kıyı alanları ve EKAY gelecek vizyonunun bir parçası olarak
dahil edilmiĢtir.

ġu anda, Türkiye‘nin bir EKAY stratejisine ihtiyacı vardır. Bu EKAY stratejisi, çeĢitli idari birimlerin
üstleneceği sorumluluklar (ve yetki ikamesi ilkesinin69 uygulanması konusunu) ve bu idari birimlerin,
66
 Gösterim Programının sonuçları aĢağıdaki Ġnternet sayfasında bulunabilir: europa.europa.eu/environment/iczm/
demopgm.htm
67
  Avrupa Komisyonu, Towards a European Integrated Coastal Zone Management (ICZM) Strategy:
General Principles and Policy Options, Lüksemburg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayımlar Dairesi, 1999
- 32 s., ISBN 92-828-6463-4
68
  Bu araĢtırmanın sonuçları aĢağıdaki Ġnternet sayfasında bulunabilir: http://ec.europa.eu/environment/iczm/pdf/iczm_implementation_
overview.pdf
69
  Yetki ikamesi ilkesi, mümkün olduğunca halka yakın kararların alınması ve Topluluk düzeyinde gerçekleĢtirilen eylemlerin
gerekçesinin ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki olanaklar ıĢığında oluĢturulup oluĢturulmadığının sürekli olarak kontrolünün
yapılmasını öngörmektedir.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                              ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

sorumluluklarını üstlenmede ihtiyaç duyacakları bilgi tabanının ne olacağını ortaya koymak
durumundadır. Gelecekte Avrupa‘da uygulanması düĢünülen EKAY Stratejisi Avrupa‘nın kıyı
alanlarına yaptığı harcamaları artırmayacak, daha ziyade mevcut finansman kaynaklarından daha iyi
yararlanmanın yollarını gösterecektir.

6.6   EKAY VE HÜKÜMET POLĠTĠKASI
2001 yılında, DPT tarafından Dünya Bankası ile birlikte hazırlanan, ―Türkiye Ulusal Biyolojik
ÇeĢitlilik Stratejisi ve Eylem Planı‖nda doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımına
iliĢkin stratejiler belirlenmiĢtir. Söz konusu Planda belirlenen 6 ana stratejiden birisi Ģöyledir:
“…entegre kaynak yönetim mekanizmaları geliştirmek ve uygulamak” ve "…. Kaynak yönetim
kapasitesinin artırılması: veri ve bilgi yönetimi ile entegrasyonu sağlanmış planlama ve ekolojik
yönetim, çevre etki değerlendirmeleri...”

Karadeniz Stratejik Eylem Planı (KSEP, 1996‘da hazırlanmıĢ, 2002‘de değiĢtirilmiĢtir) çerçevesinde,
Türkiye, EKAY için herhangi bir yasal çerçeve veya kurumsal mekanizma bulunmadığı halde Ulusal
EKAY Raporlama Formatını güncellemiĢtir. Ulusal Çevre Eylem Planı ayrıca, kıyı yönetim
planlarının hazırlanmasına imkan tanıyacak uygun mevzuatın çıkarılmasını desteklemektedir ve
EKAY tanımı kullanılmamasına rağmen dolaylı olarak entegre planlamaya baĢvurulmaktadır.

6.7   KIYI KORUMA ALANLARI
Türkiye‘de koruma alanlarının yönetimi 12 sınıf/grup altında gerçekleĢtirilmekte, bununla ilgili
sorumluluk üç bakanlık arasında paylaĢılmaktadır. Koruma altındaki alanların toplam yüz ölçümü,
Türkiye toplam yüz ölçümünün %3‘üne karĢılık gelmektedir (Kabaoğlu, G ve ark.) – bakınız aĢağıda
Harita 29. AĢağıda Türkiye‘deki kıyı koruma alanları sıralanmaktadır:

 Datça Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi:      147.400 ha, karada kalan 116.900 ha‘lık alan
  dahil
  Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi:     61.300 ha, karada kalan 30.000 ha‘lık alan dahil
  Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi:          2.750 ha, karada kalan 1.550 ha‘lık alan dahil
  Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi:         52.100 ha, karada kalan 24.500 ha‘lık alan dahil
  Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi:     23.600 ha, karada kalan 17.800 ha‘lık alan dahil
  Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi:         26.000 ha, karada kalan 14.500 ha‘lık alan dahil
  Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi:    38.500 ha, karada kalan 28.300 ha‘lık alan dahil
  Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi:         19.000 ha, karada kalan 14.800 ha‘lık alan dahil
  Gökçeada Deniz Parkı:               37 ha (1.0 deniz mili kıyı uzunluğu ve denizden
                           200 m içeriye doğru kara alanı)

Türkiye‘de, deniz koruma alanlarını düzenleyen hiçbir yasa yoktur. Bununla beraber, bu konu 6 temel
yasal düzenleme ile ulusal ölçekte ele alınmaktadır. Deniz koruma alanlarını iki ana gruba ayırmak
mümkündür: a) deniz ve b) kıyı/kara alanı. 1380 sayılı Kanunda (Su Ürünleri Kanunu), deniz veya
kıyı koruma alanı statüsü yer almamakta veya buna bir tanım getirilmemektedir. Ancak, Su Ürünleri
Kanunu gereğince, deniz kaplumbağaları ve deniz memelileri dahil olmak üzere ticari ve ekolojik
değeri bulunan deniz canlılarını koruma altına almak için gerekli mevzuatı hazırlama sorumluluğu
TKB‘ye verilmektedir. TKB, konuyla ilgili çıkarılan yönetmelikleri de birinci derecede uygulamakla
sorumludur; bununla birlikte, gerekirse, bu sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla diğer resmi
kurumlar da göreve çağrılabilmektedir. Bu kurumlar arasında Ģunlar yer almaktadır: sahil güvenlik,
emniyet, korucular ve bunları yokluğunda köy azaları.


Harita 29: Koruma Alanları ve Milli Parklar
                  Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                    Karadeniz
                                       Özel Çevre Koruma Bölgesi
                                       Milli Park
        Gelibolu Yarımadası Milli Parkı                Tabiat Parkı
                                       Doğa Koruma Alanı

        Ayvalık Adaları Tabiat Parkı

        Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi
                             TÜRKĠYE

          Dilek Yarımadası - Menderes Deltası Milli Parkı
        Gökova Özel Çevre
        Koruma Bölgesi   Marmaris Milli Parkı
                Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi   Yumurtalık Doğa Koruma Alanı
                 Fethiye - Göcek Özel  Belek Özel Çevre Koruma Bölgesi
                 Çevre Koruma Bölgesi
 Datça - Bozburun Özel                 Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi
 Çevre Koruma Bölgesi
                          Beydağları Milli Parkı
         Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi
                 Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi

                Ak d e n i z

   Kaynak: Kıraç ve SavaĢ, 200270
70
 Kıraç, C. O. ve Y SavaĢ, 2002, Endgame - the fight for marine protected areas in Turkey, The Monachus Guardian Cilt 5/No. 1,
2002, http://www.monachus-guardian.org/mguard09/09covsto.htm

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                    ġubat 2007
                                       Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi6.8   EKAY SÜRECĠ: ĠġBĠRLĠĞĠ VE KATILIM
EKAY ilkelerinin uygulanmasını sağlayacak ulusal stratejilerin geliĢtirilebilmesi için bir EKAY
projesinin nasıl iĢlediğinin bilinmesi gerekir. OECD tarafından önerilen bir plana göre (bakınız ġekil
30), doğru kıyı alanları yönetimi, yönetilecek kıyı alanlarının çok iyi bilinmesini gerektiren sürekli ve
döngüsel bir planlama sürecidir. Bu planlama sürecinde özellikle aĢağıdakilere ihtiyaç vardır:

   Yönetilecek olan fiziksel ve sosyo-ekonomik çevrenin bilinmesi;
   Kullanıcıların taĢıdıkları kaygılar;
   Bilinen sorunların olası çözümleri ve
   Etkin bir izleme ve değerlendirme mekanizması.
ġekil 30: EKAY Planlama Süreci
                  Proje
                  teklifleri

           Aktörlerin katılımının
           sağlanması
                           Aktörlerin
                           belirlenmesi
            Projelerin
            değerlendirilmesi      Çevrenin
                          teĢhisi
                Ġzleme
6.8.1    Uluslararası SözleĢmeler
Türkiye‘nin, kıyı alanlarının korunmasına verdiği önem, onaylanan çevre ve koruma hakkındaki
uluslararası sözleĢmelerden (Türkiye Çevre Atlası‘ndan - 2004 - alınmıĢtır) anlaĢılabilmektedir. Buna
göre, Türkiye‘nin çevre ve korumaya önem veren bir ülke olduğu görülmektedir.71 Onaylanan
sözleĢmeler arasında Ģunlar yer almaktadır:

   1950 tarihli KuĢların Korunması Hakkında SözleĢme; onay tarihi: 1966
   1975 tarihli Barselona SözleĢmesi; onay tarihi: 1976
   1975 tarihli Dünya Mirası SözleĢmesi; onay tarihi: 1983
   1976 tarihli Bern SözleĢmesi; onay tarihi: 1984
   1973 tarihli MARPOL SözleĢmesi; onay tarihi: 1990
   1989 tarihli Basel SözleĢmesi; onay tarihi: 1994
   1971 tarihli RAMSAR SözleĢmesi; onay tarihi: 1994
   1992 tarihli Karadeniz‘in Kirlenmeye KarĢı Korunması SözleĢmesi; onay tarihi: 1994
   1992 tarihli Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi (CBD); onay tarihi: 1996
   1973 tarihli Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine
   ĠliĢkin SözleĢme (CITES); onay tarihi: 199671
  Gökhan K, H. Güçlüsoy ve K, Can Bizsel, 2005, Marine Protected Areas in Turkey: History, current state and future
prospects. Uluslararası çalıĢtay notları, Deniz ve Kıyı Koruma Alanları, Fas 23-25 Mart 2002 Eds Chouikhi, A. ve M.
Menioui.


                        Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

6.8.2     Balıkçıların Karar Alma Sürecine Katılımının Sağlanması
Su ürünlerinin merkezi karar alma organları aracılığıyla düzenlenmesi yönündeki çabalar (Türkiye‘de
olduğu gibi) çok fazla baĢarıya ulaĢmamıĢtır. Görece az sayıda teknenin faaliyet gösterdiği ve çıkar
gruplarının seslerini duyurabilecekleri temsil ve istiĢare mekanizmalarının devrede olduğu modern,
sanayileĢmiĢ balıkçılık alanlarında bile bu çabaların çok fazla baĢarılı olamadığı görülmektedir.72


 Türk balıkçılık kesimi, geliĢtirme faaliyetleri veya izleme ve uygulama yönetim düzenlemelerinde
daha aktif bir rol oynamalıdır.73 Ayrıca, yönetim tedbirleri hakkındaki kararların daha alt kademedeki
idari birimlerce de alınması sağlanmalıdır. Bu alt idari birimlerde yerli halkın yönetimle ilgili
öncelikleri karar alma sürecine daha fazla yansıyabilmektedir.

Sorumluluğun, özellikle yerel kaynak yönetiminin tehlikede olduğu hallerde en alt kademedeki
(yetkili) idari birime devredilmesi ilkesi,74 yerel düzeydeki karar alıcıların beceri ve yeteneklerini
geliĢtirmeyi amaçlayan uyumlu çabalarla desteklenmedikçe baĢarı getirmeyebilmektedir.

Buna ek olarak, söz konusu karar alıcıların (kurumlar) ne dereceye kadar uzlaĢabileceği ve özel
çıkarları ne ölçüde temsil edebilecekleri bilinmelidir. Sık sık, yerel kurumlar belirli sosyal veya
ekonomik grupların temsilcilerinin baskısı altında kalmaktadır. Söz konusu gruplar, balıkçılık
yönetiminden en fazla etkilenecek olanların önceliklerini bilmeyebilmekte veya temsil
edemeyebilmektedirler.

6.9    BALIKÇILIK YÖNETĠM PLANLARI VE EKAY PLANLAMASI
2005-2009 dönemi için belirlediği stratejik hedeflerde Avrupa Birliği Ģunları ilan etmiĢtir: “…çevresel
açıdan sürdürülebilir bir şekilde, başarılı bir denizcilik ekonomisi geliştirmeyi amaçlayan, ilgili bütün
alanları kapsayan bir denizcilik politikasına özel ihtiyaç vardır.. Bu şekildeki bir denizcilik politikası
deniz bilimi araştırmaları, teknoloji ve yenilikçilikte ulaşılacak mükemmeliyetle desteklenmelidir.”75

Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED), EKAY ile birlikte kullanıldığında özellikle etkin olabilecek bir
araçtır. ÇED, iyi bir EKAY için arka planı sağlayabilecek, ilgili bütün faktörleri dikkate alan
stratejilerin geliĢtirilmesine imkan tanıyabilecek ve bu stratejilerin doğuracağı tahmini etkiyi (olumlu
ve olumsuz) gösterebilecektir. ÇED, BYP‘lerin geliĢtirilmesi ve izlenmesinde de
uygulanabilmektedir (bakınız Bölüm 5.6). Ayrıca, deniz kaynaklarının tek baĢına yönetilemeyeceği
anlaĢılmaktadır. KomĢu devletlerle iĢbirliği bir zorunluluktur. 2006 yılında yayınlanan AB‘nin
Gelecekteki Denizcilik Politikası ile ilgili YeĢil Kitapta, denizcilik politikasının entegre bir politika
olması gerektiği, bir baĢka deyiĢle bu politikanın balıkçılık yönetiminin dıĢındaki 'etkilenen' ve
'etkileyen' faktörleri göz önüne alması gerektiği açıkça ifade edilmektedir. Bu yüzden, EKAY ve
balıkçılık yönetim planlaması beraber düĢünülmelidir.
Türkiye‘de, EKAY mevzuatı eksiktir (daha önce Bölüm 6.5‘te tartıĢıldığı üzere). Türkiye‘de büyük
oranda geçici bir kıyı alanları yönetimi uygulanmaktadır ve bu yönetim genelde, tespit edilmiĢ bir
ihtiyaç, bir siyasi gündem ve/veya belli bir proje için kaynakların kullanılabilirliğine göre
gerçekleĢtirilmektedir. Türkiye‘de projeler için Çevre Etki Değerlendirmesi yapılması gereği vardır
ancak bunun her zaman dikkate alınmadığı görülmektedir; örneğin, SÇE, denize - Doğu Karadeniz ve
Ege Denizi - yakın yerlerde yapılmakta olan yeni katı atık depolama sahalarıyla karĢılaĢmıĢtır. Böyle
bir uygulama AB için kabul edilebilir değildir. Bununla beraber, memnuniyet verici uygulamalar da
vardır: halk ve belediyeler çevreye duyarlı projeleri – örneğin, limanların yeniden kurulması –
desteklemektedir.


72
  Townsley, P. Aquatic resources and sustainable rural livelihoods, 1998, Ġngiltere Uluslararası GeliĢme Bakanlığı
73
  FAC tarafından son dönemde sunulan Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği DanıĢma Komitesi kurulması teklifi de bu süreçte
yardımcı olacaktır.
74
  Kaynakların yönetiminin Devlet ve paydaĢlar arasında paylaĢıldığı bir birlikte yönetim sisteminin benimsenmesini de içerebilir
75
  Gelecekteki Denizcilik Politikası ile ilgili AB YeĢil Kitabı COM (2006) 275 sayılı nihai bildirim Cilt II - Ek

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Türkiye‘de, daha geleneksel olan türe dayalı BYP (bakınız Bölüm 5.5) yerine yeni, yenilikçi,
ekosisteme dayalı Avrupa BYP modelinin benimsenmesi önerilir. Bunun için teklif edilen bölgeler
genelde homojenlik (bitki ve hayvan yaĢamının bütünü, ekonomi, oĢinografi, topografi, vb.) esasına
göre seçilmektedir ve aynı bölgelerde EKAY da uygulanabilecektir. ġu anda hazırlanmakta olan ön
BYP‘ler uygun olduğu hallerde ve nesli tehlikede olan türler, özel bilimsel öneme sahip bölgeler,
tarihi sit alanları ve benzeri yerlerin korunması amacıyla bölgeleme yapılabilecek durumlarda EKAY
konularına da yer verecektir. Bu bölgeler, BYP‘de tanınmalıdır. Bir kara faaliyeti su ürünleri üzerinde
olumsuz bir etki doğuruyorsa, bu sorunu gidermek için kara yönetim tedbirlerine girdi sağlayacak
karĢılıklı bir düzenleme olmalıdır.

EKAY ile ilgili sorunlar bölgeden bölgeye değiĢmektedir. Örneğin, Marmara Denizi‘nde bu, kirlilik
sorunları olurken, Ege Denizi‘nde yetiĢtiricilik sektörü ile turizm sektörü arasındaki uyuĢmazlık sorunu
olmaktadır. Akdeniz ve Doğu Karadeniz görece az geliĢmiĢ bölgelerdir. Batı Karadeniz‘de balıkçılar
ile deniz kültür balıkçılığı sektörü arasında uyuĢmazlıklar görülmektedir. Balıkçılık yönetim
planlamasının sorunları bütünüyle gidermeye yeterli olmayabileceği bilinmektedir; ancak, Ģu anda, bir
EKAY planlama sürecinin geliĢtirilmesi ve desteklenmesine yardımcı olabilecek ve yasa koyucuları
Türk kıyı Ģeridi boyunca ekolojik ve sürdürülebilir geliĢimi sağlayacak bir yönetim mekanizmasını
destekleyecek uygun yasal düzenlemeleri yapma konusunda cesaretlendirebilecek ön BYP'lerin
hazırlanması için bir fırsat vardır.
                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu7.0    ĠÇSU KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ

Türkiye, birçok Avrupa ülkesiyle karĢılaĢtırıldığında zengin içsu kaynaklarına sahiptir ve içsu
ekosistemlerinin tamamında su ürünleri avcılığı yapılmaktadır. 2005 yılında, içsu ürünleri üretimi
46.115 mt civarında gerçekleĢmiĢtir. Bu, toplam yıllık su ürünleri üretiminin %9‘una karĢılık
gelmektedir. Son beĢ yıllık su ürünleri üretim verilerine göre içsu ürünleri üretimi toplam üretimin %7
ile %9.2‘si arasında gerçekleĢmiĢtir (TÜĠK, 2005). Ġçsu üretiminin büyük çoğunluğu üç türden (inci
kefali, sazan ve gümüĢ balıkları) sağlanmaktadır (2005 yılında toplam içsu üretiminin %61‘ini bu üç
tür karĢılamıĢtır). Ġnci kefalinin (Alburnus tarichii) ana av alanı, bir sodalı su havzası olan Van
Gölü'dür (Doğu Anadolu Bölgesi). Sazan (Cyprinus carpio) ve gümüĢ balıkları (Atherina boyeri) ise
birçok içsu kaynağında görülmektedir (TKB, 2006).

Türk içsu balık faunası, 26 familyaya ait 236 tür ve alt türden oluĢmaktadır.76 Bu türlerden 116‘sı
Cyprinidae familyasına aittir (toplam balık faunasının %49‘u). Balık faunası için getirilen koruma
önlemlerine gelince, 102 tür IUCN Kırmızı Listesinde yer alırken, 29 tür Berne Listesinde (Ek III), 6
tür ise hem Borne (göçmen türler) hem CITES (Ek II) listesinde (nesli tehlikede olan türler) yer
almaktadır.

Türkiye‘de içsu balık popülasyonunun dinamikleri veya biyokütlesinin durumu veya kapsamı tam
anlamıyla incelenmemiĢtir. Çıldır Gölü (1993) ve Keban Baraj Gölü‘nde (1999) stok değerlendirmesi
çalıĢmaları yürütülmüĢtür. Bu çalıĢma bir kenara bırakılırsa, içsuların biyokütlesi rant değerine göre
tahmini (enterpolasyon) olarak belirlenmektedir. Bu alanda baĢka çalıĢmaların da desteklenmesi
gerekmektedir.

7.1    ÇEVRENĠN TEMEL ÖZELLĠKLERĠ
Türkiye‘nin içsu kaynakları, su kalitesi, besin zinciri, yükseklik, iklim, ekosistem çeĢitliliği ve tür
çeĢitliliği bakımından değiĢiklik göstermektedir. Sonraki sayfada yer alan Tablo 31 bu konudaki bir
envanteri vermekte, Harita 32‘de de 26 içsu havzası gösterilmektedir. Türkiye‘de 200‘ün üzerinde
doğal göl vardır. Bu göllerden 48‘i, 500 ha'dan fazla bir yüzölçümüne sahiptir. Türkiye‘nin en büyük
gölü, Van Gölü‘dür (390.000 ha). Van Gölü‘nün derinliği 150 metreyi aĢmaktadır ve suları soda
açısından zengindir. 150.000 ha yüz ölçümü olan Tuz Gölü, yüksek oranda tuz içerdiğinden balıkçılık
için bir önem arz etmemektedir. Tuz Gölü‘nde tek bir tür yaĢamaktadır: Artemia salina (tuzlu su
karidesi). Burdur Gölü (20.000 ha) ve Acıgöl (15.300 ha), suyu tuzlu olan diğer iki göldür. Bu göller
ayrıca nitriyum sülfat içermektedir. Burdur Gölü‘nde endemik bir tür, Aphanius burduricus
yaĢamaktadır. BeyĢehir Gölü, Eğirdir Gölü, AkĢehir Gölü, Ġznik Gölü, Manyas Gölü, Uluabat Gölü,
Eber Gölü ve Çıldır Gölü su ürünleri avcılığı için oldukça elveriĢli alanları oluĢturmaktadır (TÇV, 1993
ve TÜĠK, 2004).

Sayıları gittikçe artan baraj gölleri (sulama ve elektrik üretim amaçlı) Ģu anda 342.377 ha‘lık yüzey
suyu sağlamakta, bu da avcılık ve yetiĢtiricilik için fırsatlar sunmaktadır. Keban, Karakaya, Atatürk ve
Hirfanlı Baraj Gölleri Türkiye‘nin en büyük baraj gölleridir ve bu göllerin tamamında su ürünleri
avcılığı yapılabilmektedir. GAP projesi çerçevesinde Dicle ve Fırat nehirleri üzerinde 22 baraj ve 19
hidroelektrik santrali yapılacaktır. Bu proje tamamlandığında yaklaĢık 200.000 ha‘lık yeni su gövdesi
oluĢacaktır (GAP-TAGEM, 2004).77
Kıyılardaki lagünlerin (tatlı su) toplam yüz ölçümünün 40.000 ha‘dan fazla olduğu varsayılmaktadır
(TKB, 2006).

Sakarya (824 km), Kızılırmak (1.355 km), YeĢilırmak (519 km) ve Çoruh (442 km), Karadeniz‘e

76
 Kuru M, 2004, Türkiye içsu balıklarının son sistematik durumu, GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 3, 1-21.
77
 BaĢbakanlık GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı TAGEM (GAP-TAGEM), 2004, Gap
Bölgesi su ürünleri üretim ve tüketimini artırma etüt projesi yönetici özeti, BaĢbakanlık GAP Bölge Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı,
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı, TAGEM, Ankara, 55.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                             ġubat 2007
                                                Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

dökülen nehirlerdir. Susurluk Nehri (321 km) Marmara Denizi, Büyük Menderes (584 km) ve Gediz
(401 km) Nehirleri ise Ege Denizi‘ne dökülmektedir. Göksu (308 km), Seyhan (560 km) ve Ceyhan
(509 km) Nehirleri Akdeniz‘e dökülürken, Fırat (1.263 km) ve Dicle (523 km) Nehirleri Türkiye‘den
çıktıktan sonra Basra Körfezi‘ne dökülmektedir (TÜĠK, 2004).

Bu nehirlerin tamamı, yüksek biyolojik coğrafi çeĢitliliğe sahip olan balık yaĢama alanlarının
bulunduğu nehirlerdir.

Tablo 31: Ġçsu Balıkçılığı Envanteri
                                         Yüz     ölçümü
              Kaynaklar           Sayı                      Uzunluk (km)
                                         (ha)
           Doğal Göller           200                910.000
           Baraj Gölleri           555                345.000
           Göletler             664                 28.000
           Akarsular             33                 200.000     178.000
            Kaynak: DSĠ, 2007, www.dsi.gov.tr/english/            ve   TKB   2004
            www.tarimsurasi.tarim.gov.tr/orta.htm78

Harita 32: Ġçsu Havzaları (EĠEĠ, 2005)
78
  Bu iki kaynak baraj gölleri ile küçük ve büyük göller, göletler ve benzeri su gövdelerinin sayısı ve gruplanmasında farklı veriler ortaya
koymaktadır; bu tabloda, bu iki kaynağın her birinden alınan en güvenilir veriler sunulmaktadır.


                            Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

01. Meriç Havzası          10. Burdur Gölü Kapalı Havzası     19. Hatay Havzası
02. Marmara Havzası         11. Afyon Kapalı Havzası        20. Ceyhan Havzası
03. Susurluk Havzası         12. Sakarya Havzası          21. Fırat Havzası
04. Ege Havzası           13. Batı Karadeniz Havzası       22. Doğu Karadeniz Havzası
05. Gediz Havzası          14. YeĢilırmak Havzası         23. Çoruh Havzası
06. Küçükmenderes Havzası      15. Kızılırmak Havzası         24. Aras Havzası
07. Büyükmenderes Havzası      16. Orta Anadolu Kapalı Havzası    25. Van Gölü Kapalı Havzası
08. Batı Akdeniz Havzası       17. Doğu Akdeniz Havzası        26. Dicle Havzası
09. Orta Akdeniz Havzası       18. Seyhan Havzası

Türkiye‘nin önemli içsu avlanma alanları sonraki sayfada Tablo 33‘te verilmektedir. Bazı büyük göl ve
baraj gölleri (Ġznik Gölü, Eğirdir Gölü, Van Gölü, Atatürk Barajı Gölü gibi) su ürünleri avcılığı için en
büyük potansiyeli sunmaktadır. Ancak, son dönemde ortaya çıkan aĢırı gübrelenme ve su kirliliği,
baĢta Eğirdir Gölü, Keban Baraj Gölü, Eber Gölü ve AkĢehir Gölü olmak üzere içsu balıkçılığında su
yönetimi için sorun oluĢturmaktadır.

Tablo 33: Ġçsu Balıkçılık Alanları ve Ana Balık Türleri
                    Balıkçı/   Yüz
              Üretim
 Alan ve Havza No.           Kooperatif  ölçümü    Ekonomik değer taşıyan balık türleri
              (MT)
                    Sayısı    (ha)
Güney Marmara
Ġznik, 02         3.000    145/4     29.800    Cyprinus carpio, Tinea tinea, Atherina boyeri,
                                  kerevit
Sapanca, 03        -      -       4.700    Cyprinus carpio, Esox lucius, kerevit
Uluabat, 03        196.5    200/1     13.400    Cyprinus carpio, Esox lucius, kerevit
Manyas, 03         124.3    -       16.600    Cyprinus carpio, Esox lucius, kerevit
Göller Yöresi
AkĢehir, 09, 16      600     240/1     35.300    Cyprinus carpio, Esox lucius, kerevit
Eber, 09, 16        -      -       12.600    Cyprinus carpio, Sander lucioperca, kerevit
Eğirdir, 09, 16      1.263.3   892/5     46.800    Cyprinus carpio, Tinea tinea, Sander lucioperca,
                                  kerevit
BeyĢehir, 09, 16      1.635    1248/2    65.600    Cyprinus carpio, Sander lucioperca, Leuciscus
                                  lepidus, kerevit
Doğu Anadolu
Çıldır Gölü, 23      70      30/2     11.500    Cyprinus carpio, Capoeta capoeta, Leuciscus
                                  cephalus
Keban Baraj Gölü, 21    410     239/8     67.500    Cyprinus carpio, Leuciscus cephalus, Capoeta spp,
                                  Barbus spp,
Van Gölü, 25        14.000    -       390.000   Alburnus tarichi
GAP Bölgesi
Karakaya Baraj Gölü,    363     124/5     26.800    Cyprinus carpio, Carasobarbatus luteus, Leuciscus
21                                 cephalus, Capoeta spp, Barbus spp
Atatürk Barajı Gölü, 21  733     -       81.700    Cyprinus carpio, Carasobarbatus luteus, Leuciscus
                                  cephalus, Capoeta spp, Barbus spp,
Lagünler
Bafa            22      28/-     6.500    Cyprinus carpio, Anguilla anguilla
Köyceğiz          211     58/1     5.500    Cyprinus carpio, Anguilla anguilla, Leuciscus
                                  cephalus Capoeta sp
Silifke          36      147/1     14.500    Cyprinus carpio, Anguilla anguilla
Akyatan          250     30/-     5.000    Cyprinus carpio, Anguilla anguilla
   Kaynak: TÇV, 1993; GAP-TAGEM, 2004; TÜĠK, 2004; TKB, 2006

7.2    KARAYA ÇIKIġ VERĠLERĠ
Tablo 34‘te, son yıllardaki içsu ürünleri üretim değeri veriler itibariyle gösterilmektedir.


Tablo 34: Miktar ve Değer Ġtibariyle Ġçsu Ürünleri Üretimi: 2000-2005 (MT/YTL)

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

               Yıl     Miktar (mt)    Değer (YTL)
                2000 42.824        34.453.050
                2001 43.323        43.305.200
                2002 43.938        64.691.950
                2003 44.698        81.713.050
                2004 45.585        98.447.700
                2005 46.115        112.965.800
                 Kaynak: TÜĠK, 2006

Ġçsu ürünleri esas olarak yerel pazarlarda (ve lokantalarda) satılmakta ve üretim yerine yakın
bölgelerde tüketilmektedir. Bununla beraber, AB pazarlarına artan alabalık ihracatı söz
konusudur. Büyük pazarlara satılan balıklar karayoluyla taĢınmaktadır. TaĢıma koĢulları
genelde iyidir (buz ve plastik kutular ve benzeri araçlar kullanılmaktadır), hatta bazı zamanlar
balıklar canlı halde taĢınmaktadır. Tablo 35, çeĢitli türler için 2005 yılı toplam üretim
miktarını ve gösterge fiyatlarını vermektedir.Table 35: Ġçsu Ürünleri Üretim Miktarı ve Değeri (2005)
                    Üretim      Ortalama    Fiyat Değer    (Milyon
    Balık türü (Türkçe adı)
                    Miktarı (mt)   (YTL/kg)       YTL)
   Kolyoz              87        3.00         0.26
   Alabalık             376        5.00         1.88
   Çipura              234        2.50         0.59
   GümüĢ balığı           5.248       1.50         7.87
   Ġnci kefali           14.103      2.00         28.21
   Kadife              1.792       1.25         2.24
   Yayın balığı (Catfish)      480        2.00         0.96
   Kaya balığı           105        2.20         0.23
   Kefal              830        2.75         2.28
   Kızılkanat            281        2.15         0.60
   Kurbağa             803        4.00         3.21
   Sudak balığı           1.768       5.00         8.84
   Salyangoz            1.873       1.75         3.28
   Sazan              13.718      2.75         37.72
   Siraz              971        1.50         1.46
   Yayın balığı (wels)       804        5.00         4.02
   Yılan balığı           176        7.00         1.23
   Turna balığı           249        5.00         1.25
   Gökçe (sazan familyasından
                    41        1.40         0.0574
   endemik tür)
   Kerevit             809        5.00         4.05
   Diğer              1.367       2.00         2.73
        Kaynak: TÜĠK, 2006

7.3   KULLANICI GRUPLARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER
Türkiye‘de içsularda en önemli balıkçı grubunu ticari balıkçılık yapan balıkçılar oluĢturmaktadır. Bu
balıkçıların tamamı ruhsat tezkeresi almak zorundadır. Türkiye‘deki içsu kaynaklarının tamamının
mülkiyeti Hazineye aittir. Düzenlenen balıkçı ruhsat tezkerelerinin %7.8‘i (7.734) içsularda faaliyet
gösteren balıkçılara aittir. Bu balıkçıların tamamı bir kooperatif veya içsu balıkçı derneğine üyedir –
bakınız Tablo 36. Kooperatif sistemi avlanma haklarına öncelik vermek ve balık ağları, balıkçı
tekneleri, tekne motorları ve diğer av donanımının ithalatı ve satıĢını kolaylaĢtırmak amacıyla
desteklenmektedir. En çok ruhsatlı balıkçı, göl ve baraj göllerine yakın olan Konya (1.317 balıkçı/


                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

içsularda faaliyet gösteren toplam balıkçı sayısının (%17'si), Isparta (1.272/%16), Bursa (603), Manisa
(414), Samsun (621) ve Van (420) gibi illerde bulunmaktadır. Özellikle Konya ve Isparta illeri Göller
Yöresi‘ne yakın illerdir. Bununla beraber, kırsal ekonomide balıkçılık sürdürülebilir birçok geçim
kaynağından sadece birini oluĢturduğundan tam gün (hatta yarım gün) balıkçılık yapan balıkçıları
tespit etmek zor olmaktadır. Ġçsularda avlanan kayıtlı tekne sayısı 3.422'dir (denizlerde avlanan tekne
sayısı ise 18.396'dır - bakınız Bölüm 5.4.1). Bu teknelerin çoğu eski ve kötü durumdadır. Tekne yapım
malzemesi olarak ağaç, fiber cam veya sac kullanılmıĢtır. Bir içsu balıkçı teknesinin boyu genelde 5-7
metredir. Bu tekneler üstü açık tekneler olup, 10-20 BG gücünde dizel motorları vardır. Motorları
içeridedir. Genelde ortalama tayfa sayısı 1-2 kiĢiden oluĢmaktadır.

Balıkçılık için kiralanan içsuların toplam alanı 769.298 ha‘dır (TKB, 2006). Balıkçı baĢına ortalama
100 ha civarında bir alan düĢmektedir. Kayıtlı (kiralanmıĢ) içsulardan yıllık ortalama 60 kg/ha
(769.298 ha/46.115 mt) üretim sağlanmaktadır. Ancak, yapılan diğer araĢtırmalara göre belli su
gövdelerinden sağlanan üretim 20 kg‘nin (yıllık kg/ha) altındadır. Bu nedenle, SÇE, toplam üretime
kayıt altına alınmayan alan/su gövdelerinden gelen üretimin dahil edildiği ve/veya bazı göllerde aĢırı
avlanma söz konusu iken, düĢük üretim veren bazı göllerden sağlanan üretimin düĢük olduğunu
düĢünmektedir; bu konu ile ilgili ayrıca araĢtırma yapılması önerilir.Tablo 36: Ġller Ġtibariyle Balıkçı Ruhsat Tezkeresi ve Ruhsatlı Tekne Sayısı
(Tablodaki rakamların sadece ruhsatlı balıkçı veya tekne sayısı 100‘ün üzerinde olan illere aittir)

                          Balıkçı  Ruhsat
        İl                          Balıkçı Teknesi
                          Tezkeresi
        Adana                285       112
        Adıyaman              188       34
        Balıkesir              196       71
        Bitlis               151       38
        Burdur               269       130
        Bursa                603       225
        Denizli               267       101
        Diyarbakır             206
        Elazığ               333       134
        Isparta               1.272      738
        Konya                1.317      962
        Malatya               150       84
        Manisa               414       202
        K.MaraĢ               150
        Samsun               621       243
        Van                 420       117
        Toplam (bütün iller)        7.734      3.422
          Kaynak: TÜĠK, 2005

Ġçsu balıkçılığında en yaygın kullanılan av donanımı uzatma ağlarıdır (ve en yaygın avlanma Ģekli
uzatma ağlarıyla avlanmadır) (uzatma ağları hem derin sularda hem yüzey sularında kullanılmaktadır).
Bununla beraber, yılan balığı ve kerevit avı için kapan kullanıldığı da görülmektedir. Spor balıkçılığı
yapan balıkçı sayısı ile ticari bir amacı olmaksızın eğlence amaçlı olta balıkçılığı yapan balıkçıların
sayısı bilinmemektedir; bu nedenle, spor amaçlı balıkçılık turizmi için geliĢme potansiyeli
bulunduğundan bu konuda ayrıca bir araĢtırma yürütülmesi önerilir. Ticari amaçlı balıkçılık ile
eğlence amaçlı balıkçılık, avlanma izni, av limitleri ve donanım kullanımı bakımından birbirinden
ayrılmaktadır. Ticari balıkçılık için bir ruhsat almak zorunlu iken, eğlence amaçlı balıkçılık için ruhsat
alınması gerekli değildir. Eğlence amaçlı balıkçılık için sadece bir tanıtıcı belge düzenlenmesi yeterli

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                      ġubat 2007
                                         Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

olmaktadır. Bu belge, istek üzerine TKB tarafından düzenlenmektedir. Bu yüzden, eğlence amaçlı
balıkçılıktan sağlanan toplam av miktarını tahmin ve kontrol etmek zor olmaktadır. Ġçsu balıkçılığının
kontrolüne iliĢkin önceki ĠZKD uygulamaları arasında sezon, alan ve boy kısıtlamaları yer almıĢtır. Bu
kısıtlamalar TKB tarafından yıllık sirkülerlerle getirilmektedir. SÇE, içsu balıkçılık faaliyetleri
üzerindeki denetim ve izlemenin yetersiz olduğunu düĢünmektedir; bu konu TKB tarafından ele
alınmalıdır.

7.4     DOĞAL SU GÖVDELERĠNDE YAPILAN TĠCARĠ BALIKÇILIK
Ġçsu ürünleri üretimi aĢağı yukarı sabit kalmaktadır ve son yıllarda deniz ürünleri üretimine göre daha
az dalgalanma göstermiĢtir. Üretim esas olarak göl ve baraj göllerinden sağlanmakta olup, yıllar
itibariyle üretim miktarları sonraki sayfada verilmektedir (Tablo 37). Ġçsu balıkçılığında en fazla
üretim Van Gölü‘nden sağlanmaktadır (2005 yılında 13.000 mt). Ġçsularda sadece iki balıkçı limanı
vardır. Ġkisi de Eğirdir Gölü‘ndedir.

19 adet içsu ürünleri iĢleme tesisi bulunmaktadır (DPT, 2006). Devlete ait 9 balık çiftliğinde
balıklandırma amaçlı aynalı sazan, yabani sazan ve ot sazanı, gökkuĢağı alabalığı (Oncorhyncus
mykiss) ve yayın balığı üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda 173 baraj gölü, 284 gölet ve 250 derede,
özellikle sazan türleriyle balıklandırma yapılmıĢtır.79

Ġçsulardaki 11 tür ticari değere sahiptir. Bunlardan sekizini balık türleri oluĢturmaktadır: Ġnci kefali
(toplam içsu üretiminin %30‘unu karĢılamaktadır); sazan (%30); gümüĢ balığı (%11); kadife (%4);
sudak balığı (%4); kolyoz [European chub (2 %]; siraz (%2); yayın balığı (%2). Ġçsu balıkçılığının
sorunları olarak yanlıĢ yönetim ve kirliliğe bağlı olumsuz etki görülmektedir (yalnız bu sorunların
doğurduğu etkinin ne derecede olduğu saptanamamaktadır); bu sorunların en fazla kerevit
kaynaklarını etkilediği bilinmektedir.

   Tablo 37: Ġçsu Ürünleri Üretimi 1994-2005 (MT)
     Tür       1994  1999  2000   2001            2002   2003   2004   2005
   Kaya balığı     230  118   107   116             85    73    79    105
   Çipura       253  259   200   151             198   221    213    234
   Yayın    balığı 859  516   576   520             495   507    487    480
   (Catfish)
   Kolyoz       215  176   104   91             73    82    93    87
   Sazan        15.900 17.396 14.137 12.265             12.965  13.820  13.451  13.718
   Kerevit       524  1.372  1681   1634            1.894  2183   2317   809
   Yılan balığı    329  200   176   122             147   158    165    176
   Kolyoz       1.312 752   698   710             659   738    820    830
   (European chub)
   Kurbağa       851  118   77    873             898   792    803    803
   Akkefal       -   9    11    37             39    43    37    41
   Turna balığı    406  276   224   192             217   231    253    249
   Sudak balığı    2.952 1.906  1.633  1.644            1.850  1.751   1.852   1.768
   Kızılkanat     640  449   323   257             240   247    267    281
   GümüĢ balığı    899  1.455  1.583  1.685            1.733  1.826   2.107   5.248
   Salyangoz      784  1.585  1.592  1.601            1.937  1.850   1.879   1.873
   Siraz        570  1.489  1.124  1.009            918   1.013   1.027   971
   Ġnci kefali     12.387 20.000 15.654 15.848             14.930  14.215  14.259  14.103
   Kadife       -   -    690   778             800   785    1875   1.792
   Alabalık      554  263   277   364             352   393    352    376
   Yayın    balığı 857  958   1019   813             987   912    897    804

79
   Ġnnal D, 2004, Türkiye'de balıklandırma, seminer notları (BasılmamıĢ)


                        Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

   (wels)
   Diğer         2.316    893     938     2.613    2.521    2.852  2.352  1.367
   TOPLAM        42.838   50.190   42.824   43.323    43.938   44.698  45.585  46.115
     Kaynak: DPT, 2006; TÜĠK, 2004, TÜĠK, 20058.0     YETĠġTĠRĠCĠLĠK

8.1     GĠRĠġ
       ―... dünyada yetiştiricilikle üretilen yüzgeçli balık, kabuklu ve yumuşakça
            miktarı 2010 yılında toplam 35 -40 milyon tona ulaşacaktır.”
Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliğinin Durumu Hakkında Rapor, Sofya, FAO 1998

Bu projeksiyonların yapıldığı tarihin üzerinden daha birkaç yıl geçmiĢ olmasına rağmen, yetiĢtiricilik
üretimi 45 milyon tona ulaĢmıĢ olup, dünya balık arzının %40‘ını karĢılamaktadır. Avcılıkla üretim
bir durgunluk dönemine girdiğinden, yetiĢtiricilikle üretim su ürünleri üretimine yeni bir çehre
kazandırmaktadır.

Türkiye olağanüstü yetiĢtiricilik kaynaklarına sahiptir. ÇeĢitli üretim teknikleri kullanılarak tatlı su,
hafif tuzlu su veya tuzlu sularda çok çeĢitli su canlılarının yetiĢtiriciliği yapılmaktadır. YetiĢtiricilik
sektörü Türkiye‘de yeni yeni geliĢen bir sektördür. Ġlk kez 1970‘lerde gökkuĢağı alabalığı
yetiĢtiriciliği ile baĢlamıĢ, o tarihten 1985 yılına gelinceye kadar deniz yetiĢtiriciliği bakımından yeni
pek bir Ģey olmamıĢtır. 1985 yılına gelindiğinde, Ege Denizi‘nde çipura ve levrek yetiĢtiriciliği
devreye girmiĢtir. Günümüzde ise, hem içsu hem deniz yetiĢtiriciliği su ürünleri üretiminde önemli bir
rol oynamaktadır. 2000 yılında, toplam su ürünleri üretiminin miktar itibariyle %14‘ü, değer itibariyle
de %28‘i yetiĢtiricilikten sağlanmıĢtır. Sınırlı sayıda türün yetiĢtiriciliği yapılabilmektedir (özellik üç
tür: gökkuĢağı alabalığı; levrek; çipura). YetiĢtiriciliğin karakteristik özelliklerini ayrıca sistem çeĢitliliği
(kanallar ve ahĢap kafesler), küçük çiftlikler, üretime dönük yaklaĢım ve deniz balıkçılığında ihracata
bağımlı (AB) Pazar oluĢturmaktadır. Sektördeki esas geliĢme 1990‘larda olmuĢtur. O yıllarda, levrek
ve çipura üretimi hızla artmıĢ, gökkuĢağı alabalığı yetiĢtiriciliği geliĢmiĢ, Karadeniz‘de Atlantik
salmonu ve levrek yetiĢtiriciliği, Akdeniz kıyılarında kuruma karidesi, Kuzey Ege ve Marmara
Denizi‘nde midye ve son zamanlarda Karadeniz'de alabalık yetiĢtiriciliği geliĢme göstermiĢtir.
YetiĢtiricilik sanayisi hızla geliĢerek Türkiye‘yi Avrupa‘da en büyük üçüncü yüzgeçli balık üreticisi
(kabuklular dıĢında) ve en büyük ikinci levrek ve çipura (Yunanistan‘dan sonra) ve gökkuĢağı alabalığı
(Norveç‘ten sonra) üreticisi konumuna getirmiĢtir.

YetiĢtiricilik birçok ülkede kıyılarda ve kırsal alanlarda önemli bir ekonomik faaliyettir. YetiĢtiricilik
çeĢitli fırsatlar sunmaktadır. Bunlar: yoksulluğun azaltılması; istihdam olanakları oluĢturulması;
toplumun geliĢmesine yardımcı olma; doğal su kaynaklarının aĢırı kullanımının azaltılması; gıda
güvenliğinin artırılması. Örneğin, Türkiye‘de yetiĢtiricilik sektöründe yaklaĢık 25.000 kiĢinin çalıĢtığı
tahmin edilmektedir (bu tahmin SÇE tarafından yapılmaktadır) (lojistik hizmetler dahildir).80 Dünya
genelinde su ürünlerine yönelik artan talepten dolayı, yetiĢtiricilik en önemli ve en hızlı büyüyen
sektörlerden - sadece su ürünleri sektöründe değil aynı zamanda gıda üretimi sektöründe - biri
olmaktadır.

Türkiye nüfusu yıllık %1.5 oranında büyümektedir ve ekonomik geliĢmeye ve AB üyeliği çabalarına
paralel olarak kiĢi baĢına düĢen gelir artmaktadır. ġu anda, kiĢi baĢına balık tüketimi birçok Avrupa
ülkesinin oldukça gerisindedir ancak kaydedilen bütün bu geliĢmelerin yurtiçi balık tüketimini de
artırması beklenmektedir. Aslında, bunun hali hazırda gerçekleĢtiğini gösteren göstergeler vardır.
Öbür yandan, yetiĢtiriciliği yapılmayan balıkların stokları aĢırı avlanma, kötüleĢen çevre ve kirliliğin
baskısı altında bulunmaktadır. Bu yüzden, Türkiye‘nin aĢağıda sıralanan nedenlerden dolayı
yetiĢtiricilik sektörünü geliĢtirmesi gerekmektedir:

80
   TKB verilerine göre sektördeki doğrudan istihdam edilen kiĢi sayısı sadece 5.939‘dur

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                       ġubat 2007
                                          Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   KiĢi baĢına balık tüketimi ve ihracata dönük talebin artırılmasını desteklemek;
   Doğal kaynakların rasyonel biçimde kullanılması ve eğlence amaçlı ve akvaryum balıkçılığının
    geliĢtirilmesini sağlamak;81
   Balıklandırma ve yetiĢtirme yapılmasını sağlamak ve
   Ġç piyasanın dengeye oturmasını sağlamak.


8.2     YETĠġTĠRĠCĠLĠK YÖNETĠMĠ
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu (1971), yetiĢtiricilik ilgili faaliyetleri düzenleyen temel kanundur. Bu
kanun ayrıca, YetiĢtiricilikten sorumlu Yetkili Makamın TKB olduğunu belirtmektedir. YetiĢtiriciliğin
geliĢtirilmesi ve yönetimi sorumluluğu ise TKB TÜGEM‘e verilmektedir. TÜGEM bünyesinde bir
YetiĢtiricilik Dairesi, bu dairenin de 3 bölümü bulunmaktadır: deniz yetiĢtiriciliği; içsu yetiĢtiriciliği;
yetiĢtiricilik ekonomisi ve pazarlama. YetiĢtiricilik Dairesi aĢağıdaki ana sorumlulukları
üstlenmektedir:

•   YetiĢtiriciliğin geliĢtirilmesine yönelik politikaların geliĢtirilmesi ve desteklenmesi
•   YetiĢtiricilik yapılacak yerlerin tespit edilmesi
•   YetiĢtiricilik yapılacak yerlerin kira iĢlemlerinin idaresi
•   Ruhsat düzenleme iĢlemlerinin idaresi ve balık çiftlikleri ruhsatlarının düzenlenmesi
•   Projelerin hazırlanması ve uygulanması
•   Balık çiftliklerinin kontrolü ve izlenmesi
•   Teknik ve mali destek sağlanması

81 Tarım Ġl Müdürlüğü (TKB Tarım Ġl Müdürlükleri) bünyesinde kurulu olan Proje ve Ġstatistik
Bölümleri ve bunların yanında dört Su Ürünleri AraĢtırma Enstitüsü, YetiĢtiricilik Dairesine
faaliyetlerinde yardımcı olmaktadır.

8.2.1      Su Ürünleri Kanunu ve YetiĢtiricilik Yönetmeliği
Su Ürünleri Kanununun 13. Maddesi, ticari amaçlarla su canlılarının yetiĢtiriciliğini yapacak Ģahıslara,
kuracakları balık çiftliğinin yeri, özellikleri ve yönetimi ile ilgili bilgilerinin yanı sıra proje ve
planlarını TKB‘ye sunmak suretiyle bakanlığa baĢvuru yapma yükümlülüğü getirmektedir. Halk
sağlığı, ulusal ekonomi, seyrü sefer veya bilim ve teknoloji açısından herhangi bir olumsuz etki
bulunmuyorsa TKB balık çiftliklerinin kurulmasına izin vermektedir. 1380 sayılı Su Ürünleri
Kanununun 4. Maddesinin son paragrafı hükümleri ayrıca, denizde ve içsularda kurulacak üretim
birimlerine de uygulanmaktadır. Su Ürünleri Kanununun 13. Maddesine göre, yetiĢtiricilik usul ve
ilkeleri 2004 yılında çıkarılan YetiĢtiricilik Yönetmeliği ile belirlenmektedir. YetiĢtiricilik
Yönetmeliği, aĢağıdaki konularla ilgili kuralları ortaya koymaktadır:

   Ġçsular ve denizlerde kurulacak balık çiftlikleri için yer seçimi
   Balık çiftlikleri ruhsatları ile ilgili baĢvuru ve değerlendirme iĢlemleri
   Projelerin onaylanması ve ruhsatların düzenlenmesi
   Üretim kapasitesi, tür, vb.nin artırılması, iptal etme (balık çiftliklerinin kapatılması), yer
    değiĢikliği ve satıĢlar
   YetiĢtiricilikle ilgili diğer faaliyetler (orkinos besiciliği, organik yetiĢtiricilik, entegre üretim
    sistemleri)
   Damızlık balık, yumurta ve yavru balık ithali
   Zorunlu teknik personel istihdamı
   Balık sağlığı yönetimi
   Çevresel etkiler ve koruma
   YetiĢtiricilik faaliyetlerinin izlenmesi ve kontrolü


81
   Eğlence amaçlı balıkçılığın (içsu) geliĢtirilmesi konusunda araĢtırma yapılması konusu kısaca Bölüm 7.2‘de ele alınmaktadır


                        Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

Su ürünleri yetiĢtiricilerinin tamamı TÜGEM YetiĢtiricilik Dairesinden bir yetiĢtiricilik ruhsatı almak
zorundadırlar. YetiĢtiricilik ruhsatı ile ilgili baĢvuru, düzenleme ve ruhsat iptali bilgileri 2004 tarihli
YetiĢtiricilik Yönetmeliğinde verilmektedir. GiriĢimciler veya baĢvuru sahipleri baĢvurularını ya
merkezdeki birimlere (Ankara‘daki TÜGEM YetiĢtiricilik Dairesi) ya da TKB Tarım Ġl
Müdürlüklerine, gerekli bütün belgelerle birlikte yapacaklardır. Tür, kapasite ve üretim tekniği açıkça
belirtilmiĢ yazılı bir baĢvuru ve yetiĢtiricilik yapılacak alanın haritası (1/25.000 ölçekli) sunulacak
belgeler arasındadır. Alabalık, sazan, levrek ve çipura yetiĢtirme çiftlikleri ile bu türlere ait, yıllık
yavru üretim kapasitesi 2 milyona kadar çıkan kuluçkahaneler için yapılacak baĢvurular Tarım Ġl
Müdürlüklerine yapılabilirken, diğer türlerin (bir baĢka deyiĢle kalkan, mersin balığı, yılan balığı,
algler, yumuĢakçalar ve kabuklular) yetiĢtiriciliği ile yıllık kapasitesi 2 milyonun üzerinde olan
alabalık, sazan, levrek/çipura kuluçkahaneleri için yapılacak baĢvurular doğrudan Ankara‘daki
YetiĢtiricilik Dairesine yapılmak zorundadır.


BaĢvurular yapıldıktan sonra, merkez ve taĢra teĢkilatından gelen uzmanlardan oluĢan bir ekip
yetiĢtiricilik yapılacak yeri ziyaret etmekte ve bir ön ekspertiz raporu hazırlamaktadır. Ön ekspertiz
raporu olumlu olursa, 8 ay geçerli olacak geçici bir ruhsat düzenlenmekte, bu süre 4 ay daha
uzatılabilmektedir. Ön ruhsat baĢvurusu için verilmesi gereken belgeler arasında bir baĢvuru mektubu,
yetiĢtiricilik yapılacak yerin haritası (1/25:000 ölçekli), ön ekspertiz raporu ve bir su kalite raporu
bulunmaktadır.

Ön ruhsat baĢvurusunu yapan giriĢimci daha sonra tam proje dokümantasyonunu hazırlayabilmektedir.
Bu dokümantasyon, balık çiftliği veya kuluçkahane projesi ile bir fizibilite raporu ve bir ÇED
raporunu içermektedir. Projenin niteliğine bağlı olarak ilgili diğer kurumlardan da (örneğin, Çevre ve
Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Denizcilik ĠĢleri MüsteĢarlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, DSĠ, Kültür
ve Turizm Bakanlığı) onay alınması gerekmektedir. Proje onaylanırsa ruhsat (Su Ürünleri
YetiĢtiricilik Belgesi) düzenlenmekte ve ruhsatla birlikte bir Üretici Sertifikası verilmektedir; bu
belgelerin düzenlenmesi genellikle yaklaĢık 1 yıl sürmektedir. Deniz kafes yetiĢtiriciliği yapılacak
yerler en fazla 15 yıllığına kiralanmakta ve kira sözleĢmesi hükümet tarafından bu süre dolmadan önce
feshedilebilmektedir.

YetiĢtiricilik Yönetmeliğine (2004) göre, bütün kuluçkahaneler teknik personel çalıĢtırmak zorundadır
(üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan kiĢiler arasından seçilecektir) ve bu kiĢilerden birinin
Teknik Müdür olarak tayin edilmesi gerekmektedir. Balık çiftliklerinde asgari zorunlu çalıĢma süresi
çiftliklerin üretim kapasitesine bağlı olmaktadır:

Tablo 38: Kuluçkahane Teknik Personel Gereksinimleri
                Kapasite (mt/yıl)     Teknik personel
                50-249          1
                250-499          2
                500-749          3
                750-999          4
                > 1000 mt         5
                  Kaynak: SÇE, 2006

Yürürlükteki ÇED Yönetmeliğine (2003 yılında çıkarılmıĢtır) göre, yıllık kapasitesi 30 mt‘nin altında
olan balık çiftlikleri için ÇED zorunluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan, kapasiteleri 30 ile 1.000 mt
arasında olan balık çiftlikleri için ÇED zorunluluğu getirilebilmekte, buna her ilde bulunan ÇED
komisyonları karar vermektedir. Kapasitesi yıllık 1.000 mt‘nin üstünde olan balık çiftlikleri bir ÇED
raporu sunmak zorundadır.

Yedi adet yetiĢtiricilik derneği (ikisi deniz, beĢi içsu yetiĢtiriciliği için) bulunmaktadır ve bu
derneklerin tamamı Ġzmir‘de bulunan su ürünleri avcılığı ve yetiĢtiriciliği federasyonuna bağlıdır.
YetiĢtiricilik dernekleri Ġzmir, Muğla (3 dernek vardır), Trabzon, Rize ve Denizli illerinde kuruludur.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                 ġubat 2007
                                    Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

8.3   ÜRETĠM ORTAMI – TEKNĠKLER VE TÜRLER
2005 yılında, deniz yetiĢtiriciliği (hafif tuzlu sular dahil) üretimi toplam 69.673 mt (toplam
yetiĢtiricilik üretiminin %59‘u), içsu yetiĢtiriciliği üretimi ise 48.604 t (%41) olarak gerçekleĢmiĢtir.

Ġçsu yetiĢtiriciliği ya karada kurulu olan, nehirlerden su çekmek suretiyle çalıĢan (en büyük üretim
birimidir) tesislerde ya da göl ve hidroelektrik veya sulama amaçlı baraj göllerine yerleĢtirilen
kafeslerde yapılmaktadır. Buna mukabil, deniz yetiĢtiriciliği, kafes yetiĢtiriciliği Ģeklinde
yapılmaktadır. Karada kurulu deniz balık çiftliği (dalyan) sayısı 60 iken, kafes yetiĢtiriciliği yapan
çiftlik sayısı 229‘dur. Türkiye‘de deniz yetiĢtiriciliği esas olarak Ege‘de yapılmaktadır (deniz balık
çiftliklerinin %92‘si bu bölgededir). Ege‘nin tercih edilmesinin nedeni bu bölgenin coğrafi ve
hidrografik koĢullarının yetiĢtirilen türlere uygun olmasıdır. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarının her
birinde sadece 12 balık çiftliği kuruludur. Ege‘de kıyılarında kurulu deniz balık çiftliklerinin %63‘ü
Muğla, %23‘ü Ġzmir ve %5‘i Aydın illerindedir. Bu nedenle, kafes yetiĢtiriciliği için uygun yer sorunu
Ege Denizi‘nde yetiĢtiricilik sektörünün daha fazla geliĢmesinin önündeki en önemli engel olarak
durmaktadır. Öte yandan, Karadeniz‘de alabalık için yaz sıcaklıklarının yüksek, levrek için kıĢ
sıcaklıklarının düĢük olması ve genel olarak korunaklı alan bulunmaması yetiĢtiriciliğin bu denizde
geliĢtirilmesi karĢısındaki önemli engellerdir.

Türkiye‘de üç ana üretim tekniği kullanılmaktadır: beton kanal; yüzer kafes; havuz. Kanallar
çoğunlukla alabalık üretiminde kullanılırken, yüzer kafesler levrek, çipura, alabalık ve orkinos
üretiminde, havuzlar ise esas olarak sazan ve levrek üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca, alabalık
üretimi için beton yuvarlak havuzlar kullanılmaktadır. Kuluçkahanelerde ve yavru üretiminde en çok
fiber cam tanklar tercih edilmektedir. Tek bir balık çiftliğinde, kapalı devir daimli yetiĢtiricilik tekniği
kullanılmaktadır. Midyeler, yüzer sallara asılı iplerde yetiĢtirilmektedir.

Kafesler çoğunlukla, Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE) malzemeden yapılan daire Ģeklinde
kafesler olmakta, kafes çapları () 12 ile 66 metre arasında değiĢmektedir. Levrek/çipura
çiftliklerinde 16-30 metre çapında kafesler kullanılırken, alabalık çiftliklerinde çapı 20 metreden
küçük kafesler, orkinos çiftliklerinde ise çapı 50 metreden büyük kafesler kullanılmaktadır. Küçük
ahĢap kafesler sadece içsulardaki alabalık çiftliklerinde kullanılmaktadır. ġu anda, içsularda kurulu 121
civarında kafes yetiĢtiricilik tesisi vardır. Bu tesislerin yıllık toplam üretim kapasitesi 13.000 mt'dir.
Son zamanlarda, büyük Ģirketler standart açık deniz levrek/çipura üretim sistemleri kurmaya
baĢlamıĢtır. Bu sistemler çapı 30 m 18 kafesten oluĢmakta, otomatik besleme sistemleri bulunmakta
ve yıllık 2.000 mt üretim kapasitesi ile çalıĢmaktadır.

Türk yetiĢtiricilik sektöründe sınırlı sayıda türün üretimi yapılmaktadır. ġu anda ticari yetiĢtiriciliği yapılan
türler aĢağıda sıralanmaktadır: GökkuĢağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss); Levrek (Dicentrarchus
labrax); Çipura (Sparus aurata); Sazan (Cyprinus carpio); Orkinos (Thunnus thynnus); Midye
(Mytilus galloprovinciialis).

Akdeniz‘deki belli baĢlı yeni veya alternatif türlerin de deneysel veya pilot yetiĢtiriciliği
yapılmaktadır. Bu türler arasında Ģunlar yer almaktadır: sinagrit (Dentex dentex); fangri (Pagrus
pagrus); mercan (Pagellus erythrinus); sivriburun karagöz (Puntazzo puntazzo); lahoz (Epinephelus
aeneus); minekop (Umbrina cirrosa); mırmır (Lithognathus mormmyrus); sarıağız (Argyyrosomus
regius); sarıkuyruk (Seriola dumerili); iĢkine {Sciena umbra); sargoz (Diplodus sargus); karagöz
(Diplodus vulgaris). Bu türlerden sadece sinagrit ve sivriburun karagöz yetiĢtirilmekte ve piyasaya
sunulmaktadır; diğer türlerin üretimi hala deney aĢamasındadır. Fangrinin yetiĢtiricilik yoluyla üretimi
için yoğun çaba harcanmıĢ ancak anormal derecede pigmentasyon meydana gelmesi bu türün üretimi
önünde engel olmuĢ ve üretimi durmuĢtur. ġu anda, dört kuluçkahanede larva ve yavru balık üretimi
yapılmaya çalıĢılmaktadır. Dört balık çiftliği de levrek ve çipuraya ek olarak bu yeni türlerin
yetiĢtiriciliği için ruhsat almıĢtır.

Ayrıca, Karadeniz‘de yeni türlerin ticari üretiminin geliĢtirilmesi amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. Bu                     Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

denizde üretimi hedeflenen türler Ģunlardır: kalkan (Psetta maxima); mersin balığı türleri (Acipenser
spp); deniz alabalığı (Salmo trutta). Kalkan balığı üretimi için kuluçkahane kurma çalıĢmalarından
önemli bir ilerleme kaydedilmiĢtir ancak bu türün yetiĢtirilmesine geçmek için ciddi bir yatırıma
ihtiyaç vardır. 2006 yılında FAO‘ya bir Teknik ĠĢbirliği Projesi sunulmuĢtur. Bu projeyle, mersin
balığı koruma ve balıklandırma çalıĢmalarının yapılması ve mersin balığının ticari yetiĢtiriciliğinin
geliĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Ġçsu yetiĢtiriciliği sektöründe, gökkuĢağı alabalığına alternatif olarak
diğer bazı alabalık (salmonid) türlerinin (büyük benekli alabalık ve dere alabalığı gibi) yetiĢtiriciliği
yapılmaktadır.

8.4   MEVCUT ÜRETĠM VE EĞĠLĠMLER

1990‘lardan 2000 yılına kadar gökkuĢağı alabalığı, levrek ve çipura yetiĢtiriciliği hızlı Ģekilde
büyümüĢ ancak 2000 yılından itibaren iki yıl içerisinde, Türkiye‘nin içine girdiği ciddi ekonomik kriz
nedeniyle düĢüĢ eğilimi göstermiĢtir. YetiĢtiricilikle üretim 2003 yılında tekrar büyümeye baĢlamıĢtır.
Bu büyümenin gerisinde, ekonominin toparlanmaya baĢlaması, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda
ilerleme kaydedilmesi ve devletin sektöre mali yardımda bulunması gibi nedenler etkili olmuĢtur.
YetiĢtiricilikle üretim son üç yıl boyunca %25 civarında büyümüĢtür. Mevcut üretim miktarı 120.000
mt‘ye yaklaĢmıĢ, 360.7 milyon Avro toptan satıĢ değeri elde edilmiĢtir. Ekonomik kriz sonrasında
gökkuĢağı alabalığı üretimi yıllık %13‘lük bir büyüme gösterirken, levrek ve çipura üretiminde yıllık
%36 civarında artıĢ sağlanmıĢtır. YetiĢtiricilikle üretimin toplam su ürünleri üretimine katkısı 1986'da
%0.5 iken bu oran 1996‘da %6‘ya, 2005 yılında ise miktar itibariyle %22 (bakınız Tablo 40) ve değer
itibariyle %44‘e yükselmiĢtir.
ġekil 39: YetiĢtiricilikle Üretimde Kaydedilen GeliĢmeler – Ana Türler (mt)

              Alabalık
              Levrek
              Çipura
              Toplam
Tablo 40: Türkiye’de YetiĢtiricilikle Üretim: 1994-2005 (mt)

                                       Yetiştiricilikle
                    Toplam       Toplam     Su Üretimin Toplam Su
Yıl    İçsu     Deniz
                    Yetiştiricilik   Ürünleri Üretimi Ürünleri Üretimindeki
                                       Payı (%)
1986    3.041     35      3.075             582.920 0.5
1988    3.965     105      4.070             676.004 0.6
1990    4.649     1.133     5.782             385.114 1.5
1992    6.677     2.425     9.102             454.346 2.0
1994    7.265     8.733     15.998            601.104 2.66


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                 ġubat 2007
                                   Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

1995    13.113    8.494      21.607             649.200   3.33
1996    17.960    15.241     33.201             549.646   6.04
1997    27.300    18.150     45.450             500.260   9.09
1998    33.290    23.410     56.700             543.900   10.42
1999    37.770    25.230     63.000             636.824   9.89
2000    43.385    35.646     79.031             582.376   13.57
2001    37.514    29.730     67.244             594.977   11.30
2002    34.297    26.868     61.165             627.847   9.74
2003    40.217    39.726     79.943             587.715   13.60
2004    44.115    49.895     94.010             644.492   14.59
2005*   48.604    69.673     118.277            544.773   21.71
    Kaynak: TÜĠK (*TKB, geçici veriler)


YetiĢtiriciliği yapılan türler (ve türlerin üretiminden elde edilen ürünler) Tablo 41 ve ġekil 42‘de
gösterilmektedir. En fazla yetiĢtiriciliği yapılan üç türün olduğu görülmektedir. Bu üç türün tamamı
yoğun Ģekilde yetiĢtiriciliği yapılan etçil türler olup, esas olarak lüks gıda ürünü olarak
tüketilmektedirler. Sazan (cyprinid) gibi tatlı su türlerinin kapsamlı ve/veya çoklu kültür yetiĢtiriciliği
ve bunun yanında yumuĢakçalar, kabuklular ve su bitkisi kültür yetiĢtiriciliği oldukça sınırlı düzeyde
yapılmaktadır. Çipura, 2-5 gram ağırlıktan pazarlama büyüklüğüne (300-400 g) 11-12 ayda ulaĢırken,
bu süre levrek için 18-26 ay olmaktadır. Yem Değerlendirme Oranı (FCR), çipura için 1.7, levrek için
2.2'dir. Bazı üreticilerden alınan bilgilere göre üretim maliyeti, 0.28 Avro'luk sınıflandırma
(değerlendirme) ve paketleme maliyeti ile birlikte 3.3-3.8 Avro/kg civarındadır (ayrıca bakınız Tablo
64). Ġzmir balık halinde bütün halde canlı balığın pazarlama büyüklüğü (300-400 g) fiyatları çipura
için 3.5-4.1 Avro/kg, levrek için 3.7-3.9 Avro/kg aralığındadır. Levrek ve çipura çoğunlukla canlı ve
bütün halde satılmakta, pazarlama büyüklükleri 200-300, 300-400 veya 500-1000 g olmaktadır. Bazı
Ģirketler pazarlama büyüklüğü 500 gramın üzerindeki levrek ve çipuraları fileto haline getirmek
amacıyla almaktadır.

Alabalık yetiĢtiriciliği büyük oranda beton kanallar ve yuvarlak havuzlarda yapılmaktadır. Geleneksel
kanallarda yetiĢtirilen gökkuĢağı alabalığının 200-250 g pazarlama büyüklüğüne ulaĢması 12 ila 24 ay
sürerken, bu süre, kafeslerde - özellikle Karadeniz'de deniz kafeslerinde – 2-3 aya inmektedir.
Kafeslerde büyük alabalıklar da yetiĢtirilebilmektedir. Karadeniz Bölgesi‘nde, gökkuĢağı alabalığı
karada kurulu çiftliklerde veya içsulardaki kafeslerde yaz aylarında yetiĢtirilmekte, Kasım ayında
deniz kafeslerine aktarılmaktadır. Bu Ģekilde balıklar Mayıs sonuna kadar büyümeye devam etmekte
ve yaz baĢlamadan hasat edilmektedir. Ġç piyasada satılan alabalık çoğunlukla canlı ve bütün halde
pazarlama büyüklüğünde satıĢa sunulurken, Karadeniz‘deki deniz kafeslerinde üretilen gökkuĢağı
alabalığı 0.7-3.0 kg pazarlama büyüklüğünde "Karadeniz Salmonu‖ olarak satılmaktadır; bu yüzden,
kafeslerde alabalık yetiĢtiriciliği Karadeniz Bölgesi‘nde yetiĢtiriciliğin geliĢtirilmesi için bir fırsat
sunmaktadır.
Tablo 41: Ticari Öneme Sahip Türlerin YetiĢtiriciliği: 2000-2005(mt)
                 2000      2001   2002     2003     2004    2005
 Alabalık (içsu)       42.572     36.827  33.707    39.674    43.432   48.033
 Sazan (içsu)         813      687   590      543     683     571
 Alabalık (deniz)       1.961     1.240  846      1.194    1.650    1.249
 Çipura            15.460     12.939  11.681    16.735    20.435   27.634
 Levrek            17.877     15.546  14.339    20.982    26.297   37.290
 Midye            321      5    2       815     1513    1.500
 Diğer/Karides        27       -    -       -      -      2.000
      Toplam       79.031     67.244  61.165    79.943    94.010   118. 277
    Kaynak: TÜĠK, 2006

ġekil 42: Türler Ġtibariyle YetiĢtiricilikle Üretim (2005)                     Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

                             Diğer
                           2.000 t (%2)
                     Midye             Sazan
                   1.500 t (%1)          571 t (%0,5)

                  Çipura
                27.634 t (%23)

                                            Alabalık
                                          49.282 t (%42)
                   Levrek
                 37.290 t (%32)


Kaynak: TKB, 2006

ġu anda, yetiĢtiricilik sektöründe 1.556 balık çiftliği faaliyet göstermektedir. Bunlardan 1.260‘ı içsular,
296‘sı denizlerde kuruludur (bakınız Tablo 43 ve 44).82 Üçte ikisinden fazlası gökkuĢağı alabalığı
üreten küçük çiftliklerdir. Levrek ve çipura çiftliklerinin oranı %17‘dir (sayı itibariyle). Türk
yetiĢtiricilik sektörünün baĢlıca özelliklerinden birisi, yetiĢtiriciliğin yıllık 10 mt‘nin altında
kapasiteyle üretim yapan çok sayıda küçük ölçekli balık çiftliklerinde yapılıyor olmasıdır – çoğu balık
çiftliği küçük ölçekli aile iĢletmesi ve mal sahibi tarafından iĢletilen orta ölçekli iĢletme Ģeklindedir.
Aslında, Türkiye‘deki yetiĢtiricilik iĢletme modeli birden çok gelir kaynağının söz konusu olduğu
küçük aile çiftliklerinden (örneğin, içsulardaki balık çiftlikleri) sınırlı sorumlu ortaklık veya anonim
Ģirkete (yabancı mülkiyet de içerebilmektedir) kadar değiĢen Ģekillerde uygulanabilmektedir. Deniz
balık çiftliklerinin yıllık üretim kapasitesi 50-3.500 mt/yıl arasında değiĢirken, içsularda kurulu balık
çiftliklerinin kapasitesi genelde daha düĢük, 3-1.000 mt/yıl arasında olmaktadır.

Tablo 43: Türler ve Alt Sektörler Ġtibariyle Balık Çiftliği Sayısı
          Tür                   Balık   çiftliği Toplam      kapasite
                              sayısı       (mt/yıl)
          İçsu
          Alabalık                 1.192          39.954
          Sazan                  62            1.569
          Akvaryum                 6            10 milyon
          Kuluçkahane (yoğun            120           160 milyon
          olarak alabalık)
          Deniz
          Levrek ve çipura             276           75.138
          Alabalık                 5            1.750
          Alabalık + Levrek            7            1.190
          Orkinos                 6            6.300
          Midye                  2            1.590
          Kuluçkahane (Levrek, çipura ve      14           200-250 milyon
          Akdeniz‘deki diğer türler)
           Kaynak: TÜGEM Su Ürünleri Dairesi, 2006


Tablo 44: Üretim Kapasiteleri Ġtibariyle Balık Çiftliği Sayısı
   Üretim                      Alt sektörlerin    Toplam          Alt sektörlerin
              Balık çiftliği sayısı
   kapasitesi                    payı (%)       kapasite         payı (%)

82
   Bu rakamlara kuluçkahaneler dahil edilmemiĢtir

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

  (mt)                             (mt/yıl)
İçsu
<10         675         56.91         3.298         10.10
11-20        190         16.02         3.161         9.69
21-40        207         17.45         5.836         17.87
41-80        52          4.38         2.922         8.96
81-100       19          1.60         1.865         5.71
101-150       14          1.18         1.884         5.77
151-200       5          0.42         950,0         2.91
201-500       11          0.92         3.533         10.83
501-1000      13          1.09         9.194         28.16
Deniz
<50         124         40.92         3.230         4.05
51-100       61          20.13         5.173         6.48
101-250       53          17.49         9.307         11.67
251-500       19          6.27         8.050         10.09
501-1000      33          10.89         29.321        36.75
>1000        13          4.29         24.700        30.96
    Kaynak: TKB, 2006

TÜGEM Su Ürünleri Dairesinden alınan bilgilere göre, Ģu anda yeni balık çiftliği kurulması veya
mevcut balık çiftlerinin kapasitesinin artırılması amacıyla yapılan 300‘den fazla baĢvuru
bulunmaktadır. Ġçsularda yetiĢtiricilikle üretim kapasitesi 2003-2004 döneminde %2‘nin altında bir
oranda artıĢ gösterirken, 2005 yılında (balık çiftliği sayısı) %12, üretim kapasitesi ise %28 artmıĢtır.
Deniz yetiĢtiriciliği daha hızlı bir geliĢme göstermiĢ, 2005 yılında balık çiftliği sayısı ve toplam
kapasite sırasıyla %19 ve %53 oranında artmıĢtır.

8.4.1   Yem ve Yemleme
Türkiye genelinde 23 yem fabrikası bulunmakta olup, hem su ürünleri sektörü hem hayvan ve kümes
hayvanları sektörlerine hizmet vermektedir. Sadece balık yemi üreten 7 fabrika vardır. Bu fabrikaların
çoğu ekstrüde yem üretmektedir. Balık yemlerinin iĢlenmesi ve pazarlaması ile ilgili ayrıntılı bilgiler
Bölüm 9.5.6'da verilmektedir. Son yıllarda yem fabrikası kurmak için birkaç baĢvuru daha
yapılmıĢtır. Mevcut yem fabrikalarının yarısından fazlası (15) Ege ve Marmara bölgelerindedir (Ġzmir,
Aydın, Muğla, Denizli, Bilecek ve Tekirdağ); Karadeniz Bölgesi‘nde iki (Samsun ve Sinop), Doğu
Anadolu Bölgesi‘nde iki, Orta Anadolu Bölgesi‘nde üç ve Akdeniz Bölgesi‘nde bir yem fabrikası
vardır. Buna ek olarak, bazı yabancı yem Ģirketlerinin Türkiye‘de temsilcilikleri vardır. Bu
temsilciliklerin tamamı Ġzmir‘dedir. Türkiye‘nin balık yemi gereksiniminin büyük çoğunluğu iç
üretimle karĢılansa da, balık unu, soya unu, mısır ve glütenler, katkı maddeleri, makine ve ekipman
dahil olmak üzere ham yem maddelerine bağımlılık ciddi derecededir.

Ġçsulardaki balık çiftliklerinde çoğunlukla elle yemleme yöntemi kullanılırken, ağ kafes
balıkçılığında elle yemleme, küçük servis teknelerinden üfleyici makinelerle yemleme ve otomatik
yemleme sistemleri kullanılmaktadır. Yem Değerlendirme Oranı (FCR), alabalık için 1.0-1.5, çipura
için 1.7-2.0 ve levrek için 2.0-2.5'tir.

8.5   KULUÇKAHANELER: YUMURTA VE YAVRU BALIK ÜRETĠMĠ
Faal haldeki 14 deniz kuluçkahanesinde yıllık 220 milyon levrek ve çipura yavrusu üretilmektedir.
Bunlar modern kuluçkahaneler olup, otomatik su kalite kontrol ve yemleme sistemleri kullanmakta ve
sezon dıĢında da yavru üretimi (fotoperiyot uygulaması) yapmaktadırlar. Son yıllarda çipura yavrusu
üretiminde sıkıntılar meydana gelmiĢ, 2006 yılında çipura yavrusu ithalatına (15.000 yavru) izin
verilmiĢtir. Bazı kuluçkahaneler levrek ve çipura yavrusu ihraç etmektedir.

Türkiye‘deki en büyük kuluçkahane tesisi sahip olduğu üç kuluçkahanede toplam yıllık 120 milyon


                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

levrek ve çipura yavrusu üretimi gerçekleĢtirmektedir. Bundan baĢka üç kuluçkahane tesisi daha
bulunmaktadır. Bu tesislerin her birinin iki kuluçkahanesi bulunmakta, bu kuluçkahanelerin her biri
60 milyon yavru üretmektedir; üç kuluçkahanenin 2007 yılı için hedeflediği yavru üretim miktarı
yaklaĢık 300 milyondur. Bu kuluçkahanelerin yarısında Akdeniz‘de yaĢayan diğer türlerin de üretim
çalıĢmaları yapılmaktadır.

120 adet ruhsatlı alabalık kuluçkahanesi yıllık 160 milyon civarında alabalık yavrusu üretmektedir;
bununla beraber, yaklaĢık 50.000 mt olan mevcut alabalık üretim miktarına bakıldığında, tahmini
alabalık yavru ihtiyacı 300 milyona yakındır. Alabalık yavru üretim rakamının düĢük olmasının
nedeni alabalık çiftliklerinin kuluçkahanelerin küçük olması veya kuluçka sistemlerinin ancak kendi
ihtiyaçlarını karĢılayacak kadar yumurta üretmesidir; bu nedenle, büyük ölçekli bazı alabalık
üreticileri, baĢta ABD'den olmak üzere gözlü yumurta ithal etmektedir. Alabalık kuluçkahanelerinin
çoğu eskidir ve modernizasyona ihtiyacı vardır; sadece sezonsal üretim yapmaktadır; ayrıca su
kalitesi ve patojenlerdeki dalgalanmalar nedeniyle zarar miktarı yüksek olmaktadır. Bu, hükümetin
ele alması gereken önemli sorunlardan birini oluĢturmaktadır. Hükümet bu sorunu bölgesel damızlık
yönetimi ve kuluçkahane birimleri kurmak suretiyle çözmeyi düĢünmelidir.

Canlı balık ithalat ve ihracat izin belgeleri TKB tarafından düzenlenmektedir (Üretim ve GeliĢtirme
Genel Müdürlüğü‘nün görüĢlerini de alarak Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından). Önemli
patojenlere karĢı koruma sağlamak için sağlık sertifikaları alınması gerekmektedir ve ürünler
belirlenmiĢ olan havaalanları veya limanlara gönderilmek zorundadır.

8.6    AVCILIKLA ÜRETĠME SAĞLANAN GĠRDĠLER

8.6.1 Orkinos Besiciliği
Türkiye‘de orkinos besiciliği 2000 yılında baĢlamıĢ ve geride kalan beĢ yılı aĢkın süre boyunca önemli
bir büyüme göstermiĢtir. Bu faaliyet, Antalya (4) ve Ġzmir (2) kıyılarındaki büyük kafeslerde (çapı 50-
66 m) gerçekleĢtirilmektedir.

ġu anda, bu alanda faaliyet gösteren 6 Ģirket vardır. Bu Ģirketlerin ruhsatlı toplam üretim kapasitesi
6.300 tondur - üretim kapasitesi, diğer ülkelerden temin yoluyla (kota kullanımı veya satın alınması
yoluyla), Türkiye‘ye ICCAT tarafından tahsis edilen orkinos kotasına83 paralel hale getirilmiĢtir. Türk
üreticiler, eskiden beri yıllık orkinos avları dikkate alındığında Türkiye‘ye tahsis edilen yıllık kotanın
adil olmadığını düĢünmektedir.

Orkinos av yasağı Mayıs sonu veya Haziran‘ın ilk haftası baĢlamaktadır. Doğadan toplanan ve
kafeslerde yetiĢtirilen orkinos hemen her gün dondurulmuĢ uskumru, ringa ve sardalya ile
yemlenmektedir. Yem balığı gereksiniminin kafeslerde yetiĢtiriciliği yapılan balıkların sezon baĢına
düĢen biyokütlesinin beĢ katı olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca, kafeslerde yetiĢtirilen orkinos için
yem balığı olarak her yıl 22.000 mt balığın ithal edildiği, günlük yemleme oranının canlı orkinos
biyokütlesinin ağırlığı itibariyle %6 olduğu tahmin edilmektedir. Hasat öncesinde orkinosun ağırlığı
%50‘ye kadar artabilse de genelde yaklaĢık %10-20 arasında artmaktadır. Orkinos hasadı Ekim-Kasım
döneminde baĢlamakta, Ocak ayına kadar sürebilmektedir. Hasat iki Ģekilde yapılmaktadır: (a) kısmi
hasat: bu hasat Ģeklinde orkinos haftada dört gün küçük miktarlarla hasat edilmekte, temizlenmekte,
dondurulmakta ve daha sonra havayoluyla Japonya‘ya gönderilmekte, bu ülkede müzayede ile satıĢı
yapılmaktadır; (b) yığın hasat: bu hasat Ģeklinde Japon gemileri gelmekte ve orkinos stokunun
tamamının hasadını yapmaktadır.

Orkinos besiciliğine ciddi eleĢtiriler yöneltilmektedir. Doğadan aĢırı miktarda orkinos yavrusu
toplanması, yüksek miktarlarda yem balığı kullanılması, yemleme ve hasat sonucunda ortaya çıkan
çevresel etki (orkinos kafesleri çevresinde oluĢan balık yağı; hasat sırasında orkinos kanının denize

83
  ICCAT 2004 yılında l.075 mt, 2005 yılında ise 990 mt kota tahsis etmiĢtir. TKB, yayınladığı Su Ürünleri Avcılığı Sirküleri (20
Nisan 2006) ile 2006 yılı için 800 mt kota belirlemiĢtir (Bu kotanın 720 mt‘si orkinos, 20 mt‘si arızi av kotası olarak
belirlenmiĢtir)

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                          ġubat 2007
                                             Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

yayılması – bu durumun bölgeye köpek balıklarını çekme riski vardır) eleĢtirilen hususlar arasındadır.
Ayrıca, doğadan yavru toplanması (kota altında) ve toplanan yavruların kafeslere alınıp yetiĢtirildikten
sonra ihracat piyasasına sunulması, TKB için bu sanayinin (ve av kotalarının) yönetimini
zorlaĢtırmaktadır; yine de, TKB, orkinos çiftliklerinin faaliyetlerini kontrol altına almak amacıyla bu
faaliyetlerin ayrıntılı kayıtlarını tutma Ģartını getirmektedir (yayınladığı bir Tebliğ ile).

8.6.2     Balıklandırma/YetiĢtirme
Balıklandırma/yetiĢtirme faaliyetleri iki kurum tarafından gerçekleĢtirilmektedir: TKB TÜGEM
(çoğunlukla doğal göller ve sulama amaçlı küçük barajlarda); DSĠ (hidroelektrik barajlarında). ġu
anda, en fazla sazan (aynalı sazan) balığı için balıklandırma yapılmaktadır. DSĠ birçok kuluçkahanede
yavru sazan balığı üretimi gerçekleĢtirirken, TKB sadece bir tesiste üretim gerçekleĢtirmektedir. Stok
oluĢturma harcamaları devlet tarafından karĢılanmaktadır; ne var ki, stok oluĢturma/balıklandırma
faaliyetleri ayrıntılı bir bilimsel temele dayanmamaktadır ve bu amaçla iyi koordine edilmiĢ herhangi
bir izleme programı kullanılmamaktadır. Yavrular suya bırakılmakta, pazarlama büyüklüğüne
ulaĢtıktan sonra da basit bir stok değerlendirmesi çalıĢması yapılmaktadır; bu çalıĢma sadece su
kaynaklarının kooperatiflere kiralanması hususunda değerlendirme yapmak amacıyla yürütülmektedir.
Örneğin, Almanya‘dan aynalı sazan ithaline gidilmesi (1970‘lerde), biyolojik çeĢitliliğin korunması
açısından iyi bir uygulama olarak görülmemiĢtir ve bu uygulama gerek bilim adamları gerekse
STK‘lar tarafından eleĢtirilmektedir. Benzer tartıĢmalar Norveç‘ten alabalık yumurtası ithali için de
söz konusudur. Bununla beraber, Türkiye‘deki birçok tür ve stok için balıklandırma veya yetiĢtirme
çalıĢmalarının ivedilikle yapılması gerekmektedir;8484 avlanmaları yasak olmasına karĢın mersin balığı
ve deniz alabalığı stokları azalmaktadır ve bu konunun ivedilikle ele alınması gerekmektedir.
1996‘dan Ocak 2007‘ye kadar olan dönemde Karadeniz kıyı sularında kalkan balığı için deneysel
balıklandırma çalıĢmaları yürütülmüĢtür.

8.7   BALIK SAĞLIĞI YÖNETĠMĠ
Canlı balıkların taĢınması, balık hastalıkları ve yem balıkları konusunda Yetkili Makam, TKB KKGM‘dir.
Bornova Veteriner Kontrol ve AraĢtırma Enstitüsü tanısal standart ve yöntemlerin koordinasyonu,
balık sağlığı denetimi ve tanısal hizmetlerin verilmesi görevlerini yürüten ulusal laboratuardır. Ayrıca,
Üniversite Laboratuarları (Trabzon, Rize, Sinop, Ġstanbul, Ġzmir, Ankara, Elazığ, Erzurum, Isparta,
Muğla, Adana illerinde) ve TKB Su Ürünleri Enstitüsü laboratuarları (Trabzon, Elazığ, Eğirdir,
Antalya illerinde) balık sağlığı konularında hizmet vermektedir. Ġstanbul, Ġzmir ve Muğla‘da özel tanı
ve tedavi merkezleri ile malzeme sağlayan firmalar bulunmaktadır.

Balık çiftliklerinin uğradığı ekonomik zararların %10‘dan fazlası balık parazit ve hastalıklarından
kaynaklanmaktadır. Türkiye‘de, maalesef, balık sağlığı konusunda yıllardır ne yasal düzenleme
yapılmakta ne de çalıĢma yürütülmektedir. Ciddi miktarlarda zarara neden olan önemli balık
patojenleri tespit edilememiĢ, herhangi bir risk haritası çıkarılmamıĢ, canlı yumurta, yavru ve balık
taĢıma iĢlemleri tam olarak kontrol altına alınmamıĢtır; bu durum, patojenlerin geçmesi ve
hastalıkların yayılmasında çok önemli bir faktör olmaktadır.

Laboratuar ve teknik personel sayısı yetersizdir; Bornova‘daki referans laboratuarda dahi yeterli
personel ve ekipman bulunmamaktadır. Antibiyotik ve diğer kimyasalların yaygın olarak kontrolsüz
ve yanlıĢ kullanıldığı görülmektedir. Balık sağlığı ile ilgili konularda izleme, kontrol ve danıĢmanlık
sağlayacak herhangi bir kurum bulunmadığından, üreticiler bu konu ile ilgili öğrenmek istedikleri
Ģeyleri mecburen, antibiyotik veya diğer kimyasal maddeleri pazarlayan Ģirketlerin temsilcilerine
danıĢmaktadır. Üreticiler stokları koruyacak önleyici tedbir almaktan ziyade meydana gelen
hastalıkları iyileĢtirme yoluna gitmektedirler. 1998 yılında, ihraç edilecek yetiĢtiricilik ürünleri baĢta
olmak üzere artık izleme uygulaması hayata geçirilmiĢtir ve son yıllarda bu uygulama iç piyasaya
sunulan yetiĢtiricilik ürünlerini de kapsayacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir. Deniz yetiĢtiriciliğinde aĢı
kullanımı yaygın bir uygulamadır. Türkiye‘de kullanılan yetiĢtiricilik ilaçları (anti parazit, mantar
84
  'YetiĢtirme' kritik ilk büyüme evresinin kuluçkahane veya kapalı bir tesiste, büyüme evresinin ise çoğunlukla ortamda gerçekleĢtiği bir
kapsamlı yetiĢtiricilik sistemini ifade eder. Faaliyet daha çok kar amaçlı ise ―yetiĢtirme‖, kar amacı gütmeden yapılıyorsa ―stok
geliĢtirme‖ adını almaktadır.


                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

ilaçları ve antibiyotikler) ve aĢılar için ulusal düzeyde bir onay veya ruhsat verilmemektedir. Ancak,
bunlardan bazıları FDA veya AB onaylıdır.

8.7.1    Temel Sorunlar
1.  Özellikle Ulusal Referans Laboratuar ile diğer laboratuarlar ve üreticiler arasında yeterli iletiĢim
   yoktur. Üreticiler, Bornova Laboratuarı‘nın bölgelerinde ortaya çıkan hastalıkları kendilerine
   zamanında haber vermediğinden Ģikayet etmektedir. IPN ve BKD gibi önemli hastalıkların varlığı
   yıllardır tartıĢılmaktadır.
2. Önemli balık hastalıkları ortaya çıktığında alınacak asgari tedbirler TKB tarafından sirkülerler
  yoluyla belirlenmektedir (örneğin, 20.02.2006 tarih ve 250.10.10.11-HHM-02-4340 sayılı
  Sirküler) ancak, uygulamada çok ciddi sıkıntılarla karĢılaĢılmaktadır.
3.  Yumurtaları ve elde edilen ürünler de dahil olmak üzere yetiĢtiriciliği yapılan su ürünlerinin
   hareketleri tam anlamıyla kontrol altına alınmamaktadır. Bu nedenle, hastalıklar – örneğin,
   Yersinosis - Türkiye çapında hızla yayılmaktadır.
4. Bir risk tabanlı su hayvanları sağlık denetim planı bütün balık çiftliklerinde uygulanmamaktadır;
  sadece rasgele gerçekleĢtirilen örneklemeler söz konusudur.
5.  Yetersiz kontrol ve tedbirler patojenlerin (örneğin, Yersinosis) yayılmasına yol açmakta, bu da
   baĢta alabalık yetiĢtiriciliği olmak üzere ciddi miktarlarda zararla sonuçlanmaktadır. Öte yandan,
   aĢırı tepki veya yanlıĢ tanı yetiĢtiricilik sanayisini olumsuz etkilemekte, Bornova Laboratuarına
   itibar kaybettirmektedir. Örneğin, Karadeniz Bölgesi‘nde IPN hastalığının görülüp görülmediği
   konusu son dört yıldır hala açıklığa kavuĢturulamamıĢtır. (Ġki yıl önce Bornova Laboratuarı bu
   bölgede IPN olduğunu belirtmiĢ ancak bunu kanıtlayamamıĢtır. Aynı durum 2006 yılında bir kez
   daha tekrarlanmıĢtır.)
6. YetiĢtiricilikte ilaç ve kimyasal madde kullanımı konusundaki düzenleme ve kontrolün yeterli
  olmaması, birçok ilaç ve kimyasalın yanlıĢ kullanılmasına yol açan ciddi bir sorun
  oluĢturmaktadır.

8.8    KAMU SEKTÖRÜ VE ÖZEL SEKTÖRÜN SAĞLADIĞI DESTEK VE HĠZMETLER
Devlet 2005 yılından bu yana yetiĢtiricilikle üretimi desteklemektedir. Bu destek pazarlanan veya
üretilen ürünlere mali yardım yapılması Ģeklinde olmaktadır. Yardım planının ana hedeflerini kayıt
dıĢı veya ruhsatsız üretimin önüne geçmek, Avrupa‘da rekabetçi bir sektör oluĢturmak, çevre dostu
olan bir üretim sistemi geliĢtirmek, üretimi, katma değerli su ürünlerinin miktarını, kaliteyi ve iç
tüketimi artırmak ve AR-GE faaliyetlerini desteklemek oluĢturmaktadır. 2006 yılında destekleme
oranları aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢmiĢtir:

   Levrek/çipura:       0.85 YTL (0.45 €)/kg
   Alabalık:          0.65 YTL (0.35 €)/kg
   Yeni türler:        1.00 YTL (0.55 €)/kg
   Midye:           0.10 YTL (0.06 €)/kg
   Yavru:           0.05 YTL (0.03 €)/kg

Devlet, yetiĢtirici derneklerine katılmaya teĢvik etmek için üreticilere de destekleme yapmaktadır.
Dernek üyesi olan bir üretici yukarıda belirtilen sübvansiyonlar kapsamında ilk 10 mt ürün için %10,
10-40 mt ürün için %3 ilave yardım alabilmektedir. Özellikle ekipman (kafes, ağ, tank, demirleme
sistemleri ve çeĢitli cihazlar), yem (larva yemleri dahil) ve sağlık ürünleri (aĢı ve antibiyotikler) temini
konusunda yeterli sayıda yerli ve yabancı Ģirket hizmet vermektedir. Bazı yerli ve yabancı Ģirketlerin
sigorta uygulaması olsa da, yetiĢtiricilik sektöründe bu yaygın bir uygulama değildir.

8.9    ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE EĞĠTĠM
Türkiye, su ürünleri yetiĢtiriciliği konusunda önemli bir know-how ve araĢtırma kapasitesine sahiptir;


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

ne var ki, bu kapasite bir düzen altına alınmamıĢtır. Su ürünleri yetiĢtiriciliği AR-GE faaliyetleri
çoğunlukla çeĢitli Su Ürünleri Fakülteleri ve TKB AraĢtırma Enstitüleri tarafından
gerçekleĢtirilmektedir. 14 Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültelerine bağlı 5 Su Ürünleri
Bölümünde su ürünleri (yetiĢtiricilik dahil) ve su bilimleri ön lisans ve lisans eğitimi verilmektedir. ġu
anda, bu fakültelerden yılda 300 öğrenci mezun olmaktadır (2001-2002 döneminde mezun olan
öğrenci sayısı 600‘dü). Bununla beraber, baĢta deniz yetiĢtiriciliği alanı olmak üzere su ürünleri
sektöründe, mezun olan öğrencilerden çok azı bir iĢe yerleĢtirilmektedir. Su Ürünleri Fakültelerinde su
ürünleri yetiĢtiriciliği lisansüstü ve doktora programları verilmektedir. Bu programların finansmanı ya
üniversitelerin kendi araĢtırma fonları ya da TÜBĠTAK tarafından ve FP6 veya FP7 çerçevesinde
karĢılanmaktadır. Bilimsel araĢtırma yapılacak öncelikli alanlar dünyadaki bilimsel geliĢmeler,
TÜBĠTAK ve DPT‘nin belirlediği ulusal öncelikler ve bunların yanında bölgesel konular ve ilgili
akademik kurumların laboratuar/araĢtırma altyapısına göre seçilmektedir.

ġu anda, su ürünleri yetiĢtiriciliği ile ilgili öncelikli araĢtırma konuları arasında su ürünleri genetik
kaynakları ve koruma, balık sağlığı yönetimi ve refahı, balık üretim ve biyoteknolojisi, daha fazla
türün yetiĢtiriciliğinin yapılması ve daha çeĢitli yetiĢtiricilik tekniklerinin kullanılması, çevre dostu
yetiĢtiricilik tekniklerinin geliĢtirilmesi gibi konular yer almaktadır. AraĢtırma sonuçları ya tez
Ģeklinde hazırlanmakta ya da bilim konferansları ve bilim dergilerinde sunulmakta/yayınlanmaktadır.
Üniversitelerce yürütülen bazı araĢtırmalarda zorluklarla karĢılaĢılmaktadır (müĢteri odaklı olmadığı
sürece). Bunun gerisinde yatan en önemli neden, TKB‘nin etkin yayım çalıĢması yapmamasıdır. Bu
yüzden, araĢtırma kuruluĢları ve TKB müĢteri odaklı araĢtırma projelerini tercih etmektedir.

TKB, TAGEM ve su ürünleri araĢtırma enstitüleri aracılığıyla kendi AR-GE faaliyetlerini
yürütmektedir. Sadece iki enstitü (Trabzon ve Antalya illerindeki enstitüler) su ürünleri yetiĢtiriciliği
araĢtırmalarını yapacak veya iĢbirliğine dayalı araĢtırma programlarında diğer kuruluĢlarla birlikte
çalıĢacak kapasiteye sahiptir. Genelde, TAGEM su ürünleri araĢtırmalarını ―orta‖ öncelikli
araĢtırmalar olarak sıralamaktadır (ayrıca, TAGEM bu konudaki önceliklendirmeyi spesifik disiplinler
itibariyle yapmaktadır: balık sağlığı – ortadan yükseğe doğru çıkan öncelik sırası; balık üretme ve
yetiĢtirme - orta öncelikli; sosyo-ekonomik çalıĢmalar - ortadan düĢüğe doğru inen öncelik; organik
(ekolojik) balık yetiĢtiriciliği - düĢük öncelikli).

TAGEM kendisine bağlı enstitüler tarafından sunulan uygulamalı projelere öncelikle destek
vermektedir. Üniversiteler kendi adlarına proje sunamamaktadır. Üniversiteler projelerini TKB'ye
bağlı su ürünleri araĢtırma enstitülerinden en az birinin aracılığıyla sunmak zorundadırlar. Projeler
genelde yılda bir kez, genellikle Mart ayından önce sunulmaktadır. Proje teklifleri ya TAGEM‘in
açtığı genel çağrı usulüyle ya da araĢtırma teklifleri için açık talep yöntemiyle toplanmaktadır.
TÜGEM ve KKGM müĢteri odaklı proje gereksinimlerini her yılın sonundan önce TAGEM veya bir
araĢtırma enstitüsüne sunmaktadır. Proje gereksinimlerinin bu Ģekilde kendisine sunulması üzerine
TAGEM yılda bir kez bir proje değerlendirme toplantısı yapmaktadır. Yeni teklifler ile devam eden
projelerin geliĢme raporları teklif edilen proje liderleri tarafından sunulmakta ve bunlar üzerinde
üniversite öğretim görevlileri ile TAGEM personelinden oluĢan bir heyet tarafından emsal tarama
yapılmaktadır. Projelerin nihai karar ve onayları TAGEM Proje Değerlendirme Kurulu tarafından,
projenin önceliği, özgünlüğü ve etkisi gibi konuları ve tarama heyetinin görüĢlerini dikkate alınarak
verilmektedir. Projenin kabulü halinde, proje bütçesi bir sonraki yıl uygulama enstitüsünün merkezi
bütçesine aktarılmaktadır.

YaygınlaĢtırma ve yayım çalıĢmaları, araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinin en zayıf halkasını
oluĢturmaktadır. Ayrıca, paydaĢlar, üretici dernekleri ve kamu kurumları arasında yeterli düzeyde
ortaklık kurulamamaktadır - bunlar, çevre açısından sağlam ve ekonomik açıdan yaĢabilir bir su
ürünleri yetiĢtiriciliği sektörünün geliĢtirilmesinde karĢılaĢılan zorluklar olarak görülmektedir.
                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu9.0   SU ÜRÜNLERĠNĠN ĠġLENMESĠ, PAZARLANMASI VE DAĞITIMI
Bölüm 5.1‘de ayrıntılı Ģekilde açıklandığı üzere, resmi verilere göre, 2005 yılında, toplam su ürünleri
üretimi 544.773 mt. olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu üretimin %61‘i deniz ürünleri avcılığı, %22‘si
yetiĢtiricilik, %8‘i içsu ürünleri avcılığı ve geriye kalan %9‘u diğer deniz ürünlerinin avcılığından
sağlanmıĢtır. Deniz ürünleri üretiminin çoğu pelajik türlerden elde edilmekte ve toplam deniz ürünleri
üretiminin %60-70‘ini (miktar itibariyle) hamsi oluĢturmaktadır. Deniz ürünlerinin dağıtımı aĢağıdaki
pazarlama kanalları aracılığıyla yapılmaktadır. Deniz ürünleri aynı Ģekilde aĢağıdaki ana gruplara
ayrılabilmektedir:

1. Tekne adına mezadı gerçekleĢtirilmek üzere doğrudan bir balık haline sevk edilen balıklar;
2. Bir teknede doğrudan içinde bulunulan bölge veya baĢka bir bölgeden gelen kabzımala satılan
  balıklar;
3. Doğrudan bir iĢleme tesisine sevk edilen balıklar;
4. Tekne adına bir soğuk depoya sevk edilen balıklar.

BaĢta hamsi olmak üzere en fazla balık Doğu Karadeniz kıyı Ģeridinde avlanmaktadır. Türkiye'nin
büyük balık pazarlarına canlı halde büyük miktarlarda hamsi dağıtımı yapılsa da, değerlendirme,
paketleme ve taĢıma koĢullarının iyi olmamasından dolayı fire miktarı yüksek olmaktadır. Bu
nedenle, av miktarı fazla olduğunda çoğu tekne avlarının bir bölümünü balık unu fabrikalarına satmayı
seçmektedir.

Deniz ürünleri üretiminin toplam değerinin, 2004 yılı verilerine göre, 240 milyon YTL olduğu
tahmin edilmektedir. 2005 yılında içsu ürünleri üretimi 46.115 mt civarında olup, son beĢ yıllık su
ürünleri üretim verilerine göre toplam üretimin %7 ile %9.2‘si arasında gerçekleĢmiĢtir (TÜĠK, 2005).
2005 yılında, içsu ürünlerinin tahmini toptan satıĢ değeri 112.97 milyon YTL (60.1 milyon €)
düzeyinde olmuĢtur.

Bölüm 8.4‘te daha ayrıntılı açıklandığı üzere, son yıllarda yetiĢtiricilikle üretimde hızlı bir büyüme ve
geliĢme görülmüĢtür. YetiĢtiricilik sektöründen alınan verilerin avcılık sektöründen alınan verilere
göre daha güvenilir olduğu düĢünülmektedir ancak bu sektörde de (bazı) ruhsatsız balık çiftliklerinin
varlığından dolayı üretim verileri tam bildirilmeyebilmektedir. Bölüm 8.5‘te ele alındığı üzere,
yetiĢtiricilikle üretilen orkinosla ilgili doğru ihracat verilerine ulaĢmak zor olmaktadır. Ancak, resmi
olmayan kaynaklara göre her yıl olasılıkla 6.000 mt orkinos ihraç edilmektedir.

YetiĢtiricilik ürünlerinin iç piyasadaki tüketimi ve ihracat eğilimleri değiĢmektedir. Levrek ve çipura iç
piyasada daha fazla tüketilmeye, öte yandan alabalık daha fazla ihraç edilmeye baĢlamıĢtır. ġu anda,
üretilen levrek/çipuranın yaklaĢık %50‘si ile gökkuĢağı alabalığının %33‘ü AB‘ye ihraç edilmektedir;
daha birkaç yıl önce, üretilen levrek/çipuranın %80‘i ihraç edilirken, alabalık ihracatı sınırlı
miktarlarda kalmaktaydı. Son yıllarda, büyük Ģirketler (perakende zincirleri) iç piyasaya çok daha
fazla ağırlık vermeye baĢlamıĢ, hatta bazı perakende Ģirketleri kendi balık hali zincirlerini kurmuĢtur.
YetiĢtiricilikle üretim (orkinos yetiĢtiriciliği hariç) toplam 118.277 mt‘dir. Bu miktar tahmini olarak
685.3 milyon YTL (yaklaĢık 365 milyon €) toptan satıĢ değeri vermektedir – yetiĢtiricilikle üretilen
ana türleri levrek (275.95 milyon YTL), çipura (215.55 milyon YTL) ve tatlı su alabalık türleri
(177.72 milyon YTL) oluĢturmaktadır.

9.1   AVLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Avlanılan ürünler hem insan tüketimi hem balık unu üretimi (kümes hayvanlarının yemleri ile balık
yemleri üretim girdisi olarak) için kullanılmaktadır. Sonraki sayfada yer alan Tablo 45‘ten
anlaĢıldığına göre, 2005 yılında, avlanan hamsi miktarındaki ani azalmaya bağlı olarak balık unu ve
yağı üretimine giden balık miktarı çok düĢük olmuĢtur. Avın çok büyük bölümü (%82‘si) kabzımallar,
toptancılar ve diğer esnaf aracılığıyla satılmıĢtır. Buradan, bu Ģekilde satılan avın büyük oranda taze

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                        ġubat 2007
                                           Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

  halde tüketildiği sonucuna varılmıĢtır. Ancak, özellikle de kısa süren bir av sezonunda büyük
  miktarlarda sunulduğunda piyasanın ne kadar taze ürün hazmedebileceği sorusu akla gelmektedir.
  Tablo 45: Deniz Ürünlerinin Değerlendirilme ġekilleri: 2005 (MT)
           Toplam       Değerlend   Balık unu Kooperatifler Kabzımal ve Toptan
           Üretim       irilen     ve yağı  ve Dernekler Satış
                     toplam
                     miktar
Doğu Karadeniz    180.409      179.926     30.000      143        149.225
Batı Karadeniz    79.870      77.552     -        29         66.666
Marmara Denizi    58.779      56.879     -        1.267       51.565
Ege Denizi      42.382      40.907     -        6.823       31.600
Akdeniz        18.941      18.254     -        377        12.225
Toplam        380.381      373.518     30.000      8.639       311.281
            Konserve    Yetiştirme   Tüketici       Diğer      Öz Tüketim           Atık
Doğu Karadeniz    200        10       318       30         180              303
Batı Karadeniz    9.486       15       967       389        763              1.555
Marmara Denizi    1.525       107       1.518      897        762              1.138
Ege Denizi      60        -        1.975      449        988              487
Akdeniz        109        -        748       4.795       361              326
Toplam        11.380      132       5.526      6.560       3.054             3.809
  Kaynak: FAC, 2006

  9.2    DIġ TĠCARET
  Geçtiğimiz birkaç yılda deniz ürünleri ihracatı yıllık 25.000 mt ile 37.000 mt (DPT, 2006)
  arasında gerçekleĢmiĢtir. Bu, toplam üretimin yaklaĢık %5‘idir. Miktar itibariyle bakıldığında,
  2004 yılında neredeyse 25.000 mt‘lik negatif ticaret dengesi oluĢmuĢtur – 2003 yılında bu rakam
  yaklaĢık 16.000 mt idi. Ancak, değer itibariyle bakıldığında, 2004 yılında 95 milyon Avro
  tutarında önemli ölçüde pozitif bir ticaret dengesi yakalanmıĢtır; bakınız Tablo 46 ve ġekil 48. Bu
  durum, yüksek bir değere sahip olan levrek ve çipuranın ihracat istatistiklerine yansımasının bir
  sonucudur.
  Tablo 46: Yıllık Balık Ticareti (Miktar ve Değer Ġtibariyle): 2000-200685
                         İthalat                İhracat
                    MT          Bin Avro       MT        Bin Avro
            2000    44,230            11,833    14,533         15,054
            2001    12,971             6,240    18,978         36,041
            2002    22,532            15,389    26,860         77,720
            2003    45,606            25,196    29,937         97,462
            2004    57,694            40,536    32,804        135,596
            2005    47,534            54,189    36,440        157,532
            200686   54,497            37,595    35,054        152,497
                 Kaynak: TÜĠK, 2006 (2004 yılına kadar) ve TKB, 2007

  85
    FAC bu verileri TKB, TÜĠK ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı‘ndan almıĢtır. Bununla birlikte, bu üç kurum arasında toplam değer (ABD
  Doları cinsinden) açısından önemli farklılıklar bulunmakta ve hangi kurumun daha güvenilir ve balıkçılık ile deniz
  ürünlerinin tamamı bakımından daha kapsayıcı veriler sağladığını tespit etmek zor olmaktadır. Mümkün olduğu hallerde
  FAC, TKB verilerini kullanmıĢtır.
  86
    Sadece 11 aylık döneme iliĢkin verilerdir (Kasım 2006 sonuna kadar)


                         Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

Ġthalatı yapılan ürünler arasında insan tüketimi için yüksek katma değerli ürünler (örneğin, tütsülenmiĢ
salmon) ile dondurulmuĢ balık ürünleri ve orkinos yetiĢtiriciliğinde yem olarak kullanılmak üzere
balık unu ve dondurulmuĢ balık yer almaktadır. En fazla balık ithalatı Norveç‘ten yapılmakta, bu
ülkeyi Hollanda takip etmektedir (bakınız Tablo 47). Miktar itibariyle, en fazla ihracat Ġtalya‘ya ve
Yunanistan‘a yapılmaktadır. Bu ülkelere ihraç edilen ürünlerde levrek ve çipura baĢı çekmektedir.
Bununla beraber, en fazla gelir elde edilen ihracat piyasası, orkinos satıĢlarının yapıldığı Japonya
olmaktadır. Kuzey Avrupa ülkeleri çoğunlukla bütün halde balık yerine balık filetosu ve bifteği tercih
ettiklerinden bu ülkelere balık satıĢları sınırlı miktarlarda gerçekleĢtirilmektedir.

Artan yetiĢtiricilik üretimi ve bunun yanında kurulu piyasa segmentlerindeki sınırlı büyümeye yanıt
olarak katma değerli ürün satıĢlarındaki geliĢmeyle beraber gelecekte bu durumun değiĢmesi
beklenmektedir. Ayrıca, Almanya ve Hollanda‘daki Türk nüfusu, uygun bir ihracat pazarı
oluĢturmaktadır. Montfort,87 AB dıĢındaki üreticilerin AB piyasasına levrek ihracatının %28‘lik bir
piyasa payına sahip olduğu ve Türkiye‘nin, 2001-2004 döneminde satıĢlarda yakaladığı büyüme ile
birlikte en büyük ihracatçı ülke olduğunu ifade etmektedir. Türkiye, AB çipura ithalat piyasasında
benzer bir konumda bulunmaktadır. Bununla beraber, piyasa arzının artması fiyatları etkilemiĢ, örneğin
ithal levreğin birim değerinde önemli düĢüĢler meydana getirmiĢtir.

Tablo 47: Su Ürünleri Ġthalat ve Ġhracatı: 2005
             İthalat                       İhracat
              mt       Bin Avro                 mt        Bin Avro
   Norweç       13.832     20.679        Ġtalya        13.319      46.353
   Hollanda      1.429      726          Yunanistan      4.955      18.513
   Ġspanya      4.200      5.157         Japonya       4.633      46.987
   Moritanya     2.026      771          Ġspanya       3.925      19.151
   Gürcistan     5.304      437          Hollanda       3.322      13.752
   Fas        7.660      3.178         Lübnan        1.792      2.909
   SeyĢeller     1.550      1.374         Kore         1.091      4.825
   Çin        1.249      2.078         Fransa        3.953      15.318
   Yeni Zelanda    1.544      1.183         Almanya       1.685      4.135
   Hindistan     899       992          Ege Serbest Bölgesi 326        926
     Kaynak: TÜĠK, 2006
ġekil 48: Su Ürünleri Ġthalat-Ġhracat Değerleri (Milyon TL)
87
 "Markets and Marketing of Aquaculture Finfish in Europe Focus on the Mediterranean Basin" FAO Balıkçılık Bölümü, Marie
Christine Monfort Nisan 2006

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                         ġubat 2007
                                            Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
                                                             Ġthalat

                                                             Ġhracat
Kaynak: TÜĠK, 200688

9.3    TÜKETĠM KALIPLARI

9.3.1     KiĢi BaĢına DüĢen Tüketim Miktarı
Geçtiğimiz on yılda, Türkiye‘de kiĢi baĢına yıllık su ürünleri tüketimi 7.0 Kg‘ın üzerinde olmuĢtur.
Bugün, tüketimin 8.0 Kg seviyesine ulaĢtığı bilinmektedir. Bu hesaplamaya, Karadeniz‘de avlanan
küçük pelajik türlerin üretimindeki yıllık değiĢimler de dahil edilmiĢtir (bakınız aĢağıda ġekil 49).
Akdeniz‘deki diğer Avrupa ülkeleriyle karĢılaĢtırıldığında Türkiye‘de su ürünleri tüketimi azdır.
Örneğin kiĢi baĢına yıllık tüketim Ġspanya‘da 40.5 kg; Yunanistan‘da 23.1 kg'dir. Avrupa ortalaması
22.7 kg‘dir [veriler, 2006 tarihli EU Facts and Figures on the CFP (AB Veri ve Rakamlarıyla OBP)‘den
alınmıĢtır].

Bölgesel tüketim kalıpları arasında büyük fark vardır. Kıyılarda, iç kesimlere - özellikle iç
kesimlerdeki büyük Ģehirlere – göre tüketim daha fazladır. Örneğin, kiĢi baĢına yıllık tüketim
Karadeniz Bölgesi‘nde 25 kg iken, büyük Ģehirlerde (Ġstanbul, Ġzmir ve Ankara gibi) 16 kg, Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise 0.5 kg'dir.89

9. Kalkınma Planı90 kiĢi baĢına yıllık tüketimin 2013 yılı itibariyle 10.3 kg‘ye ulaĢacağını
öngörmektedir. Bu durumda, nüfustaki artıĢ da göz önüne alındığında ürün arzında 175.000 mt‘lik bir
artıĢ söz konusu olacaktır.
88
  Farklı kaynaklardan alınan veriler birbiriyle uyuĢmadığından (bakınız önceki sayfadaki dipnot) FAC 2005 ve 2006 verilerini
ġekil 48‘e dahil etmemiĢtir
89
  DüzgüneĢ ve ark, 1999: 245; Köse ve Oğuz, 2004: Macalister Elliot ve ark, 1996; "Yoksula ayda 100 gram et", Yeni ġafak, 11 Mart 2003;
Necdet Oral "Tarımı, uyumlandırma programı hayvancılığı çökertti", Evrensel 5/12/2002
90
  Henüz yayınlanmadı


                         Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu


ġekil 49: KiĢi BaĢına Su Ürünleri Tüketimi ile Yıl Ortası Nüfusun KarĢılaĢtırılması
                                                 KiĢi baĢına tüketim
                                                 (kg)
                                                 Yıl ortası
                                                 Nüfus (000)
Kaynak: TÜĠK, 2006


9.3.2    Tüketici Tercihleri

Türk insanı geleneksel olarak kırmızı eti tercih etmektedir. Balık tüketimi konusundaki tercihe
gelince, bütün halde taze balıklar tercih edilmektedir. Bazı bölgelerde, tüketiciler hala dondurulmuĢ
balıkları almaktan kaçınmaktadır. Onlara göre, dondurulmuĢ balıklar ya bayat ya da buzu çözülmüĢ
dondurulmuĢ balıklardır. Öte yandan, bu durum, balığın daha iyi buzlanmasını zorunlu hale
getirmekte, bu anlamda olumlu katkı yapmaktadır. Ancak, gelir düzeyi ve satın alma gücü arttıkça,
kadınlar arasında iĢ gücüne katılma oranı (ĠGKO) yükseldikçe ve iĢ dıĢında kalan zamanı daha kaliteli
geçirme isteği ve bunların yanında süpermarketlerden daha çok alıĢveriĢ yapılmaya baĢlanması -
süpermarketler taze balık satıĢlarına devam edecek olsalar da – gibi faktörlerin tüketiciyi balık
filetoları ve katma değerli ürünlere daha çok yöneltmesi beklenebilir.

Türkiye‘nin doğusuna gidildikçe balık tüketimi azalmaktadır. Balık tüketimindeki azalmaya etki eden
en önemli faktör o bölgede gelir düzeyinin düĢük olmasıdır. Bu durumda, o bölgede, protein açısından
zengin ancak fiyat olarak düĢük olan ürünlere – örneğin dondurulmuĢ hamsi – yönelik önemli bir talep
düzeyi oluĢabilecek gibi gözükmektedir. Diğer ülkelerin deneyimleri, düĢük gelir grubundaki
tüketicilerin baĢlangıçta karĢı çıksalar da, fiyatı uygun olan dondurulmuĢ su ürünlerini tercih ettiklerini
göstermektedir. Elbette, bunun için o ürünün makul bir kalitede (taze dondurulmuĢ ve etkin bir soğuk
zincirle dağıtımı yapılmıĢ ürünler) olması gerekmektedir.

Özellikle yetiĢtiricilik ürünleri için olmak üzere ihracat piyasasının önemi göz önüne alındığında,
Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika‘da balık filetosu ve hazırlaması kolay gıdalara karĢı güçlü bir
tüketici talebi bulunduğunu bilmek önemlidir. Türkiye kalkınma stratejisinin bir parçası olarak,
ihracatı geliĢtirmek amacıyla yetiĢtiricilikle üretimi artırmak istiyorsa, her biri 125 gram ağırlığında iki
fileto haline getirilebilecek büyük balıkların üretimine, bir yandan da ikame ürünlerle rekabet
edebilecek bir fiyat noktasında piyasaya girmeye önem verilmelidir. Ayrıca, su ürünlerinde daha çok
gelir getiren katma değerli hazır yemeklerin (örneğin, soslu balık) yapılmasına önem verilmelidir.

9.3.3    Perakende SatıĢlar
Türkiye‘de perakende satıĢ kalıpları hızla değiĢmektedir. Bununla beraber, nüfusun sadece on beĢte
birlik bölümü süpermarketlerden alıĢveriĢ yapabilecek gelir düzeyi ve yaĢam tarzına sahiptir. ġekil 50,
2002 yılında perakende gıda piyasasının farklı satıĢ yerleri içindeki payını göstermektedir. KiĢi baĢına
gelir arttıkça ve daha çok perakende Ģirketi bu alana yatırım yaptıkça, süpermarket ve hipermarketlerin
perakende piyasasındaki payı yükselmeye devam edecek, öte yandan bunun sonucunda bakkalların
kapanmasıyla birlikte toplam perakende satıĢ yeri sayısı azalacaktır.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                            ġubat 2007
                                              Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi  ġekil 50: Perakende Gıda SatıĢlarının Payı - 2002

    Bakkallar - Hala en önemli perakende satıĢ yerleridir

     Özel ürün mağazaları %14


       Hipermarketler %10
                                                  Bakkalar ve mahalle
                                                  pazarları %47
     Büyük süpermarketler %8


Orta büyüklükteki süpermarketler %10


     Küçük süpermarketler %11

                              2002 Takvimi

  Kaynak: ―Branded products Best Bet in Turkey‘s Retail Market‖ Ġ. Sirtioğlu. AgExporter Temmuz 200491


  Türkiye‘deki gıda dağıtım ve perakende satıĢ sistemi hakkında hazırlanan bir Kanada raporunda92
  konuyla ilgili olarak aĢağıdaki tespitler yapılmaktadır:

     Türk perakende sektörü 1980‘lerden itibaren gerek ekonomik gerekse sosyal yapılarda meydana
      gelen büyük değiĢimle birlikte hızla geliĢmiĢtir. Söz konusu dönemde gelir düzeyleri yükselmiĢ,
      kentleĢme artmıĢ, iĢ gücüne katılan kadınların sayısı artmıĢ, Batı tarzı yaĢam biçimi yerleĢmeye
      baĢlamıĢtır. Bütün bu faktörler, tutumlar ve tüketim kalıplarında köklü bir değiĢime neden olmuĢ,
      bu değiĢim perakende sektörünün geliĢmesine katkı yapmıĢtır.
     Perakende sektörü hızla modernleĢmeye devam etmektedir. Bir yandan büyük Ģehirlerde
      hipermarketler açılırken, mahalle bakkalları ve haftada bir kurulan pazarlar kenar mahallelerde ve
      kırsal kesimlerde günlük yaĢamın vazgeçilmez bir parçasını oluĢturmaktadır.
     Nüfusu 600 binin üzerindeki orta büyüklükteki Ģehirlerde süpermarketler, büyük alıĢveriĢ
      merkezleri ve indirimli satıĢ mağazaları modern perakende satıĢ araçlarını oluĢturmaktadır ve bu
      Ģehirlerdeki alıĢveriĢ alıĢkanlıkları değiĢmektedir.

  Sosyo-ekonomik geliĢmeler bağlamında perakende satıĢ sisteminin kat kat büyümeye devam etmesi su
  ürünlerinin, sağlık ve hıfzıssıhha uygulamaları ile ürün etiketlemesine iliĢkin düzenlemeler de dahil
  olmak üzere geleneksel satıĢ ve dağıtım Ģekillerini değiĢime zorlayacaktır. Ayrıca, hükümetin yeni
  piyasa düzenlemeleri perakendecileri pazarlama sistemlerini iyileĢtirmeye sevk etmektedir.

  9.4    SU ÜRÜNLERĠ DAĞITIM SĠSTEMĠ

  9.4.1    Dağıtım Zinciri ile ilgili Genel Bilgiler
  Oteller, lokantalar ve iĢleme sanayisi su ürünlerini genellikle ya doğrudan toptan satıĢ yerleri ya da
  kabzımallardan almaktadır;93 bunlardan bazıları doğrudan balıkçı teknelerinden de ürün satın
  alabilmektedir. Su ürünleri satıĢ iĢlemlerinin çoğunda her kademede kabzımallara – bunların resmi bir
  sıfatı bulunmamaktadır – rastlanmaktadır; bazı toptan satıcılar ve süpermarket zincirleri ürünleri balık
  hali veya kabzımallardan değil doğrudan balıkçılardan almaktadır. Deniz kültür balıkçılığı ürünleri de
  benzer yollarla pazarlanmaktadır ancak, içsularda avcılıkla üretilen çoğu ürün doğrudan balık haline

  91
    http://www.fas.usda.gov/info/agexporter/2004/July/pgs. 14-16.pdf
  92
    http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inimr-ri.nsf/en/grl24318e.html
  93
    "Kabzımal"ın tanımı Su Ürünleri Toptan ve Perakende SatıĢ Yerleri Yönetmeliği‘nde (14.07.2004 tarihinde değiĢik 19.06.2002 tarihli
  Yönetmelik) yapılmaktadır. Kabzımal, piyasada bu ilk alıcılar için kullanılan genel addır – ancak, Ġngilizce haliyle "commissioner" sözcüğü
  karıĢıklığa neden olabileceğinden, özgün metinde bunun yerine "commission agents" ibaresi tercih edilmiĢtir.


                           Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

gönderilmekte veya yerel araçlarla kooperatifler tarafından satılmaktadır.

Kooperatifler büyük toptan satıĢ yerlerinde gerçekleĢtirilen satıĢlarda daha az yer almaya baĢlamıĢtır
ve Kabzımallar en önemli aracılar haline gelmiĢtir. Kabzımallar sadece anlaĢmalı oldukları balıkçı
teknelerinden gelen ürünlerin mezadını gerçekleĢtirmemekte aynı zamanda diğer toptan satıĢ
yerlerindeki diğer kabzımallar adına hareket etmektedir. Müzayede alanlarında satıĢlar mezat
yöntemiyle yapılmaktadır (esas olarak, gelen her parti ürün anında mezada konulmaktadır); bu
nedenle, fiyatlar günlük karaya çıkarılan av miktarının yanı sıra talebe göre sürekli değiĢmektedir. Ne
var ki, mezat açık ve Ģeffaf Ģekilde yapılmamakta ve piyasa fiyatı kabzımallar tarafından
belirlendiğinden alıcılar arasındaki rekabet sınırlı kalmaktadır. Piyasa fiyatları esas olarak piyasadaki
balık miktarı ve alıcının isteklerine bağlı olarak (arz-talep) belirlenmektedir. Her kabzımal herhangi
bir müzayede periyodunda (gün) istediği sayıda mezat gerçekleĢtirebilmektedir.

Kabzımallar ayrıca, örneğin doğrudan tekneden alınıp karayoluyla alıcıya gönderilen ürünlerle ilgili
iĢlemleri de gerçekleĢtirmektedir. Bu Ģekilde gerçekleĢtirilen iĢlemlerde ürün mezada
konulmamaktadır. Bu tip satıĢların anlaĢması genelde av sezonu baĢında yapılmaktadır. Kabzımallar
genellikle satıĢ değerinin %3‘ü oranında bir komisyon ödenmektedir (bu oran Su Ürünleri Kanununda
tanımlanmaktadır).

9.4.2    Ana Sektörlere iliĢkin Pazarlama Zinciri
SÇE, çeĢitli ana sektörlere iliĢkin su ürünleri dağıtım Ģekillerini göstermek için akıĢ Ģemaları
hazırlamıĢtır: küçük tekneler/troller, gırgırlar, tatlı su balıkları, yetiĢtiricilik, orkinos – bakınız Ek 4.

Küçük Tekneler ve Troller
Küçük tekneler avlarını kıyı boyunca, genelde kıyı tesisi bulunmayan çeĢitli limanlarda karaya
çıkarmaktadır. Troller ise, büyük tekneler olmalarından dolayı, avlarını karaya çıkarmak için büyük
limanlara ihtiyaç duymaktadır. Ancak, bu limanların çoğunda bir formel satıĢ tesisi bulunmamakta,
tekneden alınan avlar doğrudan alıcının taĢıma araçlarına yüklenmekte veya bir müzayede alanına
sevk edilmektedir.

Küçük tekneler ve troller tarafından karaya çıkarılan taze balıkların dağıtımının birinci ayağını
genelde bir kabzımal veya görevleri arasında üyelerinin ürünlerini satmak da yer alan bir
kooperatif oluĢturmaktadır.

Bu ―ürün çıkıĢ yerleri‖nden – formel tesisleri bulunmakta veya bulunmayabilmektedir – alınan su
ürünleri o bölgedeki lokanta ve perakende satıĢ yerlerine dağıtılmakta ve semt pazarlarında, seyyar
satıcılar tarafından ve balıkçı dükkanlarında halka satılmaktadır. Tür, piyasa talebi ve karaya çıkıĢ
noktasına bağlı olarak, avın bir bölümü, balıkçılar adına ve riski balıkçılara ait olmak üzere bir
―dağıtım merkezine‖ (Türkiye‘de 10 adet su ürünleri dağıtım merkezi bulunmaktadır)
nakledilebilmektedir.

Su ürünleri bu merkezlere/merkezlerden genellikle kamyonla taĢınmaktadır. SÇE tarafından yapılan
gözle muayenelerde bazı taĢıma araçlarının uygun olmadığı (otomobiller ve izolasyonlu olmayan
kamyon kasaları) ama yine de çoğu dağıtım Ģirketinin taĢıma iĢlemini izolasyonlu veya thermo-king
kamyon kasalarında yaptığı tespit edilmiĢtir. Ana dağıtım merkezinde, değeri yüksek su ürünleri sık
sık, ürün çıkıĢ yerlerinde olduğu gibi aynı müĢteri gruplarına satılmaktadır. Su ürünleri ilk önce, fiyat
yükseltme esasına dayalı çığırtkanlı müzayede sistemiyle satılmaktadır. Daha sonra, ürünler pazarda
ikinci veya üçüncü kez satılabilmektedir.

Perakende satıĢlar çeĢitli Ģekillerde yapılmaktadır. Modern perakende satıĢ yerleri kendi soğuk
depolarına sahipken, seyyar satıcılar daha ilkel koĢullarda satıĢ yapmaktadır. Ürünün bir bölümü ihraç
edilmektedir. Belirli türlerin Ġstanbul pazarı yakınındaki küçük iĢleme tesislerinde ihracat için
paketlemesi yapılmaktadır. BaĢta karides olmak üzere kabuklu su ürünlerinin piyasa değeri daha

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

yüksek olup, bu ürünlerin satıĢları bir sözleĢme dahilinde tekneden yapılabilmektedir.

Sürekli ahĢap kasa – nominal ağırlığı 20 kg - kullanımı önemli bir sorun olarak görülmektedir. Bazı
limanlarda plastik kasa kullanma çabaları olmuĢ olsa da, ilk yatırım maliyetinin yüksekliği, zarar riski,
kasaların iadesi ve yıkanmasında doğan masraflardan dolayı bu tip kasaların kullanılması çok olanaklı
olmamıĢtır. Ayrıca, özellikle kasa dibinde ürüne gelebilecek zarar riskini azaltmak amacıyla daha
küçük kapasitede kasalar (10 kg) kullanılması yönünde çabalar olmuĢtur. YerleĢtirilmeye çalıĢılan bu
yöntemler, balıkçılar tarafından desteklense de, alıcılardan destek görmemiĢtir. Alıcılar, Ģu anda
ürünün bir bölümünün kalitesinin kötü ve ―satılamayacak‖ ürünler olacağı hesabıyla fiyatlarını kasa
üzerinden verdiklerinden bu tip kasalar kullanıldığında birim balık fiyatının artmasından
korkmaktadırlar. Dağıtımı sisteminin tamamında buz kullanımı söz konusu olsa da, kullanılan buz
miktarı çoğu zaman az olmakta, buz sadece balığın üzerine örtecek kadar kullanılmaktadır.


Görülen çok önemli bir sorun, piyasanın geleneksel yollarla, bürokratik yöntemlerle değil de kiĢisel
iliĢkilere dayanan güven esasıyla iĢletiliyor olmasıdır. Vergi (özellikle KDV) ve harçları (pazar
yetkililerine verilen komisyonlar) asgari düzeyde tutmak için ürün miktarı ve satıĢ rakamları büyük
ölçüde olduğundan az gösterilmektedir; oysa kabzımallar ürün miktarını da fiyatları da çok iyi
bilmektedirler. TKB ve pazar yetkililerinin etkin denetim yapamaması bu tarz eğilimleri artırmaktadır.

Gırgır
Gırgırlar avlarını kıyı boyunca, göçmen stokların konumuna göre karaya çıkarmaktadır. Av miktarının
görece yüksek olduğu ve karaya çıkıĢ noktasında kurulu bir pazar altyapısının olmadığı farz edilirse,
ürünler bir toptan satıĢ yerine izolasyonlu kamyon kasasında taĢınmakta, toptan satıĢ yeri seçiminde,
karaya çıkıĢ noktası ve her bir toptan satıĢ yerinde uygulanan fiyat etken olmaktadır. Karadeniz‘de,
gırgırlar avlarını avlak sahalarından taĢıyıcılarla nakletmektedir. Bir av birimi genellikle bir gırgır
teknesi ve iki taĢıyıcıdan oluĢmaktadır. TaĢıyıcı tekneler avı doğrudan müzayede alanına (örneğin,
Ġstanbul) taĢıyabilmekte veya daha sonra karayoluyla bir müzayede alanı veya balık unu fabrikasına
taĢınmak üzere yakındaki bir limanda karaya çıkarabilmektedir. Ayrıca, bilindiği kadarıyla, bazı
tekneler avı doğrudan balık unu fabrikalarına vermektedir.

Pelajik ürünler insan tüketimine yönlendirilmekte veya balık unu ve yağı sanayisine gönderilmektedir.
Ġnsan tüketimine yönlendirilen ürünler ile balık unu ve yağı sanayisine gönderilen ürünlerin fiyatları
farklı olduğundan pelajik ürünlerde birinci seçenek tercih edilmektedir; bununla beraber, av miktarı
çok fazla olduğunda veya balıklar insan tüketimi için uygun boyda değilse (<10 cm) veya balıkların
kalitesi kötüyse ikinci seçenek tercih edilmektedir. Ġkinci seçenekte, teknenin kazanç düzeyi büyük
ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle, dondurulmuĢ pelajik balık piyasasının geliĢtirilmesine ağırlık
verilmesi uygun olacak gibi gözükmektedir. Bu piyasanın geliĢtirilmesi üç yönden yarar
sağlayacaktır: (i) teknelerin daha çok kazanç elde etmesi; (ii) ürünün insan tüketimine daha uzun
süreyle yönlendirilmesi; (iii) katma değere sahip bir sektörde (dondurma) istihdam oluĢturulması.
Ayrıca, çeĢitli ihracat piyasalarında hamsiye büyük bir talep vardır. Daha önce değinildiği üzere
tüketicilerin karĢı çıkmasından dolayı dondurulmuĢ pelajik balıklar yerel düzeyde sınırlı bir taleple
karĢılaĢsalar da, dünyada dondurulmuĢ balık piyasasını baĢarıyla geliĢtirilen bir dizi örnek vardır ve
bu piyasaların geliĢtirilmesi su ürünleri sektörü, aracılar ve tüketiciler için bir dizi yarar sağlamıĢtır.Toptan satıĢ yerinde, su ürünleri satıĢları kabzımal aracılığıyla olmaktadır. SÇE, Ġzmir‘de balıkların
kamyon kasasında satıldığı, Ġstanbul‘da ise ürünlerin taĢıyıcılardan alınmadan mezada konulduğunu
saptamıĢtır.

YetiĢtiricilik
Denizde avcılıkla üretimle karĢılaĢtırıldığında, yetiĢtiricilikte görece doğrudan bir dağıtım Ģekli söz
konusudur. YetiĢtiricilikle üretim esas olarak ihracata dönük bir faaliyet olarak geliĢtirilmiĢtir ve son


                    Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

dönemde ağırlık iç piyasaya yönelik satıĢlara verilse de, yetiĢtiricilik ürünlerinin dağıtımı telefonla
satıĢ veya doğrudan alıcıya dağıtımı içeren mevcut satıĢ Ģekillerinin bir parçası haline getirilmiĢtir.
Aynı zamanda, ürünlerin bir bölümü mezatla satılmakta, küçük perakendeciler ve lokantalara ürün
satıĢıyla piyasa bölümlemesinin oluĢturulması sağlanmaktadır. ĠĢleme sanayisinin ilk kez devreye
girdiği 1990‘lardan bu yana, iĢleme tesisleri ağırlığı bütün halde taze balıkların polisitren kutularda
paketlenerek tüketiciye ulaĢtırılması üzerine vermiĢlerdir. Bununla beraber, katma değerli ürünlere
duyulan ihtiyaç daha çok gündeme gelmeye baĢlamıĢtır; önceleri dondurulmuĢ bütün halde balıklar
piyasada görülmeye baĢlamıĢ, bunları balık filetoları ve diğer ürünler takip etmiĢtir. Balık filetosu
üretimindeki artıĢ balık çiftliklerinde hasat stratejisinin değiĢtirilmesini gerektirecektir; 110-130 gr
ağırlığında iki balık filetosu elde edilmesini sağlayacak büyük balıkların üretimine ihtiyaç
duyulacaktır. SatıĢların çoğunun o bölgedeki, üretim yerine yakın satıĢ yerlerinde gerçekleĢtirilmesi
muhtemeldir.

Orkinos
Orkinos Ege kıyıları açıklarındaki kafeslerde, esas olarak Ege Denizi'nden Kıbrıs'a kadar uzanan
bölgede, ya ICCAT‘ın Türkiye tahsis ettiği kota dahilinde ya da diğer ülkelerden kota satın almak
suretiyle (ayrıca bakınız Bölüm 8.6) avlanan balıklar kullanılarak yetiĢtirilmektedir. Balıklar
yetiĢtirme tesisinde diğer kafeslere aktarılmak üzere su içinde (tekneler tarafından çekilen kafeslerin
içinde) taĢınmaktadır. YetiĢtirme tesisine getirildiklerinde bu balıklar, genellikle Hollanda veya
Norveç ringası/uskumrusu veya Fas sardalyası olmak üzere buzu çözülmüĢ pelajik balıklarla
yemlenmektedir. Orkinos hasadı kıĢ aylarında yapılmakta, Eylül ile Mart ayları arasında dondurulmuĢ
halde deniz yoluyla Japonya'ya gönderilmelerine rağmen, orkinos bu ülkeye küçük miktarlarda taze
halde havayoluyla da gönderilmektedir. Türkiye‘ye ICCAT tarafından tahsis edilen toplam av
kotasının %20‘si, avlarını doğrudan iç piyasaya satan Türk teknelerine ayrılmaktadır.

Tatlı Su Balıkları
Ġçsu ürünleri için kullanılan pazarlama kanalı hakkında çok az bilgi vardır ancak, olasılıkla satıĢların
çoğu o bölgedeki, avlanılan yere yakın olan toptan satıĢ yapan kiĢiler veya sektörde güçlü olan
aracılar yoluyla gerçekleĢtirilmektedir. Bununla beraber, bu durumun bazı istisnaları vardır ve
üretimin bir bölümü formel pazarlara sevk edilmektedir - örneğin Ankara, Ġstanbul ve diğer büyük
Ģehirlerdeki lokantalara yapılan alabalık satıĢları. Ayrıca, bir iĢleme tesisi ihracata dönük sudak balığı
iĢlemektedir. Salyangoz ve kurbağalar – su ürünleri istatistiklerine dahil edilmektedirler – iĢlenmek
üzere toplanmakta ve baĢta Fransa olmak üzere Avrupa pazarlarına ihraç edilmektedir.

9.4.3     Altyapı
Türkiye‘de en önemli balık satıĢ yerleri belediyeler tarafından iĢletilen müzayede alanlarıdır. 10 adet
balık hali bulunmaktadır. Balık hali bulunan iller Ģöyledir: Ġstanbul, Samsun, Ġzmir, Ankara, Kocaeli,
Çanakkale, Bursa, Bandırma, Trabzon, Ordu; daha fazla bilgi için bakınız Tablo 51. Ankara balık hali
dıĢındaki balık halleri kıyı Ģehirlerinde kuruludur; Ġzmir balık hali ise, tarım ürünleri toptan satıĢ
merkezi içinde faaliyet göstermektedir. Bu merkez bir karaya çıkıĢ noktasından ziyade otoyol
yakınında kurulmuĢtur. Kıyılardaki balık hallerinde hem o bölgede karaya çıkarılan hem karayoluyla
taĢınan su ürünleri satılırken, ana balık hallerinde ayrıca, ithal edilen su ürünleri ile yetiĢtiricilik
ürünlerinin satıĢı yapılmaktadır.

Tablo 51: Toptan SatıĢ Merkezleri
          Metrekare   Metrekare              Metrekare olarak
                                           Buz             Kabzımal
   Yeri     olarak toplam olarak               dondurma
                                           (mt/yıl)96         Sayısı97
          alanı94    müzayede alanı           tesisleri95
94
  Tesisler ve arazi dahil
95
  Özel tesisler hariç
96
  Özel tesisler hariç
97
  KKGM.verilerine göre Çanakkale hariç 249 kabzımal bulunmaktadır. Bazı balık hallerinde, balık hali yöneticilerinden alınan
rakamlar ile KKGM‘den alınan rakamlar birbirinden farklıdır.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                 ġubat 2007
                                   Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Ġstanbul    29.000        6.500        690           26      129
Samsun     7.000        650         300           0      14
Ġzmir     63.000        7.000        1.000          0      41
Ankara     3.000        2.000        0            0      14
Kocaeli    1.000        400         80            0      7
Çanakkale   2.500        240         0            3      4
Bursa     500         200         0            2      6
Bandırma    2.000        800         0            0      17
Trabzon    15.000        5.000        2.000          0      17
Ordu      1.900        150         60            1      4
    Kaynak: Balık Hali Müdürleri ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (TKB), 2006

SÇE‘nin her bir balık halinde yetkililer ve kullanıcılarla yaptığı görüĢmeler, yeni ve iyileĢtirilmiĢ
tesislere yönelik bir talep bulunduğunu ortaya koymuĢtur. Ancak, Ġstanbul bunun dıĢındadır. Bu
Ģehirdeki balık halinin yeri yol ıslah çalıĢmaları nedeniyle değiĢtirilecektir. Her bir toptan satıĢ
merkezinin baĢında, tesisin idaresi ve kuralların uygulanmasından sorumlu bir genel müdür
bulunmaktadır. Bir genel müdür yardımcısı, teknik, hijyen ve sağlıkla ilgili düzenlemelerden sorumlu
olmaktadır. Su ürünleri konusunda yetkili makam TKB‘dir. TKB, özel balık halleri ile kamuya ait balık
hallerinin denetiminden sorumludur. Balık halleri o alanda eğitim almıĢ denetim görevlileri tarafından
denetlenir; balık kalitesinin analizinden ise akredite edilmiĢ laboratuarlar sorumludur. Bununla
beraber, TKB‘nin, özel gıda hijyeni eğitimi almıĢ, denetim konusunda deneyimi bulunan daha çok
sayıda nitelikle personel alarak kapasitesini güçlendirmesi gerekmektedir. Toptan satıĢ merkezlerinin
birçoğunda Ģu anda TKB‘nin müdahalelerinin bir sonucu olarak iyileĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır
ancak, AB standartlarına ulaĢmak için daha yapılacak çok iĢ vardır.

Türkiye‘nin en büyük balık hali Ġstanbul‘da bulunmaktadır. Bu balık halinde oluĢan fiyatlar, özellikle
yüksek miktarlarda avlananlar olmak üzere birçok tür için referans fiyat olarak alınmaktadır. Diğer
balık hallerindeki (Samsun ve Bandırma) kabzımallar, iĢlemlerinde Ġstanbul balık hali fiyatlarını
referans olarak aldıklarını ifade etmiĢlerdir. 2004 yılında Ġstanbul balık halinde 45.000 mt satıĢ
yapılmıĢtır. Bu değer, Türkiye‘de insan tüketimine yönlendirilen üretimin yaklaĢık %10‘una karĢılık
gelmektedir.

9.4.4    TaĢıma

Ana balık hallerine uzak, çeĢitli limanlarda karaya çıkarılan su ürünlerinin çoğu kamyonlarla
taĢınmaktadır. Kanunla yasaklanmasına karĢın, taĢımacılıkta kullanılan kamyonların – açık kasalıdır
ve frigorifik değildir - belki de %60-70'inin tipi ve genel durumu (TKB'ye göre), zarar görme riski bu
denli yüksek olan bir ürünü taĢımaya uygun değildir. Bu kamyonların birçoğu balıkçılar, kabzımallar
veya küçük ölçekli yerel nakliye Ģirketlerine aittir. Bununla beraber, daha büyük Ģirketler (iĢleme
tesisleri), üretim yerinden piyasaya kadar etkin bir soğuk zincir sağlayabilmek amacıyla kendi taĢıma
olanaklarını kullanmaktadır. Ġyi koĢullarda taĢınan ürünlere müzayedede prim verilmektedir. Bunu
gören tekne sahipleri ürünlerin daha iyi koĢullarda taĢınmasına önem vermeye baĢlamıĢlardır.


Ürünlerin büyük pazarlar ve müzayede alanlarına taĢınmasında bazı sorunlar bulunmaktadır. Daha ucuz bir
taĢıma yöntemi olduğundan, pelajik avların bir bölümü, baĢta Karadeniz‘de olmak üzere, büyük miktarlar
halinde deniz yoluyla taĢınmaktadır. Ġçsu ürünlerinin iç kesimlerdeki, büyük Ģehirlerden uzak kırsal
pazarlara dağıtımında yaĢanan sorunlar sürmektedir. Bu pazarlara su ürünleri hala yolcu otobüsleriyle
taĢınmaktadır. Bu alanlarda uygun taĢımanın yapılamaması, soğuk zincirin en zayıf halkasını
oluĢturmaktadır.
                    Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

9.5   ĠġLEME SEKTÖRÜ

9.5.1    GiriĢ
Su Ürünleri Kanunu ve ilgili Yönetmelik gereğince, bütün iĢleme tesisleri kayıtlı olmak zorundadır;
AB'ye ihracat yapan iĢleme tesisleri TKB'den (Yetkili Makam olarak) onay almak zorundadır. TKB
verilerine göre, bu alanda 160 ruhsatlı, 17 ruhsatsız fabrika bulunmaktadır. En son hazırlanan
BirleĢtirilmiĢ Listeye bakıldığında, AB‘ye ihracat için onay alan 101 iĢleme tesisi olduğu
görülmektedir. Ġlk iĢleme tesisi yatırımlarının çoğu 1977 ile 1997 yılları arasında yapılmıĢtır. Son
yıllarda ise, sağlıklı üretim Ģartları ve insan tüketimine yönelik su ürünleri piyasası planlaması, bu
konudaki 91/493 sayılı AK Direktifi ile uyumlu hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır. Son yıllarda
yetiĢtiricilik sektöründeki büyümeyle beraber, birçok paketleme tesisi kurularak taze yetiĢtiricilik
ürünlerinin paketlenmiĢ halde taĢınması sağlanmıĢtır. Temmuz 2006 itibariyle AB onaylı tesisler
(siyah) ile son yıllarda faaliyete geçen balık unu fabrikalarının (kırmızı) yerlerini gösteren bir harita
Ek 5'te verilmektedir. Ayrıca, AB onaylı olmayan ama AB dıĢındaki üçüncü ülkelere ihracat yapma
ruhsatı bulunan 28 tesis ile sadece iç piyasaya ürün verme ruhsatı bulunan 22 tesis - birçoğu daha iyi
değerlendirme ve hijyen standartlarının sağlanması için yatırıma ihtiyaç duymaktadır - vardır. Tablo
52, 2004 yılında su ürünleri iĢleme sektörünün kapasitesini göstermektedir:

Tablo 52: Su Ürünleri ĠĢleme Kapasitesi ve Kullanımı - 2004
                       Yatırım     yapılan   Kullanılan kapasite
           Ürün
                       kapasite (mt/yıl)      (mt/yıl)
     Balık                245.564           106.413
     Çift  kabuklu    yumuĢakçalar, 11.044           7.015
     kafadan bacaklılar
     Kurbağa, Salyangoz           17.176          4.657
     Toplam                 273.784         118.085
         Kaynak: TKB, 2006

9.5.2    Taze ve SoğutulmuĢ Su Ürünleri
Taze su ürünleri ihracatı 1940‘lı yılların baĢından beri yapılmaktadır. 2. Dünya savaĢı sırasında
Avrupa'ya trenle palamut ihraç edilmiĢtir. 1970‘lere gelindiğinde, Avrupa‘ya ihraç edilen ürünleri daha
çok canlı kurbağa ve kerevit oluĢturmuĢtur. Teknolojideki ilerleme ve soğuk ve donmuĢ zincir
sisteminin hayata geçirilmesi ve bunların yanında havayolu taĢımacılığının devreye girmesiyle
beraber, son yıllarda ihracata dönük su ürünleri iĢleme sanayisi geliĢmiĢtir. Ayrıca, yetiĢtiricilikle
üretilen levrek ve çipura ile birlikte daha çok miktarda soğutulmuĢ su ürünleri ihracatı yapılmaya
baĢlamıĢtır.

9.5.3    DondurulmuĢ Bütün Halde ve Katma Değerleri Su Ürünleri
Su ürünleri iĢleme sektörünün geliĢiminde ikinci aĢamayı dondurulmuĢ ve iĢlenmiĢ su ürünleri
oluĢturmuĢtur. Taze su ürünleri ihracatı arttıkça, iĢleme tesisleri ürünleri arasına dondurulmuĢ ürünleri
de katarak ürün yelpazelerini geniĢletmiĢlerdir – örneğin, Ģu anda, Batı Karadeniz‘de istihsal edilen
küçük kidonyaların dondurulmuĢ halde ihracatı yapılmaktadır. En fazla ihracat, Ġtalya baĢta olmak
üzere AB ülkelerine yapılmaktadır. Ancak, bu alanlara yapılan yatırımlarda stokların elveriĢli olup
olmadığı dikkate alınmamıĢtır ve Ģu anda sektörün büyük bölümünde, yapılan ciddi miktarlardaki
yatırımlara rağmen yıl boyunca yeterli ham madde miktarı sağlanamamaktadır - Tablo 52'de
gösterildiği üzere. Bugünlerde, dondurulmuĢ su ürünlerine yönelik iç talep sınırlı kalsa da, ülkenin
büyük bölümünde su ürünleri tüketim seviyesinin düĢük olması, alt gelir grubundakiler için ucuz bir
protein kaynağı sunma ihtiyacı ve su ürünlerinin av sezonu dıĢında yılın geri kalan günlerinde de
bulunabilmesini sağlamak için hamsi ve diğer pelajik türleri dondurulmuĢ halde sunma fırsatı
bulunduğu farz edilirse, dondurulmuĢ su ürünleri sektörünün önünde, sektörün büyümesi bakımından
güçlü fırsatlar doğacakmıĢ gibi gözükmektedir. Buna ek olarak, dondurulmuĢ su ürünleri ve
hazırlaması kolay ürünlerin alındığı süpermarketlerden alıĢveriĢ eğilimi artacak gibi gözükmektedir.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                    ġubat 2007
                                       Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Ġthal dondurulmuĢ ürünler bu eğilimin artmasına yardımcı olmaktadır.


9.5.4    KurutulmuĢ, FümelenmiĢ ve KürlenmiĢ Su Ürünleri
Soğuk ve donmuĢ zincirin geliĢmesinden önce tüketiciler yoğun olarak, kurutulmuĢ, fümelenmiĢ ve
kürlenmiĢ ürünleri tüketmekteydi; hala birçok hanede balıklar evde tüketilmek amacıyla geleneksel
yöntemlerle tuzlanmakta ve kürlenmektedir. Lakerda (salamura palamut) için güçlü bir talep düzeyi
bulunmaktadır ve bu ürünlerin bir bölümü özellikle yurtdıĢında yaĢayan Türkler için olmak üzere dıĢ
ülkelere ihraç edilmektedir. Ayrıca, hem iç piyasada tüketilmek hem ihraç edilmek üzere marine
edilmiĢ hamsi üretimi söz konusudur. Birkaç on yıldır fümelenmiĢ ve kurutulmuĢ su ürünleri yerini
diğer iĢlenmiĢ su ürünlerine bıraksa da, son dönemde bu ürünlere ilgi artmıĢtır ve Ģu anda birçok
küçük ölçekli iĢletme piyasaya fümelenmiĢ alabalık, yılan balığı ve salmon sunmakta, bunların
üretimini ve ihracatını yapmaktadır; ne var ki, bu iĢletmelerin çoğu gerekli hijyen ve hıfzıssıhha
denetimleri olmadan faaliyet göstermektedir. Ayrıca, iç piyasada bu ürünlere yönelik talep oldukça
sınırlıdır.

9.5.5    Balık Unu ve Yağı
Balık unu ve yağı fabrikalarının tarihi 1970‘lere kadar uzanmaktadır. O yıllarda, Doğu ve Orta
Karadeniz kıyılarında hamsi üretimindeki büyük potansiyeli değerlendirmek amacıyla birçok tesis
kurulmuĢtur. Böylece, taze halde veya salamura olarak tüketilen pelajik türler için alternatif bir
değerlendirme seçeneği ortaya çıkmıĢtır. Balık unu ve yağı sektöründe, baĢlangıçta alınan devlet
yardımıyla önemli ölçüde bir kapasite artıĢı görülmüĢ ancak bu uzun süreli olmamıĢtır.

1972‘den önce, bu alanda faaliyet gösteren iki fabrika varken, sonraki 10 yıllık dönemde, biri fabrika
gemi olmak üzere 14 fabrika daha faaliyete geçmiĢtir. 1989 yılı itibariyle, üretim tesisi sayısı 18'e
çıkmıĢ ve buna paralel olarak endüstriyel av filosu büyüme göstermiĢtir. Ancak, av miktarının sınırlı
olması ve elde edilen kazancın fazla olmaması, bu tesislerin kapanmasına yol açmıĢ ve 1995 yılına
gelindiğinde faaliyette olan sadece 12 tesis kalmıĢtır. ġu anda ise, 11 fabrika faaliyettedir; ancak, 2005
yılında, avlanan hamsi miktarının aĢırı Ģekilde az olması ve yeterli ham madde giriĢi sağlanamaması
balık unu ve yağı üretim miktarını düĢürmüĢtür. Av sezonunda avlanan hamsi miktarı düĢük
kaldığından, kapasite kullanımını hesaplamak zor olmaktadır. ġu anda, sektörde verimlilik düzeyi çok
düĢüktür ve ölçek ekonomilerinin ön planda olduğu bir küresel endüstride yeni fabrika kapanıĢları
beklenmektedir. Yıldız,98 Türkiye‘nin yıllık balık unu üretiminin 10.000 mt (2003 verilerine göre)
olduğu ve ġili ile Peru‘dan 25.000 mt civarında (2003 verilerine göre) balık unu ithal etmek zorunda
olduğunu ifade etmektedir.

9.5.6    Balık Yemi
Mevcut üretim düzeyi göz önüne alındığında, SÇE, yetiĢtiricilik sektöründe yıllık 204.000 mt karma
balık yemine ihtiyaç olduğunu tahmin etmektedir. Gerekli balık yeminin üçte ikisini (üçte birinin ithal
edildiği varsayılmaktadır) üretmek için tahmini balık unu ve yağı gereksinimi, yaklaĢık 70.000 mt
balık unu ve 15.000 litre balık yağı Ģeklindedir. Türkiye‘deki balık unu99 ve yağı fabrikalarının mevcut
balık unu üretimi 15.000 mt, balık yağı üretimi ise 10.000 litredir (SÇE, 2006). Bu nedenle, Türkiye
gerekli yem miktarını üretebilmek için yaklaĢık 50.000 mt balık unu ve 5.000 litre balık yağı ithal
etmek (hazır yem ithalatlarına ek olarak) zorundadır. Yıldız100 ayrıca Ģunları bildirmektedir:

  Türkiye‘de 10 civarında yerli Ģirket balık yemi üretmektedir.
  Türk yem sanayisine yapılan yatırımlar daha çok entegre gıda üretim, iĢleme ve pazarlama
   sistemlerine yönelik olmaktadır.

98
  ―Turkey Aqua Feeds Segment Set to Grow‖ Hijran Y. Yıldız, Ankara Üniversitesi Aqua Feeds & Beyond, Cilt 2 II, 2005
99
  Bu değer, deniz yetiĢtiriciliği ve alabalık çiftlikleri yem değerlendirme oranı ve yaklaĢık 200.000 mt toplam balık yemi
gereksiniminin %35 düzeyindeki balık unu kapsama oranına (balık yeminde) göre belirlenmiĢtir
100
  a.g.e.


                      Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

   Balık yemi üretimi ile ilgili resmi istatistikler yeterince kayıt altına alınmamaktadır. 2003
   yılında yurtiçi balık yemi üretiminin yaklaĢık 65.000 mt olduğu tahmin edilmiĢtir.
   Son dönemde, Türk balık yemi piyasasına iki yabancı Ģirket (Ġtalya ve Fransa‘dan) girmiĢ, ilave
   15.000 mt/yıl üretim miktarı sağlanmıĢtır.
   En fazla yem balığı üretimi Ege Bölgesi‘nde gerçekleĢtirilmektedir; bunun nedeni, balık yemi talep
   eden levrek ve çipura çiftliklerinin bu bölgede kurulu olmasıdır. Ege Bölgesi‘nde, 6 adet balık yemi
   fabrikası tahmini olarak toplam yaklaĢık 70.000 mt/yıl üretim kapasitesi ile çalıĢmaktadır. Bu
   fabrikalardan ikisi ürettikleri yemi sadece kendi balık çiftliklerine vermektedir.
   Bunlardan baĢka, 4 yem fabrikası daha vardır. Bunlardan ikisi Karadeniz Bölgesi‘nde olup tahmini
   toplam kapasitesi 6.000 mt/yıldır. Geriye kalan 2 fabrikadan biri Doğu Anadolu, diğeri ise
   Güneydoğu Anadolu Bölgesi‘nde olup her biri tahmini olarak 1.000 mt/yıl kapasite ile
   çalıĢmaktadır.
   Böylece, toplam 12 balık yemi fabrikasının mevcut üretim kapasitesi yaklaĢık 93.000 mt/yıldır;
   buna karĢın, fiili üretim miktarı 65.000 mt/yıl (2003 verilerine göre) olarak gerçekleĢmektedir.

Türkiye‘deki balık yemi fabrikaları yem üretiminde, sağladığı avantajlardan dolayı ekstrüde yem
teknolojisini kullanmaktadır; pelet yem artık pek fazla kullanılmamaktadır ve yetiĢtiriciler ekstrüde
yemi tercih ettiklerinden pelet yem tekniğinin fazla geliĢme Ģansı yoktur. Sektörde baĢarılı olmuĢ bazı
yem üreticileri ürettikleri yemin bir bölümünü ihraç etmektedir. Bunlar ayrıca, hem balık yemi hem
kümes hayvanı yemi üretmekte ve çipura, levrek, midye ve balık yavrusu yetiĢtiriciliği yapmaktadır.
Bu Ģirketlerin bazı teknoloji geliĢtirme projeleri AR-GE teĢviklerinden yararlanmakta ve devlet
tarafından (TÜBĠTAK) desteklenmektedir.

9.5.7    Su Ürünleri Konserve Sanayisi
Su ürünleri konserve sanayisi, baĢta sardalya ve palamut konservesi olmak üzere Marmara Denizi
çevresinde eskiden beri yapılan bir faaliyettir. Konserve sektörü bir ara önemini yitirse de 1990‘larda,
konservesi yapılmak üzere ton balığı ithalatının baĢlamasıyla beraber yeniden canlanmıĢtır. 1983
yılında Çanakkale‘de bu alanda kurulan bir Ģirket sektöre yatırım yapmıĢ ve kısa sürede Avrupa‘nın
önde gelen konserve Ģirketleri arasına girmiĢtir. Söz konusu Ģirket ton balığı konservesi, sardalya
konservesi, kedi yemi, köpek yemi, balık unu, dondurulmuĢ kum midyesi ve karides üretmektedir.
2.000 çalıĢanı bulunan bu Ģirket yıllık 60.000 mt balık ve 30.000 mt kabuklu deniz ürünü
üretmektedir. Türkiye‘de konserve ton balığı piyasasında %80'lik bir paya sahiptir; ayrıca, AB ile
Türkiye arasında uygulanan tarife rejiminin sağladığı yararlar Ģirketin konserve ton balığı ihracatının
büyümesinde kolaylaĢtırıcı bir etken olmuĢtur.

Konserve ton balığı Ģirketlerinin baĢarısını gören diğer yatırımcılar da bu alana yatırım yapmıĢlardır.
Son yıllarda, konserve sanayisinde kullanılan ton balığının ―menĢe kuralı‖ ile ilgili AB ile sorun
yaĢanmıĢtır. Bu sorun artık aĢılmıĢ olmasına rağmen birçok küçük Ģirket 1998‘de uygulanan geçici
yasak ve AB'nin katı kurallar getiren yeni hijyen yönetmeliğinin kullanıma sokulması sonucunda mali
yönden zayıflamıĢtır. Ġç piyasadaki büyümeyle beraber, bu sektöre yeni giriĢler olmakta, bu giriĢ
özellikle asıl iĢleri konserve sebze üretimi olan diğer konserve Ģirketlerinin yatay yatırımları Ģeklinde
olmaktadır. Ġç piyasada tüketilen en önemli konserve ürünleri ton balığı, palamut, hamsi, sardalya ve
uskumru konserveleridir.

9.6    SU ÜRÜNLERĠ FĠYATLARI
SÇE, iç piyasadaki fiyat yapısı ile ilgili olarak yapılmıĢ herhangi bir resmi araĢtırmaya rastlamamıĢtır;
dıĢ piyasalarda oluĢan fiyatlarla ilgili daha fazla bilgi mevcuttur. Ancak, bu konu ile ilgili olarak
çeĢitli sorunların bulunduğu düĢünülmektedir. Bunlar aĢağıda açıklanmaktadır:

   Avcılıkla üretilen su ürünlerinin fiyatları sezonsal, hatta bazı zamanlar günlük olarak çok
   büyük farklılıklar göstermektedir. Avcılığı yapılan en önemli türler büyük oranda sezonsal nitelik
   arz etmektedir; örneğin, av sezonu baĢında taze hamsiye olan talep doğrultusunda piyasa fiyatları
   artacaktır. Limanlarda soğuk ve dondurulmuĢ ürünler için depoların olmaması aĢırı üretime

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                       ġubat 2007
                                          Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   neden olabilmektedir. Bu durum fiyatlar üzerinde etkili olmakta ve günlük olarak arz edilecek
   ürün miktarının belirlenmesi gereğini ortaya koymaktadır. Üreticiler arasında herhangi bir istihsal
   planının olmadığı görülmektedir (bu, kaynak yönetimi görevi Üretici Örgütlerine verilmiĢ olsa o
   örgütlerin ele alacağı bir konu olurdu).

   Yüksek miktarlarda avlanan türlerin (küçük pelajik türler) fiyatları Ġstanbul balık hali fiyatlarına
   göre belirlenmektedir – bakınız ġema 53.

   YetiĢtiricilik ürünleri ile dondurulmuĢ ürünlerin fiyatı dalgalanma göstermemekte, bu da piyasanın
   geliĢmesine yardımcı olmaktadır.

   Birçok aracının faaliyet gösterdiği su ürünleri piyasasının etkin bir yapıda olmamasından dolayı
   üreticiye geri dönüĢ istenen seviyede gerçekleĢmemektedir. Ürünlerine ilk alıcılar tarafından düĢük
   fiyatlar verilmesi balıkçıların üretim isteğini kırmaktadır; çünkü balıkçılar kabul edilebilir bir marj
   elde etmek amacıyla maliyetleri en aza indirgemeyi amaçlamaktadır.

   Fiyatı ne olursa olsun ihtiyaç duyulan ürünün alınmaya çalıĢıldığı (bu makul bir davranıĢtır)
   hizmet sektörü (lokantalar) fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır. Hizmet sektöründe görülen bu
   eğilim, yeterli su ürünleri arzının olmadığı durumlarda, özellikle turizm sezonunda, piyasa
   fiyatlarını kolayca çok yüksek düzeylere çıkarabilmektedir.

   Geleneksel tarzda iĢ yapan perakendeciler normalde %100 kar marjı ile çalıĢmaktadır;
   süpermarketlerde ise kar marjı daha düĢük tutulmaktadır. Özellikle yetiĢtiricilik ürünlerinde arz
   konusunda her zaman sıkı bir rekabetle karĢılaĢılmaktadır.

   Piyasadaki dikey entegrasyondan dolayı, yetiĢtiricilik ürünleri              daha    düĢük  marjlarla
   satılabilmektedir, bu da son yıllarda bu ürünlerin satıĢını artırmıĢtır.

   Taze halde tüketilen hamsinin fiyatı ile balık unu ve yağı üretimine yönlendirilen hamsinin fiyatı
   arasında önemli bir fark bulunmaktadır; bu fark on kata kadar çıkabilmektedir. Avlanan ürünlerin
   tamamı insan tüketimine yönlendirilebilse, tekne sahipleri ürün satıĢlarından oldukça iyi kazanç -
   dondurma ve depolama masrafları hesaba katılsa bile - elde ederdi.
ġema 53: Ġstanbul Balık Hali Balık Fiyatları: 1996-2004
                      Ġstanbul, Kumkapı balık hali toptan satıĢ fiyatları
          YTL (1995 fiyatları)
                                                 Hamsi
                                                 Barbunya
                                                 Kalkan
                                                 Mezgit
9.7    PAZARLAMA VE ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠNE YAPILAN YATIRIMLAR
Su ürünleri iĢleme sektöründeki büyük iĢletmeler modern ve AB‘deki aynı alandaki iĢletmelere benzer
iĢletmelerdir. Ancak, sektörde kayıt altına alınmamıĢ çok sayıda denetimsiz iĢletme de bulunmaktadır
ve bu iĢletmelerin kazançları kayıtlı olanların kazançlarına göre daha yüksek olabilmektedir. Vergi ve


                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

sosyal güvenlik yardımlarıyla birlikte kapsamlı, birörnek ve Ģeffaf hijyen ve hıfzıssıhha
düzenlemelerinin hayata geçirilmesi yatırımcıları modern teknolojiye yatırıma sevk edecektir.
Yapılacak herhangi bir devlet yatırımı – örneğin katılım öncesi finansman desteği kullanılarak
(bakınız Bölüm 2.3.3), gereksiz yatırımların önüne geçmek için sektörel stratejileri içine alan bir
mastır plan çerçevesinde yapılmalıdır. Bu anlamda, hazırlanacak olan stratejik sektör planı önemli bir
adım olacaktır; bununla beraber, yatırım fonlarının bölgesel tahsisine iliĢkin öncelik ve ölçütleri
tanımlamak amacıyla TKB'nin daha fazla çalıĢma yapması gerekmektedir. Yatırım yapılabilecek
alanlar arasında Ģunlar yer almaktadır: soğuk ve donmuĢ zincirin uzatılması - özellikle iç kesimlere
doğru; belirlenen karaya çıkıĢ limanlarında yardımcı hizmetlerin sunulması; perakende satıĢ
noktalarının iyileĢtirilmesi; FAD‘lerle birlikte deneysel çalıĢmalar gibi yenilikçi çalıĢmaların
yapılması; ürün geliĢtirmenin sağlanması ve kapasiteyi artıracak çalıĢmalar yapılması - örneğin
Bandırma limanında ve/veya Ġstanbul balık halinin baĢka bir yere taĢınması.

Ayrıca, daha iyi hijyen ve hıfzıssıhha denetimi ve uygulamasının sağlanması, ithal edilen ürünlerin
kalite izleme ve kontrolünün gerçekleĢtirilmesi, büyük balık halleri/karaya çıkıĢ yerlerinde elektronik
müzayede tesislerinin kurulması ve AB‘nin en son belirlediği izlenebilirlik Ģartlarına uygunluğu
sağlamak için teknolojiye yatırım yapılması gibi alanlarda destek sağlanması gerekmektedir – bu
konuda daha ayrıntılı bilgi edinmek için bakınız Bölüm 9.8 ve 9.9.

9.8   KALĠTE GÜVENCE
Kalite güvence (KG) sorunu, yönetmeliklerin niteliği ve kapsamı (özellikle yakında çıkarılacak olan
yeni kontrol yönetmeliği açısından) ile ilgili bir sorun olmayıp, daha ziyade söz konusu
yönetmeliklerin uygulanmasında etkin izleme gerçekleĢtirilememesi ile ilgilidir. Hali hazırda AB‘ye
ihracat yapan Ģirketlerle ilgili olarak, TKB'nin özellikle müĢteri iliĢkileri ve kalite kontrol ve ürün
özelliklerinin muhafaza edilmesi bağlamında uyguladığı denetim ve sertifikasyon prosedürlerinin etkin
olduğu görülmektedir.

Büyük balık hallerinde, hal yönetimi tarafından kalite güvence ve hijyen standartları uygulanmalıdır;
hal yönetimi genellikle, hal kapandıktan sonra halin günlük temizliğini yapmak üzere personel
almaktadır. Bununla beraber, SÇE, ziyaret ettiği bazı balık hallerinde taĢıma iĢlemlerinin gerektiği
gibi yapılmadığı ve bunun kalite güvence ve halin temizliğini (ve haldeki hijyen standartlarının)
etkilediğini gözlemlemiĢtir. Su ürünlerinden alınan numunelerin mikrobiyolojik, kimyasal ve fiziksel
analizleri yapılmaktadır. Bu analizler akredite edilmiĢ laboratuarlarca gerçekleĢtirilmektedir. Ġstanbul
balık hali içinde bir laboratuar hizmet vermektedir.

Pazarlama zincirinde kalite güvence uygulamasının yerleĢtirilmesinde karĢılaĢılan asıl sorun, daha
önce Bölüm 9.7‘de değinildiği üzere, kayıt dıĢı iĢletmelerin piyasada faaliyet gösteriyor olması ve bu
iĢletmelerin su ürünleri sektöründe kendilerine kolayca bir yer edinebiliyor olmasıdır. Sektördeki kayıt
dıĢı iĢletmeler, kayıtlı iĢletmeler, yerli tüketiciler ve Türkiye'nin ihracat piyasalarındaki iĢ çıkarları (ve
ünü) için bir tehdit oluĢturmaktadır.

Ayrıca, pazarlama zincirinde taze balığın kalitesi buz kullanımıyla birçok durumda basit bir Ģekilde
artırılabilmektedir. Yapılabilecek çeĢitli iĢlemler olsa da, öncelik aĢağıdaki alanlara verilmelidir: daha
güçlü bir denetim (sadece denetim bütçesi güçlü olmamalı mevcut kaynakların etkin kullanımı
sağlanmalıdır); tüketici eğitimi; dağıtım zincirinde yer alan bütün tarafların (üreticilerden seyyar
satıcılara kadar) ―denizden (çiftlikten) sofraya‖ kadar her aĢamada ürünün daha iyi taĢımalarını
sağlamak amacıyla ürün standartlarını uygulamalarının sağlanması ve söz konusu taraflara bu konuda
destek verilmesinin önemi.

9.8.1    Hijyen ve Hıfzıssıhha Yönetmelikleri

Bölüm 4.5‘te, Türkiye‘de yürürlükteki gıda hijyen mevzuatı ile ilgili özet bilgiler verilmektedir.
Özellikle Türkiye'nin en fazla AB‘ye ihracat yaptığı ve mevzuatını su ürünleri müktesebatıyla
uyumlaĢtırma sürecinde olduğu düĢünülürse piyasa yönetmeliğinin uygulanması sektörün gelecekteki

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                           ġubat 2007
                                             Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

 geliĢiminde önemli bir yere sahip olacaktır. AB onaylı fabrikalar AB‘nin HACCP ve piyasa
 standartları ile ilgili yeni yönetmeliklerini uygulamak durumunda olacaklardır;101 bu standartları
 karĢılayacak yeni teknolojilere yapılacak yatırımlar, baĢta hem ihracat piyasası hem iç piyasaya ürün
 veren iĢleme tesislerinin faaliyet gösterdiği alanlar olmak üzere iç piyasada daha kaliteli ürünlerin
 üretilmesine katkıda bulunacaktır.

 TKB denetim görevlilerinin yeni mevzuatı uygulaması yerli tüketici için de faydalı olacaktır.
 Piyasa standartları mevzuatının hayata geçirilmesi piyasada Ģeffaflığın artırılmasını teĢvik etmeli ve
 daha kaliteli ürün üretmeleri konusunda üreticiler üzerinde oluĢturacağı piyasa baskısıyla avcılıkla
 üretimde daha iyi çevre yönetiminin geliĢtirilmesine katkı sağlamalıdır. Söz konusu mevzuatın
 uygulanmasının SÜBĠS üzerinde de bir etkisi olacaktır; çünkü satıĢ bildirimlerinin kullanılması
 istatistiki verilerin (fiyatlar, karaya çıkarılan türler ve miktarları hakkındaki istatistiki veri ler)
 daha iyi toplanmasını, böylece daha iyi bir izleme sistemi uygulanmasını sağlayacaktır.


 9.9    TĠCARET TARĠFELERĠ
 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı102 çerçevesinde, ortak ithalata-ihracat kuralları kota yönetimi,
 kullanılmayan veya sübvansiyon verilen ithal ürünlere karĢı koruma, tekstil ürünleri ithalatlarına özerk
 düzenlemeler getirme, dahilde ve hariçte iĢleme rejimleri mevzuatı gibi alanlarda AB'nin gümrük
 birliğinin düzgün iĢlemesi için getirdiği uygulamalar ve benimsediği ortak ticaret politikası ile uyum
 sağlanmaktadır. 1996 yılında, Türkiye, Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel AnlaĢması (GATT)‘nin
 24. Maddesinde tanımlandığı üzere, AB'den yapılan ithalatlar üzerindeki gümrük vergilerini kaldırmıĢ
 ve üçüncü ülkelerden ithalatlarda AB‘nin ortak gümrük tarifesini uygulamaya koymuĢtur. Türkiye Ģu
 anda AB Genel Tercihler Sistemini (AB GTS sistemi) 2004/7731 sayılı AK Kararı (25 Ağustos 2004
 tarihli AB Resmi Gazetesi‘nde yayımlanmıĢtır) ile bütünüyle üstlenmiĢ durumdadır. Türkiye AB GTS
 sistemini yukarıda adı geçen 1/95 sayılı Kararın 16. Maddesi ve Türkiye-AB Gümrük Birliği kural ve
 usulleri uyarınca üstlenmiĢtir.

 Tablo 54, tarife rejimi uluslararası koduna (TARIC) göre, ithal edilen su ürünlerinden alınan gümrük
 vergisi oranlarına iliĢkin bazı örnekleri vermektedir. Özel gümrük vergisi alan veya 01.01.1996
 tarihinden itibaren AB Ortak Gümrük Tarifesini uygulayan ülkelerin dıĢındaki bütün üçüncü ülkelere
 genel gümrük vergisi oranları uygulanmaktadır. Özel oranlar ise sadece iki taraflı ticaret anlaĢmasına
 taraf olan ülkelere uygulanmaktadır.

 Tablo 54: Ġthal/Ġhraç Edilen Su Ürünleri için Genel Gümrük Vergisi Oranları ile AB Gümrük
   Vergisi Oranları
                                                            Gümrük Vergisi
TARIC
         Açıklama                                               Oranları
kodu
                                                            Genel  AB
0303500010    Ringa türleri (Clupea harengus, Clupea pallasii), karaciğer ve yumurta hariç.            15    0
         ĠĢleme için, adet baĢına 140 gramın üzerindeki ağırlık
0303211000    Oncorhynchus apache veya O. chrysogaster türü alabalık                        9       0
0303459000    Orkinos (Thunnus thynnus).                                      22      0
0303743011    Uskumru (Scomber scombrus). Endüstriyel kullanım için.                        20      0
0307311000    YumuĢakçalar. Midye türleri (Mytilus spp.)                              10      0
0306221000    Kabuklular. Istakoz türleri (Homarus spp.). Canlı                           8       0
1604110020    Pasifik salmonu (Oncorhynchus spp.), ezme (paste) ve margarin yağ                   5.50     0
         (spread) üretimi amacıyla iĢleme sanayisinde kullanılan

 101
   ġu anda, su ürünleri sektöründe daha iyi hijyen düzenlemeleri yapılmaktadır; özellikle birincil üretime daha çok önem verilmektedir - bir
 baĢka deyiĢle, balıkçı teknelerinde hijyen kurallarının uygulanması ve dağıtım zincirinin tamamında ürünün izlenmesinin sağlanması. Daha
 önceki ‗dikey‘ mevzuat 2004 yılında kaldırılmıĢ, bu mevzuatın yerine 852, 853 ve 854/2002 sayılı üç yatay Yönetmelik (bazı
 zamanlar bu üç yönetmelik, ‗gıda hijyen paketi‘ olarak anılmaktadır) çıkarılmıĢtır.
 102
   Türkiye-AB arasında Gümrük Birliğini (96/142/EC) tesis eden 22.12.1995 tarih ve 1/95 sayılı ORTAKLIK KONSEYĠ
 KARARI


                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
 Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                                Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

2301200000  Balık veya kabuklular, yumuĢakçalar veya diğer su omurgasızlarının un ve  0   0
       peletleri
     Kaynak: http://ec.europa.eu/taxation_customs
 Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                         ġubat 2007
                                            Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi10.0 EKONOMĠK VE SOSYAL ANALĠZ

10.1 GĠRĠġ
Av filosunun durumu, teknelerin mali kapasitesi, liman altyapısına yönelik yatırım ihtiyacı, su ürünleri
iĢleme sanayisi ekonomisi veya sektördeki yenilikçilik ya da geliĢim fırsatları gibi konuların
değerlendirilmesinde ekonomik analizin önemi büyüktür. Bu Ģekildeki bir mikro ekonomik analiz,
daha makro ekonomik bir bağlamda yapılmalıdır: balıkçıların veya ekosistemlerin azami ekonomik
verimi, istihdam ve gelir getirici kaynakların oluĢturulması, ihracat gelirleri, bölgesel farklılıklar ve
hepsinin üstünde su ürünleri sektörünün GYSH‘ye katkısı. Bu Ģekildeki bir analiz hem nicel (bir baĢka
deyiĢle, güvenilir istatistiklere dayalı) hem nitel (yapılan görüĢmeler, edinilen bilgiler vb. temelinde
yapılan değerlendirme) özellik taĢımaktadır. AĢağıda sıralanan belirli faktörler için Gelir-Gider
hesabının yapılması gerekli olmaktadır:

• Filonun yeniden yapılandırılması ve modernizasyonunun doğuracağı sonuç;
• Daha büyük balıkları yakalamak için daha büyük ağ gözü açıklığı olan donanım kullanmak;
• Daha iyi onarım ve bakımın yararları;
• ĠZKD faaliyetlerinde maliyeti karĢılama;
• Piyasa altyapısında yapılan iyileĢtirmelerin toptan satıĢ fiyatına etkisi ve
• Avcılık ve iĢlemenin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olarak daha iyi resmi kredi
olanaklarının kullanılabilirliği.

Bir rapor (Çeliker ve ark)103 dıĢında, genel olarak güvenilir verilere ulaĢılamaması ve bunun yanında
av filosunun fiili av çabası (faal tekne sayısı), av düzeyleri ve fiyatlardaki belirsizlik, sektörün mikro
ekonomik düzeyde kapsamlı bir nicel değerlendirmesini yapmayı zorlaĢtırmıĢtır. Bu raporda, kapsamlı
bir nicel değerlendirme yerine, özellikle küçük teknelerin faaliyetlerine yoğunlaĢan son bölgesel
analizlerin küçük bir bölümü kullanılmaktadır. Bu analizler saha çalıĢması kapsamında yapılan
görüĢmelerde elde edilen bulgularla tamamlanmaktadır. Eldeki bilgilerden teorik bir ekonomik model
çıkarılabilecek olsa da, numune sayısının az ve verilerin çoğunun sahip olduğu nitel özellik, böyle bir
modelden güvenilir sonuçlar çıkarılmasını engelleyecek ve bu yüzden, yapılan tahminler istatistiki
olarak güvenilir olmadığından bu sonuçların fazla bir değeri olmayacak, daha da kötüsü bu sonuçlar
ters etki yapacaktır. Bu nedenle, bu alanda daha fazla araĢtırma yapılması gerekmektedir.

10.2    SU ÜRÜNLERĠ AVCILIĞININ EKONOMĠK YAPISI

10.2.1 Karadeniz Av Filosu
Karadeniz‘de yaklaĢık 7.200 adet balıkçı teknesi faaliyet göstermektedir; bu sayı, Türk av filosunun
yaklaĢık %40‘ına karĢılık gelmektedir. Toplam avın neredeyse dörtte üçü Karadeniz'den
sağlanmaktadır – bunda en büyük pay hamsi avcılığınındır. Buna ek olarak, Karadeniz, çaça, istavrit,
palamut, mezgit ve lüfer gibi ticari öneme sahip türlerin en çok avlandığı denizdir.104

Çeliker ve ark (2006) tarafından yapılan çalıĢma bu anlamda yararlı bir çalıĢma olup, Karadeniz
balıkçılığının durumunun ayrıntılı bir sosyo-ekonomik analizini yapmaktadır. Söz konusu çalıĢma
geniĢ anket uygulamalarıyla yürütülmüĢtür. ġüphesiz, bulguların sağlamlığı büyük oranda, toplam
tekne sayısı ile ilgili tahminlerin doğru olmasına bağlıdır; bu tahminlerde faal olmayan teknelerin de
hesaba katılmıĢ olabileceği kabul edilmektedir. 2006 yılında hazırlanan bu rapordan elde edilen
önemli bulgular ve sonuçlar sonraki sayfada yer alan Tablo 55‘te özetlenmektedir:
 Ulusal av filosuna yapılan toplam yatırım (yenileme değeri) 1.537 milyar YTL olup, bunun 677
  milyon YTL‘si Karadeniz av filosuna gitmiĢtir;
 Ulusal av filosunun yıllık brüt kazancı 971 milyon YTL‘dir; bunun 413 milyon YTL‘lik bölümünü
  Karadeniz av filosu karĢılamaktadır;
103
   Karadeniz Bölgesi‘nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan ĠĢletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi; Çeliker ve ark, TKB/ TEAE 2006
104
   a.g.e.


                         Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

   Faiz, vergi veya amortisman öncesi kar (FAVÖK) ulusal av filosu için 166 milyon YTL olarak
    gerçekleĢmiĢ, bunun 70 milyon YTL‘si Karadeniz av filosundan sağlanmıĢtır;
   ĠĢ gücü maliyetlerinin kazançlardaki payı ulusal av filosu için 307 milyon YTL olmuĢtur; bunun
    129 milyon YTL‘si Karadeniz av filosuna aittir;
   Ulusal av filosu 606 milyon YTL katma değer üretmiĢtir;105 bunun 257 milyon YTL‘lik bölümü
    Karadeniz av filosundan sağlanmıĢtır.

FAVÖK değeri bütün tekne grupları için pozitif olmuĢtur; en karlı grubu gırgırlar oluĢturmuĢtur.
Ancak, mali oran olarak düĢünüldüğünde, yatırım getirisi ve borcun gelire oranı gırgırlarda en düĢük
düzeyde gerçekleĢmiĢtir. Bununla beraber, çalıĢmada çeĢitli faaliyetlerin maliyetleri (örneğin, gemi
anketleri, karaya çıkarma ücretleri, üyelik aidatları) dikkate alınmamıĢ gibi gözükmektedir; bu
maliyetler küçük teknelerde orantısız bir etki doğurabilmekte ve karlılığı önemli ölçüde
azaltabilmektedir.

Raporda ortaya konulan diğer sorunlar arasında, gırgır teknesi sahiplerinin avlak sahalarına daha
çabuk varmak ve daha kolay avcılık yapmak amacıyla motor güçlerini artırmaya ve elektronik
cihazları daha fazla kullanmaya çalıĢmaları yer almaktadır (bu durum, ―aĢırı yatırım‖ (capital stuffing)
veya ―teknolojik ilerleme‖ – mevcut ruhsat rejimi altında avlanma kapasitesinin artırılması - olarak
ifade edilmektedir).

Ayrıca, kooperatif üyesi olmadıklarından ve diğer iĢlem maliyetlerinin (idari maliyetler, zaman, vb.)
yüksek olmasından dolayı küçük ölçekli balıkçıların çoğunun ÖTV indirimlerinden yararlanamadığı
bilinmektedir. GörüĢme yapılan balıkçıların %52‘si yeterli tazminat verilirse balıkçılığı bırakmaya
gönüllü olduklarını, %85‘i avlarında bir düĢüĢ beklediklerini, %62'si ise balıkçı kooperatiflerinin etkin
olmadığını ifade etmiĢtir.


Tablo 55: Karadeniz Av Filosunun Temel Özellikleri ve Mali Göstergeleri
               Kıyı balıkçılığı                               Çok   amaçlı
                                   Gırgır      Trol
               yapan tekneler                               (Trol/Gırgır)
Tekne Boyu (m)            7.39              27.89       20.58       23.98
Tekne Yaşı (Yıl)           13.1             12.43       16.9        9.5
Motor Gücü (Bg)           39.83              477.86      308.3       403.22
Tekne başına yapılan yatırım    15.802              1.752.729     206.591      473.592
(YTL)
Tekne başına düşen ortalama     2.046              192.333      21.244       29.503
borç (YTL)
Gayri Safi Kazanç (YTL)      19.075              889.949      149.247      198.681
Ortalama Tayfa Payı (YTL)      5.683              260.601      39.641       57.705
    Kaynak: Çeliker ve ark 2006
Karadeniz av filosunun tekne tipi itibariyle 2005 yılı ayrıntılı gelir-gider tablosu Ek 6‘da
verilmektedir.

Bu veriler, o tarihten bu yana, filonun karlılık durumunun değerlendirildiği bir rapor hazırlamak için
kullanılmıĢtır (bakınız Ek 2) Bununla beraber, filonun karlılık durumunun doğru bir değerlendirmesi
ancak filo sınıflandırması yapıldığında, tekne kayıt sistemi tamamlandığında ve av çabası ile ilgili
doğru veriler toplandığında olanaklı olacaktır.

10.2.2 Ege Denizi ve Akdeniz’de Artizanal Balıkçılık
Ege Denizi ve Akdeniz av filosunun ekonomik özellikleri ve performansı, Ünal‘ın106 raporundan

105
   ĠĢleme ve pazarlama yoluyla
106
   Profile of fishery Cooperatives and estimation of Socio-Economic Indicators in Marine Small Scale Fisheries: Case

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                    ġubat 2007
                                       Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

alınan bilgilere göre değerlendirilmektedir. Ünal, çeĢitli limanlarda107 yürüttüğü bir çalıĢmayla
balıkçılığı incelemiĢtir. Ünal'ın raporundan alınan bilgiler Ekim 2006‘da SÇE'nin saha çalıĢmasının
bir parçası olarak yapılan görüĢmelerde ulaĢılan bulgularla tamamlanmıĢ ve desteklenmiĢtir. UlaĢılan
önemli bulgular aĢağıda verilmektedir:

   Balıkçı teknelerinin genelde 5-12 m uzunluğunda, ağaç malzeme ile yapılmıĢ küçük ölçekli
   tekneler olması;
   Teknelerden yarısından fazlasının 15 yaĢından büyük olması;
   Her bir teknenin bir veya iki veya nadiren üç balıkçı tarafından iĢletiliyor olması;
   Av donanımı olarak uzun oltalar ve uzatma ağlarının kullanılıyor ve avlanma Ģekli olarak akĢam
   saatlerinde ava çıkıp, ağları attıktan sonra geri dönülüyor olması. Balıkçılar sabah saatlerinde
   ağlarını toplayıp, avlarıyla birlikte limana geri dönmektedirler;
   Günlük ortalama av miktarının genellikle 2.0 kg ile 7.2 kg arasında değiĢmesi;
   Balıkçıların avladıkları ürünün bir bölümünü genelde evde tüketiyor olması;
   Balıkçıların pay sistemi ile çalıĢıyor olması. Buna göre, elde edilen gelir, iĢletme masrafları ve
   tekne payı düĢüldükten sonra tayfalar arasında paylaĢılmaktadır.

Ünal, teknelerin gelir-gider bilgilerini sunmaktadır. Tablo 56 incelendiğinde, örneklenen beĢ limanda
denizde geçirilen gün sayısının 148 gün ile 224 gün arasında olduğu ancak, fiili CPUE miktarının
denizde avsız geçirilen gün sayısı (29 gün ila 57 gün) itibariyle azalma gösterdiği anlaĢılmaktadır. 108
ĠĢletme masrafları düĢük miktarlarda olup günlük 2.50 ABD Doları ile 8.90 ABD Doları arasında
gerçekleĢmekte, paylaĢılan günlük gelir 7.80 ABD Doları ile 30.20 ABD Doları arasında olmaktadır.


Tablo 56: Küçük Ölçekli Balıkçı Teknelerinin Operasyonel Özellikleri: Ege Denizi - Akdeniz
  ĠĢletme göstergeleri      Foça      Karaburun   Mordoğan Akyaka     Akçapınar   Marmaris
                  Kooperatifi   Kooperatifi  Kooperatifi Kooperatifi Kooperatifi  Kooperatifi
  Tayfa Sayısı (Asgari –
                          (1-2)     (1-3)   (1 -2)     (1-2)    (1-3)
  Azami)            (1-3} 1.5±0.6
                          1.4±0.5    1.9±0.7  1.1±0.2    l.6±0.5   l.3±0.6
  Ortalama±Standart Sapma
  Denizde Geçirilen Gün
                 (60-300)     (70-330)    (30-330)  (100-330)   (100-270)   (50-250)
  Sayısı (Asgari – Azami)
                 184.7±75     192.1±84    219±73   224.2±5 8   185.6±46. 3  147.8±63.7
  Ortalama±Standart Sapma
  Denizde Geçirilen Avsız Gün
                 (0-200)     (10-150)   (5-100}   (0-50)    (2-50)    (2-50)
  Sayısı (Asgari – Azami)
                 29±38.6     57±40     40.4±27.5  11.4±15. 4  18.5±13. 7  15.4±16.5
  Ortalama±Standart Sapma
  Ava Çıkılan Gün BaĢına
  DüĢen ĠĢletme Masrafları
                 (2.1-27.8)    0.7-4.2    2.1-17.6  3.3-18.9    3.0-13.4   2.5-18 .6
  (ABD Doları) (Asgari –
                 6.3±4.8     2.5±0.9    6.6±4.5  8.9±4.2    7.7±2.3   8.5+4.2
  Azami)
  Ortalama±Standart Sapma
  Tekne   BaĢına  DüĢen   16.2       7.8      30.2    25.1     8.0      14. 1
  Günlük Pay Geliri
   (ABD Doları/Gün)

     Kaynak: Ünal (a.g.e.)

En büyük gider kalemlerini yakıt ve iĢ gücü oluĢturmaktadır – bu konu Bölüm 10.7.4‘te ele alınmaktadır
(ayrıca bakınız Tablo 60). Küçük ölçekli balıkçılar pay sistemi ile çalıĢmaktadır; bu, dünyanın diğer
bölgelerindeki küçük ölçekli balıkçılıkta da yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Ancak,
uygulamada, hasılatın genelde düĢük çıkmasından dolayı balıkçılar giderleri azaltmak amacıyla ya
kendi baĢlarına ya da ailenin bir ferdi ile birlikte çalıĢmaktadır. Tablo 57 incelendiğinde, ekonomik
analizde ‗fırsat maliyeti'nin genelde dikkate alınmadığı görülmektedir.109

Studies in Turkey; V. Ünal. Yüksek Lisans Tezi, 2006
107
  Foça, Karaburun, Mordoğan, Akyaka, Akpınar ve Marmaris limanları
108
  Ancak, bu verilerin standart sapma oranları yüksektir
109
  ―Fırsat maliyeti‖ sonraki en iyi alternatif kullanımda kaynağı (buradaki örnekte bu iĢ gücüdür) kullanmama maliyetini


                        Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa KomisyonuTablo 57: Küçük Ölçekli Balıkçı Teknelerinin Gider Kalemleri: Ege Denizi - Akdeniz
                 Tablo XI: Küçük Ölçekli Balıkçı Teknelerinin Gider Kalemleri Toplamı.
                              Kooperatifi
                                             Kooperatifi
                              Karaburun
                       Kooperatifi
                                                    Kooperatifi                                                            Kooperatifi
                                     Kooperatifi
                                                    Akcapınar
                                     Mordoğan
          Toplam giderin
                                                            Marmaris
                                             Akyaka
          dağılımı (%)
                       Foça
          ĠĢletme giderleri     33.6     22.2 31.6          47.1      38.9      45.6
          ĠĢ gücü giderleri     38.1     59.4 43.6          27.1      39.8      33.3
          Tekne giderleri      19.7     11.9 15.4          19.3      12.3      14.3
          Amortisman         6.0     4.7  6.5          5.1       6.6       5.2
          Diğer giderler       0.5     -    -          -        -          -
          Fırsat maliyeti      2.3        2.9          1.4       2.1       1.6
          Kaynak: Ünal (a.g.e.)

Ünal, Gelir-Gider anketinden elde ettiği sonuçları özet olarak sunmaktadır (sonraki sayfada yer alan
Tablo 58). Ünal, anket uygulanan 6 kooperatife bağlı 127 küçük ölçekli balıkçı teknesi arasında sadece
68‘inin (%54) tatminkar mali ve ekonomik sonuçlar elde ettiğini ifade etmektedir. Geriye kalan 59
teknenin amortisman ve faiz sonrası kazancı negatiftir ancak, üç tekne pozitif brüt nakit akıĢına
sahiptir ve iĢletme zararı olan yalnızca dört tekne bulunmaktadır. Foça, Mordoğan, Akyaka ve
Marmaris‘teki küçük ölçekli balıkçılar pozitif ekonomik sonuçlar elde ederken, Karaburun ve
Akçapınar‘daki balıkçıların zarar ettiği görülmektedir. Tekne ve motor yaĢlarına bakılırsa, bunlar
muhtemelen bütünüyle amortize edilmektedir. Küçük ölçekli balıkçılar olasılıkla iĢletme ve gider planı
yapmamakta, daha ziyade ellerinde olanları harcamakta ve gerektiğinde komisyonculardan borç
almaktadırlar. Ünal (2006) bu konuda Ģu tespitleri yapmaktadır:

―…ekonomik koĢullar kötü olduğunda (balıkçıların faaliyetlerini sürdürebilmesindeki) nedenler...
balıkçıların sadece iĢletme giderlerini dikkate almaları (ve) balıkçılığın toplam giderlerini hesaba
katmamalarıdır. ĠĢletme giderleri pay gelirinin altında kaldığı sürece balıkçılar hiçbir zaman mesleği
bırakmayı düĢünmemektedir. Buna ek olarak, daha fazla balık avlama beklentisi taĢırlar. Elbette,
balıkçılığa alternatif gelir getirici kaynakların olmaması, balıkçılık mesleğinin sürdürülmesindeki en
önemli faktördür. Net zarar gösteren küçük ölçekli balıkçı teknelerinin çoğu bütünüyle pozitif iĢletme
gelirine sahiptir‖.

Küçük ölçekli bir faaliyete (tekne, motor ve av donanımı dahil) yapılan ortalama yatırım miktarı 2,705
ABD Doları olmaktadır; en düĢük yatırım Karaburun‘da (1,466 ABD Doları), en yüksek yatırım ise
Mordoğan‘dadır (4,715 ABD Doları). Ünal ayrıca, büyük ölçekli trol teknelerinin çoğunun 15-27 m
boyunda ve motor güçlerinin 145-600 BG arasında olduğunu belirtmektedir. Tekne yapım malzemesi
olarak ağaç ve sac kullanılmakta ve tekneler genellikle tekne kaptanı da dahil olmak üzere 3-5 balıkçı
tarafından iĢletilmektedir. Tekne kaptanları genelde, iĢlettikleri teknenin sahibidirler.

Tablo 58: Küçük Ölçekli Balıkçı Teknelerinin Brüt ve Net Nakit AkıĢı (ABD Doları)

Tablo XIII: Küçük ölçekli balıkçı teknelerinin brüt ve net nakit akıĢı (ABD Doları).
    Ekonomik      Foça       Karaburun Mordoğan             Akyaka         Akçapınar      Marmaris
    performans     Kooperatifi   Kooperatifi Kooperatifi          Kooperatifi      Kooperatifi     Kooperatifi


ifade eder. Tablo 56‘da listelenen gider kalemlerinin tamamı, söz konusu hizmet veya malların rekabet piyasalarından
sağlanması halinde olasılıkla çeĢitli fırsat maliyetlerini gösterecektir. Alıcı, bir ürünü bir kaynaktan almazsa o ürünü bir
sonraki en iyi alternatif kaynaktan alacaktır. Ġkinci kaynak birincisiyle aĢağı yukarı aynı veya tercih edilen alıcının sadece biraz
altında olmalıdır. Yazar, ‗fırsat maliyeti‘ni, alternatif seçeneklere yatırım yapılmamasından doğan gelir kaybı olarak
almaktadır.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                      ġubat 2007
                                         Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

      Üretim   değeri  133.011   27.677.5  161.165.8    144.982.4    75.779.1  53,541.6
      toplamı
      ĠĢletme giderleri  36,941.9   6,691.2   28,763.7    37.918.2     37,357.0  20,074. 8
      ĠĢ gücü giderleri  41.900.6   17.940.1  39.700.4    21.808.6     38.201.3  14.671.2
      Tekne giderleri   21,636.2   3.582.2   14.061.4    15.512.1     11.796.3  6.286.3
      Diğer giderler   559.9    0      0        0        0      0
      Brüt nakit akıĢı  31,9731   -536.0   78.640.3    69.743.5     -11.575.5  12.509.3
      Amortisman     6.558.0   1.417.3   5.899.1     4.116.8     6.401.6   2.267.8
      Tahmini Fırsat   2,487.0   574,5    2.640.2     1.126.8     2.106.7   702.8
      Maliyeti
      Net Nakit AkıĢı   22.928.1   -2,527.8  70.101.0    64 ,499.9    -20,083.8  9,538.7

         Kaynak: Ünal110

 10.2.3 Marmara Denizi Karides Filosu
  SÇE tarafından incelenen üçüncü bir rapor, Marmara Denizi'ndeki karides balıkçılığı hakkındadır.111
  Karides, Marmara Denizi çevresindeki belli baĢlı büyük karaya çıkıĢ limanlarında tekne sahiplerine
  anket uygulamıĢtır. Tablo 59, karides filosunun sahip olduğu temel özellikleri göstermektedir:

 Tablo 59: Marmara Denizi Karides Filosunun Temel Özellikleri
       Tekne Boyu          Küçük              Orta               Büyük
Uzunluk             <9.9m               10- 14.9 m > 15 m
Motor Gücü (Bg)         28 - 135 (mod 85)              205 -410 (mod 325)
                                  90 -145 (mod 120)
Yapım malzemesi         Ağaç                     Sac   (%71.4),
                                  Ağaç (%93), sac (%7)     ağaç
                                       (%28.6)
Ana teçhizat    Radar (%26), sonar (%11), Küçük         teknelerle Teknelerin    büyük
          pusula (%23), telsiz (%26), karĢılaĢtırıldığında   daha çoğunluğunda ana teçhizat
          ırgat (%93%), ağ makarası fazla teknede ana teçhizat kuruludur
          (%75.6)           kuruludur
Tekne Yaşı (Yıl)  16.3            11.5              10
Tekne başına düşen 1.7             2.6              3.4
tayfa sayısı
  Kaynak: Karides (a.g.e.)

 Karides aşağıdaki bilgileri vermiştir: “av sezonunda avlanan günlük ortalama karides miktarı küçük
 ölçekli teknelerde 24.6 kg; orta ölçekli teknelerde 27.3 kg; büyük ölçekli teknelerde 32.8 kg olmuştur.
 Av süresi hava koşulları ve tekne boylarına göre değişmektedir. Büyük tekneler olumsuz hava
 koşullarında da ava çıkabilmekte (167 gün) ve bu dönemlerde avlanan karides miktarı düştüğünden
 ürünlerini görece yüksek bir fiyattan (3.840.000 TL/kg) satabilmektedir. Küçük tekneler genelde
 avlarını düşük bir fiyat düzeyi yakalayabilmektedir (%17.4). Buna ek olarak, tekneler arızi avlardan
 kazanç sağlamaktadır.”
 110
    a.g.e.
 111
    Marmara Denizi Karides Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı; Karides, Tez Taslağı, 2006


                        Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
Tablo 60: Karides Filosu – Ortalama Tekne Verileri (Av Miktarı, Fiyatlar, Gelir) ve Pazarlama
  Kanalları
          Av     Av                       Pazarlama Kanalları (%)
 Tekne                  Toplam    Fiyat    Ortalama
          Miktarı   Süresi                     Kayık Kabzımal Kooperatif
 Boyutu (m)               Kg/yıl    YTL/kg   Gelir (YTL)
          kg/gün   (Gün)
<-9.90       24.6    114   2.804     3.27         9.170  12.5   82.7        4.8
10.0-14.90     27.3    126   3.440     3.43         11.799  14.6   73.0        12.4
15.0-<       32.2    167   5.478     3.84         21.035  16.3   69.2        14.5
Ortalama      26.8    125   3.394     3.41         11.563  13.9   76.7        9.4
Kaynak: Karides (a.g.e.)

Karides filosunun gelir-gider bilgileri Tablo 60 ve 61‘de özetlenmektedir. En büyük gider kalemini
yakıt oluĢturmakta, onu iĢ gücü ve bakım giderleri takip etmektedir. Faiz, vergi ve amortisman öncesi
kar (FAVÖK), tekne büyüklük gruplarına bağlı olarak 3.538 YTL ile 9.902 YTL arasında
değiĢmektedir. Balıkçılar tayfa sayısına göre belirlenen pay esasıyla ücret almaktadır. ĠĢletme giderleri
düĢüldükten sonra geriye kalan saf hasıla tekne ve tayfa payı olarak eĢit Ģekilde dağıtılmaktadır.

Tablo 61: Karides Filosu – Tekne Gelir-Giderleri (2004 yılı Ortalama DeğiĢken Masraflar, Gayri
  Safi Üretim Değeri ve Brüt Kar)
Gelir-Gider (tekne başına)          Tekne Büyüklük Grupları
(Türk Lirası, TL x 1.000)
                       <9.90          10.0-14.90       15.0>

Akaryakıt gideri               3,304,860        6,176,080       8,792,550
Tekne bakım gideri              685,000         1,230,000       1,815,000
Ağ bakım gideri               450,000         450,000        450,000
ĠĢ gücü gideri                1,724,770        1,273,677       1,800,437
Ambalaj-kasa gideri                         -           -
Buz gideri                  -            -           -
Kumanya gideri                Kendisi         Kendisi        Kendisi
Pazarlama gideri               -            -           -
SatıĢtan kesintiler             -            -           -
Liman bağlama gideri             -            -           -
Cezalar                   -            -           -
Kooperatif kesintisi (%2)          183,382         235,984        420,710
A: Giderler Ara Toplamı           6,348,012        8,365,741       13,278,697
ÇeĢitli giderler (‗A‘ x 0.05)        317,401         418,287        663,935

Yönetim gideri (‗A‘ x 0.03)         199,962         263,521        418,279
Sermaye faizi (Giderler toplamı + ÇeĢitli
                       133,308         175,681        278,853
giderler) x 0.02
B: Değişken Masraflar Toplamı        6,998,683        9,223,320       14,639,764
C: Avlanan Balık Miktarı (Kg)        2,804,000        3,440,000       5,478,000
Ortalama Üretim Maliyeti (YTL/kg)
                       2.49          2.68          2.67
Karides
D: Satış Fiyatı (YTL/kg) Karides       3.27          3.43          3.84
E: Gayri Safi Üretim Değeri YTL-
                       9,168,000        11,799,200       21,035,520
Karides Geliri (‗D‘ x ‗C‘)
F: Gayri Safi Üretim Değeri YTL-
                       1,368,000        2,142,000       3,507,000
Diğer Balık Geliri
G: Toplam Gayri Safi Üretim Değeri,
                       10,537,080       13,941,200       24,542,520
YTL (‗F‘+‘E‘)
H: Brüt Kar, YTL (‗G‘-‘B‘)          3,538,397        4,717,970       9,902,756
Açıklamalar: Akaryakıt gideri = Küçük 23.3 lt/gün; orta 31.6 lt/gün; büyük 40.5 lt/gün. 1 lt mazot: 1.3 YTL; Ağ bakım


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                       ġubat 2007
                                          Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

gideri: 30 paket/ yıl 1 paket: 15 YTL; ĠĢ gücü (tayfa) gideri: Toplam Gelir – (Mazot + %50 tekne payı) = x/ tayfa sayısı
Kaynak: Karides112


10.3   YETĠġTĠRĠCĠLĠK SEKTÖRÜNÜN EKONOMĠK YAPISI

YetiĢtiricilikle üretimin toplam su ürünleri üretimine katkısı 1986'da %0.5 iken bu oran 2006‘da
%21.7‘ye (yetiĢtiricilikle üretim verileri Bölüm 8.4‘te verilmektedir) yükselmiĢtir. 2005 yılında,
yetiĢtiricilik sektörünün ürettiği katma değer yaklaĢık 704 milyon YTL olarak tahmin edilmektedir.
2005 yılında, toplam su ürünleri üretiminin (miktar itibariyle) %78‘si avcılık, %22‘si yetiĢtiricilikten
sağlanmıĢtır. Değer itibariyle bakıldığında, bu oranlar sırasıyla %69 ve %31‘dir.

Yıllık toplam ortalama 10 milyon YTL belediye ve mülki idarelerce kira bedeli olarak alınmaktadır;
bunun 6 milyon YTL‘si balık çiftliklerinin kurulduğu deniz alanları, 4 milyon YTL‘si ise içsu
(nehirler, göl ve göletler, vb.) kira bedelidir.

Türk su ürünleri yetiĢtiriciliği sektörü hakkında ayrıntılı ekonomik ve mali bilgilere çok fazla
ulaĢılamamaktadır. Deniz kültür balıkçılığı yapan iĢletmeler iki grupta toplanmaktadır: yıllık üretim
miktarları 100 mt‘den az olan ve büyümek için sermayeleri bulunmayan küçük Ģirketler; güçlü
sermaye ve yüksek yatırım desteğine sahip büyük Ģirketler. Sektörün geliĢme gösterdiği ilk yıllarda
(10 yıldan daha uzun bir süre önce), üreticiler kredi almakta zorluk çekmekteydi. Çünkü bankalar
sektörün taĢıdığı yüksek risklerden dolayı dikkatli davranmak istiyorlardı (sektörün taĢıdığı riskleri net
olarak bilmiyorlardı). Bugün, bu pek söz konusu olmamaktadır.

Türkiye‘deki deniz yüzey alanı kiraları diğer ülkelere göre yüksektir (Türkiye‘de hektar baĢına 2,200
Avro iken Yunanistan‘da hektar baĢına sadece 10 Avro'dur); bununla beraber, Ģirketlerin kiraladıkları
deniz yatağından daha fazlasını gayri resmi yollardan kullandıkları anlaĢılmaktadır. ġu anda,
kiralanan toplam alanın mevcut üretim kapasitesinin iki katı olduğu söylenmektedir. Bunun nedeni,
Ģirketlerin gelecekte büyüme planları yapmasıdır.

Sermaye yatırımı için baĢlangıçta herhangi bir devlet sübvansiyonu verilmemektedir ancak, üretimde
0.32 YTL/kg‘lik (faturalanan fiyat) bir sübvansiyon söz konusudur. Bu anlamda, bir rapordan113
bahsetmek yararlı olacaktır. Söz konusu rapor, Türkiye'nin sektördeki en büyük rakibi olan
Yunanistan'da sektörün yararlandığı yardımları göstermektedir. Bu yardımlar, bir AB ve Yunanistan
devlet eĢ finansmanı kombinasyonu çerçevesinde verilmiĢtir. AĢağıda rapordan yapılan alıntı
verilmektedir:


“FIFG programının geçtiğimiz 20 yılda yetiştiricilik sanayisinin hızlı büyümesindeki rolü şüphesiz
çok büyük olmuştur... 1994-1996 döneminde Yunanistan'da kültür balıkçılığı projelerine 116.5 milyon
Avro destekleme yapılmıştır. Programlama döneminin sonunda 162 (yeni) yatırım projesine toplam
84,302,3432 Avro‟luk destekleme yapılmıştır… Bu destekleme ile birlikte üretim kapasitesinde 8.754
mt büyüme gerçekleşmiştir…Öte yandan, yavru üretim kapasitesi de artarak 16.3 milyon daha fazla
yavru balık üretimi gerçekleştirilmiştir. …(ayrıca) toplam 16,983,131 Avro tutarındaki bir destekleme
ile 49 (mevcut) tesiste iyileştirme (hijyen, güvenlik ve çevre alanlarında) sağlanmıştır. 2000-2006
programlama dönemi için, Yunanistan'da kültür balıkçılığı projelerine yaklaşık 120 milyon Avro‟luk
destekleme yapılmıştır. Bu tutar, Operasyonel Program çerçevesinde yapılan toplam destekleme
miktarının neredeyse %40‟ına karşılık gelmektedir.”

 “2003 yılı Eylül sonu itibariyle... seçilen 133 projeye toplam 59,657,325 Avro'luk destekleme

112
  a.g.e.
113
  Avrupa Komisyonu Su Ürünleri ve Denizcilik ĠĢleri BaĢkanlığı‘na sunulan, 'Study of the market for aquaculture
produced sea bass and sea bream species' (YetiĢtiricilikle üretilen levrek ve çipura türleri için piyasa çalıĢması) baĢlıklı rapor,
Nisan 2004 Stirling Üniversitesi, Pazarlama Bölümü ve Kültür Balıkçılığı Enstitüsü


                        Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

yapılması onaylanmıştır. Bu projelerden 59‟u üretim kapasitesinin artırılmasını hedefleyen projeler
olmuştur. Söz konusu 59 projenin toplam bütçesi 32,036,207 Avro olup bu tutarın 14,416,293
Avro‟luk bölümü Kamu Harcamalarına gitmiştir. Özellikle, bu projelerin yıllık üretim kapasitesini
deniz balıklarında 7,077 mt, içsu balıklarında 768 mt, çift kabuklu istiridyelerde 1.456 mt artırması
beklenmektedir; yavru balık üretiminde de toplam 31 milyonluk artış beklenmektedir. Dahası,
„Üretim kapasitesini artırmadan mevcut tesislerin modernizasyonu‟ Projesi kapsamında 71 balık
çiftliği (deniz ve içsu) ile 6 istiridye çiftliği seçilmiş ve destekleme için onay almıştır. Bunların toplam
gideri 27,621,118 Avro olup, toplam 12,425,503 Avro (Kamu Harcamaları) destekleme yapılacaktır.”

ġu anda, Türk balık çiftliklerinin ürünlerini, Taze balık piyasasına sunulmak üzere üretilen küçük
balıklar oluĢturmaktadır. Montfort114 Ģunları ifade etmektedir: “levrek sanayisi, rekabetçi fiyatlarla
fileto üretmekte zorlanmaktadır. Büyük balıkların üretim maliyeti ve levrek filetosundan elde edilen
verim, bu şekilde ürün çeşitliliğinin sağlanması bakımından caydırıcı olmuştur.. Ancak, çoğu piyasada
gerçek bir talep söz konusudur. Kuzey Avrupa ülkeleri bütün halde, pazarlama büyüklüğündeki
ürünleri tercih etmemekte, Güney Avrupa ülkeleri ise daha çok hazırlaması kolay ürünleri tercih
etmektedir. Levrek için talep olan piyasalarda bile, tüketicilerin bir bölümü bütün halde balıkları
tercih etmemektedir. Bunun nedeni, tüketicilerin bütün halde balıkları pişirmenin fileto halindeki
balıklara göre daha zor olduğunu düşünmesidir.” Burada, yetiĢtiricilik sektörünün geliĢim
gösterebileceği ve girebileceği piyasalar bulunduğu görülmektedir - daha önce Bölüm 8‘de ele alındığı
üzere.

Türkiye‘de yetiĢtiricilikle üretilen ürünlerin çoğunluğunu küçük pazarlama büyüklüğüne sahip
balıklar oluĢturmaktadır (bakınız Tablo 62) ancak, Türkiye yetiĢtiricilik sektöründe rakibi olan
ülkelere göre daha yüksek bir verimlilik (kiĢi baĢına) elde etmektedir (bununla beraber, raporu
hazırlayanlar Türkiye‘de örneklem büyüklüğünün küçük olduğuna iĢaret etmektedir) – bakınız Tablo
63 ve 64. 2002 yılında, Türkiye ayrıca, çiftlik öncesi üretim maliyetlerinde güçlü bir rekabet düzeyine
sahip olmuĢtur. Bununla birlikte, ekonominin son dönemde güçlenmesiyle beraber bu rekabetçi
avantajın zayıfladığı söylenebilir. Levrek ve çipura yetiĢtiriciliğinin ekonomik yapısı ayrıca son
dönemde yem fiyatlarında meydana gelen artıĢtan olumsuz etkilenmiĢtir. Yem fiyatlarındaki bu artıĢın
gerisinde Güney Amerika batı kıyılarında kötü bir hasat dönemi geçirilmiĢ olması ve dünya genelinde
balık unu ve yağına olan yoğun talep bulunmaktadır. Uluslararası balık unu fiyatı olan FOB Lima
(%65 proteinli un için) fiyatı Ağustos 2005‘te 620 ABD Doları/mt iken, Mayıs 2006‘da 1,300 ABD
Doları/mt‘ye yükselmiĢtir. FOB Lima fiyatı Ekim‘de 1,000 ABD Doları/mt idi.115 Aynı aylarda
ambalajsız balık yağı fiyatları sırasıyla 550 ABD Doları, 710 ABD Doları ve 650 ABD Doları
olmuĢtur.


Tablo 62: Boy Grupları Ġtibariyle Türkiye Levrek ve Çipura Üretiminin Analizi

   Tablo 12: Türkiye’de boy grupları itibariyle üretimin analizi
Levrek                                       Çipura
Her bir boy grubundaki üretim yüzdesi
Yıl     200-300    300-400   400-600  600-800   800-1000  >1000  300-400  400-500  >500gr
2000     %15,0     %40,0    %30,0   %10,0    %5,0    %0,0  %90,0   %10,0   %0,0
2001     %15,0     %40,0    %20,0   %10,0    %10,0   %5,0  %90,0   %10,0   %0,0
2002     %15,0     %40,0    %20,0   %10,0    %10,0   %5,0  %95,0   %5,0   %0,0
   Kaynak: ülke raporu
    Kaynak: Stirling Üniversitesi, 2004116

Tablo 63: Levrek ve Çipura Üretim Çiftliklerinin Ġstihdam Yapısı ve Verimliliği
              Tablo 23: İstihdam ve verimlilik
             Personel    Personel   Üretim (t)      KiĢi baĢına düĢen

114
   a.g.e.
115
   Kaynak: Hammersmith Markets Limited, Ġngiltere
116
   a.g.e.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                      ġubat 2007
                                         Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

             Ülke       (TZE’ler)               üretim (t)


             Kıbrıs      73       1.682         23.0
             Fransa      405      8.091         20.0
             Yunanistan    3.138     65.000         20.7
             İtalya      2.153     18.600         86
             Portekiz     146      2.662         18.2
             İspanya     800      15.432         19.3
             Türkiye     855      28.220         33.0
             Toplam      7.570     139.687        18.45
              Kaynak: ülke raporları
            Kaynak: Stirling Üniversitesi, 2004117

Tablo 64: Levrek ve Çipura için KarĢılaĢtırmalı Çiftlik Öncesi Üretim Maliyetleri (Avro/Kg)

        Tablo 25: Levrek ve çipuranın çiftlik öncesi üretim maliyetleri (Avro/kg)

               Yunan Ġtalya Ġspa Fransa Portekiz Türkiye        Ortalama  Toplam   maliyet
               istan    nya                          %’si
               2002 2000 2002 2000   2002   2002
    doğrudan
    maliyetler
    Yem(1);       1.68   1.50   1.46  1.41   1.30   1.65    1.50    %35
    yavru        0.67        0.79  0.91   0.79   0.65    079    %19
    iĢ gücü       0.55   1.10   0.50  1.07   0.75   0.30    0.71    %17
    paketleme      0.25   0.25   X 42  0.62        0.25    0.30    %7
    diğer(2)       0.27   0.10   0.50       1.00   0.13    0 33    %3
    Ara Toplam      3.41   3.85   3.67  4.01   3.64   2.96    3.63    %86

    dolaylı       0.49   0.42   0.48  0.19   1.40   0.70    0.61    %14
    maliyetler(3)

    TOPLAM       3.90   4.27  4.15 4.20    5.24   3.68    4.24      %100
     Kaynak: Ülke raporları
     Açıklamalar:
     (1) tahmini maliyetler, ortakların kendi hesaplamalarından dolayı düzensizlikler içerebilir
     (2) bazı ülkelerde paketleme maliyeti de dahil edilmektedir
     (3) kaynaklar ve amortisman arasında farklı muhasebe yöntemleri kullanılabilir/ tespit edildiği yerlerde finans
       maliyetleri dahil edilmiĢtir
     (4) levrek ve çipura ortalama maliyetleridir, Boy 350-400 gr

      Kaynak: Stirling Üniversitesi, 2004118

10.3.1 Orkinos Besiciliği
Orkinos besiciliği 2002 yılında üç Ģirketle baĢlamıĢ, 2004 yılı itibariyle alandaki Ģirket sayısı altıya
yükselmiĢtir. 2002‘de, FOB ihracat fiyatı, 20 ABD Doları/kg Ģeklinde gerçekleĢmiĢtir. Üretim arttıkça
ihracat fiyatı düĢmüĢ ve piyasada rekabetin artmasıyla birlikte dengeye oturmuĢtur. 2004'te, ortalama
12 ABD Doları/kg ihracat fiyatıyla 4.109 mt ürün ihraç edilmiĢtir. 2005‘te bu rakamlar sırasıyla 13
ABD Doları/kg ve 3.436 mt olmuĢtur. 2006/2007 hasat sezonunda fiyatın (devam ediyor) 13 – 14
ABD Doları/kg aralığında oluĢması beklenmektedir. 2005 yılı rakamlarına göre, orkinos besiciliği
sanayisi bölgede toplam 45.0 milyon ABD Doları toptan satıĢ değeri yakalamıĢtır. ġu anda,
havayoluyla aydı 20-30 mt ürün Japonya‘ya ihraç edilmekte, geriye kalan miktar dondurulmuĢ ürün
olarak (bütün halde veya fileto halinde) satılmaktadır.

Sektörde güven arttıkça ve daha çok değer getiren ihracat fırsatları keĢfedildikçe, bu saniyeye yönelik
ilgi ve yatırım olasılıkla artacaktır. Son yıllarda, bir Ģirket tekne ve deniz kafesine 50-60 milyon ABD
117
   a.g.e.
118
   a.g.e.


                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

Dolarlık yatırım yapmıĢtır ve Ģu anda 86 kiĢi çalıĢtırmaktadır. Orkinos yetiĢtiriciliğindeki doğrudan
istihdamdan ayrı olarak, orkinos besiciliği sanayisi ayrıca avcılık sektöründe çok kiĢiye destek
sağlamaktadır ve o sektörde her biri 25 tayfa çalıĢtıran 70 tekne faaliyet göstermektedir. Buna ek
olarak, yem balığına olan sürekli talep Türk pelajik sektörü için önemli bir gelir kaynağı
oluĢturmaktadır. YetiĢtirilen orkinosa ağırlığının beĢ katı yem verilmekte, 600 ABD Doları/mt
(sardalya) ve 500 ABD Doları/mt (uskumru) yem maliyeti oluĢmaktadır.

10.4     ĠÇSU ÜRÜNLERĠ AVCILIĞI VE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNĠN EKONOMĠK YAPISI
Ġçsu ürünleri avcılığı ve yetiĢtiriciliğinin ekonomik yapısı ile genelde elde sınırlı miktarda veri veya
yayımlanmıĢ bilgi bulunmaktadır. Eldeki veriler de tamamen TKB‘den (TÜGEM Su Ürünleri
YetiĢtiriciliği Dairesi) alınan verilerdir.
Bir alabalık üretim çiftliğinin üretim maliyetleri genelde aĢağıdaki Ģekilde olmaktadır (2002 öncesi
verilere göre):

   Yem:              2.2 YTL/kg
   Yavru balık:          0.35 YTL/kg
   Pazarlama:           0.30 YTL/kg
   ĠĢ gücü:            0.45 YTL/kg
   Diğer giderler:119       0.25 YTL/kg

Toplam üretim ve pazarlama maliyeti 3.35 YTL/kg‘dir (bütün halde ıslak balık ağırlığı); yem
maliyetleri, toplam maliyetin %65‘idir. Bu miktar, ortalama satıĢ fiyatı olan 5.0 YTL/kg ile
karĢılaĢtırmaya değerdir (bakınız Tablo 35).

ġu anda, en fazla içsu üretimi Doğu Anadolu Bölgesi‘nde gerçekleĢtirilmektedir; miktar itibariyle
%38 ve değer itibariyle %33 (2005 verileri). En önemli tür Ġnci kefalidir (ticari amaçla istihsal edilen
en önemli türler hakkında daha fazla bilgi edinmek için bakınız Bölüm 7.2 ve Tablo 35). Sazan,
içsularda eskiden beri yetiĢtiriciliği yapılan en önemli türdür ancak, avlanan sazan miktarının çok fazla
ve sazanın piyasa fiyatının düĢük olmasından dolayı, Ģu anda, gökkuĢağı alabalığı yetiĢtiriciliği
yapılan en önemli tür haline gelmiĢtir. GökkuĢağı alabalığı üretim miktarı 1996'da yıllık 20.000 mt'nin
altında iken Ģu anda 50.000 mt civarındadır (bakınız Tablo 41).

Ġçsularda kurulu balık çiftliklerinin (alabalık ve sazan çiftlikleri ve bir yılan balığı çiftliği) toplam
sayısı ile ilgili bilgiler Tablo 43‘te verilmektedir; söz konusu çiftliklerin %57'si yıllık 10 mt'nin altında
kapasite ile üretim yapmaktadır. Mevcut çiftliklere ek olarak, 361 yeni çiftlik yatırım aĢamasındadır
(Bölüm 8.4‘te bu sayı ‗300‘ün üzerinde olarak belirtilmektedir); bu çiftlikler faaliyet geçtiğinde
üretim kapasitesi yaklaĢık 12.000 mt/yıla çıkacaktır ve kurulacak olan 85 kuluçkahanede yıllık 45
milyon balık yavrusu üretilmesi planlanmaktadır.

Ġçsuları daha verimli kullanmak ve su ürünleri üretimini geliĢtirmek amacıyla, 1994 yılında TKB
(TÜGEM) ve DSĠ arasında yapılan bir protokolle baraj gölleri çelik ağ kafeslerde kültür balıkçılığına
açılmıĢtır. Söz konusu protokolde Aralık 2004‘te yapılan bir revizyonla, içsu kültür balıkçılığı için
kullanılabilecek toplam baraj gölü alanı %1‘den %3‘e yükseltilmiĢtir. Ayrıca, aynı revizyonla, yarı
entansif ve ekstansif kültür balıkçılığı yapılmasına da izin verilmiĢtir. 2006 yılı Haziran sonu itibariyle,
baraj göllerinde 107 mash kafes iĢletmesi faaliyet göstermekteydi. Bu iĢletmelerin toplam yıllık üretim
kapasitesi 10.000 mt idi. Ġçsu kültür balıkçılığına ayrıca destek sağlamak ve kırsal ekonomiye katkı
yapmak için DSĠ, eski Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TKB‘ye bağlıydı) ve TÜGEM arasında
2004 yılında yapılan bir protokolle yarı entansif ve ekstansif kültür balıkçılığının desteklenmesi
amaçlanmıĢtır. 2006 yılı Haziran sonunda, 16 üretim projesine ve 80 gölette üretim yapılmasına onay
verilmiĢtir.119
   ġebeke altyapı giderleri, aĢı, vb.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                 ġubat 2007
                                    Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

10.5 SU ÜRÜNLERĠ ĠġLEME VE PAZARLAMASININ EKONOMĠK YAPISI
ĠĢleme faaliyetleri bütün ayrıntılarıyla Bölüm 9.5‘te açıklanmaktadır. Su ürünleri sektörünün diğer
alanlarında olduğu gibi, yatırım maliyetleri ve karlılık da dahil olmak üzere su ürünleri iĢleme
sanayisinin ekonomik yapısı ve finansmanı hakkında genel bir bilgi eksikliği söz konusudur.
GeçmiĢte, su ürünleri iĢleme sanayisinin ekonomik geliĢiminin önündeki en büyük engel, yerli
tüketicilerin taze balığa olan taleplerinin düĢük olmasıydı. Sonuç olarak, iç piyasalara yönelik, gerek
avcılık sektörü gerekse yetiĢtiricilik sektöründen gelen katma değerli ürünlerdeki geliĢme görece az
olmuĢtur.

Önemli pelajik türlere bakıldığında, av sezonu kısa sürmekte, bu durum da iĢleme kapasitesinin
potansiyel geliĢimi üzerinde etkili olmaktadır. Ġyi geçen av sezonlarında, avlanan hamsinin önemli bir
bölümü balık unu ve yağı üretimine yönlendirilmektedir. Sonuç olarak, ilk satıĢ fiyatı düĢmekte ve
beklenen azami ekonomik potansiyel sağlanamamaktadır. Buna ek olarak, balık unu sanayisinden
gelen talep nedeniyle aĢırı avlanma söz konusu olmaktadır; balık unu sanayisinin küçük balıkları
almaları nedeniyle bu durum daha da kötüleĢmektedir.

Avlanan hamsinin tamamının gerek yerli tüketiciye sunularak gerekse ihraç edilerek tamamen insan
tüketimine yönlendirilmesi su ürünleri iĢleme sanayisi için piyasa geliĢiminin önündeki önemli bir
zorluğu oluĢturmaktadır. Av çabasının etkin Ģekilde düzenlenmesinin sağlanması ve asgari ağ gözü
açıklıklarının kullanılması yatırımcıların güvenini büyük ölçüde artıracaktır. Gırgır teknelerinin
avlanma kapasitesinde yapılacak belirgin bir azaltma ve insan tüketimine yönlendirilen ürünlerin
birinci kalitede ürünler olmasını sağlamak için tekne sistemlerinin modernizasyonunun yapılması da
bu geliĢim stratejisinin uygulanmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, iĢleme sektörü için, taze
hamsinin fiyatı (1.000 YTL/mt) ile balık unu üretimine giden hamsinin fiyatı (70 YTL/mt) arasındaki
farklılığı lehine çevirebileceği bir durum söz konusudur. Özellikle üretim miktarının zirveye ulaĢtığı
sezonlarda taze hamsinin dondurulması iĢleme sanayisine daha dengeli arz sunulmasını ve avcılık
sektöründeki üreticiler için daha adil bir ilk satıĢ fiyatı (Tablo 65‘te verilen verilere göre 670 YTL/mt)
oluĢmasını sağlayabilecektir.

Tablo 65: Hamsi için Tahmini Dondurma ve Depolama Maliyetleri (YTL/kg)
                  Hammadde           0.67
                  Plaka             0.13
                  Ambalajlama          0.12
                  Kapak             0.02
                  Etiket            0.04
                  Palet             0.02
                  Gümrük            0.01
                  ĠĢ gücü            0.02
                  Elektrik           0.03
                  Yönetim.           0.05
                  Hizmetler           0.02
                  Yemek             0.02
                  Toplam (YTL/kg)        1.14
(Varsayım: her kutuda 15 kg balık olmak üzere 500 kutu, 10 YTL/kutu)
              Kaynak: Pers Comm., 2006

Su ürünleri iĢleme sanayisinin önündeki bir baĢka zorluk, yetiĢtiriciliği yapılan türler için katma
değerli ürünlerin geliĢtirilmesidir - ihracata yönelik katma değerli ürünlerin hazırlanması seçeneği de
göz önünde bulundurularak dondurulmuĢ fileto üretiminin gerçekleĢtirilmesi düĢünülmeli. Su
ürünlerinin pazarlanması ve dağıtımındaki en önemli sorun, toptan satıĢ hasılatının düĢük olmasıdır.
Bunun arkasında yatan nedenler arasında, geleneksel satıĢ sistemlerinin devam ettirilmesi, oligopsoni
                    Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

piyasa gücünün120 olduğu bir ortamda balıkçıların fiyat alıcılar olması ve bunların yanında balıkçıların
kredilerden kısıtlı oranda yararlanabilmesi ve yönetim becerisi eksikliği yer almaktadır. Üretici
Örgütlerinin kurulmasıyla beraber balıkçıların gelirlerinde iyileĢme sağlanması beklenmektir. Üretici
Örgütleri balıkçı temsilcilerinin mali gücünü artıracak ve sonuç olarak iĢletme kabiliyetlerinin
güçlenmesini sağlayacaktır.

10.6    YARDIMCI SANAYİLER
AĢağıdaki yardımcı sanayiler, su ürünleri sektörünün ulusal ekonomiye katkısını artırmaktadır:

Gemi Yapım
Türkiye‘de, 18 adet balıkçı gemisi tersanesi vardır; bu tersanelerden sekizi Trabzon'dadır. GörüĢülen
tersane sahiplerinden biri (60 kiĢi çalıĢtırmaktadır), Türkiye‘de balıkçı gemisi yapımının çok iyi
gelecek vaat etmediği ve kendisinin de farklı iĢ kollarına kaymayı düĢündüğünü ifade etmiĢtir. 50 m
uzunluğundaki, 3 ana motoru, 4 jeneratörü, hidrolik motorları, radarları ve sonar teçhizatı olan bir
geminin yapım maliyeti 3 milyon ABD Dolarını bulmaktadır.

Ağ Yapımı
Balık ağlarına yüksek bir talep olsa da, yerli balık ağı üreticileri, ucuz ithal balık ağlarıyla rekabet
etmekte zorlanmaktadır. Balık ağı üretin bir Ģirket son yıllarda 150 ila 100 iĢçisini iĢten çıkarmıĢtır -
iĢçi çıkarmalar olasılıkla devam edecektir.

10.7    SOSYAL KONULAR
Eskiden beri, balıkçılık yönetimi tek bir Ģeyi hedeflemiĢtir: balık stoklarını korumak. Günümüz balıkçılık
yönetiminde bu hedef geniĢletilerek balıkçı refahı, ekonomik verimlilik, kaynak tahsisi ve çevre
koruma gibi ilave ekonomik, sosyal ve çevresel hedefleri de kapsar hale getirilmiĢtir. Bu bağlamda,
kapsamlı bir balıkçılık yönetim rejiminin uygulanmasında bir girdi olarak su ürünleri ile ilgili daha
eriĢilebilir ve doğru sosyo-ekonomik ve ekonomik verilere ihtiyaç olduğu açıktır.

Son yıllarda Barselona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalıĢmada (Ünal, 2006),121 Franquesa ve
ark122 tarafından önerilen metodoloji kullanılarak çeĢitli sosyo-ekonomik göstergeler
hesaplanmıĢtır.Ulusal göstergeler, su ürünleri sektörünün ulusal ekonomide önemli bir yeri olmadığı,
sektörün GSYH‘ye katkısının sadece %0.2 olduğunu göstermektedir. Söz konusu çalıĢmada yer alan
temel göstergeler aĢağıda verilmektedir:
120
   Oligopsoni, belirli bir piyasanın önemli bir bölümünü kontrol eden sınırlı sayıda alıcı bulunması anlamına gelir (monopsoni (tek alıcı) ve
oligopoli (sınırlı sayıda satıcı) ile karĢılaĢtırın). (açıklama: monopoli/ monopsoni, %30‘un üzerinde pazar payına sahip olma olarak tanımlanabilir
121
  a.g.e.
122
  Franquesa, R. 2001. Methodology and use of Socio-Economic Indicators for Managing Fisheries; OECD Balıkçılık Komitesi,
AGR/FI(2001)12/Kısım 1

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                       ġubat 2007
                                          Su Ürünleri Müktesebatı Uyum MerkeziTablo 66: Ulusal Göstergeler - Türkiye, 2002123
            Göstergeler - Kalemler          Birim           Sonuçlar
            Görünürdeki Tüketimin Ağırlığı      kg/kiĢi        6.7
            Görünürdeki Tüketimin Değeri       $/kiĢi         9.2
            Su Ürünleri Ticari Denge         $           -77.973.606
            Oran Su Ürünleri Ġstihdamı        %           0.002
            Ekstraversiyon Oranı           %           0.2
            Su Ürünlerinin GSYH‘ye Katkısı      %           0.002
            Oran Hasat Değeri            %           96.0
            Oran Hasat Ağırlığı           %           89.7
               Kaynak: Ünal, 2006

Sosyal konular, su ürünleri sektörünün analizi ve sektörün stratejik planlamasında çok önemli bir yere
sahiptir. GeçmiĢte balıkçılık geliĢtirme ve yönetiminde yaĢanan baĢarısızlıkların birçoğu, politika
yapıcıların sektördeki kiĢilerin yaĢamlarındaki sosyal ve kültürel faktörleri ve bunların su ürünlerine
yönelik müdahalelere olan etkilerini anlayamamıĢ olmalarına bağlanmıĢtır (Townsley, 1998).124
Aslında, sektör planlaması sürecinin – bu sektör çalıĢmasının hazırlanması bu sürecin önemli bir
parçasını oluĢturmaktadır – en büyük amacı esas olarak, ulusal refahın sağlanmasıdır. Bu amaç,
(örneğin) sürekli ekonomik reform, daha iyi gıda güvenliği veya sosyal ve tarım/kırsal kesimin
geliĢmesinin sağlanması olarak tanımlanabilmektedir.

Balıkçılık kesiminin sosyal yapısı, kaynak kullanımını düzenleyen kurumlar, kaynak kullanıcıları
arasındaki karar alma kalıpları veya balıkçı kesiminin sahip olduğu tarihsel ve kültürel arka plan gibi
unsurların tamamı su ürünlerinde yeniliklerin algılanmasında veya yönetim giriĢimlerinin kabul
edilme Ģekli üzerinde – bu yenilik veya giriĢimlerin analistler ve karar alıcılar için ne kadar uygun
olduğuna bakılmaksızın – çok önemli bir etkiye sahiptir.

10.7.1    Su Ürünleri Ġstihdam Yapısı
Su ürünleri sektöründe doğrudan istihdam edilen kiĢi sayısı tahmini olarak 105.956‘dır. En fazla kiĢi,
çıkarmaya dayalı balıkçılık (extractive) sektöründe istihdam edilmektedir. 2005 yılında bu sektörde
95.037125 ruhsatlı balıkçı faaliyet göstermekteydi (bunlardan 87.303‘ü denizler, 7.734 ise içsularda
faaliyet göstermektedir). Ruhsatlar beĢ yıllığına verildiğinden bu rakamlar gerçek rakamların biraz
üzerinde olabilir; yine de çıkarmaya dayalı balıkçılık sektörünün birçok kıyı bölgesinin kırsal
alanlarında önemli bir istihdam kaynağı olduğu açıktır. Su ürünleri iĢleme sanayisinde çalıĢan kiĢi
sayısı 6.775‘tir (4.655‘i tam gün, 1.485‘i yarım gün çalıĢmaktadır ve 335‘i teknik personeldir); iĢleme
sanayisi kadınlar için en önemli istihdam kaynağını oluĢturmaktadır. YetiĢtiricilik sektöründe 5.939 kiĢi
çalıĢmaktadır.

Balıkçı teknelerinin neredeyse tamamı sahipleri tarafından iĢletilmektedir. Resmi istatistiklere (DĠE‘den
alınan) göre, balıkçıların yaklaĢık üçte ikisi kendi hesabına çalıĢmaktadır. Balıkçılıkla ilgili iĢler
ailenin erkek üyeleri tarafından yapılmakta, bir ailenin sahip olduğu balıkçılık iĢletmelerinin (tekne,
fabrika, balıkçı dükkanı) sayısı ailedeki erkek üyelerin sayısı kadar olmaktadır. Bunun dıĢına nadiren

123
  'Su Ürünlerinin GSYH‘ye katkısı = %0.002', %0.2 Ģeklinde anlaĢılmalıdır.
Görünürdeki Tüketimin Ağırlığı/Değeri: ülkedeki her bir kiĢi baĢına düĢen deniz ürünleri brüt tüketim ağırlığı/değerini gösterir =
(Karaya çıkıĢ ağırlığı/değeri + Ġthalat ağırlığı/değeri + YetiĢtiricilikle üretim ağırlığı/değeri – Ġhracat ağırlığı/değeri)/ Nüfus
Su Ürünleri Ticari Denge: = Ġthalat değeri – Ġhracat değeri
Oran Su Ürünleri Ġstihdamı: = Su ürünleri sanayisindeki doğrudan istihdam/ ÇalıĢan nüfus
Ekstraversiyon Oranı: bir ülkenin su ürünleri sektörünün dıĢ ticarete, hem ithalat hem ihracat, ne ölçüde bağlı olduğunu gösterir
= (Ġthalat değeri + Ġhracat değeri)/ (Avcılıkla üretim değeri + YetiĢtiricilik değeri) Su Ürünlerinin GSYH‘ye katkısı = =
Avcılıkla üretim değeri/ Gayri Safi Milli Hasıla
Oran Hasat Değeri/Ağırlığı: gelir/üretim ağırlığı açısından avcılıkla üretimin yetiĢtiriciliğe göre önemini gösterir = Avcılıkla
üretim değeri veya ağırlığı/ YetiĢtiricilik değeri veya ağırlığı
124
  a.g.e.
125
  TÜĠK Su Ürünleri Ġstatistiki, 2005


                        Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

çıkılmaktadır. Türkiye‘de, av filosu – küçük teknelerden oluĢan – olan hiçbir Ģirket yoktur; bununla
beraber, Güney Akdeniz Bölgesi‘ndeki (Mersin-KarataĢ-Ġskenderun arasında kalan bölge) bazı troller
ve küçük gırgır tekneleri sahipleri tarafından iĢletilmemekte, tekne iĢletimi profesyonel kaptan ve
tayfalara bırakılmakta, tekne sahipleri ise satıĢ ve pazarlama iĢlemlerini yürütmektedirler. Karadeniz‘e
yönelik olarak en son yapılan bir çalıĢmanın126 ortaya koyduğu sonuca göre, balıkçıların yaĢı 25 yaĢ
ile 70 yaĢ arasında değiĢmektedir ve ortalama balıkçı yaĢı 46.5‘tir. Balıkçıların çoğu (%28.53)
emeklilikleri geldikleri halde balıkçılık mesleğine devam etmektedir.

10.7.2     Balıkçıların Sosyal Güvenlik Durumu
Türk sosyal güvenlik sisteminin temelinde, sosyal hizmetler ve yardım sisteminden ziyade sosyal
sigorta sistemi bulunmaktadır. Kaçak çalıĢtırılan iĢçi sayısı toplam istihdamın neredeyse yarısını
oluĢturmaktadır ve bazı iĢçiler herhangi bir sosyal güvenlik sisteminden yararlanamamaktadır. Bu,
Ģehirlerde yaklaĢık her üç iĢçiden biri, kırsal alanlarda da dört iĢçiden üçünün sosyal yardımlardan
(emekli aylığı, sağlık sigortası ve iĢsizlik sigortası) yararlanamadığı anlamına gelmektedir. Kaçak
olarak çalıĢtıklarından çoğu iĢçi kıdem tazminatı almamakta veya iĢ mevzuatında öngörülen diğer
korumalardan yararlanamamaktadır. Balıkçılar aĢağıdaki üç sosyal güvenlik sistemini tercih
etmektedir:

Emekli Sandığı
Emekli Sandığı 1950‘de kurulmuĢtur. Amacı, kamu çalıĢanlarına bir emeklilik sistemi dahilinde
sosyal yardım sağlamaktır. Emekli Sandığı aĢağıdaki hakları tanımaktadır: emekli aylığı; vazife
malullüğü aylığı; adi malullük aylığı; dul ve yetim aylığı; emekli ikramiyesi; ölüm ödeneği; evlilik
ikramiyesi; toptan ödeme; emekli keseneklerinin geri verilmesi.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)
AĢağıdaki kiĢiler SSK kapsamında değildir: tarım iĢçileri ve serbest meslek sahipleri ile kanunen
tanınmıĢ bir emeklilik sistemine prim yatıran kiĢiler. Sosyal Sigortalar Kanunu, aĢağıdaki hakları
tanımaktadır: iĢ kazaları ve meslek hastalıkları sigortası; hastalık sigortası; analık sigortası; malullük
sigortası; yaĢlılık sigortası; ölüm sigortası.

BAĞ-KUR
BAĞ-KUR, sosyal sigortalar kanunu kapsamında yer almayan serbest meslek sahiplerini
kapsamaktadır. Buna göre, sanatkarlar, küçük ölçekli iĢletme sahipleri, bir odaya veya meslek
derneğine üye olan teknik ve profesyonel meslek sahipleri ile kooperatifler ve anonim Ģirketler
dıĢındaki Ģirketlerin hissedarları BAĞ-KUR kapsamına alınmaktadır. BAĞ-KUR, aĢağıdaki hakları
tanımaktadır: malullük sigortası; yaĢlılık sigortası; ölüm sigortası; sağlık sigortası. SÇE‘nin yaptığı
görüĢmelerde, balıkçılık mesleğinden olmayan kiĢilerin sosyal yardımlardan yararlanabilmek
amacıyla kooperatiflere üye oldukları belirlenmiĢtir. Tüzüğüne bağlı olarak bir kooperatif istediği
kiĢileri üyeliğe alabilmekte veya üyeliğe kabul etmeyebilmektedir.

En yoksul kesim ise YeĢil Kart sistemine dahil edilmektedir. YeĢil Kart, bazı temel haklar tanımakta
ancak sunduğu hizmetler (ücretsiz ilaç, vb.) kısıtlı olmaktadır. BAĞ-KUR‘a tabi çoğu balıkçı sık sık
ana av sezonu dıĢındaki dönemlerde primlerini ödeyememekte, bunun sonucunda da yararlandıkları
haklar azalmaktadır. Genelde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan, küçük teknelerle
avlanan balıkçılar ile tayfalar YeĢil Kart‘ı tercih etmek durumunda kalmaktadır. Ancak, Karadeniz
Bölgesi‘nde balıkçılar arasında yürütülen bir çalıĢmadan elde edilen sonuçlara göre, balıkçıların
%27.9'u herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi değildir ve sadece %2.9'u YeĢil Kartlıdır.127

Kıyı balıkçılığı yapan balıkçıların (küçük ölçekli balıkçılar) çoğu SSK'yı tercih ederken, orta ve büyük
ölçekli balıkçıların büyük bölümü BAĞ-KUR'u tercih etmektedir. Bunda 2004 yılından önce
uygulanan sağlık sistemi etkili olmuĢtur. Bu sistemle, BAĞ-KUR hastalarına devlet hastanelerinden

126
   Karadeniz Bölgesi‘nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan ĠĢletmelerin Sosyo-Ekonomik Analizi; TEAE, 2006
127
   Bu bilgiler 2006 yılında TKB aracılığıyla FAC‘den alınmıĢtır

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                           ġubat 2007
                                              Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

yararlanma imkanı getirilirken, SSK hastaları sadece SSK hastanelerinden yararlanabilmektedir.
Tüzel kiĢiliği olan balıkçılar (daha önce SSK‘ya tabi değillerse) BAĞ-KUR'a tabi olmak zorundadırlar.
Yüksek gelir grubundaki balıkçıların BAĞ-KUR‘u tercih etmelerinin bir baĢka nedeni, BAĞ-KUR
altında, ek prim yatırdıklarında yüksek emekli aylığı alma imkanlarının olmasıdır. Karadeniz
Bölgesi‘nde balıkçıların %19.48‘i SSK, %5.84‘ü Emekli Sandığı, %3.57‘si ise BAĞ-KUR‘dan
emeklidir. Geriye kalan %71.11‘lik kesim henüz bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamıĢtır
(TKB, 2006).

10.7.3     Kredi Kullanımı

1970‘lerden itibaren, balıkçılara hem yatırım hem iĢletmesi kredisi vermektedir. Devlet kredilerinin
faiz oranları, piyasa faiz oranının yarısı kadardır. Balıkçılar arasında devlet kredisi kullanma oranı
yüksektir ve bu krediler sektörün hızlı büyümesinde araç olmuĢtur. 1990‘ların sonlarında,
politikalarda değiĢiklik olmuĢ ve artık devlet kredisi verilmemeye baĢlanmıĢtır. Bunun sonucunda,
balıkçılar arasında devlet kredisi kullanma oranı neredeyse sıfırlanmıĢtır. 2001 yılında, devlet
kredilerini veren kuruluĢ olan Ziraat Bankası kısmen özelleĢtirilmiĢ ve balıkçılık kredileri
uygulamasına son vermiĢtir. 2005 yılında, Ziraat Bankası su ürünleri sektörüne tekrar kredi açmaya
baĢlamıĢtır. Bu dönemde, kredi faizlerinde %25 indirime gidilmiĢtir ve en çok kredi yetiĢtiricilik
sektörüne verilmektedir. Kredi seçenekleri arasında yatırım, bakım, teçhizat ve pazarlama kredileri yer
almaktadır. Temmuz 2006‘da, Ziraat Bankası mevcut tarım kredilerinin faizini su ürünleri sektörü için
Kararnameler çerçevesinde %30 oranında indirmiĢtir – bakınız Tablo 67 (FAC tarafından Ziraat
Bankası ile yapılan görüĢmeler sonucunda hazırlanmıĢtır):
Tablo 67: Ziraat Bankası Kredileri (Temmuz 2006)
            Kredi Seçenekleri             Geri Ödeme Kredi Faiz Oranı         Resmi    Faiz
                                 Süresi   (%)               Oranı (%)
YetiĢtiricilik Sektörü
ĠĢletme Kredisi MaaĢ, hafif teçhizat, yem,
         balık yavrusu, herhangi bir                       12.25 (Orkinos
                                18 ay                    17.5
         detaylandırılan     nakit                      ve sazan 13.31)
         ihtiyacı
Yatırım     Havuz ve kafes yapımı,
                                5 yıl         12.25         17.5
Kredisi     balık ağı, araç-gereç
Avcılık Sektörü
 ĠĢletme    Avans ödemeleri, gemi
 Kredileri   bakımı,    yağ,  benzin,         12 aydan 18
                                      13.31              17.5
         sandık, palet, buz, herhangi          aya kadar
         bir nakit ihtiyacı
Yatırım     Yeni   gemi   yapımı,128
                                             13.31 esnek %
Kredisi     motor, balıkadam takımı,
                                5 yıl           enflasyona  17.5
         ağlar,   sonar,   diğer
                                             uyarlanmıĢ
         ihtiyaçlar


10.7.4      Gelir, Tasarruf ve ÇalıĢma KoĢulları

Balıkçılar av sezonunda, ailelerinin geçimini sağlayacak geliri elde etmektedir ancak, bu gelirleri
yatırım veya tasarruf için yeterli olmamaktadır. Birçok balıkçı, baĢta tarım ve turizm sektörlerinde
olmak üzere balıkçılık mesleğinin dıĢında diğer iĢlerde de çalıĢmaktadır. Balıkçıların kendi meslekleri
dıĢında yaptıkları iĢler arasında esnaflık, Ģoförlük, mevsimlik iĢçi olarak çalıĢma, yük gemilerinde
tayfa olarak çalıĢma veya seyyar satıcılık yapma yer almaktadır. Vasıfsız genç erkekler genelde
balıkçılığın dıĢında inĢaat iĢlerinde çalıĢmaktadır. Ayrıca, küçük tekne sahipleri kendi teknelerinin

128
   TKB'nin çıkardığı yönetmelik uyarınca yeni gemi yapım faaliyetleri durdurulmuĢtur


                           Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

dıĢında, genellikle deniz salyangozu ve palamut sezonunda Samsun, Ġstanbul veya Ege‘de baĢkalarının
teknelerinde tayfa olarak çalıĢmaktadır. Su ürünleri sektöründe çalıĢma koĢullarını – çalıĢma saatleri,
barınma, teçhizat, vb. - düzenleyen özel bir yönetmelik bulunmamaktadır

Ücret
Birçok av filosunda görülen yaygın bir uygulama olarak, tayfa ücretleri pay esası üzerinden
verilmektedir. Tayfa payı bölüĢümü balıkçılık tipi/filo, tekne sahiplik yapısı ve bölgeye göre
değiĢmektedir. Tayfa payı genellikle, gayri saf hasıladan gerekli kesintiler (kumanya, yakıt, buz,
nakliye giderleri, kabzımal ve yardımcı ücretleri, belediye vergileri, stopaj vergisi, Savunma Sanayiini
Destekleme Fonu) yapıldıktan sonra belirlenmektedir. Gayri saf hasıladan gerekli kesintiler
yapıldıktan sonra geriye kalan miktarın üçte ikisi tekne payı olarak ayrılmakta, geriye kalan miktar ise
kaptan ve tayfa payı olarak eĢit Ģekilde dağıtılmaktadır. Kaptan aynı zamanda teknenin sahibi ise,
tayfa payının yanı sıra tekne payını da almaktadır (Ünal ve ark, 2006).

Türkiye‘de ayrıca alternatif ücret sistemleri kullanılmaktadır. Küçük teknelerde, genelde karın yarısını
tekne sahibi almakta, geriye kalan miktar ise tayfa payı olarak dağıtılmaktadır. Bazı durumlarda,
sezon baĢlamadan önce tekne sahibi küçük bir miktarı (tayfa payı olarak dağıtılmak üzere elde
edilmesi beklenen miktarın %10-20'si) avans olarak verebilmektedir. Bazı trollerde ödeme farklı bir
sistemle yapılmaktadır: sabit maaĢ ve pay bazında verilen yüzde. Pay esasıyla yapılan ödemeler
hemen hemen hiçbir zaman kayıt altına alınmamaktadır: tekne sahibi ile tayfa arasında herhangi bir
yazılı akit bulunmamakta, teknelerde herhangi bir resmi muhasebe defteri tutulmamaktadır.

Teknelerde Sağlık ve Güvenlik
Türkiye, Denizlerde Can ve Mal Koruma hakkında 4922 sayılı Kanun hükümleri uyarınca, balıkçı
gemilerinde güvenliğin sağlanmasına iliĢkin yönetmelikte (23.02.2006 tarih ve 26089 sayılı
Yönetmelik) tanımlandığı Ģekliyle teknede güvenlik ve emniyetin sağlanması ile ilgili Torremolinos
Protokolü önerilerini benimsemiĢtir. Belirtilen Yönetmelik, boyu 24 metreden büyük olan, Türk
bayrağı taĢıyan, iç sularda ve karasularında avlanan ve avlarını bir Türk limanında karaya çıkaran yeni
ve eski balıkçı teknelerine uygulanmaktadır. Türk su ürünleri sanayisinde güvenlik ayrıca, Denizcilik
ĠĢleri MüsteĢarlığı‘na bağlı Deniz Kurtarma Örgütü tarafından sağlanmaktadır. Bütün deniz tekneleri
ve kıyı güvenliği bu Örgütün sorumluluk sahasına girmektedir.

Ayrıca, gemi adamları iki yılda bir fiziksel genel sağlık kontrolünden geçmek zorundadır. Bu kontrol,
Gemi Adamlarının Fiziksel Kondisyonu hakkındaki Direktiflere uygun olarak yapılacaktır. Sağlık
Bakanlığı‘ndan onaylı bir resmi veya özel sağlık kuruluĢundan olumlu sağlık raporu alamayanların
çalıĢma izinleri geçici olarak askıya alınmakta ve liman siciline iĢlenmektedir. Ancak, 200 GT'nin
altındaki gemilerde veya balıkçı teknelerinde çalıĢan gemi adamlarına bu yönetmelik hükümleri
uygulanmamaktadır. Sonuç olarak, bir balıkçı teknesinde çalıĢmak için herhangi bir zorunlu sağlık
Ģartı aranmamaktadır; bununla beraber, tekne sahipleri veya kaptanları tayfalardan iĢe giriĢ sırasında
bir sağlık raporu sunmalarını isteyebilmektedir ve bu sağlık raporunun düzenli olarak yenilenmesi
gerekmektedir.

10.7.5   Eğitim
Su ürünleri sanayisine yönelik resmi (akademik) eğitim sınırlıdır. Profesyonel seyrüsefer eğitimleri
Denizcilik ĠĢleri MüsteĢarlığı idaresinde verilmektedir. Balıkçılık yapacak gemi adamlarının yaĢ,
eğitim, öğretim ve iĢ deneyimi yeterliğine iliĢkin sertifikasyon Ģartı 31 Temmuz 2002 tarih ve 24832
sayılı Resmi Gazete yayımlanan Gemi Adamları Yönetmeliği'nde açıklanmaktadır. Tarım ve KöyiĢleri
Bakanlığı‘nda "Çiftçi Eğitimi‖nin sağlanmasına yönelik düzenlemeler mevcuttur ancak, bunlar daha çok
tarım veya hayvancılık sektörü içindir. Dönem dönem TÜGEM‘de çeĢitli eğitim faaliyetleri
gerçekleĢtirilmektedir ancak, bunlar da daha çok tarımla ilgili eğitimlerdir. Sonuç olarak, bu alanda
eğitim alan kiĢiler genelde tarım, ürün iĢleme ve pazarlama sektörlerinde çalıĢan kiĢilerden oluĢmaktadır.

Eğitim Bakanlığı'nın balıkçılar için herhangi bir mesleki eğitim programı bulunmamaktadır.


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                        ġubat 2007
                                          Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

10.7.6 Kadınların Rolü
Gerek Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM) gerek Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı
(TKB), su ürünleri sektöründe kadının rolüne iliĢkin herhangi bir veri sunmamaktadır. Su ürünleri
sektörü istihdam yapısı ile ilgili veriler cinsiyete dayalı olarak oluĢturulmamaktadır ancak, saha
çalıĢması sırasında görüĢülen kiĢilerden edinilen nitel veriler temelinde bazı ayrıntılı sonuçları
çıkarmak mümkün olmaktadır:

   Kendi baĢına avcılıkla üretimde kadınlar çok küçük bir yere sahiptir. Balıkçı teknelerinde çalıĢan çok az
    kadın vardır.
   YetiĢtiricilikle üretimde daha büyük oranda (%12) kadın çalıĢan vardır ancak, yetiĢtiricilik
    tehlikeli ve zor bir iĢ olarak görülmektedir. Kadınlar, çalıĢma saatleri eĢit olsa bile aynı iĢ
    kolundaki erkek akranlarından daha düĢük ücret almaktadır.
   YetiĢtiricilik sektöründe çok az kadın üst düzey pozisyonlara getirilmekte ve erkeklere, kadınlara
    göre daha çok terfi fırsatı tanınmaktadır.129 Ayrıca, kadınlar yönetim konusunda ve su ürünleri
    araĢtırmalarında önemli bir rol oynamaktadır; bu, su ürünleri ile ilgili alanlardan mezun olan kız
    öğrenci sayısından anlaĢılmaktadır.
   Kadınlar, yerel piyasaya taze ürün pazarlama alanında önemli bir rol oynamamaktadır.
   Kadınlar en fazla iĢleme alt sektöründe çalıĢmaktadır. Çoğu fabrika önceliği kadınlara
    vermektedir; bunun nedeni, kadınların su ürünlerinin değerlendirilmesi ve iĢlenmesinde daha iyi
    olduklarının düĢünülmesidir. Ücrette herhangi bir ayrım yapılmamaktadır; buna mukabil, kadınlar
    genellikle erkeklere göre daha yüksek ücret almaktadır çünkü iĢleme iĢini yapanlar maaĢ artı
    iĢlenen her bir kilo ürün için verilen yüzde ile çalıĢmaktadır. Sanayideki teknik görevlilerin
    çoğunluğunu (%70) oluĢtursalar da, kadınlar üst düzey yönetici veya fabrika yönetici kadrolarında
    kendilerine çok az yer bulabilmektedir; bu kadrolar erkeklerin hakimiyetindedir.


10.8     ÇEġĠTLENDĠRME POTANSĠYELĠ (ALTERNATĠF GELĠR KAYNAKLARI)
Av çabası, sosyo-ekonomik tedbirlerle azaltılabilir; bunun için balıkçılar deniz ürünleri avcılığı
sektörünün dıĢına çıkmaya ve gelir getirici farklı alanlara yönelmeye teĢvik edilebilir. Bu Ģekildeki
tedbirlerle ayrıca, çeĢitlendirme tedbirlerinin uygulanacağı kiĢilerin, av çabalarını azaltmaları Ģartıyla,
yarım gün çalıĢarak balıkçılık faaliyetlerine devam etmeleri sağlanmalıdır.

ÇeĢitlendirmede elde edilecek baĢarı düzeyi, uyarlama kapasitesi gibi insani faktörlere ve
çeĢitlendirmenin uyumluluğu ve uygunluğuna bağlı olacaktır. BaĢarı, su ürünleri sektöründe eskiden
beri güçlü olan beceri kümeleri ve uzmanlık üzerinde tesis edilecektir. Bazı durumlarda, çeĢitlendirme
için balıkçılık altyapısı da kullanılabilmektedir. Olası çeĢitlendirme faaliyetleri ana hatlarıyla aĢağıda
verilmektedir:

Ġzleme Faaliyetleri, AraĢtırma ve Teknolojik GeliĢtirme Desteği.Çevre koruma alanlarının izlenmesi
  ve balıkçıların, balıkçılıkta bilim adamlarının genelde bilmediği konular hakkındaki bilgisini
  lehine kullanan destek mekanizması.
 Balıkçı gemilerinin biyolojik ve çevre araĢtırma platformları olarak kullanılması

Çevre ile ilgili Faaliyetler
 Yüzer ve yarı yüzer katı atık yönetimi. Geri dönüĢümlerini gerçekleĢtirmek veya uygun Ģekilde
  bertaraf edilmelerini sağlamak üzere yüzen atıkların toplanmasında av donanımının kullanılması
  (profesyonel, eğlence amaçlı ve spor amaçlı balıkçılıkta veya Deniz Ticaret gemilerinden).
 Gemi yönetiminin içsular ve deniz yatağını temizlemedeki bilgisi ve deneyiminden yararlanılması.
 Biyolojik çeĢitlilik değiĢikliği hakkında erken tahminlerin yapılmasını sağlamak için su ve
  ekosistem kalitesinin izlenmesi.


129
   Su Ürünleri YetiĢtiriciliği ve Avcılığı Federasyonu (SUFED)‘e göre


                            Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

  Petrol ve kimyasal madde dökülmeleri gibi çevresel tehditler sonrasında deniz yatağının
  temizlenmesinde küçük balıkçı tekneleri, ağır tonajlı gemilere göre genelde daha uygun ve maliyet
  etkin olmaktadır.
  Habitatların iyileĢtirilmesi: sürdürülebilir yetiĢtiricilik için sulak alanların muhafazası; depozit
  oluĢmasına neden olan ve ekosistemlere zarar veren dalgakıranlar, eğlence limanları ve benzeri
  tesisin yapımı sonrasında değiĢikliğe uğrayan kıyıların restorasyonu;
  Bozulan habitatları iyileĢtirmek için yapay resiflerin yapılması ve korunması.
  Limanlar ve deniz ortamını kullananlar ile su ürünleri tüketicilerine çevre bilinci hakkında
  program ve kurslar düzenlenmesi.

Deniz Güvenliği ve Kurtarma ile ilgili Faaliyetler
   Denizde güvenliği artırıcı ve balıkçılık mesleğindekilerin deneyimlerini geliĢtirici strateji
    araĢtırması yapılması, tasarım, destekleme ve yönetimin sağlanması.
   Deniz kurtarma teçhizatının tasarımı ve kullanımı ile bu teçhizatın balıkçı gemilerine
    uyarlanmasında iĢbirliği kurulması.

Turizm ile ilgili Faaliyetler
   Balıkçılık Turizmi: Balıkçıların evlerinde konaklama imkanı ve bölge mutfağı/kültürü de
    dahil olmak üzere kıyı hizmetleri ile bütünleĢik halde geleneksel balıkçılık faaliyetlerinin
    desteklenmesi.
   Eğlence Limanları: Tekne bakım tesisleri ve yılın belli dönemlerinde tayfaların geçici olarak
    çalıĢtırılması.
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                           ġubat 2007
                                              Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
11.0 GELĠġTĠRME SEÇENEKLERĠ

11.1 PAYDAġ SWOT ANALĠZĠ
SWOT, paydaĢ analizinde baĢvurulan yararlı bir planlama aracı olmaktadır. SWOT çerçevesinde,130 iç
Güçlü Yönler (sektörün güçlü yönleri) ile Zayıf Yönler (sektörün iyileĢmeye ihtiyaç duyduğu alanlar)
ve dıĢ Fırsatlar (sektör dıĢındaki yararlanılabilecek eğilim ve olaylar) ile Tehditlerin (sektör dıĢındaki
sektörün baĢarısını tehlikeye sokabilecek eğilim ve olaylar) analizi yapılmaktadır.

SÇE, saha çalıĢması ve çeĢitli paydaĢlarla yapılan görüĢmeler sonrasında ayrıntılı bir SWOT analizi
yapmıĢtır. Yapılan SWOT analizi, TKB KKGM yetkilileriyle birkaç kez ele alınmıĢ, ayrıca Aralık
2006‘da TKB ve hükümet yetkililerine yönelik olarak düzenlenen, sektör planlaması ile ilgili bir
eğitim kursunda (tartıĢmaya) sunulmuĢtur. Buradan çıkan sonuçlar, Ģu anda hazırlanmakta olan
stratejik plan için önemli bir girdiyi oluĢturmaktadır.

11.2    PLANLAMA SÜRECĠ VE FĠNANSMAN MEKANĠZMALARINA UYUM
AB‘ye katılım süreci Ģüphesiz her aday ülke için yapılması gereken büyük bir görev olmaktadır. AB
üyeliği sürecinin Türk su ürünleri sektörü üzerindeki sonuçları TKB ve ilgili diğer resmi birimlerin
yanı sıra sektörün kendisi için önemli bir zorluk olmaya devam edecektir. OBP‘nin pratik sonuçları
yanında yasal sonuçlarını da dikkate alarak özenle hazırlanacak ve uygulanacak bir strateji ve eylem
planı katılım öncesi ve sonrasında son derece önemli olmaktadır.

SÇE, raporun bu bölümünün – temel sorunlar, ihtiyaçlar, çözümler ve öncelikler – Avrupa Balıkçılık
Fonu mevzuatında131 belirtilen dokuz politika alanı doğrultusunda sunulmasını önermektedir. Her bir
politika alanındaki hedef ve tedbirler de buna karĢılık, önceliklerinin belirlenmesi ve uyumlu ve kapsamlı bir
sektör stratejik planına dönüĢtürülmeyi gerektirecektir – FAC Ģu anda, TKB ile yakın iĢbirliği içerisinde
böyle bir çalıĢma yürütmektedir. Stratejik planın hükümet tarafından onaylanmasından sonra TKB,
EFF‘ye uyumlu bir Operasyonel Program (OP)132 hazırlığı içine girebilecektir. Bu Program aĢağıdaki
beĢ öncelik eksenini odağına alacaktır:133
    1. Eksen: Topluluk av filosunun uyarlanmasına iliĢkin tedbir
    2. Eksen: YetiĢtiricilik, içsu balıkçılığı, iĢleme ve pazarlama
    3. Eksen: Ortak çıkar tedbiri
    4. Eksen: Balıkçılık alanlarının sürdürülebilir geliĢimi
    5. Eksen: Teknik Yardım

Bununla beraber, EFF‘ye uyumlu bir stratejik plan ve operasyonel programın hazırlanması, EFF
katılım öncesi destekleme veya aday ülkelerin desteklenmesi ile ilgili herhangi bir hüküm
içermediğinden Türkiye'nin yararlanabileceği herhangi bir yapısal finansman desteklemesi
getirmemektedir. Bu nedenle, SÇE, EFF formatını kullanırken (TKB‘nin isteğiyle), IPA ve özellikle
IPARD finansmanı bağlamında su ürünleri sektörünü ilgilendiren ve bu sektör için uygulanabilir olan
alanlar üzerinde yoğunlaĢmaya özen göstermiĢtir. BaĢka finansman kaynakları ve kanalları da, örneğin
araĢtırma için dolaylı finansman, mevcuttur ve uygun olduğu hallerde bunlar da dikkate alınmıĢtır.
130
   Sektör ÇalıĢması bağlamında, SWOT analizi sadece TKB perspektifinden değil sektörün tamamını içine alan bir perspektiften
yapılmaktadır
131
   Avrupa Balıkçılık Fonu hakkında 27 Temmuz 2006 tarih ve (EC) 1998/2006 sayılı Konsey Yönetmeliği
132
   Operasyonel Program, 1198/2006 sayılı AK Yönetmeliğinde (Madde 13) belirtildiği üzere, ―EFF kapsamında eĢ finansmanı sağlanacak
politika ve önceliklerin uygulanması‖ amacıyla hazırlanan, ―ulusal stratejik plan‖la uyumlu olmak zorunda olan bir programlama dokümanıdır.
133
   Öncelik eksenleri, ―bağlantılı olan ve belirli ölçülebilir amaçları bulunan tedbirlerin bir grubunu içeren bir OP'nin öncelikli alanlarından
biri‖dir (1198/2006 sayılı AK Yönetmeliği Madde 3)


                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu11.3    ÖNEMLĠ KURUMSAL KONULAR VE POLĠTĠKA KONULARI ĠLE AB'YE KATILIM
Hükümet su ürünleri müktesebatına uyumla ilgili yükümlülüklerini yerine getirecekse, gelecek beĢ
yıllık dönemde Türk su ürünleri sektörünün iyi bir plan ve uygun bütçe dahilinde geliĢtirmeyi
öncelikli görevi olarak ele almalıdır. SÇE, bunun için aĢağıdaki stratejilerin geliĢtirilmesi gerektiği
görüĢündedir:

   Sektörün bütünü için, yeniden yapılandırma ihtiyacının farkında olan uyumlu bir politikanın
   geliĢtirilmesi;
   Ġstihdamın kıyılara aktarılması;
   Merkezi olmayan ir sanayi-kamu sektörü idari destek mekanizmasının uygulamaya konulması
   (örneğin, bir birlikte yönetim sistemi aracılığıyla);134
   Kurumsal yeniden yapılandırmanın sağlanması; tercihen, özellikle il düzeyinde limanlarda yeterli
   kadroları tahsis etmek suretiyle bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulması;
   Balıkçılık yönetimi, idaresi, uygulama (ĠZKD) ile avcılık ve yetiĢtiricilik araĢtırmalarına yeterli
   kaynak aktarılması. Bu kaynak, kamu finansmanı ve zaman içinde kademeli olarak alınacak bir
   sanayi vergisinin birlikte kullanılmasıyla oluĢturulmalıdır (bu konunun daha ayrıntılı analizi için
   ayrıca bakınız Bölüm 3.1.2 ve 11.5);
   Hem avcılıkla üretim hem yetiĢtiricilik için kapsamlı bir mevzuatın (AB uyumlu) hazırlanması.

11.4    TEMEL SORUNLAR, ĠHTĠYAÇLAR, ÇÖZÜMLER VE ÖNCELĠKLER
SÇE, ulaĢtığı temel bulguları ve önerilerini, EFF'ye uyumlu bir stratejik plana yönelik olarak
tanımlanan politika alanlarına uygun doğrultuda sunmaktadır. Ġlgili IPA bileĢeni ve IPARD tedbiri
ve/veya finansman fırsatları mümkün olduğu hallerde [parantez içinde] tanımlanmaktadır.

11.4.1 Kaynak ve Filo Yönetimi
EFF Politika Alanı 1: Balıkçılık kaynaklarının geliĢimi açısından, baĢta av çabası ve avlanma
kapasitesinin düzenlenmesi olmak üzere av filosu yönetim ve düzenlemesinin gerçekleĢtirilmesi,
çevre dostu avlanma yöntemleri ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir biçimde geliĢtirilmesinin
desteklenmesi.

Daha Ġyi Stok Değerlendirmesi ve AraĢtırma
Ticari önem taĢıyan deniz stoklarının çoğunun durumu hakkında yeterli bilimsel veri yoktur ve
balıkçılık yönetim tedbirleri bilimsel olgulara dayanmamaktadır. Karadeniz‘deki sınır aĢan bölgesel
pelajik stoklar hakkındaki verilere eriĢim dahil olmak üzere daha birincil stok değerlendirmesi
araĢtırmasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle, öncelikli olarak kapsamlı bir araĢtırma programı geliĢtirilmelidir;
TKB, stok değerlendirmesiyle ilgili bir proje kavramı (Proje Tanıtım Formu) hazırlayarak bu süreci zaten
baĢlatmıĢ bulunmaktadır [bunun finansmanının FP7 çerçevesinde sağlanması amaçlanmaktadır].

Ayrıca, deniz stok değerlendirmesinin yapılması için bir araĢtırma gemisi yapım projesinin
hazırlanması yönünde bir giriĢim olduğu görülmektedir. EĢleĢtirme Projesi, bir proje teklifi
geliĢtirilmesine yardımcı olmak amacıyla, çeĢitli donanım teknologlarının katkısıyla bu giriĢime
destek vermektedir. SÇE bu giriĢimi desteklemektedir; ancak, böyle bir gemiyi iĢletmenin ekonomik
yapısı iyi bir Ģekilde araĢtırılmalı ve devlet bunun için bütçe ayırmalıdır. Bu gemi için finansmanın
nereden sağlanacağı konusu belirsizdir.

GĠS’in Uygulanması
Balıkçılık yönetimi ile ilgili olarak daha iyi bir karar alma sürecinin elde edilmesinde bir girdi olarak
bir Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SÜBĠS)‘in kurulması gerekmektedir. Bu, öncelikli olarak GĠS‘in
entegrasyonunun (‗mavi kutular‘la birlikte) sağlanması ve tam bir tekne kayıt sisteminin kurulmasını
134
  'Birlikte yönetim' balıkçılık kaynaklarının daha iyi yönetiminin sağlanması amacıyla Devlet ile yerel kaynak kullanıcıları arasında
sorumluluk ve/veya otoritenin paylaĢılmasını ifade eder

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

içermektedir. TKB, belirli bir uzunluğun üzerindeki 1250 gemiye GĠS transponderleri kurulması
amacıyla bir proje kavramının (Proje Tanıtım Formu) finansmanına iliĢkin hazırlıkları yapmıĢtır [bu
finansmanın hangi kaynaktan sağlanacağı bilinmemektedir ama olasılıkla IPA Bileşen 1: Geçiş
Yardımı ve Kurumsal Kapasite çerçevesinde sağlanacaktır]. Ancak, SÇE, bunun ivedilikle yapılması
gereken öncelikli yatırım olduğunu düĢünmemektedir.


Daha Ġyi PaydaĢ Katılımı
Sektörde paydaĢ katılımı konusunda eksiklik vardır. Bu nedenle, balıkçılık birlikte yönetim kavramının
pilot uygulama olarak hayata geçirilmesini sağlayacak bir çalıĢma yapılmalı, bu çalıĢmaya destek
sağlanmalıdır. Böyle bir kavramın benimsenmesi, Su Ürünleri Kanununun yeni bir revizyonunu
gerektirecektir [IPA Bileşen 1].

Balıkçılık Yönetimi ve BYP’lerin Uygulanması
Su ürünleri karaya çıkıĢ istatistikleri, gerçek av miktarının sadece %30-50‘sini gösterebilmekte ve av
çabası ile ilgili doğru veriler bulunmamaktadır. Bu yüzden, herhangi bir balık stoku veya bazı balık
stoklarında aĢırı avlanmaya bağlı bir azalma olup olmadığını tespit etmek zor olmaktadır. Veri
toplama sisteminin geliĢtirilmesi ihtiyacına ek olarak (SÜBĠS‘in kurulmasıyla bağlantılıdır), bu
yönetim araçlarının kullanılabilir, uygulanabilir olması ve düzenli olarak gözden geçirilmesi ve
güncellenmesini sağlamak için BYP sürecinin mevcut Su Ürünleri Kanununa entegre edilmesi
gerekmektedir. Ayrıca, ileride geliĢtirilecek herhangi bir ĠZKD stratejisi ile BYP‘lerde izlenen
seçeneklerin yakın uyumu sağlanmak zorundadır.

ġu anda hazırlanmakta olan ekosisteme dayalı ön BYP'ler eldeki en iyi bilimsel veriler temelinde
düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir; TKB, bunun için yeterli insan kaynakları ile
mali kaynakları temin etmek zorundadır. Gelecek iki yılda diğer BYP‘lerin de tam olarak
hazırlanması gerekecektir [Devlet yardımı ve IPA Bileşen 1 kanalıyla]. SÇE, bunun yüksek öncelikli
bir konu olduğunu düĢünmektedir.

Balıkçılık Görevlilerinin Eğitimi
Yukarıda belirtilen mekanizmaların hayata geçirilmesinde tamamlayıcı olması bakımından TKB,
Balıkçılık Ġdari Binalarında balıkçılık yönetimine iliĢkin düzenlemeleri uygulayacak, Balıkçılık
Görevlilerinden oluĢan uygun bir kadro tahsis etmek zorundadır.

Daha Ġyi Filo Yönetimi
Ayrıca, kaynak yönetimi konusundaki eksikliğe hem kamu teĢebbüsleri hem özel teĢebbüslerden
gelen aĢırı yatırımlar eklenmiĢtir. Bunun sonucunda, birçok balıkçılık alanı aĢırı av çabası ve aĢırı
avlanma kapasitesine maruz kalmaktadır. Sübvansiyonların kaldırılması ve karlılık düzeyini artırmak
için filonun yeniden yapılandırılmasının gerekçelerini ortaya koymak için filonun ekonomik yapısının
araĢtırılması gerekmektedir [Devlet yardımı ve/veya FP7 araştırma fonu].

SÜBĠS, Filo Kayıt ve Sınıflandırma Sisteminin Uygulanması
Av filosunun tamamen kayıt altına alınması ile ilgili çalıĢmalar devam etmektedir. Tekne kayıt
sistemi SÜBĠS‘in en önemli bileĢenini oluĢturmaktadır. Çünkü tekne, farklı bilgi kaynaklarının
tamamı ile ilgili iĢlemlerde ana birimdir. TKB bu konuyu 2007 baĢlarında öncelikli konu olarak
almalı ve 2007 ortalarında SÜBĠS tamamen faaliyete geçirilmelidir. Ayrıca, bir filo sınıflandırma
sistemi hayata geçirilmelidir; ancak, bunun yapılabilmesi için aĢağıdakilerin gerçekleĢtirilmesi
gerekmektedir: (a) tekne kayıt sisteminin tamamlanması; (b) sınıflandırma ölçütleri üzerinde uzlaĢma
sağlanması [FAC bünyesinde devam etmektedir; bu amaçla, İspanya'dan iki taraflı destek alınması söz
konusu olabilecektir]


Ortak Stoklar, Yabancı Ülke Gemileri
AB üyesi ülkeler ve AB dıĢındaki ülkelerle yapılan anlaĢmalar da dahil olmak üzere, ortak stokların
daha iyi yönetiminin sağlanması amacıyla Bölgesel Örgütler aracılığıyla uluslararası diyalog teĢvik


                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

edilmelidir [Devlet yardımı ve FAO‟nun bölgesel fonları]. Hükümet, EEZ içinde kalan sularda
avlanan yabancı ülke gemilerinin giriĢini kontrol edecek bir politika geliĢtirmeli ve bu kontrol AB
üyeliği öncesinde hayata geçirilmiĢ olmalıdır.

Diğer Konular
Eylül 2006‘da, FAC tarafından av filosunun yönetimi ile ilgili olarak TKB‘ye bir dizi öneri
sunulmuĢtur. Ortaya konulan ve hala geçerliliğini koruyan konular arasında özetle Ģunlar yer
almaktadır:

 Av filosu sicilinin geliĢtirilmesi amacıyla, 26/2004 sayılı AK Yönetmeliğinde öngörülen belirli
 veriler için bir standart tesis edilmesi.
 Tekne ölçümlerini bir standarda bağlamak için Denizcilik ĠĢleri'nden sorumlu makam (Naval
 Authority) ile bir Mutabakat Zaptı yapılması.
 Filo kapasite giriĢ/çıkıĢının dengelenmesi hakkındaki 1438/2003 sayılı AK Yönetmeliği
 hükümlerine uygunluğu sağlamak amacıyla gerekli mevzuatın çıkarılması.
 Avlanma kapasitesindeki artıĢların önüne geçmek için balıkçı tekneleri yapım ve modernizasyonu
 ile ilgili normları tesis edecek Ģekilde mevzuat düzenlemesinin yapılması. Buna, filodan gemilerin
 çıkarılması ((EC) 2371/2002 sayılı Yönetmeliğin 13. Maddesinde yazılı Ģartlara uygun olarak) ve
 tekne kapasitesi artıĢlarına iliĢkin mevzuat dahil edilmelidir.
 Daha iyi tekne denetimi sağlanması amacıyla kapasite geliĢtirme ve kurumsal güçlendirme (ayrıca
 bakınız Bölüm 11.6.9) çalıĢmalarının yapılması gerekmektedir; bu amaçla, Su Ürünleri
 Hizmetleri Dairesi (KKGM) yeniden yapılandırılarak, bu birimin filo yönetimi konusunda
 benimsediği hedeflere ulaĢması sağlanmalıdır.

11.4.2 YetiĢtiricilik

EFF Politika Alanı 2: YetiĢtiricilik sektörünün sürdürülebilir biçimde geliĢtirilmesi.

Daha Ġyi Planlama, Düzenleme ve Politika
Türkiye‘de su ürünleri arz ve ticaretinde yetiĢtiriciliğin önemi gittikçe artmaktadır. Bu nedenle,
gelecekteki su ürünleri politikasında ve kırsal politikalar ile EKAY politikalarının uygulanmasında
yetiĢtiriciliğe daha çok yer verilmesi gerekmektedir. Göstergeler ve beklentiler, iyi bir plan ve destek
mekanizmasıyla mevcut geliĢim hızının daha birkaç yıl devam ettirilebileceğini ortaya koymaktadır.
Birçok ülkede olduğu gibi, ruhsat iĢlemleri karmaĢıktır ve uzun sürmektedir. YetiĢtiricilik için
kiralanan alanların kira müddeti görece kısadır (yaklaĢık 10-15 yıl).

YetiĢtiricilik Yönetmeliği bütünüyle uygulanmakta olsa da, hükümetin, geliĢim ve/veya üretim
artıĢının desteklenmesi yönünde benimsediği genel politikanın dıĢında, iyi tanımlanmıĢ bir
yetiĢtiricilik politikası bulunmamaktadır. Sonuç olarak, uygun bir istiĢare sürecinden geçmeden
yapılan politika değiĢiklikleri ve alınan yasal tedbir ve kararlar sektörü belirsizliğe itmekte ve ihtilaflı
alanları artırmaktadır. Politika boĢluğu sorunu öncelikli olarak ele alınmalıdır [IPA Bileşeni 7].
Örneğin, Salih Adası ve Apostol Adası‘nda bu Ģekilde bir politika ihtilafı söz konusudur – bakınız
Bölüm 6.3.

Biyolojik Fiziksel TaĢıma Kapasitesi
Genelde, Türkiye‘de kültür balıkçılığının yapıldığı koĢullar iyidir ve üretimde büyük artıĢ sağlama
potansiyeli vardır. Ancak, kıyılardaki (deniz) balık çiftliklerinin – çoğu Ege Bölgesi‘ndeki kapalı
koylar veya kıyı sularında kuruludur ve aynı kaynakları kullanan diğer sektörlerle karĢı karĢıya
gelmektedir – mevcut dağılımının sektörün gelecekte geniĢlemesinin önünde bir engel oluĢturduğu
düĢünülmektedir. Bu konu hakkında hiçbir araĢtırma yapılmamıĢtır; bu konu, stratejik yönetim
geliĢtirme çalıĢması için güzel bir malzeme oluĢturacaktır [IPARD Tedbir 4].

Enerji Verimliliği ve Çevre Bilinci
Türkiye ileri ve modern bir yetiĢtiricilik altyapısına sahiptir. Yavru ve iĢ gücü girdi maliyetleri
görece düĢüktür ancak, enerji ve kira girdi maliyetleri yüksektir. Ayrıca, sürdürülebilir ve çevreye

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

karĢı sorumlu bir sanayiye olan ihtiyaç konusunda genel bilincin artırılması gerekmektedir [AB
Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı, CIP].

Balıklandırma, Eğlence Amaçlı Balıkçılık AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetleri
Balıklandırma ve eğlence amaçlı balıkçılığa iliĢkin kültür balıkçılığı geliĢmemiĢtir. Nesli tehlikede
olan türlerin korunması için ivedilikle balıklandırma veya yetiĢtirme çalıĢmalarının yapılması
gerekmektedir. Sektörde Ģu anda, levrek, çipura ve alabalık gibi etçil türlerin yoğun olarak
yetiĢtiriciliği yapılmaktadır.   Gıda zincirinin alt halkalarında bulunan sazan, çift kabuklu
yumuĢakçalar ve kabuklular gibi türlerin yetiĢtiriciliği tam anlamıyla geliĢmemiĢtir. Bu türlerin
yetiĢtiriciliği sektörün gelecekte geliĢiminin önünde bir fırsat olarak görülmektedir. Öte yandan, Ģu
anda, içsularda eğlence amaçlı balıkçılık yapan balıkçıların sayısı hakkında herhangi bir veri
bulunmamaktadır. Önemli kaynaklara (kıyılar ve sular) eriĢim ve bu kaynakların kullanımı
konularındaki rekabet ve çatıĢmalar yetiĢtiricilik sektörünün gelecekteki geliĢimini engelleyecek gibi
durmaktadır. Bu engelleri aĢmak için ve açık deniz üretim sistemlerinin geliĢtirilmesine ek olarak,
göller, hidroelektrik barajları ve sulama amaçlı küçük baraj göllerinin yetiĢtiriciliğin geliĢtirilmesi
açısından taĢıdığı potansiyel değerlendirilmelidir. Bu nedenle, bu alanların tamamında daha çok
araĢtırma ve yatırım yapılmalı, eğlence amaçlı balıkçılığın çeĢitlendirilerek geliĢtirilmesi finansman ve
yatırımlarda öncelikli konu olmaya devam etmelidir [IPARD Tedbir 6 ve 8].

Üreticilerin Daha Ġyi Temsili ve Koordinasyonu
YetiĢtiricilik sektörüne özgü özelliklerin en önemlileri Ģöyledir: tür, ürün ve sistem çeĢidinin az
olması; çok sayıda küçük balıkçı çiftliğinin (özellikle içsularda) bulunması; iĢletmelerin, nakit akıĢı
sınırlı aile iĢletmeleri veya kendi hesabına çalıĢan kiĢilerce iĢletilen iĢletmeler olması. Sektöre özgü bu
özellikler yönetimin iyileĢtirilmesi, rasyonel kullanımın sağlanması ve organize olmamıĢ bir alt
sektörde yenilikçiliğin geliĢtirilmesinin önünde değiĢen derecelerde engel oluĢturmaktadır. Bu sorun,
örneğin üretici grupları oluĢturmak suretiyle çözümlenmelidir [IPARD Tedbir 3].

Ayrıca, karar alma sürecinde paydaĢlarla daha çok istiĢare yapılması gereği vardır; bu istiĢare, söz
konusu karar veya tedbirlerin uygulanması aĢamasında sadece üreticiler için değil aynı zamanda kamu
kuruluĢları için gereklidir. TÜGEM Su Ürünleri Dairesi, daha üstteki yönetim kademelerinde
(bakanlık düzeyinde) alınan, sektörle doğrudan ilgisi olan kritik kararların bir bölümüne tam olarak
dahil edilmemektedir. Ayrıca, bakanlıklar içi ve bakanlıklar arası iletiĢimde sorunlar bulunmaktadır
[IPA Bileşen 1 ve IPARD Tedbir 7].


YetiĢtiriciliği Yapılan Türlerin Piyasa Yönelimli Planlamasının GerçekleĢtirilmesi
Deniz (levrek/çipura) ve içsularda (alabalık) kurulu balık çiftliklerinin çoğunda üretim planlaması
yapılmamakta, üretime dönük bir ürün yaklaĢımı benimsenmemektedir. Bu durum, pazarlama ve fiyat
istikrarının sağlanmasında zorluklarla karĢılaĢılmasına neden olmaktadır. BaĢta iç piyasa olmak üzere
su ürünleri tüketiminin artırılması, yetiĢtiriciliğin geliĢtirilmesinin önünde önemli bir güçlük olarak
durmaktadır. YetiĢtiricilik ürünlerinin taĢıdığı piyasa potansiyeli çeĢitli stratejilerle geliĢtirilmeli ve
yetiĢtiricilik tesislerinin ekonomik durumu zayıf olan Ģehirlerde kurulmasına veya bu Ģehirlerde kurulu
olan tesislerin geniĢletilmesine destek verilmelidir. Ayrıca, Türk yetiĢtiricilik ürünleri için bir marka
kalitesinin geliĢtirilmesine ihtiyaç vardır [IPARD Tedbir 2, 6 ve 8].

Alabalık YetiĢtiriciliği Sektörünün GeliĢtirilmesi
Türkiye alabalık yetiĢtiriciliği sektöründe, yumurta ve yavru ihtiyacını yıl boyunca karĢılayacak
özelleĢtirilmiĢ salmonid kuluçkahanelerinin bulunmaması bir eksik olarak durmaktadır. Eğitim ve
öğretimin yanı sıra yetiĢtiriciler ile araĢtırma ve sanayi kesimi arasında iĢbirliği kurulmasının
öneminin farkına varılmalı ve bu alanlar geliĢtirilmelidir. Özel sektör araĢtırma için finansman
bulamamakta, devlet yardımıyla yürütülen projelerin sonuçları etkin Ģekilde yayılmamaktadır. Ayrıca,
daha iyi bir balık sağlığı yönetimine ihtiyaç vardır [IPA Bileşen 1 ve 4, IPARD Tedbir 6 ve 8, FP7].
                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

11.4.3 ĠĢleme ve Pazarlama
EFF Politika Alanı 3: Balıkçılık ve yetiĢtiricilik ürünlerinin iĢleme ve pazarlamasının sürdürülebilir
geliĢtirilmesi.

Üretici Örgütleri - Pilot Proje
Türkiye‘de resmen kurulmuĢ herhangi bir ÜÖ bulunmamaktadır; tarım kooperatifleri kanununda en
son yapılan değiĢikliklerde su ürünleri sektörüne yer verilmemiĢ olmasından dolayı ÜÖ‘lerin
kuruluĢunun Ģu anda karmaĢık bir süreç olduğu görülmektedir. AB‘deki su ürünleri Üretici Örgütleri,
bir liman veya bölgede teknelere yönelik olarak karaya çıkıĢ ve pazarlama düzenlemeleri yapma
yetkisine sahiptir ve su ürünleri toptan satıĢ piyasasında fiyat müdahalesine iliĢkin kısmi finansman
kaynaklarına eriĢebilmektedirler. Birçok durumda, ÜÖ‘ler mevcut balıkçı örgütlerinden
dönüĢtürülmüĢtür (Türkiye‘de de böyle bir uygulama olduğu görülmektedir).
Aslında, ÜÖ kurmak için özel sektörde ciddi bir ilgi söz konusudur; SÇE, bu konunun, kanundaki
mevcut eksiklik de dahil edilmek üzere öncelikli olarak ele alınmasını önermektedir. FAC, Ekim
2006‘da ÜÖ‘lerin rolü hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlamıĢtır. Raporda, bir ÜÖ Pilot Projesi
uygulanması konusu ele alınmıĢtır. SÇE, ÜÖ pilot projesinin uygulanmasına iliĢkin bu düĢüncenin
IPARD fonu çerçevesinde öncelikli olarak geliĢtirilmesini önermektedir [IPARD Tedbir 2 ve 8, IPA
Bileşen 4].

Yetkili Makam ve Denetim Birimlerinin Güçlendirilmesi
Gıda sağlığı ve hijyen yönetmeliklerinin uygulaması etkin Ģekilde izlenememektedir. AB‘ye ihracat
yapan Ģirketler için, denetim ve sertifikasyon prosedürlerinin etkin olduğu düĢünülmektedir; ancak,
YM‘nin halk sağlığı ve piyasa denetim sisteminin güçlendirilmesine ihtiyaç vardır. Su ürünlerini
taĢıyan kamyonların büyük bölümü kötü durumdadır veya zarar görme riski bu denli yüksek biri ürünü
taĢımaya uygun değildir (bir baĢka deyiĢle, frigorifik kasalı değildir). Bunu düzeltmek için
yönetmeliklerin birörnek ve Ģeffaf uygulamasının sağlanması gerekmektedir.

Balık hali denetim görevlileri, pazarlama zincirinin tamamında AB Hijyen Paketini uygulamak üzere
eğitim almıĢ sağlık müfettiĢleri olmalıdır. Özellikle iç piyasada olmak üzere tüketici etiketlemesi
yoluyla ürün izlenebilirliğinin iyileĢtirilmesi konusunda daha çok çaba harcanması gerekmektedir
[IPARD Tedbir 8 ve 9].

AB’ye Yapılan Ġhracatlar
Türk su ürünleri yetiĢtiricileri AB piyasalarına ihracatta, taĢıma sorunları (küçük partilerin sevkıyatı
yapılamamaktadır), dokümantasyon sorunları ve ÜD'lerle yaĢanan haksız rekabet sorunları (örneğin,
levrek ve çipura konusunda Yunanistan ile yaĢanan sorunlar) dahil olmak üzer ciddi zorluklarla
karĢılaĢmaktadır. Bu sorunlar, Türkiye Hükümeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki katılım öncesi
müzakerelerinde ele alınmalı, ticaret engellerinin kaldırılması sağlanmalıdır.

ĠĢleme ve Balık Hali Altyapısına Yönelik Yatırım
Su ürünleri dağıtım zincirinin bütün halkalarında kalite güvencenin iyileĢtirilmesinin önemi göz ardı
edilemez. AB‘de, balıkçı teknelerinden perakendecilere kadar dağıtım zincirin bütün halkalarında balıkçılar
ve dağıtıcıların, sattıkları ürünün güvenli olduğunu konusunda tüketicilere güvence verecekleri
mekanizmalara sahip olmaları gerekmektedir. Bu güvence, Ġyi Yönetim Uygulamaları (GMP), etkin
HACCP sistemleri ve gerekli kalite güvence teknolojisi kullanılarak sağlanmaktadır. Ele alınması
gereken konular arasında toptan satıĢ yerlerinin iyileĢtirilmesi, daha etkin ve Ģeffaf bir müzayede
sisteminin hayata geçirilmesi (bu çerçevede büyük balık hallerinde elektronik müzayede sistemi de
uygulanabilecektir) ve su ürünlerinin iç (yurtiçi) piyasada daha iyi dağıtımının sağlanması yer
almaktadır. Pazarlama zincirinde taze balığın kalitesi buz kullanımıyla birçok durumda basit bir
Ģekilde artırılabilmektedir. Öte yandan, dağıtım sisteminin büyük bölümünde, balık hallerinde,
depolama tesisleri ve perakende satıĢ yerlerinde hijyen standartları yeterince uygulanmamaktadır,
altyapı eskidir ve modernizasyonunun yapılması gerekmektedir. Çevre dostu yeni teknoloji ve
altyapıya yapılacak yatırımlara iliĢkin öncelikli alanlar Ģöyledir:
    Ġç piyasaya ürün sunan fabrikalar da dahil olmak üzere ürün hijyenini iyileĢtirmek amacıyla

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

    yeni buz tesisleri kurulması, dondurulmuĢ ve soğuk depo tesislerinin iyileĢtirilmesi;
    Yeni ve katma değerli uygun piyasalara yatırım yapılması;
    Su ürünleri toptan ve perakende satıĢ yerlerinde hijyenin geliĢtirilmesi sağlayacak teçhizatın
    temin edilmesi;
   Su ürünlerinin daha iyi taĢınmasını sağlamak amacıyla plastik kutu ‗havuzlar‘ yapılması (bir
    ÜÖ veya kooperatif aracılığıyla yapılabilir);
   Büyük toptan satıĢ merkezlerindeki tesislerin iyileĢtirilmesi (ve pilot mobil perakende satıĢ
    yerlerinin açılması);
   Boyu 20 metreden büyük teknelerde, teknede değerlendirme tesislerine yatırım yapılması
    (ancak bu yatırım, ayrı ayrı teknelerin veya filonun genel avlanma kapasitesini artırmaması
    Ģartıyla yapılmalıdır);
   Ġyi Yönetim Uygulamaları, etkin HACCP sistemleri, kalite güvence teknolojisi ve izleme
    sistemlerinin iyileĢtirilmesini sağlayacak tesislerin güçlendirilmesi;
   ĠĢleme ve pazarlama zincirinde enerji tüketimi ve maliyetleri azaltacak yatırımlar yapılması.
TKB, modern soğuk depo tesisleri yapılması ve bir proje kavramı (Proje Tanıtım Formu) [finansmanı
IPARD Tedbir 2 kapsamında sağlanacaktır] çerçevesinde elektronik müzayede merkezi kurulmasına
yönelik yatırım yapmıĢtır. SÇE, bu projeyi desteklemektedir. Bununla beraber, asıl önceliğin
elektronik müzayede sisteminden ziyade soğuk zincirin iyileĢtirilmesine verilmesi gerektiği
düĢünülmektedir.

Pelajik Türlerin SatıĢlarının Katma Değer Üretecek ġekilde GeliĢtirilmesi
Karadeniz‘den avlanan pelajik türlerin satıĢlarının katma değer üretecek Ģekilde geliĢtirilmesi konusunda
potansiyel olduğu düĢünülmektedir. Av sezonunun tamamında, hamsi avının bir bölümünün balık unu
sanayisine aktarılmasından vazgeçilerek insan tüketimine yönlendirilmesi halinde, kaynak kullanımı
(daha az bozulma) ve yeniden yapılandırılan küçük gırgır filosunun ekonomik yapısı önemli ölçüde
iyileĢtirilebilecektir.
Küçük pelajik türlere yönelik talebi artırmak genelde zor olmakta ve yavaĢ ilerleyebilmektedir. Bu
husus akıldan çıkarılmamalıdır. Teorik olarak, Karadeniz‘den avlanan pelajik türlerin kullanım
alanının bu Ģekilde değiĢtirilmesi diğer türlerin fiyatının yükselmesi halinde mümkündür. Bu, üretim
hatlarını daha az maliyetle üretimini yapabilecekleri türlere kaydıran su ürünleri iĢleme tesisleri
düzeyinde gerçekleĢen bir olaydır. Evcil hayvan yemi üreticileri, girdilerin düĢük maliyetli olmasına
ihtiyaçları vardır, potansiyel talep için net bir kaynak oluĢturmaktadır. Ancak, bu Ģekildeki bir
değiĢimin baĢta alt gelir grubundakiler (bazı iç kesimler gibi, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi) olmak
üzere tüketiciler arasında da gerçekleĢmesi gerekmektedir.

DüĢük maliyetli ürünlerin düĢük gelirli tüketicilere pazarlanması özel bir pazarlama becerisidir. Böyle
bir becerinin edinilmesi, tamamı potansiyel olarak kullanılabilecek farklı piyasa bölümlerinin
bilinmesi ile olmaktadır.

Bu yüzden, düĢük maliyet seçenekleri ile birim taĢıma maliyetinin düĢürülmesi, daha az atık üretimi,
teknede değerlendirme iĢleminin daha iyi yapılması, ürün sunumu, düĢük maliyetli ambalajlama ve
düĢük gelirli tüketiciler için tanıtım yapılması gibi yönler üzerinde yoğunlaĢmak suretiyle bir
pazarlama çalıĢması/stratejisinin hazırlanması gerekmektedir. Bir çözüm ilave maliyet getiriyorsa, o
çözümün ürün geliĢtirme açısından çok yararı olmayacaktır. Bu konu ile ilgili daha çok araĢtırma
yapılmasına ihtiyaç vardır. Hazırlanacak bir pilot proje ile bazı düĢük maliyetli seçeneklerin düĢük
gelirli tüketicilerde test edilmesi, ürün kalitesi ve sunumunda farklılık olduğunda bunun satın alma
davranıĢında marjinal kaymalar ortaya çıkarıp çıkarmayacağının belirlenmesini sağlayacaktır. [IPARD
Tedbir 2]Ekolojik Etiketleme
Denizden avcılıkla üretilen ürünlerin ekolojik etiketlemesinin yapılması, dünyada su ürünleri
sektöründe gittikçe öne çıkan bir uygulama olmaktadır. Uzun vadede, Karadeniz‘den elde edilen


                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

ürünlerin satıĢlarında katma değerlerini artırmak amacıyla, ekolojik açıdan sürdürülebilir Ģekilde
istihsali yapılan türler için bir onay mekanizması geliĢtirilebilir. Bu konu, birlikte yönetim rejimi
dahilinde etkin biçimde desteklenebilir, özellikle Karadeniz'den üretilen türlerin daha iyi piyasa
olanaklarına kavuĢmasını sağlayacak bir araç olarak Su Ürünleri Üretici Örgütlerince ele alınabilir.
SÇE, böyle bir giriĢimin, örneğin Deniz Koruma Konseyi (Marine Stewardship Council)135 ile yakın
iĢbirliği [IPARD Tedbir 2] içinde gerçekleĢtirilmesini önerir.

11.4.4  Ġçsu Balıkçılığı
EFF Politika Alanı 4: Ġçsu balıkçılığının sürdürülebilir biçimde geliĢtirilmesi
Daha Ġyi Planlama
TKB‘nin mevcut yapısı, içsu balıkçılığının etkin yönetimini sağlamaya uygun değildir. Kullanıcılar
arasındaki uyuĢmazlığı azaltmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek için daha iyi bir sektör planlaması
yapılmasına ihtiyaç vardır.
Bu konu, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü‘nün kurulmasında önerildiği üzere, TKB teĢkilat yapısının
yeniden düzenlenmesi bağlamında ele alınmalıdır.
Daha Ġyi Stok Değerlendirmesi ve AraĢtırma
Ġçsu balık kaynaklarının taĢıma kapasitesi, ekolojisi ve stok değerlendirmesi konusundaki bilgiler
yetersiz ve birincil bilimsel araĢtırmalar eksiktir.
Bu nedenle, önemli nehir ve göl tatlı su ekosistemlerinin mevcut durum (stok değerlendirmesi)
araĢtırmalarının ivedilikle yapılmasına ihtiyaç vardır. Ayrıca, içsulardaki balıklandırma faaliyetleri,
hem tür çeĢidi hem bolluk açısından yetersizdir [bunun finansmanının FP7 çerçevesinde sağlanması
amaçlanmaktadır].

Sektörün Yeniden Düzenlenmesi ve Kamu Altyapı Yatırımları
Tekneler ve kullanılan donanımın birçoğu eskidir, balıkçılar arasında örgütlenme yoktur, eğitim
eksiktir, kredi kullanımı ve balıkçıların refahı, göllerdeki balıkçı limanı sayısı ve altyapı çok
yetersizdir. Küçük ölçekli kamu altyapı yatırımlarının (karaya çıkıĢ yeri, rıhtım, vb.) yapılması konusu
düĢünülmelidir [IPARD Tedbir 3, 5].

Balıkçılık Yönetim ve Planlaması
Su toplama havzalarına iliĢkin BYP‘ler hazırlanmalı, baraj yapımı öncesinde ÇED raporu sunulması
gerekliliğine daha çok önem verilmelidir (AB Su Çerçeve Direktifi doğrultusunda) [Devlet yardımı ve
IPA Bileşen 1]. SÇE, bunun yüksek öncelikli bir konu olduğunu düĢünmektedir.

Eğlence Amaçlı Balıkçılığın GeliĢtirilmesi
Türkiye‘de turizm sektörünün önemine bakılırsa, eğlence amaçlı (spor amaçlı balıkçılık) balıkçılık
sanayisinin geliĢtirilmesi (özellikle Ege kıyılarından içeriye doğru uzanan alanlarda) bakımından
önemli fırsatlar bulunduğu düĢünülmektedir. TKB, turizmden sorumlu makamlarla yakın iĢbirliği
içinde çalıĢmalı ve balıkçılık ekoturizmine iliĢkin bir fizibilite çalıĢmasına finansman sağlanması
öncelikli konu olarak ele alınmalıdır [IPARD Tedbir 6]. SÇE, bunun yüksek öncelikli bir konu
olduğunu düĢünmektedir (ayrıca bakınız Bölüm 11.4.2).

11.4.5     Balıkçılık Alanları
EFF Politika Alanı 5: Öncelikli alanlara yönelik ölçütler de dahil olmak üzere balıkçılık alanlarının
sürdürülebilir geliĢiminin sağlanması

Balıkçılık alanları ve balıkçılık kesimlerini etkileyen karmaĢık ve hızla değiĢen etkenler tek baĢına
geleneksel politikalar ve araçlarla ele alınamaz. Bu nedenle, AB‘de balıkçılık alanlarının sürdürülebilir
geliĢimini desteklemeye yönelik bir araç olarak, balıkçılık alanları aracılığıyla yönetimi öngören yeni

135
   MSC, 1996 yılında Ġngiltere‘de kurulmuĢtur. Ekolojik açıdan sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesini amaçlayan dünya çapında, bağımsız
bir yardım kuruluĢudur. MSC, bir sürdürülebilir balıkçılık standardı geliĢtirmiĢtir; böylece, balık türleri bu standarda göre
değerlendirilmekte, bağımsız olarak onaylanmakta ve o türden elde edilen ürünler bu standarda uygun olarak
etiketlenmektedir. Avrupa‘da ekolojik etiketleme yapan baĢka onay kuruluĢları da bulunmaktadır.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                          ġubat 2007
                                             Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

bir kavram136 geliĢtirilmiĢtir. EFF (Madde 43), özellikle sosyo-ekonomik etkilerini dikkate almak
suretiyle OBP‘nin uygulanmasının desteklenmesine yönelik genel stratejinin bir parçası olarak, uygun
balıkçılık alanlarında yaĢam kalitesinin sürdürülebilir geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesini
destekleyebilecektir. Balıkçılık alanlarının sürdürülebilir geliĢtirilmesine yönelik tedbirler
aĢağıdakileri hedefleyecektir:

 Balıkçılık alanlarının ekonomik ve sosyal refahının sürdürülmesi, balıkçılık ve yetiĢtiricilik
  ürünlerine değer katılması
 ÇeĢitlendirmenin desteklenmesi veya sosyo-ekonomik zorluklarla karĢılaĢan bölgelerin ekonomik
  ve sosyal olarak yeniden yapılandırılması yoluyla balıkçılık alanlarında iĢ imkanlarının
  sürdürülmesi ve geliĢtirilmesi
 Kıyı çevre kalitesinin artırılması
 Balıkçılık alanları arasında ulusal ve ulus ötesi iĢbirliğinin artırılması

Ancak, daha önce belirtildiği üzere (Bölüm 11.2), Türkiye‘de bu yapısal fon mekanizması mevcut
değildir. Bununla beraber, Türkiye‘nin AB ile aynı yaklaĢımı benimsemesi ve ilk olarak, büyüklükleri
itibariyle sınırlamak üzere uygun alanları (balıkçılık alanları) tanımlaması önerilir [IPA Bileşen 1
çerçevesinde sağlanacak destek ile]. Balıkçılık alanlarının yönetimi ile ilgili olarak uygulanması
gereken temel ilkeler Ģöyledir:
 Yerel bölgesel yaklaşım: Yardımların (geliĢtirme yardımı) yoğunluğu, yardıma en çok ihtiyaç
   duyan balıkçılık alanlarına verilmelidir (balıkçılık alanının bu yardıma ihtiyaç duyduğunun
   ekonomik/sosyo-ekonomik olarak gerekçelendirildiği varsayılarak). Balıkçılık alanlarının çeĢitli
   ihtiyaçlarını karĢılamaya dönük çözümler geliĢtirilebilecektir;
 Entegre yerel kalkınma stratejileri: Projeler birbirini takviye etmeli ve ilgili balıkçılık alanlarının
   güçlü ve zayıf yönleri üzerinde oluĢturulmalıdır;

   Katılım ve ortaklık: Yerel aktörlerin bilgi, enerji ve kaynaklarını harekete geçirilmesine iliĢkin
   stratejidir;
   Yenilikçilik: Su ürünleri sektörü içinde ve su ürünleri sektörüne paralel yeni piyasalar, yeni
   ürünler ve yeni çalıĢma yolları araĢtırılmalıdır ve
   Ağ kurma ve işbirliği: Toplumların birbirlerinden bir Ģeyler öğrenme ve bölgesel, ulusal ve
   küresel ekonomideki konumlarını güçlendirmek için kendilerine müttefikler bulmaya ihtiyaçları
   vardır.

Desteklenecek balıkçılık alanlarının büyüklüğü sınırlanacaktır ve genel bir kural olarak bu alanlar
NUTS III137 (nüfusu 150.000‘in altında olan alanlar) alanlarından küçük olmalı ve coğrafi, ekonomik
ve sosyal açılardan yeterince uygun olmalıdır. Mali yardım için öncelik, nüfus yoğunluğu düĢük
alanlar veya balıkçılık faaliyetlerinde azalma olan alanlar veya balıkçı kasabalarına verilmelidir. Bu
planlama yaklaĢımına, ―büyüme merkezleri‖ kavramı (bakınız Bölüm 2.3.3) dahil edilebilecektir.

11.4.6 Rekabet Edebilirlik
EFF Politika Alanı 6: Yapısı, organizasyonu ve çalıĢma ortamının iyileĢtirilmesi de dahil olmak
üzere su ürünleri sektörünün rekabet edebilirliği

Bir Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği Politikasının Hazırlanması
Ulusal bir politikaya ihtiyaç vardır – bu politika vizyon ve hedefleriyle, çevresel, ekonomik ve sosyo-
ekonomik faktörleri dikkate almak suretiyle, sağlam bilimsel önerilere dayalı sürdürülebilir, rasyonel
136
   ‗Balıkçılık alanı‘, denize veya göle kıyısı olan veya göletleri nehir ağzı bulunan ve su ürünleri sektöründe önemli bir istihdam düzeyi
sağlayan alanı ifade eder; 1198/2006 sayılı AB Yönetmeliği‘nin 3(e) no‘lu Maddesi. Bir balıkçılık alanı, NUTS 3 alanından küçük olmak
zorundadır (1059/2003 sayılı AB Yönetmeliği) – bir baĢka deyiĢle, nüfusu 150.000‘in altında olmalıdır (söz konusu Yönetmelik uyarınca, nüfus
ölçütünü karĢılamak için küçük ulusal idari birimler bir araya gelebilecektir). Seçilen alanın coğrafi, ekonomik ve sosyal açılardan yeterince
uygun olması gerekmektedir.
137
  Ġstatistik bölge birimlerinin (NUTS) oluĢturulması hakkında (EC) 1059/2003 sayılı Yönetmelikte tanımlandığı Ģekliyle
istatistik bölge birimleri ortak sınıflandırması


                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

ve dengeli kaynak kullanımının sağlanmasına yönelik devlet desteği verilmesini desteklemelidir.

Bulgaristan ve Romanya‘nın AB üyeliğiyle beraber, Türkiye ve AB Ģimdi bir Karadeniz Politikası
geliĢtirmek durumundadır; Karadeniz‘de hakim balıkçı ülke olarak Türkiye bu politikada öncelikli bir
yerde olacaktır. Bu politika giriĢimleri bir 5 Yıllık Stratejik Planla desteklenmeli, devlet bu giriĢimlere
yeterli kaynak ayırmalı, desteklemeli ve geliĢtirmeli, giriĢimler SMART 138 göstergeleri kullanılarak
izlenmelidir [IPA Bileşen 7 çerçevesinde sağlanacak destek ile]. SÇE, bunun yüksek öncelikli bir
konu olduğunu düĢünmektedir (ayrıca bakınız Bölüm 11.3).
Devlet ve PaydaĢlar Arasında Daha Ġyi Diyalog

Bakanlıklar ve birimler arası iĢbirliği ile sanayi ve bütün kilit paydaĢlar arasında diyalog kurulmasını
sağlayacak uygun bir forum oluĢturulmalıdır – bu Ģekilde bir forum, Su Ürünleri Avcılığı ve
YetiĢtiriciliği DanıĢma Komitesi yeniden kurularak oluĢturulabilecektir. Söz konusu Komitenin etkin
olması için Komiteye yeterli kaynak ayrılmalı ve uygun bir sekreterlik sağlanmalıdır [Hangisi uygunsa
devlet yardımı ve IPA Bileşen 1 çerçevesinde sağlanacak girdiler]. PaydaĢların, sahip oldukları
kaynakların yönetiminde daha çok sorumluluk üstlenmesinin sağlanacağı bir birlikte yönetim
sisteminin benimsenmesi bu sürecin gerçekleĢtirilmesinde yardımcı olacaktır.

Bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün Kurulması
Bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurularak sektörün kurumsal yeniden yapılandırılmasının
sağlanması konusu gündemdeki yerini korumaktadır ancak, siyasi açıdan kabul görürse bu Genel
Müdürlüğün kurulması olasılıkla birkaç yılı bulacaktır. Türkiye‘de su ürünleri müktesebatının
üstlenilmesi konusundaki iĢ yükünün artması beklense de balıkçılık yönetim teĢkilatının
basitleĢtirilmesi ve merkeziyetçilikten uzaklaĢtırılması düĢünülmelidir [Hangisi uygunsa devlet
yardımı ve IPA Bileşen 1 çerçevesinde sağlanacak girdiler] . Ayrıca, Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü‘nün idari yapısına iliĢkin çeĢitli seçenek ve önerilerin daha ayrıntılı Organizasyon ve
Yönetim analizinin yapılması yararlı olabilir

Bir Belirlenen Limanlar Sisteminin Kurulması
Gerek karaya çıkarılan av gerekse kamu sektörü yatırımlarının daha iyi izlenmesini sağlamak
amacıyla, ülke genelinde bir hiyerarĢi içerisinde limanların tanımının yapılması gerekmektedir – bu
sürece, daha iyi ürün izlemesinin sağlanması için AB‘nin ―belirlenen limanlar‖ ilkesi dahil
edilmelidir. Bölüm 11.4.5‘te ele alındığı üzere, DPT‘nin önerdiği Ģekilde, ‗büyüme merkezleri‘nin
oluĢturulması ve uygulanması (bakınız Bölüm 2.3.3), belirlenen liman geliĢimine dayalı uygun bir
geliĢtirme modeli olabilecektir [IPA Bileşen 7].

AraĢtırma ve Yenilikçilik
Ekonominin diğer birimleri gibi su ürünleri sektörü de hala 2000‘li yılların baĢında meydana gelen
ekonomik krizin olumsuz sonuçlarından kurtulmaya çalıĢmaktadır. Bazı Ģirketler, var olan baĢarılı
örnekleri taklit etmektense yenilik yapmayı tercih etmiĢtir. Avcılık sektöründe, verim artıĢı
sağlayabilecek yeni yatırımlar için finansman olanakları sınırlıdır; örneğin, yeni tekne tasarımlarını
test etmek veya balık toplama cihazlarının kullanım potansiyelini test etmek için.

Bu durum, baĢta yetiĢtiricilik ve orkinos yetiĢtiriciliği olmak üzere iyi durumdaki sektörlerde farklıdır.
Ancak, yatırımcılar, özellikle, uluslararası fiyatlardaki düĢüĢ, deniz alanlarının kullanımında diğer
kullanıcılarla (turizm) rekabetin artması ve çevrecilerin artan baskısı gibi unsurlar bakımından,
yatırım yapacakları iĢ kolunun uzun vadede ne kadar sağlıklı (sürdürülebilir) olduğunu görmek
istemektedir. Buna dayanarak, deniz ve içsu kaynaklarının sürdürülebilir kullanımından kamu yararını
artırma hedefiyle (istihdam, gelir ve gıda güvenliği gibi alanlarda) kamu sektörünün araĢtırma
faaliyetlerine finansman sağlaması için güçlü bir gerekçe ortaya çıkacaktır.

Uygulamaları araĢtırma projeleri (özel sektörle ilgisi bakımından, sonuçların yayımına önem

138
  Ġngilizce Specific, Measurable, Available, Relevant, Time-Bound sözcüklerinin baĢ harflerinden oluĢturulan kısaltmadır
(Belirli, Ölçülebilir, Kullanılabilir, Ġlgili ve Zamana Bağlı).

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                               ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

verilerek) devlet tarafından etkin Ģekilde desteklenmelidir [Devlet yardımı ve CIP ve/veya FP7
çerçevesinde eş finansman]

11.4.7   Ġnsan Kaynakları
EFF Politika Alanı 7: Özellikle mesleki becerilerin artırılması, sürdürülebilir istihdam sağlanması,
kadının konum ve rolünün güçlendirilmesi yoluyla su ürünleri sektöründe insan kaynaklarının
korunması

Kapasite GeliĢtirme
TKB, teknik uzman kadrosunu geniĢletmelidir (örneğin, Balık Hali Denetim Görevlisi, Su Ürünleri
Görevlisi, ĠZKD Kontrol Görevlisi, vb.); bu uzmanlar her alanda değil sadece kendi alanlarında eğitim
almalı veya sadece kendi alanlarında görev yapmalıdır. Yeni kurulan SÜBĠS‘in uygulanmasını
desteklemek için Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojisi eğitimine de yatırım yapılmalıdır [Devlet yardımı, IPA
Bileşen 1 ve İspanya‟dan sağlanacak olası iki taraflı destek].

Yönetim alanında karar alma sürecinde Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi ve paydaĢ katılımının
artırılması sektörde ele alınması gereken önemli konular olmaya devam etmektedir. ġu hususlarda
diğer politika alanlarından destek sağlanacaktır: balıkçılığa bağımlı bölgeler için yapısal desteklerin
kabulü; istihdam, gelir, balıkçılar ve aileleri ile balıkçı kesiminin durumunun korunması; örneğin bir
birlikte yönetim rejimini hayata geçirmek suretiyle eriĢim ve yarar yollarının daha hakkaniyetli
dağıtımının sağlanması; denizde can güvenliğinin iyileĢtirilmesi. Bu konular, TKB ve diğer
bakanlıklar arasında kurulacak yakın iĢbirliği ile ele alınmalıdır [ve ayrılan bütün IPARD tedbirleri
tarafından desteklenmelidir].

FAC, Temmuz 2006‘da iki istiĢare belgesi hazırlamıĢtır; her iki belgede de sosyal sorunlar ile ilgili
geliĢtirme seçenekleri incelenmekte ve sunulmaktadır; bu konunun daha ayrıntılı analizi için FAC'nin
görüĢü alınmalıdır. Tespit edilen en önemli sorunlar arasında Ģunlar yer almaktadır: etkin istihdam
politikaları aracılığıyla sürdürülebilir istihdamın artırılması ve kadının konumunun güçlendirilmesi;
sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri programının güçlendirilmesi; mesleki yetenek ve tutumun
iyileĢtirilmesi; su ürünleri sektöründe ekonomik çeĢitlendirmenin sağlanması.

11.4.8   Su Ortamı
EFF Politika Alanı 8: Su ürünleri sektörü açısından su ortamının korunması ve iyileĢtirilmesi

EKAY Stratejisi
Kilit paydaĢlar arasında daha iyi diyalog kurulmasını sağlayacak (böylece, kaynak kullanımı ve kıyı
alanlarına eriĢim konusundaki uyuĢmazlıkları azaltacak) bir araç sağlamak için Türkiye için net bir
EKAY Stratejisinin geliĢtirilmesine ihtiyaç vardır. Bu çalıĢma gelecek iki yıl boyunca öncelikli olarak
yapılmalıdır. Ayrıca, bütün BYP‘lerin hazırlanması ve devam inceleme/güncelleme süreci ile EKAY
planlaması arasında güçlü bir bağ kurulmalıdır [IPA Bileşen 7 çerçevesinde sağlanacak destek ile].

Daha Ġyi Mekansal Planlama
Deniz kültür balıkçılığı sektöründe, sınırlı su ve yer kullanımı ile ilgili çeĢitli yönetim ve planlama
konularının yanı sıra ivedilikle ele alınması gereken ruhsat, kira müddeti ve ücreti ile ilgili konular
bulunmaktadır. 1990‘larda ve 2002 yılından itibaren hızlı ve plansız geliĢmeler, balık çiftliklerinin
yerleri ve taĢıma kapasiteleriyle ilgili kaygıların doğmasına yol açmıĢtır. YetiĢtiricilik sektörü için,
kıyı kaynaklarının kullanımı ve yer sınırlamaları sektörün gelecekteki geliĢiminin önündeki önemli
engeller olarak görülmektedir. Bu nedenle, sürdürülebilir geliĢim için açıktaki alanlara eriĢimin
sağlanması veya yeni yer tahsisinin yapılması çok önemli olmaktadır. BaĢta Akdeniz ve Karadeniz
kıyılarında olmak üzere, kıyı yönetim ve planlaması çerçevesinde yeni üretim alanlarında
yetiĢtiriciliğin geliĢtirilmesi için bir potansiyel bulunmaktadır [IPARD Tedbir 4 ve 7].

Habitatların Korunması (Ġçsular)                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

Egzotik türlerle kontrolsüz biçimde balıklandırma yapılması ve/veya bu türlerin istilası doğal balık
türlerinin kompozisyon ve bolluğu açısından değiĢmelere neden olmuĢ, doğal su hayvan ve bitki
yaĢamını koruma çabaları yetersiz kalmıĢtır. Habitatların tahrip edilmesi, su kalitesi ve su
bütçesindeki değiĢmeler içsu balıkçılık yönetiminde güçlüklere neden olmuĢtur. Su kirliliği
ötrofikasyon ve su sistemlerinin trofik durumunun değiĢmesi, balık stoklarının popülasyon
dinamikleri ve kompozisyonunun değiĢmesine yol açmıĢtır. Su ekosistem yönetimi ile ilgili sorunların
bir kaynağını da bakanlıklar arası uyuĢmazlık ile çoklu kaynak kullanımı uyuĢmazlıkları (sulama,
içme suyu temini, endüstriyel kullanım, vb.) [IPARD Bileşen 4] oluĢturmaktadır.

Çevre Koruma
Birçok balıkçı limanında çevre uygulamalarını daha iyi bir düzeye çıkarmak için yeni ‗yeĢil‘
teknolojiye ve yayım çalıĢmasına yatırım yapılmalıdır. Bu Ģunlara yapılacak yatırımları
kapsamaktadır: uygun atık (petrol, pil, eski av donanımı, katı atık, vb.) bertaraf tesisleri yatırımları;
dondurulmuĢ ve soğuk depo yatırımları; fireleri azaltmak için balık hali yatırımları. Kamu altyapı ve
hizmetlerinin (güvenli karaya çıkıĢ tesisleri, kıyılara eriĢim, drenaj, Ģebeke altyapı iĢleri, vb.)
sağlanmasından devlet sorumludur – bu tesislere yapılacak yatırımlar, uzun vadede, bu alanlara özel
sektör yatırımlarını çekmelidir [CIP çerçevesinde sağlanacak finansman ile].

11.4.9   ĠZKD
EFF Politika Alanı 9: Balıkçılık faaliyetlerine iliĢkin denetim ve kontrol gerekliliklerinin yerine
getirilmesi ile veri ve bilgi toplama

Daha Ġyi ĠĢbirliği
ĠZKD stratejilerinin uygulanmasında kurumlar arası iĢbirliği iyileĢtirilmelidir (Bölüm 5.5‘te ele
alındığı üzere). Ayrıca, hükümet, komĢu ülkelerin ĠZKD‘den sorumlu makamlarıyla iĢbirliğini
güçlendirmelidir; pelajik stokların bir bölümünün göçmen türlerden oluĢması ve sınır ötesi doğası ile
Bulgaristan ve Romanya‘nın AB üyeliğine kabulü dikkate alındığında özellikle Karadeniz‘de bu
iĢbirliği çok önemli olmaktadır. YDBD avlarla mücadele edecek ve içsularda aĢırı avlanma sorunlarını
çözecek yeterli ĠZKD faaliyetleri gerçekleĢtirilmemektedir [IPA Bileşen 1, Devlet yardımı ve
FAO‟nun bölgesel fonları].

Gemi Ġzleme Sistemi (GĠS)
Boyu 15 metreden büyük olan bütün balıkçı teknelerinde ‗mavi kutu‘ kullanılması ve bu teknelerde
tam bir Gemi Ġzleme Sisteminin kurulmasının, TKB‘nin av filosunun belli birimlerinin daha iyi
yönetim ve kontrolünü sağlama çabalarında önemli bir strateji olduğu bilinmektedir. SÇE, bu
yaklaĢımı onaylamaktadır. Ancak, GĠS, filo yönetiminde ‗genel çare‘ (çözüm) olarak görülmemelidir –
GĠS, uygunluğun iyileĢtirilmesi için kullanılması gereken bir dizi yönetim aracından sadece biridir.
Örneğin, büyük tekneler (gırgır filosu, orkinos filosu) için bir gözlemci programının oluĢturulması
düĢünülmesi gereken bir seçenek olarak durmaktadır (ayrıca bakınız Bölüm 11.4.1‘de verilen
açıklama).

Hükümet, ihlallerle ilgili olarak adil ve Ģeffaf bir yaptırım sisteminin uygulanmasını sağlamalıdır –
bu, piyasa kontrol tedbirlerinin uygulanması açısından av çabasının denetimi ve izlenmesinde (tekne
ve donanım kaydının yapılması) eĢit derecede geçerlidir. Bu uygulamalar, sanayinin güvenini çok
daha güçlendirecektir.
Bu nedenle, AB koruma, kontrol ve kaynak yönetimi tedbirlerinin pratik uygulamasının
güçlendirilmesi için uyumlaĢtırılmıĢ bir spesifik ĠZKD destek projesinin geliĢtirilmesi düĢünülmelidir.

TKB ve SGK için AB mevzuatını anlamak yeterli değildir – AB mevzuatı, Ģeffaf ve tutarlı bir biçimde
uygulanmak zorundadır. Devam eden Balıkçılık Ġdari Binaları yapımı ve SÜBĠS kurma çalıĢmaları
doğru yönde atılmıĢ adımlar olsa da yukarıdaki alanlarda idari kapasite eksikliği bulunmaktadır
[Devlet yardımı, IPA Bileşen 1 çerçevesinde sağlanacak olası eş finansman ile birlikte].Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                           ġubat 2007
                                             Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

11.5    KAMU HARCAMALARI – ANA BELĠRLEYĠCĠLER
Türk Hükümeti'nin daha iyi bir sektör yönetimi sağlanmasındaki rolünü etkin Ģekilde oynaması ve
Sektör ÇalıĢması Raporu'nda ana hatlarıyla verilen öneri ve yenilikleri benimsemesi için, donör
desteğine eriĢimi tamamlamak için kamu sektörünün yeterli düzeyde ve sürdürülen finansmanına
ihtiyaç vardır. Hükümetler bir yandan kamu harcamalarını kısmaya, diğer yandan da kamu
hizmetlerinin (balıkçılık yönetimi hizmetleri dahil) sunumu, etkililiği ve maliyet etkinliğini
iyileĢtirmeye çalıĢtıklarından dünyada birçok ülkede bir balıkçılık alanının yönetiminin ortaya
çıkardığı masraflar önemi gittikçe artan bir konu olmaktadır. Buna ek olarak, hükümetler ekonomik
verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği artıran politika ve stratejilerin geliĢtirilmesi konusuna daha
çok önem vermektedirler.

Serbest ekonomi düzeninin uygulandığı bir ülkede kamu harcamalarının ana hedeflerini verimlilik,
maliyet-fayda analizinin sonuçlarına uygun Ģekilde bağlılık ve maliyet-etkinlik oluĢturmaktadır.
OECD‘nin balıkçılık yönetimi masrafları ile ilgili yaptığı araĢtırmada139 belirtildiği üzere, sektöre
yönelik herhangi bir devlet müdahalesinde temel hedef, sektörde deniz kaynaklarının en yüksek
seviyede kullanımı ile mali kaynaklar ve insan kaynaklarının sektöre uygulanmasını sağlamaktır.

Bu hedefin baĢarılması iki temel ilke ile olmaktadır. Birincisi, yönetimin kendisi sektörün
performansını artıran bir unsurdur (yönetimden sağlanan yararlar, su ürünleri hizmetlerinden doğan
giderlerden daha fazla olmakta, böylece kaynak rantı oluĢturmaktadır). Ġkincisi, bu hizmetler mümkün
olduğun maliyet etkin Ģekilde sunulmalıdır. Örneğin, kamu sektörü balıkçılık yönetiminin birincil
sorumluluklarından birini ĠZKD oluĢturmaktadır. Ancak, bir balıkçılık alanında uygulanan bir ĠZKD,
o balıkçılık alanının kullanımının ekonomiye sağladığı yararlardan daha çok doğrudan140 masraf
ortaya çıkarmasının herhangi bir ekonomik gerekçesi bulunmamaktadır.141 OECD‘nin 2003 yılında
yaptığı söz konusu çalıĢmada, sanayinin karar alma süreci, hizmet sunumu ve hizmetlerin ödenmesine
katılımı arttıkça su ürünleri hizmetlerinin daha maliyet etkin olacağı, daha iyi uygunluk düzeyi
sağlanmak suretiyle daha hesap verebilir hale geleceği ve genel yönetim masraflarının daha az olacağı
belirtilmektedir; bu tespitler, sektörde bir birlikte yönetim sisteminin hayata geçirilmesi yönündeki savı
desteklemektedir.

Elbette, Türkiye‘de su ürünleri hizmetlerinin ana bileĢenlerinden doğan masraflar ile bu hizmetlere
ayrılan bütçeyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Özetle, su ürünleri hizmetleri giderleri üç ana
baĢlık altında gruplanabilmektedir:

   AraĢtırma (veri toplama ve stok değerlendirmesi);
   Yönetim (avlanma girdi ve çıktı kontrollerinin izlenmesi dahil) ve
   Uygulama (veya denetim giderleri).

OECD'nin çalıĢması,142 OECD üyesi çeĢitli devletlerin (Türkiye dahil) su ürünleri hizmet giderleri ile
ilgili önemli miktarda veri sağlamaktadır. AĢağıdaki, 11 ülkeden toplanan veriler ulusal su ürünleri
hizmetleri giderleri arasındaki farklılıkları ve Türkiye'nin belli ölçütler karĢısındaki konumunu
göstermektedir:

   Türkiye, balıkçı teknesi baĢına düĢen araĢtırma giderleri bakımından en düĢük gider (bütçe)
   düzeylerinden birine sahiptir; bu sonucu ortaya çıkaran en büyük neden Türkiye‘nin büyük bir
   ulusal av filosuna sahip olmasıdır.143 Bununla beraber, su ürünleri üretim değeri yüzdesi olarak,
   Türkiye‘deki araĢtırma hizmetleri giderleri %20 ile en yüksek yüzdelerden birini oluĢturmaktadır
139
  The Costs of Managing Fisheries, OECD, 2003
140
  Diğer hedeflerde bir tekne su ürünleri denetiminde bir tekne sadece yarım gün çalıĢan bir tekne olarak alınabileceğinden ilgisiz ve dolaylı
masraflar dahil edilmemiĢtir - örneğin, Sahil Güvenlik gemileri bu kapsamdadır
141
  Bir ülke, bir kaynağı, sosyal, politik, tarihi veya biyolojik çeĢitlilik nedenlerle, o kaynaktan kısa vadede sağlanacak dönüĢün
ötesinde değerlendirebilmektedir.
142
  a.g.e.; bütün değerler 1999 yılı ABD Doları kuruna dönüĢtürülmüĢtür
143
  Her iki örnekte de, giderler YTL‘nin ABD Doları karĢısında uğradığı değer kaybından dolayı değiĢmiĢtir


                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

    (bunun gerisinde yatan ana neden, fazla değer getirmeyen türlerin bol miktarda üretiliyor
    olmasıdır);
   Toplam yönetim giderleri, toplam giderlerin %60-70‘tan fazlası (Türkiye dahil) ile %10‘dan azı
    (Norveç ve Ġzlanda) arasında değiĢmektedir;
   Ancak, Türkiye için, ‗yönetim giderleri, uygulamayı da kapsamaktadır (bunun gerisinde yatan ana
    nedenin TKB ve SGK bütçelerinin ayrılması olduğu düĢünülmektedir). Sonuç olarak, Türkiye için
    ‗uygulama giderleri‘ne iliĢkin oluĢturulan ayrı listenin neredeyse sıfır değer içermiĢtir. Türkiye‘de,
    filonun büyük olması ve iĢ gücü giderlerinin görece düĢük olmasından dolayı tekne baĢına düĢen
    yönetim giderleri en düĢük giderler arasında çıkmıĢtır.

SÇE, Türkiye‘de su ürünleri yönetim giderlerine yönelik devlet yardımı için, karaya çıkarılan
avın toplam değerinin %7.5‘inin uygun bir oran olduğunu düşünmektedir (2004 yılında miktar
olarak bu 1.023 milyar YTL olarak gerçekleĢmiĢtir – bakınız Bölüm 3.1.2). Tablo 12‘de 2005 yılı için
verilen veriler sadece bina ve liman bakımı, balıkçılık yönetimi (idaresi), uygulama ve araĢtırma
giderleriyle ilgili değerler için kullanıldığında, bu miktar 76.72 milyon YTL civarında olmaktadır
veya 58.6 milyon YTL olan mevcut tahmini bütçenin %30 üzerine çıkmaktadır.144
144
   SÇE tarafından toplanan verilere göre değerlendirilmiĢtir; SGK operasyonlarının tam giderlerini kapsaması gerekmez

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
                                                                       ġubat 2007
                                                          Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi


EK 1: SEKTÖR ÇALIġMASI EKĠBĠ TARAFINDAN GÖRÜġME YAPILAN KĠġĠLER
Kurum                       Görüşülen Kişi               Görevi veya Pozisyonu
Ankara
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Vahdettin Kürüm                Su Ürünleri Hizmetleri Dairesi BaĢkanı (KKGM)
Genel Müdürlüğü
                        Turgay Türkyılmaz               Balıkçılık Yapıları ve Teknoloji Bölümü Müdürü
                        Haydar Fersoy                 Biyolog
                        Hüseyin Dede                  Su Ürünleri Hijyen ve Balık Hastalıklarının Kontrolü
                                               Bölümü Müdürü
                          Alper Elekon                Ziraat Mühendisi
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve  Erkan Gözgözoğlu              YetiĢtiricilik Dairesi BaĢkanı (TÜGEM)
GeliĢtirme Genel Müdürlüğü
                          Dr. Hayri Deniz              Deniz Kültür Balıkçılığı Bölümü Müdürü
                          Ramazan Çelebi              Su Ürünleri YetiĢtiriciliği Uzmanı
                          Aylin Velioğlu              Su Ürünleri YetiĢtiriciliği Uzmanı
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Strateji GeliĢtirme Ġlknur Dede                 Proje Yönetimi ve Mali Denetim Dairesi
Kurulu EĢleĢtirme DanıĢmanlık Ekibi
                          Broer van der Meer            Yapısal Politikalar DanıĢmanı
                          Joacim Johannesson            OPD DanıĢmanı
                          Ulrich Grosch               KKYM DanıĢmanı
Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi        Tristan Southall             Eğitim Koordinatörü
                          Javier Martin               Bilgi Teknolojisi Uzmanı
                          Handan Erdem               Bilgi Teknolojisi Koordinatörü
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı        Hüseyin Çekinmez             Talep Güvenlik ġube Müdürü
                          Mahmut Çandır               Denetim Görevlisi
Denizcilik ĠĢleri MüsteĢarlığı           Okay Kılıç                Güvenlik ve Seyrüsefer Dairesi BaĢkanı
                          Bilal Kazan                Eğitim Uzmanı
                          Hakan Öztür                Gemi Denetim Görevlisi
Türkiye Ġstatistik Kurumu              Tuğba Polatkan - Ġlkay Demirsoy
Ziraat Bankası                   Ferhat PiĢmaf               ġube Müdürü
                          Ömer Faruk Demirhan            MüĢteri Temsilcisi
Dünya Bankası Türkiye Temsilciliği         Halil Agah                Kırsal Kalkınma Uzmanı
Su Ürünleri YetiĢtiriciliği ve Avcılığı Federasyonu Dr. Seher Eke               Genel Sekreter
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği      Nuran Özel                DanıĢman


                                           Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Su Ürünleri Avcılığı ve YetiĢtiriciliği
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                               ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                   Su Ürünleri Müktesebatı Uyum MerkeziKurum                       Görüşülen Kişi           Görevi veya Pozisyonu
Ege Bölgesi - Muğla
Kılıç Grubu - Güllük                Sinan Kızıltan           Genel Müdür
                          Orhan Kılıç             ĠĢletme Sahibi
                          Hakan Adamcıl            Kılıç Deniz Ürünleri Kafes ĠĢletme Müdürü
Akuvatur Grubu – Güllük Kuluçkahanesi       Celal Demir             Tesis Müdürü
Akuvatur                      Muammer Karademir
Akuvatur                      Hakan Özgüler            Akuvatur Deniz Ürünleri SatıĢ Müdürü
Fjord Marine (Ege)                 Levent Kayı             CEO
Ege Bölgesi – Ġzmir, Balıkesir
Ġzmir Balık Hali                  Turgay Sunturlu           Kabzımal
                          Mehmet Demirci           Üretim Müdürü, Reha Tümay Ltd. ġti. Kültür
                                            Balıkçılığı
Balıklıova Balıkçı Limanı             Akın Yilmaz             Balıklıova Su Ürünleri Kooperatifi BaĢkan
                                            Vekili
KiriĢ Gıda                Oktay KiriĢ                  KiriĢ Gıda Ortağı
Aquadem Grubu Orkinos Çiftliği – Garence Nedim Ambar                  Genel Müdür
Koyu
                                            Türkiye Orkinos YetiĢtiricileri Derneği BaĢkanı
                                            Orkinos Ġhracatçıları Derneği BaĢkanı
                                            ICCAT Türkiye Komiseri
Foça Balıkçı Köyü ve Balıkçı Limanı        ÇeĢitli kiĢiler           Tekne sahipleri ve balıkçılar
Güzelbahçe Balık Hali               Güven Kurt             Kabzımal
                          Recep                S.S. Güzelbahçe Balıkçı Derneği Müdürü
                          Rafet ÇavuĢ, Bayram Karvan, Vedat  Gırgır teknesi sahibi, kaptanlar
                          Özbalık, Osman Kurt
Ayvalık – Cunda Adası               Hasan Kuray             Ġhracatçı, Balıkçı Esnafı
                          Bahtiyar Kaçar           Tekne Sahibi, Aracı
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                  ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                     Su Ürünleri Müktesebatı Uyum MerkeziKurum                        Görüşülen Kişi    Görevi veya Pozisyonu
Marmara Denizi - Ġstanbul
Ġstanbul Balık Hali              Orhan Norcin        Kooperatif Görevlisi, Ġstanbul Su Ürünleri Üreticileri Kooperatifi
                        Oğuz Koyun         Karadeniz Balıkçılık – Muhasebe Müdürü
                        Efraim Balın        Balık Hali Müdür Yardımcısı
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Ġstanbul Tarım Ġl Ahmet Kavak        Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarım Ġl Müdürü
Müdürlüğü
Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi     Ġsmet Yalçın        Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi BaĢkan Vekili
ÇeĢit Mensucat Aġ. Balık Ağı Fabrikası     N. FatoĢ Kapusız      Fabrika Müdürü
ÇeĢit Mensucat Aġ. Balık Ağı Fabrikası     Ahmet Üstün        Müdür Yardımcısı
Mimarsinan Balıkçı Limanı
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi   Hasan Güngör        Doçent Doktor, Tarım Ekonomisi
Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi   Günay Güngör        Yardımcı Doçent Doktor, Tarım Ekonomisi
Barbaros Su Ürünleri Kooperatifi        Sinan Karpuz        Su Ürünleri Kooperatifi BaĢkan Vekili
Topaloğlu Su Ürünleri ĠĢleme Fabrikası                  Ziraat Teknisyeni Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol
                                     Personeli Tekirdağ
Barbaros - Tekirdağ                 Reyhan Çakır     Mimarsinan Balıkçı Limanı
Büyükçekmece                     ÇeĢitli kiĢiler   Balıkçı limanı
Silivri ve Marmara Ereğlisi             ÇeĢitli kiĢiler
Marmara Denizi - Bandırma
Bandırma Balık Hali                 Osman Kocaman    Kabzımal
Kocaman Su Ürünleri ĠĢleme Fabrikası                   Kocaman ĠĢleme Fabrikası Sahibi
                                     Bandırma Ticaret Odası BaĢkanı
                                     TOBB Ticaret Odaları Birliği BaĢkanı
Kocaman Su Ürünleri ĠĢleme Fabrikası         Metin Yalçınçaya
                                     (yerel) AB Uyum Komitesi Kocaman ĠĢleme Fabrikası Genel Müdürü
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                  ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                      Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
          Kurum                   Görüşülen Kişi     Görevi veya Pozisyonu

Karadeniz - Trabzon
Denizer Balıkçılık ġirketi                   Recep Denizer     Kabzımal, Gırgır teknesi sahibi, kaptan
KARSUSAN                            Orhan Çakır      Balık Unu Fabrikası Müdürü
Trabzon Su Ürünleri AraĢtırma Enstitüsü             Ġlker Zeki Kurdoğlu  Müdür Vekili
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Trabzon Tarım Ġl Müdürlüğü     Dr. Temel ġahin    Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Tarım Ġl Müdürü (eski Trabzon
                                            Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü, Trabzon)
Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği (Faroz)    Ahmet Mutlu      BaĢkan
BaĢaran Tersanesi, Trabzon                   Rıfkı BaĢaran     Türkiye Tersaneler Kooperatifi BaĢkanı
Kemal PaĢa                           ÇeĢitli kiĢiler    Balıkçı limanı
PerĢembe Vona Kültür Balıkçılığı ġirketi, Ordu         Cemil Eyüboğlu     Vona Kültür Balıkçılığı (Karadeniz), ĠĢletme sahibi
PerĢembe Vona Kültür Balıkçılığı ġirketi, Ordu         Evren Souksu      Vona Kültür Balıkçılığı (Karadeniz), Tesis Müdürü
Karadeniz – Artvin, Rize, Giresun
Hopa ve Pazar                          ÇeĢitli kiĢiler    Balıkçı limanı
Denizcilik ĠĢleri Pazar Ġlçe Müdürlüğü             Yusuf Toparslan    Denizcilik ĠĢleri Pazar Ġlçe Müdürü
Kul Balıkçılık ġirketi, Görele                 Salim Kul        ĠĢletme Sahibi/Yönetici

Doğu Anadolu (GAP) – K.MaraĢ, Adıyaman ve ġanlıurfa
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi              Ahmet Alp       Doçent Doktor, Su Ürünleri Bölümü BaĢkanı
                                Cemil Kara       Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Menzelet, Kılavuzlu ve Sır Barajları küçük ölçekli alabalık   ÇeĢitli kiĢiler    ĠĢletme Sahibi
kafes balıkçılığı tesisleri (Hacı Veli‘nin Yeri, Karsu)
                                ÇeĢitli kiĢiler    ĠĢletme Sahibi
Tekir Balıkçılık (alabalık çiftliği)              ÇeĢitli kiĢiler    ĠĢletme Sahibi
Küçük ölçekli alabalık kafes balıkçılığı tesisleri (Kıyı    Various        ĠĢletme Sahibi
Balıkçılık), GölbaĢı, Adıyaman; Atatürk Barajı ve çevresi    ÇeĢitli kiĢiler    ĠĢletme Sahibi

DSĠ Balık Çiftliği                       ÇeĢitli kiĢiler    ĠĢletme Sahibi
Harran Üniversitesi                       Erdinç ġahinöz     Yardımcı Doçent Doktor, Su Ürünleri Yüksek Okulu Müdürü
Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Bozova ġube Müdürlüğü       Fuat Kaya       Müdür Vekili
Fırat Balıkçılık (alabalık), Birecik Barajı           ÇeĢitli kiĢiler    ĠĢletme Sahibi

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                 ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                     Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
                                 BALIKÇI LĠMANI VERĠ TABANI
Ġl        Liman Sayısı  Balıkçı  Teknesi    Ġl      Ortalama Liman YaĢı  Ġl – Toplam    Ana Rıhtım  Yardımcı Rıhtım
                Sayısı                 (Yıl)         Rıhtım Uzunluğu
                                               (m)

Adana      2       105           Muğla      32.3        Samsun      840.0     524.8
Antalya     4       354           Ġzmir      27.8        Hatay      715.0     165.0
Artvin      2       95            Kırklareli    26.0        Zonguldak    681.0     146.0
Aydın      4       420           Adana      25.0        Ordu       582.6     278.1
Balıkesir    16       1.152          Aydın      24.5        Sinop      568.0     402.5
Bartın      3       100           Rize       24.4        Edirne      551.3     208.3
Bursa      7       214           Giresun     24.2        Kastamonu    544.4     261.3
Çanakkale    24       1.865          Kocaeli     24.0        Mersin      515.0     212.0
Düzce      1       2            Çanakkale    22.7        Bartın      450.0     166.7
Edirne      4       375           Yalova      22.0        Kırklareli    445.0     270.0
Giresun     23       763           Balıkesir    20.2        Adana      411.0
Hatay      2       550           Ordu       19.8        Antalya     392.5     199.0
Isparta     2       65            Ġstanbul     19.5        Isparta     384.0     130.0
Ġstanbul     41       3.567          Tekirdağ     19.5        Düzce      380.0     130.0
Ġzmir      28       1.452          Düzce      19.0        Artvin      376.0     155.0
Kastamonu    8       315           Hatay      18.0        Trabzon     354.0     186.1
Kırklareli    2       245           Kastamonu    18.0        Bursa      343.6     64.3
Kocaeli     3       380           Antalya     17.8        Aydın      334.0     78.3
Mersin      6       688           Mersin      17.5        Balıkesir    315.8     115.3
Muğla      13       712           Samsun      17.3        Giresun     302.2     193.0
Ordu       8       615           Bursa      16.1        Yalova      297.0     131.5
Rize       30       622           Trabzon     16.1        Çanakkale    293.3     130.6
Samsun      4       168           Bartın      15.7        Rize       289.4     99.6
Sinop      5       433           Zonguldak    15.6        Ġstanbul     262.2     128.8
Tekirdağ     7       211           Sinop      14.8        Tekirdağ     222.9     97.0
Trabzon     24       1.351          Edirne      14.5        Ġzmir      186.9     78.1
Yalova      6       155           Isparta     13.5        Muğla      148.1     45.6
Zonguldak    5       650           Artvin      7.0         Kocaeli     93.3     30.0
Toplam             17.624          Ortalama (yıl)  21.4        Ortalama (m)   333.8     157.5


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                              ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
     Proje Merkezi
     Balıkçılık Ġdari
     Binası
     TKB-Balıkçılık
     Ġdari Binası
 1- Artvin-Hopa                          11- Samsun-Yakakent     21- Tekirdağ- Kumbağ
 2- Rize-Pazar                           12- Sinop-Merkez       22- Balıkesir-Karsıyaka
 3- Rize-Merkez                          13- Kastamonu-Ġnebolu    23- Bursa-Gemlik
 4- Trabzon-Of                           14- Zonguldak-Ereğli     24- Yalova-Samanlıdere
 5- Trabzon-Merkez                         15- Trabzon-CarĢıbaĢı    25- Çanakkale- Ezine
 6- Trabzon-BeĢikdüzü                       16- Kocaeli-Kefken      26- Ezmir-Güzelbahçe
 7- Giresun-Merkez                         17- Ġstanbul-ġile      27- Muğla-Güllük
 8- Ordu-PerĢembe KıĢlaönü                     18- Ġstanbul- Tuzla     28- Mersin-Karaduvar (TKB)
 9- Ordu-Ünye                           19- Ġstanbul-Silivri     29- Adana-KarataĢ
10- Samsun-Merkez                         20- Kırklareli-Ġğneada    30- Hatay-Ġskenderun
31- Ġstanbul-Rumelifeneri (TKB)                  32- Ġstanbul-Kumkapı (TKB)  33- Sakarya-Karasu (TKB)Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                            ġubat 2007
                               Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
        EK 4: SU ÜRÜNLERĠ PAZARLAMA ZĠNCĠRLERĠ

ŞEKİL 1: PAZARLAMA ZİNCİRİ – KÜÇÜK TEKNELER VE TROLLER
                                       Kendi
            Tekne                         Tüketimi

                                         Doğrudan
                                         SatıĢ
                Kabzımal

   Kooperatif
                               Seyyar Satıcılar/
                               Toptan
                               Satıcılar/
                               Perakendeciler
      Kabzımal
      Balık Hali -
      Büyük

                        Lokantalar       Paketleme -    Perakendeciler         Tüketiciler
       ĠĢleme       Ġhracatçılar
Pazarlama Zinciri
Ürün Kaynağı: Küçük Tekne ve Troller
                                Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 4
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
ŞEKİL 2: PAZARLAMA ZİNCİRİ - GIRGIR                         Karaya çıkarılan av
       Balık Pelet                           Ġhracat
       Üretimi


                           Kabzımal
                                       ĠĢleme
     Balık                                Tesisi
     Değerlendirme
     Tesisi

                    Toptan Satıcılar
Pazarlama Zinciri
Ürün Kaynağı: GırgırSektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 4


  Seyyar Satıcılar   Tüketiciler       Perakendeciler      Lokantalar
                                            ġubat 2007
                               Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
    ġEKĠL 3: PAZARLAMA ZĠNCĠRĠ - YETĠġTĠRĠCĠLĠK              Ġthalat-
                               Tavuk yemi,
              Balık
                               vb.
              Unu
                    Balık Pelet       Diğer
  Balık Atıkları
                    Üretimi         Hammadde           Değerlendirm
           e – Balık Unu
           ve Yağgı Küçük Pelajik             YetiĢtiricilik
 Ürünler
 Kabzımal
     Perakende SatıĢ
       Yerleri                        Lokantalar
                    Yerli Tüketiciler
Pazarlama Zinciri
YetiĢtiricilik


                                Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 4
                    ĠĢleme ve Paketleme      Ġhracat Piyasası
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
ŞEKİL 4: PAZARLAMA ZİNCİRİ – ORKİNOS
                               Ġthalat     –
             Av                  DondurulmuĢ
                               Balık
   Ġç Piyasa
                                 YetiĢtirme
                             Dondurma   ve
         Taze
                             Paketleme
         Ürün
                                 Ġhracat
Pazarlama Zinciri
Orkinos


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 4
                                 ġubat 2007
                   Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
ŞEKİL 5: PAZARLAMA ZİNCİRİ – TATLI SU BALIKLARI
              Av  Tüketici               ĠĢleme Tesisleri


                 Toptan Satıcı
  Lokantalar      Perakendeciler     Ġhracat
Pazarlama Zinciri
Tatlı Su Balıkları
                    Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 4
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi               ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi


                EK 5: AB ONAYLI İŞLEME TESİSLERİ
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 5
              ġubat 2007
Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
 Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 4
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                           ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                              Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

EK 6: FĠLO BĠRĠMLERĠ ĠTĠBARĠYLE KARADENĠZ FĠLOSU GELĠR-GĠDER TABLOSU (2005)
                                BOY GRUPLARI                            BALIKÇILIK TİPİ
                            <8    8<12 12<20      20<30  30(+)    Kıyı     Gırgır     Trol   Gırgır-Trol
                                                      Balıkçılığı
Balıkçı Teknesi Sayısı - Türkiye                                     16.460     510        688     510
Balıkçı Teknesi Sayısı - Karadeniz                                    6.398     232        212     265
Numune olarak alınan                 187   61    26    24      10     253      21        28     6
Tekneler
Numune Yüzdesi                                              %3.95     %9.05       %13.21   %2.26
Ortalama Boyu      Metre            6.57   9.32   15.10  24.80    39.50    7.39      27.89       20.58    23.98
Ortalama YaĢı      Yıl             13.51  11.91  16.53  12.38    12.00    13.10     12.43       16.90    9.50
Motor Gücü        Bg              23.24  76.89  177.57  422.88    647.14   39.83     477.86      308.80   403.22
Yatırım         Tekne            7.602  16.279  59.885  343.833   1.935.999  10.551     1.044.857     183.714   304.667
             Donanım           3.623  9.415  19.065  162.522   1.220.000  5.251     707.872      22.877   168.925
             Toplam            11.225  25.694  78.950  506.355   3.155.999  15.802     1.752.729     206.591   473.592
Ortalama Borç                     1.560  3.508  12.157  56.317    315.500   2.046     192.333      21.244   29.503
Tür (% gelir)      Hamsi                                      %0.39     %56.29      %13.37   %25.18
             Ġstavrit/ Karagöz                                %5.56     %19.40      %3.13    %1.70
             Orkinos                                     %0.00     %13.53      %0.00    %0.00
             Palamut                                     %26.69     %4.18       %1.83    %15.58
             Lüfer                                      %6.69     %4.57       %8.86    %14.04
             Tekir-Barbunya                                  %6.68     %1.10       %20.08   %6.72
             Mezgit                                      %15.32     %0.21       %18.39   %7.81
             Çaça                                       %0.00     %0.01       %10.18   %10.61
             Deniz salyangozu                                 %13.73     %0.00       %0.65    %0.00
Gelirler                       15.035  27.516  76.096  318.175   1.478.192  19.075     889.949      149.274   198.681
ĠĢletme Giderleri    Yakıt            1.419  2.773  8.683  37.232    174.150   1.962     96.701      21.566   27.408
             Buz             1    1    355   3.358    3.925    9       2.868       2.105    1.317
             Kasa             23    69    840   10.348    49.125   53       29.771      3.495    5.580
             TaĢıma            85    257   842   9.198    53.400   138      33.257      1.732    4.375
             Bakım (tekne)        445   877   3.098  10.750    32.140   580      20.312      6.354    7.583
             Onarım (Ağ)         270   568   877   4.479    19.950   350      14.476      482     750
             Onarım (Tekne)        30    1    0    83      500     30       1         71     0
             Komisyon           2.001  3.589  9.926  41.501    202.067   2.530     120.489      19.471   25.915
             Gıda             466   960   3.212  14.040    33.600   687      24.466      6.095    7.333
             Giysi            92    151   328   626     3.610    112      2.173       321     497
             Ücret   (su  ürünleri  0    0    1.644  6.129    48.410   0       32.093      0      0
             taĢıyıcıları)
             Tayfa payı          4.297  9.164  24.283 92.800     414.544   5.683     260.601      39.641   57.705


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 6
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                              ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Devam:                           BOY GRUPLARI                                BALIKÇILIK TİPİ
                         <8    8<12  12<20      20<30     30(+)     Kıyı     Gırgır     Trol      Gırgır-Trol
                                                        Balıkçılığı
ĠĢletme Giderleri     Toplam       9.129    18.410  54.088   230.544   1.035.421   12.134     637.208     101.333     138.463
FAVÖK                     5.906     9.106  22.008    87.631   442.771    6.941      252.741     47.941     60.218
Amortisman         Av Donanımı     594      1.570  2.414    10.995   61.000     868       35.706     3.827      11.140
              Tekne        328       654  2.260    11.072   62.915     425       33.995     6.171      10.142
              Teçhizat      13        74  724      3.901   21.674     47       11.675     1.475      6.320
                        935      2.298  5.398    25.968   145.589    1.340      81.376     11.473     27.602
EBIT                      4.971     6.808  16.610    61.663   297.182    5.601      171.365     36.468     32.616
Oranlar          Hasılat/ Yatırım  0.53      0.35  0.28      0.17   0.14      0.44      0.14      0.23      0.13
              Hasılat/ Borç    3.79      2.60  1.81      1.56   1.40      3.39      1.31      2.26      2.04
Av Filosu - Türkiye                                                                              TOPLAM
Yatırım                                                   260.100.920   893.891.790   142.134.608   241.531.920  1.537.659.238
Gayri Saf Hasıla                                               313.974.500   453.873.990   102.700.512   101.327.310  971.876.312
Brüt ĠĢletme Giderleri                                            199.725.640   324.976.080   69.717.104   70.616.130  665.034.954
Brüt ĠĢ Gücü Payı                                              93.542.180   149.273.940   27.273.008   29.429.550  299.518.678
Brüt FAVÖK                                                  114.248.860   128.897.910   32.983.408   30.711.180  306.841.358
Brüt EBDT                                                  92.192.460   87.396.150   25.089.984   16.634.160  221.312.754
Katma Değer                                                 207.791.040   278.171.850   60.256.416   60.140.730  606.360.036
Av Filosu - Karadeniz
Yatırım                                                   101.101.196   406.633.128   43.797.292   125.501.880  677.033.496
Gayri Saf Hasıla                                               122.041.850   206.468.168   31.646.088   52.650.465  412.806.571
Brüt ĠĢletme Giderleri                                            77.633.332   147.832.256   21.482.596   36.692.695  283.640.879
Brüt ĠĢ Gücü Payı                                              36.359.834   60.459.432   8.403.892    15.291.825  120.514.983
Brüt FAVÖK                                                  44.408.518   58.635.912   10.163.492   15.957.770  129.165.692
Brüt EBDT                                                  35.835.198   39.756.680   7.731.216    8.643.240   91.966.334
Katma Değer                                                 80.768.352   126.540.920   18.567.384   31.249.595  257.126.251

AÇIKLAMALAR:
 Balıkçı iĢ gücü karĢılığı giderleri ve diğer giderlere kalemleri dahil edilmemiĢtir
 Tekne yatırımları, uygun olduğu hallerde taĢıyıcı tekneleri de kapsar
 Yakıt, özel tüketim vergisi ödenen ve ödenmeyen durumları kapsar
 Anket çalıĢmasında tekne baĢına düĢen tayfa sayısı hakkında veri elde edilememiĢtir ve analiz, balıkçılar ve tayfalar arasında bir bölünme göstermektedir
 Filo büyüklüğü ile ilgili rakamlar TÜĠK‘in 2005 yılı verilerinden alınmıĢtır. Ulusal istatistiklere bakıldığında iki amaçlı trol/gırgır teknesi sayısının çok az
  olduğu görülmektedir. Bu rakamlara taĢıyıcı tekneler de dahil edilmiĢtir. Burada, taĢıyıcı tekneler (Karadeniz‘de 201 adet, Türkiye‘nin geri kalan
  bölgelerinde 295 adet) dahil edilmemiĢtirSektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 7
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                             ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
EK 7: SU ÜRÜNLERĠ AVCILIĞI VE YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ SEKTÖR ÇALIġMASI – SWOT ANALĠZĠ
   Alan                İç (mevcut su ürünleri sektörü)                  Dış (mevcut su ürünleri sektörü)
          Güçlü Yönler               Zayıf Yönler                 Fırsatlar                 Tehditler
Politika   ve   Nitelikli TKB personeli         Resmi bir su ürünleri politikasının  AB'ye Katılım Süreci          Türk sularında faaliyet gösteren
Planlama
           Merkezi hükümetin müktesebata      olmaması               NPAA planlaması             bütün tekneleri yönetecek yeterli
           yönelik güçlü desteği          Politika ve planlamada paydaĢ  Devam eden EĢleĢtirme ve TY          kapasitenin olmaması
           Bir su ürünleri geliĢtirme istiĢaresinin kısıtlı olması            projeleri (2007 ortalarına kadar  Avcılığı yapılan bazı balık türlerinin
           politikasının, uygulama politikası ile  AFCA‘nın kurulmaması         sürecektir)               dönemsel nitelik arz etmesi
           birlikte oluĢturulması ihtiyacının                       Ulusal Strateji Planının hazırlanıyor
            kabul edilmesi                                     olması
            Güçlü STK‘lar                                      Daha iyi bir yönetim sağlanmasını
                                                        kolaylaĢtırmak üzere SÜBĠS, GĠS ve
                                                        Balıkçılık   Ġdari  Binalarının
                                                        Kurulması
Yasal        Yeni bir su ürünleri kanununun  Su         ürünleri   yönetmeliklerinin    Su Ürünleri Kanunu ve su ürünleri   Yasal,    ekonomik    yaptırımları
            çıkarılması   ihtiyacının  kabul    uygulanmasını sağlayacak mevzuatın      yönetmeliklerinin TBMM‘ye sevk      uygulamadaki baĢarısızlık
            edilmesi                  olmaması                   edilmiĢ ve kabulünün bekleniyor      Çevre    kanununda      kültür
                                 Yeni yasa taslağının çeĢitli alanlarda    olması                  balıkçılığının geliĢtirilmesi ile ilgili
                                 AB   yönetmelikleriyle   uyumlu                         yapılan değiĢiklikler
                                 olmaması
Ekonomik       Ekonomik koĢulların güçleniyor        Yetersiz ekonomik çeĢitlendirme       Türkiye‘nin rekabet gücünün yeni     Güçlü YTL
           olması                    Yüksek reel faiz oranları          yasal düzenlemelerle artırılmaya     AB pazarına yönelik kotalar
           Yüksek ulusal yapay ekonomik         Zayıf uluslararası rekabet
                                                        devam edilmesi
                                                                             ĠĢ vizesi almada yaĢanan problemler
           büyüme oranı (+ ulusal borç)
                                 Sektöre büyük ölçekli yatırımlar
                                                        AB üyeliği
                                                                             Küçük ölçekli üreticilerin AB
           Doğrudan yabancı yatırımın artması      yapılmaması                 Türkiye‘nin Avrupa‘da sırasıyla 2.    desteklerinden     (fonlarından)
           Hükümetin bölgesel kalkınmaya        Sektörde gelir dağılımının eĢitsiz
                                                        ve 6. en büyük tarım/ su ürünleri     yeterince yararlanamaması
            önem vermesi                                      üreticisi ülke olması
                                 olması/ etkin olmaması
            Özel sektörde oluĢan güvenle
            birlikte yatırımın artması
            Yerel üretimi teĢvik eden bir vergi
            sistemi
            Yeterli, görece ucuz iĢ gücü


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 7
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                             ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                                Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   Alan             İç (mevcut su ürünleri sektörü)                   Dış (mevcut su ürünleri sektörü)
         Güçlü Yönler              Zayıf Yönler                  Fırsatlar                  Tehditler
Sosyo-       Amaçlara ulaĢmada iĢçiler arasında  Küçük ölçekli balıkçılar arasında  Birlikte yönetim seçeneği ve Üretici  Su ürünleri sektörünü istihdam
Ekonomik        uzun   bir  geçmiĢe  dayalı    yönetim kapasitesinin olmaması        Örgütlerinin geliĢtirilmesi         oluĢturmak için son çare olarak
            iĢbirliğinin bulunması         Temsil    örgütlerinin    mali     Derneklerin güçlendirilmesi         gören politikanın varlığı
           Ġyi kurulmuĢ bir kooperatif ve      kaynaklarının yetersiz olması        Eğitim ve sağlık programlarının       PaydaĢların ÜÖ‘leri geliĢtirmeye
            dernek ağı               ĠĢin dönemsel nitelik arz etmesi,      hazırlanması                yanaĢmaması
           Genelde iyi yetiĢmiĢ balıkçı gemisi    düĢük gelir, sosyal güvenliğin        Profesyonel balıkçıların (bir baĢka     Su ürünleri sektörüne yönelik bir
            kaptan ve tayfaları           yetersiz olması               deyiĢle, yarım gün çalıĢan balıkçılar    sosyo-ekonomik politikanın ve ilgili
                                Balıkçılık mesleğini yapanların yaĢlı    ile kendi geçimlerini sağlamak için     STK‘lar arasında koordinasyonun
                                olması, gençler arasında balıkçılık     balıkçılık  yapanların  dıĢındaki    olmaması
                                mesleğine ilginin fazla olmaması,      balıkçılar) av miktarı artırılarak
                                eğitimin yetersiz olması           ortalama gelirlerinin yükseltilmesini
                                                      sağlayacak politikalar
Araştırma     GeniĢ bir araĢtırma kuruluĢları ağı,    Sürekli kaynak değerlendirmesinin     AK araĢtırma kuruluĢlarıyla kurulan  AraĢtırma ve ĠZKD için merkezi
           araĢtırma enstitüleri arasındaki     yetersiz olması, veri tabanının       bağlantılar yoluyla AK Çerçeve       hükümetin    yeterli    kaynak
           koordinasyonun iyi olması        olmaması                   finansmanı                 ayırmaması
           Yeterli akademik altyapı         AraĢtırma alanından uygulama         2007‘de Karadeniz‘e komĢu olan       Uluslararası sularda iĢbirliği ve
           TÜBĠTAK‘ın araĢtırmalara destek      alanına bilgi transferinin yeterli      ülkelerin katılımı             araĢtırma     koordinasyonunun
           vermesi                 olmaması                   Ege ve Karadeniz'de (ortak araĢtırma    olmaması
           TKB ve üniversitelerin kültür       Modern yaklaĢım – ekosisteme         alanları) AB desteği/ katkısının      Bazı araĢtırma menfaatlerinin daha
           balıkçılığına  yönelik  baĢarılı    dayalı yaklaĢım (Ekosisteme Dayalı      sağlanması                 güçlü AB üye devletleri tarafından
           araĢtırmaları              BYP) - konusunda bilgi eksikliği                             bastırılması?
                                ĠĢbirliğine dayalı araĢtırmaların                            Uluslararası müzakereler için stok
                                yetersiz  olması   (deniz  aĢırı                          değerlendirmesi verilerinin olmaması
                                araĢtırma kuruluĢlarıyla iĢbirliğinin
                                yetersiz olması)
                                Yeterli sayıda araĢtırma enstitüsü ve
                                uzman bulunmaması
                                Talep odaklı araĢtırmaların yetersiz
                                olması ve genel olarak finansman
                                eksikliğinin bulunması
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 7
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                              ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   Alan             İç (mevcut su ürünleri sektörü)                   Dış (mevcut su ürünleri sektörü)
         Güçlü Yönler              Zayıf Yönler                  Fırsatlar                    Tehditler
Balıkçılık     Balıkçılık       kaynaklarının   Kıyılarda    ĠZKD    uygulamasının    BYP‘lerin   hazırlanması  (2007     ĠZKD    faaliyetlerinin etkin bir
Yönetimi       sürdürülebilir  bir   biçimde    olmaması                   baĢlarında)                  biçimde uygulanması için yeterli
           etkinlikle yönetilmesi ihtiyacının    Ġçsu ürünleri avcılığı, yetiĢtiricilik ve   ĠZKD'ye ayrılan bütçenin artırılarak      mali kaynak ile insan kaynaklarının
           özel sektörce kabulü           deniz ürünleri avcılığı için ÇED       AT    ekonomileri   seviyesine     olmaması
           Kaynak paylaĢımı (komĢu ülkeler      yapılmaması                  yaklaĢtırılması (ĠZKD harcamalarının      Hazırlanan BYP‘lerin uygulanması
           arasında)                Deniz ürünleri avcılığının yeterli      GSYH'ye olan sektör katkısının bir       konusunda    siyasi  engellerin
           TKB‘de mevzuat bilgisinin yeterli     pratik uygulama ve kontrolünün        parçası olarak yapılması)           bulunması
           olması                  olmaması                   32 adet Balıkçılık Ġdari Binası ile      Sürdürülebilir kaynaklar hakkında
                                Ruhsat tezkerelerinin su ürünleri       kapsamlı bir SÜBĠS'in kurulması        bilgi eksikliği (ve bu konuda eğitim
                                kaynaklarına           eriĢimi   GĠS‘in hayata geçirilmesi           ve uzmanlığın eksik olması)
                                sınırlandırmaması               AB   özel  sektöründen  destek     Siyasi etki
                                TKB‘nin teknik yenilikleri kontrol      sağlanması                   Artan teknoloji kullanımı (balıkçı
                                edememesi                   Birlikte yönetim sisteminin hayata       tekneleri tarafından)
                                BYP‘lerin hazırlanmamıĢ olması veya      geçirilmesi
                                yönetim politikasının bulunmaması,
                                EKAY'ın yeterince anlaĢılamamıĢ ve
                                uygulanamamıĢ olması
                                Kıyı ve açık deniz balıkçı filoları
                                donanımlarının         birbiriyle
                                uyuĢmaması
                                AĢırı filo kapasitesi, filodan gemilerin
                                çıkarılmasına iliĢkin bir planın
                                olmaması
                                Merkezi bir balıkçılık yönetim birimi
                                olmaması (koordinasyon eksikliği)
Deniz Ürünleri   Bölgesel organlar (BSFC, GFCM ve  Kaynağın durumu hakkında bilgi  FAC                tarafından   hazırlanacak   Büyük ve küçük ölçekli balıkçılıkta
Kaynakları      ICCAT)                  eksikliği                   Balıkçılık   Yönetim   Planlarında    alternatif gelir getirici fırsatların
           Çok çeĢitli balık türleri         Bazı balıkçı limanlarında yeterli       tanımlandığı     üzere    kaynak    yeterli olmaması
           Görece kirlenmemiĢ sular         balıkçılık altyapısının olmaması       yönetiminin iyileĢtirilmiĢ olması       Stok değerlendirmesi için yeterli
                                                      Ġki taraflı balıkçılık anlaĢmaları       devlet desteğinin olmaması
                                                      STK‘ların eğitimi               Kirlilik ve YDBD faaliyetleri
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 7
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                            ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                               Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   Alan              İç (mevcut su ürünleri sektörü)                  Dış (mevcut su ürünleri sektörü)
         Güçlü Yönler              Zayıf Yönler                 Fırsatlar                  Tehditler
İçsu Ürünleri   Önemli ve çeĢitli balık habitatları ve  TaĢıma        kapasitesi,  stok   Yeni balıkçılık alanları (GAP, vb.)  Habitatların yok olması, örneğin
Kaynakları      su kaynakları               değerlendirme ve izleme konusunda    Nehir balıkçılığını geliĢtirme fırsatı   nehirlerden kum çekme
           Balık ve diğer içsu canlılarının      yeterli bilgi olmaması
                                                     Ġçsu kaynakları için BYP‘lerin  Su kirliliği
           genetik çeĢitliliği            AĢırı avlanma              hazırlanması                Özellikle sulama, içme suyu,
           Yapımları devam eden barajlarla      Balıklandırma   düzeyinin yeterli   Eğlence    amaçlı    balıkçılığın  endüstriyel kullanım ve balıkçılık
           habitat sayısındaki artıĢ         olmaması                  geliĢtirilmesi               konusunda    kullanıcı  grupları
           Köyceğiz Gölü‘nde baĢarılı su                             Baraj göllerinde eğlence amaçlı
                                                                            arasındaki uyuĢmazlık (ileride)
           ürünleri avcılığı                                   balıkçılık yapılması hakkında DSĠ ile    Egzotik türlerin kontrolsüz olarak
           Balıklandırma     denemelerinde                         TKB arasında protokol yapılmıĢ       devreye sokulması veya bu türlerin
           ilerleme                                       olması                   kaynakları ele geçirmesi
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 7
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                                  ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                                      Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   Alan               İç (mevcut su ürünleri sektörü)                    Dış (mevcut su ürünleri sektörü)
         Güçlü Yönler               Zayıf Yönler                   Fırsatlar                     Tehditler
Yetiştiricilik   Zengin su kaynakları          Hızlı geliĢmenin yeterince kontrol  Türkiye‘nin yetiĢtiriciliğin küresel  Özellikle      turizm   sektörü/
(deniz ve içsu)
          Sektörün dinamik olması ve yatırım   edilememesi   (özellikle   EKAY  çapta geliĢtirilmesinde liderlik için  yazlıkçılarla yaĢanan uyuĢmazlıklar
          kapasitesinin bulunması         konusunda)               fırsatı olması              AĢırı üretim ve fiyat kırma
          YetiĢtiricilik sanayisinin yüksek  Bazı koylarda diğer sektörlerle  Yeni        türler   için   üretim  Su kirliliği
                              uyuĢmayan faaliyetlerde artıĢ olması  teknolojilerinin geliĢtirilmesi
          kapasiteli      kuluçkahanelerle                                          GeliĢim için yeni alanların/yerlerin
          desteklenmesi              Çok sayıda küçük ölçekli balık  AB üyeliği ile birlikte pazar         aranması
          Yem    üretimi  ve   yemleme   çiftliğinin bulunması    (özellikle geliĢtirme ve finansman fırsatlarının
                                                                      Uluslararası    balık  unu/yağı
           tekniklerindeki geliĢmeler      içsularda)               doğacak olması
                                                                                   fiyatlarının yüksekliği
           Hükümetin destekleme politikası       Büyük tesisler dıĢında yeterli balık  Organik         balık   yetiĢtiriciliğinin
                                                                                   Kamuoyunun çevre ve balık refahına
                                  sağlığı kontrolü ile hastalık yönetimi     geliĢtirilmesi
           Öğretim,   araĢtırma   ve  eğitim                                                    yönelik kaygısının artması
                                  ve    hastalık    laboratuarlarının   Yeni türlerin kültür balıkçılığının
           faaliyetleri
                                  olmaması                                             YetiĢtiriciliğin çevresel boyutları
                                                          yapılması
           YetiĢtiricilik derneklerinin kurulmuĢ                                                     hakkında tüketicilere doğru bilgilerin
           olması
                                  Mevcut alanlar hakkında güvenilir       Süs balığı üretiminin artırılması         verilmemesi
                                  çevre verileri eksikliği, çevre
           Yenilikçi bir sektör olması, özellikle                            YetiĢtiricilikle üretilen balıkların       Pazarda yaĢanan uluslararası rekabet
                                  planlama sisteminin istenilen düzeyde
           deniz yetiĢtiriciliği                                    yemlenmesinde balığın dıĢında yem         (aĢırı arz nedeniyle levrek/çipura
                                  kullanılamaması
                                                          seçeneklerinin bulunması
           Alternatif     türlerin   üretim    Rizikosu   yüksek    bir  sanayi
                                                                                   fiyatlarında düĢüĢ)
           denemelerinin devam etmesi                                  Türkiye‘de     balık   tüketiminin     YetiĢtiricilik üretiminin artması
                                  olmasından dolayı sigorta giderlerinin
                                                          artırılması ve ihracat gelirlerinin
           Güçlü yardımcı hizmetler (kafes, ağ,     yüksek olması                                          pelajik türler üzerindeki av baskısını
                                                          yükseltilmesinde yetiĢtiriciliğin temel      artırıyor?
           depolar, vb.)                 Önemli türlerin sayısının sınırlı       alınması
           15 türün ticari yetiĢtiriciliğinin      olması/ sistem çeĢitliliğinin yeterli                              Yeni çevre kontrol yasası (kapalı
           yapılıyor olması
                                                          Kabukluların     (çift   kabuklu)     koylardaki   balık   çiftliklerinin
                                  olmaması
                                                          yetiĢtiriciliğinin geliĢtirilmesi         kapatılması)
           YetiĢtiricilik için bölgeleme yapılması    Deniz   yetiĢtiriciliği  için  kira
           YetiĢtirici kayıtlarının tamamlanması     müddetinin uzun olmaması (15 yıla
                                  kadar)
                                  YetiĢtiricilik için kiralanan yerlerin
                                  kira bedellerinin yüksek olması (bazı
                                  bölgelerde)
                                  Kamuoyu bilincinin eksik olması
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 7
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                             ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                                Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   Alan              İç (mevcut su ürünleri sektörü)                   Dış (mevcut su ürünleri sektörü)
         Güçlü Yönler               Zayıf Yönler                  Fırsatlar                Tehditler
Balıkçılık     Ġyi geliĢmiĢ bir filo yapısı       AĢırı filo kapasitesi, sermaye-       Eğlence amaçlı balıkçılık ile  Mazot fiyatında artıĢ
Filosu, İkincil   Büyük teknelerden oluĢan, teknik     doldurma, uygun olmayan yatırım       balıkçılık turizminin geliĢtirilmesi  Türk suları dıĢında avlanacak derin
Sanayiler  ve    açıdan yenilikçi bir filo         Sınırlı av aracı ve donanımı yeterli    Özellikle artizanal balıkçılıkta daha  deniz filosu için yeterli fırsatların
Destek       Özel sektör yatırımının önemli bir    olmayan teknelerle küçük ölçekli ve     etkin yeni tekne tiplerinin varlığı   bulunmaması
Altyapısı      düzeye ulaĢması              bir düzene oturtulmamıĢ balıkçılık     FAD‘lerin (Balık Toplama Cihazları)  Ġki taraflı balıkçılık anlaĢmaları
          Güçlü balıkçılık geleneği         Devlet   sübvansiyonlarına    olan   kullanılması ile birlikte maliyetleri
          Avcılıkla   üretimde    yardımcı   ihtiyaç                   azaltma potansiyelinin bulunması
           hizmetlerin geliĢmiĢ olması (ağ ve    Özellikle insan tüketimi için pelajik
           gemi yapımı)               türlerin av miktarını artıracak yeterli
                                kapasitenin olmaması
                                YaĢlı filo
                                Deniz balıkçı limanlarına yapılan
                                yatırımın fazla ancak kıyılardaki
                                yatırımın az olması
                                Birçok deniz balıkçı limanında
                                teknelere    yönelik    yardımcı
                                hizmetlerin bulunmaması
                                Göllerde su ürünleri avcılığı
                                altyapısının yeterli olmaması
                                Su ürünleri derneklerinin yeterli
                                mali kapasitesinin olmaması
İşleme       DeğiĢimden yana dinamik özel        Zayıf lojistik örgütlenmesi –        YetiĢtiricilik ve katma değerli ürün  Resmi ve resmi olmayan iĢletmeler
          sektör                   avcılıkla üretimde hasat sonrası      iĢleme sanayisinin geliĢtirilmesi   arasında vergi eĢitsizlikleri
          Yatırım   ve  tesislerde  AB     değerlendirmenin yetersiz olması      yoluyla   gelir  ve  istihdamın  Enerji giderlerinde artıĢ
          standartlarının uygulanması        Yetersiz kredilendirme           artırılması              AB kota sınırlamaları
          Taze balık ve kabuklular için iyi     Kayıt dıĢı sektörün pazar üzerindeki    Hamsinin balık unu sanayisi yerine
          kurulmuĢ bir kalite kontrol        olumsuz etkisi               insan tüketimine yönlendirilmesi
          sistemi                  Kayıt dıĢı sektörün sağlık ve        Soğuk ve dondurulmuĢ zincirin
          YetiĢtiricilik ve iĢleme sanayisi     hıfzıssıhha       kontrollerinin   geliĢtirilmesi
          arasında dikey entegrasyon         uygulanmasındaki olumsuz etkisi
          Ġyi, ucuz iĢgücü              Teknolojik   geliĢtirmeye   devlet
          Ġyi ürün boyutlama uygulamaları      desteğinin olmaması
          Kaliteli yetiĢtiricilik ürünleri      Ürün buluĢ ve katma değerinin
                                yeterli olmaması
                                ÜÖ‘lerin    ve    markalaĢmanın
                                olmaması

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 7
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi                                            ġubat 2007
Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu                                                Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   Alan             İç (mevcut su ürünleri sektörü)                   Dış (mevcut su ürünleri sektörü)
         Güçlü Yönler              Zayıf Yönler                  Fırsatlar                  Tehditler
Pazarlama      Ġç piyasada talep artıĢı         Bazı balıkçı limanlarındaki toptan     Deniz ürünlerinin besin değeri        AĢırı avlanma
           YetiĢtiriciliğin pazara sürekli ürün   satıĢ yerlerinde yeterli sayıda      konusunda    kamuoyu   bilincinin    Hijyen    sorunları   nedeniyle
           arzında bulunması            alıcının olmaması (satıĢları 250      yükselmesi, talep artıĢı           ihracattaki kısıtlamalar
           YetiĢtiricilik   ürünlerinin  AB   Kabzımal kontrol ediyor)          KiĢi baĢına tüketim miktarında artıĢ     Türk kamyonlarının AB‘ye mal
           pazarına girmesi             Kesin pazar verileri ve standart      potansiyeli                  taĢımasında uygulanan kotaların
           ĠyileĢen altyapı             istatistiklerin bulunmaması        SatıĢ   noktaları   ile   süper    indirilmesi
           Tarife imtiyazları            Müzayede alanları yönetiminin       marketlerdeki balık reyonu sayısında     Balığın reel fiyatının artması – balık
           Soğu depoların sayısının artması     yetersiz olması (bazı yerlerde       artıĢ                     yerine alternatif gıdalara yönelme
           AB standartlarıyla uygunluğun      müzayede altyapısının yetersiz       Katma değerli ürünlere yönelik talep     (kırmızı et ve tavuk)
           (piyasaya dayalı olarak) artması     olması)                  ile dondurulmuĢ balık pazarında artıĢ     Dünya balık unu fiyatlarında artıĢ
           Pazarlanabilir tür çeĢidinin çok     Ġç kesimlerde dağıtımın yetersiz ve    Turizm sektöründe artıĢ            Diğer ülkelerle rekabet, örneğin
           olması                  soğuk zincirin yeterince geliĢmemiĢ    Doğu Avrupa‘da talep artıĢı, Orta       Yunanistan
                               olması                   Doğu   ile  Gürcistan‘da   pazar    Türkiye‘de     ÜÖ    sisteminin
                               Önemli stokların dönemsel bir       geliĢtirme                  kurulmasına    hükümetin   destek
                               nitelik arz etmesi             ―Türk‖ markasının teĢviki           vermemesi (Ģu an itibariyle)
                               Geleneksel tüketici kalıpları (bütün    Ġzlemenin geliĢtirilmesi           Piyasa Ģeffaflığının olmaması
                               halde taze balıkların tercih edilmesi)   AB içinde nakliye (kamyonla)         Sağlık sorunlarına yol açan yasa dıĢı
                               Pazar yönetimine özel sektör        kotalarının artırılması            pazarlama uygulamaları ve kaliteli
                               katılımının olmaması            Pazar altyapı yatırımlarında IPA       balık ve su ürünleri konusunda
                               Fiyat müdahalesinin olmaması        fonlarının kullanılması            tüketici güveninin azalması
                               AhĢap      balık   kasalarının   Ekolojik etiketleme potansiyelinin
                               kullanılması                bulunması
                               Balık hallerinin iyileĢtirilmesine
                               ihtiyaç olması
                               Üretici Örgütlerinin bulunmaması
                               (ve ÜÖ kuracak teknik ve mali
                               kapasite eksikliği)
                               KiĢi baĢına tüketimin düĢük olması
                               Yeterli nitelikte (ve sayıda) gıda
                               hijyeni denetim görevlisi olmaması
                               Sertifikalı ürünlerin olmaması
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 7
                                                             ġubat 2007
                                               Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi


Sıra No.  Türkçe Adı               FAO  Latince (Bilimsel) Adı      Ġngilizce Adı                   Deniz
                          Kodu                                            (Avlandığı
                                                                       yer)
1     ahtapot                 OCZ  Octopus spp            Octopus                      E-A
2     akivides cikcik             CLV  Tapes decussatus,aureus      Venus clams nei, Cross-cut, golden carpet shell  E-A
3     akya (çıplak)              LEE  Lichia amia            Leerfish                     E-A
4     bakalyaro-berlam (mırlan)        HKE  Merluccius merluccius       Hake                       M-E-A
5     barbunya                MUT  Mullus barbatus          Goatfishes                    K-M-E-A
6     beyaz kum midyesi            SVE  Chamelea gallina, venüs gallina  Striped venus                   K
7     böcek                  CRW  Palinurus vulgaris        Palinurid spiny lobsters nei           M-E-A
8     çaça                  SPR  Sprattus sprattus         European sprat                  K
9     çipura                 SBG  Sparus aurata           Gilthead seabream                 E-A
10     deniz kereviti             NEP  Nephrops norvegicus        Norway lobster                  E
11     deniz salyangozu            RPN  Rapana verricosa         Sea snails                    K-M
12     dere pisisi               FLE  Platichthys flesus        European flounder                 M-E-A
13     dil                   SOL  Solea solea            Sole                       K-M-E-A
14     dülger                 JOD  Zeus faber            John dory                     E-A
15     eĢkina                 CBM  Sciaena Umbra           Brown meagre                   K-M-E-A
16     fangri                 RPG  Pagrus pagrus           Red porgy                     M-E-A
17     fener balığı              MON  Lophius piscatorius        Angler (=Monk)                  M-E-A
18     gelincik balığı             GGD  Gaidropsarus mediterraneus    Shore rockling                  M-E-A
19     gobene (tombik)             FRI  Auxis thazard           Frigate mackerel                 K-M-E-A
20     gümüĢ balıkları             SIL  Atherina mochon          Mediterranean Sandsmelt              M-E-A
21     hamsi                  ANE  Engraulis encrasicolus      Anchovy                      K-M-E
22     hani                  SRK  Serranus scriba          Basses, sea-perches                E-A
23     ıskarmoz deniz turnası         YRS  Sphyraena sphyraena        European barracuda                M-E-A
24     iskorpit                BBS  Scorpaena scrofa         Scorpion fishes                  K-M-E-A
25     ısparoz                 ANN  Diplodus annularis        Annular seabream                 K-M-E-A
26     ıstakoz                 LBE  Homarus gammarus         European lobster                 M-E-A
27     istavrit (karagöz)           HOM  Trachurus trachurus        Horse Mackerel                  K-M-E-A
28     istavrit (kraça, sarıkuyruk)      HMM  Trachurus mediterraneus      Mediterranean horse mackerel           K-M-E-A
29     istiridye                OYF  Ostrea edulis           European flat oyster               M-E-A
30     ızmarit                 SPC  Spicara smaris          Picarel                      K-M-E-A
31     jumbo (karides)             TIP  Penaeus semisulcatus       Green tiger prawn                 M-E-A
32     kalamar                 SQR  Loligo vulgaris          Squid                       E-A
33     kalkan                 TUR    Scoptalmus          Turbot                      K-M
                               maximus,maeoticus,rombus
34     kara midye               MSM  Mytilus galloprovincialis     Mediterranean mussel               M-E-A
35     karabiga (karides)           TGS  Penaeus kerathurus        Caramote prawn                  M-E-A
36     karagöz                 CTB  Diplodus vulgaris         White seabream                  M-E-A
37     kaya balıkları             GOB  Gobius spp            Gobies nei                    K-M-E-A
38     KayıĢ                  OPH  Ophidion barbatum         Snake blenny                   M-E-A
39     kefaller   (kefal,mavraki,altınbaĢ,  MUL  Mugilidae             Mullets nei                    K-M-E-A
      has, ceyran,kastroz)
40     keler                  ASK  Squatina squatina         Angel sharks                   M-E-A
41     kılıç balığı              SWO  Xiphias gladius          Swordfish                     M-E-A
42     kıllı midye               DJB  Modiolus barbatus         Bearded horse mussel               M-E-A
43     kırlangıç                GUX  Trigla lucerna          Tub Gurnard                    K-M-E-A
44     kırmızı karides             PEN  Penaeus spp            Penaeus Shrimps Nei                M-E-A
45     kidonya                 VEV  Venus verrucosa          Warty venus                    E-A
46     kolyos                 MAS  Scomber japonicus         Spanish Mackerel                 M-E-A
                                                 Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 8
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
 47  köpek balığı       RSK  Mustelus mustelus       Smooth-hound           M-E-A
 48  kum Ģırlanı, tellina   DXL  Donax trunculus        Truncate donax          M-E-A
 49  kupes          BOG  Boops boops          Bogue               E-A
 50  lahoz          GPW  Epinephelus aeneus       White grouper           E-A
 51  levrek          BSS  Dicentrarchus labrax      European seabass         K-M-E-A
 52  lipsoz          RSE  Scorpaena porcus        Black scorpionfish        M-E-A
 53  lüfer          BLU  Pomatomus saltatrix      Bluefish             K-M-E
 54  mavi yengec       CRB  Callinectes sapidus      Blue crab             E-A
 55  mazak kırlangıcı     GUY  Trigla lineata         Gurnards nei           M-E-A
 56  melanurya        SBS  Oblada melanura        Saddled seabream         M-E-A
 57  mercan (kırma)      PAC  Pagellus erythrinus      Pandoras nei           M-E-A
 58  mezgit          WHG  Merlangius merlangus euxinus  Whiting              K-M-E
 59  mığrı          COE  Conger conger         European conger          E-A
 60  mırmır          SSB  Lithognathus mormyrus     Sand steambras          E-A
 61  minekop         COB  Umbrina cirrosa        Shi drum             K-M-E-A
 62  orfoz          GPX  Epinephelus guaza       Grouper, Dusky          E-A
 63  orkinos (ton balığı)   BFT  Thunnus thynnus        Blue-fin tuna           M-E-A
 64  öksüz          GUN  Trigla lyra          Piper gurnard           M-E-A
 65  palamut         BON  Sarda sarda          Atlantic bonito          K-M-E-A
 66  patlakgöz mercan     DEL  Dentex macrophthalmus     Large-eye dentex         E-A
 67  pavurya         CRE  Cancer pagurus         Edible crab            M-E-A
 68  pembe karides (çimçim)  DPS  Parapenaeus longirostris    Deepwater rose shrimp       M-E-A
 69  pisi           PLE  Pleuronectes platessa     European plaice          M-E-A
 70  salmon          SAL  Salmo salar          Atlantic salmon          K
 71  sardalya         PIL  Sardina pilchardus       Pilchard, Sardine         M-E-A
 72  sarı kuyruk       AMB  Seriola dumerili        Greater amberjack         E-A
 73  sarıağız         MGR  Argyrosomus regius       Meagre              E-A
 74  sarıgöz         SWA  Diplodus sargus        White seabream          E-A
 75  sarpa          SLM  Sarpa salpa          Salema              E-A
 76  sinagrit         DEC  Dentex dentex         Common dentex           E-A
 77  sivriburun karagöz    SHR  Diplodus puntazzo       Sharpsnout seabream        K-M-E-A
 78  sübye          CTC  Sepia officinalis       Common cuttlefish         M-E-A
 79  tarak          SJA  Pecten jacobaeus        Great Mediterranean scallop    M-E-A
 80  tekir          MUR  Mullus surmuletus       Red Mullet            K-M-E-A
 81  tirsi          TSD  Alosa fallax          Twaite shad            K-M-E-A
 82  trakonya         WEG  Trachinus draco        Greater weever          K-M-E-A
 83  trança          DEP  Dentex gibbosus        Pink dentex            M-E-A
 84  uskumru         MAC  Scomber scombrus        Atlantic mackerel         M-E-A
 85  vatoz          RJC  Raja clavata          Thornback ray           K-M-E-A
 86  yazılı orkinoz      LTA  Euthynnus alletteratus     Little tunny (=Atl.black skipj)  M-E-A
 87  yılanbalığı       ELE  Anguilla anguilla       European Eel           E-A
 88  zargana         GAR  Belone belone         Garfish              K-M-E-A
 89  zurna          SAU  Scomberesox saurus       Atlantic saury          E-A
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 8
                                                      ġubat 2007
                                        Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
 EK 1: NPAA VE ORTAK BALIKÇILIK POLĠTĠKASINA UYUM –
 MEVCUT DURUM
AĢağıdaki tablolarda AB balıkçılık müktesebatının mevcut durumu ile Türk mevzuatı ve bu mevzuatın
durumu hakkında özet bilgiler verilmektedir. Tablolarda aĢağıdaki hususlara yer verilmektedir:

   Yapısal Politikalar
   Koruma ve Kontrol Politikası
   Pazarlama Politikası
   Su Ürünleri Tekne Kayıt Sistemi
   Bilgi Sistemleri ve Ġstatistikler
   Su Ürünlerinde Gıda Hijyeni
   YetiĢtiricilik

Tablo 1: Yapısal Politika
                                             Bakan Oluru/Bakanlar
Sıra                        Karşılık Gelen   Taslak   Türk
     AB Mevzuatının Adı ve Numarası                         Kurulu     Kararı  Mevcut Durum
No.                        Mevzuatının Adı
                                             (Beklenen Tarih)
    2792/1999/EC: Su ürünleri sektöründe
     Topluluk yapısal yardımına iliĢkin
     ayrıntılı kural ve düzenlemeleri ortaya                                 Kanun    taslağı
     koyan 17 Aralık 1999 tarih ve (EC)                                   hazırlandı ve Ģu
1    2792/1999 sayılı Konsey Yönetmeliği Su Ürünleri Çerçeve Kanunu         30.06.2004       anda   TBMM
     1260/1999/EC: Yapısal Fonlara iliĢkin                                  komisyonunda
     genel hükümleri ortaya koyan 21 Haziran                                 inceleniyor
     1999 tarih ve (EC) 1260/1999 sayılı
     Konsey Yönetmeliği
                          Filodan çıkarılan balıkçı gemilerine             Karar   taslağı
                          maddi   tazminat    verilmesini             hazırlandı  ancak
                                             30.06.2004
                          sağlayacak bir sistem kurulması                henüz
                          hakkında Bakanlar Kurulu Kararı                yayımlanmadı
                                                         Yönetmelik taslağı
                          Su  Ürünleri Uygulama
                                                         hazırlandı  ancak
                          Yönetmeliğini  değiĢtiren      30.06.2004
                                                         henüz
                          Uygulama Yönetmeliği
                                                         yayımlanmadı
     366/2001/EC: (EC) 2792/1999 sayılı
                                                         Kanun    taslağı
     Konsey   Yönetmeliğinde  öngörülen
                                                         hazırlandı ve Ģu
     tedbirlerin alınmasına iliĢkin ayrıntılı
2                         Su Ürünleri Çerçeve Kanunu       30.06.2004       anda   TBMM
     kuralları ortaya koyan 22 ġubat 2001
                                                         komisyonunda
     tarih ve (EC) 366/2001 sayılı Komisyon
                                                         inceleniyor
     Yönetmeliği
                                                         Yönetmelik taslağı
                          Su  Ürünleri Uygulama
                                                         hazırlandı   ancak
                          Yönetmeliğini  değiĢtiren      30.06.2004
                                                         henüz
                          Uygulama Yönetmeliği
                                                         yayımlanmadı
                                                         Kanun    taslağı
     1263/1999/EC: Balıkçılıkta Rehberliğe
                                                         hazırlandı ve Ģu
     ĠliĢkin Mali Araç hakkında 21 Haziran
3                       Su Ürünleri Çerçeve Kanunu        30.06.2004       anda    TBMM
     1999 tarih ve (EC) 1263/1999 sayılı
                                                         komisyonunda
     Konsey Yönetmeliği
                                                         inceleniyor
                          Su  ürünleri  sektöründe   mali
                                                         Karar   taslağı
                          yardımların bölgesel olarak tahsisine
                                                         hazırlandı  ancak
                          öncelik verilmesini sağlayacak bir 30.06.2004
                                                         henüz
                          sistem kurulması hakkında Bakanlar
                                                         yayımlanmadı
                          Kurulu Kararı
                                         Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa KomisyonuTablo 2: Koruma ve Kontrol Politikası
                                          Bakan Oluru/Bakanlar
Sıra                          Karşılık Gelen Taslak Türk
    AB Mevzuatının Adı ve Numarası                       Kurulu      Kararı  Mevcut Durum
No.                           Mevzuatının Adı
                                          (Beklenen Tarih)
                                                       Kanun     taslağı
    3760/92/EEC: Balıkçılık ve yetiĢtiricilik
                                                       hazırlandı ve Ģu
    için bir Topluluk sistemi kuran 20
1                        Su Ürünleri Çerçeve Kanunu        30.06.2004    anda     TBMM
    Aralık 1992 tarih ve (EEC) 3760/92
                                                       komisyonunda
    sayılı Konsey Yönetmeliği
                                                       inceleniyor
                                                       AB    Yönetmeliği
                                                       değiĢtirileceğinden,
    1626/94/EC: Akdeniz‘deki balıkçılık
                                                       Türkiye‘de      bu
    kaynaklarının korunmasına yönelik belli Su Ürünleri Uygulama
                                                       Yönetmeliğin
    teknik tedbirleri ortaya koyan 27 Yönetmeliğini   değiĢtiren           30.06.2004
                                                       karĢılığını
    Haziran 1994 tarih ve (EC) 1626/94 Uygulama Yönetmeliği
                                                       oluĢturacak herhangi
    sayılı Konsey Yönetmeliği
                                                       bir     yönetmelik
                                                       hazırlanmamıĢtır
    2027/95/EC: Topluluğun belli balıkçılık
    alanları ve kaynakları ile ilgili av     Su  Ürünleri Uygulama                 Yönetmelik taslağı
    çabasının yönetimine iliĢkin bir sistem   Yönetmeliğini  değiĢtiren                hazırlandı  ancak
    kuran 15 Haziran 1995 tarih ve (EC)     Uygulama Yönetmeliği                   henüz yayımlanmadı
    2027/95 sayılı Konsey Yönetmeliği
    2847/93/EEC:    Ortak   balıkçılık                               Kanun    taslağı
    politikasına uygulanabilir bir kontrol                                hazırlandı ve Ģu
2   sistemi kuran 12 Ekim 1993 tarih ve     Su Ürünleri Çerçeve Kanunu       30.06.2004    anda    TBMM
    (EEC)   2847/93  sayılı  Konsey                                komisyonunda
    Yönetmeliği                                              inceleniyor
                          Su  Ürünleri Uygulama                 Yönetmelik taslağı
                          Yönetmeliğini  değiĢtiren       30.06.2004    hazırlandı    ancak
                          Uygulama Yönetmeliği                   henüz yayımlanmadı
                                                       Sirküler    taslağı
                          Cezaların etkinliğinin  artırılması
                                              30.06.2004    hazırlandı    ancak
                          hakkında sirküler
                                                       henüz yayımlanmadı
    897/94/EC:     Topluluğun   balıkçı
    teknelerinin sürekli izlenmesine yönelik
    pilot projeler ile ilgili (EEC) 2847/93
                                                       Sirküler   taslağı
    sayılı   Konsey     Yönetmeliğinin  Gemi izleme sistemi ilkelerinin
3                                             30.06.2004    hazırlandı   ancak
    uygulanmasına iliĢkin ayrıntılı kuralları  uygulanması hakkında sirküler
                                                       henüz yayımlanmadı
    ortaya koyan 22 Nisan 1994 tarih ve
    (EC)   897/94    sayılı  Komisyon
    Yönetmeliği
    1489/97/EC: Uydu tabanlı gemi izleme
    sistemleri ile ilgili (EEC) 2847/93 sayılı
    Konsey Yönetmeliğinin uygulanmasına
    iliĢkin ayrıntılı kuralları ortaya koyan
    29 Temmuz 1997 tarih ve (EC)
    1489/97 sayılı Komisyon Yönetmeliği
    1936/2001/EC: Akdeniz‘deki yüksek
    düzeyde   göçmen    türlerin  belli
                          Su  Ürünleri Uygulama                 Yönetmelik taslağı
    stoklarının avlanmasına uygulanabilir
4                          Yönetmeliğini  değiĢtiren       30.06.2004    hazırlandı  ancak
    kontrol tedbirlerini ortaya koyan 27
                          Uygulama Yönetmeliği                   henüz yayımlanmadı
    Eylül 2001 tarih ve (EC) 1936/2001
    sayılı Konsey Yönetmeliği
    Uydu tabanlı Gemi Ġzleme Sistemleri
                                                       Sirküler   taslağı
    ile ilgili ayrıntılı hükümleri ortaya    Gemi izleme sistemi ilkelerinin
5                                                      hazırlandı   ancak
    koyan 18 Aralık 1993 tarih ve        uygulanması hakkında sirküler
                                                       henüz yayımlanmadı
    2244/2003 sayılı Konsey Yönetmeliği
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
                                                     ġubat 2007
                                       Su Ürünleri Müktesebatı Uyum MerkeziTablo 3: Pazarlama Politikası
                                       Bakan Oluru/Bakanlar
Sıra                        Karşılık Gelen Taslak Türk
     AB Mevzuatının Adı ve Numarası                    Kurulu     Kararı     Mevcut Durum
No.                        Mevzuatının Adı
                                       (Beklenen Tarih)
    104/2000/EC:     Balıkçılık    ve                             Kanun    taslağı
    yetiĢtiricilik ürünleri için ortak piyasa                             hazırlandı ve Ģu
1    düzeni getirilmesi hakkında 17 Aralık Su Ürünleri Çerçeve Kanunu        30.06.2004     anda    TBMM
    1999 tarih ve (EC) 140/2000 sayılı                                 komisyonunda
    Konsey Yönetmeliği                                         inceleniyor
                                                      Kanun      taslağı
                        Tarımsal  Üretici  Birlikleri
                                            2003, 3. Çeyrek   hazırlandı    ancak
                        Kanunu
                                                      henüz çıkarılmadı
                        Su  Ürünleri   Uygulama                 Yönetmelik   taslağı
                        Yönetmeliğini   değiĢtiren   30.06.2004        hazırlandı    ancak
                        Uygulama Yönetmeliği                    henüz yayımlanmadı
                        Su Ürünleri Toptan ve Perakende
                                                      Yönetmelik  taslağı
                        SatıĢ   Yerleri    Uygulama
                                         30.06.2004        hazırlandı   ancak
                        Yönetmeliğini DeğiĢtiren Uygulama
                                                      henüz yayımlanmadı
                        Yönetmeliği
    79/112/EEC: Son tüketiciye ulaĢacak
    gıda  maddelerinin  etiketlenmesi,
    sunulması ve ilanı ile ilgili Üye Son     tüketiciye   ulaĢan    su            Sirküler   taslağı
2    Devletlerin       kanunlarının ürünlerinin  etiketlenmesi    ve  30.06.2004     hazırlandı   ancak
    yakınlaĢtırılması hakkında 18 Aralık sunulması hakkında sirküler                  henüz yayımlanmadı
    1978 tarih ve 79/112/EEC sayılı
    Konsey Direktifi


Tablo 4: Pazarlama Politikası (2)
                                       Bakan Oluru/Bakanlar
Sıra                        Karşılık Gelen Taslak Türk
     AB Mevzuatının Adı ve Numarası                    Kurulu      Kararı    Mevcut Durum
No.                        Mevzuatının Adı
                                       (Beklenen Tarih)
    2136/89/EEC: Muhafaza edilmiĢ
    sardalya için ortak pazarlama      Su ürünleri ortak pazarlama                 Sirküler   taslağı
  3  standartlarını ortaya koyan 21     standartlarının  uygulanması     30.06.2004      hazırlandı   ancak
    Haziran 1989 tarih ve (EEC)       hakkında sirküler                      henüz yayımlanmadı
    2136/89 sayılı Konsey Yönetmeliği
    1536/92/EEC: Muhafaza edilmiĢ ton
    balığı ve palamut balığı için ortak
    pazarlama standartlarını ortaya koyan 9
    Haziran 1992 tarih ve (EEC) 1536/92
    sayılı Konsey Yönetmeliği
    323/97/EC: Belli su ürünleri için ortak
    pazarlama standartlarını ortaya koyan
    (EC)   2406/96   sayılı  Konsey
    Yönetmeliğini değiĢtiren 21 ġubat
    1997 tarih ve (EC) 323/97 sayılı
    Komisyon Yönetmeliği
    2578/2000/EC: Belli su ürünleri için
    ortak pazarlama standartlarını ortaya
    koyan (EC) 2406/96 sayılı Yönetmeliği
    değiĢtiren 17 Kasım 2000 tarih ve (EC)
    2578/2000 sayılı Konsey Yönetmeliği
    2495/2001/EC: Belli su ürünleri için
    ortak pazarlama standartlarını ortaya
    koyan (EC) 2406/96 sayılı Konsey
    Yönetmeliğini değiĢtiren 19 Aralık
    2001 tarih ve (EC) 2495/2001 sayılı
    Komisyon Yönetmeliği
                                         Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

Tablo 5: Pazarlama Politikası (3)
                                          Bakan Oluru/Bakanlar
Sıra                          Karşılık Gelen Taslak Türk
    AB Mevzuatının Adı ve Numarası                       Kurulu      Kararı  Mevcut Durum
No.                           Mevzuatının Adı
                                          (Beklenen Tarih)
    2211/94/EC: Ġthal su ürünlerinin
    fiyatlarının bildirimi ile ilgili (EEC)
                                                       Sirküler  taslağı
    3759/92 sayılı Konsey Yönetmeliğinin
                          Ġthal su ürünlerine iliĢkin fiyat            hazırlandı ancak
4   uygulanmasına iliĢkin ayrıntılı kuralları                     30.06.2004
                          bildirimlerini düzenleyen sirküler            henüz
    ortaya koyan 12 Eylül 1994 tarih ve
                                                       yayımlanmadı
    (EC)   2211/94   sayılı  Komisyon
    Yönetmeliği
    1812/2001/EC:      Su    ürünleri
    sektöründeki    üretici  örgütlerince
                                                       Katılımla beraber
    benimsenen belli kuralların üye       Su ürünleri piyasasında üretici
                                                       finansman
    olmayan ülkeleri de kapsamasına       örgütleri ve fiyat mekanizmaları
5                                          30.06.2004       sağlanıncaya
    yönelik (EC) 1886/2000 sayılı        ilkelerinin uygulanması hakkında
                                                       kadar
    Yönetmeliği değiĢtiren 14 Eylül 2001     sirküler
                                                       ertelenmiĢtir
    tarih ve (EC) 1812/2001 sayılı
    Komisyon Yönetmeliği
    1886/2000/EC:      Su    ürünleri
    sektöründeki    üretici  örgütlerince
    benimsenen belli kuralların üye                                    Katılımla beraber
    olmayan ülkeleri de kapsamasına                                    finansman
    yönelik (EC) 104/2000 sayılı Konsey                        -          sağlanıncaya
    Yönetmeliğinin uygulanmasına iliĢkin                                 kadar
    ayrıntılı kuralları ortaya koyan 6 Eylül                               ertelenmiĢtir
    2000 tarih ve (EC) 1886/2000 sayılı
    Komisyon Yönetmeliği
    1924/2000/EC: Su ürünleri sektöründe
    üretici örgütlerine, bu örgütlerin
    ürünlerinin kalitesini artırmak amacıyla                               Katılımla beraber
    özel tanıma sağlanmasına yönelik (EC)                                 finansman
    104/2000 sayılı Konsey Yönetmeliğinin                       -          sağlanıncaya
    uygulanmasına iliĢkin ayrıntılı kuralları                               kadar
    ortaya koyan 11 Eylül 2000 tarih ve                                  ertelenmiĢtir
    (EC) 1924/2000 sayılı Komisyon
    Yönetmeliği
    2509/2000/EC: Belli su ürünlerinin
    piyasadan geri çekilmesinde finansal
                                                       Katılımla beraber
    telafi sağlanmasına yönelik (EC)
                                                       finansman
    104/2000      sayılı    Konsey
6                                                      sağlanıncaya
    Yönetmeliğinin uygulanmasına iliĢkin
                                                       kadar
    ayrıntılı kuralları ortaya koyan 15
                                                       ertelenmiĢtir
    Kasım 2000 tarih ve (EC) 2509/2000
    sayılı Komisyon Yönetmeliği
    2509/2000/EC: Belli su ürünlerinin
    geri çekilmesi için mali tazminat                                   Olasılıkla
    verilmesi ile ilgili (EC) 104/2000 sayılı                               katılımla beraber
    Konsey           Yönetmeliğinin                               finansman
    uygulanmasına iliĢkin ayrıntılı kuralları                               sağlanıncaya
    ortaya koyan 15 Kasım 2000 tarih ve                                  kadar
    (EC) 2509/2000 sayılı Komisyon                                    ertelenmiĢtir
    Yönetmeliği
    2318/2000/EC: Belli su ürünleri için
    özel depolama yardımı verilmesi ile                                  Katılımla beraber
    ilgili (EC) 104/2000 sayılı Konsey                                  finansman
    Yönetmeliğinin uygulanmasına iliĢkin                                 sağlanıncaya
    ayrıntılı kuralları ortaya koyan 21                                  kadar
    Aralık 2000 tarih ve (EC) 2813/2000                                  ertelenmiĢtir
    sayılı Komisyon Yönetmeliği
    2814/2000/EC: Belli su ürünleri için                                 Olasılıkla
    erteleme yardımı verilmesi ile ilgili                                 katılımla beraber
    (EC)   104/2000    sayılı  Konsey                               finansman
    Yönetmeliğinin uygulanmasına iliĢkin                                 sağlanıncaya
    ayrıntılı kuralları ortaya koyan 21                                  kadar
    Aralık 2000 tarih ve (EC) 2814/2000                                  ertelenmiĢtir


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
                             ġubat 2007
               Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

sayılı Komisyon Yönetmeliği
                Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu


   80/2001/EC: Balıkçılık ve yetiĢtiricilik
   ürünleri    ortak   piyasa   düzeni
   kapsamında,     üretici   örgütlerinin
                                               Katılımla beraber
   tanınmasıyla ilgili bildirimler, fiyatların
                                               finansman
   tespiti ve müdahale ile ilgili (EC)
                                               sağlanıncaya
   104/2000 sayılı Konsey Yönetmeliğinin
                                               kadar
   uygulanmasına iliĢkin ayrıntılı kuralları
                                               ertelenmiĢtir
   ortaya koyan 16 Ocak 2001 tarih ve
   (EC)   80/2001    sayılı   Komisyon
   Yönetmeliği
   939/2001/EC: Belli su ürünleri için sabit
   oranlı yardım verilmesi ile ilgili (EC)
   104/2000 sayılı Konsey Yönetmeliğinin
   uygulanmasına iliĢkin ayrıntılı kuralları
   ortaya koyan 14 Mayıs 2001 tarih ve
   (EC) 939/2001 sayılı Komisyon
 7  Yönetmeliği
   2318/2001/EC: Su ürünleri avcılığı ve
   yetiĢtiriciliği   sektöründe    üretici
                                               Katılımla beraber
   örgütlerinin tanınması ile ilgili (EC)
                                               finansman
   104/2000       sayılı     Konsey
                                               sağlanıncaya
   Yönetmeliğinin uygulanmasına iliĢkin
                                               kadar
   ayrıntılı kuralları ortaya koyan 29
                                               ertelenmiĢtir
   Kasım 2001 tarih ve (EC) 2318/2001
   sayılı Komisyon Yönetmeliği
   2065/2001/EC:      Balıkçılık    ve
   yetiĢtiricilik   ürünleri   hakkında
   tüketicilerin bilgilendirilmesi ile ilgili
   (EC) 104/2000 sayılı Konsey
   Yönetmeliğinin uygulanmasına iliĢkin
   ayrıntılı kuralları ortaya koyan 22
   Ekim 2001 tarih ve (EC) 2065/2001
   sayılı Komisyon Yönetmeliği
   150/2001/EC:            Müdahale
   mekanizmasındaki        düzensizlikler
   nedeniyle su ürünleri sektöründeki
   üretici    örgütlerine    uygulanacak
   cezalarla ilgili olan ve (EC) 142/98
   sayılı Yönetmeliği değiĢtiren (EC)
   104/2000 sayılı Konsey Yönetmeliğinin
   uygulanmasına iliĢkin ayrıntılı kuralları
   ortaya koyan 25 Ocak 2001 tarih ve
   (EC) 150/2001 sayılı Komisyon
   Yönetmeliği
   1813/2001/EC:           Interbranch
   organizasyonlarına tanıma sağlama
 8
   koĢulları, bu organizasyonlara yönelik
                                               Katılımla beraber
   tanıma sağlama ve bu organizasyonlara
                                               finansman
   sağlanan tanımanın geri çekilmesi ile
                                               sağlanıncaya
   ilgili (EC) 104/2000 sayılı Konsey
                                               kadar
   Yönetmeliğinin uygulanmasına iliĢkin
                                               ertelenmiĢtir
   ayrıntılı kuralları ortaya koyan 14 Eylül
   2001 tarih ve (EC) 1813/2001 sayılı
   Komisyon Yönetmeliği
   2574/2001/EC: 2002 yılı av sezonunda
   çeĢitli su ürünleri için referans fiyatları
                                               Ġlgisi
   tespit eden 20 Aralık 2001 tarih ve (EC)
                                               bulunmamaktadır
   2574/2001      sayılı    Komisyon
   Yönetmeliği
   2406/96/EC: Belli su ürünleri için                           Yönetmelik taslağı
                          Su  Ürünleri Uygulama
   ortak pazarlama standartlarını ortaya                          hazırlandı  ancak
 9                         Yönetmeliğini  değiĢtiren  30.06.2004
   koyan 26 Kasım 1996 tarih ve (EC)                            henüz
                          Uygulama Yönetmeliği
   2406/96 sayılı Konsey Yönetmeliği                            yayımlanmadı
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
                                                        ġubat 2007
                                           Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
Tablo 6: Balıkçı Tekneleri Kayıt Sistemi
                                           Bakan
Sıra                            Karşılık Gelen Taslak Türk Oluru/Bakanlar
    AB Mevzuatının Adı ve Numarası                                      Mevcut Durum
No.                            Mevzuatının Adı      Kurulu    Kararı
                                           (Beklenen Tarih)
    2847/93/EEC:      Ortak     balıkçılık
    politikasına uygulanabilir bir kontrol
    sistemi kuran 12 Ekim 1993 tarih ve
    (EEC)    2847/93    sayılı   Konsey
    Yönetmeliği
    2930/86/EEC:    Balıkçı    teknelerinin
    özelliklerini tanımlayan 22 Eylül 1986
                                                         Kanun    taslağı
    tarih ve (EEC) 2930/86 sayılı Konsey
                                                         hazırlandı ve Ģu
    Yönetmeliği
1                           Su Ürünleri Çerçeve Kanunu      30.06.2004     anda   TBMM
    2090/98/EC: Topluluk balıkçı tekneleri
                                                         komisyonunda
    kayıt sistemi ile ilgili 30 Eylül 1998 tarih
                                                         inceleniyor
    ve (EC) 2090/98 sayılı Komisyon
    Yönetmeliği
    84/95/EC:     Balıkçı     teknelerinin
    özelliklerini tanımlayan (EEC) 2930/86
    sayılı Konsey Yönetmeliği Eki‘nin
    uygulanması ile ilgili 20 Mart 1995
    tarihli Komisyon Kararı
                                                         Yönetmelik taslağı
                            Su  Ürünleri Uygulama
                                                         hazırlandı  ancak
                            Yönetmeliğini  değiĢtiren      30.06.2004
                                                         henüz
                            Uygulama Yönetmeliği
                                                         yayımlanmadı
    1381/87/EEC:    Balıkçı   teknelerinin
                            Balıkçı        teknelerinin            Sirküler  taslağı
    iĢaretlenmesi ve dokümantasyonu ile
                            sınıflandırılması hakkında, tekne             hazırlandı  ancak
2   ilgili ayrıntılı kuralları getiren 20 Mayıs                      30.06.2004
                            Kayıt Sistemine iliĢkin uygulama             henüz
    1987 tarih ve (EEC) 1381/87 sayılı
                            ilkelerini ortaya koyan sirküler             yayımlanmadı
    Komisyon Yönetmeliği
    839/2002/EC: Topluluk balıkçı tekneleri
    kayıt sistemi ile ilgili (EC) 2090/98 sayılı
    Yönetmeliği değiĢtiren 21 Mayıs 2002
    tarih ve (EC) 839/2002 sayılı Komisyon
    Yönetmeliği
    3259/94/EC:     Balıkçı   teknelerinin
    özelliklerini tanımlayan (EEC) 2930/86
                            Balıkçı        teknelerinin            Sirküler  taslağı
    sayılı Yönetmeliği değiĢtiren 22 Aralık
                            sınıflandırılması hakkında, tekne             hazırlandı  ancak
3   1994 tarih ve (EC) 3259/94 sayılı Konsey                       30.06.2004
                            Kayıt Sistemine iliĢkin uygulama             henüz
    Yönetmeliği
                            ilkelerini ortaya koyan sirküler             yayımlanmadı
    AĢağıdaki    Yönetmelikler   dahildir:
    Topluluk av filosu sicili hakkında (EC)
    26/2004 sayılı Komisyon Yönetmeliği; su
    ürünleri ruhsat tezkerelerinde bulunması
    gereken asgari bilgilere iliĢkin kuralları
    ortaya koyan (EC) 3690/93 sayılı
    Komisyon Yönetmeliği
                                            Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
  Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                                 Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

  Tablo 7: Bilgi Sistemleri ve İstatistikler (1)
                                          Bakan
Sıra                            Karşılık Gelen Taslak  Oluru/Bakanlar
     AB Mevzuatının Adı ve Numarası                                  Mevcut Durum
No.                            Türk Mevzuatının Adı  Kurulu     Kararı
                                          (Beklenen Tarih)
     2807/83/EEC: Üye Devletlerin balık avları
     ile ilgili bilgilerin kaydedilmesine iliĢkin
     ayrıntılı kuralları ortaya koyan 22 Eylül
     1983 tarih ve (EEC) 2807/83 sayılı
     Komisyon Yönetmeliği 788/96/EC: Üye
     Devletler tarafından yetiĢtiricilik ürünleri
     ile ilgili istatistiklerin sunulması hakkında
     22 Nisan 1996 tarih ve (EC) 788/96 sayılı
                                                      Kanun      taslağı
     Konsey Yönetmeliği 1543/2000/EC: Ortak      Su Ürünleri Çerçeve
                                                      hazırlandı ancak henüz
     balıkçılık politikasının yürütülmesi için    Kanunu
                                          30.06.2004       çıkarılmadı
     gerekli olan verilerin toplanması ve       Su Ürünleri Uygulama
1
     yönetimine iliĢkin bir Topluluk çerçevesi    Yönetmeliğini
                                          30.06.2004       Yönetmelik    taslağı
     oluĢturan 29 Haziran 2000 tarih ve (EC)     DeğiĢtiren Uygulama
                                                      hazırlandı ancak henüz
     1543/2000 sayılı Konsey Yönetmeliği       Yönetmeliği
                                                      yayımlanmadı
     1639/2001/EC: Su ürünleri sektöründe veri
     toplama ile ilgili asgari ve geniĢletilmiĢ
     Topluluk programlarını tesis eden ve (EC)
     1543/2000 sayılı Konsey Yönetmeliğinin
     uygulanmasına iliĢkin ayrıntılı kuralları
     ortaya koyan 25 Temmuz 2001 tarih ve
     (EC)    1639/2001    sayılı  Komisyon
     Yönetmeliği
     13/82/EEC: Üye Devletlerde karaya
     çıkarılan avlara iliĢkin verilerin sunulması
     hakkında 21 Mayıs 1991 tarih ve (EEC)
     1382/91 sayılı Konsey Yönetmeliği
     2000/439/EC: Veri toplama iĢleminde ve
     ortak balıkçılık politikasının uygulanması                            Ġleri  bir   tarihte
     için yapılan finansman çalıĢmaları ve                              uygulanacaktır
     yürütülen pilot projeler için Üye
     Devletlerce     yapılan   harcamaların
     Topluluğun mali katkısı ile üstlenilmesi
     hakkında 29 Haziran 2000 tarihli Konsey
     Kararı
  Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
                                                      ġubat 2007
                                         Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
                                         Bakan
                           Karşılık Gelen Taslak
Sıra                                       Oluru/Bakanlar
    AB Mevzuatının Adı ve Numarası         Türk   Mevzuatının               Mevcut Durum
No.                                       Kurulu    Kararı
                           Adı
                                         (Beklenen Tarih)
    2945/95/EC: Üye Devletlerin balık avları
    ile ilgili bilgilerin kaydedilmesine iliĢkin
    ayrıntılı kuralları ortaya koyan (EEC)
    2807/83 sayılı Yönetmeliği değiĢtiren 20
    Aralık 1995 tarih ve (EC) 2945/95 sayılı
    Komisyon Yönetmeliği 2737/1999/EC:
    Üye Devletlerin balık avları ile ilgili
    bilgilerin kaydedilmesine iliĢkin ayrıntılı
    kuralları ortaya koyan (EEC) 2807/83
    sayılı Yönetmeliği değiĢtiren 21 Aralık    Su ürünleri ile ilgili
    1999 tarih ve (EC) 2737/1999 sayılı      verilerin kaydedilmesi              Sirküler    taslağı
    Komisyon Yönetmeliği 2104/1993/EC:       ve bildirimine iliĢkin   30.06.2004       hazırlandı ancak henüz
    Üye Devletlerde karaya çıkarılan avlara    uygulama    ilkeleri             yayımlanmadı
    iliĢkin verilerin sunulması hakkında      hakkında sirküler
2
    (EEC) 1382/91 sayılı Yönetmeliği
    değiĢtiren 22 Temmuz 1993 tarih ve
    (EEC)    2104/93   sayılı  Konsey
    Yönetmeliği
    2846/98/EC: Ortak balıkçılık politikasına
    uygulanabilir bir kontrol sistemi kuran
    (EEC) 2847/93 sayılı Yönetmeliği
    değiĢtiren 17 Aralık 1998 tarih ve (EC)
    2846/98 sayılı Konsey Yönetmeliği
    2018/93/EEC: Kuzey Batı Atlantik
    bölgesinde avcılık yapan Üye Devletlerce
                                                    Katılım  sonrasında
    av ve faaliyet istatistiklerinin sunulması
                                                    uygulanacaktır
    hakkında 30 Haziran 1993 tarih ve (EEC)
    2018/93 sayılı Konsey Yönetmeliği
                                                    Kanun      taslağı
                           Su Ürünleri Çerçeve                hazırlandı ve Ģu anda
                                         30.06.2004
                           Kanunu                      TBMM komisyonunda
                                                    inceleniyor
                           Su Ürünleri Uygulama
    2847/93/EEC:    Ortak   balıkçılık                             Yönetmelik   taslağı
                           Yönetmeliğini
    politikasına uygulanabilir bir kontrol                  30.06.2004       hazırlandı ancak henüz
                           değiĢtiren Uygulama
3   sistemi kuran 12 Ekim 1993 tarih ve                               yayımlanmadı
                           Yönetmeliği
    (EEC)    2847/93  sayılı Konsey
                           Su Ürünleri Toptan ve
    Yönetmeliği
                           Perakende    SatıĢ
                                                    Yönetmelik   taslağı
                           Yerleri   Uygulama
                                         30.06.2004       hazırlandı ancak henüz
                           Yönetmeliğini
                                                    yayımlanmadı
                           DeğiĢtiren Uygulama
                           Yönetmeliği
                                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
Tablo 8: Su Ürünlerinde Gıda Hijyeni
                                        Bakan
Sıra                         Karşılık Gelen Taslak Türk Oluru/Bakanlar
    AB Mevzuatının Adı ve Numarası                                 Mevcut Durum
No.                         Mevzuatının Adı      Kurulu    Kararı
                                        (Beklenen Tarih)
1   91/492/EEC: Canlı çift kabuklu
    yumuĢakçaların üretimi ve piyasaya
    sunulmasında uyulması gereken sağlık
    koĢullarını ortaya koyan 15 Temmuz                               Yönetmelik taslağı
                         Su  Ürünleri Uygulama
    1991 tarih ve 91/492/EEC sayılı Konsey                             hazırlandı  ancak
                         Yönetmeliğini  değiĢtiren     30.06.2004
    Direktifi 91/493/EEC: Su ürünlerinin                              henüz
                         Uygulama Yönetmeliği
    üretimi ve piyasaya sunulmasında                                yayımlanmadı
    uyulması gereken sağlık koĢullarını
    ortaya koyan 22 Temmuz 1991 tarih ve
    91/493/EEC sayılı Konsey Direktifi
2   79/923/EEC: Kabukluların ortamlarının   Çift kabuklu yumuĢakçaların              Sirküler   taslağı
    kalitesinin korunması hakkında 30 Ekim  üretim alanları ile ilgili kalite           hazırlandı  ancak
                                           30.06.2004
    1979 tarih ve 79/923/EEC sayılı Konsey  ölçütleri hakkındaki Sirküleri            henüz
    Direktifi                 değiĢtiren Sirküler                  yayımlanmadı
3                                                   Sirküler   taslağı
                       Sağlık Bakanlığı‘nın, 18 Ekim 1997
                                                    hazırlandı   ancak
                       tarih ve 23144 sayılı Resmi
                                                    henüz yayımlanmadı
    80/778/EEC: Kullanım amaçlı suların Gazete‘de yayımlanan, Kullanım
                                                    Sirkülerin müdahale
    kalitesi hakkında 15 Temmuz 1980 tarih Amaçlı Suyun Üretimi, ġiĢelenmesi, 30.06.2004
                                                    ile ilgili bölümü
    ve 80/778/EEC sayılı Konsey Direktifi SatıĢı ve Kontrolüne iliĢkin
                                                    finansman
                       Uygulama      Yönetmeliğinin
                                                    sağlanıncaya kadar
                       uygulanması hakkında sirküler
                                                    askıya alınmıĢtır
4   90/675/EEC: Üçüncü ülke ürünlerine
    uygulanan    veterinerlik  kontrol
                        3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve              Kanun    taslağı
    yöntemlerini ortaya koyan 10 Aralık
                        Zabıtası Kanununu değiĢtiren     30.06.2004    hazırlandı  ancak
    1990 tarih ve 90/675/EEC sayılı Konsey
                        Kanun                          henüz çıkarılmadı
    Direktifi

5   91/67/EEC: YetiĢtiriciliği yapılan su
    ürünleri ile yetiĢtiricilik ürünlerinin                             Kanun    taslağı
    piyasa sunulmasında uyulması gereken                              hazırlandı ve Ģu
    hayvan sağlığı koĢulları ile ilgili 28                             anda    TBMM
                         Su Ürünleri Çerçeve Kanunu
    Ocak 1991 tarih ve 91/67/EEC sayılı                               komisyonunda
                         Su  Ürünleri   Uygulama       30.06.2004
    Konsey Direktifi                                        inceleniyor
                         Yönetmeliğini    değiĢtiren     30.06.2004
    93/53/EEC: Belli balık hastalıklarının                             Yönetmelik taslağı
                         Uygulama Yönetmeliği
    kontrolüne iliĢkin asgari Topluluk                               hazırlandı  ancak
    tedbirlerini hayata geçiren 24 Haziran                             henüz
    1993 tarih ve 93/53/EEC sayılı Konsey                              yayımlanmadı
    Direktifi
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
                                                         ġubat 2007
                                           Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
                                          Bakan
Sıra                          Karşılık Gelen Taslak Türk Oluru/Bakanlar
    AB Mevzuatının Adı ve Numarası                                      Mevcut Durum
No.                           Mevzuatının Adı      Kurulu    Kararı
                                          (Beklenen Tarih)
5   94/356/EC: Su ürünlerinde tesislerin
    kendi sağlık kontrolünü yapmasına
    iliĢkin 91/493/EEC sayılı Konsey
    Direktifinin   uygulanmasına   iliĢkin
    ayrıntılı kuralları ortaya koyan 20 Mayıs
    1994 tarihli Komisyon Kararı
    95/149/EC:      Bazı su ürünleri
    kategorileri için toplam uçucu bazik
                                                        Hijyenle ilgili diğer
    azot   (TVB-N)    sınır değerlerini
                                                        mevzuatla
    belirleyen ve kullanılacak analiz
                                                        birleĢtirilecek
    yöntemlerini tanımlayan 8 Mart 1995
    tarihli Komisyon Kararı
    1093/94/EC: Üçüncü bir ülkenin balıkçı
    teknelerinin    avlarını   Topluluk
    limanlarında doğrudan karaya çıkarıp
    pazarlamalarına    iliĢkin  koĢulları
    belirleyen 6 Mayıs 1994 tarih ve (EC)
    1093/94 sayılı Konsey Yönetmeliği
6   92/48/EEC:     91/493/EEC    sayılı
    Direktifin 3 (1) (a) (I) no‘lu Maddesi
    uyarınca, bazı teknelerde, avlanan su ĠĢlenmiĢ  su   ürünleri  hijyen               92/48   sayılı
    ürünlerine uygulanacak asgari hijyen kurallarına   iliĢkin   uygulama 30.06.2004          Yönetmelik ilga
    kurallarını ortaya koyan 16 Haziran ilkelerini ortaya koyan sirküler                   edilmiĢtir
    1992 tarih ve 92/48/EEC sayılı Konsey
    Direktifi
7                                                        Sirküler  taslağı
    93/140/EEC: Su ürünlerinde görsel      Su   ürünlerinde   parazit
                                                        hazırlandı  ancak
    olarak parazit kontrolü yapılması ile    kontrollerine iliĢkin uygulama
                                              30.06.2004     henüz
    ilgili ayrıntılı kuralları ortaya koyan 19  ilkelerini  ortaya   koyan
                                                        yayımlanmadı
    Ocak 1993 tarihli Komisyon Kararı      sirküler
                                            Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
Tablo 9: Yetiştiricilik Politikası
Sıra  AB Mevzuatının Adı ve Numarası        Karşılık Gelen Taslak Türk Bakan            Mevcut Durum
No.                         Mevzuatının Adı      Oluru/Bakanlar
                                        Kurulu    Kararı
                                        (Beklenen Tarih)
1                                                     Kanun    taslağı
                                                      hazırlandı ve Ģu
                         Su Ürünleri Çerçeve Kanunu    30.06.2004       anda    TBMM
                                                      komisyonunda
                                                      inceleniyor
                         Tarımsal Üretici Birlikleri                Taslakları
                         Kanunu, ilgili Bakanlar Kurulu              hazırlandı   ancak
                                           2003, Üçüncü çeyrek
                         Kararları,      Uygulama               henüz çıkarılmadı
    104/2000/EC:     Balıkçılık    ve Yönetmelikleri                      ve yayımlanmadı
    yetiĢtiricilik ürünleri için ortak piyasa                              Yönetmelik taslağı
                         Su   Ürünleri   Uygulama
    düzeni getirilmesi hakkında 17 Aralık                                hazırlandı   ancak
                         Yönetmeliğini    değiĢtiren   30.06.2004
    1999 tarih ve (EC) 140/2000 sayılı                                 henüz
                         Uygulama Yönetmeliği
    Konsey Yönetmeliği                                         yayımlanmadı
                         Su Ürünleri Toptan ve Perakende              Yönetmelik taslağı
                         SatıĢ    Yerleri    Uygulama            hazırlandı   ancak
                                           30.06.2004
                         Yönetmeliğini DeğiĢtiren Uygulama             henüz
                         Yönetmeliği                        yayımlanmadı
                                                      Sirküler    taslağı
                                                      hazırlandı   ancak
                         Su Ürünleri Sirküleri       30.06.2004
                                                      henüz
                                                      yayımlanmadı
2   91/67/EEC: YetiĢtiriciliği yapılan su                                Kanun    taslağı
    ürünleri ile yetiĢtiricilik ürünlerinin                               hazırlandı ve Ģu
    piyasa sunulmasında uyulması gereken   Su Ürünleri Çerçeve Kanunu    30.06.2004       anda    TBMM
    hayvan sağlığı koĢulları ile ilgili 28                               komisyonunda
    Ocak 1991 tarih ve 91/67/EEC sayılı                                 inceleniyor
    Konsey Direktifi
    93/53/EEC: Belli balık hastalıklarının                               Yönetmelik taslağı
                         Su  Ürünleri Uygulama
    kontrolüne iliĢkin asgari Topluluk                                 hazırlandı  ancak
                         Yönetmeliğini  değiĢtiren    30.06.2004
    tedbirlerini hayata geçiren 24 Haziran                               henüz
                         Uygulama Yönetmeliği
    1993 tarih ve 93/53/EEC sayılı Konsey                                yayımlanmadı
    Direktifi
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 1
                                                              ġubat 2007
                                                Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi             EK 2: FĠLO KARLILIK DURUMUNUN ANALĠZĠ
ĠÇĠNDEKĠLER
1.0 GİRİŞ - METODOLOJİ ....................................................................................................................174
  1.1   ARKA PLAN - TANIMLAR .................................................................................................... 174
  1.2   VERĠ TOPLAMA YÖNETMELĠĞĠ .......................................................................................... 176
2.0 TÜRK SU ÜRÜNLERİNİN PERFORMANSI ..................................................................................177
  2.1    SU ÜRÜNLERĠ ĠSTATĠSTĠKLERĠNE GÖRE YAPILAN ANALĠZ ......................................... 179
  2.2    KARADENĠZ BALIKÇILIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ YÜRÜTÜLEN ÇALIġMAYA GÖRE YAPILAN
  ANALĠZ ................................................................................................................................................. 181
    2.2.1 Genel Analiz.............................................................................................................................. 182
    2.2.2  Kıyı Filosu ............................................................................................................................ 182
    2.2.3  Gırgır Filosu ......................................................................................................................... 183
    2.2.4  Trol Filosu............................................................................................................................. 184
    2.2.5  Trol-Gırgır Filosu ................................................................................................................. 184
    2.2.6  Özet: Karadeniz Balıkçılığı ................................................................................................... 185
  2.3    KARADENĠZ ÖRNEĞĠ TEMELĠNDE TÜRK AV FĠLOSUNUN ANALĠZĠ .......................... 186
  2.4    VERĠ KÜMELERĠ VE ÇALIġMA SONUÇLARININ KARġILAġTIRILMASI........................ 186
3.0 GÖZLEMLER VE ÖNERİLER .........................................................................................................187
  3.1      VERĠLER VE ANALĠZ ............................................................................................................. 187
  3.2      FĠLO SINIFLANDIRMASI ....................................................................................................... 188
  3.3      EKONOMĠK ANALĠZ .............................................................................................................. 189
  3.4      TAKĠP ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER......................................................................... 191
     3.4.1   Veriler ve Analiz ................................................................................................................... 191
     3.4.2   Filo Sınıflandırması .............................................................................................................. 191
     3.4.3   Ekonomik Analiz ................................................................................................................... 192
     3.4.4   Veri Toplama Yönetmeliği .................................................................................................... 192

TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ, KUTU
TABLO 2.1: HER BİR FİLO BİRİMİ İLE İLGİLİ EKONOMİK GÖSTERGELER (DCR ÇERÇEVESİNDE) .............176
TABLO 2.2: Her Bir Filo Birimi İçin Temel Ekonomik Değerlendirmeye İlişkin Veri Gereksinimleri ...... 177
Şekil 2.3: Türk Av Filosu Büyüme Eğilimi (1991-2005) .............................................................................. 178
Şekil 2.4: Ana Ticari Türlerin Toplam Üretim Miktarları (1990-2004) ....................................................... 178
Tablo 2.5: Tekne Tipi İtibariyle Filo Gelişimi (2002-2005) ........................................................................ 179
Tablo 2.6: Türkiye‟deki Yıllık Enflasyon Oranı - Son Ekonomik Göstergeler ............................................ 179
Tablo 2.7: Sabit Sermaye Yatırımları, Satılanlar ve Giderler (YTL) ........................................................... 180
Tablo 2.8: Balıkçılık Faaliyetleri İçin Yapılan Giderler (2003-2005) ......................................................... 180
Tablo 2.9: Gelir-Gider (2001-2005) ........................................................................................................... 181
Tablo 2.10: Boy ve Motor Gücü İtibariyle Karadeniz Av Filosu ................................................................ 182
Tablo 2.11: Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Kıyı Balıkçılığı (2005) ..................................... 183
Tablo 2.12: Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Gırgır Balıkçılığı (2005) .................................. 184
Tablo 2.13: Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Trol Balıkçılığı (2005) ..................................... 184
Tablo 2.14: Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Trol-Gırgır Balıkçılığı (2005).......................... 185
Tablo 2.15: Özet Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Balıkçılığı (2005)..................................... 186
Tablo 2.16: Özet Temel Performans Göstergeleri – Türk Av Filosu (Tekne tipleri itibariyle Karadeniz
örneği kullanılarak) .................................................................................................................................. 186
Tablo 2.17: Performans Göstergelerinin Karşılaştırılması –Su Ürünleri İstatistikleri ve Karadeniz Örneği ...187
Kutu 2.18: Biyo-Ekonomik Modellerin (AB‟de kullanılan) Karşılaştırılması ............................................. 193
                                                  Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
1.0 GĠRĠġ - METODOLOJĠ
Bu Ek‘te, Türk av filosunun karlılık durumunun bir analizi sunulmaktadır. Analiz için yalnızca eldeki
veriler kullanılmıĢtır. Ek‘te ayrıca, uygun Ģekilde analizi tamamlamak için baĢka hangi bilgilere
ihtiyaç duyulacağı gösterilmektedir. Burada, esas olarak deniz balıkçılığının analizi yapılacaktır.
Raporun ana metninde de belirtildiği üzere (Bölüm 10.2 Su Ürünleri Avcılığının Ekonomik Yapısı),
Ek 6‘da, Karadeniz av filosunun tekne tipi itibariyle 2005 yılı ayrıntılı gelir-gider tablosu
verilmektedir; bu tabloda yer alan veriler, filonun karlılık durumunun değerlendirmesinde
kullanılmıĢtır.

1.1     ARKA PLAN - TANIMLAR
Bir sistemin (balıkçılık sisteminin) performans ölçümü Ģu yollarla yapılabilmektedir: biyolojik,
ekolojik, sosyal ve ekonomik. Su ürünleri sektörünün ekonomik performansının ölçümü, sektörün
diğer sektörlere ve ulusal ekonomiye göre öneminin değerlendirilmesinde yararlı olmakta ve ölçüm ve
politikaların bir (ekonomik) değerlendirmesinin yapılmasında bir araç sağlamaktadır.

Balıkçılık faaliyetlerinin ekonomik yapısını belirleyen ana unsurlar gelir ve giderler olmaktadır. Geliri
belirleyen faktörler tür, avlanan miktar, fiyat olmaktadır; bu faktörler de pazarlama kanalları, pazarlar
ve dönemsel dalgalanmalara göre Ģekillenmektedir. Ana gider kalemlerini sermaye yatırımları ve
iĢletme giderleri oluĢturmaktadır. Bu ana kalemleri de Ģu Ģekilde alt kalemlere ayırmak mümkündür:
iĢ gücü giderleri; iĢletme giderleri; tekne giderleri. ĠĢ gücü giderleri kalemi, ücretler ve sigorta ve
iĢverenin ödediği emeklilik primleri gibi diğer iĢ gücü giderleri olmak üzere iki alt kalemden
oluĢmaktadır. Yakıt, yağlar, balık satıĢ maliyeti, liman harçları, buz gideri, tayfa yemek ve ihtiyaçları,
iĢletme giderleri kaleminin baĢlıca alt kalemleridir. Tekne giderleri kaleminin baĢlıca alt kalemlerini
ise tekne ve donanım onarım-bakım giderleri ile tekne sigortası oluĢturmaktadır.

Buna ek olarak, balıkçılık faaliyetlerinde harici giderler de söz konusudur; bu harici giderleri
hesaplamak bazen zor olmaktadır. Harici giderler, bir balıkçılık iĢletmesinin kendi dıĢındaki
alanlardaki giderlerini ifade etmektedir - bir baĢka deyiĢle, diğer iĢletmeler açısından veya balık
stoklarının yok edilmesi veya kıyı ekosisteminin tahribi gibi toplum açısından oluĢan giderleri.

Balıkçılık faaliyetlerinin ekonomik ve mali performansının değerlendirilmesinde genellikle iki
gösterge kullanılmaktadır. Diğer iktisadi teĢebbüslerde olduğu gibi, bir balıkçı teknesinin ekonomik
performansının değerlendirilmesinde, Net Nakit AkıĢı – Toplam Kazanç (NNA/TK) oranı
kullanılmaktadır. Bu oran, iĢletmelerin ekonomik karlılığı/ kapasitesinin genel göstergesi olup, belli
tipte bir balıkçılık teknesinin belli bir net kar elde etmesi için gerekli olan toplam kazanç miktarını
göstermektedir. Net nakit akıĢı, belli bir periyotta nakit ödemeler çıkarıldıktan sonra geriye kalan
nakit hasıladır.

Balıkçılık faaliyetlerinin mali performansının değerlendirilmesinde ise Yatırım Getirisi oranı
kullanılmaktadır. Bu oran, belli bir net kar elde etmek için bir balıkçılık iĢletmesine yapılması gereken
yatırım miktarını göstermektedir. Bu nedenle, yatırım getirisi oranı, yatırılan toplam sermaye açısından
net nakit akıĢı olarak hesaplanmaktadır.

Balıkçılık faaliyetlerinin ekonomik geliĢimi ve performansını etkileyen çeĢitli faktörler vardır. Bu
faktörleri Ģöyle sıralamak mümkündür: gelirdeki dalgalanmalar; su ürünlerinin zarar görme riski olan
ürünler olması; verim düĢüĢü – bir baĢka deyiĢle, CPUE; talebin durağan olması veya azalması; ana
girdilerdeki öngörülmeyen artıĢlar; av ve av çabasındaki kısıtlamalar. Teorik olarak, açık,
düzenlenmemiĢ bir balıkçılık alanında, toplam gelir ile toplam gider birbirine eĢit olduğunda üretim
sona erecektir.

Bu bölümde, esas olarak, Türk deniz balıkçılığının ekonomik performansı incelenecektir. Bu
incelemede, 20-23 ġubat (1995) tarihinde Brüksel'de yapılan Yıllık Ekonomik Rapor ÇalıĢtayı'nda 1

1
  EC, Commission Staff Working Paper: Assessing the economic performances of selected fleet segments in the EU, 1996,

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                                          ġubat 2007
                                            Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
geliĢtirilen metodoloji ve geçtiğimiz on yılda Avrupa‘nın SeçilmiĢ Av Filolarının Ekonomik
Performansına Yönelik AB Destekli Uyumlu Eylem (AK ihale no FISH/2005/12) kapsamında yaygın
olarak kullanılan göstergelerden yararlanılmıĢtır.


Sermaye gideri için kullanılan metodolojide, Davidse ve ark (1993) 2 tarafından geliĢtirilen genel
yöntem takip edilmiĢtir. AĢağıda, analizin bazı ana baĢlıklarının tanımları verilmektedir:

Üretim değeri
Karaya çıkarılan avın, cari piyasa fiyatlarına göre değerlendirilen miktarıdır.

Brüt Katma Değer
Diğer sanayilere (arzda bulunan sanayiler) ödenen masraflar çıkarıldıktan sonra geriye kalan üretim
değeridir. Geriye kalan miktar iĢ gücü ve sermaye giderinin karĢılanmasında kullanılmaktadır. ĠĢ gücü
gideri, amortisman, faiz ve net karın toplamıdır. KarĢılaĢtırma yapmak bakımından, brüt katma değer,
istihdam edilen kiĢi baĢına brüt katma değer olarak da ifade edilebilmektedir.

Nakit AkıĢı
Amortisman ve faiz dıĢında bütün giderler çıkarıldıktan sonra geriye kalan üretim değeridir; bu
gösterge, faiz ödemeleri ile kredi geri ödemelerin yanı sıra amortisman ve öz sermaye ile ilgili faize
iliĢkin ödemelerde kullanılacak miktarı göstermektedir.

Net kâr
Amortisman ve tahmini faiz tutarı da dahil olmak üzere bütün masraflar çıkarıldıktan sonra geriye
kalan üretim değeridir; bu değer, giriĢimcilik amaçlarıyla kullanılmaktadır.

Teknede istihdam
Tam Zaman EĢdeğerine göre hesaplanan tayfa sayısıdır. Uygulamada, Tam Zaman EĢdeğerini
belirlemek kolay olmamaktadır.

Yatırıma dönüĢtürülmüĢ sermaye
Belli bir dönemde tekneye yapılan yatırımın miktarıdır; yeni tekne yapımları, vb.ye yapılan yıllık
yatırım miktarını göstermez. Yenileme değerine göre belirlenen defter değeri, yatırıma dönüĢtürülmüĢ
sermaye için kullanılan bir ölçüdür; bazı durumlarda, teknenin sigortalı değeri, yatırıma
dönüĢtürülmüĢ sermayenin belirlenmesinde kullanılabilmektedir.

Av Çabası
Denizde geçirilen gün sayısı olarak ölçülür; avlak sahasına gidiĢ-dönüĢ sürelerini de içerebilmektedir.

Diğer iĢletme giderleri
Bu gider kalemi, su ürünleri mezat giderleri ile değerlendirme giderlerinden oluĢmaktadır.

Tekne giderleri
Tekne giderleri kaleminin en önemli alt kalemlerini onarım ve bakım giderleri oluĢturmaktadır. Karlı
geçen sezonlarda, teçhizata yapılan yatırımlar, tekne giderleri üzerinde etkili olabilmektedir. Teçhizat
yatırımlarını "reel" yıllık onarım ve bakım giderlerinden ayırmak her zaman mümkün olmamaktadır.

Amortisman
Birçok farklı amortisman sistemleri söz konusudur. Bu nedenle, ortak bir amortisman yöntemi
geliĢtirilmiĢtir. Bu amortisman yönteminin temelini tekne yenileme değeri oluĢturmaktadır. Yenileme
değeri, benzer özelliklerdeki yeni bir teknenin cari yapım giderlerine eĢdeğerdir. Tekne yapım
malzemesi 25 yılda amortize olmaktadır; bu, yenileme maliyeti bazında yıllık %4‘lük amortisman
(düz oranlı) demektir. 25 yıl bittikten sonra, yenileme değerinin %2'si, eski teknelerde yapılan
iyileĢtirmelerin tahmini bir değeri olarak amortize edilmektedir. Ağır iĢ motorlarının amortisman
2
  W.P. Davidse ve ark., Costs and earnings of fishing vessels in four EC countries, LEI-DLO Research Report 110, Haziran 1993.

                                              Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
süresi 10 yıldır - yıllık %10 ve on yıldan sonra yıllık %4. Hafif iĢ motorlarında amortisman süresi 15
yıla uzamaktadır - yıllık %6.7 ve 15 yıldan sonra yıllık %2.5. Yukarıda verilen yüzde değerlerin
tamamı, yenileme maliyetine uygulanmaktadır. Tek baĢına motora ait miktar bilinmiyorsa, gövde -
motor oranının 2:1 Ģeklinde olduğu varsayılabilecektir.

Faiz
Tekne baĢına düĢen reel faiz gideri, çekilen kredilerin farklı seviyelerde olmasından dolayı büyük
ölçüde değiĢiklik göstermektedir. Bu farklılıkları gidermek için, tekne yatırımının fırsat maliyetini
yansıtan bir tahmini faiz hesaplanabilmektedir. Bu nedenle, bu faiz, tekne finansmanında kullanılan
yoldan bağımsız olarak hesaplanmaktadır. Faiz hesaplamasında, teknenin defter değeri kullanılmakta,
defter değeri de yukarıda belirtilen yenileme değeri ve amortisman sistemine göre belirlenmektedir.
Defter değerinin hesaplanmasında, reel faiz oranı - bir baĢka deyiĢle, Devlet Tahvillerinin oranı ile
enflasyon oranı arasındaki fark – kullanılmıĢtır. Böylece, tahmini faiz tutarı elde edilmiĢtir.

1.2   VERĠ TOPLAMA YÖNETMELĠĞĠ
Bu analiz yöntemi, AK‘nin 1639/2001 sayılı Veri Toplama Yönetmeliği (DCR) uyarınca toplanan
verilerin analizini yapmak için kullanılabilmektedir. Bu Yönetmeliğe göre, aĢağıdaki veriler
toplanmaktadır (bakınız Tablo 2.1 ve 2.2):

Tablo 2.1: Her Bir Filo Birimi Ġle Ġlgili Ekonomik Göstergeler (DCR çerçevesinde)

17.08.2001      EN  Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi

EK XVII (Bölüm J)
Ek III‘te tanımlandığı Ģekliyle her bir filo birimi ile ilgili ekonomik bilgiler (MP)
                         GeniĢletilmiĢ program
 Genel Açıklama
                         Birinci öncelik (yıllık)
 Gelir (ciro)                 Toplam ve tür baĢına
                        Toplam ve üretim baĢına maliyet grubu
 Üretim giderleri
 — tayfa (sosyal harcamalar dahil)
 — akaryakıt
 — onarım ve bakım
 — diğer iĢletme giderleri

 Sabit giderler                Ortalama maliyet, yatırımdan hesaplanan

 Mali pozisyon                 Yerli/yabancı sermaye payı
 Yatırım (varlıklar)
 Fiyatlar/tür (*)               Değer, ton
 Ġstihdam                   Tam gün/yarım gün/TZE
 Filo                   — Sayı
                      — gt
                      — kW
                      — yaĢı
                      — kullanılan donanım
 Av Çabası                 Teknoloji ve zaman için ilgili birim hesaplaması
 (*) Her yerde çeyrek dönem bazlı olarak alınacaktır. Ek I‘de Akdeniz‘de bölgesel düzey 3‘e göre
 toplanmıĢtır.

Tablo 2.2: Her Bir Filo Birimi Ġçin Temel Ekonomik Değerlendirmeye ĠliĢkin Veri

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                               ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi
Gereksinimleri


L222/114     EN  Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi                   17.08.2001

EK XVIII (Bölüm J)

Her bir filo birimi için temel ekonomik değerlendirmeye iliĢkin veri gereksinimleri (EP)
                       GeniĢletilmiĢ program
    Genel Açıklama
                       Ġkinci öncelik
    Tür baĢına düĢen üretim        Sezonsal (aylık)
                       Stok (ICES alanları itibariyle)
                       Pazar grubu
                       Bölgesel farklılık (düzey 3, Ek I)

    Gelir (ciro)              Sübvansiyonlar (yıllık)
                       Bölgesel farklılık (düzey 3, Ek I)
    Üretim giderleri:
    — tayfa                ĠĢletme giderlerinin alt gruplara ayrılması
    — akaryakıt              Bölgesel farklılık (düzey 3, Ek I)
    — onarım ve bakım           Pozisyonlarına göre tayfa ücret farklılıkları
    — diğer iĢletme giderleri
    Sabit giderler             Bölgesel farklılık (düzey 3, Ek I)
    Mali pozisyon             Harici kuruluĢlara kiralar
                       Bölgesel farklılık (düzey 3, Ek I)
    Yatırım (varlıklar)          Yatırımlar itibariyle
                       tekne yapım malzemesi, çeĢitli motorlar ve
                       soğutma/ dondurma, depolama ve kaldırma
                       teçhizatı
    Fiyatlar/tür              Aylık
                       Pazar grupları itibariyle
                       Bölgesel farklılık (düzey 3, Ek I)
    Ġstihdam                Beceri/eğitim
                       Tekne büyüklük grubu baĢına ayrım, bölgesel
                       farklılık
    Filo                  Filo birimleri büyüklük grupları
                       bölgesel farklılık (düzey 3, Ek I)
    Av Çabası               Bölgesel farklılık (düzey 3, Ek I)


AĢağıdaki bölümde, Türk su ürünlerinin bir incelemesi sunulmaktadır. Bu incelemede, SeçilmiĢ Av
Filoları Yıllık Ekonomik Raporunda her ülke için hazırlanan yıllık raporda kullanılana benzer bir
yöntem kullanılmıĢtır.2.0   TÜRK SU ÜRÜNLERİNİN PERFORMANSI
Türk deniz av filosuna TKB‘nin ruhsat verdiği 18.000‘den fazla balıkçı teknesi kayıtlıdır. Ayrıca, 3.000
balıkçı teknesi de içsularda faaliyet göstermektedir. Türk av filosunun yaklaĢık %85‘i 10 metreden
küçük teknelerden oluĢmaktadır. Teknelerden sadece bir bölümü tam gün avlanmakta, çok sayıda tekne
ise hiç ava çıkmamaktadır.

ġekil 2.3: Türk Av Filosu Büyüme Eğilimi (1991-2005)


                                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu
        Kaynak: TÜĠK, 2006

ġekil 2.4: Ana Ticari Türlerin Toplam Üretim Miktarları (1990-2004)
        Kaynak: TÜĠK, 2006

Av filosundaki geniĢ çaplı büyüme ve üretimin gösterdiği geliĢime bakıldığında, Birim Çaba BaĢına
DüĢen Avın büyük ihtimalle düĢüĢ eğilimine girebileceği görülmektedir. CPUE, hem ekolojik hem
ekonomik gösterge olarak kullanılabilmektedir. Bu durumda, CPUE‘deki bir düĢüĢ eğilimi sabit av
çabası düzeylerinde daha düĢük kazanç elde edileceği, böylece belli bir maliyet düzeyindeki kazancın
düĢük olacağını gösterecektir.
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                                      ġubat 2007
                                        Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi2.1    SU ÜRÜNLERĠ ĠSTATĠSTĠKLERĠNE GÖRE YAPILAN ANALĠZ
2003 yılı Su Ürünleri Ġstatistikleri (resmi Su Ürünleri Ġstatistiklerinin en son basımı) ve 2005 yılı Su
Ürünleri Ġstatistiklerine ait eldeki ön verilere bakıldığında, Türk Filosunun performansı aĢağıdaki
Ģekilde analiz edilmektedir:

Filo geliĢimi
Filonun 2002 yılındaki durumu ile 2003 yılındaki durumu karĢılaĢtırıldığında, 2002‘de 17.696 olan
tekne sayısının 2003 yılında 18.542‘ye yükseldiği görülmektedir. Bu rakamlara göre filo %5‘lik bir
büyüme göstermiĢtir. Bu büyümenin gerisinde taĢıyıcı teknelerin sayısının iki katına çıkması ve 900
adet diğer tip teknenin faaliyete geçmesi yatmaktadır. Söz konusu diğer tip tekneleri çoğunlukla,
küçük ölçekli artizanal balıkçılıkta kullanılan tekneler oluĢturmaktadır. AĢağıdaki tablo, 2002-2005
döneminde filo geliĢim değerlerini göstermektedir.

Tablo 2.5: Tekne Tipi Ġtibariyle Filo GeliĢimi (2002-2005)
                             2002    2003    2004    2005  Değişim
Trol gemisi                       566     404     433     688   %22
Gırgır gemisi                      448     408     400     510   %14
Trol-Gırgır gemisi                    416     492     342     443   %6
Taşıyıcı gemi                      53     134     306     295   %457
Diğer                          16213    17104    16472    16460  %2
     Kaynak: TÜĠK, 2006

Tablo 2.5 incelendiğinde, kayıtlı tekne sayısının yıllar içinde önemli dalgalanmalar gösterdiği
görülmektedir. Bu dalgalanmaların nedeni, fiili filo dinamiklerinden ziyade veri toplama
tekniklerinden kaynaklanabilmektedir. Ancak, açık olan bir Ģey vardır. O da, taĢıyıcı gemilerin
sayısının zaman içinde artmıĢ olmasıdır. Ayrıca, aynı dönemde kıyı filosunun (Tabloda ‗diğer‘ satırı)
büyük oranda aynı kaldığı görülmektedir.

Ġstihdam
Ġstatistikler istihdamla ilgili herhangi bir veri ortaya koymamaktadır.

Yatırımlar
AĢağıdaki Tablo (Tablo 2.7), 2005 yılı Ön Su Ürünleri Ġstatistiklerinden alınmıĢtır ve 2001-2005
dönemindeki sabit sermaye yatırımlarını vermektedir. Söz konusu dönemde, yatırımlarda yaklaĢık
%500‘lük artıĢ olmuĢtur. Bu oranın enflasyon düzeltmesi yapılırsa – ana rapor metnindeki Tablo 1‘den
(Tablo 2.6 olarak aĢağıya alınmıĢtır) alınan bilgiler kullanılarak – 2001-2005 döneminde reel
yatırımlarda artıĢ olduğu görülecektir. Reel yatırımlar, 2001 yılında 19 milyon YTL iken 2005 yılında
39 milyon YTL‘ye yükselmiĢtir. Bu, yaklaĢık %107‘lik bir artıĢ demektir.

Tablo 2.6: Türkiye’deki Yıllık Enflasyon Oranı - Son Ekonomik Göstergeler

                2001     2002      2003    2004     2005 (a)  2006 (b)
Yıllık Enflasyon Oranı     53.9     44.8      25.2    8.6       8.2   10.2
Açıklamalar: YY = Yıldan Yıla, (a) = Geçici, (b) = Tahmini, SGP = Satın Alma Gücü Paritesi
Kaynak: TÜĠK, 2006
Tablo 2.7: Sabit Sermaye Yatırımları, Satılanlar ve Giderler (YTL)

                                          Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
    Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                                   Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

                        2001      2002      2003       2004      2005
    Sabit    sermaye          18.685.778   34.459.588   39.922.564    60.648.959   111.504.877
    yatırımları
    Satılanlar               572.105     355.300     361.504     258.360    2.167.173
    Giderler              136.947.344   110.481.068   174.699.037   189.755.116   476.627.268
         Kaynak: TÜĠK, 2006

    YayınlanmıĢ olan Su Ürünleri Ġstatistikleri, kullanılan öğeler ve varlıkların ayrıntılı tanımını
    yapmamaktadır, ‗Giderler‘ kaleminin, personel ücretleri de dahil olmak üzere bütün giderleri kapsadığı
    görülmektedir. ‗Sabit sermaye yatırımları‘ kalemi, sektördeki toplam yatırımları göstermektedir.

    Üretimi, fiyatlar, gayri saf hasıla
    2003 yılında deniz ürünleri üretimi, 2002 yılı ile karĢılaĢtırıldığında %11‘lik bir düĢüĢ göstermiĢtir; 2002
    yılında 523.000 mt olan üretim miktarı, 2003 yılında 463.000 mt‘ye gerilemiĢtir. Bununla beraber, gayri
    saf hasıla artarak, 2002 yılında 57 milyon YTL iken 2003 yılında 80 milyon YTL‘ye çıkmıĢtır.
    Böylece, üretimdeki azalma, fiyatlardaki artıĢ ile telafi edilmiĢtir.

    2004-2005 döneminde su ürünleri üretim miktarı 505.000 mt‘den 380.000 mt'ye düĢmüĢtür. Daha
    önceki dönemde olduğu gibi, üretimdeki bu azalma, fiyatlardaki artıĢ ile telafi edilmiĢtir; 2004-2005
    döneminde gayri saf hasıla 1 milyar YTL‘den 1.5 milyar YTL‘ye yükselmiĢtir.

    Gerek tam fiyatlar gerekse zaman için fiyatta meydana gelen değiĢmelerle ilgili istatistikler
    bulunmamaktadır.

    Gelir-Gider
    Su Ürünleri Ġstatistikleri incelendiğinde, 2003 yılında gayri saf hasılanın, 2002 yılı ile
    karĢılaĢtırıldığında 230 milyon YTL artarak 796 milyon YTL seviyesinde gerçekleĢtiği görülmektedir.
    2003 yılı Su Ürünleri Ġstatistiklerine göre, 2003 yılında toplam giderler 175 milyon YTL olarak
    gerçekleĢmiĢ, 621 milyon YTL Brüt nakit akıĢı bırakmıĢtır. AĢağıdaki tablo, 2003-2005 döneminde
    oluĢan masraflar ile o döneme ait maliyet yapısı göstermektedir.

    Tablo 2.8: Balıkçılık Faaliyetleri Ġçin Yapılan Giderler (2003-2005)
    Balıkçılık faaliyetleri için yapılan giderler
                            (YTL)     (YTL)     (%)    As % of total costs
                            Değer     Değer          Değer     Değer
Gider türü                       2003     2005     DeğiĢim  2003     2005     DeğiĢim
            Toplam             174.699.037  476.627.268  %331
Balıkçılıkta kullanılan motorlu araçların akaryakıt ve
yağ giderleri                     98.243.346  245.879.006  %246    %64     %52      %-20


ÇalıĢanların balık tutma anında giydikleri özel giyim
                           3.174.387   12.669.326  %367    %2      %3      %8
için yapılan giderler (Yağmurluk, çizme, eldiven v.b)

Araç, ağ ve benzeri küçük tamir ve bakım giderleri   9.866.718   20.901.591  %157    %7      %4      %-40

Nakliye giderleri (Nakliye, hamaliye, harç ve rüsum)  3.293.164   15.760.478  %189    %5      %3      %-33

Kumanya giderleri (Her türlü yiyecek ve içecek) dahil 16.183.986   30.180.531  %170    %10     %6      %-37

Diğer Giderler (Sabit sermaye niteliğinde olmayan
                         43.937.436     151.236.335  %1175   %11     %32      %195
cari giderler)


         Kaynak: TÜĠK, 2004 ve 2006

    Söz konusu dönemde, masraflarda üç kat artıĢ olmuĢtur. Reel anlamda, enflasyon düzeltmesi
    yapıldığında, 2003-2005 dönemindeki artıĢ %260 civarındadır. Toplam giderler arasında akaryakıt ve

    Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                               ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

yağ giderleri görece %20‘lik bir düĢüĢ gösterse de, elektrik, su, kira gibi diğer giderler ile bu raporda
‗diğer‘ kalemi altında verilen giderler artmıĢtır; diğer giderlerin toplam giderler arasındaki göreli
ağırlığı neredeyse ikiye katlanmıĢtır. Bunun gerisinde kısmen, söz konusu iki raporda kullanılan grup
ve veri tanımlarının birbirinden farklı olması yatmaktadır.

Ġthalat-Ġhracat
Su ürünleri ithalatı, 2002 yılında 29 milyon YTL olarak gerçekleĢirken, bu rakam 2003 yılında 48
milyon YTL'ye yükselmiĢtir. 2002-2003 döneminde ihracat da artarak, 148 milyon YTL‘den 186
milyon YTL‘ye çıkmıĢtır. 2004-2005 döneminde, ithalatta %19‘luk bir artıĢ meydana gelirken, ihracat
artıĢı yaklaĢık %7 seviyesinde gerçekleĢmiĢtir; o dönemde, ithalat 77 milyon YTL‘den 92 milyon
YTL‘ye, ihracat ise 259 milyon YTL‘den 278 milyon YTL‘ye yükselmiĢtir.

Performans göstergeleri
Su Ürünleri Ġstatistiklerine bakıldığında, Türk filosunun karlılık durumunun iyi olduğu görülmektedir.
2005 yılında Net Nakit AkıĢı, 207‘lik bir NNA-NK oranıyla 985 milyon YTL olarak gerçekleĢmiĢtir.
Ancak, 2003 yılında NNA-NK oranı, 2002 yılına göre düĢük olmuĢtur. NNA-NK oranı 2005 yılında
daha da düĢmüĢtür.

Tablo 2.9: Gelir-Gider (2001-2005)
YTL          2001       2002       2003       2004       2005
Üretim değeri     447.414.150    566.067.150   796.441.750    1022.517.700   1462.022.500
Giderler        136.947.344    110.481.068   174.699.037    189.755.116    476.627.268
Nakit AkıĢı      310.466.806    455.586.082   621.742.713    832.762.584    985.395.232
Nakit AkıĢı/ Toplam  %227       %412       %356       %439       %207
Gider (%)
    Kaynak: TÜĠK, 2006

Enflasyona göre düzeltilmiĢ nakit akıĢı söz konusu dönemde daha istikrarlı seyretmiĢ, 2001 yılında
311 milyon YTL iken, 2005 yılında 341 milyon YTL‘ye yükselmiĢtir. Buna göre, Su Ürünleri
Ġstatistiklerinde sunulan verilerin büyük oranda yığın veriler olduğu anlaĢılmaktadır. Gelir-gider bilgisi
verilmemekte ve gelir-gider bilgisine esas alınan filo birimleriyle iliĢkilendirilmemektedir. Ayrıca,
istihdam ve filonun av çabası ile ilgili göstergeler sunulmamaktadır. Belirtilmeyen bir baĢka kalem
giderler kalemidir; bu nedenle, iĢ gücü giderleri, vergi, faiz ve amortismanın nasıl değerlendirildiği
bilinmemektedir. Bununla beraber, bu yayın, durum göstergelerine iliĢkin bilgileri sunmanın yanı sıra
zaman içinde gerçekleĢen geliĢmeleri ortaya koyarak bir dönem analizinin yapılmasına imkan
tanımaktadır (söz konusu iki yayından yararlanarak, 1999-2005 dönemine ait veriler
kullanılabilmektedir).

2.2 KARADENĠZ BALIKÇILIĞI ĠLE ĠLGĠLĠ YÜRÜTÜLEN ÇALIġMAYA GÖRE YAPILAN
ANALĠZ
Tarımsal Ekonomik AraĢtırma Enstitüsü, dört temel sosyo-ekonomik su ürünleri çalıĢmasının
yürütülmesine öncülük etmiĢtir. Bunlardan ilki, Çeliker ve ark (2006) tarafından yürütülen çalıĢmadır;
bu çalıĢma yararlı olmuĢ ve Karadeniz balıkçılığının durumunun ayrıntılı bir sosyo-ekonomik
analizini yapmıĢtır. ÇalıĢma, geniĢ anket uygulamalarıyla yürütülmüĢtür. ġüphesiz, bulguların
sağlamlığı büyük oranda, toplam tekne sayısı ile ilgili tahminlerin doğru olmasına bağlıdır; bu
tahminlerde faal olmayan teknelerin de hesaba katılmıĢ olabileceği kabul edilmektedir. Çeliker ve ark
(2006) tarafından yürütülen Karadeniz ÇalıĢması ile ilgili veriler Ek 6‘da sunulmaktadır. Ek 6‘da yer
alan tabloda, Karadeniz Bölgesi'nden alınan numuneler, Karadeniz balıkçılığının tamamının
performansını değerlendirmek için kullanılmıĢtır.

2.2.1 Genel Analiz
Karadeniz Bölgesi‘nde faaliyet gösteren balıkçı tekneleri iki grupta incelenmiĢtir: boy grupları; tekne
tipi (balıkçılık tipi). Birinci grupta tekneler boylarına göre; ≤ 8 m; 8-12 m; 12-20 m; 20-30 m ve ≥ 30

                                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

m Ģeklinde ayrılmıĢtır. Ġkinci grupta ise tekneler tiplerine göre; küçük ölçekli tekneler (kıyı balıkçılığı
yapan tekneler) ve orta ölçekli tekneler (gırgır, trol, trol-gırgır) Ģeklinde ayrılmıĢtır. Teknelerin
%82.14‘ü kıyı balıkçılığı yapan teknelerden, geriye kalan %17.86‘sı ise orta ve büyük ölçekli
teknelerden oluĢmaktadır. Tablo 2.10, KKGM‘nin kayıtlarına göre Karadeniz filosunun tamamının
genel bir görünümünü vermektedir. Çeliker ve ark (2006) tarafından yürütülen çalıĢmada, sunulan
veriler numune grup üzerinden elde edilen ortalamalar üzerinde yoğunlaĢmaktadır. Filo birimlerinin
tamamına iliĢkin tahminleri yapabilmek amacıyla, yapılmıĢ olan tahminler filo birimi toplamlarının
hesaplanmasında kullanılmıĢtır.


Tablo 2.10: Boy ve Motor Gücü Ġtibariyle Karadeniz Av Filosu

                      Tekne Boyu               Motor Gücü
                      (m)                  (BG)
Tekne Ruhsatı        N
                      Minimu Maksi       Ortalama Boyu Minim Maksim          Ortalama   Motor
                      m    mum       ±SE      um   um            Gücü ±SE
Kıyı balıkçısı1       6.543     2.60  18.00      6.64±0.02   4   440           29.14±0.48
Gırgır2           197      8.30  62.00      22.84±0.78  14   7.830          671.28±63.10
Trol3            136      8.50  24.90      15.09±0.30  32   886           196.89±9.97
Trol-Gırgır2
               536      8.52     46.00    19.96±0.29        45      4.200  359.65±14.80
Toplam         7.412   2.60    62.00 8.19±0.06         4      7.830   74.01±2.47
1
 D Ruhsatlı, genellikle uzatma ağı ve çapari kullanan, lokal bir alanda deniz salyangozu avlayan ve yaygın
Ģekilde küçük balıkçı olarak adlandırılan balıkçı tekneleri. 2 Sadece gırgır balıkçılığı yapan teknelerin yanı sıra GY ruhsatlı
tekneler de bu gruba dahil edilmiĢtir.
3
 Sadece trol balıkçılığı ruhsatı almıĢ teknelerin yanı sıra TD ruhsatlı tekneler de bu gruba dahil edilmiĢtir.
4
 Bu gruba GT, TG ve TGD ruhsatlı tekneler dahil edilmiĢtir.
Kaynak: KKGM Kayıtları

      Kaynak: Çeliker ve ark (2006)

Ġlk olarak, Karadeniz av filosunun filo birimleriyle itibariyle performansının incelenmesi
gerekmektedir; bu incelemeden sonra, Karadeniz Bölgesi için yürütülen çalıĢmaya ait veri örnekleri
kullanılarak Türk av filosunun bütününe iliĢkin bir tahmin yapılacaktır.

2.2.2 Kıyı Filosu
Filo geliĢimi
Karadeniz av filosunda, kıyı balıkçılığı yapan yaklaĢık 6.398 tekne bulunmaktadır. Ortalama tekne
boyu 7 m, motor gücü 40 BG‘dir. Ortalama tekne yaĢı ise 13 yıldır.

Ġstihdam
Karadeniz kıyı av filosunda tahmini tayfa sayısı 8.900 kiĢi olup, her teknede ortalama 1.4 tayfa
çalıĢmaktadır.

Yatırım
Bir kıyı balıkçılığı faaliyeti için ortalama yatırım miktarı, tekne için 10.551 YTL, av donanımı için
5.251 YTL‘dir. Sonuç olarak, Karadeniz‘de kıyı balıkçılığı yapan teknelerde yatırıma dönüĢtürülmüĢ
toplam sermaye 101 milyon YTL olmaktadır. Bu yatırımların yaklaĢık %13'ü dıĢ finansmanla
karĢılanmaktadır; bu, 7.7‘lik bir yerli-yabancı sermaye payına (oranına) karĢılık gelmektedir.

Üretim, fiyatlar, gayri saf hasıla
Karadeniz ile ilgili olarak yürütülen çalıĢmada, balıkçılık tipi itibariyle üretim miktarları hakkında
fazla bilgi bulunmamaktadır. Fiyatlara gelince, bu konuda da bilgi bulunmamakta, bilinen tek Ģey
balıkçıların ifade ettikleri üzere balık fiyatlarının yüksek olduğudur. Tekne baĢına ortalama 19.075
YTL üretim elde edilmekte olup, kıyı filosunun toplam hasılatı 122 milyon YTL‘dir.

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                              ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Gelir-Gider
ĠĢ gücü giderleri de dahil olmak üzere iĢletme giderleri tekne baĢına toplam 12.134 YTL‘dir. Sonuç
olarak, kıyı av filosunun toplam iĢletme gideri 78 milyon YTL'dir. Toplam üretim değeri 122 milyon
YTL, net nakit akıĢı ise yaklaĢık 44 milyon YTL‘dir. Katma değer – bir baĢka deyiĢle, Karadeniz kıyı
balıkçılığı sektörünün Türk ekonomisine katkısı - 81 milyon YTL olarak gerçekleĢmektedir (bakınız
Ek 6)

        Tablo 2.11: Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Kıyı Balıkçılığı (2005)
         Üretim değeri              122.041.850 YTL

          Giderler                   77.633.332 YTL
          Nakit AkıĢı                 44.408.518 YTL
          Nakit AkıĢı/ Toplam Gider (%)        %57
          Yatırımlar                  101.101.196 YTL
          Yatırım Getirisi               0.44
            Kaynak: Çeliker ve ark (2006); ayrıca bakınız Ek 6.

2.2.3 Gırgır Filosu
Filo geliĢimi
Karadeniz av filosunda, yaklaĢık 232 gırgır teknesi bulunmaktadır. Ortalama tekne boyu 28 m, motor
gücü 478 BG‘dir. Ortalama tekne yaĢı ise 12 yıldır.

Ġstihdam
Karadeniz gırgır filosunda tahmini tayfa sayısı 5100 kiĢi olup, her teknede ortalama 22 tayfa
çalıĢmaktadır.

Yatırımlar
Gırgır balıkçılığında ortalama yatırım miktarı, tekne için 1.044.857 YTL, av donanımı için 707.872
YTL‘dir. Sonuç olarak, Karadeniz gırgır filosunda yatırıma dönüĢtürülmüĢ toplam sermaye 406 milyon
YTL olmaktadır. Bu yatırımların yaklaĢık %11'i dıĢ finansmanla karĢılanmaktadır; bu, 9:1‘lik bir yerli-
yabancı sermaye payına (oranına) karĢılık gelmektedir.

Üretim, fiyatlar, gayri saf hasıla
Karadeniz ile ilgili olarak yürütülen çalıĢmada, balıkçılık tipi itibariyle üretim miktarları hakkında
fazla bilgi bulunmamaktadır. Fiyatlara gelince, bu konuda da bilgi bulunmamakta, bilinen tek Ģey
balıkçıların ifade ettikleri üzere balık fiyatlarının yüksek olduğudur. Tekne baĢına ortalama 889.949
YTL üretim elde edilmekte olup, gırgır filosunun toplam hasılatı 207 milyon YTL‘dir.

Gelir-Gider
ĠĢ gücü giderleri de dahil olmak üzere iĢletme giderleri tekne baĢına toplam 637.208 YTL‘dir. Sonuç
olarak, gırgır filosunun toplam iĢletme gideri 148 milyon YTL'dir. Toplam üretim değeri 207 milyon
YTL, net nakit akıĢı ise 59 milyon YTL‘dir. Katma değerin – bir baĢka deyiĢle, Karadeniz gırgır
filosunun Türk ekonomisine katkısı - 26 milyon YTL olarak gerçekleĢtiği tahmin edilmektedir (bakınız
Ek 6).
Tablo 2.12: Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Gırgır Balıkçılığı (2005)
       Üretim değeri               706.468.168 YTL
       Giderler                 147.837.756 YTL
       Nakit AkıĢı                58.635.917 YTL

                                  Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

       Nakit AkıĢı/ Toplam Gider (%)        %40
       Yatırımlar                  406.633.128 YTL
       Yatırım Getirisi               0.14
            Kaynak: Çeliker ve ark (2006); ayrıca bakınız Ek 6.

2.2.4 Trol Filosu
Filo geliĢimi
Karadeniz av filosunda, yaklaĢık 212 trol teknesi bulunmaktadır. Ortalama tekne boyu 21 m, motor gücü
309 BG‘dir. Ortalama tekne yaĢı ise 17 yıldır.

Ġstihdam
Karadeniz trol filosunda tahmini tayfa sayısı 1.100 kiĢi olup, her teknede ortalama 5.11 tayfa
çalıĢmaktadır.

Yatırımlar
Bir trol için ortalama yatırım miktarı, tekne için 183.714 YTL, av donanımı için 22.877 YTL‘dir.
Sonuç olarak, Karadeniz trol filosunda yatırıma dönüĢtürülmüĢ toplam sermaye 44 milyon YTL
olmaktadır. Bu yatırımların yaklaĢık %10'u dıĢ finansmanla karĢılanmaktadır; bu, 10:1‘lik bir yerli-
yabancı sermaye payına (oranına) karĢılık gelmektedir.

Üretim, fiyatlar, gayri saf hasıla
Karadeniz ile ilgili olarak yürütülen çalıĢmada, balıkçılık tipi itibariyle üretim miktarları hakkında
fazla bilgi bulunmamaktadır. Fiyatlara gelince, bu konuda da bilgi bulunmamakta, bilinen tek Ģey
balıkçıların ifade ettikleri üzere balık fiyatlarının yüksek olduğudur. Tekne baĢına ortalama 149.274
YTL üretim elde edilmekte olup, trol filosunun toplam hasılatı 32 milyon YTL‘dir.
Gelir-Gider
ĠĢ gücü giderleri de dahil olmak üzere iĢletme giderleri tekne baĢına toplam 101.333 YTL‘dir. Sonuç
olarak, gırgır filosunun toplam iĢletme gideri 22 milyon YTL'dir. Toplam üretim değeri 32 milyon
YTL, net nakit akıĢı ise 10 milyon YTL‘dir. Katma değer – bir baĢka deyiĢle, Karadeniz trol filosunun
Türk ekonomisine katkısı – 19 milyon YTL olarak gerçekleĢmektedir (bakınız Ek 6).

        Tablo 2.13: Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Trol Balıkçılığı (2005)
          Üretim değeri                31.646.088 YTL
          Giderler                   21.482.596 YTL
          Nakit AkıĢı                 10.163.492 YTL
          Nakit AkıĢı/ Toplam Gider (%)        %47
          Yatırımlar                  43.797.292 YTL
          Yatırım Getirisi               0.23
            Kaynak: Çeliker ve ark (2006); ayrıca bakınız Ek 6.

2.2.5 Trol-Gırgır Filosu
Filo geliĢimi
Karadeniz av filosunda, yaklaĢık 265 trol-gırgır teknesi bulunmaktadır. Ortalama tekne boyu 24 m,
motor gücü 403 BG‘dir. Ortalama tekne yaĢı ise 10 yıldır.

Ġstihdam
Karadeniz trol-gırgır filosunda tahmini tayfa sayısı 1.900 kiĢi olup, her teknede ortalama 7 tayfa
çalıĢmaktadır.

Yatırımlar
Bir trol-gırgır teknesi için ortalama yatırım miktarı, tekne için 304.667 YTL, av donanımı için
168.925 YTL‘dir. Sonuç olarak, Karadeniz trol-gırgır filosunda yatırıma dönüĢtürülmüĢ toplam

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                                ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

sermaye 126 milyon YTL olmaktadır. Bu yatırımların yaklaĢık %6'sı dıĢ finansmanla
karĢılanmaktadır; bu, 16.7:1‘lik bir yerli-yabancı sermaye payına (oranına) karĢılık gelmektedir.

Üretim, fiyatlar, gayri saf hasıla
Karadeniz ile ilgili olarak yürütülen çalıĢmada, balıkçılık tipi itibariyle üretim miktarları hakkında
fazla bilgi bulunmamaktadır. Fiyatlara gelince, bu konuda da bilgi bulunmamakta, bilinen tek Ģey
balıkçıların ifade ettikleri üzere balık fiyatlarının yüksek olduğudur. Tekne baĢına ortalama 198.681
YTL üretim elde edilmekte olup, trol-gırgır filosunun toplam hasılatı 101 milyon YTL‘dir.

Gelir-Gider
ĠĢ gücü giderleri de dahil olmak üzere iĢletme giderleri tekne baĢına toplam 138.463 YTL‘dir. Sonuç
olarak, trol-gırgır filosunun toplam iĢletme gideri 71 milyon YTL'dir. Toplam üretim değeri 101 milyon
YTL, net nakit akıĢı ise 30 milyon YTL‘dir.

Katma değer – bir baĢka deyiĢle, Karadeniz trol-gırgır filosunun Türk ekonomisine katkısı – 60 milyon
YTL olarak gerçekleĢmektedir (bakınız Ek 6).

     Tablo 2.14: Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Trol-Gırgır Balıkçılığı (2005)
     Üretim değeri                 52.650.465 YTL
     Giderler                   36.692.695 YTL
     Nakit AkıĢı                  15.957.770 YTL
     Nakit AkıĢı/ Toplam Gider (%)         %43
     Yatırımlar                  125.501.880 YTL
     Yatırım Getirisi               0.13
             Kaynak: Çeliker ve ark (2006); ayrıca bakınız Ek 6.

2.2.6 Özet: Karadeniz Balıkçılığı

Karadeniz av filosunun Türk ekonomisine katma değer olarak katkısının 257 milyon YTL olarak
gerçekleĢtiği tahmin edilmektedir; Karadeniz av filosu yaklaĢık 17.000 kiĢiyi istihdam etmektedir.
Çeliker ve ark (2006) tarafından yürütülen çalıĢmada ortaya konulan verilerden, Karadeniz filo
birimlerinin kar ettikleri anlaĢılmaktadır. Söz konusu çalıĢmada belirli bir dönem incelenmediğinden,
filonun durumunun geçmiĢ dönemler açısından karĢılaĢtırması yapılamamaktadır.

Ancak, Karadeniz av filosunun çeĢitli birimlerinin performans göstergelerine bakıldığında brüt karın
(aĢağıdaki Tablo 2.15‘te ‗net nakit akıĢı‘ olarak verilmektedir) yüksek seviyelerde gerçekleĢtiği,
bunun net nakit akıĢı ile toplam kazanç oranına yansımasının %43 ile %57 arasında olduğu
görülmektedir. Yapılan analiz, 2005 yılında filo birimlerinin ulusal ekonomiye yaptığı katkı bakımından en
büyük payın gırgır teknelerinde olduğu, yatırım getirisi bakımından ise en iyi performansı kıyı balıkçılığı
yapan teknelerin gösterdiğini ortaya koymaktadır. Personel baĢına katma değer 9.000 YTL ile 25.000
YTL aralığında gerçekleĢmekte, en yüksek katma değeri gırgır filosu, en düĢük katma değeri ise kıyı
balıkçılığı oluĢturmaktadır.
       Tablo 2.15: Özet Temel Performans Göstergeleri – Karadeniz Balıkçılığı (2005)
    Bütün  Değerler   YTL
                 Kıyı Balıkçısı     Gırgır      Trol       Trol-Gırgır
    Cinsinden Verilmiştir


                                    Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

Üretim değeri             122.041.850    206.468.168   31.646.088  52.650.465
Giderler                77.633.332     147.832.256   21.482.596  36.692.695
Net Nakit AkıĢı            44.408.518     58.635.912    10.163.492  15.957.770
                    %57        %40       %47      %43
Net Nakit AkıĢı/ Toplam Gider (%)

Yatırımlar                101.101.196    406.633.128  43.797.292  125.501.880
Yatırım Getirisi             0.44        0.14      0.23     0.13
Ġstihdam                 8.900       5.100     1.100     1.900
Katma Değer               80.768.352     126.540.920  18.567.384  31.249.595
    Kaynak: Çeliker ve ark (2006); ayrıca bakınız Ek 6.

2.3   KARADENĠZ ÖRNEĞĠ TEMELĠNDE TÜRK AV FĠLOSUNUN ANALĠZĠ

Çeliker ve ark (2006) tarafından yürütülen çalıĢmada sunulan veriler, Türk av filosunun tamamı için
tahmini performansın hesaplanmasında da kullanılabilecektir. Bu hesaplamada, Karadeniz örneğinin,
Ege Denizi, Akdeniz ve Marmara Denizi balıkçılığı için de gösterge oluĢturduğu varsayılmaktadır.
Gerçekte böyle bir durum söz konusu değildir; farklı denizlerde filo yapısı da farklı olmaktadır.
Burada tercih edilen yöntem sadece tahmini gelir-gider değerlerini verecektir.
Buna ek olarak, bu analiz yöntemi, benzer tipteki teknelerin benzer gelir-gider yapılarına sahip
olduğunu varsaydığından, net nakit akıĢı-toplam kazanç oranı ve yatırım getirisi gibi performans
göstergeleri tamamen aynı olacaktır. AĢağıdaki Tablo 2.16, numune olarak alınan Karadeniz tekneleri
temelinde Türk av filosunun performans göstergelerini vermektedir.

Tablo 2.16: Özet Temel Performans Göstergeleri – Türk Av Filosu (Tekne tipleri itibariyle
Karadeniz örneği kullanılarak)
Karadeniz      Örneği
Temelinde Türk Av Filosu Kıyı
                           Gırgır     Trol      Trol-Gırgır
Bütün   Değerler  YTL Balıkçısı
Cinsinden Verilmiştir
              313.974.500        453.873.990  102.700.512   101.327.310
Üretim değeri

Giderler             199.725.640    324.976.080  69.717.104   70.616.130
Nakit AkıĢı            114.248.860    128.897.910  32.983.408   30.711.180
Yatırımlar            260.100.920    893.891.790  142.134.608   241.531.920
Ġstihdam             22.900       11.200     3.600      3.700
Katma Değer            207.791.040    278.171.850  60.256.416   60.140.730
    Kaynak: Çeliker ve ark (2006); ayrıca bakınız Ek 6.

Türk av filosunun Türk ekonomisine katma değer olarak katkısının 606 milyon YTL olarak
gerçekleĢtiği tahmin edilmektedir; Türk av filosu yaklaĢık 41.400 kiĢiyi istihdam etmektedir.

2.4   VERĠ KÜMELERĠ VE ÇALIġMA SONUÇLARININ KARġILAġTIRILMASI
AĢağıdaki Tablo 2.17‘de, iki veri kümesinin sonuçları yer almaktadır; henüz yayınlanmamıĢ olan,
2005 yılı Su Ürünleri (Bölüm 2.1‘de ele alınmıĢtır); Karadeniz örneği temelinde Türk av filosuna
iliĢkin tahmini sonuçlar (Bölüm 2.2‘de ele alınmıĢtır).

Tablo 2.17: Performans Göstergelerinin KarĢılaĢtırılması –Su Ürünleri Ġstatistikleri ve Karadeniz
Örneği (2005)
     2005      Su Ürünleri İstatistikleri     Karadeniz Örneği
Üretim değeri      1.462.022.500 YTL         971.876.312 YTL

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                                          ġubat 2007
                                            Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

Giderler                476.627.268 YTL        665.034.954 YTL
Nakit AkıĢı               985.395.232 YTL        306.841.358 YTL
Nakit AkıĢı/ Giderler          %206              %46
       Kaynak: TÜĠK 2006 ve Çeliker ve ark (2006); ayrıca bakınız Ek 6.

Her iki analiz de, çalıĢmaların sonuçları birbirinden büyük oranda farklı olsa da Türk av filosunun
karlılık durumunun iyi olduğunu göstermektedir. Karadeniz veri örneği sonucu, Karadeniz örneğinin
filonun bütünü için temsili değerine dayanmaktadır. Olasılıkla, diğer bölgelerdeki filo birimlerinin
gelir-gider yapısı, Karadeniz Bölgesi‘ne göre çok farklı olacaktır. Bu yüzden, tekne ve donanım tipi
gibi operasyonel özellikler temelinde, ayrıca ekonomik ve mali sonuçları dikkate alarak bir filo
sınıflandırmasının yapılması gerekmektedir.
Su Ürünleri Ġstatistiklerine dayalı olarak yapılan analizin sonuçlarına bakıldığında ve raporda yüksek
düzeyde kümeleme yapıldığı varsayılırsa, iki veri kümesi arasındaki farkı net olarak ortaya koymak
oldukça zor olmaktadır. Ancak, hem 2003 hem 2005 yılı istatistiklerinde su ürünleri fiyatlarının
eĢdeğer alındığı göz önüne alındığında, üretim değerlerinin sistematik olarak aĢırı tahmin edildiği
görülebilecektir. Buna ek olarak, giderler, özellikle de personel ücretleri ile ilgili tahmin açısından,
uygulanan yöntem ilgili yönlerin tamamını dikkate almıĢ olmayabilir.


3.0     GÖZLEMLER VE ÖNERĠLER

3.1     VERĠLER VE ANALĠZ
1.   Bilindiği üzere, veri örnekleme ve analizine uygulanan iki yöntemden elde edilen sonuçlar
    birbirinden oldukça farklıdır. Söz konusu iki veri kümesinden net Ģekilde elde edilen sonuç,
    Karadeniz çalıĢmasının belirli bir alanda su ürünleri sektörünün uygun arka planını ve analizini
    sağlamasıdır. Bu, su ürünleri sektörünün performansının (sosyo-ekonomik) izlenmesinde iyi bir
    baĢlangıç noktasını oluĢturmaktadır.
2. Su Ürünleri Ġstatistiklerinde gösterildiği üzere yıllık örnekleme, dönemsel analiz için bir temel
  sağlamakta, böylece, filo birimlerinin zaman içindeki performansı değerlendirilebilmektedir. Ġlgili
  filo birimlerine iliĢkin gelir-giderler ile faaliyetlerin yapısı bilindiğinde, gelir-gider yapısı,
  balıkçılık yönetimi tedbirleri (bu tedbirlerin alınması düĢünülmektedir) ıĢığında su ürünleri
  sektörünün performansının ön değerlendirmesi ve sonraki değerlendirmesi için bir dayanak
  sunmaktadır.
3. BaĢka kaynaklarda da değinildiği üzere , resmi su ürünleri istatistiklerine iliĢkin veriler anketle
                       3

  toplanmaktadır. Anket, katılımcıların verdikleri yanıtlarda sosyal yönleri ön plana çıkarması, buna
  ek olarak su ürünleri giriĢimcilerinin gelirlerini az, giderlerini ise abartılı bir biçimde yüksek
  gösterme eğilimine girmeleri riskini taĢımaktadır. Ayrıca, anket sonucunun istatistiksel geçerliliği
  büyük oranda dönen anket formlarına bağlıdır ve bu yüzden sistematik sapma riskine açıktır.
  Sonuç olarak, resmi istatistiklerin sektörün tam anlamıyla gerçek bir resmini yansıtıp yansıtmadığı
  sorgulanabilmektedir. Bununla birlikte, bir sistematik sapma söz konusu olsa bile sunulan
  verilerden örnekleme tekniğinde hiçbir sistematik sapmanın bulunmadığına iliĢkin eğilimler
  görülebilecektir.
4.   Türkiye‘deki farklı su ürünleri kaynakları ile ilgili olarak (alan ve metier itibariyle), filo
    birimlerinin özellikleri, durumları ve performansına iliĢkin net bir resim ortaya konulmadığı
    gözlemlenmektedir. Birim itibariyle avlanan ürünler ile karaya çıkarılan ürünler (ıskartalar), av
    çabası, gelir-gidere iliĢkin bilgilerin bir balıkçılık yönetimini doğrudan desteklemesi
    gerekmektedir.
5. Anket tekniğini kullanmanın yanı sıra, bir balıkçı teknesi (faaliyeti) paneli oluĢturmanın bütün
  filonun doğru ve istatistiksel bir örneği olarak düĢünülmesi ve bu panelden av (miktar, tür, fiyat),
  gelir-gider, yatırımlar ve teknik özellikler gibi ayrıntılı operasyonel bilgilerin filonun bütününün
3
  Görev Raporu van Hoof 1. 27 Ekonomik verilerin toplanması ve analizinin desteklenmesi, Haziran 2005, TAT, Ankara

                                              Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

   iĢleyiĢi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için elde edilmesi önerilir.

3.2    FĠLO SINIFLANDIRMASI

6. Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, faaliyet sahası, bağlama limanı ve faaliyet gösterilen sularla ilgili
  bilgileri oluĢturmanın yanı sıra metier hatları (bir baĢka deyiĢle, balıkçılık tipleri itibariyle)
  boyunca filonun farklı birimlerini tanımlamak için teknik ve sosyo-ekonomik değiĢkenlerin
  kullanılması önerilir.
7. Su Ürünleri Ġstatistiklerinde, büyük ölçekli balıkçılar (boyu 10 metreden büyük tekneleri iĢleten ve
  5 veya daha fazla sayıda tayfa çalıĢtıran balıkçılar) ve küçük ölçekli balıkçılar (boyu 10 m olan
  veya daha küçük tekneleri iĢleten ve 5 veya daha az sayıda tayfa çalıĢtıran) arasında, tekne ve
  tayfa büyüklüğü temelinde bir ayrım yapıldığını dikkate alarak, gerçekleĢtirilen gözlemlere dayalı
  olarak aĢağıdakiler önerilmektedir:
   7.1. ilk ayrım, hali hazırda yapıldığı gibi, tekne tipleri itibariyle yapılmalıdır. Buna göre, tekneler:
      Kıyı Balıkçısı, Trol, Gırgır ve Trol-Gırgır Ģeklinde ayrılmalıdır.
   7.2. Buna ek olarak, donanımın özellikleri ve av türü temelinde, alt gruplar da oluĢturulabilir -
      karides trol filosu ve diğer türler gibi.
   7.3. O halde, uygulanan av çabası ve denizde geçirilen gün sayısı ile ölçülen faaliyet düzeyi
      temelinde, tekne tipi, donanım ve türlerin homojen bir kombinasyonu dahilinde tam gün
      sürdürülen veya büyük oranda ticari veya büyük ölçekli faaliyetler ile küçük ölçekli, yarım
      gün sürdürülen veya daha az ticari olan faaliyetler arasında ayrıca ayrım yapmak için bu
      gereklidir.
   Bu yüzden, filonun bütününü ana gruplar halinde, daha artizanal nitelikte olan, küçük ölçekli
   balıkçılığa göre daha endüstriyel balıkçılık birimlerine ayırmanın yanında, karides trolleri gibi tek
   bir av filosu birimi üzerinden tedbir ve politikaların etkisini değerlendirebilmek amacıyla
   yukarıdaki Ģekilde yapılan bir gruplama da yararlı olmaktadır.
8.  Ġkinci gruplama, filonun uygun analizinin yapılmasına duyulan ihtiyacı karĢılayan bir filo
   sınıflandırması yapılması ihtiyacı ile bağlantılı olmaktadır. Veriler, yalnızca mevcut (politika)
   konuya uygunlarsa ve uygun olduklarında bilgi değeri kazanacaktır. Örneğin, filonun tamamına
   yönelik olarak, filo genelinde motor gücü, tekne boyu ve tonaj dağılımını gösteren tabloların
   hazırlandığı gözlemlenmektedir. Her Ģeyden önce, bu tablolar Ģu anda tekne boyu, tonajı ve motor
   gücüne iliĢkin bilgiler sağlanmak suretiyle teknelerin genel görünümünü verecek Ģekilde
   birleĢtirilmemekte, bu sorun boy, tonaj ve sevkten oluĢan üç değiĢken arasındaki iliĢki belirlenmek
   istendiğinde net olarak ortaya çıkmaktadır. Ġkinci olarak, mevcut düzenlemede bu değiĢkenler ile
   geride yatan balıkçılık tipleri arasında bir bağlantı kurulmamıĢtır. Bir yandan, ilgili kiĢiler çeĢitli
   değiĢkenler ile balıkçılık tipi arasındaki iliĢki konusunda bilgi sahibi olsalar da (örneğin Marmara
   Denizinde Dikmeli Trolle yapılan karides avcılığının özellikleri bilinmektedir), bu bilgilerin net
   bir biçimde bütün balıkçı tiplerini kapsayacak Ģekilde geniĢletilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
   Diğer yandan, Marmara Denizinde Dikmeli Trolle yapılan karides avcılığının büyük ve küçük
   tekneler arasında farklılık gösteren bir homojen filo veya performans olup olmadığını belirlemek
   amacıyla balıkçılık tiplerinin bir bütün olarak ve örneğin boy, tonaj ve motor gücüne göre ele
   alınacağı bir rapor oluĢturulması tavsiye olunur.
9.  Filo sınıflandırmasındaki amaç, balıkçılık yönetimine iliĢkin daha belirli, böylece daha verimli
   politika ve planlar oluĢturmak üzere büyük ölçekli filolarda daha homojen gruplara odaklanan bir
   yönetim geliĢtirmektir. Biyolojik açıdan, stoklar ile filolar, avlanma yöntemi ile boy grupları ve
   çaba ile balık mortalitesi arasındaki iliĢkiyi belirlemek için sınıflandırmaya ihtiyaç vardır. Bu,
   stoklar temelinde en uygun filo büyüklüğünün belirlenmesi, böylece filo yapısı ile ilgili olarak
   politika temelinin oluĢturulmasında (AB Ortak Balıkçılık Politikasını oluĢturan dört temel direkten
   birinin muhafaza edilmesi yanında) baĢlangıç noktasını oluĢturmaktadır.
10. Ekonomik bakıĢ açısından, filo sınıflandırması bir yandan seçilmiĢ av filolarının performansı


Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                                 ġubat 2007
                                   Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

   hakkında daha ayrıntılı ve kesin bir rapor oluĢturulmasına imkan tanıyacaktır. Diğer yandan, farklı
   balıkçılık faaliyetlerinin performansına iliĢkin bu değerlendirme, politikaların belirli filo
   birimlerine yöneltilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, bu bakıĢ açısı, sürdürülebilir balıkçılığın, stokların
   elveriĢliliğine bağlı olduğunu kabul etmektedir.
11. Bölgesel bakıĢ açısından ise, filo sınıflandırması ile bölge ve balıkçılık tipi itibariyle balıkçılık
  faaliyetine ait girdi ve sonuçlara yönelik rapor oluĢturulması bir taraftan bölgesel (balıkçılık)
  kalkınma ihtiyacı, diğer taraftan da bölgesel geçim ihtiyacını karĢılayacaktır.
12. Balıkçılık yönetimine iliĢkin daha belirli, böylece daha verimli politika ve planlar oluĢturmak
  üzere büyük ölçekli filolarda daha homojen gruplara odaklanan bir yönetim geliĢtirmek üzere Türk
  balıkçılık filosunun tekne/ donanım/ hedef tür(ler) kombinasyonu sağlanmak suretiyle metier
  itibariyle tanımlanması ve sınıflandırılması önerilir.

3.3    EKONOMĠK ANALĠZ
13. Bu raporda verilen ekonomik değerler dikkatli biçimde yorumlanmalıdır. Veriler, numune, anket
   ve deneklerle yapılan tahminlere dayanmaktadır. Verilerin güvenilirliği eldeki araçlarla en iyi
   Ģekilde sağlanabilmektedir. Gelecekte, bu alanın daha da iyileĢtirilmesi ihtiyacı vardır. Ġkinci olarak,
   sonuçlar mali bakıĢ açısından değil ekonomik bakıĢ açısından değerlendirilmektedir. Bu sorunu
   çözmek için analizde ana gösterge olarak brüt nakit akıĢı kullanılmaktadır. Brüt nakit akıĢı,
   balıkçılık iĢletmelerinin iĢletime iliĢkin görüĢlerine yakındır.
14. Büyük veya küçük yatırımlar, hasılat ve ticari kapsama karĢı artizanal kapsam açısından balıkçılık
   faaliyetinin büyüklüğü ve kapsamının tanımlanması ihtiyacı vardır. Artizanal balıkçılık ile ticari
   balıkçılık arasında net bir ayrım yapılması veya küçük, orta ve büyük Ģeklinde bir ölçek
   sınıflandırması yapılması önerilir. Bu öneriler ıĢığında, Türk filosunun iki önemli faaliyet
   kategorisinden oluĢtuğu ortaya çıkmaktadır: büyük ölçekli, ticari, tam gün sürdürülen balıkçılığa
   karĢı küçük ölçekli, düĢük av oranlı, düĢük yatırımlı olan, küçük teknelerle yapılan, yarım gün
   sürdürülen balıkçılık. Gelecekte, bu iki kategorinin biri temel alınarak belirli politikalar
   oluĢturulmak istenirse, bu iki gruptan birine giren faaliyet türlerinin (tekne veya balıkçılık tipi
   bakımından) net tanımının yapılması uygun olacaktır.
15. Karaya çıkıĢ verileri ile ilgili bir kayıt sisteminin oluĢturulmasıyla bağlantılı olarak, ‗piyasa‘ fiyatı
  bilgilerini toplamak ve balık türünün yaĢı ve boyu ile ilgili bilgileri belirlemek için piyasadaki/
  karaya çıkarılan ilgili balık numunesinin alındığı bir „piyasa örnekleme‟ sistemi kurulması önerilir.
16. Ele alınması gereken bir baĢka konu, tayfa payıdır. ĠĢ gücü giderlerinin çeĢitli yönlerinin olduğu
   görülmektedir. Tayfaların, kendi hesaplarına çalıĢan kiĢiler olarak düĢünülmesi durumunda, tayfa
   tanımına, çeĢitli sosyal güvenlik planları ve emeklilik gibi giderlerin de dahil edilmesi gerekir; bu
   giderlerin bir bölümü, Ģirketin iĢverenleri iseler en azından iĢveren tarafından karĢılanacaktır. Bu
   nedenle, harcanabilir geliri belirlemek için sadece gelir vergisini çıkarmak yeterli değildir.
17. Av çabasına gelince, mevcut veri kümelerinde av çabası dikkate alınmamaktadır. Hem ekolojik
   hem ekonomik yönden, bu göstergenin bir av filosunun faaliyet seviyesi için kullanılması uygun
   olmaktadır. Bu, ayrıca, bir analiz uzmanının aktif ve az aktif filo birimlerini, böylece tam gün
   çalıĢan balıkçılar ile yarım gün çalıĢan balıkçıları birbirinden ayırmasına olanak tanıyacaktır.
   Filonun bütününe yönelik bir birleĢik ölçü elde etmek için, denizde geçirilen gün sayısının
   kullanılması önerilir. Denizde geçirilen gün sayısı, avlak sahasına gidiĢ-dönüĢ sürelerini de
   içerebilmektedir.
18. Yatırımlar ve onarımlarla ilgili olarak, filoya yapılan yatırımların ölçülmesi önerilir. Buna ek
   olarak, bakım giderlerinin kaydı tutulmalıdır. Hesap defterleri tutulabilecek balıkçılık
   iĢletmelerinin bir örneği elde edilebilirse bu, bakım iĢlemlerinin maliyet yapısının daha iyi
   anlaĢılmasını sağlayacak ve reel bakım giderlerinin birebir karĢısında yenileme – daha çok yatırım
   olarak görülecektir – niteliklerinin belirlenmesine imkan tanıyacaktır.
19. Balıkçılık iĢletmesinde varlıklar için değer tespiti yaparken ve belli bir dönemde tekne, teçhizat ve
   av donanımına yatırılan sermaye miktarını hesaplamak için bir birleĢik sistem kullanılması

                                     Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

  önerilir. Amortismanı hesaba katan yenileme değeri üzerinde oluĢturulan defter değeri, yatırıma
  dönüĢtürülmüĢ sermaye için kullanılan bir ölçüdür.
20. Amortismanla ilgili olarak, yenileme değerine göre oluĢturulmuĢ olan defter değerine dayanarak,
  Avrupa‘nın SeçilmiĢ Av Filolarının Ekonomik Performansına Yönelik Uyumlu Eyleme uygun
  olarak geliĢtirilen sistemin uygulanması önerilir. Bu amortisman yönteminin temelini tekne
  yenileme değeri oluĢturmaktadır. Yenileme değeri, benzer özelliklerdeki yeni bir teknenin cari
  yapım giderlerine eĢdeğerdir. Tekne yapım malzemesi 25 yılda amortize olmaktadır; bu, yenileme
  maliyeti bazında yıllık %4‘lük amortisman (straight-line) demektir. 25 yıl bittikten sonra,
  yenileme değerinin %2'si, eski teknelerde yapılan iyileĢtirmelerin tahmini bir değeri olarak
  amortize edilmektedir. Ağır iĢ motorlarının amortisman süresi 10 yıldır - yıllık %10 ve on yıldan
  sonra yıllık %4. Hafif iĢ motorlarında amortisman süresi 15 yıla uzamaktadır - yıllık %6.7 ve 15
  yıldan sonra yıllık %2.5. Yukarıda verilen yüzde değerlerin tamamı, yenileme maliyetine
  uygulanmaktadır. Tek baĢına motora ait miktar bilinmiyorsa, gövde - motor oranının 2:1 Ģeklinde
  olduğu varsayılabilir.
21. Balıkçılık faaliyetlerine iliĢkin faiz giderlerine gelince, tekne baĢına düĢen reel faiz gideri, çekilen
  kredilerin farklı seviyelerde ve taahhüdün finansman Ģeklinin farklı olmasından dolayı büyük
  ölçüde değiĢiklik göstermektedir. Filo birimleri üzerinden ve gelecekte Avrupa filoları üzerinden
  bir karĢılaĢtırma yapmak için bu farklılık giderilebilir. Bu farklılıkları gidermek için, tekne
  yatırımının fırsat maliyetini yansıtan bir tahmini faiz hesaplanabilir. Bu nedenle, bu faiz, tekne
  finansmanında kullanılan yoldan bağımsız olarak hesaplanmaktadır. Faiz hesaplamasında,
  teknenin defter değeri kullanılmakta, defter değeri de yukarıda belirtilen yenileme değeri ve
  amortisman sistemine göre belirlenmektedir. Defter değerinin hesaplanmasında, reel faiz oranı -
  bir baĢka deyiĢle, Devlet Tahvillerinin oranı ile enflasyon oranı arasındaki fark – kullanılabilir.
  Böylece, tahmini faiz tutarı elde edilecektir.
22. Bölgesel çalıĢmalar yürütülmektedir. Bu çalıĢmalar, bir veri toplama sisteminin kurulması için iyi
  bir baĢlangıç noktasını oluĢturmaktadır. Ancak, ihtiyaç duyulan Ģey, ilk sektör çalıĢmasından
  sonra, düzenli olarak (yıllık) veri toplamanın gerçekleĢtirilmesidir. Veri toplama için anket
  uygulama yöntemini kullanırken - yukarıda açıklanmıĢtır - tespit edilen filo birimlerinin tamamını
  temsil edilen bir numune için balıkçılık iĢletmelerinin sektörün performans analizinde
  kullanılabilecek hesap defterleri tutmasının sağlanıp sağlanamayacağının belirlenmesi önerilir.
Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                               ġubat 2007
                                 Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

3.4    TAKĠP ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN ÖNERĠLER

3.4.1   Veriler ve Analiz
23. Filo için bir tanımlama sistemi ve bunu takip edecek bir yıllık veri toplama sistemi kurmak için:
   23.1.    Diğer üç bölgede de benzer temel sosyo-ekonomik çalıĢmalar yürütmek suretiyle
         Karadeniz için yürütülen ÇalıĢmanın devamını getirin.
   23.2.    Toplanan yıllık sosyo-ekonomik verileri, dönemsel analiz için bir temel olarak
         kullanmak suretiyle, mevcut durum anketi devam ettirecek bir sistem geliĢtirin; bu
         sistem, filo birimlerinin zaman içindeki performansının değerlendirilmesini
         kolaylaĢtıracaktır.
24. Söz konusu mevcut durum çalıĢması ve yıllık veri toplama sistemi aĢağıdakilere bağlanacaktır:
   24.1.    Teknik, operasyonel ve sosyo-ekonomik yönleri dikkate alan Sistematik Filo
         sınıflandırması (bakınız aĢağıda Filo Sınıflandırması bölümü);
   24.2.    Gelir-gider ve piyasa özellikleri için veri tanımının yapılmasına iliĢkin tutarlı bir
         ekonomik çerçeve geliĢtirmek (bakınız aĢağıda Ekonomik Analiz bölümü);
   24.3.    Bu sistemin odağına bir temel gösterge kümesinin toplanmasını yerleĢtirmek; örneğin,
         AB Veri Toplama Yönetmeliğinde tanımlanan gösterge kümesi (bakınız aĢağıda Veri
         Toplama Yönetmeliği bölümü).
25. Anketler etkili ve etkin olsa da, anketlere paralel olarak av filosunun bütününde hesap defteri
  tutma konusunda iĢbirliğine istekli olanlar arasında rasgele örnekleme yapılması da önerilir.
26. Hangi örnekleme yöntemi kullanılırsa kullanılsın, numuneler rasgele seçilmeli ve ilgili filo
  birimini temsil etmelidir.

3.4.2   Filo Sınıflandırması
27. ġubat 2006‘da yayınlanan Ekonomik verilerin toplanması ve analizinin desteklenmesi baĢlıklı
   görev raporunda verilen önerilerin4 takip edilmesi önerilir. Bu, o raporun ait olduğu görev
   döneminde sunulduğu Ģekliyle filo sınıflandırma tablosunu kısa sürede tamamlamak için
   gereklidir. Sınıflandırma, tekne, donanım ve tür kombinasyonu ile faaliyetin derecesi (tam
   gün/yarım gün) doğrultusunda yapılmalıdır.
28. Bir sonraki adım olarak, bu kapsamlı sınıflandırmayı yaptıktan sonra, her balıkçılık tipi için daha
   ayrıntılı bir sınıflandırma yapılıp yapılmaması gerektiğinin tahlil edilmesi önerilir. Bunun için,
   faaliyet düzeyi (av çabası verilerine dayalı olarak), ekonomik performans (büyük ölçekli/ küçük
   ölçekli, yatırım düzeyi) ve kullanılan iĢ gücü (aile iĢçisi – geçici iĢçi, ücret sistemi) gibi
   balıkçılığın sosyo-ekonomik özellikleri temel alınmak zorundadır. Çeliker tarafından Karadeniz
   Bölgesi için yürütülen çalıĢma gibi mevcut durum çalıĢmaları, buna uygun bir temel
   sağlamaktadır.
29. Ayrıca, su ürünleri verilerinin bildirilme biçiminin mümkün olan en kısa sürede, belirlenmiĢ olan
   filo birimlerine göre oluĢturulması önerilir. Daha sonra, her birim için, bildirimin motor gücü
   grupları, boy grupları, tonaj grupları, donanım/göz açıklığı grupları bakımından ve ekonomik
   sınıflandırmaya göre belirli bir balıkçılık tipine yönelik olup olmaması gerektiği belirlenebilir.
4
 Van Hoof, 2006 Görev Raporu 1. 27 Ekonomik verilerin toplanması ve analizinin desteklenmesi, 2.
görev, TAT, Ankara
                                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
Su Ürünleri Sektörünün AB Müktesebatına Yasal ve Kurumsal Uyumu Projesi
                               Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Komisyonu

3.4.3   Ekonomik Analiz
30. Takip eden bölümde (Veri Toplama Yönetmeliği) açıklandığı üzere, av çabası ve fiyat ve benzeri
  verilerin toplanmasına ivedilikle ihtiyaç vardır.

31. Ayrıca, kullanılan tanım ve metodolojinin, Avrupa‘da kullanılmakta olan tanımlara bu Ek'te
  gösterildiği Ģekilde uygun hale getirilmesi önerilir. Bu iĢlem özellikle aĢağıdakiler için
  gerçekleĢtirilmelidir:
  31.1.    ĠĢ gücü giderleri ve ücretlendirme
  31.2.    Yatırımlar ve amortisman
  31.3.    Faiz ödemeleri ve hesaplanmıĢ tahmini faiz

3.4.4   Veri Toplama Yönetmeliği
32. AB Veri Toplama Yönetmeliği ile ilgili olarak, verilerin toplanması ve sunumunda aĢağıdaki
  hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir:
    Sabit ve değiĢken masrafları birbirinden ayırmak;
    Ġstihdam;
    Çaba (denizde geçirilen gün);
    Zaman içinde tür baĢına fiyat ve
    Filo kompozisyonu.

33. Yukarıdaki veriler güvenilir Ģekilde toplandığında ve önerilen yaklaĢım takip edildiğinde, tür
  baĢına TAC değiĢiklikleri, av kotasyonları, girdi fiyatlarındaki artıĢlar, çaba üzerinde sınırlamalar
  gibi su ürünlerine iliĢkin politika tedbirleri ile ağ gözü açıklığı düzenlemeleri, motor gücü
  düzenlemeleri, vb. gibi teknik tedbirlerin nasıl bir etki doğurduğunu tespit etmek amacıyla, Ģu
  anda kullanılmakta olan kabul edilmiĢ sosyo-ekonomik modellerin hayata geçirilmesi imkanı
  doğacaktır.
34. AB Balıkçılık Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Komitesi (STECF) , balıkçılık yönetimi için
                                         5

   verilecek önerileri desteklemek için kullanılacak biyo-ekonomik modellerin elveriĢliliğinin
   araĢtırılması amacıyla bir dizi alt grup toplantıları düzenlemiĢtir. STECF, öneriler için dayanak
   oluĢturabilecek bir dizi önemli biyo-ekonomik gösterge tespit etmiĢtir:
    34.1.  Anaç stoku biyokütlesi ve avlanma mortalitesi dahil olmak üzere biyolojik göstergeler.
        Bu göstergeler, ihtiyatlılık tedbiri ve kabul edilebilir en alt sınır gibi referans noktalarına
        karĢı değerlendirilmektedir.
    34.2.  Filo birimlerinin ekonomik performansını gösteren iĢletme kar marjı ve yatırım getirisi
        dahil olmak üzere ekonomik göstergeler. Bu göstergeler, finans piyasalarında uygulanan
        faiz oranları (örneğin, tahvil faiz oranı) gibi referans noktalara karĢı eĢit olarak
        değerlendirilmektedir.

35. OluĢturulursa önerilen veri kümesi bu biyo-ekonomik modellerin kullanılmasını sağlayacaktır.
  Sonraki sayfada yer alan Kutuda, AB genelinde Ģu anda kullanılmakta olan sekiz modelin kısa
  açıklaması verilmektedir.           Kutu 2.18: Biyo-Ekonomik Modellerin (AB’de kullanılan) KarĢılaĢtırılması


EIAA, kısa vadeli bir tahmin modelidir. EIAA, beklenen av miktarını dikkate alarak, bir filo birimi
temelinde ekonomik performansı hesaplar (AB Üyesi Devletlerin tamamı için). EIAA, karaya
5
  STECF, genel kurul, Kasım 2005

Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2
                                                ġubat 2007
                                  Su Ürünleri Müktesebatı Uyum Merkezi

çıkarılan avı veren TAC‟ı içeren çıktı odaklı bir modeldir. TAC/kota açısından çıktı, model dışında
belirlenir ve modelin dışsal değişkenleri açısından bir girdi olarak kullanılır. Daha sonra aynı
şekilde faaliyet, maliyet ve ekonomik sonuç hesaplanır. EMMFID ve MOSES, bu şekilde TAC'ı
içeren diğer iki modeldir (MOSES, biyolojik kısıtlarla ilgilenir) ancak bunlarda av, dışsal olarak
belirlenir. Bir yandan, av çabasının tahsisi en iyi TAC‟a dayalı olarak gerçekleştirilirken, diğer
yandan çıktı, av çabası aracılığıyla belirlenir. Ancak, çıktı uygun kısıtlar dahil edilmek suretiyle
sabitlenebilmektedir; bir başka deyişle, bu iki model (sadece) ya çıktı ya da girdi odaklı model
olarak görülebilir. EMMFID, Danimarka balıkçılığı için geliştirilen bir model olsa da AB'deki
diğer balıkçılık alanları için de uygulanabilmektedir. EMMFID ve MOSES, optimizasyonu
modelleridir. Biyolojik ve teknolojik kısıtlamalara tabi olarak belli hedefler izlendiğinde av çabası
tahsisi en iyi şekilde yapılabilir. TEMAS, ECONMULT, MEFISTO ve COBAS girdi odaklı modeller
olarak görülebilir.

MEFISTO, Akdeniz balıkçılığının (seçilmiş balıkçılık alanı) ekonomik ve biyolojik davranışına
yönelik bir simülasyon modelidir. Mevcut durum göstergelerinin geleceğe ilişkin tahminleri yapılır:
Başlangıçtaki koşullar değiştirilmek suretiyle alternatif yönetim politikalarının simülasyonu
yapılabilir. örneğin, maksimum avlanma süresinin değiştirilmesi, vergilerin eklenmesi veya
çıkarılması, filo büyüklüğünün artırılması veya azaltılması, vb. Sayılan durumların tamamında,
tekne, stok, fiyat, vb.nin her birinin göstergeler üzerindeki etkisi analiz edilebilmektedir.

BIRDMOD, ECONMULT, COBAS ve TEMAS diğer simülasyon modelleridir. BIRDMOD, seçilmiş
İtalyan balıkçılığının dinamiklerini dört modülde dikkate alır. Bu modüller, yönetimsel, biyolojik,
ekonomik ve durum varyasyonu modülleridir. Yönetimsel modülünde, örneğin av çabası, kapasite
azaltma planları ve teknik tedbirler bakımından senaryolar hazırlanır. Operatörlerin karlarını en
yüksek seviyeye çıkardıkları (ayrı ayrı operatör düzeyinde) varsayılır ve bu varsayım temelinde
sistemin durumu değişir. ECONMULT, aşağıdaki yönetim araçlarının Barents Denizi‟ndeki ticari
değeri yüksek balıkçılığa olan etkisinin simülasyonunu yapar: tekne başına çaba; kota (toplam veya
tekne başına); vergiler; av yasağı; avlak sahalarının kapatılması; tekne sayısı; av (toplam ve tekne
başına). COBAS, paydaş odaklı bir model olarak diğer modellerden ayrılmaktadır. Nihai stratejiyi,
paydaş temsilcilerinden oluşan bir yönlendirme grubu belirlemektedir. Temsil edilen paydaşların
her birinin Güney Batı bölgesindeki balık stoklarının yönetimi ve kullanımı konusunda doğrudan
ilgisi vardır ve paydaş temsilcileri aşağıdakilerden gelmektedir: resmi kurumlar ve koruma
kurumları; ticari balıkçılık; su ürünleri işleme tesisleri; perakendeciler; restoratörler; bölgesel
kalkınma; denizde eğlence amaçlı olta balıkçılığı yapan kişiler; çevre STK‟ları; koruma örgütleri.
TEMAS, balıkçılık için alınacak teknik yönetim tedbirlerinin etkisinin simülasyonu için bir genel
çerçeve sağlanır. TEMAS, stok dinamikleri, istihsal süreci, avcılık sektörünün dinamikleri,
ekonomik analiz, değerlendirme prosedürü, balıkçılık yönetimi, yönetim araçlarının uygulanması ve
avlanma stratejilerini açıklayan çeşitli modüllerden oluşur.

Simülasyon ve optimizasyon farklı kavramsal yaklaşımlardır. Optimizasyonda, parametre değerleri
ve model kısıtları ile tanımlanan bir yapılabilirlik alanının sınırları içinde en iyi sonuçlara ulaşılır.
Simülasyon da parametre değerlerine ilişkin varsayımlara dayanır ancak, optimizasyondan farklı
olarak simülasyon, incelenen balıkçılığa ilişkin dinamik sonuçları (örneğin, biyolojik ve ekonomik)
belirleyen bir kurallar kümesidir.

   Kaynak: STECF, Kasım 2005
                                   Sektör ÇalıĢması Nihai Raporu: Ek 2

				
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!