Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

mk_286_1_pielikums

VIEWS: 13 PAGES: 18

									                                      1.pielikums
                                    Ministru kabineta
                                   2010.gada 23.marta
                                  noteikumiem Nr.286
         Latvijas un Šveices sadarbības programmas
         grantu shēmas “NVO fonds” apakšprojektu
            iesniegumu atklāta konkursa

              APAKŠPROJEKTA IESNIEGUMA
                  I DAĻA


Apakšprojekta iesniedzējs:Apakšprojekta nosaukums:Kopējais apakšprojekta I daļas (kopā ar tam pievienoto dokumentu) lapu skaits:Informāciju aizpilda SIF darbinieks :

Apakšprojekta iesnieguma
reģistrācijas numurs:
N0786_0p1_TM
                           2              A SADAĻA
      INFORMĀCIJA PAR APAKŠPROJEKTA IESNIEDZĒJU

A 1. Vispārējā informācija par apakšprojekta iesniedzēju

Apakšprojekta iesniedzēja reģistrācijas Nr.:

Juridiskā adrese:
      iela, mājas numurs
         novads, pilsēta
         pasta indekss

Korespondences adrese:
     iela, mājas numurs
        novads, pilsēta
        pasta indekss

Kontaktpersona:
          vārds, uzvārds
          e-pasta adrese
         tālruņa numurs
          faksa numurs
        mājas lapas adrese


A 2. Apakšprojekta iesniedzēja juridiskā darbības forma
Lūdzu, atzīmējiet ar X:

          biedrība
          nodibinājums
          reliģiska organizācija, kurai ir sabiedriskā labuma statuss
N0786_0p1_TM
                          3


            B SADAĻA
  INFORMĀCIJA PAR APAKŠPROJEKTA SADARBĪBAS PARTNERI
B 1. Vispārējā informācija par apakšprojekta sadarbības partneri
Apakšprojekta sadarbības partnera nosaukums:
Reģistrācijas Nr.:

Juridiskā adrese:
      iela, mājas numurs
         novads, pilsēta
         pasta indekss
             valsts

Korespondences adrese:
     iela, mājas numurs
        novads, pilsēta
        pasta indekss
            valsts

Kontaktpersona:
          vārds, uzvārds
          e-pasta adrese
         tālruņa numurs
          faksa numurs
        mājas lapas adrese

B 2. Apakšprojekta sadarbības partnera juridiskā darbības forma
Lūdzu, atzīmējiet ar X
     biedrība
     nodibinājums
     reliģiska organizācija, kam ir sabiedriskā labuma statuss
     arodbiedrība
     valsts pārvaldes iestāde
     valsts izglītības iestāde
     pašvaldība
     pašvaldības iestāde
     cita atvasināta publiska persona


Informācija ir aizpildāma par katru apakšprojektā iesaistīto sadarbības partneri!
N0786_0p1_TM
                          4


                  C SADAĻA
             ĪSS APAKŠPROJEKTA APRAKSTS
C 1. Apakšprojekta mērķi
Lūdzu sniegt informāciju par apakšprojekta mērķiem un to ieguldījumu grantu shēmas mērķu
sasniegšanā
C 2. Apakšprojekta nepieciešamības pamatojums
Lūdzu sniegt identificētās problēmas aprakstu, kuru paredzēts risināt apakšprojekta ietvaros,
pamatojot to ar nozari veidojošiem plānošanas dokumentiem (nacionāliem, reģionāliem vai
pašvaldību), kā arī raksturojot apakšprojekta sasaisti ar citām iniciatīvām definētās problēmas
risināšanai (ne vairāk kā 4000 rakstu zīmes).
C 3. Apakšprojekta tiešā mērķa grupa
Lūdzu norādīt kopējo plānoto mērķa grupas skaitu, kā arī atzīmēt mērķa grupas, kuras plānots
iesaistīt apakšprojektā
                  Mērķa grupa               Skaits
                                           Atzīmēt
                                          atbilstošo
Mērķa grupas dalībnieku indikatīvais skaits:
Bērni vai jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam:
   bērni un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti

   bērni un jaunieši no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai
   maznodrošinātas ģimenes statuss
   bērni un jaunieši, kuriem ir problēmas ar pamatizglītības vai vidējās
   izglītības iegūšanu, kā arī bērni un jaunieši, kuri nav ieguvuši
   pamatizglītību vai vidējo izglītību vai ieguvuši to bez apliecības vai atestāta
   bērni un jaunieši no apdzīvotām vietām ārpus Rīgas
   bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni un jaunieši pēc
   ārpusģimenes aprūpes beigšanās
   bērni un jaunieši, kuru vecāki ilgstoši uzturas ārzemēs
   jaunie vecāki (līdz 25 gadiem)
   jaunieši bezdarbnieki un darba meklētāji
   policijas uzmanības lokā nonākušie bērni un jaunieši, bērni un jaunieši
   likumpārkāpēji, bērni un jaunieši ieslodzījuma vietās un sociālās korekcijas
   izglītības iestādēs, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie bērni un jaunieši
   klaiņojošie bērni
   bērni un jaunieši, kas cieš no atkarībām
   bērni un jaunieši, kas cietuši no vardarbības
   bērni un jaunieši ar hroniskām saslimšanām, tai skaitā saslimšanu ar
   HIV/AIDS, C hepatītu, cukura diabētu
Seniori
Biedrības un nodibinājumi, kuru mērķa grupa ir bērni, jaunieši vai seniori
Reliģiskas organizācijas, kam ir sabiedriskā labuma statuss un kuru mērķa
grupa ir bērni, jaunieši vai seniori


N0786_0p1_TM
                          5
 C 4. Apakšprojekta mērķa grupas problēmu un vajadzību analīze
 Lūdzu, īsi aprakstiet, kādēļ izvēlēta konkrētā mērķa grupa un kā tā tiks piesaistīta, kā arī kādas ir
 mērķa grupas vajadzības un kā apakšprojektā paredzētās aktivitātes veicinās identificētās mērķa
 grupas problēmu risināšanu un vajadzību apmierināšanu (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes).
 C 5. Apakšprojekta rezultātu ietekme uz mērķa grupām un to ilgtspējas novērtējums
 Definēt sagaidāmos apakšprojekta rezultātus, to ietekmi uz mērķa grupām un ilgtspēju (ne vairāk kā
 1500 rakstu zīmes)
 C 6. Apakšprojektā plānoto aktivitāšu apraksts
 Aktivitātes numurs  Īss aktivitātes apraksts
 un nosaukums C 7. Apakšprojekta īstenošanas vieta
 Lūdzu norādīt konkrētus vietu nosaukumus, kur apakšprojekts tiks īstenots (reģions, pilsēta, novads)
 Latvija
 Šveices Konfederācija

 C 8. Apakšprojekta finansējums
Lūdzu, aizpildiet tabulā prasīto informāciju par apakšprojekta finansējumu
Apakšprojekta kopējās     Pieprasītais grantu shēmas       Apakšprojekta iesniedzēja
attiecināmās izmaksas        līdzfinansējums            finansējums
                        % no kopējām            % no kopējām
   Summa (LVL)      Summa (LVL)     attiecināmām   Summa (LVL)    attiecināmām
                         izmaksām               izmaksām


 C 9. Apakšprojekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas paraksts
Atbildīgās amatpersonas
paraksts*:
                              paraksts/ vārds, uzvārds
Datums*:

                                 dd/mm/gggg
Zīmoga vieta*


 
  Dokumenta rekvizītus „Paraksts”, „Datums” un „Zīmoga vieta” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
 sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām.
 N0786_0p1_TM
                       6
             APAKŠPROJEKTA IESNIEGUMA
                 II DAĻA


Apakšprojekta iesniedzējs:


Apakšprojekta iesniedzēja
nosaukums angļu valodā:


Apakšprojekta nosaukums:


Apakšprojekta iesnieguma
nosaukums angļu valodā:


Apakšprojekta iesniegumam
piešķirtais reģistrācijas numurs


Kopējais apakšprojekta II daļas (kopā ar tam pievienoto dokumentu) lapu
skaits:
N0786_0p1_TM
                         7


                      D SADAĻA

  APAKŠPROJEKTA IESNIEDZĒJA UN SADARBĪBAS PARTNERA
         KONTAKTINFORMĀCIJA

D 1. Informācija par apakšprojekta iesniedzēja atbildīgo amatpersonu
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese

D 2. Informācija par apakšprojekta iesniedzēja kontaktpersonu (apakšprojekta
vadītāju)
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese

D 3. Informācija par apakšprojekta grāmatvedi
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese

D 4. Informācija par sadarbības partnera atbildīgo amatpersonu
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese

D 5. Informācija par sadarbības partnera kontaktpersonu
Vārds, uzvārds
Ieņemamais amats
Tālruņa numurs
Faksa numurs
E-pasta adrese

Informācija ir aizpildāma par katru apakšprojektā iesaistīto sadarbības partneri!
N0786_0p1_TM
                         8


               E SADAĻA
         DETALIZĒTS APAKŠPROJEKTA APRAKSTS
E 1. Apakšprojekta kopsavilkums latviešu valodā
Kopsavilkumā latviešu valodā īsumā jāietver šāda informācija: apakšprojekta mērķi, mērķa grupa,
apakšprojekta īstenošanas vieta, galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti (ne vairāk kā
1500 rakstu zīmes)
E 2. Apakšprojekta kopsavilkums angļu valodā
Kopsavilkumā angļu valodā īsumā jāietver šāda informācija: apakšprojekta mērķi, mērķa grupa,
apakšprojekta īstenošanas vieta, galvenās aktivitātes un plānotie rezultāti (ne vairāk kā
1500 rakstu zīmes)
E 3. Apakšprojekta administratīvā personāla līdzšinējā pieredze projektu vadīšanā
Lūdzu, aprakstiet nozīmīgākos īstenotos projektus pēdējo 3 gadu laikā, kas pamato apakšprojekta
administratīvā personāla (apakšprojekta vadītāja un grāmatveža) pieredzi projektu vadībā un finanšu
uzskaitē (lūdzu minēt ne vairāk kā 5 projektus). Apakšprojekta iesniegumam jāpievieno apakšprojekta
vadītāja un grāmatveža CV.
       Īstenotā projekta nosaukums                           Kopējās
 Vārds,                    Sākuma un beigu    Darbinieka loma
         un atbalsta sniedzējs                           izmaksas
uzvārds                    datums (mm.gggg.)     projektā
           (institūcija)                             (valūta)
E 4. Apakšprojekta īstenošanā iesaistītais personāls
Lūdzu, raksturojiet apakšprojekta īstenošanas personāla profesionālo kompetenci vai tam izvirzītās
kvalifikācijas prasības atbilstoši apakšprojektā veicamajiem uzdevumiem. Ja zināmas konkrētas
personas, kas tiks iesaistītas apakšprojekta īstenošanā, apakšprojekta iesniegumam jāpievieno viņu
CV.
 Vārds, uzvārds       Galvenie veicamie uzdevumi          Kvalifikācija un prasmes
un apakšprojektā
 ieņemamais
   amats
E 5. Informācija par apakšprojekta iesniedzēja finansējuma nodrošinājumu
Lūdzu, paskaidrojiet, kā tiks nodrošināts nepieciešamais apakšprojekta iesniedzēja finansējums, kā arī
priekšfinansējums aktivitāšu īstenošanai līdz gala maksājuma saņemšanai (ne vairāk kā 1500 rakstu
zīmes)


N0786_0p1_TM
                          9
E 6. Apakšprojekta sadarbības partnera līdzdalība apakšprojektā
Ja apakšprojektā ir iesaistīti sadarbības partneri, lūdzu, pamatojiet katra sadarbības partnera izvēli
un lomu apakšprojektā, norādiet aktivitātes, kuru īstenošanā sadarbības partneris būs iesaistīts,
aprakstiet paredzēto sadarbības modeli un funkciju sadalījumu starp apakšprojekta iesniedzēju un
sadarbības partneri (ne vairāk kā 3000 rakstu zīmes).
E 7. Apakšprojekta iesniedzēja iepriekšējās sadarbības pieredzes apraksts (attiecināms
tikai makroprojektiem)
Lūdzu, sniedziet informāciju par apakšprojekta iesniedzēja sadarbību ar citām nevalstiskā sektora,
valsts vai pašvaldību institūcijām, tajā skaitā šajā apakšprojektā paredzētajiem sadarbības
partneriem, kas īstenota pēdējo divu gadu laikā ar apakšprojekta tēmu saistītos jautājumos.
E 8. Apakšprojekta aktivitāšu apraksts
Lūdzu, detalizēti aprakstiet katru apakšprojektā paredzēto aktivitāti
                                            Aktivitātes
                                  Aktivitātes
                                            īstenošanai
      Aktivitātes       Detalizēts aktivitātes     īstenošanā
Nr.                                        paredzētās budţeta
      nosaukums           apraksts         iesaistītais
                                          izmaksu pozīcijas
                                   personāls
                                          (norādīt numuru)
N0786_0p1_TM
                                      10                            E 9. Apakšprojekta aktivitāšu laika grafiks
        (maksimālais apakšprojekta īstenošanas laiks nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus mikroprojektiem un 18 mēnešus makroprojektiem)

         Aktivitātēm jāsakrīt ar E 8.punktā norādītajām aktivitātēm.
         Nr.   mēneši      1 2 3 4 5 6         7   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

            aktivitātes
            nosaukums
N0786_0p1_TM
                          11
E 10. Apakšprojekta rezultāti un to novērtēšanas rādītāji
Lūdzu, aprakstiet apakšprojekta kvantitatīvos (skaitliskos) un kvalitatīvos (izmaiņas, uzlabojumi)
rezultātus un to novērtēšanas rādītājus. Rādītājiem jābūt precīzi definētiem, izmērāmiem un objektīvi
pārbaudāmiem. Aktivitātēm jāsakrīt ar E 8.un E 9.punktā norādītajām aktivitātēm.
            Rezultāti un to novērtēšanas
                  rādītāji           Informācijas avoti vai pārbaudes
Aktivitātes Nr.
            Kvantitatīvie    Kvalitatīvie           paņēmieni
            rezultāti      rezultāti
E 11. Apakšprojekta ilgtspēja
Lūdzu, aprakstiet, kā tiks nodrošināta sasniegto rezultātu izmantošana un uzturēšana trīs gadu laikā pēc
apakšprojekta beigām. Aprakstiet, kā paredzēts pavairot un izplatīt apakšprojekta rezultātus un cik lielā
mērā tie būs noderīgi citām nevalstiskā sektora vai publiskās pārvaldes institūcijām, kuras darbojas
attiecīgajā jomā (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes)
E 12. Apakšprojekta atbilstība horizontālajām prioritātēm:

E 12.1. dzimumu līdztiesības nodrošināšana
(atzīmēt atbilstošo ar X)
Tieša pozitīva ietekme
Netieša pozitīva ietekme
Šo jomu neskar

Lūdzu, aprakstiet, kādu ieguldījumu apakšprojekts sniegs dzimumu līdztiesības nodrošināšanā (ne
vairāk kā 1000 rakstu zīmes)
E 12.2. videi draudzīgas darbības principu nodrošināšana
(atzīmēt atbilstošo ar X)
Tieša pozitīva ietekme
Netieša pozitīva ietekme
Šo jomu neskar

Lūdzu, aprakstiet, kādu ieguldījumu apakšprojekts sniegs videi draudzīgas darbības principu
nodrošināšanā (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)
E 12.3.sociālekonomiskās attīstības veicināšana
(atzīmēt atbilstošo ar X)
Tieša pozitīva ietekme
Netieša pozitīva ietekme
Šo jomu neskarN0786_0p1_TM
                         12

Lūdzu, aprakstiet, kādu ieguldījumu apakšprojekts sniegs sociālekonomiskās attīstības veicināšanā (ne
vairāk kā 1000 rakstu zīmes)
E 13. Apakšprojekta ieviešanas shēma, tajā skaitā apakšprojekta vadība, uzraudzība,
kvalitātes nodrošināšana un mērķa grupas apmierinātības novērtēšana (ne vairāk kā 3000
rakstu zīmes)
E 14. Plānotie informācijas un publicitātes pasākumi
Lūdzu, aprakstiet, kā plānots nodrošināt apakšprojekta publicitāti un izplatīt informāciju par
apakšprojekta aktivitātēm un rezultātiem (ne vairāk kā 1500 rakstu zīmes)
N0786_0p1_TM
                                          13

                                    F SADAĻA
                                 APAKŠPROJEKTA BUDŢETS

                                    NVO FONDS
                                  Apakšprojekta budţets1
                                      Izmaksu tāme
                                                          Summa (LVL)
                                                              tai skaitā:       ieguldījums
                                               Vienības                        natūrā (no
                                          Vienību       KOPĀ            apakšprojekta
     Pozīcijas (1., 2.,…) un apakšpozīcijas (1.1., 1.2., …)
                                               izmaksas       administratīvās           kopējām
                                   Vienība    skaits
                                                (LVL)
                                                    (A*B);            īstenošanas
                                           (A)        (C+D)    izmaksas             izmaksām)
                                                 (B)                 izmaksas
                                                            (C)
                                                                     (D)
1. Personāla atalgojums                                          0,00       0,00      0,00     0,00
  1.1. pastāvīgā personāla atalgojums                 stunda               0,00
  1.2. uz apakšprojekta laiku piesaistītā personāla atalgojums    stunda               0,00
  1.3. izmaksājamie pabalsti un kompensācijas             stunda               0,00
2. Konsultantu, ekspertu un lektoru izmaksas              stunda               0,00
3. Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas        %                 0,00
4. Iekšzemes transporta izmaksas                                      0,00       0,00      0,00     0,00
                                    biļete/
  4.1. sabiedriskais transports                   brauciens/
                                    mēnesis               0,00
  4.2. degviela                           litri/ km/
                                    mēnesis               0,00
5. Sakaru pakalpojumi                                           0,00       0,00      0,00     0,00
  5.1. telefona izdevumi                       mēnesis               0,00
  5.2. pasta pakalpojumi                       mēnesis               0,00
  5.3. citi                              …                 0,00
6. Komunālie maksājumi                                           0,00       0,00      0,00     0,00
  6.1. elektroenerģija                        mēnesis               0,00
  6.2. siltumenerģija                        mēnesis               0,00
  6.3. ūdens un kanalizācija                     mēnesis               0,00
  6.4. citi                              …                 0,00
7. Komandējumu izdevumi                                          0,00       0,00      0,00     0,00
N0786_0p1_TM
                                            14
  7.1. dienas nauda                           diena                  0,00
  7.2. naktsmītnes                           diennakts                 0,00
  7.3. ceļa izdevumi komandējumiem                    biļete/
                                    brauciens                 0,00
8. Kancelejas un biroja preču izmaksas                  mēnesis                  0,00
9. Informācijas un publicitātes izmaksas                  …                   0,00
10. Augstāk neminētie apakšuzņēmumu līgumi ar pakalpojumu
sniedzējiem                                …                    0,00        0,00       0,00        0,00
11. Inventārs                               gab.                  0,00
12. Telpu un materiāltehnisko līdzekļu noma                                    0,00        0,00       0,00        0,00
                                   stunda/ diena/
  12.1. telpu noma
                                     mēnesis                  0,00
  12.2. materiāltehnisko līdzekļu noma                stunda/ diena/
                                     mēnesis                  0,00
13. Telpu un materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanas izdevumi                            0,00        0,00       0,00        0,00
                                   stunda/ diena/
  13.1. telpu uzturēšanas izdevumi
                                     mēnesis                  0,00
                                   stunda/ diena/
  13.2. materiāltehnisko uzturēšanas izdevumi
                                     mēnesis                  0,00
14. Telpu un materiāltehnisko līdzekļu amortizācijas izmaksas                           0,00        0,00       0,00        0,00
                                   stunda/ diena/
  14.1. telpu amortizācijas izmaksas
                                     mēnesis                  0,00
                                   stunda/ diena/
  14.2. materiāltehnisko līdzekļu amortizācijas izmaksas
                                     mēnesis                  0,00
15. Telpu remonta izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar telpu
pielāgojumiem cilvēkiem ar kustību, redzes, dzirdes un garīga
rakstura traucējumiem2                            m2                   0,00     X
16. Aprīkojuma iegāde                            gab.                  0,00     X
17. Augstāk neminētās pozīcijas                       …                   0,00
                                Kopā                         0,00       0,00       0,00        0,00
1
 Izmaksas ir jānorāda ar pievienotās vērtības nodokli (PVN), ja saskaņā ar spēkā esošajiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem apakšprojekta īstenotājs PVN nevar atgūt no
valsts budžeta. PVN nav atgūstams no valsts budžeta, ja apakšprojekta īstenotājs nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā un neveic ar nodokli
apliekamus darījumus; 2) apakšprojekta īstenotājs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar PVN apliekamo personu reģistrā, bet apakšprojekta ietvaros iegādātās preces un
saņemtie pakalpojumi, kas apmaksāti no apakšprojekta līdzekļiem, netiek izmantoti ar nodokli apliekamiem darījumiem, līdz ar to apakšprojekta īstenotājam nav tiesību iekļaut
nodokli PVN deklarācijā likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 10.pantā noteiktajā kārtībā.
2
 Apakšprojekta iesniegumam jāpievieno detalizēta remontdarbu izmaksu tāme.
N0786_0p1_TM
                                15                        Apakšprojekta budţets
                            Ieņēmumu tāme
                     Finansējuma avoti       Summa    %
        1. Pieprasītais grantu shēmas līdzfinansējums        0,00  0,00
        2. Apakšprojekta iesniedzēja finansējums           0,00  0,00
          2.1. Finansiālais ieguldījums              0,00  0,00
          2.2. Ieņēmumi natūrā                  0,00  0,00
        Kopā (1. + 2.)                        0,00  0,00
N0786_0p1_TM
                           16
        G SADAĻA - Apakšprojekta iesniedzēja apliecinājums

Es, apakšprojekta iesniedzēja
                            apakšprojekta iesniedzēja nosaukums
atbildīgā amatpersona,
                                 vārds, uzvārds

                                 amata nosaukums
ar parakstu apliecinu, ka uz apakšprojekta
iesnieguma iesniegšanas dienu,
                                      dd/mm/gggg
apakšprojekta iesniedzējs:

1. ir iepazinies ar visiem grantu shēmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir noteikti
  grantu shēmas konkursa nolikumā, un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;
2. uzņemas atbildību par apakšprojekta īstenošanu un vadību, kā arī par apakšprojekta rezultātiem;
3. atbild par to, ka apakšprojekts tiks īstenots sabiedrības interesēs, ievērojot dzimumu līdztiesības un
  videi draudzīgas darbības principus, kā arī veicinot sociālekonomisko attīstību;
4. nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā, tā
  saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu
  vai maksātnespēju;
5. tam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
6. tā profesionālajā darbībā nav konstatēti pārkāpumi un tas nav atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā
  ar profesionālo darbību ar spēkā esošu nolēmumu;
7. nav veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības;
8. nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju, kurai šāds statuss noteikts saskaņā
  ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likuma 26.pantu, vai ietekmēt apakšprojektu
  iesniegumu vērtēšanas procesā iesaistītās personas;
9. tam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā
  nodrošinātu savu apakšprojekta finansējuma daļu, kā arī apakšprojekta īstenošanas nepārtrauktību;
10. apņemas nodrošināt grantu shēmas līdzfinansējuma publicitātes prasību ievērošanu ar apakšprojekta
  īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;
11. apņemas saglabāt visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto dokumentāciju līdz 2023.gada 30.aprīlim,
  kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem apakšprojekta
  īstenošanas laikā vai pēc tā beigām līdz 2023.gada 30.aprīlim;
12. ir atbildīgs par apakšprojekta iesniegumā sniegto ziņu pareizību un precizitāti;
13. ir atbildīgs par starpniekinstitūcijai iesniegtās apakšprojekta iesnieguma elektroniskās kopijas
  pilnīgu atbilstību apakšprojekta iesnieguma oriģinālam;
14. nav iesniedzis vienu un to pašu apakšprojekta iesniegumu finansēšanai no dažādiem finanšu avotiem
  un nepretendē saņemt dubultu līdzfinansējumu viena un tā paša apakšprojekta īstenošanai.

Apzinos, ka gadījumā, ja tiks konstatēts, ka esmu apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas,
apakšprojekta iesniedzējam tiks liegta iespēja saņemt atbalstu, un starpniekinstitūcija varēs vērsties
tiesībaizsardzības institūcijās.

Vārds, uzvārds
Amats
Paraksts*
Datums Z.v.*



 Dokumenta rekvizītus „Paraksts”, „Datums” un „Zīmoga vieta” („z.v.”) neaizpilda, ja elektroniskais dokuments
ir sagatavots atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām.


N0786_0p1_TM
                          17
            H SADAĻA – PARTNERĪBAS APLIECINĀJUMS

Partnerības apliecinājums apakšprojektam _______________________________
                             (apakšprojekta nosaukums)

(Aizpilda katrs apakšprojektā iesaistītais sadarbības partneris)

Es, apakšprojekta iesniedzēja
sadarbības partnera

                           sadarbības partnera nosaukums
atbildīgā amatpersona,
                               vārds, uzvārds

                              amata nosaukums
ar parakstu apliecinu, ka uz apakšprojekta
iesnieguma iesniegšanas dienu,
                                    dd/mm/gggg

sadarbības partneris:

1. ir iepazinies ar apakšprojekta iesnieguma saturu un izprot savu lomu apakšprojekta īstenošanā;
2. ir iepazinies ar visiem grantu shēmas līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumiem, kas ir noteikti
  grantu shēmas konkursa nolikumā, un apakšprojekta īstenošanas gaitā apņemas tos ievērot;
3. apliecina, ka apakšprojekta iesnieguma veidlapā un pievienotajos dokumentos sniegtā informācija
  par apakšprojekta sadarbības partneri ir pareiza;
4. ir ieguvis nepieciešamo pieredzi un zināšanas apakšprojekta īstenošanas jomā, lai veiktu
  apakšprojekta iesniegumā paredzētos uzdevumus;
5. nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā, tā
  saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība par tā darbības izbeigšanu
  vai maksātnespēju (neattiecas uz valsts un pašvaldību iestādēm un citām publisko tiesību
  juridiskajām personām);
6. tam nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
7. tā profesionālajā darbībā nav konstatēti pārkāpumi un tas nav atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā
  ar profesionālo darbību ar spēkā esošu lēmumu;
8. nav veicis krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas pretlikumīgas darbības (neattiecas uz valsts un
  pašvaldību iestādēm un citām publisko tiesību juridiskajām personām);
9. nav centies iegūt savā rīcībā ierobežotas pieejamības informāciju, kurai šāds statuss noteikts saskaņā
  ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likuma 26.pantu, vai ietekmēt apakšprojektu
  iesniegumu vērtēšanas procesā iesaistītās personas;
10. apņemas nodrošināt grantu shēmas līdzfinansējuma publicitātes prasību ievērošanu ar apakšprojekta
  īstenošanu saistītajās aktivitātēs un informatīvajos materiālos;
11. apņemas saglabāt visu ar apakšprojekta īstenošanu saistīto dokumentāciju līdz 2023.gada 30.aprīlim,
  kā arī piekrīt Latvijas vai donorvalsts institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem apakšprojekta
  īstenošanas laikā vai pēc tā beigām līdz 2023.gada 30.aprīlim;
12. pilnvaro apakšprojekta iesniedzēju uzņemties līgumsaistības ar starpniekinstitūciju un pārstāvēt sevi
  visos ar apakšprojekta īstenošanu saistītajos jautājumos;
13. apņemas izpildīt apakšprojekta iesniegumā paredzētos uzdevumus un sniegt apakšprojekta
  iesniedzējam nepieciešamo informāciju.

Paraksts ______________

Datums ______________

Zīmoga vieta

N0786_0p1_TM
                         18
                H- PARTNERSHIP STATEMENT

Partnership statement for the subproject _______________________________
                              (Title of the subproject)
(Each subproject cooperation partner fills the form)
I, as responsible official of

                            Title of the subproject partner
the subproject partner
                             First name, Family name

                                 position
confirm, that on the date of project
application submission
                                     dd/mm/yyyy
partner:
   1. has got acquainted with the subproject application form and is aware of ow n role
     within the subproject implementation;
   2. is familiar with all the conditions for co-financing of the cooperation program, which is
     defined in grant regulations, and undertakes to respect them during the implementation of the
     subproject;
   3. confirms that information on the subproject cooperation partner provided in the
     subproject application form and attached documents is correct;
   4. has appropriate experience and knowledge to fulfil the tasks foreseen in the subproject
     application;
   5. has not been declared insolvent, int. al., it is not in the process of recovery or elimination,
     its business activities have not been suspended or interrupted and no bankruptcy
     proceedings have been initiated against it (doesn’t correspond to state institutions,
     municipality institutions and other judicial persons under public law);
   6. has cleared all the tax payments;
   7. certifies that there are no stated any illegal acts in professional occupation;
   8. has not committed fraud, corruptive or other illegal activities (doesn’t correspond to state
     institutions, municipality institutions and other judicial persons under public law);
   9. has not tried to get confidential information or to influence persons involved in the project
     evaluation process;
   10. undertakes to follow the publicity requirements while implementing the subproject activities
     and publishing information materials;
   11. undertakes to keep all documentation connected to the subproject implementation until 30
     April 2023, as well as consents to controls and audits of institutions of Latvia or donor
     country during of the subproject implementation or after it until 30 April 2023;
   12. authorizes the subproject applicant to represent the subproject partner in all activities
     of subproject implementation;
   13. undertakes to fulfil all the foreseen tasks in application form and to provide the
     information by request of the subproject applicant.


Signature_______
Date ________
Place for a stamp
N0786_0p1_TM

								
To top