Docstoc

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

Document Sample
วันสำคัญทางพุทธศาสนา Powered By Docstoc
					      ออกแบบและพัฒนาโดย
ชื่อ นางสาววิภาลัย ใจก๋ อง รหัส 52181100142
                       กลุ่มสาระการเรียนรู้...สังคมศึกษา ศาสนา
      สาขาวิชาสังคมศึกษา
                            และวัฒนธรรม
     มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
                               ้
                       สาหรับนักเรียนชัน...มัธยมศึกษาปี ที่2
           คานา

             ั
     หนังสื อเล่มนี้จดทาขึ้นมาเพื่อต้องการให้ผู้
ที่มาศึกษาได้รับความรู้ เกี่ยวกับวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่ งจะประกอบด้วย วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฐมีบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันโกน-วันพระ จะ
ได้รู้ถึงความสาคัญและความเป็ นมาของวันสาคัญ
เหล่านี้ และสามารถนาเอาไปปฏิบติได้ ั
     ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ ี
ด้วย


                    จัดทาโดย

 นางสาววิภาลัย ใจก๋ อง รหัส 52181100142
 สาขาวิชาสังคมศึกษา
       บรรรานุกรม                 สารบัญ

                    ลาดับ           หน้ า
http://www.kk.ru.ac.th/library/day/
okpansa.htm              1.วันมาฆบูชา         4-5

                   2. วันวิสาขบูชา       6-11

                   3. วันอาสาฬหบูชา      12-13

                   4.วันอัฐมีบูชา       14-15

                   5.วันเข้าพรรษา       16-17

                   6.วันออกพรรษา        18-19

                   7.วันโกน-วันพระ       20-21

                   8. บรรณานุกรม         22
             วันมาฆบูชา
 ตรงกับวันขึ้น๑๕ค่าเดือน ๓
"มาฆะ" เป็ นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคา
ว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญ เดือน ๓ วัน
                       ้
มาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่า เดือน ๓ แต่ถาปี ใดมีเดือน
อธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็ น
วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๔ เป็ นวันสาคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธ
           ี
ศาสนา คือวันที่มการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธ
ศาสนา ที่เรี ยกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็ นวันที่พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์ แก่พระสงฆ์
               ั
สาวกเป็ นครั้งแรก ณ เวฬุวนวิหารกรุ งราชคฤห์เพื่อให้
                ั
พระสงฆ์นาไปประพฤติปฏิบติ เพื่อจะยังพระพุทธศาสนาให้
เจริ ญรุ่ งเรื องต่อไป
        ั              ็
 การปฏิบติตนสาหรับพุทธศาสนาในวันนี้กคือ การทาบุญ
                 ั
ตักบาตรในตอนเช้า หรื อไม่ก็จดหาอาหารคาวหวานไป
            ั
ทาบุญฟังเทศน์ที่วด ตอนบ่ายฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา
ในตอนกลางคืน จะพากันนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปที่วดเพื่อ ั
ชุมนุมกันทาพิธีเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ พร้อมกับ
พระภิกษุสงฆ์โดยเจ้าอาวาสจะนาว่า นะโม ๓ จบ จากนั้น
            วันโกน -วันพระ           กล่าวคา ถวาย ดอกไม้ธูปเทียน ทุกคนว่าตาม จบแล้วเดิน
     คือ วันขึ้น ๗ ค่า กับ ๑๔ ค่า และแรม ๗ ค่า กับ   เวียนขวา ตลอดเวลาให้ระลึกถึง พระพุทธคุณ พระ
แรม ๑๔ ค่า ของทุก เดือน ( หรื อ แรม ๑๓ ค่า หากตรง กับ    ธรรมคุณ พระสังฆคุณ จนครบ ๓ รอบ แล้วนาดอกไม้ ธูป
เดือนขาด ) ซึ่งเป็ นวันก่อนวันพระ ๑ วัน           เทียนไปปักบูชาตามที่ทางวัด เตรี ยมไว้ เป็ นอันเสร็ จพิธี
     วันพระ หรื อ วันธรรมสวนะ คือ วันขึ้น ๘ ค่า กับ                   ิ
                                   กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัตในวันมาฆบูชา
๑๕ ค่า และ แรม ๘ ค่า กับ แรม ๑๕ ค่า ของทุกเดือน (หาก       ๑. ทาบุญใส่บาตร
ตรงกับเดือนขาด อาจเป็ น แรม ๑๔ ค่า )                       ั
                                 ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
ประวัติความเป็ นมา ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ได้                ั
                                 ๓. ไปเวียนเทียนที่วด
เข้าเฝ้ าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกราบทูลว่า นักบวช        ๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรื อนและสถานที่
         ั
ศาสนาอื่นมีวนประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรม คาสัง     ่
สอนในศาสนาของเขา แต่ว่าศาสนาพุทธยังไม่มี พระพุทธ
องค์จึงทรงอนุญาติให้ภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาและ แสดง
ธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน ๘ ค่า ๑๔ ค่า และ๑๕ค่า
พุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็ นวัน ธรรมสาวนะ
๑. ทาบุญใส่บาตร
           ั
๒. ไปวัดเพื่อปฏิบติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
๓. ไปเวียนเทียนที่วด   ั
๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรื อนและสถานที่ราชการ
           วันวิสาขบูชา                              ิ
                                  กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัตในวันออกพรรษา
                                                   ู้
                                ๑. ทาบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผล่วงลับ
     วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน               ั
                                ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
วิสาขะ คือวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๖ (ถ้าเป็ นปี ที่มีอธิกมาส ก็  ๓. ร่ วมกุศลธรรม "ตักบาตรเทโว"
เลื่อนออกไปเป็ นวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๗) ในวันนี้ได้มี     ๔. ปัดกวาดบ้านเรื อนให้สะอาด ประดับธงชาติตาม
เหตุการณ์ที่สาคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ๓ ประการ คือ       อาคารบ้านเรื อนและสถานที่ราชการและ ประดับธงชาติ
๑. เป็ นวันประสูติ                       และธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สาคัญทาง
๒. เป็ นวันตรัสรู้                       พระพุทธศาสนา
๓. เป็ นวันปริ นิพพาน                                          ั
                                ๕. ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วด ควรจัด
ด้วยเหตุตามที่กล่าวมา วันวิสาขบูชาจึงถือว่าเป็ นวันสาคัญ    ให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรื อ บรรยายธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเมื่อถึงวันเช่นนี้ พุทธศาสนิกชนถ้วน
               ้
หน้าทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตผูมีจิตศรัทธาเลื่อมใส จึง
พร้อมใจกันน้อมราลึกถึงพระพุทธเจ้า ประกอบพิธีบูชา
            ั
ด้วยอามิสบูชาและปฏิบติบูชาด้วยความเคารพเป็ นอย่างยิง    ่
การบูชาอันเนื่องด้วยวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ดังกล่าวมาก็ควรที่จะกล่าวประวัติไว้เพื่อเป็ นการเจริ ญ
ศรัทธา ความเชื่อและปสาทะความเลื่อมใสต่อไป


                                         การตักบาตรเทโว
                               ประสู ติ
            วันออกพรรษา
                             พระพุทธเจ้า ผูเ้ ป็ นพระศาสดาเอกของโลก เมื่อครั้งที่
      คือวันสิ้นสุดระยะการจาพรรษา หรื อออกจากการ
                                  ั        ั
                             พระองค์ยงเป็ นพระโพธิสตว์ได้ทรงกระทาบุญญาธิการไว้
  ่
อยูประจาที่ในฤดูฝนซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๑ วัน
                             ในสานักของพระพุทธเจ้า ๒๔ พระองค์ มีพระพุทธเจ้าทรง
ออกพรรษานี้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวารณา" คา
                             พระนาม ทีปังกรเป็ นต้นมาถึง ๔ อสงไขย ยิงด้วยแสนกัลป์
                                                 ่
ว่า"ปวารณา"แปลว่า "อนุญาต" หรื อ "ยอมให้" คือ เป็ น
                             จนได้รับพยากรณ์จากสานักของพระพุทธเจ้าทั้ง ๒๔
                 ้
วันที่เปิ ดโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ดวยกัน ว่ากล่าวตักเตือน
                                   ั
                             พระองค์น้ นว่า "จะได้เป็ นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโค
          ิ
กันได้ ในข้อที่ผดพลั้งล่วงเกินระหว่างที่จาพรรษาอยู่
                             ดม
ด้วยกัน ในวันออกพรรษานี้กิจที่ชาวบ้านมักจะกระทาก็คือ
                             พระพุทธองค์ได้ทรงกระทาอภินิหารแทบเบื้องยุคลบาท
การบาเพ็ญกุศล เช่น ทาบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน
                             ของพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า ทีปังกร ด้วยความวิริยะ
         ั
ไปบูชาพระที่วด และฟังพระธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธ
                             อุตสาหะ ได้บาเพ็ญบารมีและพิจารณาถึงพุทธการกธรรม
               ็
นิยมนาไปใส่บาตรในวันนี้กคือ ข้าวต้ม มัดไต้ และข้าวต้ม
                             มาโดยลาดับตราบจนถึงอัตภาพเป็ นพระเวสสันดรอันเป็ น
ลูกโยน และการร่ วมกุศลกรรมการ "ตักบาตรเทโว" คาว่า
                             พระชาติสุดท้ายที่พระองค์ได้ทรงบาเพ็ญทานบารมี
"เทโว" ย่อมาจาก"เทโวโรหน" แปลว่าการเสด็จจากเท
วโลกการตักบาตรเทโว จึงเป็ นการระลึกถึงวันที่ พระพุทธ
องค์เสด็จกลับจากการโปรด พระพุทธมารดาในเทวโลก
ประเพณี การทาบุญกุศล เนื่องในวันออกพรรษานี้ ทุกวัด
ในประเทศไทย ก็มีพิธีเหมือนกันหมด จะผิดกันก็เพียงแต่
                ั
สถานที่ ที่สมมติว่าเป็ นสวรรค์ช้นดาวดึงส์ เท่านั้น
   ตรัสรู้                        เดือน ๘ ไปจนถึงกลางเดือน ๑๑ ห้ามมิให้เที่ยวสัญจรไปมา
พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงตรัสรู้สจจธรรม ๔
                      ั        นับว่าวันเข้าพรรษาเป็ นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชน จะได้
ประการ หรื อที่เรี ยกว่า "อริ ยสัจ ๔ ประการ" ซึ่งเป็ นของ         ั
                              ประพฤติปฏิบติตนในกรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้น
จริ งอย่างประเสริ ฐที่สุด ที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้ชอบได้   ยิงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
                               ่
โดยพระองค์เองที่โคนต้นโพธิ์อสสัตถพฤกษ์ ณ ตาบลอุรุ
                  ั                ๑. ทาบุญใส่บาตร
เวลาเสนานิคม แขวงเมืองพาราณสี โดยไม่มีใครเป็ นครู                  ั
                                  ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
อาจารย์สงสอนมาก่อนเลย
     ั่                                      ั
                                  ๓. ไปเวียนเทียนที่วด
การตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระสัมมาสัม            ๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรื อนและสถานที่
พุทธเจ้า ที่โคนต้นโพธิ์อสสัตถพฤกษ์ ณ ตาบลอุรุเวลา
            ั                  ราชการ
เสนานิคม แขวงเมืองพาราณสี ในวันเพ็ญเดือน ๖ นั้น เป็ น
                           ั
วันที่ชาวโลกได้บุคคลที่สาคัญที่สุดของโลก เพราะเหตุน้ น
วันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็ นวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา
           วันเข้ าพรรษา
     จากที่เกิดวันเข้าพรรษา เนื่องจากพระพุทธองค์
                 ่
ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์อยูจาพรรษา เหตุเพราะ
สมัยก่อนฝนตกชุก การเดินทางสัญจรไปมาก็ไม่สะดวก
อีกทั้งไปเหยียบต้นข้าวของชาวบ้าน ในสมัยที่พระพุทธ
องค์ได้ตรัสรู้แล้ว และได้ให้พระภิกษุสงฆ์ออกไปตาม
                     ู้
เขตต่าง ๆ เพื่อประกาศพระศาสนา จนมีผขออุปสมบท
มากขึ้น จึงทาให้มีพระภิกษุสงฆ์ออกไปเผยแพร่ พระ
ศาสนากันมากขึ้น แม้ในฤดูฝนก็มิได้หยุดพัก การ
เดินทางก็ไม่สะดวก ทั้งยังเหยียบข้าวกล้าให้เกิดความ
         ั
เสียหาย ทาให้สตว์เล็กน้อยตาย ประชาชนจึงพากันติ
เตียนว่า "ไฉนเล่า พระสมณศากยบุตรจึงเที่ยวไปมาอยู่
ทุกฤดูกาล เหยียบข้าวกล้าและติณชาติให้ได้รับความ
          ั             ์
เสียหาย ทาให้สตว์เล็กน้อยตาย พวกเดียรถียและปริ พ
พาชกเสียอีกยังพากันหยุดพักในฤดูฝน ถึงนกยังรู้จกทาั
รังที่กาบังฝนของตน" พระพุทธองค์ได้ทรงสดับคานั้น
แล้ว จึงทรงบัญญัติเป็ นธรรมเนียมให้พระสงฆ์อยูจา่
                    ั
พรรษาตลอด ๓ เดือนในฤดูฝน ตั้งแต่วนแรม ๑ ค่า
                            พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู ้
   ปรินิพพาน                         ิ
                            การปฏิบัตในวันอัฐมีบูชา
     การเสด็จดับขันธปริ นิพพานของพระพุทธเจ้า ผู้
เป็ นเอกอัครมหาบุรุษที่สาคัญที่สุดของโลก ก็เป็ น     ๑.ทาบุญใส่บาตร
ความสาคัญอย่างยิง เพราะเป็ นการสูญเสียครั้งยิงใหญ่
          ่             ่              ั
                             ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบติธรรม และฟังพระธรรม
เป็ นการดับสลายไปแห่งดวงตาของโลกชัวนิจนิรันดร์      เทศนา
                     ่
เป็ นเหตุให้หมู่ประชาต้องโศกเศร้าอาลัยถึงด้วยความ              ั
                             ๓. ไปเวียนเทียนที่วด
เสียดายในพระพุทธองค์ผเู้ ป็ นดวงตาอันยิงใหญ่ของ     ๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรื อนและ
                    ่
ชาวโลก ในวันวิสาขบูชา อันเป็ นวันสาคัญในทาง       สถานที่ราชการ
พระพุทธศาสนาซึ่งเวียนมาบรรจบครบรอบปี ก็จกไม่  ั
ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ และได้ชื่อว่ากระทาการ
สักการะบูชาพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ด้วยการบูชาอย่างยิง คือ บูชาด้วยการ
              ่
       ั
ประพฤติปฏิบติตามธรรมสมควรแก่ธรรม
        ั
    การปฏิบติตามพระพุทธประสงค์อย่างแท้จริ ง
๑. ทาบุญใส่บาตร
           ั
๒. ไปวัดเพื่อปฏิบติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
๓. ไปเวียนเทียนที่วด  ั
๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรื อน
            วันอัฐมีบูชา
ความหมาย
เนื่องด้วยอัฐมีคือวันแรม ๘ ค่า แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖)
เป็ นวันที่ถือกันว่าตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ
                       ้ี
เมื่อถึงวันนี้แล้ว พุทธศาสนิกชนบางส่วน ผูมความเคารพ
อย่างแรงกล้าในพระพุทธองค์ มักนิยมประกอบพิธีบูชา ณ
ปูชนียสถานนั้นๆ วันนี้จึงเรี ยกว่า “วันอัฐมีบูชา” เป็ นวันที่
มีเหตุการณ์สาคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็ นวันที่ตรงกับ
วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรี ระ เป็ นวันที่ชาวพุทธต้อง
วิปโยคและสูญเสียพระบรมสรี ระแห่งองค์พระบรม
ศาสดา ซึ่งเป็ นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิง และเป็ นวันควร
                     ่
แสดงธรรมสังเวช และระลึกถึงพระพุทธคุณให้สาเร็ จเป็ น
พุทธานุสสติภาวนามัยกุศล


                                การเสด็จดับขันธปริ นิพพานของพระพุทธเจ้า
           วันอาสาฬหบูชา                      ิ
                                  การปฏิบัตในวันอาสาฬหบูชา
     เป็ นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้    ๑. ทาบุญใส่บาตร
แสดง พระปฐมเทศนา หรื อการแสดง พระธรรมครั้งแรก                  ั
                               ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบติธรรม และฟังพระธรรมเทศนา
หลังจากที่ตรัสรู้ได้ ๒ เดือน เป็ นวันที่เริ่ มประดิษฐาน   ๓. ไปเวียนเทียนที่วด ั
พระพุทธศาสนาเนื่องจากมีองค์ประกอบของ พระรัตนตรัย       ๔. ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรื อนและสถานที่ราชการ
ครบถ้วนคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เหตุการณ์น้ ี
เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่า)
เดือน ๘ ดวงจันทร์ เสวยมาฆฤกษ์
การแสดงพระปฐมเทศนา ได้ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย ์ ณ ป่ า
อิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ปัจจุบนคือสาร  ั
นาถ เมืองพาราณสี พระธรรมที่แสดงคือ ธัมมจักกัปปวัต
ตนสูตร เมื่อเทศนาจบ พระโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย ์
  ้
ผูประกอบด้วย พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ
พระมหานาม และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม มี
ความเห็นแจ้งชัดว่า
ย กิํฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺ ต นิโรธธมฺมนฺ ติ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็ นธรรมดา สิ่งใดสิ่งนั้นย่อมดับไป
เป็ นธรรมดา

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:94
posted:2/10/2011
language:Thai
pages:12