Borang Keluar Negara

Document Sample
Borang Keluar Negara Powered By Docstoc
					                                                                            Lampiran A

                     BORANG PERMOHONAN KELUAR NEGARA DAN KEMUDAHAN PERLINDUNGAN
                      INSURAN KESIHATAN DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN
                            (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan Tahun 2004)

1.  Butiran Diri Pegawai


   (i)  Nama Pegawai                               (ii) Jawatan


   (iii) No Kad Pengenalan                            (iv) No Paspot Antarabangsa

   (v) Alamat Jabatan dan No telefon                       (vi) Alamat Rumah dan No Telefon
      SK SUNGAI BULOH,
      47000 SUNGAI BULOH,
      SELANGOR
      03-61561669


2.  Butir Lawatan

   (i) Negara dilawati         INDONESIA                 (ii) Tujuan Lawatan        MELANCONG

   (iii) Jika Negara Komunis / Taiwan, nyatakan rujukan surat kelulusan Kementerian
      Keselamatan Dalam Negeri / Kementerian Luar Negeri sekiranya telah diperoleh                     TIADA


   (iv) Tarikh lawatan dari  11 APRIL 2011          tarikh bertolah dari Malaysia hingga  13 APRIL 2011      tiba di Malaysia


   (v) Jumlah hari lawatan       3        hari

3.  Permohonan Pegawai
   Saya mengaku bahawa maklumat di 1 dan 2 di atas adalah benar dan memohon untuk ke luar Negara   Tarikh : 10 FEBRUARI 2011                       FARIDAH BINTI MAJID                  ____________________
                                          Nama penuh                      Tandatangan4.  Keperluan Ketua Jabatan
   Permohonan ke luar Negara diluluskan / tidak diluluskan   Tarikh : __________________                      ______________________                 ____________________
                                         Nama penuh                   Tandatangan dan Cop Jabatan5.  Permohonan Kemudahan Perlindungan Insuran Kesihatan (jika pegawai belum menggunakan kemudahan perlindungan Insuran kesihatan dalam tahun ini)

   Saya ingin memohon kemudahan perlindungan insuran kesihatan maklumat berkaitan permohonan kemudahan perlindungan Insuran adalah seperti berikut:

   (a) Butiran Diri Waris

   (i) Nama waris     HASMAWATI
                                                (iv) Alamat Rumah dan No Telefon
   (ii) No Kad Pengenalan          730912-06-5234
                                                  D 980 TAMAN CHERAS UTAMA
                                                  56000 CHERAS
   (iii) Hubungan dengan pegawai      KAKAK
                                                  KUALA LUMPUR
                                                  013-3674833
   (b)  Sila kemukakan tuntutan premium insurans kesihatan kepada alamat di bawah


                           SK SUNGAI BULOH,
                          47000 SUNGAI BULOH,
                             SELANGOR.
                                                                                 Lampiran B

                           BORANG PERUBAHAN TARIKH / NEGARA ATAU PEMBATALAN
                           PERMOHONAN POLISI PERLINDUNGAN INSURAN KESIHATAN
                           BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN
                             (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8, Tahun 2004)

Sila Isikan perengan 2 jika mengubah tarikh / Negara atau perenggan 3 jika
Membatalkan urusan ke Luar Negara

1.    Butiran Diri Pegawai
2.
     (i) Nama Pegawai


     (ii) Jawatan


     (iii) No Kad Pengenalan


     (iv) Alamat Jabatan dan No Telefon
3.    Perubahan Tarikh / Negara
4.
     (a) Butiran Lawatan Lama

        (i) Negara dilawati


        (ii) Tarikh Lawatan dari        tarikh bertolak dari Malaysia hingga           tiba di Malaysia


        (iii) Jumlah hari lawatan            hari


     (b) Butiran Lawatan Baru

        (i)  Negara dilawati


        (ii) Tarikh Lawatan dari        tarikh bertolak dari Malaysia hingga           tiba di Malaysia


        (iii) Jumlah hari lawatan             hari


     Saya mengaku bahawa maklumat di a dan 2 di atas adalah benar


     Tarikh : ______________                       _____________________                   ____________________
                                           Nama penuh                        Tandatangan


5.    Pembatalan permohonan / Polisi Perlindungan Insuran Kesihatan (sila tandakan √ di mana berkenaan)
     Saya ingin membatalkan


     (i)       Permohonan perlindungan Insuran kesihatan kepada pegawai Perkhidan Awam yang berada di luar Negara atas urusan Persendirian (sekiranya polisi
             belum dikeluarkan) atau


     (ii)      Polisi perlindungan Insuran kesihatan kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar Negara atas urusan Persendirian No Sijil :
     Tarikh : _______________                      ___________________________                 ____________________
                                          Nama penuh                        Tandatangan
                                         Lampiran C

             SENARAI PERJALANAN KE LUAR NEGARA
               ATAS URUSAN PERSENDIRIAN
             KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


BIL  NAMA PENUH  JAWATAN &   NO KAD    NEGARA YANG   TUJUAN   TEMPOH  CATATAN
           GRED   PENGENALAN    DILAWATI   LAWATAN
          JAWATAN

1.   FARIDAH   PPPBS           INDONESIA   MELANCONG  3 HARI
          DGA 29
                                              LAMPIRAN A

               Menghadiri Persidangan, Seminar, Lawatan rasmi
                dan Lawatan Persendirian Ke Luar Negara
                 (Borang Mengikut Keperluan Surat
                  Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 1984)


(a)  Nama Persidangan / Seminar / Lawatan Rasmi : ______________________________________
   (sertakan surat jemputan / Tawaran)

(b)  Tempat hendak diadakan : JOGYARKARTA, INDONESIA

(c)  Tujuan : LAWATAN PERSENDIRIAN

(d)  Tempoh : Dari    11 April 2011    hingga  13 April 2011

(e)  (i) Bilangan Peserta                 1 Orang

   (ii) Nama Ketua Rombongan / Ketua          Tiada


   (iii) Keterangan Pemohon / peserta

       NAMA           JAWATAN     NO. KAD PENGENALAN         NO. JPS


     FARIDAH           PPPBS DGA 29

         Tempat Bertugas

SK SUNGAI BULOH,                          …………………………..
47000 SUNGAI BULOH,                         Tandatangan Pemohon
SELANGOR.

   (iv)  Sebutkan sama ada pegawai-pegawai
       Kedutaan Malaysia di Negara tempat    Tiada
       Persidangan / Seminar / Lawatan
       Rasmi diadakan akan menyertai
       persidangan itu. Sekiranya menyertai
       nyatakan mengapa kehadiran
       pegawai-pegawai daripada Negara
       ini diperlukan.

(f)  Kekerapan menghadiri Persidangan / Seminar
   / Lawatan Rasmi dalam setahun.          Tiada

(g)  Perbenlanjaan dibiayai oleh :           Sendiri

(h)  Jika perbelanjaan dibiayai oleh Kerajaan,     Tambang     : RM Tiada
   kelulusan Perbendaharaan hendaklah
   diperolehi terlebih dahulu dan salinan      Sara Hidup    : RM Tiada
   kelulusan dikembarkan bersama permohonan
   ini. Sila nyatakan butiran perbelanjaan.     Penginapan    : RM Tiada

                            Lain-lain    : RM Tiada
(i)  Faedah (immediate) kepada negara         Tiada

(i)  Kelulusan Kementerian Hal Ehwal Dalam       Tiada
   Negeri dan Kementerian Luar Negeri (Jika
   Persidangan / Seminar / Lawatan Rasmi itu
   diadakan di Negara Komunis, Sosoalis dan
   Negara terhad)


(k)  Beberapa kali pegawai di e (iii) telah menghadiri Persidangan / Seminar / Lawatan Rasmi itu
   diadakan di Negara:

   (i)  Tahun ini ( 20 ____ )     _______ kali

       a.   Tujuan :        _______________________________________

          Tempat :        _______________________________________

          Tempoh :        _______________________________________

       b.   Tujuan :        _______________________________________

          Tempat :        _______________________________________

          Tempoh :        _______________________________________

       c. Jika lebih dari 2 kali, dan pegawai yang terlibat lebih dari seorang sila gunakan
        lampiran tambahan.

   (ii)  Tahun ini ( 20 ____ )     _______ kali

       a.   Tujuan :        _______________________________________

          Tempat :        _______________________________________

          Tempoh :        _______________________________________

       b.   Tujuan :        _______________________________________

          Tempat :        _______________________________________

          Tempoh :        _______________________________________

       d. Jika lebih dari 2 kali, dan pegawai yang terlibat lebih dari seorang sila gunakan
        lampiran tambahan.
(l)  Ulasan Ketua Jabatan : ____________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________   Tarikh : ____________________           ____________________________
                              Tandatangan dan Cop Rasmi
                                 Ketua Jabatan


(l)  Ulasan Ketua Perkhidmatan : _______________________________________________________

   _______________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________   Tarikh : ____________________           ____________________________
                              Tandatangan dan Cop Rasmi
                                 Ketua Jabatan

(l)  Ulasan Ketua Setiausah : __________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________
   Tarikh : ____________________           ____________________________
                              Tandatangan dan Cop Rasmi
                                  Ketua Jabatan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7341
posted:2/10/2011
language:Indonesian
pages:7
Description: Borang Permohonan ke Luar Negara