Sceid_MA_NuaGhaeilge

Document Sample
Sceid_MA_NuaGhaeilge Powered By Docstoc
					                                            09/02/2011
          Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas
          Éireann agus na Teangeolaíochta
              An Nua-Ghaeilge

             MA sa Nua-Ghaeilge

                   2009-10
Seim I      7.9.08 – 27.11.09         Téarma 1    7.9.0 – 27.11.09
Seim II     18.1.10 – 23.4.10         Téarma 2    18.1.10 – 5.3.10
                          Téarma 3    22.3.10 – 23.4.10
Ceann na Nua-Ghaeilge:    An Dr Caoimhín Mac Giolla Léith B208
Ceann Bliana:         An tOllamh Máire Ní Annracháin C217
Rúnaíocht:          Kathleen Clune, Seomra C216                     Suíomh lín:
               http://www.ucd.ie/icsifl/index.html
                                                1
                                               09/02/2011MA sa Nua-Ghaeilge
(Cúrsa Bliana) 2009-10Eolas ginearálta

  Cúrsa lánaimseartha: c. 6 uair léachtaí in aghaidh na seachtaine i ngach seimeastar, mar aon
  le taighde agus scríobh a leanfaidh go dtí 25 Lúnasa 2010;

  Beidh ort eolas a chur ar mhodhanna taighde, agus obair scríofa a chur ar fáil de réir mar a
  iarrfar.

  Beidh ort freastal ar sheimineáir iarchéime a chuirfear ar fáil, agus cuntas ar do chuid taighde
  féin a chur i láthair an tseimineáir sa dara seimeastar.


Scrúduithe agus Miontráchtas

  5 nó 10 creidiúint ag dul do gach modúl idir thastáil leanúnach agus scrúduithe. 90 creidiúint
  ar fad le déanamh.

  Miontráchtas nó Tionscnamh Taighde: tá rogha idir miontráchtas (12,000-15,000 focal) nó
  tionscnamh taighde.

  Is fiú 30 creidiúint (33.3% de na marcanna iomlána) é an miontráchtas nó tionscnamh
  taighde. Ní féidir pas a bhaint amach i scrúdú na céime gan pas a fháil sa
  mhiontráchtas/tionscnamh taighde.
                                                   2
                                                           09/02/2011

                                                       DRÉACHT /31.08.09
           Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta


                        MA sa Nua-Ghaeilge
                             Sceideal 2009-10
                       90 creidiúint san iomlán
Seimeastar 1

IR 40030     Teanga na Gaeilge IV – [CO] An tOllamh Máire      10 creid.  Dé Luain: 5.00-7.00 p.m. Seomra F104
CORE           Ní Annracháin

         Dhá mhodúl as:
IR 40190     Ceird na Scríbhneoireachta –[CO] Aingeal de      10 creid.  Dé Máirt: 4.00-600 p.m. Seomra A106
         Búrca
                                 *
IR 40380     Stair na Meán Gaeilge: cúlra & comhthéacs       10 creid.  Déardaoin: 4.00-6.00 p.m. Seomra G106
                 [CO] Regina Uí Chollatáin

IR 40050     Scéalta Fiannaíochta – [CO] An Dr Caoimhín       10 creid.  Dé Máirt 4.00-5.00 Seomra G105A
             Breatnach                          Déardaoin 12.00-1.00 Seomra G106

IR 40270     An Dioscúrsa Baineann – [CO]Meidhbhín Ní        10 creid.  Dé Céadaoin 4.00-6.00 Seomra A316
             Úrdail

    Is féidir modúl ar ábhar eile a roghnú, a bhainfeadh le sainspéis acadúil an mhic léinn, in ionad modúil amháin
    de na modúil roghnacha thuas. Chuige seo ní mór cead a lorg roimh ré ó Stiúrthóir an MA nó ó Cheann na
    Nua-Ghaeilge.

Seimeastar II
IR 40300     Scileanna Taighde [CO] An Dr Máire Ní Chiosáin 5 creid.       Dé Luain 5.00-7.00 Seomra B204

         Modúl amháin (nach bhfuil déanta agat cheana) acu seo
IR 30120     Litríocht na Gaeilge Clasaicí – [CO] An Dr M. Ní 5 creid.      Dé Máirt, 11.00 D106X; Déard. 12.00
              Úrdail                           F102

IR 30090     Teangeolaíocht na Gaeilge – [CO] An Dr         5 creid.   Déardaoin 1.00 Seomra C214; Dé hAoine
            Diarmuid Ó Sé                         2.00: C108

IR 30100     Scéalta Rómánsacha – [CO] An Dr Caoimhín        5 creid.   Dé Máirt 12.00 Seomra L504; Déard.
             Breatnach                          11.00 Seomra A316

EMIR 30070    Sean-Ghaeilge [CO] An tOllamh Patricia Kelly      5 creid.   Dé Máirt 10.00 Seomra C214; Déard.
                                           10.00: A109
         Dhá mhodúl as:
IR 40160     Nualitríocht Ghaeilge na hAlban – [CO] An       10 creid.  Dé Céadaoin 4.00-6.00 Seomra D108
              tOllamh Máire Ní Annracháin


*
 Má roghnaíonn tú an modúl seo beidh ort IR 40320 - Saoréisteacht sa Teanglann a dhéanamh freisin chun 5 chreidiúint eile a
bhaint amach, agus ní bheidh cead agat IR 40170 – Tionscnamh Taighde sa Teanglann a dhéanamh i Seim. 2.

                                                               3
                                                     09/02/2011

IR 40200   An Nualitríocht ó 1900 i leith –[CO] An Dr C.Mac  10 creid.  Dé Máirt 4.00-6.00 Seomra F104
           Giolla Léith

IR 40120   Scileanna Aistriúcháin – [CO} An Dr Diarmuid Ó   10 creid.  Dé Máirt 4.00-6.00 Seomra F104
           Sé

IR 40170   Tionscnamh taighde sa Teanglann          10 creid.  Le socrú leis an gcomhordaitheoir


IR 40080 - Tráchtas MA (bliain iomlán)              30 creidiúint
                                                         4
                                                       09/02/2011
                Aonaid agus Téacsleabhair / MA sa Nua-Ghaeilge


IR 40300   Scileanna Taighde
       Tá Máire Ní Chiosáin ag plé leis agus ina bhun.
       (5 creidiúint)


IR 40030   Teanga na Gaeilge IV - core
       Téacsleabhair: Mac Congáil, Nollaig, Leabhar Gramadaí Gaeilge.
       (10 creidiúint)


Dhá mhodúl le roghnú as IR 40190, IR 40290, IR 40050, IR 40270

IR 40190   Ceird na Scríbhneoireachta
       Cleachtadh ar scríbhneoireacht chruthaitheach agus fheidhmeach na Gaeilge
       (10 creidiúint)

IR 40290   Stair na Meán Gaeilge: Cúlra agus Comhthéacs
       Déanfar staidéar ar ghné stairiúil na meán Gaeilge ar dhá leibhéal sa mhodúl seo - a) staidéar criticiúil
       ar chúlra stairiúil na meán Gaeilge trí chéile ó 1795 anuas go dtí an lá atá inniu ann agus b)anailís
       chriticiúil ar chomhthéacs na gcláracha staire Gaeilge agus an léargas a fhaightear ar imeachtaí
       staire ar leith i gcomhthéacs ruibricí na meán Gaeilge. (5 creidiúint)

IR 40050   Scéalta Fiannaíochta
       Déanfar dianstaidéar ar théacsanna éagsúla próis a scríobhadh sa tréimhse 1300-1900. Pléifear
       teanga agus ábhar na dtéacsanna.
       Téacsleabhar: O'Rahilly, C. (eag.), Cath Finntrágha.
       Cuirfear cóipeanna de théacsanna eile ar fáil le linn an chúrsa.

IR 40270   An Dioscúrsa Baineann
       Staidéar ar dhánta a thugann léargas ar bhunriachtanais an duine aonair, go háirithe ar riachtanais na
       mban, i bpobal na hÉireann san ochtú céad déag;
       Staidéar faoi leith ar sholaoidí den agallamh fileata agus den dearbhú i bhfilíocht na Gaeilge;
       Mionléamh ar Cúirt an Mheán Oíche Bhriain Merriman fara téacsaí eile;
       Staidéar a fhriotal na ndánta féin d'fhonn teacht i ngiorracht éigin d'aigne na bhfilí a chum iad;
       Trácht a dhéanamh ar na fadhbanna sóisialta ba chás leis na filí san am úd;
       Trácht a dhéanamh ar mhacallaí téamúla agus ar mhacallaí teanga na ndánta.


Modúl amháin (nach bhfuil déanta agat cheana) le roghnú astu seo: IR 30120, IR 30090, IR 30100, EMIR 30070

IR 30120   Litríocht na Gaeilge Clasaicí
          Staidéar ar chomhthéacs cultúrtha shaothrú na litríochta (prós agus filíocht) i ré na Gaeilge
          Clasaicí (1200-1650), i.e. na haicmí léinn, gnó an fhile, cineálacha liteartha, lámhscríbhinní móra
          Staidéar ar dhéantús liteartha na tréimshe ó 1200 go dtí 1650 bunaithe ar shaothair filíochta
          agus próis faoi leith

IR 30090   Teangeolaíocht na Gaeilge
       Déanfar staidéar teangeolaíoch ar an nGaeilge labhartha sa mhodúl seo. Tabharfar eolas bunúsach ar
       an bhfoghraíocht do na mic léinn ar dtús: na baill cainte, déanamh na bhfoghar (fuaimeanna), an Aibítir
       Idirnáisiúnta Foghraíochta, córas fuaimeanna na Gaeilge. Ansin díreofar ar an staidéar atá déanta ar
       Ghaeilge na Gaeltachta le breis is céad bliain anuas. Sa chéad áit léireofar na slite inar bailíodh eolas
       faoin nGaeilge labhartha: Atlas Wagner, leabhair faoin gcineál Gaeilge a labhartar i gceantair faoi leith.
       Féachfar ar na tréithe teanga a dhéanann na canúintí a dheighilt óna chéile: suíomh na béime san
       fhocal, pé acu a ndeirtear 'bhíos' nó 'bhí mé' etc.

IR 30100   Scéalta Rómánsacha 1300-1800

                                                           5
                                                     09/02/2011

         Plé ginearálta ar Scéalta Rómánsacha na Gaeilge. Mionphlé ar theanga, ábhar, cúlra agus
         comhthéacs scéalta áirithe, mar shampla, Oidheadh Chloinne Lir. Cuid lárnach den chúrsa seo ná an
         mionléamh téacsúil a dhéanfar ar an scéal seo agus scéalta eile. Cuirfear na téacsanna a bheidh á
         léamh ar fáil le linn an chúrsa.

EMIR 30100    An tSean-Ghaeilge


Dhá mhodúl le roghnú as IR 40160, IR 40200, IR 40120, IR 40170

IR 40160     Nualitríocht Ghaeilge na hAlban

IR 40200     An Nualitríocht ó 1900 i leith

IR 40120     Scileanna Aistriúcháin
         Bunús an aistriúcháin ghairmiúil agus plé ar na modhanna oibre agus
         leis na fadhbanna a bhaineann leis an aistriúchán liteartha agus teicniúil.
         (10 creidiúint)

IR 40170     Tionscnamh taighde sa Teanglann


Tráchtas: 30 creidiúint
Iomlán : 90 creidiúint


Ceann na Nua-Ghaeilge             An Dr Caoimhín Mac Giolla Léith – B208
Stiúrthóir staidéir iarchéime         An tOllamh Máire Ní Annracháín

Seoltaí ríomhphoist na foirne:

Breatnach, An Dr Caoimhín- Seomra B211                 Caoimhin.breatnach@ucd.ie
Ní Annracháin, An tOllamh Máire , Seomra C217              Maire.niannrachain@ucd.ie
Mac Giolla Léith, An Dr Caoimhín - Seomra B208             Caoimhin.macgiollaleith@ucd.ie
Ní Dhuinn, MA, Eimhear, Stiúrthóir Teanglainne - B206A         Eimhear.nidhuinn@ucd.ie
Ní Mhaolagáin, MA, Siobhán, Cúntóir Teanga, Seomra B206         Nimhaolagain.siobhan@ucd.ie
Ní Úrdail, An Dr Meidhbhín - Seomra A202                Meidhbhin.niurdail@ucd.ie
Ní Dhuinn, Siún Seomra B203                       Siun.nidhuinn@ucd.ie
Ó Sé, An Dr Diarmuid - Seomra C205                   diarmuid.ose@ucd.ie
Uí Chollatáin, An Dr Regina - Seomra B212                regina.uichollatain@ucd.ie
Clune, Kathleen, Rúnaí na Roinne, Seomra C216              kathleen.clune@ucd.ie
Billings, Cathal, Seomra B203                      Cathal.billings@ucd.ie
Ní Chléirchín, Caitriona, Seomra B203                  Catriona.clerkin@ucd.ie
                                                         6

				
DOCUMENT INFO