Docstoc

andioplomasaghaeilgeb2

Document Sample
andioplomasaghaeilgeb2 Powered By Docstoc
					      An Dioplóma sa Ghaeilge
         Leibhéal B2
Bunaithe ar Chomhchreat Tagartha na hEorpa um
         Theangacha
           Dioplóma sa Ghaeilge (Leibhéal B2)

Réamhrá
Tá Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge ag tairiscint cúrsa Dioplóma sa Ghaeilge B2
thar dhá bhliain (páirtaimseartha) do mhic léinn uile na hOllscoile, d’fhoireann na
hOllscoile agus don phobal i gcoitinne a bhfuil eolas áirithe acu ar an nGaeilge cheana
féin ach nach raibh an deis acu í a úsáid le tamall.

Misean
Tá sé mar chuspóir ag an gcúrsa seo forbairt agus buanú a dhéanamh ar scileanna
teanga an mhic léinn a bhfuil eolas áirithe ar an nGaeilge aige / aici. Déanfar é seo trí
úsáid a bhaint as gníomhaíochtaí cumarsáideacha nuálacha agus úsáidfear ábhar dílis i
gcónaí (is é sin, cláir theilifíse agus raidió, nuachtáin agus eile) ionas go bhfaighidh an
mac léinn léargas ar ghnáthúsáid laethúil na Gaeilge.

Aidhmeanna
   Saibhriú a dheánamh ar na scileanna teanga atá ag an mac léinn cheana féin.
   Forbairt agus leathnú a dheánamh ar na scileanna seo, ionas go mbeidh ar a
   c(h)umas é/í féin a chur in iúl go sásúil i réimse leathan comhthéacsanna.

   Léargas a thabhairt ar ghnáthúsáid laethúil na Gaeilge agus an mac léinn a
   chumasú chun páirt réasúnta gníomhach a ghlacadh i ngnáthchumarsáid
   laethúil ina saol pearsanta agus gairmiúil.

   Cur le tuiscint an mic léinn ar an bhfoghlaim neamhspleách agus ar an
   bpróiseas foghlama teanga agus cur lena c(h)umas na stráitéisí seo a chur i
   bhfeidhm lasmuigh den seomra ranga.

Riachtanais Iontrála
Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine ar shuim leo cur lena gcuid eolais ar an teanga.
Beidh an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine a bhfuil (i) an Dioplóma A2 sa Ghaeilge
bainte amach go sásúil acu nó (ii) a bhfuil eolas áirithe acu ar an teanga cheana féin
(de bharr a dtréimhse scolaíochta in Éirinn, mar shampla). Ní mór do gach iarrthóir
Triail Socrúcháin Teanga a sheasamh. Féach thíos.

Líon na Rannpháirtithe
Cuirfear an cúrsa seo ar fáil in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus in ionaid eile
lasmuigh den Ollscoil. Beidh suas le fiche mac léinn ag freastal ar an gcúrsa i ngach
ionad ina reáchtálfar é.

An Cúrsa
Is faoi scáth Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh atá
an cúrsa seo á reáchtáil. Cúrsa páirtaimsearta thar dhá bhliain acadúil atá i gceist. Tá
dhá sheimeastar i mbliain acadúil. Tá 36 uair an chloig de theagasc i ngach
seimeastar. Beidh deis ag an mac léinn freastal ar chúrsaí Gaeilge sa Ghaeltacht
gach bliain.
Ceithre mhodúl atá sa chúrsa seo. Ní mór do gach mac léinn pas a fháil i ngach
modúl chun an Dioplóma a bhaint amach. Is iad na modúil ná:

    Éisteacht agus Labhairt     1 &2      (Bliain 1 agus 2)
    Scríobh agus Léamh       1&2       (Bliain 1 agus 2)


An Córas Measúnachta
Seasfaidh mic léinn an chúrsa scrúdú i labhairt agus i scríobh na Gaeilge ag deireadh
gach bliana.

An Scrúdú Cainte
Déanfar tástáil ar chumas labhartha Gaeilge na n-iarrthóirí trí scrúdú cainte sa chéad
agus sa dara bliain.

An Scrúdú Scríofa
Seasfaidh gach mac léinn scrúdú ag deireadh gach bliana.

Measúnuithe Leanúnacha
I rith gach bliana caithfidh na mic léinn measúnuithe a sheasamh.

Bliain 1: Dhá mheasúnú
Bliain 2: Dhá mheasúnú

Triail Socrúcháin Teanga
Cabhróidh an triail seo linn freastal ar riachtanais teanga an fhoghlaimeora trí
thástáil a dhéanamh ar an leibhéal teanga atá aige/aici. Ceisteanna ilroghnacha
atá sa triail seo agus moltar 20 nóiméad don triail. Cliceáil ar an nasc seo chun
tús a chur leis an Triail Socrúcháin Teanga.

http://www.nuigalway.ie/acadamh/cursai/cursai_dioplomai/triail.html


Tá foirm iarratais do leibhéal B2 ar fáil ón nasc seo:
http://www.acadamh.ie/cursai/cursai_dioplomai/liosta_cursai_dioplomai.html
Tuilleadh Eolais:        Mary Ní Niadh,
                Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
                Ollscoil na hÉireann,
                Gaillimh.

                Fón: 091 495248/091 493061

                Ríomhphost: mary.niniadh@oegaillimh.ie
         Diploma in Irish
           Level B2
Based on the Common European Framework of Reference
         for Languages
             Diploma in Irish (Level B2)
Introduction
Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is offering a two-year part-time Diploma in
Irish (level B2) to all students of the university, to all university staff and to the
general public. This course is suitable for students who have some prior knowledge
of Irish but who may not have had the opportunity to use it for some time.

Mission
The mission of this course is to develop and foster language skills of students who
have prior knowledge of Irish.    This will be achieved through innovative
communicative activities and by the use of authentic materials (i.e. television and
radio programmes, newspapers, etc.) so that the student will gain an insight into
everyday usage of the language.

Objectives
  To develop and foster the student’s existing language skills through the use of
   communicative activities thus enabling him/her to communicate in a varied
   range of contexts.

   To provide the student with an insight into everyday usage of the Irish
   language and to enable him/her to take a reasonably active part in
   conversations in both personal and professional situations.

   To increase the student’s awareness of independent learning and of the
   language learning process and to enable him/her to use these outside the
   classroom environment.

Entry Requirements
Applications will be welcomed from students who wish to add to their knowledge of
the Irish language. This course is suitable for (i) people who have successfully
completed the Diploma in Irish A2 or (ii) those who have a prior knowledge of the
language (gained through the Irish educational system, for example).    Each
applicant must do a Language Placement Test. See link below.

Number of Participants
This course will be available in the National University of Ireland, Galway and in
other centres outside of the university. A maximum of 20 students will be accepted in
each centre in which the course is being offered.

The Course
This course is being offered by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, The National
University of Ireland, Galway. The Diploma is delivered part-time over two years.
Each academic year is divided into two semesters. A semester consists of 36 hours of
tuition. Students will have the opportunity to attend courses in the Gaeltacht each
year. The course consists of four modules. Students must successfully complete all
modules to be awarded a Diploma. The four modules are:

    Listening and Speaking    1&2      (Years 1 and 2)
    Writing and Reading      1&2       (Years 1 and 2)
Assessment Procedures
Course participants will sit an oral and written examination at the end of each year.

Oral Examination
Students’ competence in spoken Irish will be tested by oral examination in the first
and second years.


Written Examination
Students will be tested by written examination at the end of the first and second years.


Continuous Assessments
Students will be required to complete assessments during each year of the course.

Year 1:     Two assessments.
Year 2:     Two assessments.

The Language Placement Test
This is a test designed to indicate which level will best suit your language needs
by testing your language level. The questions are multiple-choice and the
suggested time for the test is 20 minutes. Please click on this link to begin the
Language Placement Test.

http://www.nuigalway.ie/acadamh/cursai/cursai_dioplomai/triail.html


An application form for level B is available as a DOC file from the following
link:
http://www.acadamh.ie/cursai/cursai_dioplomai/liosta_cursai_dioplomai.html
Further Information:      Mary Ní Niadh,
                Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge,
                Ollscoil na hÉireann,
                Gaillimh.

                Fón: 091 495248/ 091 493061

                Ríomhphost: mary.niniadh@oegaillimh.ie

				
DOCUMENT INFO