SP-dam_2006 by ashrafp

VIEWS: 24 PAGES: 15

									Systém na správu digitálneho obsahu
       Tender document                     Súťažné podklady
   for procurement of under-threshold           k obstaraniu podprahovej zákazky na
  contract for delivery of digital content        dodávku softvéru na správu digitálneho
      management software                       obsahu

1.General information                   1. Všeobecné informácie
1.1 Description of the subject procured :         1.1 Opis predmetu obstarávania:
Digital Asset Management System -             Systém na správu digitálnych aktív -
Digital Content Management System -            Systém na správu digitálneho obsahu -
Digital Library/Archive Software             Softvér digitálnej knižnice/archívu

This CFP seeks to procure and implement a         Cieľom tejto súťaže je obstarať a implementovať
software solution for managing Slovak National      systém na softvérové riešenie na správu
Library's (SNK) digital content (digital cultural     digitálneho obsahu (digitálnych kultúrnych objektov)
objects) for the purposes of access, organization     Slovenskej   národnej   knižnice  na   účely
and long-term preservation. Such solutions are      sprístupnenia,  organizovania   a  dlhodobého
known on market as digital asset management        uchovania. Takéto riešenia sú na trhu známe ako
system, digital content management system or       systém na správu digitálnych aktív, systém na
digital library/archive management system It has a    správu digitálneho obsahu alebo softvér na správu
budget available for the beginning of 2 million SKK    digitálnej knižnice/archívu. SNK má k dispozícii
(50.000 EUR). This amount must cover all the fees     rozpočet na začiatok 2 milióny SKK (50.000 EUR).
and taxes, software, installation and implementation   Táto suma musí zahŕňať všetky poplatky a dane,
consulting, licence fees for the period of 2 years    softvér, inštaláciu a implementačné konzultácie,
after the date of installation. The vendor must      poplatky na údržbu a licencie na obdobie 2 roky od
indicate further subsequent recurring software      dátumu inštalácie. Dodávateľ musí uviesť následné
maintenance and licensing fees and prices per       opakujúce sa poplatky na údržbu softvéru a licencie
object for extending the scope of repository or other   na jeden objekt pre rozširovanie rozsahu skladiska
way of calculation of payments for future periods.    alebo iný spôsob výpočtu platieb za budúce
The number of object for the beginning is from tens    obdobia. Počet objektov na začiatok sú desaťtisíce
to hundred thousands, however, this amount will      až stotisíce objektov, ale toto množstvo vzrastie do
grow up to as many as millions of objects after the    výšky miliónov potom, ako sektor kultúrneho
cultural heritage sector adds more content (by      dedičstva pridá viac obsahu (opatreniami na
mass digitisation measures, digitisation of        masovú digitalizáciu, digitalizáciou novín a
newspapers and journals from microforms, public      časopisov z mikroforiem, vstupom verejnosti atď.).
input etc.) The system must be designed for the      Systém musí byť navrhnutý na účely sprístupnenia
purposes of making access to and long-term        a dlhodobého uchovania pôvodne digitálneho a
preservation of born digital and digitised content    digitalizovaného obsahu s dynamickým prepojením
with a dynamic linkage between existing resources     existujúcich zdrojov v systéme tradičného
in the traditional library and information system (that  knižnično-informačného    systému  (ktoré  sú
are linked to physical forms)               prepojené na fyzické formy).

The proposed solution must fulfill all of the       Predložené riešenie musí spĺňať všetky požiadavky
requirements indicated with must, where the        typu musí, pričom uchádzač môže vyhlásiť v rámci
applicant can declare within column 5 (Partially     stĺpca č.5 (Čiastočne splnené alebo Nesplnené
fulfilled or fulfilled with note) that the system will  s poznámkou), že systém splní požiadavku vo
meet the requirement in its higher version in the     vyššej verzii alebo len za určitej podmienky (v
future (under regular maintenance payments) or      rámci bežných platieb za údržbu).
under certain condition.
The score for column 5 will be allocated according    Bodová hodnota do stĺpca č.5 bude prideľovaná
to acceptability (score 1) or unacceptability (score   podľa prijateľnosti -1 (neprijateľnosti-0) riešenia v
0) of the solution for the given item, which will be   príslušnej položke, čo bude posúdené trojčlennou
assessed by a three-member committee nominated      komisiou menovanou Slovenskou národnou
by the Slovak National Library.              knižnicou.
These specifications and the respective vendor      Tieto špecifikácie a príslušné odpovede dodávateľa
answers will be included as a part of the contract    budú zahrnuté ako súčasť zmluvy podpísanej
signed between the vendor and the Slovak National     medzi dodávateľom a Slovenskou národnou
Library and thus will become binding for the vendor.   knižnicou a tým sa pre dodávateľa stanú
Systém na správu digitálneho obsahu                                   2


                             záväznými.

All requests for explanation of issues arising from   Všetky žiadosti o vysvetlenie otázok vyplývajúcich
this tender document shall be sent by the        z týchto súťažných podkladov zašlú uchádzači
applicants in writing to the technical contacts listed  písomne na technické kontakty uvedené nižšie.
below. The responses will be communicated to all     Odpovede budú oznámené všetkým uchádzačom
applicants registered at the procuring entity within 3  evidovaným obstarávateľom do 3 pracovných dní.
business days. Applications for explanation shall be   Žiadosti o vysvetlenie sa podávajú najneskôr 6
submitted no later than 6 business days before the    pracovných dní pred konečným termínom
deadline for bid submission.               predkladania ponúk.
Technical contacts:                   Technické kontakty:
Department of Information Technology           Oddelenie informačných technológií

Slovenská národná knižnica                Slovenská národná knižnica
nám. J.C. Hronského 1                  nám. J.C. Hronského 1
036 01 Martin                      036 01 Martin
Slovak Republic                     Slovenská republika

Martin Katuščák                     Martin Katuščák
katuscak.m@snk.sk                    katuscak.m@snk.sk

Oliver Ardo                       Oliver Ardo
ardo@snk.sk                       ardo@snk.sk

00421 43 413 4779                    00421 43 413 4779
00421 43 4131267 Ext. 210                00421 43 4131267 kl. 210

2. Submission of bids:                  2. Predkladanie ponúk:
2.1. Designation of the envelope with bid        2.1. Označenie obalov ponúk
The applicant will insert the bid into a separate    Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu.
envelope. The envelope must be closed and must      Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať
contain the following information: Neotvárať!      nasledovné údaje: Neotvárať! „Ponuka na
„Ponuka na systém na správu digitálneho         systém na správu digitálneho obsahu“, plus
obsahu“ (Do not open! „Bid for digital content      adresa uchádzača.
management system“), plus the applicant’s
address.
2.2 Place and term for submitting bids          2.2 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
 The bids must be delivered before or on the date     Ponuky je potrebné doručiť v lehote na
for submission of bids to the address indicated in    predkladanie ponúk a na adresu, ktorá je uvedená
the call. Those bids that will be submitted after the  vo výzve. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na
deadline for submission given in the call will be    predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti
returned to the applicants unopened.           uchádzačovi neotvorená.
2.3 Supplementing, modification and withdrawal      2.3 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
of the bid                        Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne
The applicant is allowed to additionally supplement,   doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty
modify or withdraw before the deadline for        na predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu
submission of bids. Supplementing or modification    ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
may be done by withdrawing the original bid based    ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača,
on written request delivered via paper mail or in    zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
person by an authorized empowered person of the     doručenej osobne uchádzačom alebo
applicant at the procuring entity’s address and by    splnomocnenou osobou uchádzača na adrese
delivering a new bid before or on the deadline for    obstarávateľa a doručením novej ponuky v lehote
submission of bids at the procuring entity's address.  na predkladanie ponúk a na adresu obstarávateľa.
2.4 Content of the bid                  2.4 Obsah ponuky
The bid submitted by the applicant must contain:     Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- declaration of the applicant on truthfulness and    - doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
completeness of all documents and information      podľa bodu 12. výzvy
given in the bid,
- proofs of fulfilling technical and other        - dôkazy o splnení technických a iných požiadaviek,
Systém na správu digitálneho obsahu                                     3


requirements, responses to the tender document       odpovede na súťažné podklady
- schedule of the price according to the item 2.5      - rozpis ceny v členení podľa bodu 2.5, aj
including VAT for:                     s uvedením sumy s DPH za:
 - the software                        - softvér
 - license fees                        - licenčné poplatky
 - installation, implementation consulting          - inštalácia a implementačné konzultácie
 - subsequent costs for licenses and maintenance       - následné náklady na licencie a údržbu
- draft contract fully taking into regard the        - návrh zmluvy plne zohľadňujúci základné zmluvné
contractual provisions that are appended as         dojednania, ktoré sú prílohou č.1 týchto súťažných
Appendix 1 to these tender document             podkladov
2.5 Currency and prices indicated in the bid        2.5 Mena a ceny uvádzané v ponuke
The proposed contract price must be determined       Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená
according to Article 3 of the National Council of the    podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
Slovak Republic’s Act no.18/1996 Col. on prices       v znení neskorších predpisov a vyjadrená
and modifications thereof and expressed in the       v slovenských korunách.
Slovak currency. The applicant will propose the       Uchádzač navrhne zmluvnú cenu v zložení:
contract price composed of: the proposed contract      navrhovaná zmluvná cena bez dane z pridanej
price excluding the value added tax (henceforth       hodnoty (ďalej len "DPH"), sadzba a výška DPH,
"VAT"), VAT rate and VAT amount, the proposed        sadzba a výška cla, správne a iné poplatky a
total contract price including VAT).            navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
2.6 Format of the bid                    2.6 Vyhotovenie ponuky
The bid must be prepared in written form.          Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme.
3. Evaluation of the bids                  3.Vyhodnotenie ponúk
3.1 Examination of the bids                 3.1 Preskúmanie ponúk
Only the following bids will be included in the       Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené
process of evaluation of the bids: those which       tie ponuky, ktoré: zodpovedajú požiadavkám
match the requirements and conditions given in the     a podmienkam uvedeným vo výzve a týmto
call and this tender document. A valid bid is such     súťažným podkladom. Platnou ponukou je ponuka,
bid that contains no restrictions or reservations that   ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia
would be in contradiction with the given          alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými
requirements and conditions. Other applicant’s bids     požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky
will be excluded.                      uchádzačov budú vylúčené.
3.2 Assessment of the bids                 3.2 Hodnotenie ponúk
The bids will be evaluated only according to the      Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií
criteria indicated in the call:               uvedených vo výzve.
Criteria for evaluation of bids:              Kritériá na hodnotenie ponúk:
1. level of fulfilling requirements for the software    1. miera naplnenia požiadaviek na softvér
                                         60 %,
75 %                            75 %

2. price for the software including its installation,    2. cena softvéru vrátane jeho inštalácie,
testing and basic staff instruction including VAT      odskúšania a základného zaškolenia obsluhy
10 %                            s DPH
                              10 %
3. subsequent recurring fees for software
maintenance and license per one object for         3. následné opakujúce sa poplatky na údržbu
extending the scope of repository or other method      softvéru a licencie na jeden objekt pre rozširovanie
of calculating payments for future periods         rozsahu skladiska alebo iný spôsob výpočtu platieb
15 %                            za budúce obdobia
                              15 %
Total 100 %
                              Celkom 100 %
Rules for application of individual criteria:
                              Pravidlá pre uplatnenie jednotlivých kritérií:
1. level of fulfilling requirements for the
software:                          1. miera naplnenia požiadaviek na softvér:
Maximum percentage (75%) will be allocated to        Maximálny počet percent (75%) sa pridelí ponuke
that applicant’s bid, which will fulfill all requirements  uchádzača, ktorá splní všetky požiadaviek na
for the software. The level of fulfilling the        softvér. Miera naplnenia požiadaviek bude
requirements will be evaluated as the proportion of     vyhodnocovaná ako podiel získaných bodov
the score reached to the maximum score ( 96 )        k maximálnemu počtu bodov (99) podľa v tabuľky č.
Systém na správu digitálneho obsahu                                       4


according to Table 1 included in the appendix to        1 uvedenej v prílohe týchto súťažných podkladov
these tender documents, according to this formula:       podľa vzorca:

          Score reached
Evaluation   = –––––––––––––––––––––– x 75 %.
of each item    Maximum score                        Počet získaných bodov
                                Hodnotenie   = –––––––––––––––––––––– x 75 %.
                                každej položky   Maximálny počet bodov
Table 1 must be filled by indicating answers to
column 4 - Fullfilled (score 1 point), column 5 -
                                V tabuľke č.1 sa vyplnia odpovede do príslušných
Partially fulfilled or fullfilled with note...(score 1 or 0)
                                stĺpcov: č.4 - Splnené (1 bod), č.5 - Čiastočne
and column 6 - Not fulfilled (score 0), respectively.
                                splnené ...(1 alebo 0) a č.6 - Nesplnené (0 bodov).
The proposed solution must fulfill all of the
requirements indicated with must, where the          Predložené riešenie musí spĺňať všetky požiadavky
canditate can declare within column 5 (Partially        typu musí, pričom uchádzač môže vyhlásiť v rámci
fulfilled or fullfilled with note) that the system will    stĺpca č.5 (Čiastočne splnené alebo Nesplnené
meet the requirement in its higher version in the       s poznámkou), že systém splní požiadavku vo
future (under regular maintenance payments) or         vyššej verzii alebo len za určitej podmienky (v
under certain condition.                    rámci bežných platieb za údržbu).
The score for column 5 will be allocated according       Bodová hodnota do stĺpca č.5 bude prideľovaná
to acceptability (score 1) or unacceptability (score      podľa prijateľnosti -1 (neprijateľnosti-0) riešenia v
0) of the solution for the given item, which will be      príslušnej položke, čo bude posúdené tímom
assessed by an expert team given by the Slovak         expertov určených Slovenskou národnou knižnicou.
National Library.

2. price for the software including its
installation, testing and basic staff instruction       2. cena softvéru vrátane jeho inštalácie
including VAT:                         odskúšania a základného zaškolenia obsluhy
                                s DPH požiadaviek na softvér:
Maximum percentage (10%) will be allocated to
that applicant's bid with the lowest proposed price,      Maximálny počet percent (10%) sa pridelí ponuke
which must be at each circumstances below 2          uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou.
million SKK. For other bids the percentage will be       U ďalších ponúk bude počet percent v každej
determined according to this formula:             ponuke stanovený podľa vzorca:
          Lowest price
Evaluation   = –––––––––––––––––––––– x 10 %.
of each bid     Evaluated price                       Najnižšia cena
                                Hodnotenie  = –––––––––––––––––––––– x 10 %.
                                každej ponuky   Posudzovaná cena

3. Subsequent recurring fees for software           3. Následné opakujúce sa poplatky na údržbu
maintenance and license per one object for           softvéru a licencie na jeden objekt pre rozširovanie
extending the scope of repository or other method       rozsahu skladiska alebo iný spôsob výpočtu platieb
of calculating payments for future periods:          za budúce obdobia:
Maximum percentage (15%) will be allocated to         Maximálny počet percent (15%) sa pridelí ponuke
that applicant's bid with the lowest proposed price.      uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou.
For other bids the percentage will be determined        U ďalších ponúk bude počet percent v každej
according to this formula:                   ponuke stanovený podľa vzorca:
The procuring entity will evaluate average           Obstarávateľ bude hodnotiť priemerne nasledujúce
subsequent costs per year.                   náklady na rok.
          Lowest price                         Najnižšia cena
Evaluation   = –––––––––––––––––––––– x 15 %.        Hodnotenie  = –––––––––––––––––––––– x 15 %.
of each bid     Evaluated price              každej ponuky   Posudzovaná cena

4. Notification on successfulness of bids           4. Oznámenie o úspešnosti ponúk
The successful applicant will be delivered           Úspešnému    uchádzačovi   bude  doručené
a notification on successfulness of his/her bid and      oznámenie o úspešnosti jeho ponuky a výzva
an invitation to negotiations on endorsing the         k rokovaniu o uzatvorení kúpnej zmluvy. Ostatným
purchase agreement. Other applicants will receive       uchádzačom,   bude   doručené  oznámenie
a notification on unsuccessfulness of their bids.       o neúspešnosti ich ponúk.
5. Signing the contract                    5. Uzavretie zmluvy
Systém na správu digitálneho obsahu                                  5


The contract will be endorsed with the successful    S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá v
applicant before the expiration the bid.         lehote viazanosti ponúk.
The applicant’s bids or their parts shall not be used  Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez
without the applicants’ consent.             súhlasu uchádzačov.
Martin, 18th September 2006               Martin, 18. september 2006

Ing. Dušan Zachar                    Ing. Dušan Zachar
a person professionally    qualified  for  public  odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
procurement
      Systém na správu digitálneho obsahu                                   6


      Tabuľka č.1

                                      Splnené   Čiastočne splnené alebo     Nesplnené
 Item     1. Organization          1. Organizačné            Nesplnené s poznámkou
Položka     Requirements            požiadavky       Fulfilled  Partially fulfilled or Not    Not fulfilled
                                            fulfilled with a note
 1           2                3          4          5            6
     1.1 Metadata          1.1 Metaúdaje     1.1.1 Each digital object must 1.1.1 Každý digitálny objekt
     have one or more associated musí mať jeden alebo viac
   1  metadata records. (see 1.1.5) asociovaných záznamov
                     metaúdajov (pozrite si bod
                     1.1.5).
     1.1.2 System must enable    1.1.2 Systém musí umožniť
     the users to create digital  používateľom vytvárať digitálne
   2
     objects and associated     objekty a súvisiace záznamy
     metadata records.       metaúdajov.
     1.1.3 System must enable    1.1.3 Systém musí umožniť
     the users to modify metadata používateľom meniť záznamy
   3  records including online    metaúdajov, vrátane on-line
     and/or offline bulk      a/alebo off-line hromadných
     modifications.         úprav.
     1.1.4 The system must allow 1.1.4 Systém musí umožniť
   4  for metadata extensibility and rozšíriteľnosť a zvýšenie
     complexity.          komplexnosti metaúdajov.
    1.1.5 The system must allow  1.1.5 Systém musí umožniť
    users to associate metadata  používateľom asociovať
   5 with digital objects (a many- metaúdaje s digitálnymi
    to-one, n : 1 relationship)  objektmi (vzťah "viac k
                    jednému; n : 1")
     1.1.6 The system must     1.1.6 Systém musí podporovať
     support metadata and digital udržiavanie viacerých verzií
    6
     object versioning.      metaúdajov a digitálnych
                    objektov.
     1.1.7 The system must     1.1.7 Systém musí podporovať
     support different metadata  rozličné schémy metaúdajov
    7
     schemes for collections, sub- pre zbierky, podskupiny,
     groups, objects etc.     objekty atď.
     1.1.8 The system must     1.1.8 Systém musí podporovať
     support different and     rôzne a definovateľné štruktúry
     definable digital object   digitálnych objektov (ako DTD)
     structures (such as DTDs)   a metaúdajové schémy
    8 and metadata schemas     ((Dublin Core, EAD, MARC,
     (Dublin Core, EAD, MARC,   TEL Metadata set, CCO,
     TEL Metadata set, CCO,    METS) pre rovnakú
     METS) for the same      zbierku/podskupinu/rovnaký
     collection/sub-group/object. objekt.
     1.1.9 The metadata schema 1.1.9 Metaúdajové schémy
     must provide rights      musia poskytovať pole na
    9 information field linked to a informáciu o právach
     rights management       prepojené so subsystémom na
     subsystem.          správu práv.
     1.1.10 The system should   1.1.10 Systém by mal
   10 also support non-standard   podporovať aj neštandardné
     metadata schemas.       schémy metaúdajov.
    Systém na správu digitálneho obsahu               7


  1.1.10 The system must have 1.1.11 Systém musí mať
11 the possibility to define own možnosť nadefinovania si
  metadata schema.       vlastnej schémy metaúdajov.
   1.2 Content           1.2 Obsah


  1.2.1 System must enable     1.2.1 Systém musí umožniť
  the users to upload new     používateľom nahrávať
12
  digital objects.         (vkladať, importovať) nové
                  digitálne objekty.
  1.2.2 System must enable     1.2.2 Systém musí umožniť
  the users to download      používateľom prevziať
  (export) digital objects and all (exportovať) digitálne objekty a
13 associated metadata from the všetky asociované metaúdaje
  system in any industry      zo systému v akomkoľvek
  standard format.         priemyselne štandardnom
                  formáte.
  1.2.3 System must enable     1.2.3 Systém musí umožniť
  the users to modify       používateľom modifikovať
  (add/delete/update)digital    (pridať/vymazať/aktualizovať)
14
  objects (simple objects or    digitálne objekty (jednoduché
  compound objects) within the objekty alebo zložité objekty) v
  system.             rámci systému.
  1.2.4 The system must      1.2.4 Systém musí podporovať
15 support digital objects     udržiavanie verzií digitálnych
  versioning.           objektov.
  1.2.5 The system must allow   1.2.5 Systém musí umožniť,
  digital objects to be grouped  aby sa digitálne objekty dali
  into organized structure i.e.  zoskupiť do organizovanej
16
  linear/hierarchical/graphical  štruktúry t.j.
  structure).           lineárnej/hierarchickej/grafickej
                  štruktúry).
   1.2.6 The system must allow 1.2.6 Systém musí umožniť,
   digital objects to be grouped aby sa digitálne objekty dali
17
   into classification/subjects. zoskupiť do klasifikácií, podľa
                  predmetu.
   1.2.7 The system must allow 1.2.7 Systém musí umožniť,
   a digital object to be a    aby bol digitálny objekt
18  member of multiple       súčasťou viacerých zbierok,
   collections, with no      bez duplikovania objektov.
   duplication of objects.
   1.2.8 The system must allow 1.2.8 Systém musí umožniť,
   a collection to be a member of aby zbierka bola súčasťou
19
   multiple collections, with no viacerých zbierok, bez
   duplication.          duplikácie
   1.2.9 The system must have 1.2.9 Systém musí mať
20  possibilities for semantic web možnosti na označenie obsahu
   mark-up of content.      pre sémantický web.
   1.3 Digital Library       1.3 Vlastnosti digitálnej
   Features            knižnice

  1.3.1 The system must       1.3.1 Systém musí obsahovať
  contain in its interface a tool  vo svojom rozhraní nástroj na
  for using digital objects (such  používanie digitálnych objektov
21
  as viewing book, playing     (prezeranie digitálnych kníh) v
  audio/video) in proprietary as  súkromných aj štandardných
  well as standard formats     formátoch (otáčanie strán,
   Systém na správu digitálneho obsahu              8


  (turning pages, viewing     prezeranie textu/obrazu
  text/image/metadata etc.).   metaúdajov atď.)

  1.3.2 The system must allow 1.3.2 Systém musí umožniť
  placing a selection of objects umiestnenie výberu objektov
22 aside and manipulate with this mimo a manipulovať s takýmto
  package as with another     balíkom ako s ďalším
  object.             objektom.
  1.3.3 The system must allow 1.3.3 Systém musí umožniť,
  that a user can retrieve    aby používateľ mohol získať
  certain objects only after   určité objekty len po vyhovení
23
  meeting pre-defined criteria vopred definovaným kritériám
  (certain user group, making a (určitá skupina používateľov,
  payment)            vykonanie platby)
  1.3.3 It must be possible to 1.3.3 Musí byť možné
  edit content (metadata and   upravovať obsah (metaúdaje a
  files) from within the     súbory) v rámci úložiska. Tieto
  repository. These facilities  možnosti musia byť začlenené
  must embedded within the    priamo do produktu a
24
  product and users must have používatelia musia mať
  the option of choosing the   možnosť výberu najvhodnejšej
  most appropriate application aplikácie na prezeranie, úpravy
  for viewing, editing and saving a uloženie obsahu späť do
  content back to the repository. úložiska.
  1.4 Other            1.4 Iné


  1.4.1 The system must      1.4.1 Systém musí poskytovať
25 provide online help.       online pomoc.

  1.4.2 The system help must    1.4.2 Pomoc systému musí
26 be accessible all the time.   byť dostupná neustále.

  1.4.3 The system must      1.4.3 Systém musí poskytovať
27 provide a persistent, unique   trvalú, jedinečnú URL pre
  URL for a digital object.    každý digitálny objekt.
  1.4.4 The system must export 1.4.4 Systém musí exportovať
28 content and metadata as the obsah a metaúdaje ako
  original format.       originálny formát.
  1.4.5 The system must be     1.4.5 Systém musí byť
29 able to index digital objects.  schopný indexovať digitálne
                  objekty.
  1.4.6 The system should be    1.4.6 Systém by mal byť
  able to configure workflow    schopný nakonfigurovania
30
  processes.            procesov pracovného toku, ako
                  sú .
  2. Presentation         2. Požiadavky na
  Requirements          prezentáciu

  2.1 The system must be able 2.1 Systém musí vedieť
  to transform one Metadata  previesť jednu metaúdajovú
31 schema to another Metadata schému do inej (napr. Dublin
  schema (e.g. Dublin     core>>MARC a naopak).
  core>>MARC and vice versa).
   Systém na správu digitálneho obsahu              9


  2.2 The system must provide 2.2 Systém musí poskytnúť
32 a web-based interface for all webové rozhranie pre všetky
  its functionalities.     svoje funkčné zložky.
  2.3 The system must be able 2.3 Systém musí byť schopný
33 to present a UNICODE    prezentovať rozhranie
  compatible interface.    kompatibilné s UNICODE.
  2.4 The system should be    2.4 Systém by mal byť
  able to allow users to submit  schopný umožniť používateľom
34
  feedback on system       odovzdať spätnú väzbu na
  problems.            problémy systému.
  2.5 The system must be able   2.5 Systém musí byť schopný
  to               podľa potreby označiť digitálne
35 watermark/banding/branding   objekty
  digital objects when      vodoznakom/pásom/značkou.
  appropriate.
  2.6 The system must be able   2.6 Systém musí byť schopný
36 to notify users on current   oboznámiť používateľov s
  state of the task.       aktuálnym stavom úlohy.
  2.7 The system must be able 2.7 Systém musí byť schopný
  to provide statistical usage poskytovať štatistiku
37
  and relevant reports.     využívania a relevantné
                 správy.
  2.8 The system must use a 2.8 Systém musí využívať
  selective dissemination of  subsystém na selektívne
38 information subsystem (RSS rozširovanie informácií (RSS a
  etc.) and delivery of content pod.) a doručovanie obsahu
  by specified channels.    špecifikovanými kanálmi.
  2.9 The system must have   2.9 Systém musí mať
39 implemented user       naimplementované vlastnosti
  personalisation features.   používateľskej personalizácie.
  2.10 The system should have   2.9 Systém musí mať
  implemented customer      naimplementované vlastnosti
40
  relationship management     správy vzťahov so zákazníkmi.
  features.
  The system must have      2.11 Systém musí mať funkciu
  functions for exposure of   na vystavenie metaúdajov
41 metadata to metasearch /    nástrojom na
  federated search tools.    metavyhľadávanie /
                 federované vyhľadávanie.
  2.12 The system must be    2.12 Systém musí byť schopný
  able to hide from public view skryť pred verejným
42 individual metadata fields   zobrazením jednotlivé polia
  and/or files or entire     metaúdajov a/alebo súbory,
  repository objects.      alebo celé objekty v úložisku.
  2.13 The system must      2.13 Systém musí umožniť
  facilitate automated ingest of automatizovaný príjem obsahu
  content from a local file   z lokálneho systému súborov
43
  system (e.g. through a     (napr. prostredníctvom
  ‘watched’ or ‘tracked’ folder. ‘sledovaného’ alebo
                 ‘stopovaného’ priečinka.
  2.13 The system must      2.13 Systém musí poskytnúť
  provide the possibility for  možnosť konfigurácie rôznych
  configuring various styles and vizuálnych reprezentácií štýlov
44 visual representation for the webového rozhrania
  end-user web interface for   koncového používateľa pre
  various collections with    rôzne zbierky so šablónami s
  templates including metadata, metaúdajmi, definíciami a
   Systém na správu digitálneho obsahu              10


  definitions and web      vlastnosťami prístupnosti
  accessibitity features.    webu.


  3. Access           3. Požiadavky na
  Requirements          prístup

  3.1 Internal Accessibility 3.1 Interná prístupnosť


  3.1.1 System must enable    3.1.1 Systém musí umožniť
45 the users to search content   používateľom vyhľadávať
  via metadata.          obsah cez metaúdaje.
  3.1.2 The system must     3.1.2 Systém musí umožniť
46 enable users to browse digital používateľom prezerať
  objects.            digitálne objekty.
  3.1.3 The system must      3.1.3 Systém musí poskytovať
47 provide full-text searching.  plnotextové vyhľadávanie.

  3.1.4 The system must      3.1.4 Systém musí poskytovať
48 provide wildcard searching.   vyhľadávanie podľa
                  zástupných znakov.
  3.1.5 The system must      3.1.5 Systém musí poskytovať
49 provide Boolean (AND, OR,    Booleho vyhľadávanie (A,
  NOT) searching.         ALEBO, NIE).
  3.1.6 The system must      3.1.6 Systém musí
50 display rights information to  používateľom zobrazovať
  users.             informácie o právach.
  3.1.7 The system must      3.1.7 Systém musí podporovať
51 support "drag-and-drop" of   "presunutie a vloženie" obsahu
  content into the repository   do úložiska.
  3.1.8 The system should     3.1.8 Systém by mal
  support the Handles system   podporovať systém Handles na
52 for automated assignment of   automatizované prideľovanie
  resolvable persistent      rozpoznateľných trvalých
  identifiers for objects.    identifikátorov pre objekty.

  3.1.9 The system must      3.1.9 Systém musí podporovať
  support creation of an Open   vytváranie OpenURL z
  URL link from metadata to a   metaúdajov na cieľový server
53 target server for resolving   na rozpoznávanie vhodných
  appropriate copies of content  kópií obsahu dostupného
  available to the institution.  inštitúcii.

  3.1.10 Staff interface must be 3.1.10 Rozhranie pre
  multilingual (Slovak and    zamestnancov musí byť
  English mandatory), other   mnohojazyčné (slovenčina a
  languages, preferably     angličtina sú povinné) ďalšie
54
  German, French, Spanish,    jazyky, s uprednostnením
  Russian, Chinese, should be nemčiny, francúzštiny,
  optional.           španielčiny, ruštiny, čínštiny,
                 by mali byť voliteľné.
  3.1.11 The system must     3.1.11 Systém musí spravovať
55 manage user-definable     používateľom definovateľné
  indexes.            registre (indexy).
   Systém na správu digitálneho obsahu             11


  3.1.12 The system must have 3.1.12 Systém musí mať
  mplemented controlled     implementovaný riadený
  vocabulaty and/or thesaurus slovník a/alebo tezaurus na
56
  for cataloging (codelists,   katalogizáciu (kódovníky,
  selection menus) and for    výberové menu) a na
  searching.           vyhľadávanie.
  3.1.13 The system must have 3.1.13 Systém musí mať
  Web interface with       WWW rozhranie s prehľadným
  transparent navigation with  systém navigácie s
  omnipresent links to main   všadeprítomnými linkami na
  page, collections overview,  úvodnú stránku, prehľad
  searching - advanced      zbierok, vyhľadávanie -
57 searching, language change, rozšírené vyhľadávanie,
  login/logout from       zmena jazyka,
  personalised view, search   prihlásenie/odhlásenie do
  history, links associated with personalizovaného zobrazenia,
  objects/collections vievew,  linky asociované s prezeranými
  feedback and contact      objektmi/zbierkami, spätná
  information.          väzba a kontaktné informácie.
  3.1.14 The system must     3.1.14 Systém musí
  support authority data control podporovať riadenie
58
  and maintain authority files. autoritatívnych údajov (správu
                 autorít).
  3.2 External Accessibility 3.2 Externá prístupnosť
  3.2.1 The system must allow   3.2.1 Systém musí umožňovať
  users to add new modules to   používateľom nové moduly na
  support desired features via  podporu požadovaných
59
  access methods (Public APIs,  vlastností cez prístupové
  web services)          metódy (verejné API, webové
                  služby)
  3.2.2 The system must      3.2.2 Systém musí poskytovať
  provide help documentation   pomocnú dokumentáciu k
60
  for access methods (API).    prístupovým metódam (API).
  Please indicate in column 5.  Uveďte prosím v stĺpci 5.
  3.2.3 The system must      3.2.3 Systém musí poskytovať
61 provide Z39.50 and       prístup cez Z39.50 a
  SRU/SRW access.         SRU/SRW.
  3.2.4 The system must      3.2.4 Systém musí poskytovať
62 provide OAI-PMH access.     prístup cez OAI-PMH.

  3.2.5 The system must      3.2.5 Systém musí poskytovať
  provide other standard web   prístup iných štandardných
63
  services access to content   webových služieb k obsahu a
  and metadata.          metaúdajom.
  3.2.5 The system must have   3.2.5 Systém musí mať
  implemented W3C         implementované odporúčania
  recommendations for web     W3C na prístupnosť webu,
64 accessibility, ATAG and     ATAG a WCAG (alebo
  WCAG (or recommendation)    odporúčania) na vyššej ako
  on higher than the minimum   minimálnej úrovni.
  level
  3.2.6 The system must      3.2.6 Systém musí podporovať
  support exposure of defined   vystavenie definovaného
65
  repository content to web    úložiska web prehliadačom
  crawlers (like Google).     (ako Google).
   Systém na správu digitálneho obsahu              12


  3.2.7 Public interface must be 3.2.7 Rozhranie pre verejnosť
  multilingual (Slovak and    musí byť mnohojazyčné
  English mandatory), other   (slovenčina a angličtina sú
  languages, preferably     povinné), ďalšie jazyky, s
66
  German, French, Spanish,    uprednostnením nemčiny,
  Russian, Chinese, should be francúzštiny, španielčiny,
  optional.           ruštiny, čínštiny, by mali byť
                 voliteľné.
  3.2.8 The system must have 3.2.8 Systém musí mať
  the possibility to create web možnosť vytvoriť webovú
  presentation/interface using prezentáciu/rozhranie
  XHTML and XML language     pomocou XHTML a XML
  and the content must be    jazyka a tak musí byť aj
67
  presented this way as well - prezentovaný obsah - zdrojový
  The source code of the web kód webového rozhrania musí
  interface must clearly define jasne definovať okrem iného,
  among others, that it is an  že ide o XML alebo XHTML
  XML or XHTML document.     dokument.
  3.3 Authentication and     3.3 Overenie totožnosti a
  Authorization         autorizácia

  3.3.1 The system must be    3.3.1 Systém musí byť
68 able to support different roles schopný podporovať rôzne roly
  (or user types).        (resp. typy používateľov).
  3.3.2 The system must be    3.3.2 Systém musí byť
  able to support the feature   schopný podporovať vlastnosť,
69 that groups are assigned to   že skupiny sa priraďujú k
  one or more roles.       jednej alebo ku viacerým
                  rolám.
  3.3.3 The system must be    3.3.3 Systém musí byť
  able to support the feature   schopný podporovať vlastnosť,
70 that users are assigned to   že používatelia sú priradení k
  one or more groups.       jednej alebo ku viacerým
                  skupinám.
  3.3.4 The system must      3.3.4 Systém musí podporovať
  support the following roles:  nasledujúce roly: minimálna
  Min Role, General User,     rola, všeobecný používateľ,
71
  Contributor, Content      prispievateľ, vývojár obsahu,
  Developer, Administrator,    administrátor, maximálna rola
  Max Role
  3.3.4.1 Min Role: no access 3.3.4.1 Minimálna rola: vôbec
72 at all (or other desired access žiadny prístup (alebo iné
  points).            požadované prístupové body).
  3.3.4.2 General User Role:    3.3.4.2 Rola všeobecného
  only can browse and search    používateľa: môže len prezerať
73 metadata and content, in     a prehľadávať metaúdaje a
  addition to Min Role's role   obsah, navyše ku minimálnej
                  roli
  3.3.4.3 Contributor Role:    3.3.4.3 Rola prispievateľa:
  must be able to submit      musí byť schopný odovzdať
74
  metadata and content, in     metaúdaje a obsah, navyše k
  addition to general users' role. roli všeobecného používateľa.
  3.3.4.4 Content Developer    3.3.4.4 Rola vývojára obsahu:
  role: must be able to      musí byť schopný
  create/edit/add/delete      vytvárať/upravovať/pridávať/vy
75
  metadata and content in     mazať metaúdaje a obsah v
  defined(not ALL) collections, definovaných (nie všetkých)
  in addition to the contributor zbierkach, navyše k roli
   Systém na správu digitálneho obsahu               13


  role              prispievateľa  3.3.4.5 Administrator role:   3.3.4.5 Úloha administrátora:
  must be able to         musí byť schopný
76
  create/add/delete users and   vytvárať/pridávať/vymazať
  groups.             používateľov a skupiny.
  3.3.4.6 Max Role: must be    3.3.4.6 Maximálna rola: musí
77 able to do ANYTHING within    byť schopný urobiť v rámci
  the system.           systému ČOKOĽVEK.
  3.3.5 The system must use    3.3.5 Systém musí využívať
  authorization to support     autorizáciu na podporu
78
  different roles within this   rôznych rolí v rámci tohto
  system              systému.
  3.3.6 The system should use   3.3.6 Systém by mal využívať
  authentication to verify users  overovanie totožnosti na
  according to their assigned   preverenie používateľov podľa
  access data (such as login    ich pridelených prístupových
79
  name and password, chip     údajov (ako napríklad
  card, barcode or other way of  prihlasovacie meno a heslo,
  data input).           čiarový kód, čipová karta alebo
                  iný spôsob vstupu údajov)
  3.4 Systems           3.4 Systémy

  3.4.1 The system must      3.4.1 Systém musí podporovať
  support remote and multiple vzdialený a viacnásobný
80 access for user with different prístup pre používateľov s
  roles(i.e. client-server access rôznymi rolami (t.j. model
  model).             prístupu klient-server).
  3.4.2 The system should be 3.4.2 Systém by mal spĺňať
  ACID (Atomicity, Consistency, vlastnosti "ACID" (atomicita,
81
  Isolation, Durability).     konsistencia, izolácia,
                  odolnosť).
  3.4.3 The system must be    3.4.3 Systém musí byť
82 UNICODE compatible for all kompatibilný s UNICODE vo
  functionalities         všetkých funkčných zložkách.
  3.4.4 The system should be    3.4.4 Systém by mal byť
  compatible with financial    kompatibilný s finančnými
  systems to enable input and   systémami na umožnenie
  output of funds (payments    vstupu a výstupu finančných
83 from users and to authors    prostriedkov (platby od
  with links to objects) and to  používateľov a platby autorom
  gather various economic     s prepojením na objekty) a
  performance indicators.     zbierať rôzne indikátory o
                  ekonomickej výkonnosti.
  4. Preservation         4. Požiadavky na
  Requirements          uchovávanie

  4.1 The system must store  4.1 Systém musí uchovávať
84 metadata records separately záznamy metaúdajov osobitne
  from content.        od obsahu.
  4.2 The system must be able 4.2 Systém musí byť schopný
85 to store any file format.  uchovávať akýkoľvek formát
                súborov.
   Systém na správu digitálneho obsahu              14


  4.3 The system must support 4.3 Systém musí podporovať
  a set of known file types more množinu známych typov
86
  inherently (MS Word, PDF, for súborov inherentnejšie (MS
  example)            Word, PDF napríklad)
  4.4 The system must have    4.4 Systém musí mať kontrolu
87 version control for metadata verzií pre metaúdaje a obsah.
  and content.
  4.5 The system must be able 4.5 Systém musí byť schopný
  to keep error/usage/debug log udržiavať protokolovacie
88 files.             súbory o
                 chybách/využívaní/odstraňova
                 ní závad.
  4.6 The system must keep    4.6 Systém musí uchovávať
89 the original file’s name, size pôvodný názov súboru, jeho
  and created date.       veľkosť a dátum vytvorenia.
  4.7 The system must handle    4.7 Systém musí zvládnuť
  scalable storage with the    škálovateľné skladisko, s
90
  volume of content ordinally in  objemom obsahu rádovo v
  tens of terabytes.        desiatkách terabajtov.
  Other Requirements       Ďalšie požiadavky

  1. Performance,    1. Výkon, databáza a
  database and hardware hardvér

  N1.1 The system must be    N1.1 Systém musí byť
  scalable in terms of storage  škálovateľný so zreteľom na
91
  and upgrade.          veľkosť skladiska a zvyšovanie
                 úrovne.
  N1.2 The system must be    N1.2 Systém musí byť
  able to make use of the    schopný využiť hardvér, OS a
  hardware, OS and RDBMS     RDBMS, ktorý už má klient v
  already held by the client for držbe pre súvisiace systémy (1
  related systems (1 x SUN    x SUN v480, 2x 1 GHz
92
  v480, 2x 1 GHz UltraSparc III, UltraSparc III, 8GB RAM, 2x73
  8GB RAM, 2x73 GB FC HDD, GB FC HDD, SUN Solaris,
  SUN Solaris; or        alebo odporučiť rekonfiguráciu.
  reconfiguration to be
  recommended.
  N1.3 The system must notify N1.3 Systém musí oznamovať
  and update users’ request   a aktualizovať status
  status within reasonable time požiadavky používateľa v
93
  (in seconds) on        primeranom čase (v
  recommended hardware.     sekundách) na odporúčanom
                 hardvéri.
  2. Information         2. Informácie
  N2.1 The system must      N2.1 Systém musí zaisťovať
  ensure the accuracy of     presnosť metaúdajov a obsahu
  metadata and content by all of všetkými z uvedených
  the following ways:      spôsobov:
  (a) By creating an advisory  (a) Vytvorením poradnej
94 group.             skupiny.
  (b) By enforcing file checksum (b) uplatnením kontrolného
  for both submission and    súčtu súborov pri odovzdávaní
  download.           a preberaní.
  (c) By enforcing submission (c) uplatnením pravidiel
  policies.           odovzdávania.
   Systém na správu digitálneho obsahu             15


  3. Economy           3. Hospodárnosť
  N3.1 The system (hardware    N3.1 Systém (hardware a
95 and software) must be cost    software) musí byť nákladovo
  effective.            efektívny.
  N3.2 The system         N3.2 Údržba systému
  maintenance (staff, hardware   (zamestnanci, hardware a
96
  and software) must be      software) musí byť zahrnutá
  included in cost assessment.   do výmeru nákladov.
  N3.3 The system must be     N3.3 Systém musí mať
  provided continuous support   poskytovanú nepretržitú
97
  from the vendor or groups    podporu od dodávateľa alebo
  (considering the community)   skupín (po zvážení komunity)
  4. Control           4. Kontrola
  N4.1 Workflow         N4.1 Pravidlá/procesy
  policies/processes for born  pracovných tokov pre pôvodne
98 digital/digitized content mustdigitálny alebo zdigitalizovaný
  be documented.        obsah musia byť
                 zdokumentované.
  N4.2 Files must be able to be N4.2 Súbory sa musia dať
99 backuped and must be off- zálohovať a musia byť
  site storage.         skladované na inom mieste.

								
To top