Docstoc

campaign

Document Sample
campaign Powered By Docstoc
					    ဗမာႏုိင္ငံဒီမိုကေရစီေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားတပ္ေပါင္းစု(ဗဒတ)၏
ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းUပေဒ(၂၇/၂၀၁၀)ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္


ေန႕စြဲ- ၇.၂.၂၀၁၁                 ေႀကၿငာခ်က္Aမွတ္-ဗဒတ/၁/၂၀၁၁


ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ(သို႔မဟုတ္) နယ္ေျမေဒသတစ္ခုခုတြင္ Uပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကိုထုတ္ျပန္သည္ဆုိရာ၌
ေAာက္ပါAေၾကာင္းAခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ ညီရမည္ျဖစ္သည္။
၁။ Uပေဒတစ္ရပ္ျပဌာန္းရန္လုိAပ္သည့္AေျခAေနမ်ား
    (က) ပတ္၀န္းက်င္AေျခAေန၊ Aခ်ိန္Aခါမ်ားAရ Aမွန္တကယ္လိုAပ္ခ်က္ျဖစ္ရမည္။
    (ခ) တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးAက်ဳိးကို Aမွန္တကယ္Aက်ဳိးျပဳေစမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ရမည္။
    (ဂ) Aမ်ားျပည္သူယုံၾကည္လက္ခံလိုက္နာႏိုင္သည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ရမည္။


၂။ Uပေဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲျပဌာန္းရာတြင္ လုိက္နာရမည့္ က်င့္ထုံး
    (က) ျပည္သူလူထုကို Aမွန္တကယ္ကိုယ္စားျပဳသည့္
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္Aစစ္Aမွန္မ်ားAားျဖင့္ေရးဆြဲရမည္။     (ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ
Uပေဒျပဳလုပ္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရွိသည့္Aဖြဲ႔Aစည္း)
    (ခ) ျပည္သူတို႔၏ AေျခခံAခြင့္Aေရးမ်ားႏွင့္ တုိက္ရုိက္ဆန္႔က်င္၍ ႏိုင္ငံ၏
မလြဲမေသြလုိAပ္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းခုိင္လုံသည့္ Aေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကုိ
မျဖစ္မေနက်င္းပရမည္။


၃။ Uပေဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရာတြင္Aေျခခံရမည့္Aခ်က္မ်ား
    (က) တရားUပေဒစိုးမုိးေရးကိုUီးထိပ္ပန္ဆင္ေရးဆြဲၾကရမည္။
   (ခ) ရည္ရြယ္ခ်က္ကို Aမွန္တကယ္Aေကာင္Aထည္ေဖၚေဆာင္ႏုိင္မည့္
     ျပဌာန္းခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ရမည္။ (ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျပဌာန္း ခ်က္ကိုက္ညီရမည္)
   (ဂ) တရားမွ်တမႈကိုAေျခခံသည့္ ျပစ္မႈ ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္တုိ႔ျဖစ္ရမည္။
   (ဃ) ရွင္းလင္းတိက်သည့္ စကားရပ္မ်ားႏွင့္ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားျဖစ္ရမည္။
   (င) တရားUပေဒေရွ႕ေမွာက္ တန္းတူညီမွ်မႈကိုAေျခခံရမည္။


၄။ Aာဏာတည္ရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လုိက္နာရမည့္Aခ်က္မ်ား
   (က) Aမ်ားျပည္သူAား ျပဌာန္းရေသာUပေဒႏွင့္ဆက္လ်U္းသည့္ Aသိပညာေပးမႈမ်ားကို
      က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ရမည္။
   (ခ) ပြင့္လင္းလြတ္လပ္သည့္တရားစီရင္ေရးမူမ်ားကိုAေျခခံ၍ စီရင္ဆုံးျဖတ္ၾကရမည္။
   (ဂ) စာရိတၱမ႑ိဳင္ ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္မႈကိုAေလးေပးရမည္။


Aထက္ေဖၚျပပါAခ်က္မ်ားသည္ Uပေဒ တစ္ရပ္ကို မျပဌာန္းမီAခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊
ျပဌာန္းရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပဌာန္းၿပီးေနာက္
ပိုင္းAေကာင္Aထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း
မရွိမျဖစ္လုိAပ္လွသည့္AေျခခံလုိAပ္ခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
နAဖ Aစိုးရမွေရးဆြဲလုိက္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းUပေဒတြင္ ေAာက္ပါAခ်က္မ်ားကို
ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႔ရွိရသည္။


   -  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ မည္သည့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စစ္ေရးAရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို
     ယေန႔Aခ်ိန္တြင္ ခံစားေနရသည့္ႏိုင္ငံမဟုတ္ပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္
     ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းUပေဒကို ျပဌာန္းႏုိင္ေလာက္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္
     AေျခAေနAခ်ိန္Aခါ မဟုတ္ေၾကာင္းေပၚလြင္ထင္ရွားသည္။
   -  ၿပည္သူ့စစ္မႈ့ထမ္းUပေဒသည္ ၄င္းUပေဒAရစစ္မွဳထမ္းရမည္ျဖစ္ေသာ
     ျပည္သူမ်ားAား မိမိတို ့တေျမတည္းေန၊တေရတည္းေသာက္ တိုင္းရင္းသား
     လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ ့Aစည္းမ်ားAပါA၀င္ AျခားAဖြဲ ့Aစည္းမ်ားကို
     ျဖိဳခြဲႏွိမ္နင္းရာတြင္ Aသံုးခ်ရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
     Aခ်င္းခ်င္းကိုလည္း ေသြးခြဲရန္ရည္ရြယ္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ထို ့ျပင္ ၄င္းUပေဒသည္
     တရား၀င္ေပၚတာဆြဲျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွား
     သည္။တရား၀င္ေပၚတာဆြဲျခင္းဆိုရာ၌စစ္မွဳထမ္းရမည့္ျပည္သူမ်ားAား
                           ိ
     မိုင္းရွင္းလင္းေရးတြင္လည္းေကာင္း၊စစ္လက္နက္ရကၡာသယ္ယူပို႕
     ေဆာင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊လူသားကိုစစ္ပြဲAတြင္းဒိုင္းသဖြယ္AကာAကြယ္ယူရန္
     လည္းေကာင္ရည္ရြယ္Aသံုးခ်ရန္ ထင္ရွားသည္။ထို ့ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျဖိဳခြဲရန္(သို ့
     မဟုတ္)စစ္Aာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ေရးAတြက္သာရည္ရြယ္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။
   -  Uပေဒျပဌာန္းရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊
     ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔Aတြက္
     Uပေဒျပဌာန္းျခင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျပဌာန္းသည့္Uပေဒ ကိုက္ညီ
     မႈမရွိေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊
     ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကို
                  ု
     Aမွန္တကယ္လုိလားလုပ္ေဆာင္လိမည္ဆုိပါကတုိင္းျပည္Aတြက္
     မလိုလားAပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ မ်ားကိုျပဳျပင္ျခင္း၊
     Aေႏွာင့္Aယွက္Aဟန္႔Aတားျဖစ္ေစမည့္ Uပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ဖ်က္သိမ္း၊
     Aစားထုိးျခင္း စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ Aဓိကထားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
                                    ္
     တနည္းAားျဖင့္ Aမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေရွ႕ရႈသည့္ ေျခလွမးမ်ားျဖင့္သာ
     တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္
     Aခ်ဳပ္AျခာAာဏာတည္ တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
   -  ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းUပေဒကို ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္မွ Aမိန္႔ထုတ္ျပန္သည့္ေန႔တြင္
     စတင္Aာဏာသက္ေရာက္သည္ဆုိသည္မွာ
     Uပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိ။ Aမ်ားျပည္သူAားကိုယ္စားမျပဳ၊
     Aမ်ားျပည္သူAက်ဳိးကို မရည္ရြယ္သည့္Uပေဒျပဌာန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။
   -  ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးသည္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း၏ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း
     ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိင္း သိရွိနားလည္ၿပီးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္က
     ျပည္သူ႔စစ္Uပေဒကိုျပဌာန္းထုတ္ျပန္၍ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ တာ၀န္သိစိတ္ကို ၀န္ထုပ္
     ၀န္ပိုးျဖစ္ေစရန္မဟုတ္ပါ။ Aျပန္Aလွန္Aားျဖင့္
     မလုိAပ္သည့္Uပေဒတစ္ရပ္ေၾကာင့္ဆန္႔က်င္သူမ်ားေပၚေပါက္လာမည္ ဆုိပါက
     တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူကို ေသြးခြဲရန္တုိက္သည့္ Uပေဒကိုထုတ္ျပန္သည့္ တရားခံမွာ
     ကာကြယ္ေရးUီးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ ေၾကာင္းထင္ရွားေပလိမ့္မည္။


Aထက္ေဖၚျပပါAေၾကာင္းAခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းUပေဒသည္မတရားသည့္Aမိန္႔
Aာဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗမာႏိုင္ငံဒီမိုကေရစီေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားတပ္ေပါင္းစု(ဗဒတ)မွ
သေဘာထားေၾကျငာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။
ဗမာႏုိင္ငံဒီမိုကေရစီေရးတက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ားတပ္ေပါင္းစု 

(၁) ၿမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့ တပ္ေပါင္းစု Aဖြဲ႔ႀကီး

(၂) ေျမလတ္ေက်ာင္းသားမ်ားAဖြဲ ့

(၃) ၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ             

(၄) SAFFRON GENERATION                   

(၅) ရန္ကုန္တုိင္းAတြင္း ဒီမိုကေရစီေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားေနသူ

  ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား Aင္Aားစု

(၆) NEW GENERATION

(၇) ၉၀ ခုမ်ိဳးဆက္

(၈) Uပေဒပညာေပးေရးနွင့္AၾကံေပးAဖြဲ႕

(၉) Aေျခခံပညာေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ
                  Uီးေဆာင္လူငယ္မ်ား စည္းေ၀းဆံုးၿဖတ္ခ်က္Aရ-

                                မင္းသိမ္း

                                (Uကၠဌ)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:558
posted:2/7/2011
language:Burmese
pages:4