REASONS, DEVELOPMENT AND LEGITIMACY OF BORROWINGS IN POLISH by iwonalang1

VIEWS: 973 PAGES: 143

More Info
									   UNIVERSITY OF SILESIA

 INSTITUTE OF ENGLISH LANGUAGE
         Iwona Lang

          195302         MA Thesis
REASONS, DEVELOPMENT AND LEGITIMACY OF
     BORROWINGS IN POLISH
    Supervisor: dr Ewa Jakubowska
        Sosnowiec 2009
      UNIWERSYTET ŚLĄSKI

  INSTYTUT JĘZYKA NAGIELSKIEGO
           Iwona Lang

            195302          Praca magisterska
PRZYCZYNY, ROZWÓJ I ZASADNOŚĆ ZAPOŻYCZEŃ
        W JĘZYKU POLSKIM
  Praca napisana pod kierunkiem dr Ewy Jakubowskiej
          Sosnowiec 2009


                            2
    Składam serdecznie podziękowania


        Pani dr Ewie Jakubowskiej


za okazaną życzliwość, zrozumienie, pomoc


      oraz cenne uwagi przekazywane


w trakcie przygotowywania niniejszej pracy.


  Pragnę podziękować również wszystkim,


        którzy okazali mi życzliwość


      przyczyniając się do powstania

              niniejszej pracy.
                     3
Wyrażam zgodę na udostępnienie mojej pracy magisterskiej dla celów naukowo-badawczych.
                           DATA ……………………….
                      PODPIS AUTORA ……………………….
Słowa klucze: zapożyczenia, kontakt językowy, bilingwilizm, anglicyzmy, zapożyczenia
angielskie w polskim języku komputerowym
Key words: borrowings, language contact, bilingualism, anglicisms, English borrowings in
Polish computer language
Oświadczenie autora pracy

    Świadomy odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca magisterska
została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób
niezgodny z obowiązującymi przepisami.

    Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem
procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

    Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją
elektroniczną.
…………………………………..                 ………………………………………..

         Data                  Podpis autora pracy
                                           4
- TABLE OF CONTENTS -


INTRODUCTION ...................................................................................................................... 9

1.   DEFINITION AND CLASSIFICATION OF BORROWINGS ...................................... 11

   1.1.   INTRODUCTION .................................................................................................... 11

   1.2.   THE NOTION OF BORROWING .......................................................................... 11

   1.3.   LANGUAGE CONTACT AS KEY BORROWING DETERMINANT ................. 13

   1.4.   CLASSIFICATION OF BORROWINGS ................................................................ 14

    1.4.1. BASED ON RELATION BETWEEN FOREIGN AND VERNACULAR
    TERMS .......................................................................................................................... 17

    1.4.2.    ACCORDING TO THE PRESENCE IN MANY LANGUAGES .................. 22

    1.4.3.    ACCORDING TO THE FORM OF THE BORROWED WORD ................... 23

    1.4.4.    ACCORDING TO THE ASSIMILATION DEGREE ..................................... 24

    1.4.5.    ACCORDING TO THE ORIGIN (OR THE DONOR LANGUAGE) ............ 27

    1.4.6.    ACCORDING TO THE FUNCTION OF BORROWINGS ............................ 27

   1.5.   CONCLUDING REMARKS ................................................................................... 28

2.   HISTORY OF BOROWINGS IN POLISH ..................................................................... 29

   2.1.   INTRODUCTION .................................................................................................... 29

   2.2.   CREATION OF NEW BORROWINGS .................................................................. 30

   2.3.   CZECH BORROWINGS ......................................................................................... 30

   2.4.   GERMAN BORROWINGS ..................................................................................... 32

   2.5.   ITALIAN INFLUENCES ........................................................................................ 33

   2.6.   LATIN BORROWINGS .......................................................................................... 34

   2.7.   HUNGARIAN BORROWINGS .............................................................................. 35

   2.8.   RUSSIAN BORROWINGS ..................................................................................... 36

   2.9.   EASTERN ORIENTALISMS .................................................................................. 36

   2.10.    FRENCH INFLUENCES ..................................................................................... 37


                                                                   5
   2.11.    INFLUENCES DURING THE PERIOD OF THE PARTITIONS ...................... 38

   2.12.    EXOTISMS .......................................................................................................... 40

   2.13.    MODERN BORROWINGS – ANGLICISMS .................................................... 40

   2.14.    INTERNATIONALISMS .................................................................................... 43

   2.15.    CONCLUDING REMARKS ............................................................................... 44

3.   ANGLICISMS AND THEIR INFLUENCE ON POLISH .............................................. 45

   3.1.   INTRODUCTION .................................................................................................... 45

   3.2.   DEFINITION OF ANGLICISM .............................................................................. 46

   3.3.   CLASSIFICATION OF ANGLICISMS .................................................................. 46

   3.4.   LEXICAL ANGLICISMS ........................................................................................ 46

    3.4.1.    LINGUISTIC TRANSFER OF SIMPLE WORDS ......................................... 47

    3.4.2.    LINGUISTIC TRANSFER OF COMPOUND WORDS AND/OR PHRASES ..
          .......................................................................................................................... 48

    3.4.3.    PSEUDO-ANGLICISMS (FALSE ANGLICISMS OR PSEUDO-LOANS) .. 49

      3.4.3.1.    MORPHOLOGICAL PSEUDO-ANGLICISMS (PSEUDO-LOANS) .. 50

      3.4.3.2.    SEMANTIC PSEUDO-LOANS .............................................................. 50

      3.4.3.3.    LEXICAL PSEUDO-LOANS .................................................................. 51

    3.4.4.    INDIRECT ANGLICISMS .............................................................................. 51

   3.5.   SEMANTIC LOANS (LOAN SHIFTS) .................................................................. 51

    3.5.1.    LOAN MEANING ........................................................................................... 52

    3.5.2.    LOAN FORMATION ...................................................................................... 52

   3.6.   GRAMMATICAL BORROWINGS ........................................................................ 52

   3.7.   LINGUISTIC PHENOMENA IN THE BORROWING PROCESS ........................ 53

   3.8.   ADOPTION (IMPORTATION) VS. ADAPTATION (SUBSTITUTION) ............. 53

   3.9.   MORPHOLOGICAL ADAPTATION (INFLECTION) OF NOUNS ..................... 54

    3.9.1.    NUMBER ......................................................................................................... 54

    3.9.2.    GENDER .......................................................................................................... 55

                                                                      6
    3.9.3.    CASE ................................................................................................................ 56

    3.9.4.    MORPHOLOGICAL ADAPTATION: VERBS .............................................. 57

    3.9.5.    MORPHOLOGICAL ADAPTATION: ADJECTIVES ................................... 57

    3.9.6.    MORPHOLOGICAL ADAPTATION: ADVERBS AND EXCLAMATIONS ..
           .......................................................................................................................... 58

    3.9.7.    MORPHOLOGICAL ADAPTATION (DERIVATIONAL) ........................... 58

  3.10.     SEMANTIC ADAPTATION ............................................................................... 59

    3.10.1.    SEMANTIC LOANS: RESTRICTION, EXTENSHION AND SHIFT .......... 59

     3.10.1.1.     SEMANTIC SHIFT IN MEANING (IMPORTATION) ......................... 60

     3.10.1.2.     EXTENSION (BROADENING) OF MEANING .................................... 60

     3.10.1.3.     NARROWING (RESTRICTION) OF MEANING .................................. 61

  3.11.     MORPHOLOGICAL INFLUENCE .................................................................... 61

  3.12.     DERIVATION ..................................................................................................... 61

    3.12.1.    INFLECTION ................................................................................................... 62

  3.13.     SYNTACTIC INFLUENCE ................................................................................ 62

  3.14.     INFLUENCE OF ENGLISH ON POLISH DISCOURSE ................................... 63

  3.15.     SEMANTIC FIELDS FULL OF ANGLICISMS ................................................. 64

  3.16.     REASONS FOR BORROWINGS ....................................................................... 65

  3.17.     FUNCTIONS OF BORROWINGS ...................................................................... 65

  3.18.     ATTITUDES TOWARDS BORROWINGS ....................................................... 66

    3.18.1.    LINGUISTIC LIBERALISM ........................................................................... 66

    3.18.2.    LINGUISTIC PURISM .................................................................................... 66

  3.19.     CRITERIA FOR EVALUATION OF BORROWINGS ...................................... 67

  3.20.     CONCLUDING REMARKS ............................................................................... 68

4. ENGLISH BORROWINGS USED IN POLISH LANGUAGE OF INFORMATION
TECHNOLOGY ....................................................................................................................... 69

  4.1.    INTRODUCTION .................................................................................................... 69


                                                                       7
   4.2. REASONS FOR EXTENSIVE SCOPE OF ANGLICISMS APPEARING IN
   POLISH LANGUAGE OF INFORMATION TECHNOLOGY ......................................... 70

   4.3.   ROLE AND DEFINITION OF LINGUISTIC CORPUS ........................................ 71

   4.4.   LINGUISTIC CORPUS GATHERED FOR THIS ANALYSIS ............................. 72

   4.5.   CRITERIA FOR PROPER CHOICE OF COMPUTER TERMS ............................ 73

   4.6.   GRAPHICAL REPRESENTATION OF LINGUISTIC DATA .............................. 75

   4.7.   LIST OF ABBREVIATIONS USED THROUGHOUT THIS SECTION ............ 118

   4.8.   ANALYSIS OF GATHERED LINGUISTIC MATERIAL ................................... 119

    4.8.1.    DEGREE OF ADAPTATION ....................................................................... 119

    4.8.2.    GRAMMATICAL CASE AND GENDER .................................................... 120

    4.8.3.    MORPHOLOGICAL ADAPTATION ........................................................... 120

      4.8.3.1.     INFLECTION ......................................................................................... 121

      4.8.3.2.     DERIVATION ....................................................................................... 121

    4.8.4.    NON-LEXICAL CHANGES ......................................................................... 122

   4.9.   PARTS OF SPEECH AND FREQUENCY LISTS ............................................... 122

   4.10.    SEMANTIC CHANGES .................................................................................... 123

   4.11. MAIN CATEGORIES OF BORROWINGS IN POLISH LANGUAGE OF
   INFORMATION TECHNOLOGY .................................................................................... 123

   4.12.    CONCLUDING REMARKS ............................................................................. 124

5.   FINAL CONCLUSIONS ............................................................................................... 125

6.   LIST OF REFERENCES ............................................................................................... 125

7.   LIST OF SOURCES ....................................................................................................... 131

APPENDIX ............................................................................................................................ 134
                                                                   8
INTRODUCTION
  
								
To top