PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN by sayuty

VIEWS: 86 PAGES: 1

									          PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN

                SEMESTER II
             SIDANG AKADEMIK 2010/2011


PENILAIAN KERJA KURSUS 1

Ulasan Kritis (10%)- Individu


“ Keberkesanan sekolah dapat dilihat daripada pelbagai perspektif. Berdasarkan kepada
salah SATU perspektif tersebut, berikan penilaian anda secara kritis sejauhmanakah
perspektif tersebut menjadikan amalan dalam meningkatkan keberkesanan sesebuah
sekolah ?




Tugasan ini hendaklah ditaip menggunakan “ double spacing” dan perlu dijilid dengan
kemas dan menarik




Panjang ulasan artikel anda adalah hendaklah tidak melebihi 5 muka surat dan perlu
dihantar kepada totur masing-masing



Tarikh hantar : minggu ke 7


Yang Benar ….9W2SUP

								
To top