kerajaan tempatan by intowesee

VIEWS: 944 PAGES: 5

									    BAB    10         KERAJAAN TEMPATANPengenalan

 Kerajaan Tempatan / Pihak Berkuasa Tempatan Wilayah Persekutuan terletak di bawah
 kuasa Kerajaan Persekutuan
 Kerajaan tempatan yang lain terletak dibawah kuasa Kerajaan Negeri
 Kerajaan Tempatan merupakan satu peringkat kerajaan yang berasingan dan berkuasa
 dalam :-
   i)   Membuat undang-undang kecil (undang-undang subsdiari)
   ii)  Mengutip cukai dan sewa
   iii)  Menubuhkan Kumpulan Wang Pihak Berkuasa Tempatan yang berada di
       bawah kawalannya (Mempunyai autonomi kewangan)

10.1  TUJUAN PENUBUHAN Kerajaan Tempatan ditubuhkan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 untuk tujuan
 yang berikut :-
   i)   Melicinkan pentadbiran awam
   ii)   Menyediakan perkhidmatan kepada rakyat selaras dengan keperluan
       rakyat
   iii)  Memberikan peluang kepada penduduk tempatan untuk mengambil
       bahagian dalam pengurusan kawasan mereka
   iv)   Memastikan keputusan dibuat dengan cepat dan selaras dengan keperluan
       penduduk tempatan

10.1.1 Jenis Kerajaan Tempatan
  Dewan Bandaraya       Majlis Perbandaran        Majlis Daerah

∘ Ditubuhkan melalui    ∘  Ditubuhkan melalui     ∘  Ditubuhkan melalui
 undang-undang khas      (enakmen) undang-       (enakmen) undang-undang
                undang biasa          biasa
∘ Diperkenankan oleh
 Yang di-Pertuan
 Agong
∘ Mesti pusat
 pentadbiran dan
 perniagaan
∘ Diketuai oleh Datuk   ∘  Diketuai oleh Yang Di-   ∘  Diketuai oleh Yang
 Bandar dan dibantu      pertua dan dibantu oleh    Dipertua (Pegawa Daerah)
 oleh Majlis Bandaraya    Majlis Perbandaran (8-24    dan dibantu oleh Majlis
 (24 orang ahli)       ahli)             Daerah (8-12 ahli)

∘ Tempoh perkhidmtan    ∘  Tempoh perkhidmatan ahli  ∘  Tempoh perkhidmatan ahli
 ahli Dewan: 2 Tahun     Majlis: 1 Tahun        Majlis: 1 Tahun                                          75
  Dewan Bandaraya       Majlis Perbandaran         Majlis Daerah

∘ Bilangan penduduk    ∘  Bilangan penduduk      ∘  Bilangan penduduk kurang
 melebihi 100,000       melebihi 100,000 orang     daripada 100,000 orang
 orang

∘ Sumber kewangan     ∘  Sumber kewangan       ∘  Sumber kewangan kurang
 melebihi RM 20 Juta     melebihi RM 5 Juta       daripada RM 5 Juta
 setahun           setahun             setahun

∘ Contoh: Kuala Lumpur,  ∘  Petaling Jaya, Pulau    ∘  Rabu (Pahang), Kampar
 Johor Bahru, Ipoh,      Pinang, Alor Setar       (Perak)
 Kuching Utara,
 Kuching Selatan, Kota
 Kinabalu, PutrajayaKeanggotaan Dewan Bandaraya

o  Terdiri daripada Datuk Bandar dan ahli-ahli Bandaraya yang dilantik oleh Kerajaan
  Negeri
o  Di Kuala Lumpur, Datuk Bandar dan ahli-ahli Dewan Bandaraya dilantik oleh Kerajaan
  Persekutuan
o  Pegawai-pegawai pentadbir yang lain merupakan kakitangan kerajaan

Keanggotaan Majlis Perbandaran

o  Terdiri daripada Yang Dipertua Majlis dan ahli-ahli Majlis Perbandaran dilantik oleh
  Kerajaan Negeri
o  Dibantu oleh kakitangan kerajaan negeri yang dilantik oleh Majlis Perbandaran dengan
  kelulusan Kerajaan Negeri


  Ahli-ahli Majlis Perbandaran merupakan pemimpin tempatan yang menyokong
  Kerajaan Negeri. Sebagai contohnya, Majlis Perbandaran Pulau Pinang terdiri daripada
  pemimpin UMNO, Gerakan, MCA dan MIC. Manakala Majlis Perbandaran Kota Bharu,
  Kelantan terdiri daripada penyokong-penyokong PAS.Keanggotaan Majlis Daerah

o  Diketuai oleh Yang Dipertua yang memegang jawatan sebagai Pegawai Daerah
o  Ahli-ahli majlis ini dilantik oleh Kerajaan Negeri


10.2  KERAJAAN TEMPATAN: FUNGSI (TUGAS UTAMA) DAN BIDANG KUASA

o  Tugas-tugas utama Kerajaan Tempatan terdiri daripada :-
    i)   Menjalankan kerja-kerja mengangkat sampah dan mencuci parit
    ii)  Mengawal, menyewa dan menguruskan pasar
    iii)  Menjaga keindahan kawasan dan menyediakan kemudahan rekreasi
    iv)  Mengutip cukai harta benda, cukai pintu, bayaran perkhidmatan, sewa gerai
       kepunyaan kerajaan tempatan, mengeluarkan lesen kedai makan, lesen
       penjaja, pesta, pusat hiburan, Sijil Menduduki Bangunan (OC) dan
       sebagainya.

                                            76
     v)    Membuat undang-undang kecil untuk sesuatu kawasan dan dikuatkuasakan
         setelah disetujui oleh Kerajaan Negeri / Kerajaan Persekutuan
     vi)   Menubuhkan Kumpulan Wang Pihak Berkuasa Tempatan dan mengawal
         akaun tersebut, tetapi belanjawan tahunannya mesti mendapat kelulusan
         Kerajaan Negeri
     vii)   Menerima dan melaksanakan arahan-arahan Kerajaan Negeri
     viii)  Menyelaraskan    dasar-dasarnya   mengikut  dasar-dasar Kerajaan
         Persekutuan
     ix)   Mengikut arahan-arahan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan

10.2.1    Sumber Kewangan Kerajaan Tempatan

o  Sumber kewangan Kerajaan Tempatan diperolehi daripada :-
   a)   Cukai harta benda dan pintu kecuali cukai tanah
   b)   Bayaran perkhidmatan dan lesen-lesen kedai kopi, penjaja dan pusat
       hiburan.
   c)   Pinjaman dan pemberian daripada kerajaan negeri dan Kementerian
       Perumahan

10.3   KUASA KERAJAAN NEGERI TERHADAP KERAJAAN TEMPATAN

o  Kerajaan Negeri mempunyai kuasa terhadap Kerajaan Tempatan seperti yang berikut :
    i)   Mengisytiharkan sesuatu kawasan dalam negeri menjadi kawasan Kerajaan
       Tempatan
    ii)  Menetapkan taraf, status dan sempadan kerajaan tempatan
    iii)  Memberi arahan am tentang dasar-dasar kepada Kerajaan Tempatan
    iv)  Meluluskan atau tidak meluluskan belanjawan tahunan Kerajaan Tempatan
    v)   Mengesahkan atau tidak mengesahkan setiap perundangan kecil yang dibuat
       sebelum dikuatkuasakan
    vi)  Meluluskan jawatan baru yang hendak diwujudkan oleh Kerajaan Tempatan
    vii)  Melantik ahli majlis, Datuk Bandar atau Yang Dipertua Kerajaan Tempatan

10.3.1 Penyelarasan Antara Kerajaan Negeri Dengan Kerajaan Persekutuan

o  Badan-badan penyelarasan yang termaktub dalam Perlembagaan ialah Majlis Raja-raja,
  Majlis Tanah Negara, Majlis Kewangan Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan
  dan Mesyuarat Menteri-menteri Besar dan Ketua-ketua Menteri.
o  Badan-badan penyelarasan yang tidak termaktub dalam Perlembagaan ialah Majlis
  Perhutanan Negara, Majlis Perumahan Negara, Majlis Air Negara, Jawatankuasa
  Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri dan juga Badan-
  badan Lain.

1. Badan-badan Penyelarasan yang termaktub dalam Perlembagaan

  i)  Majlis Raja-raja
     o Melibatkan penyelarasan terhadap isu-isu seperti keistimewaan, kedudukan dan
      kebesaran raja-raja, keagamaan, bahasa Melayu dan kewarganegaraan
     o Penyelarasan ini dapat dilakukan kerana semua Ketua Menteri dan Menteri Besar
      akan menghadiri mesyuarat Majlis Raja-raja dengan mengiringi Raja/Sultan/
      Yang Dipertua Negeri manakala Perdana Menteri pula mengiringi Yang di-
      pertuan Agong

  ii) Majlis Tanah Negara
    o Dipengaruhi oleh Menteri Tanah dan Pembangunan Koperasi
    o Ahli-ahlinya terdiri daripada wakil negeri dan pusat
    o Fungsi-fungsi majlis ini adalah :
        i)   Mentadbir dan menyeragamkan undang-undang tentang dasar tanah
                                            77
       ii)  Memastikan dasar-dasar tanah dipatuhi oleh Kerajaan Persekutuan
           dengan Kerajaan Negeri
       iii)  Menyelaraskan dan menyeragamkan pengawalan dan penggunaan
           tanah
       iv)  Memperuntukkan tanah untuk kegunaan pembangunan seperti
           Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA dan Lebuh Raya Utara-
           Selatan

  iii) Majlis Kewangan Negara
    o Keanggotaannya terdiri daripada Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Menteri-
      menteri Besar dan Ketua-ketua Menteri setiap negeri. Fungsi-fungsi majlis ini
      ialah :-
        i)  Memperuntukkan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan kepada
           Kerajaan Negeri mengikut kriteria yang berikut :
           a)   Bilangan penduduk negeri
           b)   Panjang jalan dalam negeri
           c)   Peruntukkan pembangunan khas
        ii)  Memperuntukkan pinjaman Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan
           Negeri
        iii) Membincangkan pembayaran royalti minyak atau hasil mineral dan
           perhutanan kepada Kerajaan Negeri

  iv) Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan
    o Dipengerusikan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan
    o Ahli-ahlinya terdiri daripada seorang wakil dari setiap negeri dan juga wakil-wakil
     Kerajaan Persekutuan
    o Tujuannya adalah untuk menyelaraskan pentadbiran Kerajaan Tempatan di
     seluruh negara
    o Memberikan nasihat kepada Kerajaan Tempatan tentang kutipan pelbagai hasil
     dan cukai dibawah bidang kuasanya
    o Membentuk dasar-dasar kebangsaan untuk menggalakkan, memajukan dan
     mengawal Kerajaan Tempatan
    o Melalui Majlis Negara, Kerajaan Persekutuan juga akan memberikan peruntukkan
     kewangan kepada Kerajaan Tempatan mengikut :
       a)   Bilangan penduduk sesuatu Kerajaan Tempatan
       b)   Keluasan kawasan di bawah pentadbiran Kerajaan Tempatan

  v) Mesyuarat Menteri-menteri Besar dan Ketua-ketua Menteri
   o Dipengerusikan oleh Perdana Menteri
   o Membincangkan dan menyelaraskan dasar-dasar dan perlaksanaan projek
     pembangunan

2. Badan-badan penyelarasan yang tidak termaktub dalam perlembagaan:

  i. Majlis Perhutanan Negara
    o Dipengerusikan oleh Menteri Perusahaan Utama
    o Ahli-ahlinya terdiri daripada wakil Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan
    o Menyelaraskan undang-undang pentadbiran hutan antara negeri
    o Menyelaraskan usaha membendung pembalakan haram dan menyelamatkan
      hutan

  ii. Majlis Perumahan negara
    o Dipengerusikan oleh Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan
    o Ahli-ahlinya terdiri daripada wakil Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan
    o Menyelaraskan undang-undang pentadbiran perumahan negara
    o Mencari jalan keluar untuk menyediakan rumah kos rendah yang secukupnya
      untuk memenuhi keperluan rakyat

                                             78
iii. Majlis Air Negara
   o Mengatasi krisis air

iv. Jawatankuasa Perhubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan
  Negeri
  o Melibatkan peringkat pegawai
  o Dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara
  o Dianggotai Ketua Setiausaha semua kementerian dan semua Setiausaha
    Kerajaan Negeri
  o Menyelaraskan pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri

v. Badan-badan Lain
  o Penyelarasan antara badan-badan lain ialah:
    a)  Majlis Pembangunan Negara dengan Jawatankuasa Pembangunan
       Negeri
    b)  Majlis Keselamatan Negara dengan Jawatankuasa Keselamatan Negeri
    c)  Majlis Perancangan Negara dengan Jawatankuasa Perancangan Negeri
                                     79

								
To top