Docstoc

perlembagaan malaysia

Document Sample
perlembagaan malaysia Powered By Docstoc
					      BAB      7        PERLEMBAGAAN MALAYSIA


  Pengenalan
  Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat Undang-undang Laut Melaka dan Hukum
  Kanun Melaka. Sementara itu, setiap negeri mengamalkan adat tradisional iaitu Adat
  Temenggung dan Adat Perpatih. Perlembagaan moden hanya diperkenalkan setelah Tanah
  Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan terbentuknya Persekutuan Malaysia
  pada tahun 1963.

  Perlembagaan merupakan sumber undang-undang tertinggi sesebuah negara. Kewujudannya
  adalah untuk menyelaraskan pemerintahan sesebuah negara. Selain itu juga, ia berperanan
  sebagai garis panduan pembentukkan undang-undang sama ada di pihak pemerintah atau
  rakyat.


  7.1  BENTUK-BENTUK PERLEMBAGAAN

  Perlembagaan terbahagi kepada dua jenis iaitu perlembagaan bertulis dan tidak bertulis.
  Perlembagaan bertulis merupakan bentuk perlembagaan yang dikumpul dan disusun dalam
  satu surat. Perlembagaan bertulis mengandungi 3 sifat utama, iaitu :
  i.   Kukuh dan sukar untuk dibuat pindaan melainkan ada peruntukan dalam perlembagaan
      tersebut yang membolehkannya dipinda.
  ii.  Parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang terhadap perkara yang
      terkandung dalam perlembagaan, tetapi parlimen dilarang membuat undang-undang
      yang bertentangan dengan kebebasan asasi.
  iii.  Mahkamah mempunyai kuasa untuk mentafsir undang-undang dan melindungi
      perlembagaan.

  Perlembagaan tidak bertulis pula merangkumi semua prinsip perlembagaan yang tidak
  terkumpul dalam satu surat. Contohnya, Akta Parlimen dan keputusan mahkamah. Malaysia
  mengamalkan perlembagaan bertulis iaitu Parlimen mendapat kuasa daripada perlembagaan.


  7.1.1 Tujuan Perlembagaan

  Carta 7.1.1  Tujuan Perlembagaan   Mengawal pergerakan kerajaan          Mewujudkan satu bentuk
       dan rakyat               pemerintahaan yang adil
Alat untuk menyelesaikan                     Mengelakkan penyalahgunaan
                Tujuan Perlembagaan
     masalah                          kuasa oleh pemerintah                            Menjamin keamanan dan
   Menjamin riwayat negara               kestabilan negara
       bangsa
                                            42
7.1.2    Kandungan Perlembagaan Persekutuan

Jadual 7.1.2 Kandungan Perlembagaan Persekutuan

Terdiri daripada 15 bahagian yang mengandungi 183 perkara seperti yang diberikan di bawah :-

Bahagian                  Butir-butir              Perkara
    1     Negeri-negeri, Agama dan Undang-undang Persekutuan    Perkara 1-4
    2     Kebebasan Asasi                     Perkara 5-13
    3     Kewarganegaraan                     Perkara 14-31
    4     Persekutuan                       Perkara 32-69
    5     Negeri-negeri                      Perkara 70-72
    6     Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-negeri   Perkara 73-95E
    7     Peruntukan-peruntukan kewangan              Perkara 96-112D
    8     Pilihan raya                       Perkara 113-120
    9     Kehakiman                        Perkara 121-131A
    10     Perkhidmatan Awam                    Perkara 132-148
    11     Kuasa-kuasa Khas menentang perbuatan Subversif dan    Perkara 149-151
         kuasa-kuasa Darurat
    12    Am dan Pelbagai                     Perkara 152-160
    12A    Perlindungan Tambahan bagi negeri-negeri Sabah dan    Perkara 161-161H
         Sarawak
    13     Peruntukan Sementara dan Peralihan            Perkara 162-180
    14     Perkecualian bagi kedaulatan Raja-raja dan sebagainya  Perkara 181
    15     Prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Raja-raja  Perkara 182-1837.1.3    Ciri-ciri Kerajaan Malaysia

i.     Jenis Kerajaan Persekutuan
ii.     Raja berperlembagaan
iii.    Demokrasi berparlimen dan bercorak Westminster
iv.     Dwidewan
v.     Ketinggian perlembagaan


7.1.4    Konsep Ketertinggian Perlembagaan

i.     Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi Malaysia
ii.     Parlimen atau badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mendapat kuasa masing-
      masing daripada perlembagaan
iii.    Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara juga menjalankan kuasa baginda
      mengikut Perlembagaan
                                               43
 7.2  PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN DAN PERLEMBAGAAN NEGERI

 Carta 7.2.1   Perlembagaan Persekutuan


                  Perlembagaan Persekutuan
Malaysia sebuah        Demokrasi        Ketertinggian       Pengasingan
 Persekutuan         Berparlimen       Perlembagaan         kuasa           Raja          Agama Islam          Kebebasan
        Berperlembagaan       agama rasmi         undang-undang Perlembagaan Persekutuan

 Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai ciri-ciri yang khas dan ia telah menjadikan
 perlembagaan sebagai undang-undang negara yang menjamin keamanan dan kesejahteraan
 rakyatnya. Perkara penting yang mencirikan perlembagaan ialah ia melambangkan Malaysia
 sebagai sebuah negara persekutuan, mempunyai raja berperlembagaan, mengamalkan sistem
 demokrasi berparlimen, menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi, tetapi agama lain
 bebas diamalkan. Ini menunjukkan Malaysia sebagai sebuah negara yang mengamalkan sikap
 tolak ansur dan menjaga kepentingan semua kaum dan bangsa.

 Kandungan Ringkas Perlembagaan Persekutuan

     i.    Senarai Persekutuan :-
          Meliputi perkara mengenai hal-ehwal luar negara, pertahanan, keselamatan
          dalam negeri, undang-undang jenayah dan sivil, kewarganegaraan dan lain-lain.
     ii.    Senarai Bersama :-
          Meliputi perkara yang membolehkan badan perundangan negeri membuat
          undang-undang selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang
          Persekutuan. Contohnya, perlindungan bagi binatang liar, biasiswa, perlindungan
          kanak-kanak, perancangan bandar dan kampung, kesihatan awam dan lain-lain.
     iii.   Senarai Negeri :-
          Meliputi perkara-perkara yang diserahkan kepada negeri seperti hukum syarak,
          undang-undang diri dan keluarga orang Islam, hari kelepasan negeri, jentera
          kerajaan Negeri dan lain-lain.

 Ketertinggian Perlembagaan

 Malaysia merupakan sebuah persekutuan yang menentukan perlembagaan bertulis. Menurut
 Tun Mohammed Suffian, bekas Ketua Hakim Negara, Perlembagaan Persekutuan Malaysia
 ialah yang tertinggi. Ketertinggian Perlembagaan dapat dilihat pada peruntukkan berikut :

     i.    Parlimen
     ii.    Perlembagaan
     iii.   Kedudukan YDPA


                                                44
     iv.  Kuasa perundangan
     v.   Kebebasan asasi
Pindaan Perlembagaan

Semenjak tahun 1957, Perlembagaan Malaysia telah dipinda lebih kurang 22 kali sehingga ke
akhir tahun 1982. Perlembagaan Malaysia boleh dipinda dengan mudah oleh Parlimen seperti
yang dijelaskan dalam perkara 159 dan perkara 161 (E) yang menjelaskan beberapa perkara
yang boleh dipinda, iaitu:

i.    Perkara 159 (4)-sesetengah perkara boleh dipinda dengan suara majoriti 2/3 dalam tiap-
     tiap Majlis Parlimen tanpa persetujuan sesiapa dari luar Majlis Parlimen.
ii.   Perkara 161 (E)-sesetengah perkara yang mempunyai kepentingan bagi Sabah dan
     Sarawak boleh dipinda dengan suara lebih 2/3 dalam tiap-tiap Majlis Parlimen, jika ia
     dipersetujui oleh Yang Dipertua mana-mana negeri.
iii.   Sesetengah perkara hanya boleh dipinda dengan suara lebih 2/3 dalam tiap-tiap dewan,
     dengan syarat ia telah mendapat persetujuan Majlis Raja-raja. Persetujuan Majlis Raja-
     raja diperlukan dalam membuat apa-apa pindaan terhadap perkara yang menyentuh
     kedaulatan raja-raja Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan beberapa perkara
     yang dianggap sensitif dalam perlembagaan.
iv.   Perkara-perkara yang memerlukan suara majoriti dalam Parlimen.

Terdapat kritikan yang mengatakan perlembagaan sebagai sebuah dokumen yang suci dan
tidak patut dipinda. Orang ramai dikehendaki menghormatinya. Sememangnya, perlembagaan
tidak harus kerap dipinda. Perlembagaan Malaysia tidak sama dengan Perlembagaan Amerika
Syarikat yang mudah dan ringkas yang hanya mengandungi perkara penting sahaja.
Perlembagaan Malaysia adalah lebih kurang sama dengan Perlembagaan India yang panjang
dan terperinci.

2.   Perlembagaan Negeri

Perlembagaan Malaysia yang terbentuk sebenarnya hasil daripada perkongsian antara negeri
yang menganggotai Persekutuan Malaysia. Negara-negara yang bergabung dalam
Persekutuan Malaysia sememangnya diberi hak, kuasa dan tanggungjawab yang telah
diperuntukkan dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Perlembagaan Negeri.

Kebanyakan negeri Melayu mengikut peruntukan tetap. Peruntukan tetap ini menggariskan
sesuatu negeri itu harus mengandungi:

i.    Raja/Yang Dipertua Negeri
ii.   Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
iii.   Pihak Berkuasa Perundangan Negeri
iv.   Dewan Undangan Negeri

Perlembagaan Persekutuan juga memperuntukkan perhubungan antara kerajaan Persekutuan
dengan kerajaan Negeri. Ia mengandungi tujuh bab iaitu:-

i.    Pembahagian kuasa-kuasa perundangan
ii.   Pembahagian kuasa-kuasa pemerintah
iii.   Pembahagian beban kewangan
iv.   Tanah
v.    Pembangunan negara
vi.   Agihan persekutuan kepada negeri
vii.   Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan
                                              45
Pindaan Perlembagaan Negeri

Peruntukan Perlembagaan Negeri boleh dipinda oleh undang-undang negeri, tetapi tidak boleh
dipinda dengan cara lain. Antara peruntukan Perlembagaan Negeri yang tidak boleh dipinda:
i.   Warisan takhta kerajaan dan kedudukan para pembesar Melayu tidak boleh dipinda
    oleh Badan Perundangan Negeri.
ii.  Sesuatu rang undang-undang bagi membuat apa-apa pindaan kepada Perlembagaan
    Negeri selain;
    a)   apa-apa pindaan yang berbangkit daripada sesuatu undang-undang yang
        memperuntukkan bilangan ahli yang dilantik bagi badan perundangan negeri
    b)   apa-apa pindaan yang akan menyelaraskan Perlembagaan Negeri dengan
        mana-mana peruntukkan perlu yang dinyatakan dalam jadual 8 Perlembagaan
        Persekutuan Malaysia jika ia dibuat selepas Dewan Undangan Negeri dipilih
        mengikut sesyen 4, jadual tersebut.

Sesetengah Perlembagaan Negeri memerlukan persetujuan daripada kumpulan orang tertentu
terhadap pindaan mengenai:
i.   Pelantikan dan sifat-sifat waris taktha, permaisuri raja atau pemangku raja atau ahli-ahli
    Jemaah Pemangku Raja Negeri.
ii.  Pemecatan, penarikan diri, penurunan taktha raja atau warisnya.
iii.  Pelantikkan dan sifat-sifat para pembesar memerintah atau para pembesar adat Melayu
    dan ahli-ahli Majlis Penasihat mengenai agama atau adat dan badan seumpamanya.
iv.  Hal bagi mengadakan, mengatur, mengesah dan melucutkan pangkat gelaran,
    kehormatan, kebesaran dan kurniaan adat Melayu dan mengadakan peraturan
    mengenai balai raja dan istana.

Parlimen boleh meminda sesuatu Perlembagaan Negeri untuk sementara waktu atas alasan
keamanan negara seperti keadaan darurat.

Jadual 7.2.2 Agihan kuasa antara kerajaan Pusat dan kerajaan Negeri

            KUASA KERAJAAN PUSAT DAN KERAJAAN NEGERI
Mengikut perlembagaan, kuasa kerajaan dikongsi bersama antara kerajaan Pusat dengan kerajaan
Negeri. Menurut Fasal Kesembilan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, pembahagian kuasa adalah
seperti berikut :
         Senarai Pusat           Senarai Negeri      Senarai Bersama
1. Hal-ehwal luar negeri           1. Undang-undang islam   1. Kebajikan sosial
2. Pertahanan                2. Tanah          2. Biasiswa
3. Keselamatan dalam Negeri         3. Pertanian dan      3. Taman negara
4. Pentadbiran keadilan              Perhutanan       4. Perancangan bandar
5. Kerakyatan negara             4. Kerajaan tempatan      dan negara
6. Pilihan raya               5. Perkhidmatan       5. Penjagaan haiwan
7. Kewangan                    tempatan        6. Kesihatan dan
8. Perniagaan, perdagangan,dan        6. Kerajaan negeri       kebersihan awam
  perusahaan                7. Hari cuti negeri     7. Parit dan tali air
9. Perkapalan, pelayaran dan perikanan    8. Undang-undang      8. Pemulihan
10. Perhubungan dan Pengangkutan         negeri dan lain-lain  9. Perkapalan *
11. Kerja raya dan tenaga pusat       9. Kastam tempatan *    10. Air dan elektrik *
12. Jabatan ukur, penyelidikan dan lain-lain 10. Pelabuhan *       11. Derma
13. Pelajaran                11. Jabatan ukur tanah *  12. Hiburan awam
14. Kesihatan                12. Perpustakaan,
15. Keselamatan buruh dan sosial         muzium dan lain-lain *
16. Orang Asli (kebajikan)
17. Hal-hal lain termasuk hari cuti
  kebangsaan, akhbar dan penapisan,
  amanah, kemajuan dan penempatan
  rumah pusat, syarikat-syarikat kerjasama
  dan lain-lain

* Sabah dan Sarawak

                                               46
7.2.1 Bahasa Kebangsaan

Bahasa Melayu telah menjadi bahasa perantaraan (lingua franca) sejak abad ke-15 dengan
wujudnya Kesultanan Melayu Melaka. Pada masa kini, bahasa Melayu merupakan bahasa
utama yang digunakan oleh pedagang-pedagang yang datang dari serata dunia. Dalam hal ini,
bahasa Melayu merupakan bahasa yang senang dipelajari dan dikuasai oleh sesiapa sahaja.

7.2.2  Agama

Agama Islam telah bertapak di Tanah Melayu sejak awal abad ke-13 melalui penemuan batu
Bersurat Terengganu yang bertarikh 129 Masihi dan berkembang maju pada zaman
pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Perkara 3(1) Perlembagaan
Persekutuan Malaysia memperuntukkan agama Islam sebagai agama bagi Persekutuan, tetapi
perlembagaan Persekutuan juga memberi kebebasan kepada semua individu untuk
mengamalkan agamanya sendiri dengan cara aman dan harmoni di mana-mana bahagian
Persekutuan.

Pada 17 Oktober 1968, bagi menyelaraskan pentadbiran hal-ehwal agama Islam di peringkat
Persekutuan, sebuah Majlis Kebangsaan Hal-Ehwal Agama Islam telah ditubuhkan oleh Majlis
Raja-raja. Anggotanya terdiri daripada :
i.   Seorang Pengerusi (biasanya Perdana Menteri)
ii.  Seorang wakil dari setiap negeri Semenanjung Malaysia yang dilantik oleh raja negeri
    masing-masing. Sementara bagi Pulau Pinang dan Melaka, wakil dilantik oleh YDPA
    dan Sabah oleh Yang Di-pertua Negeri Sabah serta Sarawak oleh Yang Di-pertua
    Negeri Sarawak.
iii.  Lima orang ahli yang dilantik oleh YDPA dengan persetujuan daripada Majlis Raja-raja.

Mengikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia, agama Islam terletak dalam Senarai Negeri.
Terdapat beberapa perkara yang berada di bawah kuasa perundangan negeri mengenai agama
Islam, iaitu :
    a)   Hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga
    b)   Adat istiadat Melayu
    c)   Wakaf
    d)   Fitrah
    e)   Zakat
    f)   Baitumal
    g)   Masjid
    h)   Mengadakan hukuman bagi kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam
        terhadap rukun Islam
    i)   Mahkamah Syariah
    j)   Mengawal iktikad dan kepercayaan di kalangan orang Islam


7.2.3  Kewarganegaraan

Peruntukan pemerolehan kewarganegaraan disenaraikan dalam Bahagian 3, perkara 14 hingga
Perkara 22 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Seseorang         boleh mendapatkan
kewarganegaraan melalui empat cara iaitu :
i.   Secara kuat kuasa undang-undang – terdapat dua golongan iaitu :
    a)   Individu yang dilahirkan sebelum Hari Malaysia dan menjadi
       warganegara Persekutuan yang akan menjadi warganegara secara automatik.
    b)  Individu yang dilahirkan pada atau selepas Hari Malaysia dan menjadi
       warganegara atas peruntukan kelayakan yang telah ditetapkan.
ii.  Secara pendaftaran /permohonan :
    a)   Isteri dan anak warganegara
    b)   Seseorang yang berumur kurang daripada 21 tahun


                                             47
    c)   Seseorang yang berumur 18 tahun atau lebih dan lahir di Persekutuan sebelum
        hari merdeka
    d)   Seseorang yang berumur 18 tahun dan bermastautin di Sabah dan Sarawak
        pada Hari Malaysia
iii.  Kewarganegaraan secara kemasukan :
    a)   Individu tersebut telah menetap di Persekutuan Malaysia 10 daripada 12 tahun
        sebelum tarikh permohonan.
    b)   Berniat menjadi permastautin tetap Persekutuan Malaysia
    c)   Tingkah laku baik
    d)   Berpengetahuan dalam bahasa Melayu
iv.  Kewarganegaraan secara percantuman wilayah
    ini merupakan cara termudah untuk menjadi warganegara Persekutuan. Contohnya,
    penduduk Singapura, Sabah dan Sarawak mendapat taraf kewarganegaraan apabila
    ketiga-tiga wilaayah ini menganggotai Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963.

1. Kehilangan kewarganegaraan
Seorang warganegara boleh kehilangan kewarganegaraan melalui dua cara iaitu, :
1.  Pertama, individu tersebut menolak kewarganegaraannya.
ii)  Kerajaan negara melucutkan kewarganegaraannya atas sebab berikut :-
   a)   Seseorang individu telah menjadi warganegara asing
   b)   Seseorang warganegara membuktikan dia tidak setia melalui percakapan atau
       tindakannya
   c)   Seseorang warganegara telah menderhaka terhadap kerajaan semasa
       peperangan atau menjalinkan urusan dengan musuh negara
   d)   Seseorang warganegara memperoleh kewarganegaraan secara pendaftaran,
       telah dihukum penjara tidak lebih daripada 12 bulan atau didenda tidak kurang
       daripada RM 5000 tanpa pengampunan bagi kesalahannya
   e)   Seseorang warganegara yang bermastautin di negara asing melebihi lima tahun
       secara berterusan tanpa mendaftar diri di Pejabat Konsul Persekutuan

2. Proses Perlucutan Kewarganegaraan
Proses atau prosedur perlucutan kewarganegaraan seseorang individu adalah seperti yang
berikut:
    a)  Diberitahu secara bertulis dengan alasan kepada individu yang dikenakan
       perintah perlucutan
    b)  Individu berkenaan boleh merujuk kesnya kepada satu jawatankuasa siasatan
    c)  Kerajaan menerusi laporan daripada jawatankuasa siasatan menentukan sama
      ada seseorang akan dilucutkan kewarganegaraanya atau tidak.

3. Cara mendapatkan kewarganegaran
Ada empat penentu membolehkan seseorang mendapatkan taraf kewarganegaraan di
Malaysia, iaitu berdasarkan faktor berikut :-
i.   Jus soli
ii.  Jus sanguinis
iii.  Perkahwinan
iv.  Naturalisasi


7.3  HAK ASASI WARGANEGARA

Setiap warganegara Malaysia mempunyai hak asasi berikut :-

      i.  Tidak boleh diambil nyawa atau dilucutkan kebebasan diri kecuali menurut
         undang-undang.

                                              48
     ii.    Tidak boleh ditahan polis lebih daripada 24 jam kecuali selepas dibawa
          kehadapan seorang majistret/pegawai daerah untuk mendapatkan perintah
          tahanan
     iii.    Berhak diberitahu tentang kesalahannya ketika ditangkap oleh pihak
          berkuasa dan dibela oleh peguam dalam perbicaraan yang diadakan secepat
          mungkin
     iv.    Tiada siapa yang boleh ditahan sebagai abdi kecuali bagi perkhidmatan
          kerahan (kerja paksa) yang mengikut undang-undang
     v.     Berhak mendapat perlindungan undang-undang dan seorang yang telah
          dibebaskan daripada sesuatu kesalahan tidak boleh didakwa lagi atas
          kesalahan yang sama
     vi.    Berhak memohon habeas corpus apabila seseorang ditahan secara tidak sah
     vii.    Berhak menikmati kesamarataan, iaitu seseorang tidak boleh
          didiskriminasikan dari segi agama, keturunan dan budaya
     viii.   Seseorang warganegara bebeas bergerak dan bermastautin di mana-mana
          bahagian Persekutuan
     ix.    Kebebasan bercakap, berhimpun, dan menubuhkan persatuan
     x.     Kebebasan beragama
     xi.    Kebebasan pemilikan harta


Jadual 7.3.1   Sekatan-Sekatan Terhadap Kebebasan Hak Asasi

No.      Jenis Undang-undang              Ringkasan
 1.    Undang-undang Subversif        Kerajaan berkuasa untuk menahan dan
                        menghukum mereka yang mengancam
                        keselamatan negara
 2     Undang-undang Darurat        Kerajaan berkuasa untuk mengenakan
                        perintah berkurung dan menembak serta
                        membunuh seseorang yang mengingkari
                        undang-undang darurat tanpa
                        perbicaraan
 3   Akta Keselamatan Dalam Negeri      Seseorang boleh ditahan tidak melebihi 2
          (ISA)            tahun tanpa perbicaraan jika pada
                        pandangan Kerajaan, orang itu
                        mengancam keselamatan negara
 4  Akta Universiti dan Kolej Universiti   Para pelajar dilarang bergerak aktif dalam
                        politik
 5        Akta Rahsia Rasmi       Tidak boleh membocorkan rahsia rasmi
                        kerajaan
 6        Akta Mesin Cetak        Badan-badan penerbitan dan media
                        elektronik tiada kebebasan untuk
                        mengungkitkan isu-isu sensitif yang boleh
                        mengancam keselamatan negara
 7         Akta Hasutan         Rakyat dilarang menabur fitnah dan
                        mengungkitkan isu-isu sensitif iaitu hak-
                        hak istimewa orang Melayu, bahasa,
                        kuasa raja dan kewarganegaraan
 8   Hak Keistimewaan Sabah dan       Berkuasa untuk mengawal kemasukkan
         Sarawak            rakyat dari Semenanjung Malaysia ke
                        Sabah dan Sarawak
                                               49
7.4  KEDUDUKAN ISTIMEWA ORANG-ORANG MELAYU SERTA HAK KAUM LAIN

Menurut perkara 160 (2) Perlembagaan Persekutuan Malaysia, orang Melayu ditakrifkan
sebagai :
i)  Seorang yang beragama Islam
ii)  Bertutur bahasa Melayu
iii) Mengamalkan adat istiadat Melayu
iv)  Lahir sebelum hari merdeka sama ada di Persekutuan atau di Singapura, atau pada hari
   merdeka dia bermastautin di Persekutuan atau Singapura

Manakala, Bumiputera di Sabah dan Sarawak (termasuk bukan Melayu) tergolong menerima
keistimewaan seperti mana yang diperoleh orang Melayu di Tanah Melayu. Dalam hal ini,
walaupun sesuatu keistimewaan diberikan kepada orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan
Sarawak, kepentingan kaum lain juga hendaklah dilindungi. Berikut merupakan soal hak
keistimewaan seperti berikut :-
    a)  Perkhidmatan awam
    b)  Ekonomi
    c)  Pendidikan


7.5   PROSES PILIHAN RAYA

Pilihan raya merupakan satu cara untuk menentukan pemindahan kuasa kerajaan tanpa
kekerasan dan tumpahan darah. Ia merupakan satu ciri penting dalam sistem demokrasi
berparlimen.
Kelayakan calon untuk bertanding adalah seperti yang berikut :-
i.   Warganegara dan pemastautin kawasan yang berkenaan
ii.   Berumur 21 tahun ke atas
iii.  Bukan seorang muflis
iv.   Sempurna akal (kelemahan fizikal bukan penghalang)
v.   Boleh merupakan calon bebas
vi.   Tidak pernah dipenjarakan melebihi satu tahun (boleh bertanding jika diampuni atau
    lima tahun selepas tamat hukuman penjara)
vii.  Tidak pernah didenda RM 2,000 ke atas (boleh bertanding jika diampuni)
viii.  Tidak memegang jawatan bergaji


7.5.1 Pilihan raya: Proses

Carta  7.5.1 Proses Pilihan Raya


                   Parlimen Bersidang
               (dalam tempoh 120 hari dari tarikh
                  pembubaran Parlimen)                  Kerajaan Dibentuk
              (Perdana Menteri dan Kabinet dibentuk)


               Pengumuman Keputusan Pilihan Raya                    Pengiraan Undi
                 (Pada Malam hari mengundi)                 50
                    Hari Mengundi
                 (8 pagi hingga 5 petang)


                  Hari Penamaan Calon
               (10 hari sebelum tarikh pilihan raya)


              Penetapan Tarikh Pilihan Raya Umum
                (dalam tempoh 60 hari/90 hari)


                  Pembubaran Parlimen


               Semakan Semula Daftar Pemilih


                 Pendaftaran Pemilih Baru


              Semakan Daftar Pemilih Yang Sedia Ada7.6 KOMPONEN PARLIMEN

Carta 7.6   Komponen Badan Perundangan dalam Sistem Kerajaan Malaysia


              Yang di-Pertuan Agong


               Badan Perundangan


                  Parlimen
      Dewan Rakyat                 Dewan Negara7.6.1 Yang Di-pertuan Agong

Dalam badan legislatif, YDPA bertindak sebagai Ketua Negara dan secara tidak langsung juga
bertindak sebagai ketua kepada tiga cabang kerajaan, iaitu badan perundangan, badan
kehakiman dan badan eksekutif.                                            51
YDPA dilantik lima tahun sekali daripada kalangan sembilan orang raja Melayu yang dipilih oleh
Majlis Raja-raja. Antara tugas YDPA ialah:

1. Merupakan raja berperlembagaan yang memerintah mengikut kuasa yang diberi oleh
  Perlembagaan.
2. Merupakan Ketua Negara Malaysia dan lambang perpaduan serta kedaulatan negara.
3. Merupakan pemerintah tertinggi angkatan bersenjata dan ketua agama Islam bagi negeri
  Melaka, Pulau Pinang,Wilayah Persekutuan, Sabah, Sarawak dan negeri baginda sendiri.
4. Bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum bumiputera di
  Sabah dan Sarawak.
5. Berkuasa melantik Perdana Menteri, menteri Kabinet, Peguam Negara, Ketua Polis Negara
  dan Hakim-hakim Mahkamah.
6. Mempunyai kuasa mengampun, meringan dan menangguh hukuman bagi orang bersalah.
7. Mengisytiharkan undang- undang tentera atau darurat.
8. YDPA tidak boleh didakwa atas sifat peribadinya kecuali di Mahkamah Khas.

Antara perkara yang tidak boleh dilakukan oleh YDPA menurut Perkara 34 Perlembagaan
Persekutuan Malaysia ialah :
i)  Baginda tidak boleh menjalankan tugasnya sebagai raja di negeri baginda, kecuali tugas-
   tugas baginda sebagai ketua agama Islam
ii) Baginda tidak boleh memegang sesuatu jawatan yang baginya ada apa-apa saraan
iii) Baginda tidak boleh mengambil bahagian yang aktif dalam apa juga perusahaan

7.6.2 Parlimen

Perkara 44 Bahagian 4, Bab 4, Perlembagaan Persekutuan Malaysia: Parlimen adalah badan
perundangan bagi kerajaan persekutuan, dan ia membuat undang-undang yang boleh
dikuatkuasakan di seluruh negara.

Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang
persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan
dan meluluskan hasil-hasil cukai yang baru.

Parlimen juga menjadi forum kritikan dan mendengar pendapat awam mengenai perkara-
perkara nasional.

Bagi membolehkan Parlimen menjalankan tanggungjawabnya dengan sepenuhnya dan dengan
lebih berkesan, Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang
dipanggil “Keistimewaan Ahli-ahli Parlimen” di dalam Dewan. Keistimewaan ini terpakai bagi
kedua-dua Dewan secara keseluruhannya, dan untuk ahli-ahli Parlimen secara individu.

Kedua-dua Dewan berkuasa untuk menggubal prosedur masing-masing, mempunyai kuasa
mutlak atas prosiding masing-masing, dan kuasa-kuasa ini tidak boleh dicabar di dalam mana-
mana mahkamah, dan Dewan boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak
keistimewaan atau “contempt” di dalam Dewan tersebut. Ahli Parlimen adalah terkecuali dari
tindakan mahkamah sama ada sivil atau jenayah bagi apa yang dikatakan atau dilakukannya di
dalam Dewan, dan pengecualian ini diberi juga kepada sesiapa yang bertindak bagi Dewan itu.


Sebagai satu badan perundangan, Parlimen terdiri daripada Yang Di-Pertuan Agong, Dewan
Rakyat (dianggotai oleh ahli-ahli yang dipilih melalui pilihanraya), dan Dewan Negara
(dianggotai oleh ahli-ahli Dewan Negeri dan ahli-ahli yang dilantik oleh Yang Di-Pertuan Agong)

Tempoh Parlimen hanya kekal selama lima tahun dan dipanggil, ditangguh dan dibubarkan oleh
Yang Di-Pertuan Agong


                                              52
Parlimen Malaysia terdiri daripada dua buah dewan iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat.
Tugas utama Dewan Rakyat adalah untuk meluluskan undang-undang, menentukan
belanjawan negara dan mengawasi perjalanan pentadbiran kerajaan.


7.6.3 Dewan Negara

Keanggotaan Dewan Ngara telah dperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia
dalam Bahagian 4, Bab 4, Perkara 45. Melalui peruntukan ini, Dewan Negara Dewan Negara
terdiri daripada seramai 70 orang ahli. Dewan Negeri terbahagi kepada dua kategori seperti
berikut:-

    26 ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap
    negeri diwakili oleh dua orang ahli).
    44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat
    Perdana Menteri, termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu
    ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putra Jaya.

Tugas utama ialah membahaskan sesuatu rang undang-undang yang telah diluluskan oleh
Dewan Rakyat dan juga bagi membincangkan perkara-perkara yang menjadi kepentingan
umum. Menurut Perkara 68 Perlembagaan Persekutuan, Dewan Negara tidak mempunyai
kuasa menolak undang-undang tetapi mempunyai kuasa menangguh sesuatu rang undang-
undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat sebelum dikemukakan kepada Yang Di
Pertuan Agong untuk diperkenankan, contohnya Rang Undang-Undang Kewangan. Tempoh
penangguhan oleh Dewan Negara ialah 30 hari, bagi rang undang-undang yang lain tempohnya
ialah setahun.

Untuk layak menjadi ahli, seseorang calon hendaklah:-

    warganegara Malaysia
    tidak kurang dari 30 tahun
    waras fikiran
    bukan seorang muflis
    tidak mempunyai rekod jenayah

Jawatan itu hendaklah dipegang selama satu penggal (tiga tahun) dan boleh disambung
sebanyak satu penggal lagi, sama ada dilantik pada peringkat Persekutuan atau pemilihan
pada peringkat negeri.

Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Ahli-ahli Dewan
Negara dilantik atau dipilih dari kalangan mereka yang menyumbang khidmat yang cemerlang
atau telah mencapai kecemerlangan dalam profesion masing-masing, dalam perdagangan,
industri, pertanian, aktiviti kebudayaan atau perkhidmatan sosial atau merupakan wakil
kumpulan bangsa minoriti ataupun berkebolehan menjaga kepentingan orang-orang asli.

Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara. Ahli
tersebut hendaklah bersumpah atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-
tugas mereka sebagai ahli Dewan sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta
mematuhi, menjaga dan mempertahan Perlembagaan.

7.6.4 Dewan Rakyat

Keanggotaan Dewan Rakyat ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada
Bahagian 4, Bab 4 Perkara 46. Dalam peruntukan ini, Dewan Rakyat mempunyai seramai 219
ahli, dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan


                                              53
ramai melalui pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun,
dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan.

Kelayakan menjadi ahli adalah seperti berikut:-

    warganegara Malaysia
    tidak kurang dari 21 tahun
    waras fikiran
    bukan seorang muflis
    tidak mempunyai rekod jenayah

Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara
dalam satu masa.

Sebelum memegang sebarang kerusi dalam Parlimen, setiap ahli dimestikan mengangkat
sumpah di hadapan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Negara. Ahli tersebut hendaklah bersumpah
atau berjanji bahawa mereka akan taat menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ahli Dewan
sebaik yang mungkin dan taat setia kepada Malaysia serta mematuhi, menjaga dan
mempertahankan Perlembagaan.

Antara perkara yang menyebabkan seseorang itu hilang kelayakan untuk memegang jawatan
dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat ialah:
i.  Kurang siuman
ii. Bankrap atau muflis
iii. Memegang jawatan bergaji
iv. Mungkir untuk menghantarkan penyata perbelanjaan Pilihan raya bagi Parlimen/Dewan
   Negeri dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu 33 hari selepas keputusan pilihan raya
   disiarkan.
v.  Disabitkan melakukan kesalahan jenayah
vi. Memperoleh kewarganegaraan asing dengan kerelaan sendiri
                                             54
Sumber/rujukan:
http://www.parlimen.gov.my/dN-maklumatumum.htm
http://www.parlimen.gov.my/pengenalan-fungsi.htm


Persekutuan Malaysia merupakan sebuah negara raja berperlembagaan. Malaysia diketuai oleh
Yang di-Pertuan Agong yang dipilih daripada sembilan sultan negeri Melayu untuk berkhidmat
selama lima tahun.

Sistem ini adalah berdasarkan Westminster kerana Malaysia merupakan bekas tanah jajahan
Britain. Kuasa pemerintahan lebih banyak dipegang oleh cabang eksekutif berbanding
perundangan. Pilihan raya umum pula perlu diadakan setiap lima tahun sekali.

Kuasa eksekutif ditetapkan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Berdasarkan
perlembagaan Malaysia, Perdana Menteri mestilah seorang anggota Dewan Rakyat, yang pada
pendapat Yang di-Pertuan Agong, memimpin kumpulan majoriti dalam parlimen. Manakala
kabinet merupakan ahli parlimen yang dipilih daripada Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

Parlimen terbahagi kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dewan Negara mempunyai 70
orang senator (iaitu panggilan yang diberikan kepada ahli Dewan Negara). Pemilihan ahlinya
boleh dibahagikan kepada dua:

  1. 26 ahli dipilih oleh Dewan Undangan Negeri sebagai mewakili 13 negeri (setiap negeri
   diwakili oleh dua orang ahli).
  2. 44 ahli yang dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas nasihat
   Perdana Menteri, termasuk dua ahli dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan satu
   ahli masing-masing dari Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya.

Dewan Rakyat pula mempunyai seramai 219 ahli, dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan
raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar sokongan ramai melalui pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat
memegang jawatan selama lima tahun, dan selepas itu pilihan raya yang baru akan diadakan.
Kuasa perundangan dibahagi antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.

http://ms.wikipedia.org/wiki/Malaysia#Politik
                                               55

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8628
posted:2/5/2011
language:Malay
pages:14