Marketing Du Lich_ VH Nam My by outdoorwalker

VIEWS: 82 PAGES: 29

									Moân: Marketing Quoác Teá

KHUYNH HÖÔÙNG VAÊN HOÙA CUÛA CAÙC NÖÔÙC NAM MYÕ
GVHD: Th.S Quaùch Thò Böûu Chaâu Nhoùm thöïc hieän: C2S – MARKETING
1
Nguyeãn Thò Phöông Thaém Nguyeãn Thò Hoàng Ngoïc Ñoã Thò Thu Phöông Haø Ñinh Long Haûi Nguyeãn Vaên Duõng

Phaàn 1: Toång quan veà Nam

Myõ
Phaàn 2: Khuynh höôùng vaên

hoùa cuûa Argentina
Phaàn 3: AÛnh höôûng cuûa vaên

hoùa ñeán hoaït ñoäng Marketing quoác teá

Phaàn 1: Toång quan veà

Nam Myõ

Ñaëc ñieåm chung veà lòch söû caän ñaïi
- Nhöõng cuoäc khaûo saùt vaø thaâm nhaäp vaøo Nam Myõ cuûa cö daân Chaâu AÂu ñaõ baét ñaàu töø nhöõng naêm cuûa theá kyû 16. Trong hieäp öôùc Todersillas, Boà Ñaøo Nha vaø Taây Ba Nha ñaõ ñöa ra yeâu saùch ñoøi hoûi söï thoáng trò xuyeân luïc ñòa naøy ngoaïi tröø caùc nöôùc Guyana, Suriname vaø French Guiana. - Neàn vaên hoùa Iberian vaø Thieân Chuùa Giaùo ñaõ sôùm ñöôïc thaâm nhaäp vaøo Taân Theá Giôùi vôùi caùc thöù nhö caø pheâ, mía ñöôøng vaø boät mì, keøm theo ñoù laø neàn vaên minh bò noâ dòch hoaù moät caùch taøn nhaãn vôùi noã löïc xaâm chieám Nam Myõ laøm thuoäc ñòa cuûa phöông Taây. - Taây Ba Nha vaø Boà Ñaøo Nha ñaõ duy trì thuoäc ñòa cuûa hoï ôû Nam Myõ cho tôùi khi nöûa ñaàu

Ñòa hình vaø ñòa chaát:
Ñöôïc chia laøm 3 phaàn: daõy nuùi Nam Myõ, vuøng ñaát thaáp khu vöïc noäi ñòa vaø vuøng luïc ñòa Nam Myõ coøn noåi tieáng vôùi daõy Andes huøng vó, röøng möa Amazon roäng lôùn, hoà Titicaca thô moäng vaø sa maïc Atacama caèn coãi. Nam Myõ coù caùc vuøng khí haäu ña daïng töø röøng möa nhieät ñôùi, sa maïc cho ñeán nhöõng vuøng caây cao thích hôïp vôùi xöù laïnh Ñaây cuõng laø nôi thöôøng xuyeân dieãn ra caùc traän ñoäng ñaát (ñaëc bieät laø ôû Argentina)

Con ngöôøi:

Baát cöù ñaâu trong daân soá Nam Myõ töø Chile, Argentina, Uruguay vaø Nam Brazil ñeàu coù nhöõng ngöôøi Chaâu AÂu trong coäng coàng daân cö. Töø nhöõng naêm 1800 ñaõ coù laøn soùng di cö töø Chaâu AÂu, Trung Ñoâng vaø Chaâu AÙ (ñaëc bieät laø Nhaät) vaøo luïc ñòa naøy, cuï theå laø Argentina vaø Brazil.

Kinh teá:
Keå töø khi giaønh ñöôïc ñoäc laäp, caùc quoác gia Nam Myõ gia taêng ngaøy caøng nhieàu caùc trung taâm coâng nghieäp – ñoù laø keát quaû cuûa vieäc khai thaùc nguoàn taøi nguyeân vaø söï phaùt trieån cuûa vieäc ñaàu tö nöôùc ngoaøi Caûn trôû gaàn ñaây cho vieäc phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp ôû Nam Myõ laø söï khan hieám than. Tuy nhieân Nam Myõ cuõng daàn daàn phaùt trieån ñöôïc nguoàn gas töï nhieân vaø heä thoáng

Kinh teá:
Vieäc sinh keá baèng trang traïi cuõng phoå bieán ôû vuøng Nam Myõ vôùi khoaûng 30% daân cö lao ñoäng, chieám 15% dieän tích ñaát. Röøng daày ñaëc, ñoài nuùi lieân tieáp vaø ñieàu kieän khí haäu khoâng thuaän lôïi cuøng vôùi caùc phöông phaùp noâng nghieäp coøn laïc haäu ñaõ haïn cheá naêng suaát. Caùc saûn phaåm noâng nghieäp nhö caø pheâ, chuoái, mía ñöôøng, thuoác laù vaø nguõ coác, thòt cuõng laø nhöõng saûn phaåm xuaát khaåu quan troïng. Vieäc khai thaùc röøng cuõng laø hoaït ñoäng kinh teá chính cuûa cuûa cö daân baûn ñòa. Ngö nghieäp cuõng laø moät ngaønh quan troïng trong kinh teá Nam Myõ.

Phaàn 2:

Khuynh höôùng vaên hoaù cuûa ARGENTINA

ARGENTINA
• - Tình hình chung: Giaønh ñöôïc ñoäc laäp töø Taây Ba Nha vaøo 1816, Argentina ñaõ coù ñöôïc nhöõng kinh nghieäm trong vieäc giaûi quyeát xung ñoät giöõa Ñaûng baûo thuû hay Ñaûng töï do, giöõa ngöôøi daân vôùi quaân ñoäi. • - Vò trí ñòa lyù: naèm ôû phía Nam cuûa Nam Myõ, bao quanh laø Nam Ñaïi Taây Döông, naèm giöõa Chile vaø Uruguay • Dieän tích: 2,766,890 km2 • - Daân soá : 39,537,943 (thoáng keâ thaùng 7 – 2005) • - Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi: 12000USD • - Möùc taêng tröôûng bình quaân: 8.3%/naêm

1. Quoác kyø

Ra ñôøi naêm 1816. Maøu côø laø caùc maøu cuûa phuø hieäu ñöôïc mang luùc khôûi ñaàu cuoäc noåi daäy 25/5/1810 vaø maët trôøi ôû giöõa laø ”Maët trôøi thaùng Naêm” töôïng tröng cho töï do vaø bình minh, do ñoù cuoäc noåi daäy cuûa nhaân daân cuõng ñöôïc goïi laø ”Caùch maïng thaùng Naêm”.

2. Loái soáng
- Cuoäc soáng gia ñình raát quan troïng ñoái vôùi ngöôøi Argentina, caùc caëp vôï choàng raát thích nghe nhöõng lôøi khen ngôïi gia ñình hoï vaø con caùi hoï. Moái quan heä khaên khít cuûa caùc thaønh vieân trong gia ñình laøm cho hoï tuyeät ñoái trung thaønh vôùi nhau. - Phuï nöõ ngaøy tröôùc thì khoâng ñöôïc coi troïng trong xaõ hoäi. Ngaøy nay thì phuï nöõ ñaõ coù quyeàn bình ñaúng vôùi nam giôùi. Tuy vaäy coøn laâu laém thì phuï nöõ môùi coù vai troø ngang haøng vôùi nam giôùi trong kinh doanh cuõng nhö chính trò.

3. Nhöõng tính caùch ngöôøi Argentina
• - Maëc duø nhieàu ngöôøi Argentina thích nhöõng cöû chæ gaây aán töôïng, nhöng xu höôùng chung laø hoï traùnh gaây oàn aøo vaø coù nhöõng hình vi khaùc thöôøng ôû nôi coâng coäng - Nhöõng luùc ngoài vôùi baïn beø laø khoaûng thôøi gian hoï thoaûi maùi nhaát. Khaùch aên coù theå ñeán muoän töø nöûa tieáng ñeán moät tieáng. Khi ñöôïc môøi sinh nhaät khaùch thöôøng mang theo quaø taëng vaø chuû nhaân thöôøng môû ra xem ngay. - Nhieàu ngöôøi thích theâm gia vò cho cuoäc soáng baèng caùch ngöôøi ta noùi khoaùc theâm chuùt ñeå che giaáu söï ngheøo

•

•

4. Nhöõng taäp quaùn xaõ hoäi vaø laøm aên
- Trong kinh doanh ngöôøi Argentina thích trao ñoåi tröïc tieáp vôùi nhau hôn laø noùi chuyeän qua ñieän thoaïi, thích nhöõng cuoäc gaëp gôõ laøm aên ñöôïc heïn tröôùc hôn laø nhöõng cuoäc vieáng thaêm baát ngôø.

• - Ñeå toû ra lich söï thì sau khi baøn baïc xong phaûi noùi chuyeän khaùc moät tí, khoâng ñöùng leân ñoät ngoät ra veà, hoï khoâng thích baøn vieäc laøm aên trong böõa aên, tieán trieån coâng vieäc chaäm chaïp vaø döïa treân nhöõng cuoäc tieáp xuùc caù nhaân nhieàu hôn. • - Thích gheù thaêm baïn beø maø khoâng baùo

5. Toân giaùo
Coâng giaùo laø toân giaùo chính thöùc cuûa Argentina. Ñaïi ña soá ngöôøi daân Argentina, hôn 90% töï nhaän mình laø tín ñoà coâng giaùo nhöng treân thöïc teá thì chæ coù khoaûng 20% ngöôøi thöïc söï theo ñaïo. Theo hieán phaùp naêm 1853 thì Toång thoáng vaø phoù toång thoáng phaûi laø ngöôøi coâng giaùo.

6. Ngoân ngöõ
-Haàu heát ngöôøi daân noùi tieáng Taây Ban Nha vaø ñöôïc duøng laøm ngoân ngöõ trong chính phuû.
-Tieáng Anh ñöôïc söû duïng nhö moät ngoân ngöõ thöù hai, ngoaøi ra coøn söû duïng caû tieáng Ñöùc.

- Do tæ leä bieát ñoïc cuûa ngöôøi Argentina raát cao neân haàu heát moïi ngöôøi thích ñoïc caùc loaïi saùch

7. Ngheä thuaät

•Moät trong nhöõng bieåu töôïng ngheä thuaät cuûa Argentina laø ñieäu nhaûy Tango (xuaát hieän cuoái theá kyû 19)

8. Leã hoäi

- Leã hoäi hoaù trang
CARNIVAL

- Ngaøy ñoäc laäp

9. Ẩm thöïc
Ở Argentina nhö ngöôøi ta vaãn noùi thì ai cuõng laø chuyeân gia veà thòt nöôùng. Bôûi thòt boø ñöôïc ngöôøi ta aên 3 laàn trong ngaøy. Theo truyeàn thoáng thòt ñöôïc nöôùng trong saân hoaëc vöôøn nhaø. Taûng thòt ñöôïc xieân vaøo 1 caùi giaù hình chöõ thaäp, moät ñaàu tì xuoáng ñaát thaønh moät goùc ñeå giöõ cho taûng thòt ngaû treân than hoàng.

9. Ẩm thöïc
-Do chòu aûnh höôûng cuûa vaên hoaù YÙ neân caùc moùn aên YÙ cuõng ñöôïc öa chuoäng. Moät trong nhöõng moùn aên baûn xöù cuûa ngöôøi Argentina laø locro, töùc laø moùn chaùo ngoâ naáu ñaëc hoaëc loaõng, coù caû thòt boø, ñaäu…
- AÊn uoáng beân ngoaøi laø thuù vui cuûa ngöôøi Argentina. Röôïu vang cuûa vuøng Mendoza ñöôïc caû nöôùc öa thích. Haàu heát ngöôøi ta uoáng vang ñoû trong böõa aên

Phaàn 3:

AÛnh höôûng cuûa vaên hoùa ñeán hoaït ñoäng Marketing quoác teá

AÛnh höôûng cuûa vaên hoùa ñeán hoaït ñoäng Marketing quoác teá
• - Vôùi nguoàn taøi nguyeân phong phuù, Nam Myõ coù nhieàu thuaän lôïi trong thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi. Phaùt trieån maïnh vaø ña daïng caùc ngaønh coâng nghieäp hieän ñaïi.

• - Tuy nhieân beân caïnh moät soá nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån (Brazil, Argentina, Chile) khaù nhieàu nöôùc trong khu vöïc vaãn chaäm phaùt trieån do nhieàu nguyeân nhaân: phaàn lôùn caùc nguoàn khoaùng saûn xuaát khaåu ôû daïng thoâ vôùi giaù reû, tình traïng nôï nöôùc ngoaøi, kinh teá moät soá nöôùc bò coâng ty nöôùc ngoaøi luõng ñoaïn.

AÛnh höôûng cuûa vaên hoùa ñeán hoaït ñoäng Marketing quoác teá
• - Hieän nay caùc nöôùc trong vuøng coù xu höôùng lieân keát kinh teá ñeå baûo veä quyeàn lôïi, daàn daàn thoaùt khoûi leä thuoäc vaøo nöôùc ngoaøi. • - Khi nghieân cöùu vaên hoaù caùc nöôùc Nam Myõ, ta caàn phaûi chuù yù ñeán nhöõng vaán ñeà aûnh höôûng ñeán vaên hoaù trong quaù trình thöïc hieän marketing quoác teá taïi khu vöïc naøy, ví duï nhö:

Nhöõng thaùi ñoä höôùng veà:
Coâng vieäc Sôû höõu vaät chaát Giôùi tính Nuoâi döôõng vaø giaùo duïc con caùi Taàng lôùp xaõ hoäi / chính trò Vai troø cuûa phuï nöõ trong xaõ hoäi Ñaïo ñöùc / toân giaùo Luaät phaùp vaø caùc toå chöùc xaõ hoäi Nhöõng ngöôøi thuoäc taàng lôùp döôùi Moái quan heä trong kinh doanh Saün saøng

Caùch thöùc kinh doanh:
Thöïc hieän caùc cuoäc hoïp maët Caùch ñaøm phaùn Möùc ñoä veà nghi thöùc quan heä Caùch chaøo hoûi Moái quan heä mua vaø baùn

Veà quaûng caùo:
Khaùch haøng trong nöôùc hieåu thò tröôøng theá naøo Vò trí cuûa caùc loaïi saûn phaåm Phuï nöõ coù theå ñöôïc söû duïng trong quaûng caùo nhö theá naøo Khaû naêng chaáp nhaän veà nhöõng phaàn naøo cuûa cô theå con ngöôøi coù theå ñöôïc ñöa ra quaûng caùo

Veà quaûng caùo:
Möùc ñoä theå hieän caùc moái quan heä giöõa moïi ngöôøi cuûa moät quaûng caùo cuûa cuøng hay khaùc giôùi tính Caùch thöùc quaûng caùo Slogan saûn phaåm phaûi ñöôïc hieåu theo ngoân ngöõ cuûa ñòa phöông, cuï theå ôû töøng quoác gia Nam Myõ maø doanh nghieäp muoán thaâm nhaäp

Moâi tröôøng kinh doanh:
Heä thoáng truyeàn thoâng Tham gia vaøo caùc quyeát ñònh quaûn lyù Vai troø cuûa chính phuû trong coâng vieäc kinh doanh Ñieàu kieän laøm vieäc Caùc moái quan heä giöõa caùc nghieäp ñoaøn vôùi caùc toå chöùc cuûa laõnh ñaïo.

Caùm ôn söï quan taâm theo doõi cuûa Coâ vaø caùc baïn! Thöïc hieän:
NHOÙM C2S – MARKETING 1


								
To top