HCM Road Guide.pdf

Document Sample
HCM Road Guide.pdf Powered By Docstoc
					Bé Giao th«ng vËn t¶i

ChØ dÉn giao th«ng

®­êng hå chÝ minh
Giai ®o¹n 1
§o¹n Hßa L¹c (Hµ T©y) - T©n C¶nh (Kon Tum)

Nhµ xuÊt b¶n giao th«ng vËn t¶i Hµ Néi - 2008

1

ChÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n Lª Tö Giang Biªn tËp vµ söa bµi Ban biªn tËp Khoa häc - C«ng nghÖ Tr×nh bµy b×a NguyÔn Hång Anh

Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i 80B TrÇn H­ng §¹o - Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04.9423346 - 9423345 * Fax: 04.8224784
S¸ch kh«ng b¸n

In 5.000 cuèn khæ 13 x 19 cm t¹i C«ng ty In Giao th«ng - Nhµ xuÊt b¶n Giao th«ng vËn t¶i. §¨ng ký KHXB sè: 58-2008/CXB/193-51-79/GTVT ngµy 9/01/2008. QuyÕt ®Þnh xuÊt b¶n sè: 105/Q§-GTVT ngµy 11/7/2008. In xong vµ nép l­u chiÓu th¸ng 7 n¨m 2008.

2

Lêi giíi thiÖu
§­îc sù chØ ®¹o cña §¶ng, Nhµ n­íc vµ sau khi xem xÐt chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n­íc, Bé Giao th«ng vËn t¶i ®· nghiªn cøu vµ lËp dù ¸n x©y dùng ®­êng Hå ChÝ Minh ®i qua 30 tØnh tõ Cao B»ng ®Õn Cµ Mau víi qui m« tiªu chuÈn kü thuËt: MÆt c¾t ngang ®­êng ®­îc qui ho¹ch theo tõng ®o¹n víi qui m« tõ 2 ®Õn 8 lµn xe, ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt theo QuyÕt ®Þnh sè 242/Q§-TTg ngµy 15/2/2007. Do ph¶i hoµn thµnh mét khèi l­îng lín c«ng viÖc, trong mét thêi gian hÕt søc khÈn tr­¬ng nªn §­êng Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 1 b¾t ®Çu tõ Hßa L¹c (Hµ T©y) ®Õn T©n C¶nh (Kon Tum) víi tæng chiÒu dµi kho¶ng 1.400km ®­îc x©y dùng theo tiªu chuÈn ®­êng cÊp 3 miÒn nói víi t¶i träng thiÕt kÕ H30 - XB80 (®¶m b¶o l­u th«ng cho xe siªu tr­êng, siªu träng), mét sè ®o¹n theo tiªu chuÈn h×nh häc cao tèc víi hai lµn xe. Sau khi ®­a vµo khai th¸c sö dông, ®­êng Hå ChÝ Minh cïng víi hÖ thèng ®­êng ngang kÕt nèi Quèc lé 1 b­íc ®Çu ®· mang l¹i hiÖu qu¶ râ rÖt ®èi víi ®êi sèng cña hµng chôc triÖu ®ång bµo c¸c d©n téc vïng s©u, vïng xa, vïng c¨n cø c¸ch m¹ng tr­íc ®©y, t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ phÝa T©y ®Êt n­íc; hç trî Quèc lé 1 khi giao th«ng bÞ ¸ch t¾c do mËt ®é ph­¬ng tiÖn, b·o lôt vµ ®¶m b¶o an ninh quèc phßng... §Ó ®¶m b¶o cho viÖc khai th¸c sö dông tèt ®­êng Hå ChÝ Minh giai ®o¹n 1, Bé GTVT ®· giao Côc §­êng bé ViÖt Nam, Ban Qu¶n lý dù ¸n ®­êng Hå ChÝ Minh cïng c¸c ®¬n vÞ liªn quan (QuyÕt ®Þnh sè 1457/Q§-BGTVT ngµy 26/5/2008) cho biªn so¹n xuÊt b¶n cuèn s¸ch nµy nh»m chØ dÉn cho ng­êi tham gia giao th«ng trªn tuyÕn ®­êng ®­îc thuËn tiÖn, an toµn vµ hiÖu qu¶. Do lÇn ®Çu biªn so¹n ch¾c ch¾n cuèn s¸ch cßn cã nhiÒu thiÕu sãt, mong b¹n ®äc gãp ý ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®­îc hoµn chØnh h¬n. Côc §­êng bé ViÖt Nam Ban QLDA §­êng Hå ChÝ Minh

3

H­íng dÉn sö dông
1. C¸c h­íng dÉn tra cøu kho¶ng c¸ch

- Tªn ®Þa danh, lý tr×nh, ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi, kho¶ng c¸ch ®­îc tr×nh bµy b»ng biÓu ®å bËc thang vµ c¸ch tra cøu nh­ sau: VÝ dô cÇn t×m kho¶ng c¸ch Hoµ L¹c - Cam Lé: §iÓm ®Çu Hßa L¹c cã lý tr×nh lµ Km 409 ®­êng Hå ChÝ Minh. §iÓm cuèi Cam Lé cã lý tr×nh lµ Km 1082 ®­êng Hå ChÝ Minh. KÎ 1 ®­êng tõ Hoµ L¹c theo h­íng trªn xuèng gÆp ®­êng kÎ tõ Cam Lé theo h­íng ph¶i sang tr¸i lµ « 673, chÝnh lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu Hoµ L¹c vµ ®iÓm cuèi Cam Lé lµ 673 Km.
2. PhÇn thèng kª c«ng tr×nh

C«ng tr×nh cña mçi ®o¹n tuyÕn ®­îc lËp thµnh b¶ng kÌm theo s¬ ®å ®o¹n tuyÕn Cét thø tù: Ghi sè thø tù c¸c c«ng tr×nh tõ ®iÓm ®Çu ®Õn ®iÓm cuèi cña ®o¹n tuyÕn. Tªn c«ng tr×nh: ChØ thèng kª c«ng tr×nh cÇu. Lý tr×nh c«ng tr×nh: Theo lý tr×nh dù ¸n Km 0 tõ P¸c Bã, t­¬ng øng Hßa L¹c (Km 409). Dµi: ChiÒu dµi c«ng tr×nh tÝnh b»ng m. Réng: BÒ réng cÇu tÝnh b»ng m. KÕt hiÖu sau: + BT cÊu nhÞp, dÇm ghi chó cho nhÞp chÝnh vµ theo ký

: Bª t«ng cèt thÐp

+ BTA : Bª t«ng dù øng lùc + TLH : ThÐp liªn hîp bª t«ng cèt thÐp + DV L­u ý: - Ng­êi ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn khi tham gia giao th«ng trªn tuyÕn ®­êng Hå ChÝ Minh vµ c¸c tuyÕn ®­êng Quèc lé, ®­êng ®Þa ph­¬ng ph¶i tu©n thñ ®óng t¶i träng cho phÐp ghi trªn biÓn b¸o cña tõng cÇu ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c«ng tr×nh cÇu vµ an toµn cho ng­êi vµ ph­¬ng tiÖn còng nh­ ®¶m b¶o an toµn giao th«ng. - §­êng Hå ChÝ Minh ngoµi s¬ ®å tæng thÓ tuyÕn vµ b¶ng cù ly toµn tuyÕn cßn ®­îc ph©n thµnh tõng ®o¹n cho dÔ thèng kª c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn. - PhÇn ®­êng ngang kÕt nèi Quèc lé 1 víi ®­êng Hå ChÝ Minh gåm: Cù ly vµ s¬ ®å, 4 : D©y v¨ng Cét t¶i träng thiÕt kÕ: Ghi theo t¶i träng thiÕt kÕ cÇu

b¶ng thèng kª c¸c c«ng tr×nh.

5

PhÇn 1

®­êng hå chÝ minh
giai ®o¹n 1 ®o¹n hßa l¹c (hµ t©y) - t©n c¶nh (kon tum)

§­êng Hå ChÝ Minh.

6

1

lý tr×nh ®­êng hå chÝ Minh ®o¹n hßa l¹c - cam lé
Hoµ L¹c Xu©n Mai 44 54 92 102 122 148 178 199 230 267 289 334 356 374 408 431 454 478 503 523 570 633 661 Lµng sái 10 48 58 78 104 134 155 186 223 245 290 312 330 364 387 410 434 459 479 526 589 617 Km409 Km421 Km465 Yªn Thuû (Hµng Tr¹m) 38 48 68 94 124 145 176 213 235 280 302 320 354 377 400 424 449 469 516 579 607 Th¹ch Qu¶ng 10 30 56 86 107 138 175 197 242 264 282 316 339 362 386 411 431 478 541 569 CÈm Thuû 20 46 76 97 128 165 187 232 254 272 306 329 352 376 401 421 468 531 559 Ngäc LÆc 26 56 77 108 145 167 212 234 252 286 309 332 356 381 401 448 511 539 Lam S¬n 30 51 82 119 141 186 208 226 260 283 306 330 355 375 422 485 513 Yªn C¸t 21 52 89 111 156 178 196 230 253 276 300 325 345 392 455 483 B·i Trµnh 31 68 90 135 157 175 209 232 255 279 304 324 371 434 462 Th¸i Hoµ (ThÞnh Mü) 37 59 104 126 144 178 201 224 248 273 293 340 403 431 T©n Kú 22 67 89 107 141 164 187 211 236 256 303 366 394 Khai S¬n 45 67 85 119 142 165 189 214 234 281 344 372 Thanh Thuû 22 40 74 97 120 144 169 189 236 299 327 Phè Ch©u 18 52 75 98 122 147 167 214 277 305 Vò Quang 34 57 80 104 129 149 196 259 287 H¬ng Khª 23 46 70 95 115 162 225 253 T©n Êp 23 47 72 92 139 202 230 Khe Ve 24 49 69 116 179 207 Pheo 25 45 92 155 183 §Ìo ®¸ ®Ïo 20 67 130 158 VÜnh S¬n (Khe G¸t) 47 110 138 Cén 63 91 BÕn quan 28 Cam lé Km513 Km523 Km543 Km569 Km599 Km620 Km651 Km688 Km710 Km755 Km777 Km795 Km829 Km852 Km875 Km899 Km924 Km944 Km991 Km1054 Lµng Sái Km475

2

lý tr×nh ®­êng hå chÝ Minh ®o¹n khe g¸t - th¹nh mü (chØ ph©n luång vËn t¶i trong tr­êng hîp ®Æc biÖt)
Khe G¸t 34 59 109 133 172 210 237 250 314 342 364 378 378 384 385 413 445 495 25 75 99 138 176 203 216 280 308 330 344 344 350 351 379 411 461 50 74 113 151 178 191 255 283 305 319 319 325 326 354 386 436 24 63 101 128 141 205 233 255 269 269 275 276 304 336 386 39 77 104 117 181 209 231 245 245 251 252 280 312 362 38 65 78 142 170 192 206 206 212 213 241 273 323 27 40 104 132 154 168 168 174 175 203 235 285 13 77 105 127 141 141 147 148 176 208 258 64 92 114 128 128 134 135 163 195 245 28 50 64 64 70 71 99 131 181 22 36 36 42 43 71 103 153 14 14 20 21 49 81 131 0.42 6.4 6.6 35 67 117 6 6.2 34 66 116 0.20 28 60 110 28 60 110 32 82 50 Km 000T B¶n Rµo con Nam §Ìo U Bß §Ìo Khu §¨ng T¨ng ký Chµ lú Sen Bôt Khe Sanh §¨k R«ng Tµ Rôt A Líi A §ít Km 034T Km 059T Km 109T Km 133T Km 172T Km 210T Km 237T Km 250T Km 314T Km 342T Km 364T B¾c hÇm A Roµng 1 Nam HÇm A Roµng 1 B¾c hÇm A Roµng 2 Nam HÇm A Roµng 2 A tÐp Prao (Hiªn) Km 378T Km 378T Km 384T Km 385T Km 413T Km 445T Th¹nh Mü Km 495T

3

lý tr×nh ®­êng hå chÝ Minh ®o¹n tuý loan - t©n c¶nh
Tuý Loan 50 107 137 168 218 241 57 87 118 168 191 30 61 111 134 31 81 104 50 73 23 Km 1271 Th¹nh Mü Kh©m §øc §¨k Z«n §¾c PÐt Ngäc Håi T©n C¶nh Km1321 Km1378 Km1408 Km1439 Km1489 Km1512

§­êng Hå ChÝ Minh.

1

1.1. ®o¹n Hßa L¹c - CÈm Thñy 114 KM
Hßa L¹c Km 409/§­êng Hå ChÝ Minh 12 TT. Xu©n Mai Km 421 24 12 MiÕu M«n Km 433 43 31 19 Chî BÕn Km 452 56 44 32 13 Lµng Sái Km465 62 54 42 23 10 Yªn Thuû - Hµng Tr¹m 104 92 80 61 48 38 Th¹ch Qu¶ng Km 513 114 102 90 71 58 48 10 CÈm Thñy Km 523

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

2

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Tªn C«ng tr×nh Rau Vai RÐo §ång V¨n Cöa D¸m Khe Hµng Xu©n Mai Vai bß T©y Cêi §­êng VÖ An §ång BÕn Sái Thung Tr©m Tr©m Suèi M¸n C©y B¸y B«ng B¹c 1 B«ng B¹c 2 Xãm Thót Xãm ¸ng Gß §åi B¶o Yªn Xãm Bón B·i §¸ 2 B·i §¸ 3 Yªn NghiÖp S«ng BÐ ¢n NghÜa Cóc Ph­¬ng 1 Cóc Ph­¬ng 2 Cóc Ph­¬ng 3 Cóc Ph­¬ng 4 Cóc Ph­¬ng nèi (4+5) Cóc Ph­¬ng 5 Cóc Ph­¬ng 6 S«ng Ngang N«ng Tr­êng Qu¶ng Trung Qu¶ng C«ng Lý tr×nh (KM) Km410+461 Km411+446,7 Km413+197,5 Km416+40,5 Km418+629,2 Km422+050 Km429+271,8 Km432+259,6 Km437+396,85 Km449+982 Km454+309 Km456+103 Km464+282,5 Km468+855 Km469+854,58 Km471+400 Km473+950 Km474+670 Km475+180 Km476+151,2 Km476+763,7 Km476+866,2 Km481+375 Km482+525 Km483+580 Km483+830 Km497+703,28 Km498+168,9 Km499+689,95 Km501+903,61 Km502+830,11 Dµi (M) 33,7 48,0 38,0 38,0 38,0 78,0 24,70 41,10 25,10 57,15 43,10 23,10 26,5 32,5 244,90 31,10 49,10 48,10 42,30 34,60 22,3 36,52 30,30 45,55 35,60 32,3 46,10 70,15 178,80 130,40 170,40 130,40 290,42 197,12 130,40 170,40 118,20 33,50 81,15 33,50 BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

12 12 12 12 9 9

1-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

12 10 9 9 12 10 9 9 9 9 9 9 9 12 12 12 12 12 12 12 12 9 9 9 9

1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 7-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BTA 5-BTA 3-BTA 4-BTA 3-BTA 7-BTA 5-BTA 3-BTA 4-BTA 3-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

3

1.2. ®o¹n CÈm Thñy - Yªn C¸t 76 KM
Hßa L¹c Km 409/§HCM 114 134 160 190 CÈm Thñy Km 523 20 46 76 Ngäc LÆc Km 543 26 56 Lam S¬n Km 569 30 Yªn C¸t Km 599

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tªn C«ng tr×nh S«ng M· Hoµng Giang Lµng Ch¸m Lµng Kim Lµng V«ng Lµng Rµm Lµng Ao Lµng Ngßn Tr¾ng Lµng Bãt Lµng Chäc Trµ Sy Lam Kinh Cµ L¹c Kªnh B¾c Lý tr×nh (KM) 524+141 526+844 529+928 533+547 538+469 539+551 543+572 544+533 545+368 550+679 561+796 563+534 564+535 565+626 566+071 Dµi (M) 307,5 46,64 44,76 60,15 43,1 26,1 36,2 109,2 58,15 44,72 59,15 35,3 276,54 79,25 51,2 Khæ réng (M) 12 9 9 9 9 9 9 12 9 9 9 9,6 12 9 9 Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh 9-BTA 2-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 3-BTA 2-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 8-BTA 2-BTA 3-BTA T¶i träng thiÕt kÕ H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

4

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Hãn Lu BÕn Kho¸n §ång Chïa Thµnh Viªn I Thµnh Viªn II BÕn Nh¹ S«ng Xanh Th­îng Ninh I Th­îng Ninh II Cù §øc Yªn LÔ Yªn C¸t

574+814 578+926 581+264 586+000 586+579 586+999 591+72 592 592+258 592+692 593+504 598+071

34,8 42,1 41 27,3 27,3 88,7 32,8 28,1 31,4 31 26 32,4

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 3-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

5

1.3. ®o¹n Yªn C¸t - T©n Kú 89 KM
Hßa L¹c 190 242 279 Yªn C¸t Km 599 52 89 Th¸i Hoµ (ThÞnh Mü) Km 651 37 T©n Kú Km 688

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

6

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Tªn c«ng tr×nh Xu©n ChÝnh I Xu©n ChÝnh II §ång ít 1 §ång ít 2 Luèng §ång L¸ S¬ Cµ Manh ¤ng §«ng §a Lip CT04 S«ng §µo Khe C¸i NghÜa Léc Khe Sµi II Khe Døa Nguyªn B×nh S¬n Khe Than Khe MÝt Khe L¸ Khe MÐt Khe Su Ba Rª Lª DuÈn Tr«i Lý tr×nh (KM) 601+18 602+976 603+609 603+988 604+964 609+728 611+042 625+434 630+557 633+006 634+189 660+174 660+591 664+091 666+912 670+294 672+785 673+709 677+867 680+762 681+928 683+500 685+268 687+295 Dµi (M) 32,8 30,4 37,8 38,3 43,1 34,6 89,3 28,8 62,55 78,15 72,08 174,19 34,80 25,10 28,10 42 76,30 43,45 48,15 12,00 44,15 23,00 9,00 23 BÒ réng (M) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 3-BTA 1-BTA 2-BTA 2-BTA 3-BTA 3-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BTA 3-BTA 2-BTA 2-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA T¶i träng thiÕt kÕ H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

7

1.4. ®o¹n T©n kú - Phè Ch©u 89 KM
Hßa L¹c 279 301 368 T©n Kú Km 688/§HCM 22 89 Khai S¬n Km 710 67 Phè Ch©u Km 777

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

8

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Hãi MÐt Khe èc S«ng Trai Khe Mõ S«ng Ré §µng Ng­îc §µng Xu«i §¸ Bia Bµ Giµ Tù Khe §Òn Khe Cß Néi Tranh Trung LÔ Ngµn Phè Tªn c«ng tr×nh §«ng Du Khe Cß Tri LÔ BÝ Thanh §øc Khe Ao Lý tr×nh (KM) 688+812 701+669 707+005 713+431 722+015 723+324 724+650 728+049 729+038 735+051 743+741 747+778 751+079 753+074 758+101 760+407 764+508 767+362 769+909 770+635 776+500 Dµi (M) 9.00 12,00 342,55 32,10 342,55 30,10 23,00 57,15 23 76,15 78,15 113,60 62,55 72,20 47,20 47,20 30,40 44,9 45,1 32,8 307 9 9 9 9 BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh 1-BTA 1-BTA 10-BTA 1-BTA 10-BTA 1-BTA 1-BT 2-BTA 1-BTA 2-BTA 2-BTA -BTA -BTA -BTA -BTA -BTA -BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 9-BTA T¶i träng thiÕt kÕ H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

9

1.5. ®o¹n Phè Ch©u - H­¬ng Khª 52 KM
Hßa L¹c 368 386 409 420 Phè Ch©u Km 777/§HCM 18 41 52 Vò Quang Km 795 23 34 Minh S¬n Km 818 11 H­¬ng Khª - Km 829

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

10

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tªn c«ng tr×nh Khe CÊy Vµng Dµnh CÊu Tr­¬i Ngµn Tr­¬i Khe ChÐt Khe Xai Hãi TrÝ Khe Trïng Khe B­îm §Ëp M­ng Phóc §ång Lµng Vµng S«ng Tiªm Lý tr×nh (KM) 777+347 783+531 790+025 791+346 793+703 794+042 797+843 803+088 803+984 810+027 814+322 815+472 828+255 Dµi (M) 45,1 27,1 84,2 173,3 45,1 45,1 78,15 60,15 36,1 48,3 177,7 47,9 87,1 BÒ réng (M) 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh 1-BTA 1-BTA 3-BTA 5-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BTA 5-BTA 1-BTA 3-BTA T¶i träng thiÕt kÕ H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

11

1.6. ®o¹n H­¬ng Khª - Khe G¸t 115 KM
Hßa L¹c 420 443 466 490 535 Phóc ¢m - H­¬ng Khª (Km 829/§HCM) 23 46 70 115 T©n ¢p Km 852 23 47 92 Khe Ve(Km 875) 24 69 Pheo Km 899 45 Khe G¸t Km 944

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

12

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Tªn c«ng tr×nh Khe ¸c I Khe ¸c II Khe M¬ II Khe Lï La Khª T©n §øc CÇu SËp C©u Chuéi Khe Hµ Khe H­¬ng CÇu Nóng Ka Tang Khe C¹n CÇu Pheo III CÇu Pheo II CÇu Pheo I Trung Ho¸ Khe Rinh H¸n Tr×u Lò Kiªn Khe M¹ Phó Minh §¸ §Ïo Chµ Nßi CÇu Tr¹ C©u SÕn C«ng Nh©n VÜnh S¬n CÇu Troãc Lý tr×nh (KM) 829+286 834+918 840+555 842+185 845+171 846+825 849+400 849+670 855+705 857+594 862+522 862+821 870+083 893+00 894+019 894+779 897+038 898+277 902+031 910+324 910+935 913+495 919+500 922+066 926+114 931+175 935+464 939+821 943+555 Dµi (M) 34 32,8 29,3 24,4 277,25 82,95 30,4 24,4 74,5 35,7 76,15 142,25 87,2 21,1 21,1 33,82 16 144,25 38,1 22,64 36,5 48,7 49,1 49,1 48,15 54,15 19,64 19,64 60,15 BÒ réng (M) 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh 1-BTA 1-BTA 1-BT 1-BT 8-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BT 3-BTA 1-BTA 1-BTA 4-BTA 3-BT 1-BT 1-BT 1-BTA 1-BT 4-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BT 2-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BTA T¶i träng thiÕt kÕ H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

13

1.7. ®o¹n Khe G¸t - TT. Cam Lé 138 KM
Hßa L¹c 535 542 583 645 673 Khe G¸t Km 944 - §­êng Hå ChÝ Minh §«ng 7 48 110 138 Xu©n S¬n Km 951 41 103 131 Mü C­êng Km 992 62 90 BÕn Quan Km 1054 28 TT. Cam Lé Km 1082

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

14

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 TªN C«ng TR×NH Xu©n S¬n Cæ L¹c Cæ Giang Bïng Kh­¬ng Hµ Thôp Nóp ¤¤ Dòng C¶m §¸ Rß §¸ Mµi QuyÕt TiÕn Lß G¹ch Bèn Xãm ZÐt §ång Lùc Ba Hai VÜnh Tuy Chî Gæ Khe Vßng Long §ai Khe Sanh Mü §øc V­ît sè 3 Phó Kú Khe Xoµi Phó C­êng Khe D©u Th¸c Coãc N«ng Tr­êng BÕn TiÕn Khe C¸t BÕn Quan Rµo Tr­êng Sè 1 BÕn T¾t Phó ¢n §uåi Lý tr×nh (KM) 944+884 949+701 953+603 954+317 960+939 966+924 970+916 972+171 974+098 975+165 977+359 981+583 982+403 984+027 985+049 987+085 988+922 993+153 994+277 997+004 1000+737 1008+262 1015+079 1017+493 1017+983 1019+600 1022+568 1023+921 1026+776 1031+282 1034+151 1051+229 1053+755 1058+365 1061+643 1062+487 1072+471 1080+579 Dµi (M) 285,2 27,5 20,64 177,1 72,4 38,95 35,1 30,1 28,1 144,25 32,1 26,9 57,2 23,1 29,9 33,1 57,2 78,01 26,4 41,58 200 79,35 79,35 43,54 31,75 49,31 49,31 20,6 148,4 46,1 74,4 44,3 142,35 42,68 37,5 186 45,2 186 BÒ réng (M) 12 9 9 9 9 9 9 9 9 12 9 9 9 9 9 8,4 9 9 9 9 12 9 9 9 7 9 9 9 12 9 9 9 9 9 9 12 9 12 Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh 6-BT 1-BT 1-BT 5-BTA 3-BTA 2-BT 1-BTA 1-BTA 1-BT 4-BTA 1-BTA 1-BT 3-BT 1-BT 1-BTA 1-BT 3-BT 2-BTA 1-BTA 1-BTA 3-BTA 2-BTA 2-BTA 1-BTA 2-BT 2-BT 2-BTA 1-BT 4-BTA 1-BTA 3-BTA 1-BTA 4-BTA 1-BTA 1-BTA 5-BTA 1-BTA 5-BTA T¶i träng thiÕt kÕ H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

15

1.8. Khe G¸t - TT. Khe Sanh 237 KM
(ChØ ph©n luång vËn t¶i trong tr­êng hîp ®Æc biÖt)
Khe G¸t Km 000T(§­êng Hå ChÝ Minh T©y) 21 133 170 237 §T.20 Km 021T 112 149 216 T¨ng Ký Km 133T 37 104 A Xãc Km 170T 67 TT. Khe Sanh Km 237T

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

16

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Lý tr×nh (KM) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

TªN C«ng TR×NH

Dµi (M)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CÇu Troãc CÇu Chµy CÇu Tr¹ Ang CÇu Khe V¸n CÇu Khe M­a CÇu Km72 CÇu BÕn §­êng CÇu §¸ Cã CÇu Bé Nghi CÇu Lå ¤ CÇu Km127 CÇu Chµ Vµ CÇu Mô MÖ CÇu sè 2 CÇu Long §¹i T©y Sª P¨ng Hiªng Sen Bôt 1 Sen Bôt 2

1+127 15+537 21+564 28+111 56+18 68+675 107+82 116+497 118+745 121+863 123+595 127+106 138+857 140+749 143+427 181+84 208+313 215+213

54,5 74,5 115,2 22,1 24,7 36,1 76 108,75 108,7 86,65 65,95 37,4 42,1 39,4 143,05 174,3 29,6 28,3

8 8 8 8 11,2 8 8 8,5 8,5 8,5 8,53 8 8 8 8 8 8 8

3-BT 3-BTA 3-BTA 1-BT 1-BT 1-BTA 3-BTA 3-BTA 3-BTA 2-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 4-BTA 5-BTA 1-BT 1-BT

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

17

1.9. ®o¹n TT. Khe Sanh - a L­íi 105 KM (chØ ph©n luång vËn t¶i trong tr­êng hîp ®Æc biÖt)
Khe G¸t Km 000T 11 42 66 105 Ka Lu Km 248T 31 55 94 Hóc Nghi Km 279T 24 63 A §eng Km 303T 39 Phó Léc - A L­íi Km 342T

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

18

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT TªN C«ng TR×NH Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

§¨k Kr«ng B¶n sè 1 DÇm DÇm (K§o 1) DÇm (K§o2) BTCT sè 2 Tµ Lao A Cho CÇu BTCT BTCT sè 11 BTCT (Pray) BTCT sè 12 BTCT sè 13 B¶n Alu«ng Tµ Rôt A Lai K 68A K68B K73 Viªn A Lin Tµ RiÒng Tµ Leng A N« Tµ Rª Tµ Ho Cruåi C10 C6 H­ng ThÞnh

257+096 261+518 264+935 269+308 269+438 270+881 278+261 289+455 296+31 300+102 303+303 306+494 308+512 313+653 317+265 321+368 322+789 325+088 325+765 330+542 331+608 335+76 339+378 341+757 344+888 346+842 347+569 357+258 359+199 361+368 361+7

183,1 25,1 24 40 53 35,2 111,2 82,7 32,8 33,8 33,6 33,8 26,1 6,6 14,6 122,00 1,95 19,40 7,80 21,50 22,60 105,20 13,20 24,20 45,10 36,00 36,00 28,52 15,50 29,50 36,50

8 7 7 7,7 12,7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9,84 9,2 8 7 8,4 8,6 6 9 10 8,5 8,5 9,5 8,5 8,5 8,6

4-DV 1-BTA 1-BT 1-BTA 1-BTA 1-BT 3-BTA 3-BTA 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 3-BTA 1-ILH 1-ILH 1 1-BT 1-ILH 1-ILH 2 1-BT 2-DT 2-DT 2-DT 1-DT 2-DT 1-DT 2-DT

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

H30-XB80 H30-XB80 20T 25T 13T H30-XB80 18T 18T 18T 18T 25T 25T 25T

19

1.10. ®o¹n TT. A L­íi - TT. Th¹nh Mü 153 KM (chØ ph©n luång vËn t¶i trong tr­êng hîp ®Æc biÖt)
Khe G¸t Km 000T 22 A §ít Km 364T 71 49 A TÐp Km 413T 153 131 82 TT. Th¹nh Mü Km 495T (Giao víi QL.14B)

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

20

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT TªN C«ng TR×NH Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng khai th¸c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

P¬ NÝ Ca N«n A Cho 1 A Cho 2 A Roµng A Ho A §ít Cha Linh A P¸t A Moong C¹n C¹n C¹n A TÐp MT Tµ Cung Tµ Lµng A V­¬ng I Ar Ch¸t Hai Dßng Chu Minh A Dinh I A Dinh II A V­¬ng II Tµ Lu A Xanh A Sê CÇu M©y Qu©n §oµn S«ng Bung Th¹nh Mü

366+727 367+084 373+63 373+86 376+859 377+481 388+115 398+656 404+86 394+00 403+00 409+368 419+93 432+35 436+98 438+56 445+42 447+34 452+56 455+21 455+81 456+82 457+65 459+4 465+32 472 483+33 490+41 491+89 509+69

21,80 7,30 25,1 24,1 84,2 35,1 36,10 39,1 40,1 58,2 48 112 95 48,1 54 30 105,2 142,25 39,8 39,8 41,1 41 41 175,3 38,46 31,62 29,6 21,7 25,97 232 284,85

9,1 8,6 9 9 9 8 10,12 8 9,5 9,7 9,3 9,7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 22 8 8 8 8 8 8

1-DT 1-DT 1-BT 1-BT 3-BTA 1-BTA 1-BTA 1 3-BT 2-BTA 5-BTA 4-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 3-BTA 4-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 4-BTA 1-BTA 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-BTA 6-BTA 7-BTA

25T 25T H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

21

1.11. ®o¹n TT. th¹nh Mü - TT. §ak Glei 109 KM
Hßa L¹c 1030 TT. Th¹nh Mü (Km 495/§HCMT- Km 1321/§HCM) 1087 57 Kh©m §øc Km 1378 1139 109 52 TT. §ak Glei Km1430

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

22

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT TªN C«ng TR×NH Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Khe §iªng Khe R¹m Khe Dung Khe Gç Pµ P»ng Khe Loong Khe Trang Sa Min CÇu X¬I

1321+48 1323+72 1324+6 1326+51 1328+79 1329+56 1330+15 1335+62 1338+17 1338+63 1339+73 1340+53 1342+92 1343+46 1343+62 1344+51 1345+42 1346+14 1346+52 1346+67 1347+57 1347+91 1349+21 1350+09 1351+59

47,1 37,1 60,65 39,2 49 35,2 48,2 47,2 48,1 19,04 169 37,2 33,1 42,1 41,1 42,1 23,04 23,04 23,04 29,1 29,1 42,1 26,1 42,1 22,8

16,2 16,2 16,2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-Kh¸c 7-Kh¸c 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-Kh¸c

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

23

1.12. ®o¹n TT. §ak Glei - t©n c¶nh 82 KM
Hoµ L¹c 1139 TT. §ak Glei - Km1430 Plei KÇn - Km 1489 1198 59
1221 82 23

T©n C¶nh Km 1512

S¬ ®å ®o¹n tuyÕn

24

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT TªN C«ng TR×NH Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng khai th¸c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Th¸c N­íc

§¾k Sa Kµ T«I I Kµ T«I II Kµ T«I III §¾k Mun §¾k Xa £ §¾k Sa Gµ §¾k Ri §¾k Lang I §¾k Et §¨k Lang II §¾k Z«n

1351+37 1353+01 1354+6 1355+59 1360+26 1363+04 1364+43 1366+67 1367+37 1368+98 1370+3 1372+82 1373+3 1376+29 1380+52 1383+15 1390+1 1392+6 1405+05 1405+45 1407+47 1410+15 1420+64 1430+64 1435+94 1455+94 1470+5 1490+57 1510+16

42,1 63,15 62,2 32,04 79,5 66,15 53,15 25,1 34 38,1 38,1 30,1 31,7 25,1 57,65 27,2 5,8 82,6 17 17 7,4 32,42 37 47,08 32 52 51,25 50 170

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 8 8 8 9 8 9 9 9 9

1-BTA 1-BTA 1-Kh¸c 3-BTA 2-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 3-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-Kh¸c 1-BTA 1-Kh¸c 1-BTA 1-BTA 1-BTA 5-BTA 1-BTA

H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80

H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80 H30XB80

25

PhÇn 2

hÖ thèng ®­êng ngang kÕt nèi quèc lé 1 víi §­êng Hå ChÝ Minh
2.1 Quèc lé 21 Phñ Lý - Lµng Sái 40 KM
TX. Phñ Lý (Hµ Nam - Km 321/QL.1) 28 40 Chi Nª 12 Lµng Sái (Km 465/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

26

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT TªN C«ng TR×NH Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§ång S¬n Ph¶i §ång S¬n Tr¸i Kh¶ Phong Cèc Ngo¹i Cèc Néi Suèi Ngang §ång L©m Sung Lùa Ca §Çm §a Soi

110+520 110+520 107+900 105+380 104+300 103+280 92+300 91+406 89+290 85+873 82+053 74+300

30,45 39,1 6,4 13 6,3 21,04 19,1 17,4 21 37,1 23,6 24,86

9,4 9,4 8 13 12,4 12 8 8 6,9 8 8 8

1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BTA 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT

H13 H30 H13 H30 H30 H30 H30 H30 H10 H30 H30 H30

27

2.2 Quèc lé 12B GÒnh - Xãm Kho 46 KM
GÒnh (TX. Tam §iÖp - Ninh B×nh, Km 276+740/QL.1 ) 11 16 27 46 Quúnh Phong 5 16 35 Phè RÞa 11 30 Nho Quan 19 Yªn Thuû - Hµng Tr¹m (Km 475)

S¬ ®å tuyÕn

28

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8

Thïng VÜnh Kh­¬ng §iÕm Tæng RÞa L¸o MÝ Sui LËp CËp

3+488 7+000 9+856 16+000 18+392 22+600 23+473 31+100

25,6 21 23,5 47 20,5 24,6 69,2 14,2

10 8,14 7 8 7 7 7 8,7

1-BT 3-BT 1-BT 3-BT 1-BT 1-BT 3-BT 1-BT

H30 H10 H30 H30 H30 H30 H30 H10

29

2.3. Quèc lé 217 TT. §ß LÌn - TT. CÈm Thñy 63 KM
TT. §ß LÌn (Km 301+525/QL.1 - Thanh Hãa) 39 63 TT. VÜnh Léc 24 TT. CÈm Thñy (Km 523§HCM )

S¬ ®å tuyÕn

30

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

§«ng LÜnh Hµ LÜnh VÜnh Hïng Bång Trung §ång Mùc VÜnh Hoµ 1 VÜnh Hoµ 2 CÇu C«ng VÜnh Long CÇu B¶n Eo Lª Do Th­îng Lµng Sµnh CÇu Minh Ng¸n 1 Ng¸n 2 L·i Tö Niªm Rõng Lim 1 Rõng Lim 2 Rõng Lim 3 Rõng Lim 4 CÈm B×nh 1 L¸ng X¨m CÇu §Êt

3+735 8+705 14+800 14+956 21+561 23+136 24+238 25+787 34+181 35+627 38+410 45+027 46+559 47+650 50+226 51+000 53+048 53+850 60+013 60+177 60+502 60+556 61+108 61+617 62+284

23,1 15 7,3 26,1 16 5 3,6 135,2 3,5 3,5 48 5,5 30,1 28 64,6 31 33 48,4 5,6 5,6 4,5 6,6 6 5 15

8 7 6 7,5 6,5 6 8 7 9 6,5 6 8,5 7 5,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8 8 8 4,5 4,5 4,5 8,5

1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 5-BTA 1-BT 1-BT 3-BT 1-BT 1-BT 1-BT 3-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT

H30-XB80 H30-XB80

H30-XB80 H13 13T H18 H30 H18 H18 H30-XB80 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H30 H30

31

2.4. Quèc lé 47 TP. Thanh Hãa - Ng· ba Xu©n Phó 45 KM
TP. Thanh Hãa (Km 325+180/QL.1) 6 35 45 Ng· ba cÇu C¸o 29 39 Ng· ba Xu©n Th¾ng 10 Ng· ba Xu©n Phó (Km 572/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

32

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

CÇu §èng §«ng Anh §«ng Minh §«ng Hoµng CÇu ThiÒu D©n Lùc Thä ThÕ Thä C­êng N«ng Tr­êng Suèi Chuçi S«ng Hoµng

18+900 24+960 25+315 30+316 30+750 34+501 38+312 45+599 46+610 52+012 52+321

30 7,3 11 15,5 46 12 6 13 8 19 27

9,6 7,5 7,5 8 9,4 9,5 8,8 8,8 8,6 9 8,5

3-BT 1-BT 1-BT 1-BT 4-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 3-BT

18T H13 18T 18T

18T

18T

18T 18T

33

2.5. Quèc lé 45 Ng· ba Voi - TT. Yªn C¸t 52 KM
Ng· ba Voi (Km 327+570/QL.1, TP. Thanh Hãa) 28 52 TT. N«ng Cèng 24 TT. Yªn C¸t (Km 599/HCM )

S¬ ®å tuyÕn

34

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Cao §èng Tr¾ng ( §a SÜ) §ång S©m C¶nh V¹y Hoµng S¬n Quan CÇu Ph©n lò TÕ Lîi 1 TÕ Lîi 2 CÇu LÞm Chuèi Ban S¹y Khe Rång §¸ Phai CÇu QuyÕt T©m Säng §ång H¬n N­íc L»ng

75+500 76+450 78+240 80+100 85+250 90+150 92+815 93+650 93+672 97+476 98+650 100+300 102+542 104+489 110+714 112+730 113+796 115+900 116+560 121+473 129+200

25,2 34,2 23,1 26 31,08 44,9 16,1 51,15 28,78 7,4 8,4 20,4 99,2 27,3 8,9 60,62 12,5 48,15 10 24,5 10

10,5 11,5 8,5 9,2 10 4,5 7,8 9,9 7,5 7,5 7,5 7,6 10 6,5

4-BT 3-BT 3-BT 1-BT 1-BT 4-DT 1-BT 2-BT 3-BT 1-BT 1-BT 3-BT 3-BTA 1-BT 1-Kh¸c

H13-X60 H13-XB60 H13-X60 H13-X60 H30-XB80 H13-X60 H13-X60 H30-XB80 H30-XB80 H13-X60 H13-X60 H30-XB80 H30-XB80 H13-X60 H13-X60 H13-X60 H30-XB80 H13-X60 H30-XB80 H30-XB80 H13-X60

6 6,5 9 6,6 8 6,6

3-Kh¸c 1-Kh¸c 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT

35

2.6. Quèc lé 48 Yªn Lý - ThÞnh Mü 29 KM
Yªn Lý (Km 412+400/QL.1, NghÖ An) 19 29 Nam Liªn 10 ThÞnh Mü - NghÜa §µn (Km 651/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

36

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Tªn c«ng tr×nh Khe C¸t T¶o 1 T¶o 2 B×nh Minh TuÇn Khe §uåi Khe S¬n Lµng MÑ HiÕu §ång BÇy Khe §æ Tæng hîp Dinh B¶n §ång C¹n Khe MÌn Cöa Cång Kªnh L©u Khe DÌ Khe NgÆng Khe §«i KÎ NËm KÎ Khoang1 KÎ Khoang 2 C« Ba Khe Men KÎ BÊn Khe Tô §ång Minh Ke Bän Khe Sóng Khe Hµn T¹ Sái KÎ BËn Ch©u TiÕn Trµn Khe Cong Trµn Phó Ph­¬ng 1 Trµn Phó Ph­¬ng 2 QuÕ Phong Ch©u Kim Lý tr×nh (KM) 1+800 6+800 7+950 9+650 17+709 18+850 21+500 22+750 23+600 24+477 35+800 45+270 47+913 51+027 52+860 55+147,6 60+100 61+078 62+365 64+395 66+816 67+050 70+400 72+216 72+500 73+50 74+262 77+930 86+888 90+150 91+90 92+600 94+570 95+570 96+720 100+949 106+400 107+700 111+500 112+163 119+406 120+830 Dµi (M) 13,3 11 10,5 12 16 10 9 6,5 7 12,6 350 24 19 26 244,2 7 30 8 14 24 25 8 5,88 8 8 12 74,2 8 9 50 62,06 173 23,5 38 18 22 176 40 40 43 33 100 BÒ réng (M) 7,5 7,5 7,5 7,5 8,8 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10,5 9 8,8 8,8 9 7,5 6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 9,5 9 7,5 7,5 7 10 9 4,5 7 4,5 4,5 9 6,5 6 6 7 4,3 Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 10-BTA 1-BT 3-BT 1-ILH 6-BTA 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 3-BT 1-BT 1-ILH 1-BT 2-BT 5-BT 1-ILH 1-BT 1-ILH 1-ILH 5-BTA 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 5-ILH T¶i träng thiÕt kÕ H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H30 H13 H13 H13 H30 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H30 H13 H13 H13 H13 H30 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13

37

2.7. Quèc lé 7 TT. DiÔn Ch©u - Khai S¬n 53 KM
TT. DiÔn Ch©u (Km 424+500/QL.1, NghÖ An) 19 36 53 §«ng Hiªn 17 34 TT. §« L­¬ng 17 Khai S¬n - Tri LÔ (Km 710HCM - Km 300+450/§HCM (LT cò))

S¬ ®å tuyÕn

38

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

§Ëu DiÔn B×nh VÜnh Thµnh Khe Chøa B¶o Thµnh VÑo I Cao Trµng KÌ Khu«n §« L­¬ng Trï

3+800 5+800 12+400 13+840 15+200 15+970 18+980 21+950 28+400 35+554 45+480

40,6 16,8 5 10 5,7 16,2 16,8 20 26,1 441,7 53,2

9,2 7,6 9 7,1 7,6 7,68 8,9 9,1 8,9 11 10

3-DT 3-Kh¸c 1-Kh¸c 2-Kh¸c 1-BT 2-Kh¸c 3-Kh¸c 2-Kh¸c 3-Kh¸c 13-BTA 3-BT

H18-XB60 H13-X60 H30-XB80 H30

H30-XB80 H13-X60 H30-XB80 H13-X60 H30-XB80 H18-XB60

39

2.8. Quèc lé 46 TP. Vinh - Thanh Thñy 43 KM
TP. Vinh (Km 463+200/QL.1) 5 18 32 43 H­ng Nguyªn 13 27 38 TT. Nam §µn (Km 35/QL.46) 14 25 CÇu Ré (Km 49+300/QL.46 - Thanh Nam - Thanh Ch­¬ng 11 X· Thanh Thñy (Km 745/§HCM )

S¬ ®å tuyÕn

40

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8

Lß M­îu De Cao Rµo Gang Ré §Ëp S«ng Ré

20+070 21+770 28+180 33+730 40+217 0+633 7+970 9+170

21,36 40,68 21,36 53,4 69,26 690,5 43,1 143,25

16 16 12 15,6 11 9 9 9

2-BTA 3-BTA 2-BTA 3-BT 3-BTA 17-BTA 1-BT 4-BT

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

41

2.9. Quèc lé 8 B·i Vät - Phè Ch©u 36 KM
B·i Vät (Km 482+300/QL.1, Hµ TÜnh) 19 36 §«ng Hßa 17 Phè Ch©u (Km 777§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

42

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

§øc ThuËn §ß Trai §øc Trung §Æng Quan CÇu §«i 1 CÇu §«i 2 CÇu kªnh Linh C¶m S¬n Trµ NÇm S¬n B»ng Phè Ch©u

1+562 4+445 9+677 11+863 14+015 14+311 16+199 19+218 22+403 29+424 31+054 36+321

36 46,87 33,5 17 15,7 35,2 33 228,8 20 60,9 6,6 41,2

9,5 7,6 9,5 9,5 9,5 9,8 9,5 9,5 7,5 10,38 7,5 9,9

3-BT 3-DT 1-DT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 6-BTA 1-BT 3-BT 1-BT 3-DT

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

43

2.10. Quèc lé 15 TP. Hµ TÜnh - Minh S¬n 31 KM Tõ TP. Hµ TÜnh ®i theo ®­êng §T.3 ®Õn Ngäc S¬n ®i theo QL.15 ®Õn §­êng Hå ChÝ Minh
TP. Hµ TÜnh 15 31 Ngäc S¬n (§i theo ®­êng §T.3 cò) 16 Minh S¬n

S¬ ®å tuyÕn

44

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn QL.15
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Thä T­êng Chî GiÊy §ïng §ïng Kªnh N19 CÇu B¹ng CÇu Luçi N­¬ng TÒ Tïng Cãc C©y Trung §ång Bôt ¤ng T¸o ChÌ RÐn Khe ChÑt B¸nh R¸n C©y Ng·i Khe Thê §¸ G©n C©y Bëi Ba Khe I Ba Khe II CÇu Nghiªng CÇu S¾t §Þa Lîi Trµn 30 Khe ¸c Khe Lòng Khe M¬ Khe ch¸y C©y T¾t

360+357 371+334 376+008 377+588 381+712 383+372 384+782 385+633 394+210 397+476 398+372 399+659 399+772 400+076 401+020 401+352 401+720 402+911 404+539 404+914 407+668 408+360 409+662 411+375 431+340 432+175 439+594 443+101 443+279

303,91 29,78 6,8 10,6 43,9 21,6 19,05 22,62 34,15 14 25,1 8,6 7,6 18,62 9 16,75 22,6 19 30 37,35 29 18,53 159,9 12 45,1 36,1 34,8 6,8 12,78

7 7 7 9 9 7 7 7 7 4,5 4,5 7 4,5 7 4,5 7,5 6,5 7 7 7 6,5 6 10 6,5 7 7 7 7 6,5

6-DT 3-BT 1-BT 1-BT 1-BTA 2-BT 2-BT 2-BT 2-BT 1-ILH 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-ILH 5-BTA 1-BT 1-BTA 1-BTA 1-BT 1-BT 1-BT

45

2.11. Quèc lé 12A TT. Ba §ån - Ng· ba Pheo 78 KM
TT. Ba §ån (Km 621+00/QL.1, Qu¶ng B×nh) 50 78 §ång Lª 27 Pheo (Km 899/§HCM (LT cò))

S¬ ®å tuyÕn

46

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

B¸nh TÐt Kªnh KÞa Phó Ninh Thñy Lîi Tiªn Lang Qu¶ng Liªn Xiªn C¶nh Hãa Hµ C«ng I Hµ C«ng II Khiªn Xai H¹ Cuåi Quai V¹c Minh CÇm I Minh CÇm 2 Yªn Tè Chî G¸t Khe MÐt I Khe MÐt II C©y Si Khe MÐt III

1+320 2+710 6+296 10+122 12+350 15+125 18+396 19+427 19+577 21+820 22+075 23+200 27+790 30+080 30+280 33+500 34+260 40+400 40+500 41+250 41+400

32 45 35 6 70,15 39 21 21 21 32 12 30 12 172 6 75 258 8 45 12 28

22 22 12 9 12 9 9 9 9 7 9 9 7 10 7 9 7 7 9 9 9

2-BTA 1- BTA 2- BTA 1- BT 4- BTA 3- BTA 1- BTA 1- BTA 1- BTA 2- BT 1- BT 2- BTA 1- BT 5- BTA 1- BT 2- BTA 7- BTA 1- BT 1- BTA 1- BT 1- BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H13-XB60 H30-XB80 H13-XB60 H30-XB80 H30-XB80 H13-XB60 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

47

2.12. §­êng tØnh §T.561 Hoµn l·o - §ång Su«n 20 km
Hoµn L·o Km 645/QL.1 20 §ång Su«n Km 1002 + 800

S¬ ®å tuyÕn

48

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8

CÇu Hãi CÇu HiÒm CÇu §ång TiÕn CÇu Bµu Héi CÇu §­êng Vßng CÇu §«i CÇu Thuû Lîi CÇu Thä Léc

0+950 1+450 2+00 5+200 6+000 7+800 8+200 11+500

20 35 9 6 6 30 4 16

6 6 6 6 6 6 5 6

H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13 H13

49

2.13. Quèc lé 9 TX. §«ng Hµ - Cam Lé - Khe Sanh 60 KM
TX. §«ng Hµ (Km 757+600/QL.1, Qu¶ng TrÞ) 12 49 60 Cam Lé (Km 1082/§HCM) 37 48 §¨k Kr«ng - Km 257+096/§HCMT 11 Khe Sanh (Km 237/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

50

hÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

V­ît ®­êng s¾t Khe S¾n åå Bµ §¸p Sè 7 Bµ Hai T©n Tróc NghÜa Hy 16 17 T©n L©m §Çu MÇu Khe Van M­êi 33 L¹ch Xµ Giªng Sa Mu Ca Lu Xèm SA LA MAN Bai Diªn §ång Ba Ngµo Cï B¹c Xãm Ro §»ng S«ng Cê Lª Sa Mia K. Lu Chß B«ng Kho Tua Rµo Qu¸n Khe Sanh

0+191 1+685 3+372 6+530 7+246 7+341 11+167 11+650 16+615 17+173 20+293 25+492 31+630 32+708 33+589 36+549 39+669 40+492 41+993 42+932 42+971 43+602 43+818 43+889 44+341 45+878 46+493 46+962 48+067 49+617 51+513 52+214 52+462 56+058 65+528

161,92 7,8 24,1 22,12 32,1 21 17,4 31,6 7,4 7,42 29,5 68,4 31 27,1 18 22,1 25 51 27,1 42 35 21,2 30,3 28,3 7,4 49,1 29,3 38,5 23,8 41,9 9,2 44,5 41,2 0 41,5

15,2 26 17,9 14 10,5 17 10,5 10,5 13,4 13 10,5 10 10,6 10,5 12 10,5 10,5 10,6 10,5 9,4 9,5 9,4 10,5 10,5 11,3 10,5 9,6 10,5 10,5 10,5 8,6 10,5 10,5 12,3 11

4-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 3-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-DT 3-BT 5-BT 3-BT

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H13-X60 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H18-XB60

51

2.14. Quèc lé 49 TP. HuÕ - Phó Léc 61 KM
TP. HuÕ (Km 827+950/QL.1) 11 23 61 La Khª TrÑm 12 50 B×nh Lîi 38 Phó Léc

S¬ ®å tuyÕn

52

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Lý tr×nh (KM) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

Tªn c«ng tr×nh

Dµi (M)

BÒ réng (M)

T¶i träng ThiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lu Kh¸nh II L¹i ThÕ VÜ D¹ Sè 7 Lim 1 Lim 2 L©m NghiÖp Ch©u £ Liªn B»ng 1 Liªn B»ng 2 Lim 3 B×nh Thµnh B×nh §iÒn K21 Ngäc Kª Trai M×n Hång TiÕn Kim Quy Tµ Ve Tµ L­¬ng Hång H¹ ¸3 CÇu ¸ 2 CÇu ¸ 1

7+400 11+674 13+135 14+030 19+293 19+474 21+873 24+091 27+167 27+554 30+823 33+048 35+097 37+820 41+480 46+370 46+844 47+873 52+572 57+222 59+236 60+784 61+956 62+930

32,76 9,5 169,59 6,58 18,75 24,5 9,52 52,35 12,5 14,5 29,4 27,9 89,91 7,8 21 24,4 48,6 12,8 15,8 96,25 24 77,05 49 52

7,6 19,5 14 21 6,5 8,6 7 9,9 6,5 6,5 6,5 9,9 12 7,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8 6,5 8 6,4 6,5

1-BTA 1-Kh¸c 5-BTA 1-Kh¸c 1-BT 2-ILH 2-Kh¸c 2-BT 1-ILH 1-ILH 1-ILH 1-BT 5-BT 1-Kh¸c 1-ILH 2-ILH 3-ILH 1-ILH 1-ILH 4-BT 1-ILH 2-BTA 3-ILH 2-ILH

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H13-X60

H30-XB80 H30-XB80 H13-X60 H13-X60 H13-X60 H30-XB80 H30-XB80 H13-X60 H13-X60 H13-X60 H13-X60 H13-X60 H13-X60 H30-XB80 H13-X60 H30-XB80 H13-X60 H18-XB80

53

2.15. Quèc lé 14B Hßa Vang - Th¹nh Mü 59 KM
Hßa Vang (Km /QL.1, TP. §µ N½ng) 22 59 ¸i NghÜa 37 Thanh Mü (Km 495/HCMT - Km 1321§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

54

hÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng ThiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CÇu v­ît Hoµ CÇm Tuý Loan Cèng Mét Ph¼ng Lång

18+522 25+100 25+654 26+130 26+975 33+249 33+550 34+988 37+450 39+149

248,2 112,2 37,1 37,1 26,1 21,04 30,1 20,84 7,8 51,15 30,5 54,55 53,5 54,55 579,65 24,1 32,1 41,1 27,04 31,1 34,1

28 12 12 12 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12 9 9 9 9 9 9

6-BTA 3-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 2-BTA 1-BTA 2-BTA 11-BTA 1-BT 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA

H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

Suèi Th¬ Suèi M¬ BÇu DÇm Khe Cæng Hµ Nha Khe §¸ Khe Bß Khe Lim Khe Hãc Khe Hung Khe N­íc §á

41+814 45+763 48+367 49+800 50+143 50+942 53+816 56+159 56+452 57+669 58+680

55

2.16. Quèc lé 14E TT. Hµ LAM - TT. Kh©m §øc 78 KM
C©y Cèc (Km 972+050/QL.1, TT. Hµ Lam- Qu¶ng Nam) 22 33 78 B×nh L©m 11 56 T©n An 45 TT. Kh©m §øc (Km 1378/§HCM)

S¬ ®å tuyÕn

56

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

Sè TT

Dµi (M)

BÒ réng (M)

T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

¤ng Thë Kªnh Phó Ninh ¤ng TriÖu CÇu ®«i I CÇu ®«i II CÇu sè 6 CÇu sè 5 CÇu sè 7 ¤ng Ninh ¤ng Ých Ruét §ã S«ng TrÇu Khe Có HiÖp §øc Lai Nghi Thanh Niªn Bµ Huúnh Xe con Mß O Dèc §á Bµ X¸ B¶n BTCT B¶n BTCT B¶n BTCT B¶n BTCT CÇu CÇu Bµ Lau Khe ®¸ B¶n BTCT N­íc Mü

4+970 6+148 9+160 15+208 15+321 18+410 16+447 19+608 25+331 26+278 26+958 27+495 32+821 35+087 38+351 42+420 46+980 47+449 52+275 56+602 51+177 57+527 57+696 58+49 58+422 59+526 61+889 62+924 69+790 72+593 76+800

4,4 5,6 36,6 13,3 7,6 6,8 4,4 10,6 5,6 5,6 5,4 60,6 12,8 243 82 82 130,1 56,47 56,47 56,47 80,7 6,01 6,01 6,01 6,01 28,96 35,42 58,2 35,42 6,01 183,3

9 9 9 9 9 9 9,3 9 9 9 9 8 8 9,6 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8 9 9

1-BTA 1-BTA 3-BTA 1-BTA 1-BTA 1-BTA 2-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 5-BT 1-BT 7-BTA 3-BTA 2-BTA 7-ILH 2-BT 2-BT 2-BT 3-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 1-BT 5-BTA

H18-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80 H30-XB80

57

2.17. Quèc lé 24 Th¹ch Trô - TX. Kon Tum 168 KM
Th¹ch Trô (Km 1086/QL.1, Qu¶ng Ng·i) 30 122 168 Ba T¬ 92 138 §¨k Rve 46 TX. KonTum

S¬ ®å tuyÕn

58

HÖ thèng c«ng tr×nh trªn ®o¹n tuyÕn
Sè TT Tªn c«ng tr×nh Lý tr×nh (KM) Dµi (M) BÒ réng (M) Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh T¶i träng thiÕt kÕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

CÇu B¶n BTCT CÇu Kªnh CÇu Ch¸y CÇu B¶n BTCT CÇu BÇu NhØ CÇu BTCTD¦L CÇu B¶n BTCT CÇu Hu¬ng Chiªn CÇu ChÐo CÇu Hè Tèi CÇu Hè M©y CÇu N­íc DIREN CÇu B¶n BTCT CÇu Suèi loa I CÇu Suèi Loa II CÇu §Ìo L©m CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu N­íc Ren CÇu Tµi N¨ng CÇu S«ng Liªn CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu N­íc Lang CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu N­íc Xi CÇu B¶n BTCT CÇu Suèi Tã 1 CÇu Suèi Tã 2 CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu dÇm BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT CÇu S«ng Re 1 CÇu S«ng Re 2 CÇu K«ng Bµ £ CÇu K«ng Bµ £ CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT Suèi Sim CÇu B¶n BTCT CÇu B¶n BTCT Bê £ R¹ch Ngùa TËp ®oµn 11

1+650 1+800 4+450 5+250 7+550 8+310 10+570 11+800 16+500 17+340 18+690 19+350 19+500 22+100 23+100 24+490 26+230 26+960 28+280 29+310 30+000 33+300 34+400 35+430 41+600 41+900 43+800 45+660 46+350 46+801 46+820 47+000 47+100 48+540 51+360 51+580 53+250 54+600 54+800 57+130 57+130 57+200 58+400 60+400 61+310 63+000 71+250 72+810 74+153

11 11,5 25,4 11,5 21 26,1 11 19 16 28,5 21 31,8 11 41,5 14 15 11 11 114 29,6 170 11,7 11 55 11 11 11 33 23 17 11 11 11,5 17,3 11 11 11 27,4 139 48 48 11 11 11 11 11 33 7,8 7,52

5,78 6,5 7,8 7,5 8 9 7,5 8 7,5 8 8,1 9,5 7,4 9,6 6,3 7,5 7,5 7,5 8 7,9 5,5 7,8 7,4 8,1 7,4 7,5 7,5 7,8 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 7,5 7,5 7,5 8,4 5,6 8,4 8,4 7,4 7 7,5 7 7,5 7 7 7

1-BT 1-BT 2-DT 1-BT 1-BT 1-BTA 1-BT 1-BT 1-BT 1-DT 1-BT 1-BT 1-BT 2-DT 1-DT 1-BT 1-BT 1-BT 9-DT 2-DT 13-BT 1-BT 1-BT 3-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 3-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 6-BT 2-BT 2-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT

H13-XB60 H13-XB60 H18 H13-XB60 H18 H30-XB80 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H18-XB80 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H30-XB80 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H18-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 H13-XB60 13T 30T 30T 30T

59

Sè TT

Tªn c«ng tr×nh

Lý tr×nh (KM)

Dµi (M)

BÒ réng (M)

Sè nhÞp vµ kÕt cÊu chÝnh

T¶i träng thiÕt kÕ

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

La Kh¬ LÕch Hoµng Kª Lß G¹ch §¨k S« R¸ch Ri 1 §¨k R¬ Ne M¨ng Cµnh Eo B»ng N­íc Long M¨ng §en HuyÖn §éi BÖnh ViÖn Qu©n B­u Kon B Rai §¨k N¨ng Má §¸ Kon S¨m Lò §¨k T¬ Re §¨k G« Ga §¨k PhÝch Má CÊp Phèi §¨k M¬ N¨ng §¨k §rª §¨k Wet 1 §¨k K¬ Wet Chµ Mßn

83+125 91+300 92+939 96+330 101+508 101+862 103+608 105+905 111+234 112+985 128+550 129+530 133+161 140+118 143+206 146+604 147+864 150+317 153+268 156+107 158+652 160+620 160+695 163+241 163+436 164+730

32 7 28 28 7 19,3 21,26 7,44 44,6 12,04 5 14 31,86 143,05 25 22,8 13,5 7 28,26 25 13 7 25 5,6 7,6 7,5

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 8 6,9 9,5 9 7 9 8 7 6,5 7,8 6,6 6,4 7,6 8 8

1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 1-BT 3-BT 1-BT 1-BT 2-BT 1-BT 4-BTA 2-ILH 1-BT 1-ILH 1-BT 1-BT 2-ILH 1-ILH 1-BT 2-ILH 1-BT 1-BT 1-BT

30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T 30T

60

PhÇn 3

DÞch vô trªn tuyÕn ®­êng Hå ChÝ Minh
Lo¹i dÞch vô Sè TT Lý tr×nh (Km) H­íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu Nhµ hµng ¨n uèng Gara «t« Ghi chó

Khu Qu¶n lý ®­êng bé II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 409+030 409+150 409+220 409+250 409+850 410+200 410+500 415+900 416+300 418+400 420+800 423+700 427+980 431+990 432+600 433+300 434+700 436+900 437+500 449+200 451+100 485+200 493+150 496+100 P T P T P T T P T P P P P P P P P P T P P P P P

20

4 1 1

TØnh Hµ T©y vµ Hßa B×nh Nhµ hµng Quang Thä Nhµ hµng MiÒn L©m CHXD Cty CP T©y Nam chi nh¸nh sè 2 CHXD TiÕn D­¬ng

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 15 0

Nhµ hµng TuyÕt Träng CHXD Phó C¸t CHXD Phó C¸t CHXD Phó M·n CHXD Hoa Ph­îng CHXD t­ nh©n 21 CHXD Xu©n Mai CHXD Thñy Xu©n Tiªn CHXD Nam Ph­¬ng CHXD Quang C­êng CHXD Hµ S¬n B×nh CHXD Xu©n S¶n CHXD TrÇn Phó CHXD Hµ S¬n B×nh CHXD Nam Ph­¬ng CHXD Cao D­¬ng CHXD Hµ S¬n B×nh sè 15 CHXD Qu©n ®éi Nhµ hµng Tr­êng T©m CHXD 14 L¹c S¬n

Khu Qu¶n lý ®­êng bé IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 520+890 524+080 525+400 533+830 541+170 541+450 541+900 552+050 565+300 P P P T T P T P T

10
1

6
1 1

TØnh Thanh Hãa CHXD TuÊn Anh Nhµ hµng S¬n Nhµ hµng Hoa Thèng tõ ®uêng HCM rÏ vµo 500m C«ng ty x¨ng dÇu QuyÕt Th¾ng Nhµ hµng §¹i C«ng ty x¨ng dÇu Tó Duyªn C«ng ty x¨ng dÇu Thanh Hãa C«ng ty x¨ng dÇu H­¬ng Khuª C«ng ty x¨ng dÇu Th­¬ng m¹i miÒn nói Thanh Hãa

1 1 1 1 1 1

61

Lo¹i dÞch vô Sè TT Lý tr×nh (Km) H­íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu Nhµ hµng ¨n uèng Gara «t« Ghi chó

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

579+990 590+800 598+800 598+850 599+100 603+250 604+250 630+820 636+1700 651+600 652+300 689 689+1900 699+820 701+550 713+250

T P T T T T T T

1 1 1 1 1 1 1

C«ng ty x¨ng dÇu Th­¬ng m¹i vµ §Çu t­ ph¸t triÓn miÒn nói CHXD Th­îng Ninh Nhµ hµng Thanh Ch­¬ng CHXD thÞ trÊn Yªn C¸t Nhµ hµng Quý Hoa tõ ®­êng HCM rÏ vµo 1000m Nhµ hµng Anh TuÊn CHXD Hµo Nga Nhµ hµng Liªn S¬n

6
1 1

3

TØnh NghÖ An CHXD Qu©n ®éi CHXD NghÖ TÜnh Nhµ hµng §ång Khëi n»m trªn QL 48 (c¸ch ®­êng HCM 2 Km) Nhµ hµng Minh T©m n»m trªn QL 15 (c¸ch ®­êng HCM 300 m) CHXD T nh©n CHXD T nh©n CHXD T nh©n CHXD T nh©n Nhµ hµng Kh¸nh HuyÒn n»m trªn QL 46 (c¸ch ®­êng HCM 500 m) TØnh Hµ TÜnh CHXD thÞ trÊn Phè Ch©u CHXD thÞ trÊn Vò Quang CHXD Phóc §ång CHXD Hoµng Anh CHXD Hoµng Ngäc Nhµ hµng Loan ViÖn Nhµ hµng Th¾ng Thuyªn Nhµ hµng B¶o T©m CHXD Qu¶ng B×nh CHXD §øc Tr­êng Nhµ hµng C­êng Nhi TØnh Qu¶ng B×nh - §­êng HCM nh¸nh §«ng CHXD Qu©n ®éi Nhµ hµng HiÒn Trung CHXD T LiÖu CHXD Hµ T¸m Nhµ hµng Minh QuÕ CHXD Ngäc Hoµng CHXD Qu©n ®éi CK3 CHXD XN chÕ biÕn l©m s¶n KDTH Long §¹i CHXD CTVTTH Qu¶ng B×nh CHXD Tróc LÖ TØnh Qu¶ng TrÞ

1 1 1 1 1 1

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

746+400

1

7
776+150 792+700 816+450 825+250 830+930 845+600 845+650 845+700 846 847+600 895 P T P P P T P P P P P 1 1 1 1 1

4

1 1 1 1 1 1

8
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 935+760 940+900 940+950 941+150 941+550 979+500 983+250 983+600 1008+900 1015+600 T T P T T 1

2
1

1 1 1 1 1 1 1 1

3

62

Lo¹i dÞch vô Sè TT Lý tr×nh (Km) H­íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu Nhµ hµng ¨n uèng Gara «t« Ghi chó

48 49 50

1053+026 231+130 233+180

P T T

1 1 1 19 25 10

CHXD BÕn Quan - ®­êng HCM nh¸nh §«ng CHXD H­íng T©n- ®­êng HCM nh¸nh T©y CHXD sè 21- ®­êng HCM nh¸nh T©y

Khu Qu¶n lý ®­êng bé V Khu Qu¶n lý ®­êng bé V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 459+100 475+200 458+900 1320+905 1320+905 1322+146 1322+146 1324+146 1330+044 1331+765 1372+173 1378+132 1378+332 1378+332 1378+432 1380+054 1383+104 1382+196 1382+316 1382+346 1382+291 1388+713 1389+513 1391+113 1345+600 1435+950 1436+800 1437+150 1437+150 1437+350 1437+450 1437+900 1438+170 1438+180 1438+650 1468+340 1468+790 1471+300 1471+900 1476+060 P P T P P T P T P P T T P P T T T P T P T P T P T T T P T P P T T P P T P T P P

8
1 1

12

4

TØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng Nh¸nh T©y Nh¸nh T©y

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nh¸nh T©y RÏ vµo ®­êng néi thÞ 1000m

RÏ vµo ®­êng néi thÞ 1000m

Khu Qu¶n lý ®­êng bé V

11

13
1 1 1

6

TØnh Kon Tum Nhµ hµng T©y Nguyªn Nhµ hµng Quúnh Th¬ Nhµ hµng S¸u T©m CHXD TiÕn Sü Gara Hïng Nhµ hµng Xu©n NghÜa Nhµ hµng Ch©u TÝn Nhµ hµng Loan CHXD sè 10 Gara Ch­¬ng Gara Dòng CHXD §¨k M«n Tr¹m x¸ CHXD H­¬ng S¬n Tr¹m x¸ CHXD Cao su

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

63

Lo¹i dÞch vô Sè TT Lý tr×nh (Km) H­íng Cöa tuyÕn hµng x¨ng dÇu Nhµ hµng ¨n uèng Gara «t« Ghi chó

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1478+150 1486+300 1486+800 1488+200 1489+710 1481+810 1489+910 1490+570 1490+720 1491+020 1491+170 1499+630 1507+740 1508+470 1508+470 1508+810 1509+010 1510+200 1510+870 1511+470 1511+900

T T T T P P T P P T P T P T T T T P P T T

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

Tr¹m x¸ Gara söa ch÷a « t« Nhµ hµng Nh­ Mai CHXD Ngäc Håi Nhµ hµng Thanh DiÖu BÖnh viÖn huyÖn Ngäc Håi CHXD Ngäc Håi 2 Nhµ hµng Ph­¬ng Dung CHXD H­¬ng S¬n Gara söa ch÷a « t« Gara söa ch÷a « t« CHXD Qu©n ®éi §¨k T« Nhµ hµng ¨n uèng 42 Nhµ hµng ¨n uèng 60 Nhµ hµng Hå Sen CHXD sè 2 Tr¹m dÞch vô SC «t« TÆng Tr¹m dÞch vô SC «t« Tr¹m dÞch vô lµm lèp CHXD Ph­íc ThÞnh Nhµ hµng ¨n uèng Thanh Cao

64


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:104
posted:6/9/2009
language:Vietnamese
pages:73