Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Statistiske kjennetegn - 1 Generelt om rapportene og sammenhengen .doc

VIEWS: 17 PAGES: 12

									Kredittilsynet              Norske pensjonskasser
Statistisk sentralbyrå
17. september 2007            Gjelder f.o.m. 1. januar 2008
    PENSJONSKASSENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG
        TILSYNSRAPPORTERING - PORT       OVERSIKT OVER STATISTISKE KJENNETEGN

               Utkast
Oversikt over statistiske kjennetegn i PORT


INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. INNLEDNING ...............................................................................................................................................3
2. Institusjonelle sektorkoder .............................................................................................................................3
  2.1 Institusjonelle sektorkoder (3 posisjoner) ................................................................................................3
  2.2 Nærmere definisjoner og beskrivelser av de enkelte institusjonelle sektorene .......................................4
  2.3 Ulike sektorgrupperinger basert på institusjonell sektor ..........................................................................6
  2.4    Liste over utenlandske aksjeselskaper notert på Oslo Børs mv. pr. 31. desember 2006. .................13
3 Bransjekoder..................................................................................................................................................15
 3.1 Aggregerte og disaggegerte bransjekoder (3 posisjoner) ......................................................................15
4. Landgruppering ............................................................................................................................................16
  4.1  Kjennetegn for geografisk tilhørighet av debitor og kreditor, 4 posisjoner; bokstavkoden og to
  påfølgende nuller. .........................................................................................................................................16
                                        2
Oversikt over statistiske kjennetegn i PORT


1. INNLEDNING
Oversikt over statistiske kjennetegn i Pensjonskassenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering
(PORT) gir en oversikt over og beskrivelse av institusjonelle sektorkoder, bransjekoder samt landkoder som
pensjonskassene skal benytte i rapporteringen.2. Institusjonelle sektorkoder

2.1 Institusjonelle sektorkoder (3 posisjoner)
                             Hjelpekoder                                  Hjelpekoder
Obligatoriske sektorkoder                 til bruk for    Obligatoriske sektorkoder                 til bruk for
                             rapportørene                                 rapportørene


 010 Norske sektorer - I alt                  -       510  Fylkeskommuner                      -
 018         - Tilknyttede selskaper          -       550  Kommuner                         -
 019         - Konsernselskaper            -       610  Statens forretningsdrift                 -
                                       630  Statlig eide foretak                   -
 110  Stats- og trygdeforvaltningen              -       638       - Tilknyttede selskaper            -
 150  Norges Bank                       -       660  Kommunal forretningsdrift                -
 190  Statlige låneinstitutter                -       680  Selvstendige kommuneforetak               -
 210  Forretningsbanker inkl. Postbanken          5,6,7      688       - Tilknyttede selskaper            -
 218        - Tilknyttede selskaper           -
 219        - Konsernselskaper             -       710 Private foretak med begrenset ansvar           5,6,7
 250  Sparebanker                      5,6,7        (aksjeselskaper mv.)
 258        - Tilknyttede selskaper           -       718      - Tilknyttede selskaper             -
 259        - Konsernselskaper             -       719      - Konsernselskaper               -
 310  Kredittforetak                    5,6,7      740 Private produsentorienterte organisasjoner uten      -
 318        - Tilknyttede selskaper           -         profittformål
 319        - Konsernselskaper             -
 370  Finansieringsselskaper                5,6,7      760 Personlige foretak mv.                  5,6,7
 378        - Tilknyttede selskaper           -       768       - Tilknyttede selskaper            -
 379        - Konsernselskaper             -       769       - Konsernselskaper               -
 380  Verdipapirfond                     -       770 Private konsumentorienterte organisasjoner         -
 390  Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak    5,6,7        uten profittformål (ideelle organisasjoner)
 398        - Tilknyttede selskaper           -       790 Personlig næringsdrivende                 -
 399        - Konsernselskaper             -       810 Lønnstakere, trygdede mv.                 -
 410  Livsforsikringsselskaper mv.             5,6,7
 418        - Tilknyttede selskaper           -       890 Ufordelt sektor                      -
 419        - Konsernselskaper             -
 470  Skadeforsikringsselskaper               5,6,7      900 Utenlandske sektorer    - I alt             -
 478        - Tilknyttede selskaper           -       908              - Tilknyttede selskaper     -
 479        - Konsernselskaper             -       909              - Konsernselskaper       -
 490  Finansielle hjelpeforetak              1,2,5,6,7
 498        - Tilknyttede selskaper           -
 499        - Konsernselskaper             -


Følgende hjelpekoder kan benyttes i rapportørenes egne systemer:

- 491 Bankenes sikringsfond
- 492 Verdipapirmegling

I tillegg kan rapportørene benytte hjelpekodene 5, 6 og 7 som 3. siffer i sektorkodene, der

- 5 = innenlandske offentlig eide
- 6 = innenlandske privat eide
- 7 = utenlandske eide
                                     3
Oversikt over statistiske kjennetegn i PORTHjelpekodene skal ikke innrapporteres til offentlige myndigheter (med unntak av sektor 635).


2.2 Nærmere definisjoner og beskrivelser av de enkelte institusjonelle sektorene
  Kode1 Institusjonell sektor          Definisjon                               Merknader

    010 Norske sektorer i alt                                             F.o.m. sektor 110 t.o.m. sektor 890.
    018
    019
    110 Stats- og trygdeforvaltningen      Departementer, direktorater, barnetrygden, skatte, -avgifts- og    Statens forretningsdrift grupperes under sektor
                          tollmyndigheter, forsvar, retts-, politi- og fengselsvesen, statlige  610 og statlige låneinstitutter under sektor 190.
                          utdanningsinstitusjoner, museer, regionale helseforetak og       Pensjons- og stønadsordninger opprettet ved
                          deres datterselskaper innen ikke markedsrettet virksomhet,       avtaler mellom næringslivets organisasjoner,
                          statens pensjonskasser, Pensjonstrygden for fiskere og for       grupperes under sektor 410
                          skogsarbeidere, fond av statlige organer og lokale skatte-       Livsforsikringsselskaper mv.
                          oppkrevere. Omfatter også Folketrygden,
                          krigspensjonseringen for militærpersoner, Folketrygdefondet,
                          Pensjonstrygden for sjømenn, Statens Petroleums-
                          forsikringsfond, Statens Pensjonsfond Utlandet.
    150 Norges Bank               Norges Bank
    190 Statlige låneinstitutter        Den Norske Stats Husbank, Statens lånekasse for utdanning,
                          Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og Garantiinstituttet
                          for eksportkreditt (GIEK).
    210  Forretningsbanker, inkl. Postbanken  Forretningsbanker regulert i hht. lov om forretningsbanker,      Norske bankers filialer/datterbanker i utlandet
    218                     samt norske filialer av utenlandske forretningsbanker.         føres under sektorkode 929 Utenlandske banker
    219                                                        ellers.
    250  Sparebanker              Sparebanker regulert i hht. lov om sparebanker, samt norske
    258                     filialer av utenlandske sparebanker.
    259
    310  Kredittforetak            Finansieringsforetak med konsesjon fra Kredittilsynet som
    318                     kredittforetak samt norske filialer av utenlandske kredittforetak.
    319                     Kommunalbanken AS inngår her fom. 01.01.2000.
    370  Finansieringsselskaper        Factoring-, leasing- og avbetalingsselskaper og andre
    378                     finansieringsselskaper med konsesjon fra Kredittilsynet, samt
    379                     norske filialer av utenlandske finansieringsforetak.
    380  Verdipapirfond            Verdipapirfond regulert i hht. lov om verdipapirfond, samt       Verdipapirfondenes forvaltnings- selskaper føres
                          norskregistrerte fond som administreres av utenlandske         under sektor 490.
                          forvaltningsselskaper.
    390 Andre finansielle foretak, ekskl.    Omfatter investerings- og utviklingsselskaper. Omfatter
    398 hjelpeforetak              finansielle holdingsselskaper under Kredittilsynets kontroll,
    399                     regulert under lov om finansieringsvirksomhet og
                          finansinstitusjoner kapittel 2a.

    410 Livsforsikringsselskaper m.v.      Livsforsikringsselskaper, private pensjonsfond og -kasser       Omfatter også livsforsikringsselskaper med
    418                     under Kredittilsynets kontroll, norske filialer av utenlandske     investeringsvalg.
    419                     livsforsikringsselskaper, kommunale pensjonsfond og -kasser,
                          pensjons- og stønadsordninger opprettet ved avtaler mellom
                          næringslivets organisasjoner, Fellesordningene for tariffestet
                          og avtalefestet pensjon (FTP og AFP).
    470 Skadeforsikringsselskaper        Skadeforsikringsselskaper under Kredittilsynets kontroll (inkl.    Norske skadeforsikringsselskapers filialer/datter-
    478                     gjensidige branntrygdelag og gjensidige sjøforsikr-          banker i utlandet føres under sektorkode 941
    479                     ingsselskaper), Den Norske Krigsforsikring for Skib og Statens     Andre utenlandske finansinstitusjoner.
                          Varekrigsforsikring, samt norske filialer av utenlandske
                          skadeforsikringsselskaper.
    490 Finansielle hjelpeforetak        Omfatter verdipapirfondenes forvaltningsselskaper,
    498                     verdipapirbørser, opsjonsbørser, Verdipapirsentralen,
    499                     Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes
                          sikringsfond. Omfatter også foretak hvor hoved- virksomheten
                          er verdipapirmegling, kreditt- og låneformidling, administrasjon
                          av forsikringsmarkedet, forsikringsmegling og
                          assurandørvirksomhet drevet som selvstendig virksomhet.
1
 I rapporteringen for banker og finansieringsselskaper benyttes 8 som 3. siffer for å markere tilknyttede selskaper og 9 for å markere
konsernselskaper
                                          4
Oversikt over statistiske kjennetegn i PORT


 Kode Institusjonell sektor          Definisjon                            Merknader

  510 Fylkeskommuner             Fylkeskommuner og fylkeskommunal virksomhet.           Omfatter virksomhet som ikke er næringsrettet
                                                        (f.eks. skoler, kultur, vannforsyning), dvs.
                                                        oppgaver
  550 Kommuner                Kommuner og kommunal virksomhet, kirkelige fellesråd og     som er underlagt kommune/fylkeskommune.
                        kirkesokn. Interkommunale selskaper (IKS) regulert i egen lov
                        som driver ikke-markedsrettet virksomhet.
  610 Statens forretningsdrift        Forvaltningsbedrifter med særregnskap som går inn i det trykte
                        statsregnskap.
  630 Statlig eide foretak          Selskaper hvor staten direkte eller indirekte eier mer enn 50   Inkl. også datterselskaper av regionale
  638                    prosent av innbetalt andels-, aksjekapital, kapitalinnskudd eller helseforetak som driver markedsrettet virksomhet
                        kommanditt-innskudd                        (apoteker mv.)

  660 Kommunal forretningsdrift       Kommunal-/fylkeskommunal næringsvirksomhet som er en del     Omfatter forvaltningsbedrifter som er
                        av kommunene/fylkeskommunene som juridisk person -        næringsrettet (feks. Havnekasser, kommunale
                        herunder kommunale foretak (KF) og fylkeskommunale foretak    skoger og kinoer).
                        (FKF), interkommunale selskper (IKS) regulert i egen lov som
                        driver imarkedsrettet virksomhet. - samt selskaper hvor
                        kommunene eller fylkeskommunene har ubegrenset
                        økonomisk ansvar.
  680  Selvstendige kommuneforetak     Kommunale og fylkeskommunale aksjeselskaper, samt andre
  688                    kommunale/ fylkes- kommunale selskaper med egen juridisk
                        status og begrenset økonomisk ansvar. Omfatter bl.a.
                        aksjeselskaper hvor kommune eller fylkeskommunene direkte
                        eller indirekte er majoritetseier.
  710  Private foretak med begrenset ansvar Privat eide aksjeselskaper, andelslag, boligbyggelag, sam-    Omfatter også utenlandske selskapers filialer og
  718  (aksjeselskaper mv.)         virkelag o.l.                          datterselskaper i Norge (inkl. kontinentalsokkelen)
  719                                                     med unntak av filialer/datterselskaper som driver
                                                        finansiell virksomhet.
  740 Private produsentorienterte      Omfatter bl.a. arbeidsgiverorganisasjoner, tekniske og
    organisasjoner uten profittformål   økonomiske bransjeorganisasjoner og institusjoner til fremme
                        av omsetning og andre næringsinteresser.
  760 Personlige foretak mv.         Private selskaper med ubegrenset ansvar, herunder ansvarlige
  768                    selskaper, kommandittselskaper, borettslag, partrederier o.l.
  769
  770 Private konsumentorienterte      Omfatter bl.a. arbeidstakerorganisasjoner og yrkessam-
    organisasjoner uten profittformål   menslutninger. Videre politiske, kulturelle (inkl. idrett),
    (ideelle organisasjoner)        religiøse, humanitære og andre ideelle organisasjoner og for-
                        eninger. Medregnet er også legater, uansett om de ad-
                        ministreres av private eller offentlige institusjoner.
  790 Personlig næringsdrivende       Husholdninger hvor minst 50 prosent av hovedpersonens
                        inntekt kommer fra et foretak med bare en eier (enkeltmanns-
                        foretak).
  810 Lønnstakere, pensjonister, trygdede,  Husholdninger hvor minst 50 prosent av hovedpersonens
    studenter o.a.             inntekt kommer fra lønnsinntekt. Omfatter formues-
                        inntektstakere, pensjons- og trygdeinntektstakere, skoleelever
                        og studenter med egen husholdn.
  890 Ufordelt sektor            Bare for kunder som åpenbart ikke er mulig å gruppere annet
                        sted.
  900 Utenlandske sektorer i alt
  908
  909
                                       5
Oversikt over statistiske kjennetegn i PORT


2.3 Ulike sektorgrupperinger basert på institusjonell sektor


  Offentlig forvaltning                     680 Selvstendige kommuneforetak
                                 688   ” tilknyttede selskaper
  Omfatter sektorene 110, 510 og 550              710 Private selskaper med begrenset ansvar
  110 Stats- og trygdeforvaltningen                 (aksjeselskaper mv.)
  510 Fylkeskommuner                      718   ” tilknyttede selskaper
  550 Kommuner                         719   ” konsernselskaper
                                 740 Private, produsentorienterte organisasjoner uten
                                   profittformål
  Banker                            760 Personlige foretak mv.
                                 768   ” tilknyttede selskaper
  Omfatter sektorene 150, 210 - 259               769   ” konsernselskaper
  150 Norges Bank                        770 Private, konsumentorienterte organisasjoner uten
  210 Forretningsbanker inkl. Postbanken              profittformål (idelle organisasjoner)
  218   ” tilknyttede selskaper               790 Personlig næringsdrivende
  219   ” konsernselskaper                  810 Lønnstakere, trygdede mv.
  250 Sparebanker                        890 Ufordelt sektor
  258   ” tilknyttede selskaper
  259   ” konsernselskaper
                                 Næringslivskunder

  Kredittinstitusjoner                     Omfatter sektorene f.o.m. 610 t.o.m. 890 unntatt
                                 sektor 810
  Omfatter sektorene f.o.m. 150 t.o.m. 379           610 Statens forretningsdrift
  150 Norges Bank                        630 Statlig eide foretak
  190 Statlige låneinstitutter                 638    ” tilknyttede selskaper
  210 Forretningsbanker inkl. Postbanken            660 Kommunal forretningsdrift
  218    ” tilknyttede selskaper               680 Selvstendige kommuneforetak
  219    ” konsernselskaper                 688    ” tilknyttede selskaper
  250 Sparebanker                        710 Private foretak med begrenset ansvar
  258    ” tilknyttede selskaper                 (aksjeselskaper mv.)
  259    ” konsernselskaper                 718    ” tilknyttede selskaper
  310 Kredittforetak                      719    ” konsernselskaper
  318    ” tilknyttede selskaper               740 Private, produsentorienterte organisasjoner uten
  319    ” konsernselskaper                   profittformål
  370 Finansieringsselskaper                  760 Personlige foretak mv.
  378    ” tilknyttede selskaper               768    ” tilknyttede selskaper
  379    ” konsernselskaper                 769    ” konsernselskaper
                                 770 Private konsumentorienterte organisasjoner uten
                                   profittformål (idelle organisajoner)
  Kunder                            790 Personlig næringsdrivende
                                 890 Ufordelt sektor
  Omfatter sektorene 110, 380 - 890
  110 Stats- og trygdeforvaltningen
  380 Verdipapirfond                      Finansielle foretak
  390 Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak
  398    ” tilknyttede selskaper               Omfatter alle sektorer f.o.m. 150 t.o.m. 499
  399    ” konsernselskaper                 150 Norges Bank
  410 Livsforsikringsselskaper mv.               190 Statlige låneinstitutter
  418    ” tilknyttede selskaper               210 Forretningsbanker og Postbanken
  419    ” konsernselskaper                 218    ” tilknyttede selskaper
  470 Skadeforsikringsselskaper                 219    ” konsernselskaper
  478    ” tilknyttede selskaper               250 Sparebanker
  479    ” konsernselskaper                 258    ” tilknyttede selskaper
  490 Finansielle hjelpeforetak                 259    ” konsernselskaper
  498    ” tilknyttede selskaper               310 Kredittforetak
  499    ” konsernselskaper                 318    ” tilknyttede selskaper
  510 Fylkeskommuner                      319    ” konsernselskaper
  550 Kommuner                         370 Finanseringsselskaper
  610 Statens forretningsdrift                 378    ” tilknyttede selskaper
  630 Statlig eide foretak                   379    ” konsernselskaper
  638   ”    tilknyttede selskaper            380 Verdipapirfond
  660 Kommunal forretningsdrift                 390 Andre finansielle foretak, ekskl. hjelpeforetak
                             6
Oversikt over statistiske kjennetegn i PORT


  398   ” tilknyttede selskaper                680 Selvstendige kommuneforetak
  399   ” konsernselskaper                   688   ” tilknyttede selskaper
  410 Livsforsikringsselskaper mv.                710 Private foretak med begrenset ansvar
  418   ” tilknyttede selskaper                  (aksjeselskaper mv.)
  419   ” konsernselskaper                   718   ” tilknyttede selskaper
  470 Skadeforsikringsselskaper                  719   ” konsernselskaper
  478   ” tilknyttede selskaper                740 Private, produsentorienterte organisasjoner uten
  479   ” konsernselskaper                     profittformål
  490 Finansielle hjelpeforetak
  498   ” tilknyttede selskaper                Husholdninger:
  499   ” konsernselskaper                   760 Personlige foretak mv.
                                  768   ” tilknyttede selskaper
                                  769   ” konsernselskaper
  Ikke-finansielle foretak                    770 Private, konsumentorienterte organisasjoner uten
                                    profittformål (ideelle organisasjoner)
  Omfatter alle sektorer f.o.m. 610 t.o.m. 740          790 Personlig næringsdrivende
  610 Statens forretningsdrift                  810 Lønnstakere, trygdede mv.
  630 Statlig eide foretak                    890 Ufordelt sektor
  638    ” tilknyttede selskaper
  660 Kommunal forretningsdrift
  680 Selvstendige kommuneforetak                 Norges Bank nytter et utvidet publikumsbegrep ved
  688    ” tilknyttede selskaper                beregning av pengemengde. Publikum ved beregning av
  710 Private foretak med begrenset ansvar            pengemengden er definert som alle sektorer f.o.m. 310
    (aksjeselskaper mv.)                    t.o.m. 890.
  718    ” tilknyttede selskaper
  719    ” konsernselskaper
  740 Private, produsentorienterte organisasjoner uten      Husholdninger
    profittformål
                                  Omfatter alle sektorer f.o.m. 760 t.o.m. 890
                                  760 Personlige foretak mv.
  Publikum                            768    ” tilknyttede selskaper
                                  769    ” konsernselskaper
  Omfatter alle sektorer f.o.m. 510 t.o.m. 890          770 Private, konsumentorienterte organisasjoner uten
                                    profittformål (ideelle organisasjoner)
  Kommuneforvaltningen:                      790 Personlig næringsdrivende
  510 Fylkeskommuner                       810 Lønnstakere, trygdede mv.
  550 Kommuner                          890 Ufordelt sektor

  Ikke-finansielle foretak:
  610 Statens forretningsdrift
  630 Statlig eide foretak                    Personlån
  638    ” tilknyttede selskaper                Omfatter utlån til sektor 810 Lønnstagere, trygdede mv.
  660 Kommunal forretningsdrift
                              12
Oversikt over klassifikasjonsvariable i FORT-98


2.4 Liste over utenlandske aksjeselskaper notert på Oslo Børs mv. pr. 31. desember
  2006.

2.4.1 Utenlandske aksjeselskaper notert på Oslo Børs (skal tas med på sektor 980 Utenlandske ikke-
   finansielle foretak):

Selskap:                Landtilhørighet:
Acergy                 GB    Storbritannia
Aker American Shipping         US    Usa
Artumas Group             CA    Canada
Axis-Shields              GB    Storbritannia
B+H Ocean Carriers           LR    Liberia
CanArgo Energy Corporation       US    USA
ContextVision             SE    Sverige
Crew Gold Corporation         CA    Canada
Fairmount Heavy Transport       NL    Nederland
Frontline               BM    Bermuda
Golar LNG               BM    Bermuda
Golden Ocean Group           BM    Bermuda
Int.Gold Exploration IGE        SE    Sverige
Jinhui Shipping and Transport     BM    Bermuda
Medicult                DK    Danmark
Northland Resources          CA    Canada
PA Resoureces             SE    Sverige
Petrobank Energy Resources       CA    Canada
Questerre Energy Corporation      CA    Canada
Royal Caribean Cruises         LR    Liberia
SAS AB                 SE    Sverige
Scorpion Offshore           BM    Bermuda
Seabird Exploration          KY    Caymanøyene
SeeDrill                BM    Bermuda
Siem Offshore             KY    Caymanøyene
Star Reefers Inc            KY    Caymanøyene
Stolt-Nielsen A            LU    Luxembourg
Subsea 7                KY    Caymanøyene
Trefoil                GB    Storbritannia


2.4.2   Obligasjoner lagt ut i Norge av utenlandske utstedere (som skal tas med under sektor 920, 930,
      950, 960, 980 eller 990):

Utenlandsk utsteder:          Landtilhørighet:
Aktieselskabet Ringkjøbing Bank    DK    Danmark
Amagerbanken A/S            DK    Danmark
Artumas Group INC           CA    Canada
Atlantic Oilfield Services LTD     AE    De forente Arabiske Emirater
Bankaktieselskabet Al. Brand Bank   DK    Danmark
Big 2 AS                DK    Danmark
Big 3 AS                DK    Danmark
BNP Paribas              FR    Frankrike
Broströ AB               SE    Sverige
Calyon Financial Products LTD     US    Usa
Club Cruise & Entertainment&Tavel   NL    Nederland
Credit Suisse First Boston London   CH    Sveits
Credit Suisse First Boston Int     CH    Sveits
Credit Suisse International      CH    Sveits
Crew Gold Corporation         GB    Storbritannia
                             13
Oversikt over klassifikasjonsvariable i FORT-98


Danmarks Radio             DK    Danmark
Danske Andelskasserers Bank AS     DK    Danmark
Danske Bank AS             DK    Danmark
Diba Bank AS              DK    Danmark
DSB S-Tog A/S              DK    Danmark
Finans.inst. for industri og håndverk  DK    Danmark
Finnvera OYJ              FI    Finland
Fionia Bank AS             DK    Danmark
Forstæderned Bank            DK    Danmark
Frigstad Discoverer Invest LTD     GB    Sorbritannia
Geopard AS               DK    Danmark
Geysir Petroleum HF           IS    Island
Hambo OY A               FI    Finland
Heritage Oil Corporation        CA    Canada
Hotelleiendom i Sverige AB       SE    Sverige
HSBC Finance Corporation        US    Usa
Instotito de Credito Oficial      ES    Spania
Islandsbanki              IS    Island
J.P.Morgan International        GB    Storbritannia
J.P.Morgan Intl Derivatives LTD     GB    Storbritannia
Kalmar Structured Finance AB      SE    Sverige
Kommuninvest i Sverige AB        SE    Sverige
Landshypotek Aktiebolag         SE    Sverige
Lokalbanken i Nordsjølland A/S     DK    Danmark
Mermaid Repackaging PLC         GB    Storbritannia
Mosvold Drilling LTD          KY    Caymanøyene
Nordea Bank Finland           FI    Finland
Omega Capital Investment PLC      GB    Storbritannia
PA Resources Aktiebolag         SE    Sverige
Roskilde Bank A/S            DK    Danmark
SAS AB                 SE    Sverige
Seabird Exploration Limited       KY    Caymanøyene
Skandinaviska Ensliklda Banken AB    SE    Sverige
Societe Generale Acceptanse N.V     NL    Nederland
Spar Nord Bank A/S           DK    Danmark
Sparebanken Vest A/S          DK    Danmark
Storebæltforbindelsen AS        DK    Danmark
Subsea 7 INC              KY    Caymanøyene
Svenske Handelsbanken AB        SE    Sverige
TMG International AB          SE    Sverige
UBS AG, London Branch          CH    Sveits
Venantius AB              SE    Sverige
Vestjysk Bank              DK    Danmark
Øresund A/S               SE    Sverige
Øresund-Forbindelsen AS         SE    Sverige
Øresundskonsortiet I/S         SE    Sverige


2.4.3 Sertifikater lagt ut i Norge av utenlandske utstedere som skal tas med under sektor 900
   utenlandet:

Utenlandsk utsteder:          Landtilhørighet:
Bankaktieselskabet AlmBrand BAnk    DK    Danmark
Finans.inst. for industri og håndverk  DK    Danmark
Landshypotek AB             SE    Sverige
Skandinaviska Enskilda Banken AB    SE    Sverige                              14
Oversikt over klassifikasjonsvariable i FORT-98


3 Bransjekoder

3.1 Aggregerte og disaggegerte bransjekoder (3 posisjoner)
Kode Bransjegruppe    Kode  Hovedbransje             Kode  Delbransje           Definisjon

 800 Livs- og pensjons-  820 Fortsettelsesforsikring         821 Tradisjonell           ?????
   forsikringer
                                    823 Investeringsvalg

              840 Kollektiv rente- og pensjons-      841 Ytelsesbasert, tradisjonell    Kollektiv livsforsikring tegnet av en
                forsikring (ekskl. forenings-                         arbeidsgiver, med periodiske
                forsikring)                                  utbetalinger til arbeidstakerne i en
                                    843 Ytelsesbasert, investeringsvalg  nærmere angitt tidsperiode fra dødsfall,
                                                       inntruffet ervervsuførhet eller avtalt
                                    845 Innskuddsbasert, tradisjonell   pensjonsalder.

                                    847 Innskuddsbasert,
                                      investeringsvalg

              860 Gruppeliv                860 Gruppeliv             Kollektiv livsforsikring tegnet av en
                                                       arbeidsgiver eller en forening av
                                                       yrkesutøvere, med engangsutbetaling
                                                       til arbeidstakerne/forenings-
                                                       medlemmene ved dødsfall eller
                                                       inntruffet ervervsuførhet. Gjeldsgruppe-
                                                       livsforsikring og forsikring på
                                                       «økonomiske grupper» inngår også.

              870 Kollektiv pensjonsforsikring for     871 Ytelsesbasert, tradisjonell    Pensjonsordninger med ytelsesbasert
                kommuner og andre                               pensjon opprettet i livsforsikrings-
                offentliglignende institusjoner                        selskap som er bundet av
                                    873 Ytelsesbasert, investeringsvalg  hovedtariffavtale inngått mellom
                                                       arbeidsgiver- og arbeidstaker-
                                                       organisasjonene i kommunal sektor,
                                                       eller av tariffavtale med tilsvarende
                                                       krav til pensjonsordning for
                                                       kommunal arbeidsgiver.
                                 15
Oversikt over klassifikasjonsvariable i FORT-98


4. Landgruppering

4.1 Kjennetegn for geografisk tilhørighet av debitor og kreditor, 4 posisjoner;
  bokstavkoden og to påfølgende nuller.

EUROPA             AFRIKA               ZM Zambia
                                  ZW Zimbabwe
DK Danmark           DZ  Algerie
FI Finland           AO  Angola
FO Færøyene           BJ  Benin             ASIA
IS Island            BW  Botswana
SE Sverige           BF  Burkina Faso         AF  Afghanistan
AL Albania           BI  Burundi            AM  Armenia
AD Andorra           DJ  Djibouti           AZ  Azerbajdzjan
BE Belgia            EG  Egypt             BH  Bahrain
BA Bosnia Hercegovina      GQ  Ekvatorial-Guinea med     BD  Bangladesh
BG Bulgaria             Fernando Po          BT  Bhutan
EE Estland           CI  Elfenbenskysten        IO  Britisk territorium i
FR Frankrike          ER  Eritrea              Det Indiske Hav
GI Gibraltar          ET  Etiopia            BN  Brunei
GG Guernsey           GA  Gabon             AE  De forente Arabiske Emirater,
GR Hellas            GM  Gambia               Abu Dhabi, Ajman, Dubai,
BY Hviterussland (Belarus)   GH  Ghana               Fujairah, Ras al- Khaymah,
IE Irland            GN  Guinea               Sharjah, Um-al Quwain
IM Isle of Man         GW  Guinea-Bissau         PH  Filippinene
IT Italia            CM  Kamerun            GE  Georgia
JE Jersey            CV  Kapp Verde          HK  Hong Kong SAR
HR Kroatia           KE  Kenya             IN  India med Andamanene,
LV Latvia            KM  Komorene              Lakkadivene, Nikobarene,
LI Liechtenstein        CG  Kongo, Republikken         Minicoy og Aminidivene
LT Litauen           CD  Kongo, Den demokratiske    ID  Indonesia, herunder Vest-Irian
LU Luxembourg            republikken          IQ  Irak
MK Makedonia          LS  Lesotho            IR  Iran
MT Malta med Gozo &       LR  Liberia            IL  Israel
  Comino            LY  Libya             JP  Japan
MD Moldova           MG  Madagaskar          JO  Jordan
MC Monaco            MW  Malawi            KH  Kambodsja
ME Montenegro          ML  Mali             KZ  Kazakhstan
NL Nederland          MA  Marokko            CN  Kina, Folkerepublikken
PL Polen            MR  Mauritania          KP  Korea, Nord-
PT Portugal med Azorene og   MU  Mauritius           KR  Korea, Sør-
  Madeira           MT  Mayotte            KW  Kuwait
RO Romania           MZ  Mozambique          CY  Kypros
RU Russland           NA  Namibia            KG  Kirgisistan
SM San Marino          NE  Niger             LA  Laos
RS Serbia            NG  Nigeria            LB  Libanon
SK Slovakia           RE  Reunion            MO  Macao
SI Slovenia           RW  Rwanda            MY  Malaysia
ES Spania med Balearene og   ST  Sao Tome og Principe     MV  Maldivene
  Kanariøyene         SN  Senegal            MN  Mongolia
GB Storbritannia        CF  Sentralafrikanske republikk  BU  Myanmar Burma
CH Sveits            SC  Seychellene          NP  Nepal
CZ Tsjekkia           SL  Sierra Leone         OM  Oman
TR Tyrkia            SO  Somalia            PK  Pakistan
DE Tyskland           SH  St. Helena          QA  Qatar
UA Ukrania           SD  Sudan             SA  Saudi-Arabia
HU Ungarn            SZ  Swaziland           SG  Singapore
VA Vatikanstaten        ZA  Sør-Afrika          SK  Sri Lanka
AT Østerrike          TZ  Tanzania           SY  Syria
                TD  Tsjhad            TJ  Tadzjikistan
                TG  Togo             TW  Taiwan
                TN  Tunisia            TH  Thailand
                UG  Uganda            TP  Øst-Timor
                         16
Oversikt over klassifikasjonsvariable i FORT-98


                    EH Vest-Sahara           TM Turkmenistan
UZ  Uzbekistan            OSEANIA
PS  Vestbredden/Gazastripen
VN  Vietnam              AS  Amerikanske Samoaøyer
YE  Yemen               AU  Australia
                    CX  Christmas Island
                    CK  Cookøyene
NORD-AMERIKA              FJ  Fiji
                    PF  Fransk Polynesia
VI  Amerikanske jomfruøyer      GU  Guam
   US Virgin Isls.          HM  Heard- og McDonaldøyene
AI  Anguilla             KI  Kiribati
AG  Antigua og Barbuda        CC  Kokosøyene
AW  Aruba               MH  Marshalløyene
BS  Bahamas              FM  Mikronesia føderasjonen
BB  Barbados             NR  Nauru
BZ  Belize              NZ  New Zealand
BM  Bermuda              NU  Niue
VG  Britiske Jomfruøyer,       NF  Norfolkøya
   UK Virgin Isls.          NC  Ny-Kaledonia
CA  Canada              PW  Palau
KY  Caymanøyene            PG  Papua Ny Guinea
CR  Costa Rica            PN  Pitcairn
CU  Cuba               SB  Salomonøyene
DM  Dominicia             WS  Samoa
DO  Dominikanske Republikk      TK  Tokelau
SV  El Salvador            TO  Tonga
TF  Franske Antiller         TV  Tuvalu
GD  Grenada              VU  Vanuatu
GL  Grønland             WK  Wakeøya
GP  Guadeloupe Marie-Galante,     WF  Wallis og Futunaøyene
   Les Saintes, La Desirade,     VM  Mindre Stillehavsøyer
   Petite Terre, St.Barthelemy
   og fransk del av St.Martin
GT  Guatemala             SØR-AMERIKA
HT  Haiti
HN  Honduras             AR Argentina
JM  Jamaica              BO Bolivia
MQ  Martinique            BR Brasil
MX  Mexico              CL Chile
MS  Monsterrat            CO Colombia
AN  Nederlandske Antiller, Bonaire,  EC Ecuador
   Curacao, Saba, St.Eustatius og  FK Falklandsøyene med
   Nederlandsk del av St.Martin     Sør-Georgia
NI  Nicaragua             GF Fransk Guyana Cayenne
PA  Panama              GY Guyana
MP  Nord-Marianene
PR  Puerto Rico            PY  Paraguay
PM  Saint-Pierre og Miquelon     PE  Peru
KN  St.Kitts og Nevis         SR  Surinam
LC  St.Lucia             UY  Uruguay
VC  St.Vincent            VE  Venezuela
TT  Trinidad og Tobago        GS  Sør-Georgia
TC  Turks- og Caicosøyene
US  USA med Puerto Rico
UM  USA mindre utenforliggende øyer

                    ZZ Internasjonale organisasjoner
                    XX Uoppgitt
                             17

								
To top