คู่มือสหกรณ์ออมทรัพย์ by iamok

VIEWS: 2,372 PAGES: 18

									สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
59 หมู่ 8 ตาบลนาป่า อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร (038)274390-5 ต่อ 5027-8 FAX. ต่อ 5028 หรือ (038) 759329 E-MAIL = PTTNGBS @ PTTPLC.COM

…ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2552…

สารบัญ
หน้าที่ สิทธิประโยชน์ การฝากเงิน การกู้เงิน หลักเกณฑ์การคานวณเงินได้ของการให้เงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ วิธีคิดเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก 2-3 4-6 7-12 13 14 15-16

---------------------------------------

-2-

-3ประกันชีวิตประเภทอุบัติเหตุ
อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ อายุสมาชิกตั้งแต่ 6 1 4 8 12 16 20 24 26 28 30 เดือนขึ้นไป ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป ปีขึ้นไป ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง 1 4 8 12 16 20 24 26 28 30 ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี ปี จานวนเงินเอาประกันภัย 50,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 100,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 200,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 300,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 400,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 500,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 600,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 700,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 800,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 900,000.00 จานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000.00 ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ 10,000.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
1. อายุสมาชิกไม่ถึง 2 ปี 2. อายุสมาชิก 2-5 ปี 3. อายุสมาชิกเกิน 5-10 ปี 4. อายุสมาชิก 10 ปีขึ้นไป

หลักเกณฑ์การส่งค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าตามหลั กเกณฑ์ของเงินได้รายเดือน ดังนี้ เงินได้รายเดือน ถือหุ้นรายเดือน (บาท) (บาท) ต่ากว่า 10,000.00 200.00 10,001.00 - 20,000.00 500.00 20,001.00 - 40,000.00 1,000.00 40,001.00 - 60,000.00 2,000.00 60,001.00 - 80,000.00 3,000.00 80,001.00 ขึ้นไป 4,000.00 ( มีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2548 เป็นต้นไป)

- 4 -

การฝากเงิน
1. หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
1.1 ประเภทฝากเงินรับดอกเบี้ยรายงวด
1. จานวนเงินที่ฝากขั้นต่าต้องไม่น้อยกว่า 10,000.00 บาท/ครั้ง 2. เงินต้นที่ฝากและหรือดอกเบี้ยที่ได้รับ จะถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน หากถอนเกิน 2 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของจานวนเงินที่ถอนครั้งต่อไป 3. จานวนเงินฝากแต่ละครั้งต้องฝากไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ หากฝากไม่ครบ 6 เดือน เฉพาะจานวนเงินที่ถอนออกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ธรรมดา 4. ดอกเบี้ยเงินฝากคิดรายวันตามจานวนเงินคงเหลือ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน โดยทบเป็นเงินต้น 5. การถอนยอดเงินฝากแต่ละครั้ง สหกรณ์จะให้ถอนตั้งแต่ยอดที่ฝากครั้งแรกเรียงตามลาดับไป 6. การถอนดอกเบี้ยเงินฝากหลังวันเข้าดอกเบี้ยแล้ว หากเป็นการถอนเฉพาะดอกเบี้ยทั้งหมดจะไม่กระทบต่อการคานวณดอกเบี้ยของเงินต้นสะสมใ นอัตราเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 7. อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามประกาศของสหกรณ์ และไม่เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย

1.2 ประเภทฝากเงินรับดอกเบี้ยรายเดือน
1. จานวนเงินที่ฝากขั้นต่าต้องไม่น้อยกว่า 100,000.00 บาท/ครั้ง 2. เงินต้นที่ฝาก จะถอนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/เดือน หากถอนเกิน 2 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1% ของจานวนเงินที่ถอนครั้งต่อไป 3. จานวนเงินที่ฝากแต่ละครั้งต้องฝากไว้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์พิเศษ หากฝากไม่ครบ 6 เดือน เฉพาะจานวนเงินที่ถอนออกจะได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ธรรมดา 4. ดอกเบี้ยเงินฝากคิดรายวันตามจานวนเงินคงเหลือ จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยไม่ทบเป็นเงินต้น 5. การถอนยอดเงินฝากแต่ละครั้ง สหกรณ์จะให้ถอนตั้งแต่ยอดที่ฝากครั้งแรกเรียงตามลาดั บไป 6. การถอนดอกเบี้ยเงินฝาก ผู้ฝากจะต้องถอนดอกเบี้ยออกทั้งหมด และไม่ถือว่าเป็นการถอนครั้งที่ 1 7. อัตราดอกเบี้ยขึ้นลงตามประกาศของสหกรณ์ และไม่เสียภาษี 15% ของดอกเบี้ย

-5-

2. หลักเกณฑ์การฝากเงินออมทรัพย์
1. ต้องฝากจานวนเงินตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป 2. ในการถอนเงินฝากแต่ละครั้ง ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ากว่า 100.00 บาท 3. จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คือวันที่ 31 มีนาคม และ 30 กันยายน โดยคิดรายวันตามยอดเงินคงเหลือ

3. หลักเกณฑ์การฝากเงินประจา
1. ต้องฝากจานวนเงินตั้งแต่ 100.00 บาท ขึ้นไป ต่อการฝาก 1 ครั้ง 2. ระยะเวลาฝาก - 36 เดือน (3 ปี) - 48 เดือน (4ปี) 3. เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 15 % 4. กรณีฝากไม่ครบตามระยะเวลาที่กาหนด - ระยะเวลาฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ ณ วันเปิดบัญชี และเสียภาษีดอกเบี้ย

4. หลักเกณฑ์การฝากเงินสินมัธยะ
1. ต้องฝากจานวนเงินเท่ากันทุกเดือน และในวันที่เดียวกันของทุกเดือน 2. จานวนเงินฝากต่อเดือน ตั้งแต่ 100.00 บาท และไม่เกิน 25,000.00 บาท และยอดฝากโดยรวมทั้งหมดเมื่อครบกาหนดต้องไม่เกิน 600,000.00 บาท 3. ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ( 2 ปี ) 4. ผู้ฝากจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 4.1 มีบัญชีเงินฝากเพียงบัญชีเดียว 4.2 กรณีฝากเงินในนามของตนเอง หรือคู่สมรส จะเป็นลักษณะการฝากร่วมกัน หรือแยกกัน จะมีบัญชีเงินฝากได้เพียงบัญชีเดียว 4.3 ผู้ฝากเงินจะต้องส่งหลักฐานประกอบการขอเปิดบัญชีดังนี้ - สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี - สาเนาสูติบัตรของบุตรผู้เยาว์ หากผู้ฝากเงินไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว จะมีผลให้ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก 5. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการฝากตามอัตราที่ประกาศ ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก 6. กรณีไม่สามารถนาเงินฝากได้ภายในเวลาที่กาหนด จะขาดการฝาก หรือ ฝากล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนดทุกกรณีรวมกันเกินสองเดือนไม่ได้

จะมีผลให้ผู้ฝากเงินได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ตั้งแต่วันเปิดบัญชีจนถึงวันครบกาหนดหรือวันที่ปิดบั ญชีและต้องเสียภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก

-6-

*การนาเงินฝาก(หรือถอน) สหกรณ์*
1. นาเงินสดมาฝาก (หรือถอน) ณ ที่ทาการสหกรณ์ โดยจะต้องนาเงินสดมาฝาก (หรือถอน) ภายในเวลา 09.30 น. หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวการนาเงินฝาก (หรือถอน) จะบันทึกบัญชีเป็นวันถัดไป (เฉพาะยอดเงินที่ฝาก (หรือถอน) เกินวงเงินที่สหกรณ์ไม่สามารถจะเก็บไว้ได้ต่อวัน คือ 40,000.00 บาท) 2. โอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งมี 3 สาขา ดังนี้ ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด" ธนาคารกรุงไทย จากัด ประเภทบัญชีออมทรัพย์ - สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-06662-6 - สาขามาบตาพุด เลขที่บัญชี 234-1-07512-6 - สาขา ปตท. เลขที่บัญชี 071-1-00302-5 ***เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ชื่อสมาชิกและเลขที่สมาชิกลงในระบบการรับ ฝากเงินของธนาคารด้วย หากดาเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องโทรแจ้งหรือ FAX เอกสารการโอนเงินให้สหกรณ์ทราบภายในวันที่ดาเนินการทุกครั้ง*** 3. ให้สหกรณ์ส่งหัก ณ ที่จ่าย ในบัญชีเงินเดือนของสมาชิก ทั้งนี้จะต้องเป็นการฝากเท่ากันทุกเดือน หมายเหตุ กรณีผู้ถอนเงินฝากไม่สะดวกที่จะมาติดต่อ ณ ที่ทาการสหกรณ์ กรุณาส่ง FAX. ใบถอนเงินฝากพร้อมแจ้งเลขที่บัญชีของท่านให้สหกรณ์ทราบก่อนล่วงหน้า 1 วัน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉินแจ้งก่อนเวลา 09.00 น. ของวันทาการ) โทรศัพท์ (038) 759329 หรือ (038) 274390-5 ต่อ 5027-8 FAX. ต่อ 5027

-7-

การกู้เงิน
1. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ฉุกเฉิน
1. สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาท 2. อายุการเป็นสมาชิกสาหรับการพิจารณาคาขอกู้เงินฉุกเฉิน 2.1 เป็นสมาชิกต่ากว่า 6 เดือน กู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000.00 บาท 2.2 เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาท 3. ระยะเวลาการผ่อนชาระไม่เกิน 5 งวด (โดยผ่อนชาระคืนเงินต้นเท่ากันทุกเดือนดอกเบี้ยต่างหาก)

2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อการทั่วไป
1. สิทธิการกู้ สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง มีสิทธิกู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000.00 บาท 2. ค่าหุ้นสะสมสาหรับการพิจารณาคาขอกู้เงินสามัญ (สามารถเพิ่มค่าหุ้นสะสมได้) เงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ต้องมีค่าหุ้น 10 % ของวงเงินกู้ เงินกู้ 500,001 - 1,000,000 บาท ต้องมีค่าหุ้น 20 % ของวงเงินกู้ เงินกู้ 1,000,001 - 2,000,000 บาท ต้องมีค่าหุ้น 25 % ของวงเงินกู้ 3. บุคคลค้าประกัน ต้องมีไม่น้อยกว่า 2 คน 4. อายุการเป็นสมาชิกสาหรับการพิจารณาคาขอกู้เงินสามัญ - ตั้งแต่ 6 เดือน จานวนเงินกู้ได้ 100,000.00 บาท - ตั้งแต่ 12 เดือน จานวนเงินกู้ได้ 300,000.00 บาท - ตั้งแต่ 24 เดือน จานวนเงินกู้ได้ 500,000.00 บาท - ตั้งแต่ 36 เดือน จานวนเงินกู้ได้ 800,000.00 บาท - ตั้งแต่ 48 เดือน จานวนเงินกูได้ 2,000,000.00 บาท ้ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ยังมีหนี้สินค้างชาระครั้งก่อนผูกพันกับงวดชาระหนี้ดังนี้ - เงินกู้ไม่เกิน 300,000.00 บาท ต้องผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด ติดต่อกัน - เงินกู้ไม่เกิน 500,000.00 บาท ต้องผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 งวด ติดต่อกัน - เงินกู้เกินกว่า 500,000.00 บาท ต้องผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด ติดต่อกัน

6. การขอกู้กรณีต้องเพิ่มค่าหุ้นสะสม - ต้องผ่อนชาระมาแล้ว 12 งวดติดต่อกัน จึงจะสามารถชาระคืนเงินกู้ทั้งหมดได้ - หากชาระคืนก่อน 12 งวด จะต้องเสียค่าปรับตามที่สหกรณ์เสียผลประโยชน์ - ยกเว้น การขอกู้ใหม่เพื่อเพิ่มวงเงินกู้

-86. ระยะเวลาการผ่อนชาระ ไม่เกิน 84 งวด 7. กาหนดอานาจผู้พิจารณาอนุมัติ 1. คณะอนุกรรมการเงินกู้สามัญ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 2. กรณีนอกเหนือจากข้อปฎิบัติ ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาอนุมัติ 8. กาหนดวันรับคาขอกู้ - กาหนดรับคาขอกู้ ภายในวันที่ 10 และ 20 ของเดือน

(โดยผ่อนชาระคืนเงินต้นเท่ากันทุกเดือนดอกเบี้ยต่างหาก)

3. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ
1. คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิกู้ 1.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป หรือ 1.2 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมีมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว 20%ของวงเงินที่กู้ขึ้นไป 2. สิทธิของผู้กู้และเงื่อนไข 2.1 กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาซื้อขาย โดยไม่มีวงเงินกู้ขั้นต่าแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2,000,000.00 บาท 2.2 ผู้กู้ต้องประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งทุกปี โดยระบุชื่อในกรมธรรม์ให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ 2.3 ผู้กู้ต้องส่งมอบสมุดคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะให้แก่สหกรณ์ฯภายใน30วั นนับตั้งแต่วันซื้อ 2.4 ต้องมีบุคคลค้าประกันไม่น้อยกว่า 2 คน 3. ระยะเวลาการผ่อนชาระ ไม่เกิน 72 งวด หรือ 6 ปี (โดยผ่อนชาระคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน)

-9 4. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
1. คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิกู้ 1.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป หรือ 1.2 มีมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า 10%ของวงเงินที่กู้ และ
1.3 ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนแห่งระเบียบว่าด้วยหุ้นต ลอดระยะเวลาการกู้เงินพิเศษ

2. สิทธิของผู้กู้และเงื่อนไข 2.1 การกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน /คอนโด
2.1.1 กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน หรือของมูลค่าราคาซื้อขายจากโครงการ อสังหาริมทรัพย์ของสมาชิกและคู่สมรส โดยไม่มีวงเงินกู้ขั้นต่า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 2.1.2 ผู้กู้ต้องประกันอัคคีภัยสาหรับตัวอาคาร โดยระบุชื่อในกรมธรรม์ให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับผลประโยชน์ 2.1.3 ผู้กู้ต้องทานิติกรรมจานอง และไม่ต้องมีบุคคลค้าประกัน 2.1.4 ระยะเวลาการผ่อนชาระ ไม่เกิน 360 งวด (30ปี) แต่อายุของผู้กู้รวมกับจานวนปีที่ ผ่อนชาระต้องไม่เกิน 70 ปี

(โดยผ่อนชาระคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน)
2.2 การกู้เพื่อซื้อที่ดิน

2.2.1 กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขายจากโครงการ อสังหาริมทรัพย์ของสมาชิกและคู่สมรส โดยไม่มีวงเงินกู้ขั้นต่า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) หรือ 2.2.2 ผู้กู้ต้องทานิติกรรมจานอง และไม่ต้องมีบุคคลค้าประกัน 2.2.3 ระยะเวลาการผ่อนชาระ ไม่เกิน 360 งวด (30ปี) แต่อายุของผู้กู้รวมกับ จานวนปีที่ผ่อนชาระต้องไม่เกิน 70 ปี (โดยผ่อนชาระคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน)

- 10 2.3 การกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมที่อยู่อาศัย 2.3.1 พิจารณาให้เงินกู้ตามมูลค่าการปลูกสร้างหรือต่อเติม ซึ่งผู้ขอกู้จะต้องยื่นแบบแปลน พร้อมรายละเอียดสัญญาการปลูกสร้างหรือต่อเติม และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา 2.3.2 ระยะเวลาการผ่อนชาระ ไม่เกิน 360 งวด (30ปี) แต่อายุของผู้กู้รวมกับ จานวนปีที่ผ่อนชาระต้องไม่เกิน 70 ปี (โดยผ่อนชาระคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน) 2.4 การกู้เพื่อไถ่ถอนจานองจากสถาบันการเงิน 2.4.1 พิจารณาให้เงินกู้ตามจานวนหนี้เงินกู้ที่ค้างชาระกับสถาบันการเงิน ณ วันที่ยื่นคาขอกู้

2.4.2 ระยะเวลาการผ่อนชาระ ไม่เกิน 360 งวด (30ปี) แต่อายุของผู้กู้รวมกับ
จานวนปีที่ผ่อนชาระต้องไม่เกิน 70 ปี (โดยผ่อนชาระคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน)

5. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นใด
1. คุณสมบัติของสมาชิกผู้มีสิทธิกู้ 1.1 เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป หรือ 1.2 มีมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินที่กู้ และ
1.3 ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนแห่งระเบียบว่าด้วยหุ้น ตลอดระยะเวลาการกู้เงินพิเศษ

2. สิทธิของผู้กู้และเงื่อนไข 2.1 วงเงินกู้ไม่กาหนดวงเงินกู้ขั้นต่า แต่วงเงินสูงสุดไม่เกิน 6,000,000.00 บาท 2.2 พิจารณาให้กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของสมาชิกหรือคู่สมรสที่นามาค้าประ กันหรือ 85% ของราคาประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลในครอบครั วที่นามาค้าประ กัน 2.3 เป็นการกู้เงินที่มีวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือจากเงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์แล ะเงินกู้พิเศษเพื่อประกอบอาชีพ

2.4 ผู้ขอกู้ได้ส่งรายละเอียดชี้แจงเหตุผลประกอบการขอกู้ 2.5 หลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่นามาค้าประกันต้องปลอดภาระจานอง และภาระติดพันอื่น ๆ 2.6 ผู้กู้ต้องทานิติกรรมจานอง และไม่ต้องมีบุคคลค้าประกัน 3. ระยะเวลาการผ่อนชาระ ไม่เกิน 360 งวด (30ปี) แต่อายุของผู้กู้รวมกับจานวนปีที่ผ่อนชาระต้องไม่เกิน 70 ปี (โดยผ่อนชาระคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากันทุกเดือน)

- 11 6. หลักเกณฑ์การตีราคาหลักทรัพย์ การทาประกันอัคคีภัย และการให้สิทธิกู้เงินพิเศษ
1. การตีราคาหลักทรัพย์ที่นามาจานองเป็นประกันเงินกู้ของสมาชิก 1.1 กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่นามาจานองเป็นการได้มาโดยการซื้อขายจากโครงการที่ดาเนินการพัฒนา หรือจัดสรร และมีการดาเนินการอยู่ ณ วันที่ยื่นคาขอกู้ - พิจารณาให้เงินกู้ได้ไม่เกิน75%ของมูลค่าราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของสมาชิก หรือ คู่สมรส - พิจารณาให้เงินกู้ได้ไม่เกิน 65% ของมูลค่าราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลในครอบครัว 1.2 กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่นามาจานองเป็นการได้มาโดยการซื้อขาย หรือมอบให้จากบุคคลทั่วไป - พิจารณาให้เงินกู้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ของสมาชิก หรือ คู่สมรส ที่คนกลางเป็นผู้ประเมิน โดยผู้กู้ต้องชาระค่าประเมินเอง หรือ - พิจารณาให้เงินกู้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลในครอบครัวที่คนกลางเป็นผู้ประเมิน โดยผู้กู้ต้องชาระค่าประเมินเอง 1.3 สาหรับเกณฑ์การเลือกคนกลางที่จะทาการประเมินราคา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกู้พิเศษของสหกรณ์ 2. การให้เงินกู้เพื่อซื้อ/ไถ่ถอน อสังหาริมทรัพย์ไว้เป็นที่อยู่อาศัย 2.1 สมาชิกสามารถใช้สิทธิในการกู้เงินพิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ได้เพียงครั้งแรกครั้งเดียว 2.2 หากสมาชิกต้องการใช้สิทธิเกินจากหนึ่งครั้งให้จัดเป็นการกู้เงินพิเศษสัญญาที่ 2 และ เสียดอกเบี้ยมากกว่าอัตราเงินกู้พิเศษเพื่อเคหะ 1.00% 3. เงื่อนไขการทาประกันอัคคีภัยสาหรับอาคารที่นามาจานองไว้กับสหกรณ์ 3.1 การประกันอัคคีภัยสาหรับตัวอาคารที่นามาจานองเป็นประกันร่วมด้วย ในวงเงินขั้นต่าไม่น้อยกว่ามูลค่าที่แตกต่างระหว่างราคาที่ดินที่ประเมิน ณ วันที่ให้กู้ 3.2 ผู้กู้ตองมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์จากการเอาประกันอัคคีภัย ้

3.3 เมื่อมีเหตุต้องรับประโยชน์จากการประกันตัวอาคาร สหกรณ์จะนาเงินส่วนที่ได้มาชาระคืนเงินกู้ที่ค้างอยู่ และส่วนที่เกินมูลค่าหนี้คงเหลือจะจ่ายคืนให้แก่สมาชิกหรือทายาท

- 12 –
แนวทางการสารวจหลักทรัพย์ประกันเงินกู้พิเศษ 1. กรณีซื้อที่ดินเปล่า หรือซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามโครงการจัดสรร
- ตรวจสอบหลักฐานการซื้อขายจากโครงการ พร้อมแบบแปลน - กรณีสิ่งปลูกสร้าง ให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการก่อสร้างพร้อมภาพถ่าย - สหกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับกรรมการตามระเบียบสหกรณ์ ในส่วนที่เกิน 1 ครั้ง

2. กรณีซื้อต่อจากบุคคลอื่น
- ตรวจสอบหมายเลขหมุดที่ดินให้ตรงตามโฉนด หรือ น.ส. 3 ก - กรณีหมุดไม่ครบ 4 หลัก ให้สมาชิกผู้กู้ รังวัดที่ดิน หรือให้เจ้าหน้าที่รังวัดสอบเขต - กรณีมีหลักฐานอย่างอื่นพอเชื่อถือได้ เป็นเขตที่ดินชัดเจน และมีหลักมุดแสดงเขตตั้งแต่ 2 หมุดขึ้นไป ก็ให้อนุโลมได้ โดยให้ผู้กู้ดาเนินการสอบเขตให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันทานิติกรรมจานอง - ให้สหกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับกรรมการตามระเบียบของสหกรณ์ ในส่วนที่เกิน 2 ครั้ง - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ผู้กู้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น กรณีมีสิ่งปลูกสร้างในที่ดินด้วย ต้องให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ประกอบ การกู้ยืม โดยผู้กู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

3. กรณีไถ่ถอนจานอง
- ตรวจสอบหลักทรัพย์ที่จะไถ่ถอนจานอง โดยดูหลักฐานตามข้อ 1 หรือ ข้อ 2 แล้วแต่กรณี - ผู้ไถ่ถอนเสียค่าใช้จ่ายสาหรับกรรมการตามระเบียบของสหกรณ์ ทุกกรณี - ผู้ไถ่ถอนมีสิทธิ์กู้ได้ตามยอดเงินที่ค้างชาระกับสถาบันการเงินอื่น

4. กรณีใช้บริษัทประเมินหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมดาเนินการ ขึ้นอยู่กับบริษัท - ผู้กู้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

- สหกรณ์ให้กในวงเงิน 95% ของราคาประเมินจากบริษัท ู้ - หากมีข้อสงสัย ให้กรรมการไปตรวจสอบ โดยสหกรณ์ออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบเป็นกรณีๆ ไป

5. กรณีซื้อจากการขายทอดตลาด - ผู้กู้ต้องให้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ประเมินราคาตามข้อ 4 แนบมาพร้อมคาขอกู้

- 13 -

*หลักเกณฑ์การคานวณเงินได้ของการให้เงินกู* ้
1. การคานวนเงินได้รายเดือน
1. เงินเดือน 100% 2. ค่าเบี้ยต่างจังหวัด 100% 3. ค่าปฏิบัติงานกะ 100% 4. SHIFT ALLOWANCE 100% 5. ค่า Stand By 100% 6. ค่าที่พัก 50% (เฉพาะเงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์) รายได้อื่น ๆ นอกจากนี้ สหกรณ์จะไม่นามาคานวณเป็นเงินได้รายเดือนให้แก่สมาชิกผู้กู้

2. จานวนเงินเหลือใช้ต่อเดือน
- ต้องมีเงินเหลือใช้ต่อเดือน 30 % ของเงินได้ หรือ 5,000.00 บาท

3. กรณีการให้กู้เงินสามัญที่นอกเหนือระเบียบและข้อปฏิบัติที่กาหนดไว้ ให้นาเสนอ คณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาจากเหตุผลที่สาคัญในการขอกู้เงิน ดังนี้
1. เกี่ยวกับการเจ็บป่วยของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว 2. เพื่อการป้องกันความเสียหายหรือสูญเสียทรัพย์สินของผู้กู้อย่างร้ายแรง 3. เกี่ยวกับคดีความ 4. เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ฯลฯ

*การชาระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์*
1. นาเงินโอนเข้าบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งมี 3 สาขา ดังนี้ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด" - สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-1-06662-6 - สาขามาบตาพุด เลขที่บัญชี 234-1-07512-6 - สาขา ปตท. เลขที่บัญชี 071-1-00302-5
***เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ธนาคารพิมพ์ชื่อสมาชิกและเลขที่สมาชิกลงในระบบการรับ ฝากเงินของธนาคารด้วย หากดาเนินการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะต้องโทรแจ้งหรือ FAX เอกสารการโอนเงินให้สหกรณ์ทราบภายในวันที่ดาเนินการทุกครั้ง***

2. กาหนดการชาระหนี้ ภายในสิ้นเดือนก่อนถึงเดือนถัดไป

- 14 -

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ณ 1 พฤษภาคม 2552

ออมทรัพย์
รับดอกเบี้ยรายเดือน

0.50 % ต่อปี รับดอกเบี้ยงวด 6 เดือน 3.25% ต่อปี 3.25% ต่อปี 2.50% ต่อปี 3.00% ต่อปี 2.25% ต่อปี

ออมทรัพย์พิเศษ สินมัธยะ
ระยะเวลา 24 เดือน (2 ปี)

ประจา
ระยะเวลา 36 เดือน (3 ปี) ระยะเวลา 48 เดือน (4 ปี)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ 6.50 % ต่อปี

เพื่อการทั่วไป เพื่อยานพาหนะ เงินกู้โครงการ เงินกู้พิเศษ เพื่อการอื่นใด เพื่อเคหะที่อยู่อาศัย

6.50 % 6.50 % 6.50 % 6.50 % 6.00 %

ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี ต่อปี

-15-

วิธีคิดเงินปันผลตามหุ้นและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก
‫א‬ ‫ . ‏‬การคิดเงินปันผลตามหุ้น
สมาชิกส่งเงินค่าหุ้นเท่ากันทุกเดือน วันที่ ถือหุ้นเดือนละ(บาท) จานวน(หุ้น) หุ้นรวม(บาท) 31 ต.ค. 36 50 5 50 30 พ.ย. 36 50 10 100 31 ธ.ค. 36 50 15 150 31 ม.ค. 37 50 20 200 28 ก.พ. 37 50 25 250 31 มี.ค. 37 50 30 300 30 เมย. 37 50 35 350 31 พ.ค. 37 50 40 400 30 มิ.ย. 37 50 45 450 31 ก.ค. 37 50 50 500 31 ส.ค. 37 50 55 550 30 ก.ย. 37 50 60 600 = 3,900.00 31 ต.ค. 37 50 65 650 วิธีที่ 1 จานวนเงินค่าหุ้นในช่อง “รวมหุ้นที่ถือ” ในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือน สุดท้ายที่จะคิดเงินปันผลเข้าด้วยกันแล้วคูณด้วยอัตราเงินปันผล หารด้วย 1,200 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น ตัวอย่าง งวดที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

เงินปันผล ตามตัวอย่างรวมเงินค่าหุ้นตั้งแต่เดือน ต.ค. 36 ถึง ก.ย. 37 จะได้เท่ากับ 3,900.00 บาท ถ้าคิดเงินปันผลร้อยละ 12 ต่อปี จะเท่ากับ 3,900X12/1,200 จะได้เงินปันผล 39.00 บาท ถ้าคิดเงินปันผลร้อยละ 13 ต่อปี จะเท่ากับ 3,900X13/1,200 จะได้เงินปันผล 42.25 บาท วิธีที่ 2 รวมเงินค่าหุ้นเดือนแรกที่จะหาเข้ากับเดือนสุดท้าย (ต้องเป็นกรณีส่งเงินค่าหุ้นครบ 12 เดือน) คูณด้วยครึ่งหนึ่งของอัตราเงินปันผลแล้วหารด้วย 100 จะได้เงินปันผลตามตัวอย่าง เงินค่าหุ้นเดือนแรก 31 ต.ค. 36 50.00 บาท เงินค่าหุ้นเดือนสุดท้าย 30 ก.ย. 37 600.00 บาท = 650.00 บาท ถ้าคิดเงินปันผลร้อยละ 12 ต่อปี 650X6/100 = 39.00 บาท ถ้าคิดเงินปันผลร้อยละ 13 ต่อปี 650X6.5/100 = 42.25 บาท

- 16 -

‫ב‬ ‫ . ‏‬การคิดเงินเฉลี่ยคืน
รวมดอกเบี้ยที่ได้รับจากสมาชิกแต่ละคนตั้งแต่ 1 ต.ค. ถึง 30 ก.ย. เข้าด้วยกัน แล้วคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่คิดให้ เช่น ดอกเบี้ยที่สมาชิกส่งตั้งแต่ต้นปีถึง 30 ก.ย. 600.00 บาท คิดเฉลียคืนให้ ร้อยละ 8 หรือ 8% ่ วิธีคิด ดอกเบี้ยทั้งปี 600X8/100 ได้เงินเฉลี่ยคืน 48.00 บาท ในการรวมยอดดอกเบี้ยซึ่งสมาชิกได้ส่งต่อสหกรณ์แต่ละคนนั้น นอกจากวิธีบวกดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนแรกถึงเดือนสุดท้ายแล้ว ก็อาจคานวณโดยวิธีลัด (ถ้าส่งเงินต้นเท่ากันทุกงวด) หรือเมื่อรวม แล้วจะทดสอบว่ารวมไว้ถูกต้องหรือไม่ก็อาจทดสอบได้ดังนี้ ตัวอย่าง นาย ก ได้ส่งชาระดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ดังนี้ ต.ค. 15.00 บาท พ.ย. 14.00 บาท ธ.ค. 13.00 บาท ม.ค. 12.00 บาท ก.พ. 11.00 บาท มี.ค. 10.00 บาท เม.ย. 9.00 บาท พ.ค. 8.00 บาท มิ.ย. 7.00 บาท ก.ค. 6.00 บาท ส.ค. 5.00 บาท

4.00 บาท รวม 114.00 บาท วิธีทดสอบ ดอกเบี้ย ต.ค. 15.00 บาท ก.ย. 4.00 บาท รวม 19.00 บาท คูณ ระยะเวลา 12 เดือน 12 เดือน ผลคูณ 228 ดังนั้น ผลคูณ 228 หาร 2 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 114.00 บาท -------------------------------

ก.ย.


								
To top