RANCANGAN TAHUNAN PSV TAHUN 3 IKUT TAKWIM 2011 by abamian

VIEWS: 1,963 PAGES: 11

									             RANCANGAN TAHUNAN TAHUN 3
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

    RANCANGAN TAHUNAN


PENDIDIKAN SENI VISUAL
      TAHUN 3
 JABATAN PELAJARAN NEGERI
     JOHOR

        2011
 SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT, MUAR
        RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3


MINGGU   BIDANG/TAJUK  OBJEKTIF         AKTIVITI/      IMPAK/CATATAN
                           KANDUNGAN


      Menggambar   Pada akhir pelajaran
                murid dapat :           Alat    - gunting, daun
  1    -Taman Bunga               Capan    dan berus
              a. memahami konsep          Bahan    - warna air
                capan               Rujukan  - Buku Sumber
              b. menghasilkan satu         Guru PSV, HSP PSV KBSR
                gubahan taman bunga        Pedagogi - TKP, KBKK,
                dengan menggunakan         Kontekstual dan Pem.
                teknik capan            Masteri


      Membuat     a. memahami konsep          Alat    - tali, benang,
      corak dan     tarikan tali      Corak    gunting, berus, palet
  2    rekaan     b. membuat corak     Daripada   Bahan   - warna air, kertas
                secara tarikan tali  Tarikkan   lukisan
      - Hiasan    c. menggunakan hasil    Tali    Rujukan - Buku Sumber
       Dinding     rekaan               Guru PSV, HSP PSV KBSR
                sebagai hiasan           Pedagogi - TKP, Pem.
                dinding.              Masteri dan KBKK


      Membentuk    a. memotong, menyusun        Alatan   - pisau,berus,
      dan membuat    dan mencantum           bekas warna dan arca semut.
  3    binaan       beberapa bahagian    Arca    Bahan    - warna air,
                badan semut dengan         polisterin, kad manila, lidi
      - Semut      kemas dan betul          Rujukan - Buku Sumber
                secara berperingkat        Guru PSV, HSP PSV KBSR
                daripada besar           Pedagogi - TKP( muzik,
                kepada kecil.           kinestatik, naturalis,verbal
              b. mewarna mengikut          linguistik dan ruang),
                kreativiti murid.         Kontekstual,
                                 KBKK, Kontruktivisme dan
                                 Pembelajaran Masteri


      Mengenal kraf  a. memahami konsep          Alat    - gunting, pisau ,
      tradisional.    asas anyaman.           pembaris dan pensel
  4            b. membuat topi kon   Anyaman   Bahan   - kad manila,
      - Topi Kun     daripada hasil           gam, kertas warna dan
                anyaman              benang kait
              c. menghargai kraf          Rujukan - Buku Sumber
                tradisional            Guru PSV, HSP PSV KBSR
                                 Pedagogi - TKP
                                 (Muzik,Verbal linguistik)
                                 Pembelajaran Masteri,
                                 Konstruktivisme dan KBKK

JUPSVJ/04
5              CUTI SEMPENA TAHUN BARU CINA


6                  UJIAN DIAGNOSTIK


   Menggambar   a. memahami teknik            Alat    - gunting
            montaj           Montaj   Bahan   - kertas lukisan,
7   - Sekawan   b. menghasilkan gambar          kertas warna dan gam
    Burung      dengan teknik montaj.         Rujukan   - Buku Sumber
                                Guru PSV, HSP PSV KBSR
                                Pedagogi - Konstruktivisme,
                                TKP, KBKK dan
                                Pem. Masteri

   Membuat     a. memahami konsep            Alat    - gunting
   corak dan     lipatan dan guntingan         Bahan    - kad manila, lidi
8  rekaan.      untuk menghasilkan    Lipatan dan  satay, kertas warna, gam
            corak           Guntingan  Rujukan   - Buku Sumber
   - Alas Dulang  b. menghasilkan corak           Guru PSV, HSP PSV KBSR
            motif flora              Pedagogi - KBKK dan TKP
           c. mengawal motor
            halus untuk
            menghasilkan corak

9                       UPPM 1


   Membentuk    a. mengetahui cara-cara          Alat    - gunting, alat-
   dan membuat    membuat boneka             alat tulis
10  binaan       tongkat          Boneka   Bahan    - kertas lukisan,
           b. menghasilkan boneka          gam dan krayon
   - Boneka      tongkat dengan daya          Rujukan   - Buku Sumber
    Tongkat     kreativiti masing-           Guru PSV, HSP PSV KBSR
            masing                 Pedagogi - TKP,
                                Kontekstual , KBKK,
                                Konstruktivisme dan
                                Pembelajaran Masteri .

   Mengenal kraf  a. mengenali pelbagai           Alat    - gunting,
11  tradisional    jenis kelarai.      Anyaman   pembaris dan pensel
   Alas Pinggan  b. mengetahui teknik     Kelarai   Bahan    - kertas warna,
            menganyam         Mata Bilis  kertas lukisan dan gam
            kelarai mata bilis.           Rujukan   - Buku Sumber
           c. menghargai kraf            Guru PSV, HSP PSV KBSR
            tradisional.              Pedagogi - TKP,
                                Kontekstual, Konstruktivisme
                                Pem. Masteri.

                    2
         RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3      Menggambar   a. menyenaraikan bahan         Alat     - berus lukisan
                alam semula jadi          dan palet
  12    -  Buah-     yang boleh dijadikan   Capan   Bahan    - daun, tisu,
        buahan     bahan seni.             bunga, pelepah keladi, warna
        Tempatan  b. menyusun dan            air dan kertas lukisan.
                memanipulasikan           Rujukan   - Buku Sumber
                bahan                Guru PSV, HSP PSV KBSR
                secara kreatif.           Pedagogi - TKP (Verbal
              c. menghargai alam           linguistik dan Naturalis)
                semula jadi.            Kontekstual, KBKK,
                                  Pembelajaran Masteri.


      Membuat     a. memahami konsep           Alatan   - gunting, berus
      corak dan     renjisan dan percikan        gigi terpakai, bekas
  13    rekaan     b. menghasilkan corak    Renjisan  pembancuh warna dan alas
                bermotifkan hidupan    dan   memotong (cutting mat ).
      - Pembalut     laut.          Percikan  Bahan   - kad manila,
       Buku     c. mengaplikasikan teknik       kertas lukisan dan warna air
                renjisan dan            Rujukan - Buku Sumber
                percikan dalam           Guru PSV, HSP PSV
                kegiatan membuat          KBSR
                corak motif hidupan         Pedagogi - Kontekstual,
                laut.                TKP, KBKK.


  14    Membentuk    a. memahami konsep
      dan membuat     boneka tangan.     Membuat  Alatan   - gunting
      binaan     b. menghasilkan boneka   Boneka   Bahan    - karung kertas,
                tangan dengan           warna air, gam dan
      - Boneka      karung kertas.           marker pen
      Tangan                         Rujukan   - Buku Sumber
      (Rupa)                         Guru PSV, HSP PSV KBSR
                                  Pedagogi - KBKK,
                                  Kontekstual, TKP (verbal
                                  linguistik)


      Mengenal Kraf  a. mewarna dan             Alatan  - contoh-contoh
      Tradisional    memanipulasikan           wau
  15             bahan          Mewarna  Bahan   - fotostat rupa
      - Wau Burung    secara kreatif           wau dan pensel warna
              b. menghargai kraf           Rujukan - Buku Sumber
                tangan               Guru PSV, HSP PSV KBSR
              c. mengenali pelbagai         Pedagogi - TKP, KBKK,
                jenis wau              KontekstualJUPSVJ/04
   Menggambar    a. memahami konsep          Alatan    - gunting, duit
             membuat bingkai          syiling 10 sen, 20 sen,
16  - Bingkai      gambar dengan teknik        pisau dan pembaris
    Gambar      gosokan         Gosokan  Bahan     - gam, pensil
           b. memahami cara           warna/pensil dan kertas
             membuat bingkai          lukisan
             gambar dengan teknik        Rujukan    - Buku Sumber
             gosokan              Guru PSV, HSP PSV KBSR
           c. menghasilkan bingkai        Pedagogi - TKP(Verbal
             gambar yang menarik        linguistik, naturalis dan
             dengan teknik           visual ruang)
             gosokan.              Pembelajaran Masteri,
                              KBKK, Kontekstual


   Membuat     a. murid dapat meneroka        Alatan    - gunting, palet,
   corak dan      teknik cetakan           berus warna, gam dan
17  rekaan       dalam membuat corak   Cetakan  tali bungkusan.
             dan rekaan.            Bahan    - warna air dan
   - Alas      b. murid menghasilkan         kertas lukisan
   Belakang      corak yang sesuai dan       Rujukan   - Buku Sumber
    Kerusi      menarik pada alas         Guru PSV, HSP PSV KBSR
             penyandar kerusi.         Pedagogi - KBKK,
                              Kontekstual, TKP dan Pem.
                              Masteri

   Membentuk    a. mempertingkatkan         Alat     - gunting, pensel
   dan membuat     kemahiran             Bahan    - kad manila,
   binaan       merekacipta secara   Boneka   benang, selotape, warna
18            kreatif              krayon, lidi
   - Wayang Kulit  b. mengaitkan aktiviti        Rujukan   - Buku Sumber
    Moden       seni boneka dalam         Guru PSV, HSP PSV KBSR
             mata pelajaran           Pedagogi - TKP dan KBKK
             Bahasa Melayu
             (lakonan)
           c. menghasilkan sebuah
             boneka bergerak
             dengan menggunakan
             kad manila dan bahan
             kitar semula


   Mengenal kraf  a. mengetahui pelbagai        Alatan   - kayu manis
   tradisional     jenis bahan            dan bunga lawang
19            buatan.              Bahan    - plastesin
   - Mangkuk    b. mengetahui cara     Membuat  Rujukan   - Buku Sumber
             menghasilkan      tembikar  Guru PSV, HSP PSV KBSR
             mangkuk          teknik  Pedagogi - TKP,

                    4
        RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

                menggunakan        picitan  Kontekstual, Pem. Masteri,
                plastesin.             Konstruktivisme dan KBKK.
               c. mengaplikasikan teknik
                picitan dalam
                membuat mangkuk
                dan membuat corak
                padanya.


  20                       UPPM 2


      Menggambar    a. Mengenal buah-           Alat     - Buah durian
  21              buahan tempatan dan         plastik / gambar / dll
      - Durian      menghargainya.      Poster  Bahan    - Krayon, kertas
               b. Memahami konsep           lukisan, pensel, pen
                poster.               hitam
               c. Menghasilkan poster         Rujukan   - Buku Sumber
                durian dengan            Guru PSV, HSP PSV KBSR
                menggunakan krayon         Pedagogi - TKP, BCB dan
                                  KBKK


      Membuat     a. Memahami konsep          Alat     - Span, berus
  22    corak dan      resis                lukisan, palet, pelbagai
      rekaan      b. Menghasilkan motif     Resis  contoh barang yang
                corak batik             diperbuat daripada batik
      -  Corak      berdasarkan motif          Bahan     - Warna air,
         Batik     flora                kertas lukisan dan krayon
    B          c. Mengaplikasikan           Rujukan    - Buku Sumber
        Bermotifka   teknik resis dalam         Guru PSV, HSP PSV KBSR
        n Flora     mencorak batik           Pedagogi - TKP, KBKK,
                                  Konstektual


      Membentuk    a. Memahami konsep          Alatan  - pisau, gunting,
      dan membuat     mobail          Mobail  penebuk lubang.
  23    binaan      b. Menghasilkan mobail         Bahan   - gambar buah-
                buah-buahan dengan         buahan, tali / benang,
      - Buah-buahan    menggunakan teknik         kad manila, dawai dan gam.
       Tempatan     tampalan dan            Rujukan - Buku Sumber
                guntingan              Guru PSV, HSP PSV KBSR
                                  Pedagogi - Konstektual,
                                  TKP, KBKK dan Pem.
                                  Masteri

      Mengenal kraf  a. memahami teknik           Alatan   - gunting
  24    tradisional     anyaman.        Anyaman  Bahan   - kertas warna,
               b. menghasilkan penanda        kad manila, reben dan gam
      - Penanda      buku dengan            Rujukan - Buku Sumber
JUPSVJ/04
   Buku        mengaplikasikan            Guru PSV, HSP PSV KBSR
             teknik anyaman.            Pedagogi - Kontekstual,
                                KBKK, Pembelajaran
                                Masteri dan TKP


   Menggambar    a. memahami konsep            Alatan  - gunting
25            kolaj.           Kolaj  Bahan   - kertas lukisan,
   - Hidupan    b. memilih gambar yang          gam dan kertas warna
   Laut         sesuai dan              Rujukan - Buku Sumber
             menghasilkan gambar          Guru PSV, HSP PSV KBSR
             dengan teknik            P Pedagogi - TKP, KBKK
             kolaj.                dan Kontekstual


   Membuat     a. mengetahui tenik catan.        Alatan   - gunting, berus
26  corak dan    b. menghasilkan corak.     Catan  lukisan dan palet
   rekaan      c. menghiaskan kipas           Bahan   - Kertas lukisan,
             tangan secara            warna air dan gam
   - Kipas       kreatif.               Rujukan - Buku Sumber
   Tangan                          Guru PSV, HSP PSV KBSR
                                Pedagogi - KBKK,
                                Kontekstual dan TKP


27                      UPPM 3


   Membentuk    a. memahami konsep            Alatan    - gunting, pisau
   dan membuat     mobail.               dan penebuk lubang
28  binaan      b. menghasilkan mobail    Mobail   Bahan    - kotak, alat tulis,
             alat tulis.             talii, kayu kertas
   - Alat Tulis                       lukisan dan warna
                                Rujukan - Buku Sumber
                                Guru PSV, HSP PSV KBSR
                                Pedagogi - Konstruktivisme,
                                KBKK dan Kontekstual


   Mengenal kraf  a. menghasilkan kraf           Alatan  - gunting dan
29  tradisional     tradisional secara    Perhiasan  jarum
             mudah menggunakan      Diri   Bahan   - kertas warna,
   - Rantai Leher    bahan asas.             benang dan gam
           b. menghasilkan susunan         Rujukan - Buku Sumber
             rantai leher.            Guru PSV, HSP PSV KBSR
                                Pedagogi - BCB, TKP dan
                                KBKK                     6
        RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3      Menggambar    a. dapat memahami           Alatan   - berus, bekas
                konsep poster            warna,kayu pembaris,
  30    - Buah-       berbingkai        Poster   pensel
      Buahan      b. mengetahui             Bahan    - kertas lukisan,
       Tempatan     cara/teknik membuat         oil pastel dan warna poster
                poster berbingkai          Rujukan - Buku Sumber
               c. menghasilkan poster         Guru PSV, HSP PSV KBSR
                berbingkai             Pedagogi - KBKK, TKP dan
                                  PM


      Membuat     a. menghasilkan kertas         Alatan    - gunting, berus,
      corak dan      hias dengan teknik    Titisan  palet
  31    rekaan       titisan lilin            Bahan     - kertas lukisan,
               b. menghias tin susu          warna air, lilin, tin susu dan
      - Bekas Alat    dengan kertas hias         ‘double sided tape’
       Tulis       yang dihasilkan untuk        Rujukan    - Buku Sumber
                dijadikan bekas alat        Guru PSV, HSP PSV KBSR
                tulis.               Pedagogi - TKP, KBKK dan
                                  Konstruktivisme, Kontekstual


      Membentuk    a. memehami              Alatan   - gunting, paku,
      dan membuat     kepentingan mengitar   Membuat  model kereta api
  32    binaan.       semula bahan terpakai   Model   Bahan    - kertas warna,
               b. membina model      Kenderaan  gam UHU, tali, kotak
      - Model Kereta   kereta api             susu, tutup botol plastik dan
       Api                          lidi sate.
                                  Rujukan   - Buku Sumber
                                  Guru PSV, HSP PSV KBSR
                                  Pedagogi -
                                  KBKK,Kontekstual ,
                                  Konstruktivisme dan TKP


      Mengenal kraf  a. Membuat pasu bunga   Membuat   Alatan  - Tali, lidi
      tradisional     dengan teknik      tembikar  Bahan   - Plastesin, manik
  33              picitan          teknik  Rujukan - Buku Sumber
       - Pasu     b. Memahami proses     picitan  Guru PSV, HSP PSV
        Bunga      penghasilannya                 KBSR
               c. Menghasilkan sebuah         Pedagogi - KBKK dan
                pasu bunga             TKP.
                dengan plastesin
JUPSVJ/04
   Menggambar   a. memahami konsep         Alatan    - replika, buah-
            gurisan dan dapat        buahan tempatan
   - Buah-buahan   menggunakan teknik        maujud, contoh gambar
34   Tempatan     tersebut untuk     Gurisan  menggunakan teknik gurisan.
            menghasilkan gambar       Bahan    - kertas lukisan,
            buah-buahan.           krayon, lidi dan
           b. mengenal dan           seumpamanya.
            mengetahui alat dan       Rujukan    - Buku Sumber
            bahan yang            Guru PSV, HSP PSV KBSR
            diperlukan untuk         Pedagogi - TKP,
            menghasilkan gambar       Kontekstual dan KBKK.
            mengunakan
            teknik gurisan.


   Membuat     a. memahami konsep         Alatan   - berus lukisan
   corak dan     capan.              dan bekas bancuh
35  rekaan     b. menghasilkan corak   Capan  warna, gunting dan pisau
            capan              Bahan   - kertas lukisan,
   - Alas       menggunakan           warna air, kentang,
    Penyandar    kentang, bawang dan       bawang dan daun
    Kerusi      daun.              Rujukan - Buku Sumber
                             Guru PSV, HSP PSV KBSR
                             Pedagogi - KBKK,
                             Konstruktivisme,
                             Pembelajaran
                             Masteri dan TKP.

   Membentuk    a. Memahami konsep         Alat    - gunting
   dan membuat    origami        Origami  Bahan   - kertas A 4
36  binaan     b. Menetahui cara-cara       pelbagai warna, kertas
            membuat             lukisan, gam
   - Sekawan     origami bentuk arnab       Rujukan - Buku Sumber
    Arnab     c. Menghasilkan sekawan       Guru PSV, HSP PSV KBSR
            arnab              Pedagogi - TKP,
            menggunakan teknik        Kontekstual, PM dan KBKK.
            origami


37            PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN (UPPM 4)


   Mengenal kraf  a. Menggunakan bahan        Alatan   - gunting /
   tradisional    gantian untuk          pisau, pembaris dan bahan
            menghasilkan kraf   Anyaman  perhiasan diri
38  - Rantai     tradisional melalui       Bahan    - kertas warna
    Leher      penerokaan            dan gam


                   8
        RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3

                Menghasilkan kraf          Rujukan   - Buku Sumber
                trasional secara           Guru PSV, HSP PSV KBSR
                mudah dengan             Pedagogi - TKP, KBKK,
                menggunakan bahan          Kontekstual
                asas

      Menggambar   a. memahami konsep           Alatan    - gunting dan
                kolaj                contoh-contoh kolaj
  39    - Memancing   b. mengapliksikan teknik   Kolaj   Bahan     - gam, kertas
       Ikan       kolaj untuk             lukisan, kertas warna
                menghasilkan gambar         dan lakaran gambar
                orang                memancing ikan.
                memancing ikan.           Rujukan   - Buku Sumber
                                  Guru PSV, HSP PSV KBSR
                                  Pedagogi - Kontekstual,
                                  KBKK, TKP dan Pem.
                                  Masteri.

      Mengenal Kraf  a. Menghasil lingkaran         Alatan   - pisau, plastik
      Tradisional    daripada plastesin    Membuat   dan penutup pen
              b. Menghasilkan pasu     tembikar  Bahan    - Penutup tin,
  40    - Pasu Bunga    bunga daripada       teknik  plastesin pelbagai warna
                lingkaran plastesin   lingkaran  Rujukan   - Buku Sumber
              c. Mencorak pasu bunga         Guru PSV, HSP PSV KBSR
                secara kreatif            Pedagogi - KBKK, TKP, PM

  41    Membentuk    a) Menghasilkan      Topeng.   Alatan : Gunting, gambar
      dan Membuat     topeng wajah kucing.        kucing dan contoh topeng.
       Binaan.    b) Membuat imbangan          Bahan : Kad manila, pensel
                menggunting,            warna, oil pastel dan gelang
      Topeng Wajah    menebuk dan             getah.
        Kucing.     memotong topeng           Rujukan : Buku Sumber
                wajah kucing.            Guru       Pendidikan
                                  Seni KBSR dan HSP PSV
                                  KBSR.
                                  Pedagogi : Kontekstual, TKP
                                  dan KBKK.

  42    Mengenal Kraf  a) Menghias Wau      Menghias  Alatan   : Gunting dan
       Tradisional.    Merak secara      wau dengan  gambar.
                tampalan corak      teknik  Bahan    : Kertas warna,
       Wau Merak.     bertimbal.       tampalan.  gam dan        kad
                                  manila.
                                  Rujukan  : Buku Sumber
                                  Guru
                                  Pendidikan Seni KBSR
                                  dan HSP PSV KBSR.
                                  Pedagogi : Pembelajaran
                                  Masteri,
                                  Kontekstual, TKP dan KBKK.
JUPSVJ/04
10

								
To top