Amenajari hidrotehnice by raducereanu

VIEWS: 836 PAGES: 4

constructii amenajari interioare civile industriale

More Info
									                          PROIECTUL LECŢIEI

A.DATE GENERALE
GR.ŞC.TELECOM.ŞI LUCR.PUBL.HD
TEHNOLOGII / Lucrări hidrotehnice şi căi de comunicaţie
CLASA /13 Rută progresivă
B. U. Î./Amenajări hidroenergetice
C. TITLUL LECŢIEI /Noţiuni introductive
D. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul activităţii didactice şi pe parcursul ei, elevul trebuie să fie capabil să
O1:cunoască principiile pe care trebuie să la respecte o amenajare complexă a apelor;
O2:enumere scopurile amenajărilor hidrotehnice:
O3:clasifice construcţiile hidrotehnice;
O4:prezinte tipurile principale de amenajări hidrotehnice.
E. SCOPUL LECŢIEI
1.În plan cognitiv : acumularea de noi cunoştinţe şi aprofundarea lor
2. În plan afectiv : creşterea interesului elevilor pentru disciplinele tehnice
3. În plan educativ : pregătirea elevilor pentru activităţi viitoare
F. STRATEGII DIDACTICE:
1. Mijloace didactice : cretă, tablă, schiţe, auxiliar curricular
2.Metode de învăţare : explicaţie, conversaţie
3.Moduri de activit. cu elevii : frontal, individual
G.DESFĂŞURAREA LECŢIEI
1. Moment organizatoric.( 2-3 min)
2.Verificarea cunoştinţelor şi reactualizarea celor necesare comunicării temei noi (9-15 min)
- verificarea cunoştinţelor prin întrebări şi exerciţii
- reactualizarea cunoştinţelor şi legătura cu cel noi
3. Comunicarea cunoştinţelor noi
- anunţarea titlului
- proiecterea temei noi pe secvenţe
- prezentarea secvenţelor
4. Fixarea noilor cunoştinţe prin întrebări, cu scopul de a cunoaşte gradul de înţelegere(5-8min)
STRUCTURA LECTIEI
  ETAPELE          ACTIVITATEA                 ACTIVITATEA
  LECŢIEI          PROFESORULUI                 ELEVULUI
  1.Moment          Salută elevii şi face prezenţa.       Răspund salutului şi apelului.
  Organizatoric.
  2. Verificarea       Solicită :prezentarea de amenajăro Răspund solicitărilor profesorului.
  Cunoştinţelor şi      hidrotehnice cunoscute de către elevi.
  reactualizarea celor
  necesare comunicării
  temei noi.
  3. Comunicarea       Scrie pe tablă titlul noii lecţii      Notează în caiet titlul lecţiei
  cunoştinţelor noi.     Prezintă obiectivele urmărite în cadrul Sunt atenţi la prezentarea obiectivelor
               lecţiei.                   urmărite.
               Defineşte folosinţa complexă a apelor Notează definirea noţiunii de folosinţă
               Enumeră principiile care trebuiesc      complexă a apelor
               rescpectate de o folosinţă complexă a Notează principiile care trebuiesc
               apelor.                   rescpectate de o folosinţă complexă a
               Scrie pe tablă scopurile urmărite de     apelor.
               amenajările hidrotehnice.          Scriu în caiet scopurile urmărite de
               Prezintă construcţiile hidrotehnice în    amenajările hidrotehnice.
               funcţie de cele două criterii de       Sunt atenţi când se prezintă construcţiile
               clasificae: generale şi speciale.      hidrotehnice în funcţie de cele două criterii
               La construcţiile hidrotehnice        de clasificae: generale şi speciale.
               clasificate prezintă scopul pentru care Notează clasificarea amenajărilor
               se realizează fiecare.            hidrotehnice.
               Scrie pe tablă principalele tipuri de    Notează principalele tipuri de amenajări
               amenajări hidrotehnice.           hidrotehnice şi desenează schiţa fiecăreia..
           Realizează pe tablă schiţe pentru
           tipurile de amenajări hidrotehnice
           enumerate.
           Exemplifică tipurile de amenajări     Sunt atenţi când se prezintă exemplele de
           hidrotehnice cu lucrări executate în    amenajări hidrotehnice cu lucrări executate
           ţară.                   în ţară.
           Explică semnificaţia centralei       Notează semnificaţia centralei
           hidroelectrice şi a uzinei hidroelectrie  hidroelectrice şi a uzinei hidroelectrie
Fixarea noilor    Solicită:enunţarea principiilor pe care  Răspund solicitărilor profesorului.
cunoştinţe.     trebuie să le respecte folosinţele
           complexe şi enumerarea scopurilor
           amenajărilor hidrotehnice.

                  AMENAJĂRI HIDROTEHNICE

1.SCOPUL AMENAJĂRILOR HIDROTEHNICE
Pentru a obţine un randament maxim , un curs de apă trebuie amenajat şi folosit în acelaşi timp
pentru mai multe scopuri. O asemenea folosire se numeşte folosire complexă.
O folosire complexă a apelor trebuie să respecte următoarele principii:
  1. Să creeze posibilitatea utilizării concomitente a cursului de apă în mai multe scopuri.;
  2. Să nu excludă o asemenea posibilitate pe viitor;
  3. Să respecte şi să încadreze folosinţele deja amenajate.
Scopurile urmărite de amenajările hidrotehnice sunt:
  1. Amenajarea şi folosirea energiei apei pentru producerea energiei electrice;
  2. Transporturi fluviale şi maritime cu amenajări privind regularizarea cursurilor de apă,
   construcţia porturilor, apărarea coastelor;
  3. Hidroamelioraţiile cu scopul irigării şi alimentării cu apă a terenurilor, dar şi desecarea
   terenurilor cu ape în exces;
  4. Alimentarea cu apă şi canalizarea centrelor populate;
  5. Folosinţe diverse: sanitare, agrement, piscicole;
  6. Combaterea acţiunii distructive a apelor, provocată de inundaţii, viituri şi eroziunea
   malurilor.

2.CLASIFICAREA CONSTRUCŢIILOR HIDROTEHNICE
C.H. generale - care se aplică în mai multe sau în toate ramurile economiei apelor:
  1. Construcţii de retenţie- care barează un curs de apă şi reţin volumele mari de
   apă(baraje, diguri);
  2. Construcţii de derivaţie – barează un curs de apă în vederea devierii debitelor pe
   aducţiuni( stăvilare)
  3. Construcţii de regularizare a cursurilor de apă;
  4. Construcţii de descărcare a apelor din lacurile de acumulare;
  5. Construcţii de aducţiune pentru transportul unei cantităţi de apă de la un punct la altul.
C.H. speciale – care se aplică într-o singură ramură a economiei apelor, şi sunt specifice
folosinţei acesteia:
  1. Construcţii hidroenergetice – executate în scopul folosirii energiei apei (castele de
    echilibru, confucte forţate, centrale electrice)
  2. Construcţii hidroameliorative – executate pentru irigarea şi desecarea terenurilor;
  3. Construcţii pentru căi interioare de transport pe apă;
  4. Construcţii portuare;
  5. Construcţii pentru alimentări cu apă şi canalizări.

3.TIPURILE PRINCIPALE DE AMENAJĂRI HIDROTEHNICE
Scopul amenajărilor hidro-electrice este de a înlătura într-o măsură cât mai mare pierderile de
energie ale apei, cât şi de a concentra căderile disponibile pe sectoare scurte în vederea de
producere a energiei electrice.
Crearea unei căderi concentrate pe un curs de apă se poate realiza pe mai multe căi:
  1. Prin construirea unui baraj care ridică nivelul apei şi măreşte secţiunea de curgere pentru
   o anumită distanţă în amonte
                              1. lac de acumulare
                              2. baraj
                              3. centrală hidroelectrică
  2. Prin derivarea apei din albia cursului de apă într-o aducţiune cu pantă redusă, care
   asigură condiţii de curgere mai favorabile.
                                  1- lac de captare
                                  2- stăvilart
                                  3- canal de aducţiune
                                  4- centrală hidroelectrică
  3. Printr-o dispoziţie mixtă de ridicare a nivelului şi derivare a apei.
                                1-lac de acumulare
                                2-baraj
                                3-galerie de aducţiune
                                4-castel de echilibru
                                5-galerie forţată
                                6-centrală hidroelectrică
Centrala hidroelectrică este o construcţie care adăposteşte vane turbine şi panou comandă.
Uzina hidroelectrică reprezintă totalitatea lucrărilor constructive şi echipamentele care alcătuiesc
o amenjare hidro-electrică, de la captare până la restituţia apelor turbionate.

								
To top