Exemplar Memorandums - PDF

Document Sample
Exemplar Memorandums - PDF Powered By Docstoc
					       KURRIKULUMNUUS INDEKS 2008 CURRICULUM NEWS INDEX

KN Nommer  Datum     Onderwerp                  Subject
01/2008   9 Jan 2008    Assesseringsriglyne vir die         Assessment Guidelines for the
               Grondslagfase                Foundation Phase
               Vakassesseringsriglyne (SAGs) vir die    Subject Assessment Guidelines
               Graad 10-12 vakke              (SAGs) for the Grade 10-12
               Verslag oor die assessering van Graad    subjects
               4-5 leerlinge in Suid-Afrika se       Report on the assessment of Grade
               leesvermoë                 4-5 learners’ reading abilities
02/2008   16 Jan 2008   Gevorderde Program Wiskunde (GP       Advanced Programme Mathematics
               Wisk) ('Addisionele Wiskunde')       (AP Maths)
03/2008   16 Jan 2008   Addisionele vakke in Grade 10-12      Additional subjects in Grades 10-12
04/2008   18 Jan 2008   Aanbieding van die nuwe vak Sport and    Offering of the new subject Sport
               Exercise Science Grade 10-12        and Exercise Science Grades 10 -
               Inligtingstegnologie Grade 10-12:      12
               gewysigde inhoudsraamwerk          Information Technology Grades 10-
                                     12: revised content framework
05/2008   21 Jan 2008   Eksamineringsriglyne vir Graad 12 2008   Examination Guidelines for Grade
                                     12 2008
06/2008   24 Jan 2008   Hersiene Leerprogramriglyne (LPGs)     Revised Learning Programme
               Grade 10-12                 Guidelines (LPS) Grades 10-12
               Graad 12 vraesteleksemplare (2008) en    Grade 12 question paper exemplars
               Graad 11 vraestelle (November 2007)     (2008) and Grade 11 question
               Verandering van vak in Graad 11 en 12    papers (November 2007)
                                     Subject change in Grade 11 and 12
07/2008   4 Feb 2008    Riglyne vir Praktiese Assesseringstake   Guidelines for Practical Assessment
               (PATs) Grade 10-12             Tasks (PATs) Grades 10-12
               Fisiese Wetenskappe Grade 10-12:      Physical Sciences Grades 10-12:
               boeke van Andries Olivier          books from Andries Olivier
08/2008   8 Feb 2008    Verandering van vakke Grade 11 en 12    Changing of subjects in Grades 11
                                     and 12
09/2008   9 Feb 2008    Gevorderde Program Wiskunde         Advanced Programme Maths (AP
               (Addisionele Wiskunde) Graad 12       Maths)
10/2008   10 Feb 2008   Grade 10-12 Vakassesseringsriglyne     Grade 10-12 Subject Assessment
               (SAGs) en Leerprogramriglyne (LPGs)     Guidelines (SAGs) and Learning
                                     Programme Guidelines (LPGs)
11/2008   22 Feb 2008   Eksamenriglyne vir Graad 12         Examination guidelines for Grade
                                     12
12/2008   22 Feb 2008   Graad 12 voorgeskrewe werke vir 2009    Prescribed works for Grade 12 in
               tot 2011                  2009 to 2011
13/2008   25 Feb 2008   Probleme met Inligtingstegnologie (IT)   Problems regarding Information
               Graad 12                  Technology (IT) Grade 12
               Inligtingstegnologie            Information Technology: support
               ondersteuningsmateriaal           material
14/2008   29 Feb 2008   Ondersteuningsmateriaal beskikbaar by    Support materials made available
               SAOU Kurrikulumdienste           by SAOU Curriculum Services
               Gevorderde Program Wiskunde (GP       Advanced Programme Mathematics
               Wisk.) Graad 12               (AP Maths) Grade 12
15/2008   7 Mar 2008    Gr 9 GTA Afdeling B eksamens en Gr     Gr 9 CTA Section B examinations
               12 rekordeksamen              and Gr 12 pre-lim examinations
               Gr 12 Rekordeksamen             Gr 12 pre-lin examinations
               Gevorderde Program Wiskunde (Gr 10-     Advanced Programme Mathematics
               12)                     - (AP Maths) (Gr 10-12)
16/2008   17 Mar 2008   Rooster vir die 2008 Graad 12        Timetable for 2008 Gr 12 Final
               eindeksamen                 examinations
               Eksamenriglyne vir Graad 12         Examination Guidelines for Grade
               Eksamenvoorbereidingshulp: Studiepêl    12
               (koerante) en Learning Channel       Grade 12 examination help: Study
               (SABC 1)                  Mate (newspapers) and Learning
               Voorbeeldvraestelle Wiskunde en       Channel (SABC 1)
               Wiskundige Geletterdheid          Exemplar question papers Maths
               Uitnodiging deur Departement om       and Maths Literacy
               wenke deur te gee              Invitation by nDoE to suggest ways
                                     in which the Department can
                                     provide further assistance to
                                     schools and learners

                         1
       KURRIKULUMNUUS INDEKS 2008 CURRICULUM NEWS INDEX

KN Nommer  Datum     Onderwerp                  Subject
17/2008   1 Apr 2008    Belangrike regstelling: Gr 12        Important correction: Gr 12 Prelim
               Rekordeksamen 2008              Examinations 2008
18/2008   15 Apr 2008   Regstelling van inligting oor Gr 10-12    Correction of information on Gr 10-
               rekordeksamen in Kurrikulumnuus 15      12 prelim examinations in
               van 2008                   Curriculum News 15 of 2008
               Inisiatief van Regering om vlak van     Initiative of Government to improve
               Geletterdheid en Gesyferdheid te       the reading, writing and numeracy
               bevorder                   abilities of school children
               Leesonderrig Grade R-6:           Teaching Reading Grades R-6:
               Onderwyserhandleiding            Teacher's Guide
               Lewensoriëntering Graad 11:         Life Orientation Grade 11:
               Onderwyserhandleiding en Leerderboek     Teacher's Guide and Learner Book
19/2008   15 Apr 2008   Leerprogramriglyne vir Visuele Kunste    Learning Programme Guidelines:
               Grade 10-12 (Januarie 2008):         Visual Arts Grades 10-12 (January
               aanpassing                  2008): Amendment
               Verbruikerstudies en Gasvryheidstudies    Consumer Studies and Hospitality
               Grade 10-12: infrastruktuur en        Studies Grades 10-12:
               toerusting benodig vir die aanbied van    Infrastructure and equipment
               die vakke                  required for offering the subjects
20/2008   6 Mei 2008    Graad 12 Rekordeksamen 2008         Grade 12 Prelim Examinations
21/2008   15 Mei 2008   Riglyne vir die assessering en        Guidelines for the assessment and
               moderering van mondelinge          moderation of oral communication:
               kommunikasie vir amptelike tale Graad    Circular S3 of 2008, nDoE
               12: Omsendskrywe S3 van 2008,        Prescribed literature texts for Grade
               nasionale Departement van Onderwys      12 in 2009-2011: Circular S4 of
               (nDvO)                    2008, nDoE
               Voorgeskrewe werke vir Graad 12,       Examination guidelines Grades 10-
               amptelike tale huistaalvlak en eerste    12 2008
               addisionele taalvlak: Omsendskrywe S4    Afrikaans names for the Grade 10-
               van 2008, nDvO                12 subjects Equine Studies and
               Afrikaanse name vir die Gr 10-12 vakke    Sports and Exercise Science
               Equine Studies en Sports- and Exercise
               Science
               Eksamenriglyne Grade 10-12 2008
22/2008   23 Mei 2008   Handleiding vir Taalonderrig         Manual for the Language Teachers
               - Rooster vir GTA's Afdeling B in Nov     - Timetable for CTA Section B
               2008: aangepaste weergawe           examinations November 2008:
               - Opname by hoërskole oor botsings op     amended version
               die Graad 12 November 2008          - Survey among high schools
               eksamenrooster                concerning the timetable for the
                                      Grade 12 November 2008
                                      examinations
23/2008   11 Jun 2008   Inkorrekte beleidsinterpretasie: vorme    Incorrect interpretation of policy:
               van assessering en assesseringstake Gr    forms of assessment and
               R-12                     assessment tasks Gr R-12
               Gegewens op nuwe Nasionale          Information on the new National
               Seniorsertifikaat (Gr 12)           Senior Certificate (Gr 12)
               Vraelys oor Graad 10-12            Questionnaire on Gr 10-12 matters:
               aangeleenthede: nasionale           nDoE
               Onderwysdepartement              Documents to prepare Gr 12
               Dokumente vir voorbereiding van Gr 12     learners for the final examinations
               leerlinge vir eindeksamen November      November 2008
               2008                     Moderation of Life Orientation Gr 12
               Moderering van Lewensoriëntering Gr
               12
24/2008   12 Jun 2008   Bywoningsertifikate: SAOU opleiding      Attendance certificates: training
               Handleiding vir Taalonderwysers        offered by the SAOU
                                      Manual for Language teachers
25/2008   17 Jul 2008   Finale rooster vir Graad 12 November     Final timetable for Gr 12 November
               2008 eksamens                 2008 examinations
               Minimumvereistes vir toelating tot      Minimum university admission
               universiteitstudies              requirements
               Eskom beurtkrag/kragonderbrekings en     Eskom load shedding/power
               Gr 12 eindeksamen               failures and Gr 12 final
                                      examinations
26/2008   18 Jul 2008   Foutiewe en/of ontbrekende inligting in    Incorrect and/or incomplete
                          2
       KURRIKULUMNUUS INDEKS 2008 CURRICULUM NEWS INDEX

KN Nommer  Datum     Onderwerp                   Subject
               aansoeke vir universieitstoelating:      information in applications for
               versoek van Universiteit van Pretoria     admission to university: request
               Konferensie aangebied deur die        from the University of Pretoria
               Independent Examination Board (IEB)      Conference presented by the
                                      Independent Examination Board
                                      (IEB)
27/2008   25 Jul      Ondersteuningsmateriaal vir          Support materials for Business
               Besigheidstudies Gr 12            Studies Gr 12
               Kondonering van punte in Grade 10-12     Condonation of marks in Grades
                                      10-12
28/2008   29 Jul      Beskikbaarheid van die            Availability of the policy document
               beleidsdokument National Policy on the    National Policy on the Conduct,
               Conduct, Administration and          Administration and Management of
               Management of the National Senior       the National Senior Certificate
               Certificate (Staatskoerant No. 30048     (Government Gazette No. 30048 of
               van 6 Julie 2007)               6 July 2007)
29/2008   6 Aug      Nuwe bestelvorm met besonderhede       New order form with details of new
               van nuwe bankrekening vir SAOU        bank account for SAOU Curriculum
               Kurrikulumdienste               Services
               Sport- en oefenkunde: Kurrikulum,       SportS and Exercise Science:
               Leerprogramriglyne (LPG’s) en         Curriculum, Learning Programme
               Vakasses-seringsriglyne (SAG’s)        Guidelines (LPG’s) and Subject
               Verslag oor werklading van          Assessment Guidelines (SAG’s)
               taalonderwysers                Report on workload of language
                                      teachers
30/2008   15 Aug      Kampanje: Foundations for Learning      Foundations for Learning Campaign
31/2008   18 Aug      Graad 12: eksemplariese            Grade 12 exemplary examination
               eksamenmateriaal               material
32/2008   27 Aug      Verslag oor taleopleiding           Report on training of Gr R-12
                                      language teachers
33/2008   1 Sep      Graad 12 eksemplariese            Grade 12 exemplary examination
               eksamenmateriaal               material
34/2008   5 Sep      Vraestelle en memorandums Graad 12      Question papers and
               rekordeksamen                 memorandums Grade 12 prelim
                                      examinations
35/2008   5 Sep      Infasering van Graad R            Phasing in of Grade R
36/2008   9 Sep      Laerskole: Foundations for Learning      Foundations for Learning Campaign
               Campaign                   Grade 12 examination support
               Graad 12 eksamenhulp
37/2008   9 Sep      Hoërskole: Regulasies rakende         Secondary Schools: Regulations
               assessering in Grade 10-12          concerning assessment in Grades
                                      10-12
38/2008   12 Sep      Brief van nasionale Departement in      Letter from national Department of
               reaksie op koerantberigte oor die eerste   Education in response to
               Wiskunde vraestel/memorandum vir die     newspaper report on the
               Gr 12 rekordeksamen              Mathematics question paper and
               E-pos aan SAOU                memorandum for the Gr 12 prelim
               Kurrikulumdienstekantoor wat verlore     examinations
               gaan                     E-mails not received by the office of
                                      the SAOU Curriculum Services
39/2008   18 Sep 2008   Laerskole: Foundations for Learning      Primary schools: Foundations for
               Veldtog                    Learning Campaign
               Hoërskole: Graad 12 eksamenhulp        Secondary schools: Grade 12
               Studiepêl/Study Mate             examination support Study
                                      Mate/Studiepêl
40/2008   19 Sep 2008   Voorgeskrewe gedigte en kortverhale vir    Poems and short stories prescribed
               Gr 12 in 2009                 for Gr 12 in 2009
               Sport- en oefenkunde Grade 10-12       Sports and Exercise Science
               Nasionale Seniorsertifikaat: konsessies    Grades 10-12
                                      National Senior Certificate:
                                      concessions
41/2008   19 Sep 2008   Laer- en hoërskole: Bevordering van      Primary and secondary schools:
               breinfunksionering              Improvement of brain functioning

                          3
       KURRIKULUMNUUS INDEKS 2008 CURRICULUM NEWS INDEX

KN Nommer  Datum     Onderwerp                   Subject
42/2008   7 Okt 2008    Beperking van toegang tot           Restriction of access to Curriculum
               Kurrikulumdienste op die SAOU         Services on SAOU website
               webwerf                    Useful departmental websites
               Nuttige departementele webwerwe
43/2008   7 Okt 2008    Handleiding vir Taalonderrig         Manual for Language Teaching
44/2008   7 Okt 2008    Handleiding vir Skrifonderrig         Manual for the teaching of
                                      Handwriting
45/2008   9 Okt 2008    Werklading van taalonderwysers        Workload of language teachers
               Rooster vir die Gr 9 GTA Afdeling B      Timetable for Gr 9 Section B
               eksamens in November 2008           examinations in November 2008
46/2008   15 Okt 2008   Foundations for Learning Gr 1-6        Foundations for Learning Gr 1-6
47/2008           Bykomende voorbeeldvraestelle vir       Additional exemplar papers for
               Rekeningkunde vir Gr 12            Accounting Gr 12
48/2008   27 Okt 2008   Nasionale Seniorsertifikaat-eksamens:     National Senior Certificate
               aanspreeklikheid van skoolhoofde       examinations: accountability of
                                      school principals
49/2008   28 Okt 2008   Rekenaartoepassingstegnologie         CAT Paper 1: Practical Examination
               (RTT/CAT) Vraestel 1: Praktiese
               eksamen
50/2008   3 Nov 2008    Foundations for Learning: brief van      Foundations for Learning: letter
               nasionale Onderwysdepartement         from national Department of
                                      Education
51/2008   7 Nov 2008    Laerskole, Foundations for Learning      Primary schools, Foundations for
               veldtog: memorandums vir vraestelle en    Learning Campaign: Memorandums
               hantering van LSEN leerlinge         for question papers and assistance
                                      to LSEN learners
52/2008   11 Nov 2008   Laerskole, Foundations for Learning:     Primary schools, Foundations for
               Errata                    Learning: Errata
53/2008   14 Nov 2008   Beperkte toegang tot Kurrikulumnuus      Limited access to Curriculum News
               Versiering van klaskamer vir die
               onderrig van Afrikaans
54/2008   18 Nov 2008   Laerskole, Foundations for Learning:     Primary schools, Foundations for
               Foute in vraestelle/memorandums        Learning: Errors in question
               Wiskunde Grade 5 en 6             papers/memorandums Mathematics
                                      Grades 5 and 6
55/2008   19 Nov 2008   Laerskole en hoërskole: elektroniese     Primary and secondary schools:
               databiblioteek vir skole           electronic library for schools
56/2008   25 Nov 2008   Laerskole en hoërskole: elektroniese     Primary and High schools:
               data vir skole                electronic data for schools
57/2008   2 Des 2008    Laerskole: Foundations for Learning      Primary schools: Foundations for
               Veldtog                    Learning Campaign
58/2008   3 Des 2008    Datum vir vrrystelling van Gr 12 uitslae   Date for release of Gr 12 results
               Katalogus vir Gr 12 voorgeskrewe werke    Catalogue for Gr 12 pre-scribed
               vir 2009                   works for 2009
59/2008   4 Des 2008    Belangrikheid van Wiskunde Gr 10-12      Importance of Mathematics Gr 10-
               Vraestel 3                  12 Question Paper 3
                          4

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5479
posted:2/2/2011
language:Afrikaans
pages:4
Description: Exemplar Memorandums document sample