Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

EXPRESS - PDF

VIEWS: 721 PAGES: 32

									INTERNATIONAL
    EXPRESS
    Czech Wordlist Pre-Intermediate

Unit 1                            both  pron  /b@UT/  oba, obě  Both women were 
a lot  adv  /@ "lQt/  velmi, hodně, mnoho  There are a    American.
lot of people in this room.                 bracket  n  /"br&kIt/  závorka  The dates are in 
about  adv  /@"baUt/  kolem, okolo přibližně  It costs    brackets after the name of the book.
about 10 Euros.                       business card  n  /"bIzn@s kA;d/  vizitka, 
about  prep  /@"baUt/  o kom, čem  It’s a book about     navštívenka  We exchanged business cards.
birds.                            business trip  n  /"bIzn@s trIp  služební cesta  He made 
activity  n  /&k"tIv@ti/  aktivita, činnost  The club     several business trips to China.
provides a wide variety of activities.            business  n  /"bIzn@s/  obchod  It’s been a pleasure to 
actually  adv  /"&ktju@li/  ve skutečnosti, vlastně  It’s   do business with you.
not actually raining.                    camping  n  /"k&mpIN/  táboření, kempování  I love 
add  v  /&d/  sčítat, sečíst, přidat  She added the eggs to  camping.
the milk.                          case  n  /keIs/  případ, situace  In some cases people 
against  prep  /@"genst, @"geInst/  proti  The people are   have to wait for a long time.
against the decision to close the hospital.         certainly  adv  /"s3;t@nli/  určitě, jistě, samozřejmě  I’m 
agenda  n  /@"dZend@/  program, pořad jednání  The      certainly never going there again.
next item on the agenda is the finance report.        cheap  adj  /tSi;p/  levný, laciný  Computers are very 
although  conj  /O;l"D@U/  ačkoliv, přestože  Although    cheap today.
the sun was shining, it wasn’t very warm.          check  v  /tSek/  kontrolovat, zkontrolovat  Check 
always  adv  /"O;lweIz/  vždy  He always arrives at 7.30  your work before giving it to me.
a.m.                             chinese  adj, n  /tSaI"ni;z/  čínský; čínština, Číňan/
appointment  n  /@"pOIntm@nt/  schůzka  I’ve got a      Číňanka  Chinese food is delicious. / Chinese is a 
doctor’s appointment at 3.00 p.m.              difficult language to write because of all the characters.
approximate  adj  /@"prQksIm@t/  přibližný  The cost is    choose  v  /tSu;z/  vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si   
only approximate.                      There are many restaurants to choose from.
arabic  adj, n  /"&r@bIk/  arabský; arabština  Arabic     city centre  n  /sIti "sent@/  střed města  This bus 
poetry is very beautiful. / Arabic is a beautiful       doesn’t go to the city centre.
language to see written.                   coach  n  /k@UtS/  autobus, autokar, zájezdový autobus 
area  n  /"e@rI@/  oblast  She knows the local area very   They went to Paris by coach.
well.                            colleague  n  /"kQli;g/  kolega/kolegyně  Peter is a 
arrange  v  /@"reIndZ/  dohodnout se, ujednat si,       colleague of mine from the office.
sjednat  Can you arrange the meeting?            communicate  v  /k@m"ju;nIkeIt/  komunikovat  We 
arrangement  n  @"reIndZm@nt/  úmluva, dohoda         communicate by email.
plán  I’ll make arrangements for your journey.        communication  n  /k@mju;nI"keISn/  komunikace  We 
article  n  /"A;tIkl/  článek, stať  Have you seen that    are in regular communication by email.
article about the college?                  commute  v  /k@"mju;t/  dojíždět  She commutes to 
at present  idiom  /@t "preznt/  v současné době,       work by car.
v současnosti, momentálně  Jane is working in         competition  n  /kQmp@"tISn/  konkurence, soutěž   
London at present.                      Sarah’s team won the competition.
at the moment  idiom  /@t D@ "m@Um@nt/  právě teď,       complete  v  /k@m"pli;t/  dokončit  The project took 
v tomto okamžiku  We’re very busy at the moment.       five years to complete.
attend  v  /@t"end/  účastnit se, zúčastnit se,        consultant  n  /k@n"sVlt@nt/  poradce/poradkyně  He 
navštěvovat  Twenty people attended the meeting.       works as a management consultant.
back  adv  /b&k/  zpět, zpátky, dozadu  Sit back and     conversation  n  /kQnv@"seISn/  konverzace  I had a 
relax.                            long conversation with her the other day.
Bengali  adj, n  /beN"gA;li/  bengálský; bengálština,     cooking  n  /"kUkIN/  vaření, úprava jídel  My husband 
Bengálec/Bengálka  Bengali culture is very interesting. /   does all the cooking.
Bengali is a difficult language to learn.          correct  adj  /k@"rekt/  správný, bezchybný  Do you 
billion  n  /"bIlj@n/  bilión GB, miliarda US  They have   have the correct answer?
spent billions on the new building.             country  n  /"kVntri/  venkov  We had a wonderful 
boss  n  /bQs/  šéf/šéfka, vedoucí  I hope my boss is     holiday in the country.
happy with my work.                     country  n  /"kVntri/  země, státi např. Francie, 
                               Itálie  She was happy living in a foreign country.

                                  PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
cuisine  n  /kwI"zi;n/  tradiční kuchyně, místní          fine  adv  /faIn/  dobře, fajn, to mi vyhovuje - vyjádření 
kuchyně  Italian cuisine is very popular.             souhlasu  Can I have a look? Fine, go ahead.
daily  adj  /"deIli/  každodenní  Mr Harris reads a daily      first  adj  /f3;st/  první  It was the first time she had 
newspaper.                             been abroad. 
decide  v  /dI"sAId/  rozhodnout, rozhodnout se  It was       flexitime  n  /"fleksi;taIm/  pohyblivá pracovní doba   
difficult to decide between the two people.            She works flexitime.
decrease  v  /dI"kri;s/  snížit se, klesat, klesnout  The      fluently  adv  /"flu;@ntli/  plynule, plynně  He speaks 
price has decreased this year.                   German fluently.
diagram  n  /"daI@gr&m/  diagram, grafické znázornění        focus  n  /"f@Uk@s/  pozornost, zaměření, ohnisko  It 
The results are shown in diagram 2.                was the main focus of the meeting.
dialogue  n  /"daI@lQg/  rozhovor  The book has long        for  prep  /fO;/  pro, ve prospěch čeho  The people are 
dialogues.                             for building a new school in the village.
different  adj  /"dIfr@nt/  odlišný, rozdílný, jiný  British    foreign language  n  /"fQr@n l&NgwIdZ/  cizí jazyk   
English is different from American English.            How many foreign languages do you speak?
dijon  n  /"di;ZQn/  Dijon  Do you know where Dijon is?      form  n  /fO;m/  formulář  You need to complete a 
dine  v  /daIn/  stolovat, jíst, obědvat, večeřet           form.
We dined with my family at an Indian restaurant.          France  n  /frA;ns/  Francie  Have you been to France?
discuss  v  /dI"skVs/  diskutovat, projednávat, projednat       free  adj  /fri;/  zdarma, bezplatný, k dispozici  Is this 
Have you discussed the problem with anyone?            seat free?
edition  n  /@"dISn/  vydání, edice  The story was in        French  adj  /frentS/  francouzský; francouzština, 
Tuesday’s edition of The Times.                  Francouzi  Have you ever read any French literature? / 
editor  n  /"edIt@/  redaktor/redaktorka, vydavatel  He       Do you speak French?
is a dictionary editor.                      gap  n  /g&p/  mezera  There is a large gap in the 
employer  n  /Im"plOI@/  zaměstnavatel/zaměstnavatelka        window.
They are one of the largest employers in the area.         genius  n  /"dZi;nI@s/  génius  Professor Jones is a genius.
employment  n  /Im"plOIm@nt/  zaměstnání,              German  adj  /"dZ3;m@n/  německý; němčina, Němec   
zaměstnanost  It is difficult for young people to find       Do you like German beer?
full-time employment.                       go down  v  /g@U "daUn/  snížit se, klesat, poklesnout   
enjoy  v  /In"dZOI/  bavit se, užívat si  I really enjoyed     The price of petrol has gone down.
the party.                             golf  n  /gQlf/  golf  He plays golf every weekend.
enter  v  /"ent@/  přihlásit se, účastnit se soutěže  Many     government  n  /"gVv@m@nt/  vláda  The government is 
people entered the competition.                  discussing new education laws.
estimated  adj  /"estImeItId/  odhadovaný, odhadnutý         greet  v  /gri;t/  pozdravit, přivítat, uvítat  She greeted 
The building is estimated to cost €10 million.           us with a smile.
European Union  n  /ju;r@2pI@n "ju;nI@n/  Evropská         greeting  n  /"gri;tIN/  pozdrav, uvítání  They 
unie  There are 27 countries in the European Union.        exchanged greetings and then the meeting started.
event  n  /I"vent/  událost, plánovaná veřejná/          grower  n  /"gr@U@/  pěstitel/pěstitelka  The vegetables 
společenská akce  It is a very important social event.       are from a local grower.
exact  adj  /Ig"z&kt/  přesný  She gave an exact          guest  n  /gest/  host, návštěvník/návštěvnice  We have 
description of the woman.                     guests this weekend.
example  n  /Ig"zA;mpl/  příklad  Can you give me an        happen  v  /"h&p@n/  stát se, přihodit se  What 
example?                              happened?
expect  v  /Ik"spekt/  očekávat, čekat, předpokládat         hard-working  adj  /hA;d "w3;kIN/  pracovitý, 
We are expecting him to arrive at 1.00 p.m.            pilný  She is a very hard-working student.
expert  n  /"eksp3;t/  odborník/odbornice, znalec/         helpful  adj  /"helpfl/  užitečný, prospěšný  It would be 
znalkyně  He’s a computer expert.                  helpful for me to see it.
explanation  n  /ekspl@"neISn/  vysvětlení  His           hindi  adj, n  /"hIndi/  hindský; hindština  Hindi films 
explanation was not very good.                   play an important role in popular culture. / Hindi is 
export  v  /Ik"spO;t/  vyvážet  The country exports fruit.     one of the languages spoken in India.
fair  n  /fe@/  veletrh, prodejní výstava  Are you going      holiday  n  /"hQl@deI/  prázdniny, dovolená  Where did 
to the fair in Madrid?                       you go on holiday last year?
ferry  n  /"feri/  trajekt, převozní loď  We took the ferry     horse-riding  n  /"hO;s raIdIN/  jízda na koni, jezdectví   
from Dover to Calais.                       Horse-riding is her favourite hobby.
figure  n  /"fIg@/  počet, množství  Figures for this        how often  adv  /haU "Qf@n, haU "Qft@n/  jak často   
month are better than last month.                 How often do you go to the cinema?
file  n  /faIl/  soubor, shromážděné a setříděné          hungarian  adj, n  /hVN"ge@rI@n/  maďarský; 
dokumenty/informace  I had many files to organize.         maďarština, Maďar/Maďarka  Have you ever tried 
fill in  v  /fIl "In/  doplnit, vyplnit, vepsat  Please fill in   Hungarian food? / Hungarian is spoken in some 
this form.                             neighbouring countries to Hungary. 
fine  adj  /faIn/  v pořádku, těšící se dobrému zdraví        hungary  n  /"hVNg@ri/  Maďarsko  The capital of 
How are you? Fine, thanks.                     Hungary is Budapest.


                                    PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
I’m afraid  idiom  /aIm @"freId/  obávám se, bohužel        meet  v  /mi;t/  setkat se, sejít se, dát si schůzku  They 
omluva  I’m afraid I can’t help you.               first met at school.
imagine  v  /I"m&dZIn/  představit si  It was exactly       meeting  n  /"mi;tIN/  schůzka, setkání  Where is the 
how I imagined it.                        meeting?
import  v  /Im"pO;t/  dovážet  The country has to         midday  n  /mId"deI/  poledne  Let’s meet at midday.
import most of its materials.                   midnight  n  /"mIdnaIt/  půlnoc  She arrived home at 
important  adj  /Im"pO;t@nt/  důležitý  This job is very      midnight.
important.                            million  n  /"mIlj@n/  milión  His house is worth a 
importer  n  /Im"pO;t@/  dovozce  They are a car          million.
importer.                             missing  adj  /"mIsIN/  chybějící, nepřítomný  Her cat 
increase  v  /In"kri;s/  zvyšovat, zvýšit, zvětšovat se,      is missing.
růst, narůst  The price of petrol has increased.          motorbike  n  /"m@Ut@baIk/  motorka  He rides his 
infinitive  n  /In"fIn@tIv/  infinitiv  ‘Can’ is followed by    motorbike to work.
an infinitive without ‘to’.                    museum  n  /mju;"zI@m/  muzeum  There are many 
inform  v  /In"fO;m/  informovat  Please inform us of       valuable objects in the museum.
any changes.                           never  adv  /"nev@/  nikdy  I have never been to New 
information  n  /Inf@"meISn/  informace  Please contact      Zealand.
us for further information.                    nice  adj  /naIs/  pěkný, hezký, milý  Did you have a 
international  adj  /Int@"n&Sn@l/  mezinárodní  He         nice time?
works for an international company.                notebook  n  /"n@UtbUk/  zápisník  I must write it 
interpreter  n  /In"t3;pr@t@/  tlumočník/tlumočnice         down in my notebook.
Lisa works as an interpreter.                   of course  idiom  /@v "kO;s/  samozřejmě, zajisté  Don’t 
interview  n,v  /"Int@vju;/  pohovor, interview; mít        you like it? Of course I do!
pohovor  Good luck at your interview! / We will have        offer  v  /"Qf@/  nabídnout, nabízet  He offered her 
to interview all the candidates.                 €2,000 for the car.
introduce  v  /Intr@"dju;s/  představit se formálně        often  adv  /"Qf@n, "Qft@n/  často  She often visits her 
seznámit jmény  Let me introduce you to my             grandmother at the weekend.
manager.                             on time  idiom  /Qn "taIm/  včas, přesně  The train was 
introduction  n  /Intr@"dVkSn/  představení  After the       on time.
introductions, the meeting started.                once  adv  /wVns/  jednou, jedenkrát  I’ve only been 
Italian  adj, n  /I"t&lI@n/  italský; italština, Ital/Italka     there once.
What’s your favourite Italian dish? / Can you speak        opinion  n  /@"pInj@n/  názor, mínění  What’s your 
any Italian?                           opinion?
Italy  n  /"It@li/  Itálie  Where did you visit in Italy?     opposite  adj  /"Qp@zIt/  opačný, protilehlý, nacházející 
Japanese  adj, n  /dZ&p@"ni;z/  japonský; japonština,       se naproti  The bank is opposite the supermarket.
Japonec/Japonka  Japanese food is very expensive in        organize  v  /"O;g@naIz/  organizovat, pořádat  The 
the UK. / Japanese is difficult to read because of the       school has organized a trip.
characters.                            organizer  n  /"O;g@naIz@/  organizátor/organizátorka, 
join  v  /dZOIn/  spojit se, připojit se, stát se členem      pořadatel/pořadatelka  He is a good organizer.
čeho  Helen has joined a gym to try to get fit.          pair  n  /pe@/  pár, dvojice  He bought a new pair of 
journalist  n  /"dZ3;n@lIst/  novinář/novinářka  She’s a      trousers.
TV journalist.                          parent  n  /"pe@r@nt/  rodič  Her parents live in Canada.
June  n  /dZu;n/  červen  June has only 30 days.         Paris  n  /"p&rIs/  Paříž  I’m going to Paris for the 
key  n  /ki;/  klíč  The key to doing well in exams is to     weekend.
study hard.                            partner  n  /"pA;tn@/  partner, partnerka, osoba, která 
later  adv  /"leIt@/  později  Can you finish that later?     se účastní aktivity jiné osoby  Paul is my tennis 
leisure  adj  /"leZ@/  volný  What leisure activities do      partner.
you do?                              percentage  n  /p@"sentIdZ/  procento  What percentage 
lifestyle  n  /"laIfstaIl/  životní styl  They have a very     of the population are over 60?
exciting lifestyle.                        personal  adj  /"p3;s@n@l/  osobní  That is a very 
london  n  /"lVnd@n/  Londýn  London is the capital of       personal question.
the UK.                              photographer  n  /f@"tQgr@f@/  fotograf/fotografka  He 
long-term  adj  /"lQN t3;m/  dlouhodobý  This is long-      is a wonderful photographer.
term investment.                         photography  n  /f@"tQgr@fi;/  fotografování  He 
look forward to  v  /lUk "fO;w@d tu;/  těšit se  I’m        usually does wedding photography.
looking forward to seeing him.                  phrase  n  /freIz/  fráze, vazba, slovní spojení  Do you 
magazine  n  /m&g@"zi;n/  časopis  The pictures in the       have a phrase for that in Czech?
magazine were beautiful.                     picture  n  /"pIktS@/  obraz, obrázek  I have got many 
main  adj  /meIn/  hlavní  The main problem is the         pictures on my walls at home.
money.                              plane  n  /pleIn/  letadlo  What time does your plane 
meaning  n  /"mi;nIN/  význam, smysl  What is the         leave?
meaning of this word?
                                    PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
population  n  /pQpj@"leISn/  populace, obyvatelstvo        sailing  n  /"seIlIN/  plavba, plachtění  Have you ever 
50% of the population speak English fluently.          tried sailing?
Portuguese  adj, n  /pO;tj@"gi;z/  portugalský;         salary  n  /"s&l@ri/  plat  His annual salary has just 
portugalština, Portugalec, Portugalka  Portuguese        increased.
sherry is famous worldwide. / Portuguese is a very        sale  n  /seIl/  prodej  The sale starts on January 1st.
difficult language to speak.                  sales conference  n  /"seilz kQnfr@ns/  obchodní 
practise  v  /"pr&ktIs/  cvičit, procvičovat  Musicians     konference  John is at the sales conference in 
have to practise for hours every day.              Liverpool.
present  v  /pr@"zent/  prezentovat představovat,        second language  n  /sek@nd "l&NgwIdZ/  cizí jazyk 
představit/ukazovat, ukázat  The Queen will present       nemateřský  Do you speak a second language?
the prizes.                           service  n  /"s3;vIs/  služba  The service in the 
presentation  n  /prez@n"teISn/  prezentace, předvedení     restaurant was very slow.
He is giving a presentation to his boss.            several  det pron  /"sevr@l/  několik  The journey took 
producer  n  /pr@"dju;s@/  výrobce, osoba/organizace       several days.
vyrábějící zboží  France is a famous wine producer.       shake hands  v  /SeIk "h&ndz/  podat si ruce, potřást si 
profile  n  /"pr@UfaIl/  profil, popis  The magazine       rukama  British people shake hands when they meet.
published a profile of the famous actor.            sightseeing  n  /"saItsi;IN/  prohlížení památek  Do 
pronunciation  n  /pr@nVnsi"eISn/  výslovnost  What’s      you enjoy sightseeing?
the pronunciation of this word?                 situation  n  /sItju;"eISn/  situace, stav  The situation is 
publisher  n  /"pVblIS@/  nakladatel, vydavatel  Oxford     very difficult at the moment.
University Press is a publisher.                skiing  n  /"ski;IN/  lyžování  He’s gone skiing in 
quiz  n  /kwIz/  kvíz, test  Did you win the quiz?       France.
rarely  adv  /"re@li/  zřídka, vzácně, málokdy  I rarely     someone  pron  /"sVmwVn/  někdo  There’s someone at 
eat meat.                            the door.
rate  v  /reIt/  hodnotit, ohodnotit, posuzovat,         sometimes  adv  /"sVmtaImz/  někdy, občas   
odhadnout kvalitu  Schools are rated according to        Sometimes I go to work by car.
exam results.                          spanish  adj, n  /"sp&nIS/  španělský; španělština, 
really  adv  /"rI@li/  opravdu, skutečně  Tell me what      Španěl; Španělka  Cervantes is a famous Spanish 
really happened.                        writer. / Spanish is a difficult language to pronounce.
record  v  /rI"kO;d/  zaznamenat, nahrát, zapsat,        speaker  n  /"spi;k@/  mluvčí; kdo mluví určitým 
zachytit fakta  The secretary recorded everything that      jazykem  He was a guest speaker at the conference.
was said at the meeting.                    special  adj  /"speSl/  speciální, zvláštní, výjimečný  She 
region  n  /"ri;dZ@n/  region, oblast, území  There is a     has a special ability.
large unpopulated region in the north of the country.      specialize  v  /"speS@laIz/  specializovat se, zaměřit se   
regularly  adv  /"regj@l@li/  pravidelně  Water the plants    The company specializes in children’s clothes.
regularly.                           spirits  n  /"spIrIts/  lihoviny, silné alkoholické nápoje   
repeat  v  /rI"pi;t/  opakovat, zopakovat  I’m sorry!      I don’t drink spirits.
Could you repeat that?                     stand  n  /st&nd/  stojan, panel, stánek; konstrukce, na 
reply  n  /rI"plaI/  odpověď  There were over 100        které se něco vystavuje  She helped at their stand 
replies to the advertisement.                  during the fair.
represent  v  /reprI"zent/  zastupovat, reprezentovat       suitcase  n  /"su;tkeIs/  kufr  Have you packed your 
David Williams represented the Prime Minister at the       suitcase?
ceremony.                            sunbathing  n  /"sVnbeIDIN/  opalování  I don’t like 
response  n  /rI"spQns/  odpověď, reakce  The response      sunbathing.
made her angry.                         sure  adj  /SU@, SO;/  jistý, jasný  Are you sure this is the 
restaurant  n  /"restrQnt/  restaurace  Which is your      correct way?
favourite restaurant?                      survey  n  /"s3;veI/  průzkum  The company carried 
rewrite  v  /ri;"raIt/  přepsat  I will have to rewrite that   out a survey of people’s attitudes to the traffic. 
letter.                             task  n  /tA;sk/  dát za úkol  Our first task is to 
right  adj  /raIt/  správný  That’s the right answer!      organize a meeting.
Rome  n  /r@Um/  Řím  Rome is in the Lazio region of       tennis  n  /"tenIs/  tenis  Would you like to play tennis?
Italy.                             thanks  exclam  /T&Nks/  poděkování; děkuji, díky   
routine  n  /ru;"ti;n/  obvyklý postup, běžná praxe, rutina    Thanks for your help!
You should make exercise a part of your routine.        theatre  n  /"TI@t@/  divadlo  How often do you go to 
rule  n  /rU@l/  pravidlo, předpis  There are many rules     the theatre?
when you are at school.                     three quarters  n  /Tri;  "kwO;t@z/  tři čtvrtě  The 
run  v  /rVn/  vést, řídit, provozovat, být za něco       journey takes three quarters of an hour.
zodpovědný, velet čemu  They run a small business in       three times  adv  /Tri; "taImz/  třikrát  He earns three 
the centre of town.                       times more than he did ten years ago.
Russian  adj, n  /"rVS@n/  ruský; ruština, Rus/Ruska        tick  v  /tIk/  zaškrtnout, odškrtnout, ‘odfajfkovat’  I 
She gave me one of those Russian dolls. / How do you       ticked the names of the students in the class.
say ‘hello’ in Russian?
                                   PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
top  adj  /tQp/  nejlepší, zaujímající nejvyšší místo v     brief  adj  /bri;f  krátký, stručný  We tried to keep the 
žebříčku  He got top marks in his exam.             meeting brief.
translation  n  /tr&nz"leISn/  překlad, překládání  What     call  v  /kO;l/  volat, telefonovat  I called Sue at her 
is the translation of this word?                office in London.
translator  n  /tr&nz"leIt@/  překladatel/překladatelka      caller  n  /"kO;l@/  telefonující, volající  The caller didn’t 
She works as a translator.                   leave a message.
travel  n, v  /"tr&vl/  cestování; cestovat  The pass      care  n  /ke@/  péče, pečlivost  Choose your university 
allows unlimited travel on the trains. / Kate has        with care.
travelled all over the world.                  career  n  /k@"rI@/  kariéra, povolání  It is difficult to 
travelling  n  /"tr&vlIN/  cestování  The job requires a     have a career in business and finance without any 
lot of travelling.                       experience.
twice  adv  /twaIs/  dvakrát  I’ve been to Spain twice.     centre  n  /"sent@/  centrum; místo, odkud je něco 
underline  v  /Vnd@"laIn/  podtrhnout  Underline the       řízeno  The building is the centre for all the company 
correct answer.                         activities.
unemployed  adj  /VnIm"plOId/  nezaměstnaný  I’m         change  n  /tSeIndZ/  změna  There have been many 
unemployed at the moment.                    changes in technology in the last few years.
unhelpful  adj  /Vn"helpfl/  neochotny  The woman in       channel  n  /"tS&nl/  vysílací kanál, např. televizní    
the shop was very unhelpful.                  There are never any good films on the movie channel.
useful  adj  /"ju;sfl/  užitečný  It’s really useful to have   company  n  /"kVmp@ni/  společnost, firma  It is one of 
a car.                             the largest companies in the world.
usually  adv  /"ju;Z@li/  obvykle, běžně  I usually get up    consumer durable  n  /k@nsju;m@ "dZU@r@bl/  spotřební 
at 8.00 a.m.                          zboží  Cars are a good example of a consumer 
vineyard  n  /"vInjA;d/  vinohrad, vinice  The vineyard     durable.
produces some of the best wines in the world.          consumer  n  /k@n"sju;m@/  spotřebitel  Consumers 
way  n  /weI/  způsob, jakým se něco dělá  I hate the      want more information about the food products they 
way she speaks to me.                      buy.
welcome  v  /"welk@m/  vítat, uvítat, přivítat  Karen      contact  n  /"kQnt&kt/  kontakt  There is little contact 
welcomed us with a big smile.                  between the companies.
what  adv  /wQt/  jaký, který, co  What does he do?       cooker  n  /"kUk@/  vařič, sporák  It is an excellent gas 
when  adv  /wen/  kdy  When does your train leave?       cooker.
where  adv  /we@/  kde, kam  Where is the railway        coordinator  n  /k@U"O;dIneIt@/  koordinátor/ 
station?                            koordinátorka  The project needs a good co-ordinator.
which  adv  /wItS/  který, kdo, co  Which is better –      courage  n  /"kVrIdZ/  odvaha, kuráž  He showed great 
swimming or running?                      courage.
who  adv  /hu;/  který, kdo (o osobách)  Who are you?      current  adj  /"kVr@nt/  současný, nynější, týkající se 
wine  n  /waIn/  víno  Would you prefer red or white       současnosti  The current exchange rate is very good.
wine?                              customer  n  /"kVst@m@/  zákazník/zákaznice  I’m one 
wine-producing  adj  /"waIn pr@dju;sIN/  vinařský         of their best customers.
Burgundy in France is a famous wine-producing          data  n  /"deIt@/  data, údaje  The data was collected 
region.                             from 100 countries.
                                date from  v  /"deIt frQm/  datovat se, pocházet z doby  
Unit 2                             The custom dates from the 17th century.
                                decision  n  /dI"sIZn/  rozhodnutí  Ben knew he’d made 
abroad  adv  /@"brO;d/  zahraničí, do zahraničí, v zahraničí   
                                the right decision.
Have you travelled abroad much?
                                describe  v  /dI"skraIb/  popsat, popisovat  Can you 
another  det pron  /@"nVD@/  jiný, další  Would you like 
                                describe him to me?
another drink?
                                development  n  /dI"vel@pm@nt/  rozvoj, vývoj  The 
appliance  n  /@"plaI@ns/  zařízení, přístroj  That shop 
                                environment is being damaged by the development.
sells a wide range of appliances.
                                director  n  /daI"rekt@/  ředitel/ředitelka  He is the 
around  adv  /@"raUnd/  kolem, dokola, okolo  He left 
                                finance director of the company.
around 5 o’clock.
                                discussion  n  /dI"skVSn/  diskuse, debata, rozhovor   
arrive  v  /@"raIv/  přijet, přijít, dorazit  What time did 
                                The discussion lasted for hours.
she arrive?
                                dishwasher  n  /"dISwQS@/  myčka nádobí  Please 
automobile  n  /"O;t@m@bI@l/  automobil  He has a 
                                empty the dishwasher.
garage full of automobiles.
                                distribution system  n  /dIstrI"bju;Sn sIst@m/   
automotive  adj  /O;t@"m@UtIv/  automobilový  He 
works in the automotive industry.
                                distribuční síť  The company was experiencing 
                                problems with its distribution system.
birth  n  /b3;T/  narození  What’s your date of birth?
                                division  n  /dI"vIZn/  oddělení, divize, útvar  He works 
box  n  /bQks/  krabice, skříňka  Your present is in the 
                                for the company’s sales division.
box.
                                double  adj  /"dVbl/  dvojitý, dvojnásobný  She ate a 
brand  n  /br&nd/  značka, obchodní značka 
                                double helping of the dessert.
výrobku  What brand of toothpaste do you use?

                                   PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
economy  n  /I"kQn@mi/  ekonomika, např. světová         independently  adv  /IndI"pend@ntli/  nezávisle, 
ekonomika  The world economy is in recession.          samostatně  It was the first time she had lived 
email  n  /"i;meIl/  elektronická pošta, e-mail  I got an    independently.
email from Simon.                        job description  n  /"dZQb dIskrIpSn/  popis práce, 
employ  v  /Im"plOI/  zaměstnat  The company employs       popis pracovní náplně  The job description didn’t 
over 500 people.                        really give much information about the job.
employee  n  /Im"plOIi;/  zaměstnanec/zaměstnankyně        job title  n  /"dZQb taItl/  název funkce  His job title is 
The firm has over 500 employees.                Managing Director.
enormous  adj  /I"nO;m@s/  obrovský, ohromný  That is      journey  n  /"dZ3;ni/  cesta  The journey took 3 hours.
an enormous amount of money.                  kendo  n  /"kend@U/  kendo, šerm s bambusovými 
equipment  n  /I"kwIpm@nt/  vybavení, zařízení  They       meči  Kendo is the Japanese form of fencing.
work with very expensive pieces of equipment.          lawn mower  n  /"lO;n m@U@/  sekačka na trávu  You 
exam  n  /Ig"z&m/  zkouška  Unfortunately, he failed       should clean your lawn mower every time you use it.
his exam.                            letter  n  /"let@/  písmeno, např. A, B, C  Write your 
expand  v  /Ik"sp&nd/  rozšířit se, rozrůst se, expandovat     name in capital letters.
The company is hoping to expand next year.           letter heading  n  /"let@ hedIN/  záhlaví, hlavička 
extract  n  /"ekstr&kt/  výtažek, výtah  The face cream     dopisu  The letter heading is usually at the top of the 
contains natural plant extracts.                page.
factory  n  /"f&kt@ri/  továrna  The factory is closing     limited  adj  /"lImItId/  omezený, limitovaný  We are 
next month.                           doing our best with the limited resources that are 
finance  n  /"faIn&ns/  finance  The finance for the       available.
project cannot be found.                    list  v  /lIst/  vyjmenovat, sestavit seznam  We were 
for the moment  adv  /f@ D@ "m@Um@nt/  prozatím  I’m       asked to list our favourite books.
living with my parents for the moment.             local  adj  /"l@Ukl/  místní  Our children go to the local 
free time  n  /fri; "taIm/  volný čas  I don’t have a lot of   school.
free time.                           manager  n  /"m&nIdZ@/  manažer/manažerka, ředitel/
freezer  n  /"fri;z@/  mraznička, mrazák  My freezer       ředitelka  Tim is a manager at the bank in town.
isn’t working and my kitchen is full of water.         manufacture  v  /m&nju "f&ktS@/  vyrábět, vyrobit  The 
fridge  n  /frIdZ/  lednička  Don’t leave the fridge open!   factory manufactures plastic toys.
full-time  adv, adj  /fUl "taIm/  na plný úvazek  I work     manufacturer  n  /m&nju "f&ktS@r@/  výrobce  They are 
full-time. / I’m looking for a full-time job.          a toy manufacturer.
future  n  /"fju;tS@/  budoucnost  Do you think we will     market share  n  /mA;kIt "Se@/  podíl na trhu  They 
find a cure for cancer in the future?              have a 30% worldwide market share.
global  adj  /"gl@Ubl/  globální  Maybe the warmer        match  v  /m&tS/  hodit se k čemu, odpovídat  They 
weather is caused by global warming.              painted the doors blue to match the walls.
go up  v  /g@U "Vp/  stoupat, růst  The price of corn has    maternity leave  n  /m@"t3;nIti li;v/  mateřská 
gone up.                            dovolená  Sally is taking six-months maternity leave.
head office  n  /hed "QfIs/  sídlo společnosti  The       mayonnaise  n  /meI@"neIz/  majonéza  Mayonnaise is 
company’s head office is in London.               made with eggs.
hero  n  /"hI@r@U/  hrdina  When the soldiers returned,     meet  v  /mi;t/  splnit, vyhovět, uspokojit, např. 
they were treated as heroes.                  uspokojit potřeby  How can we meet the needs of the 
hold the line  v  /hQld D@ "lain/  zůstat u telefonu,      entire group?
nepokládat, nezavěšovat  Can I speak to Mr Brown?        memory  n  /"mem@ri;/  paměť  She’s got a good 
Please hold the line and I’ll just check if he’s available.   memory.
holiday  n  /"hQl@deI/  prázdniny, dovolená  Where are      message pad  n  /"mesIdZ p&d/  poznámkový blok   
you going on your next holiday?                 Write it down on the message pad by the phone.
home  n  /h@Um/  domov  I live at home with my          message  n  /"mesIdZ/  vzkaz  Would you like to leave 
parents.                            a message?
homework  n  /"h@UmwO;k/  domácí úkol  I’ve got lots       mountain  n  /"maUntIn/  hora  How high is that 
of homework to do tonight.                   mountain?
hope  v  /h@Up/  doufat  I hope I get the job.         nationality  n  /n&S@"n&lIti/  národnost  What’s your 
illness  n  /"Iln@s/  nemoc  Flu can be a very serious      nationality?
illness.                            need  n  /ni;d/  potřeba  We have to think about the 
improve  v  /Im"pru;v/  zlepšit se  He’s living in Oxford    child’s special educational needs.
to improve his English.                     negotiate  v  /nI"g@USieIt/  jednat, projednávat  Charles 
improvement  n  /Im"pru;vm@nt/  zlepšení, zdokonalení       is the best person to negotiate the deal.
There has been a great improvement in your work         office  n  /"Qfis/  kancelář  I work in a large office.
recently.                            official  adj  /@"fISl/  oficiální, úředně schválený  The 
in work  adj  /In "wO;k/  v práci, pracující  There is      country’s official language is Spanish.
support for mothers in work.                  on strike  adj  /Qn "straIk/  stávkující, ve stávce  Most 
                                of the teachers are now on strike.


                                   PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
operations  n  /Qp@"reISnz/  provoz, podnik  The         retired  adj  /rI"taI@d/  penzionovaný  My father is 
company is involved in many overseas operations.        retired.
organization  n  /O;g@naI"zeISn/  organizace  I work for     retirement  n  /rI"taI@m@nt/  důchod, odchod do 
a very large international organization.            důchodu  It can be difficult to keep busy during your 
out of work  phrase  /aUt @v "w3;k/  bez práce,         retirement.
nezaměstnaný  I have been out of work for nearly a        revenue  n  /"rev@nju;/  příjem, výnos  The company’s 
year now.                            annual revenues rose by 10%.
outdoor  adj  /aUt"dO;/  venkovní, konaný venku  I’m       right now  adv  /raIt "naU/  právě teď  Give that back 
not really the outdoor type.                  right now!
outside  prep  /aUt"saId/  zvenku, mimo, vně něčeho        role  n  /r@Ul/  role, úloha, postavení  What exactly is 
That is outside my area of responsibility.           your role in this company?
part-time  adv, adj  /pA;t "taIm/  na částečný úvazek       sales  n  /seIlz/  tržby  Retail sales fell by 5% last year.
She is working part-time at the moment. / She works       salesman  n  /"seIlzm@n/  prodavač, obchodní zástupce 
as a part-time shop assistant.                  He is a very good salesman.
paternity leave  n  /p@"t3;nIti li;v/  rodičovská otcovská    save  v  /seIv/  šetřit  You should try and save some 
dovolená  Nowadays, most companies pay some           money every month.
paternity leave.                        self-employed  adj  /self Im"plOId/  na volné noze, 
pensioner  n  /"penS@n@/  důchodce/důchodkyně  She        samostatně výdělečně činný  He is currently 
is a pensioner now.                       self-employed.
period  n  /"pI@rI@d/  období, doba, lhůta  The factory     short answer  n  /"SO;t A;ns@/  krátká odpověď  The 
will be closed for a 2-year period.               short answer is ‘No!’
phone call  n  /"f@Un kO;l/  telefonní hovor  John,       sick leave  n  /"sIk li;v/  nemocenská, nepřítomnost  
there’s a phone call for you.                  v zaměstnání z důvodu nemoci  He has been on sick 
phone  v  /f@Un/  telefonovat, volat  Can you phone       leave for two weeks.
him back?                            social life  n  /"s@USl laIf/  společenský život  She has a 
plan  n  /pl&n/  plán  What are your plans for the        very busy social life.
weekend?                            soon  adv  /su;n/  brzy  See you soon!
powered  adj  /"paU@d/  poháněný  The factory is         spell  v  /spel/  hláskovat slovo po písmenech, správně 
powered by green energy.                    psát  How do you spell your name?
prepare  v  /prI"pe@/  připravit, připravovat  I have to     state  n  /steIt/  stav  The goods were in a terrible state 
prepare for the presentation.                  when they arrived at the shop.
president  n  /"prezId@nt/  prezident/prezidentka stojící     story  n  /"stO;ri/  příběh  He told us the story of his 
v čele organizace  Mrs Davis is the president of the bank.   life.
problem  n  /"prQbl@m/  problém  What seems to be        strike  n  /straIk/  stávka  There is going to be a strike 
the problem?                          at the airports next week.
produce  v  /pr@"dju;s/  produkovat, zajišťovat výrobu;     subsidiary  n  /sVb"sIdj@ri/  dceřiný podnik, pobočka 
např. televizního programu  She produced a TV series       firmy  She is working for an overseas subsidiary of the 
about crime.                          company.
produce  v  /pr@"dju;s/  vyrábět, vyrobit  The company      successful  adj  /s@k"sesf@l/  úspěšný  She is a very 
produced 30,000 cars last year.                 successful business person.
product  n  /"prQdVkt/  výrobek  We need to think of       suitable  adj  /"su;t@bl/  vhodný  The programme is not 
new products to sell.                      suitable for young children.
professional  n  /pr@"feS@n@l/  profesionál, odborník       summer  n  /"sVm@/  léto  The summer is too short in 
He is a professional.                      the UK.
project  n  /"prQdZekt/  projekt  The research project      swedish  adj, n  /"swi;dIS/  švédský; švédština, Švéd, 
showed some interesting results.                Švédka  What’s the name of the Swedish king? / I don’t 
receive  v  /rI"si;v/  obdržet, přijmout  He received an     know any Swedish.
award for his good work.                    take  v  /teIk/  vzít si, např. dovolenou  Have you 
refrigerator  n  /rI"frIdZ@reIt@/  lednička, chladnička      taken all your holidays for this year?
She took the milk out of the refrigerator.           team  n  /ti;m/  tým, pracovní kolektiv  I enjoy 
refuse  v  /rI"fju;z/  odmítnout  The boy refused to help me.  working in a team.
regional  adj  /"ri;dZ@n@l/  regionální, oblastní  There     these days  adv  /"Di;z deIz/  v dnešní době, v 
are regional food differences in France.            současnosti  These days people have more money to 
regular  adj  /"regj@l@/  pravidelný  Regular exercise is    spend. 
good for you.                          tour  n  /tU@, tO;/  prohlídka, exkurze, okružní cesta/
relax  v  /rI"l&ks/  relaxovat, odpočívat  I decided to     jízda  We went on a tour of Ireland.
stay at home and relax.                     turnover  n  /"t3;n@Uv@/  finanční obrat  The company 
research  n  /rI"s3;tS/  výzkum  I have done some        turnover for last year was the best ever.
research to find out the best prices.              underground  n  /"Vnd@graUnd/  metro  The 
retailer  n  /"ri;teIl@/  maloobchodník/ maloobchodnice     underground in London is very convenient.
They are one of the country’s largest food retailers.


                                   PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
vacuum cleaner  n  /"v&kju;m kli;n@/  vysavač  Our       average  adj  /"&vrIdZ/  průměrný  The average age of 
vacuum cleaner is broken.                   the students is 21.
wartime  adj  /"wO;taIm/  válečný  Fruit was a luxury      band  n  /b&nd/  hudební skupina  I have never heard 
in wartime Britain.                      of this band.
washing machine  n  /"wQSIN m@Si;n/  pračka  How        Barbados  n  /bA;"beIdQs/  Barbados  The weather in 
long have you had your washing machine?            Barbados is tropical.
welcome  v  /"welk@m/  uvítat, přivítat  Matt          be born  v  /bi; "bO;n/  narodit se  I was born in 
welcomed us with a big smile.                 Cardiff.
well-known  adj  /wel "n@Un/  známý, dobře známý,        bill  n  /bIl/  účet, stvrzenka, potvrzení dlužné částky   
slavný  He is a well-known singer.               Excuse me. Could we have the bill, please?
winter  n  /"wInt@/  zima  This winter is much colder      biome  n  /"baI@Um/  biom  There are two basic aquatic 
than last winter.                       biomes, freshwater and marine.
working conditions  n  /wO;kIN k@n"dISnz/  pracovní       boarding school  n  /"bO;dIN sku;l/  internátní škola   
podmínky  The working conditions in some countries       He went to one of the most famous boarding schools 
are very bad.                         in the UK.
working hours  n  /wO;kIN "aU@z/  pracovní doba  Your      book  n  /bUk/  zamluvit, rezervovat  He booked a 
working hours will be 9-5.                   table at the restaurant for 8.00 p.m.
worldwide  adj  /wO;ld"waId/  na celém světě  The        breathe  v  /bri;D/  dýchat  I can’t breathe very well in 
company employs 1,000 people worldwide.            this.
                                building  n  /"bIldIN/  budova, stavba  It is a very old 
Unit 3                             building.
                                business affairs  n  /"bIzn@s @fe@z/  obchodní 
achievement  n  /@"tSi;vm@nt/  úspěch, úspěšný čin, 
dosažení  It was a remarkable achievement.           záležitosti  Mr Evans is currently organizing his 
                                business affairs before he goes away.
adventurous  adj  /@d"ventS@r@s/  dobrodružný  There 
                                california  n  /k&lI"fO;nI@/  Kalifornie  They have 
is plenty to do for the more adventurous tourists.
                                moved to California.
aeroplane  n  /"e@r@pleIn/  letadlo  I have never seen 
                                cards  n  /kA;ds/  karty, např. hrací karty  Let’s play 
such an enormous aeroplane.
                                cards!
again  adv  /@"gen/  znovu, zase, opět  Could you say it 
                                carefully  adv  /"ke@f@li/  opatrně, pečlivě, pozorně  She 
again, please?
                                opened the present carefully.
airline  n  /"e@laIn/  aerolinie, letecká společnost  It is a 
                                carry on  v  /k&ri "Qn/  pokračovat  Don’t stop! Carry on!
very famous airline.
                                celebrate  v  /"selIbreIt/  slavit, oslavit, oslavovat  How 
alone  adj  /"@l@Un/  sám, samotný  I don’t like going 
                                do you celebrate Christmas in your country?
out alone at night.
                                challenge  n  /"tS&lIndZ/  výzva  The new job will be a 
amazing  adj  /@"meIzIN/  úžasný, ohromující  It was 
                                considerable challenge.
the most amazing film I have ever seen.
                                challenging  adj  /"tS&lIndZIN/  náročný, představující 
amazon  n  /"&m@z@n/  Amazon  The Amazon is an 
area of South America.
                                výzvu  Teaching is a challenging but rewarding career.
                                charity  n  /"tS&r@ti/  charita  She works for a charity.
amazonian  adj  /&m@"z@UnI@n/  amazonský  She 
                                chart  n  /tSA;t/  graf, schéma  Please look at this chart.
describes herself as Amazonian.
                                chess  n  /tSes/  šachy  Do you know how to play chess?
amount  n  /@"maUnt/  množství  You will receive a bill 
                                childhood  n  /"tSaIldhUd/  dětství  I had a wonderful 
for the full amount.
                                childhood.
amphitheatre  n  /"&mfiTI@t@/  amfiteátr  The 
                                chile  n  /"tSIli/  Čile  Chile is starting to make excellent 
amphitheatre has a view over the sea.
                                wine.
archaeologist  n  /A;ki"Ql@dZIst/  archeolog/ 
archeoložka  As an archaeologist he travels the world. choice  n  /tSOIs/  výběr, volba  You have a choice. 
                                Which one would you like?
archaeology  n  /A;ki"Ql@dZi/  archeologie  She is a 
                                cinema  n  /"sIn@mA;/  kino  I’ll meet you outside the 
professor of archaeology at Oxford University.
                                cinema at 7pm.
arena  n  /@"ri;n@/  aréna  The concert arena was full.
                                climate  n  /"klaIm@t/  podnebí, klima  The climate in 
at sea  idiom  /&t "si;, @t "si;/  na moři, na lodi  He is at 
                                India is very humid.
sea for 6 months of the year.
                                commission  n  /k@"mISn/  poplatek, provize  The 
atlantic  n  /@t"l&ntIk/  Atlantik, Atlantský oceán   
                                commission on that money is about 2%.
How long does it take to cross the Atlantic on a ship?
                                company  n  /"kVmp@ni/  společnost, dělat někomu 
attack  n  /@"t&k/  záchvat, náhlá nemoc/nevolnost   
Brazil began to attack in the second half of the match.
                                společnost  I enjoy her company.
                                complain  v  /k@m"pleIn/  stěžovat si  If you are not 
attraction  n  /@"tr&kSn/  zajímavost, atrakce; např. 
                                happy, you should complain.
turistická atrakce  London has many tourist 
                                computer game  n  /k@m"pju;t@ geIm/  počítačová 
attractions.
australasia  n  /Qstr@"leIZ@/  Australasie  Australasia is 
                                hra  Some of the computer games that are available 
                                are too violent.
sometimes used to talk about Australia and New 
                                concert  n  /"kQns@t/  koncert  There is a concert at the 
Zealand together.
                                church tonight.


                                   PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
conditions  n  /k@n"dISnz/  podmínky  Conditions are        flight  n  /flaIt/  let  It was a very quick flight.
ideal for skiing.                         football  n  /"fUtbO;l/  fotbal  Football is an 
construction  n  /k@n"strVkSn/  stavba, výstavba,         international sport.
proces stavby; např. budovy  The construction           fortunately  adv  /"fO;tj@n@tli/  bohudík, naštěstí   
industry is doing well at the moment.               Fortunately, the car wasn’t badly damaged in the 
continue  v  /k@n"tInju;/  pokračovat  The bad weather       accident.
will continue for a few more days.                frightening  adj  /"fraItnIN/  hrozivý, hrůzu 
cornwall  n  /"kO;nw@l/  Cornwall  Cornwall is a very       nahánějící  It’s a very frightening film.
popular holiday destination.                   fuel  n  /fjU@l/  palivo, pohonná látka  Domestic fuel 
cost  v  /kQst/  stát (o ceně), mít cenu  How much does      bills have gone up again this year.
it cost?                             get to know  v  /get t@ "n@U/  poznat, dozvědět se  It took 
create  v  /kri"eIt/  tvořit, vytvořit  The government       me a long time to get to know him as well as I do now.
plans to create more jobs.                    giant  adj  /"dZaI@nt/  velký, obrovský, velký  Leaving 
cycling  n  /"saIklIN/  cyklistika  He tries to go cycling     home was a giant step.
at least once a week.                       glad  adj  /gl&d/  rád, potěšený  I’m glad to hear you’re 
damage  v  /"d&mIdZ/  poškodit  Be careful not to         feeling better.
damage the car!                          go it alone  idiom  /g@u It @"l@Un/  udělat něco  He 
dangerous  adj  /"deIndZ@r@s/  nebezpečný  Drugs are        decided to go it alone and start his own business.
dangerous.                            grant  n  /grA;nt/  grant, peněžní příspěvek  He has 
dark  n  /dA;k/  tma, temno  I’m afraid of the dark.       been given a grant by the government.
delay  n  /dI"leI/  zpoždění  The delay lasted for 2 hours.    grapevine  n  /"greIpvaIn/  vinná réva  The terrace was 
depend  v  /dI"pend/  záležet, záviset na čem  He is the      covered in grapevines.
sort of person you can always depend on.             greenhouse  n  /"gri;nhaUs/  skleník  Tomatoes grow 
desert  n  /"dez@t/  poušť  This area of the country is      much better in a greenhouse.
mostly desert.                          ground  n  /graUnd/  země, půda, pevný povrch země   
difference  n  /"dIfr@ns/  rozdíl, odlišnost  The         The ground was frozen this morning.
difference between them is that Clare works harder.        grove  n  /gr@Uv/  lesík, hájek  She had a small olive 
difficult  adj  /"dIfIk@lt/  obtížný, těžký, složitý  It was a   grove on her land.
very difficult decision.                     grow up  v  /gr@U "Vp/  růst, vyrůst  Children grow up 
directions  n  /daI"rekS@nz/  pokyny; pokyny, kam jít       too quickly these days.
(udávající směr)  Could you give me directions to the       hate  v  /heIt/  nenávidět, nesnášet  I hate poetry – it’s 
nearest petrol station?                      so boring!
disabled  adj  /dIs"eIb@ld/  invalidní  Does the theatre      heroine  n  /"her@UIn/  hrdinka  The heroine is played 
have facilities for disabled people?               by a famous actress.
discover  v  /dIs"kVv@/  objevit  At the end of the book,     himalayas  n  /hIm@"leI@z/  Himaláje  The Himalayas 
you discover who killed him.                   are home to the highest peaks in the world.
during  prep  /"dZU@rIN/  během  They were very          hit  n  /hIt/  hit, něco populárního  The new product 
popular during the 1990s.                     was a hit with children.
early  adj  /"3;li/  brzy  The early morning is when I       hobby  n  /"hQbi/  hobby, koníček  I need to find a new 
work best.                            hobby.
earn  v  /3;n/  vydělávat, vydělat  Do you know how        hole  n  /h@Ul/  díra, otvor  There is a hole in your 
much lawyers earn?                        jumper.
Eden  n  /i;d@n/  ráj  Eden is a place described in the      host  n  /h@Ust/  hostitel  Let me introduce you to our 
Book of Genesis.                         host, Mr Cribb.
electric  adj  /I"lektrIk/  elektrický  People may start to    huge  adj  /"hju;dZ/  obrovský, ohromný  He is a huge 
use electric cars.                        star.
excellent  adj  /"eks@l@nt/  vynikající, skvělý  He’s an      human  n  /hju;m@n/  člověk  Dogs can hear much 
excellent piano player.                      better than humans.
excited  adj  /Ik"saItId/  vzrušený, rozrušený  Emma        humid  adj  /"hju;mId/  vlhký  It’s very humid today.
was so excited that she couldn’t sleep.              hurricane  n  /"hVrIkeIn/  hurikán  How many people 
exercise  n  /"eks@saIz/  cvičení, tělesná aktivita  Most     have been killed by the hurricane?
people need to do more weekly exercise.              impression  n  /Im"preSn/  dojem, pocit z čeho  My 
experience  n  /Ik"spI@rI@ns/  zážitek, zkušenost;         first impression was very positive.
událost, která nás nějak ovlivňuje  Mike had a bad         in general  idiom  /In "dZenr@l/  obecně, všeobecně  In 
experience while on holiday.                   general, Japanese cars are very reliable.
experience  n  /Ik"spI@rI@ns/  zkušenost, zkušenosti;       in tears  idiom  /In "tI@z/  v slzách, plakat  The ending 
proces získávání vědomostí/dovedností  The new           of the film had me in tears.
manager has a lot of experience.                 incredible  adj  /In"kredIbl/  neuvěřitelný, úžasný  She 
fear  n  /fI@/  strach, obava  I have a fear of flying.      is an incredible person.
feeling  n  /"fi;lIN/  pocit, cit  He finds it difficult to    instead  adv  /In"sted/  místo, namísto čeho  She was ill 
show his feelings.                        so I went instead.


                                    PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
interested  adj  /"IntrestId/  mající zájem  Martin is very   oceania  n  /@USi"A;nI@/  Oceánie  Oceania is a 
interested in art.                       geographical region.
January  n  /"dZ&njU@ri/  leden  January is the first      october  n  /Qk"t@Ub@/  říjen  October is the tenth 
month of the year.                       month of the year.
jogging  n  /"dZQgIN/  jogging  I go jogging every       oil  n  /OIl/  nafta, olej  Olive oil is much healthier for you.
morning.                            olive  n  /"QlIv/  oliva  I love olives on my pizza.
judo  n  /"dZu;d@U/  džudo  Bill has taken up judo.      opening  n  /"@Up@nIN/  otevření, zahájení, slavnostní 
kilometre  n  /"kIl@mi;t@, kI"lQmIt@/  kilometr  How      otevření; např. nové budovy  The Prime Minister is 
many kilometres is it to London from here?           doing the opening of the new hospital.
later on  adv  /leIt@ "Qn/  později  I saw him again later   orange  n  /"QrIndZ/  pomeranč  Oranges are one of 
on.                              Spain’s biggest exports.
leave  v  /li;v/  odejít, odjet  We left the party at      packaged  adj  /"p&kIdZd/  zabalený, v obalu   
midnight.                           Nowadays, our food is too packaged. 
lemon  n  /"lem@n/  citrón  Have you tried lemon and      panic  n  /"p&nIk/  panika, zděšení  The alarm caused 
hot water in the morning?                   panic.
light  n  /laIt/  světlo, zdroj světla, např. lampa  Can    particular  adj  /p@"tIkj@l@/  konkrétní, jednotlivý  If a 
you switch off the light, please?               particular food makes you ill, avoid it.
loneliness  n  /"l@Unli;n@s/  osamělost  That was a       petrol  n  /"petr@l/  benzín  I need some petrol. 
period of loneliness in his life.               plant  v  /plA;nt/  zasadit, zasázet  When should you 
love  v  /lVv/  milovat, mít rád  I love chocolate.      plant these flowers?
malaysia  n  /m@"leIZ@/  Malajsie  The capital city of     play  v  /pleI/  hrát, účastnit se sportovní hry  Which 
Malaysia is Kuala Lumpur.                   sports do you play?
march  n  /mA;tS/  březen  The weather usually starts      politics  n  /"pQl@tIks/  politika  Politics must be an 
to get warmer in March.                    interesting subject to study.
may  n  /meI/  květen  We normally go on holiday in       profession  n  /pr@"feSn/  povolání, profese  She was at 
May.                              the top of her profession.
medicine  n  /"meds@n/  lék  What medicine are you       programme  n  /"pr@Ugr&m/  program, plán akcí  We 
taking for this?                        have a busy programme for you.
mediterranean  n  /medIt@"reInI@n/  Středozemní moře,      progress  n  /"pr@Ugres/  postup, pokrok, vývoj  She is 
Středozemí  Cyprus is an island in the Mediterranean.     making great progress. 
merchant  n  /"m3;tS@nt/  obchodník/obchodnice          proper  adj  /"prQp@/  pořádný, řádný, náležitý; takový, 
Venice was once a city of rich merchants.           jak má být, např. ‘pořádné jídlo’  We should have a 
mexican  adj, n  /"meksIk@n/  mexický; Mexičan/         proper discussion before we make our decision.
Mexičanka  I love spicy Mexican food. / He’s a         pub  n  /pVb/  hospoda  Where’s the nearest pub?
Mexican.                            purpose  n  /"p3;p@s/  účel, cíl  The purpose of this 
millennium  n  /mI"lenI@m/  tisíciletí, milénium  How      meeting is to decide what we should do.
did you celebrate the millennium?               race  n  /reIs/  závod; soutěž, kdo je rychlejší  He won 
moment  n  /"m@Um@nt/  okamžik, moment  Can you         the race easily.
wait a moment, please?                     radio  n  /"reIdI@U/  rádio  Can you turn the radio up?
music  n  /"mju;zIk/  hudba  The music they played in      rainforest  n  /"reInfQrIst/  deštný les  The rainforest 
the church was beautiful.                   must be protected.
musical  adj  /"mju;zIkl/  hudební  She is a very        raise  v  /reIz/  vybírat, vybrat peníze  How much 
musical person.                        money did the charity concert raise?
musical instrument  n  /mju;zIkl "Instr@m@nt/           reality  n  /ri"&l@ti/  realita, skutečnost  The reality is 
hudební nástroj  Can you play any musical            that there is not enough money.
instruments?                          reason  n  /"ri;zn/  důvod  I’d like to know the reason 
musician  n  /mju;"zISn/  hudebník/hudebnice  He is a      why you’re so late.
very talented musician.                    recent  adj  /ri;snt/  nedávný, poslední  There have 
navigation light  n  /n&vI"geISn laIt/  polohové světlo     been many changes in recent years.
určující polohu lodi nebo letadla  The navigation        reception  n  /rI"sepSn/  recepce; místo v hotelu/
lights helped the ship reach the port safely.         kancelářské budově, kde se vítají klienti  Where is the 
netherlands  n  /"neD@l@ndz/  Nizozemí  The official      reception?
language of the Netherlands is Dutch.             receptionist  n  /rI"sepSnIst/  recepční  She is working 
newspaper  n  /"nju;speIp@/  noviny  Which           as a receptionist in the new hotel.
newspapers do you read?                    remember  v  /rI"memb@/  pamatovat si, vzpomínat si   
night  n  /naIt/  noc  These animals only come out at      Remember to post this letter!
night.                             repair  n  /rI"pe@/  oprava  The school building is badly 
nightclub  n  /"naItklVb/  noční klub  The nightclub      in need of repair.
opens at 10.00 p.m.                      rest  v  /rest/  odpočívat  She lay down on her bed to 
november  n  /n@U"vemb@/  listopad  I like November       rest.
as it is almost Christmas.                   right here  idiom  /raIt "hI@/  tady, zde, právě tady  Put 
ocean  n  /"@USn/  oceán  Which is the largest ocean?     it down right here!

                                  PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  0
rock  n  /rQk/  rock (hudební žánr)  Rock music is too       thousand  n  /"TaUZ@nd/  tisíc  The ring cost a 
loud.                               thousand euros.
roofless  adj  /"ru;fl@s/  nezastřešený, otevřený  The       thunderstorm  n  /"TVnd@stO;m/  bouře, hromobití   
building was roofless as they had run out of money.        The picnic was cancelled due to the thunderstorm.
row  v  /r@U/  veslovat, pohánět loď pomocí vesel          tired  adj  /"taI@d/  unavený  She was so tired that she 
Have you ever rowed a boat?                    went to bed at 9.00 p.m.
rower  n  /"r@U@/  veslař/veslařka  He became a rower       tooth  n  /tu;T/  zub  She has lost one of her front teeth.
while he was at university.                    topic  n  /"tQpIk/  téma  What’s the topic of today’s 
run out  v  /rVn "aUt/  spotřebovat, vypotřebovat  I’m       discussion?
sorry, we’ve run out of milk.                   torch  n  /tO;tS/  baterka, kapesní svítilna  Luckily, they 
safety  n  /"seIfti/  bezpečnost  The police are          had a torch in the car.
concerned for the safety of the boy.               traffic  n  /"tr&fIk/  provoz, dopravní ruch  The traffic 
satellite phone  n  /s&t@laIt "f@un/  satelitní telefon       in London is getting worse.
We were able to keep in touch by satellite phone.         train  v  /treIn/  trénovat, cvičit  You have to train very 
section  n  /"sekSn/  sekce, oddělení  This section of the     hard if you want to be an athlete.
museum is closed to visitors.                   transport  v  /"tr&nspO;t/  doprava, přeprava  Most of 
shark  n  /SA;k/  žralok  The shark bit the man’s leg off.    our luggage was transported by sea.
sharp  adj  /SA;p/  ostrý  My pencil isn’t sharp enough.     trip  n  /trIp/  výlet, cesta  The trip to France was a 
ship  n  /SIp/  loď  The goods come by ship.           success.
similarity  n  /SImI"l&r@ti/  podobnost, podoba  There       tropic  n  /"trQpIk/  obratník  The tropics are the 
are some similarities between them.                hottest part of the world.
solo  adj  /"s@Ul@U/  sólový, samostatný, vykonaný         tropical  adj  /"trQpIkl/  tropický  A tropical climate is 
jednotlivcem  He made a solo attempt to cross the         usually warm and moist all year round.
Atlantic.                             turkey  n  /"t3;ki/  Turecko  Turkey is considered to be 
south africa  n  /saUT "&frIk@/  Jižní Afrika  South        part of Asia and Europe.
Africa is located at the southern tip of Africa.         turn over  v  /t3;n "@Uv@/  mít obrat  The company 
squash  n  /skwQS/  squash  Squash is a very hard         turns over $3.5 million a year.
game.                               unhappiness  n  /Vn"h&pin@s/  neštěstí, smutek, 
storm  n  /stO;m/  bouře, bouřka  The storm left as        zármutek  His unhappiness showed on his face.
quickly as it arrived.                      university  n  /ju;nI"v3;sIti/  univerzita  The university 
study  v  /"stVdi/  studovat  You have to study hard if      is one of the best in the country.
you want to be a doctor.                     video  n  /"vIdi@U/  video  They watched the video.
subject  n  /"sVbdZekt/  předmět ve škole apod.  How many     violent  adj  /"vaI@l@nt/  násilný, bouřlivý  Some TV 
subjects do you study at high school in your country?       programmes are too violent for young children to 
success  n  /s@k"ses/  úspěch  His success was due to       watch.
his hard work.                          vision  n  /"vIZn/  vize (v představách)  He had a vision 
sudden  adj  /"sVd@n/  náhlý  Her sudden              of a world without war.
disappearance was unexpected.                   volleyball  n  /"vQli;bO;l/  volejbal  Volleyball is a very 
suggestion  n  /s@"dZestZ@n/  návrh  Have you got any       popular beach sport.
suggestions?                           wake  v  /weIk/  vzbudit se, probudit se  What time did 
supertanker  n  /"su;p@t&Nk@/  obří tanková loď  Oil is      you wake up this morning?
often transported by supertanker.                 waterfall  n  /"wO;t@fO;l/  vodopád  It is one of the 
survive  v  /s@"vaIv/  přežít  He had to eat anything he      largest waterfalls in the world.
could in order to survive.                    wave  n  /weIv/  vlna vody  We jumped over the waves.
table tennis  n  /"teIbl tenIs/  stolní tenis  The Chinese     weather  n  /"weD@/  počasí  What wonderful weather 
are very good at table tennis.                  we’re having at the moment!
take a seat  idiom  /teIk @ "si;t/  posadit se, sednout si      weight training  n  /"weIt treInIN/  posilování  Weight 
Take a seat Mr Wallis. Now, how can I help you?          training can help to build up your muscles.
take turns  idiom  /teIk "t3;nz/  střídat se  The rules of the   west africa  n  /west "&frIk@/  Západní Afrika  Nigeria 
game say that we have to take turns at throwing the dice.     is in West Africa.
tanker  n  /"t&Nk@/  tanker, cisternová loď  The oil        wind  n  /wInd/  vítr  The wind woke me up last night.
tanker arrived at the port safely.                windsurfing  n  /"wInds3;fIN/  windsurfing  My brother 
temperate  adj  /"tempr@t/  mírný  A temperate climate       loves windsurfing.
has four seasons.                         winery  n  /"waIn@ri/  výrobna vína  A winery is a place 
tenerife  n  /ten@"ri;f/  Tenerife  Tenerife is part of the    where wine is made.
Canary Islands.                          without  prep  /wI"DaUt/  bez  I don’t like coffee 
terrible  adj  /"ter@bl/  hrozný, příšerný  Something       without sugar.
terrible has just happened!                    wonder  n  /"wVnd@/  div, zázrak; věc/osoba, která 
the following  idiom  /D@ "fQl@UIN/  následující  We        vzbuzuje pocit údivu  It is one of the wonders of the 
arrived the following day.                    world.
theatrical  adj  /Ti;"&trIkl/  divadelní, teatrální  He can    wonderful  adj  /"wVnd@f@l/  skvělý, báječný, úžasný   
sometimes be very theatrical.                   She is a wonderful cook.

                                   PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
work of art  n  /wO;k @v "A;t/  umělecké dílo  His       brewery  n  /"bru;@ri/  pivovar  You can smell the 
creation was a work of art.                  brewery.
worker  n  /"wO;k@/  pracovník/pracovnice, pracující       bridge  n  /brIdZ/  most  The bridge connects the two 
The workers were unhappy with their conditions.        sides of the river.
yacht  n  /jQt/  jachta  Every year he sailed his yacht to   briefing  n  /"bri;fIN/  krátká porada  Please make sure 
France.                            that you can come to the briefing tomorrow morning.
yoga  n  /"j@Ug@/  jóga  Yoga is very good for relaxing.   brochure  n  /"br@US@/  leták, brožura  We ordered a 
                               holiday brochure.
Unit 4                            business centre  n  /"bIzn@s sent@/  obchodní centrum  
abbreviation  n  /@bri;vi"eISn/  zkratka  I don’t       They’ve built a new business centre.
understand that abbreviation.                 café  n  /"k&feI/  kavárna  I’ll meet you in the café.
accept  v  /@k"sept/  přijmout, přijímat  I can’t accept    car park  n  /"kA; pA;k/  parkoviště  Do you know 
your offer.                          where the nearest car park is?
accommodation  n  /@kQm@"deISn/  ubytování  The        castle  n  /"kA;sl/  hrad, zámek  The castle was 
accommodation was excellent.                 completely restored.
air-conditioning  n  /"e@ k@n"dISnIN/  klimatizace  The    cathedral  n  /k@"Ti;dr@l/  katedrála  The cathedral is in 
air-conditioning has broken down again.            the centre of the city.
apologize  v  /@"pQl@dZaIz/  omluvit se  I apologize for  central Europe  n  /sentr@l "jU@r@p/  Střední Evropa   
causing any problems.                     We are going to travel around Central Europe this 
apology  n  /@"pQl@dZi/  omluva  I accept your apology.    summer.
architect  n  /"A;kItekt/  architekt/architektka  The     century  n  /"sentZ@ri/  století  The population is 
architect won an award.                    expected to increase dramatically by the end of this 
artist  n  /"A;tIst/  umělec/umělkyně  He is a well      century.
known artist.                         check in  v  /tSek "In/  ubytovat se, zaregistrovat se, 
astronomical  adj  /&str@"nQmIkl/  astronomický  The  zapsat se v hotelu po příjezdu  Please make sure you 
scientists did some astronomical observations.        check in two hours before departure.
attach  v  /@"t&tS/  připojit  My payment is attached to  check out  v  /tSek "aUt/  odhlásit se z hotelu při odjezdu   
this letter.                         You have to check out of your room at 10.00 a.m.
attachment  n  /@"t&tSm@nt/  příloha, dokument         church  n  /tS3;tS/  kostel  We normally go to church on 
poslaný e-mailem  I have included some photos as an  Sunday morning.
attachment.                          city-break  n  /"sIti; breIk/  krátká dovolená ve městě   
august  n  /"O;g@st/  srpen  It’s my birthday in August.   We’re going on a city-break to Rome.
away  adv  /@"weI/  pryč  The station is a few minutes’    classical  adj  /"kl&sIkl/  klasický (architektura apod.), 
walk away.                          vážný (o hudbě)  He plays classical music.
ballet  n  /"b&leI/  balet  We’re going to see the ballet   clear  adj  /klI@/  jasný, jednoduchý na pochopení   
on Saturday.                         Your ideas are clear and easy to understand.
baroque  adj  /b@"rQk/  barokní  That style of         clock tower  n  /"klQk taU@/  věž s hodinami  The clock 
architecture could be described as baroque.          tower was destroyed by the storm.
bath  n  /bA;T/  vana, koupel  I only have a bath if I’m    closely  adv  /"kl@Usli/  blízko, těsně, podrobně  I sat 
feeling ill.                         and watched everyone very closely.
beer  n  /bI@/  pivo  Would you like another beer?      cocktail bar  n  /"kQkteIl bA;/  koktejlový bar  We must 
hall  n  /hO;l/  hala  The hall was very big.         go to that new cocktail bar.
beginning  n  /bI"gInIN/  začátek  Tell me the story      come to life  idiom  /kVm t@ laIf/  oživnout, ožít, 
from the beginning.                      probudit se k životu  The film came to life towards the 
bell  n  /bel/  zvonek  The bell rang for the wedding.    end.
best regards  idiom  /best rI"gA;dz/  s pozdravem  Give  computer/fax point  n  /k@m"pju;t@/  místo s 
your brother my best regards when you see him.        počítačem/faxem  We need to get a separate computer /  
best wishes  idiom  /best "wISIz/  s přáním všeho       fax point in the office.
nejlepšího  You can finish that letter with ‘Best wishes’. conclusion  n  /k@n"klu;Zn/  závěr  After listening to him, 
body language  n  /"bQdi l&NgwIdZ/  řeč těla, gesta,      I came to the conclusion that he was telling the truth.
pohyby atd.  Her body language told me that she was      conference facilities  n  /"kQnfr@ns f@sIl@ti;z/  konferenční  
cold.                             vybavení  The hotel has excellent conference facilities.
booking  n  /"bUkIN/  objednání, rezervace  The        confirm  v  /k@n"f3;m/  potvrdit  When will you be able 
booking was made for 8.00 p.m.                to confirm your availability?
brasserie  n  /"brA;s@ri/  francouzská restaurace  Have    congratulations  interj  /k@ngr&tZu"leISnz/  gratuluji!, 
you been to the new brasserie?                blahopřeji!  Congratulations on your new job!
break  n  /breIk/  pauza, přestávka  How long do we      connection  n  /k@"nekSn/  spojení, elektronické 
have for a break?                       spojení  A faulty connection stopped the computer 
break  v  /breIk/  zlomit, rozbít; např. ‘rozbít sklenici’    from working.
I’m terribly sorry, but I’ve broken one of your glasses! consulate  n  /"kQnsjul@t/  konzulát  Please go to your 
                               country’s consulate if you have any problems.


                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
consultation  n  /kQns@l"teISn/  konzultace, porada         fax  n, v  /f&ks/  fax; přenášet faxem  I can’t find that 
I went to the hospital for a consultation.            fax. / Can you fax it to me, please? 
copy  n  /"kQpi/  kopie, výtisk  I will make you a copy      figure  n  /"fIg@/  postava  There was a bronze figure of 
of the report.                          him. 
correspondence  n  /kQrI"spQnd@ns/  korespondence          file  n  /faIl/  počítačový soubor  Oh no! I’ve lost all 
I have been in correspondence with him for months.        my files!
credit card  n  /"kredIt kA;d/  kreditní karta  Do you      find out  v  /faInd "aUt/  zjistit  Can you find out her 
accept credit cards?                       email address, please?
cross-cultural  adj  /"krQs kVltS@r@l/  mezikulturní  The     fire  n  /"faI@/  oheň  The fire destroyed the house.
university did some cross-cultural studies.           fitness room  n  /"fItn@s ru;m/  posilovna  The fitness 
cultural awareness  n  /kVltS@r@l @"we@n@s/  kulturní       room was recently refitted.
povědomí, uvědomování si rozdílů mezi kulturami  In        fixed  adj  /fIkst/  dohodnutý, sjednaný, již dohodnutý 
today’s world, cultural awareness is very important.       nebo rozhodnutý  I’m sorry, but it’s too late! The date 
culture  n  /kVltS@/  kultura, zvyky určité skupiny         has already been fixed.
There are many differences between the two cultures.       following  prep  /"fQl@UIN/  po; následující jako výsledek 
culture shock  n  /"kVltS@ SQk/  kulturní šok  When I       čeho  Following your advice, I went to see it for myself.
moved abroad, I suffered from culture shock.           found  v  /faUnd/  založit, zřídit  The school was 
delighted  adj  /dI"laItId/  potěšený, mající radost  I’m     founded by Dr Skinner in 1892.
delighted to meet you.                      Friday  n  /"fraIdeI/  pátek  Friday is my favourite day 
demonstrate  v  /"dem@nstreIt/  demonstrovat  You         of the week.
need to demonstrate that you are the right person for       full-board  n  /fUl "bO;d/  plná penze, ubytování s 
the job.                             noclehem a všemi jídly  Do you require full-board?
dentist  n  /"dentIst/  zubař/zubařka  I’ve got a         fully  adv  /"fUli/  plně, úplně  He is not fully aware of 
toothache! I must see the dentist.                the situation.
destination  n  /destI"neISn/  cíl, místo určení  What’s     get back  v  /get "b&k/  vrátit se, získat zpět  Can you 
the final destination of this train?               get back to me as soon as possible, please?
detailed  adj  /"di;teIld/  podrobný  I’ll send you more     get in touch  v  /get In "tVtS/  navázat kontakt, spojit se   
detailed information.                      I’ll get in touch as soon as I can.
details  n  /"di;teIlz/  detaily, podrobnosti  I don’t      glass  n  /glA;s/  sklenice  The glass broke in her hands.
know all the details at this moment.               golden  adj  /"g@Uld@n/  zlatý  She had golden hair.
dial  v  /daIl/  vytočit telefonní číslo  What code do you    gothic  adj  /"gQTIk/  gotický  I would describe the 
dial for the UK?                         building as gothic.
district  n  /"dIstrIkt/  oblast  He lived in one of the best   great  adj  /greIt/  skvělý, výborný  That was great!
districts in Paris.                       ground floor  n  /graUnd "flO;/  přízemí  She lives on 
disturb  v  /dIs"t3;b/  rušit, vyrušit  Please do not       the ground floor.
disturb!                             hairdryer  n  /"he@draI@/  vysoušeč vlasů  Have you got 
double room  n  /dVbl "ru;m/  dvoulůžkový pokoj s         a hairdryer I can borrow?
manželskou postelí  We’d like a double room, please.       half-board  n  /hA;f "bO;d/  polopenze; ubytování s 
duration  n  /djO;"reISn/  doba trvání, délka  You should     noclehem, snídaní a jedním hlavním jídlem  You can 
wear a seat belt for the duration of the flight.         just choose half-board, if you prefer.
elevator  n  /"elIveIt@/  výtah  Take the elevator to the     handout  n  /"h&ndaUt/  papír s podklady k přednášce 
top floor.                            apod., informační materiál, leták s informacemi  We 
embassy  n  /"emb@si/  velvyslanectví, ambasáda  The       will distribute a handout at the end of the presentation.
embassy is open from 9-5.                    historical  adj  /hIs"tQrIkl/  historický  You need to 
enclose  v  /In"kl@UZ/  přiložit, dát něco do obálky       understand the historical background to the war.
spolu s dopisem  I have enclosed the information you       identify  v  /aI"dentIfaI/  poznat, rozeznat, identifikovat   
requested.                            The passengers were asked to identify their suitcases.
ending  n  /"endIN/  konec, zakončení  The ending was       illuminate  v  /I"lu;mIneIt/  osvětlit, nasvítit, posvítit na 
poor.                              co  The floodlights illuminated the stadium.
exit  n  /"eksIt/  východ, odchod  The exit is over there.    in case of  idiom  /In keIs @v/  v případě, pro případ 
expensive  adj  /Ik"spensIv/  drahý  I couldn’t believe      pokud se něco stane  In case of fire, ring the alarm.
how expensive the restaurant was!                individually  adv  /IndI"vIdjU@li/  individuálně, 
explain  v  /Ik"spleIn/  vysvětlovat, vysvětlit  Can you     samostatně  The manager spoke to them all individually.
explain exactly what you mean?                  informal  adj  /In"fO;m@l/  neformální  The atmosphere 
explore  v  /Ik"splO;/  zkoumat, prozkoumat  We need       was very informal.
to explore this matter further.                 in-house  adj  /In "haUs/  domácí, podnikový  She 
extensive  adj  /Ik"stensIv/  rozsáhlý  The police did an     writes for the in-house magazine.
extensive search of the area.                  intention  n  /In"tenSn/  úmysl, záměr  My intention 
facility  n  /f@"sIl@ti/  zařízení, vybavení, poskytované     was to go to university.
služby  The hotel has excellent facilities for children.     intercultural  adj  /Int@"kVltS@r@l/  mezikulturní  She 
famous  adj  /"feIm@s/  slavný  He is a famous football      had an intercultural marriage.
player.

                                   PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
invitation  n  /InvI"teISn/  pozvání, pozvánka  The       outside line  n  /aUtsaId "laIn/  přímá linka pro volání 
birthday invitations were sent out two weeks before       mimo budovu  How do you get an outside line?
the party.                           palace  n  /"p&lIs/  palác  The palace was the most 
jazz  n  /dZ&z/  jazz  I prefer jazz to classical       magnificent building I had ever seen.
journal  n  /"dZ3;n@l/  odborný časopis  I get that       participant  n  /pA;"tIsIp@nt/  účastník/účastnice  She 
journal monthly.                        was an excellent participant.
keycard  n  /"ki;kA;d/  karta elektronického          partner  n  /"pA;tn@/  společník/společnice, partner/ 
uzamykacího systému  Most hotels use keycards          partnerka, obchodní partner  We’ve got a new partner. 
nowadays.                           Pc  n  /pi; "si;/  PC, osobní počítač  What type of PC 
landmark  n  /"l&ndmA;k/  pamětihodnost  The Empire       have you got?
State Building is a familiar landmark in New York.       personnel manager  n  /p3;s@"nel m&nIdZ@/  vedoucí 
lane  n  /leIn/  ulička, úzká ulice  We live at the end of   osobního oddělení, personalista/personalistka  She 
the lane.                           has just become a personnel manager. 
letter  n  /"let@/  dopis  When was the last time that you   photocopy  n, v  /"f@Ut@UkQpi/  fotokopie; udělat 
wrote a letter?                        fotokopii, okopírovat  Here is that photocopy you 
lift  n  /lIft/  výtah  The lift is out of order at the     asked for. / Can you photocopy this for me, please?
moment.                            play  n  /pleI/  hra, divadelní hra, drama  Have you 
local  n  /"l@Ukl/  místní člověk/občan/osoba žijící v     seen his latest play?
určitém místě  The locals are very friendly.          play  v  /pleI/  hrát  Do you know how to play 
lounge  n  /laUndZ/  hala, společenská místnost  We’ve     badminton?
just had our lounge redecorated.                pleasure  n  /"pleZ@/  potěšení, radost  She took 
luggage  n  /"lVgIdZ/  zavazadla  How many pieces of      pleasure in telling them the good news.
luggage do you have?                      political  adj  /p@"lItIkl/  politický  I think that there is a 
market  n  /"mA;kIt/  trh, např. ‘světový trh’  The       political agenda behind all this.
market has been slow recently.                 porter  n  /"pO;t@/  vrátný/vrátná, portýr  The porter 
mechanical  adj  /m@"k&nIkl/  strojní, mechanický         carried their bags to their room.
The plane is unable to take off due to a mechanical       practical  adj  /"pr&ktIkl/  praktický, účelný  He gained 
fault.                             valuable practical experience.
minibar  n  /"mIni;bA;/  minibar  Would you like a       Prague  n  /prA;g/  Praha  Prague is widely considered 
drink from the minibar?                    to be one of the most beautiful cities in Europe.
mistake  n  /mI"steIk/  chyba  You have made two        press  v  /pres/  stisknout, stlačit  You press the button 
spelling mistakes in that document.              to switch it on.
mobile phone  n  /m@UbaIl "f@Un/  mobilní telefon         provide  v  /pr@"vaId/  poskytnout, poskytovat  Can 
What’s your mobile phone number?                you provide any references?
monastery  n  /"mQn@stri/  klášter  We visited the       quarter  n  /kwO;t@/  čtvrť, část města  The church is in 
monastery at the top of the mountain.             the old quarter.
monday  n  /"mVndeI/  pondělí  The traffic is always      receipt  n  /rI"si;t/  stvrzenka, potvrzení  Have you still 
worse on Monday.                        got the receipt?
multi-line phone  n  /mVltilaIn "f@Un/  telefon s více     refreshments  n  /rI"freSm@nts/  občerstvení, malé jídlo 
linkami  If you work from home it is often better to      a nápoj  Refreshments will be available during the 
have a multi-line phone system.                break.
near future  idiom  /nI@ "fju;tS@/  blízká budoucnost       registration  n  /redZI"streISn/  registrace  Registration 
I hope to see you again in the near future.          will start at 9.00 a.m.
news  n  /nju;z/  zprávy, pravidelně vysílané          renaissance  n  /rI"neIsQns/  renesance  The British film 
zpravodajství  The news reported that 11 people had       industry is enjoying a renaissance at the moment.
died in the fighting.                     republic  n  /rI"pVblIk/  republika  A republic doesn’t 
nightlife  n  /naItlaIf/  noční život  The nightlife in     have a King or Queen.
London is fantastic.                      request  n, v  /rI"kwest/  žádost, prosba; žádat, prosit, 
noon  n  /nu;n/  poledne  We should be there by noon.     poprosit  Can I make a request? / We request that you 
notice  n  /"n@UtIs/  oznámení, zpráva  The notice says     do not smoke.
that everyone needs to wear a helmet.             requirement  n  /rI"kwaI@m@nt/  požadavek  It is a 
observation tower  n  /Qbz@"veISn taU@/  vyhlídková       requirement of the restaurant that you wear a tie.
věž, pozorovatelna  You could see a long way from the      reservation  n  /rez@"veISn/  rezervace  Can you make 
top of the observation tower.                 the reservation for 7.00 p.m.?
on  prep  /Qn/  u, při, přilehlý; např. ‘terasy u řeky’  He   reserve  v  /rI"z3;v/  rezervovat, zamluvit  I’d like to 
lived in a small house on the river.              reserve two tickets.
on foot  idiom  /Qn "fUt/  pěšky  It’s only about 30      role-play  v  /"r@UlpleI/  hrát roli, např. osoby v 
minutes on foot.                        dialogu  Role-play allows students to practise 
online  adj  /"QnlaIn/  online  How often do you do       language.
online shopping?                        romantic  adj  /r@U"m&ntIk/  romantický  It is a very 
opera  n  /"Qpr@/  opera  I have never seen an opera.     romantic film.


                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
room service  n  /"ru;m s3;vIs/  pokojová služba  Let’s     training materials  n  /"treInIN m@tI@rI@lz/  školicí 
order something to eat from room service.           materiály  The training materials for the course were 
safe  n  /seIf/  sejf  We should put our passports in the    excellent.
hotel safe.                          training  n  /"treInIN/  školení  Few people have 
sales figures  n  /"seIlz fIg@z/  prodejní obrat  The sales   received any training.
figures are up on last year.                  try  v  /traI/  zkoušet, pokoušet se, zkusit  You should 
satellite tV  n  /s&t@laIt ti;"vi;/  satelitní TV  You get   try it.
much clearer pictures with satellite TV.            twin room  n  /twIn "ru;m/  dvoulůžkový pokoj s 
saturday  n  /"s&t@deI/  sobota  I’m going to wake up      oddělenými postelemi  I’d like a twin room, if 
very late on Saturday.                     possible.
sauna  n  /"sO;n@/  sauna  A sauna is very good for your    twin-bedded room  n  /twin bedId "ru;m/  dvoulůžkový  
body.                             pokoj s oddělenými postelemi  Do you have any twin-
second floor  n  /sek@nd "flO;/  druhé patro GB, první     bedded rooms?
patro US  His flat is on the second floor.           unfortunately  adv  /Vn"fO;tS@n@tli/  bohužel, naneštěstí 
secretary  n  /"sekr@tri/  tajemník/sekretářka  Her       Unfortunately, he didn’t pass his test.
secretary speaks four languages.                vacate  v  /veI"keIt/  uvolnit, opustit, vyklidit  We need 
self-access  adj  /self "&kses/  samoobslužný, se        to vacate the room by midday.
samostatným přístupem; např. knihovna  Self-access       valuable  n  /"v&lU@bl/  hodnotný, cenný; např. 
allows students to work at their own speed.          šperky  You should put any valuables in the safe.
seminar  n  /"semInA;/  seminář  Did you go to Dr        view  n  /vju;/  výhled  The view from the hotel was 
Hawari’s seminar?                       magnificent.
september  n  /sep"temb@/  září  We’re going away for      vital  adj  /"vaItl/  nezbytný, důležitý  It is vital that 
two weeks in September.                    you contact her as soon as possible.
session  n  /"seSn/  zasedání, konference  The session     wake-up call  n  /"weIk Vp kO;l/  buzení telefonem   
lasted one hour.                        We’d like a wake-up call for 6.00 a.m., please.
show  v  /S@U/  ukázat  Come into my office and I’ll      walking tour  n  /"wO;kIN tO;/  pěší procházení 
show you.                           památek  There are many different walking tours of 
shower  n  /SaU@/  sprcha  Your shower is very         London that you can do.
powerful.                           wide  adj  /waId/  široký  There is a wide variety of 
sign  n  /saIn/  znak, značka, symbol  Someone has       trips available when you get there.
taken down the sign.                      wine cellar  n  /"waIn sel@/  vinný sklep, sklípek  He 
sign  v  /saIn/  podepsat  Can you sign here, please?     has a very large wine cellar.
single room  n  /sINgl "ru;m/  jednolůžkový pokoj  Do      winner  n  /"wIn@/  vítěz/vítězka, výherce/výherkyně   
you have a single room for two nights?             She was the winner by 5 minutes.
speciality  n  /speSi"&l@ti/  specialita, výrobek/pokrm     yours faithfully  idiom  /jO;z "feITf@li/  s úctou (pozdrav 
typický pro dané místo  It is a speciality of the region.   na závěr v dopise)  If you start a letter with ‘Dear Sir’, 
spire  n  /"spaI@/  špička kostelní věže  The spire is one   you should end it with ‘Yours faithfully’.
of the highest in the country.                 yours sincerely  idiom  /jO;z sInsI@li/  se srdečným 
sports centre  n  /"spO;ts sent@/  sportovní centrum       pozdravem (pozdrav na závěr v dopise)  If you start a 
They are building a new sports centre outside the        letter with ‘Dear Mr Hale’, you can end it with ‘Yours 
village.                            sincerely’.
stay  n  /steI/  pobyt  They enjoyed their stay.        yours  idiom  /jO;z/  Váš, Vaše, Tvůj, Tvá ... (na závěr v 
suggest  v  /s@"dZest/  navrhnout  What would you        dopise)  You can finish an informal letter with ‘Yours’.
suggest?
summary  n  /"sVm@ri/  shrnutí, přehled  He gave an       Unit 5
excellent summary at the end of his talk.           advertisement  n  /&d"v3;tIsm@nt, &dv@"taIzm@Nt/   
sunday  n  /"sVndeI/  neděle  Many shops are open on      reklama  The new advertisement will sell lots of products.
a Sunday.                           advice  n  /@d"vaIs/  rada  Please listen to her advice.
superb  adj  /su;"p3;b/  skvělý, vynikající  She is a      alcohol  n  /"&lk@hQl/  alkohol  They don’t sell alcohol.
superb singer.                         apple  n  /&pl/  jablko  The apple was very good and 
swimming pool  n  /"swImIN pU@l/  bazén  The gym        looked delicious.
has a wonderful swimming pool.                 aspirin  n  /"&sprIn/  aspirin  Have you got any aspirin?
symbol  n  /sImbl/  symbol  It is a symbol of peace.      attract  v  /@"tr&kt/  přitahovat, lákat  What attracted 
take up  v  /teIk "Vp/  zabývat se čím, věnovat se čemu,    you to him?
učit se nebo věnovat se nějaké činnosti  I would like      aubergine  n  /"@Ub@Zi;n/  lilek, baklažán  I always put 
to take up sailing.                      aubergines in the oven.
terrace  n  /"terIs/  terasa  The terrace overlooks the     ban  v  /b&n/  zakázat  There was a ban on all liquids.
gardens.                            beef  n  /bi;f/  hovězí maso  I’m cooking beef with 
town hall  n  /taUn "hO;l/  radnice  The town hall is      vegetables tonight.
opposite the library.                     benefit  n  /"ben@fIt/  výhoda, přínos, užitek  There 
traditional  adj  /tr@"dISn@l/  tradiční  He is quite a     were more benefits than disadvantages.
traditional person.

                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
birthday  n  /"b3;TdeI/  narozeniny  When’s Heather’s      energy  n  /"en@dZi;/  energie  Where does she get her 
birthday?                            energy from?
boiled  adj  /bOIld/  dušený, vařený, uvařený  She        excuse  n  /Ik"skju;s/  omluva, výmluva  I’m sorry, but 
boiled the vegetables.                     that is not a very good excuse.
breath  n  /breT/  nádech, nadechnutí  The water was       fast food  n  /fA;st "fu;d/  rychlé občerstvení  There are 
so cold she could only take small breaths.           too many fast food places now.
butter  n  /"bVt@/  máslo  You should add some more       favourite  adj  /"feIvr@t/  oblíbený  What’s your 
butter.                             favourite dish?
cabbage  n  /"k&bIdZ/  kapusta  I hate the smell of       festival  n  /"festIv@l/  festival  The festival takes place 
cabbage.                            in February.
caffeine  n  /"k&fi;n/  kofein  Too much caffeine is bad     founder  n  /"faUnd@/  zakladatel  There is a statue of 
for you.                            the founder outside the building.
car alarm  n  /"kA;r @lA;m/  autoalarm  The car alarm      fresh  adj  /freS/  čerstvý  That shop has the best fresh 
went off during the night.                   vegetables.
celebration  n  /sel@"breISn/  oslava  The celebrations     fried  adj  /fraId/  smažený  Some fried food can be too 
started at midnight with fireworks.               greasy.
champagne  n  /S&m"peIn/  šampaňské  Would anyone        frozen  adj  /"fr@Uzn/  mražený, zmrzlý  I need some 
like a glass of champagne?                   frozen peas.
character  n  /"k&r@kt@/  charakter, vlastnosti  His       fruit  n  /fru;t/  ovoce  You should eat five pieces of 
character makes him unsuitable for the job.           fruit every day.
cheese  n  /tSi;z/  sýr  I’ll have a cheese sandwich, please.  fun  n  /fVn/  zábava, legrace  We had a lot of fun at the 
cherry  n  /"tSeri/  třešeň  The liqueur is made from      party.
cherries.                            good for you  idiom  /"gUd f@ ju;/  dobrý pro tebe/vás, 
chicken breast  n  /"tSIkIn/  kuřecí prsa  You need       prospěšný  Fruit and vegetables are good for you.
chicken breasts to make this dish.               grape  n  /greIp/  hroznové víno  You need good 
chocolate  n  /"tSQkl@t/  čokoláda  I eat chocolate every    grapes to make good wine.
day.                              grilled  adj  /grIld/  grilovaný  Try grilling the fish.
cider  n  /"saId@/  jablečný mošt, jablečné víno  Cider is    guide  n  /gaId/  příručka, průvodce, knížka obsahující 
made from apples.                        informace  I couldn’t really hear what the guide was 
citizen  n  /"sItIz@n/  občan/občanka  He is Italian by     saying.
birth but now an American citizen.               headache  n  /"hedeIk/  bolest hlavy  I’m sorry, I can’t 
cognac  n  /"kQnj&k/  koňak  Put some cognac into the      come. I’ve got a terrible headache.
cake.                              health  n  /helT/  zdraví  Your health is very important.
completely  adv  /k@m"pli;tli/  naprosto, úplně          healthy  adj  /"helTi/  zdravý  Eating well will keep you 
I completely forgot that we had an appointment.         healthy.
courgette  n  /kO;"Zet/  cuketa  Courgette is really a      heart  n  /hA;t/  srdce  He had a problem with his heart.
summer vegetable.                        horrified  adj  /"hQrIfaId/  zděšený  The whole country 
crisis  n  /"kraIsIs/  krize  The crisis was avoided by     was horrified by the killings.
some quick thinking.                      hostess  n  /h@U"stes/  hostitelka, společnice  Mary was 
cucumber  n  /"kju;kVmb@/  okurka  I like cucumber in      always a perfect hostess.
salad.                             housework  n  /"haUsw3;k/  domácí práce  I try to do 
cutlet  n  /"kVtl@t/  kotleta  A cutlet is a thick slice of   all my housework on a Monday.
lamb or pork.                          human being  n  /hju;m@n "biIN/  člověk, lidská bytost  
cycle path  n  /"saIkl pA;T/  cyklistická stezka  Use the    That is no way to treat another human being.
cycle path not the road.                    inexpensive  adj  /InIk"spensIv/  levný, nijak drahý   
delicious  adj  /dI"lIS@s/  lahodný, velice chutný  That     The weekend was actually inexpensive.
was delicious!                         ingredient  n  /In"gri;dI@nt/  ingredience, přísada  The 
dessert  n  /dI"z3;t/  zákusek, dezert  She is fantastic at   recipe needed too many ingredients that I didn’t have.
making desserts.                        inhabitant  n  /In"h&bIt@nt/  obyvatel/obyvatelka  He is 
diet  n  /"daI@t/  strava  I can’t eat that, I’m on a diet.   the oldest inhabitant in the village.
dinner  n  /"dIn@/  hlavní jídlo, večeře nebo oběd         introduce  v  /Intr@"dju;s/  zavést co kam; uvést něco v 
Dinner will be at 8.00 p.m.                   platnost, do užívání  The company is going to 
disappear  v  /dIs@"pI@/  zmizet, ztratit se  She just      introduce the new policy next year.
disappeared.                          invasion  n  /In"veIZn/  invaze, vpád  There is the 
dish  n  /dIS/  jídlo, pokrm, chod, připravené jídlo  The    possibility of another invasion.
dish is best served with some green vegetables.         just  adv  /dZVst/  právě, zrovna, pouze  I got here just 
duck  n  /dVk/  kachna  They went to the park to feed      after nine o’clock.
the ducks.                           keep  v  /ki;p/  držet, udržet, zachovat, dodržovat  The 
economic  adj  /ek@"nQmIk/  ekonomický  The minister       things they found had been kept in excellent 
explained the government’s new economic policy.         condition.
else  adv  /els/  jiný, např. ‘něco jiného’  Would you      lamb  n  /l&m/  jehněčí maso  The best lamb comes 
like anything else to drink?                  from Wales.

                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
likely  adj  /"laIkli/  pravděpodobný  Tickets are likely    promote  v  /pr@"m@Ut/  podporovat, propagovat, 
to be expensive.                        povzbuzovat  The government needs to promote this 
lose  v  /lu;z/  ztratit, např. ‘ztratit na váze’  How     environmental awareness.
much weight do you need to lose?                protect  v  /pr@"tekt/  chránit, ochraňovat  These 
lovely  adj  /"lVvli/  krásný, rozkošný, půvabný  Thank     animals must be protected.
you for a lovely evening!                   protest  n  /"pr@Utest/  protest, nesouhlas  The protest 
lunch  n  /lVntS/  oběd  What time do you normally       was not violent.
have lunch?                          psychologist  n  /saI"kQl@dZIst/  psycholog/psycholožka   
main course  n  /"meIn kO;s/  hlavní chod jídla  I’ll just   He is a very important psychologist.
have a main course.                      publish  v  /"pVblIS/  vydat, publikovat  My new book 
make sure  v  /meIk "SU@, meIk "SO;/  ujistit se  Make     has just been published.
sure your seat-belt is fastened.                quality  n  /"kwQlIti/  kvalita  The quality of the goods 
maximum  n  /"m&ksIm@m/  maximum  There was a          was poor.
maximum of thirty allowed in the room.             quality of life  idiom  /kwQlIti @v "laIf/  kvalita života   
member  n  /"memb@/  člen/členka, např. klubu  We        People move to Australia for a better quality of life.
had five new members this week.                recommend  v  /rek@"mend/  doporučit, doporučovat   
menu  n  /"menju;/  jídelní lístek  Could I see the       Which one do you recommend?
menu, please?                         reduce  v  /rI"dZu;s/  snížit, omezit  The company is 
method  n  /"meT@d/  metoda, způsob  This is a         aiming to reduce waste by 2010.
reliable method for getting results.              relaxation  n  /ri;l&k"seISn/  relaxace, odpočinek  What 
microwave  n  /"maIkr@weIv/  mikrovlnná trouba  A        do you do for relaxation?
microwave can heat food very quickly.             roast  adj  /r@Ust/  opékaný, pečený  We normally have 
movement  n  /"mu;vm@nt/  hnutí, skupina osob se        roast chicken at the weekend.
společnými cíli  The women’s movement changed          salad  n  /"s&l@d/  salát  What do you usually put in a 
many things for women today.                  salad?
neon-lit  adj  /"ni;Qn lIt/  neonový, osvětlený         salmon  n  /"s&m@n/  losos  Most salmon is farmed 
neony  The whole area was neon-lit.              nowadays.
new potatoes  n  /nju; p@"teIt@Uz/  nové brambory         sandwich  n  /"s&ndwItS/  sendvič  I usually have a 
New potatoes are delicious with just some butter and      sandwich for lunch.
salt.                             seafood  n  /"si;fu;d/  plody moře  There is a new 
onion  n  /"Vnj@n/  cibule  Slice the onions very thinly.   seafood restaurant in Oxford.
order  v  /"O;d@/  objednat si  Are you ready to order?    secret  n  /"si;kr@t/  tajemství  What’s the secret to your 
organic  adj  /O;"g&nIk/  bio, bez chemického hnojení      success?
(o potravinách)  Organic food is more expensive than      selection  n  /s@"lekSn/  výběr  The selection of the 
normal food.                          right candidate may take a few weeks.
outlet  n  /"aUtl@t/  prodejna, odbytiště; místo, kde se    serve  v  /s3;v/  servírovat, podávat jídlo  Breakfast is 
prodává zboží určité společnosti  The company has 34      served between 7.00 and 9.00 a.m.
retail outlets for its products.                serving  n  /"s3;vIN/  porce jídla  Could I have a smaller 
pace  n  /peIs/  tempo, rychlost  The pace was too       serving, please?
quick for me.                         skill  n  /skIl/  dovednost  The job requires a great deal 
painkiller  n  /"peInkIl@/  analgetikum, lék proti bolesti    of skill.
Take this painkiller. It will help.              slow down  v  /sl@U "daUn/  zpomalit  You need to 
park  n  /pA;k/  park  They lived across the road from     slow down when you are eating.
the park.                           smoked  adj  /sm@Ukt/  uzený  Smoked meats and fish 
paté  n  /"p&teI/  paštika  Probably the most famous      are delicious. 
pâté is foie gras.                       sociable  adj  /"s@US@bl/  společenský, družný  She is 
peach  n  /pi;tS/  broskev  Peaches have furry skins.     usually a very sociable person.
pear  n  /pe@/  hruška  We have a pear tree in our       sole  n  /s@Ul/  mořský jazyk (ryba)  A sole is a flat fish.
garden.                            square  n  /skwe@/  náměstí  Everyone usually meets in 
pepper  n  /"pep@/  paprika, zelenina; např. ‘červená      the square in the evening.
paprika’  I’m allergic to peppers.               starter  n  /"stA;t@/  předkrm  What would you like as 
philosophy  n  /fI"lQs@fi;/  filozofie, přesvědčení  She    your starter?
believes very strongly in her philosophy of life.       statement  n  /"steItm@nt/  prohlášení, tvrzení  Are the 
physical  adj  /"fIZIkl/  tělesný, fyzický  You should do    following statements true or false?
some physical exercise three times a week.           strawberry  n  /"strO;b@ri/  jahoda  Let’s go and pick 
pleased  adj  /pli;zd/  potěšený, mající radost  I’m very    some strawberries.
pleased for you.                        stress  n  /stres/  stres, napětí  The stress of his job 
pork  n  /pO;k/  vepřové maso  Muslims don’t eat pork.     made him ill.
prawn  n  /prO;n/  garnát  Prawns only turn pink when      tip  n  /tIp/  tip, rada  Here are some useful tips on how 
they are cooked.                        to save money.
promise  v  /"prQmIs/  slíbit  I promise not to do it      tradition  n  /"tr@dISn/  tradice  This culture has many 
again.                             unusual traditions.

                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
true  adj  /tru;/  pravdivý  Is the story true?        call  v name  /kO;l/  říkat komu jak, nazývat, oslovovat  
tuna  n  /"tju;n@/  tuňák  Most people eat tuna from a tin.  She called his name, but he didn’t hear her.
unique  adj  /ju;"ni;k/  jedinečný  The contract will put    cancel  v  /"k&ns@l/  zrušit  I’m afraid the meeting has 
the company in a unique position.               been cancelled.
vegetable  n  /"vedZt@bl/  zelenina  The vegetables       centre  n  /"sent@/  centrum; místo, ve kterém jsou 
should be steamed for just a few minutes.           soustředěny nějaké aktivity  They received messages 
waiter  n  /"weIt@/  číšník  The waiter handed him the     from several centres.
menu.                             check-in desk  n  /"tSek In desk/  odbavovací přepážka  
waitress  n  /"weItr@s/  číšnice, servírka  The waitress    Can you please go to check-in desk 5 immediately?
asked them if they were ready to order.            club  n  /klVb/  klub  She belongs to a book club.
way of life  idiom  /weI @v "laIf/  způsob života  For     come to  v  /"kVm t@/  přijet kam, dorazit  The time 
some people eating fast food every day is a way of life.    has come to decide.
website  n  /"websaIt/  webová stránka  Have you seen      comfort  n  /"kVmf@t/  pohodlí  Your comfort is our 
our new website?                        most important concern.
weekend  n  /wi;"kend/  víkend  What are your plans       complaint  n  /k@m"pleInt/  stížnost  If you have a 
for the weekend?                        complaint, please contact Customer Services.
weight  n  /weIt/  váha, hmotnost  You look like        complete  adj  /k@m"pli;t/  úplný, celý, kompletní  It 
you’ve lost some weight.                    came as a complete surprise.
work it out  idiom  /w3;k It "aUt/  vyřešit, vypracovat      complicated  adj  /"kQmplIkeItId/  složitý, komplikovaný 
Can you work it out?                      The instructions look very complicated.
yoghurt  n  /"jQg@t/  jogurt  There’s yoghurt if you are    connecting  adj  /k@"nektIN/  spojovací  The rooms had 
still hungry.                         connecting doors.
                                contemporary  adj  /k@n"tempr@ri/  současný, soudobý  
Unit 6                             The design was very contemporary.
                                convenient  adj  /k@n"vi;nI@nt/  vhodný, vyhovující   
advantage  n  /@d"vA;ntIdZ/  výhoda  Being tall gave 
                                I can walk to work, which is very convenient.
him an advantage over the others.
                                convert  v  /k@n"v3;t/  přeměnit, proměnit, změnit účel 
agency  n  /"eIdZ@nsi/  agentura  She works for a travel 
agency.
                                užívání; např. budovy  The old building was 
                                converted into flats.
aircraft  n  /"e@krA;ft/  letadlo  The aircraft took off. 
                                costs  n  /kQsts/  provozní náklady  We have had to 
airport  n  /"e@pO;t/  letiště  The airport was very busy 
                                increase our prices due to rising costs.
as it was in the middle of the holiday season.
                                crowded  adj  /"kraUdId/  přeplněný, přecpaný  The 
aisle seat  n  /"aI@l si;t/  sedadlo do uličky  I’d prefer an 
                                train was very crowded in the mornings.
aisle seat.
                                customs  n  /"kVst@mz/  celnice; místo např. na letišti, 
along with  idiom  /@"lQN wID/  společně s, zároveň s   
She lost her job when the factory closed, along with 
                                kde celníci kontrolují zavazadla  They may want to 
                                check your bags in customs.
hundreds of others.
                                cut  v  /kVt/  snížit  His salary has been cut by 10%.
announcement  n  /@"naUnsm@nt/  oznámení, hlášení   
                                date  n  /deIt/  datum  What date did you start?
Today’s announcement was a bit of a surprise.
                                december  n  /dI"semb@/  prosinec  It sometimes 
architecture  n  /"A;kItektS@/  architektura  The city is 
                                snows in December.
famous for its architecture.
                                demolish  v  /dI"mQlIS/  zbourat, demolovat  The 
arrivals screen  n  /"@raIv@lz skri;n/  informační tabule 
                                factory took two days to demolish.
s časy příjezdů/příletů  Please check the arrivals screen 
                                design  v  /dI"zaIn/  projektovat, navrhnout  He 
to see if her plane has landed.
                                designed and built his own house.
art  n  /A;t/  umění  Can we call television art?
                                destroy  v  /dI"strOI/  zničit  The building was 
attention  n  /@"tenSn/  pozornost, pozor  She was 
                                completely destroyed by fire.
attracting a lot of attention.
                                destruction  n  /dI"strVkSn/  zničení, zkáza  The 
attractive  adj  /@"tr&ktIv/  přitažlivý, atraktivní  She 
                                destruction of the rainforests must be stopped.
was one of the most attractive women I had ever met.
                                directly  adv  /daI"rektli/  přímo, rovnou; např. 
bank  n  /b&Nk/  břeh břeh řeky  He jumped in and 
swam to the opposite bank.
                                ‘prodávat přímo’  We have not been affected directly 
                                by the news.
be sure of  idiom  /bi; "SU@r @v, bi; SO;r @v/  být si 
                                disadvantage  n  /dIs@d"vA;ntIdZ/  nevýhoda  One of 
něčím jistý  How can you be sure of that?
                                the disadvantages is that we will have to move.
beautiful  adj  /"bju;tIfl/  krásný, pěkný  It was a 
                                discount  n  /"dIskaUnt/  sleva  When you have worked 
beautiful evening.
                                there for one month you receive a 10% discount.
board  v  /bO;d/  nastoupit, nasednout, vstoupit na 
                                dislike  v  /dIs"laIk/  nemít rád, nemít v oblibě  She 
palubu letadla, nalodit se  Passengers are waiting to 
                                couldn’t understand why everyone disliked her.
board.
                                distance  n  /"dIst@ns/  vzdálenost  What’s the distance 
both … and  adv  /"b@UT @nd/  jak … tak, nejen … ale i 
                                between London and Bristol?
Both his mother and his father will be there.
                                duty-free shop  n  /dju;ti "fri; SQp/  bezcelní obchod   
briefcase  n  /"bri;fkeIs/  kufřík, aktovka  He was 
                                I want to buy something in the duty-free shop.
carrying a black leather briefcase.


                                 PRE-Int ER m EdI atE czEch woR dl Ist   ●  
efficient  adj  /I"fIS@nt/  efektivní, výkonný, účinný  We     always read the instructions.
offer a fast and efficient service.                interest  n  /"Intrest/  zájem  By the end I had lost all 
either … or  adv  /eID@ O;, i;D@ O;/  buď … nebo v         interest in the idea.
kladné větě, ani … ani v záporné větě  I think she’s        Ireland  n  /"aI@l@nd/  Irsko  I would like to visit Ireland 
either Russian or Polish.                     one day.
electricity  n  /elek"trIsIti/  elektřina  The cost of       it’s no problem  idiom  /Its "n@U prQbl@m/  žádný 
electricity has risen again this year.              problém, bez problémů  It’s no problem if you arrive 
entrance  n  /"entr@ns/  vchod, vstup, vjezd  I’ll meet      a little late.
you outside the entrance to the museum.              keep  v  /ki;p/  ponechat, nechat; např. ‘zůstaňte 
evening  n  /"i;vnIN/  večer  What did you do yesterday      připoutaní’  Please keep your seat-belt fastened at all 
evening?                             times during the flight.
exactly  adv  /Ig"z&ktli/  přesně  I know exactly how       label  n  /"leIbl/  značka, štítek  What does this label say?
she felt.                             landing card  n  /"l&ndIN kA;d/  lístek vyplňovaný při 
exchange  v  /Ik"stSeIndZ/  vyměnit  Perhaps they will       přistání  Can you please fill in this landing card?
let me exchange this jumper.                   last call  n  /"lA;st kO;l/  poslední výzva, poslední 
exhibition  n  /eksI"bISn/  výstava  Have you seen the       hlášení před odletem letadla  This is the last call for 
exhibition at the museum?                     flight BA357 to New York.
exterior  n  /Ik"stI@rI@/  exteriér, zevnějšek  The exterior    late  adj  /leIt/  pozdě  Why are you so late?
of the house needed repainting.                  leg room  n  /"leg ru;m/  prostor/místo pro nohy  There 
extra  adj  /"ekstr@/  další, dodatečný  The government      is never enough leg room on cheaper airlines.
has promised an extra £1 billion for education.          like  prep  /laIk/  jako  She is wearing a dress like mine.
far  adj  /fA;/  vzdálený, daleký  They sat in the far       little  adj  /"lItl/  malý  The baby’s hands were so little.
corner of the room.                        location  n  /l@U"keISn/  umístění, poloha, místo   
fare  n  /fe@/  jízdné  The train fare to London is more      Location is very important when you are buying a house.
expensive than the bus.                      mail  v   /meIl/  poslat poštou dopisy, balíky atd.  Can 
fastened  adj  /fA;s@nd/  uzavřený  They found the gate      you mail it to me by Friday?
fastened.                             make  v  /meIk/  vydělat, získat peníze  How much do 
few  adj  /fju;/  málo  Few people understand the         you make?
difference.                            make it  idiom  /"meIk It/  moci přijít, být schopný 
film set  n  /"fIlm set/  scéna, výprava filmu  I was       přijít; např. ‘Mohu přijít v úterý.’  I’m sorry, I can’t 
allowed onto the film set.                    make it on Friday.
find  v  /faInd/  najít  I can’t find my glasses anywhere.    manage  v  /"m&nIdZ/  stihnout, zvládnout, být 
flexible  adj  /"fleksIbl/  přizpůsobivý, flexibilní  You     schopný přijít; např. ‘Na zítřejší schůzku nezvládnu 
need to be flexible to do this job.                přijít.  I’m sorry, I can’t manage the meeting on 
flight attendant  n  /"flaIt @tend@nt/  letuška, stevard       Monday.
She wanted to work as a flight attendant for one of the      many  adj  /"meni/  mnoho, hodně (u počitatelných 
big airlines.                           podst. jm.)  Many people attended the meeting.
form  v  /fO;m/  vytvořit, formovat, navázat; např.        mean  v   /mi;n/  znamenat, vést k čemu, skončit čím   
‘navázat spolupráci’  The band formed in 2005.          Spending too much money now means we will have 
gate  n  /geIt/  brána, příchod k letadlům  Would all       problems next year.
passengers please make their way to gate 10            near  adj  /nI@/  blízký, nedaleký  Where’s the nearest 
immediately.                           bank?
general  adj  /"dZenr@l/  obecný, celkový  The general       no-frills  adj  /n@U "frIlz/  strohý, bez zbytečných 
opinion is that the event was a success.             nákladů; např. nízkorozpočtové letecké linky  They 
get on  v  /get "Qn/  vyjít s někým  I get on with my       offer a no-frills airline service.
sister.                              normally  adv  /"nO;m@li/  normálně, obvykle  She 
guide  n  /gaId/  příručka, rádce, návod  She lets her       normally has tea in the morning.
feelings be her guide.                      number  v  /"nVmb@/  číslovat  All the seats are 
hand-luggage  n  /"h&nd lVgIdZ/  příruční zavazadlo         numbered.
How many pieces of hand-luggage can we take on           on the line  idiom  /Qn D@ "laIn/  na příjmu, mít telefon   
board?                              Mrs Webster, I’ve got your husband on the line.
ideal  adj  /aI"dI@l/  ideální, dokonalý  It was the ideal     order  n  /"O;d@/  pořadí  What do you think is the 
place to live.                          correct order?
immediately  adv  /Im"i;dI@tli/  okamžitě, ihned  I        originally  adv  /@"rIdZ@nli/  původně  The company 
asked to see him immediately.                   was originally very small.
in front  adv  /In "frVnt/  vpředu, v čele  She walked in     overhead locker  n  /@Uv@hed "lQk@/  skříňka nad 
front of him.                           hlavou v letadle určená prona příruční zavazadlo   
industrial  adj  /In"dVstrI@l/  průmyslový  It has been      Please put your hand-luggage in the overhead locker.
described as an industrial city.                 pack  v  /p&k/  balit, zabalit  Did you pack your 
inside  prep  /In"said/  uvnitř, v  If it’s raining, I’ll meet   suitcase yourself?
you inside the cinema.                      package  n  /"p&kIdZ/  balík, balíček, obal  The 
instruction  n  /In"strVkSn/  pokyn, příkaz  You should      package was delivered this morning.

                                   PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
paperwork  n  /"peIp@wO;k/  kancelářské práce  I’ve got     route  n  /ru;t/  cesta, trasa  Which is the quickest route?
lots of paperwork to do this evening.             row  n  /r@U/  řada, věci uspořádané do řady  The 
passenger  n  /"p&sIndZ@/  cestující, pasažér/pasažérka     vegetables were planted in rows.
They had to wait for the last passengers before they      save  v  /seIv/  uchovat, zachránit, zachovávat  We 
could leave.                          must do something now to save our planet.
passport  n  /"pA;spO;t/  cestovní pas  Can I see your     seat-belt  n  /"si;tbelt/  bezpečnostní pás  You are 
passport, please?                       breaking the law if you don’t wear a seat-belt while 
passport control  n  /pA;spO;t k@n"tr@Ul/  pasová        driving.
kontrola, zóna pasové kontroly; místo např. na letišti,  seated  adj  /"si;tId/  sedící, usazený  Is everyone seated?
kde se kontrolují pasy  Please go immediately to        security  n  /sI"kjU@rIti/  bezpečnost, zabezpečení, 
passport control.                       opatření přijatá za účelem zajištění bezpečnosti  They 
pedestrian  n  /p@"destrI@n/  chodec/chodkyně  The       carried out security checks at the airport.
pedestrian was injured when the she was run over.        see you  idiom  /"si; ju;/  uvidíme se, tak zatím (při 
perfect  adj  /"p3;fekt/  dokonalý, perfektní, bezchybný   loučení)  See you later!
The house is in perfect condition.               serve as  v  /s3;v/  sloužit jako  This sofa also serves as 
platform  n  /"pl&tfO;m/  nástupiště na železničním       a bed.
nádraží  Which platform does the train to London        similar  adj  /"sImIl@/  podobný, obdobný  We have 
leave from?                          similar interests.
popular  adj  /"pQpj@l@/  oblíbený, populární  She was a  slovakia  n  /sl@"v&kI@/  Slovensko  Slovakia doesn’t 
very popular member of staff.                 have a coast.
possibility  n  /pQs@"bIlIti/  možnost, pravděpodobnost  something  pron  /"sVmTIN/  něco (neurčité zájmeno)   
There is no possibility of leaving early today.        We stopped for something to eat.
power station  n  /"paU@ steISn/  elektrárna  The        space  n  /speIs/  prostor, místo, plocha  The building 
residents were unhappy with the idea of a new power  has so much space.
station in the area.                      spectacular  adj  /spek"t&kj@l@/  působivý, velkolepý, 
powerful  adj  /"paU@f@l/  silný, působivý, mocný  He      okázalý  The views from the top of the mountain were 
was a very powerful man.                    spectacular.
prefer  v  /pr@"f3;/  upřednostňovat, dávat přednost      standstill  n  /"st&ndstIl/  klid, zastavení, nečinnost   
čemu před čím  I prefer coffee to tea.             The traffic is at a standstill.
price  n  /praIs/  cena  The price of petrol has increased  station  n  /"steISn/  stanice  Where’s the train station 
considerably in the last few months.              from here?
prisoner  n  /"prIz@n@/  vězeň, zajatec/zajatkyně  He      suit  v  /su;t/  vyhovovat, hodit se, být vhodný pro   
was taken prisoner by the terrorists.             Which day suits you?
prisoner of war  n  /"prIz@n@ @v wO;/  válečný zajatec/    surprisingly  adv  /s@"praIzINli/  kupodivu, překvapivě   
válečná zajatkyně  He was a prisoner of war for a        She looked surprisingly well.
year.                             swiss  adj, n  /swIs/  švýcarský; Švýcar/Švýcarka  The 
punctuality  n  /pVNktju"&lIti/  přesnost, dochvilnost    Swiss are famous for their clocks.
The teacher insists on punctuality.              technical  adj  /"teknIkl/  technický  We couldn’t watch 
put through  v  /pUt "Tru;/  spojit, přepojit telefonický  the programme on TV due to a technical error.
hovor  I’m just putting you through now.            telephone box  n  /"telIf@Un bQks/  telefonní budka   
rating  n  /"reItIN/  ohodnocení čeho  Health has been     It’s difficult to find a telephone box these days.
given a high-priority rating by the new government.      that’s fine  idiom  /D&ts "faIn/  v pořádku, to je v 
ready  adj  /"redi/  připravený, nachystaný  Are you      pořádku  I’ll see you next week then. That’s fine!
ready to go?                          thursday  n  /T3;zdeI/  čtvrtek  The match is on Thursday.
record  n  /"rekO;d/  záznam, známá fakta o minulosti    ticket  n  /"tIkIt/  lístek, jízdenka, letenka, vstupenka   
The airline has a good safety record.             I’ve lost my ticket.
reference number  n  /"refr@ns nVmb@/  referenční        transformation  n  /tr&nsf@"meISn/  proměna, přeměna,  
číslo, číslo jednací  This is your reference number for     transformace  What a transformation. You look great!
this transaction.                       trolley  n  /"trQli/  vozík, např. na zavazadla na letišti   
relationship  n  /"rI"leISnSIp/  vztah, souvislost  What    There will be a trolley with drinks on it.
exactly is the relationship between you and Sean?       tuesday  n  /"tju;zdeI/  úterý  I’ve got a day off on Tuesday.
remain  v  /rI"meIn/  zůstat, trvat  Train fares are      turbine  n  /"t3;baIn/  turbína  The turbine made a lot 
unlikely to remain the same.                  of noise.
remaining  adj  /rI"meInIN/  zbylý  Would the          turn off  v  /t3;n "Qf/  vypnout  Can you turn that 
remaining passengers please board the plane now?        music off, please?
remind  v  /rI"maInd/  připomenout, připomínat  Can  turnaround  n  /"t3;n@raUnd/  otočka, doba nutná k 
you remind me tomorrow?                    přípravě ke zpátečnímu letu; proces, při kterém se 
require  v  /rI"kwaI@/  vyžadovat, být zapotřebí,        vyloží náklad z letadla a znovu se naloží  The cheaper 
důrazně žádat  All the candidates are required to take  airlines have a very quick turnaround.
a short test.                         type  n  /taIp/  typ, druh  What type of music do you 
return  v  /rI"t3;n/  vrátit se, navrátit se  I have to go to  like?
the library to return this book.

                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  0
ugly  adj  /"Vgli/  ošklivý, škaredý, nehezký  It’s a very   vlastní a provozují v něm zaměstnané osoby  The 
ugly animal.                        factory is now a workers’ cooperative.
unattended  adj  /Vn@"tendId/  nehlídaný, bez dozoru      costa Rica  n  /kQst@ "ri;k@/  Kostarika  The wildlife in 
They took her bag as she had left it unattended.      Costa Rica is incredible.
Usa  n  /ju; es "eI/  Spojené státy americké  The USA is   cottage  n  /"kQtIdZ/  chalupa, domek, chata  We 
one of the largest and most powerful countries in the    rented a small cottage by the sea.
world.                           crèche  n  /kreS/  jesle, zařízení pro hlídání dětí, např. 
value  n  /"v&lju;/  hodnota, cena  Some things hold     v podniku  My daughter goes to the crèche in the 
their value more than others.                village hall.
vote  v  /v@Ut/  hlasovat, volit  He is now old enough    crop  n  /krQp/  úroda, sklizeň  The crop was very 
to vote.                          small this year due to the bad weather.
wednesday  n  /"wenzdeI/  středa  I’ve got my exam on    deal  n  /dI@l/  dohoda, záležitost  They have fantastic 
Wednesday.                         deals on furniture at the moment.
what a pity  idiom  /wQt @ "pIti/  jaká škoda, to je ale   decade  n  /"dekeId/  desetiletí, dekáda  The 2000s is 
škoda  What a pity you couldn’t come to the party!     the current decade.
window seat  n  /"wInd@U si;t/  sedadlo u okna  Can I    deep  adj  /di;p/  hluboký  The water was very deep.
have a window seat?                     definite  adj  /"defIn@t/  definitivní, určitý  Can you 
world war  n  /wO;ld "wO;/  světová válka  The effects    give me a definite answer by tomorrow?
of a World War are terrible.                democratic  adj  /dem@"kr&tIk/  demokratický  You 
yourself  pron  /jO;"self/  ty sám, vy sám (zvratné     have a democratic right to vote.
zájmeno)  Have you hurt yourself?              dental treatment  n  /"dentl tri;tm@nt/  ošetření 
                              zubů  The dental treatment was excellent.
Unit 7                           dining-room  n  /"daInIN r@Um/  jídelna  Come through 
active  adj  /"&ktIv/  aktivní, činný  Although he is 80,  to the dining-room to eat!
he is still very active.                  disagree  v  /dIs@"gri/  nesouhlasit  I’m sorry, but I 
advanced  adj  /@d"vA;nst/  pokročilý  She is an       totally disagree with what you’re saying!
advanced student of English.                disaster  n  /dI"zA;st@/  neštěstí, pohroma, katastrofa   
agree  v  /@"gri;/  souhlasit  I’m afraid I don’t agree.  The party was a complete disaster.
anniversary  n  /&nI"v3;s@ri/  výročí  It was their first  dramatically  adv  /dr@"m&tIkli/  dramaticky  The 
wedding anniversary.                    figures have increased dramatically since last year.
as usual  idiom  /@z "ju;ZU@l, &z "ju;ZU@l/  jako obvykle   eastern  adj  /"i;st@n/  východní  There is more snow 
She was late as usual.                   on the eastern slopes of the mountain.
australia  n  /Qs"treIlI@/  Austrálie  Many people move   economy class  n  /I"kQn@mi klA;s/  ekonomická třída, 
to Australia for a better life.               levnější cestovní třída v letadle  Unfortunately, we 
banana  n  /b@"nA;n@/  banán  I like baked bananas      have to fly economy class to the USA.
with yoghurt.                        education  n  /edj@"keISn/  vzdělání  A good education 
bar of chocolate  n  /bA; @v "tSQkl@t/  tabulka       is very important these days.
čokolády, čokoládová tyčinka  Can you get me a bar      emphasize  v  /"emf@saIz/  zdůraznit, vyzdvihnout, dát 
of chocolate at the shop, please?              důraz na co  She emphasized that the new job would 
bean  n  /bi;n/  fazole  There are several types of bean.  mean a lot of hard work.
bonus  n  /"b@Un@s/  příplatek, zvláštní odměna,       escape  v  /I"skeIp/  utéct, uniknout, vyváznout  Two 
prémie  He received his bonus from work this month.     prisoners have escaped.
borrow  v  /"bQr@U/  půjčit si  Can I borrow your pen,    Europe  n  /"jU@r@p/  Evropa  Europe is one of the 
please?                           seven traditional continents of the Earth.
career development  n  /k@rI@ dI"vel@pm@nt/  kariérní  executive  n  /Ig"zekj@tIv/  vedoucí pracovník/vedoucí 
růst  She decided that she needed to speak to someone  pracovnice, výkonná moc  He is a top executive in the 
about her career development.                company.
charter  v  /"tSA;t@/  pronajmout, najmout loď, letadlo   executive director  n  /Igzekj@tIv daI"rekt@/  výkonný 
They decided to charter a boat.               ředitel/výkonná ředitelka  She is an executive director 
chemical  n  /"kemIkl/  chemikálie  The chemical was     in one of the largest advertising companies.
very dangerous.                       fair  adj  /fe@/  fér; v souladu s tím, co je správné nebo 
chief executive  n  /tSi;f Ig"zekj@tIv/  vrchní výkonný   rozumné  I don’t think that this is really fair!
pracovník/výkonná pracovnice  The chief executive      family  n  /"f&m@li/  rodina  How many people are 
decided to leave the company after the news.        there in your family?
cocoa  n  /"k@Uk@U/  kakao  If you can’t sleep at night,  farmer  n  /"fA;m@/  sedlák, farmář/farmářka  His 
drink a cup of cocoa.                    grandfather was a farmer.
community  n  /k@"mju;n@ti/  společenství, komunita      fitness centre  n  /"fItn@s sent@/  posilovna, fitness 
The community worked together to get the park built. centrum  There is an excellent fitness centre on the 
contract  n  /"kQntr&kt/  smlouva, kontrakt  They      university campus.
signed a six-month contract.                forget  v  /f@"get/  zapomenout  Don’t forget the 
cooperative  n  /k@U"Qpr@tIv/  družstvo; podnik, který  meeting later today!


                                 PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
foundation  n  /faUn"deISn/  nadace; organizace         peak  n  /pi;k/  vrchol, nejvyšší bod  Traffic reaches its 
založená pro to, aby poskytovala peníze na určitý        peak between 8.00 and 9.00 a.m.
účel  The money will go to the children’s foundation.     pension  n  /"penSn/  penze, důchod  She was able to 
generation  n  /dZen@"reISn/  generace, etapa vývoje;      collect her pension from the post office every week.
průměrná doba, za kterou děti vyrostou  I wonder        performance  n  /p@"fO;m@ns/  výkon, dosažený 
what future generations will think.              výsledek  The manager was unhappy with his staff’s 
graph  n  /grA;f/  graf  The graph shows how house       performance.
prices have risen in the last year.              plantation  n  /plA;n"teISn/  plantáž  He owned a coffee 
help  v  /help/  pomoci  Can you help me, please?       plantation in Kenya.
in common  idiom  /In "kQm@n/  společně, dohromady       poor  adj  /pO;/  chudý, mající málo peněz  It’s one of 
např. have sth in common = mít něco společné ho          the poorest countries in the world.
We have so much in common.                   position  n  /p@"zISn/  pozice, funkce, zaměstnání  I’m 
include  v  /In"klu;d/  zahrnovat, obsahovat  What does     applying for the new teaching position.
the price include?                       poverty  n  /"pQv@ti/  chudoba, bída  Many old people 
inflation  n  /In"fleISn/  inflace, růst cen a mezd  What    live in poverty.
is the current rate of inflation?               premium  n  /"pri;mI@m/  prémie, příplatek  You have 
invite  v  /In"vaIt/  pozvat, zvát, vybízet  We would like   to pay a high premium for quicker delivery.
to invite you to dinner.                    private  adj  /"praIv@t/  soukromý, pro užívání 
item  n  /"aIt@m/  položka, kus  What’s the next item on    konkrétní osobou  The hotel has a private beach.
the agenda?                          private healthcare  n  /praIv@t "helTke@/  soukromá 
latest  adj  /"leItIst/  poslední, nejnovější  He’s got the   zdravotní péče, tj. nestátní  One of the benefits of 
latest mobile phone.                      working for that company is that they offer private 
level off  v  /levl "Qf/  ustálit se, stabilizovat se  The   healthcare.
prices rose and then levelled off.               publication  n  /pVblI"keISn/  publikování, vydání, 
living conditions  n  /"lIvIN kQndISnz/  životní        publikace  What is the date of publication of your new 
podmínky  They were living in the most terrible living     book?
conditions.                          rate  n  /reIt/  tempo; míra stanovující, jak rychle se 
look after  v  /lUk "A;ft@/  starat se o  I can look after   něco děje  Most people walk at an average rate of 5 
them for you.                         kilometres an hour.
lucky  adj  /"lVki/  šťastný, mající štěstí  You were very   reach  v  /ri;tS/  dosáhnout  I hope this letter reaches 
lucky to win that prize.                    you.
maker  n  /meIk@/  výrobce, zhotovitel  If it doesn’t      reject  v  /rI"dZekt/  odmítat, odmítnout  Unfortunately,    
work, send it back to the maker.                the company rejected his offer.
management  n  /"m&nIdZm@nt/  management, řízení,        relaxing  adj  /rI"l&ksIN/  uvolňující, uklidňující  I find 
vedení  The report blames bad management for the        gardening very relaxing.
problem.                            rent  v  /rent/  pronajmout si  We’ve rented an 
medical  adj  /"medIkl/  lékařský, léčebný  You need to     apartment.
bring a medical certificate.                  retire  v  /rI"taI@/  odejít do důchodu  At what age do 
miss  v  /mIs/  chybět, promeškat  We missed the plane     people retire in your country?
because of the traffic on the way to the airport.       round-up  n  /"raUnd Vp/  přehled, např. zpráv  First, 
model  n  /"mQdl/  model, vzor  It provided a model       let’s have a round-up of the top stories.
for all the other companies to follow.             set up  v  /set "Vp/  zařídit, zřídit  He set up a business 
mostly  adv  /"m@Ustli/  většinou  We are mostly out on     selling ice-creams on the beach.
Saturdays.                           sharply  adv  /"SA;pli/  ostře, prudce, náhle  Share 
new zealand  n  /nju; "zi;l@nd/  Nový Zéland  New        prices fell sharply after the announcement.
Zealand is noted for its geographical isolation.        shipping  n  /"SIpIN/  lodní přeprava zboží  She 
nowadays  adv  /"naU@deIz/  v současné době, nyní         arranged for the shipping of her furniture.
Nowadays, most children prefer watching TV to          simply  adv  /"SImpli/  jednoduše, prostě  Simply add 
reading.                            hot water and drink.
occasion  n  /@"keIZn/  příležitost, událost  I’ve met     slightly  adv  /"slaItli/  nepatrně, lehce, slabě  Profits 
him on several occasions.                   rose slightly this year.
of course  idiom  /@v "kO;s/  samozřejmě  Of course       social  adj  /"s@USl/  sociální, společenský  He has a 
you can come!                         busy social life.
opportunity  n  /Qp@"tju;nIti/  příležitost, šance,       socialize  v  /"s@US@laIZ/  žít společensky, chodit do 
možnost  You’ll have an opportunity to ask any         společnosti  She enjoys socializing with other students.
questions at the end.                     solution  n  /s@"lu;Sn/  řešení  The solution to the 
optimistic  adj  /Qpt@"mIstIk/  optimistický  He is       problem was clear.
usually such an optimistic person.               stable  adj  /"steIbl/  stálý, ustálený, stabilní  The 
pay  n  /peI/  plat, výplata  Her job is hard, but the pay   country’s economy was stable at that time.
is good.                            steadily  adv  /"stedIli/  vyrovnaně, stále, plynule růst 
payment  n  /"peIm@nt/  platba  When should I expect      apod.  Profits rose steadily during the first half of the 
the payment?                          year.

                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
story  n  /"stO;ri/  zpráva, reportáž, část zpráv  The top  asia  n  /"eIZ@/  Asie  Japan is in Asia.
story on the news was the death of the politician.     assistant  n  /@"sIst@nt/  asistent/asistentka  She worked 
subsidized  adj  /"sVbsIdaIzd/  dotovaný  Some of those   as his assistant for several years.
projects are subsidized by the government.         blow  idiom  /bl@U/  smrkat, vysmrkat se  When you 
support  v  /s@"pO;t/  podporovat  I’ll support you if    have a cold you always have to blow your nose.
you want to do that.                    brainstorm  v  /"breInstO;m/  hledat nové nápady, 
technology  n  /tek"nQl@dZi/  technologie, technika      řešení při diskusi apod.; přemýšlet  They decided to 
Computer technology is advancing so quickly         brainstorm any ideas in the meeting.
nowadays.                          Brazilian  adj, n  /br@"zIlI@n/  brazilský; Brazilec/
third world  n  /T3;d "wO;ld/  třetí svět, rozvojové země   Brazilka  Brazilian Portuguese is different to 
How are we ever going to stop third world debt?       Portuguese. / Brazilians are fun-loving and friendly 
trainee  n  /treI"ni;/  posluchač/posluchačka, účastník/  people.
účastnice školení, zaučující se pracovník/pracovnice      Buddha  n  /"bUd@/  Bbudha  Buddha is the founder of 
He started in the company ten years ago as a trainee.    Buddhism.
treasure  n  /"treZ@/  poklad  The story said that the    characteristic  n  /k&rIkt@"rIstIk/  typický znak  Even 
treasure was hidden on a desert island.           though they are twins, they have very different 
treasure hunt  n  /"treZ@ hVnt/  honba za pokladem       characteristics.
The children played a treasure hunt at the party.      china  n  /"tSaIn@/  Čína  China is becoming a very 
trend  n  /trend/  trend, tendence  There is a growing    strong and powerful part of the world economy.
trend towards retiring earlier.               cloakroom  n  /"kl@Ukru;m/  šatna  You can leave your 
UK  n  /ju; "keI/  Spojené království  Have you ever     coat in the cloakroom.
been to the UK before?                   close friend  n  /kl@Us "frend/  blízký přítel/blízká 
unemployment  n  /VnIm"plOIm@nt/  nezaměstnanost        přítelkyně  She is a very close friend of mine.
Unemployment is not as bad as it used to be in the UK.   collide  v  /k@"laId/  srazit se, střetnout se, být v 
unit  n  /"ju;nIt/  jednotka, celek, lekce v učebnici     rozporu  The cars collided in the middle of the road.
Family is the basic unit of society.            communal  adj  /k@"mju;n@l, "kQmj@n@"l/  veřejný, 
via  prep  /"vaI@/  přes co, pomocí čeho  I heard about   společný  The university flats have a communal 
it via Jane.                        kitchen and living area.
village  n  /"vIlIdZ/  obec, vesnice  They live in a small  communicator  n  /k@"mju;nIkeIt@/  ten, kdo 
village outside Birmingham.                 komunikuje, dorozumívá se  We are in regular 
voucher  n  /"vaUtS@/  poukaz, poukázka, kupon  You can   communication by email.
use this voucher for goods up to the value of 10 Euros.   compliment  n, v  /"kQmplIm@nt/  poklona, 
wage  n  /weIdZ/  mzda, pravidelná platba za práci  The   kompliment; složit poklonu  It is a great compliment 
workers receive their wages at the end of every week.    to be asked to do the speech. / She complimented him 
well  n  /wel/  studna  They had to get their water from   on his excellent speech.
a well.                           control  v  /k@n"tr@Ul/  ovládat, kontrolovat; např emoce  
western  adj  /"west@n/  západní  She lives in western    The whole area was now controlled by the army.
Spain.                           creative  adj  /kri"eItIv/  tvořivý, kreativní  She has a 
willing  adj  /"wIlIN/  ochotný  Would you be willing to   very creative side to her character.
help me with this?                     cross  v  /krQs/  křížit se, protínat se  The two athletes 
wine-tasting  n  /"waIn teIstIN/  ochutnávka vína  We    crossed the line together.
went to a wine-tasting.                   deceive  v  /dI"si;v/  podvést, klamat, oklamat  She 
                              deceived him into giving her all his money.
Unit 8                           decline  v  /dI"klaIn/  odmítnout, nepřijmout  She 
                              declined the invitation to the party.
accurate  adj  /"&kj@r@t/  přesný, důsledný  Accurate 
                              description  n  /dIs"krIpSn/  popis  She gave a very 
records must be kept.
                              good description of the criminal.
across  prep  /@"krQs/  přes, napříč  We will have to 
                              direct question  n  /daIrekt "kwestj@n/  přímá otázka   
swim across the river to get to the other side.
                              Do you mind if I ask you a direct question?
adapt  v  /@"d&pt/  přizpůsobit, upravit, zvyknout si  It 
                              dishonest  adj  /dIs"QnIst/  nekalý, nečestný, nepoctivý  
is often difficult to adapt to living in a new country.
                              What you did was very dishonest.
adaptable  adj  /@"d&pt@bl/  přizpůsobivý  If you want 
                              disorganized  adj  /dIs"O;g@naIzd/  neuspořádaný, 
to be successful, you have to also be adaptable.
                              rozrušený  She is the most disorganized person I 
alcoholic  n  /&lk@"hQlIk/  alkoholik  He has lost his job 
                              know.
as he is an alcoholic.
                              doctor  n  /"dQkt@/  doktor/doktorka  He trained for 5 
ambitious  adj  /&m"bIS@s/  ctižádostivý, ambiciózní   
                              years to be a doctor.
She is a very ambitious person.
                              dress  v  /dres/  oblékat se nosit konkrétní typ/styl 
analysis  n  /@"n&l@sIs/  analýza, rozbor  The report is 
                              oblečení  She dressed the children in their best clothes.
an analysis of the research done.
                              easy-going  adj  /i;zi "g@UIN/  dobrácký, tolerantní  He 
appearance  n  /@"pI@r@ns/  vzhled, zevnějšek, vzezření, 
                              was a very easy-going person.
vnější forma  He gave the appearance of enjoying 
                              effort  n  /"ef@t/  úsilí, snaha  He put a lot of effort into 
himself.
                              making the party a success.

                                 PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
emotion  n  /I"m@USn/  emoce, cit  She was unable to      latin america  n  /l&tIn @"merIk@/  latinská Amerika   
control her emotions on the day.                Mexico is in Latin America.
even number  n  /i;vn "nVmb@/  sudé číslo  Pick any       leave  v  /li;v/  nechat, zanechat, nevzít si  She left her 
even number.                          newspaper on the train.
expressive  adj  /Ik"spresIv/  expresivní, výrazný  She     look  v  /lUk/  vypadat o vzhledu  It looks delicious.
has wonderfully expressive eyes.                manners  n  /"m&n@z/  chování, způsoby, společenské 
eye-contact  n  /"aI kQnt&kt/  oční kontakt, pohled z      chování  He has the manners of a pig!
očí do očí  We made eye-contact across the bar.        mix  v  /mIks/  míchat, mísit se, promíchat  Mix the oil 
family name  n  /"f&mli neIm/  příjmení  How do you       and the vinegar and then pour over the salad.
spell your family name?                    motivation  n  /m@UtI"veISn/  motivace  Most people 
fine  n  /faIn/  pokuta, peníze placené jako trest  The     say that money is their main motivation at work.
punishment for speeding is usually just a fine.        necessary  adj  /"nes@seri/  nezbytný, potřebný  It isn’t 
Finland  n  /"fInl@nd/  Finsko  Finland must be         necessary for us to meet.
wonderful at Christmas with all the snow.           non-verbal  adj  /nQn "v3;bl/  neverbální, beze slov   
Finn  n  /fIn/  Fin/Finka  Finn refers to a Finnish person.  Non-verbal communication is very important.
first name  n  /"f3;st neIm/  křestní jméno  What’s your    normal  adj  /"nO;m@l/  normální, obvyklý  She had a 
first name?                          normal childhood.
follow  v  /"fQl@U/  držet se čeho, řídit se čím  Follow    obligatory  adj  /@"blIg@tri/  povinný, závazný   
this road and at the end turn left.              A uniform was obligatory at my high school.
forbidden  adj  /f@"bIdn/  zakázaný, nedovolený  The      on time  idiom  /Qn "taIm/  včas  The train was on time.
children were forbidden from opening their presents       one thing at a time  idiom  /wVn TIN @t @ "taIm/  jedna 
before midnight.                        věc v daný okamžik  You need to learn to do one thing 
foreign  adj  /"fQr@n/  zahraniční, cizí  It is a foreign-   at a time.
owned company.                         organized  adj  /O;g@naIzd/  organizovaný, spořádaný   
foreigner  n  /"fQr@n@/  cizinec/cizinka  Being a        She worked in an organized office.
foreigner was a big disadvantage.               outgoing  adj  /aUt"g@UIN/  společenský, nesobecký, 
formal  adj  /"fO;m@l/  formální, oficiální, úřední  It was   otevřený  He was a very outgoing person.
a very formal dinner.                     patient  adj  /"peIS@nt/  trpělivý  She was the most 
Germany  n  /"dZ3;m@ni/  Německo  The Czech           patient teacher I ever had.
Republic borders Germany.                   pause  n, v  /pO;z/  pauza, odmlka; odmlčet se, udělat 
gesture  n  /"dZesdZ@/  gesto, posunek  He made a very     přestávku  There was a long pause before she answered. 
impolite gesture.                       / She paused at the door but didn’t look back.
good manners  n  /gUd "m&n@z/  slušné chování           permission  n  /p@"mISn/  povolení  They didn’t get the 
Their children had very good manners.             correct permission before they built the house.
honest  adj  /"QnIst/  čestný, poctivý, upřímný  What is    polite  adj  /p@"laIt/  slušný, zdvořilý  What a polite 
your honest opinion?                      young boy!
image  n  /"ImIdZ/  image, celkové vzezření a vystupování     politeness  n  /p@"laItn@s/  slušnost, zdvořilost  He 
His public image is very different to the real person.     stood up out of politeness and offered her his seat.
impertinent  adj  /Im"p3;tIn@nt/  drzý, neomalený  That     pour  v  /pU@, pO;/  lít, nalít  Could you pour me a glass 
is a very impertinent question!                of water, please?
impolite  adj  /Imp@"laIt/  nezdvořilý  It’s impolite to    prefix  n  /"pri;fIks/  předsunuté znaky  The prefix LH 
ask people how much money they earn.              before the number stands for the initials of your name.
in turn  adv  /In "t3;n/  jeden po druhém, popořadě        present  n  /"prez@nt/  současnost, přítomnost, dar, 
The children called out their names in turn.          dárek  What can I get David as a birthday present?
India  n  /"IndI@/  Indie  Have you seen the Taj Mahal     professor  n  /pr@"fes@/  profesor/ka  The professor told 
in India?                           me that I had passed my exam.
indoor  adj  /"IndO;/  vnitřní, pod střechou  They’ve got    punctual  adj  /"pVNktjU@l/  přesný, dochvilný  She has 
an indoor pool in their house.                 always been punctual.
inefficient  adj  /InI"fISnt/  neefektivní, neschopný,     react  v  /ri"&kt/  reagovat, zareagovat, odpovědět   
neúčinný  Our old heating system is very inefficient.     How did she react when you told her the news?
intensive  adj  /In"tensIv/  intenzivní  She went on an     reliable  adj  /rI"laI@bl/  spolehlivý  She is a very 
intensive training course.                   reliable person.
interrupt  v  /Int@"rVpt/  přerušovat, přerušit  I’m sorry   respect  n  /rI"spekt/  respekt, ohled, zřetel  I have the 
to interrupt you!                       greatest respect for your father.
interruption  n  /Int@"rVpSn/  přerušení  He couldn’t      return flight  idiom  /rIt3;n "flaIt/  zpáteční let  I met a 
remember what he had been talking about before the       friend of yours on my return flight from Italy.
interruption.                         rude  adj  /ru;d/  neomalený, neslušný, nezdvořilý   
joke  n  /dZ@Uk/  vtip  She didn’t understand the joke.    There’s no need to be so rude!
kiss  v  /kIs/  políbit  He kissed her on the cheek.      schedule  n  /"Sedju;l, "skedju;l /  plán, rozvrh, 
knock  v  /nQk/  klepat, zaklepat  He knocked on the      harmonogram, jízdní řád  She had a very busy schedule.
door loudly.                          senior  adj  /"si;nI@/  starší, nadřízený  He is a senior 
                                member of our team.

                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
sensitive  adj  /"sens@tIv/  citlivý  She is very sensitive  Beijing  n  /beI"ZIN/  Peking  Beijing is the capital of 
to other people’s feelings.                  China.
separate  adj  /"sepr@t/  oddělený, samostatný  It       best seller  n  /best "sel@/  bestseller, nejvíce kupovaný  
happened on two separate occasions.              His first novel was a best seller.
serious  adj  /"sI@rI@s/  vážný, závažný  We have a very    bother  v  /"bQD@/  obtěžovat, rušit zabírat čas, 
serious problem here.                     obtěžovat se s čím  I’m sorry to bother you but have 
silence  n  /"saIl@ns/  ticho, mlčení  I need silence when   you got a light?
I am studying.                        Brazil  n  /br@"zIl/  Brazílie  It takes about 14 hours to 
steal  v  /"stI@l/  krást, ukrást  The men stole a lot of   fly to Brazil.
money from the bank.                     budget  n  /"bVdZIt/  rozpočet  We have a very small 
stranger  n  /"streIndZ@/  neznámý člověk  I opened the    budget for our holiday.
door and there was a complete stranger standing there.    calculator  n  /"k&lkj@leIt@/  kalkulačka  I can’t work 
subway  n  /"sVbweI/  podzemní dráha, metro  You        this out without a calculator.
don’t need to cross the road, you can use the subway.     camera  n  /"k&mr@/  fotoaparát, kamera  Take a 
suffix  n  /"sVfIks/  sufix, přípona  If you add a suffix to  picture with your camera.
a word, you can sometimes make another word.         canada  n  /"k&n@d@/  Kanada  In Canada people 
sweden  n  /swi;dn/  Švédsko  Sweden is thought to be     speak English and French.
quite a liberal country.                   carry  v  /"k&ri/  nosit, nést, přinést  He carried his 
system  n  /"sIst@m/  systém  The transport system is     heavy suitcase.
working well at the moment.                  château  n  /"S&t@U/  zámek  We have rented a huge 
timetable  n  /"taImteIbl/  časový plán, jízdní/letový řád    château in France for the week.
We have a new timetable each term.              collocation  n  /kQl@"keISn/  kolokace, slovní spojení   
title  n  /"taItl/  titul, oslovení; např. ‘pan’, ‘paní’  What 
                               Can you give me an example of a collocation with the 
is your title?                        word ‘success’?
truth  n  /tru;T/  pravda  Tell me the truth!         column  n  /"kQl@m/  sloupek, rubrika, část tištěného/
turn  n  /t3;n/  řada na kom; např. ‘čekat, až na mě      psaného materiálu  He writes a column for the local 
přijde řada’  It’s your turn to try and hit the ball.     newspaper.
uncomfortable  adj  /Vn"kVmft@bl/  nepohodlný  The       communist  adj  /"kQmj@nIst/  komunistický  He 
hotel beds were very uncomfortable.              describes his politics as communist.
understand  v  /Vnd@"st&nd/  chápat, rozumět  I don’t     compete  v  /k@m"pi;t/  soutěžit, soupeřit, konkurovat  
understand what you are trying to say!            Several companies are competing for the work.
unreliable  adj  /VnrI"laI@bl/  nespolehlivý  My car is    competitor  n  /k@m"petIt@/  soupeř/soupeřka, 
very unreliable at the moment.                protivník/protivnice, konkurent/konkurentka  We 
waste  v  /weIst/  plýtvat  We should try not to waste     produce cheaper goods than our competitor.
food.                             consumer goods  n  /k@nsju;m@ "gUdz/  spotřební 
westerner  n  /"west@n@/  obyvatel/obyvatelka         zboží  Examples of consumer goods would be food 
Západu  He had lived in Europe for so long that he       and clothing.
now thought of himself as a Westerner.            consumption  n  /k@n"sVmpSn/  spotřeba  Gas and coal 
witness  n  /"wItn@s/  svědek/svědkyně  He was a        consumption always increases during the winter.
witness to the killing.                    covered  adj  /"kVv@d/  krytý, se střechou; např. 
work and play  idiom  /w3;k @nd "pleI/  práce a        ‘zastřešená plocha’  The stadium had a covered area if 
zábava  It is difficult to find a balance in life between   people wanted to shelter from the rain.
work and play.                        cultural  adj  /"kVlt@Sr@l/  kulturní  There are many 
                               cultural differences between the two communities.
Unit 9                            develop  v  /dI"vel@p/  vyvíjet se, vyvinout se, rozvíjet se   
                               She developed the company from nothing.
accompany  v  /@"kVmp@ni/  provázet, doprovodit  He 
                               economics  n  /i;k@"nQmIks/  ekonomika  He studied 
accompanied her on the trip.
                               economics at university.
afford  v  /@"fO;d/  dovolit si, dopřát si  I can’t afford a 
                               economist  n  /I"kQn@mIst/  ekonom/ekonomka  He 
new car.
                               now works as an economist.
apartment  n  /@"pA;tm@nt/  byt, apartmá  The 
                               economize  v  /I"kQn@maIz/  šetřit, hospodařit  We will 
apartment was on the top floor of the building.
                               have to economize in some areas.
appear  v  /@"pI@/  vypadat, objevit se  He appears a 
                               environment  n  /In"vaIr@m@nt/  prostředí, životní 
perfectly normal person.
appreciate  v  /@"pri;SieIt/  oceňovat, ocenit, být vděčný 
                               prostředí  Children learn better if they are surrounded 
                               by a pleasant learning environment.
I really appreciate all your help with this.
                               especially  adv  /Is"peS@li/  zvláště, hlavně  I love 
author  n  /"O;T@/  autor/ka  The author of this book is 
                               Rome, especially in the spring.
unknown.
                               establish  v  /Is"t&blIS/  založit, zřídit  The group was 
available  adj  /@"veIl@bl/  dostupný, k dispozici  I’m 
                               established in 1917.
afraid Dr Bone is not available at the moment.
                               expansion  n  /Ik"sp&nSn/  expanze, rozšíření  The 
banking  n  /"b&NkIN/  bankovnictví, provozování 
                               country is experiencing a period of rapid expansion.
banky  She’s thinking about a career in banking.

                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
extend  v  /Ik"stend/  rozprostírat se, sahat až, rozšířit se     material  n  /m@"tI@rI@l/  materiál, např. ‘stavební 
Your visa has been extended for another year.           materiály, hmoty’  The cost of building materials has 
financial year  n  /faIn&nSl "jI@/  finanční rok  The        risen dramatically.
financial year ends in April.                   mexico  n  /"meksIk@U/  Mexiko  She goes to Mexico at 
flat  n  /fl&t/  byt  He wants to buy a flat this year.      least once a year.
forecast  v  /"fO;kA;st/  předpověď  The experts are        mind  v  /maInd/  vadit, namítat, protestovat  Do you 
forecasting a very good year.                   mind if I sit here?
free market  n  /fri; "mA;kIt/  volný trh  She was a        mirror  n  /"mIr@/  zrcadlo  If you break a mirror, it is 
supporter of the free market economy.               unlucky.
goods  n  /gUdz/  zboží  There are a lot of cheap goods       modernization  n  /mQd@naI"zeISn/  modernizace  The 
from China at the moment.                     modernization of the hospital has taken much longer 
great  adj  /greIt/  velký, významný, slavný  Dickens        than planned.
was a great writer.                        natural  adj  /"n&tSr@l/  přírodní, nezhotovený 
grow  v  /gr@U/  pěstovat  We grow our own             člověkem  We only sell natural products.
vegetables.                            not at all  idiom  /nQt @t "O;l/  vůbec ne, např. ‘Ne, 
growth  n  /gr@UT/  růst, nárůst  There was a rapid         vůbec ne.’  Do you mind if I open the window? No, 
growth in violent crime last year.                 not at all!
headline  n  /"hedlaIn/  titulek, nadpis  The headline       not only … but also  idiom  /nQt "@Unli bVt A;ls@U/   
didn’t give all the details.                    nejen …, ale i …  She not only works as a nurse but 
history  n  /"hIstri/  historie, dějiny  It was an         also as a shop assistant.
important point in history.                    office block  n  /"QfIs blQk/  administrativní budova, 
home page  n  /"h@Um peIdZ/  domovská stránka             kancelářská budova  The office block is going to be 
What have you got on your home page?                destroyed.
impact  n  /"Imp&kt/  dopad, vliv, působení na co  We        on credit  idiom  /Qn "kredIt/  na úvěr  We bought the 
have to consider the environmental impact of tourism.       dishwasher on credit.
in advance  idiom  /In @d"vA;ns/  předem, dopředu           painting  n  /"peIntIN/  malba, obraz, malování  The 
The rent is due one month in advance.               painting was worth over $2 million.
in business  idiom  /In "bIzn@s/  v obchodě, působící        pattern  n  /"p&t@n/  vzor, vzorek  His sleeping pattern 
na trhu  All we need are some orders and then we’ll be       was very irregular.
in business.                            pick up  v  /pIk "Vp/  vyzvednout, např. ‘vyzvednout tě 
in favour  idiom  /In "feIv@/  pro co, zastáncem čeho         na letišti’  I’ll pick you up at the airport.
He was in favour of the strike.                  point  n  /pOInt/  bod, okamžik, chvíle, časový okamžik 
incredibly  adv  /In"kredIbli/  neuvěřitelně  She          We were on the point of giving up.
survived the accident. She was incredibly lucky!          pollution  n  /p@"lu;Sn/  znečištění  The pollution in the 
industrialization  n  /IndVstrI@laI"zeISn/  industrializace     city centre is getting worse.
The country went through a period of industrialization.      production  n  /pr@"dVkSn/  výroba, produkce, proces 
industrialize  v  /In"dVstrI@laIz/  industrializovat  The      zhotovování  There has been an increase in the level of 
south of the country was slow to industrialize.          production in the factory.
institution  n  /InstI"tju;Sn/  instituce  It is a famous      property developer  n  /"prQp@ti dIvel@p@/  projektant/ 
educational institution.                      projektantka, stavitel/stavitelka  He has decided to 
invest  v  /In"vest/  investovat  Are you going to invest      become a property developer.
in that company?                          pyramid  n  /"pIr@mId/  pyramida  It looked like a 
investment  n  /In"vestm@nt/  investice  I think you        pyramid.
made a very good investment in that company.            quarter  n  /"kwA;t@/  čtvrtina, zlomek  His time only 
investor  n  /In"vest@/  investor  He is only a small        improved by a quarter of a second.
investor.                             quite something  idiom  /kwaIt "sVmTIN/  opravdu něco 
joint venture  n  /dZOInt "ventS@/  společný podnik,        that’s quite something = to už tedy něco znamená  It’s 
podnik se společnou majetkovou účastí  The joint          quite something to have a good job at all these days.
venture would mean some job losses.                rapid  adj  /"r&pId/  rychlý  They are going through a 
labour force  n  /"leIb@ fO;s/  pracovní síly, ekonomicky      period of rapid growth.
aktivní obyvatelstvo  The majority of the labour force       rapidly  adv  /"r&pIdli/  rychle  Crime figures are rising 
is unskilled.                           rapidly.
large-scale  adj  /"lA;dZ skeIl/  ve velkém měřítku  It       recently  adv  /"ri;s@ntli/  nedávno, v poslední době   
will involve a large-scale development of the area.        I haven’t seen them recently.
lend  v  /lend/  půjčit  Can you lend me some money?        report  n  /rI"pO;t/  zpráva  She was able to give a 
lift  n  /lIft/  odvoz  Do you want a lift to the station?     progress report.
manufacturing  adj  /m&nju"f&ktS@rIN/  výrobní,           right  adj  /raIt/  správný, přijatelný, OK  John’s here! 
zpracovatelský  Many jobs were lost in the             Oh, right!
manufacturing industry.                      shopping mall  n  /"SQpIN mO;l/  velké nákupní 
mass  adj  /m&s/  hromadný, masový  Their new            centrum  The best place to go is the shopping mall.
product is aimed at the mass market.                software  n  /"SQftwe@/  software  His software had a 
                                  virus.

                                    PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
spend  v  /spend/  utrácet, utratit peníze, trávit, strávit   canoeing  n  /k@"nu;IN/  kanoistika  They went 
čas  I’ve spent too much money this week.           canoeing along the river.
standard of living  n  /st&nd@d @v "lIvIN/  životní       capital  n  /"k&pItl/  hlavní město  What’s the capital 
úroveň  They have a better standard of living in Spain.    of Poland?
steel  n  /stI@l/  ocel  It’s made of steel.          centenarian  n  /sent@"ne@rI@n/  člověk, kterému je sto 
style  n  /staIl/  styl, konkrétní vzhled, design  We      a více let  There are more people becoming 
stock a wide range of styles.                 centenarians nowadays.
suburb  n  /"sVb3;b/  předměstí  He lives in the suburbs    chip  n  /tSIp/  lupínek, např. ‘chipsy, brambůrky, 
of the city.                          bramborové lupínky’  Would you like some chips?
sure is  idiom  /SO; "Iz/  to určitě, opravdu to tak je,    coastal  adj  /"k@Ustl/  pobřežní  We went for a coastal 
bezesporu  It sure is quiet out there tonight.         walk.
temple  n  /"templ/  chrám, svatyně  We visited lots of     coffee machine  n  /"kQfi m@Si;n/  kávovar  There is a 
temples in Sri Lanka.                     coffee machine next to the lift.
text  n  /tekst/  text  The text was very difficult to     computer  n  /k@mpju;t@/  počítač  Where do you keep 
understand.                          your computer?
today  n  /t@"deI/  dnešek  Today is my birthday!       content  n  /"kQntent/  obsah, náplň  The content of 
unhappy  adj  /Vn"h&pi/  nešťastný  What’s the matter?     the document was a secret.
You look very unhappy.                     contraceptive pill  n  /kQntr@"septIv pIl/  antikoncepční  
United states  n  /junaItId "steIts/  Spojené státy  The    pilulka  The contraceptive pill has recently become 
United States refers to the USA.                more easily available in the UK.
valuable  adj  /"v&ljU@bl/  hodnotný, cenný  It was an     cost of living  n  /kQst @v "lIvIN/  životní náklady  The 
extremely valuable ring.                    cost of living is increasing.
win  v  /wIn/  vyhrát, získat  The company has won a      desk  n  /desk/  psací stůl  His desk was very untidy.
very big contract.                       developed country  n  /dI"vel@pt kVntri/  rozvinutá 
windscreen  n  /"wInskri;n/  přední okno, čelní sklo      země  Some countries have been trying to provide 
vozidla  She had to clean the windscreen before she       financial aid to less developed countries.
could drive off.                        developing country  n  /dI"vel@pIN kVntri/  rozvojová 
worry  n  /"wVri/  trápení, starosti  You should discuss    země  Some illnesses associated with stress do not 
your worries with someone who might be able to help.      occur in developing countries.
                                diagram  n  /"daI@gr&m/  diagram, schéma, grafické 
Unit 10                            znázornění  The results are shown in diagram 2.
                                dining car  n  /"daInIN kA;/  jídelní vůz  Is there a 
ability  n  /@"bIl@ti/  schopnost, dovednost  He had 
                                dining car on this train?
remarkable abilities.
                                disease  n  /dI"zi;z/  nemoc  The disease is very 
according to  idiom  /@"kO;dIN tu;/  podle čeho, v 
                                difficult to cure at the moment.
souladu s  Everything went according to plan.
                                emission  n  /I"mISn/  emise  The emission of carbon 
adventure  n  /@d"ventS@/  dobrodružství  She went to 
                                dioxide into the environment is causing many 
Africa looking for adventure.
                                problems.
advisable  adj  /@d"vaIz@bl/  vhodný, hodný 
                                enquiry  n  /In"kwaI@ri/  poptávka, dotaz  A public 
doporučení  It is advisable to book early.
                                enquiry was held into the proposal.
age  v  /eIdZ/  stárnout, zestárnout  I couldn’t believe 
                                essential  adj  /I"senSl/  nezbytný, nutný  Experience is 
how much she had aged.
                                essential for this job.
agriculture  n  /"&grIkVltS@/  zemědělství  The number 
                                exist  v  /Ig"zIst/  existovat  Does life exist on other 
of people employed in agriculture has fallen.
                                planets?
antibiotic  n  /&nti;baI"QtIk/  antibiotikum  You need 
                                factor  n  /"f&kt@/  faktor, činitel, okolnost  The result 
some antibiotics for that infection.
                                will depend on a number of factors.
at risk  idiom  /@t rIsk, &t rIsk/  v nebezpečí, v ohrožení   
                                female  n  /"fi;meIl/  žena  More females than males are 
Old and young people are at risk of this illness.
                                employed.
atom-bomb  n  /"&t@m bQm/  atomová bomba  The 
                                filing cabinet  n  /"faIlIN k&bIn@t/  kartotéka, skříň na 
atom-bomb exploded.
balance  n  /"b&l@ns/  rovnováha, bilance  You should 
                                spisy  Can you please put this away in the filing cabinet?
                                fit  adj  /fIt/  fit, zdravý  He is very fit from all the 
check your bank balance.
                                running he does.
behind  prep  /bI"haInd/  za  There was a small river 
                                forest  n  /"fQrIst/  les  They went for a drive through 
running behind their house.
                                the forest.
believe  v  /bI"li;v/  věřit  Do you believe me?
                                free  adj  /fri;/  svobodný, volný, neomezený; mající 
beside  prep  /bI"saId/  vedle  He sat beside her all 
night.
                                povoleno jít/dělat, co chce  A true democracy means 
                                free speech.
between  prep  /bI"twi;n/  mezi dvěma  I sat down 
                                gas  n  /g&s/  plyn  There was a smell of gas.
between Sarah and Sally.
                                global warming  n  /gl@Ubl "wO;mIN/  globální 
bin  n  /bIn/  odpadkový koš  Put your rubbish in the bin!
birth rate  n  /"b3;T reIt/  porodnost  The birth rate in 
                                oteplování  Global warming is a worldwide problem.
                                Greece  n  /gri;s/  Řecko  Greece is a very popular 
Europe is declining.
                                holiday destination.

                                 PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
Greenland  n  /"gri;nl&nd/  Grónsko  Much of          over  prep  /"@Uv@/  v průběhu, během čeho  We’ll 
Greenland is covered in ice.                  discuss it over lunch.
habitable  adj  /"h&bIt@bl/  obyvatelný  The island is     personal organizer  n  /p3s@n@l "O;g@naIz@/  plánovač, 
habitable.                           záznamník, organizér  I write everything down in my 
habitat  n  /"h&bIt&t/  přirozené prostředí, lokalita      personal organizer.
výskytu zvěře apod.  The panda’s natural habitat is the     photocopier  n  /"f@Ut@UkQpI@/  kopírka  The 
bamboo forest.                         photocopier has broken down again.
healthcare  n  /"helTke@/  zdravotní péče  Healthcare is    planet  n  /"pl&nIt/  planeta  The planet is getting 
an important issue for people.                 smaller and smaller.
holidaymaker  n  /"hQlIdeImeIk@/  rekreant/rekreantka,     policy  n  /"pQl@si/  politika  The new policy is being 
prázdninový/prázdninová, návštěvník/návštěvnice  The      discussed.
plane was full of holidaymakers.                predict  v  /pr@"dIkt/  předpovídat, předpovědět  Who 
ice  n  /aIs/  led  The ice was very dangerous.        do you predict will be the next leader of the country?
impossible  adj  /Im"pQs@bl/  nemožný, neuskutečnitelný,     prediction  n  /pr@"dIkS@n/  předpověď, proroctví  Your 
nereálný  It was impossible to see the road.          prediction was incorrect.
in front of  prep  /In "frVnt @v/  před kým, čím  The car    present  adj  /"prez@nt/  současný, přítomný  The 
was parked in front of the house.               present situation is very difficult.
individual  n  /IndI"vIdZU@l/  jedinec, jednotlivec, osoba   printer  n  /"prInt@/  tiskárna (součast počítače)  The 
We spoke to each individual.                  printer is jamming.
industry  n  /"Ind@stri/  průmysl  She got a job in the     privileged  adj  /"prIv@lIdZd/  privilegovaný  He came 
tourist industry.                       from a very privileged background.
infectious  adj  /In"fekS@s/  nakažlivý, infekční  Flu is    productive  adj  /pr@"dVktIv/  produktivní, výkonný   
very infectious.                        The meeting was very productive.
involve  v  /In"vQlv/  zahrnovat, obsahovat  The job      profit  n  /"prQfIt/  zisk, výdělek, profit  The company 
involves a lot of travelling.                 made a lot of profit last year.
keyboard  n  /"ki;bO;d/  klávesnice  He played keyboard     promotion  n  /pr@"m@USn/  povýšení, získání 
in the band.                          důležitější práce  I’m going to try for that promotion.
lamp  n  /l&mp/  lampa  The lamp is too bright.        public  n  /"pVblIk/  veřejnost  The public were going to 
level  n  /"levl/  úroveň, hladina  Profits were at the     be very difficult to win over.
same level as the year before.                 recipe  n  /"res@pi/  recept, návod  The recipe was very 
life expectancy  n  /"laIf Ikspekt@nsi/  předpokládaná     easy to follow.
průměrná délka života  Life expectancy is increasing.     refer  v  /rI"f3;/  odvolávat se na něco, odkazovat na, 
lifetime  n  /"laIftaIm/  život, doba existence,        vztahovat se k čemu  Who are you referring to?
životnost  His books were not published in his lifetime.    religion  n  /rI"lIdZ@n/  náboženství  Do you study 
limit  v  /"lImIt/  omezi, limitovat  They had to limit the   religion in schools in your country?
amount of imports.                       remarkable  adj  /rI"mA;k@bl/  pozoruhodný, stojící za 
location  n  /l@U"keISn/  umístění, poloha  The location    povšimnutí  She is a remarkable young woman.
of the new building was a secret.               resource  n  /rI"sO;s/  zdroj  We don’t have the 
look up  v  /lUk "Vp/  vyhledat, najít, vyhledat v       necessary resources to do this job.
příručce/informačním zdroji  I don’t know the          responsibility  n  /rIspQns@"bIl@ti/  zodpovědnost  It is 
answer. I’ll have to look it up!                not my responsibility to do this.
maintain  v  /meIn"teIn/  udržovat, zachovávat  The       rich  adj  /rItS/  bohatý, majetný  He is a very rich man.
two countries have always maintained close relations.     rise  v  /raIz/  zvednout se, stoupat  Prices rose after 
mat  n  /m&t/  rohožka  Wipe your feet on the mat        the news was announced.
before you come in!                      rock climbing  n  /"rQk klaImIN/  horolezectví, lezení 
medicine  n  /medIs@n/  lék, léčivo  Did you take your     po skalách  Rock climbing can be quite dangerous.
medicine?                           sanitation  n  /s&nI"teISn/  hygiena, hygienická 
medicine  n  /medIs@n/  lékařství, medicína, lékařská      zařízení  The spread of the disease resulted from the 
věda  People would like to try alternative medicine.      lack of sanitation.
melt  v  /melt/  tát, roztát  The ice eventually melted.    scientist  n  /"saI@ntIst/  vědec/vědkyně  He’s working 
mouse  n  /maUs/  myš (součast počítače)  The mouse       as a research scientist.
wouldn’t move very easily.                   seawater  n  /"si;wO;t@/  mořská voda  Be careful not to 
next to  prep  /"nekst t@, "nekst tu;/  vedle, u  Put it    drink any seawater!
down next to the book.                     see  v  /si;/  chápat, rozumět  I see what you mean.
note down  v  /n@Ut "daUn/  zapsat si, zaznamenat  He      social security  n  /s@US@l sI"kju;rIti/  sociální 
noted everything down in his diary.              zabezpečení  Some people have to live off social security.
object  n  /"QbdZekt/  předmět  She took lots of        society  n  /s@"saI@ti/  společnost  It is a problem in all 
everyday objects with her.                   areas of society.
on the left of  prep  /Qn D@ "left @v/  nalevo od  Paul is   species  n  /"spi;Si;z/  druh, třída živočichů  They 
sitting on the left of Isobel.                 discovered a rare species.
on the right of  prep  /Qn D@ "raIt @v/  napravo od        spectacle  n  /"spekt@kl/  podívaná, výhled, působivá 
Isobel is sitting on the right of Paul.            podívaná  The fireworks were a fantastic spectacle.

                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
study  n  /"stVdi/  studie, výzkumná práce, součást       zácpa  The traffic congestion was becoming a serious 
výzkumu  A detailed study was done by the company.      problem.
take action  idiom  /teIk "&kSn/  jednat, podniknout     continent  n  /"kQntIn@nt/  světadíl, kontinent  How 
kroky  As soon as we get his decision, we’ll take action.  many continents are there?
tax  n  /t&ks/  daň  How much tax do I have to pay?     contraction  n  /k@n"tr&kS@n/  staženina, stažený tvar 
temperature  n  /"temprItS@/  teplota  The temperature    slova  ‘I’ll’ is a contraction of ‘I will’.
dropped to freezing during the night.            copenhagen  n  /k@Up@n"heIg@n/  Kodaň  Copenhagen 
transfer  n  /"tr&nsf3;/  převod, přesun, převedení  He    is the capital city of Denmark.
asked for a transfer to a different department within     cover  v  /"kVv@/  zahrnovat, pokrývat, obsahovat  The 
the company.                         price covers all your meals.
triple  v  /"trIpl/  ztrojnásobit se  You could triple your  crime  n  /kraIm/  zločin  The government is 
money on that investment.                  continuing the fight against crime.
underground  adj  /"Vnd@graUnd/  podzemní  There are     curitiba  n  /kurI"ti;b@/  Curitiba  Curitiba is a large 
many underground caves.                   city in the south of Brazil.
wheel  n  /wI@l/  kolo  The wheel fell off his bike.     cycle  v  /"saIkl/  jezdit/jet na kole  He cycles to work.
whitewater rafting  n  /waItwO;t@ "rA;ftIN/  rafting v    cyclist  n  /"saIklIst/  cyklista/cyklistka  He is a 
divoké vodě  We went whitewater rafting in Australia.    professional cyclist.
wildlife  n  /"waIldlaIf/  divoká zvěř  The natural      denmark  n  /"denmA;k/  Dánsko  They don’t use the 
habitat of the wildlife would be in danger.         Euro in Denmark.
worried  adj  /"wVrid/  znepokojený, utrápený,        dull  adj  /dVl/  nezajímavý, hloupý, nudný  The 
ustaraný  She was very worried about her exam results.    countryside was dull and uninteresting.
year planner  n  /"jI@ pl&n@/  plánovací kalendář na     Edinburgh  n  /"edInb@r@/  Edinburgh  Edinburgh has a 
celý rok  Have you filled in your year planner?       wonderful festival in the summer.
                               elegant  adj  /"elIg@nt/  elegantní  She was wearing a 
Unit 11                           very elegant dress.
                               encourage  v  /In"kVrIdZ/  povzbuzovat, podporovat, 
achieve  v  /@"tSi;v/  dosáhnout  He had finally 
achieved success.
                               povzbudit  You should encourage him to try harder.
                               everywhere  adv  /"evri;we@/  všude  He follows me 
administrative  adj  /@d"mInIstr@tIv/  administrativní   
                               everywhere.
He had an administrative job in the company.
                               except  prep  /Ik"sept/  kromě, až na  We work every 
all expenses paid  idiom  /O;l IkspensIz "peId/  všechny 
                               day except Sunday.
výdaje uhrazeny  He’s going on an all expenses paid 
                               express  v  /Ik"spres/  vyjádřit se, vyslovit  He 
trip to America.
                               expressed his concerns about the project.
arcade  n  /A;"keId/  pasáž, podloubí  The arcade was 
                               financial  adj  /faI"n&nSl/  finanční  He works in the 
full of beautiful small shops.
                               financial sector.
audience  n  /"O;dI@ns/  obecenstvo, publikum  The 
                               free  adj  /fri;/  bezplatný, volný, zdarma, zadarmo, 
audience clapped at the end of the show.
bicycle  n  /"baIsIkl/  jízdní kolo  He rode his bicycle to 
                               bez poplatku  The newspaper is free.
                               Geneva  n  /dZ@"ni;v@/  Ženeva  Geneva is in the 
work.
                               French-speaking part of Switzerland.
bike  n  /baIk/  jízdní kolo (hov.)  I usually go to work 
                               geography  n  /"dZQgr@fi/  zeměpis, geografie  She 
by bike.
                               always wanted to be a geography teacher.
Budapest  n  /bju;d@"pest/  Budapešť  Budapest is on 
                               get around  v  /get @"raUnd/  cestovat, např. po 
the River Danube.
Buenos aires  n  /bwenQs "aIrIs/  Buenos Aires  Buenos 
                               městě  She gets around with the help of a stick.
                               get married  v  /get "m&ri;d/  uzavřít manželství, vdát 
Aires is the capital city of Argentina.
business park  n  /"bIznIs pA;k/  obchodní zóna  His 
                               se, oženit se  They’re getting married this Saturday.
                               golf course  n  /"gQlf kO;s/  golfové hřiště  It took them 
company is moving to the new business part.
                               four hours to get round the golf course.
butcher  n  /"bUtS@/  řezník  I’m going to buy some 
                               Groningen  n  /"gr3;nIN@n/  Groningen  Groningen is a 
chicken at the butcher’s.
                               large city in the north of the Netherlands.
catch  v  /k&tS/  chytit, zachytit, postřehnout, slyšet   
                               headquarters  n  /hed"kwO;t@z/  sídlo, ústředí, 
I didn’t catch your name.
category  n  /"k&t@gri/  kategorie, skupina, třída  The 
                               centrála  It is the headquarters of the entire company.
                               ice-skating  n  /"aIs skeItIN/  bruslení  She broke her leg 
results can be divided into three different categories.
                               when she went ice-skating for the first time.
change  v  /tSeIndZ/  změnit se, měnit se, vyměnit  Is 
                               imaginary  adj  /I"m&dZInri/  imaginární, pomyslný, 
there anything you would like to change in your life?
charge  v  /tSA;dZ/  účtovat si  How much do you 
                               fiktivní  I had an imaginary friend when I was a child.
                               impressive  adj  /Im"presIv/  působivý, úchvatný  She 
charge for one hour?
                               was very impressive in the interview.
commuter  n  /k@"mju;t@/  dojíždějící  The five o’clock 
                               integrate  v  /"IntIgreIt/  začlenit, integrovat  They 
train is always full of commuters.
                               need to integrate into the local community.
compare  v  /k@m"pe@/  porovnat, srovnat  You need to 
                               jog  v  /dZQg/  běhat rekreačně pro zdraví (forma 
compare the differences before you decide. 
congestion  n  /k@n"dZestS@n/  ucpání, dopravní 
                               cvičení)  He jogs 3 kilometres a day.


                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
lane  n  /leIn/  trasa, pruh; vyznačená část cesty,     season  n  /"si;z@n/  roční období, např. jaro, léto  My 
silnice  She pulled out into the fast lane to overtake.   favourite season is spring.
light rail  n  /laIt "reIl/  lehká městská kolejová     service industry  n  /"s3;vIs Ind@stri;/  odvětví služeb   
doprava  The city needed a larger light rail system.    Their company would come under the service 
lively  adj  /"laIvli/  živý, čilý, rušný  Her eyes were   industry.
bright and lively.                     share  v  /Se@/  sdílet, podílet se, podělit se  She shares 
los angeles  n  /lQs "&ndZ@li;z/  Los Angeles         a house with three other girls.
Hollywood is in Los Angeles.                singapore  n  /sIN@"pO;/  Singapur  Singapore is an 
matter  v  /"m&t@/  mít význam, záležet  It doesn’t     island nation.
matter to me what you do.                  single  adj  /sINgl/  jediný, jednotlivý; např  She is 
mention  v  /"menS@n/  zmínit se  Don’t mention her     single at the moment.
name!                            solve  v  /sQlv/  řešit, vyřešit  It took hours to solve the 
metro  n  /"metr@U/  metro, podzemní dráha  The       puzzle.
metro is the quickest way to get around in the city.    staff  n  /stA;f/  zaměstnanci, personál  The staff was 
modern  adj  /mQd@n/  moderní  She lives in a very      allowed to leave early.
modern flat.                        stomach  n  /"stVm@k/  žaludek  She had a problem 
montevideo  n  /mQntIvI"deI@U/  Montevideo           with her stomach.
Montevideo is the capital of Uruguay.            sydney  n  /"sIdni/  Sydney  Sydney has a very 
motorist  n  /"m@ut@rIst/  motorista/motoristka, řidič/   beautiful harbour area.
řidička motorového vozidla  The motorist called the     the same to you  idiom  /D@ seIm t@ "ju;/  to stejné tobě, 
police.                           tobě taky  ‘Happy Christmas!’ ‘The same to you!’
multinational  adj  /mVlti;"n&Snl/  mnohonárodní,      tokyo  n  /"t@Uki@U/  Tokio  The capital of Japan is 
nadnárodní  It is now a multinational company.       Tokyo.
new York  n  /nju; "jO;k/  New York  She went shopping    tourism  n  /"tU@rIzm, "tO;rIzm/  turistika, cestování   
in New York before Christmas.                Tourism is the country’s main industry.
norway  n  /"nO;weI/  Norsko  We’re going skiing in     traffic jam  n  /"tr&fIk dZ&m/  dopravní zácpa  He was 
Norway.                           late because of the traffic jam.
off work  idiom  /Qf "w3;k/  mimo práci, mající volno     tram  n  /tr&m/  tramvaj  They are introducing trams 
She’s off work at the moment as she is ill.         to some cities.
overall  adj  /@Uv@r"O;l/  celkový, souhrnný  There has   treaty  n  /"tri;ti/  smlouva, dohoda, úmluva  The 
been an overall improvement in his standard of work.    treaty was signed by all the countries.
overcrowded  adj  /@Uv@"kraUdId/  přeplněný,         trondheim  n  /"trQndhaIm/  Trondheim  Trondheim is 
přecpaný, přelidněný  The train was very overcrowded     a city in Norway.
this morning.                        unpopular  adj  /Vn"pQpj@l@/  nepopulární, neoblíbený  
panel  n  /"p&nl/  tým, skupina, komise; např.        His actions made him very unpopular.
‘panelová, tj. vícestranná diskuse’  The interview      unnecessary  adj  /Vn"nes@seri/  zbytečný, nepotřebný  
panel chose John for the position.             All of this is totally unnecessary.
park  v  /pA;k/  parkovat, zaparkovat  You can park     unreal  adj  /Vn"rI@l/  neskutečný, nereálný  I think 
here.                            your expectations are unreal.
parliament  n  /"pA;l@m@nt/  parlament  The laws are     Utrecht  n  /ju; "trekt/  Utrecht  Utrecht is the fourth 
made by parliament.                     largest city in the Netherlands.
per  prep  /p3;, p@/  za při udávání poměru, pro       Vancouver  n  /v&n"ku;v@/  Vancouver  Vancouver is 
jednotku času, např. ‘aut na osobu’  There is only one    in the southwest of Canada.
per person.                         Vienna  n  /"vien@/  Vídeň  Vienna is the capital of 
pharmaceutical  adj  /fA;m@"su;tIkl/  farmaceutický      Austria.
She is a sales representative for a pharmaceutical      warsaw  n  /"wO;sO;/  Varšava  Warsaw is the capital 
company.                          and largest city in Poland.
poor  adj  /pU@, pO;/  ubohý, chatrný, špatný, nedobrý    washington dc  n  /wQSINt@n di; "si;/  Washington   
It was a very poor performance.               The capital of the United States is Washington DC.
rather than  prep  /"r&D@ D&n, "rA;D@ D@n/  raději než,   wood  n  /wUd/  les  Let’s go and have a picnic in the 
spíše než  I’ll have a cold drink rather than a coffee.   woods.
responsible  adj  /rIs"pQns@bl/  zodpovědný, mající     Yokohama  n  /j@Uk@U"hA;m@/  Jokohama  Yokohama 
povinnost  Steve is responsible for the entire project.   is a large city located on the main island of Japan.
result  n  /rI"zVlt/  výsledek, důsledek  The results    zürich  n  /"zu;rIk/  Curych  Zürich is in the German-
didn’t tell us anything that we didn’t already know.    speaking part of Switzerland.
safe  adj  /seIf/  bezpečný  She didn’t feel safe in her 
own home.                          Unit 12
scandinavia  n  /sk&ndI"neIvI@/  Skandinávie   
                              accident  n  /"&ksId@nt/  nehoda  He had an accident 
Scandinavia is made up of a number of countries 
                              in his car.
including Sweden and Norway.
                              africa  n  /"&frIk@/  Afrika  She is going to travel 
scheme  n  /ski;m/  plán, program  They have 
                              around Africa.
introduced a training scheme for young people.

                                PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  0
amphora  n  / "&mf@r@/  amfora  An amphora is a         dry  v  /draI/  sušit se, osušit, schnout  Where can I dry 
Greek or Roman container.                    my boots?
amusing  adj  /@"mju;zIN/  zábavný  His story was very      economical  adj  /i;k@"nQmIkl/  úsporný, hospodárný   
amusing.                            It is more economical to buy the bigger size.
ancient  adj  /eInSnt/  antický, starověký, starobylý       Egyptian  adj, n  /I"dZIpS@n/  egyptský; Egypťan/
The city centre was full of ancient monuments.         Egypťanka  We went on an Egyptian cruise last year. / 
anger  n  /"&Ng@/  hněv, zlost, vztek  He was unable to     The Egyptians are very hospitable people.
control his anger.                       engine  n  /"endZIn/  motor  The engine just stopped.
asian  adj  /eIZn/  asijský  I love Asian food.         enjoyable  adj  /In"dZOI@bl/  příjemný, radostný, 
assemble  v  /@"sembl/  shromáždit, sestavit, dát        přinášející radost  We had a very enjoyable evening.
dohromady  We have to assemble the bed ourselves.        entirely  adv  /In"taI@li/  úplně, naprosto, zcela   
be off  idiom  /bi; "Qf/  jít, běžet; např.  I’m off!      I entirely agree with you.
boil  v  /bOIl/  vařit se, být ve varu, vřít  Boil the pasta   every … years  idiom  /evri "jI@z/  každých … let  I try 
for about 10 minutes.                      to visit my daughter in Australia every two years.
bottle  n  /bQtl/  láhev  The bottle was empty.         fashion  n  /"f&Sn/  móda  Do you try to keep up with 
by hand  idiom  /baI "h&nd/  ručně  The letter was        the current fashion?
delivered by hand.                       get together  v  /get t@"geD@/  setkat se, sejít se; např. 
camel  n  /"k&ml/  velbloud  They made the journey on      ‘všichni se scházejí’  We must get together for a drink 
a camel.                            sometime.
campaign  n  /k&m"peIn/  kampaň  She has been          goat  n  /g@Ut/  koza, kozel  She kept a goat on her farm.
involved with the campaign for many years.           graduate  n  /"gr&dZ"U@t/  absolvent/absolventka  She 
canary Islands  n  /k@"ne@ri aIl@ndz/  Kanárské ostrovy     is a science graduate.
The people in the Canary Islands speak Spanish.         Greek  adj, n  /gri;k/  řecký; Řek/Řekyně, řečtina  Greek 
careful  adj  /"ke@fl/  pečlivý, opatrný, důkladný,       food is delicious. / Greek is very difficult to learn.
pozorný  Be careful when you cross the road!          harmful  adj  /"hA;mf@l/  škodlivý  Drinking too much 
cartoon  n  /kA;"tu;n/  kreslený film, kreslený seriál      coffee can be harmful to your health.
např. v novinách  The cartoon in the magazine was        heat  v  /hi;t/  hřát, ohřívat, rozehřát  The fire heated 
very funny.                           the room.
catch fire  idiom  /k&tS "faI@/  chytnout, vzplanout,      herbicide  n  /"h3;bIsaId/  herbicid, přípravek na 
vznítit se  Don’t go near the fire or your jumper may      hubení plevele  Some farmers don’t like to use 
catch fire!                           herbicides.
catch  v  /k&tS/  chytnout, chytit; např. ‘chytit vlak’      hi-tech  adj  /haI "tek/  hi-tech, vyrobený podle 
Which train are you catching?                  nejnovějších technologií  His flat was very hi-tech.
cause  n  /kO;z/  příčina, důvod  The bad weather was      hopeful  adj  /"h@Upfl/  nadějný, slibný, plný naděje   
the cause of the accident.                   She is very hopeful of finding somewhere to live soon.
central america  n  /sentr@l @"merIk@/  Střední         hospitality  n  /hQspI"t&lIti/  pohostinnost  Thank you 
Amerika  Costa Rica is a country in Central America.      for your hospitality!
chemist  n  /"kemIst/  chemik, lékárník/lékárnice  He      hug  n  /hVg/  objetí  I gave her a hug.
works as a chemist.                       hunger  n  /"hVNg@/  hlad  Around a hundred people 
client  n  /"klaI@nt/  klient/klientka, zákazník/        die every day from hunger in the area.
zákaznice  She is one of our most important clients.      impress  v  /Im"pres/  zapůsobit, působit dojmem  You 
cloud  n  /klaUd/  oblak, mrak  Look at the clouds!        must try and impress them at the interview.
I think it’s going to rain.                   including  prep  /In"klu;dIN/  včetně  It is $20 per night 
collect  v  /k@"lekt/  sbírat, sesbírat  Can you collect my   including breakfast.
watch while you are there?                   Indonesia  n  /Ind@"ni;zI@/  Indonésie  The capital of 
commerce  n  /"kQm3;s/  obchod  He was engaged in        Indonesia is Jakarta.
commerce.                            insulation  n  /Insj@"leISn/  izolace  The house needed 
commercial  adj  /k@"m3;Sl/  obchodní, komerční  She       insulation in the roof.
is developing the commercial side of the company.        invent  v  /In"vent/  vynalézt  Who invented the 
controlled  adj  /k@n"tr@Uld/  řízený, regulovaný  He      telephone?
has to live in a very controlled environment.          knowledge  n  /"nQlIdZ/  znalosti, vědomosti  He has a 
cork  n  /kO;k/  korkon, uzávěr  The cork flew out of      wide knowledge on this topic.
the bottle and hit the wall.                  knowledgeable  adj  /"nQlIdZ@bl/  dobře informovaný, 
current affairs  n  /kVr@nt @"fe@z/  nejnovější, poslední    erudovaný  She is very knowledgeable about gardening.
události  He tries to keep up-to-date with current affairs.   latex  n  /"leIteks/  latex  Her dress was made of latex.
danger  n  /"deIndZ@/  nebezpečí  Some animals are in      law  n  /lO;/  právo, zákon  The new law says that you 
danger of dying out.                      can’t smoke in public places.
discovery  n  /dIs"kVv@ri/  objev, objevení  They have      liquid  n  /"lIkwId/  tekutina, kapalina  They poured the 
made an important discovery in this field.           liquid into the glass.
driving  n  /"draIvIN/  řízení auta apod.  Her driving is    lose  v  /lu;z/  ztratit  I’ve lost my bag!
terrible.                            machine  n  /m@"Si;n/  stroj  The machine didn’t accept 
                                my money.

                                  PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  
mackintosh  n  /"m&kIntQS/  nepromokavý plášť, plášť     sandal  n  /"s&ndl/  sandál  Now that summer is finally 
do deště  She was wearing a traditional mackintosh.     here I can wear my sandals.
mark  v  /mA;k/  značit, označit, dát známku  Prices     saudi arabia  n  /saUdi; @"reIbI@/  Saúdská Arábie  He 
are marked on the products.                 is from Saudi Arabia.
mayan  adj  /maI"@n/  mayský  There are a lot of       smoking  n  /"sm@UkIN/  kouření  Smoking in pubs is 
ancient Mayan sites in Central America.           forbidden.
monk  n  /mVNk/  mnich  The monk was praying silently.    south america  n  /saUT "&frIk@/  Jižní Amerika  She 
noise  n  /nOIz/  hluk, rámus, zvuk  There was no noise    did a tour of South America.
in the room.                         sparkling wine  n  /spA;klIN "waIn/  šumivé víno  Some 
oak  n  /@Uk/  dub  The oak fell down due to the bad wind.  sparkling wine is as good as champagne.
on the increase  idiom  /Qn Di "Inkri;s/  na vzestupu,    stage  n  /steIdZ/  fáze, etapa, bod ve vývoji  The 
mající vzestupnou tendenci  Violent crime is on the      product is in the early stages of development.
increase.                          stopper  n  /"stQp@/  zátka, uzávěr  She put the stopper 
painful  adj  /"peInfl/  bolavý, bolestný, nepříjemný      into the bottle.
Her arm was very painful after her fall.           store  v  /stO;/  skladovat, uskladnit  You can store tins 
paint  v  /peInt/  malovat, namalovat, nabarvit  She     of food for many years.
was learning to paint.                    strange  adj  /streIndZ/  zvláštní, divný, neznámý, 
petroleum  n  /p@"tr@UlI@m/  ropa, nafta  They had to     cizí  She gave me a very strange look.
go very deep under the ground to find the petroleum.     strictly business  idiom  /strIktli "bIzn@s/  výhradně 
plastic  n  /"pl&stIk/  umělá hmota, plast  The cup was    obchodně  Our relationship is strictly business.
made of plastic.                       strip  n  /strIp/  pruh, pás  Cut the piece of paper into 
port wine  n  /pO;t "waIn/  portské víno  It is nice to    strips. 
have a glass of port wine at the end of a meal.       supermarket  n  /"su;p@mA;kIt/  supermarket  They 
process  n, v  /"pr@Uses/  proces, zpracování;        have opened a new supermarket.
zpracovat  It was a long and difficult process. / Most    supplier  n  /s@"plaI@/  dodavatel  They are our biggest 
of the food we buy today is processed.            supplier.
raincoat  n  /"reInk@Ut/  plášť/kabát do deště  Her      synthetic  adj  /sIn"TetIk/  syntetický, umělý  Her shoes 
raincoat kept her dry.                    were actually synthetic.
remove  v  /rI"mu;v/  odstranit  I asked him to remove    thailand  n  /"taIl&nd/  Thajsko  The capital city of 
his things immediately.                   Thailand is Bangkok.
rent out  v  /rent "aUt/  pronajmout dům apod.  We’re     totally  adj  /"t@Ut@li/  úplně, naprosto  I’m still not 
going to rent out our house while we are away.        totally sure.
replace  v  /rI"pleIs/  nahradit, vyměnit  What can we    trade  n  /treId/  obchod  Trade between the two 
replace it with?                       countries has increased.
risk  n  /rIsk/  riziko  The risk of catching the disease   treatment  n  /"tri;tm@nt/  péče, ošetření; např. 
was greatly increased.                    ‘kosmetické ošetření’  I go for regular treatments at 
rocket  n  /"rQkIt/  raketa  The rocket rose quickly into   the salon.
the sky.                           tyre  n  /"taI@/  pneumatika  The tyre burst.
Roman  adj, n  /"r@Um@n/  římský; Říman/Římanka         unusual  adj  /Vn"ju;Zu@l/  neobvyklý, nezvyklý, 
The city was full of Roman ruins. / The Romans were      zvláštní  She had a very unusual accent.
a very advanced nation of people.              vulcanization  n  /vVlk@naI"zeISn/  vulkanizace  Due to 
roof  n  /ru;f/  střecha  The roof needed to be        the process of vulcanization, the material was much 
completely replaced.                     stronger.
rub out  v  /rVb "aUt/  vymazat, vygumovat  She        waterproof  adj  /"wO;t@pru;f/  nepromokavý  Her 
rubbed out her name.                     jacket was waterproof.
rubber  n  /"rVb@/  pryž, guma  The ball is made of 
rubber.
                                                              A000508
                                 PRE-Int ER m Ed IatE cz Ech wo Rdl Ist   ●  

								
To top