pendidikan multibudaya by ariffzaim85

VIEWS: 6,487 PAGES: 24

More Info
									1.0 PENGENALAN

    Budaya merujuk kepada ciri-ciri atau hasilan tingkah laku yang dipelajari oleh
sekumpulan manusia daripada persekitaran sosialnya (Amir Hasan Dawi, 2002). Tylor (1871)
mengatakan bahawa budaya adalah keseluruhan yang kompleks yang mengandungi ilmu
pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat dan sebarang bentuk
keupayaan yang diperolehi oleh seseorang sebagai ahli masyarakat. Bagi tokoh kontemporari
Bourdieu, budaya adalah proses sosial di mana budaya dan struktur sosial adalah saling
berkaitan. Budaya merupakan apa yang terkandung dalam diri individu hasil daripada
pengalaman interaksi sosial dengan masyarakat sekeliling.

    Masyarakat Melayu merupakan kaum terbesar di Malaysia dengan mencapai 60%
daripada populasi masyarakat Malaysia. Masyarakat Melayu adalah beragama islam,
berbahasa melayu dan amat sinonim dengan politik Negara. Kaum kedua terbesar ialah kaum
Cina yang mewakili 25% masyarakat di Malaysia. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan
Buddha, Taoisme atau Kristian, berbahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Kantonis atau Teochew
dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Kaum India membentuk 7% hingga 10% daripada
populasi masyarakat Malaysia. Kebanyakan mereka beragama Hindu dan Kristian, berbahasa
Tamil, Malayam dan Hindu dan menerokai bidang perguaman.

    Budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. Di seolah,
kanak-kanak dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. Pelajar-
pelajar sejak mula masuk ke sekolah terus didedahkan kepada norma, nilai, simbol dan bahasa
yang akan mencorakkan masa depan mereka. Pendidikan nilai amat diutamakan untuk
menerapkan niali-nilai material dan bukan material di kalangan pelajar dan mengelakkan
berlakunya penyelewengan budaya. Multibudaya adalah satu perkataan yang paling sesuai dan
tepat untuk menggambarkan kehidupan masyarakat di Malaysia yang berbilang budaya.

    Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan bangsa dan secara tidak
langsung masyarakat di negara ini telah diperkenalkan kepada budaya, bahasa dan pemakaian
yang berlainan di antara satu sama lain. Ciri-ciri kebudayaan ini adalah seperti bahasa, agama,
makanan kebiasaan, agama dianuti dan sebagainya. Sebagai contoh, kaum terbesar di
Malaysia iaitu kaum melayu menuturkan Bahasa Melayu dan menjadikan agama Islam sebagai
pegangan hidup. Manakala kaum India pula menjadikan Bahasa Tamil sebagai bahasa ibunda
mereka dan pegangan hidup mereka pula adalah agama Hindu. Perbezaan agama dan budaya


                                               1
yang mewarnai rakyat di negara ini tidak boleh dijadikan alasan untuk kita tidak duduk sana di
sekolah atau di tempat kerja mahupun di tempat makan.

    Pendidikan Multibudaya adalah satu sistem pendidikan yang menekankan bahawa
setiap pelajar berhak mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira jantina, kelas
sosial, etnik, kaum, budaya, bahasa pertuturan dan agama. (James A.Banks dan Cherry A.
McGee Banks, 2003). Beliau juga menyatakan bahawa pendidikan multibudaya ini adalah satu
pergerakan pembaharuan yang akan mengubah sistem pendidikan institusi pengajian. Ia bukan
sahaja mengubah struktur kurikulum sesebuah institusi tetapi perubahan terhadap persekitaran
dan struktur pentadbiran turut terjadi.

    Susulan daripada peristiwa pertumpahan darah yang berlaku melibatkan tiga kaum
utama iaitu Melayu, Cina, dan India pada 13 Mei 1969, kerajaan telah merangka beberapa
dasar yang menekankan kepada perpaduan dan keharmonian masyarakat pelbagai kaum serta
integrasi seperti Dasar Kebudayaan Kebangsaan, Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pendidikan
Kebangsaan. Menurut Sharifah Alwiah Alsagoff (1985), sekolah dianggap sebagai institusi
sosial di dalam masyarakat. Sekolah merupakan tempat pergaulan utama bagi setiap individu
tidak kira samada di sekolah tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah. Di sekolah, pelajar
akan di ajar mengenai kebudayaan kebangsaan seperti lagu kebangsaan negara, bahasa
kebangsaan dan bendera kebangsaan. Oleh sebab itu, sistem pendidikan negara merupakan
agen utama dalam usaha memupuk perpaduan rakyat yang mempunyai pelbagai budaya dan
amalan.
2.0 KONSEP PENDIDIKAN MULTIBUDAYA

    Pendidikan multibudaya adalah satu idea, satu tindakan membentuk semula pendidikan
dan satu proses (Banks,2002). Sebagai satu idea, pendidikan multibudaya cuba mewujudkan
satu peluang yang saksama kepada semua pelajar yang dari golongan, kaum, sosio-ekonomi,
budaya yang berlainan, dengan mengubah persekitaran sekolah agar ia dapat menunjukkan
kepelbagaian kebudayaan dan golongan dalam sekolah dan sosial. Pendidikan multibudaya
adalah satu proses kerana matlamatnya adalah ideal di mana pihak pentadbir dan guru perlu
terus berusaha dan berjuang untuk mencapai maklamat tersebut. Di samping itu, Banks(2002)
juga telah memperkenalkan empat dimensi pendidikan berbilang kebudayaan, iaitu integrasi isi
kandungan yang menginklusifkan bahan bantu mengajar, konsep dan nilai dari pelbagai
kebudayaan dalam pengjaran dan pembelajaran. Proses konstruk ilmu pengetahuan adalah
                                          2
pengakuan bahawa semua ilmu pengetahuan adalah konstruk sosial, wujud dalam pemikiran
manusia untuk menjelaskan pengalaman mereka yang boleh berubah, dengan mendorong
perubahan sosial.

    Pedagogi yang saksama wujud bila guru-guru mengubahsuaikan pengajaran mereka
untuk bersesuaian dengan pelajar yang berlatar belakang yang berlainan dalam mencapai
kejayaan akademik. Memperkasakan budaya sekolah dan struktur sosial untuk membentuk
semula persekitaran sekolah, termasuk sikap, kepercayaan dan tindakan guru-guru dan pihak
pentadbir, kurikulum, prosedur peperiksaan dan strategi pengajaran guru-guru supaya
membolehkan pelajar dari kaum, jantina, golongan yang berlainan mengalami pendidikan yang
saksama. Salah satu konsep yang terserap dalam pendidikan berbilang kebudayaan adalah
konsep kesaksamaan (equity). Menurut American Heritge Dictionary, kesaksamaan dijelaskan
sebagai satu peringkat di mana semua pelajar, tidak kira majoriti atau minoriti, perempuan atau
lelaki, pelajar yang berjaya atau gagal, dan pelajar yang pernah ditolak pada satu masa ketika
mempunyai peluang untuk belajar, menyertai program pendidikan, dan mempunyai penerimaan
yang saksama bagi perkhidmatan yang mereka perlu dalam pendidikan (Pathways Home).

    Sebenarnya saksama dan pendidikan berbilang kebudayaan tidak dapat diasing dari
antara satu lain. Ia memerlukan guru-guru memikir dan mengkonsep semula tentang
pengajaran dan pembelajar, dan mengunakan pendekatan mengajarar yang tidak bias untuk
membentuk pengajaran inklusif pada setiap bidang matapelajaran( North Central Regional
Educational Laboratory,2001).
2.1 KONSEP PENDIDIKAN MULTI BUDAYA DI MALAYSIA

    Di Malaysia pendidikan multibudaya terbentuk sejak zaman kegemilangan Melaka lagi
iaitu dari negara China dan India berhijrah ke Tanah Melayu samada untuk berniaga dan
menyebarkan agama Islam. Pada masa itu pendidikan adalah berteraskan ajaran Islam dan
kitabnya adalah kitab Al-Quran. Selepas zaman kegemilangan ini berlalu dan Tanah Melayu
dijajah oleh pelbagai bangsa, akhirnya pendidikan di Malaysia diubah mengikut dasar pecah
dan perintah. Dasar yang diperkenalkan oleh British ini menindas kaum Melayu kerana kaum
Melayu hanya diberi peluang pendidikan sekadar untuk membaca dan menulis sahaja.

    Selepas kemerdekaan, pendidikan multibudaya dilaksanakan dan ia memfokuskan
terhadap penerapan nilai-nilai murni ke dalam diri pelajar untuk mengintegrasikan rakyat

                                               3
Malaysia tanpa mengira latar belakang kaum, kebudayaan, agama, ekonomi dan sosial. Setiap
individu berhak mendapat peluang pendidikan yang sama. Nilai serta tata laku seperti saling
faham memahami, saling hormat menghormati, bertolak ansur, menghargai hak-hak asasi
manusia, adil, jujur dan bersatu padu cuba ditanam di dalam diri pelajar melalui pendidikan
multibudaya untuk menyedarkan masyarakat betapa pentingnya perpaduan rakyat.

     Sistem pendidikan mempunyai objektif untuk menyepadukan empat sifat utama iaitu
JERI (Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelektual) dalam melahirkan individu yang berakhlak dan
cemerlang. Apabila setiap individu di Malaysia cemerlang di dalam empat sifat utama yang
ditekankan oleh sistem pendidikan ini, secara tidak langsung perpaduan negara dapat
diwujudkan. Di Malaysia, subjek-subjek yang berkaitan dengan kebudayaan di Malaysia di ajar.
Antara subjek-subjek yang diajar ialah Sejarah Malaysia, Kenegaraan Malaysia dan Tamadun
Islam dan Tamadun Asia. Pengajaran subjek-subjek tersebut dalam pendidikan dapat
meningkatkan kefahaman pelajar pelbagai kaum dan budaya bagi memahami konsep
kepelbagaian masyarakat di negara ini, kepelbagaian budaya, tanggungjawab terhadap negara
dan sebagainya.

     Malaysia merupakan sebuah Negara yang berbilang kaum dan bangsa. Secara tidak
langsung, masyarakat Negara ini telah diperkenalkan kepada budaya, bahasa, dan pemakaian
yang tersendiri pada waktu dan masa-masa tertentu. Negara Malaysia terdiri daripada pelbagai
kaum yang membentuk komuniti masyarakat kecil yang mempunyai identiti tersendiri.
Komposisi penduduk Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik di semanjung,
Sabah dan Sarawak menyebabkan wujudnya kepelbagaian latar belakang pelajar dalam sistem
pendidikan Negara. Kepelbagaian latar belakang ini membuatkan masyarakat Malaysia
semakin bersatupadu dan semakin memahami kebudayaan dan fahaman bangsa-bangsa lain
dan ia sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan.

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan
rakyat  Malaysia  yang  berilmu  pengetahuan,   berakhlak  mulia,  bertanggungjawab,
berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

     Konsep satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang ke-6,
Datuk Seri Najib Tun Razak bertujuan untuk memperkenalkan idea satu bangsa tanpa mengira

                                               4
kepelbagaian etnik, sub-etnik dan kebudayaan. Satu malaysia bertujuan untuk mengekalkan
dan meningkatkan perpaduan anatra pelbagai kaum di Malaysia dan mewujudkan semangat
kebersamaan dan kekitaan dalam satu keluarga besar. Dari aspek pendidikan, konsep satu
Malaysia ini berfungsi untuk mengurangkan juarang perbezaan antara bandar, luar bandar dan
kumpulan etnik agak mereka mempunyai hak untuk mendapat bantuan kerajaan berbanding
anak-anak dari golongan berada yang sudah tentu mempunyai peluang pendidikan yang
terbaik.

    Dalam konteks pendidikan di Malaysia, konsep kepelbagaian latar belakang pelajar ini
adalah perkara asas dalam pembentukan pusat pembelajaran dan perkembangan pelajar.
Kepelbagaian latar belakang pelajar ini merangkumi aspek jantina, kaum, budaya, gaya
pembelajaran, status sosio-ekonomi, sosio-politik & sosio- budaya. Menurut Khairul Yusri, 2007,
perbezaan individu bermaksud variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma
kumpulannya sama ada dari segi sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku, sosial atau
bakat dan aspek aspek lain yang mungkin terdapat sesama individu dalam sesuatu kumpulan.
Setiap pelajar mempunyai budaya, latar belakang keluarga, dan tahap sosioekonomi yang
berbeza-beza yang sedikit sebanyak memberi kesan kepada pembelajaran mereka. Dalam
konteks kepelbagaian ini, pertumbuhan dan perkembangan seseorang pelajar itu mempunyai
kesan yang sangat kuat dalam menyusuri arus pembelajaran mereka. Ia juga adalah satu
imapak yang sangat penting kepada pelajar untuk mencapai kejayaan daripada hasil
pembelajaran mereka di sekolah. Konsep kepelbagaian latar belakang pelajar ini boleh dikaji
dari aspek jantina, kaum dan etnik, bugaya, gaya pembelajaran dan sosio-ekonomi.

    Pelaksanaan sekolah integrasi atau sekolah wawasan merupakan salah satu rancangan
kerajaan untuk menyatupadukan kaum-kaum di Malaysia. Matlamat pembinaan sekolah
wawasan ini adalah:

    1. Mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid-murid yang berbagai-bagai bangsa,
      latar belakang dan fahaman agama.

    2. Memupuk semangat integrasi antara pelajar dari pelbagai aliran.

    3. Melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi
      demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu.

    4. Menggalakkan interaksi yang maksimum antara semua warga sekolah melalui
      perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah.

                                               5
    Sekolah Wawasan adalah sekolah integrasi yang menempatkan beberapa buah sekolah
yang berlainan aliran dalam satu kawasan yang sama. Sekolah-sekolah ini akan berada di
bawah satu bumbung tanpa mengira agama dan bangsa. Konsep Sekolah Wawasan adalah
bertujuan menyatukan masyarakat Melayu, Cina dan India melalui satu sistem pendidikan di
dalam satu kawasan.
2.2 KONSEP PENDIDIKAN MULTIBUDAYA DI LUAR NEGARA

2.2.1 INDONESIA

    Di Indonesia, pendidikan multibudaya dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap
lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, sesuai pada masa autonomi dan
desentralisasi yang baru dilakukan. Pendidikan multibudaya yang dikembangkan di Indonesia
seiring dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan
desentralisasi dan autonomi daerah yang sering dilaksanakan kearah menguatnya “sukuisme”
dan “daerahisme”.

    Pendidikan multibudaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang boleh
menjadi modal untuk mengembangkan kekuatan budaya. Terutama, kepada kanak-kanak perlu
diterapkan dengan sikap toleransi, dan pengajaran itu harus dibuktikan dengan sikap toleransi,
dan pengajaran itu harus dibuktikan dengan sikap, tindakan, dan respek antara satu sama lain.

    Pendidikan multibudaya sangat penting kerana Indonesia juga seperti Malaysia mereka
hidup dalam negara yang pelbagai budaya, lebih dari itu Indonesia juga menghadapi berbagai
budaya dari luar keterbukaan dan kerjasama antara negara, mahupun kesan dari teknologi
maklumat yang berkembang pesatt. Oleh sebab itu, tugas menupuk pendidikan multibudaya di
Indonesia lebih berat (ragam, suku, etnis, agama yang cukup banyak), kerana tugas tersebut
memiliki misi bagaimana agar para anak didik memiliki kesedaran multibudaya yang
mengandung erti memiliki kemampuan untuk bersikap toleransi, menerima perbezaan dan
saling menghormati walaupun dengan latar belakang budaya yang berzeda.

    Pendidikan multibudaya sangat penting untuk dipupuk, tidak hanya disekolah tetapi juga
dirumah agar pada masa hadapan masyarakat Indonesia tidak lagi menjadi masyarakat yang
dianggap suka dengan tingkah laku kekerasan, konflik, dan sulit menerima perbezaan.
                                                6
3.0 PENDIDIKAN MULTIBUDAYA MODEL JAMES A. BANKS

James A. Banks (1994) telah mengenal pasti matlamat pendidikan multibudaya iaitu:

  1. Untuk mengurangkan diskriminasi terhadap sesuatu kaum dan memberikan pendidikan
    yang adil kepada semua individu.

  2. Menghormati di antara satu sama lain tanpa mengambil kira perbezaan kaum dan kelas
    sosial. Melalui pendidikan multibudaya ini, pelajar akan mengenali kebudayaan kaum
    lain. Dengan ini, pelajar akan lebih menghargai dan menghormati antara satu sama lain.

  3. Membantu pelajar membina pengetahuan, sikap dan kemahiran diri agar boleh
    membangunkan kaum sendiri dan juga kaum yang lain seterunya membangunkan
    negara ke peringkat antarabangsa.

  4. Membantu individu memahami kendiri dengan melihat mereka sendiri dari pespektif
    budaya lain, dengan andaian bahawa mempunyai fahaman dan pengetahuan
    sedemikian akan dapat wujud penghormatan antara satu sama lain.

  5. Membekalkan pelajar peluang untuk memilih budaya golongan lain. Keadaan sering
    berlaku selama ini iaitu sekolah biasanya mengamalkn budaya golongan majority dan
    jarang memperkenalkan budaya lain kepada golongan majoriti. Pada hakikatnya
    golongan majoriti perlu mengetahui keunikan dan kecantikan budaya golonagan lain.

  6. Membekalkan semua pelajar kemahiran, sikap dan pengetahuan untuk berfungsi dalam
    budaya sendiri dan juga budaya kaum lain.

  7. Mengurangkan diskriminasi dan derita pengalaman dari ciri-ciri budaya sendiri.

    Kajian menunjukkan sesetengah golongan terpaksa menolak budaya sendiri dengan
keinginan untuk berjaya. Membantu pelajar menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan
mengira. Dalam konteks pendidikan berbilang kebudayaan, isi kandungan pengajaran
pembelajaran yang berkaitan dengan kaum, agama sosio-ekonomi pelajar akan lebih memberi
makna dan meningkatkan motivasi pelajar.

    Berdasarkan definisi dan konsep pendidikan multibudaya, beberapa prinsip perlu diberi
pertimbangan dalam pelaksanaan program pendidikan berbilang budaya. Menurut Jame A.
Banks(2002) dalam membantu pelajar meningkatkan pencapaian akademik dan mendorong


                                              7
kemahiran bergaulan antara golongan yang berlainan, Beberapa prisip asas yang perlu diambil
kira semasa merancangkan polisi pendidikan berbilang kebudayaan :-

  1. Program perkembangan profesional perlu diadakan untuk membantu guru memafami
    ciri-ciri pelbagai kaum negara kita dan unsur-unsur bangsa, kaum, bahasa, sosio-
    ekonomi yang saling berkaitan dalam mempengaruhi tingkah laku pelajar.

  2. Sekolah perlu memastikan semua pelajar memperolehi peluang yang saksama dalam
    pembelajaran.Kurikulum yang disedia perlu membantu pelajar memahami ilmu
    pengetahuan  harus  berasaskan   konstruk  sosial  dan  mengambarkan  dapatan
    penyelidikan yang berkait dengan keadaan sosial, politik, ekonomi negara.

  3. Sekolah perlu membekalkan semua pelajar peluang untuk menyertai aktiviti kokurikulum
    atau aktiviti luaran yang membantu pengembangan pengetahuan, kemahiran, sikap
    serta meningkatkan pencapaian akademik dan mendorong interaksi positif di kalangan
    pelajar yang berasal dari pelbagai latar belakang.Sekolah harus menubuh persatuan
    yang ahlinya terdiri daripada wakil golongan yang berlainan untuk memperbaiki
    perhubungan antara golongan.

  4. Pelajar perlu memafami stereotaip dan bias yang mendatangkan kesan negatif terhadap
    perhubungan kaum.Pelajar perlu membelajari nilai-nilai yang dikongsi oleh semua
    golongan yang berbilang kebudayaan.( contoh : keadilan, kesaksamaan, kebebasan,
    keamanan, belas kasihan dan lain-lain.)

  5. Guru harus membantu pelajar memperolehi kemahiran sosial untuk berinteraksi secara
    berkesan  dengan   pelajar  yang  berasal  dari   kaum,  budaya,  bahasa  yang
    berlainan.Sekolah harus membekalkan peluang kepada pelajar yang berlatar belakang
    yang berlainan berinteraksi dalam satu keadaan yang tidak berketakutan dan
    berkebimbangan.

  6. Strategi sekolah harus memastikan keputusan yang dibuat dapat berkongsi bersama
    dan semua warga sekolah membelajari kemahiran berkerja sama untuk menghasilkan
    satu persekitaran sekolah yang prihatin untuk pelajar.

  7. Pemimpin atau pegawai berkaitan perlu membentuk strategi yang memastikan semua
    sekolah mendapat peruntukan kewangan yang saksama.Guru harus peka tentang                                                 8
    unsur-unsur berbilang kebudayaan semasa menilai kemahiran kognitif dan kemahiran
    sosial pelajar.
4.0 MENGAPA PENDIDIKAN MULTIBUDAYA?

    Terdapat kajian menunjukkan jika kanak-kanak memahami lebih banyak sterotaip
golongan lain, akan kurang bersikap negatif terhadap golongan lain. Dengan mendedahkan
pelajar kepada pengetahuan tentang pelbagai kaum dan sumbangan mereka dalam pembinaan
dan kemajuan negara, akan dapat mengurangkan ketidaktoleransi dan meningkatkan
kerjasama untuk mencapai kebaikan sejagat (Martin,1985). Pendidik yang mengenal dan
menghormati latar belakang yang pelbagai pelajar mereka juga akan berkewajiban dan
bertanggungjawab berkongsi nilai-nilai sesama dengan pelajar. Walaupun pelajar dan guru-
guru menunjukkan kebudayaan yang berlainan, tetapi terdapat juga budaya yang sama
dikongsi terutamanya budaya kehidupan.

    Strategi sekolah harus memastikan keputusan yang dibuat dapat berkongsi bersama
dan semua warga sekolah membelajari kemahiran berkerja sama untuk menghasilkan satu
persekitaran sekolah yang prihatin untuk pelajar. Pemimpin atau pegawai berkaitan perlu
membentuk strategi yang memastikan semua sekolah mendapat peruntukan kewangan yang
saksama. Guru harus peka tentang unsur-unsur berbilang kebudayaan semasa menilai
kemahiran kognitif dan kemahiran sosial pelajar.
                                           9
5.0 KESIMPULAN

    Kepelbagaian latar belakang pelajar dari aspek jantina, kaum, budaya, gaya
pembelajaran dan status sosio ekonomi telah memberi kesan terhadap pengajaran dan
pembelajaran. Perbezaan jantina memberi persepsi berbeza tentang pencapaian pelajar. Begitu
juga dengan latar belakang budaya dan persekitaran pelajar yang memberi impak ke atas
pemikiran perasaan dan tingkah laku seseorang. Pencapaian pelajar turut dipengaruhi oleh
gaya belajar dan status sosio-ekonomi pelajar yang menyebabkan gaya pembelajaran mereka
terjejas akibat faktor persekitaran yang tidak sesuai.

    Pendidikan multi-budaya penting untuk memupuk perpaduan di Malaysia terutamanya
dikalangan pelajar. Walaupun sukar untuk melaksanakan pendidikan multi-budaya, semua
pihak hendaklah bekerjasama dalam merealisasikan pendidikan multi-budaya seterusnya
membantu dalam penubuhan gagasan satu Malaysia.

    Secara ringkasnya, pendidikan berbilang kebudayaan bertujuan membantu pelajar
memperolehi ilmu pengetahuan dan komitmen dalam membuat keputusan yang menimbangkan
individu, sosial, dan sebagainya untuk mencapai kehidupan harmoni dan demokrasi.
                                            10
6.0 RUJUKAN

Amir Hassan Dawi (2006). Penteorian Sosiologi dan Pendidikan. Edisi Ketiga. Tanjong Malim:
    Quantum Books.


British Association of Advisers and Lecturers in Physical Education (1989). Teaching and
    Learning Strategies in Physical Education. Leeds: White Line Press.


Coates, B. (1997). Refining your Style. Sportsteacher. Spring edition.


Jean Piaget (1980). Physical Education in Secondary Schools. Schools Council Research
    Studies, London: Macmillan. 20 Januari 2011.


Kementerian Pendidikan Malaysia. Berita Bahagian Pendidikan Guru (1990). Kearah
    Memantapkan Perancangan Program Latihan Guru. p.88. 12 Januari 2011.


Lawson dan Placek (1996). Inside the Primary Classroom. London: Routledge & Kegan Paul.
    12 Januari 2011.


Mosston, M. & Ashworth, S. (1986). Teaching Physical Education. Columbus, OH: Merrill. 1
    Januari 2011.


Pusat Perkembangan Kurikulum (2001). Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan
    Kesihatan. PPK: Kuala Lumpur.


Physical Education Resources. Retrieved at http://physicaleducationresources.com/ teaching
    stylesmosstonpe on 21 December 2010.


Sekolah Sebagai Pembentuk Masyarakat Harmoni. Retrieved at http://otak2sped.blogspot.com/
    2009/02/sekolah-sebagai-pembentuk-masyarakat.html?zx=fd6eccbfa3f66503     on   12
    January 2011.

Sports-media. Retrieved at http://www.sports-media.org/sportapolisnewsletter23newlook.htm on
    12 January 2011.


                                               11
7.0 LAMPIRAN
            RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH )

Mata pelajaran     : Bahasa Melayu

Tahun         : 3 Orkid

Bilangan Murid     : 32 orang

Tema          : Pencemaran Alam Sekitar

Tajuk         : Pencemaran Udara

Tarikh         : 3 Februari 2011

Masa          : 40 minit

Objektif: Pada akhir pelajaran murid dapat;

     i.   Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka melihat berlakunya
        pencemaran udara ini secara lisan.

     ii.  Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai pencemaran
        udara yang berlaku.

     iii. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai gejala pencemaran dengan
     menggunakan ayat majmuk yang betul.

Ilmu   : Bahasa Melayu, Alam sekitar

Nilai  : Kebersihan, menghayati, menghormati dan menghargai.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)

Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, menbuat inferens, dan kemahiran mengkategori.

Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.

Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan emosi.

BBB : Power point, buku latihan dan alat tulis.
                                            12
Isi Pelajaran        Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran    Catatan

Murid ditayangkan      Set Induksi (5 minit)           KB : menghubungkait,
power point yang                            Inferens
berkaitan dengan       i)murid diminta untuk melihat paparan
jenis-jenis pencemaran.   power point dan menghayatinya.       BCB: menonton dengan
                                    Aktif
               ii)murid diminta untuk membezakan jenis-
               jenis pencemaran dan menyatakan      BBB : power point
               pengalaman mereka sendiri..

               iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan
               tajuk pengajaran yang akan diajari pada
               hari itu.

Guru memberi         Langkah 1 (10 minit)            KB : membuat inferens
teks cerita yang berkaitan
dengan            i)murid dikehendaki untuk mengelik     BCB :
               salah satu pautan yang disediakan.     ) membaca dengan
Pencemaran                               intonansi yang betul.
Udara melalui        ii)murid diminta membaca petikan itu
power point.         secara individu dengan kuat dan      ii) mendengar dengan aktif.
               mengikut intonasi serta gaya yang betul.
                                    BBB : teks cerita, power
               iii)murid-murid yang lain dikehendaki   point
               mendengar dan meneliti teks sambil
               memahami petikan tersebut.

               iv)kemudian guru menanyakan soalan
               kepada murid berkaitan dengan petikan
               tersebut.
Guru             Langkah 2 (10 minit)            KB : menghubungkaitkan,
Mengadakan                               menjana idea
perbincangan         i)murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan antara       kumpulan.                 BCB : memproses
murid-murid dan                             maklumat dan melaporkan
melakukan          ii)murid diminta untuk berada dalam    maklumat.
pembentangan         kumpulan dan membuat perbincangan.
melalui power                              KP : verbal linguistik,visual,
point.            iii)murid dikehendaki membentangkan isi-  intrapersonal, interpersonal
               isi penting mengenai pencemaran udara
               dan bandingkan dengan pengetahuan dan   Nilai : kerjasama, hormat-
               pengalaman mereka.             menghormati

               iv)guru menanyakan soalan yang       BBB : power point
               berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan
               sedia ada mereka.
                                                     13
Guru memberi        Langkah 3 (10 minit)             KB : menjana idea,
latihan kepada                             menghubungkaitkan,
murid-murid.        i)guru terlebih dahulu menanyakan      membuat inferens.
Aktiviti          kepada murid sekiranya mereka masih
Pengayaan:         tidak memahami tajuk pengajaran pada     BCB : mengumpul,
Menulis karangan      hari tersebut.                memproses, mencatat dan
pendek                                 melaporkan maklumat.
berdasarkan        ii)guru memberi latihan kepada murid
tajuk yang diberi.     iaitu membuat karangan pendek        KP :
              mengenai perbezaan pencemaran udara     intrapersonal;interpersonal,
Aktiviti          dengan mengambil isi-isi penting daripada  visual, verbal-linguistik.
Pemulihan:         petikan.
Menyudahkan                               Nilai : bekerjasama,
petikan yang        iii)guru membimbing kumpulan murid      menghargai,.
diberikan dengan      yang memerlukan pemulihan dengan
mengisi tempat       menyediakan latihan yang perlu        BBB : kertas latihan.
kosong.          dilengkapkan dengan mengisi tempat
              kosong.

Guru membuat        Penutup (5 minit)
Rumusan mengenai
pengajaran yang telah   i)murid digalakkan supaya mengumpul
diajar dan menanyakan   maklumat tambahan daripada bahan-
soalan kepada murid akan  bahan yang lain bagi menambanhkan
apa yang mereka      pengetahuan mereka.
telah pelajari.
              ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murni
              yang telah dipelajari pada hari tersebut.

              Nilai-nilai murni :
Guru juga menanyakan    -Menghargai
nilai-nilai murni yang   -Bersyukur
terdapat semasa      -Menghormati
sesi pengajaran      -bekerjasama
dan pembelajaran.
                                                    14
     RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3


Mata Pelajaran    : Pendidikan Kesihatan
Tunjang       : Kesihatan Diri dan Keluarga
Tajuk        : Kesihatan Diri
Sub Tajuk      : Alatan Kebersihan Diri, Menjaga Kebersihan Diri, Cara Berpakaian, Kesedaran
           Tanggungjawab Menjaga Tubuh Badan
Tahap        : Satu
Tahun        : Tiga
Bilangan Murid    : 25 orang
Tarikh        : 1/2/2011
Hari         : Selasa
Masa         : 7.40 hingga 8.20 pagi
Objektif      : Di sepanjang proses pengajaran ini diharapkan pelajar dapat menguasai tiga
          domain di bawah melalui aktiviti yang dirancang:

         Kognitif

               Pelajar dapat menyatakan bagaimana menguruskan alatan kebersihan
                diri dan cara berpakaian.

               Pelajar dapat menjelaskan tanggungjawab menjaga tubuh badan.

         Psikomotor

               Pelajar melakukan lakonan bagaimana cara menjaga kebersihan dan
                kehormatan diri

         Afektif

               Pelajar dapat bekerjasama dan bertolak ansur dalam menyelesaikan
                masalah yang diberikan oleh guru.

               Pelajar dapat menyedari pentingnya menjaga kebersihan dir.


Penyebatian KBKK   : Menghubungkait, mengelas, menjanakan idea
Penerapan nilai   : Minat, perihatin, kerjasama
Sumber P&P      : Buku rujukan, buku teks
Penggabungjalinan   : Agama Islam                                                15
Fasa      Aktiviti    Fokus pembelajaran            Organisasi    Catatan

Aktiviti 1   Soal jawab   - guru bertanyakan khabar kepada     Keseluruhan    Verbal
Permulaan   bersama    murid.                  Kelas
(5 minit)           - guru bersoal jawab berpandukan              linguistic
        murid
               soalan-:
                                             Interpersonal
                i.    adakah kamu saying kepada
                     diri kamu?
                                             Intrapersonal
                ii.    bagaimana cara
                     menunjukkan kamu sayang
                     diri kamu?
                                    Petunjuk rajah;
               -guru menjelaskan tanggungjawab
               menjaga tubuh badan.
                                      Guru

                                      Pelajar

Aktiviti 2   Perbincangan     -  perbincangan berdasarkan   Perbincangan Verbal
Perkembangan  antara guru        soalan yang diberi oleh guru  guru dengan
(5minit)    dan            -:                     Linguistic
                                    murid
        murid         -  apakah ciri-ciri orang yang
                     sihat                      Interpersonal
        Perbincangan     -  bagaimana untuk menjadi
        murid dengan       sihat                      Intrapersonal
        murid         -  peranan individu dalam
                     menjaga kesihatan diri
Aktiviti 3   Membuat    - murid diminta memberikan contoh-    individu
Perkembangan  latihan    contoh bagaimana untuk menjadi
(5minit)           anak yang baik


Aktiviti 4   Lakonan    - murid diminta untuk melakonkan     Berkumpulan    Kinetic
Kemuncak           watak seorang anak yang baik                Interpersonal
(10minit)           kepada keluarga contohnya kepada              Intra
               ibu bapa
                                             personal


Aktiviti 5   Refleksi    - guru merumus tajuk pelajaran
Penutup    keseluruhan  - perbincangan dengan murid
(5minit)           dengan guru bagi masalah yang
               dihadapi
               dalam pelajaran yang diajar.
                                                    16
               ANALISIS DAN PENILAIAN BUKU TEKS
SUBJEK       : Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan            TAHUN : 3

PENULIS       : Abdul Hafidz Bin Haji Omar, Husin Bin Ayob, Zalawati Binti Sufian

PENERBIT      : Dewan Bahasa Dan Pustaka

TEMPAT TERBIT    : Kuala Lumpur

TAHUN TERBIT    : 2004
KETEPATAN KANDUNGAN

KOMPONEN      PERKARA            SKOR        ULASAN

                         1  2   3  4

A. KESESUAIAN 1. Kelengkapan isi kandungan           /
ISI KANDUNGAN
          2. Keluasan isi kandungan          /
DENGAN TAHAP
          3. Kedalaman isi kandungan          /

Rumusan dan cadangan penambahbaikan:

    Mata pelajaran Pendidikan Jasmani kini banyak mengalami perubahan sama ada dari
    segi konsep ataupun perkembangan intipati kandungannya.

       1. Kelengkapan isi kandungan

       2. Keluasan isi kandungan

       3. Kedalaman isi kandungan

  •  Daripada ketiga-tiga intipati kandungan ini maka, kesesuaian isi kandungan adalah
    selaras dengan tahap perkembangan pelajar Tahun 3.
                                              17
B.    KETEPATAN   4. Ketepatan konsep, definisi         /
ISI KANDUNGAN        dan fakta

            5.   Ketepatan contoh, kes,        /
               gambar,    diagram   dan
               ilustrasi

            6.   ketepatan dan konsistensi       /
               istilah dan simbol

            7.     Ketepatan   penulisan      /
               mengikut daftar ejaan.

Rumusan dan cadangan penambahbaikan:

   •  Ketepatan keseluruhan dalam isi kandungan ini bersesuaian dengan Huraian Sukatan
     Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.

   •  Ia dapat dikukuhkan dengan adanya buku teks PJK tahun 3 yang meliputi kepada
     Tunjang Pendidikan Jasmani (Bab 1,2,3) dan Tunjang Pendidikan Kesihatan (Bab 4,5,6).

C.           8.   Kesesuaian   kandungan     /
KEMUTAKHIRAN         dengan   perkembangan
ISI KANDUNGAN         ilmu dan teknologi

            9.   Kemutakhiran    contoh,  /
               gambar, ilustrasi peraturan
               dan kes serenar.

            10. Kemutakhiran daftar ejaan         /

Rumusan dan cadangan penambahbaikan:

   •  Kesesuaian kandungan dengan perkembangan ilmu dan teknologi adalah sangat baik
     untuk melahirkan generasi yang sihat dengan melibatkan penggunaan istilah sains
     sukan.

   •  Kemutakhiran contoh, gambar, ilustrasi peraturan dan kes sebenar juga sesuai dengan
     aktiviti yang dijalankan oleh pelajar.


                                                 18
KOMPONEN       PERKARA                SKOR        ULASAN

                              1  2  3 4

D. KESESUAIAN 11.          Sesuai   dengan         /    Penerangan      isi
DENGAN           perkembangan       dan            kandungan ringkas dan
KEHIDUPAN          kemampuan pelajar                  padat.
PELAJAR
           12. Sesuai dengan keadaan           /
              dan  situasi  lingkungan
              sosiobudaya pelajar

           13.   Menggunakan    contoh, /            Tidak ada kaitkan dengan
              gambar dan kes tempatan               kes tempatan
              (Malaysia)

Rumusan dan cadangan penambahbaikan:

   •  Perkembangan dan kemampuan pelajar melalui aktiviti kecergasan fizikal adalah sesuai
     digunakan dalam PJK berdasrkan buku teks ini.

   •  Keadaan dan situasi lingkungan sosiobudaya pelajar juga sesuai kerana dalam tunjang
     pendidikan kesihatan banyak menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

   •  Menggunakan contoh, gambar dan kes tempatan (Malaysia) juga sesuai kerana banyak
     menggambarkan cara hidup masyarakat di Malaysia.

E.    KEPEKAAN 14. Menumbuhkan kepekaan                 /
TERHADAP          terhadap     nilai-nilai
NILAI            tempatan (ikut subjek)
TEMPATAN
           15. Menumbuhkan kepekaan               /
              terhadap     nilai-nilai
              gagasan/ wawasan negara

Rumusan dan cadangan penambahbaikan:

   •  Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai tempatan melibatkan domain afektif seperti
     berkerjasama, hormat menghormati dan banyak lagi telah diperjelaskan dalam Bab 4


                                                      19
     iaitu Kesihatan Diri dan Kekeluargaan.

   •  Menumbuhkan kepekaan terhadap nilai-nilai gagasan atau wawasan negara diterapkan
     dalam domain afektif pembelajaran iaitu menyemai semangat berpasukan serta
     menanamkan keyakinan dalam diri pelajar.

F.     FOKUS 16. Mendorong perasaan ingin         /  Pembalakan      yang
KANDUNGAN         tahun pelajar.             dijalankan
                                  menguntungkan SBUB di
                                  Sabah

           17. Memperkembangkan daya        /  Carta     organisasi
           kreativiti                  pentadbiran  SBUB   di
                                  Sabah

           18.   Mengembangkan    daya    /  Terjemahan piagam yang
           kritikal                   diserahkan kepada SBUB
                                  oleh Brunei

           19.      Mengembangkan       /  Kemahiran berorganisasi
           kemahiran hidup

Rumusan dan cadangan penambahbaikan:

   •  Fokus kandungan dalam buku teks tahun 3 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
     Kesihatan lebih mendorong perasaan pelajar ingin tahu serta memperkembang dan
     meningkatkan daya kreativiti pelajar.

   •  Selain itu, dalam mengembangkan daya kritikal dan kemahiran hidup juga diterapkan
     dalam diri pelajar berdasarkan pembelajaran berdasarkan kandungan buku teks ini.
     Secara tidak langsung, pelajar yang dlam proses ke arah lebih matang ini akan terus
     berusaha memperbaiki diri dan belajar untuk berdikari.
                                                20
2.    PAPARAN

KOMPONEN       PERKARA               SKOR      ULASAN

                             1  2  3  4

A.     TEKNIK 20. Bab dan sub bab di               /
PENYAJIAN        paparkan        secara
KANDUNGAN        konsistensi dan sistematik

           21. Ketertiban konsep, definisi         /
             dan fakta

           22. Bersifat konstekstual          /

           23. keseimbangan di antara         /
             bab dan sub bab

           24. Kesinambungan di antara           /
             bab/ sub bab/ topik.

           25. Keutuhan makna bab/ sub         /
             bab/ topik

Rumusan dan cadangan penambahbaikan:

   •  Pendidikan dalam kelas PJK memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba dan
     mengalami proses pembelajaran melalui penglibatan mereka dalam aktiviti fizikal.

   •  Oleh itu, ketertiban konsep, definisi dan fakta serta sifat konstekstual, keseimbangan,
     kesinambungan dan Keutuhan makna bab/ sub bab/ topik keseluruhannya merangkumi
     kepada pendidikan yang menyeluruh meliputi domain psikomotor, kognitif, afektif, sosial
     dan emosi (Bucher 1979).
                                                  21
KOMPONEN      PERKARA               SKOR      ULASAN

                             1  2  3  4

G. PEMAPARAN    26.   Berpusatkan    kepada /
KANDUNGAN         pelajar
PEMBELAJARAN
          27. Pembelajaran kendiri         /

          28. Bervariasi                  /

          29. Adil & demokrasi (tidak           /
             bias lokasi, gender, etnik
             dll)

          30.        mengembangkan         /  Carta  organisasi,  hasil
             kemahiran proses                tradisi yang menyumbang
                                     kepada kewangan SBUB,
                                     perubahan sosial SBUB di
                                     Sabah

          31.   mencipta    komunikasi        /  Tentang hasil bumi yang
             interaktif                   terdapat di Sabah

          32.     Menekankan   aspek /
             keselamatan (bagi subjek
             amali/ praktik)

Rumusan dan cadangan penambahbaikan:

  •  Kandungan pembelajaran bagi PJK lebih banyak berpusatkan kepada guru dan hanya
    sesetengah kaedah digunakan berpusatkan kepada pelajar.

  •  Pembelajaran dalam buku teks ini menggalakkan pelajar melakukan pembelajaran
    kendiri. Hal ini kerana dalam kandungan buku teks ini terdapat beberapa gambar ansur
    maju dalam beberapa aktiviti seperti lontar peluru dan kemahiran dalam lari pecut.

  •  Ia juga bervariasi kerana banyak aktiviti yang dijalankan dipaparkan dengan variasi

                                                    22
     pergerakan dan gambar yang menarik.

   •  Keadilan & demokrasi tidak menimbulkan bias dalam pembikinan buku teks. Ia
     menggambarkan konsep 1 Malaysia.

   •  Mengembangkan kemahiran proses amat sesuai kerana dalam ilustrasi yang ditunjukkan
     banyak meletakkan lukisan berbanding gambar.

   •  Mencipta komunikasi interaktif amat kurang dalam pembikinan buku teks ini.

   •  Aspek keselamatan juga ditekankan dalam buku teks ini bagi mengelakkan pelajar
     melakukan sesuatu aktiviti tanpa pengawasan guru.

H.          33. Pengantar                /
KELENGKAPAN
           34. Definisi istilah            /
DOKUMENTASI
           35. Advance organizer pada         /
              awal bab

           36. Sumber/ rujukan terkini         /
              untuk   teks,   gambar,
              jadual, diagram, lampiran,
              nama,   tarikh  termasuk
              sumber atas talian.

           37. Rumusan                 /

           38.  Tugasan    dan  contoh-     /
              contoh soalan pada setiap
              bab.

           39. Daftar pustaka             /

           40. Indeks                 /

           41. Lampiran             /
                                               23
Rumusan dan cadangan penambahbaikan:

  •  Definisi istilah menyatakan bahawa pelajar perlu memahami dan menghayati
    pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Pendidikan Jasmani dan Kesihatan agar
    dapat mengamalkan gaya hidup cergas sebagai budaya Malaysia.

  •  Advance organizer pada awal bab menjelaskan segala aktiviti yang melibatkan Tunjang
    Pendidikan Jasmani dan Kesihatan yang memerlukan keseluruhan konsep dan info
    berkaitan dengan sukan.

  •  Sumber rujukan terkini untuk teks, gambar, jadual, diagram, lampiran, nama, tarikh
    termasuk sumber atas talian secara keseluruhannya boleh digunapakai kerana ia dirujuk
    pada sumber-sumber yang terbaru iaitu antara tahun 1990an dan 2000.

  •  Rumusan dalam buku teks ini adalah mengikut setiap bab.

  •  Tugasan dan contoh-contoh soalan pada setiap bab tidak cukup untuk pengukuhan
    minda pelajar kerana dari Bab 1 hingga 6 latihan yang disediakan terlalu sedikit dan
    banyak lebih kepada soalan subjektif.

  •  Daftar pustaka dalam buku teks ini telah mendapat keizinan daripada Ketua Pengarah,
    Dewan Bahasa dan Pustaka.

  •  Indeks tersusun dan diletakkan di belakang sekali buku teks.

  •  Lampiran dalam buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan melampirkan kepada 4
    lampiran iaitu nama-nama otot, prosedur Ujian lompat Squat menegak, Prosedur Ujian
    Lari Pecut 40 meter dan Jenis vitamin, sumber dan fungsinya.
                                                24

								
To top