Entrepreneur Citibank by jig17619

VIEWS: 10 PAGES: 2

Entrepreneur Citibank document sample

More Info
									Identifikace Drobných podnikatelů & změny související s koncem roku 2009

Vážený kliente,
rádi bychom Vás vyzvali, abyste nejpozději do 31.12.2009 naší bance doručil prohlášení, zda
Vaše společnost byla k 1. listopadu 2009 drobným podnikatelem ve smyslu zákona č. 284/2009
Sb., o platebním styku. Drobným podnikatelem se pro účely tohoto zákona rozumí podnikatel,
který má méně než 10 zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční sumu roční rozvahy nejvýše v
částce odpovídající 2 000 000 eur. Pokud Vaše společnost do této kategorie spadá, prosíme o
písemnou odpověď, obsahující Vaše čestné prohlášení o naplnění výše uvedených kritérií k 1.
listopadu 2009. V prohlášení je nutné uvést údaj o výši ročního obratu nebo bilanční sumy
uvedený ve finančních výkazech Vaší společnosti za poslední účetní období a současně počet
zaměstnanců k 1. listopadu 2009. Toto prohlášení lze doručit formou administrativní zprávy
prostřednictvím internetového bankovnictví Citibank nebo dopisem podepsaným statutárním
orgánem Vaší společnosti a zaslaným na adresu Citibank Europe plc, organizační složka, odd.
CitiService, Evropská 423/178, 166 40 Praha 6, a to nejpozději do 31.12.2009.

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud nám Vaše prohlášení nedoručíte do 31.12.2009, budeme
na základě výše uvedeného zákona oprávněni považovat Vaši společnost za nespadající do
kategorie drobného podnikatele a Vaše společnost tedy bude v systémech naší banky vedena
jako korporátní klient.

Výše uvedená výzva se netýká klientů, kteří k 1. listopadu 2009 neměli u naší banky veden
žádný běžný účet.

Zároveň bychom Vás v souvislosti s koncem roku chtěli upozornit na změnu otvíracích hodin
pokladen na všech pobočkách Citibank, které Vám budou dne 31.12. 2009 k dispozici pouze do
12:00 hodin. K žádné jiné změně, související s koncem roku, nedochází.

V případě dotazů prosíme kontaktujte zákaznické oddělení Citibank.


Micro-entrepreneur identification & 2009 year end changes

Dear customer,
we would like to use this opportunity to request you to deliver to our bank, not later than on
31.12.2009, a declaration whether, as of 1 November 2009, your company was a micro-
entrepreneur within the meaning of Act no. 284/2009 Coll., on Payment System. According to this
Act, a micro-entrepreneur is an entrepreneur who has less than 10 employees and whose annual
turnover or annual balance sheet total does not exceed EUR 2,000,000. If your company falls
within this category, please deliver to us a written answer containing the affidavit that your
company met the above criteria as of 1 November 2009. In the affidavit it is necessary to specify
the annual turnover or the total balance stated in the financial statements of your company for the
latest accounting period and, simultaneously, a number of employees as of 1 November 2009.
This affidavit must be delivered on 31 December 2009 at the latest via administrative message
sent through Citibank internet banking or via the letter signed by a statutory body of your
company and sent to the address Citibank Europe plc, organizační složka, attn. CitiService dpt,
Evropská 423/178, 166 40 Praha 6.

Please note that if you do not deliver to us your affidavit by 31 December 2009 we will be entitled,
under the above mentioned Act, to consider your company as not falling within the category of a
micro-entrepreneur and your company will thus be kept in the systems of our bank as a corporate
customer.
The above request does not apply to the customers who did not have, as of 1 November
2009, any current account held with our bank.

In connection with the year end we would also like to inform you that on 31 December 2009
Cash desk opening hours at all Citibank branches will end at 12:00 p.m. Please note that this is
the only change related to the year end period.

In case of any questions, please contact Citibank customer service.

								
To top