Docstoc

RANCANGAN PELAJARAN KHB TERAS T.3

Document Sample
RANCANGAN PELAJARAN KHB TERAS T.3 Powered By Docstoc
					                                                    Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Teras
BAHAGIAN TERAS: REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
MINGGU   BIDANG PEMBELAJARAN       HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN              CATATAN
  9
MINGGU  1.2 Reka Cipta

     a. Pengenalpastian masalah  Aras 1
                     Mengenal pasti masalah      Aktiviti yang dicadangkan
                                      - Perbincangan kumpulan
                                      - Sumbangsaran

                     Mengumpul maklumat dan data    Mengumpul maklumat dan data seperti
                                      pemerhatian, lawatann pembacaan dan
                                      bimbingan guru

                                      Mengumpul maklumat mengenai reke bentuk
                                      dan reka cipta terkini

                     Menganalisis maklumat       Merujuk koleksi reka cipta murid
                                      Perbincangan mengenai kekuatan dan
                                      kelemahan maklumat yang diperolehi

                     Menyenaraikan pebagai idea    Menyenaraikan pelbagai alternatif
                   penyelesaian masalah         penyelesian masalah menggunakan peta
                                      minda, lakaran bebas, sumbangsaran, atau
                                      perbincangan kumpulan

     b. Pemilihan idea      Aras 1
                     Menilai dan memilih idea yang
                   paling sesuai
     c. Perekaan projek      Aars 1
                     Melakar beberapa reka bentuk   Tunjuk cara membuat lakaran
                   projek
                                      Lakaran di buat dalam bentuk 2D dan 3D
     d. Pemilihan reka bentuk   Aras 1
                     Menilai dan memilih konsep reka
                   bentuk                Faktor utama reka bentuk ialah:
                                      -  Fungsi
                                      -  Rupa bentuk
                                      -  Kesesuaian bahan
                                      -  Kaedah pembinaan
                                      -  Ketahanan
                                      -  Kos
                                      -  Kemasan
                                      -  Keselamatan                                   1
                                                    Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Teras
MINGGU   BIDANG PEMBELAJARAN       HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN             CATATAN
                      Membuat lukisan kerja       Lukisan kerja dibuat dalam bentuk lukisan
                      berdasarkan lukisan unjuran    ortografik
                      ortografik

     e. Perancangan pembinaan   Aras 1
       projek            Mengenal pasti bahan dan     Menyediakan senarai bahan dan alatan
                      kesesuaiannya
                      Mengenal pasti dan memilih alat  Perbincangan teknik pembinaan
                      Membuat jadual kerja dan
                      mengira kos pengeluaran      Guru membimbing murid mengira kos
                                       pengeluaran
                                       (Kos Pengeluaran = Kos bahan + kos upah
                                                + kos overhed)

     f. Pembinaan, pengujian dan  Aras 1
       pengubahsuaian projek     Mengukur, menanda dan       Pastikan murid memilih dan menggunakan
                      memotong             alatan yang betul


                      Membina dan mencantum       Guru membimbing murid berkaitan proses
                      bahagian projek          untuk mendapatkan pemasangan dan
                                       pembinaan yang paling sesuai

                      Memeriksa dan menguji
                      sambungan dan pemasangan

                      Membuat kemasan          Memilih kemasan yang paling sesuai

                      Menguji dn menilai projek     Mengubahsuai projek untuk mendapatkan
                                       hasil yang lebih berkualiti

     g. Pendokumentasian        Mengumpul dan merekodkan     Contoh format folio ialah:          Folio ini perlu ditulis atau di taip
                    maklumat berkaiatan projek yang      -  tajuk                 dan dibukukan
                    dibina                  -  latar belakang
                                         -  objektif
                                         -  deskripsi
                                         -  rujukan atau biografi
                                         -  lampiran
                    Membuat persembahan projek      Membuat persembahan projek berdasarkan
                                       dokumentasi yang disediakan
                                    2
                                                     Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Teras
MINGGU    BIDANG PEMBELAJARAN        HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN             CATATAN
  2   1.4 Elektrik
MINGGU
     c. Mengira kos tenaga elektrik  Aras 1
                       Membaca meter kWj        Peneranghan bagaimana membaca meter
                                        elektrik jenis digital

                       Mengira kos penggunaan tenaga  Tunjuk contoh bil elektrik dan kaedah mengira
                       elektrik             kos penggunaan tenaga elektrik

                                        Tunjuk cara membaca maklumat pada plat
                                        perincian
     d. Pengenalan motor arus terus  Aras 1
     (DC)                 Membaca maklumat pada plat    Guru menunjukkan dua jenis motor iaitu
                       perincian motor         motor DC (arus terus) dan Motor AC (arus
                                        ulangalik)
                       Mengenali jenis motor
                                        Guru menunjukkan lukisan keratan sebuah
                                        motor DC dan menerangkan bahagian
                                        utamanya

                       Menyatakan arah pusingan     Guru menerangkan pergerakan motor DC
                       motor DC
                                        Contoh penghantaran mekanisme
                       Mengenal pasti jenis mekanisme  penghantaran kuasa ialah dari aci kepada
                       penghantaran kuasa motor DC   gear atau dari aci kepada takal dan tali sawat

                                        Contoh peralatan yang boleh digunakan ialah
                                        radio kaset dan kit robot
                                     3
                                                   Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Teras
MINGGU    BIDANG PEMBELAJARAN       HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN            CATATAN
  5   1.5 Elektronik
MINGGU
     a.  Nama, simbol dan fungsi  Aras 1
       komponen elektronik      Mengenal pasti nama, simbol   Guru menerangkan tentang nama, simbol dan
                      dan fungsi komponen elektronik  fungsi komponen yang dipelajari iaitu:
                                       -  IC seperti IC 555, IC 741 dan IC muzik
                                       -  Suis Mikro (Micro Switch)
                                       -  Mikrofon
                                       -  Pembesar suara

                                       Guru menerangkan tentang keselamatan
                                       penggunaan komponen dan cara
                                       menyimpannya

     b.  Membaca dan menterjemah  Aras 1
       lukisan skematik       Menterjemah lukisan skematik   Lukisan skematik dan lukisan bergambar
                      kepada lukisan bergambar dan   disediakan oleh guru untuk latihan
                      membuat projek

                      Menterjemah lukisan skematik   Guru menyediakan lukisan skematik dan
                      atau lukisan bergambar untuk   lukisan bergambar
                      membuat projek

     c.  Penghasilan projek    Aras 1
                      Membentuk kaki komponen     Projek yang dihasilkan hendaklah
                                       mempunhyai salah satu daripada tema
                      Memasang komponen        berikut:
                      berpandukan lukisan skematik   i.    Kombinasi cahaya dan bunyi
                      atau lukisan bergambar      ii.   Kombinasi dan pergerakan
                                       iii.   Kombinasi bunyi dan pergerakan
                                       iv.   Kombinasi cahaya, bunyi dan
                                           gerakan
                      Menyemak semula kedudukan
                      komponen berpandukan lukisan   Pastikan komponen yang mempunyai
                      skematik             kekutuban dipasang mengikut kekutuban
                                       yang betul
                      Memateri semua kaki atau
                      tamatan komponen         Guru membuat tunjuk cara ,proses memateri

                      Memotong kaki komponen yang
                      berlebihan dengan kemas

                      Menguji projek yang telah siap
                      dan membuat pembaikan jika
                      perlu

                                    4
                                                    Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Teras
MINGGU    BIDANG PEMBELAJARAN     HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN              CATATAN
                     Membersih dan menyimpan      Membuat pelupusan sisa dengan cara yang
                     semua alatan tangan dan bahan   betul

                   Aras 2
                     Menyatakan beberapa situasi di
                     mana projek ini dapat
                     diaplikasikan

  3   1.10 Tempat kediaman
MINGGU
     a.  Ruang tempat kediaman  Aras 1
                     Menerangkan erti tempat      Tempat kediaman ialah tempat tinggal seperti
                     kediaman             rumah dan asrama

                     Menyenaraikan jenis ruang     Jenis ruang adalah:
                     tempat kediaman          Ruang sosial – bilik istirehat dan bilik makan
                                      Ruang kerja – dapur, stor dan garaj
                                      Ruang persendirian – tandas, bilik mandi dan
                                      bilik tidur

                     Mengenal pasti fungsi ruang    Fungsi ruang adalah seperti berikut:

                                      Ruang sosial – tempat untuk berehat dan
                                      berinteraksi antara ahli keluarga dan tetamu

                                      Ruang kerja – untuk melakukan aktiviti

                                      Ruang persendirian – tempat berehat,
                                      menyimpan wardrobe, membersuh dan
                                      mengemas diri

                                      Wardrobe ialah tempat menyimpan pakaian
                                      dan aksesori

                                      Aksesori seperti tali leher, tali pinggang, kasut
                                      dan beg tangan

     b.  Keselesaan tempat    Aras 1                Faktor keselesaan tempat kediaman ialah
       kediaman          Mengenal pasti faktor       pengudaraan, pencahjayaan, skema warna,
                     keselesaan tempat kediaman    lantai dan penutup lantai, alatan dan
                                      kelengkapan serta keselamatan.
                                    5
                                                    Rancangan Pelajaran Tahunan KHB Tingkatan 3: Teras
MINGGU   BIDANG PEMBELAJARAN        HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN             CATATAN
     c. Penjagaan tempat kediaman  Aras 1
                      Mengenal pasti pembersihan    Pembersihan tempat kediaman seperti
                      tempat kediaman          pembersihan harian, mingguan dan berkala

                      Mengenal pasti alat dan agen   Alat pencuci seperti mop, vakum dan
                      pencuci              penyapu, Agen pencuci seperti sabun dan
                                       peluntur

                      Memilih dan menggunakan agen   Memilih agen pencuci
                      pencuci yang sesuai
                                       Tunjuk cara mengguna agen pencuci

                      Membersih, mengemas dan      Murid memmbersih, mengemas, mencegah
                      menghias ruang tempat       serangga dan haiwan perosak dan menghias
                      kediaman             ruang tempat kediaman mengikut kreativiti.

     d.  Susun atur alatan dan   Aras 1
       kelengkapan          Menyenaraikan faktor yang perlu  Faktor yang perlu diberi perhatian ialah saiz
                      diambil kira semasa menyusun   ruang, saiz perabot, skema warna, keceriaan,
                      atur alatan dan kelengkapan    keselamatan dan kumpulan ahli keluarga
                                       sseperti bayi, kanak-kanak dan orang tua

                      Menyusun atur alatan dan     Murid menyusun alatan dan kelengkapan di
                      kelengkapan di ruang dapur    ruang dapur

                                       Mempamerkan majalah yang berkaitan
                                       hiasan dalaman
                                     6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:312
posted:1/30/2011
language:Malay
pages:6