Docstoc

latihan bab 1 Tingkatan 4

Document Sample
latihan bab 1 Tingkatan 4 Powered By Docstoc
					MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
 MODUL CEMERLANG SEJARAH
    TINGKATAN 4
      2011BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
 NAMA          : ___________________________________________

 TINGKATAN:___________________________________________

 NAMA GURU:___________________________________________

 TARIKH         : ___________________________________________


Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                     1
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011              BAB 1 KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA

Item struktur

1.   (a)   Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun ?
    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
    F3   __________________________________________________________
                                      [ 3markah ]
    (b)   Nyatakan maksud tamadun menurut pandangan masyarakat Barat.
    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
                                      [ 2 markah ]
    (c)   Nyatakan pandangan Syed Naquib al-Attas mengenai tamadun ?
    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
                                      [ 2 markah ]
    (d)   Nyatakan tiga ciri tamadun awal manusia.
    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
    F3   __________________________________________________________
                                      [ 3markah ]
Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                              2
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
Buku Teks m.s. 5 – 8

2. Jadual berikut menunjukkan carta masa pembentukan tamadun awal dunia.

            Tamadun       Masa
            Mesopotamia     X
            Mesir        3100 S.M.
            Indus        2500 S.M
            Hwang Ho      Y

(a)  Lengkapkan maklumat berikut:
    F1 X __________________________________________________________
    F2   Y __________________________________________________________
                                   [ 2 markah ]
(b)  Senaraikan ciri-ciri tamadun daripada aspek

    i.   Sistem Pemerintahan

    F1   __________________________________________________________

                                   [ 1 markah ]
    ii.   Agama dan Kepercayaan

    F1   __________________________________________________________

                                   [ 1 markah ]
    iii.   Tulisan dan Bahasa

    F1   __________________________________________________________

                                   [ 1 markah ]
    iv.   Pengkhususan Kerja

    F1   __________________________________________________________
                                  [ 1 markah ]
    v.   Organisasi Sosial

    F1   __________________________________________________________
                                  [ 1 markah ]


(c)  Bagaimanakah petempatan kekal berupaya membentuk masyarakat bertamadun?
    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
                                   [ 2 markah ]

Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                          3
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
 (d) Pada pendapat anda, apakah kepentingan sungai kepada pembentukan tamadun
   manusia

    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
                                    [ 2 markah ]


3.   Dengan mengambil contoh daripada tamadun awal dunia nyatakan jenis-jenis
    sistem tulisan yang telah dicipta.


    (a)   Tulisan Tamadun Sumeria (Mesopotamia)
    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
    F3   __________________________________________________________
                                    [ 3 markah ]
    (b)   Tulisan Tamadun Mesir
    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
                                    [ 2 markah ]
    (c)   Tulisan Tamadun Indus
    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
                                    [ 2 markah ]
    (d)   Tulisan tamadun Hwang Ho

    F1   __________________________________________________________
    F2   __________________________________________________________
    F3   __________________________________________________________
                                    [ 3 markah ]
Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                            4
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
4.   Tamadun Hwang Ho adalah tamadun terawal di China yang memberikan
    sumbangan yang penting kepada peradaban dunia.


    (a)   Senaraikan dua golongan dalam struktur sosial masyarakat tamadun
        Hwang Ho.

        F1   __________________________________________________________
        F2   __________________________________________________________
                                      [ 2 markah ]
     (b) Nyatakan dua contoh kepercayaan yang diamalkan oleh golongan
       masyarakat dalam tamadun Hwang Ho.

        F1   __________________________________________________________
        F2   __________________________________________________________
                                      [ 2 markah ]
    (c) Apakah peranan kalendar dalam masyarakat Hwang Ho.

        F1   __________________________________________________________
        F2   __________________________________________________________
                                      [ 2 markah ]
    (d)   Senaraikan dua ciri negara kota Anyang dalam tamadun Hwang-Ho.

        F1   __________________________________________________________
        F2   __________________________________________________________
                                      [ 2 markah ]
    (e)   Pada pendapat anda, apakah sumbangan penting Tamadun Hwang Ho
        dalam bidang pertanian kepada peradaban manusia.

        F1   __________________________________________________________
        F2   __________________________________________________________
                                      [ 2 markah ]
Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                             5
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011
Item esei


1.   (a)   Huraikan Kod Undang-Undang Hammurabi.
                                      [6 markah]

    (b)   Apakah kesan-kesan pengamalan Kod Undang-Undang Hammurabi kepada
        tamadun Mesopotamia
                                    [4 markah]

    (c)   Selain daripada Kod Undang-Undang Hammurabi, jelaskan sumbangan
        tamadun Mesopotamia kepada peradaban manusia
                                     [10 markah]

 2.  Raja dianggap sebagai pemimpin yang menjadi pemangkin terhadap
    pembentukan sesebuah tamadun.

    (a)   Jelaskan pernyataan di atas dengan mengambil contoh peranan raja dalam
        tamadun awal manusia:

        i)   Tamadun Mesopotamia                  [6 markah]
        ii)  Tamadun Mesir                     [4 markah]

    (b)   Huraikan sumbangan Tamadun Mesir Purba kepada ketamadunan manusia
                                    [10 markah]

3.   (a)   Jelaskan aspek agama dan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho.
                                     [6 markah]

    (b)   Huraikan sumbangan tamadun Hwang Ho.
                                      [10 markah]

    (c)   Pada pandangan anda mengapakah kita perlu mempunyai pegangan
        agama?                        [4 markah]
Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                             6
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011Contoh Menulis Jawapan Esei

3a)     Masyarakat tamadun Hwang Ho mengamalkan banyak kepercayaan
    termasuk animisme dan politiesme.

      Masyarakat Shang mengamalkan penyembahan roh nenek moyang. Mereka
    juga menyembah tuhan syurga (shang-Ti) dan tuhan bumi (tu). Mereka juga
    membuat penyembahan terhadap bukit, sungai dan gunung.

      Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, tarian dan upacara
    korban.
Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                         7
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|2011Item Objektiif

1.   Apakah maksud madana?
    I  Peradaban
    II  Tinggi budi bahasa
    III Pembukaan bandar
    IV  Pembangunan lahiriah
    A I dan II                         C II dan III
    B I dan IV                         D III dan IV

2.   Senarai berikut menunjukkan tokoh yang mendefinisikan perkataan tamadun.

                      Syed Naquib al-Attas
                      Richard Sullivan

    Apakah persamaan pendapat tokoh tersebut?
    A  Pencapaian tatasusila
    B  Perkembangan bandar
    C  Pembangunan lahiriah
    D  Peningkatan ekonomi

3.   Dalam karyanya Muqaddimah, Ibn Khaldun menekankan ciri kehidupan Bandar yang
    bertamadun.
    Apakah ciri kehidupan tersebut?

    A    Ketinggian moral                  C  Kesejahteraan hidup
    B    Kemajuan ekonomi                  D  Kebebasan beragama


4.   Perkembangan yang pesat dalam perancangan bandar berlaku pada sekitar tahun 20000
    S.M. dalam Tamadun Indus.
    Apakah faktor yang mendorong perkembangan tersebut?

    A    Kegiatan keagamaan                 C  Keluasan kawasan pemerintah
    B    Kemahiran ilmu geometri              D  Kejayaan kegiatan penerokaan


5.   Apakah lambang kekayaan negara kota di Mesopotamia berikut?
                       • Kish
                       • Ur
                       • Assur

    A    keindahan istana                  C  bangunan yang tersusun
    B    pelabuhan yang sibuk                D  pelbagai bentuk pintu gerbang

6.   Mengapakah kerajaan Assyria dalam tamadun Mesopotamia member penekanan dalam
    ilmu perubatan?

    A    Mengatasi wabak penyakit
    B    Mendapat pengiktirafan raja
    C    Meningkatkan taraf kesihatan rakyat
    D    Menjaga kesihatan anggota tentera


Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                                    8
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|20117.   Bagaimanakah undang-undang berikut dapat dipatuhi rakyat Mesopotamia?

                Kod Undang-Undang Hammurabi


    A    Amalan hidup seharian           C   Dipamer di tempat awam
    B    Hafalan oleh penduduk           D   Diaplikasi sistem pendidikan8.   Pernyataan berikut berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diamalkan di Sumeria.

             Sistem pemerintahan beraja di Sumeria adalah bersifat Teokrasi

    Apakah yang dimaksudkan dengan teokrasi?

    A    Amon Re                 C   Penguasaan bangsawan
    B    Wakil tuhan               D   Raja empat Penjuru Alam


9.   Jadual berikut menerangkan kepercayaan masyarakat tamadun awal.

          Tamadun Awal              Raja
         Sumeria         Tuhan atau wakil tuhan
         Mesir          Jelmaan tuhan, anak Tuhan Matahari
         Hwang Ho        Mandat daripada tuhan

    Apakah yang dapat dirumuskan mengenai kepercayaan tersebut?

    I    Raja penentu bencana alam
    II   Raja memiliki kuasa mutlak
    III   Raja berkuasa atas kehendak tuhan
    IV   Raja perlu mendapat sokongan bangsawan
    A    I dan II              C      II dan III
    B    I dan IV              D      III dan IV

10.  Mengapakah Kod Undang-Undang Hammurabi penting kepada masyarakat Mesopotamia?
    A  Menggalakkan mobiliti sosial   C   Mengukuhkan organisasi masyarakat
    B  Merekodkan urusan pentadbiran   D   Mencatat harta golongan bangsawan

11.  Pernyataan berikut berkaitan dengan tamadun Mesir.

            Pada tahun 1922, pengkaji Mesir Purba Howard Carter menemui mayat
            Tutankhamun II yang dilaputi emas.

    Apakah kesimpulan dengan penemuan tersebut?

    A    Upacara pemujaan semangat         C   Percaya kepada kelahiran semula
    B    Konsep kehidupan selepas mati       D   Amalan penyembahan nenek moyang
Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                                 9
MODUL CEMERLANG SEJARAH TINGKATAN 4|201112.  Pernyataan berikut menerangkan wujud hubungan perdagangan antara dua tamadun.

            Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan
            dengan masyarakat Mesopotamia

    Apakah penemuan arkeologi yang membuktikan hubungan tersebut?
    A  Cap mohor              C  Tembikar tanah
    B  Batu bersurat            D  Gendang gangsa

13.  Antara yang berikut, yang manakah sumbangan tamadun Mesir Purba?
    I  Kolar kuda
    II  Pedati beroda
    III Tulisan hieroglif
    IV  Sistem 10alendar

    A    I dan II                C  II dan III
    B    I dan IV                D  III dan IV14.  Golongan artisan menduduki lapisan bawahan dalam masyarakat Shang.
    Golongan ini wujud kerana
    A  membantu kerja perburuhan
    B  menguasai teknologi gangsa
    C  menentang kezaliman pemerintah
    D  memenuhi keperluan golongan atasan


15.  Tamadun Mesir sering dikaitkan dengan kemajuan ilmu Matematik. Antara
    berikut manakah kesan kemajuan ilmu tersebut?
    I   Kalendar
    II  Kawal banjir
    III Ciptaan roda
    IV  Tulisan hieroglif

    A    I dan II                C  II dan III
    B    I dan IV                D  III dan IV

16.  Apakah kepentingan kandungan karya The Art of War yang ditulis oleh Sun Tzu kepada
    masyarakat hari ini?
    A  Mengatur strategi perniagaan
    B  Menerangkan sistem pentadbiran
    C  Menentukan hubungan diplomatik
    D  Melicinkan pengurusan peperiksaan awam

17.  Andaikan anda seorang pembesar pada zaman Dinasti Chou di China. Apakah
    yang anda lakukan untuk membuktikan kesetiaan anda kepada raja?
    I  Menjadi penghibur
    II  Menyerahkan ufti
    III Melafazkan taat setia
    IV  Memberi bantuan ketenteraan
    A  I dan II               C  II dan III
    B  I dan IV               D   III dan IV


Disusun oleh: Pn Norazita bt. Md Nor
                                              10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2091
posted:1/29/2011
language:Malay
pages:10